การว ดผลประเม นผลคณ ตศาสตร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การว ดผลประเม นผลคณ ตศาสตร"

Transcription

1 การว ดผลประเม นผลคณ ตศาสตร สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด 1. การว ดผล (Measurement) หมายถ ง กระบวนการกาหนดจานวนเพ อใช เป นเกณฑ การว ด โดยใช เคร องม อว ด เพ อศ กษา ค นหา หร อตรวจสอบค ณล กษณะของบ คคล ผลงาน หร อ ส งใดส งหน งเพ อให ได ข อม ลท ม ความหมายแทนปร มาณหร อค ณภาพของค ณล กษณะท จะว ด เป นต วเลขอย างม กฎเกณฑ 2. การประเม นผล (Evaluation) หมายถ ง การรวบรวมและเร ยบเร ยงข อม ลท ได จากการว ดผล มาใช ในการต ดส นใจ ด วยการหาข อสร ป ต ดส น และประเม นค าโดยการเท ยบก บเกณฑ ท กาหนด 3. การว ดผลและประเม นผล เป นกระบวนการท ช วยให ผ เร ยนทราบถ งความสามารถของ ตนเอง และเก ดแรงจ งใจในการพ ฒนาตนเอง รวมท งสามารถว น จฉ ยและแก ไขข อบกพร อง ได ถ กต อง สาหร บผ สอนทาให ทราบว าจ ดการเร ยนร บรรล ว ตถ ประสงค หร อไม สามารถ ว น จฉ ยผ เร ยนและช วยเหล อให พ ฒนาตามศ กยภาพ รวมท งปร บปร งแผนการจ ดการเร ยนร ให ม ประส ทธ ภาพย งข น 4. หล กการว ดผลและประเม นผล จะต องว ดผลให ตรงก บมาตรฐานการเร ยนร ว ดผลด วย เคร องม อท ม ค ณภาพ การแปลผลถ กต อง ความย ต ธรรม การใช ผลการว ดผลและ ประเม นผลอย างค มค า 5. ความม งหมายของการว ดผลและประเม นผล เป นการว ดเพ อสร างแรงจ งใจในการเร ยน ตรวจสอบความร พ นฐาน ปร บปร งการเร ยนการสอน ว น จฉ ยข อบกพร อง ต ดส นผลการเร ยน จ ดตาแหน งหร อประเภท เปร ยบเท ยบระด บพ ฒนาการ พยากรณ หร อทานาย และประเม นค า 6. การว ดผลและประเม นผลม ประโยชน ค อ ทาให ผ เร ยน ผ สอน ผ บร หาร ผ ปกครอง ทราบถ ง ความสามารถและศ กยภาพในการเร ยนร ของผ เร ยนตลอดจนนาผลการว ดผลและประเม นผล ไปใช ในการแนะแนว และว จ ยต อไป 7. เคร องม อการว ดผลและประเม นผล ม หลายชน ด ผ ใช ต องพ จารณาเล อกเคร องม อให เหมาะสมเพ อให ได ข อม ลท ม ประส ทธ ภาพตรงก บจ ดม งหมาย เคร องม อว ดผลและ ประเม นผล ได แก แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบส มภาษณ แบบส งเกต แบบ ตรวจสอบรายการ แบบบ นท ก ส งคมม ต แฟ มสะสมงาน 8. ค ณภาพของการว ดผลและประเม นผล ข นอย ก บค ณภาพของเคร องม อในด านความเท ยงตรง ความเช อม น ความเป นปรน ย ความยากง าย อานาจจาแนก ความย ต ธรรม ถามล ก จาเพาะเจาะจง ย วย และม ประส ทธ ภาพ

2 9. การว ดผลและประเม นผลการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร เป นกระบวนการท ช วยให ได ข อม ลสารสนเทศซ งแสดงถ งพ ฒนาการและความก าวหน าในการเร ยนร ด านสาระ การเร ยนร ท ง 6 สาระ รวมท งค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมอ นพ งประสงค 10. หล กการประเม นผลกล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ควรย ดหล กการสาค ญ ค อการ ประเม นผลต องกระทาอย างต อเน อง และควบค ไปก บกระบวนการเร ยนการสอน สอดคล อง ก บจ ดประสงค และเป าหมายการเร ยนร การประเม นผลท กษะ/กระบวนการทางคณ ตศาสตร ม ความสาค ญเท าเท ยมก บการประเม นความร ความเข าใจในเน อหา นาไปส ข อม ลสารสนเทศ เก ยวก บผ เร ยนรอบด าน เป นกระบวนการท ช วยส งเสร มให ผ เร ยนม ความกระต อร อร นในการ ปร บปร งความสามารถด านคณ ตศาสตร ของตน 11. ข นตอนการประเม นผลการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ประกอบด วย การวางแผนการประเม นผลการเร ยนร การสร างคาถามหร องาน การสร างเกณฑ การให คะแนนให สอดคล องก บสาระการเร ยนร และผลการเร ยนร ท คาดหว ง การจ ดระบบข อม ล จากการว ดผลและการประเม นผลการเร ยนร การนาข อม ลจากการว ดผลและประเม นผลมา ว เคราะห และส งเคราะห ตามลาด บ 12. ว ธ การว ดผลและประเม นผลการเร ยนร คณ ตศาสตร ผ สอนควรเล อกใช จากการส อสารส วน บ คคล การทดสอบ การปฏ บ ต การประเม นผลตามสภาพจร ง และการใช แฟ มสะสมงาน 13. เกณฑ การให คะแนน เป นการกาหนดค ณล กษณะเพ อเป นแนวทางในการให คะแนน ท แยกแยะระด บต าง ๆ ของความสาเร จในการเร ยน หร อการปฏ บ ต ของผ เร ยนได อย างช ดเจน จากด มากไปจนถ งต องปร บปร งแก ไข โดยแต ละระด บจะต องกาหนดล กษณะสาค ญ ๆ หร อต วแปรสาค ญของส งท จะประเม นให ได ค อพยายามมองส งท จะประเม นในท กแง ว า ผลงานท ได น นจะต องม ค ณสมบ ต หร อล กษณะใดบ างจ งจะถ กต องเหมาะสม และม ล กษณะ ท สาค ญใด ซ งจะต องปรากฏอย ในผลงานน น 14. การสร างเกณฑ การให คะแนน ม 2 แบบ ด งน แบบท 1 เกณฑ การให คะแนนในภาพรวม (Holistic Rubric) เป นแนวทางการ ให คะแนนโดยพ จารณาจากภาพรวมของช นงาน จะม คาอธ บายล กษณะของงานในแต ละระด บไว อย าง ช ดเจน เกณฑ การให คะแนนในภาพรวมน เหมาะท จะใช ในการประเม นความสามารถท ม ความต อเน อง ม ล กษณะเป นองค รวม เช น ท กษะการเข ยนอธ บาย ความค ดสร างสรรค แบบท 2 เกณฑ การให คะแนนแบบแยกส วน (Analytic Rubric) ค อแนวทางการให คะแนนโดยพ จารณาจากแต ละส วนของงาน ซ งแต ละส วนต องกาหนดแนวทางการให คะแนนโดยม คาอธ บายล กษณะของงานส วนน น ๆ ในแต ละระด บไว อย างช ดเจน

