เฉลยส ขศ กษา ๒ หน วยการเร ยนร ท ๑ เต บโตตามว ย

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "เฉลยส ขศ กษา ๒ หน วยการเร ยนร ท ๑ เต บโตตามว ย"

Transcription

1 174 เฉลยส ขศ กษา ๒ หน วยการเร ยนร ท ๑ เต บโตตามว ย ตอนท ๑ คำช แจง : จงตอบคำถามต อไปน ๑. การเจร ญเต บโตหมายถ งอะไร กระบวนการพ ฒนาอย างต อเน องเป นแบบแผนตามลำด บความก าวหน าของพ ฒนาการ จำเป นต องม การปร บประสบการณ ใหม เข ามารวมก บประสบการณ เก าและเก ดความสามารถใหม ข น พฤต กรรมท แสดงออกมาเป นการแสดงออกของกระบวนการเปล ยนแปลงของว ฒ ภาวะของระบบ ประสาทของมน ษย ๒. พ ฒนาการของมน ษย (Human Development) หมายถ งอะไร กระบวนการเปล ยนแปลงของคนเราต งแต แรกเก ดจนเส ยช ว ต ซ งเป นการเปล ยนแปลงท งทาง ด านร างกาย จ ตใจ อารมณ ส งคม และสต ป ญญา ม การพ ฒนาตามช วงว ยเร มต งแต ว ยทารก ว ยเด ก ว ยร น ว ยผ ใหญ และว ยส งอาย ตามลำด บ ๓. ป จจ ยสำค ญอะไรท ม ผลกระทบต อการเจร ญเต บโตและพ ฒนาการของว ยร น ๑. พ นธ กรรม ๒. ส งแวดล อม ๓. การอบรมเล ยงด ๔. เหต ใดน กเร ยนจ งต องเร ยนร และทำความเข าใจเก ยวก บป จจ ยท ม ผลกระทบต อการเจร ญเต บโตและ พ ฒนาการของมน ษย เพราะน กเร ยนจะได ทราบและเข าใจการเปล ยนแปลงของตนเองท งทางร างกาย จ ตใจ อารมณ และสต ป ญญาทำให สามารถปฏ บ ต ต วได ถ กต อง ซ งจะส งผลทำให การเจร ญเต บโตและพ ฒนาการ เป นไปอย างเหมาะสม ๕. เพราะเหต ใดการเจร ญเต บโตของว ยเร ยนและว ยร นจ งเป นช วงท สำค ญท ส ดของมน ษย เพราะอย ในช วงระหว างการเป นเด กก บผ ใหญ เป นช วงท ม การเปล ยนแปลงท งทางด านร างกาย จ ตใจ อารมณ ส งคม และสต ป ญญาเป นอย างมาก ๖. พ นธ กรรมหมายถ งอะไร ล กษณะทางร างกายและพฤต กรรมของบ คคลท ได ร บการถ ายทอดมาจากบรรพบ ร ษ โดยการ ส บสายเล อดมาจากพ อ แม ป ย า ตา ยาย ๗. องค ประกอบสำค ญของการถ ายทอดพ นธ กรรมม ก ประเภท อะไรบ าง โครโมโซม จ น และด เอ นเอ ๘. จงบอกส งแวดล อมท ม อ ทธ พลต อการเจร ญเต บโตของมน ษย ๑. ส งแวดล อมเม ออย ในครรภ ๒. ภาวะโภชนาการ ๓. การออกกำล งกาย

2 175 ๔. การเจ บป วย ๕. ฐานะทางเศรษฐก จ ๖. ส งแวดล อมทางส งคม ๗. การบร การทางส ขภาพ ๙. การอบรมเล ยงด ม อ ทธ พลต อการเจร ญเต บโตและพ ฒนาการอย างไร เด กท ได ร บการอบรมเล ยงด อย างถ กต องเหมาะสม จะส งผลให เด กม บ คล กภาพท ด ม การ ปร บต วและแก ไขป ญหาได ด ตลอดจนม พ ฒนาการท ด และสมว ย สามารถใช ช ว ตอย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข ๑๐. ส งแวดล อมทางส งคมม อ ทธ พลต อการเจร ญเต บโตและพ ฒนาการอย างไร เด กท อย ในส งคมจะได ร บการถ ายทอดขนบธรรมเน ยมประเพณ ศาสนา ความเช อ ค าน ยม ซ งม ผลต อการเจร ญเต บโตเพราะอาจม ความเก ยวโยงถ งอาหารและการเล ยงด ได ตอนท ๒ คำช แจง : ให น กเร ยนทำเคร องหมาย 7 หน าข อท ถ กต องท ส ด ๑. ข อใดกล าวถ งความหมายของการเจร ญเต บโตไม ถ กต อง ค. แบบแผนการพ ฒนาแตกต างก นในแต ละคน ๒. ข อใดกล าวถ งพ ฒนาการของมน ษย ไม ถ กต อง ง. ส นส ดเม อเข าส ว ยชรา ๓. กระบวนการพ ฒนาของมน ษย เร มต นและส นส ดเม อใด ง. จากแรกเก ดจนเส ยช ว ต ๔. ช วงว ยใดท มน ษย ม การเปล ยนแปลงมากท ส ดท งทางด านร างกาย จ ตใจ อารมณ ส งคม และสต ป ญญา ข. ว ยร น ๕. ป จจ ยท ม ผลต อการเจร ญเต บโตและพ ฒนาการของว ยร นท ไม สามารถเปล ยนแปลงได ค อข อใด ก. พ นธ กรรม ๖. การเจร ญเต บโตของว ยใดท เป นช วงสำค ญท ส ด ค. ว ยร น ๗. ข อใดกล าวถ งป จจ ยท ม ผลกระทบต อการเจร ญเต บโตและพ ฒนาการได ถ กต องท ส ด ก. ถ าเด กอย ในส งแวดล อมท ด จะม การเจร ญเต บโตได ตามศ กยภาพ ๘. การออกกำล งกายท เหมาะสมก บว ยร นค อการออกกำล งกายอย างไร ก. อย างน อยส ปดาห ละ ๓ ว น ว นละ ๓๐ นาท ๙. ป จจ ยในข อใดท ม ผลต อการเจร ญเต บโตและพ ฒนาการมากท ส ด ง. การอบรมเล ยงด ๑๐. การปฏ บ ต ตนในข อใดท ไม ส งเสร มให น กเร ยนม การเจร ญเต บโตและพ ฒนาการสมว ย ง. ร กษาน ำหน กให ต ำกว าเกณฑ หร อให สมส วน

3 176 ตอนท ๓ คำช แจง : ให น กเร ยนนำต วอ กษรหน าข อความด านขวาม อมาเต มลงในช องว างด านซ ายม อให ถ กต อง ญ ๑. โรคท ถ ายทอดทางพ นธ กรรม ก ด เอ นเอ (DNA) ฉ ๒. หน วยท ควบค มพ นธ กรรม ข ร อยละ ๑๕ ก ๓. ทำหน าท เก บและถ ายทอดล กษณะทางพ นธ กรรม ค แคลเซ ยม ซ ๔. สารท เป นค ก นอย ในน วเคล ยสขณะท เซลล แบ งต ว ง ๓๐ นาท ข ๕. ส ดส วนพล งงานจากโปรต นท ได ร บในแต ละว น จ ออกให ประชาชนกล มท ม อาย ต ำกว า ๑๐ ป ค ๖. ช วยป องก นโรคกระด กพร น ฉ จ น (Gene) ฌ ๗. ปร มาณของแคลเซ ยมท ควรได ร บในแต ละว น ช ออกให ประชาชนกล มอาย ๑๕-๕๙ ป ง ๘. เวลาในการออกกำล งกายต อว น ซ โครโมโซม จ ๙. บ ตรทองท ม ต วอ กษร ท. หน าเลขท ฌ ๑,๒๐๐ ม ลล กร มต อว น ช ๑๐. บ ตรทองท ไม ม ต วอ กษร ท. หน าเลขท ญ โรคธาล สซ เม ย ใบงานท ๑.๑ เร อง การเจร ญเต บโตและพ ฒนาการในแต ละว ย คำช แจง : ให น กเร ยนส มภาษณ บ คคลในบ านหร อบ คคลในช วงว ยต างๆ และบ นท กข อม ลการเจร ญเต บโตและ พ ฒนาการ พร อมท งว เคราะห ตามห วข อท กำหนดให ถ าแต ละช วงม พ ฒนาการท ไม สอดคล องก บการเจร ญเต บโตจะเก ดผลเส ยอย างไร ใบงานท ๑.๒ เร อง ความหมายของการเจร ญเต บโตและพ ฒนาการ คำช แจง : ให น กเร ยนอธ บายความหมายของการเจร ญเต บโตและพ ฒนาการ การเจร ญเต บโต ค อ กระบวนการพ ฒนา ต อเน องเป นแบบแผนตาม ลำด บข น ความก าวหน าของพ ฒนา การจำเป นต องม ประสบการณ ใหม เข ามารวมก บประสบการณ เก า และเก ดความสามารถ ใหม ข น พ ฒนาการ ค อ กระบวนการ เปล ยนแปลงของมน ษย ต งแต แรกเก ดจนเส ยช ว ต ซ งม การเปล ยนแปลงท ง ทางร างกาย จ ตใจ อารมณ ส งคม และสต ป ญญา

