.85806$/<$3,/$10$ 9((

Size: px
Start display at page:

Download ".85806$/<$3,/$10$ 9((

Transcription

1 .85806$/<$3,/$10$ 9((</(03/$1/$5, ddoõúpd%hojhvl 2FDN 78(1$ 7 UNL\H 8OXVDO (QIRUPDV\RQ $OW\DSÕVÕ 3URMH 2ILVL $WDW UN %XOYDUÕ.DYDNOÕGHUH $QNDUD 7HO )DNV

2 KURUMSAL YAPILANMA ve EYLEM PLANLARI 2301-M-T-A-02.doc 1

3 ødø1'(.ø/(5 ABD 3 Almanya 12 Arjantin 21 $YUXSD%LUOL L 28 Avustralya 36 Brezilya 46 Çin 53 Filipinler 59 Finlandiya 65 Fransa 79 Güney Afrika 87 Güney Kore 94 Hindistan 103 øqjlowhuh 109 øvudlo 117 Japonya 122 Kanada 129 Malezya 134 Portekiz 141 Singapur 148 Tayvan 156 Yeni Zelanda 164 Kaynakça M-T-A-02.doc 2

4 ABD.XUXPVDO<DSÕODQPD 7HOHNRP QLNDV\RQ$ODQÕQGD' ]HQOHPH ' ]HQOH\LFL.XUXOXú FCC (Federal Communications Commission) (\DOHWLoLWHOHNRP QLNDV\RQKL]PHWOHULH\DOHWOHULQNHQGL\ QHWLPOHULWDUDIÕQGDQ JHQHOOLNOH.DPX+L]PHWL.RPLV\RQODUÕHOL\OHG ]HQOHQLU 8OXVDOH\DOHWOHUDUDVÕYHXOXVODUDUDVÕG ]H\GHNLG ]HQOHPHLVH)HGHUDO,OHWLúLP.RPLV\RQX )&& WDUDIÕQGDQ JHUoHNOHúWLULOLU )&&,OHWLúLP \DVDVÕ LOH NXUXOPXú K N PHWWHQ ED ÕPVÕ] ELU NXUXOXúWXU.RPLV\RQXQ \HVL EDúNDQ WDUDIÕQGDQ DWDQÕU DQFDN PHFOLVH NDUúÕ VRUXPOXGXUODU 2OXúWXUXODQ SROLWLND YH \DVDODU GR UXOWXVXQGD )&& QLQ UHWWL L \HQL \D GD X\DUODGÕ Õ HVNL G ]HQOH\LFL NXUDOODU K N PHWLQ YH LOJLOL GL HU NXUXPODUÕQ J U úohul GH DOÕQDUDN \ U UO H JLUHU <D\ÕPFÕOÕN GD GDKLO ROPDN ]HUH ]HO NXUXP YH H\DOHW \ QHWLPOHULQLQ IUHNDQVNXúD Õ)&&WDUDIÕQGDQGHQHWOHQLU øojlol6l\dvl2wrulwh )&&0HFOLVHED OÕRODUDNoDOÕúÕU 7HOHNRP QLNDV\RQYH(QIRUPDV\RQ$OW\DSÕVÕ3ROLWLNDODUÕQÕQ2OXúWXUXOPDVÕ NTIA (National Telecommunication and Infromation Administration) 7LFDUHW'DLUHVLQHED OÕRODUDNoDOÕúDQ8OXVDO7HOHNRP QLNDV\RQYH(QIRUPDV\RQ,GDUHVL 17,$ WHOHNRP QLNDV\RQ YH HQIRUPDV\RQ SROLWLNDODUÕ NRQXVXQGD EDúNDQD GDQÕúPDQOÕN \DSDU < QHWLP LoLQ XOXVDO YH XOXVODUDUDVÕ WHOHNRP QLNDV\RQSROLWLNDODUÕQÕJHOLúWLUPHNGH17,$ LQJ UHYLGLU$\UÕFDIHGHUDO K N PHW YH DVNHUL NXOODQÕP DPDoOÕ IUHNDQV NXúD ÕQÕ \ QHWLU 17,$ 'HYOHW 'DLUHVL XOXVODUDUDVÕ LOHWLúLP YH HQIRUPDV\RQ SROLWLNDVÕQD ED OÕ GÕú SROLWLNDODUÕ ROXúWXUXUYHHúJ G P Q VD ODU$GDOHW'DLUHVLLVH\DVDONRQXODUGDQVRUXPOXGXU UúLIUHOHPHLoLQ\DVDODOW\DSÕYHVWDQGDUWODUUHNDEHWOHLOJLOLNRQXODUJLEL 2301-M-T-A-02.doc 3

5 *HQHORODUDN7LFDUHW'DLUHVLLOJLOLELUoRNNRQXGDLOJLOLNXUXPODUÕLOHSROLWLNDODU JHOLúWLULOPHVLQHYH\ U W OPHVLQHNDWNÕGDEXOXQPDNWDGÕU7LFDUHWGDLUHVLQLQJHQLú VRUXPOXOXN DODQÕ LoHULVLQH GÕú WLFDUHWL DUWWÕUPDN \HQL WHNQRORMLOHULQ JHOLúWLULOPHVLQH NDWNÕGD EXOXQPDN YDUGÕU 0LV\RQX JHQHO RODUDN LúG Q\DVÕ LOH ELUOLNWH odoõúdudn HNRQRPLN E \ PH YH LVWLKGDPÕQ DWWUÕOPDVÕ RODUDN WDQÕPODQDELOLU%LOLPYHWHNQRORMLDODQÕQGDNLED]ÕDOWNXUXPODUÕúXQODUGÕU National Telecommunications and Information Administration (NTIA) Patent and Trademark Office (PTO) Technology Administration (TA) National Institue of Science and Tecnology (NIST) Office of Technology Policy (OTP) < QHWLPLQ 8OXVDO (QIRUPDV\RQ $OW\DSÕVÕ NRQXVXQGDNL YL]\RQXQX NDPXR\XQD DQODWPDNYHJHUoHNOHúWLUPHN ]HUHNXUXOPXúRODQ(QIRUPDV\RQ$OW\DSÕVÕ* UHY * F,,7)WHOHNRP QLNDV\RQYHHQIRUPDV\RQWHNQRORMLOHULQLQJHOLúWLULOPHVLQGH YH X\JXODQPDVÕQGD QHPOL URO R\QD\DQ IHGHUDO NDPX NXUXPODUÕQÕQ VW G ]H\ WHPVLOFLOHULQGHQ PH\GDQD JHOPLúWLU g]ho VHNW UOH ELUOLNWH odoõúdudn NDSVDPOÕ WHNQRORML WHOHNRP QLNDV\RQ YH HQIRUPDV\RQ SROLWLNDODUÕ UHWPHNWHGLU * UHY J F 8OXVDO (NRQRPLN.RQVH\ 1(& YH %LOLP YH 7HNQRORML 3ROLWLNDODUÕ 2ILVL 2673 QLQKLPD\HVLQGHoDOÕúPDNWDYH8OXVDO6WDQGDUWODUYH7HNQRORML(QVWLW V 1,67 QGHQGHVWHNDOPDNWDGÕU 7LFDUHW'DLUHVLE Q\HVLQGHNXUXOPXúRODQ%LUOHúLN'HYOHWOHU8OXVDO(QIRUPDV\RQ $OW\DSÕVÕ 'DQÕúPD.RQVH\L 1,,$& 8OXVDO (QIRUPDV\RQ $OW\DSÕVÕQÕQ JHOLúLPLQL GHVWHNWHNOH\HFHN XOXVDO VWUDWHMLQLQ ROXúWXUXOPDVÕ NRQXVXQGD WLFDUHW VHNUHWHULQH GDQÕúPDQOÕN \DSDU.RQVH\LQ \HOHUL WLFDUHW VHNUHWHUL WDUDIÕQGDQ 8OXVDO (QIRUPDV\RQ $OW\DSÕVÕQÕQ SD\GDúODUÕ DUDVÕQGDQ VHoLOLU 6DQD\L LúoL örgütleri, akademisyenler, ilgili toplum örgütleri, eyalet ve yerel hükümetleri NRQVH\GHWHPVLOHGLOLUOHU.RQVH\ \HOHULGHYOHWKL]PHWLQHJLUPLúROPD]ODUYHEX J UHYOHULLoLQPDDúDOPD]ODU < QHWLPGH(QIRUPDWLN7HNQRORMLOHU.XOODQÕP3ROLWLNDODUÕ 2301-M-T-A-02.doc 4

6 %DúNDQOÕ DED OÕRODUDNoDOÕúDQ< QHWLPYH% WoH2ILVL2IILFHRI0DQDJHPHQW DQG%XGJHWE WoHLOHLOJLOLVRUXPOXOXNODUÕQÕQ\DQÕVÕUD\ QHWLPLQLKDOHELOJLYH G ]HQOHPHLOHLOJLOLSROLWLNDODUÕQÕQNRRUGLQDV\RQXQX\ U W U 7HOHNRP QLNDV\RQ (QIRUPDWLN 7HNQRORMLOHUL øohuln 6DQD\LL 3ROLWLNDODUÕ 2OXúWXUPD< U WPH OSTP (Office of Science and Technology Policy) %DúNDQDSROLWLND QHULOHULQGHEXOXQPDNYHELOLPWHNQRORMLDODQÕQGDNL\DWÕUÕPODUÕ koordine etmekle görevlidir. PCAST (President s Committee of Advisors Science and Technology) < U WHQ.XUXOXú%D OÕ2OGX X6L\DVL2WRULWH %DúNDQD%D OÕ 5HNDEHW* F.RQVH\LKHUKDQJLELUSDUWL\DGDGHYOHWNXUXPXQDED OÕROPD\DQ $PHULND QÕQ UHNDEHW J F Q DUWWÕUDUDN OLGHUOL LQL NRUXPDVÕQD \ QHOLN SROLWLND QHULOHUL JHOLúWLUHQ YH XOXVODUDUDVÕ NDUúÕODúWÕUPDODU LOH ONHQLQ UHNDEHW J F Q OoHQELUNXUXOXúWXUøúYHUHQLúoL UJ WOHULYHDNDGHPLV\HQOHUGHQROXúXU Information Industry Association (IIA), telekomünikasyon, enformatik WHNQRORMLOHULYHLoHULNHQG VWULVLQGHQ Q ]HULQGHILUPDQÕQELUDUD\DJHOHUHN NXUGX XELUELUOLNWLU Electronic Frontier Foundation (EFF) ve Computer Professionals for Social 5HVSRQVLELOLW\ &365 WHNQRORML SROLWLNDODUÕQÕQ WRSOXPVDO \ Q Q LQFHOH\HUHN etkinlik gösteren bir sivil toplum örgütüdür M-T-A-02.doc 5

