0$/+ø=0(77ø&$5(7ø%$.,0,1'$1 (1)250$7ø.6(.7g5h1hø/*ø/(1'ø5(1 8/86/$5$5$6,.85$//$59( 7h5.ø<( 1ø1<h.h0/h/h./(5ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "0$/+ø=0(77ø&$5(7ø%$.,0,1'$1 (1)250$7ø.6(.7g5h1hø/*ø/(1'ø5(1 8/86/$5$5$6,.85$//$59( 7h5.ø<( 1ø1<h.h0/h/h./(5ø"

Transcription

1 0$/+ø=0(77ø&$5(7ø%$.,0,1'$1 (1)250$7ø.6(.7g5h1hø/*ø/(1'ø5(1 8/86/$5$5$6,.85$//$59( 7h5.ø<( 1ø1<h.h0/h/h./(5ø ddoõúpd%hojhvl 2FDN 78(1$ 7 UNL\H 8OXVDO (QIRUPDV\RQ $OW\DSÕVÕ 3URMH 2ILVL $WDW UN %XOYDUÕ.DYDNOÕGHUH $QNDUD 7HO )DNV

2 78(1$ 8OXVODUDUDVÕ.XUDOODU YH 7 UNL\H QLQ < N PO O NOHUL 0$/9(+ø=0(77ø&$5(7ø%$.,0,1'$1 (1)250$7ø.6(.7g5h1hø/*ø/(1'ø5(1 ULUSLARARASI KURALLAR VE 7h5.ø<( 1ø1<h.h0/h/h./(5ø +D]ÕUOD\DQ.25$<.85$/ 1401-M-T-A-02.doc 1

3 78(1$ 8OXVODUDUDVÕ.XUDOODU YH 7 UNL\H QLQ < N PO O NOHUL ødø1'(.ø/(5 *LULú 3 ddoõúpdqõq $PDFÕ 3 ddoõúpdqõq.dsvdpõ 3 (QIRUPDWLN6HNW U Q øojlohqgluhq0dooduõq7del2ogx X.XUDOODU 4 7 UNL\H LOH $7 $UDVÕQGD 0DOODUÕQ 6HUEHVW 'RODúÕPÕ 4 * PU N 9HUJLOHULQLQ YH (ú (WNLOL 9HUJLOHULQ.DOGÕUÕOPDVÕ 5 0LNWDU.ÕVÕWODPDODUÕ YH 7HNQLN (QJHOOHULQ.DOGÕUÕOPDVÕ 5 7LFDUHW 3ROLWLNDVÕ YH 2UWDN * PU N 7DULIHVL 8 5HNDEHW.XUDOODUÕ 16 7HúHEE VOHU %DNÕPÕQGDQ 5HNDEHW.XUDOODUÕ 16 'HYOHW <DUGÕPODUÕ 6 EYDQVL\RQODU %DNÕPÕQGDQ 5HNDEHW.XUDOODUÕ 28 0DOODUYH+L]PHWOHU%DNÕPÕQGDQ(QIRUPDWLNLøOJLOHQGLUHQ.XUDOODU 37.DPX økdohohul 37 7LFDUHW %D ODQWÕOÕ <DWÕUÕP 7HGELUOHUL 75,0V 39 )LNUL 6ÕQDL YH 7LFDUL 0 ONL\HWLQ.RUXQPDVÕ 75,3V 40 7LFDUHW %D ODQWÕOÕ )LNUL 0 ONL\HW +DNODUÕ $QODúPDVÕ *$7775,3V 41 * PU N %LUOL L 5HMLPLQGH )LNUL 6ÕQDL YH 7LFDUL 0 ONL\HW 44 (QIRUPDWLN6HNW U Q øojlohqgluhq+l]phwohulq7del2ogx X.XUDOODU 53 6HUYLV 7LFDUHWL *HQHO $QODúPDVÕ *$ HUYLVLQ 7DQÕPÕ 54 $QODúPDQÕQ <DSÕVÕ 54 EKLER M-T-A-02.doc 2

4 78(1$ 8OXVODUDUDVÕ.XUDOODU YH 7 UNL\H QLQ < N PO O NOHUL 1. *LULú 1.1. ddoõúpdqõq$pdfõ ddoõúpd 8OXVDO (QIRUPDV\RQ $OW\DSÕVÕ 0DVWHU 3ODQ 3URMHVL 7HNQLN ùduwqdphvl QGH EHOLUWLOPLúRODQKHGHIOHUHXODúDELOPHNLoLQX\JXODQDFDNSROLWLNDODUDUHKEHUOLNHGHFHN úhnlogh HQIRUPDWLN DODQÕQÕ GR UXGDQ YH\D GROD\OÕ RODUDN LOJLOHQGLUHQ \D GD VDOW EX DODQD\ QHOLNG ]HQOHPHOHUJHWLUHQXOXVODUDUDVÕKXNXNNXUDOODUÕQÕYHELUEDúNDLIDGH\OH XOXVODUDUDVÕ HNRQRPL YH WLFDUHW PHY]XDWÕQÕ 7 UNL\H QLQ PHYFXW YH P VWDNEHO SR]LV\RQODUÕLWLEDUL\OHEHWLPOHPH\LDPDoODPÕúWÕU%X\ Q \OHEXQGDQVRQUD\DSÕODFDN RODQGDKDGHULQOHPHVLQHoDOÕúPDODUD\DUGÕPFÕRODELOHFHNELUoHUoHYHQLWHOL LQGHGLU 1.2. ddoõúpdqõq.dsvdpõ %LOLQGL LJLEL(QIRUPDWLNDODQÕ i) ED]ÕVÕ NÕVPHQ ED]ÕVÕ GD WDPDPHQ ROPDN ]HUH ohúlwol VHNW UOHUL NDSVDPÕQD DOPDNWDGÕU ii) D\UÕFD EX DODQ (QIRUPDWLN ddoõúpd *UXEX QXQ \XNDUÕGD DGÕ JHoHQ UDSRUXQGD YXUJXODQGÕ ÕúHNOL\OH HNRQRPLNIDDOL\HW V UHFLQLQ DúD ÕGD EHOLUWLOHQ DQD VDIKDODUÕQÕQ WDPDPÕQD\D\ÕOPDNWDGÕU - Cihaz ve malzeme üretimi - $OW\DSÕLOHWLúLPD ÕNXUXOPDVÕYHLúOHWLOPHVL - <D]ÕOÕP UHWLPL - Hizmet sunumu - øohuln UHWLPLVXQXPX«6D\ÕODQ VDIKDODUD ELU GH LWKDODW YH LKUDFDWÕ GD LoHUHQ WLFDUHW VDIKDVÕ HNOHQPHN GXUXPXQGDGÕU$\UÕFDEXDODQGDKHPPDOODUKHPGHKL]PHWOHU\HUDOPDNWDGÕU %XQGDQ E \OH \XNDUÕGD EHOLUWWL LPL] LoHUL L WDúÕ\DFDN úhnlogh ³HQIRUPDWLN VHNW U YH\D VDGHFH ³VHNW U RODUDN DQDFD ÕPÕ] ³HQIRUPDWLN DODQÕ QÕ NXúDWDQ XODVODUDUDVÕ KXNXN RUWDPÕ HVDV LWLEDUL\OH $YUXSD %LUOL L PHY]XDWÕ DUWÕN :72 ' Q\D 7LFDUHW guj W WDUDIÕQGDQ \ U W OHQ *$77 YH *$76 PHY]XDWÕ 2(&' G ]HQOHPHOHUL YH LNLOLYHYH\DoRNWDUDIOÕDQODúPDODUGDQROXúPDNWDGÕU%XRUWDPD7 UNL\H QLQEXUDGD LúJDO HWWL L NRQXP ELU EDúND LIDGH\OH 7 UNL\H QLQ J ]O NOHUL LOH EDNÕODFD ÕQD J UH odoõúpdgdruwdpõqwdqõpodqpdvõednõpõqgdq$% QSODQDoÕNPÕúWÕU %LOLQGL LJLEL7 UNL\HWDULKLLWLEDUL\OH$YUXSD7RSOXOX XLOH* PU N*LULú 7DULIH &HWYHOLQLQ )DVÕOGDQ VRQUDNL LVWDWLVWLN SR]LV\RQODUÕ EDNÕPÕQGDQ * PU N %LUOL LQHJLWPLúWLU'ROD\ÕVÕ\ODIDVÕOODUDUDVÕQGDNDODQLúOHQPHPLúWDUÕP U QOHUL LOH VHUYLV VHNW U GÕúÕQGD NDODQ E W Q PDOODUÕQ WLFDUHWL UHWLPL YE * PU N %LUOL L UHMLPLQH WDEL KDOH JHOPLúWLU * PU N %LUOL LQL NXUDQ VD\ÕOÕ 2UWDNOÕN.RQVH\L 1401-M-T-A-02.doc 3

5 78(1$ 8OXVODUDUDVÕ.XUDOODU YH 7 UNL\H QLQ < N PO O NOHUL.DUDUÕ EX UHMLPL G ]HQOHPHNWHGLU %X UHMLP 7 UNL\H GHNL E W Q VÕQDL U QOHULQ \DWÕUÕP VDIKDVÕQGDQ SL\DVD\D VXQXPD NDGDU WDEL ROGX X W P HNRQRPLN IDDOL\HW VDIKDODUÕQÕ NDSVDPÕQD DOPDNWDGÕU $\UÕFD 7 UNL\H QLQ GDKD QFH o QF ONHOHUOH ROXúWXUGX X YH EXQGDQ VRQUD ROXúWXUDFD Õ XOXVODUDUDVÕ KXNXN G ]HQOHPHOHULQLQ GH Q QH JHoPHNWHGLU 'ROD\ÕVÕ\OD 7 UNL\H QLQ *$77 *$76 2(&' \D GD o QF ONHOHUOH ROXúWXUGX X UQH LQ (.2 \D GD ROXúWXUDFD Õ GL HU XOXVODUDUDVÕ G ]HQOHPHOHU GH EX UHMLPLQ QJ UG ohuohyh NDSVDPÕQGD JHoHUOLOLN ND]DQDELOPHNWHGLUYH\DND]DQDPDPDNWDGÕU VD\ÕOÕ 2UWDNOÕN.RQVH\L.DUDUÕ $7 LOH 7 UNL\H YH 7 UNL\H LOH o QF ONHOHU DUDVÕQGDNL WLFDUHW NXUDOODUÕQÕ EHOLUOHGL L JLEL 7 UNL\H QLQ EHOLUOL ELU WDNYLP ohuohyhvlqghx\xpvd ODPDVÕJHUHNHQ7RSOXOXNPHY]XDWÕQÕYHYH\DRNRQXGDVSHVLILN ELUX\JXODPD\RNVDGL HULOJLOLXOXVODUDUDVÕPHY]XDWÕGDWD\LQHWPHNWHGLU6 ]NRQXVX PHY]XDWX\XPX<HGLQFL%Hú<ÕOOÕN.DONÕQPD3ODQÕQGDGDSODQKHGHIOHULDUDVÕQGD\HU DOPÕú ROXS KHQ ] WDPDPODQPDPDNOD ELUOLNWH úlpglghq E \ N Oo GH JHUoHNOHúWLULOPLú GXUXPGDGÕU % \OHFH 7RSOXOX XQ PHY]XDWÕ 7 UNL\H QLQ Lo PHY]XDWÕLoKXNXNXKDOLQHG Q úphnwhgluyhexg Q ú P$7 \HSDUDOHOELUELoLPGH GHYDPOÕRODFDNWÕU <XNDUÕGD ol]lohq WDEORGDQ KDUHNHWOH \DSÕODQ odoõúpd o D\UÕ DQD EDúOÕN DOWÕQGD \ U W OP úw U %XQODUGDQ ELULQFLVL HQIRUPDWLN VHNW U NDSVDPÕQD JLUHQ PDGGL U QOHULQ \DQL PDOODUÕQ WDEL ROGX X J PU N ELUOL L *$77 ED]ÕQGDNL WDULIH LQGLULPOHUL WHNQLN VWDQGDUWODU YE XOXVODUDUDVÕ NXUDOODUD YH 7 UNL\H QLQ EX ED ODPGDNL \ N PO O NOHULQH \HU YHUPLúWLU ønlqfl DQD EDúOÕN DOWÕQGD VHNW U KHP PDOODU KHP GH KL]PHWOHU EDNÕPÕQGDQ LOJLOHQGLUHQ NRQXODU ILNUL YH VÕQDL P ONL\HW KDNODUÕ\DEDQFÕRVHUPD\H75,0VNDPXLKDOHOHULYELOHLOJLOLXOXVODUDUDVÕNXUDOODUYH 7 UNL\H QLQ EX NRQXODUGDNL \ N PO O NOHUL LQFHOHQPLúWLU 1LKD\HW o QF YH VRQ EDúOÕN DOWÕQGD LVH HQIRUPDWLN VHNW U Q VDGHFH KL]PHWOHU EDNÕPÕQGDQ LOJLOHQGLUHQ *$76SUHQVLSOHULNXUDOODUYH7 UNL\H QLQEXQODUDLOLúNLQWDDKK WOHULHOHDOÕQPÕúWÕU $\UÕFD 7 UNL\H QLQ V ] NRQXVX \ N PO O N YH WDDKK WOHULQGHQ KDOLKD]ÕUGD QH NDGDUÕQÕ JHUoHNOHúWLUGL L GH EHOLUWLOPLú YH \HUL JHOGLNoH \ N PO O NOHULQ UHDOL]H HGLOPHVLQLQ \DUDWWÕ Õ YH \DUDWDFD Õ PXKWHPHO HWNLOHUH GH GH LQLOPH\H odoõúõopõúwõu ù SKHVL] G UW EDúÕ PDPXU ELU HWNL GH HUOHQGLUPH LPSDFWDQDO\VLV odoõúpdvõ LoLQ QFHOLNOH EX odoõúpdgd LúDUHW HGLOHQ XOXVODUDUVÕ PHWLQOHULQ LoHULN GHWD\ÕQÕQ oõnduõopdvõqd YH EX odoõúpdqõq ÕúÕ Õ DOWÕQGD VHNW U Q ohúlwol NHVLPOHULQGHQ X]PDQ J U ú DOÕQPDVÕQDLKWL\DoYDUGÕU (QIRUPDWLN6HNW U Q øojlohqgluhq0dooduõq7del2ogx X.XUDOODU 7 UNL\HLOH$7$UDVÕQGD0DOODUÕQ6HUEHVW'RODúÕPÕ %LOLQGL LJLEL7 UNL\HLOH$7DUDVÕQGDNLJ PU NELUOL LHVDVHQVÕQDL U QOHULQVHUEHVW GRODúÕPÕQÕKHGHIOHPHNWHGLU%XQXQLoLQGHELU\DQGDQJ PU NYHUJLOHULQLYHHúHWNLOL YHUJLOHULNDOGÕUÕUNHQELU\DQGDQGDLNLWDUDIDUDVÕQGDNLPLNWDUNÕVÕWODPDODUÕQÕYHWHNQLN HQJHOOHULEHUWDUDIHWPHNWHGLU7 UNL\HEXED ODPGD7RSOXOX XQ o QF ONHOHUHNDUúÕ X\JXODGÕ Õ J PU N RUWDN J PU N WDULIHVL JLEL YH WLFDUHW UHMLPLQL GH E \ N Oo GH NDEXOHWPLúWLU(QIRUPDWLNVHNW U Q LOJLOHQGLUHQW PPDGGLVÕQDL U QOHU7 UNL\HLOH 1401-M-T-A-02.doc 4

6 78(1$ 8OXVODUDUDVÕ.XUDOODU YH 7 UNL\H QLQ < N PO O NOHUL $YUXSD7RSOXOX X$7DUDVÕQGDSUHQVLSRODUDNVHUEHVWGRODúÕPDWDELGLU$QFDNELU PDOÕQVHUEHVWGRODúÕPGDVD\ÕODELOPHVLLoLQ 7RSOXOXNWD YH\D 7 UNL\H GH VHUEHVW GRODúÕPGD EXOXQDQ o QF ONHOHU oõnõúoõ U QOHULQWDPDPHQYH\DNÕVPHQNXOODQÕOPDVÕ\ODWHPLQYH\DLPDOHGLOHQPDOODUGDKLO ROPDN ]HUH7RSOXOXNWDYH\D7 UNL\H GHLPDOHGLOPLúROPDVÕ\DGD 7 UNL\HYH\D7RSOXOXNWDLWKDOLúOHPOHULWDPDPODQPÕúJHUHNOLJ PU NYHUJLVLYH\DHú HWNLOLYHUJLYH\DUHVLPOHULWDKVLOHGLOPLúYHEXYHUJLYH\DUHVLPOHULWDPYH\DNÕVPLELU LDGHGHQ\DUDUODQPDPÕúRODQ o QF ONHOHUoÕNÕúOÕPDOODUROPDODUÕJHUHNPHNWHGLU 'ROD\ÕVÕ\OD ]HO ELU J PU N UHMLPLQGHQ \DUDUODQDUDN EX UQH LQ ELU J PU N PXDIL\HWL RODELOLU o QF ONHOHUGHQ 7 UNL\H YH\D 7RSOXOX D LWKDO HGLOPLú PDOODU GL HU WDUDID LKUDo HGLOHPH\HFHNWLU *% UHMLPLQH J UH EX W U U QOHULQ VHUEHVW GRODúÕPGDVD\ÕODELOPHVLLoLQJHUHNOLLWKDOLúOHPOHULQLQWDPDPODQPÕúYHWDKDNNXNHGHQ J PU N YHUJLVL YH Hú HWNLOL YHUJLOHULQ LKUDFDWFÕ ONHGH WDKVLO HGLOPLú ROPDVÕ gerekmektedir. * PU N9HUJLOHULQLQYH(ú(WNLOL9HUJLOHULQ.DOGÕUÕOPDVÕ 0DOODUÕQ VHUEHVW GRODúÕPÕQÕQ VD ODQPDVÕ ED ODPÕQGD HQIRUPDWLN VHNW U Q LOJLOHQGLUHQ PDOODUÕQ 7RSOXOXN YH 7 UNL\H DUDVÕQGD LWKDODW YH LKUDFDWÕQGDNL J PU N YHUJLOHULLOHHúHWNLOLYHUJLYHUHVLPOHU7RSOX.RQXW)RQX JLELWDULKLQGHQ LWLEDUHQWDPDPHQNDOGÕUÕOPÕúWÕU 0LNWDU.ÕVÕWODPDODUÕYH7HNQLN(QJHOOHULQ.DOGÕUÕOPDVÕ * PU N %LUOL LQL NXUDQ VD\ÕOÕ 2UWDNOÕN.RQVH\L.DUDUÕQÕQ 2.. YH PDGGHOHULWDUDIODUDUDVÕQGDNLLWKDODWYHLKUDFDWWDKHUW UO PLNWDUNÕVÕWODPDODUÕQÕQYH WHNQLN HQJHOOHU EDúWD ROPDN ]HUH Hú HWNLOL WHGELUOHULQ \DVDN ROGX XQX LIDGH etmektedir. 2.. QÕQ PDGGHVL LVH 7 UNL\H LOH $7 DUDVÕQGDNL WLFDUHWWH WHNQLN HQJHOOHULQ NDOGÕUÕOPDVÕQÕG ]HQOH\HQK N POHULNDSVDPDNWDGÕU(QIRUPDWLNVHNW U EDNÕPÕQGDQ ]HO QHPWDúÕ\DQV ]NRQXVXK N POHUúXQODUGÕU - 7 UNL\H EX.DUDUÕQ \ U UO H JLUGL L WDULKWHQ LWLEDUHQ EHú \ÕO LoLQGH WLFDUHWWHNL WHNQLNHQJHOOHULQNDOGÕUÕOPDVÕLOHLOJLOL7RSOXOXNKXNXNLHQVWU PDQODUÕQÕNHQGLLo PHY]XDWÕQDGDKLOHGHFHNWLU - %XHQVWU PDQODUÕQOLVWHVLYH7 UNL\HWDUDIÕQGDQX\JXODQPDODUÕQÕQXVXOYHúDUWODUÕ EX.DUDUÕQ \ U UO H JLUGL L WDULKWHQ LWLEDUHQ ELU \ÕO LoLQGH 2UWDNOÕN.RQVH\L.DUDUÕLOHEHOLUOHQHFHNWLU - Taraflar, standardizasyon, ölçme ve kalibrasyon, kalite, akreditasyon, test ve EHOJHOHQGLUPHDODQODUÕQGDDUDODUÕQGDHWNLOLELULúELUOL LQLQVD ODQPDVÕQÕQ QHPLQL vurgularlar M-T-A-02.doc 5

