รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556"

Transcription

1 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ สาน กงานอธ การบด

2 ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ ฒนาค ณภาพการบร การ ร วมประสานประโยชน ให ท กหน วยงานปฏ บ ต ภารก จได อย างบ รณาการ 2. พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการภายใต หล กธรรมาภ บาล และหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 3. พ ฒนาองค กรส การเร ยนร และใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย เอกล กษณ ของสาน กงานอธ การบด การน อมน าหล ก ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ในการพ ฒนาค ณภาพการดาเน นงาน ว ตถ ประสงค 1. ม งน าระบบสารสนเทศเข ามาใช ในการปฏ บ ต งานการต ดต อประสานงานและการให บร การของ หน วยงานให เก ดประโยชน ส งส ด 2. ม งป องก นแก ไขป ญหาความซ าซ อนของการบร หารและจ ดการทร พยากรในด านต างๆ 3. ม งพ ฒนาบ คลากรให ม จ ตสาน กในการบร การพ ฒนาบ คล กภาพและจร ยธรรมพร อมๆก บ การพ ฒนาค ณภาพและประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานของบ คลากร 4. ม งส งเสร มสน บสน นให หน วยงานต างๆปฏ บ ต งานได เต มศ กยภาพโดยเอ อประโยชน ต อท กหน วยงาน 5. ม งประสานความเข าใจอ นด ระหว างบ คลากรภายในมหาว ทยาล ยบ คคลภายนอกและหน วยงาน ภายนอก 6. ม งปฏ บ ต งานให สอดคล องก บนโยบายและแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยท งในป จจ บ นและอนาคต 7. ม งให น กศ กษาคณาจารย เจ าหน าท และผ มาใช บร การหร อผ ต ดต อได ร บบร การท ด เป าหมาย สาน กงานอธ การบด ม เป าหมายในการดาเน นงานด งน 1. บร หารและจ ดการค ณภาพงานอาคารสถานท และภ ม สถาป ตย ของมหาว ทยาล ยให เก ดประโยชน ส งส ดสามารถเอ ออ านวยต อการเร ยนการสอนของคณาจารย ได อย างม ประส ทธ ภาพส งเสร มการเร ยนร ของ น กศ กษาและสน บสน นให การปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ฝ ายต างๆด าเน นไปอย างม ค ณภาพม ความสะดวกสบาย และม ความส ขในการทางานร วมก น 2. บร หารและจ ดระบบงานพ สด ให สนองตอบความต องการของคณาจารย และหน วยงานต างๆอย าง ครบถ วนตามความจาเป นในการปฏ บ ต งานว ชาการและงานส งเสร มสน บสน นทางว ชาการอ นๆ 3. บร หารและจ ดระบบการเง นให ม ความถ กต องรวดเร วม ประส ทธ ภาพเพ อให บร การและ เอ อประโยชน ต อบ คลากรของมหาว ทยาล ยท กระด บ

3 4. บร หารและจ ดการงานธ รการและเลขาน การให เป นระบบท ม ประส ทธ ภาพเพ อให การส อสารและ การประสานงานระหว างหน วยงานภายในมหาว ทยาล ยและการต ดต อประสานงานก บหน วยงานภายนอก มหาว ทยาล ยม ความคล องต วรวดเร วและท นต อเหต การณ 5. บร หารจ ดการด านระบบบร หารงานบ คคลให ม ข อม ลท เป นระบบท นสม ยสามารถให บร การในด าน ส ทธ และผลประโยชน ของบ คลากรท กฝ ายของมหาว ทยาล ยได รวดเร วม ประส ทธ ภาพเพ อให บ คลากรได พ ฒนา ศ กยภาพของตนเองและเก ดขว ญกาล งใจในการปฏ บ ต งาน เป าหมายตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จพอเพ ยงสาน กงานอธ การบด ด งน 1. เพ อตอบสนองต อ ปร ชญา ว ส ยท ศน และพ นธก จของสาน กงานอธ การบด 2. เพ อปร บปร งข นตอนการทางานให ม ความย ดหย น ม ความเอ ออาทรต อก น 3. เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรภายในหน วยงานให ตอบสนองต อร ปแบบ การบร หารจ ดการท ม ค ณภาพ ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ประเด นย ทธศาสตร ของสาน กงานอธ การบด 1. พ ฒนาการจ ดการศ กษาเพ อม งส ความเป นเล ศ และเป นท ยอมร บของตลาดแรงงานในประเทศและ กล มประชาคมอาเซ ยน 2. การบร หารจ ดการบนหล กธรรมาภ บาล 3. การพ ฒนาบ คลากรให ม ข ดความสามารถส ง ท นสม ย และม ความเป นม ออาช พ กลย ทธ ของสาน กงานอธ การบด 1. กลย ทธ ด านนโยบายและแผน 2. กลย ทธ ด านก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา 3. กลย ทธ ด านการบร หารและการจ ดการ 4. กลย ทธ ด านการเง นและงบประมาณ 5. กลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ สาน กงานอธ การบด ม อานาจหน าท ด งน 1. ด าเน นการเก ยวก บงานกฎหมายงานน ต กรรมและส ญญางานเก ยวก บความผ ดทางละเม ดและงาน คด ท อย ในอานาจหน าท ของมหาว ทยาล ย 2. เก ยวก บงานบร หารงานบ คคลและจ ดระบบบร หารจ ดการงานด านสน บสน นงานว ชาการ ของมหาว ทยาล ย 3. เก ยวก บงานการเง นการบ ญช การพ สด และงบประมาณของมหาว ทยาล ย 4. ด าเน นการเก ยวก บงานธ รการงานสารบรรณงานบร หารท วไปงานช วยอ านวยการและเลขาน การ งานสว สด การงานพ ฒนาอาคารสถานท และส งแวดล อมงานยานพาหนะและงานประชาส มพ นธ ของส าน กและ มหาว ทยาล ย 5. จ ดต งฐานข อม ลสารสนเทศของส าน กปร บปร งและพ ฒนาระบบฐานข อม ลสารสนเทศของส าน กให ท นสม ยเสมอและสอดคล องก บระบบสารสนเทศของหน วยงานกลางของร ฐเช นระบบGFMIS และระบบการ จ ายตรงเง นเด อนท ร ฐบ งค บใช 2

