สาขาว ชาการการบ ญช คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2554

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สาขาว ชาการการบ ญช คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2554"

Transcription

1 โครงการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อน กรณ ศ กษาการทาบ ญช คร วเร อน ช มชนบ านแม โจ ตาบลหนองหาร อาเภอส นทราย จ งหว ดเช ยงใหม DEVELOPMENT ACCOUNT SYSTEM CASE STUDY: DEVELOP ACCOUNTING SYSTEM AT MAE JO VILLAGE NONGHAN SUB-DISTRICT, SANSAI DISTRICT, CHIANGMAI PROVINCE. นางสาวณ ฐนร นางสาวร ชน นางสาวอ ญญเรศ ฝ นเร อนแก ว ใจคา ชมสวรรค สาขาว ชาการการบ ญช คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2554

2 ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อน กรณ ศ กษา : การทาบ ญช คร วเร อน ช มชนบ านแม โจ ตาบลหนองหาร อาเภอส นทราย จ งหว ดเช ยงใหม คณะผ จ ดทาโครงการ : นางสาวณ ฐนร ฝ นเร อนแก ว นางสาวร ชน ใจคา นางสาวอ ญญเรศ ชมสวรรค สาขาว ชา : การบ ญช คณะ : บร หารธ รก จ ป การศ กษา : 2554 บทค ดย อ การพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อนแก น กเร ยนโรงเร ยนบ านแม โจ เพ อการบร หารทางการเง น ของตนเอง ว ตถ ประสงค ของการทาโครงการ ด งน 1. ม งหว งให คนในช มชนเข าใจระบบบ ญช คร วเร อนและสามารถประย กต ใช ได 2. ม งหว งให คนในช มชนม ระบบการจ ดการด านการเง นอย างม นคงและม ประส ทธ ภาพ 3. ม งหว งให คณะผ จ ดทาได ม ประสบการณ การทางานร วมก บช มชน 4. ม งหว งให คณะผ จ ดทานาความร บ รณาการส ช มชน ทางคณะผ จ ดทาวางในการจ ดทาโครงการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อน เพ อส งเสร มการ บร หารทางการเง นให แก น กเร ยนโรงเร ยนบ านแม โจ ท เข าร วมโครงการรวมท งส น 20 คน ม ความ เข าใจถ งระบบบ ญช คร วเร อน การบ นท กบ ญช คร วเร อนและ การสร ปยอดรายร บ-รายจ ายเพ อให ผ เข าร วมโครงการ ม การตระหน กถ งการใช จ ายเง นในแต ละว น อ กท งผ เข าร วมโครงการย งทราบ อ กว า แต ละว นน นม รายได เท าใด แต ละว นน นใช จ ายเง นไปเท าใด จาเป นต อการอ ปโภคบร โภค หร อไม ต วช ว ดอย างเด นช ดค อ เง นเก บออมหากผ เข าร วมโครงการม เง นเก บมากก ถ อได ว า ม การ บร หารการเง นท ด มากเท าน น ย งว ดผลได จากพฤต กรรมการใช จ ายเง น โดยส งเกตได จากการบ นท ก บ ญช คร วเร อนในแต ละว น สร ปยอดในแต ละเด อน แล วนามาเปร ยบเท ยบก น ก จะทราบถ ง พฤต กรรมการใช จ ายเง นอย างรอบคอบหร อไม นอกจากน ทางคณะผ จ ดทาก ย งได จ ดท า แบบสอบถาม เพ อประเม นข นตอนการทางานของโครงการว าประสบความสาเร จมากน อยแค ไหน ทางคณะผ จ ดทาได ม การอธ บายถ งข นตอนการทางาน ก อนท จะทาการแจกสม ดรายร บ-รายจ าย ให แก ผ เข าร วมโครงการ เพ อให เข าใจถ งว ธ การท ตรงก นและตอบข อสงส ยท กข อสงส ย หล งจากน น ได ม การสอบถามผ เข าร วมโครงการว า ได ร บความร ในเร องใดท จะนาไปปฏ บ ต หล งจากอธ บาย

3 ข นตอน หล งจากผ านระยะเวลาหล งจากทาโครงการ 8 เด อน ผลการทาโครงการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อนจากแบบสอบถามและแบบประเม นพบว า ผ เข าร วมโครงการท ม ความสนใจค ดเป นร อยละ 60 เป นผ หญ งท งหมด และร อยละ 40 ผ ชายท งหมด ค ดเป นร อยละ 100 ม อาย ระหว าง ป ค ด เป นร อยละ 65 ผ เข าร วมโครงการม ความเข าใจในการบ นท กบ ญช รายร บ-รายจ าย ร อยละ 57 ผ เข าร วมโครงการม ระบบการจ ดการด านการเง นอย างม นคงและม ประส ทธ ภาพ ร อยละ 60 คณะ ผ จ ดทาม ประสบการณ ในการเข าร วมทางานร วมก บช มชนโดยท ผ เข าร วมโครงการเข าใจ และร อย ละ 66 สามารถเผยแพร ความร ส ช มชนได คณะผ จ ดทานาความร บ รณาการส ช มชนทาให ผ เข าร วม โครงการม เง นเก บออม คาสาค ญ : การพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อน / การบ นท กบ ญช คร วเร อน / น กเร ยนโรงเร ยนบ านแม โจ / การบร หารทางการเง น

4 ก ตต กรรมประกาศ โครงการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อนน ม เป าหมายหล กเพ อส งเสร มและพ ฒนาหล กการ บ นท กบ ญช รายร บ-รายจ ายให แก น กเร ยนโรงเร ยนบ านแม โจ ท นาไปส การพ ฒนาการบร หารการเง น ของบ คคลโดยเน นการบร หารการเง นเป นสาค ญซ งต องประกอบด วยความร ท กษะและเจตคต ท ด ต อ การทาโครงการ ท จะใช เพ อการอธ บายการบ นท กบ ญช ท จะนาไปส การพ ฒนาและการแก ไขป ญหา ทางด านการใช จ ายเง นได อย างเหมาะสมคณะผ จ ดทาโครงการขอขอบพระค ณอาจารย ท ปร กษา โครงการ อาจารย ศร พร จ นทร ต ะร งษ และอาจารย เบญจวรรณ เหล ยมจ นดาท ช วยด แลและให คาปร กษาแก คณะผ จ ดทา โรงเร ยนบ านแม โจ ท ตอบร บการเข าร วมโครงการ และมอบหมายให คณะ ผ จ ดทาดาเน นโครงการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อนน โรงเร ยนบ านแม โจ ม โอกาสได รณรงค ให น กเร ยนโรงเร ยนบ านแม โจ ม การใช และบร หารด านการเง นท ด ข น และให คะแนนแก ผ ท ม ความ ต งใจในการบ นท กบ ญช ท ด และขอขอบพระค ณอาจารย ส น ตยา ผ ทาหน าท คอยต ดตามและบอก พฤต กรรมของผ เข าร วมโครงการให คณะผ จ ดทาได ทราบ จนทาให โครงการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อนสาเร จล ล วงด วยด โครงการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อนน จะสาเร จไม ได ถ าปราศจากความ ร วมม อช วยเหล ออย างย งจากก ลยาณม ตรของน กเร ยนโรงเร ยนบ านแม โจ ท สละเวลาอ นม ค าให ผ จ ดทาโครงการได อธ บายข นตอนการบ นท กบ ญช คร วเร อน และเข าร วมก จกรรม ตลอดจน อาจารย ท เก ยวข อง และผ ปกครองของน กเร ยนโรงเร ยนบ านแม โจ ท เข าใจในการจดบ นท กบ ญช และการให ความร วมอ น ๆ คณะผ จ ดทาโครงการขอขอบค ณผ ม ค ณ ปการท กท านท ง ท ได กล าวนามและม ได กล าวนามไว ณ โอกาสน อ กคร ง หน ง คณะผ จ ดทา 28 ก มภาพ นธ 2555