7 %HQ]HU RODUDN SROLWLNDODUÕ L]OH\HQ YH NDWNÕGD EXOXQDQ ELU orn VLYLO NXUXOXú EXOXQPDNWDGÕU U $PHULND (QIRUPDV\RQ 7HNQRORMLVL %LUOL L 8OXVDO Mühendislik Konsorsiyumu) <RUXPYH' ú QFHOHU $PHULND%LUOHúLN'HYOHWOHUL QGHROGXNoDJHQLúELUNXUXPVDO\DSÕODQPDWRSOXPXQ ELUoRNNHVLPLQLQNDWÕOÕPÕ\ODROXúPDNWDGÕU+HUNRQXGDVRUXPOXOXNGHYOHWLoLQGH ELU orn NXUXPGD SD\ODúÕOPDNWD GHYOHW GÕúÕ NXUXPODUGDQ JHOHQ QHULOHUOH úhnloohqglulophnwhglu +HU W UO G ]HQOHPHGH NXUDOODU DoÕN ELU úhnlogh JHOLúWLULOPHNWH NDPXR\XQGD WDUWÕúÕOPDNWD YH LOJLOL NXUXPODUÕQ NDUDUODUD NDWÕOPDVÕ VD ODQPDNWDGÕU ' ]HQOH\LFLQLQ ED ÕPVÕ] \DSÕVÕ LVWLNUDUÕ YH GH LúHQ GXUXPODUD DGDSWDV\RQ \HWHQH LQLVD ODPDNWDGÕU Ekler 3UHVLGHQW 9LFH 3UHVLGHQW 1DWLRQDO (FRQRPLF &RXQFLO 2IILFH RI 0DQDJHPHQW %XGJHW 1DWLRQDO 6FLHQFH DQG 7HFKQRORJ\ &RXQFLO 3UHVLGHQW V &RPPLWWHH RI $GYLVRUV 6FLHQFH DQG 7HFKQRORJ\ 3&$67 2IILFH RI 6FLHQFH DQG 7HFKQRORJ\ 3ROLF\,QIR,QIUDVWUXFWXUH $GYLVRU\ &RXQFLO,QIRUPDWLRQ,QIUDVWUXFWXUH 7DVN )RUFH (GXFDWLRQ 7UDLQLQJ 5 ',,7) 6HFUHWDULDW &RPPXQLFDWLRQV DQG,QIRUPDWLRQ 5 ' +3&& $GYLVRU\ &RPPLWWHH +3&&,QIRUPDWLRQ 7HFKQRORJ\ 7HOHFRPPXQLFDWLRQV 3ROLF\ $SSOLFDWLRQV DQG 7HFKQRORJ\,QIRUPDWLRQ 3ROLF\ )HGHUDO 1HWZRUNLQJ &RXQFLO 8QLYHUVDO 6HUYLFHV :* *,76 :*,QWHUQDWLRQDO 7HOHFRPPXQLFDWLRQ :* 7HFKQRORJ\ 3ROLF\ :*,QWHOOHFWXDO 3URSHUW\ 5LJKW :* 3ULYDF\ :* *RYHUQPHQW,QIRUPQ :* )HGHUDO 1HWZRUNLQJ &RXQFLO $GYLVRU\ &RPPLWWHH 2301-M-T-A-02.doc 6

8 2301-M-T-A-02.doc 7

9 øù/(9/(5øù/(<øù Lisans Verme 7HOHNRP QLNDV\RQ\DVDVÕLOHUDG\RIUHNDQVÕQÕQNXOODQÕOPDVÕQÕJHUNWLUHQ KL]PHWOHULQ GÕúÕQGDNL WHOHNRP QLNDV\RQ KL]PHWOHUL LoLQ OLVDQV DOPD ]RUXQOXOX X NDOGÕUÕOPÕúWÕU /LVDQVODU JHQHOOLNOH LKDOH \ROX\OD )&& WDUDIÕQGDQ verilmektedir. Eyalet hükümetleri ve yerel yönetimler, telekomünikasyon KL]PHWOHULQGH UHNDEHWL HQJHOOH\LFL NXUDOODU NR\DPD]ODU $QFDN LúOHWPHFLOHU úhehnhohulqlnxupdnlolqnxoodqpdn]ruxqgdrogxnoduõndpxwhvlvohullohlojlol olarak yerel yönetimlerin denetimine tabidirler. 7HNQLN6WDQGDUWODUÕQ2OXúWXUXOPDVÕ NIST (National Institute of Standards and Technology) IISP (Information Infrastructure Standards Panel) $\UÕFD ELUoRN WLFDUL YH VLYLO NXUXP J Q OO RODUDN ELU DUD\D JHOHUHN ohúlwol NRQXODUGDVWDQGDUWODUÕQROXúWXUXOPDVÕQDoDOÕúPDNWDGÕU $ ODUDUDVÕ(ULúLPLQ' ]HQOHQPHVL 7HOHNRP QLNDV\RQ LúOHWPHFLOHUL D ODU DUDVÕ HULúLP LoLQ NHQGL DUDODUÕQGD DQODúDUDN EX DQODúPD\Õ \HUHO H\DOHW G ]HQOH\LFL NXUXPXQD RQD\ODWPDN GXUXPXQGDGÕUODU $QODúPD]OÕN GXUXPXQGD EX G ]HQOH\LFL )&& QLQ NR\GX X JHQHO NXUDOODU ohuohyhvlqgh DQODúPD]OÕ Õ JLGHUPH\H odoõúõu ( HU EDúDUÕOÕ olamazsa FCC devreye girer. 6RQ.XOODQÕFÕ)L\DWODUÕQ2OXúPDVÕ <HUOHúLN LúOHWPHFLOHU RODQ %HOO ILUPDODUÕQÕQ YH *7( QLQ WDULIHOHUL LoLQ )&& WDUDIÕQGDQ ELU DUWÕú WDYDQÕ EHOLUOHQLU price cap regulation). Ancak yeni operatörler tarifelerini özgürce belirleyebilirler. 8OXVODUDUDVÕ.XUXOXúODUODøOLúNL NTIA, NIST (YUHQVHO<D\JÕQYH$GLO+L]PHW Evrensel hizmet, kaliteli telekomünikasyon hizmetlerine uygun fiyatlarla \D\JÕQ HULúLP RODUDN WDQÕPODQPDNWDGÕU )&& NÕUVDO YH\D KL]PHW PDOL\HWLQLQ \ NVHN ROGX X E OJHOHUGH IL\DWODUÕQ úhkluohuh RUDQOD GDKD \ NVHN ROPDVÕQÕ 2301-M-T-A-02.doc 8

10 HQJHOOH\HQNXUDOODUNR\PDNWDGÕU )&&HYUHQVHOKL]PHWLQJHUoHNOHúWLULOHELOPHVLLoLQWDQÕPÕQÕ\DSDFDNYHNXUDOODU QHUHFHN ELU NXUXO NXUPXúWXU.XUXOGD IHGHUDO K N PHW YH H\DOHWOHU WHPVLO edilmektedir. øúohwlfl6ruxpoxoxnoduõyh< N PO O NOHUL (YUHQVHO KL]PHW NRQXVXQGD DoÕNODQDQ \ N PO O NOHUH )&& QLQ PXDI WXWWX X VÕQÕUOÕ KL]PHW YHUHQ N o N LúOHWPHFLOHU KDULFLQGH E W Q LúOHWPHFLOHU WDELGLU %XQXQGÕúÕQGD\HUOHúLNLúOHWPHFLOHUSD]DUODUÕQD\HQLJLUHQLúOHWPHFLOHULQ Resale Unbundling Facilities deployment < QWHPOHULQGHQ KHUKDQJL ELULVL\OH úhehnhohulqh ED ODQDUDN KL]PHW VXQPD RODQD ÕWDQÕPDNOD\ N PO G UOHU$\UÕFD\HUOHúLNRSHUDW UOHU Dialling parity Non-discriminatory access Network disclosure 6D ODPDN]RUXQGDGÕUODU øúohwphflohu LONRUWD GHUHFHOL RNXOODUD N W SKDQHOHUH YH NÕUVDONDU DPDFÕ gütmeyen hastanelere tercihli fiyatlarla hizmet vermekle yükümlüdürler. 'HQHWOHPH&H]DODQGÕUPDYH8\XúPD]OÕNODUÕQd ] P )&& \HUHO G ]HQOH\LFLOHULQ HWNLVL] NDOGÕ Õ GXUXPODUGD X\XúPD]OÕNODUÕQ çözümüyle görevlidir. øohuln' ]HQOHPHVL øidgh ]J UO QH D\NÕUÕ ROPDVÕ JHUHNoHVL LOH LoHUL LQ G ]HQOHQPHVL NRQXVXQGDE \ NELUWRSOXPVDOPXKDOHIHWYDUGÕU8OXVDOLoHULNNRQXVXQGDELU HNVLNOLN ROPDGÕ ÕQGDQ LoHUL LQ NDOLWHVLQLQ DUWWÕUÕOPDVÕQD \ QHOLN G O YH WHúYLNPHNDQL]PDODUÕ\ U UO NWHGLU 3ROLWLNDODUÕQYH7RSOXPVDO%R\XW$UDúWÕUPDODUÕ NTIA, Office of Technological Assesment, Ticaret Dairesi ve bir çok sivil örgüt. Rekabetin Düzenlemesi )&&YHH\DOHW\HUHOG ]HQOHPHNXUXPODUÕ )UHNDQV.XúD Õ< QHWLPL 2301-M-T-A-02.doc 9

