รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน"

Transcription

1 รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานในระด บบ ณฑ ตศ กษา โครงการว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาจ ตว ทยาช มชน ภาคว ชาจ ตว ทยา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เสนอ ภาคว ชาจ ตว ทยา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร จ ดทาโดย น ส ตปร ญญาโท สาขาว ชาจ ตว ทยาช มชน ภาคพ เศษ ร นท 8, 9 และภาคปกต ร นท 9

2 2 คานา รายงานฉบ บน เป นส วนหน งของโครงการศ กษาด งานในระด บบ ณฑ ตศ กษา โครงการว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาจ ตว ทยาช มชน ภาคพ เศษ ร นท 8, 9 และภาคปกต ร นท 9 ภาคว ชาจ ตว ทยา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล ย เกษตรศาสตร โดยว ตถ ประสงค ของการศ กษาด งานในพ นท จ งหว ด กาญจนบ ร เพ อให น ส ตได ร บความร ประสบการณ การเร ยนร ด วยตนเองผ านกระบวนการช มชน โดยช มชน และเพ อช มชน ในเร องล กษณะของประชากร ป ญหาในด านต างๆ และการพ ฒนาพ นท ตาบลชายแดน ว ถ ช ว ตชนกล มน อยชาวกะเหร ยง การด แลช มชนด านสาธารณส ขและส งแวดล อม การสร างความเข มแข ง/ ลด ความข ดแย งในช มชน โดยอาศ ยหล กพ ฒนาเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อส งเสร มค ณภาพช ว ตของประชาชนใน พ นท เป นต น นอกจากท กล าวในข างต นแล ว การศ กษาด งานย งเป นการฉายภาพจร ง ท สะท อนให เห นว ถ ของ ช มชน โดยประโยชน ท ได ในคร งน สามารถช วยเพ มพ นความร ทางด านจ ตว ทยาช มชน กรอบแนวค ด และ เสร มสร างกระบวนท ศน แก น ส ต จนสามารถนาไปปร บใช ในการศ กษา การทางาน และการดาเน นช ว ตได อย างถ กต องและม ความส ขต อไป ซ งรายงานน ประกอบด วย รายละเอ ยดของเน อหาการศ กษาด งาน แนวค ด และทฤษฎ ท เก ยวข อง การเช อมโยงเน อหาการศ กษาด งานก บแนวค ดและทฤษฎ ท เก ยวข อง อภ ปรายผลของ แบบประเม นและข อเสนอแนะ รวมถ งสร ปประโยชน ท ได ร บจากการศ กษาด งานในคร งน คณะผ จ ดทาหว งเป นอย างย งว า รายงานสร ปผลการศ กษาด งานฉบ บน จะเป นประโยชน อย างย ง สาหร บการศ กษาด งานคร งต อไป และผ ท สนใจในงานด านจ ตว ทยาช มชน หากผ ดพลาดประการใด ขออภ ย ไว ณ ท น ด วย คณะผ จ ดทา 2

3 3 สารบ ญ รายละเอ ยดของเน อหาการศ กษาด งาน ศาลากลางจ งหว ดกาญจนบ ร... 4 ศ นย การพ ฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค ศ นย ปฏ บ ต การกาญจบ ร สถาบ นว จ ยประชากรและส งคม มหาว ทยาล ยมห ดล ไทรโยค กองร อยตารวจตระเวนชายแดนท ๑๓๕ หน วยพ ฒนาการเคล อนท ๑๑ สาน กงานพ ฒนาภาค ๑ หน วยบ ญชาการทหารพ ฒนา เข อนวช ราลงกรณ หม บ านกระเหร ยง อบต ล นถ น กล มออมทร พย เพ อการผล ตบ านอ ล อง โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล บ านอ ล อง ตาบลท าขน น กล มสตร ว ยทองบ านอ ล อง เทศบาลตาบลทองผาภ ม โรงพยาบาลทองผาภ ม ศ นย เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง แนวค ดและทฤษฎ ท เก ยวข องก บการศ กษาด งาน การเช อมโยงแนวค ดก บการศ กษาด งาน อภ ปรายผลของแบบประเม นการศ กษาด งาน ประโยชน ท ได ร บจากการศ กษาด งาน เอกสารและส งอ างอ ง ภาคผนวก

4 4 ว นท 7 เมษายน 2554 ศาลากลางจ งหว ดกาญจนบ ร บรรยายโดย ว าท ร อยตร เช ดศ กด จาปาเทศ รองผ ว าราชการจ งหว ดกาญจนบ ร แคว นโบราณ ด านเจด ย มณ เม องกาญจน สะพานข ามน าแคว แหล งแร น าตก ข อม ลสาค ญของจ งหว ดกาญจนบ ร สภาพพ นท และเขตต ดต อ กาญจนบ ร เป นเม องเก าแก ท ม ประว ต ศาสตร ความเป นมาอ นยาวนาน ในอด ตเคยเป นเม องหน าด าน การทาศ กสงครามก บสหภาพพม า สภาพภ ม ประเทศเต มไปด วย ภ เขา ป าไม นานาพ นธ ม พ นท ใหญ เป น ลาด บท 3 ของประเทศ เน อท 19,483 ตารางก โลเมตร หร อประมาณ 12,176,968 ไร เป นพ นท ป าไม ประมาณ 7.4 ล านไร เป นพ นท ถ อครองทางการเกษตร 2.5 ล านไร ม อาณาเขตต ดต อก บสหภาพพม าระยะทางประมาณ 370 ก โลเมตร ประกอบด วยช องทางเข าออก ประมาณ 43 ช องทาง จ งหว ดกาญจนบ ร อย ห างจากกร งเทมหา นครไปทางท ศตะว นตก ระยะทาง 129 ก โลเมตร ตามเส นทางสายนครปฐม-บ านโป ง-กาญจนบ ร 4

5 5 อาณาเขต ท ศเหน อ ต ดต อ จ งหว ดตากและอ ท ยธาน ท ศใต ต ดต อ จ งหว ดราชบ ร ท ศตะว นออก ต ดต อ จ งหว ดส พรรณบ ร และนครปฐม ท ศตะว นตก ต ดต อ สหภาพพม า ประชากร ประชากร ณ ว นท 31 ม นาคม 2553 รวมท งส น 835,308 คน เป นชาย 420,244 คน หญ ง 415,064 คน อาเภอท ม ประชากรมากท ส ด ได แก อาเภอเม อง ม จานวน 159,123 คน รองลงมา ได แก อาเภอท ามะกา ม จานวน 134,419 คน และอาเภอท าม วง ม จานวน 104,028 คน สาหร บอาเภอท ม ความหนาแน นของประชากร มากท ส ด ค อ อาเภอท ามะกา รองลงมา ได แก อาเภอท าม วง อาเภอเม อง อาเภอพนมทวน อาเภอเลาขว ญ อาเภอหนองปร อ อาเภอบ อพลอย อาเภอห วยกระเจา อาเภอด านมะขามเต ย อาเภอไทรโยค อาเภอทองผาภ ม อาเภอส งขละบ ร และอาเภอศร สว สด ตามลาด บ เขตการปกครอง - แบ งเขตการปกครองออกเป น 13 อาเภอ 95 ตาบล 959 หม บ าน - องค กรปกครองส วนท องถ น ประกอบด วย องค การบร หารส วนจ งหว ด 1 แห ง เทศบาลเม อง 2 แห ง เทศบาลตาบล 38 แห ง และองค การบร หารส วนตาบล 81 แห ง ข อม ลด านเศรษฐก จ ผล ตภ ณฑ มวลรวมจ งหว ด (Gross Provincial Product; GPP) 1. สภาพทางเศรษฐก จของจ งหว ดกาญจนบ ร ในป ม ผล ตภ ณฑ มวลรวม 71,969 ล านบาท เป นลาด บท 24 ของประเทศ และลาด บท 2 ของ จ งหว ดภาคตะว นตก - รายได เฉล ย 91,668 บาท/ คน/ ป เป นลาด บท 29 ของประเทศ และลาด บท 4 ของจ งหว ดภาค ตะว นตก (แหล งท มาของข อม ล GPP: สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จ และ ส งคมแห งชาต ) - รายได ส วนใหญ ข นอย ก บการผล ตต างๆสาขาเกษตรกรรม ร อยละ ค ดเป นม ลค า 15,902 ล านบาท สาขาค าส งและค าปล ก ร อยละ ค ดเป นม ลค า 14,202 ล านบาท สาขา อ ตสาหกรรม ร อยละ ค ดเป นม ลค า 13,883 ล านบาท และสาขาอ นๆ ร อยละ ค ด เป นม ลค า 27,982 ล านบาท อ ตราการขยายต วทางเศรษฐก จ ณ ราคาคงท เพ มข นจากป 2551 ร อยละ

6 6 2. ด านรายได ประชากร (ข อม ลจาก จปฐ.) - จากการสารวจข อม ลความจาเป นพ นฐาน (จปฐ.) ป 2553 ของจ งหว ดกาญจนบ ร พบว า ประชากรม รายได โดยเฉล ย 48, บาท/ คน/ ป - อาเภอม รายได ต าส ดตามลาด บ ค อ อาเภอส งขละบ ร 32,857 บาท อาเภอด านมะขามเต ย 43,574 บาท และอาเภอศร สว สด 44,803 บาท - ม คร วเร อนยากจน (รายได ต ากว า 23,000 บาท/ คน/ ป ) รวม 245 คร วเร อน ว ส ยท ศน จ งหว ดกาญจนบ ร เป นศ นย กลางการท องเท ยวเช งอน ร กษ ม ความเป นเล ศด านการเกษตรอ ตสาหกรรม และการค า ผ านแดน พ นธก จ 1. พ ฒนาการเกษตร เกษตรอ ตสาหกรรม และอ ตสาหกรรมการท องเท ยว การค าการบร การ เพ อให ม ค ณภาพ และสร างรายได แก ประชาชน 2. บร หารจ ดการพ ฒนาและจ ดการ เพ อให เก ดการพ ฒนาท สมด ลระหว างการ พ ฒนาก บการอน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต ป าไม และ ส งแวดล อม 3. ทาให จ งหว ดกาญจนบ ร เป นเม องน าอย 4. พ ฒนาการบร หารจ ดการการปฏ บ ต ราชการ การบร หารก จการบ านเม องท ด เพ อสร างความพ งพอใจและความเช อม นให ประชาชน รวมถ งการสร าง การม ส วนร วมในกระบวนการการพ ฒนาและการเม องการปกครองใน ระบอบประชาธ ปไตย อ นม พระมหากษ ตร ย เป นประม ข ประเด นย ทธศาสตร จ งหว ดกาญจนบ ร ท ปร บปร งใหม และได เร มใช ในป งบประมาณ 2554 (3 ประเด น) 1. ส งเสร มการเป นศ นย กลางการท องเท ยวเช งอน ร กษ เป าประสงค 1) แหล งท องเท ยวม ค ณภาพและได มาตรฐาน 2) รายได และจานวนน กท องเท ยวเพ มข น กลย ทธ 1) พ ฒนาและยกระด บแหล งและก จกรรมการท องเท ยวเช งธรรมชาต ประว ต ศาสตร ว ฒนธรรม การเกษตรและแหล งท องเท ยวช มชน 2) พ ฒนาบ คลากรและการบร การด านการท องเท ยว 6

7 7 3) ส งเสร มผล ตภ ณฑ ช มชน 4) ส งเสร มการตลาดและการประชาส มพ นธ เช งร ก 2. พ ฒนาประส ทธ ภาพระบบการผล ตส นค าเกษตร และเกษตรอ ตสาหกรรมท ปลอดภ ย เป าประสงค 1) จานวนแหล งผล ตท ได ร บการร บรองมาตรฐานความปลอดภ ยเพ มข น 2) การใช พล งงานทดแทน และอน ร กษ พล งงานเพ มข น กลย ทธ 1) เร งร ดการเพ มประส ทธ ภาพการผล ตส นค าเกษตร และเกษตรอ ตสาหกรรมท ปลอดภ ย 2) พ ฒนาและปร บปร งโครงสร างพ นฐานทางการเกษตร 3) ส งเสร มการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม รวมท งการใช พล งงานทดแทน ท เหมาะสม 4) ส งเสร มการตลาดเช งร ก 3. ส งเสร มและพ ฒนาการค าผ านแดน เป าประสงค 1) ม ลค าการค าผ านแดนท เพ มข น กลย ทธ 1) พ ฒนาประส ทธ ภาพระบบการบร หารความม นคงชายแดน 2) พ ฒนาการค าผ านแดน และการจ ดต งเขตเศรษฐก จพ เศษ 3) ส งเสร มการลงท นท เอ อต อการค าผ านแดน การส งเสร มและพ ฒนาการค าผ านแดน จ งหว ดกาญจนบ ร เป นจ งหว ดท ม ศ กยภาพในการเป นศ นย กลาง ท สามารถเด นทางออกไปส ท ประเทศอ นๆ ได โดยเฉพาะเส นทางสาย SOUTHERN CORRIOR (ทวาย ขกว เญ น/หวงเต า) ทาให สามารถ ลดระยะเวลาและลดระยะทางในการขนส งส นค าจากเด มได มาก ศ กยภาพท สาค ญของจ งหว ดกาญจนบ ร ทางบก - ระยะทาง 78 ก โลเมตร จากต วเม องกาญจนบ ร -บ านพ น าร อน อ.เม อง จ. กาญจนบ ร ซ งป จจ บ นม เส นทางถนนท องถ นแล ว - โครงการทางหลวงพ เศษหมายเลข 81 (MOTOR WAY) สายวงแหวน กร งเทพฯ- กาญจนบ ร 7

8 8 ทางอากาศ - สนามบ นกองพลทหารราบท 9 ซ งม ความพร อมและสามารถเป ดให บร การได สนามบ นส งขละบ ร ซ งสามารถขยายความกว างและความยาว เพ อร บรองการ เป ดใช อย างเป นทางการได ทางรถไฟ - ป จจ บ นม ศ นย โลจ สต กส (LOGISTICS) อย ท ตาบลหนองตาบ ง อ.ท าม วง จ. กาญจนบ ร ให บร การขนส งทางรถไฟจากกาญจนบ ร ส ท าเร อแหลมฉบ ง - ส นค าท ขนส งผ านศ นย โลจ สต กส ต.หนองตาบ ง 1) ผล ตภ ณฑ กระดาษ 2) ผล ตภ ณฑ แปรร ปการเกษตร 3) ว สด ก อสร าง การเป ดจ ดผ านแดนบ านพ น าร อน (โครงการก อสร างทางหลวงทวาย-บ านเก า (บ านพ น าร อน)-กาญจนบ ร ) เส นทางสายกาญจนบ ร -ทวาย เป นเส นทางสาค ญท เช อมโยงระหว างจ งหว ดกาญจนบ ร ก บท าเร อ น าล กทวาย ซ งจะเป นท าเร อย ทธศาสตร สาค ญท สามารถส งส นค าไปย งย โรป ซ งร ฐบาลไทยและร ฐบาลแห ง สหภาพพม าได ทาบ นท กความเข าใจท จะร วมก นพ ฒนาโครงการท าเร อน าล กและน คมอ ตสาหกรรม เม อง ทวาย สหภาพพม า รวมท งถนนเช อมต อทวายก บชายแดนไทย เม อว นท 19 พฤษภาคม 2551 เป นการส งเสร ม ระบบการเช อมต อการขนส งระหว างประเทศ ตามโครงการ Great Mekong Subregion (GMS) เด มเม อป 2544 สภาอ ตสาหกรรมจ งหว ดกาญจนบ ร ได จ ดต ง บร ษ ท กาญจนบ ร -ทวาย ด เวลลอป เมนท จาก ด ท อาเภอท าม วง เพ อร วมลงท นก บบร ษ ทเอกชนในสหภาพพม า เพ อขอทาส มปทานก อสร างถนน ท ทวาย มาย งบ านพ น าร อน จากร ฐบาลของสหภาพพม า โดยใช ช อโครงการว า โครงการก อสร างทางหลวง ทวาย-บ านเก า-กาญจนบ ร เพ อรองร บโครงการก อสร างท าเร อน าล กท ทวาย และการสร างทางหลวงเช อมต อ ระหว างประเทศไทยประเทศในอนาคต เม อบร ษ ทกาญจนบ ร ทวาย ด เวลลอปเมนท จาก ด ได ดาเน นการขอ ส มปทานก อสร างทางหลวงทวาย-บ านเก า-กาญจนบ ร จากทางการพม าเร ยบร อยแล ว จ งได ดาเน นการเพ อนา เคร องม อ เคร องจ กร และบ คลากร ออกไปสหภาพพม า เพ อดาเน นโครงการก อสร างทางหลวงทวาย-บ าน เก า-กาญจนบ ร ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการเป ดจ ดผ านแดน บ านพ น าร อน ม ด งน 1. เป นประต การค า และ Logistic ด านตะว นตกของไทย และ Southern Economic Corridor ของกล ม GMS (เว ยดนาม ก มพ ชา ไทย สหภาพเม ยนม าร ) จากทะเลจ นไป ทะเลอ นดาม น 2. เป นโครงการร วมของร ฐบาลไทยก บสหภาพเม ยนม าร ซ งส งผลต อประเทศในกล ม GMS 8

9 9 3. เป นจ ดการค าชายแดนท สาค ญระหว างประเทศไทยก บสหภาพเม ยนม าร (ใกล กร งเทพฯ มากท ส ด) 4. ส งเสร มการค าการลงท นในจ งหว ด กล มจ งหว ดในประเทศและระหว างประเทศ โดยเฉพาะในสหภาพพม า ไทย ก มพ ชา และเว ยดนาม 5. ส งเสร มการท องเท ยวด านตะว นตกของไทย และระหว างไทยก บประเทศเพ อนบ าน 6. ลดอ ตราการอพยพแรงงานเข ามาในประเทศไทย 7. เป นการส งเสร มส มพ นธ อ นด ระหว างประเทศไทยและประเทศเพ อนบ าน เกษตรอ ตสาหกรรมคร วไทยส คร วโลก จ งหว ดกาญจนบ ร ม การส งออกส นค าเกษตรอ ตสาหกรรมจานวนมากในแต ละป ซ งประกอบด วย 1) น าตาลทราย ป ละ 45 ล านบาท 2) ข าวโพดหวาน ม ลค า 1,500 ล านบาท 3) ส บปะรด ม ลค า 2,000 ล านบาท 4) ข าวโพดฝ กอ อน ม ลค า 175 ล านบาท 5) หน อไม ฝร ง ม ลค า 280 ล านบาท 6) พ ช ผ ก ผลไม ฯ ม ลค า 500 ล านบาท นอกจากน ย งม ส นค านาเข าจากสหภาพพม า เช น ก าซธรรมชาต แร พลวง แร ด บ ก โค-กระบ อ เฟอร น เจอร พ ชพล งงาน ในจ งหว ดกาญจนบ ร อ อย - พ ชท ปล กอ อย 765,540 ไร - โรงงานผล ตเอทานอล 2 โรง (200,000 ล ตร/ว น) ม นสาปะหล ง - พ นท ปล กม นสาปะหล ง 641,911 ไร ปาล มน าม น - พ นท ปล กปาล มน าม น 10,133 ไร พล งงานไฟฟ า กระแสไฟฟ าจากพล งงานน า กระแสไฟฟ าจากเข อน 3 เข อน ในจ งหว ดกาญจนบ ร ได แก เข อน ศร นคร นทร เข อนวช ราลงกรณ และเข อนท าท งนา ซ งเป นแหล งก าซจากแหล งยานาดาในสหภาพพม า และ กระแสไฟฟ าจากสหภาพพม า 9