7 78(1$ 8OXVODUDUDVÕ.XUDOODU YH 7 UNL\H QLQ < N PO O NOHUL %LULQFL IÕNUD\D J UH 7 UNL\H QLQ EX.DUDUÕQ \ U UO H JLULúLQGHQ LWLEDUHQ EHú \ÕO LoLQGHWLFDUHWWHWHNQLNHQJHOOHULQNDOGÕUÕOPDVÕNRQXVXQGDNL7RSOXOXNHQVWU PDQODUÕQÕ NLEXQODU$7 QLQVÕQDLPHY]XDWÕQÕROXúWXUDQVWDQGDUWODUGÕULo\DVDOG ]HQOHPHOHULQH GDKLOHWPHVLJHUHNPHNWHGLU%XGR UXOWXGDLNLQFLIÕNUDGDEHOLUWLOHQ7 UNPHY]XDWÕQD GDKLOHGLOHFHNKXNXNLHQVWU PDQOLVWHVL 2UWDNOÕN.RQVH\LQLQ WDULK YH VD\ÕOÕ.DUDUÕ LOH WHVSLW HGLOPLúWLU 7 UNL\H QLQ \ÕOÕ VRQXQD NDGDU NHQGL Lo PHY]XDWÕQD GDKLO HGHFH L $7 VÕQDL PHY]XDWÕQÕ NDSVD\DQ EX OLVWH LoLQGH GL HU ED]Õ VHNW UOHULQ \DQÕVÕUD HQIRUPDWLN GH \HU DOPDNWDGÕU /LVWHGH 7 UNL\H QLQ HQIRUPDV\RQ WHNQRORMLOHULWHOHNRP QLNDV\RQYHYHULLúOHPHDODQÕQGDLoPHY]XDWÕQDGDKLOHGHFH L D\UÕ$7PHY]XDWÕNDOHPLYHQRWHWPHNGXUXPXQGDROGX XELUWDYVL\HNDUDUÕLOHELU LONH NDUDUÕ UHVROXWLRQ \HU DOPDNWDGÕU %N] EK-1 VD\ÕOÕ.DUDUÕQ LOJLOL E O POHULQLQ RULMLQDO PHWQL (QIRUPDWLN DODQÕQGD Lo PHY]XDWD GDKLO HGLOHFHN $7 PHY]XDWÕ W ] N UHJXODWLRQ W U QGH GH LO \ QHUJH GLUHFWLYH YH NDUDU GHFLVLRQ W U QGH ROGX XQGDQ 7 UNL\H EXQODUÕQ ELoLP YH X\JXODPD PHWRGODUÕQÕ WHVSLW EDNÕPÕQGDQ VHUEHVW RODFDNWÕU 6 ] NRQXVX PHY]XDW VD\ÕOÕ.DUDUGDNL IRUPX LOH DúD ÕGDEHOLUWLOPLúWLU øojdhgloplúwlu 2. ' (QIRUPDV\RQ WHNQRORMLVL YH WHOHNRP QLNDV\RQ DODQÕQGD VWDQGDUGL]DV\RQ KDNNÕQGD ((& VD\Õ YH $UDOÕN WDULKOL.RQVH\.DUDUÕ5*1R/V %X.DUDUÕQ K N POHUL VD\ÕOÕ.DUDUÕQ DPDoODUÕQD X\JXQOXN EDNÕPÕQGDQ DúD ÕGDNLX\DUODPDDGDSWDV\RQLOHELUOLNWHRNXQPDOÕGÕU %X.DUDUÕQ 0DGGHVLQGH J QGHUPH \DSÕODQ µ$yuxsd VWDQGDUWÕ (76, &(1&HQHOHF &(37 YH $NLW 7DUDIODUÕQ 7 UNL\H YH $7 ]HULQGH DQODúDELOHFHNOHUL GL HU RUJDQODU WDUDIÕQGDQ RQD\ODQPÕú DSSURYHG ELU VWDQGDUW DQODPÕQD JHOPHNWHGLU %X.DUDUÕQ 0DGGHVLQGH J QGHUPH \DSÕODQ µ$yuxsd SUHVWDQGDUWÕ LVH D\QÕ RUJDQODUFDNDEXOHGLOHQDGRSWHGELUVWDQGDUWDQODPÕQÕWDúÕPDNWDGÕU 3. '< NVHN7DQÕPOÕ7HOHYL]\RQ+'79KDNNÕQGD((&VD\Õ YH1LVDQWDULKOL.RQVH\.DUDUÕ5*1R/V 4. /8\JXQOXNODUÕQÕQNDUúÕOÕNOÕRODUDNWDQÕQPDVÕGDGDKLOROPDN ]HUH WHOHNRP QLNDV\RQ WHUPLQDO HNLSPDQÕ LOH LOJLOL h\h 'HYOHW NDQXQODUÕQÕQ \DNÕQODúWÕUÕOPDVÕ KDNNÕQGD ((& VD\Õ YH 1LVDQ WDULKOL.RQVH\ Yönergesi (RG No L 128, , s.1),yhex< QHUJHGHGH LúLNOLN\DSDQ - / ((& VD\Õ YH 7HPPX] WDULKOL.RQVH\ < QHUJHVL (RG No L 220, , s. 1); - /((&VD\ÕYH(NLPWDULKOL.RQVH\< QHUJHVL5* No L 290, , s. 1). 4a. ( ' 3DQ$YUXSD NDPX K FUHVHO VD\ÕVDO \HUED]OÕ ODQGEDVHG PRELO LOHWLúLP LoLQ JHQHO ED ODQWÕ DWWDFKPHQW úduwoduõqd DLW RUWDN ELU WHNQLN G ]HQOHPH\DSÕOPDVÕKDNNÕQGD(&VD\ÕYH$UDOÕNWDULKOL.RPLV\RQ.DUDUÕ5*1R/V 4b. '3DQ$YUXSDNDPXVD\ÕVDO\HUED]OÕPRELOLOHWLúLPLoLQWHOHIRQ X\JXODPDúDUWODUÕQDDLWRUWDNWHNQLNG ]HQOHPH\DSÕOPDVÕKDNNÕQGD(&YH $UDOÕNWDULKOL.RPLV\RQ.DUDUÕ5*1R/V 1401-M-T-A-02.doc 6

8 78(1$ 8OXVODUDUDVÕ.XUDOODU YH 7 UNL\H QLQ < N PO O NOHUL 4c. ' 213 NELWVV VD\ÕVDO \DSÕODQPDPÕú NLUDOÕN KDW XQVWUXFWXUHGOHDVHGOLQHLOHLOJLOLWHUPLQDODUD\ ] LoLQED ODQWÕúDUWODUÕQD DLW RUWDNELUWHNQLNG ]HQOHPH\DSÕOPDVÕKDNNÕQGD(&VD\Õ YH 7HPPX] WDULKOL.RPLV\RQ.DUDUÕ5*1R/V 4d. ' 6D\ÕVDO $YUXSD 7HOVL] 7HOHNRP QLNDV\RQX '(&7 LoLQ JHQHO WHUPLQDOED ODQWÕúDUWODUÕQDDLWRUWDNELUWHNQLNG ]HQOHPH\DSÕOPDVÕKDNNÕQGD (& VD\Õ YH 7HPPX] WDULKOL.RPLV\RQ.DUDUÕ 5* 1R / , s. 89). 4e. '6D\ÕVDO$YUXSD7HOVL]7HOHNRP QLNDV\RQX'(&7LoLQWHOHIRQ X\JXODPD úduwoduõqd DLW RUWDN ELU WHNQLN G ]HQOHPH \DSÕOPDVÕ KDNNÕQGD (& VD\Õ YH 7HPPX] WDULKOL.RPLV\RQ.DUDUÕ 5* 1R / , s. 91). 4f. ' 3DQ$YUXSD HQWHJUH VHUYLVOHU VD\ÕVDO úhehnhvlqh JLULú SDQ European integrated services digital network-isdn- basic access) için ortak bir WHNQLNG ]HQOHPH\DSÕOPDVÕKDNNÕQGD(&VD\ÕYH.DVÕP WDULKOL.RPLV\RQ.DUDUÕ5*1R/V 4g. '3DQ$YUXSDHQWHJUHVHUYLVOHUVD\ÕVDOúHEHNHVLQH,6'1JLULúLoLQ RUWDN ELU WHNQLN G ]HQOHPH \DSÕOPDVÕ KDNNÕQGD (& VD\Õ YH.DVÕP WDULKOL.RPLV\RQ.DUDUÕ5*1R/V 4h. '213NELWVVD\ÕVDO\DSÕODQPDPÕúNLUDOÕNKDWLOHLOJLOLWHUPLQDO HNLSPDQÕDUD\ ] QHDLWED ODQWÕúDUWODUÕQDLOLúNLQWHOHIRQX\JXODPDúDUWODUÕLoLQ ortak ELU WHNQLN G ]HQOHPH \DSÕOPDVÕ KDNNÕQGD (& YH $UDOÕN WDULKOL.RPLV\RQ.DUDUÕ5*1R/V 4i. '.DPXVDO \HUED]OÕ $YUXSD 5DGLR 0HVDM 6LVWHPOHUL (50(6 DOÕFÕHNLSPDQODUÕLoLQRUWDNELUWHNQLNG ]HQOHPH\DSÕOPDVÕKDNNÕQGD(& YH7HPPX]WDULKOL.RPLV\RQ.DUDUÕ5*1R/V 4j. ' (QWHJUH VHUYLVOHU VD\ÕVDO úhehnhvl,6'1 WHOHIRQX N+] WHOHVHUYLVL YH HO KDQGVHW WHUPLQDOOHUL LoLQ ED ODQWÕ úduwoduõqd LOLúNLQ RUWDN ELU G ]HQOHPH \DSÕOPDVÕ KDNNÕQGD (& VD\Õ YH.DVÕP WDULKOL.RPLV\RQ.DUDUÕ5*1R/V 4k. ' 6D\ÕVDO $YUXSD 7HOVL] 7HOHNRP QLNDV\RQX '(&7 NDPXVDO JLULú SURILOL 3XEOLF $FFHVV 3URILOH3$3 X\JXODPDODUÕQD DLW WHUPLQDO HNLSPDQÕ LoLQRUWDNELUWHNQLNG ]HQOHPH\DSÕOPDVÕKDNNÕQGD(&YH.DVÕP WDULKOL.RPLV\RQ.DUDUÕ5*1R/V $NLWWDUDIODUÕQQRWHWPHNGXUXPXQGDROGXNODUÕPHY]XDWLVHúXQODUGÕU 5. ; 7HOHNRP QLNDV\RQ DODQÕQGDNL X\XP X\JXODPDODUÕ KDNNÕQGD ((&VD\ÕYH.DVÕPWDULKOL.RQVH\7DYVL\H.DUDUÕ5*1R/ , s. 49). 6. < (QIRUPDV\RQ WHNQRORMLVL YH WHOHNRP QLNDV\RQ DODQÕQGD VWDQGDUGL]DV\RQKDNNÕQGD&VD\ÕYH1LVDQWDULKOL.RQVH\øONH.DUDUÕ5HVROXWLRQ5*1R&V <XNDUÕGDNL PHY]XDWÕQ 7 UN KXNXN VLVWHPLQH DOÕQPDVÕ HQIRUPDWLN U QOHULPL]LQ KHUKDQJL ELU WHNQLNVWDQGDUW HQJHOLQH WDNÕOPDGDQ $7 SD]DUÕQD oõndelophvlql 1401-M-T-A-02.doc 7

9 78(1$ 8OXVODUDUDVÕ.XUDOODU YH 7 UNL\H QLQ < N PO O NOHUL VD OD\DFDNWÕU %XQXQOD ELUOLNWH 7 UNL\H QLQ \XNDUÕGDNL PHY]XDWÕ NDEXO HGHUNHQ ELU \DQGDQGDEXPHY]XDWÕQHWNLOLELUELoLPGHX\JXODQDELOPHVLQL VD ODPDN EDNÕPÕQGDQ QHP DU]HGHQ DNUHGLWDV\RQ VLVWHPLQLQ XOXVDO YH XOXVODUDUDVÕ G ]H\GH LúOHU KDOH JHWLULOPHVL JHUHNPHNWHGLU %X ohuohyhgh LWKDODW YH LKUDFDWWD \DSÕODFDN WHVW YH EHOJHOHQGLUPHOHULQ $7 GHNL X\JXODPDODUD X\XPOX RODUDN JHUoHNOHúWLULOHELOPHVL DPDFÕ\OD WHVW YH EHOJHOHQGLUPH NXUXOXúODUÕQÕQ \HWHUOLOLNOHULQL RQD\OD\DQ ]HUN YH ED ÕPVÕ] RODUDN IDDOL\HW J VWHUHFHN 7 UNL\H $NUHGLWDV\RQ.RQVH\LQLQ NXUXOPDVÕQÕ WHPLQHQELUNDQXQWDVDUÕVÕKD]ÕUODQPÕúYH7%00 \HVHYNHGLOPLúWLU VD\ÕOÕ 2.. QÕQ PDGGHVLQH J UH \ÕOÕQÕQ VRQXQD NDGDU RODQ V UHo LoHULVLQGH 7 UNL\H HQIRUPDWLN DODQÕQGDNL EHOOL ELU U Q Q WLFDUHWLQGHNL WHNQLN HQJHOOHULQ NDOGÕUÕOPDVÕ LoLQ V ]NRQXVX 7RSOXOXN PHY]XDWÕQÕQ HQVWU PDQODUÕQÕQ K N POHULQL QFHGHQ\ U UO HNR\GX XWDNGLUGH7DUDIODUDUDVÕQGDRPDOÕQWLFDUHWL V ] NRQXVX 7RSOXOXN PHY]XDWÕQGD EHOLUOHQHQ úduwodud J UH \DSÕODFDNWÕU 7 UNL\H $7 \H \DSWÕ Õ HQIRUPDWLN LKUDFDWÕQGD E \OHFH WHNQLN HQJHOOHUOH NDUúÕODúPDNWDQ kurtulurken, tabii ki bu durumda kendisi de, Topluluktan gelen bu tür ürünlerde DGÕJHoHQ PHY]XDWD X\JXQOXN úduwõ DUD\DELOHFHNWLU $QFDN V ] NRQXVXX\JXQOX X EHOJHOHQPLúRODQPDOODUÕQNHQGLWRSUDNODUÕQGDSL\DVD\DV U OPHOHULQHYH\DKL]PHWH VXQXOPDODUÕQDGDHQJHOROPDNWDQNDoÕQDFDNWÕU PDGGH\H J UH JHoLú G QHPL LoLQGH 7 UNL\H PDGGHGH DQÕODQ $7 PHY]XDWÕQD X\JXQ RODUDN WDWELN HGLOHQ X\JXQOXN GH HUOHQGLUPHVL SURVHG UOHULQLQ X\JXQOXN GH HUOHQGLUPHVLWHWNLNOHULGHQH\KL]PHWOHULYHEHOJHOHQGLUPHKL]PHWOHULVRQXoODUÕQÕQ $7WDUDIÕQGDQWDQÕQDFD ÕEHOLUWLOPHNWHGLU6WDQGDUWODUNRQXVXQGDGDKDD\UÕQWÕOÕELOJL için bkz.: EK-2) 7LFDUHW3ROLWLNDVÕYH2UWDN* PU N7DULIHVL * PU N %LUOL L LOH ELUOLNWH 7 UNL\H $7 LOH VDGHFH ELU RUWDN YH VHUEHVW WLFDUHW DODQÕ ROXúWXUPDNOD NDOPDPÕú D\QÕ ]DPDQGD o QF ONHOHUH NDUúÕ 7RSOXOX XQ GÕú WLFDUHW SROLWLNDVÕQÕ GD EHQLPVHPLúWLU %X SROLWLNDQÕQ EDúOÕFD DUDoODUÕ RUWDN J PU N WDULIHVL LWKDODWYHLKUDFDWEXQDED OÕGHYOHWNUHGLOHULGDKLOLOHLOJLOLNXUDOODUDQWLGDPSLQJYH DQWLV EYDQVL\RQX\JXODPDODUÕQDLOLúNLQNXUDOODUYH$7 QLQ o QF ONHOHULOH\DSWÕ Õ WHUFLKOLWDULIHDQODúPDODUÕGÕU'ROD\ÕVÕ\OD7 UNL\HEDNÕPÕQGDQ(QIRUPDWLNDODQÕQGDNL W P PDGGL U QOHULQ WDEL ROGX X XOXVODUDUDVÕ WLFDUHW NXUDOODUÕ GL HU VÕQDL U QOHUGH ROGX X JLEL $7 ]HULQGHQ ROXúPDNWDGÕU %X NXUDOODUÕ G ]HQOH\HQ PHY]XDWWDQ (QIRUPDWLNVHNW U Q LOJLOHQGLUGL LG ú Q OHQOHUDúD ÕGD ]HWOHDNWDUÕOPÕúWÕU øwkdodwwd2uwdn.xudoodudøolúnlqvd\õoõ.rqvh\7 ] 7 ] QDPDFÕ \H ONHOHUDUDVÕQGDLWKDODWWDX\JXODQDFDNNXUDOODUÕ\HNQHVDNODúWÕUPDN YH LWKDODWÕQ \HUOL UHWLFLOHUH ]DUDU YHUPHNVL]LQ YH SD]DUÕ ER]PDNVÕ]ÕQ \DSÕOPDVÕQÕ VD ODPDNWDGÕU 8\JXODQDQ ONHOHU DoÕVÕQGDQ EDNÕOGÕ ÕQGD EX PHY]XDWÕQ WLFDUHW GHYOHW HOL\OH \ U W OG ONHOHUGÕúÕQGDNLW P ONHOHUHX\JXODQPDNWDROGX XJ U OPHNWHGLU 1401-M-T-A-02.doc 8