11 7LFDULLúOHPOHULoLQ)&&GHYOHWYHDVNHULNXOODQÕPLoLQ17,$ 6DKLSOLNdDSUD]6DKLSOLNYH<DEDQFÕ6DKLSOL L' ]HQOHPHVL 5DG\R OLVDQVÕQD VDKLS WDúÕ\ÕFÕ úlunhwohugh \DEDQFÕ VDKLSOL L \L JHoHPH] $QFDN )&& NDPX PHQIDDWL DoÕVÕQGDQ ELU VDNÕQFD J UPHGL L GXUXPODUGD EX RUDQDúÕODELOLU <HUHO WHOHIRQ LúOHWPHFLOHUL NHQGL E OJHOHULQGHNL NDEOR 79 LúOHWPHFLVLQLQ XQGDQ ID]ODVÕQD VDKLS RODPD]ODU $\QÕ NÕVÕWODPDODU NDEOR 79 LúOHWPHFLOHULQLQ \HUHO WHOHIRQ LúOHWPHFLOHUL ]HULQGHNL VDKLSOL L LoLQ GH V ] konusudur. %XQXQ \DQÕVÕUD XOXVODUDUDVÕ WDúÕ\ÕFÕODU LoLQ SD]DUD JLUPH NRúXOX RODUDN WDúÕ\ÕFÕQÕQ KDNLP ROGX X \DEDQFÕ ONH SD]DUÕQGD $PHULNDQ ILUPDODUÕ LoLQ NÕVÕWODPDEXOXQPDPDVÕ]RUXQOXOX XDUDQPDNWDGÕU 7 NHWLFL+DNODUÕùLND\HW Yerel düzenleyici ve FCC sorumludur..d\õwoduõq7xwxopdvõyhùhiidioõn g]hoohúwluph5hndehw g]hoohúwluph\hnrqxrodelohfhnndpxilupdvõ\rn 7HOHNRP (QIRUPDV\RQ 7HNQRORMLVL øohuln 6DQD\LL 6HNW U Q *HOLúWLUPH 3ROLWLNDODUÕ 8OXVDO (QIRUPDV\RQ $OW\DSÕVÕQÕQ NXUXOPDVÕQÕ KÕ]ODQGÕUPDN LoLQ WHOHNRP QLNDV\RQ DODQÕQGD \DSÕODQ \DWÕUÕPODUD YHUJL PXDIL\HWOHUL YH ohúlwol WHúYLNOHUYHULOPHNWHGLU + N PHW$OÕPODUÕ + N PHW E \ N ELU DOÕFÕ YH VRQ WHNQRORMLQLQ V UHNOL WDNLSoLVL GXUXPXQGDGÕU $PHULNDQILUPDODUÕQÕQ UHWWL LVRQWHNQRORMLOHUK N PHWWDUDIÕQGDQ\ QHWLPLQ NHQGLLKWL\DoODUÕQÕNDUúÕODPDNDPDFÕLOHVDWÕQDOÕQPDNWDGÕU $UJH7HúYLNOHUL'HVWHNOHUL (Q E \ N GHVWHN PHNDQL]PDVÕ RODUDN NXOODQÕOPDNWDGÕU %LU orn DUDúWÕUPD 2301-M-T-A-02.doc 10

12 NXUXPXQD NDPXGDQ E \ N ND\QDNODU D\UÕODUDN \HQL WHNQRORMLOHULQ ONHGH JHOLúWLULOPHVL VD ODQPDNWD YH ONH ILUPDODUÕ SD]DU GH HUL RODQ WHNQRORMLOHUGH E \ NELUN UHVHOUHNDEHWDYDQWDMÕQDVDKLSROPDNWDGÕUODU 6WDQGDUGD'D\DOÕhVW QO N 6WDQGDUWODU LoLQ XOXVDO G ]H\GH JHQLú ohyuhohulq YH VDQD\LQLQ NDWÕOGÕ Õ odoõúpdodu \DSÕODUDN ONH ILUPDODUÕQÕQ WHNQRORML\H QFHOLNOH VDKLS ROPDVÕ VD ODQPD\DoDOÕúÕOPDNWDGÕU *L]OL.RUXPDFÕOÕN.RUXPDFÕOÕN <DEDQFÕ WHOHNRP LúOHWPHFLOHULQLQ SD]DUD JLUHELOPHVL LoLQ NHQGL ONHOHULQGHNL SD]DUÕQGD$PHULNDQLúOHWPHFLOHULQHDoÕNROPDVÕJHUHNPHNWHGLU 3D]DU*HOLúWLUPH Risk Sermayesi økudfdw'hvwhngqohpohul 'HYOHW NXUXPODUÕ GÕú SROLWLNDGDNL DNWLI WXWXPODUÕ LOH XOXVODUDUDVÕ WLFDUHW NXUDOODUÕQÕ$PHULNDQILUPDODUÕOHKLQHoHYLUPH\HoDOÕúPDNWDGÕUODU 2301-M-T-A-02.doc 11

13 Almanya.XUXPVDO<DSÕODQPD 7HOHNRP QLNDV\RQ$ODQÕQGD' ]HQOHPH ' ]HQOH\LFL.XUXOXú 5HJXODWLRQ &RXQFLO %DúNDQ YH LNL \DUGÕPFÕVÕ \ QHWLPLQGHNL EX NRQVH\ WHOHNRP QLNDV\RQ DODQÕQGDNL G ]HQOHPHOHUGHQ VRUXPOXGXU 'DKD QFH 3RVWD YH 7HOHNRP QLNDV\RQ %DNDQOÕ Õ QÕQ VRUXPOXOX XQGD RODQ J UHYOHUL WDULKLQGHQ LWLEDUHQ VWOHQHFHNWLU $PDFÕ WHOHNRP QLNDV\RQ SD]DUÕQÕQ OLEHUDOOHúWLULOPHVLGLU)HGHUDOPHFOLVLQ%XQGHVWDJ \HVLYHH\DOHWK N PHWOHUL \HOHULQGHQROXúDQVHQDWRQXQ%XQGHVUDW \HVLQGHQROXúDQ$GYLVRU\&RXQFLO EDúNDQ YH \DUGÕPFÕODUÕQÕQ DWDQPDODUÕQGD QHULGH EXOXQXS ED]Õ NDUDUODUÕQ DOÕQPDVÕQGDHWNLOLRODELOLU øojlol6l\dvl2wrulwh (NRQRPL%DNDQOÕ Õ 7HOHNRP QLNDV\RQYH(QIRUPDV\RQ$OW\DSÕVÕ3ROLWLNDODUÕQÕQ2OXúWXUXOPDVÕ + N PHW ùxedw GH ³,1)2 *HUPDQ\ V ZD\ WRZDUGV WKH,QIRUPDWLRQ 6RFLHW\ SODQÕQÕ X\JXODPD\D NR\PXúWXU %X SODQ $OPDQ\D QÕQ HQIRUPDV\RQ WRSOXPXROPD\ROXQGDNLDPDoODUÕQÕYHKDUHNHWSODQODUÕQÕWDQÕPODPDNWDGÕU (NRQRPL%DNDQOÕ ÕYH( LWLP%LOLP$UDúWÕUPDYH7HNQRORML%DNDQOÕ ÕEXSODQÕQ X\JXODQPDVÕQGD DNWLI RODUDN J UHY DOPDNWDGÕUODU %XQXQ \DQÕQGD GL HU EDNDQOÕNODUGDSODQDGHVWHNYHUPHNWHGLUOHU (NRQRPL ELOLP YH SROLWLND DODQODUÕQGD QHULOHU JHWLUPHN DPDFÕ\OD LNL D\UÕ \DSÕODQPD\DJLGLOPLúWLU Petersberg grubu enformasyon teknolojilerinin ekonomik ve teknolojik etkilerini LQFHOHPHN ]HUH ROXúWXUXOPXúWXU.XOODQÕP DODQODUÕ YH KXNXNLSROLWLN NRúXOODUÕ odoõúpdjuxsoduõroxúwxududnlqfhohphnwhglu $UDúWÕUPD7HNQRORMLYH<HQLOLN.RQVH\LLVHDUDúWÕUPDJHOLúWLUPHYHEXNRQXODUÕQ 2301-M-T-A-02.doc 12

14 KXNXNL\ QOHUL ]HULQGHoDOÕúDQJUXSODUROXúWXUPXúWXU < QHWLPGH(QIRUPDWLN7HNQRORMLOHU.XOODQÕP3ROLWLNDODUÕ,1)2 SODQÕ ohuohyhvlqgh \ QHWLPGH HQIRUPDWLN WHNQRORMLOHU NXOODQÕPÕ QJ U OPHNWHGLU ³<DOÕQ GHYOHW DQOD\ÕúÕQD X\JXQ RODUDN ³WHOHFRRSHUDWLRQ GHVWHNOHQPHNWH %HUOLQ%RQQ DUDVÕQGD HQIRUPDV\RQ D Õ ROXúWXUXOPDNWD YDWDQGDúODUOD GHYOHW DUDVÕQGD HOHNWURQLN YHUL GH LúLPLQL VD OD\DFDN DOW\DSÕODU NXUXOPDNWDGÕU ( LWLP %LOLP $UDúWÕUPD YH 7HNQRORML %DNDQOÕ Õ 3RVWD YH 7HOHNRP QLNDV\RQ %DNDQOÕ ÕøoLúOHUL%DNDQOÕ ÕYH(NRQRPL%DNDQOÕ Õ )RUXP,1)2SODQÕNDSVDPÕQGDROXúWXUXODQoDOÕúPDJUXSODUÕQGDQELUWDQHVL ³FLWL]HQIULHQGO\DGPLQLVWUDWLRQ NRQXVXQGDWDUWÕúPDODU\DSPDNWDGÕU 7HOHNRP QLNDV\RQ6DQD\LL3ROLWLNDODUÕ2OXúWXUPD< U WPH $UDúWÕUPD7HNQRORMLYH<HQLOLN.RQVH\L < U WHQ.XUXOXú%D OÕ2OGX X6L\DVL2WRULWH ( LWLP%LOLP$UDúWÕUPDYH7HNQRORML%DNDQOÕ Õ 2301-M-T-A-02.doc 13