3 1. ทบทวนความร พ นฐานทางด านการว ดผลและประเม นผล 1.1 ความหมายของการว ดผลและประเม นผล การว ดผล (Measurement) หมายถ งกระบวนการกาหนดจานวนเพ อ ใช เป นเกณฑ การว ดโดยใช เคร องม อว ด เพ อศ กษา ค นหา หร อตรวจสอบค ณล กษณะของบ คคล ผลงาน หร อส งใดส งหน งเพ อให ได ข อม ลท ม ความหมายแทนปร มาณหร อค ณภาพของค ณล กษณะท จะว ดเป น ต วเลขอย างม กฎเกณฑ การประเม นผล (Evaluation) หมายถ งการรวบรวมและเร ยบเร ยงข อม ลท ได จาก การว ดผลมาใช ในการต ดส นใจ ด วยการหาข อสร ป ต ดส น และประเม นค าโดยการเท ยบก บเกณฑ ท กาหนดการว ดผลและประเม นผล เป นกระบวนการท ช วยให ผ เร ยนทราบถ งความสามารถของ ตนเอง และเก ดแรงจ งใจในการพ ฒนาตนเอง รวมท งสามารถว น จฉ ยและแก ไขข อบกพร องได ถ กต อง สาหร บผ สอนทาให ทราบว าจ ดการเร ยนร บรรล ว ตถ ประสงค หร อไม สามารถว น จฉ ยผ เร ยนและ ช วยเหล อให พ ฒนาตามศ กยภาพ รวมท งปร บปร งแผนการจ ดการเร ยนร ให ม ประส ทธ ภาพย งข น 1.2 หล กการว ดผลและประเม นผล เพ อให การว ดผลและประเม นผลเป นไปอย างถ กต อง ม ประส ทธ ภาพสอดคล องก บ จ ตว ทยาการเร ยนร และหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานพ ทธศ กราช 2544 ควรย ดหล กในการปฏ บ ต ด งน - ว ดผลให สอดคล องก บมาตรฐานการเร ยนร และเป าหมายการเร ยนร - ว ดผลด วยเคร องม อท ม ค ณภาพ - การแปลผลถ กต อง - ม ความย ต ธรรม - การใช ผลการว ดและประเม นผลอย างค มค า - การว ดผลและประเม นผลต องกระทาอย างต อเน อง 1.3 ความม งหมายของการว ดผลและประเม นผล การว ดผลประเม นผลจะม ความหมาย ม ค ณค า และม ประโยชน มากข นเม อนาผล จากการว ดมาใช ได ตรงตามแต ละว ตถ ประสงค หร อความม งหมายของการว ดผลและประเม นผล ด งน - เพ อตรวจสอบความร พ นฐาน - เพ อสร างแรงจ งใจในการเร ยน - เพ อปร บปร งการเร ยนการสอน - เพ อว น จฉ ยข อบกพร อง - เพ อต ดส นผลการเร ยน - เพ อจ ดตาแหน งหร อจ ดประเภท - เพ อเปร ยบเท ยบระด บพ ฒนาการ - เพ อพยากรณ หร อทานาย

4 - เพ อประเม นค า 1.4 ประโยชน ของการว ดผลและประเม นผล การว ดผลและประเม นผลม ประโยชน ในด านต าง ๆ ด งน ด านผ เร ยน ทาให ผ เร ยนม ความกระต อร อร น ค ดปร บปร งข อบกพร อง พ ฒนา ความสามารถ และเร ยนอย างม จ ดหมาย ด านผ สอน ทาให ผ สอนได ทราบผลการเร ยนร ของผ เร ยน เพ อนาผลไปปร บปร ง พ ฒนา และส งเสร มให ผ เร ยนได เร ยนร อย างเต มศ กยภาพ และนาผลไปปร บปร งกระบวนการจ ดการ เร ยนร ให ม ประส ทธ ภาพย งข น ด านการบร หาร ทาให ทราบผลการเร ยนร เป นรายช นและรายช วงช น แล วนาผล น นไปเป นแนวทางในการวางแผนบร หารจ ดการศ กษาของสถานศ กษาเพ อปร บปร งพ ฒนาการเร ยนการ สอนและปร บปร งพ ฒนาค ณภาพของผ เร ยนให ได มาตรฐานตามท สถานศ กษากาหนด ด านผ ปกครอง ทาให ผ ปกครองได ทราบระด บความสามารถในการเร ยนร ของ ผ เร ยนและเพ อปร บปร ง ส งเสร ม สน บสน น หร อพ ฒนาให เต มศ กยภาพ ด านการแนะแนว ทาให ผ เก ยวข องท กฝ ายได ใช เป นข อม ลประกอบการให คาปร กษาแนะนาก บผ เร ยนอย างเหมาะสม ด านการว จ ย ทาให ผ เก ยวข องม ข อม ลไปใช ในการทาว จ ย เพ อพ ฒนาการจ ด ก จกรรมการเร ยนร ต อไปได 1.5 เคร องม อการว ดผลและประเม นผล เคร องม อการว ดผลและประเม นผลม หลายชน ด ผ ใช ต องพ จารณาเล อกเคร องม อ ให เหมาะสมเพ อให ได ข อม ลท ม ประส ทธ ภาพตรงก บจ ดม งหมาย เคร องม อว ดผลและประเม นผล ม ด งน แบบทดสอบ (Test) เป นแบบทดสอบว ดพฤต กรรมด านพ ทธ พ ส ย จ ตพ ส ย และ ท กษะพ ส ยท ผ สอนสร างข นเอง หร อเป นแบบทดสอบมาตรฐาน ได แก แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ แบบทดสอบว ดความถน ด และแบบทดสอบว ดบ คล กภาพ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป นเคร องม อท ม งเก บข อม ลท เป นข อเท จจร ง ต าง ๆความร ส ก หร อความค ดเห นของผ ตอบ ได แก แบบสอบถามปลายป ด และแบบสอบถามปลายเป ด ผ ส มภาษณ ก บผ ถ กส มภาษณ แบบส มภาษณ (Interview) เป นเคร องม อท ใช กระบวนการส อความหมายระหว าง แบบส งเกต (Observation) เป นการเก บข อม ลด วยการจดบ นท กพฤต กรรมของผ ถ กส งเกตในสถานการณ ใดสถานการณ หน ง ได แก แบบส งเกตโดยตรง และแบบส งเกตโดยอ อม