5 สารบ ญ บทค ดย อ ก ก ตต กรรมประกาศ ค สารบ ญ ง บทท 1 บทนา ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา 2 ว ตถ ประสงค ของโครงการ 2 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 3 ขอบเขตของโครงการ 3 คาจาก ดความท ใช ในโครงการ 4 บทท 2 แนวค ดทฤษฎ และงานโครงการท เก ยวข อง แนวความค ดหร อทฤษฎ ท เก ยวข องท นามาใช ในโครงการ 5 ผลงานโครงการท เก ยวข องท นามาใช ในการแก ไขป ญหา 9 บทท 3 ข นตอนการดาเน นงาน การดาเน นงาน 10 การเก บรวบรวมข อม ล 10 ว ธ การว เคราะห ข อม ล 11 บทท 4 ผลการดาเน นงาน ผลการว เคราะห ข อม ล 13 สร ปแบบสอบถาม 18 บทท 5 สร ปผล อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ สร ปผล 20 อภ ปรายผล 20 ข อเสนอแนะ 21 บรรณาน กรม 22 ภาคผนวก 23 ประว ต ผ จ ดทาโครงการ 28 แบบสอบถาม 31 หน า

6 บทท 1 บทนา ม การพบหล กฐานว า การบ ญช เก ดข นมากกว า 4,000 ป มาแล ว สม ยน นได ม การจ ดทาบ ญช ส นค า บ ญช ค าแรง และค าภาษ อากร ในเมโสโปเตเม ย ต อมาก อนคร สต ศตวรรษท 14 พ อค าชาว อ ตาเล ยนได พ ฒนาระบบบ ญช ค ข นเป นคร งแรก แต หล กเกณฑ ต างๆ ท เขาค ดข นน นไม ได รวมไว จนกระท งในป ค.ศ นาย FRA LUCA PACIOLI ได แต งหน งส อช อ เร ยกส นๆ ว า Summa เป นตาราว าด วยการคานวณเก ยวก บเลขคณ ต พ ชคณ ต การแลกเปล ยนเง นตรารวมท งการบ ญช ซ ง เขาได รวบรวมกฎเกณฑ ต างๆ ของหล กการบ ญช ค ไว อย างสมบ รณ จนได ร บการยกย องว าเป น บ ดา ว ชาการบ ญช ต อมาราวคร สต ศตวรรษท 18 เก ดการปฏ บ ต ทางอ ตสาหกรรมข นในย โรป ทาให เก ด การเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จคร งใหญ ม การลงท นมากข น โดยเฉพาะม การลงท นร วมก น ทาให เก ดความค ดท จะบ นท กบ ญช ก จการแยกต างหากจากเจ าของ เพ อจะได ร บทราบว าใครลงท นเท าใด และม ส ทธ ส วนได ส วนเส ยในก จการเท าใด นอกจากน นย งม การจ ดทางบการเง นเพ อรายงานถ งผล การดาเน นงานและฐานะของธ รก จให ผ ร วมลงท นได ทราบ ซ งแนวความค ดน เป นท ยอมร บและใช ก นอย จนถ งป จจ บ น เศรษฐก จไทยในป 2554 ย งคงม ป จจ ยเส ยงท จะส งผลกระทบต อเศรษฐก จไทยได แก (1) ป ญหาเศรษฐก จของสหร ฐฯ สหภาพย โรป และญ ป น โดยเฉพาะเศรษฐก จสหร ฐฯ ท ย งม อ ตราการ ว างงานส งกว าร อยละ 9.4 ของกาล งแรงงานรวม ขณะท สหภาพย โรปย งคงประสบป ญหาหน สาธารณะ และญ ป นย งคงประสภาวะการใช จ ายภายในประเทศท ชะลอต ว และแนวโน มค าเง นเยนท แข งค าข นกระทบต อการส งออก (2) ความฝ นผวนของเง นท นเคล อนย าย (3) แรงกดด นจากเง นเฟ อ (4) การขาดแคลนแรงงานในบางอ ตสาหกรรม อย างไรก ด ในป 2554 เศรษฐก จไทยย งได ร บป จจ ย บวกจากแรงส งของการขยายต วทางเศรษฐก จในป 2553 รวมถ งเสถ ยรภาพเศรษฐก จท ม นคง และ การดาเน นนโยบายการคล งแบบผ อนคลายต อเน องในป 2554 ทาให สศค. คาดว าเศรษฐก จไทยในป 2554 จะขยายต วได ร อยล ะ 4.5 ต อป การทาบ ญช คร วเร อน ถ อว าม ความสาค ญอย างย งต อแนวทางส ความพอเพ ยง ผ ปฏ บ ต จะต อง ร จ กประมาณตนเอง ม การวางแผนการใช จ ายอย างรอบคอยม สต ในการดารงช ว ต ซ งการวางแผนท ด น นจาเป นจะต องม การจดบ นท กข อม ลท ถ กต อง ม การเก บข อม ลเก ยวก บรายร บและรายจ ายของ คร วเร อน เพ อจ ดทาเป นบ ญช คร วเร อน และนาข อม ลท ได มาพ จารณาหาว ธ การเพ มรายร บและลด รายจ ายท ไม จาเป นเพ อให เก ดความพอด หากม ส วนท เหล อก ให เก บไว ออมเพ อใช ในอนาคต

