ค าน า แบบฝ กท กษะ การสร างเว บเพจด วยภาษา HTML

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ค าน า แบบฝ กท กษะ การสร างเว บเพจด วยภาษา HTML"

Transcription

1 แ บ บ ฝ ก ท ก ษ ะก ร ส ร ง เ ว บ เ พ จ ด ว ย ภ ษ H T ML เ ล ม ท 7 ร ย ว ช ง ก ร ส ร ง เ ว บ เ พ จ ด ว ย ภ ษ H T MLช น ม ธ ย ม ศ ก ษ ป ท 4 Ò Ã Ê Ã Ò é á º º Í Ã Á ì โ ด ยน ย ส ม รม ล ต ำ แ ห น ง ค ร ว ท ย ฐ น ะช ำ น ญก ร โ ร ง เ ร ย น ก ด บ ง พ ท ย ค รต. ก ด บ งอ. โ พ น พ ส ยจ. ห น อ ง ค ย ส ง ก ด ส ำ น ก ง น เ ข ต พ น ท ก ร ศ ก ษ ม ธ ย ม ศ ก ษ เ ข ต2 1 ส ำ น ก ง น ค ณะ ก ร ร ม ก ร ก ร ศ ก ษ ข น พ น ฐ นก ร ะ ท ร ว ง ศ ก ษ ธ ก ร

2 ก ค น แบบฝ กท กษะ กรสร งเว บเพจด วยภษ HTML เล มท 7 เร อง กรสร งแบบฟอร ม Form จ ดท ข นเพ อใช ประกอบก จกรรมกรเร ยนกรสอนในรยว ช กรสร งเว บเพจด วยภษHTML รห สว ช ง สระกรเร ยนร เพ มเต ม กล มสระกรเร ยนร กรงนอช พและเทคโนโลย หน วย กรเร ยนร ท 2 กรสร งเว บเพจด วยภษ HTML ช นม ธยมศ กษป ท 4 โรงเร ยนก ดบงพ ทยคร อ เภอโพนพ ส ย จ งหว ดหนองคย โดยเน นผ เร ยนเป นส ค ญ ให สมรถพ ฒนควมร ควมเข ใจและ เสร มท กษะกรสร งเว บเพจด วยตนเองโดยใช ภษ HTML ให ก บน กเร ยน ม เน อหท ม ควมช ดเจน เข ใจง ย เป นล ด บข นตอน น กเร ยนสมรถน ไปศ กษฝ กปฏ บ ต ได ด วยตนเองท งในเวลเร ยนและฝ ก เพ มเต มในเวลว ง น ไปประย กต ใช ในช ว ตประจ ว นได แบบฝ กท กษะกรสร งเว บเพจด วยภษ HTML ม จ นวน 8 เล ม เน อหในแต ละเล มม ควมต อเน องก น ด งน นน กเร ยนจ งควรศ กษตมข นตอนท ละเล ม ผ จ ดท หว งเป นอย งย งว แบบฝ กท กษะกรสร งเว บด วยภษ HTML จะเป นประโยชน ต อ กรจ ดก จกรรมกรเร ยนร ของน กเร ยน คร ผ สอนและผ ท สนใจ เป นอย งด สมร มล

3 ข สรบ ญ เร อง หน ค น ก สรบ ญ ข ค ช แจง ค ค แนะน ส หร บคร ง ค แนะน ส หร บน กเร ยน จ สระกรเร ยนร 1 จ ดประสงค กรเร ยนร 1 แบบทดสอบก อนเร ยน 2 กรอบเน อห 3 แบบฟอร มกรป อนข อม ล 4 แท ก <input>ก บกรป อนข อม ล 6 กรสร งล สต แบบ Drop-Down Lists 12 กรกรอกข อม ลด วย Text Area 15 กรจ ดกล มข อม ลด วย Fieldset 16 กรอบก จกรรม 19 ก จกรรมฝ กท กษะท 7.1 เร อง สร งฟอร มป อนข อม ล 20 ก จกรรมฝ กท กษะท 7.2 เร อง สร งล สต แบบ Drop-Down Lists 21 ก จกรรมฝ กท กษะท 7.3 เร อง สร งแบบฟอร ม 22 แบบทดสอบหล งเร ยน 24 บรรณน กรม 25 ภคผนวก 26 เฉลยแบบทดสอบก อนเร ยน หล งเร ยน 27 เฉลยแบบฝ กท กษะ 28

4 ค ค ช แจง แบบฝ กท กษะ กรสร งเว บเพจด วยภษ HTML ได จ ดท ข นท งหมด จ นวน 8 เล ม ประกอบด วย เล มท 1 เร มต นเสร งเว บเพจ เล มท 2 กรจ ดกรก บข อควม เล มท 3 กรจ ดร ปแบบต วอ กษร เล มท 4 กรใส และตกแต งร ปภพ เล มท 5 กรสร งล งค เช อมโยง เล มท 6 กรสร งตรง เล มท 8 กรจ ดกรก บเฟรม Frames แบบฝ กท กษะ กรสร งเว บเพจด วยภษ HTML ในรยว ช กรสร งเว บเพจด วยภษ HTML รห สว ช ง กล มสระกรเร ยนร กรงนอช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษป ท 4 จ นวน 8 เล ม เป นแบบฝ กท กษะท ม ก จกรรมฝ กท กษะท น กเร ยนจะได ร บประสบกรณ พ นฐนของกร สร งเว บเพจโดยตรง สมรถเร ยนร ด วยตนเอง ได ร บควมร เพล ดเพล น โดยย ดหล กน กเร ยนท กคน สมรถเร ยนร และพ ฒนตนเองได รวมท งย ดหล กผ เร ยนเป นส ค ญ สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลง กรศ กษข นพ นฐน พ ทธศ กรช 2551 น กเร ยนสมรถน ควมร และท กษะจกกรท แบบฝ ก ท กษะ ไปประย กต ใช ในช ว ตประจ ว นและศ กษหควมร ต อในอนคต

