เ ท ค โ น โ ล ย ส า ร ส น เ ท ศ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "เ ท ค โ น โ ล ย ส า ร ส น เ ท ศ"

Transcription

1 อาจารย อน ชล หอมเส ยง เ ท ค โ น โ ล ย ส า ร ส น เ ท ศ ก บ ก า ร ก า ว เ ข า ส ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซ ย น 21-23, เ ม ษ า ย น 2557

2 PART 1: แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศ (IT TRENDS)

3 PART 1: แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศ (IT TRENDS) การเพ มผลผล ตของงานโดยเทคโนโลย คอมพ วเตอร บ คคลหร อPC ป จจ บ นคอมพ วเตอร ส วน ถ กพ ฒนาให ม ประส ทธ ภาพมากข น ตลอดจนการใช งานสะดวกและไม ซ บซ อนเหม อนอย าง คอมพ วเตอร ขนาดใหญ นอกจากน ใน ท องตลาดย งม ช ดคาส งประย กต (Application Software) อ ก มากมายท สามารถใช งานก บเคร อง คอมพ วเตอร ส วนบ คคล และสามารถช วยเพ มประส ทธ ภาพและผลผล ตของงานได อย างมาก และเม อต อคอมพ วเตอร ส วน บ คคลเข าก บระบบเคร อข าย ก จะทาให องค การสามารถร บ-ส งข อม ลและข าวสารจากท งภายในและ ภายนอกองค การได อ กด วย ด งน นในอนาคตคอมพ วเตอร ส วนบ คคลจะกลายเป นเคร องม อหล กของ พน กงานและผ บร หารขององค การ

4 PART 1: แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศ (IT TRENDS) เทคโนโลย ในการต ดต อส อสาร ในช วงแรกของการนาคอมพ วเตอร มาใช งานทางธ รก จคอมพ วเตอร จะถ กใช เป นเพ ยงอ ปกรณ หล กท ช วยใน การเก บและคานวณข อม ลต าง ๆ เท าน น ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได ถ กพ ฒนาให ม ศ กยภาพมากข น โดยสามารถท จะต อ เป นระบบเคร อข ายเพ อแลกเปล ยนข อม ลระหว างคอมพ วเตอร ป จจ บ นผ ใช สามารถต ดต อเพ อท จะแลกเปล ยนข อม ล ข าวสารซ งก นและก นได จากท กหนท กแห งท วโลก คอมพ วเตอร จ งม บทบาทท สาค ญมากกว าการเป นเคร องม อท เก บ และประมวลผลข อม ลเหม อนอย างในอด ตต อไป แนวโน มของการใช เทคโนโลย สารสนเทศขององค การ แสดงให เราเห นได ว าในอนาคต ผ ท จะเป นน ก บร หารและน กว ชาช พท ประสบความสาเร จจะต องไม เพ ยงแค ร จ กคอมพ วเตอร แต จะต องสามารถใช คอมพ วเตอร อย างม ประส ทธ ภาพ และร จ กการจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ โดยผ บร หารในอนาคตจะต องร จ กการประย กต ใช เทคโนโลย ก บงานของตน ม ความค ดในการท จะสร างระบบสารสนเทศท ตนเองต องการ เพ อช วยในการต ดส นใจในภาวะท ม การ แข งข นส ง ทาให การบร หารของตนเองม ประส ทธ ภาพและประสบความสาเร จอย างส ง ขณะท น กว ชาช พจะใช ระบบ สารสนเทศในการรวบรวมประมวลผล และจ ดการข อม ลอย างม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนการค นหาและตรวจสอบข อม ล จากแหล งต าง ๆ ผ านระบบเคร อข ายอย างถ กต องและรวดเร ว

