โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย PHRARAMHOK TECHNOLOGY SCHOOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย PHRARAMHOK TECHNOLOGY SCHOOL"

Transcription

1 โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย PHRARAMHOK TECHNOLOGY SCHOOL แผนพ ฒนาโรงเร ยน ป การศ กษา 2553 เลขท 686 ถ.จร ญสน ทวงศ แขวงบางอ อ เขตบางพล ด กร งเทพมหานคร โทรศ พท , โทรสาร

2 ก คำน ำ โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย ม งหว งเป นอย างย งว าจะเป นโรงเร ยนเอกชน อาช วศ กษา ประเภทช างอ ตสาหกรรม และพาณ ชยกรรม ท ม ค ณภาพส ระด บมาตรฐานสากล และ เป นเล ศทางด านการศ กษา โดยดาเน นการเพ อไปส ว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าหมายท ต งไว นอกจากน น การทาหน าท ของโรงเร ยนย งเน นไปท การสร างค ณธรรม นาว ชาการ เพ องานอาช พท ด อย ในส งคมได อย างม ความส ข แผนพ ฒนาโรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 น ได จ ดทาข นเพ อ เป นแนวทางในการพ ฒนา และเป นไปตามพ นธก จของโรงเร ยน บรรล ว ส ยท ศน ท คาดหว ง สนองตามความต องการของช มชน ส งคม และเป นท ต องการของสถานประกอบการ ท งน ขอขอบค ณคณะกรรมการดาเน นการจ ดทาแผนพ ฒนาโรงเร ยน และผ ม ส วนร วมในการจ ดทาแผนพ ฒนาฉบ บน ท กท าน เพ อจะได นาโรงเร ยนไปส ความเป นเล ศทางด าน การจ ดการศ กษา ประเภทช างอ ตสาหกรรม และพณ ชยกรรม ตามว ตถ ประสงค ท กาหนดไว คณะผ จ ดทา

3 ข สำรบ ญ เร อง หน ำ คำน ำ ก สำรบ ญ ข ภาพรวมของโรงเร ยน ประว ต ความเป นมา 2 แผนภ ม โครงการการบร หารงาน 7 แผนผ งโรงเร ยน 8 แผนผ งแสดงเส นทางโรงเร ยน 9 ปร ชญาและเป าหมาย 10 ว ส ยท ศน 11 เป าหมาย 12 จ ดเน นในการพ ฒนาค ณภาพ 15 แผนพ ฒนาโรงเร ยน ป การศ กษา

4 ภาพรวมของโรงเร ยน... โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย PHRARAMHOK TECHNOLOGY SCHOOL ประว ต ความเป นมา ประว ต ความเป นมา

5 -2- ประว ต ความเป นมา โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย เด มม ช อว าโรงเร ยนช างกลพระรามหก ก อต งเม อป พ.ศ ต งอย เช งสะพานพระราม 6 (ฝ งธนบ ร ) ส งก ดส าน กบร หารงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ เร มแรกได จ ดการศ กษาประเภทช าง อ ตสาหกรรม ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ดาเน นการสอน 3 สาขาว ชา ค อ สาขาว ชา ช างยนต สาขาว ชาช างไฟฟ ากาล ง และสาขาว ชาช างอ เล กทรอน กส - พ.ศ นายพรเล ศ แสงกว เล ศ ได ร บก จการต อจากเจ าของเด มมาดาเน นการ - พ.ศ กระทรวงศ กษาธ การอน ญาตให เปล ยนช อจากโรงเร ยนช างกลพระรามหก เป นโรงเร ยนเทคโนโลย พระรามหก - พ.ศ อาคารโรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย ได ถ กสร างข นห างจากโรงเร ยน เทคโนโลย พระรามหก ประมาณ 500 เมตร บนเน อท 5 ไร 142 ตารางวา - พ.ศ โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย ได จ ดการเร ยนการสอน ประเภทช าง อ ตสาหกรรม ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พส ง (ปวส.) ใน 2 สาขาว ชา ค อ สาขาว ชาช างยนต และสาขาว ชาไฟฟ ากาล ง - พ.ศ โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย ได เป ดสอนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นส ง (ปวส.) อ ก 1 สาขาว ชา ค อ สาขาว ชาอ เล กทรอน กส - พ.ศ สร างอาคารเร ยนหล งใหม อ ก 1 หล ง ท โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย เป น อาคารเร ยน 5 ช น โดยเช อมต อก บอาคาร 5 ช นเด มให เป นอาคารร ปต วแอล - พ.ศ ร บโอนน กเร ยน ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ท กช นป และ ก จการท งหมดของโรงเร ยนเทคโนโลย พระรามหก ซ งป ดก จการ มาเป นของโรงเร ยนพระรามหก เทคโนโลย - พ.ศ ขยายพ นท บร เวณด านข างต ดโรงเร ยน และบร เวณด านหน าต ด ถนนจร ญสน ทวงศ จานวน 1 ไร 34 ตารางวา เพ อใช เป นลานจอดรถ และสถานท พ กผ อนของ น กเร ยน น กศ กษา เพ อสร างบรรยากาศให เอ อต อการเร ยนการสอนของโรงเร ยน - พ.ศ โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย ได ร บอน ญาตจากกร งเทพมหานคร สร าง อาคาร 7 ช นเป นอาคารอเนกประสงค เม อว นท 14 ธ นวาคม 2549 และโรงเร ยนพระรามหก เทคโนโลย ได ย นเร องขอขยายสาขาว ชาเพ มจากเด ม 3 สาขาว ชา เป น 4 สาขาว ชา ค อ สาขาว ชา เทคโนโลย คอมพ วเตอร สาขางาน คอมพ วเตอร ซอฟแวร เพ อเป ดสอนระด บประกาศน ยบ ตร ว ชาช พช นส ง ในป การศ กษา พ.ศ โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย ได เป ดสอนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นส ง(ปวส.) เพ มอ ก 1 สาขาว ชา ค อสาขาว ชาเทคโนโลย คอมพ วเตอร สาขางานคอมพ วเตอร