10 10 การท องเท ยว จ งหว ดกาญจนบ ร ม จานวนน กท องเท ยวป ละประมาณ 5 ล านคน ม รายได จากการท องเท ยว ประมาณ 9 พ นล านบาท สถานท ประกอบการในบร เวณชายแดนด านพระเจด ย สามองค - ม สถานประกอบการ จานวน 39 แห ง - ม แรงงานพม าเข าออก ประมาณ 3,500 คน/ว น สถาบ นการศ กษา - มหาว ทยาล ย จานวน 4 แห ง - สถาบ นอาช วศ กษา จานวน 9 แห ง หน วยงานสน บสน น - ด านสาธารณส ข โรงพยาบาลของร ฐ 15 แห ง สถาน อนาม ย 143 แห ง - ด านความม นคง กองพลทหารราบท 9 กองกาล งส รส ห ตชด.13 และกอ.รมน. จว.กจ. - หน วยบร การจ ดผ านแดน ตม.ด านศ ลกากร ฯลฯ ความต องการของจ งหว ดกาญจนบ ร 1) เขตเศรษฐก จพ เศษชายแดน 2) การคมนาคมท เช อมต อรวดเร ว - มอเตอร เวย - สายการบ น - RAIL LINK - การพ ฒนาเส นทางส งขละบ ร -ทองผาภ ม 3) CONTRACT FARMING 4) เขตอ ตสาหกรรมพ เศษท บร เวณด านพ น าร อน 5) การเจรจาป กป นเขตแดน 6) ควรนาก าซธรรมชาต จากแหล งก าซในสหภาพพม ามาใช ประโยชน ใน จ งหว ดกาญจนบ ร จากเด มท จ งหว ดเป นแค เส นทางผ านของก าซเท าน น 7) จานวนแร ธาต ต างๆ ของจ งหว ดม มากควรวางระบบให เก ดประโยชน ใน การใช เก ดความค มค ามากข น 10

11 11 8) แรงงานต างด าว ซ งม การนาแรงงานต างด าวบร เวณชายแดนจานวนมาก แรงงานพม าท เช าไปเย นกล บม จานวนมาก แต กฎหมายท เก ยวข องโดยตรง ย งไม ม 9) ป ญหาผ หน ภ ยจากการส รบท บ านต นยาง ม จานวนเพ มมากข น นาไปส ป ญหายาเสพต ด ป ญหาความม นคง ควรม มาตรการ ท ด แลได อย างม ประส ทธ ภาพ 10) การค ดกรองแรงงาน ควรม การค ดกรองแรงงานท เข ามาอย างถ กกฎหมาย ก อนส งให โรงงาน 11) การสร างความเจร ญบร เวณชายแดนท งสองด านควรม การพ ฒนาให ม ความ เจร ญใกล เค ยงก น เพ อลดการหล งไหลของแรงงานเข าประเทศเพ อนบ าน เพ อแก ไขป ญหาความม นคงของประเทศ 12) การใช และพ ฒนาท ด นบร เวณชายแดนพ น าร อน ซ งเป นท ด นในเขตพระ ราชกฤษฎ กาฯ 2481 อย ในความด แลของทหาร ซ งควรม การเตร ยมการ รองร บไว ม การกาหนดขอบเขตท ราชการจะต องใช เพ อการพ ฒนาและ รองร บการเป ดด าน ป ญหาแรงงานต างด าวในจ งหว ดกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร น นม สภาพภ ม ประเทศเป นพ นท ภ เขา ม ชายแดนด านท ศตะว นตกต ดต อก บ ประเทศเม ยนม าร (พม า) จานวน 5 อาเภอ ประกอบด วย ส งขละบ ร ทองผาภ ม ไทรโยค ด านมะขามเต ย และ อาเภอเม อง ความยาวตลอดแนวชายแดนประมาณ 370 ก โลเมตร ม ช องทางผ านเข า-ออก ตลอดแนวชายแดน โดยมาก เป นช องทางธรรมชาต ประมาณ 43 ช องทาง ทาให ม แรงงานต างด าวหลบหน เข าเม องและล กลอบ เข ามาทางานในพ นท จ งหว ด และกระจายไปย งพ นท ช นในเป นจานวนมาก รวมท งเป นทางผ านไปจ งหว ด อ นๆ ซ งส วนใหญ แล วแรงงานต างด าวจะล กลอบเด นทางเข ามาจากพ นท ฝ งด านตรงข ามอาเภอส งขละบ ร ม บางส วนหลบซ อนอาศ ยอย ในหม บ านหร อช มชนในพ นท โดยปล กท พ กพ งอาศ ยช วคราว เพ อรอเด นทางไป ทางานพ นท ช นใน หร อร บจ างทางานท วไปในไร หร อสวนของนายท นในพ นท ซ งย งเป นป ญหาให หน วยงานท เก ยวข องต องร วมก นแก ไขก นต อไป แรงงานต างด าวในจ งหว ดกาญจนบ ร แบ งเป น 2 กล มใหญ ค อ 1. แรงงานต างด าวท อย ในระบบ ค อ แรงงานต างด าวท อย ในระบบควบค ม ได ร บอน ญาตให ทางาน ถ กต องตามกฎหมาย ม นายจ าง และท อย แน นอน ม อย 3 ประเภท ด งน 1) แรงงานต างด าวเข าเม องถ กกฎหมาย - แรงงานต างด าวท เข ามาอย ช วคราว 11

12 12 - แรงงานต างด าวท ผ านการพ ส จน ส ญชาต และท นาเข าตามข อตกลง MOU 2) แรงงานต างด าวประเภทชนกล มน อยท อย ในความด แลของกรมการปกครอง 3) แรงงานต างด าวหลบหน เข าเม องส ญชาต พม า ลาว ก มพ ชา ท ได ร บการผ อนผ นตามมต คณะร ฐมนตร 2. แรงงานต างด าวท อย นอกระบบ ค อ กล มแรงงานต างด าวท ไม ได ข นทะเบ ยนและม ได ขออน ญาต ทางานซ งย งเป นป ญหาให ต องแก ไข ประกอบด วย 1) แรงงานต างด าวหลบหน เข าเม องท เข ามาโดยผ ดกฎหมาย และไม ยอมเข าส ระบบผ อนผ น แล วล กลอบทางานหร ออย อาศ ยในจ งหว ดกาญจนบ ร 2) กล มผ ไม ม สถานะทางทะเบ ยน ซ งได ร บบ ตรจากกรมการปกครองให อย ใน ราชอาณาจ กรได 10 ป ซ งได ร บการกาหนดสถานะแล ว แต คนต างด าวย งไม ทราบส ทธ ของตน 3) แรงงานต างด าวส ญชาต พม า (เช ามา-เย นกล บ) พ นท ใกล เค ยงด านพระเจด ย สามองค ใน อาเภอส งขละบ ร การดาเน นการแก ไขป ญหาแรงงานต างด าวของจ งหว ดกาญจนบ ร 1) จ ดต งศ นย อานวยการเฉพาะก จร วมแก ไขป ญหาล กลอบนาเข ายาเสพต ด และผ หลบหน เข าเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร เพ อสก ดก นการเข ามาของยาเสพต ด และแรงงานต างด าวหลบหน เข าเม อง 2) จ ดต งช ดปฏ บ ต การตรวจสอบ ปราบปราม จ บก ม ดาเน นคด นายจ าง และแรงงานต างด าวหลบหน เข าเม อง และล กลอบทางาน รวมท งผ เก ยวข อง เพ อตรวจสอบ จ บก ม ดาเน นคด แรงงานต างด าวผ ดกฎหมาย และผ เก ยวข อง เน นพ นท ตอนในท วท งจ งหว ด 3) การผล กด นและส งกล บแรงงานต างด าวหลบหน เข าเม อง การจ ดระบบแรงงานต างด าว คณะร ฐมนตร ม มต เม อ 26 พฤษภาคม 2552 ให เป ดจดทะเบ ยนแรงงานต างด าวส ญชาต พม า ลาว และ ก มพ ชา ท อย นอกระบบผ อนผ น ซ งล กลอบเข ามาอย ก บนายจ างก อนท ประกาศกระทรวงมหาดไทยจะม ผล บ งค บใช โดยผ อนผ นให อย ในราชอาณาจ กรเป นการช วคราว เพ อรอการส งกล บ ถ งว นท 28 ก มภาพ นธ 2553 และทางานได ในก จการหล ก 5 ก จการ ประกอบด วย ประมง เกษตรและปศ ส ตว ก อสร าง ต อเน องประมง ทะเล และผ ร บใช ในบ าน และก จการอ นๆ ตามท จ งหว ดเสนอและคณะกรรมการบร หารแรงงานต างด าว เห นชอบ 19 ก จการ 12

13 13 ป ญหาท ทาให ม แรงงานต างด าวหลบหน เข าเม อง 1. ป ญหาสภาพภ ม ประเทศของจ งหว ดกาญจนบ ร ท เป นป าเขาม เขตแดนท ต ดต อก บประเทศเพ อน บ านยาวกว า 370 ก โลเมตร ม ช องทางธรรมชาต เป นจานวนมาก ทาให ยากต อการสก ดก นการเข ามาของ แรงงานต างด าวหลบหน เข าเม อง 2. สภาพทางเศรษฐก จ การเม อง การปกครองของประเทศเพ อนบ านท ไม สะดวกสบายเท าประเทศ ไทย เป นแรงด งด ดให แรงงานต างด าวหลบหน เข ามาในประเทศไทย เพ อแสวงหาค ณภาพช ว ตท ด กว า 3. การท นายจ างย งขาดแคลนแรงงานและม ความต องการแรงงานต างด าวซ งขย น ส งาน และค าแรง ถ กกว าคนไทย เป นเหต ให ม ขบวนการนาพาแรงงานต างด าวเข ามาส งให สถานประกอบการ 4. การม ขบวนการนาพาท ม ประส ทธ ภาพ ท ค นเคยก บประเทศไทยทาให ยากต อการจ บก มและทาให ม แรงงานต างด าวหลบหน เข าเม องเข ามาอย ในจ งหว ดกาญจนบ ร และผ านไปย งจ งหว ดอ นๆ 5. ม แรงงานต างด าวเด นทางเข ามาทางานล กษณะมาเช าเย นกล บ บร เวณด านเจด ย สามองค จานวน มาก เน องจากม สถานประกอบการไปต งอย ซ งอย อย างผ ดกฎหมายท งแรงงานต างด าว และสถาน ประกอบการ เพราะม ป ญหาหลายประการท ทาให ถ กกฎหมายไม ได และแรงงานต างด าวกล มน อาจหลบหน เข ามาทางานในส วนช นในของจ งหว ดหร อกระจายไปทางานท จ งหว ดอ นต อไป ผลกระทบท เก ดจากแรงงานต างด าวหลบหน เข าเม องและแรงงานต างด าวท ย งไมได จ ดระบบ 1. ผลกระทบด านเศรษฐก จ 1.1 สถานประกอบการบางแห งได ใช แรงงานราคาถ ก ช วยลดต นท นการผล ต 1.2 สถานประกอบการ หร อแม แต ภาคเกษตรจ างแรงงานต างด าวแทนคนไทยมากข น เพราะอดทนไม เก ยงงาน ค าแรงถ ก อาจทาให คนไทยตกงานเพ มข น 1.3 แรงงานต างด าวอย ร วมก นเป นช มชน ทาให เก ดร านค าปล กของคนต างด าว แย งอาช พ คนไทย ทาให ร ฐบาลขาดรายได จากการจ ดเก บภาษ 2. ผลกระทบด านส งคม 2.1 เม อแรงงานต างด าวหลบหน เข าเม องเข ามาอย ก นเป นจ านวนมาก ม บ ตรหลาน ทาให เก ดป ญหาเด กไร ส ญชาต และบางส วนอาจแย งสถานท เร ยนคนไทย 2.2 กล มท ไม ได เร ยนหน งส อหร อบางคร งเร ยนจบแค ช นประถม อาจไปประกอบอาช พท ไม เหมาะสม เช น ค ายาเสพต ด โสเภณ เป นต น หร ออาจเป นแรงงานเด ก เข าไปทางานก อนเวลาอ นสมควร 2.3 ก อป ญหาอาชญากรรม เม อม การรวมกล มใหญ ม กม ผ ต งต วเป นผ อ ทธ พล ก อ อาชญากรรมโดยไม เกรงกล วกฎหมาย 2.4 แรงงานต างด าวประเภทชนกล มน อยย งเป นป ญหา ท งเร องการสวมบ ตรผ ไม ม สถานะ ทางทะเบ ยน การไม ขออน ญาตทางาน การเร ยนการศ กษา การเร ยกร องส ทธ เม อเร ยนจบ และการพ จารณาให ได ส ญชาต ไทย 13

14 14 3. ผลกระทบด านสาธารณส ข 3.1 แรงงานต างด าวอาจเป นพาหะนาโรคต ดต อซ งเคยหายจากประเทศไทยไปแล วเข ามา เช น ว ณโรค โรคเท าช าง อห วาตกโรค เป นต น 3.2 การรวมต วก นอย อย างแออ ดของช มชนคนต างด าว ก อให เก ดป ญหาด านส ขภาพอนาม ย ความสกปรก และโรคต ดต อ ซ งอาจก อให เก ดผลกระทบต อคนไทยท อย ข างเค ยงด วย 3.3 แรงงานต างด าวแย งใช บร การสาธารณส ขของคนไทย และทาให ร ฐต องส ญเส ย ค าใช จ ายในการร กษาพยาบาลแก แรงงานต างด าว ป ละเป นจานวนมาก 4. ผลกระทบด านความม นคง 4.1 เก ดแหล งช มชนแรงงานต างด าวและผ ต ดตามขนาดใหญ เช นท ตาบล แสนตอ อาเภอ ท ามะกา ซ งม คนต างด าวอาศ ยอย หลายพ นคน เป นแหล งเส อมโทรม เม อคนต างด าวย ดพ นท ทาให คนไทย ต องย ายหลบออกไป เพราะไม ม นใจในความปลอดภ ยของช ว ตและทร พย ส น 4.2 การท แรงงานต างด าวเข ามาอย โดยไม ม การควบค มท ด อาจเป นช องทางให สายล บของ ประเทศเพ อนบ านแฝงต วเข ามาแทรกซ มไปตามสถานท สาค ญต างๆ ทาให เขาร เราแต เราไม ร เขา 4.3 แรงงานต างด าวอาจจะเป นผ นายาเสพต ดและส งผ ดกฎหมายเข ามาในจ งหว ดกาญจนบ ร และเป นเคร องม อนายท นล กลอบต ดไม ทาลายป า อ นจะส งผลกระทบต อความม นคงของชาต ได 14

15 15 ประมวลภาพ 15

16 16 16

17 17 ว นท 7 เมษายน 2554 ศ นย การพ ฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค บรรยายโดย นายประห ส ทาฟอง ผ อานวยการศ นย พ ฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค ข อม ลการดาเน นงาน ศ นย การพ ฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค ดาเน นงานภายใต สมาคมพ ฒนาประชากรและช มชน (หร อ PDA Population and Community Development) ม ว ตถ ประสงค หล กเพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ตของ ประชาชน ท งในเขตชนบทและเขตเม องให ด ย งข น โดยท ศทางการดาเน นงานของสมาคมฯ สอดคล องก บ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ซ งม หล กการสาค ญในการดาเน นงาน ค อให ประชาชนในช มชน ต างๆ ได เข ามาม ส วนร วมในการตอบสนองความต องการของช มชนท ตนอย อาศ ย โดยเร มจากงานบร การ วางแผนครอบคร วเป นฐาน ต อมาได ขยายขอบข ายของบร การออกไปตามประเภทของก จกรรมท ม งจะ พ ฒนา เช น บร การสาธารณส ขม ลฐาน การปร บปร งแหล งน าด มน าใช การพ ฒนาและส งเสร มรายได การ อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และการส งเสร มประชาธ ปไตย เป นต น 17

18 18 ว ตถ ประสงค องค กร 1. เพ อส งเสร มและสน บสน นให ประชาชนในช มชนเก ดความค ดร เร มท จะเข ามาม บทบาท และส วน ร วมในการพ ฒนาช มชนของตนเองตามระบอบประชาธ ปไตย 2. เพ อเสร มงานในงานด านการพ ฒนาของหน วยงานภาคร ฐ ท งน เพ อเป นการยกฐานะของประชาชน ในด านสาธารณส ข ด านอาช พและรายได ด านการอน ร กษ ส งแวดล อม และด านการส งเสร มระบอบ ประชาธ ปไตย 3. เพ อเป นศ นย กลางการเร ยนร แลกเปล ยนประสบการณ และการนาเอาความร ความสามารถ และภ ม ป ญญาของท องถ นมาประย กต ให เก ดประโยชน ต อส งคมโดยรวมต อไป กล มเป าหมาย ประชากรคนไทยท อาศ ยอย ในเขตชนบทท ด อยโอกาสทางส งคม และประชากรตาม แนวชายแดน จ ดผ านแดน หม บ านตามแนวท อส งก าซธรรมชาต ไทย-พม า ก จกรรมดาเน นการ 1. ก จกรรมด านการส งเสร มและให ความร ด านการวางแผนครอบคร ว 2. ก จกรรมด านการรณรงค ป องก นและแก ไขป ญหาโรคเอดส 3. ก จกรรมด านการส งเสร มอาช พและรายได ให ก บราษฎรในชนบท การจ ดการความข ดแย งก บช มชนพ นท แนวท อก าซ ปตท. สร ปความเป นมาโครงการท อส งก าซไทย-พม า โครงการท อส งก าซไทย-พม า เป นโครงการท ม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาอ ตสาหกรรมด านชายฝ ง ตะว นตก โดยได เร มในสม ยร ฐบาลนายชวน หล กภ ย ทางร ฐบาล เร มจากคณะร ฐมนตร ม มต ให การ ป โตรเล ยมแห งประเทศไทย (ปตท.) จ ดหาก าซธรรมชาต โดยเจรจาร บซ อก าซจากแหล งยาดานา และเยตาก น ของสหภาพพม า การป โตรเล ยมแห งประเทศไทย เซ นส ญญาซ อขายก าซธรรมชาต จากร ฐบาลทหารพม าเป น ระยะเวลา 30 ป โดยกาหนดจ ดร บก าซท บ านอ ต อง อาเภอทองผาภ ม จ งหว ดกาญจนบ ร และวางท อส งก าซ เช อมไปย งโรงฟ าราชบ ร ซ งต อมาโครงการน ถ กค ดค านอย างมาก เน องจากม ป ญหาใน 2 ประเด นท สาค ญ ค อ ป ญหาการละเม ดส ทธ มน ษยชนของชนกล มน อยท อาศ ยอย ในพ นท โครงการด าน ประเทศสหภาพพม า และป ญหาผลกระทบต อส งแวดล อม จากการวางท อก าซผ านผ นป าอน ร กษ และป าล มน าช น 1 เอ ท เป นป า ต นน าในฝ งไทย ประเด นด านส งแวดล อมท เป นป ญหาใหญ ในการสร างท อก าซโดย เฉพาะในส วนของท อท วางใน ประเทศไทยม ส วนท ต องผ านเข าไปในเขตอ ทยานแห งชาต ไทรโยค เป นระยะทางประมาณ 50 ก โลเมตร 18