10 78(1$ 8OXVODUDUDVÕ.XUDOODU YH 7 UNL\H QLQ < N PO O NOHUL øwkdodwõq J ]HWLPL NRUXQPD WHGELUOHUL PLNWDU NÕVÕWODPDODUÕ YH o QF ONHOHUOH \DSÕODQJ Q OO LKUDFDWNÕVÕWODPDODUÕEXPHY]XDWÕQX\JXODPDDUDoODUÕGÕU %X PHY]XDWD J UH D\QÕ PHY]XDW NDSVDPÕQGD G ]HQOHQHQ NRUXQPD QOHPOHUL VDNOÕ NDOPDN ND\GÕ\OD PHY]XDWÕQ NDSVDPÕ LoLQGH \HU DODQ (QIRUPDWLN U QOHUL KLoELU PLNWDUNÕVÕWODPDVÕQDWDELROPDNVÕ]ÕQ7RSOXOX DLWKDOHGLOPHNWHGLU 7RSOXOX D \DSÕODQ LWKDODWÕQ QHPOL RUDQGD DUWPDVÕ GXUXPXQGD \H ONHOHU.RPLV\RQD LWKDODWWD J ]HWLP YH\D NRUXQPD WHGELUOHUL X\JXODQPDVÕ DPDFÕ\OD EDúYXUDELOPHNWHGLU<DSÕODQ QLQFHOHPHVRQXFXQGDJ ]HWLPYH\DNRUXQPD QOHPOHUL DOÕQPDVÕQDNDUDUYHULOHELOHFH LJLELKHUKDQJLELUWHGELUWHGELUDOÕQPDPDVÕ\ Q QGHGH NDUDUYHULOHELOPHNWHGLU$OÕQDFDNWHGELUOHULWKDODWÕQL]QHED ODQPDVÕYH\DL]QHED OÕ LVHLWKDODWOLVDQVODUÕQD]DOWÕOPDVÕ\DGDPLNWDUNÕVÕWODPDVÕúHNOLQGHRODELOPHNWHGLU 7 ] HJ UH*$77 \HVLD]JHOLúPLú ONHOHUGHQ\DSÕODQLWKDODWWD QHPOLRUDQGDDUWÕú ROVD GDKL EX ONHGHQ \DSÕODQ LWKDODW 7RSOXOX XQ R U QGHQ \DSPÕú ROGX X WRSODP LWKDODWÕQ QGHQID]ODGH LOLVH7RSOXOXNKHUKDQJLELUWHGELUDODPDPDNWDGÕU 7RSOXOXNh\HVL2OPD\DQhONHOHUGHQ<DSÕODQ'DPSLQJOLøWKDODWD.DUúÕ.RUXQPD\DøOLúNLQVD\ÕOÕ.RQVH\7 ] 6 ] NRQXVX.RQVH\ 7 ] LOH 7RSOXOX XQ GDPSLQJOL LWKDODWD NDUúÕ X\JXODPDNWD ROGX X QOHPOHU *$77 QRUPODUÕ ohuohyhvlqgh \HQLGHQ G ]HQOHQPLúWLU %X PHY]XDW NDSVDPÕQGD 7RSOXOXN LoLQGH VHUEHVW GRODúÕPD JLUPHVL QHWLFHVLQGH ]DUDU GR XUDFDN GDPSLQJOL U QOHUH DQWLGDPSLQJ YHUJLVL X\JXODPDVÕ JHWLULOPHNWHGLU 0HY]XDWD J UH ELU U Q QGDPSLQJOLNDEXOHGLOHELOPHVLLoLQ U Q QLKUDoIL\DWÕQÕQLKUDFDWoÕ ONHGHNL IL\DWÕQGDQ G ú N ROPDVÕ JHUHNPHNWHGLU %X NDSVDPGD PHY]XDWWD QRUPDO GH HU EHQ]HU U Q LKUDo IL\DWÕ GDPSLQJ PDUMÕ 7RSOXOXN VDQD\LL JLEL NDYUDPODU NHVLQ ELU ELoLPGH WDQÕPODQPÕú YH ]DUDU WHVELWLQH LOLúNLQ ohúlwol NULWHUOHU EHOLUOHQPLúWLU %XQD göre anti-damping vergisinin uygulanabilmesi için Topluluk sanayiinde ciddi bir zarar YH\D]DUDUWHKWLGLROXúPDVÕJHUHNPHNWHGLU6 ]NRQXVX]DUDUWHVSLWL7RSOXOX D\DSÕODQ GDPSLQJOLLWKDODWÕQKDFPLEXLWKDODWÕQ7RSOXOXNSD]DUÕQGDNLEHQ]HU U QOHULQIL\DWODUÕ YH 7RSOXOXN VDQD\LL ]HULQGH PH\GDQD JHWLUGL L HWNLOHU GLNNDWH DOÕQDUDN EHOLUOHQPHNWHGLU %XQODUD HN RODUDN úlnd\hw SURVHG U VRUXúWXUPDQÕQ DoÕOPDVÕ YH NHVLQ DQWLGDPSLQJ YHUJLVL X\JXODPDVÕ JLEL NRQXODU EX 7 ] N NDSVDPÕQGD GHWD\OÕ olarak düzenlenmektedir. ho QF honhohughq<dsõodq6 EYDQVL\RQOXøWKDODWD.DUúÕ.RUXQPD\Õ ' ]HQOH\HQVD\ÕOÕ.RQVH\7 ] %X7 ] NNDSVDPÕQGD o QF ONHPHQúHOLELU U Q QLPDODW UHWLPLKUDFDWYH\D WDúÕQPDVÕ DúDPDVÕQGD GHYOHW WDUDIÕQGDQ GR UXGDQ YH\D GROD\OÕ RODUDN YHULOHQ V EYDQVL\RQ QHWLFHVLQGH 7RSOXOXNWD ]DUDUD \RO DoPDVÕQÕQ QOHQPHVL DPDFÕ\OD WHODIL HGLFLYHUJLDOÕQPDVÕP PN QROPDNWDGÕU 1401-M-T-A-02.doc 9

11 78(1$ 8OXVODUDUDVÕ.XUDOODU YH 7 UNL\H QLQ < N PO O NOHUL 6 ]NRQXVXPHY]XDWoHUoHYHVLQGHV EYDQVL\RQXQPHYFXWROGX XKDOOHUWHODILHGLFL WHGELU X\JXODPDODUÕQÕ G ]HQOH\HQ NXUDOODU GHWD\OÕ RODUDN WDQÕPODQPDNWDGÕU 7 ] N *$778UXJXD\5RXQG6 EYDQVL\RQODU$QODúPDVÕQÕQ6 EYDQVL\RQ.RGX7RSOXOXN Lo PHY]XDWÕQD DNWDUÕOPDVÕ QLWHOL LQGHGLU 6 EYDQVL\RQ.RGX VHUYLV VHNW U Q NDSVDPDPDNWDGÕU 'ROD\ÕVÕ\OD HQIRUPDWLN VHNW U Q sadece mallar DoÕVÕQGDQ LOJLOHQGLUHQ6 EYDQVL\RQ.RGX QDJ UHV EYDQVL\RQODU odqdjuxedd\uõopdnwdgõu D <DVDNODQPÕú 6 EYDQVL\RQODU %XQODU LKUDFDW SHUIRUPDQVÕQD ED ODQPÕú V EYDQVL\RODU LOH \HUOL PDOÕ NXOODQÕPÕQÕ LWKDO PDO NDUúÕVÕQGD NROOD\DQ \DQL LWKDO LNDPHVL \DUDWÕFÕ QLWHOLNWH RODQ V EYDQVL\RQODUGÕU *$77 6 EYDQVL\RQODU $QODúPDVÕQGD EX W U \DVDN V EYDQVL\RQODUÕQ QHOHU ROGX XQD GDLU ELU UQHN (illustrative) liste verilmektedir. Gerek AT ve gerekse Türkiye, üçüncü ülkelerden JHOHQ KHUKDQJL ELU HQIRUPDWLN U Q QGH EX W U ELU V EYDQVL\RQ ROGX XQX WHVSLW HWWLNOHULQGH EXQGDQ ILLOHQ ]DUDU J UP ú ROVXQ YH\D ROPDVÕQODU EHOLUOL ELU SURVHG U ohuohyhvlqghwhodilhglflyhujlx\jxodpdvõqdjhohelohfhnohuglu E 7HODIL (GLFL 7HGELU $OÕQDELOLU 6 EYDQVL\RQODU %XQODU \XNDUÕGDNL \DVDN NDSVDPÕQD JLUPHPHNOH ELUOLNWH ELU EDúND ONH VDQD\LFLVLQH ILLOHQ ]DUDU YHUPLú YH\D ]DUDU YHUPH WHKWLGL LoHUHQ W UGH V EYDQVL\RQODUGÕU =DUDUÕQ ILLOHQ GR PXú ROPDVÕ halinde WTO(GATT) belirli bir prosedür dahilinde zarar gören ülkeye telafi edici WHGELU DOPD L]QL YHUPHNWHGLU =DUDUÕQ KHQ ] GR PDGÕ Õ DQFDN GR PDVÕ LoLQ \HWHUOL WHKWLGLQ EXOXQGX X KDOLQ WHVSLWL LoLQ REMHNWLI NXUDOODU JHWLULOPLúWLU %XQD J UH DúD ÕGDNL KDOOHULQ YDUROGX XQXQ WHVSLWL GXUXPXQGD ]DUDU WHKWLGLQLQ PHYFXW ROGX X kabul edilmektedir: - %LU U QHGH HU ]HULQGHQDGYDORUHPYHULOHQWRSODPV EYDQVL\RQODUÕQ U Q Q GH HULQLQ LQLDúPDVÕGXUXPX«- %LU VDQD\L NROX YH\D ELU LúOHWPH WDUDIÕQGDQ PDUX] NDOÕQDQ LúOHWPH ]DUDUODUÕQÕQ GHYDPOÕ VXUHWWH NDSDWÕOPDVÕQD \ QHOLN V EYDQVL\RQODU ELU GHID\D PDKVXV YH UHKDELOLWDV\RQDPDoOÕ\DUGÕPODUKDULo«- 'HYOHW WDUDIÕQGDQ ERUoODUÕQ DIIHGLOPHVL YH\D ERUo JHUL GHPHOHULQL NDUúÕOD\DQ sübvansiyonlar.. <XNDUÕGDVD\ÕODQGXUXPODUÕQYDUOÕ ÕKDOLQGH$7JLEL7 UNL\HGH o QF ONHOHUHNDUúÕ \LQH $QODúPDGD *$77 EHOLUOHQHQ SURVHG U ohuohyhvlqgh WHODIL HGLFL YHUJL X\JXODPDVÕQDJHoHELOHFHNWLU F 7HODIL (GLFL 7HGELU $OÕQPD\DQ 6 EYDQVL\RQODU Ar-Ge, çevre ve görece geri NDOPÕú E OJHOHULQ NDONÕQPDVÕQD \ QHOLN V EYDQVL\RQODU HVDV LWLEDUL\OH WHODIL HGLFL YHUJLJLELDQWLV EYDQVL\RQGDYDODUÕQDNRQXHGLOPH\HQELUEDúNDLIDGH\OHVHUEHVWoH X\JXODQDELOLUQLWHOLNWHV EYDQVL\RQODUGÕU$QFDNEXW UELUV EYDQVL\RQXQELUEDúND ONHGH ]DUDU GR XUPXú ROPDVÕ KDOLQGH D\UÕQWÕOÕ ELU WHWNLN V UHFLQH WDEL WXWXOPDN VXUHWL\OHED]ÕKDOOHUGH:726 EYDQVL\RQODU.RPLWHVL]DUDUJ UHQWDUDIDEXQXWHODIL edici tedbirler alabilmesi için izin verebilmektedir. 6 ]NRQXVXW ] N\XNDUÕGDGDEHOLUWLOGL LJLEL$7YH7 UNL\H QLQ o QF ONHOHUGHQ JHOHQ HQIRUPDWLN U QOHUL GDKLO KHU W UO V EYDQVL\RQOX VÕQDL U Q LWKDODWÕQD NDUúÕ NXOODQÕODFDN NXUDOODUÕ WHODIL HGLFL YHUJL PLNWDUÕQÕQ EHOLUOHQPHVL ]DUDU WHVSLWL 7RSOXOXN VDQD\LLQLQ WDQÕPÕ VRUXúWXUPD XVXO YH ]DPDQODUÕ JLEL KXVXVODU GD GDKLO ROPDN ]HUH NDSVDPDNWDGÕU $7 \HVL ONHOHULQ YH GROD\ÕVÕ LOH 7 UNL\H QLQ NHQGL VDQD\LLQH X\JXOD\DELOHFH L \DUGÕPODU LOH LOJLOL NXUDOODU 7RSOXOX XQ LOJLOL UHNDEHW 1401-M-T-A-02.doc 10

12 78(1$ 8OXVODUDUDVÕ.XUDOODU YH 7 UNL\H QLQ < N PO O NOHUL PHY]XDWÕQGD D\UÕFD G ]HQOHQPLúWLU ù SKHVL] EX NXUDOODU *$77 DQD ohuohyhvlqh X\XPOX ROPDNOD EHUDEHU 7RSOXOX D ]J IDUNOÕOÕNODU LoHUPHNWHGLU %X IDUNOÕOÕ Õ NDEDFD EHWLPOH\HFHN ROXUVDN $7 QLQ NHQGL \HOHULQH YH 7 UNL\H \H EX ED ODPGD GDKD GDU ELU HOELVH ELoWL LQL V \OHPHN P PN QG U %X EDKLV LOHULGH 5HNDEHW.XUDOODUÕEDúOÕ ÕDOWÕQGDD\UÕQWÕOÕRODUDNHOHDOÕQPÕúWÕU <XNDUÕGD YH DOW EDúOÕNODU DOWÕQGD HOH DOÕQDQ o W ] N NDSVDPÕQGDNL KXVXVODU KDOHQ QHPOL Oo GH7 UNLoKXNXNXQDYHNXUXPVDO\DSÕVÕQD\DQVÕWÕOPÕúGXUXPGDGÕU %XGR UXOWXGDøWKDODWWD+DNVÕ]5HNDEHWL'H HUOHQGLUPH.XUXOXøWKDODWWD* ]HWLPYH.RUXQPD gqohpohulql 'H HUOHQGLUPH.XUXOX YH 7 UNL\H QLQ 7LFDUL +DNODUÕQÕ 'H HUOHQGLUPH.XUXOX ROXúWXUXOPXú GXUXPGDGÕU $\UÕFD \XNDUÕGDNL W ] NOHUH WDP DQODPÕ\OD X\XPXQ VD ODQPDVÕ EDNÕPÕQGDQ VD\ÕOÕ øwkdodwwd +DNVÕ] 5HNDEHWLQ gqohqphvl +DNNÕQGDNL.DQXQGD JHUHNOL GH LúLNOLNOHULQ \DSÕOPDVÕ LoLQ ELU WDVDUÕ KD]ÕUODQPÕúYH7%00 QHVHYNHGLOPLúWLU økudfdwwd2uwdn.xudooduõ' ]HQOH\HQVD\ÕOÕ.RQVH\7 ] %X PHY]XDWD J UH LKUDFDW LONH RODUDN VHUEHVW ROXS PHY]XDWÕQ K N POHULQH X\JXQ RODUDN JHWLULOHQ NÕVÕWODPDODU GÕúÕQGD LKUDFDWWD KLoELU NÕVÕWODPD \DSÕOPDPDNWDGÕU %X PHY]XDW X\DUÕQFD 7RSOXOXN JHQHOLQGH YH\D 7RSOXOXN ONHOHULQGHQ KHUKDQJL ELULQGH WHPHO U QOHULWLEDUL\OH\HWHUVL]J U OG QGHYH\DEX\ QGHELUWHKOLNHQLQROXúDFD Õ LKWLPDOL RUWD\D oõnwõ ÕQGD YH\D JHQHO DKODN NDPX J YHQOL L LQVDQ KD\YDQ YH ELWNL VD OÕ ÕQÕQ YH\D J YHQOL LQLQ NRUXQPDVÕ DPDFÕ\OD LKUDFDWWD NÕVÕWODPD JHWLULOHELOPHNWHGLU %XQGDQ E \OH 7 UNL\H GH EX PHY]XDW GR UXOWXVXQGD KDUHNHW edecektir. 5HVPL'HVWHNOLøKUDFDW.UHGLOHULQHøOLúNLQVD\ÕOÕ.RQVH\.DUDUÕ 6 ]NRQXVX.DUDU 7RSOXOXN \HVL GHYOHWOHULQ 5HVPL 'HVWHNOL økudfdw.uhglohulqh LOLúNLQ2(&'' ]HQOHPHVLQLNDEXOHWPHOHULQL QJ UPHNWHGLU *HQHO RODUDN ' ]HQOHPH 2(&' GHYOHWOHULQLQ LKUDFDW NUHGL NXUXPODUÕ DUDFÕOÕ Õ LOH LKUDFDW NUHGLVL YHUHELOHFHNOHUL úduwoduõ NDSVDU.RUH JLEL 2(&' \H \H ROPD\DQ QHPOL LKUDFDWoÕ ONHOHU GH EX ' ]HQOHPH K N POHULQH ULD\HW HWPHNWHGLUOHU ' ]HQOHPHLNL\ÕOYH\DGDKDX]XQYDGHOLPDOYHYH\DKL]PHWVDWÕúV ]OHúPHOHULYH\D EXW UV ]OHúPHOHUOHHúGH HUILQDQVDONLUDODPDLúOHPOHULLOHLOJLOLUHVPLGHVWHNOLLKUDFDW NUHGLOHULQLNDSVDU(Q QHPOLXQVXUODUÕLVHSHúLQ GHPHPLNWDUÕPLQLPXPIDL]RUDQÕ geri ödeme dönemi ve karma krediler üzerindeki düzenlemelerdir. *HPL Q NOHHU HQHUML VDQWUDOOHUL Q NOHHU HQHUML VDQWUDOOHUL GÕúÕQGD NDODQ VDQWUDOOHU XoDN DVNHUL WHoKL]DW YH WDUÕP U QOHUL LKUDFDWÕ EX.DUDU K N POHUL GÕúÕQGDGÕU <XNDUÕGD VÕUDODQDQ VHNW UOHUGHQ DVNHUL WHoKL]DW YH WDUÕP U QOHUL GÕúÕQGDNLOHUGH YHULOHFHNNUHGLúDUWODUÕ' ]HQOHPHQLQHNLQGH\HUDODQ ]HOK N POHUOHEHOLUOHQPLúWLU ' ]HQOHPHLWKDODWoÕ ONHOHULJ UHFHOLRODUDN]HQJLQRUWDJHOLUJUXEXYHIDNLU ONHOHU RODUDN oh D\ÕUPDNWDGÕU hvw *HOLU *UXEX,*UXS honhohu ' Q\D %DQNDVÕ $WODVÕ QGD\D\ÕQODQDQ\ÕOÕNLúLEDúÕQD*60+UDNDPÕ$%' QÕQ ]HULQGH olan ülkelerden meydana gelmektedir. Orta Gelir Grubu (II.Grup) ülkeler, Üst ve ' ú N *HOLU *UXEXQD JLUPH\HQ ONHOHUGHQ ROXúXU ' ú N *HOLU *UXEX,,,*UXS 1401-M-T-A-02.doc 11