5 PART 1: แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศ (IT TRENDS) เทคโนโลย สารสนเทศในอนาคต ป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศได บ รณาการเข าส ระบบธ รก จ ด งน นองค การท จะอย รอดและม พ ฒนาการต อง สามารถปร บต วและจ ดการก บเทคโนโลย อย างเหมาะสม โดยห วข อน จะกล าวถ งเทคโนโลย สารสนเทศท จะม ผลต อการ ดาเน นธ รก จในอนาคต เพ อให ผ บร หารในฐานะห วใจสาค ญของการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศขององค การได ศ กษา แต เน องจากการเปล ยนแปลงอย างรวดเร วของเทคโนโลย สารสนเทศอาจทาให เทคโนโลย ท กล าวถ งในท น ล าสม ยได ใน ระยะเวลาอ นรวดเร ว ด งน นจ งม ความจาเป นท ผ บร หารท สนใจจะต องศ กษาต ดตามความเปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา โดยเทคโนโลย สารสนเทศท สาค ญในอนาคตม ด งต อไปน คอมพ วเตอร (Computer) ป ญญาประด ษฐ (Artificial Intelligence) หร อ AI ระบบสารสนเทศสาหร บผ บร หาร (Executive Information System) หร อ EIS การจดจาทางช วภาพ (Biometric Recognition) เช น ใบหน า ม านตา ลายน วม อ หร อเส ยง

6 P A R T 1 : แ น ว โ น ม ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ย ส า ร ส น เ ท ศ ( I T T R E N D S ) เทคโนโลย สารสนเทศในอนาคต (ต อ) การแลกเปล ยนข อม ลอ เล กทรอน กส (Electronics Data Interchange) หร อ EDI เส นใยแก วนาแสง (Fiber Optics) อ นเทอร เน ต (Internet) ระบบเคร อข าย (Networking System) การประช มทางไกล (Teleconference) โทรท ศน ตามสายและผ านดาวเท ยม (Cable and Sattellite TV) เทคโนโลย ม ลต ม เด ย (Multimedia Technology)

7 PART 1: แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศ (IT TRENDS) เทคโนโลย สารสนเทศในอนาคต (ต อ) การใช คอมพ วเตอร ในการฝ กอบรม (Computer Base Training) การใช คอมพ วเตอร ช วยในการออกแบบ (Computer Aided Design) หร อ CAD การใช คอมพ วเตอร ช วยในการผล ต (Computer Aided Manufacturing) หร อ CAM ระบบสารสนเทศทางภ ม ศาสตร (Geographic Information System) หร อ GIS อ ปกรณ พกพา (Smartphone/Tablet) ได แก Mobile Application, Social Network ระบบประมวลผลเพ อบร หารทร พยากรตามความต องการของผ ใช (Cloud Computing) เทคโนโลย การสร างภาพเสม อนจร ง (Augmented Reality)

8 PART 1: แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศ (IT TRENDS) การปฏ บ ต ตนให ท นต อการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย สารสนเทศ ป จจ บ นความก าวหน าของเทคโนโลย สารสนเทศได ม บทบาทท สาค ญต อว ถ ช ว ตและส งคมของมน ษย เทคโนโลย สารสนเทศได สร างการเปล ยนแปลงและโอกาสให แก องค การ เช น เปล ยนโครงสร างความส มพ นธ และการ แข งข นในอ ตสาหกรรม ปร บโครงสร างการดาเน นงานขององค การเพ มประส ทธ ภาพในการผล ตและบร การ เป นต น เน องจากเทคโนโลย สารสนเทศก อให เก ดร ปแบบใหม ในการต ดต อส อสารและม ปฏ ส มพ นธ ระหว างบ คคล ทาให ม การ พ ฒนาและกระจายต วของภ ม ป ญญา ซ งต องอาศ ยบ คคลท ม ความร และความเข าใจในการใช งานเทคโนโลย ให เก ด ประโยชน ป จจ บ นองค การในประเทศไทยได ม การต นต วท จะนาเทคโนโลย เหล าน มาใช งานมากข น เพ อท จะทาให เรา ต ดตามความเปล ยนแปลงท เก ดข นจากเทคโนโลย ได ท น และสามารถใช เทคโนโลย ให เป นประโยชน ในการแข งข น อย างไรก ตาม การพ ฒนาเทคโนโลย ขององค การจะข นอย ก บผ บร หารเป นสาค ญ โดยท ผ บร หารจะต องเตร ยมความ พร อมสาหร บองค การด งต อไปน ทาความเข าใจต อบทบาทของเทคโนโลย สารสนเทศท ม ต อธ รก จป จจ บ น เพ อให สามารถนาความร ต าง ๆ มา ประย กต ใช ก บงานท กาล งทาอย เพ อเพ มข ดความสามารถและศ กยภาพในการแข งข นขององค การ เช น การนาเอา คอมพ วเตอร เข ามาช วยในระบบคล งส นค าของบร ษ ท การใช ความก าวหน าด านการส อสารมาช วยในการเช อมโยง ข อม ลของแผนกต าง ๆ หร อการใช ระบบแลกเปล ยนข อม ลอ เล กทรอน กส ในการเปล ยนข อม ลระหว างผ ขายว ตถ ด บ องค การ และล กค า เป นต น