19 19 โดยผ านพ นท ป าเส อมโทรม 44 ก โลเมตร และพ นท ป าสงวนห วยเขย ง ท กรมป าไม กาหนดให เป นพ นท ป าล ม น าช น 1 เอ ท กาล งจะยกฐานะเป นอ ทยานแห งชาต ทองผาภ ม อ ก 6 ก โลเมตร ป ญหาเร องส งแวดล อมน ทา ให เก ดความเคล อนไหวในการค ดค าน จากกล มอน ร กษ ส งแวดล อมในประเทศไทย โดยม กล มอน ร กษ กาญจน ท เป นกล มชาวบ านในจ งหว ดกาญจนบ ร เป นห วขบวน ร วมก บพ นธม ตรต างๆ เช น กล มน กศ กษา และองค กรพ ฒนาเอกชนด านส งแวดล อมและส ทธ มน ษยชน ท ใช มาตรการป ดป าโดยเข ามาพ กแรมในป า ขวางทางแนววางท อก าซ ม น กเคล อนไหวคนสาค ญ ได แก ส. ศ วร กษ (ส ล กษณ ศ วร กษ ) เป นแกนนาการ เคล อนไหวของกล มต างๆ ม การให ข อม ลก บส งคมถ งอ กความจร งอ กด านหน งของโครงการ เช น โครงการ ท อก าซผ านการอน ม ต แบบล ดข นตอน ผ ดพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อม พ.ศ ม การอน ม ต โครงการไปก อนแล วศ กษาผลกระทบส งแวดล อมตามหล ง การศ กษาผลกระทบส งแวดล อมท ใช เวลาน อยเก นไป โครงการก อให เก ดผลกระทบต อส ตว หายาก เช น ค างคาวก ตต ท ม ขนาดเล กท ส ดในโลก และป ราช น ท พบแห งเด ยวในโลก ซ งส ตว หายาก ท ง 2 ประเภท ม ถ นอาศ ยในบร เวณแนวท อก าซม ท เด ยวอย ในแนวท อก าซ เป นต น ต อมาเม อความข ดแย งต างๆ ได ร บการจ ดการจากภาคร ฐ ปตท. ก ไม ได น งเฉยต อความต องการของ ประชาชนในพ นท ท ม ความก งวลต อความเป นอย และว ถ ช ว ตของพวกเขาท ต องอาศ ยป าเป นทร พยากรสาค ญ ในการดารงช ว ต จ งได จ ดจ างสมาคมพ ฒนาประชากรและช มชน เป นท ปร กษาและหาแนวทางจ ดการความ ข ดแย งก บช มชนในพ นท ควบค ก บการการดาเน นงานฟ นฟ ส งแวดล อมและพ ฒนาส งเสร มให ช มชนม ความ เข มแข งอย างย งย น ในโครงการท อส งก าซธรรมชาต จากสหภาพพม า การดาเน นงานของปตท. ร วมก บศ นย การพ ฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค เพ อเป นการสะท อนให ถ งความต งใจจร งในการฟ นฟ สภาพแวดล อม ปตท. พยายามท จะหล กเล ยง ผลกระทบต อส งแวดล อมในท กๆ ด าน และวางมาตรการเพ อลดผลกระทบต อส งแวดล อมระหว างดาเน นงาน วางท อส ง ก าซฯ ด วยการใช เทคน คทางว ศวกรรมจนบรรล เป าหมายทางด านส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และป าไม และได น อมนาแนวพระราชดาร เร องหญ าแฝก ปตท. มาใช ปฏ บ ต จร งในพ นท โครงการท อส งก าซ ธรรมชาต จากสหภาพพม า โดยนาหญ าแฝกมาปล ก หล งการก อสร างท อส งก าซฯ บร เวณพ นท เขาส งลาดช น ในเขตอาเภอทองผาภ ม โดยใช เทคน คว ธ ด านว ศวกรรมก บด านพฤกษศาสตร ผสมผสานก นจนประสบ ผลสาเร จเป นอย างด หญ าแฝกนอกจากช วยป องก นการพล งทลายของด นตามธรรมชาต แล ว ย งช วยอน ร กษ ด นและร กษาความช มช นของด น ทาให ระบบน เวศของท องถ นเก ดการปร บสมด ล ป าจ งค อยๆ ฟ นต วและ กล บส สภาพธรรมชาต เด ม ในขณะเด ยวก น ปตท. ก ได จ ดสรรงบประมาณให ก บสมาคมพ ฒนาประชากรและช มชน ในการ ก อสร างศ นย การพ ฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค เพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ตช มชน และจ ดต งเป นองค กร ชาวบ านให ช มชนเข ามาม ส วนร วมในการพ ฒนาช มชนของตนให เก ดผลอย างย งย น โดยให ศ นย ฯ เป นแกน 19

20 20 นาหล กในการพ ฒนาค ณภาพช ว ตของคนในพ นท 30 หม บ านตลอดแนวท อส งก าซฯ พ ฒนาด านการศ กษา อาช พ สาธารณ ปโภค และความเป นอย โดยรวมของช มชนในพ นท ให ด ข น ศ นย ฯ จะเป นผ เข าไปดาเน นการศ กษาความต องการของช มชน ส งเสร ม จ ดฝ กอบรมการประกอบ อาช พ/อาช พเสร มท เหมาะสมก บทร พยากรในท องถ น ก อต งโครงการธนาคารหม บ าน สน บสน นเง นท น หม นเว ยนสาหร บประชาชนใช ลงท นในการประกอบอาช พ/อาช พ เสร ม เช น การเพาะปล กพ ชผ ก พ ชไร ไม ผล การเล ยงส ตว พ นบ านและ ห ตถกรรม และแปรร ปผล ตภ ณฑ การเกษตร สน บสน นท นการศ กษาให แก เด ก น กเร ยนท ม ฐานะยากจนแต เร ยนด การก อสร างอาคารเร ยนและศ นย การศ กษานอกโรงเร ยน ในด านโครงการพ ฒนาส ขภาพ อนาม ยและสาธารณส ขพ นฐาน ก จะสน บสน นช วยเหล อให ช มชน ในพ นท แนวท อส งก าซฯ ม ส ขภาพอนาม ยท ด ด วยการจ ดหน วยแพทย เคล อนท ให บร การ สร างถ งเก บน า ให แก โรงเร ยนและเกษตรกรท ทาการเกษตร สร างห องส ขา ให แก ประชาชนท ยากไร และป องก นไม ให เก ด ไข มาลาเร ยด วยการฉ ดพ นยากาจ ดย งในหม บ านเป นระยะอย างต อเน อง เป นต น จากการฟ งบรรยายสร ป ทาให ทราบว า ด วยกระบวนการลดความข ดแย ง และการดาเน นงานต างๆ ท กล าวถ งท งหมดในข างต น ท าให ประชาชนในพ นท เห นความต งใจจร งในการปกป องส งแวดล อม และการ ให ความช วยเหล อในด านต างๆ ของปตท. ด งท กล าวมา จ งเป นผลพวงให เหต การณ ความข ดแย ง การต อต าน และความไม พอใจต างๆ ลดลงและจางหายไปในท ส ด ซ งในป จจ บ นก คงเหล อแต การให ความร วมม อ พ งพา อาศ ยซ งก นและก นของท ง 2 ฝ าย โดยม ศ นย การพ ฒนาชนบทผสมผสานไทรโยคเป นส อกลางความต องการ ของช มชน ซ งนายประห ส ทาฟอง (ผ อานวยการศ นย ฯ) ได ท งท ายไว ว า การให ความช วยเหล อน น จะต อง รวดเร วและท นท วงท การให ความช วยเหล อจ งจะประสบความสาเร จ ส วนการเข าหาประชาชนน น จะต อง เป นการแสดงออกถ งความจร งใจท จะช วยแก ป ญหาและบรรเทาท กข ให ก บพวกเขา โดยท านอาจารย อาร เพชรผ ด ย งได เสร มว า ในฐานะผ ทางานให ก บช มชน เราจะต องสร างความน าเช อถ อให ก บตนเอง เพ อให การเจรจาต อรองประสบผลสาเร จ ก อนจบการสนทนาต งคาถาม ท านอาจารย อาร ย งได ต งคาถามท น าสนใจไว ว า ถ าต องการการให ความร วมม อจากประชาชน เราต องให เง น เขาก อนใช หร อไม หากว เคราะห จากคาถาม การให ความ ช วยเหล อต างๆ เป นการ ซ อใจ ประชาชน หร อ ท เร ยกก นอย างเป นทางการว า การดาเน นธ รก จขององค กร ด วยความร บผ ดชอบต อส งคม (หร อ Corporate Social Responsibility - CSR) ท จะคาน งถ ง ผ ม ส วนได ส วน เส ยท กคน โดยม เป าหมายส งส ดค อ การสร างความย งย นให ก บองค กรธ รก จ ไปพร อมๆ ก บการสร างความ เจร ญอย างย งย นให แก ส งคม ซ งแนวค ดน เข ามาม บทบาทก บองค กรธ รก จในโลกท นน ยม ปร บเปล ยนมาส การแสวงหากาไรผนวกก บการใส ใจต อส งคมและส งแวดล อมแทน โดยท ายท ส ดแล ว ท กฝ ายต างเป นผ ชนะ (win-win situation) ซ งก เป นห วสาค ญของการเจรจาต อรอง แต ท น าสนใจและย งหาข อสร ปไม ได ก ค อ ว ธ การน จะเป นการสร างน ส ยให ประชาชน เห นค ณค าของเง นมากกว า ค ณค าของการม ส วนร วม ซ งก เป น เร องปกต ท ท กเร องจะเป นเหม อนเหร ยญ 2 ด านให เราได พ จารณาก นตามความค ดส วนบ คคล 20

21 21 ประมวลภาพ 21

22 22 22

23 23 ว นศ กร ท 8 เมษายน 2554 ศ นย ปฏ บ ต การกาญจบ ร สถาบ นว จ ยประชากรและส งคม มหาว ทยาล ยมห ดล ไทรโยค บรรยายโดย นางวรรณ ห ตแพทย ผ จ ดการศ นย ปฏ บ ต การกาญจบ ร ศ นย ปฏ บ ต การกาญจบ ร แห งน เร มสร างเม อป 2543 ภายในมหาว ทยาล ยมห ดล ว ทยาเขตกาญจนบ ร และเร มเป ดเด อนก นยายนป 2544 ป จจ บ นม รองศาสตราจารย ดร.อาร จาปากลาย เป นผ อานวยการศ นย ฯ ม ว ตถ ประสงค ด งน 1. ดาเน นการเก บข อม ลพ นฐานด านประชากร เศรษฐก จ ส งคม และส ขภาพในจ งหว ดกาญจนบ ร เพ อ ใช เป นคล งข อม ล 2. ดาเน นการว จ ยเช งปฏ บ ต การ 3. ดาเน นการฝ กอบรมในระด บช มชน ระด บชาต และนานาชาต 4. เผยแพร ข อม ลข าวสารและผลงานว จ ยส สาธารณชน ม เจ าหน าท ประจาศ นย อย 8 ท าน ค อ ค ณวรรณ ห ตแพทย ค ณจ รวรรณ หงส ทอง ค ณว ภาพร จาร เร องไพศาล ค ณภ ทรพล ล ดดาก ล ค ณจ ตเทพ ต นประเสร ฐ ค ณนาตยา ประด ษฐ พงษ ค ณส วรรณ พลศร ค ณส ร กาญ ม ลก จต 23

24 24 ต งแต ศ นย ฯ เร มเป ดดาเน นการ ได ม โอกาสให การต อนร บคณะผ มาเย อนท งในและต างประเทศ ตลอดมา เช น world bank คร สเต ยน จากแอฟร กาใต และ คณะจากมหาว ทยาล ยฮานอย ประเทศเว ยดนาม โครงการกาญจนบ ร เร มต นคร งแรกเม อป 2543 ได แบ งพ นท ของจ งหว ดกาญจนบ ร ตามก จกรรมทาง เศรษฐก จ และการใช ท ด น เป น 5 พ นท ค อ เม อง/ก งเม อง ปล กข าว ปล กพ ชไร พ นท ส ง และพ นท เศรษฐก จ ผสมผสาน ในแต ละ strata จะประกอบด วย 20 หม บ าน และ 13 census blocks ในเขตเม องแบ ง 5 strata ก อน แล วเล อกหม บ านแต ละ strata ต องการท งหมดเพ ยง 100 หม บ าน จ ดส แดงค อหม บ านศ กษาจานวน 87 หม บ าน และ 13 census blocks ในเขตเม อง ซ งกระจายอย ใน 13 อาเภอ ท วจ งหว ดกาญจนบ ร 24

25 25 การดาเน นการเก บรวบรวมข อม ลเพ อนามาเป นฐานข อม ลจะทาการรวบรวมเป น 2 ช ดค อ ข อม ลทางภ ม ศาสตร จะใช เคร อง GPS ในการกดจ ดพ ก ดของคร วเร อน และสถานท สาค ญในหม บ าน ได แก ว ด โรงเร ยน สถาน อนาม ยฯ นามาใช ร วมก บภาพถ ายทางอากาศและภาพถ ายดาวเท ยม ข อม ลทางส งคม รวบรวมข อม ลด วยการส มภาษณ แบ งเป น 3 ระด บ - ระด บช มชน จะใช การสนทนากล มก บผ นาช มชน - ระด บคร วเร อน จะใช การส มภาษณ โดยใช แบบสอบถามคร วเร อน - ระด บบ คคล จะใช การส มภาษณ โดยใช แบบสอบถามบ คคล - การเก บรวบรวมข อม ลท กคร ง (รอบท 8) ท ผ านมาใช เวลาประมาณ 60 ว นทางาน ไม รวมว นอบรม 14 ว น - การส มภาษณ จะกาหนดให ถามข อม ลย อนกล บไป 2 ป ท ผ านมา (ตค.50) จนถ งป จจ บ น ม เหต การณ เช น เก ดตาย ย ายเข า ย ายออก เศรษฐก จส งคม สถานะส ขภาพ พฤต กรรมส ขภาพ และอ นๆ ท น กว จ ย สนใจ - สามเด อนหล งจากเสร จงานภาคสนาม เป นช วงเวลาของการจ ดการข อม ล 25

26 26 การเก บข อม ลระด บช มชน ใช ว ธ การสนทนากล มก บแกนนาในหม บ านได แก ผ ใหญ บ าน ผ ช วย ผ ใหญ บ าน อบต. อสม. เจ าหน าท อนาม ย กรรมการหม บ าน เป นต น ส วนข อม ลระด บคร วเร อน จะใช แบบสอบถามคร วเร อน หากห วหน าคร วเร อนไม สามารถให ข อม ลได อาจให ค สมรสหร อบ คคลในคร วเร อนท สามารถตอบคาถามคร วเร อนได (ต องร ข อม ลของท กคนใน คร วเร อน) และส มภาษณ บ คคลท อาย 15 ป ข นไปท ย งคงอาศ ยอย ในคร วเร อน ใช แบบสอบถามบ คคล การเข าส มภาษณ ของพน กงานเราจะรบกวนชาวบ านให น อยท ส ด การม ปฏ ส มพ นธ ท ด ก บชาวบ านใน ท กสถานการณ ไม ว าจะกาข าวอย เราก ส มภาษณ ได ร อนเราก ให ถอดเส อได ตามสบาย น งไม ไหวก นอน ส มภาษณ ได การเก บรวบรวมข อม ลระด บช มชนด วยว ธ การสนทนากล ม ผ นาช มชน หร อแกนนาในแต ละสายงานจะ มาช วยก นให ข อม ลช มชน ได แก การช ขอบเขตพ นท หม บ าน เขตต ดต อของหม บ าน จานวนท ด นทา การเกษตร การเจ บป วยและการตายของชาวบ าน นอกจากน จะม เร องอ นๆ อ กเช น จานวนคร วเร อน จานวน ประชากรท เป นป จจ บ น จานวนคนย ายเข า ย ายออกของคนในหม บ าน การเปล ยนแปลงสาธารณ ปโภคของ หม บ าน (ถนน ไฟฟ า ประปา รถเข าออก) การเก ดข นของโรงงานอ ตสาหกรรม ส ดส วนการประกอบอาช พ ของประชากรในหม บ าน กองท นต างๆ ในหม บ าน 26

27 27 การต ดตามเฝ าระว งทางประชากรรอบท 1-8 รอบท 1 (2543): ส มภาษณ ท กคร วเร อนและประชากรท เข าข าย ท อาศ ยอย ในพ นท ศ กษา 100 หม บ าน รอบท 2-8 ( ): ต ดตามส มภาษณ คร วเร อนเด ม บ คคลเด ม และคร วเร อนใหม หร อบ คคล ใหม ท ย ายถ นเข ามาอย ในพ นท ศ กษา หล งจากการสารวจรอบท แล ว ในป แรกเราทาการส มภาษณ ประชากรท กคร วเร อนในหม บ านศ กษาท เป นต วอย าง พร อมท งส มภาษณ บ คคลท อาย 15 ป ข นข นไปท กคน ต งแต ป ท 2 เป นต นไป นอกจากจะต ดตามส มภาษณ คร วเร อนเด ม บ คคลเด มแล ว ย งส มภาษณ คร วเร อน ใหม บ คคลใหม ท เข ามาอย ในพ นท ศ กษา (100 หม บ าน) อ กด วย ต วอย างการต ดตามบ คคล (ท กอาย ) 4 รอบ พบว า ม บ คคลอย 4 รอบ ( ) ร อยละ 62 - อย 3 รอบ ร อยละ 14 - อย 2 รอบ ร อยละ 11 - อย 1 รอบ ร อยละ 13 บ คคลท อย ไม ครบท ง 4 รอบ เป นบ คคลท ต ดตามไม ได ในแต ละรอบการสารวจ ก จะม เหต ผลแตกต างก นไป เช น ในป 2544 ร อยละ 20 เก ดจากการเปล ยนคร วเร อนหร อเปล ยนท อย แต ย งคงอย ภายในหม บ าน ร อยละ 38 เก ดจากการย ายถ นภายในจ งหว ดกาญจนบ ร ร อยละ 41 เก ดจากกาย ายถ นไปจ งหว ดอ นๆ ร อยละ 1 เป นการย ายถ นโดยไม ทราบท อย 27

28 28 ข อม ลทางภ ม ศาสตร การเก บรวบรวมข อม ลทางภ ม ศาสตร จะใช GPS (Global Positioning System) และภาพถ ายทาง อากาศ เพ อประโยชน ต อการศ กษาและว เคราะห การกระจายของก จกรรมต างๆ ในเช งพ นท โดยการใช เคร องร บส ญญาณท เร ยกว า Garmin GPS 12 Map ในการหาพ ก ดตาแหน งของบ าน อาคาร สถาน อนาม ย ว ด โรงเร ยน และสถานท สาค ญอ นๆ นอกจากใช ทาแผนท แล ว ย งนาใช ในการอธ บายเช งพ นท เช น ความ สะดวกในการเข าถ งบร การสาธารณส ขของประชาชนในช มชน ท มรวบรวมข อม ลทางภ ม ศาสตร จะถ อแบบฟอร มบ ญช รายช อคร วเร อน ซ งม รายละเอ ยดของ หมายเลขประจาคร วเร อน (household ID) บ านเลขท ช อห วหน าคร วเร อน เพ อใช ในการจด หมายเลขประจา ตาแหน งพ ก ด (Grid ID) ต วอย างเช น บ านเลขท 1/1 บ านยางโทน ต.ศร มงคล อ.ไทรโยค หมายเลขประจาตาแหน งพ ก ด 47P E N ในการปฏ บ ต พน กงานจะต องอย จ ดท ใกล เค ยงก บต วบ านหร ออาคาร แต ต องไม อย ใต ถ นบ าน ใต อาคาร หร อใต ต นไม เพราะจะทาให เคร องร บส ญญาณไม สามารถร บส ญญาณดาวเท ยมได ครบท ง 4 ดวง แต ละว นพน กงานจะต องถ ายโอนค าพ ก ดท กดได มาไว ท เคร องคอมพ วเตอร และจะทาการลบข อม ลใน เคร องร บส ญญาณเพ อให ม ท ว างในการท จะบ นท กข อม ลค าพ ก ดคร งต อไป จ ดส แดงค อ จ ดของคร วเร อนท กระจายต วอย ในหม บ าน บ านยางโทน ตาบลศร มงคล อาเภอไทรโยค 28

29 29 การจ ดการข อม ล ตรวจความครบถ วนของข อม ล ลงรห สสาหร บคาถามแบบปลายเป ด บ นท กข อม ลด วยโปรแกรม CSpro ซ งลดความผ ดพลาดท เก ดจากการนาเข าข อม ลได 29

