.85806$/<$3,/$10$ 9((

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ".85806$/<$3,/$10$ 9((

Transcription

1 .85806$/<$3,/$10$ 9((</(03/$1/$5, ddoõúpd%hojhvl 2FDN 78(1$ 7 UNL\H 8OXVDO (QIRUPDV\RQ $OW\DSÕVÕ 3URMH 2ILVL $WDW UN %XOYDUÕ.DYDNOÕGHUH $QNDUD 7HO )DNV

2 KURUMSAL YAPILANMA ve EYLEM PLANLARI 2301-M-T-A-02.doc 1

3 ødø1'(.ø/(5 ABD 3 Almanya 12 Arjantin 21 $YUXSD%LUOL L 28 Avustralya 36 Brezilya 46 Çin 53 Filipinler 59 Finlandiya 65 Fransa 79 Güney Afrika 87 Güney Kore 94 Hindistan 103 øqjlowhuh 109 øvudlo 117 Japonya 122 Kanada 129 Malezya 134 Portekiz 141 Singapur 148 Tayvan 156 Yeni Zelanda 164 Kaynakça M-T-A-02.doc 2

4 ABD.XUXPVDO<DSÕODQPD 7HOHNRP QLNDV\RQ$ODQÕQGD' ]HQOHPH ' ]HQOH\LFL.XUXOXú FCC (Federal Communications Commission) (\DOHWLoLWHOHNRP QLNDV\RQKL]PHWOHULH\DOHWOHULQNHQGL\ QHWLPOHULWDUDIÕQGDQ JHQHOOLNOH.DPX+L]PHWL.RPLV\RQODUÕHOL\OHG ]HQOHQLU 8OXVDOH\DOHWOHUDUDVÕYHXOXVODUDUDVÕG ]H\GHNLG ]HQOHPHLVH)HGHUDO,OHWLúLP.RPLV\RQX )&& WDUDIÕQGDQ JHUoHNOHúWLULOLU )&&,OHWLúLP \DVDVÕ LOH NXUXOPXú K N PHWWHQ ED ÕPVÕ] ELU NXUXOXúWXU.RPLV\RQXQ \HVL EDúNDQ WDUDIÕQGDQ DWDQÕU DQFDN PHFOLVH NDUúÕ VRUXPOXGXUODU 2OXúWXUXODQ SROLWLND YH \DVDODU GR UXOWXVXQGD )&& QLQ UHWWL L \HQL \D GD X\DUODGÕ Õ HVNL G ]HQOH\LFL NXUDOODU K N PHWLQ YH LOJLOL GL HU NXUXPODUÕQ J U úohul GH DOÕQDUDN \ U UO H JLUHU <D\ÕPFÕOÕN GD GDKLO ROPDN ]HUH ]HO NXUXP YH H\DOHW \ QHWLPOHULQLQ IUHNDQVNXúD Õ)&&WDUDIÕQGDQGHQHWOHQLU øojlol6l\dvl2wrulwh )&&0HFOLVHED OÕRODUDNoDOÕúÕU 7HOHNRP QLNDV\RQYH(QIRUPDV\RQ$OW\DSÕVÕ3ROLWLNDODUÕQÕQ2OXúWXUXOPDVÕ NTIA (National Telecommunication and Infromation Administration) 7LFDUHW'DLUHVLQHED OÕRODUDNoDOÕúDQ8OXVDO7HOHNRP QLNDV\RQYH(QIRUPDV\RQ,GDUHVL 17,$ WHOHNRP QLNDV\RQ YH HQIRUPDV\RQ SROLWLNDODUÕ NRQXVXQGD EDúNDQD GDQÕúPDQOÕN \DSDU < QHWLP LoLQ XOXVDO YH XOXVODUDUDVÕ WHOHNRP QLNDV\RQSROLWLNDODUÕQÕJHOLúWLUPHNGH17,$ LQJ UHYLGLU$\UÕFDIHGHUDO K N PHW YH DVNHUL NXOODQÕP DPDoOÕ IUHNDQV NXúD ÕQÕ \ QHWLU 17,$ 'HYOHW 'DLUHVL XOXVODUDUDVÕ LOHWLúLP YH HQIRUPDV\RQ SROLWLNDVÕQD ED OÕ GÕú SROLWLNDODUÕ ROXúWXUXUYHHúJ G P Q VD ODU$GDOHW'DLUHVLLVH\DVDONRQXODUGDQVRUXPOXGXU UúLIUHOHPHLoLQ\DVDODOW\DSÕYHVWDQGDUWODUUHNDEHWOHLOJLOLNRQXODUJLEL 2301-M-T-A-02.doc 3

5 *HQHORODUDN7LFDUHW'DLUHVLLOJLOLELUoRNNRQXGDLOJLOLNXUXPODUÕLOHSROLWLNDODU JHOLúWLULOPHVLQHYH\ U W OPHVLQHNDWNÕGDEXOXQPDNWDGÕU7LFDUHWGDLUHVLQLQJHQLú VRUXPOXOXN DODQÕ LoHULVLQH GÕú WLFDUHWL DUWWÕUPDN \HQL WHNQRORMLOHULQ JHOLúWLULOPHVLQH NDWNÕGD EXOXQPDN YDUGÕU 0LV\RQX JHQHO RODUDN LúG Q\DVÕ LOH ELUOLNWH odoõúdudn HNRQRPLN E \ PH YH LVWLKGDPÕQ DWWUÕOPDVÕ RODUDN WDQÕPODQDELOLU%LOLPYHWHNQRORMLDODQÕQGDNLED]ÕDOWNXUXPODUÕúXQODUGÕU National Telecommunications and Information Administration (NTIA) Patent and Trademark Office (PTO) Technology Administration (TA) National Institue of Science and Tecnology (NIST) Office of Technology Policy (OTP) < QHWLPLQ 8OXVDO (QIRUPDV\RQ $OW\DSÕVÕ NRQXVXQGDNL YL]\RQXQX NDPXR\XQD DQODWPDNYHJHUoHNOHúWLUPHN ]HUHNXUXOPXúRODQ(QIRUPDV\RQ$OW\DSÕVÕ* UHY * F,,7)WHOHNRP QLNDV\RQYHHQIRUPDV\RQWHNQRORMLOHULQLQJHOLúWLULOPHVLQGH YH X\JXODQPDVÕQGD QHPOL URO R\QD\DQ IHGHUDO NDPX NXUXPODUÕQÕQ VW G ]H\ WHPVLOFLOHULQGHQ PH\GDQD JHOPLúWLU g]ho VHNW UOH ELUOLNWH odoõúdudn NDSVDPOÕ WHNQRORML WHOHNRP QLNDV\RQ YH HQIRUPDV\RQ SROLWLNDODUÕ UHWPHNWHGLU * UHY J F 8OXVDO (NRQRPLN.RQVH\ 1(& YH %LOLP YH 7HNQRORML 3ROLWLNDODUÕ 2ILVL 2673 QLQKLPD\HVLQGHoDOÕúPDNWDYH8OXVDO6WDQGDUWODUYH7HNQRORML(QVWLW V 1,67 QGHQGHVWHNDOPDNWDGÕU 7LFDUHW'DLUHVLE Q\HVLQGHNXUXOPXúRODQ%LUOHúLN'HYOHWOHU8OXVDO(QIRUPDV\RQ $OW\DSÕVÕ 'DQÕúPD.RQVH\L 1,,$& 8OXVDO (QIRUPDV\RQ $OW\DSÕVÕQÕQ JHOLúLPLQL GHVWHNWHNOH\HFHN XOXVDO VWUDWHMLQLQ ROXúWXUXOPDVÕ NRQXVXQGD WLFDUHW VHNUHWHULQH GDQÕúPDQOÕN \DSDU.RQVH\LQ \HOHUL WLFDUHW VHNUHWHUL WDUDIÕQGDQ 8OXVDO (QIRUPDV\RQ $OW\DSÕVÕQÕQ SD\GDúODUÕ DUDVÕQGDQ VHoLOLU 6DQD\L LúoL örgütleri, akademisyenler, ilgili toplum örgütleri, eyalet ve yerel hükümetleri NRQVH\GHWHPVLOHGLOLUOHU.RQVH\ \HOHULGHYOHWKL]PHWLQHJLUPLúROPD]ODUYHEX J UHYOHULLoLQPDDúDOPD]ODU < QHWLPGH(QIRUPDWLN7HNQRORMLOHU.XOODQÕP3ROLWLNDODUÕ 2301-M-T-A-02.doc 4

6 %DúNDQOÕ DED OÕRODUDNoDOÕúDQ< QHWLPYH% WoH2ILVL2IILFHRI0DQDJHPHQW DQG%XGJHWE WoHLOHLOJLOLVRUXPOXOXNODUÕQÕQ\DQÕVÕUD\ QHWLPLQLKDOHELOJLYH G ]HQOHPHLOHLOJLOLSROLWLNDODUÕQÕQNRRUGLQDV\RQXQX\ U W U 7HOHNRP QLNDV\RQ (QIRUPDWLN 7HNQRORMLOHUL øohuln 6DQD\LL 3ROLWLNDODUÕ 2OXúWXUPD< U WPH OSTP (Office of Science and Technology Policy) %DúNDQDSROLWLND QHULOHULQGHEXOXQPDNYHELOLPWHNQRORMLDODQÕQGDNL\DWÕUÕPODUÕ koordine etmekle görevlidir. PCAST (President s Committee of Advisors Science and Technology) < U WHQ.XUXOXú%D OÕ2OGX X6L\DVL2WRULWH %DúNDQD%D OÕ 5HNDEHW* F.RQVH\LKHUKDQJLELUSDUWL\DGDGHYOHWNXUXPXQDED OÕROPD\DQ $PHULND QÕQ UHNDEHW J F Q DUWWÕUDUDN OLGHUOL LQL NRUXPDVÕQD \ QHOLN SROLWLND QHULOHUL JHOLúWLUHQ YH XOXVODUDUDVÕ NDUúÕODúWÕUPDODU LOH ONHQLQ UHNDEHW J F Q OoHQELUNXUXOXúWXUøúYHUHQLúoL UJ WOHULYHDNDGHPLV\HQOHUGHQROXúXU Information Industry Association (IIA), telekomünikasyon, enformatik WHNQRORMLOHULYHLoHULNHQG VWULVLQGHQ Q ]HULQGHILUPDQÕQELUDUD\DJHOHUHN NXUGX XELUELUOLNWLU Electronic Frontier Foundation (EFF) ve Computer Professionals for Social 5HVSRQVLELOLW\ &365 WHNQRORML SROLWLNDODUÕQÕQ WRSOXPVDO \ Q Q LQFHOH\HUHN etkinlik gösteren bir sivil toplum örgütüdür M-T-A-02.doc 5

7 %HQ]HU RODUDN SROLWLNDODUÕ L]OH\HQ YH NDWNÕGD EXOXQDQ ELU orn VLYLO NXUXOXú EXOXQPDNWDGÕU U $PHULND (QIRUPDV\RQ 7HNQRORMLVL %LUOL L 8OXVDO Mühendislik Konsorsiyumu) <RUXPYH' ú QFHOHU $PHULND%LUOHúLN'HYOHWOHUL QGHROGXNoDJHQLúELUNXUXPVDO\DSÕODQPDWRSOXPXQ ELUoRNNHVLPLQLQNDWÕOÕPÕ\ODROXúPDNWDGÕU+HUNRQXGDVRUXPOXOXNGHYOHWLoLQGH ELU orn NXUXPGD SD\ODúÕOPDNWD GHYOHW GÕúÕ NXUXPODUGDQ JHOHQ QHULOHUOH úhnloohqglulophnwhglu +HU W UO G ]HQOHPHGH NXUDOODU DoÕN ELU úhnlogh JHOLúWLULOPHNWH NDPXR\XQGD WDUWÕúÕOPDNWD YH LOJLOL NXUXPODUÕQ NDUDUODUD NDWÕOPDVÕ VD ODQPDNWDGÕU ' ]HQOH\LFLQLQ ED ÕPVÕ] \DSÕVÕ LVWLNUDUÕ YH GH LúHQ GXUXPODUD DGDSWDV\RQ \HWHQH LQLVD ODPDNWDGÕU Ekler 3UHVLGHQW 9LFH 3UHVLGHQW 1DWLRQDO (FRQRPLF &RXQFLO 2IILFH RI 0DQDJHPHQW %XGJHW 1DWLRQDO 6FLHQFH DQG 7HFKQRORJ\ &RXQFLO 3UHVLGHQW V &RPPLWWHH RI $GYLVRUV 6FLHQFH DQG 7HFKQRORJ\ 3&$67 2IILFH RI 6FLHQFH DQG 7HFKQRORJ\ 3ROLF\,QIR,QIUDVWUXFWXUH $GYLVRU\ &RXQFLO,QIRUPDWLRQ,QIUDVWUXFWXUH 7DVN )RUFH (GXFDWLRQ 7UDLQLQJ 5 ',,7) 6HFUHWDULDW &RPPXQLFDWLRQV DQG,QIRUPDWLRQ 5 ' +3&& $GYLVRU\ &RPPLWWHH +3&&,QIRUPDWLRQ 7HFKQRORJ\ 7HOHFRPPXQLFDWLRQV 3ROLF\ $SSOLFDWLRQV DQG 7HFKQRORJ\,QIRUPDWLRQ 3ROLF\ )HGHUDO 1HWZRUNLQJ &RXQFLO 8QLYHUVDO 6HUYLFHV :* *,76 :*,QWHUQDWLRQDO 7HOHFRPPXQLFDWLRQ :* 7HFKQRORJ\ 3ROLF\ :*,QWHOOHFWXDO 3URSHUW\ 5LJKW :* 3ULYDF\ :* *RYHUQPHQW,QIRUPQ :* )HGHUDO 1HWZRUNLQJ &RXQFLO $GYLVRU\ &RPPLWWHH 2301-M-T-A-02.doc 6