4 177 ใบงานท ๑.๓ เร อง ป จจ ยท ม ผลต อการเจร ญเต บโตและพ ฒนาการ คำช แจง : ให น กเร ยนระบ ป จจ ยท ม ผลกระทบต อการเจร ญเต บโตและพ ฒนาการทางด านร างกาย จ ตใจ อารมณ ส งคม และสต ป ญญาของว ยร น ใบงานท ๑.๔ เร อง พ ฒนาการของฉ น คำช แจง : ให น กเร ยนหาภาพของตนเองในว ยต างๆ ๔ ระยะ ค อ ต งแต แรกเก ดจนถ งอาย ๑ ป อาย ๒-๕ ป ต งแต อาย ๕-๘ ป และต งแต อาย ๙ ป จนถ งอาย ป จจ บ นมาต ดลงในใบงานน แล วตอบคำถาม หน วยการเร ยนร ท ๒ ว ยร น ว ยว น ตอนท ๑ คำช แจง : จงตอบคำถามต อไปน ๑. ว ยร นตอนต นม การเปล ยนแปลงอย างไร ว ยร นตอนต น เด กผ หญ งอย ในช วงอาย ๑๐-๑๔ ป เด กผ ชายอย ในช วงอาย ๑๒-๑๖ ป ในระยะน ม การเปล ยนแปลง ค อ ม การเปล ยนแปลงของร างกายอย างรวดเร ว เช น เด กผ หญ งจะม เต านมใหญ ข น ม ประจำเด อน ม การสร างฮอร โมนเอสโทรเจน (Estrogen) และโพรเจสเทอโรน (Progesterone) ม ขน ตามร กแร และอว ยวะเพศภายนอก ม ร ปร างส งใหญ ข น ๒. ว ยร นตอนกลางม การเปล ยนแปลงอย างไร ว ยร นตอนกลาง เด กผ หญ งอย ในช วงอาย ระหว าง ๑๔-๑๘ ป เด กผ ชายอย ในช วงอาย ระหว าง ๑๖-๒๐ ป ในระยะน ม การเปล ยนแปลงท สำค ญ ค อ เป นระยะท ด อร น โมโหง าย ม กจะม ความข ดแย งก บ พ อแม ส ง เพ อนม อ ทธ พลส ง ม ความค ดเพ อฝ น เร มสนใจเพศตรงข าม การเปล ยนแปลงทางด าน ร างกายเร มสมบ รณ เต มท เป นระยะท เร มทดลองเก ยวก บเพศซ งถ าขาดความร และการป องก นจะ ก อให เก ดป ญหาการต งครรภ ท ไม พ งปรารถนา หร อโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ รวมท งโรคเอดส ได ๓. ว ยร นตอนปลายม การเปล ยนแปลงอย างไร ว ยร นตอนปลาย เด กผ หญ งอย ในช วงอาย ระหว าง ๑๕ ๒๐ ป เด กผ ชายอย ในช วงอาย ระหว าง ๒๐ ๒๒ ป เป นระยะท ม การเจร ญเต บโตเข าส ว ยผ ใหญ ระยะน จะร จ กบทบาทของเพศตนเอง ค อน ข างยอมร บการให คำแนะนำได ง ายกว าว ยต นๆ ม ความเป นอ สระในการดำรงช ว ตและการประกอบ อาช พให ความสนใจต อคำแนะนำต างๆ รวมท งเร องการป องก นป ญหาการม เพศส มพ นธ ท ไม เหมาะสม ๔. การเปล ยนแปลงด านร างกายของว ยร นเก ดได อย างไร การเปล ยนแปลงทางด านร างกายน เก ดจากฮอร โมนท ผล ตจากต อไร ท อ ซ งอย ในกะโหลก ศ รษะท ม ช อว า ต อมใต สมอง หร อต อมพ ท อ ทาร (pituitary gland) ฮอร โมนท กระต นการเจร ญเต บโต

5 178 น ถ าม น อยเก นไปร างกายจะแคระแกร น ถ าม มากเก นไปก จะทำให ม ร ปร างใหญ โตมากในส วนของ การเปล ยนแปลงทางเพศ ต อมโกหนาดหร อต อมเพศ (gonad gland or sex gland) ซ งหมายถ งอ ณฑะ (testis) ในเพศชาย และร งไข (ovary) ในเพศหญ ง จะเป นต วควบค มล กษณะทางเพศของหญ งและ ชาย ๕. ถ าน กเร ยนม ป ญหาเก ยวก บการเปล ยนแปลงทางร างกายควรปร กษาผ ใด สามารถขอคำปร กษาจากพ อแม ผ ปกครอง คร อาจารย หร อผ ใหญ ท ค นเคยและไว วางใจ โดยไม ต องอาย เพราะผ ใหญ เคยผ านช วงช ว ตว ยร นมาก อน ๖. น กเร ยนค ดว าป ญหาสำค ญของว ยร นค ออะไร จงยกต วอย าง ๗. ว ยร นม การเปล ยนแปลงด านสต ป ญญาอย างไร ขนาดของม นสมองจะขยายออกมากข น ว ยร นจ งเป นผ ชอบค ด อยากร อยากเห น ช างซ กถาม ใช เหต ผล แสดงความค ดเห นว พากษ ว จารณ ต างๆ ว ยร นจะชอบเร ยนร ด วยการลงม อทำเอง เม อพบ ป ญหาก จะหาทางแก ป ญหาด วยตนเอง และม ความร บผ ดชอบ เพราะในระยะน ว ยร นจะเข าส ระด บ พ ฒนาการทางสต ป ญญาในระยะการเข าใจอย างม เหต ผล (cognitive thought phase) ซ งเป นระยะท ถ อว าพ ฒนาการทางสต ป ญญาและความค ดพ ฒนาข นส ระด บว ฒ ภาวะ ๘. ว ยร นควรม การตรวจส ขภาพประจำป หร อไม ควร เพราะจะได ทราบถ งความผ ดปกต ของร างกายได ๙. จงยกต วอย างก จกรรมท น กเร ยนค ดว าเป นประโยชน มา ๓ ก จกรรม ๑๐. น กเร ยนม ว ธ ป องก นตนเองไม ให เก ดป ญหาได อย างไร ๑. สร างภ ม ต านทานให ตนเอง โดยการหาความร ในเร องต างๆ ท จำเป น เช น พ ฒนาการ ของว ยร น ความร เร องเพศศ กษา อาการเร มต นของโรคทางกาย และความเคร ยดทางจ ตใจ พฤต กรรมเส ยงของว ยร นท จะนำไปส การตายและเจ บป วย เช น อ บ ต เหต ความร นแรง การใช ยา และสารเสพต ด ๒. สร างความอบอ นในครอบคร ว โดยม ส มพ นธภาพท ด ก บคนในครอบคร ว ใช คำพ ดท สร างสรรค ให กำล งใจก นและก น เม อม ป ญหาปร กษาพ อแม หร อผ ท ไว วางใจ ๓. สำรวจป จจ ยเส ยงและพฤต กรรมเส ยงของตนเองเพ อป องก น รวมท งหาทางแก ไขอย าง รวดเร ว เช น การสำรวจผลการเร ยนของตนเอง การใช แบบสอบถามเพ อค ดกรองป จจ ยเส ยงและ พฤต กรรมเส ยงในโรงเร ยนหร อในช มชน ๔. หาข อม ลเก ยวก บแหล งช วยเหล อต างๆ ท ให บร การให คำปร กษาเม อม ป ญหาไม สบายใจ เช น โทรศ พท สายด วน ๑๖๖๗ hotline สายด วนส ขภาพจ ต สารเสพต ด คล น กแนะแนวว ยร น เคร อข ายคล น กว ยร นในโรงเร ยนและในโรงพยาบาล เช น โรงพยาบาลรามาธ บด เป นต น