4 6. เสนอความเห นเพ อประกอบการพ จารณาของผ บร หารในการก าหนดนโยบายจ ดท าแผนงานหร อ โครงการของมหาว ทยาล ยพ จารณาจ ดท าและว เคราะห แผนงานและโครงการจ ดต งงบประมาณประจ าป ของ มหาว ทยาล ย 7. จ ดท าและประสานแผนการปฏ บ ต งานของมหาว ทยาล ยให สอดคล องก บแผนแม บทของส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษาและกระทรวงศ กษาธ การ 8. ต ดตามเร งร ดและประเม นผลการปฏ บ ต งานของหน วยงานในส งก ดมหาว ทยาล ยให เป นไปตาม แผนงานและโครงการท กาหนด 9. ต ดต อประสานงานและด าเน นการก บสถาบ นการศ กษาหร อหน วยงานท เก ยวข องท งในและ ต างประเทศด านความช วยเหล อและความร วมม อทางด านการศ กษาจ ดประช มฝ กอบรมและอ านวยความ สะดวกให แก ชาวต างประเทศท ร วมโครงการความร วมม อระหว างประเทศตลอดจนระดมเง นท นเพ อการ ดาเน นงานด านว เทศส มพ นธ ของมหาว ทยาล ย 10. เก ยวก บงานประก นค ณภาพของสาน กงานอธ การบด 11. ด าเน นการเก ยวก บงานบร การและสว สด การน กศ กษางานก จกรรมและพ ฒนาน กศ กษางานก ฬา และน นทนาการของน กศ กษาและงานกองท นต างๆของน กศ กษาในมหาว ทยาล ย 12. ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งานของส าน กงานอธ การบด เพ อการปร บปร งและพ ฒนาระบบ การบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพย งข น 13. ให คาปร กษาแนะนาตอบช แจงและแก ไขป ญหาท เก ยวก บงานในหน าท 14. ปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย การแบ งส วนงานสาน กงานอธ การบด สาน กงานอธ การบด แบ งงานภายในออกเป น 3 กล ม 3 กอง ด งน 1. กล มงานว น ยและน ต การ 2. กล มพ ฒนาระบบบร หาร 3. กล มบร หารงานคล งและพ สด 4. กองกลาง 5. กองนโยบายและแผน 6. กองพ ฒนาน กศ กษา 3