7 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา จากสภาวะส งคมป จจ บ นท เต มไปด วยกระแสว ตถ น ยมและความฟ มเฟ อยจ งทาให คนไทย เด นทางผ ดจนเก ดป ญหาหน ส นไม จบส นและอย างไรก ตาม ถ าคนไทยย งม ทางออกค อการพ งพา ตนเองได ร จ กการม ความพอประมาณ ม เหต ผลตามแนวทางปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง ของ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช ร ชการท 9 ทรงมองเห นความสาค ญของการม ภ ม ค มก น แลความพออย พอก น โดยเฉพาะการใช จ ายเง นเป นสาค ญซ งการทาบ ญช ม บทบาทท สาค ญในการวางแผนทางการเง นในป จจ บ น การทาบ ญช ค อ การจดบ นท ก ข อม ลเก ยวก บป จจ ยในการดารงช ว ตของตนเองและครอบคร ว และรวมไปถ งหน วยงานระด บประเทศข อม ลท ได จากการบ นท กบ ญช เป นต วบ งช อด ตป จจ บ น อนาคตของตนเอง ซ งสามารถนาข อม ลท ได จากการบ นท กไปวางแผนทางด านการเง นของตนเอง ซ งทางโรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จได เล งเห นประโยชน ของการจ ดทาบ ญช คร วเร อน จ งจ ดต งคณะน กศ กษาประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 3 (ปวช.3) จ ดทา โครงการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อนกรณ ศ กษาการทาบ ญช คร วเร อนในเด กช มชนบ านแม โจ ซ งบ ญช คร วเร อนม ความ เหมาะสมและง ายต อการนามาปร บประย กต ใช ก บท กครอบคร วและหน วยงานต าง ๆ โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ และน กศ กษาสาขาการบ ญช คณะบร หารธ รก จ ระด บประกาศน ยบ ตรช นป ท 3 ม จ ดม งหมายในการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อนในช มชนเพ อให บ คคลในช มชนได เล งเห นความสาค ญของการทาบ ญช คร วเร อน และสามารถนาไปประย กต ใช ใน ช ว ตประจาว นของตนเองและครอบคร ว ซ งทางคณะผ จ ดทาหว งว าท านผ ทาบ ญช คร วเร อนจะได ร บ ทราบรายได และค าใช จ ายท แท จร ง และหว งว าท านจะนาผลจากการทาบ ญช คร วเร อนไปปร บใช ก บ การใช จ ายทางการเง นให ด ข นและเก ดประโยชน ส งส ด ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1. ม งหว งให คนในช มชนเข าใจระบบบ ญช คร วเร อนและสามารถประย กต ใช ได 2. ม งหว งให คนในช มชนม ระบบการจ ดการด านการเง นอย างม นคงและม ประส ทธ ภาพ 3. ม งหว งให คณะผ จ ดทาได ม ประสบการณ การทางานร วมก บช มชน 4. ม งหว งให คณะผ จ ดทานาความร บ รณาการส ช มชน

8 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. ทาให คนในช มชนบ านแม โจ ได เข าใจเก ยวก บระบบการบ ญช คร วเร อนและสามารถ นาไปใช ได จร ง 2. คนในช มชนบ านแม โจ ได เข าใจเก ยวก บการจ ดการด านการเง นของครอบคร วและสามารถ นาไปใช ได อย างถ กต อง 3. ทาให คนในช มชนได ทราบถ งรายร บ-รายจ าย ท แท จร งในแต ล ะเด อน 4. คณะผ จ ดทาได ฝ กการทางานเป นท มและฝ กการประสานงานก บช มชน 5. คณะผ จ ดทาสามารถบ รณาการความร ส ท องถ น ประโยชน ท น กศ กษาจะได ร บ 1. ทาให คนในช มชนบ านแม โจ ได เข าใจเก ยวก บระบบการบ ญช คร วเร อนและสามารถ นาไปใช ได จร ง 2. คนในช มชนบ านแม โจ ได เข าใจเก ยวก บการจ ดการด านการเง นของครอบคร วและสามารถ นาไปใช ได อย างถ กต อง 3. ทาให คนในช มชนได ทราบถ งรายร บ-รายจ าย ท แท จร งในแต ล ะเด อน 4. คณะผ จ ดทาได ฝ กการทางานเป นท มและฝ กการประสานงานก บช มชน 5. คณะผ จ ดทาสามารถบ รณาการความร ส ท องถ น ขอบเขตของการพ ฒนา 1. ขอบเขตเน อหา ในการพ ฒนาคร งน จ ดทาการพ ฒนาระบบการบ ญช คร วเร อนให เด กน กเร ยนโรงเร ยนบ าน แม โจ อาเภอส นทราย จ งหว ดเช ยงใหม โดยศ กษาการดาเน นงานจากอาจารย ผ สอน รวมถ งป ญหา และอ ปสรรคในการดาเน นงาน ในแต ละข นตอนของการพ ฒนาระบบบ ญช คร ว 2. ขอบเขตด านประชากร ประชากรในการว จ ยคร งน ค อประชากรในพ นท โรงเร ยนบ านแม โจ ต.หนองหาร อ.ส น ทราย จ.เช ยงใหม

9 คาน ยามศ พท เศรษฐก จพอเพ ยง (Sufficiency Economy) เป นปร ชญาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วทรงม พระราชดาร สช แนะแนวทางการดาเน นช ว ตแก พสกน กรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว า 25 ป ปร ชญาน ช ถ งแนวการดารงอย และปฏ บ ต ตนของประชาชนในท กระด บต งแต ระด บครอบคร ว ระด บช มชนจนถ งระด บร ฐ ท งในการพ ฒนาและบร หารประเทศให ดาเน นไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพ ฒนาเศรษฐก จเพ อให ก าวท นต อโลกย คโลกาภ ว ตน เศรษฐก จ (Economy) ค อ การกระทาใด ๆ อ นก อให เก ด การผล ต การจาหน ายและการ บร โภค การวางแผนทางการเง น (Financial Planning) ค อ การวางแผนการใช เง นของตนเอง หร อ ครอบคร ว เพ อให การใช จ ายเง นของต วเองเป นไปอย างไม ผ ดพลาดและเป นระบบ ว ตถ น ยม (Materialism) ค อ การน ยมในว ตถ ร ปล กษณ ท สวยงาม ย ห อด ง ราคาแพง แล ว บางอย างก ค ณภาพด ด วย ความพอประมาณ (Abstinence) ค อ ความพอด ท ไม น อยเก นไปและไม มากเก นไป โดยไม เบ ยดเบ ยนตนเองและผ อ น เช น การผล ตและการบร โภคท อย หน ส น (Liability) ค อ เง นท ผ หน งต ดค างอย จะต องใช ค นให ก บอ กผ หน ง การประสานงาน (Liaison) ค อ การจ ดให คนในองค กรทางานส มพ นธ สอดคล องก นโดย จะต องตระหน กถ งความร บผ ดชอบ บ ญช คร วเร อน (Household accounts) ค อ บ ญช รายร บรายจ ายท เก ดข นในแต ละว น การจด รายร บรายจ ายของตนเองในแต ละว นก เพ อทาให สามารถคานวณค าใช จ าย หร อว า วางแผนค าใช จ าย ในแต ละอาท ตย เป นการวางแผนการใช เง นอย างหน ง เง นออม (Savings) ค อ จานวนเง นส วนหน งท แบ งมาจากรายได และเก บสะสมไว ท ละเล กละ น อย เพ อสารองไว ใช ในอนาคต หร อในยามฉ กเฉ น ตามความเหมาะสมก บสถานะของตนเองและ ครอบคร ว บ รณาการ (Integration) ค อ การนาเอาศาสตร สาขาว ชาต าง ๆ ท ม ความส มพ นธ เก ยวข องก น มาผสมผสานเข าด วยก นให กลมกล นเป นเน อเด ยวก น จนม ความสมบ รณ ครบถ วนในต วเอง เพ อ นามาใช ประโยชน การจ ดหล กส ตรและจ ดการเร ยนการสอน