15 (QIRUPDWLN7HNQRORMLOHUL6DQD\LL3ROLWLNDODUÕ2OXúWXUPD $UDúWÕUPD7HNQRORMLYH<HQLOLN.RQVH\L < U WHQ.XUXOXú%D OÕ2OGX X6L\DVL2WRULWH ( LWLP%LOLP$UDúWÕUPDYH7HNQRORML%DNDQOÕ Õ øohuln6dqd\llohul3rolwlnd2oxúwxupd $UDúWÕUPD7HNQRORMLYH<HQLOLN.RQVH\L < U WHQ.XUXOXú%D OÕ2OGX X6L\DVL2WRULWH ( LWLP%LOLP$UDúWÕUPDYH7HNQRORML%DNDQOÕ Õ <RUXPYH' ú QFHOHU $OPDQ\DHQIRUPDV\RQWRSOXPXROPD\ROXQGDGL HUVDQD\LOHúPLú ONHUGHQJHULGH NDOPDNLVWHPHPHNWHGLU%XDPDoODROXúWXUXODQ³,QIR*HUPDQ\ V:D\WRWKH,QIRUPDWLRQ 6RFLHW\ SURJUDPÕ ONHQLQ KHGHIOHULQL YH KDUHNHW SODQODUÕQÕ EHOLUOHPLúWLU + N PHW $OPDQ\D QÕQ VDQD\LOHúPH DODQÕQGD HOGH HWWL L VW QO NOHUL HQIRUPDV\RQ od ÕQD GD WDúÕPDVÕQÕ LVWHPHNWH YH ONHQLQ ELU ohnlp PHUNH]LRODUDNNDOPDVÕQÕVD ODPD\DoDOÕúPDNWDGÕU Ekler 2301-M-T-A-02.doc 14

16 2301-M-T-A-02.doc 15

17 øù/(9/(5øù/(<øù Lisans Verme 5HJXODWLRQV FRXQFLO WHOHNRP QLNDV\RQ KL]PHWL VD OD\ÕFÕODUÕQD ohúlw OLVDQV vermektedir. Bu lisanslar, mobil telekomünikasyon (I), uydu servisleri (II), I YH\D,,VÕQÕIODUDJLUPH\HQNDPXWHOHNRP QLNDV\RQKL]PHWOHUL,,,YHNDPXVDO WHOHNRP QLNDV\RQ D Õ LúOHWPH\H KDNNÕ ROPD\DQ VHVWHOHIRQ VHUYLVOHUL,9 DODQODUÕQÕ LoHUPHNWHGLU %X OLVDQVODU E OJHVHO YH\D W P ONH\L NDSVD\DFDN biçimde düzenlenebilmektedir. /LVDQVDODELOPHNLoLQJHUHNOLúDUWHWNLOLWHOHNRP QLNDV\RQVHUYLVLQL ]HOOLNOH NUL] KDOOHULQGH YHUHELOHFHN \HWHUOLNWH ROPDN WHOHNRP QLNDV\RQ JL]OLOL LQL WHOHFRPPXQLFDWLRQSULYDF\YHHYUHQVHOKL]PHWLVD OD\DELOPHNWLU 7HNQLN6WDQGDUWODUÕQ2OXúWXUXOPDVÕ $OPDQ\D GD VWDQGDUWODUÕQ ROXúWXUXOPDVÕQGDQ 'HXWVFKH,QVWLWXW I U 1RUPXQJ ',1 VRUXPOXGXU (OHNWURWHNQLN DODQÕQGDNL VWDQGDUWODUÕ ',1 E Q\HVLQGHNL Deutschen Elektrotechnischen Kommision (DKE); özel sektör, akademik ohyuh VRQ NXOODQÕFÕODU YH GHYOHW \HWNLOLOHUL LOH NRRUGLQDV\RQ LoLQGH belirlemektedir. (QIRUPDV\RQ WHNQRORMLVL DODQÕQGDNL QRUPODUÕQ EHOLUOHQPHVL GH D\QÕ úhnlogh ',1 E Q\HVL DOWÕQGDNL (QIRUPDV\RQ 7HNQRORMLVL 1RUPODUÕ.RPLV\RQX WDUDIÕQGDQ \DSÕOPDNWDGÕU %X NRPLV\RQ,QWHUQDWLRQDO 6WDQGDUGV 2UJDQL]DWLRQ,62YH,QWHUQDWLRQDO(OHFWURWHFKQLFDO&RPPLVLRQ,(&\DSÕVÕQGDYHoDOÕúPD ELoLPLQGH UJ WOHQPLúWLU $ ODUDUDVÕ(ULúLPLQ' ]HQOHQPHVL $ ÕUOÕNOÕLúOHWLFLOHUNHQGLLúOHWLPD ODUÕQÕGL HULúOHWLFLOHUHD\UÕPJ ]HWPHGHQ YHKL]PHWLQGHYDPOÕOÕ ÕQÕVD OD\DFDNúHNLOGHDoPDN]RUXQGDGÕUODU WDULKLQGH\ U UO HJLUHQ³1HWZRUNDFFHVVUHJXODWLRQ D XODúÕPÕYHD ODUDUDVÕ HULúLP NRQXVXQX G ]HQOHPHNWHGLU 5HJXODWLRQV &RXQFLO D ODU DUDVÕ HULúLPLQ VD ODQPDVÕNRQXVXQGD\HWNLOLGLUYHLúOHWLFLOHULEXNRQXGDLQFHOH\LSDQODúPDODU yapmaya zorlayabilir. 6RQ.XOODQÕFÕ)L\DWODUÕQ2OXúPDVÕ gqhulohqil\dwodulúohwphflqlqsl\dvdgdnlkdnlpl\hwlqghqnd\qdnodqdq\ NVHN IL\DW UHNDEHWL QOH\LFL G ú N IL\DW YH NLúL\H ]HO DYDQWDM VD OD\DQ IL\DW ROPDPDOÕGÕU 5HJXODWLRQV &RXQFLO EX QRNWDODUÕ J ] Q QH DODUDN IL\DWODUÕ 2301-M-T-A-02.doc 16

18 RQD\ODUYHIL\DWODUEXRQD\GDQVRQUDJHoHUOLOLNND]DQÕU 8OXVODUDUDVÕ.XUXOXúODUODøOLúNL $YUXSD %LUOL L NXUXPODUÕ LOH LOLúNLOHU GHYOHWLQ KHU NDGHPHVLQGH sürdürülmektedir. INFO Germany s way towards the Information 6RFLHW\ SODQÕ$OPDQ\D QÕQ*,3NDSVDPÕQGDNLNDWNÕVÕRODUDNJ U OPHNWHGLU (YUHQVHO<D\JÕQYH$GLO+L]PHW 2FDN WDULKLQGH \DVDODúDUDN VRQ úhnolql DODQ 78'/9 7& 8QLYHUVDO 6HUYLFH 5HJXODWLRQ HYUHQVHO KL]PHW VÕQÕUODUÕQÕ YH LúOHWLFLOHULQ \ N PO O NOHULQL EHOLUOHPHNWHGLU (YUHQVHO +L]PHWLQ VXQXOPDVÕQD VDGHFH EX KL]PHWOHUGH ELU DNVDPD RUWD\D oõnwõ ÕQGD P GDKDOH HGLOHFHNWLU 5HJXODWLRQV &RXQFLO KHUKDQJL ELU LúOHWLFL\L ]DUDUÕ RUWDN ELU ND\QDNWDQ NDUúÕODQPDN ]HUH HYUHQVHOKL]PHWLVD ODPDNODJ UHYOHQGLUHELOLU øúohwlfl6ruxpoxoxnoduõyh< N PO O NOHUL 5HJXODWLRQV&RXQFLOOLVDQVYHUPHDúDPDVÕQGD7HOHNRP QLNDV\RQ.DQXQX QXQ 7.*JHWLUGL LVRUXPOXOXNODUÕYH\ N PO O NOHULVD ODPDDoÕVÕQGDQLúOHWPHFL DGD\ODUÕQÕQ WHNQLN \HWHUOLOLNOHULQL VRUJXOD\DELOLU %X \HWHUOLOLNOHU HWNLQ WHPHO WHOHNRP QLNDV\RQ KL]PHWL YHUHELOPH WHOHNRP QLNDV\RQ JL]OLOL LQL JDUDQWL HWPHYHHYUHQVHOKL]PHWVXQDELOPHDODQODUÕQÕLoHUPHNWHGLU 'HQHWOHPH&H]DODQGÕUPDYH8\XúPD]OÕNODUÕQd ] P 5HJXODWLRQV &RXQFLO JHUHNOL J UG KDOOHUGH KHU W UO EHOJH\L QFHGHQ ELOGLUPHN úduwõ\od LúOHWPHFLOHUGHQ LVWH\HELOLU LQFHOH\HELOLU YH NDQXQD D\NÕUÕOÕNEHOLUOHQHQKDOOHUGHFH]DYHULOPHVLQLWDOHSHGHELOLU øohuln' ]HQOHPHVL $LOH <DúOÕODU.DGÕQ YH *HQoOLN %DNDQOÕ Õ \ U UO NWH EXOXQDQ JHQoOL H ]DUDUOÕ\D\ÕQODUÕQ\D\ÕOPDVÕQÕ QOHPH\H\ QHOLN\DVDQÕQ*M6*HVHW] EHUGLH Verbreitung Jugendgefaehrdender Schriften) enformasyon teknolojisi úduwoduõqdx\jxqkdohjhwlulophvllolqjhuhnolodoõúpdoduõ\dspdnwdgõu 3ROLWLNDODUÕQYH7RSOXPVDO%R\XW$UDúWÕUPDODUÕ,1)2SURMHVLQLQWRSOXPVDOHWNLOHULQLLQFHOHPHNWDUWÕúPDNYHNDPX\DEX NRQXGD PRGHOOHU VXQDELOPHN DPDFÕ\OD ³)RUXP,1)2 DGOÕ odoõúpd \DSÕOPDNWDGÕU (QIRUPDV\RQ od ÕQÕQ ULVNOHUL YH \DUDUODUÕ ]HOOLNOH LQFHOHQHQ NRQXODU DUDVÕQGDGÕU 3HN orn VRV\DO JUXEXQ NDWÕOGÕ Õ WDQH odoõúpd JUXEX ROXúWXUXOPXúYHDúD ÕGDNLNRQXODUWDUWÕúPD\DDoÕOPÕúWÕU 2301-M-T-A-02.doc 17