6 -3- ซอฟแวร และโรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย ได ย นเร องขออน ญาตเพ มหล กส ตร ระด บช น ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชาช างอ ตสาหกรรม สาขาว ชาไฟฟ าและอ เล กทรอน กส สาขางาน เทคน คคอมพ วเตอร และประเภทพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ ระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางานพ ฒนาเว บเพจ รวม 3 สาขางาน เพ อรองร บการเร ยนการสอน ป การศ กษา พ.ศ โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย ได เป ดสอนระด บช นประกาศน ยบ ตร ว ชาช พ (ปวช.) เพ มอ ก 1 สาขางาน ค อ สาขางานเทคน คคอมพ วเตอร และประเภทพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ เป ดสอนระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางานพ ฒนาเว บเพจ - พ.ศ ได ร บอน ญาตให โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย และโรงเร ยนเทคน ค พระรามหกรวมก จการโรงเร ยนเข าด วยก น โดยให โรงเร ยนพะรามหกเทคโนโลย ร บโรงเร ยน เทคน คพระรามหกเข ารวมก จการ ต งแต ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 เป นต นไป ใบอน ญาต เลขท กอ. 390/2552 ส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ว นท 27 ก มภาพ นธ พ.ศ สถานท ต งสถานศ กษา เลขท 686 ถ.จร ญสน ทวงศ แขวงบางอ อ เขตบางพล ด กร งเทพมหานคร ใบอน ญาตเลขท 345/2527 โทรศ พท , , , , โทรสาร Website ขนาดของสถานศ กษา สภาพช มชน www. ram6.ac.th โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย เป นสถานศ กษา ม น กเร ยน น กศ กษา ท งชาย หญ ง บร เวณรอบๆ สถานศ กษาเป นช มชนเม อง ป จจ บ นการบร หารสถานศ กษา ประกอบด วยคณะผ บร หารระด บส ง 12 คน ด งน 1. นางส น ย แสงกว เล ศ ค.ม. ผ ร บใบอน ญาต 2. ดร. พรเล ศ แสงกว เล ศ ค.อ.ด. ผ จ ดการ/ผ อานวยการ 3. นายส ตถ พ นธ แสงกว เล ศ ค.อ.ม. รองผ จ ดการ

7 -4-4. นายวร ญญ ก นภ ย BS.indu ประธานคณะท ปร กษา โรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย, ผ ร บ ใบอน ญาต ผ จ ดการ ผ อานวยการ และ ห วหน างานแนะแนวการศ กษา 5. นายสมพงศ เส อเฒ า ค.อ.ม. ท ปร กษาผ ร บใบอน ญาต และ ท ปร กษาฝ ายวางแผนพ ฒนา 6. นายร ตน นาคพ ก ค.อ.ม ท ปร กษาสาน กงานประก นค ณภาพ, ผ ช วยผ อานวยการฝ ายวางแผนพ ฒนา และห วหน าโครงการน กเร ยน น กศ กษา 7. นายน นทพล แสงกว เล ศ วศ.ม. ท ปร กษาหมวดว ชาไฟฟ ากาล ง ท ปร กษาฝ ายว ชาการ และห วหน างาน ศ นย ข อม ล 8. นายนนทพร แสงกว เล ศ อศ.ม. ท ปร กษาหมวดว ชาช างยนต 9. นายมนตร พรหมเพ ชร วศ.ม. ท ปร กษาหมวดว ชาช างอ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร 10. นายเสนอ เพชรแผ ศร ค.บ. ผ ช วยผ อานวยการฝ ายส งเสร มการศ กษา 11. นายถาวร โกส นทร ค.ม. ผ ช วยผ อานวยการฝ ายก จการน กเร ยน น กศ กษา 12. นายอ มพร ภ อาร ย ค.อ.ม. ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ และ ห วหน าหมวดพณ ชยกรรม ห วหน าหมวดว ชา 10 คน 1. นายส รช ย ไตรบรรณ ค.อ.บ. ห วหน าหมวดว ชาช างยนต 2. นายอาพล บ ญน ยม ค.บ. ห วหน าโรงงานช างยนต 3. นายสรรเพชญ ส ขสว สด อส.บ. ห วหน าหมวดว ชาช างไฟฟ า กาล ง 4. นายไชยว ฒน อ งกาบ ปทส. ห วหน าโรงงานช างไฟฟ ากาล ง 5. นายส ทธ เดช ก ตต ว ร ยการ ค.อ.ม. ห วหน าหมวดว ชาช างอ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร 6. นางสาวก นยาร ตน เทพสาราญ ค.อ.บ. ห วหน าโรงงานช างอ เล กทรอน กส 7. นางร ชน บ ลย วราก ล ค.บ. ห วหน าหมวดว ชาส มพ นธ 8. นายอ มพร ภ อาร ย ค.อ.ม. ห วหน าหมวดว ชาพณ ชยกรรม 9. นายกฤษชะนะ ทองมา อส.บ ห วหน าหมวดว ชาเทคน คพ นฐาน 10. นายเสกสรร ส ทธาอน นต อส.บ. ห วหน าโรงงานเทคน คพ นฐาน

8 -5- ห วหน างาน 18 คน 1. นายอ ศรา ประถมป ทมะ ค.อ.บ. ห วหน างานหล กส ตร 2. นายศ ลาว ฒ พงษ วาน ช ค.บ. ห วหน างานว ดผลและประเม นผล 3. นางสาวร ชดาภรณ โพธ จ นทร ค.บ. ห วหน างานศ นย ว ทยบร การ 4. นายวร ญญ ก นภ ย BS.indu ห วหน างานแนะแนวการศ กษา 5. นายสนอง ม งม ค.บ. ห วหน างานสว สด การและพยาบาล 6. นายแก วประกอบ ดวงแข กศ.ม. ห วหน างานพ ฒนาบ คล กภาพ 7. นายพ สมร เย นเพชร ค.อ.ม. ห วหน างานโครงการพ เศษ และ ห วหน างานก จกรรมน กเร ยน น กศ กษา 8. นายร ตน นาคพ ก ค.อ.ม. ห วหน างานโครงการน กเร ยน น กศ กษา 9. นายน นทพล แสงกว เล ศ วศ.ม. ห วหน างานศ นย ข อม ล 10. นางสาวช ต มณฑ ศ ร มานพ ม.6 ห วหน างานสหการ 11. นายอด ลย ใสร งกา ค.บ. ห วหน างานส อการเร ยนการสอน และฝ กงาน 12. นายภ วดล ส ขภ ม ค.บ. ห วหน างานว จ ย 13. นางจาร วรรณ ศาสตร ม ล ม. 6 ห วหน างานบ ญช และการเง น 14. นางอรวรรณ ปร สว สด ศศ.บ. ห วหน างานสารบรรณ/เอกสารส งพ มพ 15. นางศร นวล จ ปรางค น.บ. ห วหน างานทะเบ ยน 16. นายส ทธ ช ย ทว ไทย ปมวส. ห วหน างานบ คลากร สถ ต คร และงาน กองท นให ก ย มเพ อการศ กษา 17. นางส ภาพร ส ขสว สด บธ.บ. ห วหน างานพ สด /อาคารสถานท 18. นางพรรณราย ส ทธกรณ ค.อ.ม. ห วหน างานประชาส มพ นธ ส าน กงานประก นค ณภาพ 1. นางส รางคนา ม งม บธ.บ ห วหน าสาน กงานประก นค ณภาพ คณะผ บร หาร คร และบ คลากร ม ว ฒ การศ กษา ด งน ผ บร หาร ว ฒ ปร ญญาเอก จานวน 1 คน ว ฒ ปร ญญาโท จานวน 9 คน ว ฒ ปร ญญาตร จานวน 2 คน รวม 12 คน