6 179 ตอนท ๒ คำช แจง : ให น กเร ยนทำเคร องหมาย 7 หน าข อท ถ กต องท ส ด ๑. ข อใดจ ดเป นช วงอาย ของว ยร นตอนต น ค. ชาย ๑๒ ๑๖ ป หญ ง ๑๐ ๑๔ ป ๒. ข อใดจ ดเป นช วงอาย ของว ยร นตอนกลาง ง. ชาย ๑๖ ๒๐ ป หญ ง ๑๔ ๑๘ ป ๓. ข อใดจ ดเป นช วงอาย ของว ยร นตอนปลาย ข. ชาย ๒๐ ๒๒ ป หญ ง ๑๕ ๒๐ ป ๔. ข อใดเป นการเปล ยนแปลงด านร างกายของว ยร น ข. หญ งม ประจำเด อน ชายม การหล งน ำอส จ ๕. ต อมใดท ทำหน าท ควบค มการเปล ยนแปลงทางเพศ ค. ต อมโกหนาด ๖. ป จจ ยใดท ม ผลต อการเจร ญเต บโตและพ ฒนาการในช วงว ยเร ยนและว ยร นมากท ส ด ค. อารมณ และจ ตใจ ๗. เด กช วงอาย ใดท ถ อว าเป นช วงเด กด อ ค. ๑๔ ๒๐ ป ๘. เด กผ ชายและเด กผ หญ งจะเข าส ว ยร นเร วช าต างก นหร อไม อย างไร ง. หญ งเร วกว า ๙. การท ว ยร นผ ชายและผ หญ งเร มสนใจเพศตรงข ามและม ค ร กน นเป นการพ ฒนาการด านใดบ าง ง. ร างกาย จ ตใจ อารมณ ส งคม และสต ป ญญา ๑๐. การท ว ยร นบางคนม กทำต วผ ดระเบ ยบของโรงเร ยนน นสาเหต สำค ญเป นเพราะอะไร ก. สร างจ ดสนใจในตนเอง ตอนท ๓ คำช แจง : ให น กเร ยนนำต วอ กษรหน าข อความด านขวาม อมาเต มลงในช องว างด านซ ายม อให ถ กต อง จ ๑. ช วงอาย ของเด กผ หญ งท จ ดว าเป นว ยร น ก ๑๒ ๒๒ ป ก ๒. ช วงอาย ของเด กผ ชายท จ ดว าเป นว ยร น ข ฮอร โมนในเด กผ หญ ง ข ๓. ฮอร โมนเอสโทรเจน ค ม ประจำเด อนและหล งน ำอส จ ฉ ๔. ว ยท ม ความข ดแย งส ง ง เล นก ฬา ญ ๕. ต อมใต สมอง จ ๑๐ ๒๐ ป ค ๖. ว ยร น ฉ ว ยร นตอนกลาง ง ๗. ก จกรรมท เป นประโยชน ต อว ยร น ช ว ฒ ภาวะ ฌ ๘. ป จจ ยภายนอกท ม ผลต อการเจร ญเต บโต ซ เพ อน และพ ฒนาการ ฌ ส งแวดล อม ช ๙. พ ฒนาการทางสต ป ญญาอย างม เหต ผล ญ ต อมพ ท อ ทาร ซ ๑๐. ผ ท ว ยร นให ความสำค ญ

7 180 ใบงานท ๒.๑ เร อง การเปล ยนแปลงในว ยร น คำช แจง : ให น กเร ยนเข ยนผ งความค ด (Mind Mapping) แสดงการเปล ยนแปลงสำค ญท พบในว ยร น ใบงานท ๒.๒ เร อง การเจร ญเต บโตและพ ฒนาการของตนเอง คำช แจง : จงอ านข อความต อไปน แล วปฏ บ ต ตามคำส ง ๑. เกณฑ มาตรฐานการเจร ญเต บโตของเด กและเยาวชน อาย ระหว าง ๗-๑๙ ป ๒. ให น กเร ยนช งน ำหน กและว ดส วนส งเด อนละ ๑ คร ง เพ อต ดตามด การเจร ญเต บโตของตนเองเป นระยะๆ โดยการช งน ำหน กและว ดส วนส ง แล วบ นท กไว ในตารางข างล าง ๓. ให น กเร ยนนำผลของการช งน ำหน กและว ดส วนส งของน กเร ยนในแต ละเด อนไปเปร ยบเท ยบก บเกณฑ มาตรฐานการเจร ญเต บโตของกรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข ๔. น ำหน กและส วนส งของน กเร ยนเม อเท ยบก บเกณฑ มาตรฐาน สร ปได อย างไร ๕. ถ าน กเร ยนม น ำหน กและส วนส งไม เป นไปตามเกณฑ น กเร ยนจะม ว ธ ปฏ บ ต อย างไรท จะทำให น ำหน กและ ส วนส งอย ในเกณฑ ๑. ก นอาหารให ครบ ๕ หม ๒. ออกกำล งกายอย างสม ำเสมอ หร อ ใบงานท ๒.๓ เร อง บ นท กของฉ น คำช แจง : ให น กเร ยนตอบคำถามลงในแบบบ นท ก ใบงานท ๒.๔ เร อง ภาพล กษณ ของฉ น คำช แจง : ให น กเร ยนบรรยายภาพล กษณ ต อร างกายของตนเองแบบแยกส วนและโดยภาพรวม ใบงานท ๒.๕ เร อง สำรวจตนเอง คำช แจง : ให น กเร ยนสำรวจตนเองด วยการเข ยนเคร องหมาย 3 ลงในช อง เป นประจำ บ อยคร ง นานๆ คร ง ไม เคยปฏ บ ต ให ตรงก บความเป นจร งแล วนำผลท ได มาสร ปร วมก นในกล ม

8 181 ใบงานท ๒.๖ เร อง การปร บต ว คำช แจง : ให น กเร ยนเข ยนว ธ การปร บต วเพ อให เหมาะสมก บการเปล ยนแปลงของว ยร นลงในล กโป งท ง ๔ ใบ ๑. การหาความร ในเร องเพศ ๒. อย าว ตกก งวล เก ยวก บการ เปล ยนแปลง ๓. ร จ กควบค ม อารมณ ทางเพศ อย างเหมาะสม ๔. ควรเข าร วม ก จกรรมน นทนาการ ใบงานท ๒.๗ เร อง การเปล ยนแปลงทางด านร างกายของว ยร น คำช แจง : ให น กเร ยนเปร ยบเท ยบการเปล ยนแปลงทางด านร างกายของว ยร นชายและว ยร นหญ ง ลงในตาราง และตอบคำถาม ว ยร นชาย ว ยร นหญ ง ๑. ม ขนบร เวณอว ยวะเพศ ๑. ม ขนบร เวณอว ยวะเพศ ๒. ม ขนร กแร ๒. ม ขนร กแร ๓. อว ยวะเพศโตข น ๓. อว ยวะเพศโตข น ๔. ม การหล งน ำอส จ ๔. ม ประจำเด อน ๕. หน งห มปลายองคชาต เป ดออก ๕. เอวคอด ๖. ม ขนหน าแข ง ๖. สะโพกผายออก ๗. ม ส วข นบนใบหน า ๗. ม ส วข นบนใบหน า ๘. เส ยงแหบห าว ๘. เส ยงเล กแหลม ๙. ร างกายเจร ญเต บโตอย างรวดเร ว ๙. ร างกายเจร ญเต บโตอย างรวดเร ว ๑๐. นมต งพาน ๑๐. ม หน าอกโตข น จงอธ บายถ งการเปล ยนแปลงของว ยร นมา ๔ ข อ ๑. การเปล ยนแปลงทางด านร างกาย ๒. การเปล ยนแปลงทางด านจ ตใจ ๓. การเปล ยนแปลงทางด านอารมณ ๔. การเปล ยนแปลงทางด านส งคม