19 (QIRUPDV\RQ od ÕQGD odoõúpd RUWD OoHNOL LúOHWPHOHUGH HOHNWURQLN WLFDUHW YH WHOHPDWLN X\JXODPDODU VRQXFXQGD RUWD\D oõndq HNRQRPLN\DSÕVDO GH LúLPOHU WHOHPDWLN \ROX\OD ohyuh NRUXPD YH V UHNOL JHOLúLP H LWLP YH PHG\D \HWHUOLOL L HQIRUPDV\RQ WRSOXPXQGD \DúOÕ YDWDQGDúODU YDWDQGDú D ÕUOÕNOÕ \ QHWLPVD OÕN Rekabetin Düzenlemesi (NRQRPL %DNDQOÕ Õ \ QHWLPLQGH \DSÕODQ odoõúpdodugd ³GH LúNHQ IL\DW VÕQÕUÕ HQ L\L G ]HQOH\LFL PHWRG RODUDN QH V U OP ú YH )HGHUDO NDUWHO GDLUHVLQLQ WHOHNRP QLNDV\RQDODQÕQGDGDG ]HQOHPHOHU\DSPDVÕ QJ U OP úw U )UHNDQV.XúD Õ< QHWLPL 5HJXODWLRQV&RXQFLOIUHNDQVNXOODQÕPSODQÕQÕKD]ÕUODPDNOD\ N PO G U3RVWD YH 7HOHNRP QLNDV\RQ %DNDQOÕ Õ EX NDSVDPGD FUHWH WDEL KL]PHWOHUL øolúohul 0DOL\H$GDOHWYH(NRQRPLEDNDQOÕNODUÕLOHDQODúDUDNEHOLUOHU 6DKLSOLNdDSUD]6DKLSOLNYH<DEDQFÕ6DKLSOL L' ]HQOHPHVL LúDODQODUÕQGDEDVNÕQSD]DUSD\ÕQDVDKLSLúOHWLFLOHULQWHOHNRP QLNDV\RQ DODQÕQGD IDDOL\HW J VWHUHQ úlunhwohulql ED ÕPVÕ] RODUDN \DSÕODQGÕUPDODUÕ JHUHNPHNWHGLU % W Q PXKDVHEH ND\ÕWODUÕ 5HJXODWLRQV &RXQFLO WDUDIÕQGDQ LQFHOHPH\HDoÕNWÕUYHúLUNHWOHULQGL HUNDQDOODUGDQILQDQVDOGHVWHNVD OD\DUDN WHOHNRP QLNDV\RQ KL]PHWOHUL IL\DWODUÕQGD GDPSLQJ \DSPDODUÕ HQJHOOHQPLúWLU <DEDQFÕVDKLSOL LNRQXVXQGDD\UÕFDELUG ]HQOHPH\HUDVWODQPDPÕúWÕU 7 NHWLFL+DNODUÕùLND\HW WDULKLQGH \ U UO H JLUHQ 7HOHNRP QLNDV\RQ.XOODQÕFÕODUÕ ' ]HQOHPHVL WHOHNRP QLNDV\RQ SD]DUÕ WDPDPHQ VHUEHVW ELU \DSÕ\D NDYXúXQFD\D NDGDU W NHWLFL KDNODUÕQÕ NRUXPD\D \ QHOLNWLU %X WDULKWHQ VRQUD GR DFDN VRQXoODUD ED OÕ RODUDN \HQL G ]HQOHPHOHU \DSÕODFDNWÕU %X G ]HQOHPHOHU VXQXODQ U Q V ]OHúPH WDUDIODUÕ YH V ]OHúPH LOLúNLOHUL V ]OHúPHLoHUL LV ]OHúPHGH LúLPLGXUXPXQGDNLKDNODU\HWNLOLPDKNHPHOHU YHWRSODQDQYHULOHU ]HULQGHNLKDNODUNRQXODUÕQGDNXOODQÕFÕQÕQ\HWHUOLELOJL\H VDKLSROPDVÕQÕVD OD\DFDNWÕU.D\ÕWODUÕQ7XWXOPDVÕYHùHIIDIOÕN.XOODQÕFÕODUODLOJLOLELOJLOHUVDGHFH GHQHFHNVHUYLV FUHWLQLQKHVDSODQPDVÕQD \ QHOLN DPDoODU LoLQ VDNODQDELOLU 5HJXODWLRQV &RXQFLO JHUHNWL L WDNGLUGH ND\ÕWODUÕLQFHOH\HELOLU g]hoohúwluph5hndehw 2301-M-T-A-02.doc 18

20 tarihinden itibaren telekomünikasyon hizmetleri (telefon) tamamiyle ]HOOHúHFHNYHUHNDEHWHDoÕODFDNWÕU$YUXSD%LUOL LGLUHNWLIOHULGR UXOWXVXQGD WHOHNRP QLNDV\RQSD]DUÕQÕQDVHUEHVWJLULúLPNDQÕVD ODQPDVÕSODQODQPDNWDGÕU 7HOHNRP (QIRUPDV\RQ 7HNQRORMLVL øohuln 6DQD\LL 6HNW U Q *HOLúWLUPH 3ROLWLNDODUÕ + N PHW$OÕPODUÕ +HUKDQJLELUELOJL\HUDVWODQDPDPÕúWÕU $UJH7HúYLNOHUL'HVWHNOHUL 'HYOHW DUDúWÕUPD NXUXPODUÕ YH ]HO VHNW U DUDVÕQGD \R XQ LOLúNLOHUH RODQDN YHUHQ WHOHNRP QLNDV\RQ DUDúWÕUPD SURMHOHULQL EDNDQOÕNODU DUDFÕOÕ Õ\OD GHVWHNOHPHNWHGLU %X DPDoOD \ÕOOÕN '0 WXWDUÕQGD ELU ND\QD ÕQ D\UÕOPDVÕSODQODQPÕúWÕU³,QQRYDWLRQHQIXHUGLH,QIRUPDWLRQVJHVHOOVFKDIW,QQRYDWLRQV IRU WKH LQIRUPDWLRQ VRFLHW\ SURJUDPÕ\OD GHYOHWLQ DUDúWÕUPD NXUXPODUÕ YH ]HO VHNW U DUDVÕQGD SHUVRQHO WUDQVIHULQH GH RODQDN YHUHQ ELU GHVWHN V ] NRQXVXGXU ( LWLP DODQÕQGD HQIRUPDV\RQ WHNQRORMLOHUL WHNQRORML WHPHOLQLQ \D\JÕQODúWÕUÕOPDVÕ VLVWHP WHNQRORMLOHUL YH PLNURVLVWHP WHNQLNOHUL U Q DODQÕQGD EXOXúODU VHUYLV KL]PHWL DODQÕQGD EXOXúODUEL\RORMLYHHQIRUPDV\RQWHNQLNOHUL ]HOOLNOHGHVWHNOHQHQDODQODUGÕU ³hUHWLP ROPD\DQ ELU HQIRUPDV\RQ WRSOXPX RODPD] G ú QFHVLQGHQ KDUHNHWOH UHWLP DODQÕQGD HQIRUPDV\RQ WHNQRORMLVL NXOODQÕPÕ GHVWHNOHQPHNWHGLU ³3URGXNWLRQ SODQÕ DUDFÕOÕ Õ\OD \ÕOÕQD NDGDU D ÕUOÕNOÕ RODUDN GHVWHNOHQPHVL QJ U OHQ DUDúWÕUPD DODQODUÕ úxqodugõu PRGHUQ HQIRUPDV\RQ VLVWHPOHULQGH E W QOHúLN UHWLP YH V UHo PRGHOOHUL RUWDN odoõúpdqõq NRP QLNDV\RQYHHQIRUPDV\RQWHNQL LLOHGHVWHNOHQPHVL UHWLPVLVWHPOHULQGH GDKD KÕ]OÕ GH LúLPOHUH RODQDN YHUHQ LOHWLP PRGHOOHUL $OPDQ PDNLQH UHWLP VDQD\LVLQLQXOXVODUDUDVÕUHNDEHWJ F Q DUWÕUÕFÕ\D]ÕOÕPJHOLúWLUPHRODQDNODUÕ øohulnvdqd\llqghvd ODPWHRULNWHPHOOHUHGD\DOÕDQFDNVRPXWNXOODQÕPDODQODUÕ RODQ DNÕOOÕ VLVWHPOHULQ JHOLúWLULOPHVL GHYOHW WDUDIÕQGDQ GHVWHNOHQPHNWHGLU guqhndodqodulolqghlqvdqvd OÕ ÕQD]DUDUOÕRUWDPODUGDURERWLNX\JXODPDODU oholn YH HQHUML UHWLPLQGH V UHo \ QHWLPL WUDILN ohyuh HO \D]ÕVÕ WDQÕPD YH GRN PDQDQDOL]LDWÕN\ QHWLPL\DUGÕPYHLOHWLPVLVWHPOHULE URRWRPDV\RQX PXOWLPHG\DVDQDOJHUoHNOLNYHLOHWLúLPD ODUÕVD\ÕODELOLU 6WDQGDUGD'D\DOÕhVW QO N +HUKDQJLELUELOJL\HUDVWODQDPDPÕúWÕU 2301-M-T-A-02.doc 19