9 -6- คร ว ฒ ปร ญญาโท จานวน 3 คน ว ฒ ปร ญญาตร จานวน 45 คน ว ฒ ปม.วส. จานวน 1 คน ว ฒ ปทส. จานวน 3 คน รวม 52 คน บ คลากร ว ฒ ปร ญญาโท จานวน 1 คน ว ฒ ปร ญญาตร จานวน 12 คน ว ฒ ปวส. จานวน 6 คน ว ฒ ม. 6 จานวน 2 คน ว ฒ ปวช. จานวน 1 คน ว ฒ ม.3 จานวน 1 คน รวม 23 คน คณะผ บร หาร คร และบ คลากร รวมท งหมด 87 คน

10 คณะกรรมการโรงเร ยน ประธานท ปร กษา นายวร ญญ ก นภ ย ท ปร กษาส าน กงานประก นค ณภาพ นายร ตน นาคพ ก ส าน กงานประก นค ณภาพ นางส รางคนา ม งม ผ ช วยผ อานวยการฝ ายส งเสร มการศ กษา นายเสนอ เพชรแผ ศร 20.งานบ ญช และการเง น นางจาร วรรณ ศาสตร ม ล 21.งานสารบรรณ / เอกสารส งพ มพ นางอรวรรณ ปร สว สด 22.งานพ สด /อาคารสถานท นางส ภาพร ส ขสว สด 23.งานประชาส มพ นธ นางพรรณราย ส ทธกรณ 24.งานบ คลากร นายส ทธ ช ย ทว ไทย 25.งานทะเบ ยน นางส นวล จ ปรางค -7- แผนภ ม โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย คณะกรรมการอานวยการ ท ปร กษาผ ร บใบอน ญาตและท ปร กษาฝ ายวางแผนพ ฒนา นายสมพงศ เส อเฒ า ท ปร กษาหมวดว ชาช างไฟฟ ากาล งและท ปร กษาฝ ายว ชาการ นายน นทพล แสงกว เล ศ ผ ร บใบอน ญาต นางส น ย แสงกว เล ศ ผ จ ดการ / ผ อานวยการ ดร.พรเล ศ แสงกว เล ศ ท ปร กษาหมวดว ชาช างอ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร นายมนตร พรหมเพ ชร รองผ จ ดการ นายส ตถ พ นธ แสงกว เล ศ ท ปร กษาหมวดว ชาช างยนต นายนนทพร แสงกว เล ศ ผ ช วยผ อานวยการฝ ายวางแผนพ ฒนา นายร ตน นาคพ ก ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ นายอ มพร ภ อาร ย ผ ช วยผ อานวยการฝ ายก จการน กเร ยน น กศ กษา นายถาวร โกส นทร 1.งานว จ ย นายภ วดล ส ขภ ม 2.งานสหการ นางสาวช ต มณฑ ศ ร มานพ 3.งานส อการเร ยนการสอน และฝ กงาน นายอด ลย ใสร งกา 4.งานโครงการน กเร ยน น กศ กษา นายร ตน นาคพ ก ง 5.งานศ นย ข อม ลคอมพ วเตอร นายน นทพล แสงกว เล ศ 6.หมวดว ชาช างยนต นายส รช ย ไตรบรรณ 7.หมวดว ชาช างอ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร นายส ทธ เดช ก ตต ว ร ยะการ 8.หมวดว ชาไฟฟ ากาล ง นายสรรเพชญ ส ขสว สด 9.หมวดว ชาสาม ญ นางร ชน บ ลย วราก ล 10.หมวดว ชาเทคน คพ นฐาน นายกฤษชะนะ ทองมา 11.หมวดว ชาพณ ชยกรรม นายอ มพร ภ อาร ย 12.งานหล กส ตร นายอ ศรา ประถมป ทมะ 13.งานว ดผลและประเม นผล นายศ ลาว ฒ พงษ วาน ช 14.งานศ นย ว ทยบร การ นางสาวร ชดาภรณ โพธ จ นทร 15.งานแนะแนวการศ กษา นายวร ญญ ก นภ ย 16.งานก จกรรม นายพ สมร เย นเพ ชร 17.งานโครงการพ เศษ นายพ สมร เย นเพ ชร 18.งานพ ฒนาบ คล กภาพ นายแก วประกอบ ดวงแข 19.งานสว สด การและพยาบาล นายสนอง ม งม

11 -8- ไปสะพานพระราม ถนน. จร ญสน ทวงศ สะพานลอยคนข าม ไปส แยกบางพล ด 17 N 3 W E S มาตราส วน 1:1000 ต นไทร หมายเลข 1 อาคารเร ยน 5 ช น หมายเลข 10 ลานก ฬา, ลานอเนกประสงค หมายเลข 2 อาคารเร ยน 5 ช น ช นดาดฟ า หมายเลข สนามบาสเกตบอล หมายเลข 3 โรงฝ กงานช างยนต 5 13 หมายเลข 126 ม มพ กผ อน หมายเลข 4 โรงทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน หมายเลข 13 ห องน าชาย ซอย. จร ญสน ทวงศ สาขาช างซ อมรถยนต 94 (ว ดฉ ตรแก ว) ช น 1 หมายเลข 14 ป อมยามร กษาการณ หมายเลข 5 โรงฝ กงานต ดต งไฟฟ า หมายเลข 15 ต โทรศ พท สาธารณะ หมายเลข 6 เวท แข งข นดนตร โฟล คซอง หมายเลข 16 ลานจอดรถ หมายเลข 7 บ านพ กน กการภารโรง หมายเลข 17 ซ มพ กผ อน หมายเลข 8 ร านจาหน ายอาหาร เคร องด ม หมายเลข 18 ห องน าหญ ง หมายเลข 9 พระว ษณ เสาธงชาต หมายเลข 19 ลานก ฬาในร ม พระบรมร ปพระบาทสมเด จพระจ ลจอมเกล าเจ าอย ห ว ร ปแสดงแผนผ งโรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย

12 -9- แผนท ต งสถานศ กษา

13 -10- ปร ชญา และ เป าหมาย ส ญล กษณ ประจาสถานศ กษา... ร ปอะตอมอย ภายในเฟ องต ง และเฟ องนอน ม อ กษร พ.ร.ท. กาก บอย ปร ชญาประจาสถานศ กษา สร างค ณธรรม นาว ชาการ เพ องานอาช พท ด ส ประจาสถานศ กษา ต นไม ประจาสถานศ กษา ส เข ยว ส เหล อง ส เข ยว หมายถ ง ความเจร ญงอกงาม ส เหล อง หมายถ ง ความย งใหญ ต นไทรทอง หมายถ ง ความร มเย น

14 -11- ว ส ยท ศน (Vision) ม งม นพ ฒนาค ณภาพการศ กษาอย างต อเน อง เพ อให น กเร ยน น กศ กษา เป นผ นาทางด าน ว ชาช พ ช างอ ตสาหกรรม และพณ ชยกรรม ส ระด บมาตรฐานสากล พ นธก จ (Mission) 1. จ ดการเร ยนการสอนในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ และระด บประกาศน ยบ ตร ว ชาช พช นส ง ให แก น กเร ยน น กศ กษา ด วยเกณฑ มาตรฐานด านอาช วศ กษาและ สอดคล องก บความต องการของส งคม 2. ส งเสร มการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนและงานว ชาการ 3. ให บร การว ชาการและว ชาช พแก น กเร ยน น กศ กษา ช มชน ส งคม เพ อให ส งคมไทยเป น ส งคมแห งภ ม ป ญญา และการเร ยนร ตลอดช ว ต 4. ส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาไทยของช มชน 5. จ ดก จกรรมเสร มการเร ยนการสอนรวมท ง ก จกรรมด านส ขภาพกาย และ ส ขภาพจ ต เป าหมาย ( Objectives) 1. จ ดการเร ยนการสอนให แก น กเร ยน น กศ กษา ด วยเกณฑ มาตรฐานด านอาช วศ กษาและ สอดคล องก บความต องการของส งคม 2. ว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน และงานว ชาการ 3. เพ อให โรงเร ยนและน กเร ยน น กศ กษา ได ม ส วนร วมในการบร การ และช วยเหล อ ช มชน ส งคม 4. เพ อให น กเร ยน น กศ กษา ตระหน กถ งค ณค าของศ ลปว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาไทย ของช มชน 5. จ ดก จกรรมเสร มการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาส ขภาพกาย และส ขภาพจ ตของน กเร ยน น กศ กษา

15 -12- เป าหมาย (Objectives) เป าหมาย กลย ทธ ด ชน ความส าเร จ 1. จ ดการเร ยนการสอนให แก น กเร ยน น กศ กษา ด วย เกณฑ มาตรฐานด าน อาช วศ กษา และ สอดคล องก บความ ต องการของส งคม 2. ว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยน การสอนและงานว ชาการ 1. พ ฒนาน กเร ยน น กศ กษา ให ม ท กษะทางด านว ชาช าง อ ตสาหกรรม และพณ ชยกรรม อย างต อเน อง 2. พ ฒนาศ นย ข อม ล (IT) 3. พ ฒนาอาคารสถานท 4. พ ฒนาหล กส ตร 5. พ ฒนาการว ดผลประเม นผล 1. พ ฒนาคร โรงเร ยนพระรามหก เทคโนโลย ให สามารถจ ด การเร ยนการสอนอย างม ประส ทธ ภาพ 2. พ ฒนาการเร ยนการสอน ถ อน กเร ยน น กศ กษา เป น สาค ญ 3. การว จ ยและพ ฒนาค ณภาพ 4. การพ ฒนาส อ และผล ตส อ การเร ยนการสอน 5. พ ฒนาพ สด อ ปกรณ (บาร งร กษา) 6. พ ฒนางานทะเบ ยนและว ดผล 7. การประเม นค ณภาพภายใน 8. การส งเสร มสว สด การของคร และบ คลากร 1. น กเร ยน น กศ กษา สาเร จ การศ กษาแล วม ความร ท กษะเป นท ยอมร บของ สถานประกอบการ และ ส งคม อย ในเกณฑ ด 1. น กเร ยน น กศ กษา สาเร จ การศ กษา มากกว า 80% 2. น กเร ยน น กศ กษา ท สาเร จ การศ กษาม ผลส มฤทธ ส ง กว าเกณฑ มาตรฐานมากกว า 75%

16 -13- เป าหมาย (Objective) เป าหมาย กลย ทธ ด ชน ความส าเร จ 3. เพ อให โรงเร ยน และ น กเร ยน น กศ กษา ได ม ส วนร วมในการบร การและ ช วยเหล อช มชน ส งคม 4. เพ อให น กเร ยน น กศ กษา ตระหน กถ งค ณค าของ ศ ลปว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาไทยของ ช มชน 5. จ ดก จกรรมเสร มการเร ยน การสอนเพ อพ ฒนาด าน ว ชาการ ส ขภาพกายและ ส ขภาพจ ต ของน กเร ยน น กศ กษา 1. เพ มจานวนน กเร ยน น กศ กษา เพ อเพ มศ กยภาพของโรงเร ยน 2. การประชาส มพ นธ ผลงานของ โรงเร ยน 3. การบร การทางว ชาการต อ ส งคม 1. ร วมม อก บสถานประกอบการ และช มชนท องถ น เพ อให น กเร ยน น กศ กษา ได ร จ กภ ม ป ญญาท องถ นของช มชน 2. ส งเสร มให น กเร ยน น กศ กษา ม ค ณธรรม ม ความเป นไทย 1. สร างเสร มให น กเร ยน น กศ กษา ม ความสามารถพ เศษ และค ณล กษณะตามความ ต องการของสถาน ประกอบการ 2. สน บสน นก จกรรมการแข งข น ก ฬา ก จกรรมพ ฒนาส ขภาพ กาย และส ขภาพจ ตของ น กเร ยน น กศ กษา 1. โรงเร ยน และช มชนให ความร วมม อและการ สน บสน นก จกรรมด วยด โดยส งคร ไปเป นว ทยากร ให น กเร ยน น กศ กษา ไป ร วมก จกรรมช วยเหล อ ช มชน โดยการไปช วย ต ดต งซ อมแซมระบบไฟฟ า ซ งได ร บการตอบร บจาก ช มชนเป นอย างด 1. โรงเร ยนประสานความ ร วมม อก บ สถานประกอบการ และ ช มชน ท องถ น 2. โรงเร ยนจ ดก จกรรมด าน ค ณธรรม และความเป นไทย ไม น อยกว า 15 ก จกรรม 1. น กเร ยน น กศ กษา ท สาเร จ การศ กษา ม พฤต กรรมด ร างกายแข งแรง และม ส ขภาพจ ตท ด 2. ความสามารถพ เศษด าน การใช เคร องม อแต ละ สาขาว ชา เช น ว เคราะห ป ญหาเคร องยนต ห วฉ ด ด านการต ดต งและควบค ม ระบบไฟฟ า