9 182 หน วยการเร ยนร ท ๓ เพศพ ศวง ตอนท ๑ คำช แจง : จงตอบคำถามต อไปน ๑. ท ศนคต เร องเพศ หมายถ งอะไร ความร ส กน กค ด ความเช อ การให ค ณค าในเร องเพศ ท ศนคต ค าน ยมจะเป นแนวทางของการ ประพฤต ปฏ บ ต และแสดงออกในเร องเพศของบ คคล ๒. การม ท ศนคต เร องเพศท พ งประสงค ม ค ณค าและประโยชน อย างไร ช วยให เก ดความร ความเข าใจ และม ท ศนคต ท ด ในเร องเพศ เพ อจะได ม พฤต กรรมการแสดง ออกในเร องเพศ เพ อจะได ม พฤต กรรมการแสดงออกในเร องเพศได อย างถ กต องเหมาะสมทำให ลด ป ญหาท สามารถป องก นได ๓. ท ศนคต เร องเพศใดในส งคมไทยท เหมาะสมก บสภาพส งคมในป จจ บ น การสนทนาเก ยวก บเร องเพศเป นเร องท สามารถทำได แต เป นการสนทนาในทางสร างสรรค เพ อเป นการให ข อม ลข าวสารความร ท ถ กต อง อ นจะทำให เด กและเยาวชนม ท ศนคต และการปฏ บ ต ตนในเร องเพศอย างเหมาะสมตามว ฒนธรรมท ด งาม ๔. ครอบคร วม อ ทธ พลต อท ศนคต เร องเพศอย างไรบ าง ครอบคร วเป นสถาบ นแรกท ให การอบรมเล ยงด และให ความร ด านต างๆ แก บ ตรหลาน ครอบคร วท อบอ นม การแสดงบทบาทท เหมาะสมตามเพศของตน จะทำให ล กหลานได เล ยนแบบ และม พฤต กรรมทางเพศท เหมาะสม ๕. เพ อนม อ ทธ พลต อท ศนคต เร องเพศอย างไรบ าง เพ อนท อย ในว ยเด ยวก นหร อใกล เค ยงก น ม กม รสน ยมและสนใจในเร องต างๆ คล ายก น เพ อน จ งม อ ทธ พลอย างมากท งทางบวกและทางลบ หากคบเพ อนท ม ท ศนคต ทางเพศท ด ม ความประพฤต ท เหมาะสมก จะทำให ม อนาคตได หากคบเพ อนท ม ท ศนคต ทางเพศท ไม เหมาะสมก จะทำให ม แนวโน มท จะม ความค ดหร อปฏ บ ต ตนท เหมาะสมไปด วย ๖. เพราะเหต ใดส อจ งม อ ทธ พลต อท ศนคต เร องเพศ เยาวชนส วนใหญ ให ความสนใจส อต างๆ โดยเฉพาะส อท เผยแพร ข อม ลเร องเพศมากข น ๗. ว ฒนธรรมม อ ทธ พลต อท ศนคต ในเร องเพศอย างไรบ าง ป จจ บ นความก าวหน าทางเทคโนโลย สารสนเทศท งด านคอมพ วเตอร และการส อสาร ทำให ม การถ ายทอดแลกเปล ยนและร บร เหต การณ ต างๆ อย างรวดเร ว โดยเฉพาะว ฒนธรรมตะว นตกท เผยแพร เข ามาในประเทศไทย ม อ ทธ พลต อว ยร นมาก ๘. ส งคมม อ ทธ พลต อท ศนคต ในเร องเพศอย างไรบ าง สภาพส งคมไทยเปล ยนแปลงไปอย างรวดเร วไปตามความก าวหน าทางว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ท ท นสม ยทำให ว ถ ช ว ตเปล ยนไป ว ยร นเห นค ณค าของว ตถ น ยมมากข น ซ งอาจส งผลต อ พฤต กรรมทางเพศท ไม เหมาะสม

10 183 ๙. ท ศนคต ในเร องเพศท พ งประสงค ตามว ฒนธรรมไทยได แก อะไร ๑. การร กนวลสงวนต ว ๒. การไม ช งส กก อนห าม ๓. การร กเด ยวใจเด ยว ๑๐. น กเร ยนม ท ศนคต เร องเพศอย างไร ตอนท ๒ คำช แจง : ให น กเร ยนทำเคร องหมาย 7 หน าข อท ถ กต องท ส ด ๑. ข อใดไม ใช ความหมายของท ศนคต เร องเพศ ง. พฤต กรรมการแสดงออกเร องเพศ ๒. ค ณค าของการม ท ศนคต เร องเพศท พ งประสงค ในข อใดสำค ญท ส ด ง. ม พฤต กรรมการแสดงออกในเร องเพศท เหมาะสม ๓. ท ศนคต เร องเพศของส งคมไทยในสภาพป จจ บ นข อใดถ กต อง ก. การพ ดเร องเพศอย างสร างสรรค สามารถทำได ๔. อ ทธ พลของครอบคร วในข อใดส งเสร มการเร ยนร การม ท ศนคต ทางเพศและการแสดงออกท เหมาะสม ข. ล กสาวช วยแม ทำงานบ าน ๕. ส อในข อใดท ม แนวโน มเผยแพร ข อม ลเร องเพศท ไม เหมาะสมมากข น ก. อ นเทอร เน ต ๖. บ คคลในข อใดม อ ทธ พลต อท ศนคต เร องเพศของว ยร นมากท ส ด ค. เพ อน ๗. ว ฒนธรรมตะว นตกท เข ามาในประเทศไทยท เหมาะสมก บว ฒนธรรมไทยค อข อใด ก. กล าพ ดกล าแสดงออกอย างม เสร ๘. ค าน ยมใดท อาจส งผลต อพฤต กรรมทางเพศท ไม เหมาะสมของว ยร น ค. ใช ของแพงม ย ห อและราคาแพง ๙. ท ศนคต เร องเพศท พ งประสงค ตามว ฒนธรรมไทยข อใดท เป นป ญหามากท ส ดในป จจ บ น ข. การร กนวลสงวนต ว ๑๐. ป จจ ยในข อใดท ม แนวโน มม อ ทธ พลต อท ศนคต ในเร องเพศของว ยร นมากข น ข. ส อ