5 แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป นเคร องม อท เหมาะก บการประเม นผล เก ยวก บกระบวนการดาเน นงาน และผลผล ต จากการปฏ บ ต งานของผ เร ยน หร ออาจใช ในการ ตรวจสอบการเข าร วมก จกรรมหร อการแสดงออกของพฤต กรรมท สนใจก ได แบบบ นท ก (Anecdotal) เป นเคร องม อสาหร บบ นท กพฤต กรรมของผ เร ยน เหต การณ ท เก ดข นและเก ยวข องก บผ เร ยนในช วงเวลาหน ง ๆ ส งคมม ต (Sociometry) เป นเคร องม อท ใช ศ กษาความส มพ นธ ของผ เร ยนท อย ร วมก นว าม ความพ งพอใจหร อไม พ งพอใจซ งก นและก นอย างไร แฟ มสะสมงาน (Portfolio) เป นการเก บรวบรวมผลงานหร อหล กฐานเก ยวก บ ความก าวหน าในการเร ยนร ว ชาใดว ชาหน งหร อหลายว ชาอย างม ระบบระเบ ยบและม ความหมายตรง ตามสภาพจร ง 1.6 ค ณภาพของเคร องม อว ดผลและประเม นผล การว ดผลและประเม นผลจะม ประส ทธ ภาพมากน อยเพ ยงใดย อมข นอย ก บค ณภาพ ของเคร องม อท ใช ในการว ดผลและประเม นผล เคร องม อว ดผลและประเม นผลท ม ค ณภาพควรม ล กษณะ ด งน ความเท ยงตรง (Validity) เป นค ณภาพของเคร องม อว ดท สามารถว ด ได อย างถ กต อตรงก บสาระและจ ดประสงค การเร ยนร ได แก ความเท ยงตรงเช งเน อหา ความเท ยงตรงเช ง โครงสร างความเท ยงตรงเช งพยากรณ ความเช อม น (Reliability) เป นค ณภาพของเคร องม อท แสดงความคงท สม าเสมอของคะแนนจากการว ด เคร องม อว ดท ด ต องม ความเช อม นส ง จ งจะถ อว าผลของการว ดเช อถ อ ได ความเป นปรน ย (Objectivity) เป นค ณภาพของเคร องม อว ดซ งต องม หล กเกณฑ ถ กต องตามหล กว ชาเป นท ยอมร บสาหร บท ก ๆ คนในการพ จารณาซ งได แก ความช ดเจนของ คาถามต องเข าใจตรงก นไม ต ความแตกต างก น การตรวจให คะแนนตรงก น เฉลยตรงก น และการแปล ความหมายของคะแนนตรงก น เช น ตอบผ ดได 0 คะแนน ตอบถ กได 1 คะแนน ความยากง าย (Difficulty) แบบทดสอบท ด ม ค ณภาพต องม ความยากง าย พอเหมาะค อไม ยากเก นไปและไม ง ายเก นไป ซ งการพ จารณาความยากง ายของแบบทดสอบพ จารณาได ท งเป นฉบ บและรายข อ

6 อานาจจาแนก (Discriminating Power) เป นค ณภาพของเคร องม อว ดท สามารถแบ งผ สอบออกได ตามระด บความสามารถ โดยคนเก งจะตอบถ กคนอ อนจะตอบผ ด ข อสอบท ด ต องม ค าอานาจจาแนกส ง ซ งสามารถพ จารณาได ท งเป นฉบ บและรายข อ ความย ต ธรรม (Fairness) เคร องม อว ดผลและประเม นผลท ให ความย ต ธรรม จะต องไม เป ดโอกาสให ผ สอบได เปร ยบเส ยเปร ยบก น ถามล ก (Searching) คาถามในเคร องม อว ดผลแต ละชน ดไม ควรถามแต เพ ยง ความร ความจาเท าน น ควรถามว ดความเข าใจ และถามล กไปถ งข นการนาไปใช การว เคราะห การ ส งเคราะห และการประเม นค า จาเพาะเจาะจง (Definite) เคร องม อว ดผลท ด ต องม คาถามเฉพาะเจาะจง ไม ถามคล มเคร อ เล นสานวน ผ สอบอ านแล วต องเข าใจช ดเจนว าถามอะไร ย วย (Exemplary) คาถามท ด จะต องย วย ให ผ สอบอยากทา ม สานวนภาษาท น าสนใจไม ถามวนเว ยนซ าซากน าเบ อหน าย โดยเฉพาะการเร ยงลาด บคาถามจากข อง ายไปข อยาก ประส ทธ ภาพ (Efficiency) เคร องม อว ดผลและประเม นผลท ด ต องม ประส ทธ ภาพท ทาให ได ข อม ลถ กต อง เช อถ อได และค มค า เช น ใช ในการว น จฉ ยข อบกพร อง หร อ พยากรณ ความสาเร จในอนาคต โดยนาไปหาความส มพ นธ ก บต วเกณฑ 2. การประเม นผลการเร ยนร คณ ตศาสตร การประเม นผลการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร เป นกระบวนการท ช วยให ได ข อม ลสารสนเทศซ งแสดงถ งพ ฒนาการและความก าวหน าในการเร ยนร ด านต าง ๆ ค อ - ความร ความเข าใจเก ยวก บจานวนและการดาเน นการ การว ด เรขาคณ ต พ ชคณ ต การว เคราะห ข อม ลและความน าจะเป น รวมท งการนาความร ด งกล าวไปประย กต - ท กษะ/กระบวนการทางคณ ตศาสตร ซ งประกอบด วยความสามารถในการแก ป ญหา การให เหต ผล การส อสาร การส อความหมายทางคณ ตศาสตร การนาเสนอ การเช อมโยง และการม ความค ดร เร มสร างสรรค - ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยม อ นได แก เจตคต ท ด ต อว ชาคณ ตศาสตร ตระหน กใน ค ณค าของคณ ตศาสตร ฝ กการทางานท เป นระบบ ม ระเบ ยบว น ย รอบคอบ ม ความร บผ ดชอบ ม ว จารณญาณ และม ความเช อม นในตนเองข อม ลสารสนเทศเหล าน ส งเสร มให ผ สอนและผ เร ยนทราบ จ ดเด น จ ดด อย ด านการสอนและการเร ยนร และเก ดแรงจ งใจท จะพ ฒนาตน