17 -14- เป าหมาย (Objective) เป าหมาย กลย ทธ ด ชน ความส าเร จ 5. จ ดก จกรรมเสร มการเร ยน การสอนเพ อพ ฒนาด าน ว ชาการ ส ขภาพกาย และ ส ขภาพจ ตของน กเร ยน น กศ กษา 3. สร างความเป นเล ศด าน เคร องยนต ห วฉ ด/การต ดต ง ระบบควบค มไฟฟ า/ ไมโครคอนโทรลเลอร และ การ ประย กต ใช 3. น กเร ยน น กศ กษา พณ ชยกรรม สามารถ ประย กต ใช โปรแกรม ไมโครซอฟร ออฟฟ ค (Microsoft office) ได อย างด

18 -15- จ ดเน นในการพ ฒนาค ณภาพ แผนพ ฒนาการโรงเร ยน ป การศ กษา 2553 กลย ทธ เพ อเป นแนวทางในการพ ฒนาโรงเร ยนด านการเร ยนการสอน และด านเทคโนโลย สารสนเทศ ให เหมาะสมก บการจ ดการศ กษา ส งเสร มให น กเร ยน น กศ กษา ม ค ณธรรม ม ความเป น ไทย ม ความเป นเล ศด านช างอ ตสาหกรรม และพณ ชยกรรม สร างเคร อข ายความร วมม อก บ สถานประกอบการ ช มชนและส งคม การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพ เม อน กเร ยน น กศ กษา สาเร จการศ กษา ม ความร และท กษะ เป นท ยอมร บของสถานประกอบการ ช มชน และสามารถดารงช พในส งคมได เป นอย างด ม ความส ข โดยโรงเร ยนต องม แผนพ ฒนาท เหมาะสม ด งน น โรงเร ยนได จ ดทาแผนพ ฒนาข นโดยผ บร หาร คร สถานประกอบการ ช มชน และน กเร ยน น กศ กษา ม ส วนร วมในการให ความค ดเห น เพ อให การจ ดการเร ยนการสอนม ประส ทธ ภาพสอดคล องก บการพ ฒนาประเทศ

19 -16- จ ดเน นในการพ ฒนาค ณภาพ แผนพ ฒนาโรงเร ยน ป การศ กษา 2553 กลย ทธ ป การศ กษา พ ฒนาน กเร ยน น กศ กษาให ม ท กษะทางด าน 1. โครงการส งน กเร ยน น กศ กษา เข าฝ กงานในสถาน ว ชาช างอ ตสาหกรรม และพณ ชยกรรมท ประกอบการสาขางานยานยนต หลากหลาย 2. โครงการส งน กเร ยน น กศ กษา เข าฝ กงานในสถานประกอบการ สาขางานไฟฟ ากาล ง 3. โครงการส งน กเร ยน น กศ กษา เข าฝ กงานในสถานประกอบการ สาขางานอ เล กทรอน กส 4. โครงการส งน กเร ยน น กศ กษา เข าฝ กงานในสถานประกอบการ สาขางานเทคน คคอมพ วเตอร 5. โครงการส งน กเร ยน น กศ กษา เข าฝ กงานในสถานประกอบการ สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ 6. โครงการตรวจเย ยมสถานประกอบการ และน เทศน กเร ยน น กศ กษา ฝ กงาน 7. โครงการฝ กงานภาคฤด ร อน 8. โครงการแข งข นท กษะว ชาช พ 9. โครงการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ระด บ โครงการทดสอบมาตรฐานว ชาช พ *11. โครงการส ปดาห ว ชาการ 2. การพ ฒนาศ นย ข อม ล (IT) 12. โครงการพ ฒนาศ นย สารสนเทศเพ อการศ กษา 12.1 ก จกรรมระบบข อม ลเพ อการเร ยนการสอน และ การบร หาร 12.2 ก จกรรมพ ฒนาระบบอ นเตอร เน ต 12.3 ก จกรรมพ ฒนาระบบฐานข อม ลการประก นค ณภาพ การศ กษา 12.4 ก จกรรมพ ฒนาโปรแกรมย ม ค น หน งส อห องสม ด 12.5 ก จกรรมพ ฒนาโปรแกรมพ สด อ ปกรณ - เคร องม อ 12.6 ก จกรรมเผยแพร สารสนเทศ ผลการดาเน นงาน ของโรงเร ยน 12.7 ก จกรรมบ ตรประจาต วน กเร ยนอ เล กทรอน กส 12.8 ก จกรรมให บร การคอมพ วเตอร - พร นเตอร ใน การจ ดทาโครงงาน 13. โครงการจ ดการเร ยนการสอนในระบบ e-learning 14. โครงการส งเสร มผ สอนจ ดทา e-book 15. โครงการผ เร ยนส งงานผ านระบบ 16. โครงการพ ฒนาศ นย ว ทยบร การเป น e-library 3. พ ฒนาอาคารสถานท และการประหย ดพล งงาน 17. โครงการปร บปร งระบบไฟฟ าในอาคาร 18. โครงการส งเสร มก จกรรม 5 ส. หมายเหต