11 184 ตอนท ๓ คำช แจง : จงเข ยนเคร องหมาย 3 หน าข อท เห นว าถ ก และเข ยนเคร องหมาย 7 หน าข อ ท เห นว าผ ด แล วแก ไขให ถ กต อง ข อความ ข อความท แก ไข... 3 ๑. คนท เปล ยนค นอนบ อยๆ เป นคนสำส อน ทางเพศ... 3 ๒. คนส วนใหญ ค ดว าเร องเพศเป นเร องต องห าม... 7 ๓. ว ยร นไม สนใจเร องเพศ ๓. ว ยร นสนใจเร องเพศ... 7 ๔. ครอบคร วไม ได ม อ ทธ พลต อท ศนคต เร องเพศ ๔. ครอบคร วม อ ทธ พลต อ ท ศนคต เร องเพศ... 3 ๕. เพ อนม อ ทธ พลต อท ศนคต เร องเพศ... 3 ๖. ว ฒนธรรมของแต ละชาต ย อมแตกต างก น... 3 ๗. การม งว ตถ น ยมท ม ผลต อพฤต กรรมทางเพศ ท ไม เหมาะสมได... 3 ๘. ไม ควรไว ใจเพ อนต างเพศ... 3 ๙. การก อคด เร องเก ยวก บเพศ ส วนใหญ เก ดจาก คนใกล ช ด... 3 ๑๐. ถ าแต งงานก นแล ว หากม ท ศนคต เร องเพศไม ตรงก น ก ควรอดทนไว ไม ควรหาทางออกด วยการหย าร าง ใบงานท ๓.๑ เร อง พ ฒนาการทางร างกาย คำช แจง : ให น กเร ยนส มภาษณ คนในบ านหร อบ คคลในช วงว ยต างๆ และบ นท กข อม ลการเจร ญเต บโตและ พ ฒนาการ พร อมท งว เคราะห ตามห วข อท กำหนดให ใบงานท ๓.๒ เร อง ป จจ ยท ม อ ทธ พลต อท ศนคต เร องเพศ คำช แจง : ให น กเร ยนอธ บายป จจ ยต างๆ ท ม อ ทธ พลต อท ศนคต เร องเพศ ป จจ ยท เก ยวข อง อ ทธ พลท ม ต อท ศนคต ในเร องเพศ ครอบคร ว ครอบคร วม ส วนช วยสร างส งเสร มการเร ยนร ในการม ท ศนคต ทางเพศและ การแสดงออกทางเพศอย างเหมาะสม ต งแต การใช ช ว ตอย ก บครอบคร ว และบทบาททางเพศของตนเอง เพ อน เพ อนท อย ในว ยเด ยวก น ม รสน ยมและสนใจในเร องต างๆ เหม อนก น จะช วย ทำให ม ท ศนคต ในเร องเพศท เปล ยนไป

12 185 ป จจ ยท เก ยวข อง อ ทธ พลท ม ต อท ศนคต ในเร องเพศ ส อต างๆ การได ร บข อม ลข าวสารจากส งต างๆ ส งผลให ม ท ศนคต และพฤต กรรมทางเพศ ท เปล ยนแปลงไป ซ งส อเป นท ให ข อม ลความร และการแสดงความค ดเห นอย าง เป ดกว างเก ยวก บเร องเพศ ว ฒนธรรม ความเจร ญก าวหน าในป จจ บ น ทำให ว ฒนธรรมตะว นตกเข ามาม อ ทธ พลต อ ว ยร นโดยเฉพาะพฤต กรรมทางเพศ ส งคม ในส งคมท ม ความเจร ญก าวหน าทำให ว ถ ช ว ตของคนเปล ยนแปลงไป ทำให ว ยร น เห นค ณค าว ตถ น ยมมากข น ซ งอาจจะส งผลต อพฤต กรรมทางเพศท ไม เหมาะสม ใบงานท ๓.๓ เร อง ท ศนคต เร องเพศในว ฒนธรรมไทย คำช แจง : ให น กเร ยนอธ บายถ งท ศนคต ในเร องเพศท ม ต อว ฒนธรรมไทยและการปฏ บ ต ตนในเร องเพศตาม ว ฒนธรรมไทย ท ศนคต ในเร องเพศท ม ต อว ฒนธรรมไทย ๑. การไม ช งส กก อนห าม ค อการไม ม เพศส มพ นธ ก นก อนว ยอ นควร ๒. การร กนวลสงวนต ว ค อการร กษา ความบร ส ทธ ถ งว นแต งงาน การปฏ บ ต ตนในเร องเพศตามว ฒนธรรมไทย ๑. การร กนวลสงวนต ว โดยเฉพาะฝ ายหญ งต องแสดง ก ร ยาส ภาพเหมาะสม แต งกายส ภาพ ไม ล อแหลม ย วยวนให เก ดพฤต กรรมทางเพศท ไม เหมาะสม ๒. การไม ช งส กก อนห าม เป นการท ป องก นไม ให เก ด ความเส อมเส ยในเร องเพศแก ฝ ายชายและฝ ายหญ ง ๓. การร กเด ยวใจเด ยว ครอบคร วควรย ดม นในค าน ยม การม สาม หร อภรรยาคนเด ยว หากม ป ญหาต อง ปร บต วเข าหาก น และแสดงออกมาอย างเหมาะสม ใบงานท ๓.๔ เร อง ค าน ยมเร องเพศ คำช แจง : ให น กเร ยนอ านเร องค าน ยมเร องเพศแล วตอบคำถาม น กเร ยนม ค าน ยมในเร องเพศของตนเองอย างไร ใบงานท ๓.๕ เร อง ใครผ ด คำช แจง : ให น กเร ยนอ านกรณ ศ กษาต อไปน แล วตอบคำถาม ๑. น กเร ยนม ความเห นเก ยวก บการถ ายคล ปว ด โอในเหต การณ อย างไร ๒. จากกรณ ศ กษาน น กเร ยนค ดว าใครผ ด

13 186 หน วยการเร ยนร ท ๔ หญ งชายเท าเท ยมก น ตอนท ๑ คำช แจง : จงตอบคำถามต อไปน ๑. ค าน ยมของส งคมไทยท เปล ยนแปลงมากอย างเห นได ช ดเจนค ออะไร ค าน ยมท เก ยวก บความส มพ นธ ทางเพศระหว างชายและหญ ง ๒. ส งคมไทยให ความเสมอภาคทางเพศมากข น แต ควรจะม ขอบเขตท กำหนดด วยเง อนไขของว ฒนธรรมไทย ด วยความเสมอภาคทางเพศจ งต องกำก บด วยอะไร การวางต วของแต ละเพศอย างเหมาะสม ๓. ป ญหาท เก ดข นจากค าน ยมของคนร นใหม เก ยวก บการแสดงพฤต กรรมความส มพ นธ ทางเพศอย างเป ดเผย ล กซ งก อนถ งเวลาอ นสมควรได แก อะไร การต งครรภ อ นไม พ งประสงค ป ญหาการทำแท ง ป ญหาเด กถ กทอดท ง ป ญหาโรคต ดต อทาง เพศส มพ นธ ๔. น กเร ยนม ว ธ การวางต วต อเพศตรงข ามอย างไร การท ชายและหญ งปฏ บ ต ตนเพ อสร างความส มพ นธ ท ด ต อก นในสภาพแวดล อม ขนบธรรมเน ยม ประเพณ ของส งคมน นๆ ๕. การวางต วต อเพศตรงข ามม ความสำค ญต อน กเร ยนอย างไร ทำให น กเร ยนม ค ณค า ม ความน บถ อตนเอง ทำให ผ อ นปฏ บ ต ต อน กเร ยนอย างให เก ยรต ยกย อง ๖. น กเร ยนชายจะม ว ธ การวางต วต อเพศตรงข ามอย างไร ๑. แต งกายให ส ภาพเร ยบร อย สะอาด เหมาะสมก บกาลเทศะ ๒. ใช วาจาท ส ภาพ ไม แสดงอาการก าวร าว หร อวาจาท หยาบคาย ๓. ให เก ยรต ผ หญ ง ไม พ ดจาหร อแสดงก ร ยาเก ยวพาราส ล วงเก นฝ ายหญ ง ๔. เป นส ภาพบ ร ษ ช วยเหล อผ หญ ง ๕. ไม ส บบ หร ด มส รา หร อเสพสารเสพต ด ๗. น กเร ยนหญ งจะม ว ธ การวางต วต อเพศตรงข ามอย างไร ๑. แต งกายให ส ภาพ ม ดช ดร ดก ม ไม ควรแต งต วล อแหลม ๒. ใช วาจาส ภาพให เหมาะสมก บเป นก ลสตร ไม พ ดจาหยาบคาย ส งเส ยงด ง ไม น นทาผ อ น ๓. ไม ส บบ หร ด มส รา หร อเสพสารเสพต ด ๔. ไม แสดงก ร ยาสน ทสนมก บผ ชายเก นขอบเขต ๕. ไม ควรไปเท ยวก บฝ ายชายตามลำพ ง ๘. จงบอกว ธ การป องก นและหล กเล ยงสถานการณ เส ยงต อการม เพศส มพ นธ ในว ยเร ยน ๑. เร ยนร ถ งความค ดต างก นของหญ งชายในเร องเพศ ๒. ชายหญ งควรวางต วต อก นอย างส ภาพ ให เก ยรต ซ งก นและก น ๓. ผ หญ งควรแต งกายเร ยบร อยม ดช ด ไม ควรแต งกายในล กษณะท ย วย ๔. หล กเล ยงสถานการณ ท ล อแหลม อาจนำไปส การม เพศส มพ นธ ท ไม คาดค ด ๕. หล กเล ยงการคบเพ อนหร อออกเท ยวก บเพ อนต างเพศ

