สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓"

Transcription

1 สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หาร ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สาน กงาน กศน. สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ

2 สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทสร ปสาหร บผ บร หาร บทท 1 บทนา ความเป นมา 1 ว ส ยท ศน 2 พ นธก จ 2 ประเด นนโยบาย 2 ว ตถ ประสงค ในการบร หาร น ยาม บทท 2 แนวทางการบร หารของสาน กงาน กศน. แนวทางการดาเน นการบร หาร 4 แนวทางการบร หารของสาน กงาน กศน. 6 บทท การจ ดทาแผนบร หาร การพ จารณาค ดเล อกโครงการท จะนามาทาแผนบร หาร 9 โครงการท ค ดเล อกมาดาเน นการบร หารจ ดการ 18 กลย ทธ ในการจ ดการ 8 การจ ดทาแผนภ ม (Risk Profile) 8 แนวทางในการต ดตามและประเม นผล 41 ผลท คาดว าจะได ร บ 42 บทท 4 ผลการดาเน นงานบร หาร ผลการดาเน นงานตามแผนบร หาร 50 บทท 5 สร ปและข อเสนอแนะ ป จจ ยท ต องนาไปดาเน นการต อในป งบประมาณ พ.ศ สร ปผลการดาเน นงานจากการบร หารประจาป งบประมาณ พ.ศ ป ญหาอ ปสรรคจากการดาเน นงานบร หาร 59 ข อเสนอแนะ 59 แนวทางการพ ฒนาในป งบประมาณ พ.ศ บทสร ป 60

3 สารบ ญภาพ ภาพท 1 วงจรบร หาร 6 ภาพท 2 แผนภ ม แสดงความเช อมโยงของแผนย ทธศาสตร สาน กงาน กศน. 7 ก บแผนบร หาร ภาพท แนวทางการบร หารของสาน กงาน กศน. 8 ภาพท 4 แผนภ ม (Risk Profile) ของสาน กงาน กศน. 9 ก อนการจ ดการ ภาพท 5 แผนภ ม (Risk Profile) ของสาน กงาน กศน. 51 ภายหล งจ ดการ หน า

4 สารบ ญตาราง ตารางท 1 หล กเกณฑ ในการพ จารณาค ดเล อกโครงการเพ อนามาทาแผนบร หาร 9 ตารางท 2 ความสอดคล องก บนโยบาย/ ประเด นย ทธศาสตร ตารางท การพ จารณาค ดเล อกโครงการในป งบประมาณ พ.ศ ตารางท 4 การระบ ตารางท 5 หล กเกณฑ การให คะแนนความร นแรงของผลกระทบ (C) และโอกาสท จะเก ด ความเส ยหาย (L) ตารางท 6 การจ ดการ 0 7 ตารางท 7 การจ ดทาแผนบร หารของโครงการยกระด บค ณภาพการศ กษา 40 ตามอ ธยาศ ย ตารางท 8 ข อม ลและการส อสารด านการบร หาร 41 ตารางท 9 ผลการดาเน นงานตามแผนบร หาร ตารางท 10 สร ปผลการดาเน นงานจากการบร หาร ตารางท 11 สร ปผลการประเม นภายหล งการดาเน นการตามแผนบร หาร 5 55 ตารางท 12 การคานวณร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความสาเร จของเป าหมายของโครงการ 58 ตามแผนบร หาร

5 คานา ในการวางแผนบร หาร น น คณะทางานบร หารได ร วมก นกาหนด ของสาน กงาน กศน. และได พ จารณาท ม น ยสาค ญและโอกาสท เก ด รวมถ งว เคราะห หาสาเหต ท ทาให เก ดและพ จารณาว าจะยอมร บน นหร อไม ในกรณ ท น นย ง ไม ม ก จกรรมควบค มหร อม ก จกรรมควบค มแล วแต ย งไม เพ ยงพอต อการรองร บความ เส ยงน น หน วยงานจะต องวางแผนจ ดการและควบค มน นให อย ในระด บท ยอมร บได แต ต อง พ จารณาถ งค าใช จ ายหร อต นท นในการจ ดการให ม มาตรการในการจ ดการและประโยชน ท จะ ได ร บจากมาตรการควบค มน นด วย ในกรณ ท น นเก ดข น จะต องบร หารจ ดการ ท เก ดข นให องค กรหร อหน วยงานยอมร บได การวางแผนบร หารน นเป นเร องท ม ความสาค ญมาก ส วนการดาเน นการตามแผนน นสมาช กท กคนในองค กรต องให ความสาค ญมากเป น หลายเท า รวมท งต องปฏ บ ต ให เป นว ฒนธรรมองค กรด วย การรายงานผลการจ ดทาแผนบร หาร ฉบ บน เป นการดาเน นการบร หารในรอบป งบประมาณ 255 เพ อให ได ร บทราบผล การดาเน นงานต าง ๆ รวมท งแนวทางแก ไขเพ อการดาเน นการต อไปในป งบประมาณ 2554 คณะทางานบร หารขอขอบค ณท านเลขาธ การ กศน. (นายอภ ชาต จ ระว ฒ ) ตลอดจนผ บร หารท กท านท เห นความสาค ญและให การสน บสน นเป นอย างด และหว งว ารายงานสร ปผล การดาเน นงานตามแผนบร หารฉบ บน จะ เป นต นแบบและแนวทางให ก บหน วยงานนาไป ประย กต ใช ในการดาเน นงานให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลต อไป คณะทางานบร หาร ป งบประมาณ 255