20 -17- จ ดเน นในการพ ฒนาค ณภาพ แผนพ ฒนาโรงเร ยน ป การศ กษา 2553 กลย ทธ 3. พ ฒนาอาคารสถานท และการประหย ดพล งงาน (ต อ) ป การศ กษา โครงการจ ดห องเร ยนและ ห องปฏ บ ต การให สอดคล องก บ แผนการเร ยน 20. โครงการค ณภาพความปลอดภ ยและสภาพแวดล อมของ โรงเร ยน 20.1 ก จกรรมส งเสร มความปลอดภ ยภายในโรงเร ยน 21. โครงการปร บปร งห องปฏ บ ต การและห องเร ยน 21.1 ก จกรรมต ดต งเคร องปร บอากาศ ช น ก จกรรมต ดต ง T.V.ในห องเร ยน 22. โครงการรณรงค การประหย ดพล งงานใน โรงเร ยน 23. โครงการจ ดซ อคร ภ ณฑ สาน กงาน 4. พ ฒนาหล กส ตร 24. โครงการพ ฒนาหล กส ตรฐานสมรรถนะ 25. โครงการพ ฒนาแผนการเร ยนท กสาขาว ชา 5. พ ฒนาการว ดผลประเม นผล 26. โครงการจ ดทากราฟแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน 27. โครงการประช มผ ปกครอง ต ดตามผลส มฤทธ ทางการเร ยน 28. โครงการเพ มประส ทธ ภาพการจ ดทาข อสอบมาตรฐาน 29. โครงการต งศ นย ข อสอบกลาง 6. พ ฒนาคร ผ สอนและบ คลากร 30. โครงการอบรมคร สาขาว ชาเคร องกล 31. โครงการอบรมคร สาขาว ชาไฟฟ ากาล ง 32. โครงการอบรมคร สาขาว ชาอ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร 33. โครงการอบรมคร สาขาว ชาพณ ชยการ 34. โครงการอบรมคร หมวดว ชาสาม ญ 35. โครงการอบรมบ คลากรสน บสน นทางการศ กษา 36. โครงการส งบ คลากรอบรมภายนอก 37. โครงการส งเสร ม บ คลากรศ กษาต อในระด บส ง 38. โครงการศ กษาด งานภายในประเทศหร อต างประเทศ 39. โครงการอบรมการประก นค ณภาพการศ กษา 40. โครงการอบรมหล กการสอนเทคน คการสอนการสร างส อ และทาแผนการสอน 7. การจ ดการความร (KM) 41. โครงการอบรมการจ ดการความร 41.1 ก จกรรมกระบวนการจ ดการความร 41.2 ก จกรรมกระบวนการบร หารและภาวะผ นา 41.3 ก จกรรมว ฒนธรรมในเร องการจ ดการความร 41.4 ก จกรรมเทคโนโลย การจ ดการความร 41.5 ก จกรรมการว ดผลการจ ดการความร 8. พ ฒนาการเร ยนการสอนถ อผ เร ยนเป นส าค ญ 42. โครงการพ ฒนาการเร ยนร ด วยตนเอง 42.1 ก จกรรมบร การส อเพ อการเร ยนร ด วยต วเอง หมายเหต

21 -18- จ ดเน นในการพ ฒนาค ณภาพ แผนพ ฒนาโรงเร ยน ป การศ กษา 2553 กลย ทธ 8. พ ฒนาการเร ยนการสอนถ อผ เร ยนเป นส าค ญ (ต อ) ป การศ กษา ก จกรรมปฐมน เทศการใช ห องสม ด และศ นย ว ทย บร การ 42.3 ก จกรรมส งเสร มร กการอ าน 42.4 ก จกรรมว นห องสม ด 42.5 ก จกรรมจ ดหาหน งส อส อการเร ยนร 43. โครงการเพ มประส ทธ ภาพการสอน 43.1 ก จกรรมน เทศการสอน 43.2 ก จกรรมพ ฒนาแผนการสอน 43.3 ก จกรรมจ ดทาแผนการสอน 43.4 ก จกรรมว จ ยในช นเร ยนเพ อพ ฒนาการสอน 43.5 ก จกรรมว จ ย เพ อพ ฒนาว ชาการ 44. โครงการส งเสร มการส อสารภาษาไทยและต างประเทศ 44.1 ก จกรรมประกวดท กษะในการพ ด/เข ยน 45. โครงการจ างคร ต างประเทศสอนภาษาอ งกฤษ 46. การทาปฏ ท นการศ กษาประจาป 9. การว จ ยและพ ฒนาค ณภาพ 47 โครงการประเม นความพ งพอใจภายในโรงเร ยน 47.1 ประเม นความพ งพอใจของน กเร ยน น กศ กษา ต อ ค ณภาพการสอนของคร ผ สอน 47.2 ประเม นความพ งพอใจการจ ดก จกรรมต อน กเร ยน น กศ กษา 47.3 ประเม นความ พ งพอใจการใช เคร องม อส อการสอน 47.4 ประเม นความพ งพอใจของผ สอนต อการจ ดว สด ฝ ก อ ปกรณ การเร ยนการสอน 47.5 ประเม นความพ งพอใจของน กเร ยน น กศ กษา ต อ การจ ดว สด ฝ ก อ ปกรณ การเร ยน การสอน 47.6 ประเม นความพ งพอใจของผ สอนต ออาคาร สถานท 47.7 ประเม นความพ งพอใจของน กเร ยนน กศ กษาต อ อาคารสถานท 47.8 ประเม นความพ งพอใจของน กเร ยน น กศ กษาท ม ต อ โรงอาหาร 47.9 ประเม นความพ งพอใจการใช ระบบข อม ลและ สารสนเทศน กเร ยนน กศ กษา และคร ผ สอน ประเม นผ บร หารค ณภาพการบร หารงานของ ผ บร หารโรงเร ยน (ส ง,กลาง) ประเม นมาตรฐานว ชาช พ และจรรยาบรรณของ คร ผ สอนโรงเร ยนพระรามหกเทคโนโลย หมายเหต