14 187 ๙. จงยกต วอย างสถานการณ ล อแหลมท อาจนำไปส การม เพศส มพ นธ ท ไม คาดค ด ๑. การถ กเน อต องต ว ๒. การไปพ กค างค นร วมก นตามลำพ งหร อเป นหม คณะโดยไม ม ผ ใหญ คอยด แล ๓. การอย ด วยก นตามลำพ งในท ล บตา ๔. การไปในสถานท เปล ยว โรงแรมหร อสถานเร งรมย ท กร ปแบบ ๕. การน ดหมายก บเพศตรงข ามในยามว กาล ๖. การด มส รา เคร องด มแอลกอฮอล หร อสารเสพต ดท กชน ด ๗. การออกเท ยว การเด นทางในยามว กาล หร อการเด นทางในท เปล ยว ๑๐. สาระสำค ญในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๔๐ ท แสดงให เห นถ งการกำหนดส ทธ เท าเท ยมก นระหว างเพศชายและเพศหญ งค ออะไร บ คคลย อมเสมอก นในกฎหมายและได ร บความค มครองตามกฎหมายเท าเท ยมก น ชายและ หญ งม ส ทธ เท าเท ยมก น ตอนท ๒ คำช แจง : ให น กเร ยนทำเคร องหมาย 7 หน าข อท ถ กต องท ส ด ๑. กฎหมายในข อใดท แสดงให เห นว าส งคมไทยให ความเสมอภาคทางเพศมากท ส ด ก. การกำหนดส ทธ เท าเท ยมก นของชายและหญ งในร ฐธรรมน ญ ๒. ข อใดไม ม การกำหนดไว ในกฎหมาย ค. ชายท แปลงเพศแล วสามารถใช นางสาวได ๓. ค าน ยมของส งคมไทยท ม การเปล ยนแปลงจากเด มมากท ส ดค อข อใด ค. พฤต กรรมความส มพ นธ ทางเพศ ๔. ข อใดให ความหมายของการวางต วต อเพศตรงข ามท ถ กต อง ง. แนวปฏ บ ต ในการสร างความส มพ นธ ท ด ของชายหญ ง ๕. การวางต วของน กเร ยนหญ งในข อใดท ไม เหมาะสมมากท ส ด ก. อย ลำพ งก บฝ ายชายสองต อสองในท ล บตาคน ๖. สถานการณ ใดท ล อแหลมเส ยงต อการม เพศส มพ นธ ท ไม คาดค ดมากท ส ด ค. การอย ก บชายตามลำพ งในท ล บตา ๗. การเสมอภาคทางเพศม ขอบเขตท กำหนดด วยเง อนไขทางว ฒนธรรมไทย ความเสมอภาคจ งต องกำก บด วย อะไร ก. การวางต วต อเพศตรงข าม ๘. ผลกระทบท เป นป ญหาจากการม เพศส มพ นธ ในว ยเร ยนท เป นป ญหาส งคมในป จจ บ นมากท ส ดค อข อใด ง. ป ญหาการต งครรภ อ นไม พ งประสงค ๙. ข อใดกล าวถ กต อง ค. ควรให ว ยร นคบหาก นตามปกต แต ให อย ในขอบเขต ๑๐. ผ ท ม ส วนสำค ญท ส ดในการด แล ป องก น และหล กเล ยงสถานการณ เส ยงต อการม เพศส มพ นธ ในว ยเร ยนค อผ ใด ก. ต วน กเร ยนเอง

15 188 ตอนท ๓ คำช แจง : จงเข ยนเคร องหมาย 3 หน าข อท เห นว าถ ก และเข ยนเคร องหมาย 7 หน าข อ ท เห นว าผ ดแล วแก ไขให ถ กต อง ข อความ ข อความท แก ไข... 3 ๑. เม อเข าส ว ยร นจะเร มม ความสนใจเพศตรงข าม... 3 ๒. บทบาททางเพศของชายและหญ งจะม ส วนคล าย และส วนต างก น... 3 ๓. ส งคมไทยจะยอมร บการแสดงออกทางเพศของชาย มากกว าหญ ง... 7 ๔. ป จจ บ นหญ งท แต งงานแล วต องใช นามสก ลสาม เท าน น... 3 ๕. ว ฒนธรรมทางเพศเป นมรดกของชาต ท ควรร กษาไว... 7 ๖. การท ไม ให ตำรวจหญ งไปจ บคนร ายถ อว าขาด ความเท าเท ยมก นตามหล กมน ษยชน... 3 ๗. การท ผ ชายล กให ผ หญ งน งในขณะโดยสารรถ ประจำทาง เป นว ฒนธรรมทางเพศท ด... 3 ๘. การม พ ธ แต งงานถ งแม จะไม จดทะเบ ยนสมรส ก นส งคมก ร บร แล วว าชายหญ งค น จะใช ช ว ตค เย ยงสาม ภรรยาต อก น... 7 ๙. การท สาม ภรรยาทะเลาะด าทอก น ไม ถ อว า เป นความร นแรงเพราะเป นสาม ภรรยาก น... 7 ๑๐. เราไม จำเป นท จะต องศ กษาและเตร ยมต วใน เร องของการวางต วต อเพศเด ยวก นและเพศ ตรงข าม เพราะเร องน จะเป นไปตามส ญชาต- ญาณอย แล ว ๔. ป จจ บ นผ หญ งท แต งงาน แล วสามารถเล อกใช นามสก ลของตนเองหร อ นามสก ลของสาม ก ได ๖. การท ไม ให ตำรวจหญ งไป จ บคนร ายไม ถ อว าขาด ความเท าเท ยมก นตามหล ก มน ษยชน ๙. การท สาม ภรรยาทะเลาะ ด าทอก นถ อว าเป นความ ร นแรงประเภทหน ง ๑๐. เราต องศ กษาและเตร ยมต ว ในเร องการแต งต วเพศ เด ยวก นและเพศตรงข าม