13 78(1$ 8OXVODUDUDVÕ.XUDOODU YH 7 UNL\H QLQ < N PO O NOHUL ONHOHU LVH,'$,QWHUQDWLRQDO 'HYHORSPHQW $VVRFLDWLRQ WDUDIÕQGDQ YHULOHQ NUHGLOHUGHQ \DUDUODQDELOHFHN GXUXPGD RODQ ONHOHU YH NLúL EDúÕQD *60+ ODUÕ,'$,QWHUQDWLRQDO 'HYHORSPHQW $VVRFLDWLRQ \HWHUOLOLN VHYL\HVLQL DúPD\DQ GL HU G ú N gelirli ülkelerdir.,*uxs ONHOHU2(&' ONHOHULQLQoR XQOX XQXNDSVDUD\UÕFD2UWD'R X GDNLSHWURO LKUDFDWoÕODUÕ GD EX JUXSWD \HU DOÕU,,*UXS ONOHHU DUDVÕQGD 'R X $YUXSD /DWLQ $PHULND YH.X]H\ $IULND ONHOHUL VD\ÕODELOLU,,,*UXS LVH NLPL $IULND ONHOHUL\OH * QH\'R X$V\D ONHOHULQLNDSVDU 5HVPLGHVWHNOLLKUDFDWNUHGLVLNXOODQDQDOÕFÕODULoLQLKUDFDWV ]OHúPHGH HULQLQHQD] LQLQ EDúODQJÕo QRNWDVÕQGD YH\D QFHVLQGH QDNLW RODUDN GHQPHVL úduwõ DUDQDFDNWÕU %X W U QDNLW GHPHOHU LoLQ GR DELOHFHN VHYN QFHVL ULVNOHUH NDUúÕ X\JXODQDQVLJRUWDYHJDUDQWLOHUGÕúÕQGDKLoELUUHVPLGHVWHNVD ODQDPD] $OÕFÕ ONHOHUHLOLúNLQ o ONHJUXEXLoLQX\JXODQDFDND]DPLJHUL GHPHYDGHOHUL VW RUWDYHG ú NJHOLUG ]H\OL ONHOHULoLQVÕUDVÕ\ODYH\ÕORODUDNEHOLUOHQPLúWLU økudfdw NUHGLOHULQH LOLúNLQ DQDSDUD JHUL GHPHOHUL EDúODQJÕo QRNWDVÕQGDQ LWLEDUHQ HQ JHo D\ LoLQGH EDúODU D\GDQ GDKD VRQUD X]XQ ROPD\DQ G ]HQOL YH HúLW WDNVLWOHU halinde devam eder. Bu geri ödeme prosedürü, finansal kiralamada, sadece anapara WXWDUÕQDYH\DDQDSDUDLOHIDL]GHQROXúDQWRSODPWXWDUDX\JXODQDELOLU8\JXODQDFDNHQ G ú N IDL] RUDQODUÕ EX NDWHJRULOHULQ KHUELUL LoLQ D\UÕ D\UÕ EHOLUOHQPLúWLU guqh LQ göreceli olarak zengin bir ülke, ihracat kredisi için fakir bir ülkeden % 2 daha fazla ödeyecektir. $\QÕ]DPDQGDNUHGLJHUL GHPHG QHPOHULGH,*UXSWDNL ONHOHULoLQHQID]OD\ÕO LNHQIDNLU ONHOHULoLQ\ÕODNDGDUX]DWÕODELOLU )DL]RUDQODUÕPDWULVHHQGHNVOHQPLúWLU2UDQODUÕ6'5 Õg]HOdHNPH+DNNÕROXúWXUDQ SDUDODUED]ÕQGDNLNDPXVHNW U ERQRODUÕQDX\JXODQDQIDL]\DGDGHYOHWLQX\JXODGÕ Õ IDL]RUDQODUÕQGDNLGH LúPHOHUHJ UH2FDNYH7HPPX]D\ODUÕQGDQROPDN ]HUH\ÕOGD LNLNH]D\DUODQÕU( HU6'5RUWDODPDIDL]RUDQÕ GHQGDKDD]GH LúPLúVHPDWULVWH ELUGH LúLNOLNROPD] %X VLVWHP GHQ EHUL X\JXODQPDNWDGÕU YH J UHFHOL RODUDN ]HQJLQ ONHOHUH NUHGL DoÕOPDPDVÕKDULFLQGHD\QHQ\ U UO NWHGLU$PHULNDQ'RODUÕ QÕQ6'5 GDNLD ÕUOÕ ÕYH LKUDFDW ILQDQVPDQÕQGDNL QHPL QHGHQL\OH 'RODU D X\JXODQDQ IDL] RUDQODUÕQÕQ \ NVHOGL L G QHPOHUGH PDWULV RUDQÕ GD \ NVHN ROPDNWDGÕU %X QHGHQOH ' ]HQOHPH G ú N IDL]OL SDUD ELULPOHULQLQ ³/RZ,QWHUHVW 5DWH &XUUHQFLHV KHU D\ \HQLOHQHQ UHIHUDQVWLFDULIDL]RUDQODUÕ³&RPPHUFLDO,QWHUHVW5HIHUHQFH5DWHV &,55VOLVWHVLQH X\JXQRODUDNNXOODQÕOPDVÕQÕ QJ U U 5HVPLILQDQVPDQGHVWH LQHLOLúNLQV ]OHúPHWDULKLQGHQ QFHVDELWOHúWLULOPHVLKDOLQGH seçilen CIRR e % 2 lik bir prim eklenir. 2ULMLQDO' ]HQOHPH\HJ UHKDOHQ\ U UO NWHROPDNODELUOLNWH' ]HQOHPHúDUWODUÕ\OD X\XPOX ROPD\DQ NUHGLOHU KDNNÕQGDNL NXUDOODU $UDOÕN \ÕOÕQGD JHWLULOPLúWLU %X WDGLODWÕQ DPDFÕ NDWÕOÕPFÕODUÕ ' ]HQOHPHQLQ WHPHO úduwoduõqõ ROXúWXUDQ JHUL GHPH G QHPL PLQLPXP IDL] RUDQODUÕ YH PLQLPXP WDYL] RUDQÕQGDQ VDSDQ NUHGLOHU YHUPHNWHQ PHQ HWPHNWLU.DWÕOÕPFÕODUÕQ PHYFXW úduwodugdq IDUNOÕ NRúXOODUGD NUHGL YHUPHVL DQFDN ' ]HQOHPHGH DoÕNFD EHOLUWLOHQ ELOGLULPOHUL \DSPDN VXUHWL\OH mümkündür. 2ULMLQDO ' ]HQOHPH PHWQLQH J UH PLQLPXP IDL] RUDQODUÕ PDWULVL DQFDN YH DQFDN NDWÕOÕPFÕODU DUDVÕQGD P ]DNHUH HGLOLS PXWDEDNDW VD ODQPDN NRúXOX\OD 1401-M-T-A-02.doc 12

14 78(1$ 8OXVODUDUDVÕ.XUDOODU YH 7 UNL\H QLQ < N PO O NOHUL GH úlwlulohelolugl %DúND ELU GH\LúOH SL\DVD RUDQODUÕQGDNL GH LúLNOLNOHULQ RWRPDWLN RODUDN EHOLUOHQHQ PLQLPXP RUDQODUD \DQVÕWÕOPDVÕ P PN Q GH LOGL %X SUREOHP NDWÕOÕPFÕODUÕQ (NLP GH ³8QLIRUP 0RYLQJ 0DWUL[ RUDQODUÕQÕ X\JXODPD\D EDúODPDODUÕQGDQVRQUDRUWD\DoÕNPÕúWÕU' ú NIDL]OLSDUDELULPLED]ÕQGDNXOODQGÕUÕODQ NUHGLOHULQ PXND\HVHOL RODUDN GH]DYDQWDMOÕ ROPDVÕQÕ QOHPHN DPDFÕ\OD NDWÕOÕPFÕODU SL\DVD ED]ÕQGD D\DUODQDQ 5HIHUDQV 7LFDUL )DL] 2UDQODUÕ ³&RPPHUFLDO,QWHUHVW 5HIHUHQFH 5DWHV &,55V QÕ ROXúWXUPD\D NDUDU YHUGLOHU %XQD J UH NDWÕOÕPFÕQÕQ LKUDFDWNUHGLVLVD OD\DELOHFH LPLQLPXPIDL]RUDQÕPDWULVRUDQÕ\DGDNUHGLQLQSDUD ELULPLQH NDUúÕOÕN JHOHQ 5HIHUDQV 7LFDUL )DL] 2UDQODUÕQGDQ G ú N RODQÕ RODFDNWÕU 5HIHUDQV 7LFDUL )DL] RUDQODUÕQÕ VDELWOH\HQ VWDQGDUW IRUP O +DLUDQ GDQ EHUL NXOODQÕOPDNWDGÕU 5HIHUDQV7LFDUL)DL]2UDQODUÕED]RUDQDHNOHQHUHNEXOXQDQRUDQGÕU+HUELUSDUD ELULPLLoLQED]RUDQúXQODUGDQELULRODELOLU \ÕOD NDGDU \ÕO GDKLO RODQ YDGHOHU LoLQ \ÕOOÕN GHYOHW WDKYLOL JHWLULOHUL \ÕOD NDGDU \ÕO GDKLO RODQ YDGHOHU LoLQ \ÕOOÕN GHYOHW WDKYLOL JHWLULOHUL YH \ÕOGDQ ID]ODRODQYDGHOHULoLQ\ÕOOÕNGHYOHWWDKYLOLJHWLULOHULYH\D 7 PYDGHOHULoLQ\ÕOOÕNGHYOHWJHWLULOHUL +HUSDUDELULPLLoLQ\XNDUÕGDNLLNLED]RUDQVLVWHPLQGHQELULVHoLOHFHNWLU 7HPPX] GH NDWÕOÕPFÕODU WDYL] RUDQÕQÕ G ú UPHN LoLQ,, YH,,,*UXS ONHOHUH X\JXODQPDNWDRODQPLQLPXPPDWULVRUDQÕQÕ\ NVHOWPH\HYH,*UXSWD\HUDODQ J UHFHOL RODUDN ]HQJLQ ONHOHU LoLQ LVH PDWULV RUDQÕ \HULQH 5HIHUDQV 7LFDUL )DL] 2UDQODUÕQÕQWDWELNHGLOPHVLQHNDUDUYHUPLúOHUGLU 0DWULVRUDQODUÕQÕQKHVDSODQPDVÕQDNXOODQÕODQPHYFXWIRUP Oú \OHGLU.5('ø/(5ø19$'(6ø Hedef \ÕO 5 ve üstü Ülke II.Grup SDR + % 1.05 SDR + % 1.55 III.Grup SDR + % 0.20 SDR + % 0.20 ' ]HQOHPH NUHGLOHUGH WDYL] RUDQODUÕQD WDYDQODU GD JHWLUPHNWHGLU.UHGLOHUGH WDYL] RUDQÕ NUHGLQLQ QRPLQDO GH HUL LOH ERUo JHUL GHPHOHULQLQ LVNRQWR HGLOPLú EXJ QN GH HULDUDVÕQGDIDUNWÕUgUQH LQKLEHOHUGHWDYL]RUDQÕ G U.UHGLQLQQRPLQDO GH HULQLQELU\ ]GHVLRODUDNEHOLUWLOHQEXIDUN'$&2(&''HYHORSPHQW$VVLVWDQFH &RPPLWWHH.DONÕQPD\D <DUGÕP.RPLWHVL WDUDIÕQGDQ NXOODQÕODQ KLEH XQVXUXQXQ KHVDSODPD\ QWHPLNXOODQÕODUDNWHVSLWHGLOPHNWHGLU6RQRODUDN\ÕOÕQGD\DSÕODQ GH LúLNOLNOHWDYL]RUDQÕD]DPLWDYDQODUÕ,,,*UXS ONHOHULoLQ,,*UXS ONHOHU LoLQLVHRODUDNVDSWDQPÕúWÕU 2UWDN* PU N7DULIHVLYH7HUFLKOL7DULIH$QODúPDODUÕ 1401-M-T-A-02.doc 13

15 78(1$ 8OXVODUDUDVÕ.XUDOODU YH 7 UNL\H QLQ < N PO O NOHUL * PU N %LUOL L LOH 7 UNL\H 7RSOXOX XQ o QF ONHOHUH NDUúÕ X\JXODGÕ Õ J PU N WDULIHOHULQL VD\ÕOÕ 2UWDNOÕN.RQVH\L.DUDUÕ LOH WHVSLW HGLOHQ KDVVDV U QOHU KDULo ROPDN ]HUHROGX XJLELNDEXOHWPLúWLU7 UNL\HEHú\ÕOOÕNELUJHoLúG QHPLV UHVLQFH ED]Õ U QOHUGH 2*7 KDGOHULQLQ ]HULQGH J PU N YHUJLVL X\JXOD\DELOHFHN YH V ] NRQXVX U QOHUGH X\JXODQDQ J PU N YHUJLOHUL EHú \ÕOOÕN G QHP LoHULVLQGH NDGHPHOL RODUDN2*7VHYL\HVLQHoHNLOHFHNWLU%DKVHNRQXOLVWHGH\HUDODQ U QOHUDQDKDWODUÕ\OD ED]ÕGHULPDPXOOHULND ÕW U QOHULD\DNNDEÕODUSRUVHOHQYHVHUDPLNHú\DODUGHPLU oholn U QOHULYHRWRPRWLY U QOHULGLU<DQL(QIRUPDWLNDODQÕNDSVDPÕQGDNL U QOHU 7 UNL\H QLQ KDVVDV U QOHUL OLVWHVLQGH \HU DOPDPDNWDGÕU 'ROD\ÕVÕ\OD EX DODQGD 7 UNL\H QLQJ PU NWDULIHOHUL7RSOXOX XQD\QÕVÕGÕU$QFDN7 UNL\H2*7 \LELUHELU GH LOELUE W QRODUDNX\JXOD\DFDNWÕU%XQHGHQOH7RSOXOXN2*7 VLLOH7 UN* PU N 7DULIHVL DUDVÕQGD ED]Õ IDNOÕOÕNODUÕQ ROPDVÕ P PN QG U %XQXQOD EHUDEHU J PU N ELUOL LQLQ VD OÕNOÕ LúOH\HELOPHVL YH WDUDIODU DUDVÕQGD KHUKDQJL ELU WUDILN VDSPDVÕQÕQ HQJHOOHQHELOPHVLQL WHPLQHQ EX W U IDUNOÕOÕNODUÕQ DVJDUL G ]H\GH WXWXOPDVÕ JHUHNWL L K NP VD\ÕOÕ.DUDUGD\HUDOPDNWDGÕU %XQXQOD ELUOLNWH ]DPDQ ]DPDQ 7 UNL\H QLQ oõnduoduõ 2*7 GHQ VDSPDODU JHUHNWLUHELOLU %X VDSPDODU QHWLFHVLQGH 7RSOXOXN LOH 7 UNL\H DUDVÕQGD oõndelohfhn VRUXQODU2.. QÕQPDGGHVLNDSVDPÕQGDHOHDOÕQDFDNWÕU6 ]NRQXVXPDGGHK NP DúD ÕGDNLJLELGLU ³7RSOXOXN 7 UN * PU N 7DULIHVLQLQ 2UWDN * PU N 7DULIHVLQH Hú]DPDQOÕ RODUDN X\XPODúWÕUÕODELOPHVL LoLQ 2UWDN * PU N 7DULIHVLQLQ GH LúWLULOPHVL J PU N YHUJLOHULQLQ DVNÕ\D DOÕQPDVÕ YH\D \HQLGHQ NRQXOPDVÕ YH WDULIH NRWDODUÕ LOH WDULIH WDYDQODUÕQD LOLúNLQ RODUDN DOÕQDQ KHU W UO NDUDUGDQ \HWHUOL ELU V UH QFH 7 UNL\H \L haberdar eder. %X PDGGHGH 7 UNL\H QLQ 2*7 \H X\XPXQD LOLúNLQ V UHFLQ QDVÕO LúOH\HFH L DQODWÕOPDNWDGÕU 7 UNL\H J PU N YHUJLOHULQGH JHoLFL DVNÕ\D DOPD VXVSHQVLRQ YH\D \HQLGHQ X\JXODPD\Õ QJ UPHVL GXUXPXQGD 7RSOXOX X ELOJLOHQGLUPH YH * PU N %LUOL L.DUPD.RPLWHVLQGH GDQÕúPDODUGD EXOXQPDN VXUHWL\OH EXQODUÕ X\JXOD\DELOHFHNWLU 7 UNL\H 7RSOXOX XQ 2*7 \H LOLúNLQ \DSPÕú ROGX X G ]HQOHPHOHULHú]DPDQOÕRODUDNX\JXOD\DFDNWÕU$7KDOLKD]ÕUGDED]ÕPDOODUGD o QF ONHOHUH NDUúÕ KHU \ÕO \HQLOHQHQ YH \LQHOHQHQ V VSDQVL\RQODU VXVSHQVLRQV X\JXODPDNWDGÕU%XQXQDQODPÕR\ÕOLoLQEHOLUOLELUPDOÕQ2*7DOWÕQGDYHJHQHOOLNOH ³VÕIÕU J PU NOH 7RSOXOX D LWKDO HGLOPHVLGLU %X PDOODU HVDV LWLEDUL\OH 7RSOXOXN VDQD\LLLoLQVWUDWHMLN QHPLRODQDUDPDOODUGÕU%XQODUÕQEDúÕQGDHQIRUPDWLNDODQÕQÕGD E \ N Oo GHLOJLOHQGLUHQ³\DUÕLOHWNHQOHU VHPLFRQGXFWRUVJHOPHNWHGLU %LOLQGL LJLEL7 UNL\HNHQGLVDQD\LLQLQLKWL\DoGX\GX XEHQ]HUL\DSÕGDNLDUDPDOODUÕQ YH\D\DWÕUÕPPDOODUÕQÕQWHúYLNEHOJHVLNDSVDPÕQGD\DQLVHOHNWLIRODUDNWHúYLNEHOJHVL DODQODUD J PU NV ] RODUDN LWKDOLQH LPNDQ YHUHQ ELU PHNDQL]PD X\JXODPDNWDGÕU % \OHFH EX X\JXODPD ELU \DQGDQ WHúYLN JLEL VRQ GHUHFH NDWÕ VÕQÕUODPDODUD WDEL ELU DODQD LWLOPHNWH ELU \DQGDQ GD 2*7 QLQ DOWÕQGD NDOPDN JLEL $7 LOH RUWDN WLFDUHW SROLWLNDVÕQDD\NÕUÕG úhqyhshnpxkwhphohqkhudqlkwlodigr XUDFDNELULVWLNDPHWH \ QHOWLOPLú ROPDNWDGÕU 2\VD HQIRUPDWLN JLEL KD\DWL QHPH VDKLS ELU DODQ LoLQ stratejik nitelikteki ürünlerin tespit edilerek süspansiyon gibi genel ve daha sorunsuz HQVWU PDQODUÕQ X\JXODQPDVÕQGD \DUDU YDUGÕU 7 UNL\H QLQ $7 QLQ X\JXODGÕ Õ V VSDQVL\RQODUÕ X\JXODPDVÕQGD OHJDO DQODPGD ELU HQJHO EXOXQPDPDNWDGÕU dhvlwol U QOHUH HUHQIRUPDWLNLoLQYDUVDLoLQEXHQVWU PDQDEDúYXUXODELOLU %XQXQODELUOLNWHKDWÕUODPDNJHUHNLUNL$7YHGROD\ÕVÕ\OD7 UNL\H QLQKDVVDV U QOHU KDULo VÕQDL U QOHUGH 2*7 KDGOHUL KDOHQ RUWDODPD G ]H\LQGHGLU YH EX RUDQODU 1401-M-T-A-02.doc 14