5 ง ค แนะน ส หร บคร แบบฝ กท กษะ กรสร งเว บเพจด วยภษ HTML เล มท 7 เร อง กรสร งแบบฟอร ม Form เป นส อกรเร ยนร ประกอบกรเร ยนกรสอนส หร บแผนกรจ ดกรเร ยนร 10 รยว ช กรสร งเว บ เพจด วยภษ HTML ง ช นม ธยมศ กษป ท 4 โรงเร ยนก ดบงพ ทยคร อ.โพนพ ส ย จ.หนองคย ใช เวลในกรจ ดก จกรรมกรเร ยนร 2 ช วโมง ในกรด เน นก จกรรมกรเร ยนกรสอน คร ผ สอนควร ปฏ บ ต ด งน 1. ข นเตร ยมกรสอน คร ผ สอนต องศ กษรยละเอ ยด ด งน 1.1 ศ กษโครงสร ง ผลกรเร ยนร ท คดหว งของแผนกรจ ดกรเร ยนร ให เข ใจอย ง ละเอ ยด 1.2 ตรวจสอบแบบฝ กท กษะ กรสร งเว บเพจด วยภษ HTML ส อกรสอน และ คอมพ วเตอร ให อย ในสภพท ใช งนได ด 1.3 คร ผ สอนควรเตร ยมควมร ในเน อหอย งล กซ ง และควรม พ นฐนในกรสร งเว บเพจ ด วยภษ HTML 2. ข นด เน นก จกรรมกรเร ยนกรสอน 2.1 คร ผ สอนสมรถย ดหย นเวลในกรจ ดก จกรรมกรเร ยนกรสอนได ตมควม เหมะสม 2.2 คร แจกแบบฝ กท กษะ กรสร งเว บเพจด วยภษ HTML ให น กเร ยนได ศ กษ 2.3 คร อธ บยและสธ ตข นตอนกรฝ กปฏ บ ต 2.4 คร ให น กเร ยนเป ดเคร องและฝ กปฏ บ ต ก จกรรมฝ กท กษะท ก หนดไว ในกรอบก จกรรม 2.5 คร ผ สอนสมรถเพ มเต มเน อหบงตอนได 3. ข นกรประเม นผล 3.1 คร ผ สอนควรแจ งให น กเร ยนทรบถ งขอบเขตเน อหท จะประเม น 3.2 คร ผ สอนควรประเม นผลท กคร งหล งส นส ดก จกรรมกรเร ยนกรสอน และแจ งให น กเร ยนทรบถ งผลกรประเม น

6 จ ค แนะน ส หร บน กเร ยน 1. อ นค ช แจงและค แนะน ส หร บน กเร ยนให เข ใจก อนลงม อศ กษแบบฝ กท กษะ 2. ท แบบทดสอบก อนเร ยน เพ อประเม นควมร เด มของน กเร ยน 3. ฟ งค อธ บยและกรสธ ตของคร พร อมท งฝ กปฏ บ ต หล งจกกรสธ ต 4. ศ กษกรอบควมร และฝ กปฏ บ ต ตมข นตอนท ระบ ไว ในกรอบก จกรรม 5. ทดสอบกรฝ กปฏ บ ต ก บคร ผ สอน 6. ท แบบทดสอบหล งเร ยนเพ อด ควมก วหน ในกรเร ยนของน กเร ยนหล งจกท ก จกรรม กรเร ยนกรสอนโดยใช แบบฝ กท กษะ 7. หล งจกท ก จกรรมกรเร ยนกรสอนเสร จเร ยบร อยแล ว ให น กเร ยนป ดเคร อง คอมพ วเตอร อย งถ กว ธ เก บเก อ เก บขยะให เร ยบร อย 8. ในกรท ก จกรรมตมแบบฝ กท กษะท กเล ม ขอให น กเร ยนปฏ บ ต ด วยควมต งใจ ม ควมซ อส ตย ต อตนเองให มกท ส ด และไม ด เฉลยก อนท แบบทดสอบ 9. หกน กเร ยนย งไม สมรถปฏ บ ต ได ตมกรอบก จกรรมของแต ละแบบฝ ก น กเร ยน สมรถร บแบบฝ กไปศ กษและฝ กปฏ บ ต เพ มเต มนอกเวลเร ยน เพ อเพ มควมช นญ มกย งข น

7 1 สระกรเร ยนร 1. แบบฟอร มกรป อนข อม ล 2. แท ก <input> ก บกรป อนข อม ล 3. กรสร งล สต แบบ Drop-Down Lists 4. กรกรอกข อม ลด วย Text Area 5. กรจ ดกล มข อม ลด วย Fieldset จ ดประสงค กรเร ยนร 1. ด นควมร (Knowledge) เข ใจร ปแบบกรป อนข อม ลชน ดต ง ๆ บนแบบฟอร ม ไม ว จะเป นเท กซ บ อกซ เช กบ อกซ เรด โอบ ตตอน และดร อปดวน ล สต 2. ด นท กษะ (Process) 2.1 สมรถสร งแบบฟอร มเพ อป อนข อม ลชน ดต ง ๆ ได 2.2 สมรถประย กต กรสร งแบบฟอร มเพ อป อนข อม ล ได อย งเหมะสม 3. ด นค ณล กษณะ (Attitude) น กเร ยนเห นประโยชน และค ณค ของกรสร งแบบฟอร มเพ อป อนข อม ลชน ดต ง ๆ บนเว บเพจ โดยม ควมต งใจฝ กตมแบบฝ กท กษะด วยควมซ อส ตย ม ว น ยในกรฝ ก ปฏ บ ต ด วยใฝ เร ยนร และม งม นในกรฝ กจนประสบผลส เร จได