7 2.1 หล กการประเม นผลการเร ยนร คณ ตศาสตร การประเม นผลกล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ย ดหล กการสาค ญ ด งน การประเม นผลต องกระทาอย างต อเน อง และควบค ไปก บกระบวนการ เร ยนการสอนผ สอนควรใช งานหร อก จกรรมคณ ตศาสตร เป นส งเร าให ผ เร ยนเข าไปม ส วนร วม ในการเร ยนร และใช การถามคาถาม นอกจากการถามเพ อตรวจสอบและส งเสร มความร ความเข าใจใน เน อหาแล ว ควรถามคาถามเพ อตรวจสอบและส งเสร มท กษะ/กระบวนการทางคณ ตศาสตร ด วย เช น การถามคาถามในล กษณะ น กเร ยนแก ป ญหาน อย างไร ใครสามารถค ดหาว ธ การนอกเหน อไปจากน ได อ ก น กเร ยนค ดอย างไรก บว ธ การท เพ อนเสนอ การกระต นด วยคาถามซ งเน นกระบวนการค ดทาให เก ดปฏ ส มพ นธ ระหว างผ เร ยนด วยก น และระหว างผ เร ยนก บผ สอน ผ เร ยนม โอกาสได พ ดแสดงความ ค ดเห นของตน แสดงความเห นพ องและโต แย ง เปร ยบเท ยบว ธ การของตนก บของเพ อนเพ อเล อกว ธ การ ท ด ในการแก ป ญหา ด วยหล กการเชน น ทาให ผ สอนสามารถใช คาตอบของผ เร ยนเป นข อม ลเพ อ ตรวจสอบเก ยวก บความร ความเข าใจ และท กษะ/กระบวนการทางคณ ตศาสตร ของผ เร ยน การประเม นผลต องสอดคล องก บจ ดประสงค และเป าหมายการเร ยนร จ ดประสงค และเป าหมายการเร ยนร ในท น เป นจ ดประสงค และเป าหมายท กาหนดไว ในระด บช นเร ยน ระด บสถานศ กษา และระด บชาต ในล กษณะของสาระและมาตรฐานการเร ยนร ท ประกาศไว ในหล กส ตร เป นหน าท ของผ สอนท ต องประเม นผลตามจ ดประสงค และเป าหมายการเร ยนร เหล าน เพ อให สามารถบอกได ว าผ เร ยนบรรล ผลการเร ยนร ตามมาตรฐานท กาหนดหร อไม ผ สอนต องแจ งจ ดประสงค และเป าหมายการเร ยนร ในแต ละเร องให ผ เร ยนทราบ เพ อให ผ เร ยนเตร ยมพร อมและปฏ บ ต ตนให บรรล จ ดประสงค และเป าหมายท กาหนด การประเม นผลท กษะ/กระบวนการทางคณ ตศาสตร ม ความสาค ญเท า เท ยมก บการว ดความร ความเข าใจในเน อหาท กษะ/กระบวนการทางคณ ตศาสตร ได แก การแก ป ญหา การให เหต ผลการส อสาร การส อความหมายทางคณ ตศาสตร และการนาเสนอ การเช อมโยง และการม ความค ดร เร มสร างสรรค ท กษะ/กระบวนการทางคณ ตศาสตร เป นส งท ต องปล กฝ งให เก ดก บผ เร ยน เพ อ การเป นพลเม องท ม ค ณภาพ ร จ กแสวงหาความร ด วยตนเอง ปร บต วและดารงช ว ตอย างม ความส ข ผ สอนต องออกแบบงานหร อก จกรรมซ งส งเสร มให เก ดท กษะ/กระบวนการทางคณ ตศาสตร (การประเม นกระบวนการทางคณ ตศาสตร อาจใช ว ธ การส งเกต ส มภาษณ หร อ ตรวจสอบ ค ณภาพผลงานเพ อประเม นความสามารถของผ เร ยน) งานหร อก จกรรมการเร ยนบางก จกรรมอาจ

8 ครอบคล มท กษะ/กระบวนการทางคณ ตศาสตร หลายด าน งานหร อก จกรรมจ งควรม ล กษณะต อไปน - สาระในงานหร อก จกรรมม การเช อมโยงความร หลายเร อง - ทางเล อกในการดาเน นงานหร อแก ป ญหาม ได หลายว ธ - เง อนไขหร อสถานการณ ป ญหาม ล กษณะเป นป ญหาปลายเป ด ท ให ผ เร ยนท ม ความสามารถต างก นม โอกาสแสดงกระบวนการค ดตามความสามารถของตน - งานหร อก จกรรมต องเอ ออานวยให ผ เร ยนได ใช กระบวนการส อสาร ส อความหมายทางคณ ตศาสตร และนาเสนอในร ปการพ ด การเข ยน การวาดร ป เป นต น ผ เร ยนตระหน กในค ณค าของคณ ตศาสตร - งานหร อก จกรรมต องใกล เค ยงสภาพจร งหร อสถานการณ ท เก ดข นจร ง เพ อให การประเม นผลการเร ยนร ต องนาไปส ข อม ลสารสนเทศเก ยวก บผ เร ยน รอบด านการประเม นผลการเร ยนร ม ใช เป นเพ ยงการให ผ เร ยนทาแบบทดสอบในช วงเวลาท กาหนดเท าน น แต ควรใช เคร องม อว ดและว ธ การว ดท หลากหลาย เช น การทดสอบ การส งเกต การ ส มภาษณ การมอบหมายงานให ทาเป นการบ าน การทาโครงงาน การเข ยนบ นท กโดยผ เร ยน การให ผ เร ยนจ ดทาแฟ มสะสมงานของตนเอง หร อการให ผ เร ยนประเม นตนเอง การใช เคร องม อว ดและว ธ การ ท หลากหลายจะทาให ผ สอนม ข อม ลรอบด านเก ยวก บผ เร ยน เพ อนาไปตรวจสอบก บจ ดประสงค และ เป าหมายการเร ยนร ท กาหนดไว เป นหน าท ของผ สอนท ต องเล อกและใช เคร องม อว ดและว ธ การท เหมาะสมในการตรวจสอบการเร ยนร การเล อกใช เคร องม อเพ อการประเม นผลข นอย ก บจ ดประสงค ของ การประเม นเช น การประเม นเพ อว น จฉ ยผ เร ยน การประเม นเพ อให ได ข อม ลย อนกล บเก ยวก บการเร ยน การสอน และการประเม นเพ อต ดส นผลการเร ยนการประเม นเพ อว น จฉ ยผ เร ยน ม จ ดประสงค เพ อค นหา ข อบกพร องในการเร ยนร และสาเหต ของข อบกพร อง และตรวจสอบความพอเพ ยงของความร และ ความสามารถท เป นพ นฐานจาเป นของผ เร ยน ว ธ ประเม นควรใช การส งเกต การสอบปากเปล า หร อการ ใช แบบทดสอบว น จฉ ยท งน คาถามหร องานท ให ผ เร ยนทาควรม งไปท เน อหาท เป นพ นฐานจาเป นท ผ เร ยนท กคนต องร รวมท งท กษะ/กระบวนการทางคณ ตศาสตร ด วยการประเม นเพ อให ได ข อม ล ย อนกล บเก ยวก บการเร ยนการสอน ม จ ดประสงค สาค ญเพ อตรวจสอบว าผ เร ยนบรรล ถ งผลการเร ยนร ท คาดหว งหร อไม เพ ยงใด ว ธ การประเม นควรครอบคล มต งแต การทดสอบ การนาเสนองานในช นเร ยน การทาโครงงาน การแก ป ญหา การอภ ปรายในช นเร ยนหร อการทางานท มอบหมายให เป นการบ าน