5 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจาป การศ กษา 2555 สาน กงานอธ การบด ว นท 14 ม ถ นายน พ.ศ บทสร ปสาหร บผ บร หาร สร ปผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2555 ของส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ม ว ตถ ประสงค เพ อตรวจสอบการประเม นตนเองของส าน กงานอธ การบด ค นหาจ ด ท ควรพ ฒนา และข อเสนอแนะเพ อปร บปร งพ ฒนาให ด ย งข นในการประเม นคร งน ได ตรวจประเม นจากเอกสาร หล กฐาน ส มภาษณ ผ บร หาร คณาจารย และบ คลากร รวมท งส งเกตโดยการตรวจเย ยมหน วยงาน ซ งจากการ ตรวจประเม นค ณภาพภายในตามต วบ งช ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) จ านวน 11 ต วบ งช พบว าผลการตรวจประเม นในภาพรวมอย ในระด บด มาก ด งผลประเม นตามรายองค ประกอบตาม เกณฑ ของ สกอ. ด งน องค ประกอบท 1 คะแนน 5 ผลการอย ในระด บด มาก องค ประกอบท 3 คะแนน 5 ผลการอย ในระด บด มาก องค ประกอบท 7 คะแนน 5 ผลการอย ในระด บด มาก องค ประกอบท 8 คะแนน 5 ผลการอย ในระด บด มาก องค ประกอบท 9 คะแนน 5 ผลการอย ในระด บด มาก จ ดแข ง 1. เป นศ นย กลางของการบร หารจ ดการของมหาว ทยาล ย ซ งสอดคล องก บปร ชญา พ นธก จ และ ว ส ยท ศน ของหน วยงาน 2. ม ความเข มแข งในการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารและการต ดส นใจ ตามพ นธ ก จของสาน กงานอธ การบด 3. บ คลากรท กระด บ ม ส วนร วมในการพ ฒนางานของตนเอง และม ส วนร วมในการด าเน นการด านการ จ ดการความร ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา 1. ควรม การทบทวนการจ ดท าแผนกลย ทธ จาก 2 ป ให เป นระยะยาวข น 4-5 ป เพ อจะได มองเห น ภาพรวมท จะพ ฒนาได อย างต อเน อง โดยค าน งถ ง งานประจ าท จะต องท าเป นปกต การพ ฒนางานประจ า และ งานใหม ๆ ท จะม งไปส ว ส ยท ศน 2. ควรม การทบทวนกระบวนงานท ม ความเช อมโยงระหว างหน วยงาน และหาแนวทางประสานงาน ความร วมม อเพ อลดข นตอน ความซ าซ อนในการปฏ บ ต งาน 3. ควรให ความสาค ญในการส งเสร มให บ คลากรท กคนในหน วยงานตระหน กถ งการม จ ตบร การ เพ อให เป นไปตามปร ชญา และว ตถ ประสงค ของหน วยงาน 4

6 จ ดแข ง/แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา/ข อเสนอแนะในการปร บปร ง ตามรายองค ประกอบค ณภาพ องค ประกอบ1 ปร ชญา ว ตถ ประสงค และแผนการ จ ดแข ง ม การรทบทวนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต การอย างต อเน อง เพ อให สอดคล องก บสถานการณ ป จจ บ น แนวทางเสร มจ ดแข ง ควรม การพ ฒนาแผนปฏ บ ต การท เน นการพ ฒนาบ คลากรให ม จ ตส าน กในการบร การ ม งให น กศ กษา คณาจารย เจ าหน าท และผ มาต ดต อได ร บบร การท ด จ ดท ควรพ ฒนา ควรให น กศ กษาม ส วนร วมในการก าหนด หร อทบทวนปร ชญา ว ส ยท ศน ว ตถ ประสงค ของส าน กงาน อธ การบด โดยก จกรรมผ านกองพ ฒนาน กศ กษา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง ควรพ จารณาปร บแผนกลย ทธ ให ม ก าหนดยาวข น จาก 2 ป เป น 4-5 ป และควรม การ พ จารณาปร บเกณฑ มาตรฐานข อ 3 และข อ 5 โดยเพ ม ตามพ นธก จของส าน กงานอธ การบด นอกจากน ใน เร องของการอ างอ งเอกสาร ให ระบ หมายเลขเอกสารในผลการด าเน นงานท กต วบ งช ด วย เพ อง ายต อการ ตรวจสอบเอกสาร องค ประกอบ3. ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา จ ดแข ง ม แผนพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาท กด าน แนวทางเสร มจ ดแข ง ควรม การจ ดระบบการให ค าปร กษาทางว ชาการ และแนะแนวการใช ช ว ตแก น กศ กษาในเร องต างๆ อย างเป นระบบและด าเน นการอย างจร งจ ง เช น เร องการเร ยน ส วนต ว และป ญหาการเง น โดยม เคร อข าย หน วยงานท งภายในและภายนอกท สามารถจ ดส งให น กศ กษาไปทางานนอกเวลาได จ ดท ควรพ ฒนา ควรม การจ ดก จกรรมท สอดแทรกความร การประก นค ณภาพ และให น กศ กษาม ส วนร วมในการแสดง ความค ดเห นในการทบทวนปร ชญา ว ส ยท ศน และว ตถ ประสงค ของสาน กงานอธ การบด และมหาว ทยาล ย ข อเสนอแนะในการปร บปร ง ควรม การจ ดท าค ม อน กศ กษาเพ อเป นแนวปฏ บ ต เก ยวก บระเบ ยบต างๆ ของมหาว ทยาล ย การเข าร วม ก จกรรมของน กศ กษา ตลอดจนส ทธ ประโยชน และสว สด การท น กศ กษาจะได ร บเช น การร กษาพยาบาล แหล งท นการศ กษา การเข าถ งบร การต างๆ ของมหาว ทยาล ย เป นต น 5