8 2 แบบทดสอบก อนเร ยน กรสร งเว บเพจด วยภษ HTML เร อง กรสร งแบบฟอร ม Form ค ช แจง แบบทดสอบเป นแบบปรน ย 4 ต วเล อก จ นวน 10 ข อ ใช เวลในกรสอบ 10 นท ค ส ง จงเล อกค ตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงค ตอบเด ยวแล วท เคร องหมย X ลงในกระดษค ตอบ 1. แบบฟอร มชน ดใดท ผ ใช สมรถเล อก ค ตอบได มกกว 1 ข อ ก. Textbox ข. Radio Button ค. Checkbox ง. Drop-Down Lists e 2. แอตตร บ วต ใดระบ URL ของสคร ปต CGI ก. name ข. action ค. method ง. mode 3. หกต องกรกรอกข อม ลหลย ๆ บรรท ด จะต องใช แท กค ส งใด ก. textbox ข. textarea ค. multi-line ง. list 4. ในกรสร งแบบฟอร มเพ อป อนและส ง ข อม ลได อย งสมบ รณ จะต องประกอบด วย ส งใด ก. Database ข. CGI Script ค. Web Server ง. ถ กท กข อ 5. หกต องกรจ ดกล มฟ ลด ป อนข อม ล ให รวมอย ในกล มเด ยวใช แท กค ส งใด ก. fieldset ข. fieldgroup ค. grouping ง. Legend 6. จกข อ 5 จะใช แท กค ส งใด ก หนดช อของ กล มฟ ลด ข อม ลด งกล ว ก. fieldset ข. fieldgroup ค. grouping ง. legend 7. แอตตร บ วต ในข อใด อธ บยถ งว ธ กรส ง ข อม ลไปย งสคร ปต CGI ก. name ข. action ค. method ง. mode 8. Script CGI น ยมเข ยนด วยภษใด ก. Java Script ข. PHP ค. ASP ง. น ยมท ง PHP และ ASP 9. ข อม ลแบบใดท เหมะก บกรป อนข อม ล แบบ Radio Button ก. ช วงอย ข. เพศ ค. งนอด เรก ง. ถ กท งข อ ก และ ข 10. แท กใดต อไปน ท ใช ส หร บจ แนกกล ม ข อม ลภยในล สต ก. option ข. optgroup ค. group value ง. label

9 3 <กรอบเน อห>

10 4 แบบฟอร มกรป อนข อม ล กรโต ตอบ หร อส งข อม ลระหว งผ ใช ก บเว บ แบบฟอร มจ ดเป นองค ประกอบ หน งท ถ กน มใช ส หร บกรป อนข อม ลเพ อเก บรวบรวมข อม ลจกผ ใช ไม ว จะเป นข อควม หร อข อม ลในร ปแบบต ง ๆ เม อผ ใช กรอกแบบฟอร ม แล วท กรคล กเพ อย นย นกรส ง โปรแกรมเบรเซอร จะส งข อม ลตมแบบฟอร ม ส งไปย งเซ ร ฟเวอร ปลยทง ซ งน กพ ฒนเว บจะม ว ธ กรจ ดกรก บข อม ล ไม ว จะเป นกรเข ยนสคร ปต เพ อแยกข อม ลท ต องกร และจ ดเก บลงใน ฐนข อม ล จกน นจะส งข อม ลโต กล บมย งผ ใช ทงโปรแกรมเบรเซอร หร อ ทงอ เมล เป นต น ซ งโดยส วนใหญ แบบฟอร มเหล น จะถ กประมวลผลโดยใช สคร ปต CGI (Common Gateway Interface) บนฝ งเว บเซ ร ฟเวอร และสคร ปต CGI น เองท ท ให ผ ใช สมรถส งข อม ลเพ อโต ตอบก บเว บ เซ ร ฟเวอร ได ภษสคร ป ท น ยมน มใช เข ยนสคร ปต CGI อย งเช น PHP หร อ ASP กรสร งแบบฟอร ม ในกรสร งฟอร มจะใช แท กค ส ง <form> และภยในจะประกอบด วยอ ล เมนต ต ง ๆ ท เก ยวข อง ท ส ค ญ ในกรสร งแบบฟอร มจะม แอตตร บ วต อย 3 ต ว ท จะต องถ กก หนดข นมเม อม กร สร งแบบฟอร ม ประกอบด วย แอตตร บ วต ค อธ บย ค action ก หนดท อย ข อม ล ว จะส งไปท ไหน ท อย หร อ URL ของ CGI Script ท ใช ร บข อม ลจกแบบฟอร มท ส งไป method อธ บยเคร องม อ HTTP ท น มใช GET, POST ส หร บกรส งข อม ล name ช อของแบบฟอร ม ท โปรแกรมเมอร น ไปใช เพ อกรอ งอ งภยใน โปรแกรม พ จรณจกโค ดค ส งต อไปน ซ งเป นต วอย งกรโพสข อม ลกล บไปย งฝ งเซ ร ฟเวอร ผ น PHP Script บนเว บเพจ <form name= example method= POST action= > </form>

11 5 กรโต ตอบก บแบบฟอร ม แบบฟอร มบนเว บ นอกจกม จ ดประสงค เพ อรวบรวมข อม ลจกผ ใช แล ว จะต องสมรถ โต ตอบระหว งก นได (ระหว งผ ใช ก บระบบ) ซ งก ค อกรโต ตอบแบบสองท ศทงน นเอง HTML form PHP Action 2. Order data is sent to the action 1. A user places an order User browser 5.Order confirmation is displayed Sales database * แผนภพแสดงข นตอนกรโต ตอบระหว งผ ใช ก บระบบ ผ นกรส งซ อส นค บนเว บ อ น ประกอบด วยข นตอนรยละเอ ยดด งน 1. ผ ใช (ล กค ) กรอกข อม ลลงแบบฟอร มส งซ อ 2. ข อม ลกรส งซ อถ กส งเข ม และถ กด เน นกรโดย PHP 3. สคร ปต PHP ได ถ กเข ยนข นมเพ อส งให บ นท กข อม ลกรส งซ อลงในฐนข อม ลกรขย (Sales database) บนฝ งเซ ร ฟเวอร 4. สคร ปต PHP ได ตอบร บค ย นย นกรส งซ อกล บไปย งล กค 5. ล กค ได ร บกรตอบร บค ส งซ อจกระบบ (Order confirmation) ผ นกรแสดงผลบน เบรเซอร ทงฝ งผ ใช