6 ความเป นมา บทท 1 บทนา การบร หารงานขององค กรท กประเภท ท งภาคร ฐและภาคเอกชนต าง ม ว ตถ ประสงค บาง ประการ เช น เพ อค ณภาพการศ กษา เพ อสร างผลกาไร เพ อการให บร การประชา ชน เป นต น ไม ว าจะ กาหนดว ตถ ประสงค ไว เช นใดก ตาม การบรรล ว ตถ ประสงค ด งกล าวน น ก ต องประสบก บ (Risk) อย เสมอ ซ งอาจปรากฏในล กษณะท แตกต างก นออกไป เช น นโยบายการเง น ทร พยากรมน ษย เทคโนโลย การเม อง เป นภาวะค กคาม ป ญหา อ ปสรรคหร อการส ญเส ยโอกาส ซ งจะม ผลทาให องค กร ไม สามารถบรรล ว ตถ ประสงค ท กาหนดไว หร อก อให เก ดผลเส ยหายต อองค กร ท งในด านกลย ทธ การ ปฏ บ ต งาน การดาเน นธ รก จอย างต อเน องสม าเสมอ ประเด นสาค ญในเร องเก ยวก บ ค อ ความ ไม แน นอน (Uncertainty) ของผลล พธ ถ งแม บางท านอาจจะให คาอธ บายว า ก อให เก ดเฉพาะผลท ต ดตามมาท งในเช งบวกหร อเช งลบก ได และหากสามารถบร หารความเ ส ยงได อย างถ กต องแล ว ความ เส ยงจะก อให เก ดโอกาส และนาไปส นว ตกรรมได ต วอย างเช น โครงการร ฐบาลอ เล กทรอน คส (E- Government) ถ งแม ว าอาจม เข ามาเก ยวข องค อนข างมาก แต หากสามารถควบค มได แล ว จะช วยก อให เก ดโอกาสใน การพ ฒนาประส ทธ ภาพในการทางานและการให บร การประชาชนอย าง มาก เป นเร องประกอบก นระหว างองค ประกอบอย างน อย 2 ส วน ค อ โอกาสท น าจะเก ดข น ของส งท ไม พ งประสงค ก บผลกระทบท ตามมา ประโยชน ท พ งได ร บจากการท องค กรม การบร หารความ เส ยงอย า งเหมาะสมจะเป นการสน บสน นกลย ทธ และแผนงาน ช วยในการบรรล จ ดประสงค เข าใจภ ย ค กคามของโครงการ การปฏ บ ต งานในองค กรม ประส ทธ ภาพ มากข น ทาให แน ใจว าอย ในภาวะควบค มได สน บสน นให ม การ ปร บปร งงานอย างต อเน อง นอกเหน อจากน นทาให ม การส อสารก นในอ งค กรมากข น ความส มพ นธ ก ด ข นตามมา ผลโดยรวมจะช วยให องค กรม ช ยชนะต อค แข ง ถ าองค กรน นยอมร บระด บ โดยสร ป (Risk) เป นส งท มน ษย ท กคนไม อาจหล กเล ยงบางอย างเป นเร องท ม ความ จาเป น ซ งว ธ เด ย วท สามารถ หล กเล ยงได ค อ การไม ทาอะไรเลย แต ก หมายความว า จะไม สามารถบรรล ผลอะไรได เช นก น การบร หารเป นกระบวนการเช งระบบเพ อระบ ประเม น ควบค ม และส อสารต าง ๆ ท ม ผลต อช ว ต ทร พย ส น ท ม ผลกระทบโดยตรงต อการบร หา ร อ ปสรรค ความไม แน นอนและโอกาส ท จะเก ดอย างม ประส ทธ ผล การบร หารองค กรโดยรวม เป นการผสมผสานของการบร หาร โดยพ จารณาท งหมด ให ครอบคล มท ง องค กรให ม ความค ดมองไปข างหน าได ร บการสน บสน นและม ส วนร วมของผ บร หารและบ คลากรในองค กร น น ๆ

7 2 สาน กงาน กศน. ตระหน กและเห นความสาค ญของการบร หาร จ งได ม การจ ดทา ระบบบร หารของสาน กงาน กศน. เพ อบร หารป จจ ยและควบค มก จกรรม รวมท งกระบวนการ ดาเน นการต าง ๆ โดยลดม ลเหต ของแต ละโอกาสท จะทาให เก ดความเส ยหาย เพ อให ระด บของ และผลกระทบท จะเก ดข นในอนาคตอย ในระด บท สามารถยอมร บได ประเม นได ควบค มได และ ตรวจสอบได อย างม ระบบ โดยคาน งถ งการบรรล เป าหมายตามภารก จหล กของสาน กงาน กศน. และ เป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 255 เป นสาค ญ ว ส ยท ศน คนไทยได ร บการศ กษาตลอดช ว ตท ม ค ณภาพ อย างท วถ ง และเท าเท ยมก นเพ อให เก ดส งคม แห งการเร ยนร พ นธก จ 1. จ ดและส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยให ม ค ณภาพ 2. ส งเสร มการ ม ส วนร วมของภาค เค ร อข ายท งในและต างประเทศในการจ ดการศ กษานอก ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย. ส งเสร มช มชนให พ ฒนากระบวนการเร ยนร ตลอดช ว ตเพ อการพ ฒนาท ย งย น 4. พ ฒนาและส งเสร มการนาเทคโนโลย เพ อกา รศ กษามาใช ให เก ดประส ทธ ภาพต อก ารศ กษา ตลอดช ว ต 5. พ ฒนาบ คลากรเพ อการดาเน นงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ประเด นนโยบาย 1. การขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 2. การส งเสร มการม ส วนร วมของภาค เคร อข าย. การส งเสร มการพ ฒนากระบวนการเร ยนร ของช มชน 4. การใช เทคโนโลย เพ อการศ กษาในการพ ฒนาประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาตลอดช ว ต 5. การพ ฒนาสมรรถนะของบ คลากร ว ตถ ประสงค ในการบร หาร 1. เพ อให ผลการดาเน นงานของสาน กงาน กศน. เป นไปตามว ตถ ประสงค และเป าหมายท กาหนดไว 2. เพ อให เก ดความตระหน ก และเข าใจถ งด านต าง ๆ ท อาจเก ดข นในส วนราชการ และม ว ธ จ ดการท เหมาะสมในการลดให อย ในระด บท สามารถยอมร บได. เพ อม แนวทางการบร หารจ ดการอย างเป นระบบและม ประส ทธ ภาพ 4. เพ อให ม ระบบในการต ดตามตรวจสอบผลการดาเน นงานบร หาร

8 น ยาม 1. หมายถ ง เหต การณ /การกระทาใด ๆ ท อาจเก ดข นภายใต สถานการณ ท ไม แน นอนและจะส งผลกระทบหร อสร างความเส ยหาย (ท งท เป นต วเง นและไม เป นต วเง น) หร อก อให เก ดความ ล มเหลวหร อลดโอกาสท จะบรรล เป าหมาย ของแผนงาน/โครงการท สาค ญในแต ละประเด นย ทธศาสตร ตามท ระบ ในแผนปฏ บ ต ราชการประจาป ของส วนราชการ 2. การบร หาร หมายถ ง กระบวนการท เป น ระบบในการบร หารป จจ ยและควบค ม ก จกรรม รวมท งกระบวนการดาเน นงานต าง ๆ เพ อลดม ลเหต แต ละโอกาสท จะทาให เก ดความเส ยหาย จาก การดาเน นการท ไม เป นไปตามแผน เพ อให ระด บของและผลกระทบท จะเก ดข นในอนาคตอย ใน ระด บท สามารถร บได ประเม นได ควบค มได และตรวจสอบได อย างม ระบบ โดยในการดาเน นการ บร หารน นม งเน นแผนงาน /โครงการท สาค ญซ งผลสาเร จของแผนงาน /โครงการม ผลกระทบส งต อ การบรรล ความสาเร จตามประเด นย ทธศาสตร. ป จจ ยเส ยง หมายถ ง ต นเหต หร อสาเหต ท มาของท จะทาให ไม สามารถบรรล ว ตถ ประสงค ท กาหนดไว 4. การประเม น หมายถ ง การคาดคะเนหร อคานวณโอกาสท จะเก ดม ลเหต ท นาไปส ความเส ยหาย เพ อให ทราบถ งความสาค ญของท แตกต างก น และใช ในการพ จารณากาหนดจ ด ควบค มท ม น ยสาค ญ 5. ก จกรรมควบค ม หมายถ ง กระบวนการปฏ บ ต ท ท กคนในองค กรร วมก นพ จารณากาหนดข น เพ อสร างความม นใจในระด บท สมเหต สมผลในการบรรล ว ตถ ประสงค ของหน วยงาน