10 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทความค ดย อ การจ ดทาบ ญช รายได - รายจ าย เพ อค ณภาพช ว ตท ย งย นของเกษตรกร เร อง การจ ดทาบ ญช รายได รายจ ายให เกษตรกร หน วยงาน ธนาคารเพ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตรสาน กงานจ งหว ดลพบ ร หล กการและเหต ผล ในสถานการณ ป จจ บ น ครอบคร วเกษตรกรไทยโดยท วไป ย งดารงช ว ตอย ด วยความ ประมาท ท งด านการผล ต และการบร โภค นอกจากน นย งไม ได ให ความสาค ญต อการบร หาร การเง นของครอบคร วทาให ไม ทราบว าแต ละว น แต ละเด อน ม รายได เท าใด ม ค าใช จ ายอะไรบ าง และใช จ ายอย างไม ประหย ด ไม เก บออมอย างสม าเสมอ อ นเป นเหต ของการใช จ ายเก นต ว ไม สมด ล ก บรายได ม ภาระหน ส น และไม สามารถท จะว างแผนการเง นในอนาคตได สาน กงาน ธ.ก.ส. จ งหว ดลพบ ร ได เล งเห นว า หล กการของระบบบ ญช เป นเคร องม ออ น สาค ญท จะช วยให ครอบคร วเกษตรกรสามารถบร หารจ ดการทางการเง นของครอบคร วได ซ งจากา กรดาเน นงานท ผ านมา ธ.ก.ส. ได เห นป ญหาต างๆ เช น ค าใช จ ายในคร วเร อนส ง ต นท นการผล ตส ง รายได ภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตรต า จ งร วมก นจ ดทา แผนการเง น - การออม หร อ ธนาคารช มชน แผนว สาหก จช มชนแผนการตลาด เป นต น หล งจากน นจ งนาแผนไปส การปฏ บ ต จะเห นได ว าบ ญช ในคร วเร อนเป นรากฐานสาค ญในระด บป จเจกชน ซ งจะทาให ม การค อยอก ไปในระด บช มชนต อไป ด วยความสาค ญด งกล าว ด งน น ธ.ก.ส. จ งจ ดให ม โครงการ "ครอบคร ว เกษตรกรไทยร วมใจ ทาบ ญช คร วเร อน เพ อเป นการส งเสร มให ครอบคร วเกษตรกร ได เป น ความสาค ญของการทาบ ญช อ นจะนาไปส การบร หารจ ดการทางการเง นของครอบคร วเกษตรกร ได อย างม ประส ทธ ภาพ ค อ ร รายได ร รายจ าย ร กาไร ร ขาดท น ร ถ งการใช จ ายอย างไรไห เก ดประโยชน ส งส ด และนาไปส การออมในท ส ด

11 ว ตถ ประสงค 1. เพ อจ ดประกายการเร ยนร เก ยวก บการบร หารการเง นให แก ครอบคร วของเกษตรกร โดยใช หล กของการจ ดทาบ ญช คร วเร อนอย างง าย ซ งม การจดบ นท กรายร บ - รายจ าย เป นประจา และม การ ปร บเปล ยนพฤต กรรมหล งการจ ดทาบ ญช คร วเร อน 2. เพ อส งเสร มให เยาวชนได ม การเร ยนร การจ ดการบร หารการเง นของครอบคร ว เร ยนร หล กการบ ญช และให ม น ส ยการใช จ ายท ม ประโยชน ร จ กการออม 3. เพ อเช อมโยงบ ญช คร วเร อนในระด บป จเจกชน ส บ ญช ช มชน ตลอดจนจ ดทาแผนช มชน พ งตนเองเพ อแก ไขป ญหาหน ส น และความยากจน เป าหมาย 1. เป าหมายตามกล มเกษตรกร ในระยะเร มแรกของโครงการ ธ.ก.ส. จะดาเน นการส งเสร มให ครอบคร วเกษตรกร ไทยจ ดทาบ ญช คร วเร อนจานวน 12,000 ครอบคร ว โดยผ านกล มบ คคลเป าหมาย ด งน ระด บเกษตรกร ธ.ก.ส. จะร วมก บหน วยงานภาคร ฐ และสถานศ กษา ส งเสร มให เกษตรกร จ ดทา บ ญช คร วเร อน โดยแจกสม ดบ ญช คร วเร อนให เกษตรกรไปจดบ นท กรายร บ - รายจ าย อย างง าย ซ ง กาหนดกล มเป าหมายในระยะเร มแรกจานวน 12,000 ครอบคร ว ด งน 1) กล มเกษตรกร / ช มชนท ผ านการอบรมส จธรรมช ว ตตามโครงการพ กชาระหน และลดภาระหน 5,000 ช มชน จานวน 8,600 คร วเร อน 2) กล มเกษตรกร / ช มชนท ผ านการเร ยนร แผ นแม บทช มชน จานวน 500 คร วเร อน 3) เกษตรกรตามโครงการแก ไขป ญหาหน ส นภาคประชาชนของร ฐบาล (หน นอก ระบบ) จานวน 500 คร วเร อน 4) เกษตรกรท ม ป ญหาการชาระหน (หน ในระบบ) จานวน 1,000 คร วเร อน 5) สมาช กกองท นหม บ าน 50,000 กองท น จานวน 1,000 คร วเร อน ระยะเวลาดาเน นงาน ต งแต ว นท 1 ส งหาคม ม นาคม 2549

12 ผลท คาดว าจะได ร บ 1. ครอบคร วเกษตรกรม การจ ดทาบ ญช คร วเร อนอย างง ายอย างต อเน อง 2. ครอบคร วเกษตรกรม การบร หารการเง น ท ร รายได ร รายจ าย ร กาไร ร ขาดท น สามารถ จ ดสรรเพ อการเก บออม หร อใช จ ายในอนาคตได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. เยาวชนของชาต ม ความร ความเข าใจในด านการบร การทางการเง นในครอบคร วในทางท เป นประโยชน และสามารถจ ดทาบ ญช อย างง ายได 4. ครอบคร วเกษตรกรสามารถเช อมโยงบ ญช คร วเร อนส บ ญช ช มชน ให บ งเก ดผลในการ แก ไขป ญหาหน ส น และความยากจน ผ จ ดทา นางจ รวรรณ วงษ บ ตรรอด ตาแหน ง พน กงานบร หารเง นท น 9 ห วหน าหน วยงานท ร บผ ดชอบ นายอาณ ฐพงษ ศ กด เจร ญ ตาแหน งผ อานวยการธนาคารเพ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร สาน กงานจ งหว ดลพบ ร ผ แทนกระทรวงการคล ง นางปร ศนา พลอยน อย ตาแหน งคล งจ งหว ดลพบ ร