8 2301-M-T-A-02.doc 7

9 øù/(9/(5øù/(<øù Lisans Verme 7HOHNRP QLNDV\RQ\DVDVÕLOHUDG\RIUHNDQVÕQÕQNXOODQÕOPDVÕQÕJHUNWLUHQ KL]PHWOHULQ GÕúÕQGDNL WHOHNRP QLNDV\RQ KL]PHWOHUL LoLQ OLVDQV DOPD ]RUXQOXOX X NDOGÕUÕOPÕúWÕU /LVDQVODU JHQHOOLNOH LKDOH \ROX\OD )&& WDUDIÕQGDQ verilmektedir. Eyalet hükümetleri ve yerel yönetimler, telekomünikasyon KL]PHWOHULQGH UHNDEHWL HQJHOOH\LFL NXUDOODU NR\DPD]ODU $QFDN LúOHWPHFLOHU úhehnhohulqlnxupdnlolqnxoodqpdn]ruxqgdrogxnoduõndpxwhvlvohullohlojlol olarak yerel yönetimlerin denetimine tabidirler. 7HNQLN6WDQGDUWODUÕQ2OXúWXUXOPDVÕ NIST (National Institute of Standards and Technology) IISP (Information Infrastructure Standards Panel) $\UÕFD ELUoRN WLFDUL YH VLYLO NXUXP J Q OO RODUDN ELU DUD\D JHOHUHN ohúlwol NRQXODUGDVWDQGDUWODUÕQROXúWXUXOPDVÕQDoDOÕúPDNWDGÕU $ ODUDUDVÕ(ULúLPLQ' ]HQOHQPHVL 7HOHNRP QLNDV\RQ LúOHWPHFLOHUL D ODU DUDVÕ HULúLP LoLQ NHQGL DUDODUÕQGD DQODúDUDN EX DQODúPD\Õ \HUHO H\DOHW G ]HQOH\LFL NXUXPXQD RQD\ODWPDN GXUXPXQGDGÕUODU $QODúPD]OÕN GXUXPXQGD EX G ]HQOH\LFL )&& QLQ NR\GX X JHQHO NXUDOODU ohuohyhvlqgh DQODúPD]OÕ Õ JLGHUPH\H odoõúõu ( HU EDúDUÕOÕ olamazsa FCC devreye girer. 6RQ.XOODQÕFÕ)L\DWODUÕQ2OXúPDVÕ <HUOHúLN LúOHWPHFLOHU RODQ %HOO ILUPDODUÕQÕQ YH *7( QLQ WDULIHOHUL LoLQ )&& WDUDIÕQGDQ ELU DUWÕú WDYDQÕ EHOLUOHQLU price cap regulation). Ancak yeni operatörler tarifelerini özgürce belirleyebilirler. 8OXVODUDUDVÕ.XUXOXúODUODøOLúNL NTIA, NIST (YUHQVHO<D\JÕQYH$GLO+L]PHW Evrensel hizmet, kaliteli telekomünikasyon hizmetlerine uygun fiyatlarla \D\JÕQ HULúLP RODUDN WDQÕPODQPDNWDGÕU )&& NÕUVDO YH\D KL]PHW PDOL\HWLQLQ \ NVHN ROGX X E OJHOHUGH IL\DWODUÕQ úhkluohuh RUDQOD GDKD \ NVHN ROPDVÕQÕ 2301-M-T-A-02.doc 8

10 HQJHOOH\HQNXUDOODUNR\PDNWDGÕU )&&HYUHQVHOKL]PHWLQJHUoHNOHúWLULOHELOPHVLLoLQWDQÕPÕQÕ\DSDFDNYHNXUDOODU QHUHFHN ELU NXUXO NXUPXúWXU.XUXOGD IHGHUDO K N PHW YH H\DOHWOHU WHPVLO edilmektedir. øúohwlfl6ruxpoxoxnoduõyh< N PO O NOHUL (YUHQVHO KL]PHW NRQXVXQGD DoÕNODQDQ \ N PO O NOHUH )&& QLQ PXDI WXWWX X VÕQÕUOÕ KL]PHW YHUHQ N o N LúOHWPHFLOHU KDULFLQGH E W Q LúOHWPHFLOHU WDELGLU %XQXQGÕúÕQGD\HUOHúLNLúOHWPHFLOHUSD]DUODUÕQD\HQLJLUHQLúOHWPHFLOHULQ Resale Unbundling Facilities deployment < QWHPOHULQGHQ KHUKDQJL ELULVL\OH úhehnhohulqh ED ODQDUDN KL]PHW VXQPD RODQD ÕWDQÕPDNOD\ N PO G UOHU$\UÕFD\HUOHúLNRSHUDW UOHU Dialling parity Non-discriminatory access Network disclosure 6D ODPDN]RUXQGDGÕUODU øúohwphflohu LONRUWD GHUHFHOL RNXOODUD N W SKDQHOHUH YH NÕUVDONDU DPDFÕ gütmeyen hastanelere tercihli fiyatlarla hizmet vermekle yükümlüdürler. 'HQHWOHPH&H]DODQGÕUPDYH8\XúPD]OÕNODUÕQd ] P )&& \HUHO G ]HQOH\LFLOHULQ HWNLVL] NDOGÕ Õ GXUXPODUGD X\XúPD]OÕNODUÕQ çözümüyle görevlidir. øohuln' ]HQOHPHVL øidgh ]J UO QH D\NÕUÕ ROPDVÕ JHUHNoHVL LOH LoHUL LQ G ]HQOHQPHVL NRQXVXQGDE \ NELUWRSOXPVDOPXKDOHIHWYDUGÕU8OXVDOLoHULNNRQXVXQGDELU HNVLNOLN ROPDGÕ ÕQGDQ LoHUL LQ NDOLWHVLQLQ DUWWÕUÕOPDVÕQD \ QHOLN G O YH WHúYLNPHNDQL]PDODUÕ\ U UO NWHGLU 3ROLWLNDODUÕQYH7RSOXPVDO%R\XW$UDúWÕUPDODUÕ NTIA, Office of Technological Assesment, Ticaret Dairesi ve bir çok sivil örgüt. Rekabetin Düzenlemesi )&&YHH\DOHW\HUHOG ]HQOHPHNXUXPODUÕ )UHNDQV.XúD Õ< QHWLPL 2301-M-T-A-02.doc 9

11 7LFDULLúOHPOHULoLQ)&&GHYOHWYHDVNHULNXOODQÕPLoLQ17,$ 6DKLSOLNdDSUD]6DKLSOLNYH<DEDQFÕ6DKLSOL L' ]HQOHPHVL 5DG\R OLVDQVÕQD VDKLS WDúÕ\ÕFÕ úlunhwohugh \DEDQFÕ VDKLSOL L \L JHoHPH] $QFDN )&& NDPX PHQIDDWL DoÕVÕQGDQ ELU VDNÕQFD J UPHGL L GXUXPODUGD EX RUDQDúÕODELOLU <HUHO WHOHIRQ LúOHWPHFLOHUL NHQGL E OJHOHULQGHNL NDEOR 79 LúOHWPHFLVLQLQ XQGDQ ID]ODVÕQD VDKLS RODPD]ODU $\QÕ NÕVÕWODPDODU NDEOR 79 LúOHWPHFLOHULQLQ \HUHO WHOHIRQ LúOHWPHFLOHUL ]HULQGHNL VDKLSOL L LoLQ GH V ] konusudur. %XQXQ \DQÕVÕUD XOXVODUDUDVÕ WDúÕ\ÕFÕODU LoLQ SD]DUD JLUPH NRúXOX RODUDN WDúÕ\ÕFÕQÕQ KDNLP ROGX X \DEDQFÕ ONH SD]DUÕQGD $PHULNDQ ILUPDODUÕ LoLQ NÕVÕWODPDEXOXQPDPDVÕ]RUXQOXOX XDUDQPDNWDGÕU 7 NHWLFL+DNODUÕùLND\HW Yerel düzenleyici ve FCC sorumludur..d\õwoduõq7xwxopdvõyhùhiidioõn g]hoohúwluph5hndehw g]hoohúwluph\hnrqxrodelohfhnndpxilupdvõ\rn 7HOHNRP (QIRUPDV\RQ 7HNQRORMLVL øohuln 6DQD\LL 6HNW U Q *HOLúWLUPH 3ROLWLNDODUÕ 8OXVDO (QIRUPDV\RQ $OW\DSÕVÕQÕQ NXUXOPDVÕQÕ KÕ]ODQGÕUPDN LoLQ WHOHNRP QLNDV\RQ DODQÕQGD \DSÕODQ \DWÕUÕPODUD YHUJL PXDIL\HWOHUL YH ohúlwol WHúYLNOHUYHULOPHNWHGLU + N PHW$OÕPODUÕ + N PHW E \ N ELU DOÕFÕ YH VRQ WHNQRORMLQLQ V UHNOL WDNLSoLVL GXUXPXQGDGÕU $PHULNDQILUPDODUÕQÕQ UHWWL LVRQWHNQRORMLOHUK N PHWWDUDIÕQGDQ\ QHWLPLQ NHQGLLKWL\DoODUÕQÕNDUúÕODPDNDPDFÕLOHVDWÕQDOÕQPDNWDGÕU $UJH7HúYLNOHUL'HVWHNOHUL (Q E \ N GHVWHN PHNDQL]PDVÕ RODUDN NXOODQÕOPDNWDGÕU %LU orn DUDúWÕUPD 2301-M-T-A-02.doc 10

12 NXUXPXQD NDPXGDQ E \ N ND\QDNODU D\UÕODUDN \HQL WHNQRORMLOHULQ ONHGH JHOLúWLULOPHVL VD ODQPDNWD YH ONH ILUPDODUÕ SD]DU GH HUL RODQ WHNQRORMLOHUGH E \ NELUN UHVHOUHNDEHWDYDQWDMÕQDVDKLSROPDNWDGÕUODU 6WDQGDUGD'D\DOÕhVW QO N 6WDQGDUWODU LoLQ XOXVDO G ]H\GH JHQLú ohyuhohulq YH VDQD\LQLQ NDWÕOGÕ Õ odoõúpdodu \DSÕODUDN ONH ILUPDODUÕQÕQ WHNQRORML\H QFHOLNOH VDKLS ROPDVÕ VD ODQPD\DoDOÕúÕOPDNWDGÕU *L]OL.RUXPDFÕOÕN.RUXPDFÕOÕN <DEDQFÕ WHOHNRP LúOHWPHFLOHULQLQ SD]DUD JLUHELOPHVL LoLQ NHQGL ONHOHULQGHNL SD]DUÕQGD$PHULNDQLúOHWPHFLOHULQHDoÕNROPDVÕJHUHNPHNWHGLU 3D]DU*HOLúWLUPH Risk Sermayesi økudfdw'hvwhngqohpohul 'HYOHW NXUXPODUÕ GÕú SROLWLNDGDNL DNWLI WXWXPODUÕ LOH XOXVODUDUDVÕ WLFDUHW NXUDOODUÕQÕ$PHULNDQILUPDODUÕOHKLQHoHYLUPH\HoDOÕúPDNWDGÕUODU 2301-M-T-A-02.doc 11

13 Almanya.XUXPVDO<DSÕODQPD 7HOHNRP QLNDV\RQ$ODQÕQGD' ]HQOHPH ' ]HQOH\LFL.XUXOXú 5HJXODWLRQ &RXQFLO %DúNDQ YH LNL \DUGÕPFÕVÕ \ QHWLPLQGHNL EX NRQVH\ WHOHNRP QLNDV\RQ DODQÕQGDNL G ]HQOHPHOHUGHQ VRUXPOXGXU 'DKD QFH 3RVWD YH 7HOHNRP QLNDV\RQ %DNDQOÕ Õ QÕQ VRUXPOXOX XQGD RODQ J UHYOHUL WDULKLQGHQ LWLEDUHQ VWOHQHFHNWLU $PDFÕ WHOHNRP QLNDV\RQ SD]DUÕQÕQ OLEHUDOOHúWLULOPHVLGLU)HGHUDOPHFOLVLQ%XQGHVWDJ \HVLYHH\DOHWK N PHWOHUL \HOHULQGHQROXúDQVHQDWRQXQ%XQGHVUDW \HVLQGHQROXúDQ$GYLVRU\&RXQFLO EDúNDQ YH \DUGÕPFÕODUÕQÕQ DWDQPDODUÕQGD QHULGH EXOXQXS ED]Õ NDUDUODUÕQ DOÕQPDVÕQGDHWNLOLRODELOLU øojlol6l\dvl2wrulwh (NRQRPL%DNDQOÕ Õ 7HOHNRP QLNDV\RQYH(QIRUPDV\RQ$OW\DSÕVÕ3ROLWLNDODUÕQÕQ2OXúWXUXOPDVÕ + N PHW ùxedw GH ³,1)2 *HUPDQ\ V ZD\ WRZDUGV WKH,QIRUPDWLRQ 6RFLHW\ SODQÕQÕ X\JXODPD\D NR\PXúWXU %X SODQ $OPDQ\D QÕQ HQIRUPDV\RQ WRSOXPXROPD\ROXQGDNLDPDoODUÕQÕYHKDUHNHWSODQODUÕQÕWDQÕPODPDNWDGÕU (NRQRPL%DNDQOÕ ÕYH( LWLP%LOLP$UDúWÕUPDYH7HNQRORML%DNDQOÕ ÕEXSODQÕQ X\JXODQPDVÕQGD DNWLI RODUDN J UHY DOPDNWDGÕUODU %XQXQ \DQÕQGD GL HU EDNDQOÕNODUGDSODQDGHVWHNYHUPHNWHGLUOHU (NRQRPL ELOLP YH SROLWLND DODQODUÕQGD QHULOHU JHWLUPHN DPDFÕ\OD LNL D\UÕ \DSÕODQPD\DJLGLOPLúWLU Petersberg grubu enformasyon teknolojilerinin ekonomik ve teknolojik etkilerini LQFHOHPHN ]HUH ROXúWXUXOPXúWXU.XOODQÕP DODQODUÕ YH KXNXNLSROLWLN NRúXOODUÕ odoõúpdjuxsoduõroxúwxududnlqfhohphnwhglu $UDúWÕUPD7HNQRORMLYH<HQLOLN.RQVH\LLVHDUDúWÕUPDJHOLúWLUPHYHEXNRQXODUÕQ 2301-M-T-A-02.doc 12