9 4 บทท 2 แนวทางการบร หารของสาน กงาน กศน. สาน กงาน กศน. ม เหต ผลและความจาเป นในการจ ดทาระบบบร หาร ด งน 1. เพ อปฏ บ ต ตามพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม อง ท ด พ.ศ หมวดท มาตรา 9 (1) กาหนดให ส วนราชการต องจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการไว เป น การ ล วงหน า 2. เพ อปฏ บ ต ตามคาร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 255 ระด บความสาเร จ ของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ท กาหนดให ส วนราชการต องม การ ว เคราะห และจ ดทาแผน บร หารเพ อเตร ยมการรองร บสภาวะการเปล ยนแปลงท จะเก ดข น แนวทางการดาเน นการบร หาร สาน กงาน ก.พ.ร. ได กาหนดแนวทางในการดาเน นการบร หารไว ด งน ส วนราชการต องม ข นตอนการดาเน นการ หล กเกณฑ ในการว เคราะห ประเม น และจ ดการ อย างเหมาะสมตามกระบวนการบร หารตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) ค อ 1. การกาหนดเป าหมายการบร หาร 2. การระบ ต าง ๆ. การประเม น 4. กลย ทธ ท ใช ในการจ ดการก บแต ละ 5. ก จกรรมการบร หาร 6. ข อม ลและการส อสารด านการบร หาร 7. การต ดตามผลและเฝ าระว งต าง ๆ

10 5 ท งน ในการว เคราะห เพ อระบ ต าง ๆ อาจพ จารณาจากป จจ ยเส ยงในหลายด าน เช น 1. ด านกลย ทธ เก ยวข องก บการบรรล เป าหมายและพ นธก จในภาพรวม โดยความ เส ยงท อาจจะเก ดข นเป นเน องจากการเปล ยนแปลงของสถานการณ และเหต การณ ภายนอก ส งผล ต อกลย ทธ ท กาหนดไว ไม สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร /ว ส ยท ศน หร อเก ดจากการกาหนด กลย ทธ ท ขาดการยอมร บและโครงการไม ได นาไปส การแก ไขป ญหาหร อการตอบสนอง ต อความต องการของ ผ ร บบร การหร อผ ม ส วนไ ด ส วนเส ยอย างแท จร ง หร อเป นท เก ดข นจากการต ดส นใจผ ดพลาด หร อนาการต ดส นใจน นมาใช อย างไม ถ กต อง 2. ด านการดาเน นงาน เก ยวข องก บประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลหร อผลการ ปฏ บ ต งาน โดยท อาจเก ดข นเป นเน องจากระบบงานภายในองค กร /กระบวนการ / เทคโนโลย หร อนว ตกรรมท ใช /บ คลากร/ความเพ ยงพอของข อม ล ส งผลต อประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ในการดาเน นโครงการ. ด านการเง น เป นเก ยวก บการบร หารงบประมาณและการเง น เช น การ บร หารการเง นไม ถ กต อง ไม เหมาะสม ทาให ขาดประส ทธ ภาพและไม ท นต อเหต การณ หร อเป น ท เก ยวข องก บการเง นขององค กร เช น การประมาณการงบประมาณไม เพ ยงพอและไม สอดคล องก บ ข นตอนการดาเน นงาน เป นต น เน องจากขาดการจ ดหาข อม ล การว เคราะห การวางแผน การควบค ม และ การจ ดทารายงานเพ อนามาใช ในการบร หารงบประมาณและการเง นด งกล าว 4. ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย /ระเบ ยบ เก ยวข องก บการปฏ บ ต ตามกฎ ระเบ ยบ ต าง ๆ โดยท อาจเก ดข นเป นเน องจากความไม ช ดเจน ความไม ท นสม ย หร อค วามไม ครอบคล มของกฎหมาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บต าง ๆ รวมถ งการทาน ต กรรมส ญญา การร างส ญญาท ไม ครอบคล มการดาเน นงาน ในการว เคราะห น น นอกจากส วนราชการจะพ จารณาป จจ ยเส ยงจากด านต าง ๆ แล ว ส วนราชการต องนาแนวค ดเร องธรรมาภ บ าลท เก ยวข องในแต ละด านมาเป นป จจ ยในการ ว เคราะห เช น ด านย ทธศาสตร โครงการท ค ดเล อกมาน นอาจม ต อเร องประส ทธ ผลและการ ม ส วนร วม ด านการดาเน นการ อาจม ต อเร องประส ทธ ภาพและความโปร งใส ด านการเง น อาจม ต อเร องน ต ธรรม และภาระร บผ ดชอบ ด านกฎ ระเบ ยบ อาจม ต อเร องน ต ธรรม และความเสมอภาค

11 แนวทางการบร หารของ สาน กงาน กศน. การจ ดทาระบบบร หารของ สาน กงาน กศน. ม แนวทางการดาเน นงานตามข นตอน ต าง ๆ สร ปเป นแผนภ ม การดาเน นงาน ด งน 6 ก. วงจรบร หาร 1. ระบ 1 4. ต ดตามและ ทบทวน การประเม น. การจ ดการ

12 7 ข. แผนภ ม แสดงความเช อมโยงของแผนย ทธศาสตร สาน กงาน กศน. ก บแผนบร หาร ว ส ยท ศน คนไทยได ร บการศ กษาตลอดช ว ตท ม ค ณภาพ อย างท วถ ง และเท าเท ยมก น เพ อให เก ดส งคมแห งการเร ยนร พ นธก จ ย ทธศาสตร แผนบร หาร

13 8 ค. แนวทางการบร หารของ สาน กงาน กศน. 1. แต งต งคณะกรรมการและคณะทางานบร หารความ เส ยง ของ สาน กงาน กศน. 2. ประช มเช งปฏ บ ต การเพ อจ ดทาแผนบร หาร ของสาน กงาน กศน.. แผนบร หาร ได ร บความเห นชอบจาก เลขาธ การ กศน. *ม ท มงานสน บสน น แต ละกล มงาน 4. ท กหน วยงานในส งก ดดาเน นการตามแผนฯ และรายงานผลการดาเน นงานรายไตรมาส 5. สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารประจาป และให ข อเสนอแนะในการปร บปร งแผนบร หารป ต อไป

14 9 บทท การจ ดทาแผนบร หาร การพ จารณาค ดเล อกโครงการท จะนามาทาแผนบร หาร เกณฑ ใน การพ จารณาค ดเล อกโครงการ ค อ เป นโครงการท ม ความ สาค ญ ซ งผลสาเร จของ โครงการจะส งผลกระทบเป นอย างส งต อการบรรล ความสาเร จตามประเด นย ทธศาสตร หร อนโยบายและ จ ดเน นการดาเน นงานของสาน กงาน กศน. ตารางท 1 หล กเกณฑ ในการพ จารณาค ดเล อกโครงการเพ อนามาทาแผนบร หาร ป จจ ยพ จารณา เกณฑ การพ จารณา สอดคล องก บประเด น ย ทธศาสตร ไม สอดคล องก บ กลย ทธ ในประเด น ย ทธศาสตร สอดคล องก บ บางกลย ทธ ใน ประเด นย ทธศาสตร สอดคล องก บกลย ทธ ในประเด นย ทธศาสตร 2. งบประมาณท ได ร บ ในป งบประมาณ พ.ศ. 255 ได ร บงบประมาณส ง เป นลาด บ และ ต ากว า ได ร บงบประมาณส ง เป นลาด บ 2 ได ร บงบประมาณส ง เป นลาด บ 1