16 189 ใบงานท ๔.๑ เร อง จะทำอย างไรด คำช แจง : ให น กเร ยนนำเสนอแนวการปฏ บ ต เม อน กเร ยนตกอย ในสถานการณ ต อไปน สถานการณ ท ๑ : เพ อนชวนหน เร ยนไปด คอนเส ร ตน กร องท ตนเองช นชอบ แนวการปฏ บ ต : บอกเพ อนว าไม ไป เพราะจะทำให เส ยการเร ยนได หร อ สถานการณ ท ๒ : เพ อนชวนไปเท ยวโดยให หลอกผ ปกครองว าไปทำก จกรรมก บโรงเร ยน แนวการปฏ บ ต : บอกเพ อนว าไปไม ได เพราะต องไปธ ระก บผ ปกครอง หร อ สถานการณ ท ๓ : ไปงานว นเก ดเพ อน แล วเพ อนๆ ช กชวนให ด มส รา ส บบ หร และด ว ซ ด ลามก แนวการปฏ บ ต : บอกเพ อนว าการด มส รา ส บบ หร และด ว ซ ด ลามกเป นส งไม ด และขอต ว กล บท นท หร อ ใบงานท ๔.๒ เร อง จะเล อกทางไหนด คำช แจง : ให น กเร ยนอ านกรณ ศ กษาต อไปน แล วช วยหาทางเล อกให ก บแอ ว ๒ ทางเล อก ใบงานท ๔.๓ เร อง ช วยอ อยด วย คำช แจง : ให น กเร ยนอ านกรณ ศ กษาต อไปน แล วช วยแนะนำอ อยด วยว าเธอควรจะไปขอความช วยเหล อจาก ใครบ าง ๑. อ อยควรทำอย างไรหล งถ กข มข น ๑. ควรไปซ อยาเม ดค มกำเน ดมาก น เพ อป องก นการต งครรภ ท อาจจะเก ดข นได ๒. ควรแจ งให ผ ปกครองทราบ ๒. เธอควรจะไปขอความช วยเหล อจากใครบ าง ควรไปบอกพ อแม ให ท านพาไปแจ งความท สถาน ตำรวจ และต องระม ดระว งอย าเช อ คนง ายๆ เช นน อ ก หร อ ใบงานท ๔.๔ เร อง จะต ดส นใจอย างไรด คำช แจง : ให น กเร ยนอ านกรณ ศ กษาต อไปน แล วช วยแนะนำต ดส นใจแทนหญ งสาวในเร องน ๑. ถ าเก ยรต ซ ออาหารมาก นท หอพ กของสาย และย งแสดงบทร กก บสายอ ก ในคร งน สายควรจะพ ด หร อแสดง อาการอย างไร ๒. สายควรจะคบก บเก ยรต ต อไปอย างไรด

17 190 หน วยการเร ยนร ท ๕ ปลอดภ ยไว ก อน ตอนท ๑ คำช แจง : จงตอบคำถามต อไปน ๑. โรคต ดต อทางเพศส มพ นธ หมายถ งอะไร กล มโรคท ต ดต อได โดยผ านการม เพศส มพ นธ ทางช องคลอด ทางปาก หร อทางทวารหน ก ม กก อให เก ดพยาธ สภาพ บร เวณอว ยวะส บพ นธ และอว ยวะส มผ สอ นๆ ๒. โรคต ดต อทางเพศส มพ นธ ได แก อะไร ๑. โรคแผลร มอ อน ๒. โรคหนองใน ๓. โรคหนองในเท ยม ๔. โรคซ ฟ ล ส ๕. ห ดหงอนไก ๖. เร มอว ยวะเพศ ๗. เช อราในช องคลอด ๘. พยาธ ในช องคลอด ๙. โรคฝ มะม วง ๑๐. โรคต บอ กเสบ ๓. โรคเอดส หมายถ งอะไร กล มอาการท เก ดจากระบบภ ม ต านทานโรคของร างกายเส ยไป อ นเน องมาจากได ร บเช อไวร ส เอชไอว แล วไปทำลายเม ดเล อดขาว ซ งเป นแหล งสร างภ ม ต านโรค ทำให ภ ม ต านโรคของร างกาย ลดลง และม ผลให เก ดการต ดเช อโรคฉวยโอกาสได ง าย ๔. โรคเอดส เก ดจากเช อไวร สท ม ช อว าอะไร เอชไอว ๕. โรคเอดส สามารถต ดต อได ก ทาง และทางใดบ าง ๑. ทางเพศส มพ นธ ๒. ทางกระแสเล อด ๓. การต ดเช อจากมารดาส ทารกในครรภ ๖. อาการของโรคเอดส แบ งตามการดำเน นของโรคเป นก ระยะ ระยะใดบ าง ๑. ระยะไม ปรากฏอาการ ๒. ระยะม อาการส มพ นธ ก บเอดส หร อเออาร ซ ๓. ระยะเอดส เต มข น ๗. อาการท ทำให สงส ยว าเป นโรคเอดส ได แก อะไร ๑. ม ไข เร อร ง ๒. ม อาการท องเส ยนานเป นเด อน ๓. น ำหน กลดลงมากกว าร อยละ ๑๐ ของน ำหน กเด มภายใน ๑ เด อนโดยไม ทราบสาเหต ๘. พฤต กรรมท เส ยงต อการเก ดโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ โรคเอดส และการต งครรภ ท ไม พ งประสงค ได แก อะไร การสำส อนทางเพศ การไม ใช ถ งยางอนาม ยเม อม เพศส มพ นธ การใช เข มหร อกระบอกฉ ดยา ร วมก บผ อ น การด มส ราและใช สารเสพต ด การเท ยวสถานบ นเท ง ๙. ป ญหาและผลกระทบจากการต งครรภ ท ไม พ งประสงค ในว ยร นท ม ต อส ขภาพของมารดาและทารกค ออะไร

18 191 ๑๐. การป องก นและหล กเล ยงพฤต กรรมท เส ยงต อการเก ดโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ โรคเอดส และการต งครรภ ท ไม พ งประสงค ได แก ๑. ต งใจศ กษาเล าเร ยน ๒. หล กเล ยงการม เพศส มพ นธ ในว ยเร ยน ๓. งดการด มส ราของม นเมาและสารเสพต ดต างๆ ๔. ปร บเปล ยนค าน ยมทางเพศท นำไปส การม เพศส มพ นธ ท ไม ปลอดภ ย ตอนท ๒ คำช แจง : ให น กเร ยนทำเคร องหมาย 7 หน าข อท ถ กต องท ส ด ๑. ข อใดกล าวไม ถ กต องเก ยวก บโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ ง. โรคต ดต อทางเพศส มพ นธ ในเด กและว ยร นม แนวโน มลดลง ๒. โรคต ดต อทางเพศส มพ นธ ในข อใดเก ดจากเช อไวร ส ข. ห ดหงอนไก ๓. โรคต ดต อทางเพศส มพ นธ ในข อใดท เป นป ญหามากท ส ดในป จจ บ น ค. โรคเอดส ๔. โรคต ดต อในข อใดท เป นสาเหต ของการม บ ตรยาก ก. โรคหนองใน ๕. แหล งท พบเช อเอชไอว มากค อข อใด ค. เล อด ๖. ข อใดไม ใช ช องทางการต ดต อของโรคเอดส ง. การส มผ สต ว ๗. การตรวจเช อเอชไอว ตรวจจากส งใดถ งจะทราบว าผ สงส ยป วยเป นเอดส ข. เล อด ๘. ข อใดไม ใช อาการหล กท ส งเกตได เด นช ดของอาการท ทำให สงส ยว าเป นเอดส ข. ผ วหน งเป นผ นแดง ๙. พฤต กรรมในข อใดท ม โอกาสเส ยงต อการเก ดโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ และการต งครรภ ท ไม พ งประสงค ก. การสำส อนทางเพศ ๑๐. น กเร ยนสามารถป องก นและหล กเล ยงพฤต กรรมเส ยงต อการเก ดโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ โดยว ธ ใดมากท ส ด ก. หล กเล ยงการม เพศส มพ นธ ในว ยเร ยน ตอนท ๓ คำช แจง : ให น กเร ยนนำต วอ กษรหน าข อความด านขวาม อมาเต มลงในช องว างด านซ ายม อให ถ กต อง ฌ ๑. แผลร มอ อน ก ๒. หนองใน ง ๓. ซ ฟ ล ส ข ๔. พยาธ ในช องคลอด ญ ๕. เร มอว ยวะเพศ ช ๖. เอดส ก คลาไมเด ยแทรคโคมาต ส ข ทร คโคโมน เอซ ส ค ถ งยางอนาม ย ง เทปโปน มาพ สล ด ม จ เล อด น ำอส จ เสมหะ ฉ เอช พ ว