14 KXNXNL\ QOHUL ]HULQGHoDOÕúDQJUXSODUROXúWXUPXúWXU < QHWLPGH(QIRUPDWLN7HNQRORMLOHU.XOODQÕP3ROLWLNDODUÕ,1)2 SODQÕ ohuohyhvlqgh \ QHWLPGH HQIRUPDWLN WHNQRORMLOHU NXOODQÕPÕ QJ U OPHNWHGLU ³<DOÕQ GHYOHW DQOD\ÕúÕQD X\JXQ RODUDN ³WHOHFRRSHUDWLRQ GHVWHNOHQPHNWH %HUOLQ%RQQ DUDVÕQGD HQIRUPDV\RQ D Õ ROXúWXUXOPDNWD YDWDQGDúODUOD GHYOHW DUDVÕQGD HOHNWURQLN YHUL GH LúLPLQL VD OD\DFDN DOW\DSÕODU NXUXOPDNWDGÕU ( LWLP %LOLP $UDúWÕUPD YH 7HNQRORML %DNDQOÕ Õ 3RVWD YH 7HOHNRP QLNDV\RQ %DNDQOÕ ÕøoLúOHUL%DNDQOÕ ÕYH(NRQRPL%DNDQOÕ Õ )RUXP,1)2SODQÕNDSVDPÕQGDROXúWXUXODQoDOÕúPDJUXSODUÕQGDQELUWDQHVL ³FLWL]HQIULHQGO\DGPLQLVWUDWLRQ NRQXVXQGDWDUWÕúPDODU\DSPDNWDGÕU 7HOHNRP QLNDV\RQ6DQD\LL3ROLWLNDODUÕ2OXúWXUPD< U WPH $UDúWÕUPD7HNQRORMLYH<HQLOLN.RQVH\L < U WHQ.XUXOXú%D OÕ2OGX X6L\DVL2WRULWH ( LWLP%LOLP$UDúWÕUPDYH7HNQRORML%DNDQOÕ Õ 2301-M-T-A-02.doc 13

15 (QIRUPDWLN7HNQRORMLOHUL6DQD\LL3ROLWLNDODUÕ2OXúWXUPD $UDúWÕUPD7HNQRORMLYH<HQLOLN.RQVH\L < U WHQ.XUXOXú%D OÕ2OGX X6L\DVL2WRULWH ( LWLP%LOLP$UDúWÕUPDYH7HNQRORML%DNDQOÕ Õ øohuln6dqd\llohul3rolwlnd2oxúwxupd $UDúWÕUPD7HNQRORMLYH<HQLOLN.RQVH\L < U WHQ.XUXOXú%D OÕ2OGX X6L\DVL2WRULWH ( LWLP%LOLP$UDúWÕUPDYH7HNQRORML%DNDQOÕ Õ <RUXPYH' ú QFHOHU $OPDQ\DHQIRUPDV\RQWRSOXPXROPD\ROXQGDGL HUVDQD\LOHúPLú ONHUGHQJHULGH NDOPDNLVWHPHPHNWHGLU%XDPDoODROXúWXUXODQ³,QIR*HUPDQ\ V:D\WRWKH,QIRUPDWLRQ 6RFLHW\ SURJUDPÕ ONHQLQ KHGHIOHULQL YH KDUHNHW SODQODUÕQÕ EHOLUOHPLúWLU + N PHW $OPDQ\D QÕQ VDQD\LOHúPH DODQÕQGD HOGH HWWL L VW QO NOHUL HQIRUPDV\RQ od ÕQD GD WDúÕPDVÕQÕ LVWHPHNWH YH ONHQLQ ELU ohnlp PHUNH]LRODUDNNDOPDVÕQÕVD ODPD\DoDOÕúPDNWDGÕU Ekler 2301-M-T-A-02.doc 14

16 2301-M-T-A-02.doc 15

17 øù/(9/(5øù/(<øù Lisans Verme 5HJXODWLRQV FRXQFLO WHOHNRP QLNDV\RQ KL]PHWL VD OD\ÕFÕODUÕQD ohúlw OLVDQV vermektedir. Bu lisanslar, mobil telekomünikasyon (I), uydu servisleri (II), I YH\D,,VÕQÕIODUDJLUPH\HQNDPXWHOHNRP QLNDV\RQKL]PHWOHUL,,,YHNDPXVDO WHOHNRP QLNDV\RQ D Õ LúOHWPH\H KDNNÕ ROPD\DQ VHVWHOHIRQ VHUYLVOHUL,9 DODQODUÕQÕ LoHUPHNWHGLU %X OLVDQVODU E OJHVHO YH\D W P ONH\L NDSVD\DFDN biçimde düzenlenebilmektedir. /LVDQVDODELOPHNLoLQJHUHNOLúDUWHWNLOLWHOHNRP QLNDV\RQVHUYLVLQL ]HOOLNOH NUL] KDOOHULQGH YHUHELOHFHN \HWHUOLNWH ROPDN WHOHNRP QLNDV\RQ JL]OLOL LQL WHOHFRPPXQLFDWLRQSULYDF\YHHYUHQVHOKL]PHWLVD OD\DELOPHNWLU 7HNQLN6WDQGDUWODUÕQ2OXúWXUXOPDVÕ $OPDQ\D GD VWDQGDUWODUÕQ ROXúWXUXOPDVÕQGDQ 'HXWVFKH,QVWLWXW I U 1RUPXQJ ',1 VRUXPOXGXU (OHNWURWHNQLN DODQÕQGDNL VWDQGDUWODUÕ ',1 E Q\HVLQGHNL Deutschen Elektrotechnischen Kommision (DKE); özel sektör, akademik ohyuh VRQ NXOODQÕFÕODU YH GHYOHW \HWNLOLOHUL LOH NRRUGLQDV\RQ LoLQGH belirlemektedir. (QIRUPDV\RQ WHNQRORMLVL DODQÕQGDNL QRUPODUÕQ EHOLUOHQPHVL GH D\QÕ úhnlogh ',1 E Q\HVL DOWÕQGDNL (QIRUPDV\RQ 7HNQRORMLVL 1RUPODUÕ.RPLV\RQX WDUDIÕQGDQ \DSÕOPDNWDGÕU %X NRPLV\RQ,QWHUQDWLRQDO 6WDQGDUGV 2UJDQL]DWLRQ,62YH,QWHUQDWLRQDO(OHFWURWHFKQLFDO&RPPLVLRQ,(&\DSÕVÕQGDYHoDOÕúPD ELoLPLQGH UJ WOHQPLúWLU $ ODUDUDVÕ(ULúLPLQ' ]HQOHQPHVL $ ÕUOÕNOÕLúOHWLFLOHUNHQGLLúOHWLPD ODUÕQÕGL HULúOHWLFLOHUHD\UÕPJ ]HWPHGHQ YHKL]PHWLQGHYDPOÕOÕ ÕQÕVD OD\DFDNúHNLOGHDoPDN]RUXQGDGÕUODU WDULKLQGH\ U UO HJLUHQ³1HWZRUNDFFHVVUHJXODWLRQ D XODúÕPÕYHD ODUDUDVÕ HULúLP NRQXVXQX G ]HQOHPHNWHGLU 5HJXODWLRQV &RXQFLO D ODU DUDVÕ HULúLPLQ VD ODQPDVÕNRQXVXQGD\HWNLOLGLUYHLúOHWLFLOHULEXNRQXGDLQFHOH\LSDQODúPDODU yapmaya zorlayabilir. 6RQ.XOODQÕFÕ)L\DWODUÕQ2OXúPDVÕ gqhulohqil\dwodulúohwphflqlqsl\dvdgdnlkdnlpl\hwlqghqnd\qdnodqdq\ NVHN IL\DW UHNDEHWL QOH\LFL G ú N IL\DW YH NLúL\H ]HO DYDQWDM VD OD\DQ IL\DW ROPDPDOÕGÕU 5HJXODWLRQV &RXQFLO EX QRNWDODUÕ J ] Q QH DODUDN IL\DWODUÕ 2301-M-T-A-02.doc 16

18 RQD\ODUYHIL\DWODUEXRQD\GDQVRQUDJHoHUOLOLNND]DQÕU 8OXVODUDUDVÕ.XUXOXúODUODøOLúNL $YUXSD %LUOL L NXUXPODUÕ LOH LOLúNLOHU GHYOHWLQ KHU NDGHPHVLQGH sürdürülmektedir. INFO Germany s way towards the Information 6RFLHW\ SODQÕ$OPDQ\D QÕQ*,3NDSVDPÕQGDNLNDWNÕVÕRODUDNJ U OPHNWHGLU (YUHQVHO<D\JÕQYH$GLO+L]PHW 2FDN WDULKLQGH \DVDODúDUDN VRQ úhnolql DODQ 78'/9 7& 8QLYHUVDO 6HUYLFH 5HJXODWLRQ HYUHQVHO KL]PHW VÕQÕUODUÕQÕ YH LúOHWLFLOHULQ \ N PO O NOHULQL EHOLUOHPHNWHGLU (YUHQVHO +L]PHWLQ VXQXOPDVÕQD VDGHFH EX KL]PHWOHUGH ELU DNVDPD RUWD\D oõnwõ ÕQGD P GDKDOH HGLOHFHNWLU 5HJXODWLRQV &RXQFLO KHUKDQJL ELU LúOHWLFL\L ]DUDUÕ RUWDN ELU ND\QDNWDQ NDUúÕODQPDN ]HUH HYUHQVHOKL]PHWLVD ODPDNODJ UHYOHQGLUHELOLU øúohwlfl6ruxpoxoxnoduõyh< N PO O NOHUL 5HJXODWLRQV&RXQFLOOLVDQVYHUPHDúDPDVÕQGD7HOHNRP QLNDV\RQ.DQXQX QXQ 7.*JHWLUGL LVRUXPOXOXNODUÕYH\ N PO O NOHULVD ODPDDoÕVÕQGDQLúOHWPHFL DGD\ODUÕQÕQ WHNQLN \HWHUOLOLNOHULQL VRUJXOD\DELOLU %X \HWHUOLOLNOHU HWNLQ WHPHO WHOHNRP QLNDV\RQ KL]PHWL YHUHELOPH WHOHNRP QLNDV\RQ JL]OLOL LQL JDUDQWL HWPHYHHYUHQVHOKL]PHWVXQDELOPHDODQODUÕQÕLoHUPHNWHGLU 'HQHWOHPH&H]DODQGÕUPDYH8\XúPD]OÕNODUÕQd ] P 5HJXODWLRQV &RXQFLO JHUHNOL J UG KDOOHUGH KHU W UO EHOJH\L QFHGHQ ELOGLUPHN úduwõ\od LúOHWPHFLOHUGHQ LVWH\HELOLU LQFHOH\HELOLU YH NDQXQD D\NÕUÕOÕNEHOLUOHQHQKDOOHUGHFH]DYHULOPHVLQLWDOHSHGHELOLU øohuln' ]HQOHPHVL $LOH <DúOÕODU.DGÕQ YH *HQoOLN %DNDQOÕ Õ \ U UO NWH EXOXQDQ JHQoOL H ]DUDUOÕ\D\ÕQODUÕQ\D\ÕOPDVÕQÕ QOHPH\H\ QHOLN\DVDQÕQ*M6*HVHW] EHUGLH Verbreitung Jugendgefaehrdender Schriften) enformasyon teknolojisi úduwoduõqdx\jxqkdohjhwlulophvllolqjhuhnolodoõúpdoduõ\dspdnwdgõu 3ROLWLNDODUÕQYH7RSOXPVDO%R\XW$UDúWÕUPDODUÕ,1)2SURMHVLQLQWRSOXPVDOHWNLOHULQLLQFHOHPHNWDUWÕúPDNYHNDPX\DEX NRQXGD PRGHOOHU VXQDELOPHN DPDFÕ\OD ³)RUXP,1)2 DGOÕ odoõúpd \DSÕOPDNWDGÕU (QIRUPDV\RQ od ÕQÕQ ULVNOHUL YH \DUDUODUÕ ]HOOLNOH LQFHOHQHQ NRQXODU DUDVÕQGDGÕU 3HN orn VRV\DO JUXEXQ NDWÕOGÕ Õ WDQH odoõúpd JUXEX ROXúWXUXOPXúYHDúD ÕGDNLNRQXODUWDUWÕúPD\DDoÕOPÕúWÕU 2301-M-T-A-02.doc 17

