สาน กงานสถ ต แห งชาต ก นยายน 2557

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สาน กงานสถ ต แห งชาต ก นยายน 2557"

Transcription

1

2 ii

3 i คำนำ สถ ต เป นส งท ม ความส าค ญในการสน บสน นการก าหนดนโยบาย การก าก บด แล การต ดตาม และการประเม นผลการด าเน นงานส าหร บระบบบร หารราชการไทย ซ งประเทศไทย โดยส าน กงานสถ ต แห งชาต ทาหน าท เป นหน วยสถ ต กลางของประเทศท ท าการผล ตและรวบรวมสถ ต ท กสาขา และม หน วยงาน ภาคร ฐและเอกชน ผล ตสถ ต จากการบร หารงาน งานทะเบ ยน และตามความต องการเฉพาะของหน วยงาน จ งท าให ประเทศไทยม สถ ต ท ผล ตข นเป นจ านวนมาก ส าน กงานสถ ต แห งชาต จ งได เพ มบทบาทจาก หน วยงานหล กท ท าหน าท ผล ตและรวบรวมสถ ต เป นหน วยงานท ท าหน าท บร หารจ ดการระบบสถ ต ของประเทศ ตามท พระราชบ ญญ ต สถ ต พ.ศ กาหนดอานาจหน าท ไว ด งน น ส าน กงานสถ ต แห งชาต จ งได ร วมก บหน วยงานระด บกระทรวงท ง 22 กระทรวง จ ดท า แผนแม บทระบบสถ ต ประเทศไทย โดยเน นกระบวนการหาร อและการม ส วนร วมของหน วยงานท เก ยวข อง และผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อให การบร หารจ ดการการผล ต สถ ต ทำงกำร ภายใต แผนพ ฒนาสถ ต ราย สาขา 22 สาขา ให เป นระบบ เป นไปในท ศทางเด ยวก น ลดความซ าซ อนในการผล ตสถ ต พ ฒนาค ณภาพ และมาตรฐานด านสถ ต และท สาค ญค อ บ รณาการสถ ต ท สาค ญ และจาเป นของประเทศเข าด วยก น เพ อให เก ดการพ ฒนาการนาเสนอสถ ต และสารสนเทศของประเทศไทยต อไป รายงานฉบ บน จ ดทาข นเพ อเป นต วอย างในการนา สถ ต ทางการ จากแผนพ ฒนาสถ ต รายสาขา มาจ ดทาโครงสร างข อม ลเพ อแลกเปล ยนตามมาตรฐาน SDMX และการน าข อม ลมาใช ประโยชน โดยเล อก สถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม มาว เคราะห และน าเสนอโดยใช โปรแกรมประย กต แสดงผลการ ว เคราะห แบบ Dash Board จ งหว งเป นอย างย งว าหน วยงานต าง ๆ จะสามารถน าสถ ต ทางการไปประย กต ต อยอดเพ อเป นข อม ลประกอบการต ดส นใจส าหร บการก าหนด และประเม นนโยบาย และใช สถ ต ให เก ด ประโยชน ในการพ ฒนาประเทศไปในท ศทางท ถ กต องต อไป สาน กงานสถ ต แห งชาต ก นยายน 2557

4 สำรบ ญ คำนำ i สำรบ ญแผนภำพ iii สำรบ ญตำรำง v 1. บทนำ 2.2 แผนแม บทระบบสถ ต ประเทศไทย พ.ศ แผนพ ฒนาสถ ต รายสาขา สร ปจานวนรายการสถ ต ทางการรายสาขา แผนพ ฒนำสถ ต สำขำสว สด กำรส งคม 2.2 โครงสร างสถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม ผ งสถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม สถานการณ และแนวทางการพ ฒนาสถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม โครงสร ำงข อม ลตำมมำตรฐำน SDMX 3.1 ภาพรวมของระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศภาคร ฐเพ อการต ดส นใจ การออกแบบโครงสร างข อม ล (Data Structure Definition) โครงสร างข อม ล สาขาสว สด การส งคม ข อจาก ดในการสร างโครงสร างข อม ล กำรก ำหนดประเด นเพ อกำรว เครำะห (Evident based Issues) 4.2 การออกแบบการว เคราะห ประเด นย ทธศาสตร ต วช ว ด บทความ/บทว เคราะห กำรนำเสนอ BI-Dashboard 5.1 การออกแบบการนาเสนอ BI-Dashboard ต วอย างการน าเสนอ 5-3 ภำคผนวก ก ภำคผนวก ข ii หน ำ

5 iii สำรบ ญแผนภำพ หน ำ แผนภาพ 2 การบร หารจ ดการระบบสถ ต ประเทศไทย 1-1 แผนภาพ 2 โครงสร างสถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม จาแนกตามหมวด 2-1 แผนภาพ 3 โครงสร างสถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม จาแนกตามหมวด 2-2 และหม แผนภาพ 4 รายการสถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม หมวด แผนภาพ 5 รายการสถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม หมวด 1 (ต อ) 2-4 แผนภาพ 6 รายการสถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม หมวด 1 (ต อ) 2-5 แผนภาพ 7 รายการสถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม หมวด แผนภาพ 8 รายการสถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม หมวด 2 (ต อ) 2-7 แผนภาพ 9 รายการสถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม หมวด 2 (ต อ) 2-8 แผนภาพ 22 รายการสถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม หมวด 2 และ แผนภาพ 22 สถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคมท ได กาหนดแนวทางการพ ฒนา หมวด แผนภาพ 22 สถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคมท ได กาหนดแนวทางการพ ฒนา หมวด แผนภาพ 23 ภาพรวมกระบวนงานของระบบบร หารจ ดการสารสนเทศภาคร ฐเพ อการต ดส นใจ 3-2 แผนภาพ 24 การจ ดหมวดหม สถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคมเพ อใช ในการว เคราะห 4-1 แผนภาพ 25 Web page นาเสนอประเด นย ทธศาสตร 22 ประเด น ท แผนภาพ 26 Web page นาเสนอประเด นย ทธศาสตร สถานการณ เด กและเยาวชน 4-3 ท แผนภาพ 27 Web page ประเด นย ทธศาสตร สว สด การและการด แลผ ส งอาย 4-4 ท แผนภาพ 28 Web page นาเสนอฐานข อม ลคนด อยโอกาส ท 4-5

6 iv สำรบ ญแผนภำพ (ต อ) หน ำ แผนภาพ 29 Web page นาเสนอช ดต วช ว ดรายสาขาสถ ต ท แผนภาพ 22 Web page แสดงการใช ประโยชน สถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม นาเสนอในร ป 4-7 บทความ ช ดต วช ว ด แผนภ ม และกราฟ แผนภาพ 22 แสดงส วนว เคราะห การน าเสนอและร ปแบบการให บร การ 5-2 แผนภาพ 22 แสดงหน า web site ของการใช งานซอฟแวร BI 5-2 แผนภาพ 23 การนาเสนอสถ ต ทางการสาขารายได และรายจ ายของคร วเร อนด วยซอฟแวร BI 5-3 แผนภาพ 24 การนาเสนอสถ ต ทางการสาขาว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม 5-4 ด วยซอฟแวร BI แผนภาพ 25 การนาเสนอข อม ลสถ ต เร องข าว ด วยซอฟแวร BI 5-5 แผนภาพ 26 การนาเสนอข อม ลสถ ต เร องการท องเท ยวของจ งหว ดภ เก ต ด วยซอฟแวร BI 5-6 แผนภาพ 27 การนาเสนอข อม ลสถ ต สาขาสว สด การส งคม ด วยซอฟแวร BI 5-7

7 v สำรบ ญตำรำง หน ำ ตาราง 2 จานวนรายการสถ ต ทางการตามแผนพ ฒนาสถ ต รายสาขา 22 สาขา 1-4 ตาราง 2 แสดงข อม ลท ม ม มมองหลายม ต 3-4 ตาราง 3 แสดงข อม ลอน กรมเวลา (Time Series) 3-5 ตาราง 4 แสดงข อม ลภาคต ดขวาง (Cross-sectional) 3-5 ตาราง 5 สถ ต ทางการท แสดงผลในร ปแบบต าง ๆ 3-8