12 6 แท ก <input> ก บกรป อนข อม ล แท ก <input> ท ใช งนใน HTML ไม ต องกรแท กป ด แต ในขณะเด ยวก น หกเป น XHTML ได บ งค บให ต องใช แท กป ด ซ งเป นแท กป ดใน ต วม นเอง เช นเด ยวก บแท ก <br /> และ <img /> ค ของแอตตร บ วต ท สมรถน มใช งนในแท ก <input> ม ด งน ค ค อธ บย text สร งกรอบส เหล ยมท อน ญตให ผ ใช พ มพ ข อควมลงไป checkbox สร งเช กบอกซ ท ให ผ ใช สมรถเล อกต วเล อกในรยกรได มกกว หน ง รยกร radio สร งเรด โอบ ตทอน ท ผ ใช สมรถเล อกรยกรได เพ ยงรยกรเด ยว file อน ญตให ผ ใช สมรถเร ยกด ไฟล บนเคร อง พร อมก บส งไฟล กล บไปย ง เว บไซต password อน ญตให ผ ใช กรอกข อม ล โดยข อควมท กรอกจะถ กแทนด วย เคร องหมย hidden ใช ส หร บจ ดเก บข อม ลตมร ปแบบท ต องกร โดยผ ใช จะมองไม เห น Reset สร งป มเพ อเคล ยร แบบฟอร ม submit สร งป มเพ อส งแบบฟอร มข อม ลตม action ท ก หนดไว Textbox <form> < input type="text" name="ช อช องกรอกข อม ล" value="ข อม ล" size="number" maxlength="number" disabled readonly /> < /form> - size="number" ควมกว งของช องกรอกข อม ล - maxlengt="number" จ นวนต วอ กษรส งส ดท กรอกได - disabled lock ไม ให ช องกรอกข อม ลใช งนได - readonly ให ช องกรอกข อม ลอ นได อย งเด ยว กรอกข อม ลไม ได

13 7 ต วอย ง ไฟล เอกสร HTML (example7_1.html) สร งแบบฟอร มกรป อนข อม ลแบบเท กซ บอกซ (Textbox) <html> <head><title>textbox</title></head> <body> <form action=""> Enter username : <input type="text" name="username" maxlength="8" /><br /> Enter password : <input type="password" name="password" maxlength="12" /><br /> </form> </body> </html>

14 8 Checkbox <form> < input type="checkbox" name="ช อ checkbox" value="ค ข อม ล" checked> < /form> - checked = ให checkbox น นถ กเล อก (tick / ท checkbox) ต วอย ง ไฟล เอกสร HTML (example7_2.html) สร งแบบฟอร มกรป อนข อม ลแบบเช กบอกซ (checkbox) ซ งผ ใช สมรถเล อกค ตอบได หลยต วเล อก โดยในท น ได ก หนดเช กบอกซ ท ต วเล อก ภษไทย โดยอ ตโนม ต <html> <head><title>check Boxes</title></head> <body> <h4>ภษท พ ดได </h4> <form action=""> <input type="checkbox" name="lng" value="th" checked="checked" /> ภษไทย<br /> <input type="checkbox" name="lng" value="en" /> ภษอ งกฤษ<br /> <input type="checkbox" name="lng" value="ch" /> ภษจ น<br /> <input type="checkbox" name="lng" value="ja" /> ภษญ ป น<br /> <input type="checkbox" name="lng" value="lao" /> ภษลว<br /> </form> </body> </html>

15 9 Radio Buttons <form> < input type="radio" name="ช อ radio" value="ค ข อม ล"checked="checked" /> < /form> - checked = ให option น นถ กเล อก- checked = ให checkbox น นถ กเล อก (tick / ท checkbox) ต วอย ง ไฟล เอกสร HTML (example7_3.html) สร งแบบฟอร มกรป อนข อม ลแบบเรด โอบ ตทอน (Radio Buttons) <html> <head><title>radio Buttons</title></head> <body> <h4>รยได ต อเด อน</h4> <form action=""> <input type="radio" name="incom" value="level1" /> ต กว 10,000 บท <br /> <input type="radio" name="incom" value="level2" /> 10,000-30,000 บท <br /> <input type="radio" name="incom" value="level3" /> 30,001-50,000 บท <br /> <input type="radio" name="incom" value="level4" /> 50,001-70,000 บท <br /> <input type="radio" name="incom" value="level5" /> 70, ,000 บท <br /> <input type="radio" name="incom" value="level6" /> 100,001 บท ข นไป <br /> </form> </body> </html>

16 10 Buttons <form> < input type="button" name="ช อ button" value="ค ข อม ล" /> < /form> ต วอย ง ไฟล เอกสร HTML (example7_4.html) สร งป มย นย นข อม ล และป มล งข อม ล <html> <head> <title>buttons</title> </head> <body> <h4>กร ณย นย นกรส งข อม ล</h4> <form action=""> <input type="submit" name="button1" value="send Data" /> <input type="reset" name="button2" value="clear Form" /> </form> </body> </html>

17 11 File <form> < input type="file" name="ช อ input file" value="ค ข อม ล" size="number" maxlength="number" /> < /form> ต วอย ง ไฟล เอกสร HTML (example7_5.html) สร งฟอร มเพ อแนบไฟล ภพ <html> <head><title>upload File</title></head> <body> <h4>อ ปโหลดไฟล ภพ</h4> <form name="upload" method="post" action=" enctype="multipart/form-data"> ไฟล ร ปภพ (.jpg) : <input type="file" /><br /><br /> <input type="submit" name="button1" value="send Data" /> &nbsp &nbsp <input type="reset" name="button2" value="clear Form" /> </form> </body> </html>