7 องค ประกอบ 7 การบร หารและการจ ดการ จ ดแข ง ม ความเข มแข งในการพ ฒนางานด านเทคโนโลย สารสนเทศ แนวทางเสร มจ ดแข ง ควรม การนาระบบร หารความเส ยงมาใช ในกระบวนการบร หารจ ดการ ให ม ประส ทธ ภาพข น จ ดท ควรพ ฒนา ควรม การประเม นความพ งพอใจของผ ใช บร การท กงาน และท กกองในสาน กงานอธ การบด โดยเฉพาะใน งานท เป นจ ดอ อน เช น งานอาคารสถานท งานยานพาหนะ และควรเปร ยบเท ยบก บผลของการประเม นในป ท ผ านมา เพ อว ดระด บการเพ มความพอใจของผ ใช บร การ ข อเสนอแนะในการปร บปร ง ควรม การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งานท กด าน เพ อช วยผ ปฏ บ ต งาน ให ใช ระเบ ยบและปฏ บ ต ตามข นตอนได อย างถ กต อง เช น ค ม อการปฏ บ ต งานพ สด และค ม อส าหร บผ ร บใช บร การ เพ อช วยผ ต ดต อใช บร การให ได ร บ ความสะดวกและต ดต อได ถ กช องทาง เช น ค ม อการขอค นเง นประก นน กศ กษา องค ประกอบ 8 การเง นและงบประมาณ จ ดแข ง ม การจ ดทารายงานทางการเง นอย างเป นระบบ ม ระบบการตรวจสอบการใช เง นอย างม ประส ทธ ภาพ แนวทางเสร มจ ดแข ง ควรม การสร างแนวปฏ บ ต ท ด ในการปฏ บ ต งานด านการเง นและงบประมาณ เพ อให การปฏ บ ต งานถ กต อง แม นยา และง ายข น ข อเสนอแนะในการปร บปร ง ควรม การทบทวนระเบ ยบ เพ อลดข นตอนการเบ กจ ายให รวดเร ว เอ อต อการปฏ บ ต งาน องค ประกอบ 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ จ ดแข ง บ คลากรในหน วยงานม ความร ความเข าใจในระบบ และการประก นค ณภาพ แนวทางเสร มจ ดแข ง นอกจากหน วยงานจะม แนวปฏ บ ต ท ด แล ว ควรส งเสร มให บ คคลากรม การท าว จ ยท เก ยวข องก บงานท ตนเองทา เพ อเป นการศ กษาถ งป ญหาอ ปสรรคในการทางาน และพ ฒนางาน ข อเสนอแนะในการปร บปร ง สร างเคร อข ายการประก นค ณภาพก บหน วยงานภายนอกให มากข น โดยเฉพาะการม ส วนร วมของผ ม ส วน ได ส วนเส ยท เป นน กศ กษาผ ปกครอง ศ ษย เก า ผ ใช บ ณฑ ต ช มชน เป นต น 6

8 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ สาน กงานอธ การบด

9 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย ทธ 1.1 โครงการจ ดทาและเผยแพร แผนปฏ บ ต การประจาป ว ตถ ประสงค 1. เพ อเป นแนวทางในการบร หารจ ดการมหาว ทยาล ย ต วบ งช ประก นค ณภาพ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ลาด บ โครงการ ก จกรรม ต วช ว ด 1. โครงการจ ดทาและ ทบทวนแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การ ประจาป ของมหาว ทยาล ย 1. ว เคราะห สภาพแวดล อมท ง ภายใน และภายนอกมหาว ทยาล ย 2. กาหนดปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ของมหาว ทยาล ย 3. กาหนดย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ด และค าเป าหมาย 4. กาหนดโครงการ และก จกรรม 5. ว พากษ แผนย ทธศาสตร 6. ควบค ม ต ดตาม และประเม นผล 1. จานวนแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ย 1 เล ม 2. จานวนแผนปฏ บ ต การประจาป ของมหาว ทยาล ย 1 เล ม ต ลาคม 2555 พฤษภาคม 2556 จ ดพ มพ และเผยแพร แผนย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย กองนโยบายและ แผน 8