19 (QIRUPDV\RQ od ÕQGD odoõúpd RUWD OoHNOL LúOHWPHOHUGH HOHNWURQLN WLFDUHW YH WHOHPDWLN X\JXODPDODU VRQXFXQGD RUWD\D oõndq HNRQRPLN\DSÕVDO GH LúLPOHU WHOHPDWLN \ROX\OD ohyuh NRUXPD YH V UHNOL JHOLúLP H LWLP YH PHG\D \HWHUOLOL L HQIRUPDV\RQ WRSOXPXQGD \DúOÕ YDWDQGDúODU YDWDQGDú D ÕUOÕNOÕ \ QHWLPVD OÕN Rekabetin Düzenlemesi (NRQRPL %DNDQOÕ Õ \ QHWLPLQGH \DSÕODQ odoõúpdodugd ³GH LúNHQ IL\DW VÕQÕUÕ HQ L\L G ]HQOH\LFL PHWRG RODUDN QH V U OP ú YH )HGHUDO NDUWHO GDLUHVLQLQ WHOHNRP QLNDV\RQDODQÕQGDGDG ]HQOHPHOHU\DSPDVÕ QJ U OP úw U )UHNDQV.XúD Õ< QHWLPL 5HJXODWLRQV&RXQFLOIUHNDQVNXOODQÕPSODQÕQÕKD]ÕUODPDNOD\ N PO G U3RVWD YH 7HOHNRP QLNDV\RQ %DNDQOÕ Õ EX NDSVDPGD FUHWH WDEL KL]PHWOHUL øolúohul 0DOL\H$GDOHWYH(NRQRPLEDNDQOÕNODUÕLOHDQODúDUDNEHOLUOHU 6DKLSOLNdDSUD]6DKLSOLNYH<DEDQFÕ6DKLSOL L' ]HQOHPHVL LúDODQODUÕQGDEDVNÕQSD]DUSD\ÕQDVDKLSLúOHWLFLOHULQWHOHNRP QLNDV\RQ DODQÕQGD IDDOL\HW J VWHUHQ úlunhwohulql ED ÕPVÕ] RODUDN \DSÕODQGÕUPDODUÕ JHUHNPHNWHGLU % W Q PXKDVHEH ND\ÕWODUÕ 5HJXODWLRQV &RXQFLO WDUDIÕQGDQ LQFHOHPH\HDoÕNWÕUYHúLUNHWOHULQGL HUNDQDOODUGDQILQDQVDOGHVWHNVD OD\DUDN WHOHNRP QLNDV\RQ KL]PHWOHUL IL\DWODUÕQGD GDPSLQJ \DSPDODUÕ HQJHOOHQPLúWLU <DEDQFÕVDKLSOL LNRQXVXQGDD\UÕFDELUG ]HQOHPH\HUDVWODQPDPÕúWÕU 7 NHWLFL+DNODUÕùLND\HW WDULKLQGH \ U UO H JLUHQ 7HOHNRP QLNDV\RQ.XOODQÕFÕODUÕ ' ]HQOHPHVL WHOHNRP QLNDV\RQ SD]DUÕ WDPDPHQ VHUEHVW ELU \DSÕ\D NDYXúXQFD\D NDGDU W NHWLFL KDNODUÕQÕ NRUXPD\D \ QHOLNWLU %X WDULKWHQ VRQUD GR DFDN VRQXoODUD ED OÕ RODUDN \HQL G ]HQOHPHOHU \DSÕODFDNWÕU %X G ]HQOHPHOHU VXQXODQ U Q V ]OHúPH WDUDIODUÕ YH V ]OHúPH LOLúNLOHUL V ]OHúPHLoHUL LV ]OHúPHGH LúLPLGXUXPXQGDNLKDNODU\HWNLOLPDKNHPHOHU YHWRSODQDQYHULOHU ]HULQGHNLKDNODUNRQXODUÕQGDNXOODQÕFÕQÕQ\HWHUOLELOJL\H VDKLSROPDVÕQÕVD OD\DFDNWÕU.D\ÕWODUÕQ7XWXOPDVÕYHùHIIDIOÕN.XOODQÕFÕODUODLOJLOLELOJLOHUVDGHFH GHQHFHNVHUYLV FUHWLQLQKHVDSODQPDVÕQD \ QHOLN DPDoODU LoLQ VDNODQDELOLU 5HJXODWLRQV &RXQFLO JHUHNWL L WDNGLUGH ND\ÕWODUÕLQFHOH\HELOLU g]hoohúwluph5hndehw 2301-M-T-A-02.doc 18

20 tarihinden itibaren telekomünikasyon hizmetleri (telefon) tamamiyle ]HOOHúHFHNYHUHNDEHWHDoÕODFDNWÕU$YUXSD%LUOL LGLUHNWLIOHULGR UXOWXVXQGD WHOHNRP QLNDV\RQSD]DUÕQÕQDVHUEHVWJLULúLPNDQÕVD ODQPDVÕSODQODQPDNWDGÕU 7HOHNRP (QIRUPDV\RQ 7HNQRORMLVL øohuln 6DQD\LL 6HNW U Q *HOLúWLUPH 3ROLWLNDODUÕ + N PHW$OÕPODUÕ +HUKDQJLELUELOJL\HUDVWODQDPDPÕúWÕU $UJH7HúYLNOHUL'HVWHNOHUL 'HYOHW DUDúWÕUPD NXUXPODUÕ YH ]HO VHNW U DUDVÕQGD \R XQ LOLúNLOHUH RODQDN YHUHQ WHOHNRP QLNDV\RQ DUDúWÕUPD SURMHOHULQL EDNDQOÕNODU DUDFÕOÕ Õ\OD GHVWHNOHPHNWHGLU %X DPDoOD \ÕOOÕN '0 WXWDUÕQGD ELU ND\QD ÕQ D\UÕOPDVÕSODQODQPÕúWÕU³,QQRYDWLRQHQIXHUGLH,QIRUPDWLRQVJHVHOOVFKDIW,QQRYDWLRQV IRU WKH LQIRUPDWLRQ VRFLHW\ SURJUDPÕ\OD GHYOHWLQ DUDúWÕUPD NXUXPODUÕ YH ]HO VHNW U DUDVÕQGD SHUVRQHO WUDQVIHULQH GH RODQDN YHUHQ ELU GHVWHN V ] NRQXVXGXU ( LWLP DODQÕQGD HQIRUPDV\RQ WHNQRORMLOHUL WHNQRORML WHPHOLQLQ \D\JÕQODúWÕUÕOPDVÕ VLVWHP WHNQRORMLOHUL YH PLNURVLVWHP WHNQLNOHUL U Q DODQÕQGD EXOXúODU VHUYLV KL]PHWL DODQÕQGD EXOXúODUEL\RORMLYHHQIRUPDV\RQWHNQLNOHUL ]HOOLNOHGHVWHNOHQHQDODQODUGÕU ³hUHWLP ROPD\DQ ELU HQIRUPDV\RQ WRSOXPX RODPD] G ú QFHVLQGHQ KDUHNHWOH UHWLP DODQÕQGD HQIRUPDV\RQ WHNQRORMLVL NXOODQÕPÕ GHVWHNOHQPHNWHGLU ³3URGXNWLRQ SODQÕ DUDFÕOÕ Õ\OD \ÕOÕQD NDGDU D ÕUOÕNOÕ RODUDN GHVWHNOHQPHVL QJ U OHQ DUDúWÕUPD DODQODUÕ úxqodugõu PRGHUQ HQIRUPDV\RQ VLVWHPOHULQGH E W QOHúLN UHWLP YH V UHo PRGHOOHUL RUWDN odoõúpdqõq NRP QLNDV\RQYHHQIRUPDV\RQWHNQL LLOHGHVWHNOHQPHVL UHWLPVLVWHPOHULQGH GDKD KÕ]OÕ GH LúLPOHUH RODQDN YHUHQ LOHWLP PRGHOOHUL $OPDQ PDNLQH UHWLP VDQD\LVLQLQXOXVODUDUDVÕUHNDEHWJ F Q DUWÕUÕFÕ\D]ÕOÕPJHOLúWLUPHRODQDNODUÕ øohulnvdqd\llqghvd ODPWHRULNWHPHOOHUHGD\DOÕDQFDNVRPXWNXOODQÕPDODQODUÕ RODQ DNÕOOÕ VLVWHPOHULQ JHOLúWLULOPHVL GHYOHW WDUDIÕQGDQ GHVWHNOHQPHNWHGLU guqhndodqodulolqghlqvdqvd OÕ ÕQD]DUDUOÕRUWDPODUGDURERWLNX\JXODPDODU oholn YH HQHUML UHWLPLQGH V UHo \ QHWLPL WUDILN ohyuh HO \D]ÕVÕ WDQÕPD YH GRN PDQDQDOL]LDWÕN\ QHWLPL\DUGÕPYHLOHWLPVLVWHPOHULE URRWRPDV\RQX PXOWLPHG\DVDQDOJHUoHNOLNYHLOHWLúLPD ODUÕVD\ÕODELOLU 6WDQGDUGD'D\DOÕhVW QO N +HUKDQJLELUELOJL\HUDVWODQDPDPÕúWÕU 2301-M-T-A-02.doc 19

21 *L]OL.RUXPDFÕOÕN +HUKDQJLELUELOJL\HUDVWODQDPDPÕúWÕU.RUXPDFÕOÕN +HUKDQJLELUELOJL\HUDVWODQDPDPÕúWÕU 3D]DU*HOLúWLUPH +HUKDQJLELUELOJL\HUDVWODQDPDPÕúWÕU Risk Sermayesi +HUKDQJLELUELOJL\HUDVWODQDPDPÕúWÕU økudfdw'hvwhngqohpohul +HUKDQJLELUELOJL\HUDVWODQDPDPÕúWÕU 2301-M-T-A-02.doc 20

22 Arjantin.XUXPVDO<DSÕODQPD 7HOHNRP QLNDV\RQ$ODQÕQGD' ]HQOHPH ' ]HQOH\LFL.XUXOXú &1&&RPLVLRQ1DFLRQDOGH&RPXQLFDFLRQHV8OXVDOøOHWLúLP.RPLV\RQX \ÕOÕQGD &17 &RPLVLRQ 1DFLRQDO GH 7HOHFRPXQLFDFLRQHV DGÕ\OD NXUXODQ Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu, Amerikan FCC yi model alarak \DSÕODQGÕUÕOPÕúELUG ]HQOHPHNXUXOXúXLGL'DKDVRQUD GDWHOHNRPSRVWD YHUDG\RG ]HQOH\LFLOL LLúOHYOHULQLQELUOHúWLULOPHVLLOELUOLNWH&1&DGÕQÕDOGÕ CNC, idari ve teknik düzenleme, sektörün genel denetimi, ve telekomünikasyon KL]PHWOHULQLQ\D\JÕQODúWÕUÕOPDVÕWHNQLNSODQODUÕQLQFHOHQPHVLYHX\JXODQPDVÕQGD 6& \HGDQÕúPDQOÕNRSHUDW UOHULQPDOLGHQHWLPLJLELNRQXODUGDQVRUXPOXGXU % OJHOHULQ WHOHNRP QLNDV\RQ DODQÕQGDNL LVWHNOHULQL \DQVÕWDQ YH EX DODQGD &1& LOHLOLúNLLoLQGHEXOXQDQELU)HGHUDO.RP QLNDV\RQNRQVH\LGHPHYFXWWXU øojlol6l\dvl2wrulwh &1& 6& 6HFUHWDULD GH &RPXQLFDFLRQHV øohwlúlp 6HNUHWHUOL L QLQ ]HUN ELU RUJDQÕ VWDW V QGHGLU &1& QLQ OLVDQV VDWÕúÕQGDQ DOGÕ Õ OLN SD\ YH IUHNDQV VSHNWXUXPXQXQ NXOODQÕPÕQGDQ GR DQ JHOLUOHULQ ELU NÕVPÕ 8OXVDO 7HOHNRP QLNDV\RQ )RQXQGD WRSODQPDNWDGÕU %X IRQ &1& QLQ ILQDQVPDQÕQGD NXOODQÕOPDNWD YH ]HUNOL LQL JDUDQWL DOWÕQD DOPDNWDGÕU $QFDN &1& ELU NDQXQ K NP QGHNDUDUQDPHLOHIHVHGLOHELOHFHNGXUXPGDGÕU 7HOHNRP QLNDV\RQYH(QIRUPDV\RQ$OW\DSÕVÕ3ROLWLNDODUÕQÕQ2OXúWXUXOPDVÕ 7HOHNRP QLNDV\RQ SROLWLNDODUÕQÕ JHOLúWLUPHN QHUPHN YH X\JXODQPDVÕQÕ VD ODPDN6& QLQVRUXPOXOX XQGDGÕU %XOXQDPDGÕ 2301-M-T-A-02.doc 21

23 < QHWLPGH(QIRUPDWLN7HNQRORMLOHU.XOODQÕP3ROLWLNDODUÕ %XOXQDPDGÕ %XOXQDPDGÕ 7HOHNRP QLNDV\RQ6DQD\LL3ROLWLNDODUÕ2OXúWXUPD< U WPH 'LOSUREOHPLQHGHQLLOHEXNRQXGD\HWHUOLELOJL\HXODúPDNP PN QROPDPÕúWÕU < U WHQ.XUXOXú%D OÕ2OGX X6L\DVL2WRULWH (QIRUPDWLN7HNQRORMLOHUL6DQD\LL3ROLWLNDODUÕ2OXúWXUPD 'LOSUREOHPLQHGHQLLOHEXNRQXGD\HWHUOLELOJL\HXODúPDNP PN QROPDPÕúWÕU 2301-M-T-A-02.doc 22