18 12 กรสร งล สต แบบ Drop-Down Lists แท ก <select> เป นแท กค ส งท น มใช ในกรสร งล สต แบบดร อปดวน ซ งจ ดได ว เป นว ธ ท ด ส หร บกรณ ม ต วเล อกจ นวนมกให ผ ใช เล อก โดยไม ต องเส ยพ นท หน จอ ไปก บต วเล อกจ นวนมก เหล น น ร ปแบบ <form> < select name="ช อ select" size="5" multiple> < option value="1" selected="selected">option 1</option> < option value="2">option 2</option> < option value="3">option 3</option> < option value="4">option 4</option> < option value="5">option 5</option> < /select> < /form> - size = จ นวนต วเล อกท ให มองเห น - multiple = ให ผ ใช งนเล อกหลยต วเล อกได โดยกดป ม Ctrl ต วอย ง ไฟล เอกสร HTML (example7_6.html) สร ง Drop-Down lists เพ อให ผ ใช เล อก <html> <head><title>drop-down Lists</title></head> <body> <form action=" "> ระด บกรศ กษ : <select name="edu" > <option value="non">กร ณเล อก</option> <option value="certificate">ปวช.</option> <option value="diploma">ปวส.</option> <option value="bachelor">ปร ญญตร </option> <option value="master">ปร ญญโท</option> <option value="doctor">ปร ญญเอก</option> </select> </form>

19 13 </body> </html> กรณ เม อต องกรก หนดต วเล อกต วใดต วหน งให เป นค Default สมรถก หนดได โดย เพ ม แท กค ส งเพ มด งน <html> <head><title>drop-down Lists</title></head> <body> <form action=" "> ระด บกรศ กษ : <select name="edu" > <option value="non">กร ณเล อก</option> <option value="certificate">ปวช.</option> <option value="diploma">ปวส.</option> <option value="bachelor" selected= selected >ปร ญญตร </option> <option value="master">ปร ญญโท</option> <option value="doctor">ปร ญญเอก</option> </select> </form> </body> </html> ผลล พธ ท ได ต วเล อกท เรเล อกเป น Default จะปรกฏข นมก อน

20 14 ถ ต วเล อกม จ นวนมก ย งสมรถจ ดกล มต วเล อกได (Grouping Options) โดยจะใช แท ก <optgroup label= ช อกล ม > คล มแท ก <option value> ด งน ต วอย ง ไฟล เอกสร HTML (example7_7.html) สร ง Drop-Down lists แบบจ แนกรยกรตมกล ม <html> <head><title>drop-down Lists (Grouping)</title></head> <body> <form action=" "> กร ณเล อกสขว ชเอก : <select name="edu" > <optgroup label="คณะว ทยศสตร "> <option value="sco1">เคม </option> <option value="sco2">ช วว ทย</option> <option value="sco3">ว ทยศสตร </option> </optgroup> <optgroup label="คณะคร ศสตร "> <option value="edu1">คณ ตศสตร </option> <option value="edu2">ส งคมศ กษ</option> <option value="edu3">ภษไทย</option> <option value="edu4">ดนตร </option> </optgroup> </select> </form> </body> </html>

21 15 กรกรอกข อม ลหลยๆ บรรท ดด วย Text Area กรป อนข อม ลต วอ กษร จะป อนข อม ลภยในกรอบบรรท ดเด ยวก น ด งน นในกรณ ท ต องกร พ นท กรอบกรป อนข อม ลหลย ๆ บรรท ด โดยเฉพะกรกรอกข อม ลเก ยวก บควมค ดเห น ก จะต องใช แท ก <textarea> ร ปแบบ 1. พ มพ แท กค ส ง <textarea name= ช อ rows= จ นวนแถว cols= จ นวนคอล มน > 2. ป ดด วยแท ก </textarea> โดยท แท ก <textarea> สมรถเข ยนอย ภยใต แท ก <form> หร อพ นท อ น ๆ บนเว บเพจก ได ต วอย ง ไฟล เอกสร HTML (example7_8.html) สร ง พ นท กรอกข อม ลหลย ๆ บรรท ด <html> <head> <title>text Area</title> </head> <body> <h3>กรอกควมค ดเห น</h3> <textarea name="comment" rows="6" cols="60"></textarea> </body> </html>

22 16 กรจ ดกล มข อม ลด วย Fieldset กรจ ดกล มฟ ลด ป อนข อม ลใน Form ท ม ควมส มพ นธ ก น จะท ให Form ม ควมเป นระเบ ยบ สวยงม และผ ใช งนสมรถเข ใจและป อนข อม ลได สะดวกมกข น สมรถท ได โดยใช แท กค ส ง <Fieldset> ร ปแบบ <form> <fieldset> แสดงจ ดเร มต นของกรจ ดกล มข อม ล <legend>ช อกล มข อม ล</legend> element form ต งๆ </fieldset> <fieldset> < legend>ช อกล มข อม ล</legend> element form ต งๆ < /fieldset> < /form> ต วอย ง ไฟล เอกสร HTML (example7_9.html) สร งฟอร มท ม กรจ ดกล มของข อม ลท ม ควมส มพ นธ ก นเป นกล มเด ยวก น <html> <head> <title>fieldset</title> </head> <body> <form action=""> <fieldset> <legend>ข อม ลน กเร ยน</legend><br /> <input type="radio" name="sex" value="sex1" />ชย &nbsp <input type="radio" name="sex" value="sex2" />หญ ง &nbsp <br /> ระด บช น : <select name="m"> <option value="m1"> ม. 1 </option> <option value="m1"> ม. 2 </option>