8 1. บทนา 1.1 แผนแม บทระบบสถ ต ประเทศไทย พ.ศ แผนแม บทระบบสถ ต ประเทศไทย พ.ศ จ ดท ำข นตำมพระรำชบ ญญ ต สถ ต พ.ศ ซ งก ำหนดให ส ำน กงำนสถ ต แห งชำต ม หน ำท จ ดท ำแผนแม บทเก ยวก บกำรด ำเน นงำนทำงสถ ต ของหน วยงำนภำคร ฐ ให สอดคล องก บนโยบำยและแผนกำรพ ฒนำประเทศ โดยร วมด ำเน นกำรก บ หน วยงำนระด บกระทรวงท ง 20 กระทรวง ในกำรจ ดท ำแผนแม บทระบบสถ ต ประเทศไทยด งกล ำว โดย เน นกระบวนกำรหำร อและกำรม ส วนร วมของหน วยงำนท เก ยวข องและผ ม ส วนได ส วนเส ย และจ ดท ำ แผนแม บทระบบสถ ต ประเทศไทย พ.ศ เสนอต อคณะร ฐมนตร เพ อให ควำมเห นชอบเม อ ว นท 28 ธ นวำคม พ.ศ ซ งถ อได ว ำเป นแผนแม บทระบบสถ ต ฉบ บแรกของประเทศไทย โดยม เป ำประสงค เพ อจะพ ฒนำระบบสถ ต ของประเทศให เข มแข งและก ำวหน ำอย ำงเป นระบบ และเพ อให ประเทศไทยม สถ ต ทำงกำรเป นข อม ลสำค ญของกำรพ ฒนำประเทศต อไป แผนภาพ 1 การบร หารจ ดการระบบสถ ต ประเทศไทย 1-1

9 ส ำหร บกลไกส ำค ญในกำรข บเคล อนกำรด ำเน นงำนตำมแผนแม บทระบบสถ ต ประเทศไทย ค อ คณะกรรมกำรจ ดระบบสถ ต ประเทศไทย 3 ด ำน ซ งได ร บกำรแต งต งจำกคณะร ฐมนตร เม อว นท 3 พฤษภำคม พ.ศ และคณะอน กรรมกำรสถ ต สำขำต ำงๆ รวม 21 คณะ ซ งร ฐมนตร ว ำกำร กระทรวงเทคโนโลย สำรสนเทศและกำรส อสำรในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรฯ ได ม ค ำส งแต งต งเม อ ว นท 24 ก มภำพ นธ พ.ศ ตำมมต ของคณะกรรมกำรฯ ในกำรประช มคร งท 1/2555 เม อว นท 20 มกรำคม พ.ศ ในกำรด ำเน นงำนเพ อจ ดท ำข อม ลสถ ต ทำงกำรน น สสช. ได จ ดท ำแนวทำงกำรพ ฒนำสถ ต 3 ด ำน ค อด ำนส งคม ด ำนเศรษฐก จ และด ำนทร พยำกรธรรมชำต และส งแวดล อม และจ ดระบบหมวดหม ข อม ลสถ ต ทำงกำรโดยกำหนดกำรพ ฒนำสถ ต สำขำต ำง ๆ 21 สำขำ ประกอบด วย ด านส งคม ด านเศรษฐก จ ด านทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม 1) ประชำกรศำสตร ประชำกรและเคหะ 2) แรงงำน 3) กำรศ กษำ 4) ศำสนำ ศ ลปะ ว ฒนธรรม 5) ส ขภำพ 6) สว สด กำรส งคม 7) หญ งและชำย 8) รำยได และรำยจ ำยของ คร วเร อน 9) ย ต ธรรม ควำมม นคง กำรเม องและกำรปกครอง 10) บ ญช ประชำชำต 11) เกษตรและประมง 12) อ ตสำหกรรม 13) พล งงำน 14) กำรค ำและรำคำ 15) ขนส งและโลจ สต กส 16) เทคโนโลย สำรสนเทศ และกำรส อสำร 17) กำรท องเท ยวและก ฬำ 18) กำรเง น กำรธนำคำร และกำรประก นภ ย 19) กำรคล ง 20) ว ทยำศำสตร เทคโนโลย และ นว ตกรรม 21) ทร พยำกรธรรมชำต และ ส งแวดล อม กำรจ ดท ำแผนแม บทระบบสถ ต ประเทศไทย พ.ศ ซ งเป นแผนแม บทฯ ฉบ บ แรก น น สำน กงำนสถ ต แห งชำต (สสช.) ได ประสำนงำนก บหน วยงำนท เก ยวข องและได ร บควำมร วมม อ อย ำงด ย ง ในกำรพ ฒนำสถ ต ท ได ร บกำรค ดเล อกแล วว ำเป นสถ ต ท ม ควำมส ำค ญในกำรประกอบกำร ต ดส นใจในระด บประเทศและม กำรผล ตอย ำงต อเน อง รวมท งวำงแนวทำงกำรพ ฒนำสถ ต ให ม ครอบคล ม ครบถ วน พ ฒนำให เก ดค ณภำพท ด เหมำะสมต อกำรน ำไปใช ประโยชน เพ อให หน วยงำน 1-2

10 ต ำงๆ สำมำรถน ำสถ ต ไปใช วำงแผนนโยบำยด ำนต ำงๆ ได ส งผลให นโยบำยและย ทธศำสตร ต ำง ๆ ตลอดจนกำรต ดส นใจในแต ละด ำนเก ดผลส มฤทธ ช วยยกระด บกำรพ ฒนำประเทศและควำมอย ด ม ส ข ของประชำชนให ด ข นเป นลำด บ 1.2 แผนพ ฒนาสถ ต รายสาขา กำรจ ดทำแผนพ ฒนำสถ ต รำยสำขำน เป นส วนหน งของกำรด ำเน นงำนข นแรกตำมท ก ำหนดไว ในแผนแม บทระบบสถ ต ประเทศไทยอย ำงเป นร ปธรรม โดยแผนพ ฒนำสถ ต รำยสำขำจะเป นกรอบใน กำรกำหนดและพ ฒนำสถ ต ท ส ำค ญและจ ำเป นให ครอบคล มกล มข อม ลท ใช ในกำรบร หำรรำชกำรท ง 3 ด ำน ซ งประกอบด วย 21 สำขำ ได แก ด ำนส งคมจ ำนวน 9 สำขำ ด ำนเศรษฐก จจ ำนวน 11 สำขำ และ ด ำนทร พยำกรธรรมชำต และส งแวดล อม จ ำนวน 1 สำขำ โดยแผนพ ฒนำสถ ต ได ร บกำรจ ดท ำอย ำงม ข นตอนและเป นระบบ และกำหนดสถ ต ทำงกำรข นมำ ท งน สถ ต ทางการ หมายถ ง ข อความหร อต ว เลขท เป นต วแทนแสดงถ งค ณล กษณะของส งต าง ๆ ในประเทศ ท ประมวลตามความเป นจร ง จากข อม ลท เก บรวบรวมได ตามหล กการว ชาการทางสถ ต และเป นสถ ต ท ม ความส าค ญต อการ ใช ในการกาหนดนโยบายเพ อการพ ฒนาประเทศ ส ำน กงำนสถ ต แห งชำต ได จ ดท ำแนวทำงกำรพ ฒนำสถ ต รำยสำขำ โดยศ กษำน ยำม ขอบเขต ต วอย ำงโครงสร ำง กำรจ ดหมวดหม รำยกำรสถ ต ศ กษำด ำนอ ปสงค ด ำนอ ปทำน ค ดเล อกรำยกำรสถ ต ท ม ควำมส ำค ญและจ ำเป น จ ดท ำ ผ งสถ ต ทำงกำร และว เครำะห สถำนกำรณ โดยกระบวนกำร ท งหมดน ได ร บกำรวำงข นตอนอย ำงเป นร ปธรรมด วยกำรจ ดท ำแผนพ ฒนำสถ ต รำยสำขำ ซ งประกอบ ไปด วยเน อหำในบทต ำง ๆ ตำมลำด บ ค อ บทท 1 บทนำ บทท 2 สถำนกำรณ แนวโน ม นโยบำยและย ทธศำสตร ฯ บทท 3 ผ งสถ ต ทำงกำร บทท 4 สถำนกำรณ และแนวทำงกำรพ ฒนำสถ ต ทำงกำร แผนพ ฒนำสถ ต รำยสำขำม ป จจ ยควำมส ำเร จท ส ำค ญ ค อ ควำมร วมม อจำกหน วยงำนท เก ยวข อง เน องจำกผ บร หำรของหน วยงำนต ำง ๆ เห นควำมส ำค ญและประโยชน ของข อม ลสถ ต ทำงกำร ซ งขณะน ม สถ ต ทำงกำร 3,876 รำยกำร 1-3