13 เอกสารท เก ยวข อง รายงานการประเม นโครงการจ ดท าบ ญช คร วเร อน เพ อเสร มสร างภ ม ป ญญาทางบ ญช ตาม แนวค ดปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการให บร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม ศ นย ศ กษาและพ ฒนาระบบตรวจสอบบ ญช มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร คณะว ทยาการจ ดการ ว นท 4 กรกฎาคม 1 ก นยายน 2553 แผนงาน/โครงการ : โครงการจ ดทาบ ญช คร วเร อนเพ อเสร มสร างภ ม ป ญญาทางบ ญช ตาม แนวค ดปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ประเด นย ทธศาสตร : เสร มสร างศ กยภาพและมาตรฐานการบร การว ชาการแก ส งคม การ พ ฒนาคนในช มชน ส งคมให เข มแข งและย งย น พ งพาตนเองได ตามแนวพระราชดาร เศรษฐก จ พอเพ ยง ผ ร บผ ดชอบ : คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร หน วยงานท ร บผ ดชอบ : คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร บทสร ปผ บร หาร ศ นย ศ กษาและพ ฒนาระบบตรวจสอบบ ญช ได เร มดาเน นงานเม อป พ.ศ โดยคณะ ว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ม ภารก จหล กค อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและบร การ ว ชาการส ส งคม โดยศ นย ศ กษาและพ ฒนาระบบตรวจสอบบ ญช ม อาจารย ท ม ความร ความสามารถ โดยตรง ม น กศ กษาท ม ความร ในการตรวจสอบบ ญช และสามารถถ ายทอดความร ให ก บบ คคลอ นให ทาบ ญช ได และช วยให น กศ กษาเก ดความเช อม นกล าแสดงออก ศ นย ศ กษาและพ ฒนาระบบตรวจสอบบ ญช ได ร วมก บสาน กงานตรวจสอบบ ญช สหกรณ จ งหว ดกาแพงเพชร ทาการฝ กอบรมการจ ดทาบ ญช คร วเร อนเพ อเสร มสร างภ ม ป ญญาทางบ ญช ตาม แนวค ดปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงให ก บน กเร ยนน กศ กษาและบ คคลท วไป โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให ประชาชนได ม ส วนร วมในการนาหล กเศรษฐก จพอเพ ยงมาใช ในช ว ตประจาว น และเพ อให ประชาชนสามารถจ ดทาบ ญช คร วเร อนได กล มเป าหมายค อ ประชาชน จานวน 67 คน และ ผ ปกครองน กศ กษาจานวน 267 คน ซ งม การจ ดการอบรมท งหมด 4 คร ง ด งน คร งท 1 จ ดเพ ออบรมให ก บผ ปกครองน กศ กษา ในว นท 4 กรกฎาคม 2553 ณ ห องประช ม ช น 6 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร จานวน 89 คน โดยม ผ ช วย ศาสตราจารย อน ธ ชยะพงษ เป นว ทยากร และม น กศ กษาช นป ท 3 โปรแกรมว ชาการบ ญช คณะ ว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร จานวน 24 คน เป นผ ช วยว ทยากร จากการ ดาเน นงานพบว า ผ เข าร บการอบรมม ความร เก ยวก บการจ ดทาบ ญช คร วเร อนเพ มมากข นเป นร อยละ

14 96.60 ในด านความพ งพอใจอย ในระด บมาก ค าเฉล ยเท าก บ 4.32 และในด านการนาความร ไปใช ผ เข าร บการอบรมสามารถนาไปประย กต ใช ได เป นร อยละ 98.9 คร งท 2 จ ดเพ ออบรมให ก บประชาชนท วไป ในว นท 18 ส งหาคม 2553 จานวน 36 คน ณ โรงเร ยนว ดราษฎร เจร ญพร ตาบลทรงธรรม อาเภอเม อง จ งหว ดกาแพงเพชร โดยม ผ ช วย ศาสตราจารย อน ธ ชยะพงษ เป นว ทยากร และม น กศ กษาช นป ท 3 โปรแกรมว ชาการบ ญช คณะ ว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร จานวน 11 คน เป นผ ช วยว ทยากร จากการ ดาเน นงานพบว า ผ เข าร บการอบรม ม ความร เก ยวก บการจ ดทาบ ญช คร วเร อนค ดเป นร อยละ ในด านความพ งพอใจอย ในระด บมากท ส ด ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.62 และในด านการนาความร ไปใช ค ด เป นร อยละ 100 คร งท 3 จ ดข นเพ ออบรมให ก บผ ปกครองน กศ กษา ในว นท 21 ส งหาคม 2553 จานวน 178 คน ณ ห องประช มคณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร โดยม ผ ช วยศาสตราจารย อน ธ ชยะพงษ เป นว ทยากร และม น กศ กษาช นป ท 3 โปรแกรมว ชาการบ ญช คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร จานวน 52 คน เป นผ ช วยว ทยากร จากการดาเน นงานพบว า ผ เข า ร บการอบรมม ความร เก ยวก บการจ ดทาบ ญช คร วเร อนเพ มมากข นเป นร อยละ ในด านความ พ งพอใจอย ในระด บมาก ค าเฉล ยเท าก บ 4.21 และในด านการนาความร ไปใช ผ เข าร บการอบรม สามารถนาไปประย กต ใช ได ค ดเป นร อยละ 97 คร งท 4 จ ดข นเพ ออบรมให ก บประชาชนท วไป ในว นท 1 ก นยายน 2553 จานวน 31 คน ณ โรงเร ยนบ านโนนสมอ ตาบลเทพนคร อาเภอเม อง จ งหว ดกาแพงเพชร โดยม ผ ช วยศาสตราจารย อน ธ ชยะพงษ เป นว ทยากร และม น กศ กษาช นป ท 3 โปรแกรมว ชาการบ ญช คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร จานวน 10 คน เป นผ ช วยว ทยากร จากการดาเน นงานพบว า ผ เข า ร บการอบรมม ความร เก ยวก บการจ ดทาบ ญช คร วเร อนเพ มมากข นเป นร อยละ ในด านความ พ งพอใจอย ในระด บมากท ส ด ค าเฉล ยเท าก บ 4.60 และในด านการนาความร ไปใช ผ เข าร บการ อบรมสามารถนาไปประย กต ใช ได ค ดเป นร อยละ 100 ผลการดาเน นการโดยภาพรวมพบว า ผ ร บบร การม ความร ความเข าใจค ดเป นร อยละ ความพ งพอใจค ดเป นร อยละ และการนาความร ไปใช ค ดเป นร อยละ 94.91