23 17 <option value="m1"> ม. 3 </option> <option value="m1"> ม. 4 </option> <option value="m1"> ม. 5 </option> <option value="m1"> ม. 6 </option> </select><br /> โรงเร ยน : <input type="text" size="99" /><br /> </fieldset><br /> <fieldset> <legend>ข อม ลด นส ขภพ</legend><br /> ส วนส ง (cm) :<input type="text" name="height" size="9"> น หน ก (kg) :<input type="text" name="ไรเะ" size="9"> ระบ โรคประจ ต ว (ถ ม ) :<input type="text" name="exe" size="60"><br /><br /> </fieldset> </form> </body> </html>

24 18 份 Ẻ½ Ñ ÉРѹ

25 19 <กรอบก จกรรม>

26 20 ก จกรรมฝ กท กษะท 7.1 เร อง สร งฟอร มป อนข อม ล ค ช แจง ให น กเร ยนฝ กปฏ บ ต กรสร งฟอร มป อน ข อม ลชน ดต ง ๆ กระบวนกรฝ กก จกรรมฝ กท กษะ ให น กเร ยนสร งเว บเพจด วยภษ HTML สร งฟอร มป อนข อม ลให เป นไปตมร ปแบบท ก หนด 1. สร ง Textbox เพ อป อนข อม ลด งน จ ดประสงค ของกรฝ ก 1.เข ใจร ปแบบกรป อนข อม ลชน ดต ง ๆ บนแบบฟอร ม ไม ว จะเป นเท กซ บ อกซ เช กบ อกซ เรด โอบ ตตอน และดร อปดวน ล สต 2.สมรถสร งแบบฟอร มเพ อป อนข อม ล ชน ดต ง ๆ ได 2. สร ง checkbox เพ อแสดงต วเล อกต อไปน 3. สร ง Radio buttons โดยต วเล อก ชย ถ กก หนดค ไว แล ว

27 21 ก จกรรมฝ กท กษะท 7.2 เร อง สร งล สต แบบ Drop-down Lists ค ช แจง ให น กเร ยนฝ กปฏ บ ต กรสร งฟอร มป อน ข อม ลแบบ Drop-down Lists กระบวนกรฝ กก จกรรมฝ กท กษะ ให น กเร ยนสร งเว บเพจด วยภษ HTML สร งฟอร มป อนข อม ลให เป นไปตมร ปแบบท ก หนด 1. สร ง Drop-down Lists โปรแกรมคอมพ วเตอร ด งน จ ดประสงค ของกรฝ ก 1.เข ใจร ปแบบกรป อนข อม ลชน ดต ง ๆ บนแบบฟอร ม ไม ว จะเป นเท กซ บ อกซ เช กบ อกซ เรด โอบ ตตอน และดร อปดวน ล สต 2.สมรถสร งแบบฟอร มเพ อป อนข อม ล ชน ดต ง ๆ ได 2. จกข อท 1 ก หนดให ต วเล อกถ กก หนดเป น Microsoft Word 3. สร ง Drop-down Lists จ แนกโปรแกรมเป นหมวดหม

28 22 ก จกรรมฝ กท กษะท 7.3 เร อง สร งแบบฟอร ม ค ช แจง ให น กเร ยนฝ กปฏ บ ต ประย กต กรสร ง แบบฟอร มเพ อป อนข อม ล ได อย งเหมะสม กระบวนกรฝ กก จกรรมฝ กท กษะ ให น กเร ยนฝ กปฏ บ ต สร งแบบฟอร ม น เทคน ค กรสร งแบบฟอร มมประย กต ใช ก บแบบฟอร มสม ครงน จ ดประสงค ของกรฝ ก 1.เข ใจร ปแบบกรป อนข อม ลชน ดต ง ๆ บนแบบฟอร ม ไม ว จะเป นเท กซ บ อกซ เช กบ อกซ เรด โอบ ตตอน และดร อปดวน ล สต 2.สมรถประย กต กรสร งแบบฟอร ม เพ อป อนข อม ล ได อย งเหมะสม

29 23 ถ ม เวลเหล อก ขอให น กเร ยนฝ ก ทบทวนจนเก ดควมช นญนะคร บ ถ ใครช นญแล วไปท แบบทดสอบหล ง เร ยนได เลย

30 24 แบบทดสอบหล งเร ยน กรสร งเว บเพจด วยภษ HTML เร อง กรสร งแบบฟอร ม Form ค ช แจง แบบทดสอบเป นแบบปรน ย 4 ต วเล อก จ นวน 10 ข อ ใช เวลในกรสอบ 10 นท ค ส ง จงเล อกค ตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงค ตอบเด ยวแล วท เคร องหมย X ลงในกระดษค ตอบ 1. แอตตร บ วต ในข อใด อธ บยถ งว ธ กรส ง ข อม ลไปย งสคร ปต CGI ก. name ข. action ค. method ง. mode 2. แอตตร บ วต ใดระบ URL ของสคร ปต CGI ก. name ข. action ค. method ง. mode 3. ในกรสร งแบบฟอร มเพ อป อนและส ง ข อม ลได อย งสมบ รณ จะต องประกอบด วย ส งใด ก. Database ข. CGI Script ค. Web Server ง. ถ กท กข อ 4. Script CGI น ยมเข ยนด วยภษใด ก. Java Script ข. PHP ค. ASP ง. น ยมท ง PHP และ ASP 5. แบบฟอร มชน ดใดท ผ ใช สมรถเล อก ค ตอบได มกกว 1 ข อ ก. Textbox ข. Radio Button ค. Checkbox ง. Drop-Down Lists 6. ข อม ลแบบใดท เหมะก บกรป อนข อม ล แบบ Radio Button ก. ช วงอย ข. เพศ ค. งนอด เรก ง. ถ กท งข อ ก และ ข 7. แท กใดต อไปน ท ใช ส หร บจ แนกกล ม ข อม ลภยในล สต ก. option ข. optgroup ค. group value ง. label 8. หกต องกรกรอกข อม ลหลย ๆ บรรท ด จะต องใช แท กค ส งใด ก. textbox ข. textarea ค. multi-line ง. list 9. หกต องกรจ ดกล มฟ ลด ป อนข อม ล ให รวมอย ในกล มเด ยวใช แท กค ส งใด ก. fieldset ข. fieldgroup ค. grouping ง. Legend 10. จกข อ 9 จะใช แท กค ส งใด ก หนดช อ ของกล มฟ ลด ข อม ลด งกล ว ก. fieldset ข. fieldgroup ค. grouping ง. legend