11 1.3 สร ปจานวนรายการสถ ต ทางการรายสาขา ตาราง 1 จานวนรายการสถ ต ทางการตามแผนพ ฒนาสถ ต รายสาขา 21 สาขา สาขา รายการตามผ งสถ ต ทางการ สถ ต ทางการ รายการสถ ต ทางการ 1. ประชำกรศำสตร ประชำกรและเคหะ แรงงำน กำรศ กษำ ศำสนำ ศ ลปะ ว ฒนธรรม ส ขภำพ สว สด กำรส งคม หญ งและชำย รำยได และรำยจ ำยของคร วเร อน ย ต ธรรม ควำมม นคง กำรเม องและกำรปกครอง บ ญช ประชำชำต เกษตร อ ตสำหกรรม พล งงำน กำรค ำและรำคำ ขนส งและโลจ สต กส เทคโนโลย สำรสนเทศและกำรส อสำร ท องเท ยว กำรเง น กำรธนำคำร และกำรประก นภ ย กำรคล ง ว ทยำศำสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ทร พยำกรธรรมชำต และส งแวดล อม รวม 2,231 3,876 ข อม ล ณ 14 ต ลำคม

12 คณะอน กรรมการสถ ต สาขาสว สด การส งคม ได พ จารณาค ดเล อกข อม ลสถ ต ท ม ความส าค ญต อ การกาหนดนโยบายในม ต ต างๆ และก าหนดโครงสร างสถ ต ทางการ ช อสถ ต ทางการ รายการสถ ต ทางการ ตลอดจนหน วยงานร บผ ดชอบ เพ อให ผ ท เก ยวข องสามารถน าผ งสถ ต ทางการ และแผนพ ฒนาสถ ต ไปใช ให เก ดประโยชน ซ ง ส าน กงานสถ ต แห งชาต ก าล งด าเน นการน าสถ ต ทางการเข าส การเช อมโยงและ แลกเปล ยน เพ อเผยแพร ส สาธารณะต อไป 2. แผนพ ฒนาสถ ต สาขาสว สด การส งคม 2.1 โครงสร างสถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม แผนพ ฒนาสถ ต รายสาขา เป นเคร องม อส าค ญในการบร หารจ ดการประเทศให ม ข อม ลสถ ต ท ส าค ญและจ าเป นต อการว เคราะห สถานการณ แนวโน ม เพ อวางแผนและประเม นผลการพ ฒนาในแต ละ สาขา ซ งแผนพ ฒนาสถ ต สาขาน ม โครงสร างสถ ต ทางการ ประกอบด วย 3 หมวด สถ ต ทางการม 129 ต ว จาแนกเป นรายการสถ ต ทางการ จานวน 168 รายการ แผนภาพ 2 โครงสร างสถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม จาแนกตามหมวด ท มา : แผนพ ฒนาสถ ต สาขาสว สด การส งคม ฉบ บท 1 พ.ศ

13 2.2 ผ งสถ ต ทางการสาขารายสว สด การส งคม แผนภาพ 3 รายการสถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม จาแนกตามหมวดและหม 2-2

14 แผนภาพ 4 รายการสถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม หมวด 1 2-3

15 แผนภาพ 5 รายการสถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม หมวด 1 (ต อ) 2-4

16 แผนภาพ 6 รายการสถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม หมวด 1 (ต อ) 2-5

17 แผนภาพ 7 รายการสถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม หมวด 2 2-6

18 แผนภาพ 8 รายการสถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม หมวด 2 (ต อ) 2-7

19 แผนภาพ 9 รายการสถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม หมวด 2 (ต อ) 2-8

20 แผนภาพ 10 รายการสถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม หมวด 2 และ 3 2-9

21 2.3 สถานการณ และแนวทางการพ ฒนาสถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม ผลการประช มคณะอน กรรมการสถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม พบว าสถ ต ทางการ สาขาสว สด การส งคมม ท งส น 129 ต ว จ าแนกเป นรายการสถ ต ทางการ 168 รายการ อย ในหมวด กล มเป าหมายสว สด การส งคม 69 รายการ หมวดการค มครองทางส งคม 81 รายการ และหมวดกลไกการ จ ดสว สด การส งคม 18 รายการ ท งน รายการสถ ต ทางการกล มท ม ข อม ลพร อมเผยแพร ม จานวน 84 รายการและกล มท ต องพ ฒนาให สมบ รณ เพ มเต มม จ านวน 23 รายการ รวมท งรายการสถ ต อย ในสาขาอ น 61 รายการ แผนภาพ 11 สถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคมท ได กาหนดแนวทางการพ ฒนา หมวด

22 แผนภาพ 12 สถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคมท ได กาหนดแนวทางการพ ฒนา หมวด

23 3. โครงสร างข อม ลตามมาตรฐาน SDMX ป จจ บ นข อม ลสถ ต ท ได จากหน วยงานภาคร ฐม เป นจานวนมาก แต เม อต องการน าข อม ล มาใช เพ อการบร หารราชการแผ นด น หร อเม อเก ดสถานการณ ว กฤต ข อม ลสถ ต ท หน วยงานภาคร ฐ ต างๆ จ ดท าข นไม สามารถน ามาว เคราะห ร วมก นได อ ปสรรคส าค ญประการหน ง ค อ ร ปแบบและ โครงสร างมาตรฐานในการจ ดเก บข อม ลต างก น ส งหน งท จะช วยลดป ญหาและอ ปสรรคในการบ ร ณาการข อม ล ค อ การสร างมาตรฐานการแลกเปล ยนข อม ล เพ อให เก ดการพ ฒนาการจ ดเก บและ แลกเปล ยนข อม ลในร ปแบบท สอดคล องก นระหว าง ผ ร บและผ ส งข อม ล และมาตรฐานการแลกเปล ยน สากลท องค กรด านสถ ต ระหว างประเทศร วมก นพ ฒนา ค อ มาตรฐาน SDMX (Statistical Data and Metadata exchange) ซ งสามารถอธ บายข อม ลและรายละเอ ยดข อม ลทางสถ ต ได โดยใช เทคโนโลย XML ในการแลกเปล ยนข อม ล 3.1 ภาพรวมของระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศภาคร ฐเพ อการต ดส นใจ ศ นย สารสนเทศย ทธศาสตร ภาคร ฐได ด าเน นการส งเสร ม สน บสน นการเช อมโยงและบ รณา การข อม ลของประเทศ โดยการจ ดท าระบบต นแบบการแลกเปล ยนข อม ลสถ ต ภาคร ฐแบบเว บเซอร ว ส (ระบบstatXchange) สร างแผนโครงข ายข อม ลสารสนเทศ มาตรฐานข อม ล การเช อมโยงข อม ล รวมท ง การพ ฒนามาตรฐานข อม ล statxml เพ อเช อมโยงข อม ลสถ ต ระหว างหน วยงานท เก ยวข อง และ สน บสน นการแลกเปล ยนข อม ลระหว างภาคร ฐ ด วยเทคโยโลย สารสนเทศท ม การเปล ยนแปลงอย าง รวดเร ว ส งผลให ระบบ statxchange ภายใต มาตรฐาน statxml ท ม อย ไม สามารถรองร บโครงสร าง ข อม ลและร ปแบบในการบ รณาการข อม ลเพ อน าไปส การบร หารจ ดการสารสนเทศเพ อการต ดส นใจได อย างม ประส ทธภาพ ศ นย สารสนเทศย ทธศาสตร ภาคร ฐจ งได ทบทวนร ปแบบการเช อมโยงและแลกเปล ยนข อม ล ภาคร ฐ และพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศภาคร ฐเพ อการต ดส นใจข น โดยก าหนด มาตรฐานโครงสร างของข อม ล เพ อให การเช อมโยงและแลกเปล ยนเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ สอดคล องก บกรอบแนวทางการเช อมโยงร ฐบาลอ เล กทรอน กส แห งชาต หร อ Thailand e-government interoperability Framework (TH e-gif) ของกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร และ สอดคล องก บมาตรฐานสากล เก ดการน าข อม ลไปใช ประโยชน อย างแพร หลาย สน บสน นด านการ ว เคราะห ข อม ลสถ ต และการจ ดท ารายงานเสนอต อผ บร หารในร ปแบบต างๆ เช น กราฟ แผนท (GIS) เป นต น 3-1