30 30 โครงการท กาล งดาเน นการในกาญจนบ ร 1. การเฝ าระว งการเปล ยนแปลงประชากร ครอบคร วและส งคม การเปล ยนแปลงครอบคร วและคร วเร อน การเฝ าระว งผ ส งอาย การด แลผ ส งอาย ในระยะยาว 2. แรงงาน การย ายถ น และความเป นเม อง ศ กษามาตรฐานการดารงช ว ตของคนไทยและแรงงานจากประเทศพม า ว ธ การเผยแพร ข อม ล การจ ดประช ม รายงาน ฐานข อม ล การประช มก บผ เช ยวชาญ Website : นาเสนอแก ผ มาเย ยมศ นย ฯ - จ ดเวท ชาวบ าน ระดมความค ดเห น ค นข อม ลแก ช มชน ท น ประจาไม ท น เสร ธรรม เป นต วอย างส อท ทาให คนใน ช มชนบ านส วนกล าวว าย งไม เคยทราบข อม ลภาพรวมของ หม บ านตนเอง - จ ดประช มผ นาช มชนในพ นท ศ กษา ผ ว าราชการจ งหว ด และนายอาเภอ เป นนาเสนอข อม ลท เก บรวมรวมมาเพ อ ประโยชน ในการนาไปวางแผนในเช งนโยบายต อไป 30

31 31 ประมวลภาพ 31

32 32 32

33 33 ว นศ กร ท 8 เมษายน 2554 กองร อยตารวจตระเวนชายแดนท ๑๓๕ บรรยายโดย ร.ต.ต.ธว ชช ย ทองล ม ผบ.มว.ร อย ตชด.๑๓๕ กองร อยตารวจตระเวนชายแดนท ๑๓๕ เป นหน วยงานหล กในการสร างความม นคงในพ นท ร บผ ดชอบ ต งอย ท บ านท าขน น หม ท 1 ตาบลท าขน น อาเภอทองผาภ ม จ งหว ดกาญจนบ ร ร บผ ดชอบพ นท อาเภอทองผาภ ม จ งหว ดกาญจนบ ร ท งหมด 7 ตาบล 45 หม บ าน ม พ นท ประมาณ 2 ล าน 3 แสนไร พ นท ร บผ ดชอบตามแนวชายแดนไทย พม า เป นระยะทาง 73 ก โลเมตร ล กษณะภ ม ประเทศในพ นท อ าเภอทองผาภ ม ส วนใหญ ม สภาพพ นท เป นเท อกเขาตะนาวศร เป นเส น ก นเขตแดนไทย พม า พ นท ส วนใหญ เป นภ เขาส งช นสล บซ บซ อน ป ารกท บ ส วนมากเป นเขตอ ทยาน แห งชาต ทองผาภ ม อ ทยานแห งชาต ลาคลองง ป าสงวนแห งชาต ห วยเขย ง ป าสงวนแห งชาต เขาช างเผ อก ป าสงวนแห งชาต เขาพระฤาษ เขาบ อแร แปลงท 1 33

34 34 ว ส ยท ศน (Vision) "กองร อยตารวจตระเวนชายแดนท 135 ม งส ความเป น หน วยงานท ม การพ ฒนาศ กยภาพองค กรและข ด สมรรถนะของบ คลากรให เก ดความชานาญและม ความ เช ยว ชาญในการปฏ บ ต งานให พ นท ชายแดนภาคกลาง ด านตะว นตกของประเทศเก ดความ ม นคงและ ประชาชนเก ดความปลอดภ ยอย างย งย น พ นธก จ (Mission) 1. ถวายความปลอดภ ยสาหร บองค พระมหากษ ตร ย พระราช น ผ สาเร จราชการ แทนพระองค พระบรมวงศาน วงศ ผ แทนพระองค และพระราชอาค นต กะ อย างม ประส ทธ ภาพ สมพระ เก ยรต และร กษาความปลอดภ ยบ คคลสาค ญอย างม ประส ทธ ภาพ 2. เฝ าระว งและแก ไขป ญหาด านสถานการณ ความม นคงของร ฐในพ นท ชายแดน 3. ร กษาความสงบเร ยบร อยป องก นปราบปรามอาชญากรรมท ม ผลกระทบต อความม นคงของร ฐ 4. พ ฒนาและช วยเหล อประชาชนเพ อความม นคงของร ฐ 5. สนองงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร 6. ดารงความส มพ นธ อ นด ก บประเทศเพ อนบ านในระด บพ นท 7. พ ฒนาหน วยและระบบบร หารจ ดการท ด เป าประสงค 1. พ นท ชายแดนม ความม นคงปลอดภ ยจากภ ยค กคาม 2. ประชาชนได ร บความปลอดภ ย เสมอภาค เป นธรรมและอย ด ม ส ข ย ทธศาสตร "การร กษาความม นคงของชาต " เป าหมายเช งย ทธศาสตร 1. สถาบ นพระมหากษ ตร ย ม การพ ท กษ ร กษา และเท ดท น 2. ประชาชนและส งคมในหม บ านชายแดนท ม ป ญหาความม นคงได ร บการ พ ฒนา ม ความสงบเร ยบร อย 3. พ นท และผลประโยชน ของชาต ตามแนวชายแดนได ร บการด แลและเฝ าระว งกลย ทธ 34

35 35 กลย ทธท 1 การเสร มสร างการม ส วนร วมของประชาชนและช มชนในพ นท ชายแดน ด วยการปฏ บ ต งานช มชนมวลชนส มพ นธ และประชาส มพ นธ กลย ทธท 2 การป องก นและปราบปรามอาชญากรรม สาค ญท ส งผลกระทบต อ ความม นคงของชาต กลย ทธท 3 การพ ฒนาศ กยภาพคน ช มชน และพ นท ชายแดนให เข มแข ง กลย ทธท 4 การเตร ยมความพร อมเพ อการปฏ บ ต การพ เศษ และก จการพ เศษ กลย ทธท 5 การเสร มสร างการบร หารจ ดการท ด ภารก จท ได ร บมอบหมาย - ปฏ บ ต งานตาม 5 ย ทธศาสตร - เฝ าตรวจ ป องก นป องก น จ ดระเบ ยบชายแดน พ ฒนาส มพ นธ 35

36 36 การปราบปรามอาชญากรรมสาค ญ 1. การจ ดระบบเฝ าระว งชายแดน 2. ส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชน เช น ร วมประช มหม บ าน 3. บ รณาการงานเข าก บงานของส วนราชการ/ท องถ น สน บสน นการปฏ บ ต งานอย างต อเน อง 4. ปราบปรามการล กลอบต ดไม ทาลายป า 5. การปราบปรามการล กลอบหลบหน เข าเม อง 6. การปราบปรามยาเสพต ด (ด รายละเอ ยดด านล าง) 7. การปราบปรามอาว ธป นเถ อน 8. รปภ.น กท องเท ยว 9. จ โจมตรวจค นเร อนจา 10. การบรรเทาสาธารณภ ย 11. ค มครองหน วยแพทย เคล อนท พอ.สว. 12. โครงการพระราชดาร ตาบลชะแล 13. ค นหาคนส ญหาย 14. การสามะโนล กเส อชาวบ าน 15. การร กษาความปลอดภ ยผ แทนพระองค 16. โครงการสร างจ ตสาน กต อสถาบ นพระมหากษ ตร ย 17. ป ญหาแรงงานต างด าว ได ทาหน าท ตรวจสอบการเข าเม องว าถ กต องตามกฎหมายหร อไม 18. การด าเน นงานมวลชนส มพ นธ โดยการจ ดต งหน วยข าว หม บ านละ 2 แห ง เพ อให แจ งข าวแรงงาน ต างด าวและยาเสพต ด 36

37 37 โรงเร ยนตารวจตระเวนชายแดน นอกจากน กองร อยตารวจตระเวนชายแดนท ๑๓๕ ย งม หน าท ให ความร แก เยาวชนในพ นท จ งได อน ม ต จ ดต งโรงเร ยนตารวจตระเวนชายแดนบ านป ล อกค และโรงเร ยนตารวจตระเวนชายแดน ว จ ตรว ทยา- คาร และจ ดส งคร ตารวจตระเวนชายแดนและคร อาสา สอนหน งส อให ก บน กเร ยนท ด อยโอกาสในพ นท โรงเร ยนตารวจตระเวนชายแดน ว จ ตรว ทยาคาร ตาบลป ล อก อาเภอทองผาภ ม โรงเร ยนตารวจตระเวนชายแดนท ง 2 แห ง ย งม การดาเน นงานโครงการพระราชดาร 8 โครงการ ได แก 1. โครงการเกษตรเพ ออาหารกลางว น - โรงเร ยนได ดาเน นการก จกรรม ด านปล กพ ชผ ก ไม ผล ด านการประมง ด านปศ ส ตว - ดาเน นด านอาหารกลางว นแก เด กน กเร ยน 2.โครงการส งเสร มค ณภาพการศ กษา -โรงเร ยนได ดาเน นการ จ ดก จกรรมการเร ยนการสอนให ก บน กเร ยน ตามศ กยภาพและขยาย โอกาสในการเร ยนให ก บเด กน กเร ยน 3.โครงการควบค มโรคขาดสารไอโอด น - ต ดตามเฝ าระว ง รณรงค การใช เกล อเสร มไอโอด น ตรวจหาภาวะคอพอกในเด กน กเร ยน 37

38 38 4.โครงการส งเสร มภาวะโภชนาการอนาม ยแม และเด กในถ นท รก นดาร - ต ดตามและด แลเด กแรกเก ดถ ง ๓ ป ต ดตามหญ งหล งคลอด และหญ งว ยเจร ญพ นธ ด แลแม และเด กในกรณ ฉ กเฉ น 5. โครงการส งเสร มสหกรณ - ดาเน นการจ ดต งก จกรรมสหกรณ น กเร ยน ให เด กน กเร ยนทาการบ นท กบ ญช 6.โครงการฝ กอาช พ - ส งเสร มว ชาช พด านต างๆให ก บเด กน กเร ยนในช มชน เพ อไปพ ฒนาการอาช พของตนเองและ ช มชน 7. โครงการน กเร ยนในพระราชน เคราะห - ป จจ บ นม น กเร ยน จานวน 8 คน 8. โครงการส งเสร มอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม - ดาเน นการสอนเก ยวก บการอน ร กษ ป าและน า ก จกรรมรณรงค การปล กและขยายพ นธ การใช หญ าแฝก 38

39 39 สถานการณ ป ญหายาเสพต ดในจ งหว ดกาญจนบ ร 1) จ งหว ดกาญจนบ ร เป นจ งหว ดชายแดนด านตะว นตก จรดประเทศพม า ห างจากกร งเทพมหานคร 129 ก โลเมตร ม พ นท 19,483 ตารางก โลเมตร หร อ 12,176,968 ไร ประกอบด วย 13 อาเภอ 95 ตาบล 959 หม บ าน 165 ช มชน ม อาเภอชายแดน 5 อาเภอ ได แก อ.ส งขละบ ร อ.ทองผาภ ม อ.ไทรโยค อ.เม อง และ อ. ด านมะขามเต ย ม จ ดผ อนปรนทางการค า 1 แห ง ค อด านพระเจด ย สามองค และม ช องทางเข า-ออกทาง ธรรมชาต จานวนประมาณ 42 ช องทาง ซ งเอ อต อการนาเข ายาเสพต ด และแรงงานต างด าวหลบหน เข าเม อง 2) สถานการณ การแพร ระบาดยาเสพต ดนอกประเทศ และแนวชายแดน จากกลไกการเฝ าระว ง ป ญหายาเสพต ด (โต ะข าว) พบว า พ นท นอกประเทศด าน อ.พญาตองช สหภาพพม า ย งคงเป นแหล งผล ตและ พ กยาเสพต ด (ยาบ า) เพ อรอการล กลอบนาเข าประเทศไทย (พ นท ตอนใน) 3) การล กลอบนาเข ายาเสพต ด ตามแนวชายแดนด านอาเภอส งขละบ ร ย งคงปรากฏอย 4) สถานการณ การแพร ระบาดยาเสพต ดในพ นท ตอนใน - พ นท ท ม การแพร ระบาดยาเสพต ดมาก 3 อ นด บแรก (จากสถ ต การจ บก มผ ค า/ผ เสพ) ค อ อ. เม อง อ.ท าม วง และ อ.ท ามะกา ตามลาด บ - ยาเสพต ดท ม การแพร ระบาด 3 อ นด บแรก ค อ ยาบ า ก ญชาแห ง และ สารระเหย ตามลาด บ 5) เคร อข ายการค ายาเสพต ดรายสาค ญ น กค ายาเสพต ดรายเก า (ท พ นโทษ) กล บเข ามาม บทบาทใน ขณะท น กค ายาเสพต ดรายใหม เร มเข ามาม บทบาทมากข น และสามารถเปล ยนสถานภาพเป นผ ค ารายสาค ญ พร อมสร างเคร อข ายข นเองได อย างรวดเร ว สร ปย ทธศาสตร 5 ร ว การป องก นอาชญากรรม และการแพร ระบาดของการยาเสพต ด โดยการรณรงค ให ความร แก เยาวชน และดาเน นงานตาม ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ชนะยาเสพต ดย งย น ภายใต ย ทธศาสตร 5 ร วป องก นยาเสพต ด ด งน 1) ย ทธศาสตร /โครงการ ร วชายแดน: การสก ดก นการนาเข ายาเสพต ดตามแนวชายแดน จ งหว ดกาญจนบ ร ได ด าเน นการเสร มสร างความเข มแข งข ดความสามารถในการสก ดก นการน าเข า ยาเสพต ดจากนอกประเทศ โดยบ รณาการจ ดก าล งปฏ บ ต การลาดตระเวนและจ ดต งจ ดตรวจ/จ ดสก ดก นตาม แนวชายแดน 39

40 40 2) ย ทธศาสตร โครงการร วช มชน: การเสร มสร างการม ส วนร วมของช มชน ประชาส งคม ป องก นยาเสพต ด จ งหว ดกาญจนบ ร ได ด าเน นการฟ นฟ และเสร มสร างช มชนเข มแข งด วยป จจ ยส าค ญในหม บ าน/ ช มชน โดย เน น บทบาทของอาเภอ รวมท ง หน วยงานท เก ยวข อง เสร มป จจ ยความเข มแข งให ก บหม บ าน/ช มชน ด งน - จ ดประช ม ประชาคมหม บ าน โดยท มว ทยากรของอ าเภอ/ต าบล หร อกลไกอ นท ปฏ บ ต งานใน หม บ าน/ช มชน เข าประช มประชาคมหม บ านท ก าหนดเป นเป าหมายล าด บแรก เพ อส ารวจ ตรวจสอบผ ม พฤต การณ ด านยาเสพต ด ท งค าและเสพ ด วยกระบวนการประชาคมในช มชน เป นการ ค ดกรองป ญหายาเสพต ดในหม บ าน - เสร มบทบาทกาน น ผ ใหญ บ าน และกรรมการหม บ านตามกฎหมายปกครองท องท พ.ศ ให ม ภารก จในการป องก นและเฝ าระว งป ญหายาเสพต ดในหม บ านเพ มมากข น - มอบหมายหน าท ให ก บอาสาสม ครสาธารณส ขหม บ าน (อสม.) ในงานด านยาเสพต ดในหม บ าน/ ช มชน โดยมอบหมายให อสม. แต ละหม บ านร บผ ดชอบ ส ารวจ ค นหาผ เสพยาเสพต ดในหม บ าน/ ช มชน ช กชวนผ เสพ/ผ ต ดยาเสพต ดเข าบาบ ด และต ดตาม ช วยเหล อผ ผ านการบ าบ ด ให อย ในส งคม ได อย างปกต ส ข - ส งเสร มบทบาทขององค กรปกครองส วนท องถ น ให ม บทบาทสน บสน นก จกรรมด านยาเสพต ด เพ มมากข น - ส งเสร มกระบวนการรวมกล มเป นเคร อข ายช มชน จากระด บหม บ าน/ช มชนส ต าบลในพ นท ท ม ความพร อม เพ อขยายความร วมม อของช มชนจากหม บ านไปถ งระด บต าบล โดยบ รณาการกลไก ผ น าในแต ละหม บ าน ท งท เป นผ น าทางการ-ผ น าธรรมชาต -ผ น าองค กรปกครองส วนท องถ น เป น เคร อข ายระด บต าบล และจ ดให ม ก จกรรมเฝ าระว ง ป องก นยาเพสต ดระด บต าบล ม การเร ยนร แลกเปล ยนประสบการณ ซ งก นและก น สร างหม บ าน/ต าบลท เป นศ นย เร ยนร ในท กอ าเภอตาม จานวนท เหมาะสม ย ดหล กค ณภาพ 3) ย ทธศาสตร /โครงการร วส งคม: การจ ดระเบ ยบส งคมแบบบ รณาการ จ ดช ดปฏ บ ต การจ ดระเบ ยบส งคม ท งระด บจ งหว ดและอ าเภอ จ านวน 5 ช ดปฏ บ ต การ เพ อออก ตรวจตรากวดข น ด แลสถานบร การ สถานบ นเท ง หอพ ก บ านเช า ร านเกม โรงงาน สถานประกอบการ แพ ท องเท ยว และพ นท เส ยงอ นๆ โดยเฉพาะการด แลกล มเป าหมาย ค อ กล มเยาวชน เป นประจ าอย างน อย ส ปดาห ละ 1 คร ง 4) ย ทธศาสตร /โครงการร วโรงเร ยน: โรงเร ยนป องก นยาเสพต ด จ งหว ดกาญจนบ ร ได ดาเน นการเสร มสร างความเข มแข งให ก บกลไกการป องก นและแก ไขป ญหายา เสพต ดในสถานศ กษา ให ม ประส ทธ ภาพ สามารถหย ดย งสถานการณ ป ญหาของเยาวชนได ด งน - ค นหา โรงเร ยน/สถานศ กษา ส ารวจและจ ดท าข อม ล ค นหาผ เสพ/ผ ต ด/ผ ค ายาเสพต ด และเยาวชน กล มเส ยง เพ อจาแนกสถานะของเยาวชน ได แก ผ เสพ ผ ต ด ผ ค า และกล มเส ยง 40

41 41 - แก ไขป ญหา เยาวชนท ม พฤต การณ ด านยาเสพต ดแล ว และเยาวชนท ม พฤต กรรมเส ยงและม โอกาส ส งต อการเข ามาเก ยวข องก บยาเสพต ด - สร างภ ม ค มก น ป องก นยาเสพต ดให ก บเยาวชนท วไป โดยการพ ฒนาและสร างเสร มท กษะช ว ต - จ ดก จกรรมรณรงค สร างกระแสการป องก นยาเสพต ดวงกว าง เช น ว ทย ช มชน หน งส อพ มพ - จ ดทา MOU., ค ายปร บเปล ยนพฤต กรรม 5) ย ทธศาสตร /โครงการร วครอบคร ว: ครอบคร วส ขาว ครอบคร วเข มแข ง จ งหว ดกาญจนบ ร ได ให ความสาค ญต อการสร าง ร วครอบคร ว อย างจร งจ ง ถ อเป นย ทธศาสตร ส าค ญ ท จะป องก นยาเสพต ดได อย างแท จร ง เม อใดครอบคร วอบอ น ครอบคร วเข มแข ง ก จะส งผลต อพ นฐานของ ความเข มแข งของประเทศ จ งได ดาเน นการด งน - ส งเสร มการจ ดต งศ นย พ ฒนาครอบคร วในช มชน (ศพค.) ให ครบท กหม บ าน/ช มชน - สารวจ ค ดเล อกครอบคร วของบ คคลท ถ กจ บในคด เสพ/ครอบครอง หร อจ าหน ายระด บย อย และท บ าบ ดแบบสม ครใจ หร อบ งค บบ าบ ด เพ ออบรมให ความร แก ครอบคร ว ป องก นผ ท ย งหลงเหล ออย ในครอบคร วไม ให ม พฤต การณ ด านยาเสพต ด และจ ดต งกล มผ ปกครอง-ครอบคร ว ให เป นเคร อข าย ช วยเหล อซ งก นและก น - ส ารวจ ค ดเล อกครอบคร วจากเยาวชนท ม พฤต กรรมเส ยงต อป ญหายาเสพต ด ท ได จากการส ารวจ การจ ดทาประชาคม ฯลฯ และน าคนในครอบคร วท ม พฤต กรรมเส ยงต อป ญหายาเสพต ด เข าร บการ อบรมในหล กส ตรการป องก นยาเสพต ด เพ อให เก ดความตระหน กและไม เข าไปเก ยวข องก บยาเสพ ต ด - การประชาส มพ นธ ให ความร การป องก นยาเสพต ด เพ อสร างภ ม ค มก นของครอบคร วต อป ญหายา เสพต ดและป ญหาอ นท เก ยวข อง - การรณรงค ประชาส มพ นธ เช ญชวน ประกาศเจตนารมณ เป นครอบคร วส ขาวป องก นยาเสพต ด 41