22 -19- จ ดเน นในการพ ฒนาค ณภาพ แผนพ ฒนาโรงเร ยน ป การศ กษา 2553 กลย ทธ ป การศ กษา การว จ ยและพ ฒนาค ณภาพ (ต อ) ประเม น ความพ งพอใจการใช ห องเร ยนและ ห องปฏ บ ต การ ประเม นค ณภาพการให บร การศ นย ว ทยบร การ 48. โครงการประเม นความพ งพอใจภายนอกโรงเร ยน 48.1 ประเม นความพ งพอใจของผ ปกครอง 48.2 ประเม นความพ งพอใจของสถานประกอบการ 48.3 ประเม นความต องการของตลาดแรงงานและช มชน 49. โครงการพระรามหกสายส มพ นธ 49.1 ก จกรรมต ดตาม ผ สาเร จ การศ กษาและได งานทา ภายใน 1 ป 49.2 ก จกรรมประเม นความพ งพอใจของน กเร ยน น กศ กษา ท ประกอบอาช พในสถานประกอบการ ภายใน 1 ป 50. โครงการนว ตกรรมเช งค ณภาพ 50.1 ก จกรรมนว ตกรรมส งประด ษฐ 50.2 ก จกรรมการทาโครงงานของน กเร ยน น กศ กษา 51. โครงการประเม นโครงการท งหมด 52. โครงการว จ ยป ญหาและสาเหต การออกกลางค นของน กเร ยน น กศ กษา 10. การพ ฒนาส อและผล ตส อการเร ยนการสอน 53. โครงการพ ฒนาส อการเร ยนการสอน 53.1 ก จกรรมผล ตส อการสอน 53.2 ก จกรรมจ ดซ อส อการสอน 53.3 ก จกรรมประกวดส อการเร ยนการสอน 11. พ ฒนาว สด ฝ ก-อ ปกรณ (บ าร งร กษา) 54. โครงการซ อมบาร งพ สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ ในโรงเร ยน 55. โครงการจ ดซ อว สด อ ปกรณ เคร องม อตามแผนการสอน 56. โครงการจ ดซ อคร ภ ณฑ ทางการศ กษา 12. การประก นค ณภาพภายใน 57. โครงการจ ดทาแผนพ ฒนาโรงเร ยน ระยะเวลา 5 ป 58. การทาแผนปฏ บ ต งานประจาป 59. การทารายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 60. ค ม อประก นค ณภาพ/แผนการประก นค ณภาพ 61. โครงการตรวจสอบประเม นค ณภาพการศ กษาภายในประจาป 13. การส งเสร มสว สด การของคร และบ คลากร 62. โครงการสว สด การบ คลากร 62.1 ก จกรรมส นทนาการ 62.2 ก จกรรมพระรามหกส งสรรค หมายเหต

23 -20- จ ดเน นในการพ ฒนาค ณภาพ แผนพ ฒนาโรงเร ยน ป การศ กษา 2553 กลย ทธ ป การศ กษา การส งเสร มสว สด การของคร และบ คลากร (ต อ) 62.3 ก จกรรมจ ดเคร องแบบให บ คลากร 62.4 ก จกรรมสว สด การกองท นคร ของโรงเร ยน 14. เพ มจ านวนน กเร ยน น กศ กษา เพ อเพ มศ กยภาพ 63. โครงการมอบท นการศ กษา ของโรงเร ยน 63.1 ก จกรรมมอบท นการศ กษาให แก ผ เข าศ กษาในระด บ ปวช.และ ปวส ก จกรรมมอบท นเร ยน ด ยอดเย ยมประจาป 63.3 ก จกรรมเช ดช เก ยรต 64. โครงการให โควต าน กเร ยนท ไปแนะแนวตามโรงเร ยนระด บ ม โครงการแนะแนวการศ กษาต อ 65.1 ก จกรรมออกบ ธแสดงผลงานของน กเร ยน น กศ กษา 65.2 ก จกรรมออกแนะแนวและบรรยายในห องเร ยน 65.3 ก จกรรมพ แนะแนวน อง 15. การประชาส มพ นธ 66. โครงการเส ยงตามสาย 67. โครงการทาหน งส ออน สรณ น กเร ยน น กศ กษา ปวช.3, ปวส โครงการวารสารโรงเร ยน 69. โครงการโฆษณาทางส อสารมวลชน 16. การบร การว ชาการต อช มชนและส งคม 70. โครงการให ความร และบร การด านว ชาการต อช มชนและ ส งคม 71. โครงการให บร การตรวจเช ครถจ กรยานยนต 72. โครงการให บร การตรวจสภาพรถยนต เด นทางไกล 73. โครงการเด นวงจรระบบแสงสว าง 74. โครงการเปล ยนหลอดไฟแสงสว าง 75. โครงการให ความร ด านอ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร ต อช มชน 76. โครงการบร การซ อม-บาร งเคร องปร บอากาศต อช มชน 17. โครงการความร วมม อทางว ชาการเพ อพ ฒนา 77. โครงการความร วมม อก บสถานประกอบการ ค ณภาพการศ กษา 78. โครงการความร วมม อทางว ชาการเพ อพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา 18. สถานศ กษา 3 D *79. โครงการปล กจ ตสาน กน กเร ยน น กศ กษา ม ค ณธรรมม ความ เป นไทย *79.1 ก จกรรมปฐมน เทศน กเร ยน น กศ กษา ใหม *79.2 ก จกรรมไหว คร *79.3 ก จกรรมประช มผ ปกครองน กเร ยน น กศ กษาใหม *79.4 ก จกรรมปฏ บ ต ธรรม *79.5 ก จกรรมเข าค ายจร ยธรรม หมายเหต

24 -21- จ ดเน นในการพ ฒนาค ณภาพ แผนพ ฒนาโรงเร ยน ป การศ กษา 2553 กลย ทธ ป การศ กษา สถานศ กษา 3 D (ต อ) *79.6 ก จกรรมว นแม *79.7 ก จกรรมว นพ อ *79.8 ก จกรรมทาบ ญต กบาตรว นข นป ใหม *79.9 ก จกรรมอบรมหน าเสาธง *79.10 ก จกรรมโฮมร ม ก จกรรมทาบ ญโรงเร ยนประจาป *80. โครงการอย อย างพอเพ ยงในสถานศ กษา *80.1 ก จกรรมสวดมนต ส ดส ปดาห 81. โครงการ "ใช ถ งผ าลดโลกร อน" 82. โครงการอน ร กษ ธรรมชาต และส งแวดล อม *83. โครงการส งเสร มอน ร กษ และทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ *83.1 ก จกรรมแห เท ยนพรรษา *83.2 ก จกรรมตกแต งเท ยนพรรษา *83.3 ก จกรรมตกแต งและถวายพวง มาลา *83.4 ก จกรรมต กบาตรตอนเช าท กว น 84. โครงการส งเสร มให น กเร ยน น กศ กษา ม ค ณธรรมในว ชาช พ ช างอ ตสาหกรรม 84.1 ก จกรรมตอบป ญหาธรรมะ 84.2 ก จกรรมธรรมะก บการประกอบอาช พ 84.3 ก จกรรมธรรมะผ านดาวเท ยม *85. โครงการเสร มสร างพลานาม ยและต านยาเสพต ด *85.1 ก จกรรมก ฬาส ภายใน *85.2 ก จกรรมลานก ฬาต านยาเสพต ด *85.3 ก จกรรมฟ ตบอลประเพณ คร งท 14 *85.4 ก จกรรมตรวจสารเสพต ด *85.5 ก จกรรมว นรณรงค เล กส บบ หร โลก *85.6 ก จกรรมว นเอดส โลก *85.7 ก จกรรมการให ความร เร องภ ยของยาเสพต ด *85.8 ก จกรรมการต ดตามพฤต กรรมน กเร ยน น กศ กษา กล มเส ยงในโรงเร ยน *85.9 ก จกรรมแข งข นฟ ตบอลพระรามหก พร เม ยร ล ก คร งท โครงการประชาธ ปไตยในสถานศ กษา 86.1 ก จกรรมรณรงค การเล อกต งร วมก บเขตบางพล ด หมายเหต