24 < U WHQ.XUXOXú%D OÕ2OGX X6L\DVL2WRULWH øohuln6dqd\llohul3rolwlnd2oxúwxupd 'LOSUREOHPLQHGHQLLOHEXNRQXGD\HWHUOLELOJL\HXODúPDNP PN QROPDPÕúWÕU < U WHQ.XUXOXú%D OÕ2OGX X6L\DVL2WRULWH <RUXPYH' ú QFHOHU $UMDQWLQ SODQODPDVÕQÕ orn G ú N RODQ WHOHIRQ \R XQOX XQX DUWWÕUPDN YH WHPHO KL]PHWOHUL ONH odsõqgd YHUHELOPHN ]HULQH NXUPDNWDGÕU %X DPDoOD ONHQLQ GHYOHWH DLW WHOHNRP QLNDV\RQ LúOHWLFLVL RODQ (QWHO \ÕOÕQGD ]HOOHúWLULOGLYHKLVVHOHULQLQ ÕVDWÕOGÕ %X ]HOOHúWLUPHQLQ VRQXQGD LNL \HQL LúOHWPHFLILUPDGR GX ONHQLQJ QH\LQGHKL]PHWYHUHQ7HOHIRQLFDYHNX]H\LQGH hizmet veren Telecom. Bu firmalar temel telefon hizmetinde kendi bölgelerinde \ÕOOÕN WHNHO KDNNÕ HOGH HWWLOHU ( HU WHOHIRQ \R XQOX XQX EHOOL ELU RUDQÕQ ]HULQGHDUWWÕUDELOLUOHUVHELU\ÕOOÕNGDKDWHNHOKDNNÕQDVDKLSRODELOHFHNOHUGL%X NRWDODU V UH GROPDGDQ DúÕOPÕúWÕU.DWPD GH HUOL KL]PHWOHU YH PRELO WHOHIRQ KL]PHWLGHUHNDEHWHDoÕOPÕúWÕU $UMDQWLQ LQ XOXVDO HQIRUPDV\RQ DOW\DSÕVÕ NRQXVXQGD VRPXW SODQÕQD UDVWODQPDPÕúWÕU 3ODQODU WHPHO WHOHIRQ KL]PHWLQL VHUEHVW SD]DU NRúXOODUÕQGD \D\JÕQODúWÕUPDN ]HULQGH\R XQODúPÕúWÕU 2301-M-T-A-02.doc 23

25 Ekler &1&2UJDQL]DV\RQùHPDVÕ 6&2UJDQL]DV\RQùHPDVÕ 2301-M-T-A-02.doc 24

26 øù/(9/(5øù/(<øù Lisans Verme CNC 7HNQLN6WDQGDUWODUÕQ2OXúWXUXOPDVÕ CNC $ ODUDUDVÕ(ULúLPLQ' ]HQOHQPHVL CNC 6RQ.XOODQÕFÕ)L\DWODUÕQ2OXúPDVÕ CNC 8OXVODUDUDVÕ.XUXOXúODUODøOLúNL CNC, SC (YUHQVHO<D\JÕQYH$GLO+L]PHW CNC øúohwlfl6ruxpoxoxnoduõyh< N PO O NOHUL øúohwlflohu OLVDQV KDNODUÕQÕ NRUX\DELOPHN YH\D X]DWDELOPHN LoLQ KL]PHW YHUGLNOHUL E OJHOHUGH EHOOL ELU WHOHIRQ \R XQOX X DUWÕúÕQÕ VD ODPDN ]RUXQGDGÕUODU 'HQHWOHPH&H]DODQGÕUPDYH8\XúPD]OÕNODUÕQd ] P &1& VRUXPOXGXU %X LúOHYGHQ W U RSHUDW U LOH &1& DUDVÕQGD oõndq DQODúPD]OÕNODUÕQo ] P LVH6& QLQJ UHYLGLU øohuln' ]HQOHPHVL %XOXQDPDGÕ 3ROLWLNDODUÕQYH7RSOXPVDO%R\XW$UDúWÕUPDODUÕ %XOXQDPDGÕ Rekabetin Düzenlemesi 2301-M-T-A-02.doc 25

27 SC )UHNDQV.XúD Õ< QHWLPL CNC 6DKLSOLNdDSUD]6DKLSOLNYH<DEDQFÕ6DKLSOL L' ]HQOHPHVL +HUKDQJLELUNÕVÕWODPDEXOXQDPDGÕ 7 NHWLFL+DNODUÕùLND\HW CNC.D\ÕWODUÕQ7XWXOPDVÕYHùHIIDIOÕN CNC g]hoohúwluph5hndehw SC 7HOHNRP (QIRUPDV\RQ 7HNQRORMLVL øohuln 6DQD\LL 6HNW U Q *HOLúWLUPH 3ROLWLNDODUÕ *HQHO RODUDN ELOJL EX NRQXGD EXOXQDQ ELOJL KHU W UO \DEDQFÕ VHUPD\H YH \DWÕUÕPD$UMDQWLQ LQNDSÕODUÕQÕQDoÕNROGX X\ Q QGHGLU + N PHW$OÕPODUÕ $UJH7HúYLNOHUL'HVWHNOHUL 6WDQGDUGD'D\DOÕhVW QO N *L]OL.RUXPDFÕOÕN.RUXPDFÕOÕN 2301-M-T-A-02.doc 26

28 3D]DU*HOLúWLUPH Risk Sermayesi økudfdw'hvwhngqohpohul 2301-M-T-A-02.doc 27

29 $YUXSD%LUOL L.XUXPVDO<DSÕODQPD 7HOHNRP QLNDV\RQ$ODQÕQGD' ]HQOHPH $YUXSD GDWHOHNRP QLNDV\RQDODQÕQGDG ]HQOHPHNRQXVXQGDLNL\DNODúÕPRUWD\D oõnpõúwõu%lulqflvl$yuxsdodsõqgdxoxvdog ]HQOH\LFLOHULQ\HWNLOHULQLQ$YUXSD %LUOL L QLQ ROXúWXUDFD Õ ELU G ]HQOH\LFL NXUXOXúD EÕUDNPDNWÕ %X \DNODúÕP ]HOOLNOH ornxoxvox WHOHNRP QLNDV\RQ LúOHWLFLOHUL WDUDIÕQGDQ WHUFLK HGLOL\RUGX ønlqflvl\vh \H ONHOHULQLQ G ]HQOH\LFLOHULQLQ D\QÕ VWDQGDUWODUÕ X\JXODPDVÕQÕ VD ODPDNWDQ JHoL\RUGX $YUXSD %LUOL L.RPLV\RQX \HOHUGHQ JHOHQ EDVNÕODU QHGHQL\OH$YUXSDoDSÕQGDNLG ]HQOH\LFLNXUXPXQROXúXPXQGDQ\DQDROPDPÕúWÕU $QFDN$YUXSDoDSÕQGDG ]HQOHPHOHULQVHUEHVWOLNOLEHUDOOHúPHDUDED ODQWÕODU OLVDQVDOPDG ]HQOH\LFLNXUXOXúODUÕQ\DSÕVÕVWDQGDUWODUPDOL\HWOHULQVDSWDQPDVÕ HYUHQVHOKL]PHWX\JXODPDODUÕJHQHOSROLWLNDODUÕQX\XPOXROPDVÕJLELNRQXODUGD $YUXSDoDSÕQGDLONHOHUJHWLULOPHVLQLEHQLPVHPLúWLU$YUXSDoDSÕQGDG ]HQOH\LFL NXUXOXú \HULQH $YUXSD ONHOHULQLQ G ]HQOH\LFL NXUXOXúODUÕQÕQ ROXúWXUDFD Õ ELU NRPLV\RQXQ ELU DQODPGD ³XOXVDO G ]HQOH\LFLOHULQ X\JXODPD YH NDUDUODUÕQÕQ X\XPOXODúWÕUÕOPDVÕ LoLQROXúWXUXOPDVÕVHoLOPLúWLU ' ]HQOH\LFL.XUXOXú $YUXSD %LUOL L QGH.RPLV\RQ YH.RPLV\RQ XQ UHNDEHW YH WHOHNRP QLNDV\RQOD LOJLOL JHQHO P G UO NOHULQLQ WHOHNRP QLNDV\RQ DODQÕQGD HWNLOLGLUOHU.RPLV\RQ $YUXSD %LUOL L.RQVH\L YH $YUXSD 3DUODPHQWRVX QXQ GD LúELUOL L\OH WHOHNRP QLNDV\RQ YH G ]HQOH\LFL NXUXOXúODU YH GL HU LOJLOL NRQXODUGD NDUDUODU DODELOPHNWHGLU %X NDUDUODU GLUHFWLYHOHU \HOHU WDUDIÕQGDQ X\XOPDVÕ ]RUXQOX NDUDUODUDUDVÕQGDGÕUgUQH LQ GHWDPOLEHUDOOHúPH\HJHoLOPHVLYHED ÕPVÕ] G ]HQOH\LFL NXUXOXúODUÕQ ROXúWXUXOPDVÕ NDUDUÕ DOÕQPÕúWÕU 7HOHNRP QLNDV\RQ *HQHO 0 G UO EX V UHFL L]OHPHNWH YH EX NDUDUODUÕ X\PD\DQ D ÕU GDYUDQDQ ONHOHULoLQ\DSWÕUÕPX\JXODQPDVÕQÕLVWH\HELOPHNWHGLU øojlol6l\dvl2wrulwh $YUXSD3DUODPHQWRVX$YUXSD%LUOL L.RQVH\LYH$YUXSD.RPLV\RQX 7HOHNRP QLNDV\RQYH(QIRUPDV\RQ$OW\DSÕVÕ3ROLWLNDODUÕQÕQ2OXúWXUXOPDVÕ 7HOHNRP QLNDV\RQ YH (QIRUPDV\RQ DOW\DSÕODUÕQÕQ ROXúWXUXOPDVÕQD LOLúNLQ odoõúpdoduornohúlwolnxuxpoduwdudiõqgdq\hulqhjhwlulophnwhglu 2301-M-T-A-02.doc 28

30 $YUXSD.RPLV\RQX YH 3DUODPHQWRVXQXQ KD]ÕUODWWÕ Õ SROLWLND EHOJHOHUL $YUXSD %LUOL L odoõúpdoduõ LoLQ WHPHO ROXúWXUPDNWDGÕU dhúlwol \HúLO YH EH\D] EHOJHOHU \D\ÕPODQPÕú EXQODUÕQ WDUWÕúÕOPDVÕ\OD GLUHNWLIOHU ROXúWXUXOPXúWXU <D\ÕPODQDQ EHOJHOHUH \ QHOLN HOHúWLULOHUL JLGHUPHN DPDFÕ\OD WRSOXPVDO ER\XWODUD \ QHOLN RODUDN +LJK /HYHO ([SHUW *URXS DGÕ DOWÕQGD EDúND JUXSODUD GD UDSRUODU \DSWÕUÕOPDNWDGÕU $\UÕFD (QIRUPDV\RQ 7RSOXPX SROLWLNDODUÕQÕQ JHQLú NHVLPOHUH DoÕOPDVÕLoLQ,QIRUPDWLRQ6RFLHW\3URMHFW2IILFH,632ROXúWXUXOPXúWXU gqhpol ELU EDúND NXUXP GD $YUXSD.RPLV\RQX WDUDIÕQGDQ NXUXOPDVÕ LVWHQPLú RODQ,QIRUPDWLRQ 6RFLHW\ )RUXP ROPDNWDGÕU,6) NLúLGHQ ROXúPDNWDGÕU 2OXúWXUDQODU DUDVÕQGD NXOODQÕFÕODU WRSOXPVDO JUXSODU LoHULN YH KL]PHW VD OD\ÕFÕODU D LúOHWLFLOHUL YH NXUXPODU EXOXQPDNWDGÕU. OW UHO HNRQRPLN odoõúpd ohyuh GHPRNUDWLNOLN JLEL ER\XWODU EXOXQPDNWDGÕUhONHOHULQ ELU DUD\D JHOPHVL\OH YH\D ONHOHUGHNL ohúlwol DNDGHPLN NXUXPODUÕQ HQVWLW OHULQLQ GH NRQX\ODLOJLOHQGL LYHSROLWLNDEHOJHOHUL UHWWL LJ U OPHNWHGLU%LUEDúNDNXUXP da Inter-Regional Information Society Initiative (IRISI) yürütülmektedir. Bu JLULúLPLQ KHGHIL RODELOGL LQFH DúD ÕGDQ \XNDUÕ SROLWLND UHWLOPHVL YH \HUHO E OJHOHUG ]H\LQGHNLX\JXODPDODUÕQEDúDUÕOÕROPDVÕGÕU < QHWLPGH(QIRUPDWLN7HNQRORMLOHU.XOODQÕP3ROLWLNDODUÕ $YUXSD.RPLV\RQ XQXQ NDUDU DúDPDVÕQGD RODQ,'$,QWHURSHUDELOLW\ RI 'DWDQHWZRUNVRI$GPLQLVWUDWLRQVSURMHVLEXOXQPDNWDGÕU$PDo ONH\ QHWLPOHUL DUDVÕQGDELOJLVLVWHPOHULQLQX\XPOXOX XQXVD ODPDNWÕU$\UÕFD6,0$36\VWHPH G,QIRUPDWLRQ SRXU OHV 0DUFKHV 3XEOLFV DGÕ DOWÕQGD \ÕOÕQGDQ EX \DQD HOHNWURQLN LKDOH VLVWHPLQLQ JHOLúWLULOPHVL LoLQ odoõúpdodu \DSÕOPDNWDGÕU %XQODUGDQ EDúND 7(',6 DGÕ DOWÕQGD (', VLVWHPOHUL LoLQ odoõúpdodu GHYDP etmektedir. dhúlwol dhúlwol 2301-M-T-A-02.doc 29