42 42 ประมวลภาพ 42

43 43 43

44 44 ว นศ กร ท 8 เมษายน 2554 หน วยพ ฒนาการเคล อนท ๑๑ สาน กงานพ ฒนาภาค ๑ หน วยบ ญชาการทหารพ ฒนา (น กรบส น าเง น) หน วยพ ฒนาการเคล อนท ๑๑ สาน กงานพ ฒนาภาค ๑ หน วยบ ญชาการทหารพ ฒนา (หร อ นพค. ๑๑ฯ) ก อต งเม อ ๒๓ พ.ย. ๒๕๑o ต งอย ท ต.ท าขน น อ.ทองผาภ ม ภายใต การนาของ พ.อ.นพดล ป นทอง ดารงตาแหน งเป นผ บ งค บบ ญชาหน วยคนป จจ บ น ภารก จและพ นท ร บผ ดชอบ ตามอ ตราการจ ดเฉพาะก จ หมายเลข ๒๑๐๐ ม หน าท ดาเน นการเก ยวก บการพ ฒนาประเทศเพ อเสร ม ความม นคงของชาต รวมท งการช วยเหล อประชาชนใน พ นท ท ได ร บมอบหมาย ด วยการพ ฒนาเศรษฐก จ และ ส งคมจ ตว ทยา ดาเน นการประชาส มพ นธ การเสนอ ข าวสารและความร ความบ นเท งต อประชาชน การร กษา ไว ซ งขนบธรรมเน ยมประเพณ และว ฒนธรรมอ นด งามของ ท องถ น ส งเสร มและสน บสน นการประกอบอาช พแก ราษฎรและหน วยทหาร สน บสน นก จกรรมของหน วย ทหารเพ อสน บสน นการพ ฒนาประเทศตลอดจนปฏ บ ต ภารก จอ นๆตามท ได ร บมอบหมาย โดยม พ นท ร บผ ดชอบรวม 3 จ งหว ด ได แก จ งหว ดกาญจนบ ร จ งหว ดส พรรณบ ร และจ งหว ดอ างทอง 44

45 45 ภายในหน วยงานม การจ ดผ งขององค กรออกเป น 4 หน วยงาน การพ ฒนาพ นท ตาบลชายแดน ตามแผนแม บท ในป ย ทธศาสตร เข าใจ เข าถ ง พ ฒนา ย ดหล กปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง โดยเน นให ประชาชนในพ นท ร วมค ด ร วมทา ร วมร บผ ดชอบ ร วมต ดส นใจ ร วม แก ป ญหา ซ งก อนการเข าพ ฒนาช มชนใดๆ ก ตาม ทาง หน วยฯ จะต องปฏ บ ต ตามข นตอน ค อ - ทาการประชาคม หาความต องการของราษฎร - เข าสารวจพ นท และต ดตามประเม นผลการดาเน นงาน ในป พ.ศ หน วยพ ฒนาการเคล อนท ๑๑ ได กาหนดนโยบายแผนการพ ฒนาตาบลชายแดน (เช น ต.ว งกระแจะ ต.บ องต ต.จรเข เผ อก เป นต น) ในด านต างๆ ด งต อไปน 1. การพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน 2. การพ ฒนาพ นท ต นน า เพ อการเกษตร 3. ส งเสร มการเกษตรและสหกรณ เพ อพ ฒนาอาช พ 4. พ ฒนาช มชนและสาธารณ ปโภค 45

46 46 5. บรรเทาสาธารณภ ย และบร การด านสาธารณส ข เพ อช วยเหล อ แนะนา และป องก น 6. พ ฒนาการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 7. งานด านจ ตว ทยา และประชาส มพ นธ เพ อจ งใจประชาชนให ม ความร กชาต ศาสนา และพระมหา กษ ตร 8. ให ความช วยด านส งคมสงเคราะห ต วอย างโครงการท สาค ญ โครงการพ ฒนาพ นท ต นน า ในการดาเน นการจ ดทาโครงการพ ฒนาพ นท ต นน าลาธารใน เขตพ นท อ ทยานแห ง ชาต ไทรโยค จ.กาญจนบ ร ได น อมน า แนวพระราชดาร ทฤษฎ การพ ฒนาและพ นฟ ป าไม โดยการใช ทร พยากรท เอ ออานวยและม ความส มพ นธ ซ งก นและก นท ม ใน พ นท ให เก ดประโยชน ส งส ด โดยร ปแบบและล กษณะของฝาย ต นน าลาธารน นได พระราชทานพระราชดาร สว า ให พ จารณา ดาเน นการสร างฝายราคาประหย ด โดยใช ว สด ราคาถ กและหา ง ายในท องถ น เช น แบบห นท งคล มด วยตาข ายป ดก นร องน าก บลาธารขนาดเล กเป นระยะๆ เพ อใช เก บก กน า และตะกอนด นไว บางส วน โดยน าท ก กเก บไว จะซ มเข าไปในด นทาให ความช มช นแผ ขยายออกไปท งสอง ข าง ต อไปจะสามารถปล กพ นธ ไม ป องก นไฟ พ นธ ไม โตเร วและพ นธ ไม ไม ท งใบ เพ อฟ นฟ พ นท ต นน าลา ธารให ม สภาพเข ยวชอ มเป นลาด บ และ ให ดาเน นการสารวจหาทาเลสร างฝายต นน าลาธารในระด บท ส งท ใกล บร เวณยอดเขามากท ส ดเท าท จะเป นไปได ล กษณะของฝายด งกล าวจาเป นต องออกแบบใหม เพ อให สามารถก กเก บน าไว ได ปร มาณน าหล อเล ยงและประค บประคองกล าไม พ นธ ท แข งแรงและโตเร วท ใช ปล ก แซมในป าแห งแล งอย างสม าเสมอต อเน อง โดยการจ ายน าออกไปรอบๆ ต วฝายจนสามารถต งต วได ด งจะเห นได ว าการก อสร างฝาย (Check Dam) จะ เป นแนวทางหร อว ธ การอย างหน งในการฟ นฟ สภาพป าไม บร เวณต นน าลาธาร เพ อฟ นค นสภาพทางระบบน เวศท เหมาะสมและม ความหลากหลายทางช วภาพแก ส งคม พ ช และส ตว ตลอดจนนาความช มช นมาส ผ นแผ นด น นพค.11ฯ ได น อมนาแนวทางพระราชด าร ขององค พระบาทสมเด จพระ เจ าอย ห วเก ยวก บฝายมา พ ฒนาเป นร ปแบบฝายต นน าลาธาร ท เหมาะสมก บพ นท อ ทยานแห งชาต ไทรโยค จ.กาญจนบ ร 46

47 47 การจ ดต งศ นย การเร ยนร ของหน วยฯ ว ถ ช ว ตของคนชายขอบในเขตพ นท อ.ทองผาภ ม อ.ส งขละบ ร จ. กาญจนบ ร ท ส วนใหญ จะย ดอาช พร บจ างขายแรงงานเพ อหา รายได เล ยงครอบคร ว แต ด วยสภาพภ ม ประเทศท แห งแล ง ก นดาร ประกอบก บประชาชนส วนใหญ ม ฐานะยากจน ส งผลให ช ว ตความเป นอย ของผ คนท อย อาศ ยในแถบน ต ากว าเกณฑ มาตรฐาน ท ร ฐบาลกาหนดไว นพค.๑๑ฯ จ งได จ ดต งศ นย การ เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง หว งให เป นต นแบบในการประกอบ อาช พตามว ถ พอเพ ยงของชาวบ านในพ นท แถบน บนเน อท 3 ไร เศษ บร เวณหน าท ทาการของหน วยฯ ถ ก จ ดแบ งพ นท อย างเป นระบบ ด วยการย ดหล กเกษตรทฤษฎ ใหม มาดาเน นการปล กพ ชผ กสวนคร ว ทานาข าว และม บ อหม กป ยช วภาพ โดยใช เศษหญ า เศษไม และม ลส ตว ผสมด วยสารเร งเพ อการย อยสลายสาหร บการ ผล ตป ยอ นทร ย ค ณภาพเพ อใช เองภายในหน วยฯ และย งม โครงการอบรมพล งงานทดแทน โดยใช ก งห นป น เป นพล งงานไฟฟ าและจ กรยานป นรดน าต นไม แทนคน ส วนพ ชท ปล กในแปลง ส วนใหญ จะเป นพ ชผ กสวนคร ว เช น พร ก มะเข อ ข าวโพด สะเดา นาข าว ด านการปศ ส ตว ม การสาธ ต การเพาะพ นธ ปลา การเล ยงปลาและการทาอาหารสมทบในบ อ ปลา ให ผ มาศ กษาด งานม การทดลองทาเพ อท จะนาความร ท ได กล บไปใช ในคร วเร อน ซ งหน วยฯ ม บ อสาธ ตจานวน 2 บ อสาหร บ เล ยงปลา ซ งปลาท เล ยงก จะเป นปลาก นพ ช จาพวก ปลาน ล ปลาไน ปลาด ก ปลาตะเพ ยน โดยปลาท เล ยงหน วยฯ จะเพาะพ นธ เอง ผลผล ตท ได ส วนใหญ จะนามาประกอบอาหารเล ยงกาล งพล ในหน วย หากเหล อก จะขายบ าง นอกจากการสร างเป นศ นย ฯ เพ อเป น ต นแบบแล ว ผลผล ตท ได ก จะนามาทาเป นอาหารในหน วยฯ ไม ต อง ซ อ เป นการประหย ดงบประมาณ พ ชผ กท ได ร บประทานก ปลอด สารพ ษด วย รายได จากการขายผลผล ตเฉล ยอย ท 2,000-3,000 บาท ซ งเง นท ได ก จะนามาเป นท นหม นเว ยนในการดาเน นก จกรรมของ ศ นย การเร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง 47

48 48 ประมวลภาพ 48

49 49 ว นท 9 เมษายน 2554 เข อนวช ราลงกรณ โครงการช วว ถ - ศ นย การเร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง ประว ต ความเป นมา พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ม พระราชดาร เร อง เศรษฐก จพอเพ ยง ท พระราชทานแก พสกน กร ชาวไทย เม อว นท 4 ธ นวาคม 2540 ความว า ส งสาค ญท เราพอก น อ มช ต วเราได ให ม ความหมายพอเพ ยงแก ต วเอง พ งตนเองได หมายความว า ให สามารถดารงช ว ตได อย างไม เด อดร อน ม ความเป นอย อย างประมาณ ตน ม ก นใช ตามอ ตภาพ แล วท เหล อจ งจะขายเป นรายได ต อไป การไฟฟ าฝ ายผล ตแห งประเทศไทย (กฟผ.) จ งร วมส บสานพระราชปณ ธานในเร องน โดยนาย อภ ชาต ด ลกโศภณ ผ อานวยการฝ ายฝ กอบรม (ในขณะน น) ได จ ดต ง โครงการช วว ถ เพ อการพ ฒนาอย าง ย งย น ข นอย างไม เป นทางการ เม อเด อน ม นาคม 2542 ซ งได ร บความร วมม อเป นอย างด จากศ นย อานวยการ ประสานงาน เพ อความม นคงเฉพาะพ นท ป าดงนาทาม อ นเน องมาจากพระราชดาร จ งหว ดอ บลราชธาน เป นผ ถ ายทอดความร และเทคน คว ธ การนาจ ล นทร ย ท ม ประส ทธ ภาพ หร อ Effective Microorganism (EM) มาใช ทางด านการเกษตรและปศ ส ตว ได อย างม ประส ทธ ภาพ อาท การทาป ยน า ป ยแห ง การเล ยงปลาในบ อ พลาสต ก การเพาะปล ก การเล ยงไก ตลอดจนทาป ยจากเศษอาหาร เป นต น โครงการช วว ถ เพ อการพ ฒนาอย างย งย น ดาเน นการด วยการเสร มสร างความร ความเข าใจในการ เก อก ลซ งก นและก น ระหว างธรรมชาต และการดารงช ว ตของมน ษย ร จ กนาทร พยากรธรรมชาต ท ม อย มา พ ฒนา เพ อใช เล ยงปากเล ยงท อง โดยเน นการปลอดสารพ ษเป นหล กสาค ญ ไม ก อหน ส นผสมผสานก บการ 49

50 50 ดาเน นช ว ตตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง คาน งถ งร กษาและฟ นฟ ส งแวดล อม ทาให ค ณภาพช ว ตด ข น โครงการ น จ งนาไปส การพ ฒนาอย างย งย นในท ายท ส ด ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1. เพ อสนองพระราชดาร เร องเศรษฐก จพอเพ ยง มาดาเน นการอย างเป นร ปธรรม 2. ส งเสร มว ถ ช ว ตของคนไทย ให ร จ กพอม พอก น พ งตนเองได 3. ให ความร ความเข าใจ ในการทาการเกษตร โดยไม ใช สารเคม ไม ทาลายระบบน เวศน 4. เสร มสร างจ ตสาน ก ให เก ดการเอ อเฟ อเก อก ลซ งก นและก น 5. เสร มสร างช มชนให เข มแข ง และสร างเศรษฐก จช มชนให ย งย น 6. ส งเสร มส ขภาพอนาม ย ท งเกษตรกรผ ผล ต และผ บร โภคอ นจะนาไปส ค ณภาพช ว ตท ด 7. ส งเสร มให ทาเกษตรกรรมธรรมชาต ลดต นท นจากการใช สารเคม ซ งจะทาประหย ดเง นตราในการ นาเข าสารเคม และยาฆ าแมลงจากต างประเทศ 8. สน บสน นและส งเสร มภ ม ป ญญาท องถ น และการเร ยนร อย างต อเน อง 9. ส งเสร มเพ อให เก ดการอน ร กษ และฟ นฟ ส งแวดล อมอย างย งย น ระบบน เวศทางธรรมชาต ท กสรรพส งต างพ งพาอาศ ยซ งก นและก น พ ชอาศ ยด นเป นแหล งก อกาเน ด นาแร ธาต และอาหารจาก ด นมาหล อเล ยงทาให เต บโตแข งแรง คนและส ตว ได แร ธาต และสารอาหารจากด น เพ อความเจร ญเต บโต แข งแรง โดยก นพ ชและก นก นเอง ด นได แร ธาต จากพ ชและส ตว เม อส ตว และพ ชตายถ กย อยสลายลงในด น โลกจะอ ดมสมบ รณ การนาป ยเคม เข ามาใช ม การเพาะปล กพ นท กว างใหญ เพ อเร งให ผลผล ตเพ มข น ทาให เก ดการเส ย ด ลทางธรรมชาต ซ งเป นสารพ ษ และเม อสะสมในด นมากข น ส งม ช ว ตในด นก ถ กทาลาย พ ชจะอ อนแอและ ตาย ส ดท ายโลกก จะขาดอาหาร ท กช ว ตในโลกจะถ กทาลายหมด 50

51 51 อาหารในด น เม อพ ชเต บโตงอกงามต องนาอาหารจากด นข นมาหล อเล ยง ตามธรรมชาต ของพ ช เม อดอก ผล ร วง ลงด น ส งม ช ว ตจะย อยสลายให กลายเป นอาหารของพ ช และพ ชนากล บมาใช เล ยงลาต น ดอก ผล ได ต อไป ด งน นเพ อเป นการเพ มความสมบ รณ จ งต องใส ใบไม ม ลส ตว อ นทร ยว ตถ ลงในด น เพ อให ช วยย อยสลาย อ นทร ยว ตถ เป นการเต มอาหารให แก ด น ทาให ด นอ ดมสมบ รณ จ ล นทร ย EM. EM. ย อมาจาก Effective Microorganism หมายถ ง จ ล นทร ย ท ม ประส ทธ ภาพ ซ ง ศ.ดร.เทร โอะ ฮ งะ (Terou Higa) น กว ทยาศาสตร ชาวญ ป น เป นผ ค นคว าทดลอง และพบว า กล มจ ล นทร ย ใช ได ผลจร ง และ นามาเผยแพร ในประเทศไทย โดยศ นย ค วเซ จ งหว ดสระบ ร จากการค นคว าของ ศ.ดร.ฮ งะ พบว า การเพ มจ ล นทร ย ท ม ค ณภาพลงไปในด น ก เพ อให กล ม สร างสรรค ม จานวนมากกว า ซ งจ ล นทร ย เหล าน จะช วยปร บปร งโครงสร างของด นให กล บม พล งข นมาอ ก หล งจากท ถ กทาลายด วยสารเคม จนด นตายไป จากการค นคว าด งกล าว ได ม การนาเอาจ ล นทร ย ท ได ร บการ ค ดสรรอย างด จากธรรมชาต ท ม ประโยชน ต อพ ช ส ตว และส งแวดล อมมารวมก นเป น 5 กล ม 1. กล มเช อราและเส นใย (Filamentous fungi) 2. กล มส งเคราะห แสง (Photosynthetic microorganism) 3. กล มจ ล นทร ย ท ใช ในการหม ก (Fermented microorganism) 4. กล มตร งไนโตรเจน (Nitrogen fixing microorganism) 5. กล มสร างกรดแลคต ก (Lactic acids) ล กษณะท วไปของ EM. เป นของเหลวส น าตาลกล นหอมอมเปร ยวอมหวาน (เก ดจากการทางานของกล มจ ล นทร ย ต างๆ ใน E.M.) เป นกล มจ ล นทร ย ท ม ช ว ต ไม สามารถใช ร วมก บสารเคม หร อ ยาปฏ ช วนะและยาฆ าเช อต างๆ ได ไม เป นอ นตรายต อส งม ช ว ต เช น คน ส ตว พ ช และแมลงท เป นประโยชน ช วยปร บสภาพความสมด ลของ ส งม ช ว ตและส งแวดล อม เป นกล มจ ล นทร ย ท ท กคนสามารถนาไปเพาะขยายเพ อช วยแก ป ญหาต างๆ ได ด วย ตนเอง การเก บร กษา EM. สามารถเก บร กษาไว ได นาน อย างน อย 6 เด อน ในอ ณหภ ม ห องปกต ไม เก น องศาเซลเซ ยส ต องป ดฝาให สน ท อย าให อากาศเข าและอย าเก บไว ในต เย น ท กคร งท แบ งไปใช ต องร บป ดฝาให สน ท การนา E.M. ไปขยายต อควรใช ภาชนะท สะอาดและใช ให หมดภายในเวลาท เหมาะสม 51