15 10 ตารางท 2 ความสอดคล องก บนโยบาย/ ประเด นย ทธศาสตร ประเด นนโยบาย เป าประสงค นโยบาย โครงการ 1. การขยาย โอกาสและพ ฒนา ค ณภาพการศ กษา นอกระบบและ การศ กษาตาม อ ธยาศ ย 1.1 คนไทยได ร บ โอกาสทางการ ศ กษาอย างท วถ ง ครอบคล มและ เป นธรรม 1.2 ผ เร ยนและ ผ ร บบร การได ร บ การศ กษาท ม ค ณภาพได มาตรฐานและ ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ด านการ ศ กษานอกระบบ ด านการ การศ กษาตาม อ ธยาศ ย 1.1. ด านการ สน บสน น โครงการพ เศษ 1. โครงการส งเสร ม การอ านเพ อสร าง ส งคมแห งการเร ยนร ตลอดช ว ต 2. โครงการต วเข ม เต มเต มความร อย าง ม ค ณภาพ. โครงการยกระด บ ค ณภาพการศ กษา ตามอ ธยาศ ย ก จกรรมหล กท 4 การจ ดต งศ นย ว ทยาศาสตร เพ อ การศ กษาพ งงา ความสอดคล องก บ นโยบาย ,

16 11 ประเด นนโยบาย เป าประสงค นโยบาย โครงการ 2. การส งเสร มการ ม ส วนร วมของภาค เคร อข าย 2.1 ภาค เคร อข าย เข ามาร วมจ ดการ ศ กษาตลอดช ว ต ด านภาค เคร อข าย 1. โครงการส งเสร ม และประสานความ ร วมม อภาค เคร อข าย กศน.ต างประเทศ ประจาป งบประมาณ โครงการส งเสร ม และสน บสน นการ ดาเน นงานการศ กษา นอกระบบและการ ศ กษาตามอ ธยาศ ยใน ร ปแบบภาค เคร อข าย. โครงการ เสร มสร างความ เข มแข งด านการ บร หารจ ดการให แก หน วยงานท จ ดการ ศ กษาสาหร บคน พ การ ความสอดคล องก บ นโยบาย

17 12 ประเด นนโยบาย เป าประสงค นโยบาย โครงการ. การส งเสร มการ พ ฒนา กระบวนการ เร ยนร ของช มชน.1 ช มชนม การ จ ดการความร และ กระบวนการเร ยนร เพ อสร งส งคมแห ง การเร ยนร ตลอด ช ว ต.2 แหล งการ เร ยนร ม อย อย าง ท วถ งและได ร บ การพ ฒนาเพ อ สนองตอบความ ต องการการเร ยนร ของประชาชน.1.1 ด านส งเสร ม การเร ยนร ของ ช มชน 1. โครงการยกระด บ ค ณภาพการศ กษา ตามอ ธยาศ ย ก จกรรมหล กท 2 การพ ฒนาห องสม ด ประชาชนให เป น ศ นย กลางการเร ยนร ตลอดช ว ตของช มชน ก จกรรมหล กท การจ ดหาโครงสร าง พ นฐานด าน ICT เพ อส งเสร มการ ศ กษาตามอ ธยาศ ย ในศ นย การเร ยน ช มชน 2. โครงการส งเสร ม สน บสน นให คน พ การ ครอบคร ว ช มชน และองค กร เอกชนร วมก น พ ฒนาสร างองค ความร ในการจ ดการ ศ กษาให ก บคนพ การ ความสอดคล องก บ นโยบาย

18 1 ประเด นนโยบาย เป าประสงค นโยบาย โครงการ 4. การใช เทคโนโลย เพ อ การศ กษา ในการพ ฒนา ประส ทธ ภาพการ จ ดการศ กษาตลอด ช ว ต 4.1 หน วยงานและ สถานศ กษานา เทคโนโลย เพ อการ ศ กษามาใช ในการ บร การการเร ยนร แก ประชาชนอย าง ม ประส ทธ ภาพ ด านเทคโน โลย เพ อการศ กษา 1. โครงการต ดตาม และประเม นผลการ ใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร 2. โครงการยกระด บ ค ณภาพการศ กษา ตามอ ธยาศ ย ก จกรรมหล กท 1 การพ ฒนาว ทย / โทรท ศน เพ อ การศ กษา ความสอดคล องก บ นโยบาย

19 14 ประเด นนโยบาย เป าประสงค นโยบาย โครงการ 5. การพ ฒนา สมรรถนะของ บ คลากร 5.1 บ คลากรม สมรรถนะส งข น ในการดาเน นงาน การศ กษานอก ระบบและ การศ กษาตาม อ ธยาศ ย ด านการ บร หารจ ดการ 1. โครงการอบรม เช งปฏ บ ต การพ ฒนา บ คลากรด าน แผนงานของ สาน กงาน กศน. ประจาป งบประมาณ พ.ศ โครงการพ ฒนา บ คลากรผ ดาเน นงาน ของศ นย การเร ยน กศน. ในต างประเทศ. โครงการพ ฒนา คร ผ สอนคนพ การ และบ คลากรท เก ยวข องก บการจ ด การศ กษา กศน. ให ก บคนพ การ ความสอดคล องก บ นโยบาย

20 15 ตารางท การพ จารณาค ดเล อกโครงการในป งบประมาณ พ.ศ. 255 ประเด นย ทธศาสตร 1. การขยายโอกาสและ พ ฒนาค ณภาพการศ กษา นอกระบบแลการศ กษา ตามอ ธยาศ ย โครงการ 1.1 โครงการส งเสร ม การอ านเพ อสร าง ส งคมแห งการเร ยนร ตลอดช ว ต 1.2 โครงการต วเข ม เต มความร อย างม ค ณภาพ 1. โครงการยกระด บ ค ณภาพการศ กษาตาม อ ธยาศ ย ก จกรรมหล กท 4 จ ดต งศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษาพ งงา สอดคล องก บ ประเด นย ทธศาสตร (a) งบประมาณ ท ได ร บ (b) 15,000, ,000, ,125,000.- ความสาค ญของ โครงการ (a*b) ม ผลกระทบส ง