16 78(1$ 8OXVODUDUDVÕ.XUDOODU YH 7 UNL\H QLQ < N PO O NOHUL 8UXJXD\5RXQG*$77WDULIHLQGLULPOHULWDNYLPOHULoHUoHYHVLQGH\ÕOÕQGD ³VÕIÕU D LQHFHNWLU 'DKD GR UX ELU LIDGH\OH HQIRUPDV\RQ WHNQRORMLVL U QOHULQGH J PU NYHUJLOHULYHHúHWNLOLYHUJLUHVLPYHKDUoODUHQJHo2FDNWDULKLQHNDGDU :72 \HVL ONHOHUFH NDOGÕUÕODFDN YH WDP ELU SD]DU JLULúL PDUNHW DFFHVV VD ODQDFDNWÕU 1LWHNLP (QIRUPDV\RQ hu QOHUL 7LFDUHWL +DNNÕQGDNL $UDOÕN WDULKOL 6LQJDSXU %DNDQODU 'HNODUDV\RQX QD NDWÕODQ 7 UNL\H :72 \D \ÕOÕQGD VÕIÕUODQDFDN úhnlogh LQGLULP WDDKK WOHULQL VXQPXúWXU EN] EK-3 Türkiye nin Enformasyon Teknolojileri Ticareti ile ilgili olarak GATT/WTO nezdinde taahhüt HWWL LLQGLULPWDNYLPOHUL * PU N %LUOL L JHUH L RODUDN 7 UNL\H 7RSOXOX XQ WHUFLKOL WDULIH SROLWLNDODUÕQÕ GD \ÕOOÕNELUG QHPLoHULVLQGH VWOHQHFHNWLU %LOLQGL L JLEL 7RSOXOXN o QF ONHOHUOH \DSPÕú ROGX X WHUFLKOL WLFDUHW DQODúPDODUÕ ohuohyhvlqghed]õ ONHYH ONHJUXSODUÕQDWHNWDUDIOÕRODUDNYH\DNDUúÕOÕNOÕ\DUDULONHVL J ]HWLOHUHNoHúLWOLWDYL]OHUYHUPHNWHGLU7 NL\HLOH7RSOXOXNDUDVÕQGDNXUXODQJ PU N ELUOL LQLQVD OÕNOÕLúOH\HELOPHVLYHKHUKDQJLELUWLFDUHWVDSPDVÕQÕQHQJHOOHQHELOPHVLQL WHPLQHQ 7 UNL\H QLQ 7RSOXOX XQ V NRQXVX WHUFLKOL WLFDUHW DQODúPDODUÕQÕ VWOHQPHVL QHPDU]HWPLúWLU$QÕODQWHUFLKOLWLFDUHWDQODúPDODUÕúXQODUGÕU Otonom rejimler: - *HQHOOHùWLULOPLù7HUFLKOHU6LVWHPL*76 - øújdo$owõqgdnl7rsudnoduphqúholpdoodudlolúnlquhmlp - &HXWDYH0HOLOODPHQùHOLPDOODUDLOLùNLQUHMLP - %RVQD+HUVHN +ÕUYDWLVWDQ YH 6ORYHQ\D &XPKXUL\HWOHUL YH (VNL <XJRVODY 0DNHGRQ\D&XPKXUL\HWLPHQúHOLPDOODUDLOLúNLQUHMLP 7HUFLKOLDQODùPDODU - Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ile DNGHGLOHQ$YUXSD$QODúPDODUÕ - )DUHR$GDODUÕLOHDNGHGLOHQ6HUEHVW7LFDUHW$QODúPDVÕ - (VWRQ\D/HWRQ\DYH/LWYDQ\DLOHDNGHGLOHQ6HUEHVW7LFDUHW$QODúPDODUÕ - øvudlolohdnghglohq$qodúpd - &H]D\LU)DVYH7XQXVLOHDNGHGLOHQ$QODùPDODU - 0ÕVÕUhUG Q/ EQDQYH6XUL\HLOHDNGHGLOHQ$QODúPDODU - øvylouhyh/lkwhqúwd\qlohdnghglohq6huehvw7lfduhw$qodúpdvõ - $YUXSD(NRQRPLN$ODQÕ$QODúPDVÕYH - AKP ülkeleri Konvansiyonu dur. 7 UNL\HHVDVLWLEDUL\OH³VHUEHVWWLFDUHWDQODúPDVÕ QLWHOL LQGHRODQV ]NRQXVXWHUFLKOL WLFDUHWDQODúPDODUÕQÕQ QHPOLELUNÕVPÕQÕKDOHQDNGHWPLúGXUXPGDROXSNDODQODUÕGD süratle yerine getirmektedir M-T-A-02.doc 15

17 78(1$ 8OXVODUDUDVÕ.XUDOODU YH 7 UNL\H QLQ < N PO O NOHUL * PU N%LUOL L5HMLPLQGH9HUJLOHU 2UWDNOÕN.RQVH\L.DUDUÕQÕQPDGGHVLQLQYHIÕNUDODUÕVÕQDL U QOHUHX\JXODQDQ YHUJLOHULoLQDúD ÕGDNLK N POHULJHWLUPHNWHGLU +LoELU7DUDIGL HU7DUDIÕQPDOODUÕQDKDQJLQLWHOLNWHROXUVDROVXQEHQ]HULPLOOL PDOODUD GROD\OÕ YH\D GROD\VÕ] úhnlogh X\JXODGÕNODUÕQGDQ GDKD \ NVHN KLoELU Lo YHUJL X\JXOD\DPD] +LoELU 7DUDI GL HU WDUDIÕQ PDOODUÕQD EDúND UHWLPOHUL GROD\OÕRODUDNNRUX\DFDNQLWHOLNWHELULoYHUJLX\JXOD\DPD] 7 UNL\H LOH 7RSOXOXN DUDVÕQGDNL PDO DOÕúYHULúLQGH LKUDo HGLOHQ PDOODU GROD\OÕ YH\DGROD\VÕ]RODUDNEXPDOODUDX\JXODQDQYHUJLOHUGHQGDKD\ NVHNELULoYHUJL iadesinden yararlanamaz. 2.. QÕQ PDGGHVLQGH \HU DODQ \XNDUÕGDNL K N POHULQ HQIRUPDWLN EDNÕPÕQGDQ \RUXPXEXVHNW UNDSVDPÕQGDNL U QOHULQPXDGLOL$7 U QOHULQHNDUúÕIDUNOÕYHUJL X\JXODPDODUÕ \ROX\OD NRUXQDPD\DFD ÕGÕU d QN IÕNUD K NP D\ÕUÕPFÕ YH NRUX\XFX YHUJLOHQGLUPH \DVD ÕQÕ JHWLUPHNWHGLU $\QÕ PDGGHQLQ IÕNUD K NP LVH U QOHUL7RSOXOX DLKUDFÕKDOLQGHDOÕQDFDN.'9YEYHUJLLDGHOHULQLQILLOHQ GHQPLú RODQÕ DúDPD\DFD ÕQÕ QJ UHUHN YHUJL V EYDQVL\RQX \DSÕOPDVÕQÕ QOHPHNWHGLU $7 EDNÕPÕQGDQ PDGGH\OH JHWLULOHQ EX \DVDN o QF ONHOHUH \DSÕODQ LKUDFDW EDNÕPÕQGDQGDEXNH]*$776 EYDQVL\RQODU$QODúPDVÕoHUoHYHVLQGHJHWLULOPHNWHGLU 5HNDEHW.XUDOODUÕ 7 UNL\H LOH $7 DUDVÕQGD * PU N %LUOL LQL NXUDQ VD\ÕOÕ 2UWDNOÕN.RQVH\L.DUDUÕQÕQ GHQ HNDGDURODQPDGGHOHUL7RSOXOX XQ5HNDEHW+XNXNXLONHOHULQLQ 7 UN Lo KXNXNXQD DOÕQPDVÕQÕ YH EX ED ODPGDNL 7 UNL\H$7 LOLúNLVLQLQ HVDVODUÕQÕ G ]HQOHPHNWHGLU$úD ÕGD$77 UNL\HDUDVÕQGDNL2.. ÕQGDQKDUHNHWOHHOHDOÕQDQEX PDGGHOHULQ K N POHUL 7 UNL\H GHNL NDPX \D GD ]HO WHúHEE VOHU EDNÕPÕQGDQ GR UXGDQED OD\ÕFÕGH LOGLU%XK N POHUDQFDN7 UNKXNXNXQDJLUGLNoHNL2..EX KXVXVXGDLoHUPHNWHGLU7 UNL\H GHNLWHúHEE VOHUEDNÕPÕQGDQ\LQH7 UNKXNXNXQGDNL úhnol\ohed OD\ÕFÕOÕNLIDGHHGHFHNWLU$QFDNEXoDOÕúPDQÕQDPDFÕELU\HUGHHQIRUPDWLN VHNW U DoÕVÕQGDQ 7 UN KXNXNXQD GD \ Q YHUPHN ROGX XQGDQ 2.. ]HULQGHQ ELU \DNODúÕP WHUFLK QHGHQL ROPXúWXU.DOGÕ NL DúD ÕGD \HUL JHOGLNoH EX GR UXOWXGD KDOLKD]ÕUGD ROXúWXUXOPXú YH ROXúWXUXODFDN RODQ 7 UN KXNXNXQD \D GD \DVDO G ]HQOHPHOHUHDWÕIWDEXOXQXOPDNWDGÕU $GÕJHoHQ PDGGHOHUGH KHP WHúHEE VOHU EDNÕPÕQGDQ UHNDEHW NXUDOODUÕ KHP GH V EYDQVL\RQODU GHYOHW \DUGÕPODUÕ EDNÕPÕQGDQ UHNDEHW NXUDOODUÕ HOH DOÕQPDNWDGÕU (QIRUPDWLN VHNW U EDNÕPÕQGDQ KHU LNL DODQ GD D\UÕ EDúOÕNODU KDOLQGH DúD ÕGD LQFHOHQPLúWLU 7HúHEE VOHU%DNÕPÕQGDQ5HNDEHW.XUDOODUÕ 1401-M-T-A-02.doc 16

18 78(1$ 8OXVODUDUDVÕ.XUDOODU YH 7 UNL\H QLQ < N PO O NOHUL *HQHOøONHYH%ORN0XDIL\HWOHU 6 ]NRQXVX2.. QÕQPDGGHVLú \OHGLU 7RSOXOXNOD7 UNL\HDUDVÕQGDNLWLFDUHWLHWNLOHGLNOHUL Oo GHJ PU NELUOL LQLQ G ]J Q LúOH\LúL LOH X\XPOX ROPD\DQ DPDoODUÕ YH\D HWNLOHUL UHNDEHWLQ HQJHOOHQPHVLNÕVÕWODQPDVÕYH\DER]XOPDVÕRODQW PLúOHWPHOHUDUDVÕDQODúPDODU LúOHWPHELUOLNOHULNDUDUODUÕYHX\XPOXGDYUDQÕúODUYH ]HOOLNOHDúD ÕGDNLKXVXVODU \DVDNODQPÕúWÕU D$OÕúYH\DVDWÕúIL\DWODUÕQÕQYH\DGL HUWLFDULNRúXOODUÕQGR UXGDQYH\DGROD\OÕ RODUDNVDSWDQPDVÕ E huhwlplq SD]DUODUÕQ WHNQLN JHOLúPHQLQ YH\D \DWÕUÕPODUÕQ VÕQÕUODQPDVÕ YH\D kontrol edilmesi; F3D]DUODUÕQYH\DWHPLQND\QDNODUÕQÕQSD\ODúÕOPDVÕ G'L HUWLFDULPXKDWDSODUOD\DSÕODQHúGH HUQLWHOLNWHNLLúOHPOHUHIDUNOÕNRúXOODU X\JXOD\DUDN EX úhnlogh RQODUÕ UHNDEHW DoÕVÕQGDQ GH]DYDQWDMOÕ ELU NRQXPD sokmak; H 6 ]OHúPHOHULQ\DSÕOPDVÕQÕQ V ]OHúPHQLQ GL HU WDUDIODUÕQÕQ LúLQ NHQGL GR DVÕ YH\D WLFDUL WHDP OH J UH EX W U V ]OHúPHOHULQ NRQXVXLOH LOLúNLVL ROPD\DQ LODYH \ N PO O NOHUNDEXOHWPHVLúDUWÕQDED ODQPDVÕ %XPDGGH\OH\DVDNODQDQW PDQODúPDODUYH NDUDUODU NHQGLOL LQGHQ JHoHUVL] RODFDNWÕU %XQXQODELUOLNWHPDOODUÕQ UHWLPLQLQYH\DGD ÕWÕPÕQÕQJHOLúWLULOPHVLQH\DGD WHNQLN YH\D HNRQRPLN JHOLúPHQLQ WHúYLNLQH NDWNÕGD EXOXQDQ D\QÕ ]DPDQGD W NHWLFLOHULQRUWD\DoÕNDQVRQXoWDQDGLOELUSD\DOPDVÕQDLPNDQYHUHQ - LúOHWPHOHUDUDVÕQGDNLKHUW UO DQODúPDYHDQODúPDNDWHJRULOHUL - LùOHWPHELUOLNOHULQLQKHUW UO NDUDUYH\DNDUDUNDWHJRULOHUL - X\XPOXGDYUDQÕúYH\DX\XPOXGDYUDQÕúNDWHJRULOHULQH D øojlol LúOHWPHOHUH \XNDUÕGDNL DPDoODUD XODúPDN LoLQ NDoÕQÕOPD] ROPD\DQ VÕQÕUODPDODU\ NOHQPHPHVL E %X JLEL LúOHWPHOHUH LOJLOL U QOHULQ QHPOL ELU E O P EDNÕPÕQGDQ UHNDEHWL RUWDGDQNDOGÕUPDIÕUVDWÕVD ODQPDPDVÕ NRúXOX\OD LQFLIÕNUDK N POHULX\JXODQPD\DELOLU PDGGH $7 $QODúPDVÕQÕQ 5RPD PDGGHVLQGH \HU DODQ YH WHúHEE VOHULQ SL\DVDGDNL LNWLVDGL UHNDEHWL ER]PDODUÕQÕ QOHPH\L DPDoOD\DQ UHNDEHW NXUDOODUÕQD D\QHQ\HUYHUPLúWLU.DUDUÕQÕQ PDGGHVLQLQ IÕNUDVÕ 7 UNL\H LOH $7 DUDVÕQGDNL WLFDUHWL HWNLOHGL L Oo GH* PU NELUOL LQLQL\LLúOH\LúLLOHED GDúPD\DQWHúHEE VOHUDUDVÕQGDUHNDEHWL 1401-M-T-A-02.doc 17

19 78(1$ 8OXVODUDUDVÕ.XUDOODU YH 7 UNL\H QLQ < N PO O NOHUL HQJHOOH\LFL NÕVÕWOD\ÕFÕ YH\D ER]XFX PDKL\HWWHNL DQODúPD YH X\XPOX GDYUDQÕúODUÕ \DVDNODPDNWDYHDoÕNFDEXQLWHOL HVDKLSROGX XNDEXOHGLOHQX\JXODPDODUD UQHNOHU vermektedir. guqhn RODUDN EHQW KDOLQGH VD\ÕODQ YH UHNDEHWL VÕQÕUOD\ÕFÕ RODUDN NDEXO HGLOHQ X\JXODPDODUGDQ PDGGHQLQ IÕNUDVÕQÕQ D EHQGLQGH IL\DW NDUWHOOHUL \DVDNODQPÕúWÕU %XQODUD WHúHEE VOHU DUDVÕQGD PDOL\HWLQ DOWÕQGD VDWÕú \DSÕOPDPDVÕ VLUN OHU IL\DWODUÕQ UHFRPPHQGHG SULFH DOWÕQD LQLOPHPHVL SHúLQ YH WRSWDQ VDWÕú IL\DWODUÕQÕQEHOLUOHQPHVLYHLVNRQWRRUDQODUÕQÕQDoÕNODQPDVÕQGDQVDNÕQÕOPDVÕ\ Q QGH \DSÕODQDQODúPDODU UQHNRODUDNJ VWHULOHELOLU 0DGGHQLQEYH EHQWOHULQGH UHWLPLWHNQLNLOHUOHPH\LYH\DWÕUÕPODUÕVÕQÕUODPD\D \D GD SD]DUÕ YH WHGDULN ND\QDNODUÕQÕ SD\ODúPD\D \ QHOLN DQODúPD YH X\JXODPDODU \DVDNODQPÕúWÕU%XEHQWOHUGH\HUDODQX\JXODPDODUDUDNLSWHúHEE VOHUDUDVÕQGD UHWLP NRWDODUÕ WHVSLWLQH YH\D UHWLPLQ NÕVÕWODQPDVÕQD \ QHOLN DQODúPDODU WDUDIODUGDQ ED]ÕODUÕQÕQ UHWLPOHULQL GXUGXUDUDN LKWL\DoODUÕQÕ ELUELUOHULQGHQ NDUúÕODPDODUÕQÕ DPDoOD\DQ DQODúPDODU WDUDIODUÕQ IDUNOÕ U QOHU SD]DUODPDVÕQÕ QJ UHQ YH\D WHNQLN JHOLúPH\L QOH\LFLQLWHOLNWHNLDQODúPDODU UQHNJ VWHULOHELOLU 0DGGHQLQ G EHQGLQGH HúGH HUGHNL \ N PO O N YH HGLPOHU LoLQ HúLW GXUXPGDNL NLúLOHUHIDUNOÕúDUWODUÕQX\JXOD\DUDND\UÕPFÕOÕ D\RODoDQDQODúPDODU\DVDNODQPÕúWÕU 6RQ RODUDN 0DGGHQLQ H EHQGLQGH WLFDUL \ N PO O NOHUH HNOHQHQ YH ED OÕ LúOHPOHUúDUWOÕ DQODúPDODU RODUDN QLWHOHQGLULOHELOHFHN RODQ V ]OHúPHQLQ \DSÕOPDVÕQÕ LúLQ GR DVÕ YH WLFDUL WHDP O LWLEDUL\OH DQODúPDQÕQ NRQXVX\OD LOJLOL ROPD\DQ HN \ N PO O NOHULQ NDEXO HGLOPHVL úduwõqd ED OD\DQ DQODúPDODU \DVDNODQPDNWDGÕU %X ohuohyhgh UQH LQ ELU PDO LOH ELUOLNWH EDúND ELU PDOÕQ VDWÕQ DOÕQPDVÕ WHúKLUL YH\D EHOLUOL ELU IL\DWOD VDWÕOPDVÕ JLEL úduwoduõ LoHUHQ DQODúPD YH\D X\XPOX GDYUDQÕúODU KXNXNDD\NÕUÕVD\ÕOPDNWDGÕU.DUDUÕQPDGGHVLQLQIÕNUDVÕLOHGHEXoHúLWDQODúPDYHNDUDUODUÕQNHQGLOL LQGHQ JHoHUVL]RODFD ÕK NPHED ODQPÕúWÕU $QFDN PDGGHQLQ IÕNUDVÕ LOH UHNDEHWL VÕQÕUOD\ÕFÕ X\JXODPDODU LoLQ JHQHO ELU \DVDNK NP JHWLULOPLúROPDNODEHUDEHUPDGGHQLQIÕNUDVÕLOHEHOLUOLNRúXOODUÕQ YDUOÕ ÕKDOLQGHEX\DVD ÕQX\JXODQPD\DELOHFH LEHOLUWLOPLúWLU %XQD J UH UHNDEHWL VÕQÕUOD\ÕFÕ ROPDNOD EHUDEHU WHúHEE VOHU DUDVÕQGDNL ELU DQODúPD YH\D X\XPOX X\JXODPD UHWLPLQ YH\D PDOODUÕQ GD ÕWÕPÕQÕQ JHOLúWLULOPHVLQH \D GD WHNQLN YH\D HNRQRPLN LOHUOHPHQLQ WHúYLN HGLOPHVLQH NDWNÕGD EXOXQX\RUVD YH D\QÕ ]DPDQGD EX GXUXPGDQ KDVÕO RODFDN \DUDUGDQ W NHWLFLOHULQ GH DGLO ELU SD\ DOPDVÕ LPNDQÕQÕJHWLUL\RUVDPDGGHQLQIÕNUDVÕQGDNL\DVDNX\JXODQPD\DELOHFHNWLU % \OHFH PDGGHQLQ IÕNUDVÕ LOH IÕNUDVÕQGDNL \DVDN K NP \XPXúDWÕODUDN VD OD\DFD Õ \DUDUODUÕQ UHNDEHWLQ VÕQÕUODQGÕUÕOPDVÕ\OD RUWD\D oõndfdn ]DUDUODUD D ÕU EDVPDVÕ KDOLQGH ELU DQODúPD YH\D X\XPOX X\JXODPD\D PXDIL\HW WDQÕQPDVÕ LPNDQÕ JHWLULOPLúWLU 2.. QÕQPDGGHVLLVHDúD ÕGDNLK N POHULLoHUPHNWHGLU 7RSOXOXNYHYH\D7 UNL\HWRSUDNODUÕQÕQW P QGHYH\D QHPOLELUE O P QGH ELU\DGDGDKDID]ODLúOHWPHQLQVDKLSROGX XKDNLPGXUXPXN W \HNXOODQPDVÕ 7RSOXOXN LOH 7 UNL\H DUDVÕQGDNL WLFDUHWL HWNLOHGL L Oo GH * PU N ELUOL LQLQ G ]J QLúOH\LúLLOHED GDúPD]ROGX XLoLQ\DVDNODQPÕúWÕU %XW UELUN W \HNXOODQPD ]HOOLNOHúXKXVXVODUÕLoHUHELOLU 1401-M-T-A-02.doc 18