24 แผนภาพ 13 ภาพรวมกระบวนงานของระบบบร หารจ ดการสารสนเทศภาคร ฐเพ อการต ดส นใจ ตามท ส าน กงานสถ ต แห งชาต ได ด าเน นการจ ดท าแผนแม บทระบบสถ ต ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ และได ร บการอน ม ต เป นชอบจากคณะร ฐมนตร ในการแปลงแผนแม บทระบบสถ ต ประเทศไทยไปส การปฏ บ ต ให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ส าน กงานสถ ต แห งชาต จ งได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาสถ ต รายสาขา ๒๑ สาขา ม หน วยสถ ต ท ร บผ ดชอบประมาณ ๒๐๐ กรม และแผนพ ฒนา สถ ต ระด บพ นท (๗๖ จ งหว ด/๑๘ กล มจ งหว ด) เก ดรายการสถ ต ทางการท ส าค ญและจ าเป นต อการ พ ฒนาประเทศ และศ นย สารสนเทศย ทธศาสตร ภาคร ฐได จ ดท าระบบน าเข าข อม ลสถ ต (URL: http /sdmx) เพ อเก บข อม ลเข าส ฐานข อม ลของระบบการบร หารจ ดการสารสนเทศ ภาคร ฐเพ อการต ดส นใจ การน าเข าข อม ลด วยว ธ ต างๆ เช น ตารางข อม ล Excel คล งข อม ล (Data Warehouse) text file ข อม ลจากฐานข อม ล ต างๆ และข อม ลแบบ Web services รวมท งถ ายโอนข อม ลเข าระบบนาเข าแล ว ส า น ก ง า น ส ถ ต แ ห ง ช า ต โ ด ย ศ น ย สารสนเทศย ทธศาสตร ภาคร ฐ จะจ ดท า Extract Transform Loading (ETL) เป นการ รวบรวมข อม ลท ด าเน นการจากต นทาง แล วจ ดร ปแบบข อม ลใหม ให เหมาะสม ส า ห ร บ ก า ร แ ล ก เ ป ล ย น ข อ ม ล ต า ม มาตรฐาน SDMX และการว เคราะห ข อม ล 3-2

25 ด วยระบบ Business intelligence (BI) ด งน การแลกเปล ยนข อม ลตามมาตฐาน SDMX ศ นย สารสนเทศย ทธศาสตร ภาคร ฐได ท าการออกแบบ มาตรฐาน SDMX โดยใช ซอฟแวร Data Structure Wizard หร อ Structured Artifact Editor เพ อท าการ สร าง Code List, Concept Scheme และ DSD เม อได DSD ท ต องการใช งานแล วจ งใช ซอฟแวร Mapping Assistant ในการก าหนด Category Scheme, Dataset และ Mapping Set เพ อก าหนดขอบเขตช ดข อม ล หล งจากน นจ งแสดงผลก บผ ใช งาน ผ านซอฟแวร NSI Client ซ งเป นต วกลางในการเข าถ งและ แลกเปล ยนข อม ลบนมาตรฐาน SDMX-ML การว เคราะห ข อม ลด วย Business Intelligence (BI) เป นการน าข อม ลท ม อย เพ อการจ ดท ารายงานในร ปแบบต างๆ โดยท าหน าท ในด งข อม ล จากDatabase โดยตรงแล วน าเสนอในร ปแบบของ Report ชน ดต างๆท เหมาะสมก บม มมองในการ ว เคราะห และตรงตามความต องการของผ ใช งาน เช น ตาราง กราฟ และแผนท การว เคราะห ข อม ลจะ อย ในร ปแบบหลายม ต (Multidimensional Model) ซ งจะทาให ด ข อม ลแบบเจาะล กได 3.2 การออกแบบโครงสร างข อม ล (Data Structure Definition) ตามมาตรฐาน SDMX SDMX (Statistical Data and Metadata exchange) เป นมาตฐานท ถ กพ ฒนาข นในป ค.ศ โดยความร วมม อขององค กรท ปฏ บ ต งานด านสถ ต ระด บสากล 7 องค กร ได แก ธนาคารเพ อการช าระ หน ระหว างประเทศ (Bank for International Settlements : BIS) ธนาคารกลางย โรป (European Central Bank : ECB) สาน กงานสถ ต ย โรป (Eurostat) กองท นการเง นระหว างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) องค การเพ อความร วมม อทางเศรษฐก จและการพ ฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development : OECD) กองสถ ต แห งสหประชาชาต (United Nations Statistics Division : UNSD) และธนาคารโลก (World Bank) ว ตถ ประสงค ในการพ ฒนามาตรฐาน SDMX ค อ การสร างมาตรฐานกระบวนการแลกเปล ยน ข อม ลสถ ต (Statistical Data) และคาอธ บายข อม ลทางสถ ต (Statistical Metadata) โดยการสร างช ดของ มาตรฐานร วมก นระหว างผ ท ร วมสน บสน นการใช มาตรฐาน โดยมาตรฐานน ช วยให การเข าถ งข อม ล ไม ว าจะเป นท งฝ ายผ ให หร อผ ใช ข อม ลเป นไปได อย างสะดวกและม ประส ทธ ภาพ 3-3

26 ข อม ลสถ ต (Statistical Data) ส วนมากเป นข อม ลต วเลขและเก ยวข องก บช วงเวลา โดยม ม ต ม มมองอ น ๆ เพ อใช ว เคราะห ข อม ลประกอบ เช น เพศ อาย ซ งข อม ลหร อช ดข อม ลจะต องม รายละเอ ยดของข อม ล (Metadata) ประกอบอย ด วย รายละเอ ยดข อม ลสถ ต (Metadata) เป นการอธ บายรายละเอ ยดของข อม ลหร อกล มช ด ข อม ล (Data Set) ของหน วยงานเจ าของข อม ล เช น น ยาม ระเบ ยบว ธ ทางสถ ต ผ ร บผ ดชอบ ความถ เป นต น ต วอย างตารางในร ปแบบต าง ๆ ม ด งน ตาราง 2 แสดงข อม ลท ม ม มมองหลายม ต ป 2556 จ งหว ด เด กท ไม สามารถเข า ศ กษาต อ ตามภาค บ งค บได เด กท ออก เร ยน กลางค นใน ภาค การศ กษา บ งค บ เด กขาดผ อ ปการะ เด กถ ก ทอดท ง เด กกาพร า (เด กท บ ดา และ/หร อ มารดา เส ยช ว ต) เด กและ เยาวชน เร ร อน ขอทาน เด กและ เยาวชนท ไม ม ช อใน ทะเบ ยน บ าน เยาวชนใน ช มชนท เล ยงด บ ตร ตามลาพ ง ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ กระบ กาญจนบ ร กาฬส นธ กาแพง เพชร ขอนแก น จ นทบ ร ฉะเช งเทรา ชลบ ร ช ยนาท ช ยภ ม ช มพร เช ยงใหม ,

27 ตาราง 3 แสดงข อม ลอน กรมเวลา(Time Series) จ งหว ด กาแพงเพชร ตาก นครสวรรค น าน พ จ ตร พ ษณ โลก พะเยา เช ยงใหม เช ยงราย เพชรบ รณ แพร แม ฮ องสอน ลาปาง ลาพ น ส โขท ย ตาราง 4 แสดงข อม ลภาคต ดขวาง (Cross-sectional) ช อหน วยงาน เป าหมาย ยอดยก มา ร บเข า จาหน าย คงเหล อ ศ นย พ ฒนาการจ ดสว สด การส งคมผ ส งอาย บ านท กษ ณ ศ นย พ ฒนาการจ ดสว สด การส งคมผ ส งอาย บ านธรรมปกรณ เช ยงใหม ศ นย พ ฒนาการจ ดสว สด การส งคมผ ส งอาย บ านบางแค ศ นย พ ฒนาการจ ดสว สด การส งคมผ ส งอาย บ านบางละม ง ศ นย พ ฒนาการจ ดสว สด การส งคมผ ส งอาย บ านบ ร ร มย ศ นย พ ฒนาการจ ดสว สด การส งคมผ ส งอาย บ านภ เก ต ศ นย พ ฒนาการจ ดสว สด การส งคมผ ส งอาย วาสนะเวศม ศ นย พ ฒนาการจ ดสว สด การส งคมผ ส งอาย จ งหว ดนครพนม ศ นย พ ฒนาการจ ดสว สด การส งคมผ ส งอาย ลาปาง