An alternative creatinine reagent for the reagent-dependent Beckman Synchron CX3 analyzer

An alternative creatinine reagent for the reagent-dependent Beckman Synchron CX3 analyzer .LW%D ÕPOÕ%HFNPDQ6\QFKURQ&;$QDOL] U øolq$owhuqdwli Kreatinin Çözeltisi 'U øvpdlo 7HPHO 1, 'U $KPHW dõ OÕ 1, Dr. Yusuf Türköz 1, Dr. Elif Özerol 1, Dr. Engin M. Gözükara 1 %HFNPDQ 6\QFKURQ &; RWRDQDOL]

More information

POSTACI WEBMAIL DOKÜMANTASYONU VERSIYON 1.0.3

POSTACI WEBMAIL DOKÜMANTASYONU VERSIYON 1.0.3 POSTACI WEBMAIL DOKÜMANTASYONU VERSIYON 1.0.3 Umut Gökbayrak 2000 Bornova ø]plu ddoõúpdoduõper\xqfd\dqõpgdqklod\uõopd\dq6hu\do H ÖNSÖZ...6 *ø5øù...7 2. MATERYAL...9 øù/(7ø0 Sø67(0ø : RED HAT GNU/LINUX

More information

0DODW\DøOLQGHNL*XDWUOÕ+DVWDODUGD6HUXPYHøGUDUø\RW' ]H\OHULøOH

0DODW\DøOLQGHNL*XDWUOÕ+DVWDODUGD6HUXPYHøGUDUø\RW' ]H\OHULøOH 0DODW\DøOLQGHNL*XDWUOÕ+DVWDODUGD6HUXPYHøGUDUø\RW' ]H\OHULøOH 7LURLG+RUPRQODUÕQÕQøOLúNLVL 'U $\úhkdq $NÕQFÕ 1 'U $\úh %DODW 1, Dr. Mehmet Turgut 1, Dr. Mustafa Çekmen 2, Dr. Zehra Küçükbay 3 'U 6DLP

More information

Lipoprotein (a): a general view and it s relationship with various disease

Lipoprotein (a): a general view and it s relationship with various disease /LSRSURWHLQD*HQHO%LU%DNÕúYHdHúLWOL+DVWDOÕNODUODøOLúNLVL Dr. Mustafa B. Çekmen 1, Dr. Yusuf Türköz 1, Dr. Mehmet Turgut 2, Dr. Engin M. Gözükara 1 Lipoprotein (a) [lipo(a)] WH %HUJ WDUDIÕQGDQ WDQÕPODQGÕ

More information

Presbiakuzide Kan Lipoprotein Düzeyleri

Presbiakuzide Kan Lipoprotein Düzeyleri Presbiakuzide Kan Lipoprotein Düzeyleri Dr. Fehmi Döner 1, 'U +DUXQ 'R UX 1, Dr. 1DPÕN 'HOLEDú 2, Dr. Orhan Gedikli 1, Dr. Belma Pehlivan 1 3UHVELDNX]L LOHUL \DúODUGD ]HOOLNOH WL] VHVOHUGH J U OHQ VHQV

More information

The effect of exogenous estrogen on the luteal and follicular phases in clomiphene citrate stimulated cycles

The effect of exogenous estrogen on the luteal and follicular phases in clomiphene citrate stimulated cycles .ORPLIHQ6LWUDWLOHøQG NOHQHQ6LNOXVODUGD(NVRMHQgVWURMHQ.XOODQÕPÕQÕQ)ROOLN OHUYH/XWHDO)D])RQNVL\RQODUÕh]HULQH(WNLVL D. Özcan Balat 1, D. Aif Kökçü 2, 'U ù NU drnúhqlp 2, D. Cazip Üstün 2.ORPLIHQ VLWUDW &&

More information

Böbreküstü Bezleri. The adrenal glands. %g%5(.h67h %(=/(5ø1ø1 0$.526.23ø. <$3,6,

Böbreküstü Bezleri. The adrenal glands. %g%5(.h67h %(=/(5ø1ø1 0$.526.23ø. <$3,6, Böbreküstü Bezleri Dr. Elvan Özbek 1 %X odoõúpdgd E EUHN VW EH]OHULQLQ HPEUL\RORMLN JHOLúLPL LOH KHP PDNURVNRSLN KHP GH PLNURVNRSLN \DSÕVÕ KDNNÕQGDNL NODVLN ELOJLOHU YH VRQ OLWHUDW U YHULOHUL GHUOHQHUHN

More information

øq Q hqlyhuvlwhvl 7ÕS )DN OWHVL *HQHO &HUUDKL $QDELOLP 'DOÕ 0DODW\D øq Q hqlyhuvlwhvl 7ÕS )DN OWHVL 3DWRORML $QDELOLP 'DOÕ 0DODW\D

øq Q hqlyhuvlwhvl 7ÕS )DN OWHVL *HQHO &HUUDKL $QDELOLP 'DOÕ 0DODW\D øq Q hqlyhuvlwhvl 7ÕS )DN OWHVL 3DWRORML $QDELOLP 'DOÕ 0DODW\D 7LURLG 1RG OOHULQLQ øqfh ø QH $VSLUDV\RQ %L\RSVLVL 6LWRORMLN 6RQXoODUÕ LOH 3RVWRSHUDWLI +LVWRORMLN 6RQXoODUÕQÕQ.DUúÕODúWÕUÕOPDVÕ YH 7LURLGHNWRPL(QGLNDV\RQODUÕ 'U $GQDQ +DVDQR OX 1, 'U (UWDQ % OE OR OX

More information

Sitokrom P450 Monooksijenaz Enzim Sistemleri

Sitokrom P450 Monooksijenaz Enzim Sistemleri Sitokrom P450 Monooksijenaz Enzim Sistemleri Dr. Elif Özerol 1 6LWRNURP 3 &

More information

Nitrik Oksit in Etkileri ve Patolojik Rolleri

Nitrik Oksit in Etkileri ve Patolojik Rolleri Nitrik Oksit in Etkileri ve Patolojik Rolleri Dr. Yusuf Türköz 1, Dr. Elif Özerol 1 1LWULN RNVLW 12 LON NH] HQGRWHO ND\QDNOÕ JHYúHPH IDNW U RODUDN WDQÕPODQPÕú YH J Q P ]GH ELU orn PHPHOL K FUH YH GRNXODUÕQÕQ

More information

Propolis : medical properties and ophthalmologic use

Propolis : medical properties and ophthalmologic use 3URSROLV7ÕEELg]HOOLNOHULYH2IWDOPRORMLN.XOODQÕPÕ 'U øeudklp ) +HSúHQ 1, Dr. Fikret Tilgen 1, Dr. Hamdi Er 1 3URSROLV EDO DUÕVÕ WDUDIÕQGDQ ELWNLOHUGHQ WRSODQÕS NRYDQGD UHWLOHQ GR DO ELU U QG U )ODYRQRLGOHU

More information

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE İÇİNDEKİLER INDEX 6-7 MATKAP UÇLU VİDALAR SELF DRILLING SCREWS - Yıldız Havşa Başlı (YHBM) Flat Head With 6 Ribs. - Yıldız Silindir Başlı (YSBM) Pan Head - Pul Başlı (RYSBM)

More information

s.n. Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Yapılabilecek Üniversiteler 1 Alfred University College of Ceramics (State University of New York) ABD 2 Arizona

s.n. Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Yapılabilecek Üniversiteler 1 Alfred University College of Ceramics (State University of New York) ABD 2 Arizona s.n. Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Yapılabilecek Üniversiteler Ülke 1 Alfred University College of Ceramics (State University of New York) ABD 2 Arizona State University ABD 3 Binghamton University (State

More information

Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Yapılabilecek Üniversiteler 1 Aarhus University DANİMARKA 2 Alfred University College of Ceramics (State University of

Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Yapılabilecek Üniversiteler 1 Aarhus University DANİMARKA 2 Alfred University College of Ceramics (State University of Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Yapılabilecek Üniversiteler Ülke 1 Aarhus University DANİMARKA 2 Alfred University College of Ceramics (State University of New York) ABD 3 Arizona State University ABD 4

More information

i) Stereospesifik ve/veya bölge spesifik (regio spesific) reaksiyonlar ile \DUDUOÕELOHúLNOHULQ UHWLPL

i) Stereospesifik ve/veya bölge spesifik (regio spesific) reaksiyonlar ile \DUDUOÕELOHúLNOHULQ UHWLPL *ø5øù øpprelol]dv\rq7hnql L+DNNÕQGD*HQHO%LOJLOHU øpprelol]dv\rq WHULPLELU UHDNW U YH\D DQDOLWLN VLVWHP LoLQGHEL\RORMLN RODUDNDNWLINDWDOL] U QWXWXNODQPDVÕQÕLIDGHHGHQELUWHULPGLU%L\RNDWDOL] ULVWHUWHN bir

More information

$ " $, 9 /70)895 /*2/59, 9 &,89,7*=,89,7*= %! 9 " & #$!% #$ %%" $ 49/ 7*= " A& $ ' $ A& " ' % #$! & " 9 < < $ /448*)+) 9 " % #? '$ $$?&? & 9 &? & & $ % & 6:. )7 5:2: #52)4 9 9 )7 9 # 9 $ 9 )7 9 9 /448*)+)

More information

LLOHYl\KWHLV W+HOVLQJLQSXURMHQYHGHQODDGXQ NXYDDMDQD 1RHO5LVFRMD DWMDHOOLNND 6LVlOO\V

More information

ű Ű ű ű ű űű ű ő ő ű ű ő ő ő Ű ű ő ő Ű ő ű ű ő ű ű Ű ű Ő ű ű Ő Ű ű ű Ű Ű ő ű Ű ű ű ű Ű Ű Ű ő ő ű ő ű Ű Ő ő ő Ő ő ű ő ő Ő ű Ű ű ő Ű Ő ű ő ő ű Ő Ű ű ő ő ő Ő Ű Ő ű ő ű ű Ű Ű ű Ű ű Ű ű Ű Ű ű ű ű Ő ŰŐ ő Ű ő

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

(WKHUQHW 3& &DUG 0RGHOV '(0993&7 '(09937 '(0993/7

(WKHUQHW 3& &DUG 0RGHOV '(0993&7 '(09937 '(0993/7 (WKHUQHW 3& &DUG 0RGHOV '(0993&7 '(09937 '(0993/7 8VHU V *XLGH Rev. 08w (October 2004) 9'(099301110136 3ULQWHG LQ 7DLZDQ 5(&

More information

Dünya mutfaklar ndaki en son modeller H BSAN la evinizde Hem de çok uygun fiyatlarla... HIBSAN presents your home The latest models among the world

Dünya mutfaklar ndaki en son modeller H BSAN la evinizde Hem de çok uygun fiyatlarla... HIBSAN presents your home The latest models among the world www.hibsan.com.tr Dünya mutfaklar ndaki en son modeller H BSAN la evinizde Hem de çok uygun fiyatlarla... HIBSAN presents your home The latest models among the world kitchens At the best prices. Factory

More information

BOARD COMPONENTS. Fixed Attenuators Temperature Variable Attenuators Terminations Resistors Signal Distribution. ... up to 50 GHz COAXIAL COMPONENTS

BOARD COMPONENTS. Fixed Attenuators Temperature Variable Attenuators Terminations Resistors Signal Distribution. ... up to 50 GHz COAXIAL COMPONENTS CAPABILITIES BOARD COMPONENTS Fixed Attenuators Temperature Variable Attenuators Signal Distribution %H\RQGRXUH[WHQVLYHOLVWRISURGXFWV ZHDOVRRIIHUPDQ\VROXWLRQ EDVHGFDSDELOLWLHV VKRZQEHORZ :KHWKHU\RXUFKDOOHQJHVDUHUHODWHGWRHOHFWULFDOSHUIRUPDQFH

More information

ALÜM NYUM FOLYODAN MAMUL KAPLAR ALUMINIUM FOIL CONTAINERS

ALÜM NYUM FOLYODAN MAMUL KAPLAR ALUMINIUM FOIL CONTAINERS Mazlum Ambalaj Sanayi ve D fl Ticaret A.fi. is a manufacturer of aluminium foil containers, laminated cardboard lids, aluminium foil rolls, PVC stretch film rolls and PE stretch film rolls for food wrap

More information

APPENDIX H. CONCEPT DEVELOPMENT

APPENDIX H. CONCEPT DEVELOPMENT APPENDIX H. CONCEPT DEVELOPMENT +,17(502'$/75$163257$7,21 &(17(5237,216 7KH,7& LOOXVWUDWHG LQ)LJXUHV+WKURXJK+ LV LQWHQGHG WR VHUYH DV WKH SUHPLHU VKRUWWHUPEXVLQHVV WUDYHOHU SDUNLQJ RSWLRQ IRUWKHDLUSRUW7KH,7&DOVRVHUYHVDVWKHDLUSRUW

More information

Makine ve Gemicilik Endustri Ticaret A. Shipbuilding Industry Inr

Makine ve Gemicilik Endustri Ticaret A. Shipbuilding Industry Inr Makine ve Gemicilik Endustri Ticaret A. Shipbuilding ndustry nr t! Selah Shipbuilding ndustry lnc. Selah Shiovard was established at the private sector shipyard in Tuzla - lstanbul in 1982 by Selah ndustries

More information

M I L I TARY SPEC I F I CAT I ON A I RPLANE STRENGTH ANO R I G I D I TY OATA AND REPORTS

M I L I TARY SPEC I F I CAT I ON A I RPLANE STRENGTH ANO R I G I D I TY OATA AND REPORTS mm L - A - 88688 ( AS ) ANENOMENT 24 MAY 99 M L TARY SPEC F CAT ON A RPLANE STRENGTH ANO R G D TY OATA AND REPORTS Th s amendmen t f o r ms a pa r t o f M L - A - 8868, da t ed 20 Ma y 987, and s app r