31 25 บรรณน กรม กร ว ธ อ ศวค ปตนนท. เร ยนร เทคน คและพ ฒนเว บไซต ด วย HTML5. กร งเทพมหนคร : เน ตด ไซน พ บล ชช ง, ฝ ยต รว ชกรคอมพ วเตอร. กรสร งเว บเพจ (HTML). กร งเทพมหนคร : ซ เอ ดย เคช น, สขคอมพ วเตอร สถบ นส งเสร มกรสอนว ทยศสตร และเทคโนโลย. เอกสรศ กษด วยตนเอง ส หร บคร เทคโนโลย สรสนเทศ เร องท 4 อ นเตอร เน ตละกรสร งเว บเพจ. กร งเทพมหนคร : สถบ นส งเสร มกรสอนว ทยศสตร และเทคโนโลย, ส น นท ส นทรประเสร ฐ. กรสร งส อกรสอนและนว ตกรรมกรเร ยนร ส...กรพ ฒนผ เร ยน. รชบ ร : ธรรมร กษ กรพ มพ, 2547.

32 26 <ภคผนวก>

33 27 เฉลยแบบทดสอบก อนเร ยนและหล งเร ยน กรสร งเว บเพจด วยภษ HTML เร อง กรสร งแบบฟอร ม เฉลยแบบทดสอบก อนเร ยน ข อ 1 ค ข อ 2 ข ข อ 3 ง ข อ 4 ง ข อ 5 ค ข อ 6 ง ข อ 7 ข ข อ 8 ข ข อ 9 ก ข อ 10 ง เฉลยแบบทดสอบหล งเร ยน ข อ 1 ค ข อ 2 ข ข อ 3 ง ข อ 4 ง ข อ 5 ค ข อ 6 ง ข อ 7 ข ข อ 8 ข ข อ 9 ก ข อ 10 ง

34 28 เฉลยแบบฝ กท กษะท 7_1 ข อ 1 <html> <head><title>textbox</title></head> <body> <form action=""> &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp ช อ : <input type="text" name="username" maxlength="8" /><br /> นมสก ล : <input type="password" name="password" maxlength="8" /><br /> </form> </body> </html> ข อ 2 <html> <head><title>radio Buttons</title></head> <body> <form action=""> ชอบเล นก ฬ &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp:<input type="checkbox" name="x" value="sport" /><br /> ชอบอ นหน งส อ :<input type="checkbox" name="x" value="book" /><br /> ชอบฟ งเพลง&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp:<input type="checkbox" name="x" value="song" /><br /> </form> </body> </html> ข อ 3 <html> <head><title>radio Buttons</title></head> <body> <form action=""> ชย&nbsp :<input type="radio" name="sex" value="sex1" checked="checked" /><br />

35 29 หญ ง :<input type="radio" name="sex" value="sex2" /><br /> </form> </body> </html> เฉลยแบบฝ กท กษะท 7_2 ข อ 1 <html> <head><title>drop-down Lists</title></head> <body> <form action=" "> โปรแกรมคอมพ วเตอร : <select name="pro" > <option value="non">กร ณเล อก</option> <option value="doc">microsoft Word</option> <option value="xls">microsoft Excel</option> <option value="ppt">microsoft PowerPoint</option> <option value="bmp">paint</option> </select> </form> </body> </html> ข อ 2 <html> <head><title>drop-down Lists</title></head> <body> <form action=" "> โปรแกรมคอมพ วเตอร : <select name="pro" > <option value="non">กร ณเล อก</option> <option value="doc" selected="selected">microsoft Word</option> <option value="xls">microsoft Excel</option> <option value="ppt">microsoft PowerPoint</option>

36 30 <option value="bmp">paint</option> </select> </form> </body> </html> ข อ 3 <html> <head><title>drop-down Lists (Grouping)</title></head> <body> <form action=" "> กร ณเล อกโปรแกรมคอมพ วเตอร : <select name="pro" > <optgroup label="microsoft Office 2013"> <option value="sco1">word</option> <option value="sco2">excel</option> <option value="sco3">powerpoint</option> </optgroup> <optgroup label="accessries"> <option value="edu1">paint</option> <option value="edu2">notepad</option> <option value="edu3">wordpad</option> <option value="edu4">calculator</option> </optgroup> </select> </form> </body> </html>

37 31 เฉลยแบบฝ กท กษะท 7_3 <html> <head><title>สม ครงนออนไลน </title></head> <body> <p align="center"><img src="image/logobts.gif"></p> <form action=""> <fieldset> <legend>ช อผ สม คร</legend><br /> &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nb sp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspค น หน ช อ* : <input type="radio" name="prename" value="1" checked="checked" /> นย <input type="radio" name="prename" value="2" /> นง <input type="radio" name="prename" value="3" /> นงสว <input type="radio" name="prename" value="4" /> อ นๆ <input type="text" name="prename2" size="15" /><br /> &nbsp&nbsp&nbsp&nbspช อ-นมสก ล (ภษไทย)* : <input type="text" name="name1" size="35" /><br /> ช อ-นมสก ล (ภษอ งกฤษ)* : <input type="text" name="name2" size="35" /><br /> </fieldset><br /> <fieldset> <legend>ข อม ลใบสม คร</legend><br /> ต แหน งงนท เป ดร บสมคร ณ ป จจ บ น :<br /> &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nb sp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&n bsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp& nbsp&nbsp 1. <select name="pro" /> <option value="pro0"> -- กร ณเล อก --</option> <option value="pro1">ช งเทคน ค (ไฟฟ )</option> <option value="pro2">ว ศวกรไฟฟ </option>