9 PART 1: แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศ (IT TRENDS) การปฏ บ ต ตนให ท นต อการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย สารสนเทศ (ต อ) ระบบสารสนเทศเก ยวข องก บการจ ดการข อม ลขององค การ น กว เคราะห ระบบและผ ใช จะศ กษาหร อพ จารณาถ ง ข อม ลและข าวสารต าง ๆ ท องค การต องการและใช ในการดาเน นงานอย เป นประจา เพ อท จะทาการรวบรวมและจ ด ระเบ ยบเก บไว ในระบบสารสนเทศ และเม อม ความต องการข อม ล ก สามารถเร ยกออกมาใช ได ท นท โดยการพ ฒนา ระบบต องให ความสาค ญก บภาพรวมและความสอดคล องในการใช งานสารสนเทศขององค การเป นสาค ญ วางแผนท จะสร างและพ ฒนาระบบ เพ อให การดาเน นการสร างหร อพ ฒนาระบบสารสนเทศเป นไปตาม ว ตถ ประสงค ขององค การภายใต งบประมาณและระยะเวลาท กาหนดไว การวางแผนถ อเป นส งท สาค ญ เพราะระบบ สารสนเทศจะประกอบด วยระบบย อยอ น ๆ อ กมาก ซ งจะต องส มพ นธ ก นและใช เวลาในการพ ฒนาให สมบ รณ

10 PART 1: แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศ (IT TRENDS) การปฏ บ ต ตนให ท นต อการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย สารสนเทศ (ต อ) โดยท การเตร ยมงานเพ อให การดาเน นการพ ฒนาระบบสารสนเทศขององค การประสบความสาเร จ สมควร ประกอบด วยการเตร ยมการในด านต อไปน บ คลากร การเตร ยมบ คลากรให พร อมเป นส งสาค ญในการท จะสร างและพ ฒนา ตลอดจนการใช งานระบบ สารสนเทศเม อจ ดสร างเสร จเร ยบร อยแล ว บ คลากรท ต องจ ดเตร ยมควรเป นท งระด บผ บร หาร น กเทคโนโลย สารสนเทศ น กว ชาช พเฉพาะ และพน กงานปฏ บ ต การ เพ อให ม ความร ท กษะ และความเข าใจในข ดความสามารถ และศ กยภาพของเทคโนโลย สารสนเทศ โดยการจ ดฝ กอบรมหร อบรรยายพ เศษ รวมท งการสรรหาบ คลากรทาง สารสนเทศให สอดคล องก บความต องการท งในป จจ บ นและอนาคตของหน วยงาน งบประมาณ เตร ยมกาหนดจานวนเง นและวางแนวทางในการจ ดหาเง นท จะมาพ ฒนาระบบสารสนเทศให เพ ยงพอ ก บแผนท วางไว ตลอดจนจ ดทางบประมาณสาหร บการพ ฒนาระบบในอนาคต เน องจากเทคโนโลย ขององค การ อาจจะล าสม ยและส ญเส ยความสามารถในการแข งข นในระยะเวลาส น