25 -22- จ ดเน นในการพ ฒนาค ณภาพ แผนพ ฒนาโรงเร ยน ป การศ กษา 2553 กลย ทธ ป การศ กษา สถานศ กษา 3 D (ต อ) 86.2 ก จกรรมบรรยายระบอบ ประชาธ ปไตย 19. สร างเสร มให น กเร ยน น กศ กษา ม ความสามารถ 87. โครงการเช ญผ เช ยวชาญจากภายนอกสถานศ กษา พ เศษ และค ณล กษณะตามความต องการของ 87.1 ก จกรรมเช ญผ เช ยวชาญสอนเสร มภาคทฤษฎ สถานประกอบการ 87.2 ก จกรรมเช ญผ เช ยวชาญฝ กท กษะภาคปฏ บ ต 20. สน บสน นก จกรรมเสร มหล กส ตร *88. โครงการท ศนศ กษาด งานของน กเร ยน น กศ กษา *89. โครงการพ ฒนาบ คล กภาพและมน ษยส มพ นธ *89.1 ก จกรรมส งเสร มระเบ ยบว น ย *89.2 ก จกรรมสายตรวจผ เร ยน *89.3 ก จกรรมเย ยมผ ปกครอง *89.4 ก จกรรมส งเสร มมารยาทไทย *89.5 ก จกรรมน กศ กษาว ชาทหาร *89.6 ก จกรรมกฎหมายก บเยาวชน *90. โครงการตรวจส ขภาพประจาป *91. โครงการประสานงานตารวจช มชน 92. โครงการประก นอ บ ต เหต *93. โครงการดนตร เพ อน กเร ยน น กศ กษา *94. โครงการจ ดต งชมรม *95. โครงการบาเพ ญประโยชน ต อส งคม *95.1 ก จกรรมบร จาคโลห ต 96. โครงการป จฉ มน เทศ 21. สร างความเป นเล ศด านเคร องยนต ห วฉ ด/การ 97. โครงการพ ฒนาท กษะผ เร ยนด านเคร องยนต ห วฉ ด ต ดต งระบบไฟฟ า/ไมโครคอนโทรลเลอร และ 98. โครงการพ ฒนาท กษะผ เร ยนด านต ดต งและควบค มระบบ การประย กต ใช ไมโครซอฟร ออฟฟ ต ไฟฟ า (Microsoft office) 99. โครงการพ ฒนาท กษะผ เร ยนด านไมโครคอนโทรลเลอร และการควบค มห นยนต 100. โครงการพ ฒนาท กษะผ เร ยนด านการประย กต ใช ไมโคร ซอฟออฟฟ ค (Microsoft office) 101. โครงการพ ฒนาห องปฏ บ ต การ และห องเร ยนให สอดคล องก บ เทคโนโลย ก จกรรมพ ฒนาห องปฏ บ ต การสอนไมโครคอน โทรลเลอร และการสอนโรบ อต ก จกรรมพ ฒนาห องปฏ บ ต การสอนระบบต ดต ง และควบค มระบบไฟฟ า ก จกรรมพ ฒนาห องปฏ บ ต การสอนว เคราะห และการแก ป ญหาเคร องยนต ห วฉ ดเบนซ น หมายเหต

26 -23- จ ดเน นในการพ ฒนาค ณภาพ แผนพ ฒนาโรงเร ยน ป การศ กษา 2553 กลย ทธ ป การศ กษา สร างความเป นเล ศด านเคร องยนต ห วฉ ด/การ ก จกรรมพ ฒนาห องเร ยนโดยใช ม ลต ม เด ยใน ต ดต งระบบไฟฟ า/ไมโครคอนโทรลเลอร และ การสอน การประย กต ใช ไมโครซอฟร ออฟฟ ต ก จกรรมพ ฒนาห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร (Microsoft office) (ต อ) 22. การศ กษาระบบทว ภาค 102 โครงการหล กส ตรทว ภาค หมายเหต หมายเหต เคร องหมาย * โครงการ/ก จกรรม หมายถ ง โครงการ/ก จกรรม ท ได ร บ เง นงบประมาณ การอ ดหน นให แก น กเร ยนตามนโยบายเร ยนฟร 15 ป ในด าน ก จกรรมพ ฒนา ค ณภาพผ เร ยน

27

28

29

30

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน โรงเร ยนบางล ว ทยา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 9 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ LOGO 1) การบร หารจ ดการระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน โรงเร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร (ป งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา

รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร (ป งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา ๑ รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร ( ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา ๑.การผล ตบ ณฑ ต ทางการพยาบาล ๑.ผ ใช บ ณฑ ตยอมร บและ เช อม นค ณภาพของบ ณฑ ต ๒. บ ณฑ ตม สมรรถนะและ ค ณล กษณะบ ณฑ ตท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

ต วบ งช ท 3.8 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาและด แลสภาพแวดล อม และภ ม ท ศน ของสถานศ กษาและการใช อาคารสถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ศ นย ว ทยบร การ

ต วบ งช ท 3.8 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาและด แลสภาพแวดล อม และภ ม ท ศน ของสถานศ กษาและการใช อาคารสถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ศ นย ว ทยบร การ 1 ต วบ งช ท 3.8 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาและด แลสภาพแวดล อม และภ ม ท ศน ของสถานศ กษาและการใช อาคารสถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ศ นย ว ทยบร การ ว ทยาล ยได จ ดเตร ยม สถานท อาคารเร ยน สภาพแวดล อม

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information