28 การออกแบบโครงสร างข อม ลตามมาตรฐาน SDMX น น ควรเป นไปตามข อตกลงพ นฐานตาม แนวทางของ SDMX Content-Oriented Guidelines เพ อให เก ดการแลกเปล ยนข อม ลท สมบ รณ ท ก ข นตอน กระบวนการออกแบบ DSD น น จ งควรออกแบบให บร บท (Context) ท อย ภายใน DSD ม ความ ย ดหย นส ง เพ อรองร บการเปล ยนแปลงตามความต องการ (Requirement) และการใช Code List หร อ DSD ท ม อย แล ว จะท าให โครงสร างท ออกแบบม ความเสถ ยร ไม ซ บซ อน ก ากวม และม ม ต ม มมองตาม มาตรฐานข อม ลท กาหนด 1) การออกแบบโดยการนา DSD และ Code List ท ม อย แล วมาใช ใหม การออกแบบ DSD น น โดยท วไป น ยมน า DSD และ Code List ท ม อย แล วมาใช ใหม เน องจากในการออกแบบการใช งาน สามารถอ างอ งจากส งท ม อย แล ว และเล อกใช งานเฉพาะส วนท เก ยวข อง โดยส บค นเบ องต นจากเว บไซต The Global SDMX Registry ซ งม องค กรท ได เสนอ Code List และ DSD ท เป นมาตรฐาน แต เพ อให ครอบคล มความต องการ ผ ออกแบบ DSD อาจต องม การปร บปร ง DSD หร อ Code List ท ม อย แล วเพ อสร างเป น DSD ใหม การพ ฒนา DSD ถ อได ว าเป นหล กส าค ญในการก าหนดข อม ลเพ อการแลกเปล ยนระหว าง หน วยงาน ผ ออกแบบ DSD จ งควรส บค นและจ ดลาด บความส าค ญของ DSD ท เป นมาตรฐาน และม อย แล ว ตามลาด บ ด งน - Global DSD ก บ SDMX Agency - Global DSD ก บองค กรผ ให ความสน บสน น SDMX - ข อตกลงอ น ๆ ของ DSD ในระด บนานาชาต - ข อตกลง DSD ในระด บชาต - DSD ท ใช โดยองค กร - DSD ท ใช โดยหน วยงาน เม อพ จารณาแล ว เห นว าไม ม DSD ท เหมาะสม แต ม Code List ท สามารถน ามาใช ในการ ออกแบบ DSD ใหม ได ด งน นการสร าง DSD จ งต องม การพ ฒนาให เข าก นก บ Code List อ กท งควรให ความสาค ญก บ Code List ตามลาด บ ด งน - Code List ท เสนอแนะโดย SDMX COG (Content-Oriented Guidelines) - ISO Code List อ น ๆ - Code Lists ท ใช โดยองค กรผ ให การสน บสน น SDMX - ข อตกลงอ น ๆ ของ Code List ในระด บนานาชาต - ข อตกลง Code List ในระด บชาต - Code List ขององค กรขนาดใหญ - Code List หน วยงาน 3-6

29 การท ผ ออกแบบ DSD ตกลงก นได ในหน วยงานท จะน า Code List ขององค กรผ ให การ สน บสน น SDMX หร อการใช ข อตกลงอ น ๆ ของ Code List ในระด บนานาชาต มาใช ในหน วยงานได น น จะเป นหล กส าค ญในการพ ฒนา Code List ตามข อก าหนดของ SDMX และสามารถใช ในการ แลกเปล ยนข อม ลร วมก นได ระหว างประเทศ และนานาชาต ต อไป ในกรณ ท DSD หร อ Code List ท ม อย ไม เก ยวข อง ไม ตรงก บความต องการ หร อม ม ต ม มมองเด ยว ต องรวมก บม ต ม มมองอ น ๆ จ งจะใช งานได การออกแบบ DSD ใหม จะต องค าน งถ งความ ต องการท เก ดจากผ ใช งาน ด งน น DSD จ งต องม ความย ดหย น สามารถรองร บการเปล ยนแปลงได และ DSD ท ออกแบบแล วควรม ความเสถ ยร และเหมาะสมต อเวลาการใช งาน เช น 5 ป เป นต น เพราะการ เปล ยนแปลง DSD บ อย จะเพ มค าใช จ ายในการด าเน นงาน เก ดผลกระทบต อการให บร การข อม ล และ กระบวนการของผ ใช บร การ 2) หล กการออกแบบโครงสร าง SDMX เป นมาตรฐานในการแลกเปล ยนข อม ลท เก ยวข องก บข นตอนการเก บรวบรวมข อม ล และการเผยแพร ข อม ล ตามท ก าหนดใน GSBPM การสร างโครงสร างจ งต องค าน งถ งข นตอนด งกล าว และต องสอดคล องก บความต องการของผ ใช ข อม ลท แตกต างก น การออกแบบ DSD ม หล กการ พ จารณา ด งน - DSD ไม ควรม ม ต ม มมอง (dimension) ท ซ าซ อน และไม ข นก บม ต ม มมองอ น ๆ - ควรออกแบบ DSD โดยการกาหนดม ต ม มมอง (dimension) ท สามารถเก บค าส งเกต (Observation Key) ได ครบถ วน สามารถระบ ตาแหน งของข อม ลและแปลความหมายได ถ กต อง - DSD ควรม Concept เด ยว ไม ม การรวม Concept อ นเข าด วยก น แต การออกแบบ สามารถนาไปประย กต ใช ก บ Concept บนม ต ม มมองท คล ายก นหร อม ต ม มมองท ท บซ อนก นได - ข อม ล Time Series ต องใช เวลาเป นม ต ม มมอง (dimension) ส าหร บข อม ล Crosssectional เวลาอาจเป นแค Attribute ก ได - ข อม ลท ไม สามารถ Aggregate ได เน องมาจากหลายสาเหต เช น ม หน วยว ดไม เหม อนก น ข อม ลม ม ต ม มมองไม เท าก น หร อเง อนไขอ น ๆ จะต องม การก าหนดม ต ม มมอง และ Attribute ใหม ให ก บข อม ลประเภทน ด วย การใช ข อม ลร วมก นระหว างหน วยงาน และในระด บประเทศ จะม รายละเอ ยดมากข น และ ม Code List ท แตกต างก นออกไป ด งน นควรม การก าหนด Master DSD ซ งเป น DSD ท เก บ Concept และ Code List ท เก ยวข องก บการแลกเปล ยนข อม ลท งหมด 3-7

30 3) แนวทางการสร างโครงสร างข อม ล ข อก าหนดท ส าค ญในการพ ฒนา DSD ค อ จ านวนม ต ม มมอง และจ านวน DSD เน องจาก ความซ บซ อนของโครงสร างข อม ลม ท งใน Row และ Column ข อม ลท ม ความหลากหลายใน Row และ Column มาก จะม ความซ บซ อนของ Code List มากข นตามไปด วย ด งน น องค ประกอบหร อม ต ม มมอง ท ม Code List จ านวนน อย ก จะม ความย ดหย นน อยในการน าไปใช งาน และไม รองร บความต องการใน อนาคต การนาเสนอด วย Data Flow จะท าให เห นส วนท ไม จ าเป น ด งน นอาจจะก าหนดให Data Flow ม หลายระด บท แตกต างก น ซ ง DSD ท ถ กแบ งออกเป นหลาย ๆ DSD (Multi-DSD) จะท าให Data Flow สามารถใช งานได ท กส วนและม ม ต ม มมองท กร ปแบบ แต กรณ ท ม DSD จ านวนมาก จะม ค าใช จ ายใน การบาร งร กษาส ง และใช ทร พยากรในการประมวลผลและในการผล ตข อม ลมากข น ว ธ การกาหนด DSD ท ด ท ส ดข นอย ก บความเหมาะสมส าหร บ Domain ความสะดวกในการใช งาน และการก าหนด Code List ซ งการก าหนด DSD ควรครอบคล มท กข นตอนของกระบวนการทาง สถ ต ท งหมด ได แก การวางแผน การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห และการนาเสนอข อม ล SDMX เป นมาตรฐานท พ ฒนาข น โดยใช เทคโนโลย XML ด งน นการท จะให คอมพ วเตอร เข าใจ ข อม ลท แลกเปล ยนได น น ผ ออกแบบ DSD จะต องม การระบ โครงสร างของข อม ล (Data Structure) ของ ข อม ลน น ตามม ต ม มมองท ใช ในการแลกเปล ยน ตาราง 5 จานวนเด กและเยาวชนท ได ร บบร การในสถานสงเคราะห /แรกร บ/ค มครอง/บ านพ ก เด ก/ศ นย จาแนกตามเพศ อาย ภ ม ลาเนา ช อหน วยงาน เป า หมาย ยอด ยกมา ร บ เข า จา หน าย คง เหล อ เป า หมาย ยอด ยกมา ร บ เข า จา หน าย บ านพ กเด กและ ครอบคร ว 3,140 4,179 9,412 8,656 4,246 3,140 5,127 6,625 5,616 5,132 ศ นย สงเคราะห และ ฝ กอาช พเด กและ เยาวชน สถานค มครอง สว สด ภาพเด ก สถานพ ฒนาและ ฟ นฟ เด ก สถานสงเคราะห เด กอ อน สถานสงเคราะห เด ก 5,810 4,707 1,096 1,138 4,663 5,810 4, ,076 4,754 สถานแรกร บเด ก คง เหล อ 3-8