11 PART 1: แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศ (IT TRENDS) การปฏ บ ต ตนให ท นต อการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย สารสนเทศ (ต อ) การวางแผน ผ บร หารต องจ ดทาแผนการจ ดสร างหร อพ ฒนาระบบท งในระยะส นและระยะยาว ซ งอาจจะต องม การ จ ดต งคณะทางาน ซ งอาจจะประกอบด วยผ บร หาร ผ ใช น กออกแบบระบบและผ เช ยวชาญจากภายนอกมา ปฏ บ ต งานร วมก น องค การท เจร ญเต บโตในอนาคตต องสามารถประย กต เทคโนโลย เข าไปในโครงสร างการบร หารงานและ การต ดต อส อสาร โดยเทคโนโลย สารสนเทศเปร ยบเสม อนเส นประสาทของธ รก จ แต การประย กต เทคโนโลย สารสนเทศในองค การจะส งผลกระทบต อการดาเน นงานและบ คลากร มากกว าการเพ มประส ทธ ภาพหร อการลดข นตอน ในการทางาน การจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศจะเก ยวข องก บจร ยธรรมและความร บผ ดชอบต อส วนรวม เช น การ ไหลเว ยนของข อม ลผ านขอบเขตขององค การและเขตแดนของประเทศ การต ดตามผลและตรวจสอบการทางานก บ ความเป นส วนต วของพน กงาน การท จร ตหร อฉ อโกงในระบบเคร อข าย การก อการร ายหร อการโจรกรรม ซ งผ บร หาร จะต องต ดตามทาความเข าใจในศ กยภาพและผลกระทบของเทคโนโลย ท ม ต อองค การและส งคม เพ อให เล อกใช เทคโนโลย ให เก ดประโยชน ส งส ดและก อให เก ดผลกระทบในด านลบน อยท ส ดต อองค การและส งคมแวดล อม

12 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน

13 P A R T 2 : เ ท ค โ น โ ล ย ส า ร ส น เ ท ศ ก บ ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ ก จอาเซ ย น ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN ECONOMICS COMMUNITY : AEC) AEC หร อ Asean Economics Community ค อ การรวมต วของชาต ใน Asean 10 ประเทศ โดยประกอบด วย ไทย พม า ลาว เว ยดนาม มาเลเซ ย ส งคโปร อ นโดน เซ ย ฟ ล ปป นส ก มพ ชา และบร ไน เพ อท จะให ม ผลประโยชน ทาง เศรษฐก จร วมก น ในร ปแบบคล าย ๆ ก บกล ม Euro Zone ประเทศสมาช ก จะม ผลประโยชน ร วมก น ม อานาจต อรองต างๆ ก บค ค าต าง ประเทศ ได มากข นการ นาเข า ส งออก เคล อนย ายแรงงานของชาต ในอาเซ ยนก จะเป นไปอย างเสร (ท เขาเร ยกว าเสร การค า) ยกเว นก เพ ยง ส นค าบางชน ดท แต ละประเทศอาจจะขอไว ไม ลดภาษ นาเข า (เราเร ยกว าส นค าอ อนไหว) Asean จะรวมต วเป น ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน หร อ AEC และม ผลอย างจร งจ งเป นทางการ ในว นท 1 มกราคม 2558 //เล อนเป น 31 ธ นวาคม 2558 ซ งก จะทาให ภ ม ภาคน เปล ยนแปลงไปอย างมากมาย ในหลาย ๆ ด าน

14 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN ECONOMICS COMMUNITY : AEC) ว ด ท ศ น ป ร ะ ก อ บ

15 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN ECONOMICS COMMUNITY : AEC) (ต อ) AEC Blueprint (แบบพ มพ เข ยว) หร อแนวค ด แนวทางท จะให AEC เป นไปในท ศทางเด ยวก น การเป นตลาดและฐานการผล ตเด ยวก น การเป นภ ม ภาคท ม ข ดความสามารถในการแข งข นส ง การเป นภ ม ภาคท ม การพ ฒนาทางเศรษฐก จท เท าเท ยมก น การเป นภ ม ภาคท ม การบ รณาการเข าก บเศรษฐก จของโลก

16 P A R T 2 : เ ท ค โ น โ ล ย ส า ร ส น เ ท ศ ก บ ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ ก จอาเซ ย น ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN ECONOMICS COMMUNITY : AEC) (ต อ) โดยแต ละประเทศสมาช ก AEC ท ม จ ดเด นด านต าง ๆ ท สาค ญ ด งต อไปน ประเทศพม า : สาขาเกษตรและประมง ประเทศมาเลเซ ย : สาขาผล ตภ ณฑ ยาง และสาขาส งทอ ประเทศอ นโดน เซ ย : สาขาภาพยนต และสาขาผล ตภ ณฑ ไม ประเทศฟ ล ปป นส : สาขาอ เล กทรอน กส ประเทศส งคโปร : สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ และสาขาส ขภาพ ประเทศไทย : สาขาการท องเท ยว และสาขาการบ น (ประเทศไทยอย ตรงกลาง ASEAN)