38 32 <option value="pro3">เจ หน ท ต อนร บ </option> <option value="pro4">เลขน กร </option> <option value="pro5">ผ จ ดกร </option><br /> </select><br /> ต แหน งท ต องกรสม ครเพ มเต ม<br /> &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nb sp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&n bsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp& nbsp&nbsp 1.<input type="text" name="pro101" size="30" /><br /> &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nb sp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&n bsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp& nbsp&nbsp 2.<input type="text" name="pro102" size="30" /><br /> </fieldset><br /> <fieldset> <legend>ท อย ผ สม คร</legend><br /> &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nb sp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspท อย ป จจ บ น* <textarea name="address" rows="3" cols="40"></textarea><br /> เบอร โทรศ พท ท ต ดต อได สะดวก* <input type="text" name="name1" size="35" /><br /> &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nb sp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp address* <input type="text" name="name2" size="35" /><br /> </fieldset> <input type="submit" value="ส งใบสม คร"> <input type="submit" value="ล งข อ ล"><br /> </form> </body> </html>

39 We bs i t e: w w w. k p k s c h o o l. a c. t h E ma i l : s a mo r n ma l o t ma i l. c o m

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla FileZilla เป นโปรแกรมประเภท FTP Client ท ใช สำหร บกำรส งไฟล หร อร บไฟล ระหว ำงเคร อง คอมพ วเตอร ของเรำซ งเร ยกว ำ Client ก บคอมพ วเตอร แม ข ำยซ งเร ยกว ำ Hosting หร อจะพ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำลำปำง เขต 1 #########หน ำ 1########## 1.การเข าใช งานระบบ 1.1). ไปท เว บไซต หล ก สพป.ลำปำง เขต 1 http://www.lpg1.obec.go.th เล อก e-office หร อเข ำทำงตรงได ท http://202.143.173.94/eoffice/

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

การใช OpenOffice ทำานามบ ตร

การใช OpenOffice ทำานามบ ตร การใช OpenOffice ทำานามบ ตร สำำหร บหลำยๆ ท ำนท มองหำโปรแกรมทำำนำมบ ตรส กโปรแกรม โปรแกรมฟร ๆ ด ก มอ ย ในโลก อย ำงเช น โปรแกรม OpenOffice ท หลำยๆ คนใช ประจำำอย ก สำมำรถใช ทำำ นำมบ ตรได ในบทควำมน จะแนะนำ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ กล มย ทธศาสตร และการพ ฒนา สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดนครศร ธรรมราช จ ดทำโดย น.ส.ญำณ ศชำ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment (ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ ยน) ฝ ายส งเสร มบรรษ ทภ บาล ส าน กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก มภาพ นธ 2551 ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment หน า 1 จาก 8 ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

เทคน คการตรวจสอบความถ กต องของ ข อม ล. Error Detection and Correction

เทคน คการตรวจสอบความถ กต องของ ข อม ล. Error Detection and Correction เทคน คการตรวจสอบความถ กต องของ ข อม ล Error Detection and Correction กล าวน า การร บส งข อม ลส งท เป นห วใจในการด าเน นการค อ ความถ กต องตรงก น ของข อม ล ซ งในว ธ การร บส งไม ว าจะเป นแบบแอนะล อกหร อแบบด

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

ค ม อด าเน นการและว ธ การจ ดส งข อม ลในการทบทวนแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ผ านระบบสารสนเทศ (MIS) ของหน วยงาน

ค ม อด าเน นการและว ธ การจ ดส งข อม ลในการทบทวนแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ผ านระบบสารสนเทศ (MIS) ของหน วยงาน ค ม อด าเน นการและว ธ การจ ดส งข อม ลในการทบทวนแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ผ านระบบสารสนเทศ (MIS) ของหน วยงาน 1 ข นตอนการด าเน นการ START การดาวน โหลดไฟล เอกสารข อม ลแผนปฏ บ ต เช งกลย ทธ หน วยงานเข าไปย งเว

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน

เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน เอกสารอบรม Moodle 1 คร ส ข ม แป นศร การสร างหร อเพ มรายว ชา การสร างรายว ชาสามารถกระท าได 2 ร ปแบบ ด งน 1. ผ ด แลระบบสร างให จากน นคร ท ได ร บมอบหมายเข าไปสร

More information

ค ม อ การดาวล โลดและอ พโลดข อม ล จ ดทำโดย

ค ม อ การดาวล โลดและอ พโลดข อม ล จ ดทำโดย ค ม อ การดาวล โลดและอ พโลดข อม ล จ ดทำโดย นำยกมล พรหมสำขำ ณ สกลนคร ผ อำนวยกำรส วนว เครำะห ข อม ลเรดำร และดำวเท ยม สำน กพยำกรณ อำกำศ กรม คำนำ เอกสำรน จ ดทำข นเพ อเป นค ม อในกำรดำวล โลด (Download) ข อม ล

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

1 2 3 4 5 คนเก งม มาก คนหายากค อคนด 6 7 ให น กเร ยนตอบค าถามต อไปน โดยเล อกค าตอบท ถ กท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว ข อ 1 การออกแบบสไลด โดยใช โครงร างส ควรค าน งถ งส งใด ก ความม งหว งของผ ชม ข ความชอบของผ ออกแบบ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ในกรอบ Please Login ให ใส ข อม ลด งต อไปน 1. ใส ช อผ ใช งานลงในช อง Username 2. ใส รห สผ ใช ลงในช อง Password

ในกรอบ Please Login ให ใส ข อม ลด งต อไปน 1. ใส ช อผ ใช งานลงในช อง Username 2. ใส รห สผ ใช ลงในช อง Password การใช งาน Quartet : หน าจอ Login ด บเบ ลคล กท icon บน Desktop เพ อ เหน าจอ Login ท น าเข าส Quartet ช องลง ทะเบ ยน เข าใช งาน ในกรอบ Please Login ให ใส ข อม ลด งต อไปน 1. ใส ช อผ ใช งานลงในช อง Username

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information