31 จากตาราง 5 หากม เพ ยงต วเลข 5,810 ย อมไม ม ความหมาย ด งน น การแลกเปล ยนข อม ล สถ ต จะต องม การอธ บาย แนวค ด (Concept) ของข อม ลน นๆ ด วยเช น ความถ สถานท เวลา เป นต น ด งน น ข อม ล 5,810 ในท น จะม ความหมายว าในป 2554 สถานสงเคราะห เด ก ม เป าหมายร บบร การ เด กและเยาวชน จานวน 5,810 คน ในการออกแบบโครงสร างข อม ลตามมาตรฐาน SDMX น น ผ ออกแบบจ าเป นต องม ความ เข าใจในค าน ยามของศ พท ท ใช ในมาตรฐาน SDMX เน องจากศ พท ค าเด ยวก นแต ถ าใช ในบร บทต างก น เช น ใช ก บระเบ ยบว ธ ทางสถ ต หร อใช ก บการออกแบบโครงสร างข อม ลตามมาตรฐาน SDMX น น ก ให ความหมายท ต างก นได ตามมาตรฐาน SDMX Metadata ท อธ บายโครงสร างหร อล กษณะแนวค ดของข อม ลช ดหน งๆ เร ยกว า Data Structure Definition (DSD) ม องค ประกอบหร อแนวค ด (Concept) สาค ญ 3 ส วน ค อ Dimension ค อ Concept ท อธ บาย (Describe) และระบ (Identify) ค าของช ดข อม ล สถ ต ว าเป นอย างไร แบ งเป น 2 กล มใหญ ค อ การอธ บายม ต ด านเวลา และม ต ด านการว ด Concept ท อธ บายและระบ ค าของช ดข อม ลใดๆ เร ยกว า Key หากม ต วอธ บาย Concept ท เช อมโยงข อม ลในระด บ Group จะเร ยกว า Group Key Attributes ค อ Concept ท เป นส วนอธ บาย(Describe) ข อม ลเพ มเต มในค าสถ ต (Observation Value) เท าน น ไม ม การระบ (Identify) ค าของข อม ล Attribute สามารถใช อธ บายข อม ลใน ระด บ Group Key, Dimension, Data Set และ Observation ได Measure ค อ ค าของข อม ลสถ ต หร อ ค าส งเกต (Observation Value) จากการศ กษา พบว า Code Lists ท เผยแพร ใน ซ งได ร บการร บรองว า เป น Code List มาตรฐานสามารถนามาใช ร วมก นได ท งหมด 53 Code Lists Code List Name Agency : SDMX 13 Code lists 1. Activity ANZSIC Activity ISIC, Revision 4 3. Activity NACE, Revision 2 4. Age 5. Civil (or Marital) Status 6. Confidentiality Status Version

32 Code List Name 7. Decimals 8. Frequency 9. Observation Status 10. Occupation 11. Sex 12. Time Format 13. Unit Multiplier Agency : ESTAT 24 Code lists 1. Adjustment code list 2. COFOG 3. COICOP 4. Consolidation codes 5. COPNI 6. COPP 7. Custom breakdown code list (NA) 8. EDP working balance basist 9. GFS economic function 10. GFS tax category 11. Industrial activity code list 12. Instrument asset codes 13. Maturity code list 14. NA Table IDs 15. Pension Fund Type 16. Price code 17. Product codes 18. Reference period detail codes 19. Regional codes 20. Sector codes 21. Stocks, transaction, other flows 22. Transformation codes Version

33 Code List Name Version 23. Unit of measurement and derived 24. data codes Valuation code list Agency : IMF 10 Code lists 1. Accounting entry code list 2. Area code list 3. Compilation methodology code list 4. Compiling organization code list 5. Currency of issuance or invoicing code list 6. Flow or stock entry code list 7. Functional category code list 8. Item classification code list 9. Time period collection code list 10. Unit of measure code list Agency : OECD 6 Code lists 1. Activity allocation code list 2. FDI relationship code list 3. Level of counterpart code list 4. Measurement principle code list 5. Statistical unit code list 6. Type of entity code list ในการศ กษาน ได น า Code List จาก Agency SDMX.ORG มาตรวจสอบและว เคราะห ในการ ดาเน นงานระยะแรก พบว าม Code List ท สามารถใช ร วมก นได (Common Code List) ในแผนพ ฒนา สถ ต รายสาขา 21 สาขา จ านวน 5 Code List ด งน 1. Codelist Name : Civil (or Marital) Status Codelist ID : CL_CIVIL_STATUS Version : 1.0 Codelist Agency : SDMX Code ID Code Name Description S M W Single person Married person Widowed person โสด สมรส หม าย

34 Code ID Code Name Description D L Divorced person Legally separated person หย าร าง แยกก นอย ตามกฎหมาย 2. Codelist Name : Decimals Codelist ID : CL_DECIMALS Version : 1.0 Codelist Agency : SDMX Code ID Code Name Description Zero One Two Three Four ศ นย หน ง สอง สาม ส 3. Codelist Name : Frequency Codelist ID : CL_FREQ Version : 2.0 Codelist Agency : SDMX Code ID Code Name Description A S Q M W D H B N Annual Half-yearly semester Quarterly Monthly Weekly Daily Hourly Daily-business week Minutely รายป รายคร งป รายไตรมาส รายเด อน รายส ปดาห รายว น รายช วโมง ท กว นทาการ(จ นทร -ศ กร ) ท กนาท 3-12

35 4. Codelist Name : Sex Codelist ID : CL_SEX Version : 2.0 Codelist Agency : SDMX Code ID Code Name Description F M Female Male หญ ง ชาย 5. Codelist Name : Unit Multiplier Codelist ID : CL_UNIT_MULT Version : 1.0 Codelist Agency : SDMX Code ID Code Name Description Units Tens Hundreds Thousands Tens of thousands Millions Billions หน วย ส บ ร อย พ น หม น ล าน พ นล าน 3-13

36 3.3 โครงสร างข อม ล สาขาสว สด การส งคม สาหร บการออกแบบโครงสร างข อม ลน นม ข นตอน ด งน 1) ศ กษาผ งสถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม หมวด หม ช อสถ ต ทางการ รายการสถ ต ทางการ 2) ศ กษาตารางในระบบนาเข าข อม ล ของสาขาสว สด การส งคม 3) กาหนดประเภทของตาราง Time Series และ Cross Sectional Table 4) ออกแบบโครงสร างข อม ล กาหนด Concept ท เก ยวข องก บข อม ล ศ กษา Dimension Attribute Observation และ Code list 5) สร าง Matrix Sheet ตามตารางในระบบนาเข าข อม ล 6) กาหนด DSD ตามข นตอนการออกแบบโครงสร างข อม ล เม อกาหนด DSD แล ว ในท น ได เล อกใช software SAE ในการจ ดทาโครงสร างข อม ลเน องจาก Software น สามารถรองร บการบ นท กค าเป นภาษาไทย และต ดต งการใช งานได ง ายบนคอมพ วเตอร ส วน บ คคล ผลล พธ ท ได ค อ file โครงสร างข อม ล สก ล XML ซ ง file น โปรแกรมเมอร จะนาไป Mapping ก บ Flat table ได โครงสร างช ดข อม ล ตามมาตรฐาน SDMX ต อไป Structure Artefact Editor Mapping Assistant NSI Client Code Categor Dataflo List y w Concept Scheme Criteria Scheme Dataset View DSD Mappin Result ล กษณะของ Software ท ใช ในการออกแบบ SDMX g Set Downlo ad Structure Artifact Editor (SAE) เป นซอฟแวร ท ใช ในการควบค มด แล SDMX Artifact เพ อใช เป นมาตรฐานในการแลกเปล ยน Mapping Assistant เป นซอฟแวร ท ใช ในการจ ดการ SDMX Artifact ให สามารถเร ยกใช ข อม ลท ถ กเก บอย ภายในฐานข อม ลเพ อน าไปใช ต อในการแลกเปล ยนข อม ล NSI Client เป นซอฟแวร ท ใช ในการแสดงผลให ก บ ผ ใช งานท วไป เพ อเป นต วกลางใน การเข าถ งและแลกเปล ยนข อม ลบนมาตฐาน SDMX 3-14