9 การประเม นเพ อต ดส นผลการเร ยน ม จ ดประสงค เพ อตรวจสอบว าผ เร ยนม ความเข าใจและสามารถ ประย กต ความร ได เพ ยงใด สมควรผ านรายว ชาน นหร อไม ว ธ การประเม นควรพ จารณาจากการฏ บ ต งาน และการสอบท สอดคล องก บผลการเร ยนร ท คาดหว งของรายว ชา (กรณ ต ดส นผลการเร ยนร รายว ชา) หร อมาตรฐานการเร ยนร ช วงช น (กรณ ต ดส นการผ านช วงช น)เคร องม อท ใช ในการประเม นผลการ เร ยนร สาหร บจ ดประสงค การประเม นหน งไม ควรนามาใช ก บอ กจ ดประสงค หน ง เช น ไม ควรนา แบบทดสอบเพ อการแข งข นหร อการค ดเล อกผ เร ยนมาใช เป นแบบทดสอบสาหร บต ดส นผลการเร ยนร การประเม นผลการเร ยนร ต องเป นกระบวนการท ช วยส งเสร มให ผ เร ยนม ความกระต อร อร นในการปร บปร งความสามารถด านคณ ตศาสตร ของตนการประเม นผลท ด โดยเฉพาะ การประเม นผลระหว างเร ยนต องทาให ผ เร ยนม ความกระต อร อร น ค ดปร บปร งข อบกพร องและพ ฒนา ความสามารถด านคณ ตศาสตร ของตนเองให ส งข นเป นหน าท ของผ สอนท ต องสร างเคร องม อว ดหร อ ว ธ การท ท าทาย และส งเสร มกาล งใจแก ผ เร ยนในการขวนขวายเร ยนร เพ มข นการเป ดโอกาสให ผ เร ยนม ส วนร วมในการประเม นตนเอง ด วยการสร างงานหร อก จกรรมการเร ยนร ท ส งเสร มบรรยากาศให เก ด การไตร ตรองถ งความสาเร จหร อความล มเหลวในการทางานของตนเองได อย างอ สระ เป นว ธ การหน งท ช วยส งเสร มให ผ เร ยนม ความกระต อร อร น ในการปร บปร งและพ ฒนาความสามารถด านคณ ตศาสตร ของตน 2.2 ข นตอนการประเม นผลการเร ยนร คณ ตศาสตร เพ อให การประเม นผลกล มสาระ เร ยนร คณ ตศาสตร เป นไปตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และหล กส ตรการศ กษาข น พ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 อ กท งสอดคล องก บแนวทางการปฏ ร ปการศ กษา และถ กต องตามหล กการ ประเม นผลการศ กษา อาจกาหนดข นตอนการประเม นผลการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ด งน วางแผนการประเม นผลการเร ยนร ผ สอนและผ ท เก ยวข อง เช น ผ บร หาร ควรร วมก นพ จารณากาหนดร ปแบบและช วงเวลาการประเม นผลให เหมาะสมและสอดคล องก บ จ ดประสงค และเป าหมายของการประเม น สร างคาถามหร องานและเกณฑ การให คะแนนให สอดคล องก บสาระการ เร ยนร และผลการเร ยนร ท คาดหว ง ถ าผลการเร ยนร ท คาดหว งเน นความร ความเข าใจ การประย กต ความร ไปใช ก บสถานการณ ใหม ว ธ การประเม นอาจกระทาได ในร ปการเข ยนตอบ ร ปแบบของคาถาม อาจเป นคาถามให ค นหาคาตอบ ให พ ส จน หร อแสดงเหต ผล ให สร างหร อตอบคาถามปลายเป ดท เน น

10 การค ดแก ป ญหาและเช อมโยงความร หลายเร องเข าด วยก นถ าต องการประเม นท กษะ/กระบวนการทาง คณ ตศาสตร และการตระหน กในค ณค าของคณ ตศาสตร ว ธ การประเม นอาจทาได ในร ปการให ผ เร ยน ปฏ บ ต จร ง ผ สอนส งเกตกระบวนการทางานการพ ดแสดงความค ดของผ เร ยน ด ร องรอยความชานาญ และความสามารถจากผลงานท ปรากฏ คาถามหร องานอาจอย ในร ปสถานการณ หร อป ญหา ป ญหา ปลายเป ดหร อโครงงานท ผ เร ยนค ดข นเอง นอกจากน อาจใช ว ธ ให ผ เร ยนประเม นตนเองหร อประเม น โดยกล มเพ อนการกาหนดเกณฑ การให คะแนนม 2 แบบ ค อ กาหนดเกณฑ การให คะแนน แบบ Analytic Scoring Scale และแบบ Holistic Scoring Scale เกณฑ การให คะแนนแบบแรกอย บน พ นฐานการว เคราะห งานออกเป นองค ประกอบย อยและกาหนดคะแนนสาหร บแต ละองค ประกอบย อย ซ งการให คะแนนแบบน ทาให เห นจ ดเด นและจ ดด อยของผ เร ยนในแต ละองค ประกอบ สาหร บเกณฑ การให คะแนนแบบท สองเป นการกาหนดค ณภาพในองค รวมหร อภาพรวมของงานท งหมด จ ดระบบข อม ลจากการว ดผลและการประเม นผลการเร ยนร ถ าข อม ลเป น ผลจากการทาแบบทดสอบหร อเข ยนตอบก ควรเก บรวบรวมในร ปคะแนน ถ าข อม ลอย ในร ปพฤต กรรม ท ส งเกตได ก ควรม ระบบการบ นท ก แบบฟอร มการบ นท กควรประกอบด วย ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ของผ เร ยนท ปรากฏจร ง - ส วนนา ค อ การระบ ว น เวลา สถานท ช อผ เร ยน ผ ส งเกต เร องท เร ยน - ส วนเน อหา ค อ การบ นท กรายละเอ ยดของงาน และพฤต กรรมต าง ๆ - ส วนสร ป ค อ การต ความเบ องต นของผ ส งเกต พร อมท งระบ ป ญหา หร ออ ปสรรคท เก ดข นการรวบรวมสารสนเทศเก ยวก บผลการเร ยนร ของผ เร ยนต องกระทาหลายคร ง และใช ข อม ลจากหลายด าน นาข อม ลจากการว ดผลและประเม นผลมาว เคราะห และส งเคราะห เพ อให ได ข อสร ปเก ยวก บการเร ยนร ของผ เร ยน โดยอาจจาแนกเป นรายบ คคล รายกล ม รายประเภท (ความค ด รวบยอด กระบวนการ เจตคต ฯลฯ ) และรายมาตรฐานการเร ยนร เม อได ข อสร ปเก ยวก บการเร ยนร ของ ผ เร ยนแล ว ผ สอนควรม ระบบการบ นท กข อม ลของผ เร ยนแต ละคน เพ อการศ กษา ต ดตามพ ฒนาการ ต งแต เม อเร มเข าร บการศ กษาจนสาเร จการศ กษา 2.3 ว ธ การและต วอย างเคร องม อในการว ดผลและประเม นผลการเร ยนร คณ ตศาสตร