15 บทท 3 ว ธ การดาเน นงาน การดาเน นงาน โครงการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อน กรณ ศ กษาการทาบ ญช คร วเร อน ช มชนบ านแม โจ การ พ ฒนาศ กยภาพทางการบ ญช ของกล มเด กน กเร ยนโรงเร ยนบ านแม โจ บ านแม โจ ต.หนองหาร อ.ส นทราย จ.เช ยงใหม เป นการพ ฒนาศ กยภาพทางการบ ญช โดยม งเน นการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อน สถานท ดาเน นการพ ฒนา โรงเร ยนบ านแม โจ บ านแม โจ หม ต.หนองหาร อ.ส นทราย จ.เช ยงใหม การเก บรวบรวมข อม ล การพ ฒนาได เก บรวบรวมข อม ลม ข นตอนด งน 1. การเก บรวบรวมข อม ลท ต ยภ ม (Gathering Secondary Information) ข อม ลท ต ยภ ม ประกอบไปด วย ข าวสารท เคยม ผ เก บรวบรวมไว เพ อการอ น สามารถนาข อม ลด งกล าวมาประกอบ เอกสารหร ออ างอ งในการทาว จ ยหร อโครงการ ทาให สะดวกต อการส บค น รวบรวมข อม ล (เพราะ ไม ต องเส ยเวลาในการจ ดทาเอกสารหร อข อม ลใหม ) และประหย ดค าใช จ ายของผ ทา ทาให ผ ศ กษา สามารถทราบถ งความเปล ยนแปลงและแนวโน มของของสถานการณ ท ศ กษา แต ม ข อจาก ดเก ยวก บ ความครบถ วนของข อม ล เน องจากว ตถ ประสงค ในการค นอาจไม ตรงก บงานว จ ยน น ๆ ด งน นก อน จะนาข อม ลไปใช จ งต องม การปร บปร งแก ไขข อม ล และเก บข อม ลเพ มเต มจากแหล งอ นบางส วน 2. การเก บรวบรวมข อม ลปฐมภ ม (Gathering Primary Information) เป นข อม ลท เก บ รวบรวมจากน กเร ยนโรงเร ยนบ านแม โจ ข อม ลปฐมภ ม ได มาจากการต ดต อทางโรงเร ยนบ านแม โจ โดยการให เด กน กเร ยนบ นท กบ ญช คร วเร อนในแต ล ะว นของครอบคร วตนเอง ลงในสม ดบ ญช คร วเร อนท ได มอบให และย งเข าไปต ดตามการบ นท กบ ญช และให คาแนะนาเก ยวก บการบ นท ก บ ญช คร วเร อน ข อม ลประเภทน เป นข อม ลท ผ ว จ ยสามารถเล อกเก บให ตรงก บว ตถ ประสงค หร อตรง ตามความต องการของผ ว จ ยในการต าง ๆ แต ข อม ลประเภทน ย งม ข อเส ยจากการเก บข อม ลใน ภาคสนาม ค อ การส นเปล องเวลา ค าใช จ ายมาก และอาจม ค ณภาพท ไม ด พอ

16 เคร องม อในการพ ฒนา เคร องม อท ใช ในการพ ฒนาโครงการ ค อ เอกสารการบ นท กบ ญช คร วเร อนและแบบประเม น การเข าร วมโครงการ โดยม การให แต ละคร วเร อนบ นท กค าใช จ ายภายในคร วเร อนลงในสม ดบ ญช ท เราจ ดทาข นและหล งจากน นม การประเม นโดยจะแจกแบบประเม นให แต ละคร วเร อนหล งการร วม โครงการ เพ อให ทราบถ งผลการร วมโครงการและว ธ การปร บปร งทางการเง น ว ธ การว เคราะห ข อม ล การว เคราะห ข อม ลเช งค ณภาพ เป นการนาข อม ลท ได จากเคร องม อท ใช ในการว จ ยเช ง ค ณภาพ เช น แบบสอบถามปลายเป ด การส มภาษณ การส งเกตการณ และการว จ ยปฏ บ ต การแบบม ส วนร วม (PAR) เป นต น มาทาการว เคราะห โดยการว เคราะห ข อม ลเช งค ณภาพ ม เทคน คท สาค ญ ด งน 1. การจาแนกและจ ดระบบข อม ล (Typology and Taxonomy) เป นการนาข อม ลท ได นามา จาแนกและจ ดหมวดหม ออกให เป นระบบ 2. การว เคราะห สร ปอ ปน ย (Analytic Induction) เป นการนาข อม ลท ได จากเหต การณ ต างๆ ท เก ดข นมาว เคราะห เพ อหาบทสร ปร วมก นของเร อง 3. การเปร ยบเท ยบเหต การณ (Constant Comparison) เป นการน าข อม ลท ได มาไป เท ยบเค ยงหร อเปร ยบเท ยบก บเหต การณ อ น เพ อหาความเหม อนและความแตกต างก นท เก ดข น 4. การว เคราะห ส วนประกอบ (Componential Analysis) เป นการนาข อม ลท ได มาทาการ ว เคราะห ออกให เห นเป นส วนๆ 5. การว เคราะห ข อม ลเอกสาร (Content Analysis) เป นการนาเอกสารหร อหล กฐานต างๆ มาว เคราะห ให เห นว า ม งพรรณนาและอธ บายปรากฏการณ ท เก ดข น 6. การว เคราะห สาเหต และผล (Cause and Effect Analysis) เป นการนาข อม ลท ได มา ว เคราะห ให เห นว าจากผลมาจากเหต ค อ ว เคราะห ผลท เก ดข น ย อนกล บมาให เห นว าเก ดมาจากเหต ป จจ ยใดบ าง หร อว เคราะห เหต ไปหาผล ค อ ว เคราะห จากเหต ไปหาผล ค อ ว เคราะห ให เห นว าเม อ เหต น เก ดข น ได นาไปส ผลท เก ดข นอะไรบ าง 7. การสร างจ นตนาการเช งส งคมว ทยา (Sociology Imaginary) เป นการนาข อม ลท มา ว เคราะห โดยเปล ยนม มมองการว เคราะห ไปย งม มมองอ นๆ เพ อด ผลการว เคราะห ท เก ดข นว าเป น เช นใด ในการว เคราะห ข อม ลเช งค ณภาพ ไม ว าจะเป นการใช เทคน คใด ก อนท จะม การนาเทคน คท ง 7 เทคน คมาใช น น จาเป นอย างมากท จะต องม การตรวจสอบข อม ล เพ อให ผ ว จ ยเก ดความม นใจว า ข อม ลท ได เก บรวบรวมมาน นม ความถ กต องก อน ท งน เพราะการเก บข อม ลเช งค ณภาพน นเน นการ ใช อ ตว ส ย (subjectivity) ไม เหม อนก บการเก บข อม ลเช งปร มาณท เน นการใช ว ตถ ว ส ย (objectivity)

17 การตรวจสอบความถ กต องของข อม ลในการว จ ยเช งค ณภาพ เร ยกว า การตรวจสอบข อม ล สามเสร า (Triangulation) (Denzin 1970) โดยแบ งออกเป น 3 ประเภท 1. การตรวจสอบสามเส าด านข อม ล จะเน นการตรวจสอบข อม ลท ได มาจากแหล งต างๆ น นม ความเหม อนก นหร อไม ซ งถ าท กแหล งข อม ลพบว าได ข อค นพบมาเหม อนก น แสดงว าข อม ลท ผ ว จ ยได มาม ความถ กต อง 2. การตรวจสอบสามเส าด านผ ว จ ย จะเน นการตรวจสอบจากผ ว จ ยหร อผ เก บข อม ลต างคน ก นว าได ค นพบท เหม อนก นหร อแตกต างก นอย างไร ซ งถ าผ ว จ ยหร อผ เก บข อม ลท กคนพบว าข อ ค นพบท ได มาม ความเหม อนก น แสดงว าข อม ลท ผ ว จ ยได มาม ความถ กต อง 3. การตรวจสอบสามเส าด านทฤษฏ จะเน นการตรวจสอบว าถ าม การใช ทฤษฏ ท หลากหลายแล ว ข อม ลท ได มาเป นไปในท ศทางเด ยวก นหร อไม ถ าผ ว จ ยพบว าไม ว าจะนาทฤษฏ ใด มาใช ได ข อค นพบท เหม อนก น แสดงว าข อม ลท ผ ว จ ยได มาม ความถ กต อง