More information

MATERIALS and METHODS

MATERIALS and METHODS Recombinant Human Granulocyte-Colony Stimulating Factor (rh G- CSF) After Induction and Consolidation Therapy in Acute Myeloid Leukemia )DKLU g]ndohpndú 0' 5ÕGYDQ $OL 0' $KPHW 7XQDOÕ, MD, Yusuf Karaaslan,

More information

H*RYHUQPHQW3URYLGLQJEHWWHUSXEOLF VHUYLFH DQG ZLGHU SDUWLFLSDWLRQ IRU FLWL]HQV

H*RYHUQPHQW3URYLGLQJEHWWHUSXEOLF VHUYLFH DQG ZLGHU SDUWLFLSDWLRQ IRU FLWL]HQV 63((&+ (UNNL/,,.$1(1 Member of the European Commission responsible for Enterprise and the Information Society H*RYHUQPHQW3URYLGLQJEHWWHUSXEOLF VHUYLFH DQG ZLGHU SDUWLFLSDWLRQ IRU FLWL]HQV IDEA (International

More information

%XVLQHVV 0DQDJHPHQWLQWKH QHZ1HZ(FRQRP\

%XVLQHVV 0DQDJHPHQWLQWKH QHZ1HZ(FRQRP\ %XVLQHVV 0DQDJHPHQWLQWKH QHZ1HZ(FRQRP\ Juergen H. Daum Director Program Management, General Business Unit Financials, SAP AG 1 New Economics for the new, New Economy 2 The role of the CFO and of the Controller

More information

PRODUCT CATALOG. Cabin Equipments

PRODUCT CATALOG. Cabin Equipments 2016 PRODUCT CATALOG ÖNSÖZ 1962 yılında torna ve kaynak atölyesi olarak yola çıktık. İçimizde hep aynı hedefe ulaşmanın azmi vardı. 1978 yılında çok zor şartlarda Türkiye'de bir ilke imza atarak universal

More information

Top 100 Words In The Turkish Language

Top 100 Words In The Turkish Language Top 100 Words In The Turkish Language Hi there, I m so glad that you downloaded the list! If you are a complete beginner, this will be an important first aid in using the Anchor Method to cut to the critical

More information

THE EFFECTS OF CORPORATE GOVERNANCE ON STOCK RETURNS: AN EVALUATION IN TERMS OF COMPANIES IN ISE CORPORATE GOVERNANCE INDEX

THE EFFECTS OF CORPORATE GOVERNANCE ON STOCK RETURNS: AN EVALUATION IN TERMS OF COMPANIES IN ISE CORPORATE GOVERNANCE INDEX ÖZET 1 ve sonra atistiksel analiz sonucu Anahtar Kelimeler: Endeksi. THE EFFECTS OF CORPORATE GOVERNANCE ON STOCK RETURNS: AN EVALUATION IN TERMS OF COMPANIES IN ISE CORPORATE GOVERNANCE INDEX ABSTRACT

More information

ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)

ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) By Lale Yurtsever Area Sales Manager, Turkey What is PQDT The most comprehensive collection of dissertations and theses in the world. Dunyadaki en kapsamli Tezler

More information

E.G.O. dünya çapında. E.G.O. Üretim ve Satış ve Dağıtım Şirketleri, distribütörler 1/7

E.G.O. dünya çapında. E.G.O. Üretim ve Satış ve Dağıtım Şirketleri, distribütörler 1/7 E.G.O. dünya çapında 1/7 E.G.O. Üretim ve Satış ve Dağıtım Şirketleri, distribütörler Almanya E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH Telefon: +49 70 45 45 0 Rote-Tor-Straße 14 Faks: +49 70 45 45 67 87 0 75038 Oberderdingen

More information

Radio Spectrum for Digital Audio Broadcasting

Radio Spectrum for Digital Audio Broadcasting For Information on 3 March 2005 RSAC Paper 5/2005 Radio Spectrum for Digital Audio Broadcasting Purpose This paper updates Members on the latest development on Digital Audio Broadcasting ( DAB ) services

More information

BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASINDA BAR, KÜLÇE VE GRANÜLLERİ İŞLEM GÖREBİLECEK RAFİNERİLER LİSTESİ

BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASINDA BAR, KÜLÇE VE GRANÜLLERİ İŞLEM GÖREBİLECEK RAFİNERİLER LİSTESİ BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASINDA BAR, KÜLÇE VE GRANÜLLERİ İŞLEM GÖREBİLECEK RAFİNERİLER LİSTESİ ALTIN RAFİNELERİ ABD Asahi Refining USA Inc.. Kennecott Utah Copper LLC

More information

VE DOĞA MERMERE SIRRINI VERDİ... nature gave its mystery to the marble...

VE DOĞA MERMERE SIRRINI VERDİ... nature gave its mystery to the marble... VE DOĞA MERMERE SIRRINI VERDİ... nature gave its mystery to the marble... 4 VE DOGA MERMERE SIRRINI VERDI... nature gave its mystery to the marble... 5 IÇINDEKILER HAKKIMIZDA ABOUT US OCAKLAR BURSA YÜCE

More information

in NORTH-EASTERN let s play golf

in NORTH-EASTERN let s play golf in NORTH-EASTERN let s play golf Attractions in North-Eastern Poland Gdańsk Sopot Gdynia 7KUHH FLWLHV RQH GHVWLQDWLRQ $Q H[SORVLYH PL[ RI WUDGLWLRQ DQG LQQRYDWLRQ KDV VKDSHG WKH FRQWHPSRUDU\ LPDJH RI WKH

More information

Spectrum Management. Case Study: Australia INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION

Spectrum Management. Case Study: Australia INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION Spectrum Management Case Study: Australia Spectrum Management Case Study: Australia Indicators Contents Regulatory environment Spectrum management Spectrum users and applications Annexes: Spectrum Plan

More information

DÜNYANIN EN İYİ 500 ÜNİVERSİTESİ

DÜNYANIN EN İYİ 500 ÜNİVERSİTESİ DÜNYANIN EN İYİ 500 ÜNİVERSİTESİ 1 Harvard University Amerika 1 Amerika 2 Stanford University Amerika 2 Amerika 3 Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika 3 Amerika 4 University of California,

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

S/$1DSSOLFDWLRQVRIWZDUH /$1. Manual version: 4.112 13/02/2002. Program code: (367'(0&+$

S/$1DSSOLFDWLRQVRIWZDUH /$1. Manual version: 4.112 13/02/2002. Program code: (367'(0&+$ S/$1DSSOLFDWLRQVRIWZDUH /$1 Manual version: 4.112 13/02/2002 Program code: (367'(0&+$ :HZLVKWRVDYH\RXWLPHDQGPRQH\ :H FDQ DVVXUH \RX WKDW WKH WKRURXJK UHDGLQJ RI WKLV PDQXDO ZLOO JXDUDQWHHFRUUHFWLQVWDOODWLRQDQGVDIHXVHRIWKHSURGXFWGHVFULEHG,03257$17:$51,1*6

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

COMMUNICATIONS ALLIANCE LTD DOCUMENT MAINTENANCE POLICY AND PROCESS

COMMUNICATIONS ALLIANCE LTD DOCUMENT MAINTENANCE POLICY AND PROCESS COMMUNICATIONS ALLIANCE LTD DOCUMENT MAINTENANCE POLICY AND PROCESS Revised: May 2008 - 2 - TABLE OF CONTENTS 1 INTRODUCTION 3 2 COMMUNICATIONS ALLIANCE DOCUMENT REVIEW POLICY 3 3 COMMUNICATIONS ALLIANCE

More information

Leitlinien- Clearingbericht "Depression

Leitlinien- Clearingbericht Depression Schriftenreihe Band 12 Leitlinien- Clearingbericht "Depression Leitlinien-Clearingverfahren von Bundesärztekammer und Kassenärztlicher Bundesvereinigung in Kooperation mit Deutscher Krankenhausgesellschaft

More information

A MODEL FOR COMMON COURSES IN HIGHER EDUCATION: WEB BASED STUDENT GROUPING SOFTWARE (EXAMPLE OF AKDENIZ UNIVERSITY)

A MODEL FOR COMMON COURSES IN HIGHER EDUCATION: WEB BASED STUDENT GROUPING SOFTWARE (EXAMPLE OF AKDENIZ UNIVERSITY) http://www.eab.org.tr Available online at: http://www.eab.org.tr/public/ijer/4/1/o_oral.pdf Educational Research Association The International Journal of Educational Researchers 2013, 4 (1) : 31-38 ISSN:

More information

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ A ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A Applied Sciences and Engineering Cilt/Vol.: 13-Sayı/No: 2 : 121-126 (2012) ARAŞTIRMA MAKALESİ /

More information

The Project. In the scope of the Project. The current situation. Scope of Capacity Building. Scope of Capacity Building in this Project

The Project. In the scope of the Project. The current situation. Scope of Capacity Building. Scope of Capacity Building in this Project Project: EuropeAid/124745/D/SER/CY Roadway Safety Education & Campaigning The Project General Objective: To create awareness among stakeholders and the general public about road safety in the northern

More information

VoIP in Education. Dr. Bülent Gürsel Emiroğlu

VoIP in Education. Dr. Bülent Gürsel Emiroğlu inet-tr 08 - XIII. Türkiye de İnternet Konferansı Bildirileri 22-23 Aralık 2008 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara VoIP in Education Dr. Bülent Gürsel Emiroğlu Başkent Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

More information

Regional Journalism in Southeast Asia and ASEAN Identity in Making: Asia News Network as a Case for International and Intercultural Communication

Regional Journalism in Southeast Asia and ASEAN Identity in Making: Asia News Network as a Case for International and Intercultural Communication Regional Journalism in Southeast Asia and ASEAN Identity in Making: Asia News Network as a Case for International and Intercultural Communication Ulaş Başar GEZGİN * Abstract Somehow in analogy with the

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

Technological Evolution

Technological Evolution Technological Evolution The Impact of Social Media, Big Data and Privacy on Business Government Regulation, Enforcement and Legislation on Privacy, Cyber Security and Social Media Jeff Brueggeman Vice

More information

ERASMUS+ OUTGOING STUDENT MOBILITY 2015 2016 ORIENTATION PROGRAM IAU ERASMUS+ OFFICE

ERASMUS+ OUTGOING STUDENT MOBILITY 2015 2016 ORIENTATION PROGRAM IAU ERASMUS+ OFFICE ERASMUS+ OUTGOING STUDENT MOBILITY 2015 2016 ORIENTATION PROGRAM IAU ERASMUS+ OFFICE İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY ONLINE APPOINTMENT SYSTEM THINGS TO DO DURING THE ERASMUS+ STUDY BEFORE THE MOBILITY *Partner

More information

Publications. Manuals. Guides to the legislation, ACCC procedures and industry. Regular publications. Other corporate publications.

Publications. Manuals. Guides to the legislation, ACCC procedures and industry. Regular publications. Other corporate publications. Publications The following publications are available free from Commission offices unless otherwise indicated. Publications available on the Commission s website (http://www.accc.gov.au) are indicated

More information

GENERAL UTILITIES TRANSPORTATION. MEADOW CREEK BUSINESS PARK Locust, Stanly County, North Carolina

GENERAL UTILITIES TRANSPORTATION. MEADOW CREEK BUSINESS PARK Locust, Stanly County, North Carolina MEADOW CREEK BUSINESS PARK Locust, Stanly County, North Carolina GENERAL Meadow Creek Business Park is a 165 acre fully served and developed existing industrial park. UTILITIES Electricity: Provided by

More information

Short Message Service (SMS) Issues

Short Message Service (SMS) Issues INDUSTRY CODE Short Message Service (SMS) Issues ACIF C580 DECEMBER 2002 Industry Code Short Message Service (SMS) Issues This Code was first published as ACIF C580 AUGUST 2002 ISBN: 1 74000 217 2 Copyright

More information

Yenilikçi, sürekli, güvenilir fikirler Innovative, continuous, trust ideas

Yenilikçi, sürekli, güvenilir fikirler Innovative, continuous, trust ideas Yenilikçi, sürekli, güvenilir fikirler Innovative, continuous, trust ideas 1 2 Yenilikçi, sürekli, güvenilir fikirler Innovative, continuous, trust ideas >> 1980 yılında kurulan, 1994 yılında Mikron Makina

More information

Appendix 1. The Existing Regulatory Scheme Comprises:

Appendix 1. The Existing Regulatory Scheme Comprises: The Existing Regulatory Scheme Comprises: A. An Act about management of the radiofrequency spectrum and other matters. The short title is Radiocommunications Act (Cth) No. 174 1992 as amended; B. An Act

More information

Teacher s Resource File

Teacher s Resource File Th Ru F Iu Mu-v wh Pw T & D Cuu wh h uuum wh h h Rv S U 7 Vuy Hy m 1 Mh h pp wh h w hy m. Mu Cv J K Rw P P Sv Dí Chph Cumu M P B m Jé Lu Ríuz Zp I Nw Thm x Ghm B B, Mh Gm h Sv Sp P móv j Ju C I zh II Bhv,

More information

The use of Web Pages as a Health Communication Tool in Private and Public Hospitals

The use of Web Pages as a Health Communication Tool in Private and Public Hospitals MÜSBED 2012;2(1):14-19 Araştırma / Original Paper The use of Web Pages as a Health Communication Tool in Private and Public Hospitals Leyla Köksal, Gonca Mumcu, Nur Şişman, Ramazan Özgür Çatar, Haydar