21 *L]OL.RUXPDFÕOÕN +HUKDQJLELUELOJL\HUDVWODQDPDPÕúWÕU.RUXPDFÕOÕN +HUKDQJLELUELOJL\HUDVWODQDPDPÕúWÕU 3D]DU*HOLúWLUPH +HUKDQJLELUELOJL\HUDVWODQDPDPÕúWÕU Risk Sermayesi +HUKDQJLELUELOJL\HUDVWODQDPDPÕúWÕU økudfdw'hvwhngqohpohul +HUKDQJLELUELOJL\HUDVWODQDPDPÕúWÕU 2301-M-T-A-02.doc 20

22 Arjantin.XUXPVDO<DSÕODQPD 7HOHNRP QLNDV\RQ$ODQÕQGD' ]HQOHPH ' ]HQOH\LFL.XUXOXú &1&&RPLVLRQ1DFLRQDOGH&RPXQLFDFLRQHV8OXVDOøOHWLúLP.RPLV\RQX \ÕOÕQGD &17 &RPLVLRQ 1DFLRQDO GH 7HOHFRPXQLFDFLRQHV DGÕ\OD NXUXODQ Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu, Amerikan FCC yi model alarak \DSÕODQGÕUÕOPÕúELUG ]HQOHPHNXUXOXúXLGL'DKDVRQUD GDWHOHNRPSRVWD YHUDG\RG ]HQOH\LFLOL LLúOHYOHULQLQELUOHúWLULOPHVLLOELUOLNWH&1&DGÕQÕDOGÕ CNC, idari ve teknik düzenleme, sektörün genel denetimi, ve telekomünikasyon KL]PHWOHULQLQ\D\JÕQODúWÕUÕOPDVÕWHNQLNSODQODUÕQLQFHOHQPHVLYHX\JXODQPDVÕQGD 6& \HGDQÕúPDQOÕNRSHUDW UOHULQPDOLGHQHWLPLJLELNRQXODUGDQVRUXPOXGXU % OJHOHULQ WHOHNRP QLNDV\RQ DODQÕQGDNL LVWHNOHULQL \DQVÕWDQ YH EX DODQGD &1& LOHLOLúNLLoLQGHEXOXQDQELU)HGHUDO.RP QLNDV\RQNRQVH\LGHPHYFXWWXU øojlol6l\dvl2wrulwh &1& 6& 6HFUHWDULD GH &RPXQLFDFLRQHV øohwlúlp 6HNUHWHUOL L QLQ ]HUN ELU RUJDQÕ VWDW V QGHGLU &1& QLQ OLVDQV VDWÕúÕQGDQ DOGÕ Õ OLN SD\ YH IUHNDQV VSHNWXUXPXQXQ NXOODQÕPÕQGDQ GR DQ JHOLUOHULQ ELU NÕVPÕ 8OXVDO 7HOHNRP QLNDV\RQ )RQXQGD WRSODQPDNWDGÕU %X IRQ &1& QLQ ILQDQVPDQÕQGD NXOODQÕOPDNWD YH ]HUNOL LQL JDUDQWL DOWÕQD DOPDNWDGÕU $QFDN &1& ELU NDQXQ K NP QGHNDUDUQDPHLOHIHVHGLOHELOHFHNGXUXPGDGÕU 7HOHNRP QLNDV\RQYH(QIRUPDV\RQ$OW\DSÕVÕ3ROLWLNDODUÕQÕQ2OXúWXUXOPDVÕ 7HOHNRP QLNDV\RQ SROLWLNDODUÕQÕ JHOLúWLUPHN QHUPHN YH X\JXODQPDVÕQÕ VD ODPDN6& QLQVRUXPOXOX XQGDGÕU %XOXQDPDGÕ 2301-M-T-A-02.doc 21

23 < QHWLPGH(QIRUPDWLN7HNQRORMLOHU.XOODQÕP3ROLWLNDODUÕ %XOXQDPDGÕ %XOXQDPDGÕ 7HOHNRP QLNDV\RQ6DQD\LL3ROLWLNDODUÕ2OXúWXUPD< U WPH 'LOSUREOHPLQHGHQLLOHEXNRQXGD\HWHUOLELOJL\HXODúPDNP PN QROPDPÕúWÕU < U WHQ.XUXOXú%D OÕ2OGX X6L\DVL2WRULWH (QIRUPDWLN7HNQRORMLOHUL6DQD\LL3ROLWLNDODUÕ2OXúWXUPD 'LOSUREOHPLQHGHQLLOHEXNRQXGD\HWHUOLELOJL\HXODúPDNP PN QROPDPÕúWÕU 2301-M-T-A-02.doc 22

24 < U WHQ.XUXOXú%D OÕ2OGX X6L\DVL2WRULWH øohuln6dqd\llohul3rolwlnd2oxúwxupd 'LOSUREOHPLQHGHQLLOHEXNRQXGD\HWHUOLELOJL\HXODúPDNP PN QROPDPÕúWÕU < U WHQ.XUXOXú%D OÕ2OGX X6L\DVL2WRULWH <RUXPYH' ú QFHOHU $UMDQWLQ SODQODPDVÕQÕ orn G ú N RODQ WHOHIRQ \R XQOX XQX DUWWÕUPDN YH WHPHO KL]PHWOHUL ONH odsõqgd YHUHELOPHN ]HULQH NXUPDNWDGÕU %X DPDoOD ONHQLQ GHYOHWH DLW WHOHNRP QLNDV\RQ LúOHWLFLVL RODQ (QWHO \ÕOÕQGD ]HOOHúWLULOGLYHKLVVHOHULQLQ ÕVDWÕOGÕ %X ]HOOHúWLUPHQLQ VRQXQGD LNL \HQL LúOHWPHFLILUPDGR GX ONHQLQJ QH\LQGHKL]PHWYHUHQ7HOHIRQLFDYHNX]H\LQGH hizmet veren Telecom. Bu firmalar temel telefon hizmetinde kendi bölgelerinde \ÕOOÕN WHNHO KDNNÕ HOGH HWWLOHU ( HU WHOHIRQ \R XQOX XQX EHOOL ELU RUDQÕQ ]HULQGHDUWWÕUDELOLUOHUVHELU\ÕOOÕNGDKDWHNHOKDNNÕQDVDKLSRODELOHFHNOHUGL%X NRWDODU V UH GROPDGDQ DúÕOPÕúWÕU.DWPD GH HUOL KL]PHWOHU YH PRELO WHOHIRQ KL]PHWLGHUHNDEHWHDoÕOPÕúWÕU $UMDQWLQ LQ XOXVDO HQIRUPDV\RQ DOW\DSÕVÕ NRQXVXQGD VRPXW SODQÕQD UDVWODQPDPÕúWÕU 3ODQODU WHPHO WHOHIRQ KL]PHWLQL VHUEHVW SD]DU NRúXOODUÕQGD \D\JÕQODúWÕUPDN ]HULQGH\R XQODúPÕúWÕU 2301-M-T-A-02.doc 23

25 Ekler &1&2UJDQL]DV\RQùHPDVÕ 6&2UJDQL]DV\RQùHPDVÕ 2301-M-T-A-02.doc 24

26 øù/(9/(5øù/(<øù Lisans Verme CNC 7HNQLN6WDQGDUWODUÕQ2OXúWXUXOPDVÕ CNC $ ODUDUDVÕ(ULúLPLQ' ]HQOHQPHVL CNC 6RQ.XOODQÕFÕ)L\DWODUÕQ2OXúPDVÕ CNC 8OXVODUDUDVÕ.XUXOXúODUODøOLúNL CNC, SC (YUHQVHO<D\JÕQYH$GLO+L]PHW CNC øúohwlfl6ruxpoxoxnoduõyh< N PO O NOHUL øúohwlflohu OLVDQV KDNODUÕQÕ NRUX\DELOPHN YH\D X]DWDELOPHN LoLQ KL]PHW YHUGLNOHUL E OJHOHUGH EHOOL ELU WHOHIRQ \R XQOX X DUWÕúÕQÕ VD ODPDN ]RUXQGDGÕUODU 'HQHWOHPH&H]DODQGÕUPDYH8\XúPD]OÕNODUÕQd ] P &1& VRUXPOXGXU %X LúOHYGHQ W U RSHUDW U LOH &1& DUDVÕQGD oõndq DQODúPD]OÕNODUÕQo ] P LVH6& QLQJ UHYLGLU øohuln' ]HQOHPHVL %XOXQDPDGÕ 3ROLWLNDODUÕQYH7RSOXPVDO%R\XW$UDúWÕUPDODUÕ %XOXQDPDGÕ Rekabetin Düzenlemesi 2301-M-T-A-02.doc 25

27 SC )UHNDQV.XúD Õ< QHWLPL CNC 6DKLSOLNdDSUD]6DKLSOLNYH<DEDQFÕ6DKLSOL L' ]HQOHPHVL +HUKDQJLELUNÕVÕWODPDEXOXQDPDGÕ 7 NHWLFL+DNODUÕùLND\HW CNC.D\ÕWODUÕQ7XWXOPDVÕYHùHIIDIOÕN CNC g]hoohúwluph5hndehw SC 7HOHNRP (QIRUPDV\RQ 7HNQRORMLVL øohuln 6DQD\LL 6HNW U Q *HOLúWLUPH 3ROLWLNDODUÕ *HQHO RODUDN ELOJL EX NRQXGD EXOXQDQ ELOJL KHU W UO \DEDQFÕ VHUPD\H YH \DWÕUÕPD$UMDQWLQ LQNDSÕODUÕQÕQDoÕNROGX X\ Q QGHGLU + N PHW$OÕPODUÕ $UJH7HúYLNOHUL'HVWHNOHUL 6WDQGDUGD'D\DOÕhVW QO N *L]OL.RUXPDFÕOÕN.RUXPDFÕOÕN 2301-M-T-A-02.doc 26