11 การว ดผลและประเม นผลต องดาเน นการควบค ไปก บกระบวนการเร ยนร เพ อนาผลมาปร บปร งการเร ยน การสอนและพ ฒนาผ เร ยน ด งน นในการทาแผนการจ ดการเร ยนร ผ สอนต องกาหนดภาระงานและ ว ธ การท จะทาให ผ เร ยนได ปฏ บ ต ให สอดคล องก บผลการเร ยนร ท คาดหว ง ว ธ การว ดผลและประเม นผล การเร ยนร คณ ตศาสตร ท ผ สอนควรเล อกใช ได แก การว ดผลและประเม นผลด วยว ธ การส อสารส วน บ คคล (Personal Communication) การว ดผลและประเม นผลด วยแบบทดสอบ (Test) การว ดผลและ ประเม นผลจากการปฏ บ ต (Practical Assessment) การว ดผลและประเม นผลตามสภาพจร ง และการ ประเม นผลด วยแฟ มสะสมงาน (Authentic Assessment and Portfolio) การว ดผลและประเม นผลด วยว ธ การส อสารส วนบ คคล (Personal Communication)เป นกระบวนการว ดผลและประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยนท สนองตอบการเร ยนร ท หลากหลายของผ เร ยน ซ งจะทาให ผ สอนเข าใจกระบวนการเร ยนร ของผ เร ยนและสามารถนามาใช เป น แนวทางปร บปร งแก ไข ส งเสร มสน บสน นผ เร ยนให สามารถเร ยนร ตามความสนใจ และความถน ดของ ตนเองซ งผ สอนสามารถใช ว ธ การ เช น การถามตอบ การสนทนาพบปะพ ดค ยก บผ เร ยน การสนทนา พบปะพ ดค ยก บผ เก ยวข องก บผ เร ยน การอ านบ นท กเหต การณ ต าง ๆ ของผ เร ยน การตรวจแบบฝ กห ด และการบ าน และการสอบปากเปล าเพ อประเม นความร เป นต น การว ดผลและประเม นผลด วยแบบทดสอบ (Test) เป นการว ดผลและ ประเม นผลท ต องการว ดความร ความสามารถทางสต ป ญญาด านความร ความจา ความเข าใจ การ นาไปใช การว เคราะห การส งเคราะห และการประเม นค า เน องจากสาระการเร ยนร กล มคณ ตศาสตร น แบบทดสอบย งม ความสาค ญอย มากเพราะคณ ตศาสตร ม สาระการเร ยนร ท ต องเร ยนร ไปตามลาด บข น ก อนท ผ เร ยนจะเร ยนสาระการเร ยนร ท ส งข นต องม พ นฐานความร ท เก ยวข องเพ ยงพอเส ยก อน ซ ง แบบทดสอบสามารถใช เป นเคร องม อว ดผลและประเม นผลได เป นอย างด ท งน ผ สอนควรเล อกให เหมาะสมก บจ ดม งหมายท ต องการว ดผลและประเม นผล โดยท วไปแบบทดสอบม 2 ประเภท ด งน ประเภทท 1 แบบทดสอบแบบเข ยนตอบ ได แก แบบทดสอบแบบไม จาก ดคาตอบ เป นแบบทดสอบท เป ดโอกาสให ผ ตอบ แสดงความค ดเห น อธ บายอย างอ สระ โดยต งคาถามใช คาว า ให อธ บาย อภ ปราย เปร ยบเท ยบ ว เคราะห แสดงความค ดเห น ข อเสนอแนะ สร ป วางแผน ออกแบบการทดลอง ต งสมม ต ฐาน ต งเกณฑ ต ดส น ประเม นผล แสดงว ธ ทา หร อแสดงว ธ การแก ป ญหา เป นต น แบบทดสอบแบบจาก ดคาตอบ เป นแบบทดสอบท ต องการคาตอบท

12 เฉพาะเจาะจง ม การกาหนดขอบเขตของการตอบ โดยต งคาถามใช คาว า ให อธ บายสาเหต ยกต วอย าง เข ยนว ธ การสร าง การพ ส จน ลาด บเร องราว ลาด บเหต การณ จาแนก อธ บาย ความหมาย หร อน ยาม เป นต น แบบทดสอบแบบตอบส นหร อเต มคา/ข อความ เป นแบบทดสอบท ข อสอบ แต ละข อกาหนดข อความท ขาดความสมบ รณ ซ งอาจเป นข อความ คา หล กว ชา กฎเกณฑ ผลการคานวณ ฯลฯผ สอบต องเต มคาตอบในช องท เว นว างไว ให สอดคล องก บข อความท กาหนด และเม ออ านแล วต องม ความหมายสมบ รณ ถ กต องตามหล กว ชาประเภทท 2 แบบทดสอบแบบเล อกตอบ ได แก แบบถ ก ผ ด เป นแบบทดสอบท ผ สอบต องพ จารณาว า ถ กหร อผ ดเท าน น เหมาะสาหร บการสอบท ข อความม ทางเล อกเพ ยงสองทาง หร อต องการถามมากข อแต ม เวลาจาก ด ส วน แบบจ บค เป นแบบทดสอบท ม 2 ส วน ค อส วนท เปน ช ดของคาถามและ ท เป นช ดของคาตอบ เหมาะสาหร บข อสอบท ต องการหาความส มพ นธ ของเร องราว เหต การณ เหต ก บผลกฎก บการประย กต ส ญล กษณ ก บความหมาย โดยช ดของคาตอบควรม รายการมากกว าช ดของ คาถาม แบบม ต วเล อก เป นแบบทดสอบท ข อสอบแต ละข อม คาถามและต วเล อก ให เล อก เช น 3 ต วเล อก 4 ต วเล อก หร อ 5 ต วเล อก โดยม ต วเล อกท ถ กเพ ยงต วเล อกเด ยว ส วนต วเล อก อ น ๆเป นต วลวง ถ าแบบทดสอบน สร างข นอย างม ค ณภาพจะม ประส ทธ ภาพในการว ดผลและ ประเม นผลส ง และเหมาะก บการว ดสมรรถภาพสมองข นส ง เช น ความสามารถในการใช เหต ผล การ อธ บาย การค ดคานวณการทานายเหต การณ แบบทดสอบท กล าวมาข างต นน โดยส วนใหญ ผ สอนค นเคย ก นด แต หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 ให ความสาค ญก บการว ดผลและประเม นผล การเร ยนร ด วยแบบทดสอบแบบเข ยนตอบ เพราะแบบทดสอบแบบเข ยนตอบจะทาให ได สารสนเทศ ของผ เร ยนท บ งบอกถ งความสามารถในการนาไปใช การว เคราะห และการส งเคราะห ได ด แต แบบทดสอบแบบเข ยนตอบม จ ดอ อนอย ท การตรวจให คะแนน ผ สอนต องใช ว ธ การตรวจให คะแนนท น าเช อถ อได น นค อการกาหนดเกณฑ การตรวจให คะแนน เกณฑ การตรวจให คะแนนท ม ค ณภาพน นไม ว าใครเป นผ ตรวจ คะแนนท ได ย อมเท าก นหร อใกล เค ยงก น ซ งแบบทดสอบแบบเข ยนตอบเหมาะ สาหร บการว ดผลและประเม นผลสาระการเร ยนร กล มคณ ตศาสตร ท กสาระเพ อให การว ดผลและ ประเม นผลการเร ยนร กล มสาระคณ ตศาสตร สามารถนาผลการประเม นไปพ ฒนาผ เร ยนให บรรล ตาม