More information

CANKAYA UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE DEPARTMENT OF MANAGEMENT MASTER THESIS

CANKAYA UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE DEPARTMENT OF MANAGEMENT MASTER THESIS CANKAYA UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE DEPARTMENT OF MANAGEMENT MASTER THESIS ELECTRONIC ACCOUNTING AND MANAGEMENT OF ACCOUNTS IN THE PUBLIC SECTOR (COMPARATIVE STUDY) NIBRAS MAHMOOD SHTEB

More information

A CRITIQUE ON IMPROVEMENT PLANS: A TOOL FOR TRANSFORMATION OF SQUATTER HOUSING AREAS IN ANKARA (1)

A CRITIQUE ON IMPROVEMENT PLANS: A TOOL FOR TRANSFORMATION OF SQUATTER HOUSING AREAS IN ANKARA (1) A METU CRITIQUE JFA 2007/2 ON IMPROVEMENT PLANS METU JFA 2007/2 27 (24:2) 27-36 A CRITIQUE ON IMPROVEMENT PLANS: A TOOL FOR TRANSFORMATION OF SQUATTER HOUSING AREAS IN ANKARA (1) N. Aydan SAT Received:

More information

Engage the public through built work and imagery that generates interest and conversation among those unrelated to the field

Engage the public through built work and imagery that generates interest and conversation among those unrelated to the field BENJAMIN ESTEPANI be 302 jones ct exton, pa 19341 b.estepani@gmail.com 610.764.1297 PROFESSIONAL ARCHITECTURAL GOALS: Bring creativity, originality, problem solving and excellence in design to each project

More information

AN AUTOMATED TOOL FOR INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

AN AUTOMATED TOOL FOR INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM AN AUTOMATED TOOL FOR INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF INFORMATICS OF THE MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY AHMET ERKAN IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE

More information

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 JCUT CNC ROUTER/CNC WOODWORKING MACHINE JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 RZNC-0501 Users Guide Chapter I Characteristic 1. Totally independent from PC platform; 2. Directly read files from U Disk; 3.

More information

COMMUNICATIONS ALLIANCE LTD UNFAIR CONTRACT TERMS LAW DRAFT GUIDANCE FOR CONSULTATION SUBMISSION BY COMMUNICATIONS ALLIANCE

COMMUNICATIONS ALLIANCE LTD UNFAIR CONTRACT TERMS LAW DRAFT GUIDANCE FOR CONSULTATION SUBMISSION BY COMMUNICATIONS ALLIANCE COMMUNICATIONS ALLIANCE LTD SUBMISSION BY COMMUNICATIONS ALLIANCE - 1 - TABLE OF CONTENTS 1 INTRODUCTION 2 2 EXECUTIVE SUMMARY 3 3 SPECIFIC COMMENTS ON DRAFT PROVISIONS 4 - 2-1 INTRODUCTION Communications

More information

AN EFFECTIVE MODEL OF AN ENGLISH LANGUAGE SCHOOL IN TERMS OF ORGANISATION AND THE FUNCTIONS OF THE RESPECTIVE UNITS /

AN EFFECTIVE MODEL OF AN ENGLISH LANGUAGE SCHOOL IN TERMS OF ORGANISATION AND THE FUNCTIONS OF THE RESPECTIVE UNITS / AN EFFECTIVE MODEL OF AN ENGLISH LANGUAGE SCHOOL IN TERMS OF ORGANISATION AND THE FUNCTIONS OF THE RESPECTIVE UNITS / TEŞKİLATINDA YER ALAN UNİTELER VE İŞLEVLERİ AÇISINDAN ETKİN HAZIRLIK OKULU MODELİ AYTUNA

More information

https://www.isteconference. org/2015/ 3 A.B.D. Orlando I/ITSEC 2015 National Training and Simulation Association

https://www.isteconference. org/2015/ 3 A.B.D. Orlando I/ITSEC 2015 National Training and Simulation Association DESTEKLENEN BİREYSEL ORGANİZASYONLAR LİSTESİ EK-31B (BİLİŞİM SEKTÖRÜ) Sıra No. Ülke Şehir Organizasyon Adı Organizatör Firma Başlangıç Tarih Bitiş Tarihi İnternet Adresi 1 A.B.D. Los Angeles OFC 2015 OFC

More information

CONSUMER INFORMATION CHAPTER 5. Consumer publications

CONSUMER INFORMATION CHAPTER 5. Consumer publications CHAPTER 5 CONSUMER INFORMATION KEY OBJECTIVES A priority for the ACA is to raise community awareness about communications issues and consumer safeguards. This involves both information provision and consultation

More information

Building new IoT Services Easily with Open Hardware and Lhings

Building new IoT Services Easily with Open Hardware and Lhings B T E h O H Lh Jé Lz L Th L Jé P U V 05h F 2014 J 2014, h L Th L 2013 Wh h h h??!! Jé Lz Ph Ph L Th, JEE, h//h @j J 2014, h L Th L 2013 Wh h h h??!! Jé P Ph E U V, JFX, E h//j @JP J 2014, h L Th L 2013

More information

The Role and Effect of Private Sector on Turkish Cadastral System

The Role and Effect of Private Sector on Turkish Cadastral System The Role and Effect of Private Sector on Turkish Cadastral System Okan YILDIZ 1, Yakup Emre ÇORUHLU 2, Osman DEMİR 3, Merve Özlem MURAT 4 1,2,3,4 Karadeniz Technical University, Faculty of Engineering,

More information

Devrim Dumludag (Ph.D.)

Devrim Dumludag (Ph.D.) Devrim Dumludag (Ph.D.) Associate Professor Department of Economics, Faculty of Economics Marmara University, Istanbul Goztepe Campus 34722 / Kadikoy - İstanbul Tel: +90(216) 346 43 56 Dumludag@marmara.edu.tr

More information

sarpak sarpak BUCKETS FOOD CONTAINERS Do a Dostu Ürünler Eco-Friendly products IML ve Ofset Bask IML & Offset Printing

sarpak sarpak BUCKETS FOOD CONTAINERS Do a Dostu Ürünler Eco-Friendly products IML ve Ofset Bask IML & Offset Printing Do a Dostu Ürünler Eco-Friendly products www..com.tr. Org. San. Böl. 825 Nolu Cadde No:7 Ba p nar / Gaziantep / TURKEY info@.com.tr t. +90 42 7 88 f. +90 42 7 88 61 www..com.tr www.kosgeb.gov.tr Basım

More information

APPENDIX REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

APPENDIX REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES APPENDIX REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES DEPARTMENT OF H T MEDICAL T ACTIVITY REPORT ÖZET SUMMARY Bakanlığımız, sağlık turizmi sektörünün paralel Our Ministrydünyadaki

More information

Patrick Fair Partner, ITC and Data Security Specialist Baker & McKenzie. Developments in Security Regulation

Patrick Fair Partner, ITC and Data Security Specialist Baker & McKenzie. Developments in Security Regulation Patrick Fair Partner, ITC and Data Security Specialist Baker & McKenzie Developments in Security Regulation Agenda Introduction PM & C Cybersecurity Review Mandatory Data Retention Legislation Overview

More information

Changing and adapting to an increasingly competitive system, means breaking cultural habits and building a new model of competencies.

Changing and adapting to an increasingly competitive system, means breaking cultural habits and building a new model of competencies. &RQIHUHQFHRQ 7UHQGVLQWKHPDQDJHPHQWRIKXPDQUHVRXUFHV LQKLJKHUHGXFDWLRQ 0DQDJLQJPRWLYDWLRQDQGFRPPLWPHQW YHUVXVFRPSHQVDWLRQLQUHVHDUFKLQVWLWXWLRQV /DXUD6WUD]]HUL 7KH1DWLRQDO5HVHDUFK&RXQFLO&15 7KH1DWLRQDO,QVWLWXWHIRUWKH3K\VLFVRI0DWWHU,1)0*HQRYD,WDO\

More information

TCRP Web Document 11 (Project A-19) Appendix D: Contractor s Implementation Guide

TCRP Web Document 11 (Project A-19) Appendix D: Contractor s Implementation Guide Integrating School Bus and Public Transportation Services in Non-Urban Communities Implementation Guide Transit Cooperative Research Program Sponsored by The Federal Transit Administration Transportation

More information

Chong-ryang Gung (正兩弓, Strong Bow): Ye Gung (禮弓, Ritual /Ceremonial Bow): Mok Gung (木弓, Wooden Bow) Chol Gung (鐵弓, Iron Bow)

Chong-ryang Gung (正兩弓, Strong Bow): Ye Gung (禮弓, Ritual /Ceremonial Bow): Mok Gung (木弓, Wooden Bow) Chol Gung (鐵弓, Iron Bow) o 1 o o o 2 3 o o o??? o o o o o o o ~ ~ o o oo o o oo ~ 4 o o o o o o o 5 o o o oo oo oo o o o o o o 6 o o o o o o o o o o o o o o o o 7 8 o o o o o o o o o o o 9 10 o o o o 11 o 12 o o o o o o 13 o o

More information

Görüşler / Opinion Papers

Görüşler / Opinion Papers Görüşler / Opinion Papers Tendency towards the Self-citation among Journals in Iran and Turkey İran ve Türkiye Dergilerinde Kendine Atıf Yapma Eğilimleri Mohammad Hossein Biglu * Abstract This paper investigates

More information

Strategic Enterprise Management (SEM)

Strategic Enterprise Management (SEM) The new generation of analytical applications to support management processes: Strategic Enterprise Management (SEM) by Juergen H. Daum, former Product Manager SEM, Corporate Development SAP AG - An article

More information

Assoc. Prof. Dr. Fahriye Altınay

Assoc. Prof. Dr. Fahriye Altınay Assoc. Prof. Dr. Fahriye Altınay She borned in Nicosia, 26 March 1982. She completed her secondary school in 1999 at Gazi Mağusa Türk Maarif College. She completed bachelor degree in the Faculty of Communication

More information

EVALUATION OF THE EFFECTS OF INTENTIONAL THREATS TO POWER SUBSTATION CONTROL SYSTEMS

EVALUATION OF THE EFFECTS OF INTENTIONAL THREATS TO POWER SUBSTATION CONTROL SYSTEMS EVALUATION OF THE EFFECTS OF INTENTIONAL THREATS TO POWER SUBSTATION CONTROL SYSTEMS - CESI RICERCA Judit Szanto - CONSULTANT Marcelo Masera - IPSC JRC Igor Nai Fovino - IPSC JRC INTERNATIONAL WORKSHOP

More information

SECURE DATA INTERCHANGING IN E-GOVERNMENT A MODEL FOR TURKEY

SECURE DATA INTERCHANGING IN E-GOVERNMENT A MODEL FOR TURKEY SECURE DATA INTERCHANGING IN E-GOVERNMENT A MODEL FOR TURKEY A MASTER S THESIS in Computer Engineering Atılım University by ÖZGÜR ÖZTÜRK APRIL 2005 SECURE DATA INTERCHANGING IN E-GOVERNMENT A MODEL FOR

More information

Innovative design notes on de novo & RIO

Innovative design notes on de novo & RIO Innovative design notes on de novo & RIO Bram Bos, bram.bos@wur.nl October 29 th, 2013 Themes 1. Our approach: RIO & animal husbandry 2. Distinction between de novo and step by step 3. Importance of co-design

More information

Fleet Barometer 2011. Turkey

Fleet Barometer 2011. Turkey Fleet Barometer 2011 Turkey An expert-platform for all fleet professionals: CVO what is it? fleet managers, procurement specialists, manufacturers, leasing companies, advisers, insurers, press, public

More information

Bilgilerini ve söz konusu yatırım forumuna ilişkin duyurunun kuruluşunuz bünyesindeki ilgili şirketlere iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Bilgilerini ve söz konusu yatırım forumuna ilişkin duyurunun kuruluşunuz bünyesindeki ilgili şirketlere iletilmesi hususunda gereğini rica ederim. From: Hüsnü Ada [mailto:adah@ekonomi.gov.tr] Sent: Wednesday, September 17, 2014 5:36 PM To: yatirimlar; Subject: Duşanbe Forumu Ekler: DUŞANBE FORUMU PROGRAMI.pdf DUŞANBE FORUMU VİZE BAŞVURUSU.docx Sayın

More information

ARMENIAN INTERNET GOVERNNCE FORUM Net Neutrality. Holly Raiche Executive, At-Large Advisory Committee, ICANN

ARMENIAN INTERNET GOVERNNCE FORUM Net Neutrality. Holly Raiche Executive, At-Large Advisory Committee, ICANN ARMENIAN INTERNET GOVERNNCE FORUM Net Neutrality Holly Raiche Executive, At-Large Advisory Committee, ICANN Net Neutrality Definitions: RFC 1958 (1996) The principle of constant change is perhaps the only

More information

Curriculum Vitae. Sumeyra DUMAN KURT

Curriculum Vitae. Sumeyra DUMAN KURT Curriculum Vitae Sumeyra DUMAN KURT Assistant Professor of Marketing Department of Business Administration Faculty of Business Dokuz Eylul University-Izmir, Turkey Office: +90 232 301 82 46 E-mail: sumeyra.kurt@deu.edu.tr

More information

Jesus Performed Miracles

Jesus Performed Miracles F Jonl P Ju Pr Mircl ch f lo Al n fri r b f Li blo n of ick li on Po k r u yi li br o n o y o on y r v y o r b f ch rfriror n -ll cr r p r o y k li Tor n of o ll y r u o kn on r ch n L ch p Ju Hl Officil

More information