52 52 ข อส งเกต หากนาไปส องด วยกล องจ ลท ศน ท ม กาล งขยายส งไม ต ากว า 700 เท า จะเห น จ ล นทร ย ชน ดต างๆ อย มากมาย E.M. ปกต จะม กล นหอมอมเปร ยวอมหวาน ถ าเส ยแล วจะม กล นเน าเหม อน กล นจากท อน าท งเก าๆ (E.M. ท เส ยใช ผสมน ารดกาจ ดว ชพ ชได ) กรณ ท เก บไว นานๆ โดยไม ม เคล อนไหวภาชนะ จะม ฝ าขาวๆ เหน อผ วน า E.M.น นค อการทางานของ E.M. ท ผ กต วเม อเขย าแล วท งไว ช วขณะ ฝ าส ขาวจะสลายต วกล บไปใน E.M. เหม อนเด ม ประโยชน ของจ ล นทร ย 1. ด านการเกษตร และปศ ส ตว - ช วยปร บสภาพความเป นกรด-ด างในด นและน า - ช วยแก ป ญหาจากแมลงศ ตร พ ชและโรคระบาดต างๆ - ช วยปร บสภาพด นให ร วนซ ย อ มน าและอากาศผ านได ด - ช วยย อยสลายอ นทร ย ว ตถ เพ อให เป นป ย (อาหาร) แก อาหารพ ชด ดซ มไปเป นอาหารได ด ไม ต องใช พล งงาน มากเหม อนการให ป ยว ทยาศาสตร - ช วยสร างฮอร โมนพ ช พ ชให ผลผล ตส งและค ณภาพด ข น - ช วยให ผลผล ตคงทน สามารถเก บร กษาไว ได นาน ม ประโยชน ต อการขนส งไกล ๆ เช น ส งออก ต างประเทศ - ช วยกาจ ดกล นเหม นจากฟาร มปศ ส ตว ไก และส กร ได ภายในเวลา 24 ชม. - ช วยกาจ ดน าเส ยจากฟาร มได ภายใน 1 2 ส ปดาห - ช วยกาจ ดแมลงว น โดยการต ดวงจรช ว ตของหนอนแมลงว นไม ให เข าด กแด เก ดเป นต วแมลงว น - ช วยป องก นอห วาห และโรคระบาดต างๆ ในส ตว แทนยาปฏ ช วนะและอ นๆ ได - ช วยเสร มส ขภาพส ตว เล ยง ทาให ส ตว แข งแรงม ความต านทานโรคส ง ให ผลผล ตส งอ ตราการตาย ต า 2. ด านการประมง - ช วยควบค มค ณภาพในบ อเล ยงส ตว น าได - ช วยแก ป ญหาโรคพยาธ ในน าเป นอ นตรายต อก ง ปลา กบ หร อส ตว น าท เล ยงได - ช วยร กษาโรคแผลต างๆ ในปลา กบ จระเข ฯลฯ ได - ช วยลดปร มาณข เลนในบ อ และทาให เลนไม เน าเหม น สามารถนาไปผสมป ยหม กใช พ ชต างๆ ได อย างด 52

53 53 3. ด านส งแวดล อม - ช วยปร บสภาพเศษอาหารจากคร วเร อน ให กลายเป นป ยท ม ประโยชน ต อพ ชผ กได - ช วยปร บสภาพน าเส ยจากอาคารบ านเร อน โรงงาน โรงแรมหร อแหล งน าเส ย - ช วยด บกล นเหม นจากกองขยะท หม กหมมมานานได การส งเสร มอบรมแนวทางเศรษฐก จพอเพ ยงสร างความเข มแข งให ก บช มชน โครงการช วว ถ เพ อการพ ฒนาอย างย งย น ได จ ดฝ กอบรมการทาเกษตรตามแนวทางเศรษฐก จ พอเพ ยง ในด านต างๆ เช น การทาบ อปลวก การผสมป ยหม กโบกาฉ การผสมสารไล แมลง ถ งเพาะหนอน เพ อเล ยงปลา การประกอบถ งสก ดสารไล แมลง การผล ตน าส มคว นไม และการทาน ายาล างจาน เป นต น 53

54 54 การผล ตและบาร งร กษาเข อนให ม นคงแข งแรง ข อม ลเข อน เม อว นท 13 กรกฎาคม 2544 พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงพระราชทานนาม เข อนวช ราลงกรณ แทนช อ เข อนเขา แหลม ต งอย ท อาเภอทองผาภ ม จ งหว ดกาญจนบ ร ม ช มชน รอบบร เวณเข อนวช ราลงกรณ ในระยะร ศม 5 ก โลเมตร ประกอบด วย ตาบลท าขน น หม ท 1- หม ท 5 และเทศบาล ตาบลทองผาภ ม เข อนวช ราลงกรณแห งน น บเป นเข อน อเนกประสงค ขนาดใหญ ลาด บ 4 ของประเทศไทย รองจาก เข อนภ ม พล เข อนศร นคร นทร และเข อนส ร ก ต เข อนวช ราลงกรณ เป นเข อนห นถมแห งแรกของประเทศไทย เทท บหน าด วยคอนกร ตเสร มเหล ก เข อนส งจากฐาน 92 เมตร ส นเข อนกว าง 10 เมตร ยาว 1,019 เมตร ม ความจ 8,860 ล านล กบาศก เมตร ปร มาณน าไหลเข าอ างเฉล ยป ละ 5,369 ล านล กบาศก เมตร บร เวณปล อยน าได ต ดต งเคร องกาเน ดไฟฟ า 3 เคร อง ขนาดกาล งผล ต 100,000 ก โลว ตต รวมกาล งผล ต 300,000 ก โลว ตต ให พล งงานไฟฟ าเฉล ยป ละ 760 ล านก โลว ตต ช วโมง เข อนวช ราลงกรณ เป นเข อนเอนกประสงค โดยม ว ตถ ประสงค ด านผล ตกระแสไฟฟ าเป นหล ก สร างป ดก นแม น า แควน อยบร เวณตาบลท าขน น อาเภอทองผาภ ม อย ห างจากต ว อาเภอไปทางท ศตะว นตกเฉ ยงเหน อ ประมาณ 6 ก โลเมตร ต ว อ างเก บน าอย ในท องท อาเภอท องผาภ ม และอาเภอส งขละบ ร ม พ นท ร บน าฝน 3,720 ตารางก โลเมตร นอกจากประโยชน ทางด านการให พล งงานไฟฟ า เข อนฯ ย งม ประโยชน ในด านการบรรเทาอ ทกภ ย โดยปกต น าในฤด ฝน ท งในลาน าแควน อย และแควใหญ จะม ปร มาณมาก เม อไหลมารวมก นจะทาให เก ดน า ท วม ล มแม น าแม กลองเป นประจา หล งจากได ก อสร างเข อนศร นคร นทร และเข อนวช ราลงกรณแล วเสร จ อ างเก บน าของเข อนท งสองจะช วยเก บก กไว เป นการบรรเทาอ ทกภ ยในพ นท ด งกล าวอย างถาวร ด านการชลประทานและการเกษตร ทาให ม แหล งน าถาวรเพ มข นอ กแห งหน ง เพ อช วยเสร มระบบ ชลประทาน ในพ นท ของโครงการแม กลองใหญ โดยเฉพาะทาการเพาะปล กในฤด แล ง จะได ผลผล ต การเกษตรเพ มข น ด านการประมง อ างเก บน าเหน อเข อนเหมาะสาหร บเป นแหล งเพาะพ นธ ปลาน าจ ดได เป นอย างด และย งช วยเพ มพ นรายได ให แก ประชาชนอ กทางหน งด วย 54

55 55 ร กษาค ณภาพน าแม กลอง ต านน าเค มและน าเส ยในฤด แล ง รวมท งย งม น าเส ยจากโรงงาน อ ตสาหกรรมของสองฝ งแม กลองอ กส วนหน ง และจากการปล อยน าจากเข อนเพ มข นในฤด แล งจะช วยข บไล น าเส ยและผล ก ด นน าเค มทาให สภาพน าในแม น าแม กลองม ค ณภาพด ข น ด านการท องเท ยว เข อนวช ราลงกรณย งเป นแหล งท องเท ยวท สาค ญท สวยงามอ กแห งหน งของ ประเทศไทย ในแต ละป จะม น กท ศนาจรท งชาวไทยและชาวต างประเทศมาเย ยมชมก นเป นจานวนมาก เหต การณ แผ นด นไหวและผลกระทบต อความม นคงแข งแรงของเข อน จากเหต การณ เก ดแผ นด นไหวท ประเทศพม า เม อว นท 24 ม นาคม 2554 เวลา น. ตามเวลาของ ประเทศไทย ซ งเก ดแผ นด นไหวขนาด 6.7 ร กเตอร ความล ก 10 ก โลเมตร ทางภาคเหน อ จ ดศ นย กลางอย ท ประเทศพม า แรงส นสะเท อน สามารถร บร ได ท วภาคเหน อของประเทศไทยและร ส กได ถ งกร งเทพฯ น น ใน ส วนของเข อนวช ราลงกรณ ไม สามารถตรวจว ดแรงท มากระทาก บต วเข อนได หน วยงานท เก ยวข อง ตรวจสอบเคร องม อว ดแผ นด นไหว แล วไม พบแรงท มากระทาก บต วเข อนและอาคารประกอบ เข อนม ความ ม นคงแข งแรง ส วนในประเด นข าวท แพร กระจายออกไปว า บนเข อนม รอยแยกน น อาจเป นความเข าใจท คลาดเคล อนจากการส อสารท ผ ดพลาด เน องจากความส บสนในเร องของการเตร ยมต วร บม อก บแผ นด นไหว ท อาจเก ดข นก บประเทศไทย ตามท ประเทศญ ป นได ประสบมา อย างไรก ตาม กฟผ. ได ม การออกแบบการก อสร างเข อนฯ ไว อย างด และได มาตรฐานในการ ก อสร าง เข อนม ความม นคงแข งแรง สามารถร บแรงของแผ นด นไหวตามท ได ออกแบบไว หน วยงานด าน ด แลเข อนฯ จากแผนกบาร งร กษาเข อนและอาคารโรงไฟฟ า กองบาร งร กษาโยธา เข อนวช ราลงกรณ ม การ ตรวจสอบความม นคงของเข อนท กแห งอย เสมอ โดยต ดต งระบบตรวจว ดข อม ลแบบอ ตโนม ต ท เข อน ซ ง เป นระบบท ครอบคล มข อม ล ด านพฤต กรรมเข อน ข อม ลอ ต น ยมว ทยา อ ทกว ทยา และข อม ลแผ นด นไหว ซ ง ระบบด งกล าวสามารถประมวลผลข อม ลเบ องต น แสดงผลเป นร ปกราฟ ซ งหากม ข อม ลท ผ ดปกต ก จะแจ ง เต อนให ตรวจสอบได ท น 55

56 56 ประมวลภาพ 56

57 57 57

58 58 ว นท 9 เมษายน 2554 หม บ านกระเหร ยง อบต.ล นถ น บรรยายโดย นายภ คพล นว ต (เลขาน การสภา อบต.ล นถ น) และ ผ นาชาวกะเหร ยง พระพ ทธบาทค หล า ทอดส ดตาเขาตะนาวศร ห วยล นถ นแควน อยค ช ว เกษตรด ป าอ ดม ถ นสมบร ณ ประว ต ความเป นมา เด มสม ยก อน ช มชนบ านล นถ น เป นหม บ านของชาวกะเหร ยงเก า ซ งอาศ ยอย ก อน ประกอบอาช พ เล ยงช างเป นส วนใหญ แต ด วยสภาพพ นท ทางภ ม ศาสตร ภ ม ประเทศท อ ดมสมบ รณ ซ งประกอบด วย แม น า แควน อย ลาห วย ซ งม น าไหลตลอดป และการเปล ยนแปลงว ฒนธรรม จ งทาให ม ผ คนจากท ต างๆ อพยพเข า มาประกอบอาช พทาการเกษตร เพ มข นเร อยๆ จนถ งป จจ บ นน ส วนชาวกะเหร ยงม กจะประกอบอาช พทา การเกษตร เพาะปล กข าวโพด กล วยไข และ ยางพารา ในอด ตชาวกะเหร ยงท อาศ ยในช มชนแห งน อย ก นอย างกระจ ดกระจาย ไม ม ทะเบ ยนบ าน และด วย สภาพพ นท ทางภ ม ศาสตร จ งน ยมทาไร หยอดข าว ปล กพร ก และหาอาหารจากป าเป นหล ก โรคมาลาเล ย คร า ช ว ตชาวกะเหร ยงไปเป นจานวนมาก เพราะแพทย และการสาธารณส ขย งเข ามาไม ถ ง ช มชนแห งน เร มม ไฟฟ าใช ในป 2535 ว ถ ช ว ตและการพ ฒนาด านอ นจ งเก ดข นตามมา อย างไรก ตาม ชาวกะเหร ยงย งคงอน ร กษ 58

59 59 ว ฒนธรรมของกล มไว เช น การราตง การแต งกาย ขนมทองโย ะ และ โดยเฉพาะประเพณ การแต งงาน ซ ง เน นความจงร กภ กด ระหว างค สมรส ชาวกะเหร ยงร กความสงบ ม ล กษณะน ส ยอ อนน อม ไม ชอบการเผช ญหน าด วยกาล งเพ อแก ไข ป ญหา อาศ ยอย ร วมก นด วยความเอ ออาทร ความสาม คค และการให อภ ย พวกเขาย งร กและเถ ดถ นพระบาท สมเด จพระเจ าอย ห วเป นอย างมาก และเช อว าการเปล ยนแปลงทางการเม องในป จจ บ น รวมถ งการใช ความ ร นแรงต างๆ ของคนเม อง อาจแก ไขได ด วยแนวทางการอย ร วมก นของชาวกะเหร ยงก บผ คนท อพยพเข ามา ต งรกรากใหม ได อย างส นต การบร หารจ ดการ เพ อพ ฒนาช มชนบ านล นถ น อาศ ยผ นากล มองค กรต างๆ ใน ท องถ น ร วมก นข บเคล อนการทางานของช มชนเป นหล กสาค ญ ข อม ลท วไป ตาบลล นถ นเป นตาบลหน งใน 7 ตาบลของอาเภอทองผาภ ม จ งหว ดกาญจนบ ร ม อาณาเขต ต ดต อ ก บตาบลต างๆ ด งน ค อ - ท ศเหน อ ต ดต อก บตาบลห นดาด ตาบลห วยเขย ง อาเภอทองผาภ ม จ งหว ดกาญจนบ ร - ท ศใต ต ดต อก บอาเภอไทรโยค จ งหว ดกาญจนบ ร - ท ศตะว นออก ต ดต อก บอาเภอศร สว สด จ งหว ดกาญจนบ ร - ท ศตะว นตก ต ดต อก บตาบลห วยเขย ง อาเภอทองผาภ ม จ งหว ดกาญจนบ ร และประเทศพม า สภาพทางภ ม ศาสตร ล กษณะภ ม ประเทศส วนใหญ ขององค การบร หารส วนตาบลล นถ น เป นท ราบ อย ทางท ศตะว นตก ประมาณร อยละ 80 และอ กประมาณร อยละ 20 เป นท ราบล มซ งอย ทางท ศตะว นออก ม แหล งน าสาค ญ ค อ แม น าแควน อยใช ในการทาเกษตรกรรม เขตการปกครอง องค การบร หารส วนตาบลล นถ น แบ งเขตการปกครองออกเป น 7 หม บ านประกอบด วย (1) หม ท 1 (2) หม ท 2 (3) หม ท 3 (4) หม ท 4 (5) หม ท 5 (6) หม ท 6 (7) หม ท 7 บ านพ ถ อง บ านก ยแหย บ านพ ล อ บ านล นถ น บ านหนองบาง บ านหนองเจร ญ บ านนามก ย 59

60 60 ว ฒนธรรมของชนกล มน อยชาวกะเหร ยง การแต งกาย การแต งกายของแต ละกล มม ล กษณะเฉพาะของตนเองท แตกต างก นอย างเห นได ช ด ฉะน นล กษณะ การแต งกายจ งเป นส วนหน ง ท สามารถบ งช ให เห นถ งเอกล กษณ ของกะเหร ยงแต ละกล ม ท ช มชนบ านล นถ น หญ งท กว ยท ย งไม ได แต งงาน ต องสวมช ดยาวส ขาว (เช ควา) เม อแต งงานแล วจะต องเปล ยนมาเป นสวมใส เส อส แดง หร อท เร ยกว า "เช โม ซ " และผ าถ งคนละท อนเท าน น ห ามกล บไปสวมใส ช ดยาวส ขาวอ ก ส วน ผ ชาย ม กสวมโสร ง ล กษณะเส อผ ชายว ยหน มใช ส แดง ม ลวดลายบ าง การแต งกายในโอกาสพ เศษ เช น พ ธ ป ใหม พ ธ แต งงาน เน นสวมใส เส อผ าใหม ความเช อเร องผ และพ ธ ผ กข อม อ ความเช อและศาสนาของกะเหร ยงได ม อ ทธ พลมากต อการกระทาท พวกเขาปฏ บ ต ก นในว ถ ช ว ตประจาว น ด งน นกะเหร ยงจ งให ความสาค ญในส งล ล บพล งท อย เหน อธรรมชาต น นค อ การน บถ อผ ผ ท กะเหร ยงน บถ อและม ความส าค ญมาก ได แก ผ เจ าท ผ บรรพบ ร ษและผ ต างๆ ท ส งสถ ตอย ตามป าเขา ลาน า ในไร และในหม บ าน ผ ท ถ อก นว าเป นผ ร ายน น เช อว าเป นผ ท จะทาให ประสบความเจ บป วย จ งม แต การเอา อกเอาใจด วยการเซ นไหว ส งเวยด วยอาหารต างๆ ได แก หม ไก และเหล า นอกจากความเช อในเร องผ ต างๆ ซ งม อ ทธ พลต อช ว ตประจาว นแก พวกเขาแล ว กะเหร ยงย งเช อใน เร องขว ญซ งม ประจาต วของแต ละคน กระเหร ยงเช อว า ขว ญในร างกายของคนเราม ท งหมด 32 ขว ญ แต พวก เขาไม สามารถน บได หมดว าอย ในส วนไหนของร างกาย เพ ยงแต บอกได ว าอย ในส วนท สาค ญๆ ของร างกาย เช น ขว ญท ศร ษะ ขว ญสองขว ญท ใบห ท งสองข าง และย งเช อว าขว ญชอบท จะหน ไปท องเท ยวตามความ ต องการของม นเอง และก อาจจะถ กผ ร ายต างๆ ทาร าย หร อก กต วไว แล วจะทาให ผ น นล มป วย การร กษาหร อ ว ธ ท จะช วยเหล อคนเจ บป วยได ก ค อ การล อ หร อ เร ยกขว ญให กล บมาส คนป วยน น พร อมก บทาพ ธ ผ กข อม อ ร บขว ญด วยซ งในส งคมของกะเหร ยงน นถ อเป นปกต ธรรมดา การต อนร บแขกผ มาเย อนด วยพ ธ ผ กข อม อร บขว ญ ชาวบ านจะทาพ ธ โดยการนาถาดซ งใส กล วยน า หว าส ก 1 หว ข าวเหน ยว อ อย ข าวต มม ด ขนม งา และด าย มาวางไว ตรงหน า แล วก จะม ผ ส งอาย ชายหร อ หญ งก ซ งเป นผ ท ด พร อมท งความประพฤต และการปฏ บ ต ตน ม ครอบคร วท ด เป นท ยกย องของชาวบ าน เป น ผ ทาพ ธ เร ยกขว ญ พร อมก บสวดภาวนาเป นภาษากะเหร ยง เสร จแล วผ ทาพ ธ จะผ กข อม อของแขกท มาเย อน ชาวกะเหร ยงเช อก นว า เม อได ทาพ ธ ผ กข อม อแล วจะทาให ขว ญอย ก บต วและปราศจากท กข โศกโรคร ายต างๆ 60