28 3D]DU*HOLúWLUPH Risk Sermayesi økudfdw'hvwhngqohpohul 2301-M-T-A-02.doc 27

29 $YUXSD%LUOL L.XUXPVDO<DSÕODQPD 7HOHNRP QLNDV\RQ$ODQÕQGD' ]HQOHPH $YUXSD GDWHOHNRP QLNDV\RQDODQÕQGDG ]HQOHPHNRQXVXQGDLNL\DNODúÕPRUWD\D oõnpõúwõu%lulqflvl$yuxsdodsõqgdxoxvdog ]HQOH\LFLOHULQ\HWNLOHULQLQ$YUXSD %LUOL L QLQ ROXúWXUDFD Õ ELU G ]HQOH\LFL NXUXOXúD EÕUDNPDNWÕ %X \DNODúÕP ]HOOLNOH ornxoxvox WHOHNRP QLNDV\RQ LúOHWLFLOHUL WDUDIÕQGDQ WHUFLK HGLOL\RUGX ønlqflvl\vh \H ONHOHULQLQ G ]HQOH\LFLOHULQLQ D\QÕ VWDQGDUWODUÕ X\JXODPDVÕQÕ VD ODPDNWDQ JHoL\RUGX $YUXSD %LUOL L.RPLV\RQX \HOHUGHQ JHOHQ EDVNÕODU QHGHQL\OH$YUXSDoDSÕQGDNLG ]HQOH\LFLNXUXPXQROXúXPXQGDQ\DQDROPDPÕúWÕU $QFDN$YUXSDoDSÕQGDG ]HQOHPHOHULQVHUEHVWOLNOLEHUDOOHúPHDUDED ODQWÕODU OLVDQVDOPDG ]HQOH\LFLNXUXOXúODUÕQ\DSÕVÕVWDQGDUWODUPDOL\HWOHULQVDSWDQPDVÕ HYUHQVHOKL]PHWX\JXODPDODUÕJHQHOSROLWLNDODUÕQX\XPOXROPDVÕJLELNRQXODUGD $YUXSDoDSÕQGDLONHOHUJHWLULOPHVLQLEHQLPVHPLúWLU$YUXSDoDSÕQGDG ]HQOH\LFL NXUXOXú \HULQH $YUXSD ONHOHULQLQ G ]HQOH\LFL NXUXOXúODUÕQÕQ ROXúWXUDFD Õ ELU NRPLV\RQXQ ELU DQODPGD ³XOXVDO G ]HQOH\LFLOHULQ X\JXODPD YH NDUDUODUÕQÕQ X\XPOXODúWÕUÕOPDVÕ LoLQROXúWXUXOPDVÕVHoLOPLúWLU ' ]HQOH\LFL.XUXOXú $YUXSD %LUOL L QGH.RPLV\RQ YH.RPLV\RQ XQ UHNDEHW YH WHOHNRP QLNDV\RQOD LOJLOL JHQHO P G UO NOHULQLQ WHOHNRP QLNDV\RQ DODQÕQGD HWNLOLGLUOHU.RPLV\RQ $YUXSD %LUOL L.RQVH\L YH $YUXSD 3DUODPHQWRVX QXQ GD LúELUOL L\OH WHOHNRP QLNDV\RQ YH G ]HQOH\LFL NXUXOXúODU YH GL HU LOJLOL NRQXODUGD NDUDUODU DODELOPHNWHGLU %X NDUDUODU GLUHFWLYHOHU \HOHU WDUDIÕQGDQ X\XOPDVÕ ]RUXQOX NDUDUODUDUDVÕQGDGÕUgUQH LQ GHWDPOLEHUDOOHúPH\HJHoLOPHVLYHED ÕPVÕ] G ]HQOH\LFL NXUXOXúODUÕQ ROXúWXUXOPDVÕ NDUDUÕ DOÕQPÕúWÕU 7HOHNRP QLNDV\RQ *HQHO 0 G UO EX V UHFL L]OHPHNWH YH EX NDUDUODUÕ X\PD\DQ D ÕU GDYUDQDQ ONHOHULoLQ\DSWÕUÕPX\JXODQPDVÕQÕLVWH\HELOPHNWHGLU øojlol6l\dvl2wrulwh $YUXSD3DUODPHQWRVX$YUXSD%LUOL L.RQVH\LYH$YUXSD.RPLV\RQX 7HOHNRP QLNDV\RQYH(QIRUPDV\RQ$OW\DSÕVÕ3ROLWLNDODUÕQÕQ2OXúWXUXOPDVÕ 7HOHNRP QLNDV\RQ YH (QIRUPDV\RQ DOW\DSÕODUÕQÕQ ROXúWXUXOPDVÕQD LOLúNLQ odoõúpdoduornohúlwolnxuxpoduwdudiõqgdq\hulqhjhwlulophnwhglu 2301-M-T-A-02.doc 28

30 $YUXSD.RPLV\RQX YH 3DUODPHQWRVXQXQ KD]ÕUODWWÕ Õ SROLWLND EHOJHOHUL $YUXSD %LUOL L odoõúpdoduõ LoLQ WHPHO ROXúWXUPDNWDGÕU dhúlwol \HúLO YH EH\D] EHOJHOHU \D\ÕPODQPÕú EXQODUÕQ WDUWÕúÕOPDVÕ\OD GLUHNWLIOHU ROXúWXUXOPXúWXU <D\ÕPODQDQ EHOJHOHUH \ QHOLN HOHúWLULOHUL JLGHUPHN DPDFÕ\OD WRSOXPVDO ER\XWODUD \ QHOLN RODUDN +LJK /HYHO ([SHUW *URXS DGÕ DOWÕQGD EDúND JUXSODUD GD UDSRUODU \DSWÕUÕOPDNWDGÕU $\UÕFD (QIRUPDV\RQ 7RSOXPX SROLWLNDODUÕQÕQ JHQLú NHVLPOHUH DoÕOPDVÕLoLQ,QIRUPDWLRQ6RFLHW\3URMHFW2IILFH,632ROXúWXUXOPXúWXU gqhpol ELU EDúND NXUXP GD $YUXSD.RPLV\RQX WDUDIÕQGDQ NXUXOPDVÕ LVWHQPLú RODQ,QIRUPDWLRQ 6RFLHW\ )RUXP ROPDNWDGÕU,6) NLúLGHQ ROXúPDNWDGÕU 2OXúWXUDQODU DUDVÕQGD NXOODQÕFÕODU WRSOXPVDO JUXSODU LoHULN YH KL]PHW VD OD\ÕFÕODU D LúOHWLFLOHUL YH NXUXPODU EXOXQPDNWDGÕU. OW UHO HNRQRPLN odoõúpd ohyuh GHPRNUDWLNOLN JLEL ER\XWODU EXOXQPDNWDGÕUhONHOHULQ ELU DUD\D JHOPHVL\OH YH\D ONHOHUGHNL ohúlwol DNDGHPLN NXUXPODUÕQ HQVWLW OHULQLQ GH NRQX\ODLOJLOHQGL LYHSROLWLNDEHOJHOHUL UHWWL LJ U OPHNWHGLU%LUEDúNDNXUXP da Inter-Regional Information Society Initiative (IRISI) yürütülmektedir. Bu JLULúLPLQ KHGHIL RODELOGL LQFH DúD ÕGDQ \XNDUÕ SROLWLND UHWLOPHVL YH \HUHO E OJHOHUG ]H\LQGHNLX\JXODPDODUÕQEDúDUÕOÕROPDVÕGÕU < QHWLPGH(QIRUPDWLN7HNQRORMLOHU.XOODQÕP3ROLWLNDODUÕ $YUXSD.RPLV\RQ XQXQ NDUDU DúDPDVÕQGD RODQ,'$,QWHURSHUDELOLW\ RI 'DWDQHWZRUNVRI$GPLQLVWUDWLRQVSURMHVLEXOXQPDNWDGÕU$PDo ONH\ QHWLPOHUL DUDVÕQGDELOJLVLVWHPOHULQLQX\XPOXOX XQXVD ODPDNWÕU$\UÕFD6,0$36\VWHPH G,QIRUPDWLRQ SRXU OHV 0DUFKHV 3XEOLFV DGÕ DOWÕQGD \ÕOÕQGDQ EX \DQD HOHNWURQLN LKDOH VLVWHPLQLQ JHOLúWLULOPHVL LoLQ odoõúpdodu \DSÕOPDNWDGÕU %XQODUGDQ EDúND 7(',6 DGÕ DOWÕQGD (', VLVWHPOHUL LoLQ odoõúpdodu GHYDP etmektedir. dhúlwol dhúlwol 2301-M-T-A-02.doc 29

POSTACI WEBMAIL DOKÜMANTASYONU VERSIYON 1.0.3

POSTACI WEBMAIL DOKÜMANTASYONU VERSIYON 1.0.3 POSTACI WEBMAIL DOKÜMANTASYONU VERSIYON 1.0.3 Umut Gökbayrak 2000 Bornova ø]plu ddoõúpdoduõper\xqfd\dqõpgdqklod\uõopd\dq6hu\do H ÖNSÖZ...6 *ø5øù...7 2. MATERYAL...9 øù/(7ø0 Sø67(0ø : RED HAT GNU/LINUX

More information

Türkiye de Akademik Tıp Kütüphanelerinde Kullanılan Elektronik Kaynakların Analizi

Türkiye de Akademik Tıp Kütüphanelerinde Kullanılan Elektronik Kaynakların Analizi T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Türkiye de Akademik Tıp Kütüphanelerinde Kullanılan Elektronik Kaynakların Analizi Mine TARLAN

More information

1996-1997 Visiting Scholar, Department of Industrial Economics, Royal Institute of Summer Technology, Stockholm

1996-1997 Visiting Scholar, Department of Industrial Economics, Royal Institute of Summer Technology, Stockholm Erol Taymaz Department of Economics Middle East Technical University Ankara 06531 Turkey Tel : (90 312) 2103034 Fax: (90 312) 2107964 etaymaz@metu.edu.tr www.metu.edu.tr/~etaymaz 17 May 2007 Experience

More information

istanbul TiCARET ODASI ULUSLARARASI ilişkiler, FUARLAR VE TURiZM ŞUBESi Web Sayfası: www.ito.org.tr E-Posta: uluslararasi@ito.org.