19 192 ค ๗. การม เพศส มพ นธ ท ปลอดภ ย ช เอชไอว จ ๘. แหล งพบเช อเอชไอว ซ แคนไดด าอ ลม แคน ฉ ๙. ห ดหงอนไก ฌ เฮโมฟ ลล สค เครย ซ ๑๐. เช อราในช องคลอด ญ เฮอป สซ มเพ กซ ไวร ส ใบงานท ๕.๑ เร อง โรคต ดต อทางเพศส มพ นธ คำช แจง : ให น กเร ยนเข ยนแผนผ งความค ดเก ยวก บโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ ท พบมากในประเทศ หนองใน หนองในเท ยม แผลร มอ อน ต บอ กเสบ ฝ มะม วง ซ ฟ ล ส ห ดหงอนไก เร มอว ยวะเพศ พยาธ ในช องคลอด เช อราในช องคลอด ใบงานท ๕.๒ เร อง โรคเอดส คำช แจง : ให น กเร ยนอธ บายอาการท ทำให สงส ยว าเป นโรคเอดส ลงในกรอบท กำหนดให ม ไข เร อร ง ท องเส ยนานเป นเด อน น ำหน กลดมากกว าร อยละ ๑๐ ภายใน ๑ เด อน ม ฝ าขาวจากเช อราในช องปาก ต อมน ำเหล องโตขนาดใหญ กว า ๑ เซนต เมตร มากกว า ๒ แห ง ม ไข ม ต มน ำใสๆ บร เวณต ว ช องปากและอว ยวะเพศ

20 193 ใบงานท ๕.๓ เร อง ประเม นโอกาสเส ยง คำช แจง : ให น กเร ยนประเม นโอกาสเส ยงต อการต ดเช อเอชไอว ด วยการทำเคร องหมาย 3 ลงในช องการประเม น บางช องอาจถ กได มากกว า ๑ ช อง การประเม น เหต การณ ม โอกาสมาก ม โอกาสน อย ไม ม โอกาสเลย ๑. การด มน ำแก วเด ยวก นก บผ ป วยเอดส 3 3 ๒. การใช ใบม ดโกนโกนหนวดร วมก นก บผ ป วยเอดส 3 ๓. การใช เข มฉ ดยาร กษาโรคร วมก นก บผ ป วยเอดส 3 ๔. การถ กข มข นกระทำชำเราจากผ ต ดเช อเอชไอว 3 ๕. การม เพศส มพ นธ ก บผ หญ งท เพ งร จ กก นใน 3 ผ บโดยไม ได ใช ถ งยางอนาม ย ๖. การว ายน ำในสระเด ยวก นก บผ ป วยเอดส 3 ๗. ผ ต ดยาใช เข มฉ ดยาร วมก นก บผ ป วยเอดส 3 ๘. การใช ห องน ำเด ยวก นก บผ ป วยเอดส 3 ๙. การจ บปากก นอย างด ดด มก บผ ป วยเอดส 3 ๑๐. การส มผ สเน อต วของผ ป วยเอดส 3 ใบงานท ๕.๔ เร อง ป ญหาและผลกระทบจากการต งครรภ ท ไม พ งประสงค คำช แจง : ให น กเร ยนหาข าวจากหน งส อพ มพ ยกต วอย างแล วว เคราะห ป ญหาและผลกระทบจากการต งครรภ ท ไม พ งประสงค ใบงานท ๕.๕ เร อง สถานการณ เส ยงต อการม เพศส มพ นธ คำช แจง : ให น กเร ยนอ านเร องราวต อไปน แล วช วยแก ป ญหา ๑. หญ งม กยอมให ค ร กได โอบกอดส มผ สร างกายและจ บอย บ อยคร งเพราะกล วค ร กจะหาว าตนไม ร ก ท งๆ ท ตนเองไม อยากให เขาทำเช นน นเลย ช วยแก ป ญหาให หญ งด วยค ะ หญ งควรบอกค ร กว าการโอบกอดส มผ สร างกายและจ บเป นส งท ไม ด ไม ควรปฏ บ ต เพราะ จะทำให หญ งเส ยหายได และหญ งก ไม ชอบท ค ร กทำก บหญ งเช นน เหม อนก น หร อ ๒. สาวอย หอพ ก ค ร กของสาวม กจะเข ามาพ ดค ยโทรศ พท และบางคร งก ข นไปนอนบนเต ยง สาวกล วว าส ก ว นหน งเขาอาจจะทำอะไรเก นเลยได ช วยแก ป ญหาให สาวด วยค ะ สาวควรบอกค ร กว าส งท เขาทำเป นส งไม ด ไม ให เก ยรต สาว ซ งสาวจะเส ยหายได ถ าม ผ พบเห น หร อ

21 194 ใบงานท ๕.๖ เร อง ปฏ เสธเพ อหล กเล ยงการนำไปส การม เพศส มพ นธ คำช แจง : ให น กเร ยนเข ยนคำพ ดปฏ เสธเม อถ กช กชวนด วยคำพ ดต อไปน ๑. ไปท บ านเอกนะว นน ไม ม ใครอย เลย ไปไม ได หรอก เพราะว าว นน จะต องไปธ ระก บแม ขอบค ณมาก หร อ ๒. ส มค นน ไปเท ยว อาร.ซ.เอ.ก นนะ เราไปไม ได หรอก ร ส กไม ค อยสบายและปวดห วด วย ไปก นหลายคนด วย หร อ ๓. ค นว นวาเลนไทน น ไปเท ยวอย างท เราไม ไปหรอก เราเท ยวก นตอนกลางว นก ได น ค ร กอ นๆ เขาไปเท ยวก นนะ หร อ ๔. ว นน ว นเก ดนนท ไปด มเป นเพ อน เราไปไม ได หรอก การบ านย งไม เสร จเลย แล วอ กอย าง หน อยนะไม เมาหรอก แม ไม ม คนช วยงานบ านด วย หร อ หน วยการเร ยนร ท ๖ บร การด ช ว ตด ม ค ณภาพ ตอนท ๑ คำช แจง : จงตอบคำถามต อไปน ๑. การบร การทางส ขภาพหมายถ งอะไร การบร การเพ อป องก นโรค ส งเสร มส ขภาพ ร กษาพยาบาลและฟ นฟ สมรรถภาพของประชาชน ดำเน นการโดยบ คลากรหน วยงานภาคร ฐและเอกชน รวมท งการม ส วนร วมในการให บร การของภาค เอกชน ๒. หล กในการเล อกใช บร การทางส ขภาพค ออะไร ต องม การว เคราะห และเข าใจสถานการณ ป ญหาส ขภาพท เก ดข นก บตนเอง หร อท จะเล อกใช บร การทางส ขภาพได เหมาะสม ๓. หน วยงานใดของภาคร ฐท ม หน าท หล กในการให บร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข ๔. หน วยงานท อย ในส งก ดกระทรวงสาธารณส ขในส วนภ ม ภาคประกอบด วยหน วยงานใด ๑. สำน กงานสาธารณส ขจ งหว ด ๒. โรงพยาบาลศ นย ๓. โรงพยาบาลท วไป ๔. โรงพยาบาลช มชน ๕. สำน กงานสาธารณส ขอำเภอหร อสำน กงานสาธารณส ขก งอำเภอ ๖. สถาน อนาม ยหร อศ นย ส ขภาพช มชน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

การจ ดการศ กษา: ห น า ท, ส ท ธ และ ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ

การจ ดการศ กษา: ห น า ท, ส ท ธ และ ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ 063 การจ ดการศ กษา: ห น า ท, ส ท ธ และ ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ การจ ดการศ กษาเป น หน าท ของร ฐ ท จะต องปฏ บ ต ตามร ฐธรรมน ญ และตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต, และ ร ฐ ในท น หมายถ งกระทรวงศ กษาธ การเป

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 2555 โรงพยาบาลนครพ งค

สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 2555 โรงพยาบาลนครพ งค สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 555 โรงพยาบาลนครพ งค ในการจ ดงานร นเร งประจ าป 555 ว นท 8 ธ นวาคม 555 ท ผ านมา คณะกรรมการฝ ายประเม นผลได รวบรวม และว เคราะห แบบประเม นความค ดเห นเจ าหน

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2 1 โรงการนาโนกล า เพ อบร หารวามเส งในการผล ต ระะท 2 (ด าเน นงานภาใต โรงการเกษตรทางเล อกเพ อบร หารวามเส งการผล ต) เร อข ากล มผ ใช น าอ างเก บน าห วทรา ต.เข อนผาก อ.พร าว จ.เช งใหม 1. วามเป นมา เร อข ากล

More information