20 78(1$ 8OXVODUDUDVÕ.XUDOODU YH 7 UNL\H QLQ < N PO O NOHUL DGR UXGDQYH\DGROD\OÕRODUDNKDNVÕ]DOÕúYH\DVDWÕúIL\DWODUÕYH\DGL HUKDNVÕ] WLFDUHWNRúXOODUÕGD\DWPDN E W NHWLFLOHULQ ]DUDUÕQD ROPDN ]HUH UHWLPL SD]DUODUÕ YH\D WHNQLN JHOLúPH\L VÕQÕUODPDN F GL HU WLFDUL PXKDWDSODUOD \DSÕODQ HúGH HU LúOHPOHUH IDUNOÕ NRúXOODU X\JXOD\DUDNEXúHNLOGHRQODUÕUHNDEHWDoÕVÕQGDQGH]DYDQWDMOÕGXUXPDNR\PDN GV ]OHúPHQLQ\DSÕOPDVÕQÕV ]OHúPHQLQGL HUWDUDIODUÕQÕQLúLQNHQGLGR DVÕYH\D WLFDUL WHDP OH J UH EX W U V ]OHúPHOHULQ NRQXVX LOH LOLúNLVL ROPD\DQ LODYH \ N PO O NOHUNDEXOHWPHVLúDUWÕQDED ODPDN % \OHFH PDGGHQLQ IÕNUDVÕ K NP QFH WHúHEE VOHULQ SL\DVDGD VDKLS ROGXNODUÕ KDNLPGXUXPODUÕQÕ7 UNL\HLOH7RSOXOXNDUDVÕQGDNLWLFDUHWLROXPVX]HWNLOHGL L Oo GH EDúNDWHúHEE VOHUOHRUWDNKDUHNHWHWPH\HJHUHNROPDNVÕ]ÕQWHNWDUDIOÕRODUDNN W \H NXOODQPDODUÕ \DVDNODQPÕúWÕU %X ohuohyhgh WHúHEE VOHULQ SL\DVDGD VDKLS ROGXNODUÕ KDNLP GXUXPODUÕQÕ N W \H NXOODQPDODUÕ KDOLQGH LQFL PDGGHGH ROGX X JLEL PXDIL\HWWDQÕQPDVÕV ]NRQXVXGH LOGLU 7 UNL\H PDGGH X\DUÕQFD.DUDUÕQ YH PDGGHOHULQGH \HU DODQ YH DQFDN 7 UNL\H LOH $7 DUDVÕQGDNL WLFDUHWLQ HWNLOHQPHVL YH J PU N ELUOL LQLQ L\L LúOHPHVL NÕVWDVODUÕoHUoHYHVLQGHX\JXODQDELOHFHNRODQUHNDEHWNXUDOODUÕQÕQX\JXODQPDVÕQÕWHPLQ HWPHQLQ \DQÕVÕUD NHQGL XOXVDO UHNDEHW PHY]XDWÕQÕ J PU N ELUOL LQLQ WHVLQGH 7RSOXOXNLOHHNRQRPLNE W QOHúPHSHUVSHNWLILLoLQGHYHVDGHFHYHPDGGHOHUGH \HU DODQ LONHOHULQ GH LO EX LONHOHU GR UXOWXVXQGD 7RSOXOXNWD oõnduõopõú RODQ EORN PXDIL\HW W ] NOHUL YH JHOLúWLULOPLú RODQ LoWLKDW KXNXNX LONHOHULQLQ X\JXODQPDVÕQÕ VD OD\DFDNúHNLOGH7RSOXOXNPHY]XDWÕLOHX\XPOXKDOHJHWLUHFHNWLU 7RSOXOXNWD5RPD$QWODúPDVÕQÕQPDGGHVLQLQIÕNUDVÕQGD \HUDODQYH2.. QÕQ PDGGHVLQLQIÕNUDVÕQDWHNDE OHGHQNRúXOODUÕQJHUoHNOHúPHVLKDOLQGHWHúHEE VOHU DUDVÕQGDNL UHNDEHWL VÕQÕUOD\ÕFÕ DQODúPDODUD KHU ELUL LoLQ D\UÕ D\UÕ YHULOHELOHQ ELUHO PXDIL\HWLQ \DQÕVÕUD ED]Õ UHNDEHWL VÕQÕUOD\ÕFÕ DQODúPD NDWHJRULOHULQH EORN RODUDN PXDIL\HWWDQÕQDELOPHNWHGLU 7RSOXOXNWD EXJ QH NDGDU oõnduõopõú ROXS HQIRUPDWLN VHNW U Q LJLOHQGLUHELOHFHN QLWHOLNWHRODQEORNPXDIL\HWW ] NOHULúXQODUGÕU 7HNHOFLøúOHPDQODúPDODUÕ([FOXVLYH'HDOLQJ$JUHHPHQWV - VD\ÕYHWDULKOL.RQVH\7 ] - VD\ÕYHWDULKOL.RPLV\RQ7 ] - VD\ÕYHWDULKOL.RPLV\RQ7 ] - VD\ÕYHWDULKOL.RPLV\RQ7 ] /LVDQVDQODúPDODUÕ: - VD\ÕYHWDULKOL3DWHQW/LVDQV$QODúPDODUÕ+DNNÕQGD.RPLV\RQ 7 ] - VD\Õ YH WDULKOL.QRZKRZ /LVDQV $QODúPDODUÕ +DNNÕQGD.RPLV\RQ7 ] 1401-M-T-A-02.doc 19

21 78(1$ 8OXVODUDUDVÕ.XUDOODU YH 7 UNL\H QLQ < N PO O NOHUL 8]PDQODúPD$UDúWÕUPDYH*HOLúWLUPH$QODúPDODUÕ - VD\ÕYHWDULKOL.RQVH\7 ] - VD\ÕYHWDULKOL.RPLV\RQ7 ] )UDQFKLVLQJ$QODúPDODUÕ VD\ÕYHWDULKOL.RPLV\RQ7 ] %X DUDGD 2.. QÕQ GD PDGGHVLQGH \HU YHULOHQ LoWLKDW KXNXNX LONHOHUL $7.RPLV\RQXQXQ YH $7 $GDOHW 'LYDQÕQÕQ UHNDEHW NXUDOODUÕQD LOLúNLQ RODUDN YHUGL L NDUDUODUYH\D\ÕQODGÕ ÕPHWLQOHUGHQROXúPDNWDGÕU +HU ELU ROD\D LOLúNLQ RODUDN.RPLV\RQ YH 'LYDQÕQÕQ YHUPLú ROGX X ELUHO NDUDUODUÕQ \DQÕVÕUD.RPLV\RQXQEXNDUDUODUYH7RSOXOX XQUHNDEHWSROLWLNDVÕGLNNDWHDOÕQDUDN EHOLUOHQHQNULWHUOHUoHUoHYHVLQGH\D\ÕQODGÕ Õ'X\XUXODU1RWLFHGDEXDODQGD QHPOL ELULoWLKDWROXúWXUPDNWDGÕU %XJ QH NDGDU \D\ÕQODQPÕú RODQ YH KXNXNHQ ED OD\ÕFÕ ROPD\DQ DQFDN WHúHEE VOHU DoÕVÕQGDQ QHPOLELU\ROJ VWHULFLLúOHYHVDKLSRODQEX'X\XUXODUúXQODUGÕU - h\hghyohwohududvõqgdnlwlfduhwleholujlqeluúhnloghhwnloh\hqdqodúpdodudlolúnlq Duyuru - $FHQWDODUOD\DSÕODQWHNHOFLLúOHPV ]OHúPHOHULKDNNÕQGD'X\XUX - 7HúHEE VOHUDUDVÕQGDNLLúELUOL LDQODúPDODUÕQDLOLúNLQ'X\XUX - $OWP WHDKKLWOLNDQODúPDODUÕKDNNÕQGD'X\XUX - 7RSOXOXN UHNDEHW NXUDOODUÕQÕQ WHOHNRP QLNDV\RQ DODQÕQGD X\JXODQPDVÕ KDNNÕQGD yönlendirici ilkeler (Guidelines) UNL\H QLQ QFHOLNOH J PU N ELUOL LQLQ \ U UO H JLUPHVLQGHQ QFH $7 $QODúPDVÕQÕQ YH PDGGHOHULQGH \HU DODQ NRúXOODU ohuohyhvlqgh UHNDEHWL VÕQÕUOD\ÕFÕX\JXODPDODUÕ\DVDNOD\DQELU\DVD\ÕEHQLPVHPHVLQL QJ UP úw U (VDVHQ KHQ ] VD\ÕOÕ 2.. NDEXO HGLOPHGHQ QFH 7 UNL\H UHNDEHWL VÕQÕUOD\ÕFÕ X\JXODPDODUÕQ QOHQPHVL DPDFÕ\OD WDULK YH VD\ÕOÕ 5HNDEHWLQ.RUXQPDVÕ +DNÕQGD.DQXQX NDEXO HWPLú YH EX.DQXQ WDULKLQGH \D\ÕPODQDUDN\ U UO HJLUPLúWLU %X.DQXQ $7 $QWODúPDVÕQÕQ UHNDEHW KXNXNX LOH LOJLOL K N POHULQH SDUDOHO düzenlemeler içermektedir..duduõqpdgghvlx\duõqfd7 UNL\H QLQD\UÕFDUHNDEHWNXUDOODUÕQÕX\JXOD\DFDNELU UHNDEHWNXUXPXQXROXúWXUDUDN7RSOXOX XQEORNPXDIL\HWW ] NOHULLOHUHNDEHWKXNXNX DODQÕQGDJHOLúWLULOHQLoWLKDWKXNXNXLONHOHULQLX\JXODPDVÕJHUHNPLúWLU 1LWHNLP5HNDEHWLQ.RUXQPDVÕ+DNÕQGD.DQXQ.DQXQXQX\JXODQPDVÕ\ODJ UHYOLYH \HWNLOL ELU 5HNDEHW.XUXOXQXQ NXUXOPDVÕQÕ QJ UP úw U %X GR UXOWXGD VD\ÕOÕ.DQXQLOHPDOLDoÕGDQ ]HUNOL HVDKLSELU5HNDEHW.XUXPXROXúWXUXOPXúWXU5HNDEHW.XUXPXQXQ WHúNLODWÕ 5HNDEHW.XUXOX %DúNDQOÕN YH DQD KL]PHW ELULPOHULQGHQ ROXúPDNWDGÕU ùxedw WDULK YH VD\ÕOÕ 5HVPL *D]HWHGH \D\ÕPODQDQ %DNDQODU.XUXOXQXQVD\ÕOÕ.DUDUÕLOH5HNDEHW.XUXOX QXQ \HOHULDWDQPÕúYH 5HNDEHW.XUXOX 0DUW WDULKL LWLEDUL\OH J UHYLQH UHVPHQ EDúODPÕúWÕU $\UÕFD 5HNDEHW.XUXPX ddoõúpd 8V O YH (VDVODUÕ +DNNÕQGD < QHWPHOLNOH 5HVPL *D]HWH 1401-M-T-A-02.doc 20

22 78(1$ 8OXVODUDUDVÕ.XUDOODU YH 7 UNL\H QLQ < N PO O NOHUL.XUXPXQ WHúNLODW \DSÕVÕ J UHY odoõúpd XV O YH HVDVODUÕ G ]HQOHQPLú GXUXPGDGÕU %X DUDGD 5HNDEHW.XUXOXQGDQ ø]lq $OÕQPDVÕ *HUHNHQ %LUOHúPH YH 'HYUDOPDODU +DNNÕQGD VD\ÕOÕ 5HNDEHW.XUXOX 7HEOL L 5HVPL *D]HWH YH $QODúPDODUÕQ 8\XPOX (\OHPOHU YH 7HúHEE V %LUOL L.DUDUODUÕQÕQ.DQXQXQ 0DGGHVLQH * UH %LOGLULPLQLQ 8V O YH (VDVODUÕ +DNNÕQGD 5HNDEHW.XUXOXVD\ÕOÕ7HEOL L5HVPL*D]HWHoÕNDUÕOPÕúWÕU 5HNDEHWLQ.RUXQPDVÕ +DNNÕQGD.DQXQ 5HNDEHW.XUXOXQD $7 QLQ EORN PXDIL\HW W ] NOHULQH EHQ]HU úhnlogh oõndudfd Õ WHEOL OHUOH UHNDEHWL VÕQÕUOD\ÕFÕ X\JXODPDODUD EORNRODUDNPXDIL\HWWDQÕPD\HWNLVLYHUPHNWHGLU 5HNDEHW.XUXOX5HNDEHWLQ.RUXPDVÕ+DNNÕQGD.DQXQXQX\JXODQPDVÕoHUoHYHVLQGH ]DPDQ LoLQGH UHNDEHWL VÕQÕUOD\ÕFÕ X\JXODPDODUÕQ HNRQRPLN IDDOL\HW YH W NHWLFLOHU ]HULQGH ROXúWXUDFD Õ ROXPOX YH ROXPVX] HWNLOHUL GLNNDWH DODUDN JHUHN WHN WHN \DSÕODFDN ELUHO PXDIL\HW WDOHSOHULQLQ D]DOWÕOPDVÕ \ROX\OD ]HULQGHNL J UHY \ N Q KDILIOHWPHNJHUHNWHúHEE VOHULQIDDOL\HWOHULQGH.DQXQXQ QJ UG KXNXNLVRQXoODUD GDKD orn YDNÕI RODUDN KDUHNHW HWPHOHULQL VD ODPDN DPDFÕ\OD ohúlwol UHNDEHWL VÕQÕUOD\ÕFÕ X\JXODPDODUD JUXS RODUDN PXDIL\HW WDQÕ\DQ WHEOL OHU \D\ÕPOD\DFDNWÕU.XUXPXQKDOHQoÕNDUPÕúROGX XJUXSPXDIL\HWOHULWHEOL OHULúXQODUGÕU - 7HN (OGHQ 'D ÕWÕP $QODúPDODUÕQD øolúnlq *UXS 0XDIL\HWL 7HEOL L 1R (RG: 23100, ) - 7HN(OGHQ6DWÕQ$OPD$QODúPDODUÕQDøOLúNLQ*UXS0XDIL\HWL7HEOL L1R (RG: 23105, ) 2.. QÕQ PDGGHVL X\DUÕQFD 7 UNL\H 7RSOXOXNWD \ U UO NWH EXOXQDQ W P EORN PXDIL\HWW ] NOHULQGH\HUDODQLONHOHULQ7 UNL\H GHX\JXODQPDVÕQÕVD OD\DFDNWÕU (VDVHQ 5HNDEHW.DQXQX X\DUÕQFD 5HNDEHW.XUXOXQXQ WHúHEE VOHU DUDVÕQGDNL DQODúPD YH\D X\XPOX GDYUDQÕúODUD PXDIL\HW WDQÕUNHQ \HULQH JHWLULOPHVLQL DUD\DFD Õ úduwodu $7 $QODúPDVÕQÕQ PDGGHVLQLQ IÕNUDVÕQGD PDGGHVLQGH QJ U OHQOHU LOH D\QÕGÕU5HNDEHW.XUXOX QNRúXORODQEXJHQHOúDUWODUÕQJHUoHNOHúPHVLKDOLQGHKDQJL NRQXODUGDNL DQODúPD W UOHULQH KDQJL ]HO úduwodu GDKLOLQGH PXDIL\HW WDQÕ\DFD ÕQD 7 UNL\H GHNLHNRQRPLNYHWLFDULNRúXOODUSL\DVDODUÕQUHNDEHWDoÕVÕQGDQ \DSÕODUÕJLEL XQVXUODUÕGLNNDWHDODUDNEHOLUOH\HFH LUHNDEHWSROLWLNDVÕoHUoHYHVLQGHNDUDUYHUHFHNWLU $QFDNEHOLUWPHN JHUHNLUNLKHP7RSOXOXNWD KHP GH ELUoRN ONHGH ED]Õ VHNW UOHULQ WDúÕGÕ Õ ]HOOLNOHUQHGHQL\OHVDGHFHRVHNW UGH\DSÕODQDQODúPDODUDWDQÕQDQODUGÕúÕQGD LONH RODUDN HNRQRPLQLQ KHUKDQJL ELU VHNW U QGH X\JXODQPDN ]HUH \DSÕODELOHQ YH NRQXVX UQH LQ WHNHOGHQ GD ÕWÕP WHNHOGHQ VDWÕQ DOPD X]PDQODúPD DUDúWÕUPD YH JHOLúWLUPHYH\DOLVDQVYHULOPHVLRODQDQODúPDODUDPXDIL\HWWDQÕQPDNWDGÕU'ROD\ÕVÕ\OD EX ED ODPGD 7 UNL\H GHNL HQIRUPDWLN VHNW U \DSÕODFDN WHUFLKOHUH J UH YH JHUHN J U O UVH VHNW U RODUDN PXDIL\HW DODELOHFH L JLEL KHU VHNW UH WHúPLO HGLOHELOHFHN W UGHNLV ]NRQXVXPXDIL\HWOHUGHQGH\DUDUODQGÕUÕODELOLU 8OXVODUDUDVÕDODQGDEXWLSDQODúPDODUÕQEHOLUOL Oo GHUHNDEHWLVÕQÕUODPDNODEHUDEHU OoHNHNRQRPLVLQLVD ODPDVÕPDOL\HWOHULG ú UPHVLYHND\QDNLVUDIÕQÕ QOHPHVLJLEL HNRQRPL\H VD ODGÕ Õ ROXPOX HWNLOHU QHGHQL\OH ELU \DQGDQ NDUOÕOÕN DoÕVÕQGDQ WHúHEE VOHULQ IDDOL\HWOHULQL WHúYLN HWWL L GL HU \DQGDQ PDOODUÕQ UHWLP YH GD ÕWÕPÕQÕ L\LOHúWLUGL LHNRQRPLNYHWHNQLNJHOLúPH\LDUWÕUGÕ ÕYHEXJHOLúPHOHUGHQW NHWLFLOHULQ GHDGLOELUSD\DOGÕ ÕNDEXOHGLOPHNWHGLU 1401-M-T-A-02.doc 21