18 บทท 4 การว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลสร ปได ด งน ส วนท 1 ข อม ลท วไปเก ยวก บผ กรอกแบบสอบถาม ตารางท 1 เพศ ลาด บ เพศ จานวน (คน) ความถ ค ดเป น ร อยละ 1 ชาย หญ ง รวม จากตารางท 1 พบว าผ ตอบแบบสอบถามเป นชายร อยละ 40 และผ หญ งร อยละ 60 ตารางท 2 อาย ลาด บ อาย จานวน (คน) ความถ ค ดเป น ร อยละ ป ป มากกว า 20 ป ข นไป 0 0 รวม จากตารางท 2 พบว าผ ตอบแบบสอบถามโดยเฉล ยอาย ระหว าง ป ร อยละ 100 เน องจาก ผ ตอบแบบสอบถามค อผ เข าร วมโครงการ (น กเร ยนช น ม. 1)

19 ตารางท 3 สถานภาพ ลาด บ สถานภาพ จานวน (คน) ความถ ค ดเป น ร อยละ 1 โสด หม นแล ว แต งงานแล ว หย าร าง 1 5 รวม จากตารางท 3 พบว าผ ตอบแบบสอบถามม สถานภาพ โสดร อยละ 95 หย าร างร อยละ 5 ตารางท 4 สถานภาพครอบคร ว ลาด บ สถานภาพครอบคร ว จานวน (คน) ความถ ค ดเป น ร อยละ 1 บ ดามารดาอย ร วมก น บ ดาหร อมารดาถ งแก กรรม บ ดามารดาหย าร างการ 4 20 รวม จากตารางท 4 พบว าสถานภาพครอบคร วของผ ตอบแบบสอบถาม บ ดามารดาอย ร วมก นร อยละ 70 บ ดาหร อมารดาถ งแก กรรมร อยละ 10 บ ดามารดาหย าร างร อยละ 20

20 ตารางท 5 ท พ กอาศ ย ลาด บ ท พ กอาศ ย จานวน (คน) ความถ ค ดเป น ร อยละ 1 อย ก บบ ดามารดา อย ก บบ ดาหร อมารดา อย ก บญาต อย บ านต วเอง อย หอพ ก 2 10 รวม จากตารางท 5 พบว าผ ตอบแบบสอบถามพ กอย ก บ บ ดามารดาร อยละ 55 อย ก บบ ดาหร อมารดา 15 อย ก บญาต 15 อย บ านต วเอง 5 อย หอพ ก 10 ตารางท 6 รายได ต อเด อนของผ ปกครอง ลาด บ ท พ กอาศ ย จานวน (คน) ความถ ค ดเป น ร อยละ 1 4,000 บาท /เด อน ,000 7,000 บาท/เด อน มากกว า 7,000 บาท/เด อน 2 10 รวม จากตารางท 6 พบว าผ ปกครองของผ ตอบแบบสอบถามม รายได ระหว าง 4,000 บาท/เด อนร อยละ 35 5,000 7,000 บาท/เด อนร อยละ 55 มากกว า 7,000 บาท/เด อนร อยละ 10

21 ตารางท 7 จานวนเง นท นามาโรงเร ยนต อว น ลาด บ ท พ กอาศ ย จานวน (คน) ความถ จากตารางท 7 พบว าผ ตอบแบบสอบถามนาเง นมาโรงเร ยนอ นด บท 1 ต ากว า 50 บาทร อยละ 90 อ นด บท 2 ระหว าง บาทร อยละ 10 ค ดเป น ร อยละ 1 ต ากว า 50 บาท บาท บาท บาทข นไป 0 0 รวม

22 มาก = 5 ค อนข างมาก = 4 ปานกลาง = 3 น อย = 2 น อยท ส ด = 1 สร ปร อยละ ผลการว เคราะห ส วนท 2 ข อม ลท วไปเก ยวก บผ กรอกแบบสอบถาม แบบประเม นการทาโครงการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อน กรณ ศ กษาการทาบ ญช คร วเร อนช มชน บ านแม โจ ตาบลหนองหาร อาเภอส นทราย จ งหว ดเช ยงใหม เกณฑ การประเม น รายการ 1. น กเร ยนเร ยนร การบ นท กบ ญช คร วเร อน น กเร ยนเร ยนร ค ณค าของความพอเพ ยง น กเร ยนสามารถนาความร ไปเผยแพร ส ช มชน ช มชนสามารถยกระด บความเป นอย ของคนในช มชน คนในช มชน/น กเร ยนม เง นเก บออมจากการทาโครงการ คนในช มชมม ศ กยภาพในการบร หารการเง นส วนบ คคลได

23 สร ปแบบสอบถาม รายการ 1. น กเร ยนเร ยนร การบ นท กบ ญช คร วเร อน 2. น กเร ยนเร ยนร ค ณค าของความพอเพ ยง 3. น กเร ยนสามารถนาความร ไปเผยแพร ส ช มชน 4. ช มชนสามารถยกระด บความเป นอย ของคนในช มชน 5. คนในช มชน/น กเร ยนม เง นเก บออมจากการทาโครงการ 6. คนในช มชมม ศ กยภาพในการบร หารการเง นส วนบ คคลได อภ ปรายผลการว เคราะห ผ เข าร วมโครงการได เร ยนร การบ นท กบ ญช คร วเร อนปานกลาง ผ เข าร วมโครงการได เร ยนร ความพอเพ ยง ค อนข างมาก ผ เข าร วมโครงการสามารถนาความร ไปเผยแพร ส ช มชนได ในระด บค อนข างมาก ช มชนสามารถยกระด บความเป นอย ของคนใน ช มชนได ระด บปานกลาง ผ เข าร วมโครงการม เง นเก บออมมากข นใน ระด บปานกลาง ผ เข าร วมโครงการสามารถบร หารการเง นส วน บ คคลได ในระด บปานกลาง ข อเสนอแนะ 1. หากม โอกาสในการทาโครงการคร งถ ดไปก บโรงเร ยนช มชนบ านแม โจ ควรปร บปร งส ง ใดบ าง 1. ควรให คาแนะนาหลาย ๆ อย างมากกว าน 2. ควรม ความละเอ ยดในการให คาปร กษามากกว าน 3. ควรจ ดเวลาเข ามาทาโครงการให มากกว าน 2. ผ เข าร วมโครงการได อะไรจากการร วมโครงการ และจะน าผลจากการบ นท กบ ญช ไป ปร บใช ในช ว ตประจาว น และการเง นของคร วเร อนอย างไร 1. จะนาไปบ นท กการเง นของคร วเร อน หร อรายร บรายจ าย ภายในครอบคร ว 2. ทราบถ งการประหย ดค าใช จ าย และเก บออมเง น 3. ร ค ณค าของความพอเพ ยงนาไปปร บใช ในรายร บรายจ าย 4. ใช เง นอย างม เหต ม ผล 5. ทราบถ งการทาบ ญช คร วเร อน