37 ท งน เม อได พ จารณาผ งรายการสถ ต ทางการท ม ในระบบนาเข า แล ว พบว าม ข อม ลจ านวน 20 ตาราง สามารถจ ดทา DSD สาขาสว สด การส งคม เสร จเร ยบร อย 11 DSD ซ งนาเสนอผลล พธ ได ด งน 1) ตารางรายการสถ ต ทางการ (OS) และรายละเอ ยดโครงสร างข อม ล (DSD) ท ได จ ดทาแล ว 2) ภาพรวมขององค ประกอบในการจ ดทารายละเอ ยดโครงสร างข อม ลสาขา สว สด การส งคม 3) Matrix Sheet สาขาสว สด การส งคม 4) CODE LIST สาขาสว สด การส งคม 5) SDMXML ของ DSD ล กษณะอย อาศ ยของเด กและเยาวชน สาขาสว สด การส งคม สามารถด โครงสร างท ได จ ดทาแล วจาก และเอกสาร ประกอบในภาคผนวก ก 3.4 ข อจาก ดในการสร าง DSD มาตรฐาน SDMX จะม กรอบข อกาหนดหลายส วน เช น การจ ดหมวดหม ข อม ล คาอธ บาย ข อม ล รห ส ข อก าหนดของผ ม ส วนได ส วนเส ย ข อตกลงระหว างผ ร บ ผ ส ง ข อก าหนดของการไหลของ ข อม ล ด งน นผ ท จะจ ดท า DSD จ งควรม ความร เหล าน ประกอบด วย ในส วนเฉพาะของการจ ดทา DSD ผ จ ดทาจะต องม ความร เก ยวก บข อม ลสถ ต ประกอบของ ข อม ล ร ปแบบและล กษณะของตาราง เป นต น น นค อ ผ จ ดทา จะต องทราบว า ตารางข อม ล เป น ประเภทอน กรมเวลา(Time series data) หร อ ภาคต ดขวาง (Cross sectional data) การจาแนก ส วนประกอบต างๆ ของตาราง ว าส วนไหนเป นม มมอง (Dimension) ส วนไหนเป นค ณล กษณะ (Attribute) และส วนไหนเป นค าของข อม ลหร อค าส งเกต(Measures) ควรสามารถกาหนดรายการรห ส (Code list) ของค าส งเกตได อย างครบถ วนและครอบคล มท กค าส งเกต ท งน มาตรฐาน SDMX น พ ฒนาเพ อใช ก บตารางสถ ต โดยเฉพาะแต จะใข ได ด ก บข อม ลท ม โครงสร างโดยเฉพาะข อม ลอน กรมเวลา เป นการแลกเปล ยนท งข อม ล (Data) และคาอธ บายข อม ล (Metadata) ไปพร อมๆ ก น และสน บสน นการเช อมโยงแลกเปล ยนข อม ลระหว างระบบงาน(เคร อง) 3-15

38 อย างไรก ตาม รายการสถ ต ทางการจากผ งสถ ต ทางการ น นม ล กษณะเป นตารางตาม ร ปแบบรายงาน (Report) และ รายการสถ ต ทางการ 1 รายการม ตารางท น าเข ามากกว า 1 ตาราง และ ตารางด งกล าวม หลายร ปแบบ ท งตารางทางเด ยว ตารางหลายทาง และม ความซ บซ อนมาก รวมท งย ง ไม ม การก าหนด DSD ส าหร บการน าเข าไว ล วงหน า เน องจากหล กการสร างตามมาตรฐาน SDMX น น ต องม การก าหนดร ปแบบและมาตรฐานร วมก น ระหว างผ ท ต องการแลกเปล ยนข อม ลก น จ งจะจ ดท า โครงสร าง DSD ต อไปได ด งน นในการจ ดทา DSD ในคร งน จ งเก ดจากการพ จารณาตารางรายการสถ ต ท ม การน าเข าในระบบ มาพ จารณาจ ดท า และน าไปประกาศใช รวมท งย งไม ม หน วยงานใดได ก าหนด DSD มาก อน ซ งถ าส าน กงานสถ ต แห งชาต ได ประกาศ และแจ งให หน วยงานอ นใช DSD ตามท ก าหนด ก จะเป นแนวทางท เป นไปได หร อเร ยกว า เป นการท าจากปลายน าไปหาต นน า ซ งควรต องม การประช ม ร วมก นระหว างผ ท เก ยวข อง เพ อหาข อตกลงในการกาหนด DSD ให เป นมาตรฐาน 3-16

39 4.1 การออกแบบการว เคราะห 4.การกาหนดประเด นเพ อการว เคราะห การออกแบบการว เคราะห ข อม ลเป นส วนหน งท ส าค ญ เน องจากผ บร หาร หร อผ ใช ข อม ลสามารถ น าข อม ลท ได ไปใช ในการวางแผน การบร หารได ท นท การออกแบบจ งควรเน นให อย ในร ปแบบท เข าใจง าย ตรงตามว ตถ ประสงค ในการว เคราะห โดยอาจจะแบ งผลล พธ ได หลายประเภท เช น ตาราง (Table) ใช สาหร บแสดงข อม ลในร ปแบบต วเลขและรายละเอ ยดอ น ๆ แผนภ ม (Chart) ใช ส าหร บแสดงข อม ลในร ปแบบ ท ผ ใช สามารถเข าใจได ท นท โดยต องเล อกประเภทของแผนภ ม หร อกราฟให เหมาะก บล กษณะของข อม ล เป นต น แผนภาพ 14 การจ ดหมวดหม สถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคมเพ อใช ในการว เคราะห 4-1

40 ศ นย สารสนเทศย ทธศาสตร ภาคร ฐได น า สถ ต ทางการ มาว เคราะห แล วนาเสนอในร ปแบบต างๆ ได แก การน าเสนอในร ปของบทความ การนาเสนอเป นรายสาขา การน าเสนอเป นช ดต วช ว ด และจ ดทาเป น ประเด นย ทธศาสตร เพ อเป นต นแบบให แก ผ ใช ข อม ลน าไปต อยอด สถ ต ทางการ ให เก ดประโยชน ส งส ด อ กด วย 4.2 ประเด นย ทธศาสตร ศ นย สารสนเทศย ทธศาสตร ภาคร ฐ ได น าสถ ต ทางการมาจ ดท าประเด นย ทธศาสตร แล ว 21 ประเด น เผยแพร ท แผนภาพ 15 Web page นาเสนอประเด นย ทธศาสตร 21 ประเด น ท 4-2

41 ในสถ ต สาขาสว สด การส งคม ได นาเสนอในประเด น สถานการณ เด กและเยาวชน แผนภาพ 16 web page นาเสนอประเด นย ทธศาสตร สถานการณ เด กและเยาวชน ท จากป จจ ยหล กท ส าค ญ สามารถอธ บายถ งความส มพ นธ ของต วแปรและประเด นย ทธศาสตร ได ด งน องค ความร เด กถ อเป นทร พยากรท สาค ญของประเทศ เพราะเด กค อบ คลากรผ ข บเคล อนประเทศในอนาคต ท งน ประเทศไทยได ให ความสาค ญต อทร พยากรด งกล าวจ งให การร บรองเอกสารแนวทาง โลกท เหมาะสม สาหร บเด ก (A World Fit for Children) ซ งเป นคาร องเร ยกจากเด กเป นพ นฐาน ให เป นแนวทางการ ดาเน นงานเพ อเด ก โดยมอบหมายให สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การและผ ส งอาย ร บผ ดชอบในการจ ดทานโยบายและแผนย ทธศาสตร ระด บชาต ด านการพ ฒนาเด ก ตามแนวทางโลกท เหมาะสมสาหร บเด ก พ.ศ ด งน น การจ ดทาช ดข อม ลสถานการณ เด ก และเยาวชนในคร งน เพ อแสดงสถานการณ ด านต างๆ ของเยาวชน สาหร บผ ท สนใจสามารถนาข อม ลไป ใช ประโยชน ในการว เคราะห ว จ ยรวมถ งการวางแผนต างๆได 4-3

42 สว สด การและการด แลผ ส งอาย แผนภาพ 11 web page นาเสนอประเด นย ทธศาสตร สว สด การและการด แลผ ส งอาย ท กรอบแนวค ด จากความก าวหน าของว ทยาการทางการแพทย ทาให คนม ส ขภาพแข งแรง ม ช ว ตย นยาวข นส งผลให ประเทศไทยก าวเข าส ส งคมผ ส งอาย (Aging Society) มาต งแต ป พ. ศ ประกอบก บการท ส งคม และเศรษฐก จม การเปล ยนแปลงไปอย างมากครอบคร วม การปร บเปล ยนร ปแบบจากครอบคร วขยาย เป นครอบคร วเด ยวมากข น ผ หญ งต องออกไปทางานนอกบ านส งข นทาให ไม สามารถร บหน าท ด แล ผ ส งอาย และครอบคร วได เหม อนในอด ตท ผ านมาผ ส งอาย ส วนหน งถ กทอดท งให อย เพ ยงลาพ งหร อ ร บภาระด แลบ ตรหลาน ต องทางานหาเล ยงตนเอง การจ ดหาสว สด การต างๆ เพ อท จะให การด แลแก ผ ส งอาย ให ม ความเป นอย ท ด ข นของหน วยงานต างๆท งภาคร ฐและภาคเอกชนจ งม ความจาเป นอย าง ย ง การจ ดทาช ดข อม ล คร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อแสดง "สด การและการด แลผ ส งอาย สว " สถานการณ ของข อม ลต างๆ ท เก ยวข องก บผ ส งอาย ท งข อม ลพ นฐานด านประชากรสว สด การ ความ ช วยเหล อทางส งคม บร การสาธารณะและน นทนาการเพ อให ผ ท สนใจสามารถนาไปใช ประโยชน ใน การศ กษา ว เคราะห หร อประกอบการวางแผนต างๆเก ยวก บผ ส งอาย ได ต อไป 4-4