An alternative creatinine reagent for the reagent-dependent Beckman Synchron CX3 analyzer

An alternative creatinine reagent for the reagent-dependent Beckman Synchron CX3 analyzer .LW%D ÕPOÕ%HFNPDQ6\QFKURQ&;$QDOL] U øolq$owhuqdwli Kreatinin Çözeltisi 'U øvpdlo 7HPHO 1, 'U $KPHW dõ OÕ 1, Dr. Yusuf Türköz 1, Dr. Elif Özerol 1, Dr. Engin M. Gözükara 1 %HFNPDQ 6\QFKURQ &; RWRDQDOL]

More information

0DODW\DøOLQGHNL*XDWUOÕ+DVWDODUGD6HUXPYHøGUDUø\RW' ]H\OHULøOH

0DODW\DøOLQGHNL*XDWUOÕ+DVWDODUGD6HUXPYHøGUDUø\RW' ]H\OHULøOH 0DODW\DøOLQGHNL*XDWUOÕ+DVWDODUGD6HUXPYHøGUDUø\RW' ]H\OHULøOH 7LURLG+RUPRQODUÕQÕQøOLúNLVL 'U $\úhkdq $NÕQFÕ 1 'U $\úh %DODW 1, Dr. Mehmet Turgut 1, Dr. Mustafa Çekmen 2, Dr. Zehra Küçükbay 3 'U 6DLP

More information

POSTACI WEBMAIL DOKÜMANTASYONU VERSIYON 1.0.3

POSTACI WEBMAIL DOKÜMANTASYONU VERSIYON 1.0.3 POSTACI WEBMAIL DOKÜMANTASYONU VERSIYON 1.0.3 Umut Gökbayrak 2000 Bornova ø]plu ddoõúpdoduõper\xqfd\dqõpgdqklod\uõopd\dq6hu\do H ÖNSÖZ...6 *ø5øù...7 2. MATERYAL...9 øù/(7ø0 Sø67(0ø : RED HAT GNU/LINUX

More information

Presbiakuzide Kan Lipoprotein Düzeyleri

Presbiakuzide Kan Lipoprotein Düzeyleri Presbiakuzide Kan Lipoprotein Düzeyleri Dr. Fehmi Döner 1, 'U +DUXQ 'R UX 1, Dr. 1DPÕN 'HOLEDú 2, Dr. Orhan Gedikli 1, Dr. Belma Pehlivan 1 3UHVELDNX]L LOHUL \DúODUGD ]HOOLNOH WL] VHVOHUGH J U OHQ VHQV

More information

Lipoprotein (a): a general view and it s relationship with various disease

Lipoprotein (a): a general view and it s relationship with various disease /LSRSURWHLQD*HQHO%LU%DNÕúYHdHúLWOL+DVWDOÕNODUODøOLúNLVL Dr. Mustafa B. Çekmen 1, Dr. Yusuf Türköz 1, Dr. Mehmet Turgut 2, Dr. Engin M. Gözükara 1 Lipoprotein (a) [lipo(a)] WH %HUJ WDUDIÕQGDQ WDQÕPODQGÕ

More information

Sitokrom P450 Monooksijenaz Enzim Sistemleri

Sitokrom P450 Monooksijenaz Enzim Sistemleri Sitokrom P450 Monooksijenaz Enzim Sistemleri Dr. Elif Özerol 1 6LWRNURP 3 &

More information

The effect of exogenous estrogen on the luteal and follicular phases in clomiphene citrate stimulated cycles

The effect of exogenous estrogen on the luteal and follicular phases in clomiphene citrate stimulated cycles .ORPLIHQ6LWUDWLOHøQG NOHQHQ6LNOXVODUGD(NVRMHQgVWURMHQ.XOODQÕPÕQÕQ)ROOLN OHUYH/XWHDO)D])RQNVL\RQODUÕh]HULQH(WNLVL D. Özcan Balat 1, D. Aif Kökçü 2, 'U ù NU drnúhqlp 2, D. Cazip Üstün 2.ORPLIHQ VLWUDW &&

More information

Böbreküstü Bezleri. The adrenal glands. %g%5(.h67h %(=/(5ø1ø1 0$.526.23ø. <$3,6,

Böbreküstü Bezleri. The adrenal glands. %g%5(.h67h %(=/(5ø1ø1 0$.526.23ø. <$3,6, Böbreküstü Bezleri Dr. Elvan Özbek 1 %X odoõúpdgd E EUHN VW EH]OHULQLQ HPEUL\RORMLN JHOLúLPL LOH KHP PDNURVNRSLN KHP GH PLNURVNRSLN \DSÕVÕ KDNNÕQGDNL NODVLN ELOJLOHU YH VRQ OLWHUDW U YHULOHUL GHUOHQHUHN

More information

øq Q hqlyhuvlwhvl 7ÕS )DN OWHVL *HQHO &HUUDKL $QDELOLP 'DOÕ 0DODW\D øq Q hqlyhuvlwhvl 7ÕS )DN OWHVL 3DWRORML $QDELOLP 'DOÕ 0DODW\D

øq Q hqlyhuvlwhvl 7ÕS )DN OWHVL *HQHO &HUUDKL $QDELOLP 'DOÕ 0DODW\D øq Q hqlyhuvlwhvl 7ÕS )DN OWHVL 3DWRORML $QDELOLP 'DOÕ 0DODW\D 7LURLG 1RG OOHULQLQ øqfh ø QH $VSLUDV\RQ %L\RSVLVL 6LWRORMLN 6RQXoODUÕ LOH 3RVWRSHUDWLI +LVWRORMLN 6RQXoODUÕQÕQ.DUúÕODúWÕUÕOPDVÕ YH 7LURLGHNWRPL(QGLNDV\RQODUÕ 'U $GQDQ +DVDQR OX 1, 'U (UWDQ % OE OR OX

More information

Propolis : medical properties and ophthalmologic use

Propolis : medical properties and ophthalmologic use 3URSROLV7ÕEELg]HOOLNOHULYH2IWDOPRORMLN.XOODQÕPÕ 'U øeudklp ) +HSúHQ 1, Dr. Fikret Tilgen 1, Dr. Hamdi Er 1 3URSROLV EDO DUÕVÕ WDUDIÕQGDQ ELWNLOHUGHQ WRSODQÕS NRYDQGD UHWLOHQ GR DO ELU U QG U )ODYRQRLGOHU

More information

Nitrik Oksit in Etkileri ve Patolojik Rolleri

Nitrik Oksit in Etkileri ve Patolojik Rolleri Nitrik Oksit in Etkileri ve Patolojik Rolleri Dr. Yusuf Türköz 1, Dr. Elif Özerol 1 1LWULN RNVLW 12 LON NH] HQGRWHO ND\QDNOÕ JHYúHPH IDNW U RODUDN WDQÕPODQPÕú YH J Q P ]GH ELU orn PHPHOL K FUH YH GRNXODUÕQÕQ

More information

*h5h/7h$ù,5,7ø75(ùø0/(59(68.$d$./$5, <$1/,ù0217$-'$1.$<1$./$1$%ø/ø5 &ø+$=,$6/$d$/,ù0$67$1',h=(5ø1'( 7$ù,0$<,1,=

*h5h/7h$ù,5,7ø75(ùø0/(59(68.$d$./$5, <$1/,ù0217$-'$1.$<1$./$1$%ø/ø5 &ø+$=,$6/$d$/,ù0$67$1',h=(5ø1'( 7$ù,0$<,1,= 10600834.fm Page 1 Thursday, January 11, 2007 6:07 PM TR 0217$-.,/$98=8 *h5h/7h$ù,5,7ø75(ùø0/(59(68.$d$./$5,

More information

i) Stereospesifik ve/veya bölge spesifik (regio spesific) reaksiyonlar ile \DUDUOÕELOHúLNOHULQ UHWLPL

i) Stereospesifik ve/veya bölge spesifik (regio spesific) reaksiyonlar ile \DUDUOÕELOHúLNOHULQ UHWLPL *ø5øù øpprelol]dv\rq7hnql L+DNNÕQGD*HQHO%LOJLOHU øpprelol]dv\rq WHULPLELU UHDNW U YH\D DQDOLWLN VLVWHP LoLQGHEL\RORMLN RODUDNDNWLINDWDOL] U QWXWXNODQPDVÕQÕLIDGHHGHQELUWHULPGLU%L\RNDWDOL] ULVWHUWHN bir

More information

FORSTER GROUP NOISE CONTROL SOLUTIONS BY FORSTER SOLUTIONS BY / ÇÖZÜMLER

FORSTER GROUP NOISE CONTROL SOLUTIONS BY FORSTER SOLUTIONS BY / ÇÖZÜMLER SOLUTIONS BY / ÇÖZÜMLER Forster Group / Forster Grubu DI Robert Reichartzeder Managing Director / Genel Müdür Engin Güçlü Sales Manager Turkey / Satış Müdürü Türkiye Austria and International Data and

More information

ű Ű ű ű ű űű ű ő ő ű ű ő ő ő Ű ű ő ő Ű ő ű ű ő ű ű Ű ű Ő ű ű Ő Ű ű ű Ű Ű ő ű Ű ű ű ű Ű Ű Ű ő ő ű ő ű Ű Ő ő ő Ő ő ű ő ő Ő ű Ű ű ő Ű Ő ű ő ő ű Ő Ű ű ő ő ő Ő Ű Ő ű ő ű ű Ű Ű ű Ű ű Ű ű Ű Ű ű ű ű Ő ŰŐ ő Ű ő

More information

Games and activities guide

Games and activities guide Gm d v gud W hv mpd Chg gm d v hd d yug pp h uu gud. C Av Gm Chg wp gm S u ud Fu ugh d Og d m Chg h B gm Lgh d dk Puzz d Quzz Chg quz P d gm Cwd puzz Wd h Rug wy Quz Qu Av P h pp Spg d Av Gm Chg Swp Gm

More information

Building new IoT Services Easily with Open Hardware and Lhings

Building new IoT Services Easily with Open Hardware and Lhings B T E h O H Lh Jé Lz L Th L Jé P U V 05h F 2014 J 2014, h L Th L 2013 Wh h h h??!! Jé Lz Ph Ph L Th, JEE, h//h @j J 2014, h L Th L 2013 Wh h h h??!! Jé P Ph E U V, JFX, E h//j @JP J 2014, h L Th L 2013

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

ERASMUS+ OUTGOING STUDENT MOBILITY 2015 2016 ORIENTATION PROGRAM IAU ERASMUS+ OFFICE

ERASMUS+ OUTGOING STUDENT MOBILITY 2015 2016 ORIENTATION PROGRAM IAU ERASMUS+ OFFICE ERASMUS+ OUTGOING STUDENT MOBILITY 2015 2016 ORIENTATION PROGRAM IAU ERASMUS+ OFFICE İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY ONLINE APPOINTMENT SYSTEM THINGS TO DO DURING THE ERASMUS+ STUDY BEFORE THE MOBILITY *Partner

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

OFFSHORE INTERNATIONAL MARINE PERSONNEL SERVICES, INC. EMPLOYMENT APPLICATION

OFFSHORE INTERNATIONAL MARINE PERSONNEL SERVICES, INC. EMPLOYMENT APPLICATION OFFSHORE INTERNATIONAL MARINE PERSONNEL SERVICES, INC. 3802 W. Nvy Bvd Po, FL 32507 Tho: (850) 455-2995 Tx: (850) 455-3033 www.oho-.om EMPLOYMENT APPLICATION Poo Ay Fo Nm: F L SS# - - Add Cy/S Z Pho: Hom

More information

A Place to Choose Quality, Affordable Health Insurance

A Place to Choose Quality, Affordable Health Insurance MI O A ʼ H A L HI U R A C X C H A G mp w n gm n n af a m ma k a h a b u h a m a M nn ha h n u an x hangw mp v mp nbyn u ag ng n u andha h a p v d p a g a unqua yanda dab y M nn a am w avv $1b nbyu ng hx

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE İÇİNDEKİLER INDEX 6-7 MATKAP UÇLU VİDALAR SELF DRILLING SCREWS - Yıldız Havşa Başlı (YHBM) Flat Head With 6 Ribs. - Yıldız Silindir Başlı (YSBM) Pan Head - Pul Başlı (RYSBM)

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

MATERIALS and METHODS

MATERIALS and METHODS Recombinant Human Granulocyte-Colony Stimulating Factor (rh G- CSF) After Induction and Consolidation Therapy in Acute Myeloid Leukemia )DKLU g]ndohpndú 0' 5ÕGYDQ $OL 0' $KPHW 7XQDOÕ, MD, Yusuf Karaaslan,

More information

RESEARCH NOTES IN ECONOMICS

RESEARCH NOTES IN ECONOMICS RESEARCH NOTES IN ECONOMICS How Different are the Factors Affecting the Credit Ratings of Developed and Emerging Countries? Doruk Küçüksaraç Murat Duran Abstract: The credit rating agencies have been criticized

More information

BIG DATA IN TRANSPORT RESEARCH: LEGAL AND PRIVACY CHALLENGES

BIG DATA IN TRANSPORT RESEARCH: LEGAL AND PRIVACY CHALLENGES BIG DATA IN TRANSPORT RESEARCH: LEGAL AND PRIVACY CHALLENGES P R E S ENTATION T R A F I KF DOR A GE MEETING 2 0 1 5 AALBORG 29 TH OF AUGUST NT K R I S T I A N H E G N E R R E I N A U, K R I SJ TO IHA N

More information

KATI ATIK YÖNETĐMĐNDEN ÖRNEKLER; ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ, FATĐH BELEDĐYESĐ VE FATĐH ÜNĐVERSĐTESĐ

KATI ATIK YÖNETĐMĐNDEN ÖRNEKLER; ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ, FATĐH BELEDĐYESĐ VE FATĐH ÜNĐVERSĐTESĐ KATI ATIK YÖNETĐMĐNDEN ÖRNEKLER; ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ, FATĐH BELEDĐYESĐ VE FATĐH ÜNĐVERSĐTESĐ CASE STUDY OF SOLID WASTE MANAGEMENT FOR ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY, FATIH MUNICIPALITY AND

More information

Alternative Politics, Vol. 2, No. 3, 214-223, December 2010 214 AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZLİ DOLAYSIZ DIŞ YATIRIMIN POLONYA VE TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Alternative Politics, Vol. 2, No. 3, 214-223, December 2010 214 AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZLİ DOLAYSIZ DIŞ YATIRIMIN POLONYA VE TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Alternative Politics, Vol. 2, No. 3, 214-223, December 2010 214 AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZLİ DOLAYSIZ DIŞ YATIRIMIN POLONYA VE TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T. Mesut EREN * ÖZET Avrupa Birliği devlet ve hükümet

More information

M I L I TARY SPEC I F I CAT I ON A I RPLANE STRENGTH ANO R I G I D I TY OATA AND REPORTS

M I L I TARY SPEC I F I CAT I ON A I RPLANE STRENGTH ANO R I G I D I TY OATA AND REPORTS mm L - A - 88688 ( AS ) ANENOMENT 24 MAY 99 M L TARY SPEC F CAT ON A RPLANE STRENGTH ANO R G D TY OATA AND REPORTS Th s amendmen t f o r ms a pa r t o f M L - A - 8868, da t ed 20 Ma y 987, and s app r

More information

Chong-ryang Gung (正兩弓, Strong Bow): Ye Gung (禮弓, Ritual /Ceremonial Bow): Mok Gung (木弓, Wooden Bow) Chol Gung (鐵弓, Iron Bow)

Chong-ryang Gung (正兩弓, Strong Bow): Ye Gung (禮弓, Ritual /Ceremonial Bow): Mok Gung (木弓, Wooden Bow) Chol Gung (鐵弓, Iron Bow) o 1 o o o 2 3 o o o??? o o o o o o o ~ ~ o o oo o o oo ~ 4 o o o o o o o 5 o o o oo oo oo o o o o o o 6 o o o o o o o o o o o o o o o o 7 8 o o o o o o o o o o o 9 10 o o o o 11 o 12 o o o o o o 13 o o

More information

Procurement Contracts 2013

Procurement Contracts 2013 K UH UL rocurement ontracts he area covered in these covers are: LG L ransmission onkers nergy fficiency work iagara U Upstate edical harge uildmart 5 ities aster lans yracuse and ochester (onkers also

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

Epidemiology of Adverse Events in Air Medical Transport. Russell D. MacDonald, MD, MPH, Brie Ann Banks, BSc, MD, Merideth Morrison

Epidemiology of Adverse Events in Air Medical Transport. Russell D. MacDonald, MD, MPH, Brie Ann Banks, BSc, MD, Merideth Morrison Egy Av Ev A M T R D. MD, MD, MPH, B A Bk, BS, MD, Mh M A Ojv: Th v y qy - v v gy g y. Mh: R y g y w vw g h w h y v- v- v v. Tw vw y v v gz h g h xy. Dv w v v, wh qy,000 gh,000 h w. R: Bw Jy, 2002, J 30,

More information

Jesus Performed Miracles

Jesus Performed Miracles F Jonl P Ju Pr Mircl ch f lo Al n fri r b f Li blo n of ick li on Po k r u yi li br o n o y o on y r v y o r b f ch rfriror n -ll cr r p r o y k li Tor n of o ll y r u o kn on r ch n L ch p Ju Hl Officil

More information

Samknows Broadband Report

Samknows Broadband Report Samknows Broadband Report London Borough of Enfield This report describes the current broadband landscape for the London Borough of Enfield both in terms of general availability and choice, and in terms

More information

Prof. Dr. Habip ASAN Türk Patent Enstitüsü Başkanı Türk Patent Enstitüsü ANKARA. İstanbul, 18 Mart 2011 Ref: ZAY/kt/11-579.

Prof. Dr. Habip ASAN Türk Patent Enstitüsü Başkanı Türk Patent Enstitüsü ANKARA. İstanbul, 18 Mart 2011 Ref: ZAY/kt/11-579. Prof. Dr. Habip ASAN Türk Patent Enstitüsü Başkanı Türk Patent Enstitüsü ANKARA İstanbul, 18 Mart 2011 Ref: ZAY/kt/11-579 Sayın ASAN, TÜSİAD olarak markaların korunması ve taklitle mücadelenin ülkemiz

More information

Comparing two different non-vacuum bone cement mixing techniques

Comparing two different non-vacuum bone cement mixing techniques ønl)dunoõ.hplndlphqwrvx.duõúwõupd7hnql LQLQ.DUúÕODúWÕUÕOPDVÕ Dr. Güntekin Güner 1, 'U 1XU]DW (OPDOÕ 1, Dr. Ü. Sefa 0 H]]LQR OX 2, Dr. Tamer Baysal 3 HRPRMHQ NDUÕúWÕUPD NHPLN olphqwrvxqxq GDKD L\L PHNDQLN

More information

Top 100 Words In The Turkish Language

Top 100 Words In The Turkish Language Top 100 Words In The Turkish Language Hi there, I m so glad that you downloaded the list! If you are a complete beginner, this will be an important first aid in using the Anchor Method to cut to the critical

More information

Erasmus+: Changing lives, opening minds Pre-departure orientation 2015-16 Erasmus outgoing students. April, 2015

Erasmus+: Changing lives, opening minds Pre-departure orientation 2015-16 Erasmus outgoing students. April, 2015 Erasmus+: Changing lives, opening minds Pre-departure orientation 2015-16 Erasmus outgoing students April, 2015 Study in Europe Today s Program : BRIEF INFO ON ERASMUS+ EXCHANGE @ OzU BEFORE You Go DURING

More information

Annual Report of Procurement Contracts 2014

Annual Report of Procurement Contracts 2014 nnual eport of rocurement ontracts he cover highlights the following projects, clockwise from top left: nstallation of energy efficient boiler at oney sland Hospital elivery of large circuit breakers to

More information

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r.