21 16 ประเด นย ทธศาสตร 2. ส งเสร มการม ส วนร วมของภาค เคร อข าย โครงการ 2.1 โครงการส งเสร มและ ประสานความร วมม อภาค เคร อข าย กศน. ต างประเทศ ประจาป งบประมาณ โครงการส งเสร มและ สน บสน นการดาเน นงาน การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย ในร ปแบบภาค เคร อข าย 2. โครงการเสร มสร าง ความ เข มแข งด านการ บร หารจ ดการ ให แก หน วยงานท จ ดการศ กษา สาหร บคนพ การ สอดคล องก บประเด น ย ทธศาสตร (a) งบประมาณ ท ได ร บ (b) 2,168, , ,250.- ความสาค ญของ โครงการ (a*b) ม ผลกระทบส ง. ส งเสร มการ พ ฒนากระบวนการ เร ยนร ตลอดช ว ต ของช มชน.1 โครงการยกระด บ ค ณภาพการศ กษาตลอดช ว ต ก จกรรมหล กท 2 พ ฒนาห องสม ดประชาชนให เป นศ นย กลางการเร ยนร ตลอดช ว ตของช มชน.2 โครงการส งเสร ม สน บสน นให คนพ การ ครอบคร ว ช มชนและองค กร เอกชนร วมก นพ ฒนาสร าง องค ความร ในการจ ดการ ศ กษาให ก บคนพ การ 75,175, ,600.- ม ผลกระทบส ง

22 17 ประเด นย ทธศาสตร 4. ใช เทคโนโลย เพ อ การศ กษาในการพ ฒนา ประส ทธ ภาพการจ ด การศ กษาตลอดช ว ต โครงการ 4.1 โครงการต ดตามและ ประเม นผลการใช ระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร 4.2 โครงการยกระด บ ค ณภาพการศ กษาตาม อ ธยาศ ย ก จกรรมหล กท 1 พ ฒนาว ทย / โทรท ศน เพ อการศ กษา ก จกรรมหล กท จ ดหาโครงสร าง พ นฐานด าน ICT เพ อส งเสร ม การศ กษาตามอ ธยาศ ย สอดคล องก บประเด น ย ทธศาสตร (a) งบประมาณ ท ได ร บ (b) 150, ,680, ,675,000.- ความสาค ญของ โครงการ (a*b) ม ผลกระทบส ง 5. พ ฒนาสมรรถนะ ของบ คลากร 5.1 โครงการพ ฒนาบ คลากร ผ ดาเน นงานของศ นย การเร ยน กศน. ในต างประเทศ 5.2 โครงการพ ฒนาคร ผ สอน คนพ การและบ คลากรท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษา กศน. ให ก บคนพ การ 5. โครงการอบรม เช งปฏ บ ต การการพ ฒนา บ คลากรด านแผนงานของ สาน กงาน กศน. ประจาป งบประมาณ พ.ศ , , ,860.- ม ผลกระทบส ง

23 18 โครงการท ค ดเล อกมาดาเน นการบร หารจ ดการ 1. ประเด นย ทธศาสตร : การขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย - โครงการท พ จารณามาดาเน นการบร หารจ ดการ ค อ โครงการต วเข มเต มความร อย างม ค ณภาพ - ว ตถ ประสงค ของโครงการ : สร างโอกาสทางการศ กษาให เท าเท ยมก น - เป าหมายการบร หารของโครงการ : จานวนรายการโทรท ศน ท ออกอากาศ ทางสถาน ว ทย โทรท ศน แห งประเทศไทย 2. ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของภาค เคร อข าย - โครงการท พ จารณามาดาเน นการบร หารจ ดการความเส ยง ค อ โครงการ ส งเสร มและ สน บสน นการดาเน นงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยในร ปแบบภาค เคร อข าย - ว ตถ ประสงค ของโครงการ : ส งเสร มความร วมม อก บเคร อข าย - เป าหมายการบร หารของโครงการ : จานวนภาค เคร อข ายท ร วมจ ดการศ กษา นอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย. ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการพ ฒนากระบวนการเร ยนร ของช มชน - โครงการท พ จารณามาดาเน นการบร หารจ ดการ ค อ โครงการ พ ฒนา ห องสม ดประชาชนให เป นศ นย กลางการเร ยนร ตลอดช ว ตของช มชน - ว ตถ ประสงค ของโครงการ : พ ฒนาห องสม ดประชาชนให เป นศ นย กลางการเร ยนร ของช มชน - เป าหมายการบร หารของโครงการ : จานวนห องสม ดประชาชนท ได ร บการ พ ฒนาให เป นศ นย กลางการเร ยนร ของช มชน 4. ประเด นย ทธศาสตร : การใช เทคโนโลย เพ อการศ กษาในการพ ฒนาประส ทธ ภาพการจ ด การศ กษาตลอดช ว ต - โครงการท พ จารณามาดาเน นการบร หารจ ดการ ค อ โครงการ จ ดหา โครงสร างพ นฐานด าน ICT เพ อส งเสร มการศ กษาตามอ ธยาศ ย - ว ตถ ประสงค ของโครงการ : จ ดหาโครงสร างพ นฐานด าน ICT ให ก บศ นย การเ ร ยน ช มชน (กศน. ตาบล) - เป าหมายการบร หารของโครงการ : จานวนศ นย การเร ยนช มชน (กศน. ตาบล) ท ม โครงสร างพ นฐานด าน ICT

24 5. ประเด นย ทธศาสตร : การพ ฒนาสมรรถนะของบ คลากร - โครงการท พ จารณามาดาเน นการบร หารจ ดการ ค อ โครงการ อบรมเช ง ปฏ บ ต การพ ฒนาบ คลากรด านแผนงานของสาน กงาน กศน. ประจาป งบประมาณ ว ตถ ประสงค ของโครงการ : พ ฒนาบ คลากรด านแผนงาน - เป าหมายการบร หารของโครงการ : จานวนบ คลากร กศน. ท ปฏ บ ต งานด าน แผนงานท ได ร บการอบรม 19

25 20 ตารางท 4 การระบ ประเด นย ทธศาสตร โครงการ การส งเสร มการม ส วนร วมของภาค เคร อข าย ส งเสร มและสน บสน นการดาเน นงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตาม อ ธยาศ ยในร ปแบบภาค เคร อข าย ก จกรรม 1. จ ดทา ฐานข อม ล ภาค เคร อข าย ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ได ข อม ลท ไม ถ กต อง ครบถ วน และเป น ป จจ บ น การจ ดทา ฐานข อม ล ล าช า ม ส วน ร วม กระจาย อานาจ น ต ธรรม เสมอ ภาค 2. ส มมนา แลกเปล ยน เร ยนร การ ดาเน นงาน ก บภาค เคร อข าย ไม ม การ จ ดทา แนวทาง ในการ ดาเน นงาน ร วมก น ภาค เคร อข าย ไม ได เข าร วม ท กภาคส วน