17 P A R T 2 : เ ท ค โ น โ ล ย ส า ร ส น เ ท ศ ก บ ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ ก จอาเซ ย น ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN ECONOMICS COMMUNITY : AEC) ( ต อ) AEC เก ดข น ไทยจะเจอก บอะไรการเป นตลาดและฐานการผล ตเด ยวก น การลงท นจะเสร มากเลยท เด ยว ใครจะลงท นท ไหนอย างไรก ได ต างประเทศจะเข ามาลงท น ประเทศไทยจะเป นศ นย กลางของการจ ดการ การท องเท ยว และการบ น เพราะว าอย กลาง Asean และม ศ กยภาพ ในการเป น HUB ทางด านการบ น ภาษาอ งกฤษจะเป นส งท สาค ญเป นอย างมาก การค าขายบร เวณชายแดนจะเต บโตข นอ ก อ ตสาหกรรมโรงแรม การท องเท ยว ร านอาหาร รถเช า จะค กค กมากข น การแข งข นในท กด านจะส งมาก ๆ

18 P A R T 2 : เ ท ค โ น โ ล ย ส า ร ส น เ ท ศ ก บ ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ ก จอาเซ ย น ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN ECONOMICS COMMUNITY : AEC) ( ต อ) การค า การลงท นจะขยายต วโดยภาพรวม การแข งข นทางด านแรงงานจะม มากข น ท นนอกจะไหลเข ามาอย างต อเน อง บ คลากรบางสาขาอาช พ อาจเคล อนย ายไปต างประเทศ การค าด วยร ปแบบ E-Commerce จะได ร บความน ยม

19 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ASEAN ICT MASTER PLAN 2015

20 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ASEAN ICT MASTER PLAN 2015 (ต อ) ย ทธศาสตร ท 1 การเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จ (Economic transformation) เป นการเตร ยมความพร อมด าน สภาพแวดล อมให เหมาะสมแก การทาธ รก จเพ อท จะด งด ดการค า การลงท น และการสร างธ รก จในสาขาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ย ทธศาสตร ท 2 การม ส วนร วมของประชาชน และการสร างศ กยภาพให แก ประชาชน (People empowerment and engagement) เป นการปร บปร งค ณภาพช ว ต ของประชาชนผ านการเข าถ งไอซ ท อย างท วถ งและเท าเท ยม ใน ราคาท เหมาะสม ย ทธศาสตร ท 3 การสร างนว ตกรรม (Innovation) ค อการส งเสร มอ ตสาหกรรมเทคโนโลย สารสนเทศ และการ ส อสารเพ อส งแวดล อม (Green) โดยใช ความค ดสร างสรรค และความแปลกใหม รวมท งการส งเสร มงานว จ ยและ พ ฒนานว ตกรรมเพ อม งส ความเป นเล ศทางว ชาการ

21 P A R T 2 : เ ท ค โ น โ ล ย ส า ร ส น เ ท ศ ก บ ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ ก จอาเซ ย น ASEAN ICT MASTER PLAN 2015 (ต อ) ย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน (Infrastructure development) เพ อสน บสน นการให บร การ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารต างๆ ให ครอบคล มท วท กช มชนในอาเซ ยน รวมท ง การบร หารจ ดการและ บ รณาการข อม ลด านอ ต น ยมว ทยา และระบบเต อนภ ยพ บ ต (Disaster management) ให ม ประส ทธ ภาพและท น ต อเหต การณ ย ทธศาสตร ท 5 การพ ฒนาท นมน ษย (Human capital development) เป นการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ให ม ท กษะและความสามารถด านไอซ ท เพ อสน บสน นการเจร ญเต บโตของภาคอ ตสาหกรรมไอซ ท และช วยส งเสร ม อ ตสาหกรรมอ นๆ ในภาคเศรษฐก จ ย ทธศาสตร ท 6 การลดช องว างทางด านด จ ตอล (Bridging the digital divide) เพ อการพ ฒนาและส งเสร มการ นาไอซ ท ไปใช ให เก ดประโยชน ในช ว ตประจาว นเพ อสร างอาช พ