43 4.3 ต วช ว ด สถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม ท ได นาเสนอในร ปแบบ "ช ดต วช ว ด" ฐานข อม ลคนด อยโอกาส แผนภาพ 18 Web paqe นาเสนอฐานข อม ลคนด อยโอกาส 4-5

44 ต วช ว ดรายสาขาสถ ต สถ ต สว สด การส งคม แผนภาพ 19 Web paqe นาเสนอช ดต วช ว ดรายสาขาสถ ต 4-6

45 4.4 บทความ/บทว เคราะห สถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม ท ได นาเสนอในร ปแบบ "บทความ/บทว เคราะห " 1. สถานการณ เด กและว ยร น 2. จะอย ได อย างไรในว ยชรา 3. "ผ ป วยยาเสพต ด" ช ว ตท ต องการค นส ส งคม 4. ส ข (ผ ส งอาย ( อย ท ใด? แผนภาพ 22 Web page แสดงการใช ประโยชน สถ ต ทางการสาขาสว สด การส งคม นาแสนอในร ป บทความ ช ดต วช ว ด แผนภ ม และกราฟ 4-7

46 5. การนาเสนอ BI Dashboard ศ นย สารสนเทศย ทธศาสตร ภาคร ฐได ด าเน นการสน บสน นแผนแม บทระบบสถ ต ประเทศไทย พ.ศ ในย ทธศาสตร ท 3 การให บร การข อม ลสถ ต อย างท วถ ง โดยได เผยแพร ข อม ลสถ ต ทางการผ าน โครงสร างพ นฐานท ได ม การพ ฒนาไว แล ว เพ อให ผ ใช สามารถค นหาข อม ลสถ ต ในเร องท สนใจได สะดวก รวดเร ว ตรงตามความต องการ ซ งจะท าให ข อม ลสถ ต ถ กน าไปใช ประโยชน อย างค มค า ท าให การวาง แผนการด าเน นงานและการต ดส นใจในเร องต างๆ ของหน วยงานท งภาคร ฐและภาคเอกชนม ความถ กต อง แม นย าย งข น แต เน องจากม หน วยงานท ท าการผล ตข อม ลเป นจ านวนมาก และรายการข อม ลม ความ หลากหลาย ขณะน ส าน กงานสถ ต แห งชาต จ งได พยายามพ ฒนามาตรฐานการแลกเปล ยนเช อมโยงข อม ลข น เพ อให การนาเสนอข อม ลสถ ต เป นมาตรฐานเด ยวก น และสะดวกต อผ ใช ข อม ล ซ งป จจ บ น ศ นย สารสนเทศ ย ทธศาสตร ภาคร ฐได นาระบบ Oracle Business Intelligence มานาเสนอข อม ลด วย BI-Dashboard ซ งระบบ Business Intelligence (BI) ค อระบบหร อกล มซอฟต แวร ท ถ กพ ฒนาเพ อเป นเคร องม อในการว เคราะห ข อม ล ท ได เก บรวบรวมไว ในคล งข อม ล (Data Warehouse) เพ อสน บสน นการวางแผน การต ดส นใจ และการ บร หารงานของผ บร หารผ านการประมวลผลออนไลน เช งว เคราะห (Online Analytical Processing) การใช งานระบบ Oracle Business Intelligence น น ผ ใช งานสามารถน าข อม ลสถ ต ทางการมา ว เคราะห เพ อด แนวโน มของข อม ลท เก ดข น จ ดร ปแบบข อม ลท น าเสนอตามเง อนไขท ก าหนด รวบรวมข อม ล ต างๆท เก ยวเน องก นและสามารถจ ดท ารายงานเพ อแสดงผลในร ปแบบกราฟต างๆ จากน นจ งน าเสนอแก ผ บร หารหร อผ ใช งานท วไป โดยสามารถเข าใช งานระบบได ท ซ งใน บทน ได นาสถ ต ทางการ สาขาสว สด การส งคม มาน าเสนอเป นต วอย างในการว เคราะห ด วย BI-Dashboard ในประเด น เด กในสถานการณ ยากล าบาก เน องจากเป นข อม ลท ม ความส าค ญด านส งคม ส าหร บ ว ธ การใช งานระบบ Oracle Business Intelligence เพ อการน าเสนอในร ปแบบ BI-Dashboard ได กล าวถ ง แล วในข อ การใช งานระบบ Oracle Business Intelligence Business Intelligence (BI) ค อระบบหร อกล มซอฟต แวร ท ถ กพ ฒนาข นมาส าหร บเป นเคร องม อใน การว เคราะห ข อม ลท ได เก บรวบรวมไว ในคล งข อม ล (Data Warehouse) เพ อสน บสน นการวางแผน การ ต ดส นใจ และการบร หารงานของผ บร หารผ านการประมวลผลออนไลน เช งว เคราะห (Online Analytical 5-1

47 Processing) ท าให องค กรสามารถคาดการณ พยากรณ ความต องการของผ บร โภคได อย างถ กต อง แม นย า ส งผลให ประส ทธ ภาพการทางานขององค กรเพ มส งข น แผนภาพ 21 แสดงส วนว เคราะห การน าเสนอและร ปแบบการให บร การ การใช งานระบบ Oracle Business Intelligence น น ผ ใช งานสามารถน าข อม ลรายการสถ ต ทางการมา ว เคราะห เพ อด แนวโน มของข อม ลท เก ดข น จ ดร ปแบบข อม ลท น าเสนอตามเง อนไขท ก าหนด รวบรวมข อม ลท เก ยวเน องก น และจ ดท ารายงานเพ อแสดงผลในร ปแบบ Crosstabs และกราฟในร ปแบบต างๆ จากน นจ ง นาเสนอแก ผ บร หารหร อผ ใช งานท วไป ซ งสามารถเข าใช งานได ท แผนภาพ 22 แสดงหน า web site ของการใช งานซอฟแวร BI 5-2

48 5.2 ต วอย างการนาเสนอ ผ ว เคราะห สามารถเล อกน าเสนอการแสดงผลในร ปแบบข อความ ตาราง กราฟเส น กราฟ แท ง กราฟวงกลม ตามรายการสถ ต ทางการ รวมท งสามารถเล อกน าเสนอรายการสถ ต ทางการหลาย รายการในกราฟเด ยวก นได ด งต วอย าง ตาราง 5 สถ ต ทางการท แสดงผลในร ปแบบต าง ๆ ช อสถ ต ทางการ รายการสถ ต ทางการ รายได เฉล ยต อเด อน รายได เฉล ยต อเด อนของคร วเร อน จ าแนกตามแหล งท มาของรายได ของคร วเร อน ระด บประเทศ ภาค เขตการปกครอง ค าใช จ ายเฉล ยต อ ค าใช จ ายเฉล ยต อเด อนของคร วเร อน จ าแนกตามประเภทของค าใช จ าย เด อนของคร วเร อน ระด บประเทศ ภาค เขตการปกครอง หน ส นเฉล ยของ จานวนหน ส นเฉล ยต อคร วเร อน จาแนกตามแหล งเง นก ระด บประเทศ ภาค คร วเร อน เขตการปกครอง แผนภาพ 23 การนาเสนอสถ ต ทางการสาขารายได และรายจ ายของคร วเร อนด วยซอฟแวร BI 5-3

49 แผนภาพ 24 การนาเสนอสถ ต ทางการสาขาว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ด วยซอฟแวร BI 5-4

50 แผนภาพ 25 การนาเสนอข อม ลสถ ต เร องข าว ด วยซอฟแวร BI 5-5

51 แผนภาพ 26 การนาเสนอข อม ลสถ ต เร องการท องเท ยวของจ งหว ดภ เก ต ด วยซอฟแวร BI 5-6

52 แผนภาพ 27 การนาเสนอข อม ลสถ ต สาขาสว สด การส งคม ด วยซอฟแวร BI เด กและเยาวชนท อย ในสภาวะยากลาบาก 5-7

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ว นท 26 ส งหาคม ๒๕๕๗ องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ลด านว ศวกรรม ด านการพ จารณาโครงการเบ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร... ก

สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร... ก ณ บทสร ปผ บร หาร... ก บทค ดย อ... ฐ ก ตต กรรมประกาศ... ฒ... ณ บทท 1 บทนา... 1 1. หล กการและเหต ผล... 1 2. ว ตถ ประสงค... 2 3. เป าหมายของโครงการ... 3 4. ขอบเขตการด าเน นงาน... 4 5. ว ธ ดาเน นการศ กษาว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ จ ดท าโดย ผ องพรรณ ก นธ ยะ เจ าหน าท บร หารงานท วไปช านาญการพ เศษ ห วหน าสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ 2555 ค านา ค

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ กล มย ทธศาสตร และการพ ฒนา สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดนครศร ธรรมราช จ ดทำโดย น.ส.ญำณ ศชำ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย --------------------------

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information