istanbul TiCARET ODASI ULUSLARARASI ilişkiler, FUARLAR VE TURiZM ŞUBESi Web Sayfası: www.ito.org.tr E-Posta: uluslararasi@ito.org. 1 1 1 istanbul TiCARET ODASI ULUSLARARASI ilişkiler, FUARLAR VE TURiZM ŞUBESi Reşadiye Cad. 34112 Eminönü 1 istanbul/ TÜRKiYE Tel: (0212) 455 60 00 Fax: (0212) 513 15 65-520 15 26 Web Sayfası: www.ito.org.tr

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

E-Hükümet Planlaması: Gaziantep Örneği

E-Hükümet Planlaması: Gaziantep Örneği PLANNING E-GOVERNMENT: CASE OF GAZIANTEP METROPOLITAN E-Hükümet Planlaması: Gaziantep Örneği Yrd. Doç. Dr. Berna BALCI ĠZGĠ Gaziantep Üniversitesi ĠĠBF,Ġktisat Bölümü,izgi@gantep.edu.tr ReĢit FISTIKÇIOĞLU

More information

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT. Report on the Implementation of the Communication 'Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe'

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT. Report on the Implementation of the Communication 'Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe' EUROPEAN COMMISSION Brussels, 2.7.2014 SWD(2014) 214 final COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Report on the Implementation of the Communication 'Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe' Accompanying

More information

ÖZGEÇMİŞ PROF.DR. OLGUN ÇİÇEK. olguncicek@yahoo.com olguncicek@gau.edu.tr. Surrey Üniversitesi, İngiltere, İşletme ve Turizm

ÖZGEÇMİŞ PROF.DR. OLGUN ÇİÇEK. olguncicek@yahoo.com olguncicek@gau.edu.tr. Surrey Üniversitesi, İngiltere, İşletme ve Turizm ÖZGEÇMİŞ PROF.DR. OLGUN ÇİÇEK Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi/Yeri Uygruğu Medeni Durumu e-mail: 1968 / Oltu TC / KKTC Evli olguncicek@yahoo.com olguncicek@gau.edu.tr Eğitim Bilgileri Doktora Dokuz Eylül

More information

DEPARTMENT OF EDUCATION POLICY 802 Page 1 of 5

DEPARTMENT OF EDUCATION POLICY 802 Page 1 of 5 POLICY 802 Page 1 of 5 Subject: Information Technology and Data Standards Effective: September 1, 2001 Revised: 1.0 PURPOSE This policy defines minimum standards for the information technology (IT) and

More information

Through Spatial Data Infrastructure in Turkey

Through Spatial Data Infrastructure in Turkey Güler YALÇIN, Bilal ERKEK, Sedat BAKICI and Nihat AHN, Turkey Key words: cadastre, e-governance, metadata, CORS, NSDI. SUMMARY Turkey has taken the important steps in Pre-Accession Term to European Union

More information

Evidence-informed regulation The ACMA approach

Evidence-informed regulation The ACMA approach Evidence-informed regulation The ACMA approach communicating facilitating regulating 1 Canberra Purple Building Benjamin Offices Chan Street Belconnen ACT PO Box 78 Belconnen ACT 2616 T +61 2 6219 5555

More information

The socio-economic overview and analyses of new income generation activities at Turkish Aegean MPAs

The socio-economic overview and analyses of new income generation activities at Turkish Aegean MPAs T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. The socio-economic overview and analyses of new income generation activities at Turkish Aegean MPAs T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

More information

Assoc. Prof. Dr. Zehra Altınay

Assoc. Prof. Dr. Zehra Altınay Assoc. Prof. Dr. Zehra Altınay She borned in Nicosia, 26 March 1982. She completed her secondary school in 1999 at Gazi Mağusa Türk Maarif College. She completed bachelor degree in the Faculty of Communication

More information

NENA. VoIP Standards Development Organizations. Technical Information Document (TID)

NENA. VoIP Standards Development Organizations. Technical Information Document (TID) NENA VoIP Standards Development Organizations Technical Information Document (TID) NENA Technical Information Document 08-504 VoIP Standards Development Organization Issue 1, June 8, 2004 Prepared by:

More information

EDUCATION FOR THE FUTURE. www.itt-tech.edu

EDUCATION FOR THE FUTURE. www.itt-tech.edu EDUCATION FOR THE FUTURE www.itt-tech.edu THE MISSION OF THE ITT TECHNICAL INSTITUTE The THE ITT MISSION Technical of ITT Educational Institute is Services, an institution Inc., and ITT of Technical higher

More information

Security Awareness Training Policy

Security Awareness Training Policy Security Awareness Training Policy I. PURPOSE This policy is intended to set the training standard for several key audiences in Salem State University, including, but not limited to: University executives,

More information

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

Lifting the Fog Around Cloud Computing. Eric A. Hibbard, CISSP-ISSAP, ISSEP, ISSMP, CISA CTO Security & Privacy Hitachi Data systems

Lifting the Fog Around Cloud Computing. Eric A. Hibbard, CISSP-ISSAP, ISSEP, ISSMP, CISA CTO Security & Privacy Hitachi Data systems Lifting the Fog Around Cloud Computing Eric A. Hibbard, CISSP-ISSAP, ISSEP, ISSMP, CISA CTO Security & Privacy Hitachi Data systems 1 Straw Poll Cloud Awareness A. To truly understand clouds one should

More information

A MODEL FOR COMMON COURSES IN HIGHER EDUCATION: WEB BASED STUDENT GROUPING SOFTWARE (EXAMPLE OF AKDENIZ UNIVERSITY)

A MODEL FOR COMMON COURSES IN HIGHER EDUCATION: WEB BASED STUDENT GROUPING SOFTWARE (EXAMPLE OF AKDENIZ UNIVERSITY) http://www.eab.org.tr Available online at: http://www.eab.org.tr/public/ijer/4/1/o_oral.pdf Educational Research Association The International Journal of Educational Researchers 2013, 4 (1) : 31-38 ISSN:

More information

T A 5: A R I M imm mm tmmmi ^]m:i mm VE wim mmm summm VE smm

T A 5: A R I M imm mm tmmmi ^]m:i mm VE wim mmm summm VE smm AGRINDUSTRIAL DLiVEOIL, WiNEANOOESiGN TARIMA DAYALI SANAYİLERDE T A 5: A R I M imm mm tmmmi ^]m:i mm VE wim mmm summm VE smm ZEYTiNYAei $ARAP VE TASABIM PROCEEDINGS 27-29 April 2005, Izmir, TURKEY Editors:

More information

Lifting the Fog Around Cloud Computing. Eric A. Hibbard, CISSP-ISSAP, ISSEP, ISSMP, CISA CTO Security & Privacy Hitachi Data systems

Lifting the Fog Around Cloud Computing. Eric A. Hibbard, CISSP-ISSAP, ISSEP, ISSMP, CISA CTO Security & Privacy Hitachi Data systems Lifting the Fog Around Cloud Computing Eric A. Hibbard, CISSP-ISSAP, ISSEP, ISSMP, CISA CTO Security & Privacy Hitachi Data systems 1 Straw Poll Cloud Awareness A. To truly understand clouds one should

More information

APPENDIX REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

APPENDIX REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES APPENDIX REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES DEPARTMENT OF H T MEDICAL T ACTIVITY REPORT ÖZET SUMMARY Bakanlığımız, sağlık turizmi sektörünün paralel Our Ministrydünyadaki

More information

EDUCATION FOR THE FUTURE. www.itt-tech.edu

EDUCATION FOR THE FUTURE. www.itt-tech.edu EDUCATION FOR THE FUTURE www.itt-tech.edu THE MISSION OF THE ITT TECHNICAL INSTITUTE The THE ITT MISSION Technical of ITT Educational Institute is Services, an institution Inc., and ITT of Technical higher

More information

CORPORATE GOVERNANCE & SUSTAINABILITY CENTER

CORPORATE GOVERNANCE & SUSTAINABILITY CENTER CORPORATE GOVERNANCE & SUSTAINABILITY CENTER Corporate Governance & Sustainability Center is owned and managed by GMD Global Danismanlik Limited Company Address:1452. Cadde 1465. Sokak 5/3 Cukurambar/ANKARA-TURKEY

More information

The institution offers career-related educational programs that integrate lifelong learning with knowledge and skills to help students:

The institution offers career-related educational programs that integrate lifelong learning with knowledge and skills to help students: OUR MISSION ITT Technical Institute is an institution of higher learning that is committed to offering quality undergraduate and continuing education locally, nationally and worldwide to students of diverse

More information

VOLUME 4, ISSUE 8, MAY 2015. International Journal of Early Childhood Education Research

VOLUME 4, ISSUE 8, MAY 2015. International Journal of Early Childhood Education Research VOLUME 4, ISSUE 8, MAY 2015 International Journal of Early Childhood Education Research Editor in Chief Riza Ulker, Zirve University, Turkey Editorial Board Members Wendy Whitesell, Penn State University,

More information

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2012 Cilt:19 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2012 Cilt:19 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2012 Cilt:19 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Key Issues and Challenges in Estimating the Cost of Capital for Energy Network Utilities in Emerging Markets Dr. Mustafa

More information

EDUCATION FOR THE FUTURE. www.itt-tech.edu

EDUCATION FOR THE FUTURE. www.itt-tech.edu EDUCATION FOR THE FUTURE www.itt-tech.edu THE MISSION OF THE ITT TECHNICAL INSTITUTE The THE ITT MISSION Technical of ITT Educational Institute is Services, an institution Inc., and ITT of Technical higher

More information

An International Comparative Study on Cyber Security Strategy

An International Comparative Study on Cyber Security Strategy , pp.13-20 http://dx.doi.org/10.14257/ijsia.2015.9.2.02 An International Comparative Study on Cyber Security Strategy Kyoung-Sik Min, Seung-Woan Chai and Mijeong Han Korea Internet & Security Agency kyoungsik@kisa.or.kr,

More information