13 มาตรฐานการเร ยนร และปร บปร งแก ไขกระบวนการเร ยนร ให ม ประส ทธ ภาพ รวมท งใช ในการพ จารณา ต ดส นผลการเร ยนของผ เร ยน ผ สอนควรดาเน นการเก ยวก บการสร างแบบทดสอบเพ อว ดผลและ ประเม นผลการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ด งน - ว เคราะห ความส มพ นธ ระหว างจ ดประสงค การเร ยนร ผลการเร ยนร ท คาดหว งรายป - ออกข อสอบให สอดคล องก บผลการเร ยนร ท คาดหว ง - กาหนดเกณฑ การตรวจให คะแนน - กาหนดเกณฑ การประเม นผ านผลการเร ยนร ท คาดหว งรายข อ - จ ดทาแบบสร ปผลการประเม นผลการเร ยนร ท คาดหว งรายข อ การว ดผลและประเม นผลจากการปฏ บ ต (Practical Assessment) เป นว ธ การ ว ดผลและประเม นผลท ผ สอนมอบหมายงานหร อก จกรรมให ผ เร ยนทา เพ อให ได ข อม ลสารสนเทศว า ผ เร ยนเก ดการเร ยนร มากน อยเพ ยงใด ซ งอาจประเม นจากท กษะกระบวนการ ว ธ การ ผลงาน หร อท ง ท กษะกระบวนการ ว ธ การ และผลงานร วมก น ต วอย างการปฏ บ ต งานคณ ตศาสตร เช น การช งน าหน ก การตวง การว ดความยาว การทดลอง รายงาน การสร างร ปเรขาคณ ต การสร างแผนภ ม การค นคว าข อม ล โครงงาน การสร างแบบจาลอง ฯลฯ ว ธ การว ดผลและประเม นผลจากการปฏ บ ต ผ สอนสามารถใช ว ธ การ เช น การส งเกตและการจดบ นท ก แบบตรวจสอบรายการ และมาตรประมาณ ค าเป นต น การส งเกตและการจดบ นท ก เป นเคร องม อท ใช ประเม นท กษะกระบวนการ ว ธ การผลงาน เพ อให ได ข อม ลสารสนเทศเก ยวก บต วผ เร ยนจากการส งเกต แล วจดบ นท กเหต การณ ไว ตามท มองเห น ไม ม การบ นท กความค ดเห นส วนต ว แล วนาบ นท กการส งเกตมาใช ในการประเม น ภายหล ง แบบตรวจสอบรายการ เป นเคร องม อท ใช ประเม นโดยการส งเกตพฤต กรรม การแสดงออกในการปฏ บ ต งานตามข นตอนต าง ๆ ตามล กษณะเฉพาะของงานด วยการประเม นในช อง ท แสดงว าม หร อไม ม ใช หร อไม ใช เคยหร อไม เคยแสดงพฤต กรรมตามรายการเหล าน นหร อไม ซ ง ผ เร ยนอาจประเม นตนเองโดยใช แบบตรวจสอบรายการล กษณะน ได มาตรประมาณค า เป นเคร องม อท ใช ประเม นโดยการส งเกตพฤต กรรมการ แสดงออกในการปฏ บ ต งานตามข นตอนต าง ๆ เช นเด ยวก บแบบตรวจสอบรายการ แต ม ความแตกต าง

14 ก นตามล กษณะเฉพาะของงานด วยการประเม นในช องท แสดงว าม หร อไม ม ใช หร อไม ใช เคยหร อไม เคยแสดงพฤต กรรมตามรายการเหล าน นหร อไม เป นการประเม นตามระด บค ณภาพของการปฏ บ ต เช น ด มาก ด พอใช ควรปร บปร ง หร อระด บค ณภาพเป น คะแนน การว ดผลและประเม นผลตามสภาพจร ง (Authentic Assessment) เป นกระบวนการว ดผลและประเม นผลการปฏ บ ต ท รวบรวมข อม ลจากการส งเกต การจดบ นท กการทางานและผลงานท ผ เร ยนแสดงออกมาตามสภาพท แท จร งควบค ไปก บการเร ยนการ สอนโดยม จ ดม งหมายเพ อให ผ เร ยนประสบความสาเร จในการเร ยนร เพราะผ เร ยนแต ละคนม พฤต กรรม การเร ยนร แตกต างก นด งน น ผ สอนต องใช เคร องม อว ดผลและประเม นผลท หลากหลาย สอดคล องก บ ก จกรรมการเร ยนร ความต องการ ความถน ด ความสนใจของผ เร ยนเพ อให ผ เร ยนได เร ยนร เต มศ กยภาพ ของตนเองเคร องม อการว ดผลและประเม นผลตามสภาพจร งได แก แบบส งเกต แบบสอบถาม แบบ สารวจรายการแบบประเม นผลการปฏ บ ต งาน แบบส มภาษณ แบบบ นท ก แบบว ดเจตคต แบบว ดความ สนใจแบบว ดค ณธรรม จร ยธรรม ฯลฯ เคร องม อท เสนอผ านมาแล ว สามารถนามาใช ในการประเม นตามสภาพจร งได การประเม นผลด วยแฟ มสะสมงาน (Portfolio) การประเม นผลด วยแฟ มสะสมงาน เป นการประเม นผลผล ตของผ เร ยนท ได เก บรวบรวมไว อย างเป นระบบ โดยม จ ดประสงค เพ อแสดงถ งความสามารถ กระบวนการ ผลส มฤทธ ทางการเร ยน และความก าวหน า โดยผ เร ยนม โอกาสค ดเล อกผลงานท ม ความหมายโดยตรงเพ อส อ ความหมายและความส มพ นธ ระหว างผ เร ยนก บคนอ น ๆ (คร ผ ปกครอง เพ อน และผ สนใจ) 2.4 การสร างเกณฑ การให คะแนน (Scoring Rubric) การสร างเกณฑ การให คะแนน (Rubric) คร และน กเร ยนควรจะสร างเกณฑ การให คะแนน ร วมก น ซ งควรจะดาเน นการสร างเกณฑ การให คะแนนก อนท น กเร ยนจะได ลงม อปฏ บ ต งานช นน น ๆ เกณฑ การให คะแนน นอกจากจะใช เป นเคร องม อในการให คะแนนแล ว ย งสามารถใช เป นเคร องม อใน การสอนอ กด วย เพราะเกณฑ การให คะแนนเปร ยบเสม อนเป าหมายในการประเม นผลท น กเร ยนจะต อง ทราบ การประเม นการปฏ บ ต งานควรกาหนดเกณฑ การให คะแนนท ช ดเจน ซ งเกณฑ ในการให คะแนน จะต องม ระด บคะแนนท แน นอน และม คาอธ บายบรรยายถ งค ณล กษณะของการปฏ บ ต ตามระด บน น ๆ อย างช ดเจน เน องจากระด บของเกณฑ การให คะแนนจะบอกถ งค ณล กษณะท สาค ญให แก คร เพ อน