22 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน การยกระด บมาตรฐานประเทศ การยกระด บมาตรฐานประเทศด วย ICT ทางด านกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ได กาหนด ย ทธศาสตร Smart Thailand 2020 เพ อสร างความเข มแข งและเสร มประส ทธ ภาพการทางานของภาคร ฐท งระบบ ในการสน บสน นการเพ มข ดความสามารถในการแข งข นของภาคธ รก จอย างไร ข ดจาก ด และยกระด บค ณภาพช ว ตของ ประชาชนให เก ดข นอย างรวดเร ว

23 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน การยกระด บมาตรฐานประเทศ (ต อ) Smart Network Strategy การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารให ม ประส ทธ ภาพม ความสะดวกและรวดเร วอย างท วถ ง ครอบคล มพ นท ท วประเทศ ท นต อเทคโนโลย และม ความม นคง ปลอดภ ย เพ อรองร บความต องการของท กภาคส วนและพร อมท จะก าวเข าส การเป นศ นย กลางแห งประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) การเช อมโยงการทางานระหว างหน วยงานเพ อผล กด นนโยบายบรอดแบรนด แห งชาต ปร บปร งประส ทธ ภาพของโครงข ายโทรคมนาคมให ครอบคล มพ นท เป าหมาย พ ฒนากฎหมายระเบ ยบมาตรการให ท นต อเทคโนโลย และความม นคงปลอดภ ย พ ฒนาเคร อข าย/ระบบ/ศ นย บร การเพ อการเข าถ งการบร การของภาคร ฐท มากข น

24 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน การยกระด บมาตรฐานประเทศ (ต อ) Smart Government Strategy ส งเสร มและสน บสน นการนา ICT มาใช ในการบร หารจ ดการและบร การท กภาค ส วนอย างม ธรรมภ บาลม ประส ทธ ภาพเพ อยกระด บค ณภาพบร การและค ณภาพช ว ตของประชาชนให ได ร บบร การท ม ค ณภาพรวมถ งการนาข อม ลสถ ต มาใช วางแผนและต ดส นใจได อย างม ประส ทธ ภาพ ใช เทคโนโลย สารสนเทศในการบร หารและบร การภาคร ฐด วยกลไกประสานของ C10 ภาคร ฐ พ ฒนาระบบร ฐบาลอ เล คทรอน กส แบบบ รณาการเพ อประส ทธ ภาพในการให บร การ ส งเสร มการใช เทคโนโลย สาสนเทศในท กภาคส วนรวมถ งผ ด อยโอกาส ผ พ การ และผ ส งอาย อย างสร างสรรค พ ฒนาข อม ลสถ ต และสารสนเทศภาคร ฐให ม มาตรฐานสามารถนามาบ รณาการได อย างม ประส ทธ ภาพ

25 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน การยกระด บมาตรฐานประเทศ (ต อ) Smart Bussiness Strategy ส งเสร มและสน บสน นอ ตสาหกรรม ICT เพ อสามารถแข งข นได ในระด บสากลโดย พ ฒนาผ ประกอบการให ม ศ กยภาพและสามารถพ งพาตนเองได พ ฒนาบ คลากรด าน ICT ให ม ท กษะความสามารถ ตามมาตรฐานว ชาช พและตรงก บความต องการของภาคอ ตสาหกรรมท งในป จจ บ นและอนาคต ยกระด บศ กยภาพในการแข งข นของผ ประกอบการICT ให พ งตนเองได สร างความเช อม นในการทาธ รกรรมอ เล คทรอน กส สาหร บท กภาคส วน ผล กด นให ผ ประกอบการ ICT ไทยให ม มาตรฐานสากล ส งเสร มการว จ ยและพ ฒนาเพ อยกระด บอ ตสาหกรรม ICT ไทย พ ฒนาบ คลากร ICT ให ม ค ณภาพและตรงก บความต องการของอ ตสาหกรรม ICT เตร ยมความพร อมและดาเน นการงานด าน ICT ในเวท ระหว างประเทศ