26 21 ตารางท 4 การระบ ประเด นย ทธศาสตร โครงการ การส งเสร มการม ส วนร วมของภาค เคร อข าย ส งเสร มและสน บสน นการดาเน นงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ในร ปแบบภาค เคร อข าย ก จกรรม. ค ดเล อก บ คลากร หน วยงาน เคร อข ายท จ ดและหร อ สน บสน น กศน. ด เด น ป จ ดทาและ มอบเข มเช ด ช เก ยรต คร กศน.พร อม ก บ เก ยรต บ ตร 5. จ ดพ มพ ทาเน ยบ คร กศน. ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ การ เผยแพร ไม ท วถ ง ไม ม การ กาหนด เกณฑ การ ค ดเล อกอย าง ช ดเจน คร ไม ได เข า ร วมงานอย าง ท วถ ง โปร งใส ม ส วน ร วม กระจาย อานาจ น ต ธรรม เสมอ ภาค

27 22 ตารางท 4 การระบ ประเด นย ทธศาสตร โครงการ การพ ฒนาสมรรถนะของบ คลากร อบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาบ คลากรด านแผนงานของสาน กงาน กศน. ประจาป งบประมาณ 255 ก จกรรม 1. ประช ม จ ดทา หล กส ตร และพ ฒนา เอกสาร ประกอบ การอบรม 2. อบรม เช งปฏ บ ต การพ ฒนา บ คลากร ด าน แผนงาน ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบ สนอง ระยะเวลา และหล กส ตร ไม สอดคล อง ก น ขาดการ ประเม น ความพ งพอใจ ของ ผ เข าร บการ อบรม ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วน ร วม กล ม เป า หมาย ม ส วน ร วม ใน การ จ ดทา น อย กระจาย อานาจ น ต ธรรม เสมอ ภาค บ คลากร ท ปฏ บ ต หน าท ด าน แผนงาน ไม ได ร บ การอบรม เน องจาก บ คลากร แต ละ หน วยงาน ม จานวน จาก ด

28 2 ตารางท 4 การระบ ประเด นย ทธศาสตร การใช เทคโนโลย เพ อการศ กษาในการพ ฒนาประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาตลอดช ว ต โครงการ จ ดหาโครงสร างพ นฐานด าน ICT เพ อส งเสร มการศ กษาตามอ ธยาศ ย ก จกรรม 1. สารวจ ความ ต องการและ ความพร อม ของ ศรช. ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส - ข อม ลท ได ไม เป น ป จจ บ น ในขณะท ดาเน นการ - ความ ปลอดภ ย ของอาคาร สถานท บางแห งอาจม จ ดท ไม ปลอดภ ย - การ กาหนด ค ณล กษณะ เฉพาะของ เคร อง คอมพ วเตอร ทาให การ จ ดซ อจ ดหา ล าช า วงเง น ต ากว าความ เป นจร ง ใช ระยะเวลา ในการ ดาเน นงาน ยาวนาน ม ส วน ร วม กระจาย อานาจ น ต ธรรม เสมอภาค 2.จ ดหา คอมพ วเตอร พร อม อ ปกรณ และ ต ดต งระบบ - การจ ดซ อ ล าช าเน องจาก ค ณล กษณะ เฉพาะ (spec) ส ง และการ จ ดซ อในพ นท ม ผ ค าน อย - ขาด งปม. ต อเน อง ในการด แล ร กษาและ ซ อมบาร ง -บ คลากรท ร บ ผ ดชอบ ไม ม ความร เร องการ จ ดซ อ จ ดจ าง - จานวน ศรช. ม จานวนมาก ทาให การ จ ดสรร งบประมาณ ไม เพ ยงพอ และใช ระยะเวลา ในการ ดาเน นงาน ป

29 24 ตารางท 4 การระบ ประเด นย ทธศาสตร การใช เทคโนโลย เพ อการศ กษาในการพ ฒนาประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาตลอดช ว ต โครงการ จ ดหาโครงสร างพ นฐานด าน ICT เพ อส งเสร มการศ กษาตามอ ธยาศ ย ก จกรรม.เช า บร การ อ นเตอร เน ต ความเร วส ง (ใน ศรช.) (โอนให สป. ดาเน นการ) ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส - การ บร หาร จ ดการ ขาดความ ช ดเจน ม การ ปร บเปล ยน จ ดต ดต ง ม ส วน ร วม กระจาย อานาจ น ต ธรรม เสมอ ภาค 4. จ ด ก จกรรม การศ กษา ตาม อ ธยาศ ย (ICT ใน ศรช.) - ขาดการ สร างความ เข าใจการ ช แจงต อ ผ ปฏ บ ต งาน ในระด บ พ นท

30 25 ตารางท 4 การระบ ประเด นย ทธศาสตร การขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย โครงการ TUTOR CHANNEL ก จกรรม 1. ประสาน งานขอ ความ ร วมม อ สน บสน น จากคร ใน โรงเร ยนท ม ช อเส ยง ท งภาคร ฐ เอกชนและ โรงเร ยน กวดว ชา ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ไม ได ร บ ความ ร วมม อ/ สน บสน น อย าง ต อเน อง ม ส วน ร วม กระจาย อานาจ น ต ธรรม เสมอ ภาค 2. จ ดสอน เสร ม ความร ออกอากาศ ทางสถาน ว ทย โทรท ศน NBT,ETV รายการ ออกอากาศ ซ า/ไม ได ออกอากาศ

31 26 ตารางท 4 การระบ ประเด นย ทธศาสตร การขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย โครงการ TUTOR CHANNEL ก จกรรม. จ ดก จกรรม TUTOR CHANNEL ON TOUR ในส วนภ ม ภาค ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส การจ ด ก จกรรม ไม ได กระจาย อย างท วถ ง ม ส วน ร วม กระจาย อานาจ น ต ธรรม เสมอ ภาค 4. การ ประชาส มพ นธ โครงการ การ ปชส. ไม ท วถ ง กล มเป าหมาย ไม ได ร บ ข อม ล ข าวสาร ในการชม รายการ ล วงหน า 5. ต ดตามและ ประเม นผล ไม ม การ ต ดตามและ ประเม น ความสาเร จ ของ โครงการ

32 27 ตารางท 4 การระบ ประเด นย ทธศาสตร การส งเสร มการพ ฒนากระบวนการเร ยนร ของช มชน โครงการ พ ฒนาห องสม ดประชาชนให เป นศ นย กลางการเร ยนร ตลอดช ว ตของช มชน ก จกรรม 1. จ ดหา โครงสร าง พ นฐาน ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส จ ดซ อ/จ ดจ าง ล าช ากว า แผนท กาหนด - ว ธ การ จ ดซ อจ ดจ าง ทาให ไม สามารถได พ สด และ คร ภ ณฑ ท ไม ม ค ณภาพ เน องจากผ พ จารณา จาเป นต อง เล อกผ เสนอ ราคาต าส ด - การ กาหนด ค ณล กษณะ เฉพาะของ เคร อง คอมพ วเตอร ทาให การ จ ดซ อจ ดหา ล าช า วงเง น ต ากว าความ เป นจร ง ใช ระยะเวลา ในการ ดาเน นงาน ยาวนาน - ไม ท นเวลา ก บการ ใช งาน - บ คลากร ท ร บผ ดชอบ ไม ม ความร เร องการ จ ดซ อจ ด จ าง ม ส วน ร วม กระจาย อานาจ น ต ธรรม เสมอภาค - จานวน ห องสม ดม จานวนมาก ทาให การ จ ดสรร งบประมาณ ไม เพ ยงพอ และใช ระยะเวลา ในการ ดาเน นงาน ป 2. พ ฒนา ระบบการ ให บร การ