15 ผ ปกครอง และบ คคลอ น ๆ สนใจทาให ร ว าน กเร ยนทาอะไรได บ าง และย งช วยน กเร ยนบรรล เป าหมาย ของเร ยนร การสร างเกณฑ การให คะแนน ม 2 แบบ ด งน แบบท 1 เกณฑ การให คะแนนในภาพรวม (Holistic Rubric) เป นแนวทางการให คะแนนโดยพ จารณาจากภาพรวมของช นงาน จะม คาอธ บายล กษณะของงานในแต ละระด บไว อย าง ช ดเจนเกณฑ การให คะแนนในภาพรวมน เหมาะท จะใช ในการประเม นความสามารถท ม ความต อเน อง ม ล กษณะเป นองค รวม เช น ท กษะการเข ยนอธ บาย ความค ดสร างสรรค แบบท 2 เกณฑ การให คะแนนแบบแยกส วน (Analytic Rubric) ค อแนวทางการ ให คะแนนโดยพ จารณาจากแต ละส วนของงาน ซ งแต ละส วนต องกาหนดแนวทางการให คะแนนโดยม คาอธ บายล กษณะของงานส วนน น ๆ ในแต ละระด บไว อย างช ดเจนเกณฑ การให คะแนนท สร างข นท ง การประเม นในภาพรวมและการประเม นแบบแยกส วนต องม ความช ดเจนอย างพอเพ ยงถ งขนาดท ผ ประเม นอย างน อย 2 คนสามารถใช เกณฑ การให คะแนนช ดเด ยวก นประเม นช นงานของน กเร ยนช น เด ยวก นแล วคะแนนท ได ต องตรงก น ระด บของความสอดคล องในการให คะแนนของผ ประเม นอย าง น อย 2 คนท ประเม นอย างเป นอ สระจากก นจะเร ยกว า ความเช อม น(Reliability) ของการประเม น เร ยนร ของว ชาคณ ตศาสตร การให คะแนน ข นตอนการสร างเกณฑ การให คะแนน การสร างเกณฑ การให คะแนน (Scoring Rubric) ม ข นตอนด งน 1) ศ กษาเอกสารท เก ยวข องก บการสร างเกณฑ การให คะแนน 2) ศ กษาเน อหาสาระการเร ยนร /จ ดประสงค การเร ยนร /มาตรฐานการ 3) สร างเกณฑ การให คะแนน 4) ให ผ เช ยวชาญตรวจสอบความเท ยงตรงเช งเน อหาของเกณฑ 5) ทดลองใช เพ อปร บปร งแก ไข 6) นาเกณฑ ไปใช จร ง และหาค าความเช อม น 7) สร างค ม อการใช เกณฑ เทคน คการสร างเกณฑ การให คะแนน การสร างเกณฑ การให คะแนน (Scoring Rubric) ในแต ละระด บค ณภาพควรม คาอธ บายท ช ดเจน โดยม การกาหนดค ณล กษณะ ด งน

16 ในการต ดส นผ เร ยน ค ณล กษณะหร อม ต คะแนน ก บจ ดม งหมายของการประเม น ประเม นได 1) ต องม อย างน อยหน งค ณล กษณะหร อหน งม ต ท เป นพ นฐาน 2) การน ยามและการยกต วอย างจะต องม ความช ดเจนในแต ละ 3) เกณฑ / ประเด นท ประเม น ต องเป นประเด นสาค ญของงานเท าน น 4) ต องม ความสอดคล องก นระหว าง เกณฑ / ประเด นท ประเม น ระด บ 5) คาอธ บายค ณภาพงานในแต ละระด บ ต องสามารถส งเกตได 6) ระบบการให ระด บคะแนนต องม ความเป นไปได คาอธ บายต องแยก จากก นอย างช ดเจนท กฝ ายควรม ส วนร วมในการกาหนดเกณฑ การให คะแนน (สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย.2551)

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การบร หารและพ ฒนาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา ส32102 รายว ชา ส งคมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาคเร

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ ทาไมต องเร ยนการงานอาช พและ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเป นกล มสาระท ช วยพ ฒนาให ผ เร ยน ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะพ นฐานท จาเป นต อการด ารงช ว ต และร เท าท นการเปล

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา คอมพ วเตอร ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บงานคอมพ วเตอร แอน เมช น แผนการจ

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา 2554

การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา 2554 การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา เร อง การว เคราะห ช วงคะแนนผลการสอบว ดค ณภาพน กเร ยน ระด บช น และ ในเคร อม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห งประเทศไทย ป การศ กษา โดยใชโปรแกรม การค านวณว เคราะห ช วงคะแนนผลการสอบ (Microsoft

More information

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5 136 แผนการจ ดการเร ยนร ท 5 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ มาตรฐาน ง 4.1 หน วยการเร ยนร ท 5 เวลาเร ยน 8 คาบ เร อง สานฝ

More information

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 216 แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 รายว ชา ท 30206 การใช ห องสม ด เร อง การทารายงาน ช นม ธยมศ กษาป ท 4 จ ดประสงค การเร ยนร เพ อประเม นผลความก าวหน าการเร ยนร ของน กเร ยนในเร อง การทารายงาน คาแนะนา

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง ------------------------------------------------------------------------

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 คร ผ สอน ม สกรรณ การ โพธ วงศ ระด บช น ประถมศ กษาป ท 3 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 / 2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต ม ก จกรรมพ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท

แผนการจ ดการเร ยนร ท แผนการจ ดการเร ยนร ท ว ชา...รห สว ชา...ช น... หน วยการเร ยนร ท...เร อง...เวลา...ช วโมง หน วยการเร ยนร ย อยท...เร อง...เวลา...ช วโมง บ รณาการในงานด านต าง ๆ ของโรงเร ยน หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง งานสวนพฤกษศาสตร

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information