24 ประว ต ความเป นมา จากภาวะส งคมป จจ บ นท เต มไปด วยกระแสว ตถ น ยมและความฟ มเฟ อยจ งทาให คนไทย เด นทางผ ดจนเก ดป ญหาหน ส นไม จบส น และอย างไรก ตาม ถ าคนไทยย งม ทางออกค อการพ งพา ตนเองได ร จ กการม ความพอประมาณ ม เหต ผลตามแนวทางปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง ของ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช ร ชกาลท 9 ทรงมองเห นความสาค ญของการม ภ ม ค มก น และความพออย พอก น โดยเฉพาะการใช จ ายด านการเง นเป นสาค ญซ งการทาบ ญช ม บทบาทท สาค ญในการวางแผนการเง นในป จจ บ น การทาบ ญช ค อ การจดบ นท ก ข อม ลเก ยวก บป จจ ยในการดารงช ว ตของตนเองและ ครอบคร วและรวมไปถ งหน วยงานระด บประเทศ ข อม ลท ได จากการบ นท กบ ญช เป นต วบ งช อด ต ป จจ บ นอนาคตของตนเอง ซ งสามารถนาข อม ลท ได จากการบ นท กไปวางแผนทางด านการเง น ของตนเอง ซ งทางน กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 3 โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และ บร หารธ รก จ ได จ ดทา โครงการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อนกรณ ศ กษาการทาบ ญช คร วเร อนใน เด กช มชนบ านแม โจ โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ และน กศ กษาสาขาการบ ญช คณะบร หารธ รก จ ระด บประกาศน ยบ ตรช นป ท 3 ม จ ดประสงค ม งหมายในการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อนในช มชน เพ อนให บ คคลในช มชนได เล งเห นความสาค ญของการทาบ ญช คร วเร อน และสามารถนาไป ประย กต ใช ในช ว ตประจาว นของครอบคร ว ซ งทางคณะผ จ ด ทาหว งว าท านผ ทาบ ญช คร วเร อนจะ ได ร บทราบรายได และค าใช จ ายท แท จร ง และหว งว าท านจะนาผลจากการทาบ ญช คร วเร อนไป ปร บใช ก บการใช จ ายทางการเง นให ด ข นและเก ดประโยชน ส งส ด ว ตถ ประสงค (Objective) 1. ม งหว งให คนในช มชนเข าใจระบบบ ญช คร วเร อนและสามารถประย กต ใช ได 2. ม งหว งให คนในช มชนม ระบบการจ ดการด านการเง นอย างม นคงและม ประส ทธ ภาพ 3. ม งหว งให คณะผ จ ดทาได ม ประสบการณ การทางานร วมก บช มชน 4. ม งหว งให คณะผ จ ดทานาความร บ รณาการส ช มชน

25 สร ปผล บทท 5 สร ปผลการพ ฒนา จากการสร ปแบบสอบถามพบว าผ ตอบแบบสอบถามร อยละ 40 เป นผ ชาย และร อยละ 60 ผ หญ ง โดยเฉล ยอาย ระหว าง ป ร อยละ 100 เน องจากผ ตอบแบบสอบถามค อผ เข าร วม โครงการ (น กเร ยนช น ม. 1) ผ ตอบแบบสอบถามม ร อยละ 95 สถานภาพ โสด ร อยละ 5 หย าร าง สถานภาพครอบคร วของผ ตอบแบบสอบถามร อยละ 70 บ ดามารดาอย ร วมก น ร อยละ 10 บ ดาหร อ ร อยละ 20 มารดาถ งแก กรรม บ ดามารดาหย าร าง ผ ตอบแบบสอบถามร อยละ 55 พ กอย ก บ บ ดา มารดา ร อยละ 15 อย ก บบ ดาหร อมารดา ร อยละ 15 อย ก บญาต ร อยละ 5 อย บ านต วเอง ร อยละ 10 อย หอพ ก ร อยละ 35 ผ ปกครองของผ ตอบแบบสอบถามม รายได ระหว าง 4,000 บาท/เด อน ร อยละ 55 ม รายได 5,000 7,000 บาท/เด อน ร อยละ 10 ม รายได มากกว า 7,000 บาท/เด อน ผ ตอบ แบบสอบถามนาเง นมาโรงเร ยนอ นด บท 1 ต ากว า 50 บาทร อยละ 90 อ นด บท 2 ระหว าง บาทร อยละ 10 อภ ปรายผลจากการสร ป โครงการพ ฒนาระบบบ ญช คร วเร อนของน กเร ยนโรงเร ยนบ านแม โจ บรรล ว ตถ ประสงค ผ เข าร วมโครงการเข าใจระบบบ ญช คร วเร อนและสามารถประย กต ใช ได ร อยละ 65 ผ เข าร วม โครงการม ระบบการจ ดการด านการเง นอย างม นคงและม ประส ทธ ภาพ ร อยละ 57 คณะผ จ ดทาม ประสบการณ ในการเข าร วมทางานร วมก บช มชนโดยท ผ เข าร วมโครงการเข าใจแ ละสามารถ เผยแพร ความร ส ช มชนได ร อยละ 60 คณะผ จ ดทานาความร บ รณาการส ช มชนทาให ผ เข าร วม โครงการม เง นเก บออมร อยละ 66

26 ข อเสนอแนะ 1. หากม โอกาสในการทาโครงการคร งถ ดไปก บโรงเร ยนช มชนบ านแม โจ ควรปร บปร งส ง ใดบ าง 1. ควรให คาแนะนาหลาย ๆ อย างมากกว าน 2. ควรม ความละเอ ยดในการให คาปร กษามากกว าน 3. ควรจ ดเวลาเข ามาทาโครงการให มากกว าน 2. ผ เข าร วมโครงการได อะไรจากการร วมโครงการ และจะน าผลจากการบ นท กบ ญช ไป ปร บใช ในช ว ตประจาว น และการเง นของคร วเร อนอย างไร 1. จะนาไปบ นท กการเง นของคร วเร อน หร อรายร บรายจ าย ภายในครอบคร ว 2. ทราบถ งการประหย ดค าใช จ าย และเก บออมเง น 3. ร ค ณค าของความพอเพ ยงนาไปปร บใช ในรายร บรายจ าย 4. ใช เง นอย างม เหต ม ผล 5. ทราบถ งการทาบ ญช คร วเร อน

27 บรรณาน กรม (ว นท ส บค น 9-10 กรกฎาคม 2554) ค นคว าเก ยวก บ Proposal

28 ภาคผนวก

29 ว ธ การดาเน นงาน 1. โครงการน เร มปฏ บ ต งานเม อว นท 1 กรกฎาคม 2554 ส นส ดการปฏ บ ต งานเม อว นท 29 ก มภาพ นธ ข นตอนการดาเน นงาน 2.1. ศ กษางานเร ยนร เพ มเต มจากอาจารย ผ สอนและอาจารย ท ปร กษา 2.2. จ ดทาเอกสารและเตร ยมความพร อมในการลงพ นท

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

Copyright (C) NTV College

Copyright (C) NTV College แบบน าเสนอห วข อท สนใจใน การจ ดทาโครงงาน ช อ นางสาวร งท พย ล นจ กร Copyright (C) รห สประจาต ว 5420030003ช น ปวส.2/1 เลขท 3 ช อ นางสาวกรรณ การ แผ นทอง รห สประจาต ว 5420030005ช น ปวส.2/1 เลขท 4 สาขา เทคโนโลย

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการ ให บร การว ชาการด านภาษา ของว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ

สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการ ให บร การว ชาการด านภาษา ของว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการ ให บร การว ชาการด านภาษา ของว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ศ นย ภาษา ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการให

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information