33 28 ตารางท 4 การระบ ประเด นย ทธศาสตร การส งเสร มการพ ฒนากระบวนการเร ยนร ของช มชน โครงการ พ ฒนาห องสม ดประชาชนให เป นศ นย กลางการเร ยนร ตลอดช ว ตของช มชน ก จกรรม. จ ด ก จกรรม ส งเสร ม การเร ยนร (ห องสม ด) ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส - งบประมาณ ดาเน นการ ล าช าและไม สอดคล องก บ การจ ด ก จกรรม ม ส วน ร วม กระจาย อานาจ น ต ธรรม เสมอภาค - ผ ปฏ บ ต งานไม ได ร บฟ งการ ช แจงท ก แห ง - การ จ ดสรร งบประมาณ ใช ระยะ เวลาในการ ดาเน นงาน ป 4. จ ด หน วย บร การ เคล อนท - การกาหนด ค ณล กษณะ เฉพาะล าช า

34 ตารางท 5 หล กเกณฑ การให คะแนนความร นแรง ของผลกระทบ (C) และโอกาสท จะเก ดความเส ยหาย (L) ประเด น/องค ประกอบท พ จารณา ระด บคะแนน 1 = น อยมาก 2 = น อย = ปานกลาง 4 = ส ง 5 = ส งมาก ความร นแรงของผลกระทบ (C) ม ลค าความเส ยหาย C 1 < 1 หม นบาท 1-5 หม นบาท 5 หม น แสนบาท 2.5 แสน -10 ล าน >10 ล านบาท อ นตรายต อช ว ต C 2 เด อดร อน ราคาญ บาดเจ บเล กน อย บาดเจ บต องร กษา บาดเจ บสาห ส อ นตรายถ งช ว ต หร อ หร อระด บ หร อระด บ ทางการแพทย หร อระด บ หร อระด บ ระด บความปลอดภ ย น อยมาก น อย ปานกลาง ส ง ส งมาก ผลกระทบต อภาพล กษณ ของ C.1 น อยมาก น อย ปานกลาง ส ง ส งมาก หน วยงาน หร อผลการสารวจความพ งพอใจ C.2 พ งพอใจ >80% >60-80% >40-60% >20-40% 20% หร อข าวสารจากส อมวลชนใน C. 1 ข าว/เด อน 2 ข าว/เด อน ข าว/เด อน 4 ข าว/เด อน ข าว/เด อน เช งลบ จานวนล กค าท ได ร บความเส ยหาย C 4 กระทบเฉพาะกล ม กระทบเฉพาะกล ม กระทบเฉพาะกล ม กระทบผ เก ยวข อง กระทบผ เก ยวข อง หร อ ผ ท ได ร บผลกระทบ ผ เก ยวข อง ผ เก ยวข องโดยตรง ผ เก ยวข องโดยตรง โดยตรงท งหมด โดยตรงท งหมด โดยตรง บางราย เป นส วนใหญ ท งหมด และผ อ นบางส วน และผ อ นมากราย จานวนผ ร องเร ยน (ต อเด อน) C 5 น อยกว า 1 ราย 1-2 ราย - 5 ราย 5-6 ราย 7 รายข นไป (ต อเด อน) (ต อเด อน) (ต อเด อน) (ต อเด อน) (ต อเด อน) โอกาสท จะเก ดความเส ยหาย (L) ระเบ ยบและค ม อปฏ บ ต L 1 ม ท ง 2 อย างและ ม อย างใดอย างหน ง ม ท ง 2 อย าง ม อย างใดอย างหน ง ไม ม ท ง 2 อย าง ม การปฏ บ ต ตาม และม การปฏ บ ต ตาม แต ปฏ บ ต ตามอย างใด แต ไม ถ อปฏ บ ต และไม ถ อปฏ บ ต อย างหน งหร อไม ถ อ ปฏ บ ต การควบค ม ต ดตาม และตรวจสอบ L 2 ท กส ปดาห ท ก 2 ส ปดาห ท ก 1 เด อน ท ก เด อน ท ก 6 เด อน ของผ บ งค บบ ญชาหร อหน วยอ น ๆ หร อมากกว า การอบรม/สอนงาน/ทบทวน L ท กเด อน ท ก เด อน ท ก 6 เด อน ท ก 1 ป มากกว า 1 ป การปฏ บ ต งาน ความถ ในการเก ดข อผ ดพลาด L 4 5 ป /คร ง 2- ป /คร ง 1 ป /คร ง 1-6 เด อน/คร ง 1 เด อน/คร ง การปฏ บ ต งาน (เฉล ย : ป /คร ง) ไม เก น 5 คร ง/ป หร อมากกว า โอกาสท จะเก ดเหต การณ L 5 น อยท ส ด น อย ปานกลาง ส ง เก ดแน นอน ความถ ในการเปล ยนแปลง L 6 5 ป /คร ง 4 ป /คร ง ป /คร ง 2 ป /คร ง 1 ป /คร ง หมายเหต - ค า C1 และ L4 ปร บตามเกณฑ ของ สตง. แล ว - C = Consequent - L = Likelihoods 29

35 0 ตารางท 6 การจ ดการ โครงการ TUTOR CHANNEL ประเภทของ ท เก ยวข อง ด านการ ดาเน นการ ก จกรรม ป จจ ยเส ยง โอกาส ผลกระทบ 1. ประสาน ความร วมม อ O1 ไม ได ร บ ความร วมม อ อย างต อเน อง 2 5 ระด บ ความ เส ยง 10 กลย ทธ ท ใช จ ดการความ เส ยง ยอมร บ แนวทางการ จ ดการ 2. จ ดสอนเสร ม ความร O2 รายการ ไม ได ออกอากาศ 5 15 ยอมร บ. จ ดก จกรรม ในส วนภ ม ภาค 4. การ ประชาส มพ นธ O การจ ด ก จกรรมไม ได กระจายอย าง ท วถ ง O4 กล ม เป าหมายไม ได ร บข อม ลข าวสาร ในการชม รายการล วงหน า ยอมร บ ยอมร บ 5. ต ดตามและ ประเม นผล O5 ไม ม การ ต ดตามและ ประเม น ความสาเร จ ของโครงการ ยอมร บ