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r. D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-0009 0 V o o r z ie n in g N ie u w la

More information

Interim Cost Report DIRECTION TO COMMISSIONER; NURSING FACILITY PAYMENT REFORM REPORT.

Interim Cost Report DIRECTION TO COMMISSIONER; NURSING FACILITY PAYMENT REFORM REPORT. Interim Cost Report Introduction Laws of Minnesota, 2015, Chapter 71, Article 6, Section 41, directs the Department of Human Services (DHS) to report on various aspects of the recent nursing facility payment

More information

SIA EVENT CODE LIBRARY

SIA EVENT CODE LIBRARY CODE CODE NAME DESCRIPTION Address field AR AC restoral AC power has been restored unused AT AC trouble AC power has been failed unused BA Burglary alarm Burglary zone has been violated while armed zone

More information

www.elfurat.com.tr 1

www.elfurat.com.tr 1 1 2 EL FURAT DIŞ TİC. VE TURİZM SAN. LTD. ŞTİ. 2006 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Kısa zaman içinde kendine iyi bir yer edinip başta Irak Cumhuriyeti olmak üzere tüm Ortadoğu ülkelerinde iyi bilinen,

More information

RAPORTTEJA 4/2005. Lapsiperheiden taloudellisen tilanteen kehitys Suomessa 1990 2002. Pasi Moisio (toim.) Stakes ja kirjoittajat

RAPORTTEJA 4/2005. Lapsiperheiden taloudellisen tilanteen kehitys Suomessa 1990 2002. Pasi Moisio (toim.) Stakes ja kirjoittajat RAPORTTEJA 4/2005 Pasi Moisio (toim.) Lapsiperheiden taloudellisen tilanteen kehitys Suomessa 1990 2002 Stakes ja kirjoittajat ISBN 951-33-1803-6 (verkkokirja) ISSN 1795-8210 ISBN 951-33-1804-4 (paperimoniste)

More information

JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY HYDERABAD Kukatpally, Hyderabad 500 085, Andhra Pradesh (India)

JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY HYDERABAD Kukatpally, Hyderabad 500 085, Andhra Pradesh (India) Grams: TECHNOLOGY Phone: Off: +91 40 23156113 Fax: +91 40 23158668 E Mail: dejntuh@gmail.com Kukatpally, Hyderabad 500 085, Andhra Pradesh (India) Dr. M.CHANDRA SHEKAR M.Sc., Ph.D. Professor of Physics

More information

Form: Parental Consent for Blood Donation

Form: Parental Consent for Blood Donation A R C Wt, C 20006 Ptl Ct f B i Ifi T f t y t ll f i y tl t q y t l A R C ly. Pl ll 1-800-RE-CROSS (1-800-733-2767) v. if y v q r t t i I iv t f yr,, t, y v t t: 1. Y y t t l i ly, 2. Y y t t t l i ( k

More information

AGE, EMPLOYMENT AND EDUCATIONAL REFORM: AN ALTERNATIVE VIEW OF UNEMPLOYMENT IN TURKEY

AGE, EMPLOYMENT AND EDUCATIONAL REFORM: AN ALTERNATIVE VIEW OF UNEMPLOYMENT IN TURKEY Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 66, No. 4, 2011, s. 21-31 AGE, EMPLOYMENT AND EDUCATIONAL REFORM: AN ALTERNATIVE VIEW OF UNEMPLOYMENT IN TURKEY Dr. Nevin Çavuşoğlu Philip Heap Dr. Robert Horn James

More information

PRODUCT CATALOG. Cabin Equipments

PRODUCT CATALOG. Cabin Equipments 2016 PRODUCT CATALOG ÖNSÖZ 1962 yılında torna ve kaynak atölyesi olarak yola çıktık. İçimizde hep aynı hedefe ulaşmanın azmi vardı. 1978 yılında çok zor şartlarda Türkiye'de bir ilke imza atarak universal

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

Pre-test / Post- test / Latest post-level of Copper micromol / 24 hr. 2#

Pre-test / Post- test / Latest post-level of Copper micromol / 24 hr. 2# Provocation tests for intoxication with Heavy s. Patient / ales = Heavy s Diaval-test nanool / litre 1# Copper icrool / 24 hr. 2# AK * f 1998 +PD Cu,Hg 2 72 80 0,1 5,7 16,9 22.02.2001 14,04.2005 Yes? Yes

More information

f w t Ew 0 sr} fmd z f}dvlh w/ y Ew ' t Ew 0 su hgnrvf z f}dvlh w/ x Ew 0 fldj udnlhw/ x Ew }qdn }doh} rg whjr/ nwöu vloqln mhvw z df}rq 1 MEx '

f w t Ew 0 sr} fmd z f}dvlh w/ y Ew ' t Ew 0 su hgnrvf z f}dvlh w/ x Ew 0 fldj udnlhw/ x Ew }qdn }doh} rg whjr/ nwöu vloqln mhvw z df}rq 1 MEx ' Dg1 ]dg1 9 Ur}zld}d jhrphwu }qlh }djdgqlhqlh vwhurzdqld god prghox srl djx r qdshg}lh udnlhwrz p1 Su} srpqlmp whq prgho= ;? { Ew ' { Ew n x Ew = jg}lh { Ew ' { ' Et> y W > t Ew 0 sr} md z }dvlh w/ y Ew

More information

CLASSIFICATION OF ELECTRONIC TAX SERVICES AND COMPARISON OF E-TAX MANAGEMENT SYSTEMS IN THE EUROPEAN COUNTRIES

CLASSIFICATION OF ELECTRONIC TAX SERVICES AND COMPARISON OF E-TAX MANAGEMENT SYSTEMS IN THE EUROPEAN COUNTRIES Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.212, C.17, S.1, s.6-8. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.212, Vol.17,

More information

CBOE Research Circular #RS07-294. DATE: April 11, 2007 TO: Members RE: New Listings

CBOE Research Circular #RS07-294. DATE: April 11, 2007 TO: Members RE: New Listings CBOE Research Circular #RS07-294 DATE: April 11, 2007 TO: Members RE: New Listings On 4/12/2007 The CBOE will begin trading options on the following equity securities. CBOE will trade in all existing months

More information

LIST OF RANK AND FILE CLASSES IN BU 9 As of December 1, 2011

LIST OF RANK AND FILE CLASSES IN BU 9 As of December 1, 2011 IB50 3812 AIR POLLUTION RESEARCH SPECIALIST $7,472.00 $9,082.00 E IB75 3887 AIR POLLUTION SPECIALIST A $4,204.00 $4,867.00 2 IB75 3887 AIR POLLUTION SPECIALIST B $5,034.00 $6,117.00 2 IB75 3887 AIR POLLUTION

More information

THE TURKISH DEMAND FOR FOOD * ABSTRACT

THE TURKISH DEMAND FOR FOOD * ABSTRACT - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 2111-2118, ANKARA-TURKEY THE TURKISH DEMAND FOR FOOD * Mehmet Arif ŞAHİNLİ ** ABSTRACT The main objective of

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

LLOHYl\KWHLV W+HOVLQJLQSXURMHQYHGHQODDGXQ NXYDDMDQD 1RHO5LVFRMD DWMDHOOLNND 6LVlOO\V

More information

SPECTRAL CALCULATION OF THE OUTPUT VOLTAGE OF AN INVERTER WITH BIPOLAR PULSE WIDTH MODULATION

SPECTRAL CALCULATION OF THE OUTPUT VOLTAGE OF AN INVERTER WITH BIPOLAR PULSE WIDTH MODULATION PECRAL CALCULAION OF HE OUPU VOLAGE OF AN INVERER WIH BIPOLAR PULE WIDH MODULAION Iv Mč, Vo Šu, Zvoo Bčć 3 Uvy o Zgb, Fuy o E Egg Compug Zgb, Co v.m@.h, vo.u@.h, zvoo.b@.h 3 Ab. Cov wh pu wh mouo u o o

More information

CBOE Research Circular #RS DATE: November 2, 2005 TO: Members RE: New Listings

CBOE Research Circular #RS DATE: November 2, 2005 TO: Members RE: New Listings CBOE Research Circular #RS05-775 DATE: November 2, 2005 TO: Members RE: New Listings Arena Pharmaceuticals, Inc. (ARNA) Cabot Oil & Gas Corp. (COG) Centene Corp. (CNC) Active Date - 11/3/2005 Active Date

More information

university For introductions, write for how introductions for

university For introductions, write for how introductions for How to write an introduction for a university essay. Create You How From the university and contrasting done earlier, a For can now put down their introduction essay.. How to write an introduction for

More information

Department of Economics, Meliksah University, Kayseri, Turkey, (2009- ). Department of Economics, Nigde University, Nigde, Turkey,(2008-2009 ).

Department of Economics, Meliksah University, Kayseri, Turkey, (2009- ). Department of Economics, Nigde University, Nigde, Turkey,(2008-2009 ). Assoc. Prof. Dr. Hüseyin KALYONCU Meliksah University Department of International Trade and Business 38280, Kayseri/TURKEY Tel: +90 352 2077314 Birth Place and Date: 04.03.1974 Adana/Turkey E-Mail: hkalyoncu@meliksah.edu.tr

More information

Fecal Incontinence Quality of Life Instrument

Fecal Incontinence Quality of Life Instrument Fecal Incontinence Quality of Life Instrument Q 1: In general, would you say your health is: 1 Excellent 2 Very Good 3 Good 4 Fair 5 Poor Q 2: For each of the items, please indicate how much of the time

More information

[3350089. csak. csak2. csak1 NYERŐÁR. csak3

[3350089. csak. csak2. csak1 NYERŐÁR. csak3 ó d m Mu W h m ó F m ó um u uh h m m j m m 3 w m3 3 d 3 3 óqum mm d d m ó Hó ó h mű m u ü 8 3 w m d qum ó mm ó h ü h m h u 8 3 IZ FÉF h W Mu + d IZ Ő h W Mu + d h 8 3 h 8 J Á D É O Z Z Z I M O Z Á Ö ÖM

More information

english parliament of finland

english parliament of finland gh f fd 2012 P cvd f h f y f h g Mdy, 6 Fby 2012. A h d MP, K T hd h ch h c f h S. E H (Sc Dcc Py) w -cd S, P Rv (N C Py) F Dy S d A Jh (F Py) Scd Dy S. Th g c c Tdy, 7 Fby, whch Pd f h Rbc Tj H d P f

More information

Code Book SMALL. The. Frank Tapson 2003 [trolcmb:1]

Code Book SMALL. The. Frank Tapson 2003 [trolcmb:1] Frank Tapson 2003 [trolcmb:1] The SMALL Code Book Plain CODE ALPHABET A CJ F PO N FC T LD A WL G LL N SP T RH A LX H TL O SF T XY B JX H PY O GH U PR C PE I TN P EH V LG D MJ I ES Q OI W VP D SZ J RW R

More information

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e C eo n t r u m S p o r t us I S t a d i o n p i ł k a r s k i

More information

VE DOĞA MERMERE SIRRINI VERDİ... nature gave its mystery to the marble...

VE DOĞA MERMERE SIRRINI VERDİ... nature gave its mystery to the marble... VE DOĞA MERMERE SIRRINI VERDİ... nature gave its mystery to the marble... 4 VE DOGA MERMERE SIRRINI VERDI... nature gave its mystery to the marble... 5 IÇINDEKILER HAKKIMIZDA ABOUT US OCAKLAR BURSA YÜCE

More information

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

Paper Technics Orientation Course in Papermaking 2009:

Paper Technics Orientation Course in Papermaking 2009: P P Otto Cou Pmkg 2009: g to mk u tt you ol o tgt P Wo ould ttd? Otto Cou Pmkg wll b of vlu to t followg gou of ol:- 1. P mll mloy, wo dl dtly wt t o of mkg d w to mov t udtdg of t o d t mll oto t bod

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

Rivulet. Panatana. Ship building. Answering the call of the sea

Rivulet. Panatana. Ship building. Answering the call of the sea LY H L JOYC HLY CH GUI IL UML O HU H K - F H H LV H C ICI KMO LX K UL O Y O OLL K C H OU H O O O LL O O O GOLF COU L CLU IC HHKHK ILHLILLOO JFKI QUKIG OI C O JMI K MILL M O QUKIG OI O M C M C M M C 800

More information

sarpak sarpak BUCKETS FOOD CONTAINERS Do a Dostu Ürünler Eco-Friendly products IML ve Ofset Bask IML & Offset Printing

sarpak sarpak BUCKETS FOOD CONTAINERS Do a Dostu Ürünler Eco-Friendly products IML ve Ofset Bask IML & Offset Printing Do a Dostu Ürünler Eco-Friendly products www..com.tr. Org. San. Böl. 825 Nolu Cadde No:7 Ba p nar / Gaziantep / TURKEY info@.com.tr t. +90 42 7 88 f. +90 42 7 88 61 www..com.tr www.kosgeb.gov.tr Basım

More information

Two River Views. A New Website at a New Home. Two River Community Bank Newsletter Fall 2015

Two River Views. A New Website at a New Home. Two River Community Bank Newsletter Fall 2015 T Rv V T Rv mm Bk Nl Fll 2015 A N W N Hm. W l x mg l l. Dg, l lk m v vg, k ll v l ll kg. Pl, mz ml v, mll z, g mll l. Skg, l. W v l l -vl g l v, g kg m m --g. I, ll l mvg m TRv.Bk. Ol -v gz lgl.k, g l

More information

Move on! aki a. customers. refer your brand. abildiniz. Would you like be in an interactive communicationrtawith your customers?

Move on! aki a. customers. refer your brand. abildiniz. Would you like be in an interactive communicationrtawith your customers? Mv! ö l z A. l uuz p uuz? B u l blbg plu ugu b lc cva v? z fllw b u ulw Au ç l?? l l f hgl z cu f h pw l z ç? S b uzluhw ull lgl u l g h z u ç çl? p v 4001 vb. cl S? 1 cl O IS, 1 O 900 ç ç l f u b GMP,

More information

2005/05/20 S A C S I S 2005 1 2005/05/20 S A C S I S 2005 4 ID ID A A ID Id P ID ID B B C C ID ID Id P ID A B ID IdP ID IdP ID ID ID A ID A ID Id P B ID B ID L A L A ID A B I D C ID OASIS: Or g a

More information

Director s Statement

Director s Statement " b f u gh Th ngb h f h h y ung h h n f h n y p h ChGu m nwh nh d' T u n b nd n ' " A W k, h, ThC Pu p O F F C A L S E L E C T O N S u F mf 2 9 P C n : m z @m y b f nk m m 415 5 48 6 4 MAY BE FRANK Fnk

More information

No Code Description 1 AB Government Tax 2 AC Value Added Tax 3 AE Passenger Service Charge (International) 4 AF Airport Departure Fee

No Code Description 1 AB Government Tax 2 AC Value Added Tax 3 AE Passenger Service Charge (International) 4 AF Airport Departure Fee 1 AB Government Tax 2 AC Value Added Tax 3 AE Passenger Service Charge (International) 4 AF Airport Departure Fee (Domestic/International) 5 AG Ticket Tax 6 AH Airport Tax 7 AI Baggage Security Screening

More information

The document is for study only,if tort to your rights,please inform us,we will delete

The document is for study only,if tort to your rights,please inform us,we will delete ! "#$% &!" # $ % &' (" ) *#+",",*! &"-*.*/ -** 0$ " '"+! * $"# &'"( '* " ), 1 2 "( + ",*! 3*'+ &'"(& 1 " 4 *,. '+ -*! &'"( ",,! "0 5 % &2$ */ -**!!"! 4, %6 (, /," &'*,*+ ", "$!,*/ / % " ",, * # * & )#,*"

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

stichting mathematisch centrum

stichting mathematisch centrum chg hch cu AFDLING INFORMATICA W 52/75 NOVMBR L.G.L.T. MRTNS & J. C. VAN VLIT RPAIRING TH PARNTHSIS SKLTON OF ALGOL 68 PROGRAMS: PROOF OF CORRCTNSS P u b c 2 bhv 49 d 3 LI 0 T}:;. f 4 A T H M ). T ;. f.

More information

info@ozciftay.com www.ozciftay. com

info@ozciftay.com www.ozciftay. com Çetin Emeç Blv. 1332 Sokak giriş Introduction The most significant feature that distinguishes ÖZÇİFTAY Incorporated Company from the other firms in the sector is the fact that it completes every kind of

More information

Book of Plans. Application for Development Consent. Thames Tideway Tunnel Thames Water Utilities Limited. Application Reference Number: WWO10001

Book of Plans. Application for Development Consent. Thames Tideway Tunnel Thames Water Utilities Limited. Application Reference Number: WWO10001 h w u h U Appc f vp Appc fc ub: B f c f:. Bc Swg AF gu : gu ()(), () H cp vb Bx F Ju h pg f b Appc f vp : B f f Vu Bx Vu Sc c wg p c jc-w wg p c jc-w wg cqu p jc-w wg p 4 jc-w wg w pc cg p S wg Ac S S

More information

BERGEN COMMUNITY COLLEGE DIVISION OF BUSINESS, PERFORMING ARTS AND SOCIAL SCIENCES BUSINESS DEPARTMENT

BERGEN COMMUNITY COLLEGE DIVISION OF BUSINESS, PERFORMING ARTS AND SOCIAL SCIENCES BUSINESS DEPARTMENT BERGEN COMMUNITY COLLEGE DIVISION OF BUSINESS, PERFORMING ARTS AND SOCIAL SCIENCES BUSINESS DEPARTMENT BUS 207 Pcpl f Mg S, Y Syllbu Dl Cu Nub/Sc: Mg Dy & T: Iuc: Offc Lc: Ph: R Nub: Offc Hu: E-l : C u

More information

Continuity and Change in Turkish Foreign Policy Toward Africa

Continuity and Change in Turkish Foreign Policy Toward Africa Continuity and Change in Turkish Foreign Policy Toward Africa Afrika ya Yönelik Türk Dış Politikasında Süreklilik ve Değişim Kieran E. Uchehara * Özet Bu makale Türkiye nin Afrika ülkeleri ile gelişen

More information

CE 415 Construc.on Management

CE 415 Construc.on Management SCHEDULE OF TOPICS CE 415 Construc.on Management Topic 1 The Construc.on Industry and Terminology 2 What is Construc.on Management? 3 Construc.on Procurement (Bid Analyses and Construc.on Contracts) 4

More information

Anadolu Universitesi, Egitim Fakultesi, Ingilizce Ogretmenligi Anabilim Dali 65

Anadolu Universitesi, Egitim Fakultesi, Ingilizce Ogretmenligi Anabilim Dali 65 Journal of Language and Linguistic Studies Vol.4, No.1, April 2008 Turkish EFL Learners Readiness for Learner Autonomy Özgür Yıldırım oyildirim@anadolu.edu.tr Abstract The notion of learner autonomy has

More information