26 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน การยกระด บมาตรฐานประเทศ (ต อ) Smart People Strategy สร างรากฐานการพ ฒนาท สมด ลส ส งคมด วย ICTโดยการส งเสร มและสน บสน นการนา ICTมาใช ในการบร หารจ ดการและบ รณาการข อม ลด านอ ต น ยมว ทยาและระบบเต อนภ ยพ บ ต ให ม ประส ทธ ภาพและ ท นต อเหต การณ ส งเสร มและสน บสน นด านการศ กษาด วยส อการเร ยนการสอนผ านคอมพ วเตอร พกพาเพ อให ค ณภาพช ว ตและเศรษฐก จโดยรวมของประชาชนท กคนด ข นอย างย งย น เตร ยมความพร อมและดาเน นงานด าน ICT เพ อเข าส การเป นประชาคมอาเซ ยน (AEC) จ ดหาเคร องคอมพ วเตอร แท ปเล ตให แก โรงเร ยน (OTPC) พ ฒนาและประย กต ใช ICT เพ อการให บร การอ คอน ยมว ทยาอย างบ รณาการ พ ฒนาข ดความสามารถของระบบพยากรณ อากาศและการเต อนภ ยโดยใช ICT พ ฒนาข ดความสามารถของระบบการส อสารและสามารถเผยแพร ให ใช งานได ท งภาวะปกต และภาวะว กฤต ส งเสร มการให ความร ด านอ ต น ยมว ทยาและภ ยพ บ ต แก ประชาชนให เก ดความตระหน กข น

27 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน การบ รณาการข อม ลพ นฐาน

28 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน การลดความเหล อมล าในการเข าถ งเทคโนโลย เป นย ทธศาสตร ท เร ยกว า Digital Divide ค อการแก ป ญหาความเล อมล าการเข าถ งไอซ ท ซ ง แตกต างก บท เราเคยร มา เม อย ค ป ก อน เป นความพยายามให ผ ท ด อยโอกาส และประชาชนตาม ชนบทให ม โอกาสเข าถ งการบร การโทรคมนาคมพ นฐาน แล วต อมาพยายามให เข าถ งอ นเทอร เน ต และ เทคโนโลย ด จ ตอลอ น ๆ แต งวดน เจตนาต องการให ประชาชนอาเซ ยนส วนใหญ สามารถม อ ปกรณ อ เล กทรอน กส ใช เข าร วมในส งคมเคร อข ายอ นเทอร เน ต และเคร อข ายส งคมให มากท ส ด โดยจะทาให อ ปกรณ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ท เก ยวข องม ราคาถ ก ค าใช จ ายในการเข าถ งบรอดแบนด อ นเทอร เน ตม ราคาถ ก เพ อให ท กคนม โอกาสใช ประโยชน จากโครงสร างพ นฐานบรอดแบนด ด งท กล าวมา ในข อแรกได ลองค ดด ภายใน 5-10 ป ข างหน า ประชาชนอาเซ ยนกว า 800 ล านคน หร อประมาณ 8.8% ของประชาชนท งโลก จะเช อมต อก นเป นตลาดเด ยว ผ ท จะได ประโยชน ค อประเทศท ได เตร ยมความ พร อมในท กด าน การศ กษา การตลาด การพ ฒนาท นมน ษย การสร างท กษะและศ กยภาพพร อมท จะ แข งข น รวมท งพร อมด วยภาษากลางของอาเซ ยน ค อภาษาอ งกฤษ)