36 1 ตารางท 6 การจ ดการ โครงการ ส งเสร มและสน บสน นการดาเน นการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยในร ปแบบภาค เคร อข าย ประเภทของ ท เก ยวข อง ด านการ ดาเน นการ ด านกฎ ระเบ ยบ ด านการ ดาเน นการ ก จกรรม ป จจ ยเส ยง โอกาส ผลกระทบ 1. จ ดทา ฐานข อม ลภาค เคร อข าย 2. ส มมนา แลกเปล ยน เร ยนร. ค ดเล อก บ คลากร หน วยงาน เคร อข ายด เด น 4. จ ดทาและ มอบเข มเช ดช เก ยรต คร กศน. 5. จ ดพ มพ ทาเน ยบคร กศน. O6 ได ข อม ลไม ถ กต องครบถ วน และเป นป จจ บ น O7 การจ ดทา ฐานข อม ลล าช า O8 ไม ม การ จ ดทาแนว ทางการ ดาเน นงาน ร วมก น O9 ภาค เคร อข ายไม ได เข าร วมท ก ภาคส วน C1 ไม ม การ กาหนดเกณฑ การค ดเล อกอย าง ช ดเจน O10 คร ไม ได เข าร วมงานอย าง ท วถ ง O11 การ เผยแพร ไม ท วถ ง ระด บ ความ เส ยง กลย ทธ ท ใช จ ดการความ เส ยง ยอมร บ ยอมร บ ยอมร บ ยอมร บความ เส ยง ยอมร บ ยอมร บ ยอมร บ แนวทางการ จ ดการ

37 2 ตารางท 6 การจ ดการ โครงการ อบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาบ คลากรด านแผนงานของสาน กงาน กศน. ประจาป งบประมาณ 255 ประเภทของ ท เก ยวข อง ด านการ ดาเน นการ ก จกรรม ป จจ ยเส ยง โอกาส ผลกระทบ 1. ประช ม จ ดทาหล กส ตร และพ ฒนา เอกสาร ประกอบการ อบรม O12 ระยะเวลา และหล กส ตร ไม สอดคล องก น O1 กล ม เป าหมายม ส วน ร วมในการจ ดทา น อย ระด บ ความ เส ยง 4 4 กลย ทธ ท ใช จ ดการความ เส ยง ยอมร บ ยอมร บ แนวทางการ จ ดการ 2. อบรมเช ง ปฏ บ ต การ พ ฒนาบ คลากร ด านแผนงาน O14 ขาดการ ประเม นความพ ง พอใจของผ เข า ร บการอบรม ยอมร บ O15 บ คลากร ท ปฏ บ ต หน าท ด านแผนงาน ไม ได เข าร บการ อบรมเน องจาก บ คลากรในแต ละหน วยงานม จานวนจาก ด ยอมร บ

38 ตารางท 6 การจ ดการ โครงการ จ ดหาโครงสร างพ นฐานด าน ICT เพ อส งเสร มการศ กษาตามอ ธยาศ ย ประเภทของ ท เก ยวข อง ด านการ ดาเน นการ ก จกรรม ป จจ ยเส ยง โอกาส ผลกระทบ 1. สารวจ ความต องการ และความ พร อมของ ศรช. O16 ข อม ลท ได ไม เป นป จจ บ น ในขณะท ดาเน นการ O17 ความ ปลอดภ ยของ อาคารสถานท บางแห งอาจม จ ด ท ไม ปลอดภ ย 4 4 ระด บ ความ เส ยง 9 16 กลย ทธ ท ใช จ ดการ ยอมร บ ลด แนวทางการ จ ดการ 1. กาหนดให ม ผ ร บผ ดชอบ หร อจ ดให ม เวร ยามร กษาความ ปลอดภ ย 2. จ ดหา คอมพ วเตอร พร อมอ ปกรณ และต ดต ง ระบบ O18 การ กาหนด ค ณล กษณะ เฉพาะของเคร อง คอมพ วเตอร ทา ให การจ ดซ อ จ ดหาล าช า วงเง นต ากว า ความเป นจร ง ใช ระยะเวลาใน การดาเน นงาน ยาวนาน ยอมร บ

39 4 ตารางท 6 การจ ดการ โครงการ จ ดหาโครงสร างพ นฐานด าน ICT เพ อส งเสร มการศ กษาตามอ ธยาศ ย ประเภทของ ท เก ยวข อง ด านการ ดาเน นการ ก จกรรม ป จจ ยเส ยง โอกาส ผลกระทบ 2. จ ดหา คอมพ วเตอร พร อมอ ปกรณ และต ดต ง ระบบ O19 การจ ดซ อ ล าช าเน องจากค ณ ล กษณะเฉพาะ (spec) ส งและ การจ ดซ อในพ นท ม ผ ค าน อย 4 5 ระด บ ความ เส ยง 20 กลย ทธ ท ใช จ ดการ ลด แนวทางการ จ ดการ 2. ประชาส มพ นธ ให กว างขวาง ท ง ในพ นท และนอก พ นท ด านการเง น F1 ขาด งบประมาณ ต อเน องในการ ด แลร กษาและ ซ อมบาร ง ยอมร บ ด านการ ดาเน นการ O20 บ คลากรท ร บผ ดชอบไม ม ความร เร องการ จ ดซ อจ ดจ าง 9 ยอมร บ ด านการเง น F2 จานวน ศรช. ม จานวน มากทาให การ จ ดสรร งบประมาณไม เพ ยงพอและใช ระยะเวลาในการ ดาเน นงาน ป 9 ยอมร บ

40 5 ตารางท 6 การจ ดการ โครงการ จ ดหาโครงสร างพ นฐานด าน ICT เพ อส งเสร มการศ กษาตามอ ธยาศ ย ประเภทของ ท เก ยวข อง ด านการ ดาเน นการ ก จกรรม ป จจ ยเส ยง โอกาส ผลกระทบ. เช าบร การ อ นเตอร เน ต ความเร วส ง ( ใน ศรช. ) (โอนให สป. ดาเน นการ) O21 การ บร หารจ ดการ ขาดความช ดเจน ม การปร บเปล ยน จ ดต ดต ง 2 2 ระด บ ความ เส ยง 4 กลย ทธ ท ใช จ ดการความ เส ยง ยอมร บ แนวทางการ จ ดการ 4. จ ดก จกรรม การศ กษาตาม อ ธยาศ ย ( ICT ใน ศรช. ) O22 ขาดการ สร างความเข าใจ การช แจงต อ ผ ปฏ บ ต งานใน ระด บพ นท ยอมร บ

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑)

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑) แผนบร หารความของ... ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕xx การว เคราะห ประเม น และจ ดล าด บความ ณ ว นท... เด อน... พ.ศ. ๒๕xx NPRU-RM1 ย ทธศาสตร ท... ตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยท หน วยงานร บผ ดชอบ 1.ด านทร พยากร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การว เคราะห และการจ ดทาแผนความเส ยง

การว เคราะห และการจ ดทาแผนความเส ยง 1 การว เคราะห และการจ ดทาแผนความเส ยง หมวดท 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร การจ ดทาแผนการบร หารความเส ยงตาม SP7 ประเด นย ทธศาสตร 1 สร างค าน ยมใหม ประชาร วมใจต อต านท จร ต โครงการส มมนาภาคประชาชน 9 เขตพ นท เร

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล ช อหน วยงาน... ระบ ช อผ ร บผ ดโครงการ... ระบ ช อโครงการ... เล อกการดาเน นโครงการ เป นโครงการใหม เป นโครงการต อเน องหร อขยายผล เล อกประเภทโครงการ โครงการระด บผลผล

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information