61 61 ขนมทองโย ะ หม ส ซ งแปลว า ข าวบด แต ในภาษาไทยท เป นทางการ เร ยกว า ขนมทองโย ะ เหต ผลท เร ยกว า ขนม ทองโย ะ เพราะว าเร ยกตามเส ยงของครกกระเด อง ท นามาตาขนมซ งจะม เส ยงด ง เหม อนคาว า ทอง-โย ะ ประกอบด วย ข าวเหน ยว งาด า และเกล อ เป นแผ นหนาๆ ส เหล ยม รสชาต ของขนมทองโย ะเม อเสร จใหม ๆ จะม รสชาต เค ม ม น และเม อนาไปจ มก บนมข นหวานหร อน าตาล จะม รสชาต หวาน ม น เค ม ราตง เป นการแสดงพ นบ านของชาวกะเหร ยง ซ งเป นการร องราท แสดงออกถ งว ฒนธรรมของชาว กะเหร ยง ผ แสดงอาจเป นท งผ หญ งและผ ชาย แต ส วนมากแล วจะน ยมใช ผ หญ งมากกว า ผ หญ งท จะมาร องรา น นต องใช หญ งสาวท บร ส ทธ ย งไม ผ านการแต งงาน การแต งกาย เคร องแต งกายสาหร บผ แสดงราตงน น จะ ใช ช ดประจาของชาวกะเหร ยง ราตงท ได เห นน น เป นการแสดงราตงหม องโยว ซ งเป นการแสดงของเด ก ม การราประกอบการร องเพลงกะเหร ยงโดยม เคร องกาก บจ งหวะเฉพาะ แสดงในบร เวณท เป นลานกว าง ส งเกตว า ในการแสดงม 3 ข นตอน ค อ 1) ท าเตร ยม 2) การาเพลงไหว คร 3) การราเข าเพลง การปฏ บ ต ท ารา เน นการราให สอดคล องถ กต องก บจ งหวะของบทเพลง และเน นความพร อมเพร ยง การราปรากฏในกระบวน ท าย นท งหมด เร มต นด วยการราในท าม วนและ สะบ ดข อม อต งวง จากน นจ งเป นการราในกระบวนท าเฉพาะ และในตอนท ายของจ งหวะจบด วยกระบวนท าราปรบม อ โอกาสท ใช แสดงใช ได หลายโอกาสตามความ เหมาะสม ด งน - ในเทศกาลต างๆ เช น ว นสงกรานต ว นสาค ญทางศาสนา - ในพ ธ บวงสรวงต อส งศ กด ส ทธ ท ตนเคารพน บถ อ - แสดงเพ อการบ นเท งหล งจากเก บเก ยวพ ชผล - แสดงเม อม แขกบ านแขกเม องมาเย ยมเย ยน เพ อเป นการแสดงออกทางว ฒนธรรมของหม บ าน กะเหร ยง และเป นการเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมของชาวกะเหร ยงอ กด วย การทอผ า ชาวกะเหร ยงเป น น กทอ เพราะทอผ าก นเป นว ฒนธรรมประจาเผ า ผ าทอกะเหร ยงเป นผ าทอม อท ชาวกะเหร ยงส บทอดมาแต คร งบรรพบ ร ษ ม การอน ร กษ และร กษาผ าทอท องถ นเอาไว โดยการทอจะม การ ทอหลายอย าง เช น เส อ ผ าถ ง ผ าย าม เป นต น เพ อไว สวมใส ในงานประเพณ ท สาค ญของตนเอง การทอผ า กะเหร ยงเป นศ ลปะ และเป นผ าทอม อ อาศ ยเคร องม อธรรมชาต ในการทอ ผ ทอต องอาศ ยความพยายามและ ฝ ม อในการทอเป นอย างมาก ดอกหร อลายต างๆ แล วแต จะจ นตนาการของผ ทอ ส วนใหญ ใช เป น เคร องน งห มในครอบคร ว ป จจ บ นท ช มชนบ านล นถ นม เพ ยงค ณยายอาย 87 ป ท านเด ยวท สามารถทอผ า กะเหร ยงประจาเผ าได 61

62 62 ประมวลภาพ 62

63 63 63

64 64 64

65 65 ว นท 10 เมษายน 2554 กล มออมทร พย เพ อการผล ตบ านอ ล อง ประว ต ความเป นมา กล มออมทร พย เพ อการผล ตบ านอ ล องก อต งข นโดยเป นผลส บเน องมาจากหม บ านอ ล อง เป นหน ง ในหม บ านท ได ร บการจ ดสรรงบประมาณตามโครงการแก ไขป ญหาความยากจน (กข.คจ.) จากร ฐบาล เม อ ว นท 19 ม ถ นายน 2543 โดยได ร บการจ ดสรรงบประมาณเบ องต น จานวน 280,000 บาท และภายใต ระเบ ยบ ของโครงการ กข.คจ. น น หม บ านจะต องม การก อต งกล มออมทร พย เพ อการผล ต และบร หารจ ดการต อไป โดยร ปแบบของคณะกรรมการของโครงการ ท งน เพ อให สมาช กในโครงการได เห นความสาค ญและ ประโยชน ของการออม ต อมาเม อว นท 25 กรกฎาคม 2544 บ านอ ล องได ร บการจ ดสรรงบประมาณจาก ร ฐบาลตามโครงการกองท นหม บ านและช มชนเม องแห งชาต (กองท นเง นล าน) ซ งเป นอ กหน งโครงการ สาค ญท เข ามาม บทบาทและผล กด นให บ านอ ล องม การก อต งกล มออมทร พย เพ อการผล ตบ านอ ล องข นอ ก หน งกล ม โดยถ อตามระเบ ยบของโครงการกองท นหม บ านและช มชนเม องแห งชาต ท ก าหนดให สมาช กของ กองท นต องออมเง น โดยสมาช กต องเป นผ ถ อห นของกองท นหม บ านฯ ข นต าในราคาห นละ 10 บาท ต อมาเม อว นท 16 พฤศจ กายน พ.ศ ได ม มต จากท ประช มกองท นหม บ านฯ โดย คณะกรรมการและสมาช กของท ง 2 กองท น (กข.คจ. และ กท.บ.) ให รวมเง นออมของท ง 2 กองท นเป นหน ง เด ยว และบร หารจ ดการภายใต ช อ กล มออมทร พย เพ อการผล ตบ านอ ล อง แรกเร มในการก อต งกล มออมทร พย เพ อการผล ตบ านอ ล อง ม สมาช กเข าร วมกล ม จานวน 137 ราย ป จจ บ นม สมาช กจานวน 276 ราย ม ล กหน จานวน 108 ราย ค ดเป นเง น 2,106,000 บาท และม ยอดเง นฝากใน ธนาคาร เป นเง นท งส น 175, บาท (ณ ว นท 7 เมษายน 2554) 65

66 66 แนวค ดและว ตถ ประสงค 1. ส งเสร มให สมาช กออมเง นของตนเองไว 2. ส งเสร มให สมาช กพ ฒนาและพ งตนเองได 3. ส งเสร มการจ ดบร การการเง น 4. เพ อช วยเหล อซ งก นและก น 5. ส งเสร มให สมาช กส งเง นด วยความสม ครใจ 6. สร างความเข มแข งให ช มชน องค ประกอบของกล มออมทร พย เพ อการผล ตบ านอ ล อง 1. เง น ป พ.ศ รวมส นทร พย 2,308, บาท รวมหน ส นและท น 2,308, บาท เง นส จจะสะสม 2,142, บาท 2. สมาช ก และ กรรมการ สมาช กสาม ญ ม ภ ม ลาเนาอย ใน หม 4 บ านอ ล อง ถ อถ อห นอย างน อยคนละ 1 ห น (20 บาท) ป จจ บ นม สมาช ก 276 คน สมาช กก ตต มศ กด ข าราชการ, ทหาร และพลเร อนท สนใจ สมาช กว สาม ญ กล มองค กรต างๆ ในหม บ าน เช น แม บ าน เยาวชน กล มยางพารา กล มป ย เป นต น ส ทธ ท สมาช กจะได ร บ 1. ม ส ทธ ก ย มเง นและได ร บการพ จารณาให ก 2. ม ส ทธ เล อกต ง และถอดถอนคณะกรรมการ 3. ม ส ทธ เข าร วมประช มและเสนอความค ดเห น 4. ม ส ทธ ตรวจสอบการดาเน นงานของคณะกรรมการ 3. ก จกรรม และ ระเบ ยบกล ม ก จกรรมของกล มออมทร พย เพ อการผล ตบ านอ ล อง 1. การประช ม สมาช ก ม การประช มสาม ญประจาป ป ละ 1 คร ง เพ อแจ งให สมาช กทราบผลการดาเน นงานของ กล ม การป นผล และเล อกกรรมการช ดใหม ท กๆ 2 ป 66

67 67 กรรมการ สามารถเร ยกประช มในกรณ ฉ กเฉ นไดหากเก ดป ญหาในการดาเน นงานของกล มฯ 2. การออมเง น การถ อห น สมาช กจะต องถ อห นอย างน อย 1 ห น (20 บาท) แต สมาช กไม สามารถถ อห นเก น 50 ห น การส งเง น สมาช กจะต องส งเง นฝาก (เง นฝากส จจะ) เท าก บจานวนห นท ถ อในว นท 7 ของท กเด อน และสามารถชาระล วงหน าได 3. การปล อยก 1. ผ ม ส ทธ ก ต องเป นสมาช กของกล มฯอย างน อย 1 ป 2. ผ ท ไม เคยก สามารถก ได 3 เท าของเง นฝาก 3. ผ ท เคยก สามารถก ได 2 เท าของเง นฝาก 4. ผ ท เคยผ ดส ญญาก สามารถก ได เท าก บจานวนเง นฝากท ม 5. ผ ม ส ทธ ก ต องไม ขาดส งเง นฝากส จจะออมทร พย ต ดต อก นเก น 3 เด อน 4. การชาระเง นค น ผ ก ย มจะต องส งค นเง นต นพร อมดอกเบ ย ในอ ตราร อยละ 8 ต อป ตามกาหนดระยะเวลา 1 ป 5. การจ ดสรรป นผล 1. สมทบกองท นของกล มออมทร พย ฯในอ ตราร อยละ 20 ของผลกาไร 2. จ ดเป นเง นท นในการบร หารจ ดการกล มออมทร พย ฯในอ ตราร อยละ 20 ของผลกาไร 3. ป นผลค นแก สมาช กในอ ตราร อยละ 60 ของผลกาไร (ร อยละ 3 ของเง นฝาก) จากการร วมร บฟ งบรรยายสร ปผลการปฏ บ ต งานของกล มออมทร พย เพ อการผล ตบ านอ ล อง อาจ สร ปได ว า กล มออมทร พย เพ อการผล ต เป นองค การทางการเง นท ก อต งด วยความร วมม อร วมใจก นโดย ประชาชนเอง เป นขบวนการให การศ กษาเพ อพ ฒนาคนให เก ดประส ทธ ภาพ สอนให คนร จ กช วยตนเองและ ช วยผ อ นโดยการประหย ดทร พย แล วนามาสะสมรวมก นท ละเล กละน อยเป นประจาอย างสม าเสมอ เพ อเป น ท นให สมาช กท ม ความจาเป นหร อเด อดร อน ก ย มไปใช ในการลงท นประกอบอาช พ หร อเพ อสว สด การของ ครอบคร ว โดยไม ต องเส ยดอกเบ ยในอ ตราส ง และไม ต องม หล กทร พย ค าประก น ก อนการก ย ม ผ ก จะต องทาแผนโครงการของตนเองเพ อน าเสนอ หากทางกล มเห นว า การลงท นน น ท ความเป นไปได และเป นประโยชน ต อผ ขอก จะดาเน นการอน ม ต เง นให เม อลงท นแล ว กล มจะคอย สอบถามความเป นไปและเต อนล วงหน าเร องการชาระเง นให ตรงกาหนด ซ งท ผ านมาสมาช กก ให ความ ร วมม อด วยด 67

68 68 นอกจากจะเป นการสร างรายได และลดป ญหาหน ส นนอกระบบท เคยเป นป ญหาของประชาชนพ นท แล ว การม กล มออมทร พย ฯ ย งเป นการช วยลดต นท นการก นอย โดยผ นาองค กรท องถ นจะให การสน บสน น จ ดต งศ นย กระจายผลผล ตของช มชน และหาช องทางการจ าหน ายผลผล ตไปส ตลาดระด บภ ม ภาค ซ งใน ส วนของการค าขายในระด บช มชน จะเห นได ว า เป นการรวมก นซ อ ร วมก นขาย เพ อให สมาช กซ อของราคา ถ กและม ค ณภาพด ไม ว าคนในช มชนม ความต องการในด านใดๆ ผ นาองค กรท องถ นของบ านอ ล องจะให การสน บสน นด านการเง นอย างรวดเร ว ตอบสนองแนวค ดและความต องการของประชาชน จ งทาให โครงการต างๆ ของบ านอ ล องประสบความสาเร จเป นอย างมาก ทาให ประชาชนร ส กว าหม บ านของตนได ร บ ความใส ใจ ช วยเหล อ และพ ฒนาอย างจร งจ ง และพร อมท จะนาเสนอความสาเร จของพวกเขาแก ผ ท ต องการ ศ กษาการจ ดต งกล มออมทร พย ฯ 68

69 69 โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล บ านอ ล อง ตาบลท าขน น บรรยายโดย นายนภาพล เอกสาร ผอ.รพ.สต.บ านอ ล อง โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล บ านอ ล อง เด มเป นสถาน อนาม ย ท ได ร บการปร บสถานะ เพ อ การพ ฒนาระบบบร การสาธารณส ขให ม ค ณภาพ และประส ทธ ภาพท ด ย งข น โดยการยกระด บสถาน อนาม ย เป นโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล (รพ.สต.) ม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มบทบาทของท องถ นให เข า มาร วมผล ตบ คลากรสาธารณส ข เพ อกล บไปทางานในท องถ น รวมถ งการพ ฒนาบทบาท อสม. ให ม ศ กยภาพมากย งข น ซ งเป นย ทธศาสตร ท สาค ญในการปฏ ร ประบบส ขภาพ เป นย ทธศาสตร ท เปล ยนจาก การ เน นงานร กษาพยาบาลแบบต งร บ มาเป นการส งเสร มให ม การสร างส ขภาพเช งร กของบ คคล ครอบคร วและ ช มชน ซ งจะม ผลทาให ระบบบร การส ขภาพในภาพรวม ม ประส ทธ ภาพย งข น ลดปร มาณผ ป วยท ไปใช บร การโรงพยาบาลขนาดใหญ ลง ลดภาระค าใช จ ายของประชาชน อ กท งเป นการประหย ดงบประมาณของ ชาต ในระยะยาว พ นท และอาณาเขตร บผ ดชอบ ร บผ ดชอบ 1 หม บ าน ค อ บ านอ ล องม ม.4 ต.ท าขน น ม พ นท 53,310 ไร ท ศเหน อ ต ดเขต ม.2 ต.ชะแล ท ศใต ต ดเขต ม.1, ม.2 ต.ท าขน น ท ศตะว นออก ต ดเขต ม.5 ต.ชะแล ม.2 ต.สหกรณ น คม ท ศตะว นตก ต ดเขต อ างเก บน าเข อนเขาแหลม ต.ปร งแผล อ.ส งขละบ ร 69

70 70 ภารก จหล ก 1. การส งเสร มส ขภาพ 2. การป องก นโรค 3. การร กษาพยาบาล 4. การฟ นฟ สภาพ 5. การค มครองผ บร โภค แนวทางในการดาเน นงาน 1. ภายใต โครงการสร างหล กประก นส ขภาพถ วนหน า 2. ย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง 3. การม ส วนร วมของช มชน ชมรมหร อกล มต างๆ - ชมรม อสม.บ านอ ล อง สมาช ก 30 คน - ชมรมผ ส งอาย บ านอ ล อง สมาช ก 139 คน - กล มสตร ว ยทอง สมาช ก 96 คน - ชมรม To Be No 1 ในโรงเร ยน สมาช ก 305 คน โรคประจาถ น อ นด บ 1. ไข มาลาเร ย 2. อ จจาระร วง การควบค มโรคต ดต อในพ นท 1. ก อนระบาด - EPI - ANC - ค ดกรองความเส ยง - เฝ าระว งโรค 2. ขณะระบาด - สอบสวนโรค - ควบค มโรค - รายงานโรค 70

71 71 3. หล งระบาด - มาตรการเสร ม คณะกรรมการควบค มและป องก นโรคบ านอ ล อง ผ ใหญ บ าน ประธาน ผ ช วยผ ใหญ บ าน กรรมการ สมาช กอบต. กรรมการ อสม. กรรมการ ผอ.รพ.สต. เลขาน การ การควบค มโรคไม ต ดต อในพ นท (โรคเร อร ง) แบ งคนเป น 3 กล ม 1. คนปกต 2. กล มเส ยง 3. คนป วย ข นตอน ค ดกรองความเส ยง เก บข อม ลจากโรงพยาบาลและหน วยบร การ จ ดทาทะเบ ยน โรคไม ต ดต อในพ นท (โรคเร อร ง) 1. โรคความด นโลห ตส ง 2. โรคเบาหวาน 3. โรคมะเร งปากมดล ก 4. โรคมะเร งเต านม ข นตอน 1. ค ดกรองความเส ยง 2. ส งพบแพทย เพ อว น จฉ ยและร กษาโรค 3. ส งมาร บยาท รพ.สต. 4. ม ป ญหา ส งกล บไปโรงพยาบาล หร อปร กษาแพทย 5. จ ดให ม การเย ยมบ าน (ท มส ขภาพ) 71

72 72 แผนงานและโครงการต างๆ 1. โครงการควบค มไข เล อดออก 2. การส งเสร มส ขภาพผ ส งอาย 3. โครงการควบค มโรคต ดต อในกล มพม าย ายถ น และคนไทยท องถ นตามแนวชายแดนไทยพม า โดย American Refugee Committee International (ARC) จากการสร ปรายงาน นภาพล เอกสาร (ผอ.รพ.สต.บ านอ ล อง) กล าวว า ป ญหาท เป นอ ปสรรคสาค ญ ต อการทางานค อ บ คลากรทางสาธารณส ขค อนข างขาดแคลนมาก (ส ดส วนเจ าหน าท ต อจานวนประชากรคน ไทยค อ 1 : 691 และ ต างด าวค อ 1 : 1,427 ) ด งน นความห วงก งวลต อการดาเน นการโรงพยาบาลส งเสร ม ส ขภาพตาบล จ งย งต องการท จะได ร บการสน บสน นทร พยากรเพ อคล คลายป ญหาประส ทธ ภาพการ ให บร การลงได 72

73 73 กล มสตร ว ยทองบ านอ ล อง บรรยายโดย น.ส.สาราญ เก อบร มย ประธานกล มสตร ว ยทองบ านอ ล อง ความเป นมา เร มรวมกล มคร งแรกเม อ ป พ.ศ ต อยอดจากกล มผ ส งอาย (พ เล ยง) - ส งเสร มส ขภาพสตร ว ยทอง - ให ความร ด านส ขภาพ (ต วเองและครอบคร ว) - ป จจ บ นม สมาช กท งหมด 96 คน ว ตถ ประสงค 1. เพ อส งเสร มส ขภาพและปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ 2. ร วมก นทาก จกรรมส ขภาพ เก ดปฏ ส มพ นธ ท ด ระหว างหน วยงานภาคร ฐก บประชาชน 3. เตร ยมความพร อมสาหร บว ยส งอาย ความหมาย สตร ว ยทอง หมายถ ง สตร ท ใกล หมดประจาเด อน อาย หมายถ ง ป (35 ป ข นไป) จานวน สตร อาย ป 152 คน สมาช ก (เป า 60 % =92 คน) 96 คน (63 %) งบประมาณ ได ร บการสน บสน นจากองค การบร หารส วนตาบลท าขน น (ป พ.ศ. 2554) เป นจานวนเง น 44,160 บาท ใช สาหร บเป นค าอาหารกลางว น 73