29 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ICT ก บการเข าส AEC ล าส ด กระทรวงไอซ ท ได มอบหมายให สาน กงานร ฐบาลอ เล กทรอน กส (องค การมหาชน) หร อ สรอ. เป น แม งานใหญ ในการต ง CSA ASEAN Hub เพ อเป นการยกระด บประเทศไทยในด าน ICT โดยเฉพาะอย างย ง เทคโนโลย Cloud Computing ซ งป จจ บ น สรอ. ได ต ง Government Cloud Service ข นตามนโยบายของกระทรวง ไอซ ท และได ร บการตอบร บจากหน วยงานราชการเป นอย างด นอกเหน อจาก Cloud Computing แล ว กระทรวงไอซ ท ย งได วางแผนการดาเน นโครงการส งเสร มการ ลงท น และพ ฒนาธ รก จเพ อเพ มศ กยภาพการแข งข นของผ ประกอบการ ICT ไทยส สากล โดยม การดาเน นงานในด าน ต าง ๆ ท งด านการรวบรวมข อม ล และการจ ดทานโยบาย และแผนย ทธศาสตร การสร างผ ประกอบการรายใหม เพ อ เข าส ภาคอ ตสาหกรรม ICT ไทย และเตร ยมความพร อมสาหร บการเคล อนย ายแรงงาน ในการเข าส AEC โดยจ ดทาแผนย ทธศาสตร ของภาคอ ตสาหกรรม ICT ในด านต าง ๆ ท งโทรคมนาคม พ ฒนาซอฟต แวร แอน เมช น เกมส อ ตสาหกรรมผล ตคอมพ วเตอร การให บร การโครงข าย สมองกลฝ งต ว และอ ตสาหกรรม อ เล กทรอน กส เพ อการท องเท ยว รวมท งม การรวบรวมข อม ลสถานภาพของผ ประกอบการในแต ละภาคอ ตสาหกรรม ไอซ ท และภาพรวมของอ ตสาหกรรม ICT

30 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ICT ก บการเข าส AEC พร อมก นน ย งได ม การจ ดระดมสมองผ ประกอบการในแต ละ Sector ของอ ตสาหกรรม ICT เพ อให ความร ในการเตร ยมต วรองร บการแข งข นจากต างประเทศ และเป ดโอกาสให ม การแสวงหาพ นธม ตรจากประเทศในกล ม อาเซ ยน เพ อสร างความได เปร ยบในเช ง Value Chain รวมถ งจ ดส มมนาผ ประกอบการท ม ผลกระทบจากการปฏ บ ต ตามการร บรองมาตรฐานว ชาช พอ ตสาหกรรม ICT ตามข อตกลงของ e-asean เพ อทราบนโยบาย และแนวทางการ ร บรองมาตรฐานว ชาช พ และให ความเห นในการปร บปร งการร บรองมาตรฐานให สอดคล องก บความเป นจร งใน ภาคอ ตสาหกรรม ท งในและต างประเทศ รวมถ งการจ ดต งสถาบ นเฉพาะทางด าน ICT หร อ ICT Academy ข น เพ อเป นแหล งพ ฒนาบ คลากรท ม ท กษะในสาขาท ม ความสาค ญส ง หร อม แนวโน มความต องการส งในอนาคต โดยได บ รณาการงานพ ฒนาบ คลากรด าน ไอซ ท ร วมก บสถาบ นค ณว ฒ ว ชาช พ (องค กรมหาชน) และหน วยงานต าง ๆ ท งภาคร ฐและเอกชน เพ อการวางกรอบ มาตรฐานว ชาช พด านไอซ ท ในการเสร มสร างศ กยภาพบ คลากรก อนเข าส ตลาดแรงงานในอ ตสาหกรรมไอซ ท อย างม ประส ทธ ภาพ และผล กด นให ประเทศไทยแสดงบทบาทในการเป นศ นย กลางด านการพ ฒนาบ คลากรไอซ ท ของอาเซ ยน ท ม มาตรฐาน และท กษะในอาช พอ นเป นท ยอมร บร วมก น ท งน เพ อส งเสร มการเคล อนย ายบ คลากรไอซ ท ของภ ม ภาค อาเซ ยน

31 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จ อาเซ ยน Q & A

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ว นท 26 ส งหาคม ๒๕๕๗ องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ลด านว ศวกรรม ด านการพ จารณาโครงการเบ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง 1. ผ บร หารท กระด บม การส อสารท ศทางและกลย ทธ ก อน การประช มท กคร

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ ซ สารบาญ หน า ก ตต กรรมประกาศ ค บทค ดย อภาษาไทย ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ฉ สารบาญตาราง ฎ สารบาญภาพ ฐ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล 1 1.2 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 3 1.3 ประโยชน ท จะได ร บจากการศ กษา 3 1.4

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะ มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 1 ปร ชญา คณะเป นแหล งค นคว าว จ ย บ รณาการ ถ ายทอดความร ทางด าน ว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาช มชน รวมท งเพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ภ ม ป ญญา

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information