74 74 การจ ดก จกรรม ม การจ ดข นท กเด อนๆ ละ 1 คร ง ท กว นพ ธ ท 3 ของเด อน 1. ลงทะเบ ยน 2. ส งเสร มการออกกาล งกาย 3. จ ดการประช ม 4. ให ความร รวมท งก จกรรมอ นๆ 5. ร บประทานอาหารกลางว นร วมก น 6. กล บบ าน 7. ทาการตรวจส ขภาพประจาป ๆ ละ 2 คร ง ประโยชน ท ได ร บจากการจ ดทาโครงการส งเสร มส ขภาพกล มสตร ว ยทองบ านอ ล อง 1. ได ร บความร เพ มมากข น 2. ได ออกกาล งกายอย างสม าเสมอ เพ อส ขภาพท แข งแรงท งร างกายและจ ตใจ 3. ปร บว ถ ช ว ตความเป นอย ให ด ข น 4. ได พบปะก บเพ อนในว ยเด ยวก น แลกเปล ยนความร ซ งก นและก น 5. ทาให เก ดความส ข ไม เหงา ม ก จกรรมทาในยามว าง 6. ส งผลให ส ขภาพจ ตด ข น มองเห นค ณค าในตนเอง ป ญหาและอ ปสรรค 1. จานวนสมาช กย งม น อย 2. สมาช กมาร วมก จกรรมไม ครบ ซ งอาจจะมาจากหลายสาเหต เช น ต องทางาน 3. สมาช กอย ไกล ไม สามารถเข าร วมได นอกจากน สาราญ เก อบร มย (ประธานกล มสตร ว ยทองบ านอ ล อง) ย งกล าวไว ว า โครงการของ กล มฯ น นเพ งเร มต น และย งขาดอ ปกรณ เสร มทางการก ฬา เน องจากสมาช กม น อย และ/หร อมาเข าร วม ก จกรรมไม บ อยน ก ทาให การจ ดก จกรรมไม ต อเน อง แต สมาช กหลายคนเห นว า การต งกล มฯ เป นเร องท ด และม ประโยชน ต อพวกเขา ถ งแม ว าจะไม ได มามาร วมก จกรรมท รพ.สต. ในว นและเวลาท กาหนด แต พวก เขาสามารถไปพบเจอก นในโอกาสต างๆ เช น งานบ ญ งานประเพณ ต างๆ ทาให สามารถรวมก นเป นกล มอย ได ท สาค ญค อ การท ม กล มทาให พวกเขาม เพ อนท เข าใจป ญหาเด ยวก น สามารถพ ดค ย ปร กษาหาร อก นได และนาความร ท ได ไปปร บใช ในช ว ตประจาว นของแต ละคน เข าใจป ญหาและการเปล ยนแปลงทางกายภาพ ของตนเอง ซ งความเข าใจด งกล าวน ช วยให พวกเขาหล กเล ยงและลดป ญหาความเคร ยดภายในครอบคร วลง ได บ าง 74

75 75 ประมวลภาพ 75

76 76 76

77 77 ว นท 10 เมษายน 2554 เทศบาลตาบลทองผาภ ม บรรยายโดย นายประเทศ บ ญยงค นายกเทศมนตร ตาบลทองผาภ ม เม องทองผาภ ม น าอย ว ฒนธรรมเล ศล า ม งเป นศ นย กลางการค า การท องเท ยว ว ส ยท ศน เทศบาลตาบลทองผาภ ม จากว ส ยท ศน ของเทศบาลซ งเน นให ความสาค ญให เป นเม องท น าอย ประชาชนม ส ขภาพร างกาย แข งแรง ม ส ขภาพจ ตด ด แลเด ก เยาวชน ผ ส งอาย ส งเสร มเร องการศ กษา ว ฒนธรรมท องถ น ภ ม ป ญญา ท องถ น (เช น ชาวกะเหร ยงม การราตง) ให ความสาค ญก บก ฬา และส งเสร มการท องเท ยวอย างต อเน อง จ ดก จกรรมก ฬาส การท องเท ยว เพ อให คนมาเท ยวทองผาภ ม ตลอดท งป เน องจากทองผาภ ม อย ไม ไกลจากกร งเทพมหานคร จ งใช ก ฬาเป นส อกลาง เช น จ ดการแข งข นว ายน า ผ ปกครองพาล กมาแข งข นก จะ ได ใช ช ว ตท ทองผาภ ม ด วย และย งทาให คนในช มชนม รายได เพ มข นด วย 77

78 78 งานด แลช มชนทางด านสาธารณส ขและส งแวดล อม ด านการสาธารณส ข เทศบาลได ม นโยบายประสานงานด านการสาธารณส ขร วมก บมหาว ทยาล ยในพ นท โรงพยาบาล ทองผาภ ม และเข อนวช ราลงกรณ เพ อสร างแผนปฏ บ ต ร วมก นในการให บร การด านส ขภาพของประชาชน โดยให ความสาค ญก บส ขภาพของเด ก/เยาวชน และผ ส งอาย จ งได จ ดทาโครงการต างๆ ด งน 1. รณรงค ส งเสร มความร ด านส ขภาพอนาม ยแก ประชาชน 2. ม งส งเสร มให ประชาชนในเขตเทศบาลม ค ณภาพช ว ตท ด สามารถเข าถ งสถานบร การสาธารณส ข ข นพ นฐานของร ฐได ด ให การด แลเป นพ เศษสาหร บผ ส งอาย เช น จ ดต งศ นย บร การส ขภาพ เพ อเป ดบร การให แก ประชาชนท วไป ในว นอ งคาร ถ ง ว นพฤห สบด เวลา น. เป ดบร การอาท ตย ละ 3 ว น ให บร การ ตรวจว ดความด น และบร การเล กๆ น อยๆ จะได ไม ต องเด นทางไปถ งโรงพยาบาล โครงการเย ยมบ านยามเย น เทศบาลตาบลทองผาภ ม ร วมก บโรงพยาบาล อสม. และเจ าหน าท เทศบาลตาบล ทองผาภ ม ท ก 3 เด อนจะไปเย ยมผ ส งอาย ท บ าน (เช น ว ดความด น ตรวจเล อด แนะนาการบร โภคอาหาร และการออกกาล งกาย) ซ งถ อเป นการด แลทางจ ตใจ ของผ ส งอาย ด วย 3. เน นให ม ก จกรรมในการป องก นโรค และควบค มโรคต างๆ ท สามารถป องก นได และสามารถ ดาเน นการได อย างรวดเร ว ควบค มสถานการณ ของโรคได ในเบ องต น เช น ฉ ดพ นหมอกคว นก นป องก นไข เล อดออก เทศบาลตาบลทองผาภ ม ร วมก บสาธารณส ขอาเภอทองผาภ ม เข อนวช ราลง- กรณ อบต.ท าขน นและโรงพยาบาลทองผาภ ม รณรงค ควบค มและป องก น ไข เล อดออก 78

79 79 ฉ ดว คซ นป องก นโรคพ ษส น ขบ า เทศบาลตาบลทองผาภ ม ร วมก บปศ ส ตว อ.ทองผาภ ม ออกหน วยบร การ เคล อนท รณรงค ฉ ดว คซ นป องก นโรคพ ษส น ขบ าในเขตเทศบาล นายประเทศ บ ญยงค นายกเทศมนตร ตาบลทองผาภ ม กล าวว า เทศบาลตาบลทองผาภ ม ร วมก บปศ ส ตว อ.ทองผาภ ม ลงพ นท ในเขตเทศบาลตาบลทองผาภ ม เพ อทาการรณรงค ฉ ดว คซ นป องก นโรค พ ษส น ขบ าและทาหม นส น ข และแมว เน องจากป ญหาการเพ มข นของจานวนส น ข และแมวท ม เจ าของและ ไม ม เจ าของ ทาให เก ดป ญหาต างๆ ซ งเทศบาลตาบลทองผาภ ม จ ดโครงการน ข นมา เพ อสร างความต นต วและ กระต นให ประชาชนม ส วนร วม เห นความสาค ญในการนาส น ขและแมวไปฉ ดว คซ นและทาหม นท บร เวณ ช มชนต างๆ โดยไม เส ยค าใช จ าย ซ งพ นท ท เป นเป าหมาย ได แก ว ดท าขน น โรงเร ยน ตลาด ช มชนท ม ส น ข และแมว 4. โครงการศ นย กฎหมายค มครองเด กและเยาวชน อ ยการจ งหว ดทองผาภ ม ทาความร วมม อก บเทศบาลตาบลทองผาภ ม จ ดต งศ นย ฯ เพ อช วยเหล อ ให คาปร กษา ความร ในด านของกฎหมาย บรรเทา ท กข ด านกฎหมาย ซ งเป นการให บร การทางกฎหมายแก ประชาชนในช มชน และเข าส กระบวนการย ต ธรรมได อย างรวดเร ว ประหย ดเวลาและลด ค าใช จ ายในการเด นทาง จ งได ค ดจ ดต งศ นย ฯ ในท องถ นเทศบาลตาบลทองผาภ ม เป นสถานท ท ประชาชน ส วนใหญ มาใช บร การอย บ อยๆ ถ อว าเป นศ นย ของข อม ลข าวสารต างๆ และม ความใกล ช ดก บพ น อง ประชาชนมากท ส ด 5. โครงการอบรมเบ ยย งช พ และอบรมส งเสร มส ขภาพผ ส งอาย จ ดข นเพ อให ผ ส งอาย ได ร จ กการด แลตนเองในเร องของการเจ บป วย การป องก นอ บ ต เหต การด แล ส ขภาพร างกายตลอดจนการด แลส ขภาพจ ตของตนเอง เพราะจะเป นการช วยลดค าใช จ ายในการ ร กษาพยาบาล ไม เป นภาระต อครอบคร ว และย งสามารถเป นหล กรวมจ ตใจของครอบคร ว เป นท ปร กษาของ ช มชน และอย ร วมก บช มชนได อย างม ความส ขต อไป ซ งในการอบรมผ ส งอาย ได มาพบปะพ ดค ย แลกเปล ยน ความร ช วยเหล อซ งก นและก น และร วมก จกรรมต างๆ มากมาย ไม ว าจะเป นการตรวจส ขภาพ และให ความร ให คาปร กษาเก ยวก บส ขภาพ โดยเจ าหน าท จากโรงพยาบาลทองผาภ ม 6. จ ดต งและสน บสน นให ม ศ นย เยาวชน ลานก ฬา สถานท ออกกาล งกาย และสถานท พ กผ อนหย อน ใจให เพ ยงพอก บความต องการของประชาชน 79

80 80 ส งเสร มให ม การออกกาล งกายอย างต อเน อง เช น การเล นฮ ลาฮ ป การป น จ กรยานเส อภ เขา การจ ดให ม ชมรมแอโรบ คท เทศบาลท กว น ม การจ ดสรร งบประมาณเพ อสน บสน นด านการจ ดการให ม และส งเสร มการแข งข นก ฬา ประเภทต างๆ ให มากข น ส งเสร มให ม การรวมกล มและจ ดต งชมรม สมาคม และสโมสรเก ยวก บก ฬาและน นทนาการ นอกจากน ย งม การ รณรงค และเผยแพร ความร เพ อสร างจ ตสาน กให เด ก เยาวชน และประชาชนร กการก ฬา การออกกาล งกาย และการน นทนาการอย างต อเน อง ด านส งแวดล อม ปร บปร งระบบการระบายน าเด มท ม อย ให ด ย งข น เพ อแก ไขป ญหาน าท วมข งและระบายน าให ด ย งข น รวมท งขยายโครงข ายการระบายน าให ท วถ งท งเขต และในอนาคตให ม ระบบการบาบ ดน าเส ยรวมท ได มาตรฐานตามนโยบายของร ฐบาล เช น การข ดลอกท อระบายน า ซ งทาร วมก บเร อนจาทองผาภ ม การพ ฒนาในด านอ นๆ ส นค าพ นเม อง 1. ส งเสร มและพ ฒนาอาช พให ก บประชาชนในเขตเทศบาล โดยเฉพาะการส งเสร มการผล ตและ พ ฒนาค ณภาพส นค า OTOP ให ได มาตรฐาน เพ อเพ มม ลค าและรายได ให แก ประชาชน การแปรร ปผลผล ตทางการเกษตร อาท เช น มะม วงแช อ ม ส ปปะรดแช อ ม ปลาส ม 80

81 81 2. ส งเสร มและสน บสน นการจ ดก จกรรมเก ยวก บภ ม ป ญญาไทยของท องถ น ให แพร หลายในเด ก เยาวชนและประชาชนท วไป ในร ปแบบการจ ดก จกรรม น ทรรศการภ ม ป ญญาไทยท องถ นจากผ ทรงค ณว ฒ ภ ม ป ญญาไทย หร อจากศ ลป นแห งชาต ซ งเป นท ยอมร บ ส นค าพ นเม อง ขนมทองโย ะ ด านการบร การประชาชน 1. ให บร การประชาส มพ นธ เผยแพร ข อม ลข าวสารของเทศบาล และหน วยงานท เก ยวข องอ นให ก บ ประชาชนร บทราบในร ปแบบเอกสาร แผ นพ บ วารสาร เอกสาร ประชาส มพ นธ เส ยงตามสาย/ไร สาย (บร การระบบ wifi ฟร โดยร วมม อก บท โอท ) ทางเคเบ ลท ว เพ อการศ กษา ป ายไฟว งอ ตโนม ต และการ ประชาส มพ นธ เคล อนท 2. ส งเสร มให น กเร ยน เยาวชน ประชาชนได ร บการศ กษา การถ ายทอดความร ทางด านว ชาการ และ อาช พด านต างๆ จากบ คลากร น กว ชาการ ผ ม ความร และประสบการณ โดยตรง และทางด านส อต างๆ เช น หน งส อเร ยน ตาราเร ยน ทางเคเบ ลท ว เพ อการศ กษา (บร การเคเบ ลท ว เพ อการศ กษา โดยร บการถ ายทอดมา จากโรงเร ยนไกลก งวล ผ ร บบร การเส ยค าใช จ ายเพ ยงค าสายเคเบ ล ประมาณ บาท สามารถด ได ฟร ตลอด) ท ว สาธารณะ เป นต น 3. พ ฒนาการศ กษาระด บปฐมว ย เพ อเตร ยมความพร อมก อนเข าร บการศ กษาพ นฐาน โดยการขยาย ศ นย พ ฒนาเด กเล กก อนว ยเร ยนของเทศบาลจากท ม อย เด มค อ ศ นย พ ฒนาเด กเล กของเทศบาลตาบลทองผา ภ ม เพ อให เด กระด บปฐมว ยได ร บการศ กษาเตร ยมความพร อมเพ มข นอย างท วถ ง และไม เส ยค าใช จ าย หร อ เส ยค าใช จ ายน อยท ส ด ศ นย พ ฒนาเด กเล กจ ดต งข นตามมาตรฐานการศ กษาพ ฒนาการของเด ก พ ฒนาบ คลากรของท องถ น ส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชนในการบร หารงานเทศบาลให มากท ส ด ในร ปแบบการร บร ข าวสาร การแสดงความค ดเห น หร อร วมทางานก บเทศบาลในก จกรรมต างๆ เป นต น อ นจะเก ดความเข าใจ และสร างจ ตสาน กให ประชาชนค ดว าเทศบาลเป นองค กรของตนเอง (เช น การทาประชาคม ใครต องการ เสนอแนะในเร องใดก สามารถทาได ) 81

82 82 ประมวลภาพ 82

83 83 83

84 84 ว นท 11 เมษายน 2554 โรงพยาบาลทองผาภ ม พญ.นวลจ นทร เวชส วรรณมณ ร กษาการตาแหน งผ อานวยการโรงพยาบาลทองผาภ ม ข อม ลการเจ บป วยและการร กษาโรค ข อม ลท วไป โรงพยาบาลทองผาภ ม เป นโรงพยาบาลช มชนขนาด 90 เต ยง โรงพยาบาลทองผาภ ม เป นหน วยงาน หน วยหน งของอาเภอทองผาภ ม ท ม บ คลากรท ม ความสามารถในด านต างๆ และย งให การสน บสน นใน ก จกรรมของหน วยต างๆ ของอาเภอ เช น ตรวจส ขภาพผ ส งอาย ในการอบรมด านสาธารณภ ยต าง เช น การก ช พ หร อ อ บ ต เหต หม เป นต น โรงพยาบาลทองผาภ ม ย งร วมจ ดก จกรรมต างๆ สาหร บงานในหน วยงานอาเภอทองผาภ ม เช น ก ฬา หน วยงานของอาเภอทองผาภ ม การส งต วนางงามเข าร วมในงานพ ธ ต างๆ โรงพยาบาลทองผาภ ม ย งให ความร แก น กเร ยนน กศ กษาตามโรงเร ยนต างๆในเขตอาเภอทองผาภ ม ในด านความร ด านสาธารณส ข และให ความร แก ประชาชนในช มชนเขตอาเภอทองผาภ ม อ กด วย เขตร บผ ดชอบรพ.ทองผาภ ม หม ท 1 : เทศบาลตาบล และ อบต. ท าขน น หม ท 2 : อบต.ท าขน น 84

85 85 ข อม ลประชากรในเขตร บผ ดชอบ รพ.ทองผาภ ม หม ท 1 หม ท 2 ต.ท าขน น เป นชาวไทยร อยละ 51 และต างชาต ร อยละ 49 บร บทโรงพยาบาล จานวนเต ยงท ได ร บอน ม ต (ป 51) 90 เต ยง จานวนเต ยงจร ง 88 เต ยง จานวนหอผ ป วย (ไม แยกแผนก) ผ ป วยใน ๑ : ผ ป วยชาย 34 เต ยง ผ ป วยใน ๒ : ผ ป วยหญ ง 33 เต ยง ต กส ต กรรม 21 เต ยง (ไม รวมเต ยงเด กแรกคลอด ) ท ศทางการเต บโต รพ.ทองผาภ ม พ.ศ รพช. 30 เต ยง พ.ศ รพช. 60 เต ยง พ.ศ รพช. 90 เต ยง (ท ต ยภ ม 2.2) พ.ศ พ ฒนาส Node ทร พยากรบ คคล ม เจ าหน าท ท งหมด 162 คน แพทย 6 คน (เวชปฏ บ ต 2 คน, ก มารแพทย 2 คน, อาย รกรรม 1 คน, ว ส ญญ 1 คน) ท นตแพทย 3 คน เภส ชกร 3 คน พยาบาล 56 คน (พยาบาลว ชาช พ 53 คน, พยาบาลเทคน ค 3 คน) เทคน คการแพทย 2 คน (น กว ทยาศาสตร การแพทย 1 คน, ร งส เทคน ค 1 คน) พน กงานอ นๆ 90 คน 85

86 86 ขอบเขตบร การ รอยย มเบ กบาน บร การด วยใจ ห วงใยท กคน ครอบคล มประชาชน อ.ทองผาภ ม เขตใกล เค ยงของ อ.ไทรโยค /ส งขละบ ร ตรวจร กษาท วไป อาย รกรรม ว ส ญญ ก มารเวชกรรม จ กษ (รพ.พหลฯ) ว ส ยท ศน (Vision) เราค อ โรงพยาบาลค ณภาพของช มชน พ นธก จ ( Mission ) 1. ให บร การส ขภาพแก ประชาชน อย างม มาตรฐานว ชาช พ 2. พ ฒนาโรงพยาบาลให ม ค ณภาพมาตรฐาน เก ดความพ งพอใจ แก ผ ร บบร การ 3. เป นศ นย กลางการร กษาและส งต อสาหร บสถานบร การ ใกล เค ยงและเคร อข าย เป าประสงค (goals) ผ ให บร การ ม ความร และท กษะปลอดภ ยจาก การทางาน ม ความพ งพอใจในการทางาน ผ ร บบร การ ปลอดภ ย ม ความพ งพอใจ โรงพยาบาล การบร หารงาน และการจ ดบร การท ม ค ณภาพและได มาตรฐาน ช มชน ประชาชนม ส ขภาพด ข อม ลการให บร การ ส ดส วนผ มาร บบร การ จาแนกตามส ทธ การ ร กษา ป 2553 UC ร อยละ 56 ข าราชการ ร อยละ 14 ปกส.ร อยละ 3% แรงงานต างด าว ร อยละ 5% ไร ส ทธ 22% 86

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

321 ม.4 ต.โยนก อ.เช ยงแสน จ.เช ยงราย 57150

321 ม.4 ต.โยนก อ.เช ยงแสน จ.เช ยงราย 57150 ความเป นมาม ลน ธ อาสาพ ฒนาเด ก เช ยงราย (ม ลน ธ บ านคร น า) ความเป นมา ม ลน ธ อาสาพ ฒนาเด ก สาขาเช ยงราย (ม ลน ธ บ านคร น า) เป น องค กรเอกชนท ม งม นพ ฒนาแก ไขป ญหาการค ามน ษย อาเภอแม สาย อาเภอ เช ยงแสน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information