10 กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย ทธ 1.1 โครงการจ ดทาและเผยแพร แผนปฏ บ ต การประจาป ว ตถ ประสงค 1. เพ อเป นการเผยแพร ข อม ลของมหาว ทยาล ย 2. เพ อรายงานผลการด าเน นงานด านต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย 3. เพ อใช ในการประเม นการประก นค ณภาพการศ กษา ต วบ งช ประก นค ณภาพ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ลาด บ โครงการ ก จกรรม ต วช ว ด 2. โครงการจ ดทารายงาน ประจาป 1. รวบรวมข อม ล สถ ต ผลการ ประเม นจากหน วยงานต าง ๆ 2. จ ดทาร ปเล มรายงานประจ าป 3. จ ดพ มพ และเผยแพร รายงาน ประจาป ม เอกสารรายงานประจาป ป ละ 1 เล ม ต ลาคม 2555 พฤษภาคม 2556 จ ดพ มพ และเผยแพร รายงานประจาป มหาว ทยาล ย กองนโยบายและ แผน 9

11 กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย ทธ 1.2 โครงการพ ฒนาระบบและข นตอนการบร หารงานแผนเพ อลดรอบการทางานให รวดเร วม ประส ทธ ภาพ ว ตถ ประสงค 1. เพ อทาให กระบวนการบร หารงานแผนม ความรวดเร ว และม ประส ทธ ภาพมากข น ต วบ งช ประก นค ณภาพ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ลาด บ โครงการ ก จกรรม ต วช ว ด 3. โครงการพ ฒนาระบบและ ข นตอนการบร หารงาน แผนเพ อลดรอบการ ทางานให รวดเร วม ประส ทธ ภาพ 1. กาหนดข นตอนการท างานแต ละ งาน 2. ว เคราะห กระบวนการทางาน โดย รวบร ดข นตอนให สะดวกรวดเร วข น ร อยละความพ งพอใจของ บ คลากรไม น อยกว าร อยละ 80 ต ลาคม 2555 ก นยายน กาหนดข นตอนการ ทางาน 2. ว เคราะห ข นตอน การทางานให รวบร ด และรวดเร วข น กองนโยบายและ แผน 10

12 กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย ทธ 1.3 โครงการพ ฒนาแผนการใช งบประมาณ และระบบการต ดตามตรวจสอบการใช งบประมาณให เก ดประส ทธ ภาพ ว ตถ ประสงค 1. เพ อบร หารจ ดการให สาเร จตามนโยบายและการท ช ดเจนสอดคล องก บบร บทท งภายนอกและภายในองค กร 2. เพ อต ดตามและประเม นผลการดาเน นงานให เป นไปตามแผนปฏ บ ต การประจาป ต วบ งช ประก นค ณภาพ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 8.1 ระบบและกลไกการเง นและงบประมาณ ลาด บ โครงการ ก จกรรม ต วช 4. โครงการ บร หาร จ ดการ โครงการ ตาม ย ทธศาสตร การพ ฒนา ของ มหาว ทยาล ย 1. ว เคราะห ระด บความสาเร จของการดาเน นงานจากการใช จ ายงบประมาณ (PART) 2. ทบทวนการกาหนดเป าหมาย กลย ทธ ผลผล ต ก จกรรมและต วช ว ดผลสาเร จในป งบประมาณ 3. ปร บปร งฐานข อม ลประมาณการรายจ ายล วงหน าระยะปานกลาง (MTEF) 4. จ ดทางบประมาณการรายจ ายประจาข นต าท จาเป นท สอดคล องก บฐานข อม ลประมาณการรายจ ายล วงหน าระยะปานกลาง 5. ต ดตามผลการดาเน นงานตามโครงการจ ดทาคาของบประมาณประจาป ตามเง อนเวลา จานวนเง น และผล ตอย างต อเน อง 6. ทบทวนแผนปฏ บ ต ราชการประจาป ของมหาว ทยาล ยให สอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ของร ฐบาล นาเสนอหน วยงานท เก ยวข อง 7. จ ดทารายละเอ ยดวงเง นและคาของบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณ ท สอดคล องก บแผนการบร หารราชการแผ นด น แผนการปฏ บ ต ราชการ 4 ป และ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป รวมท งบ รณาการ งบประมาณในม ต พ นท ให สอดคล องก บแผนพ ฒนาจ งหว ด เสนอรองนายกร ฐมนตร ท ร บผ ดชอบหร อร ฐมนตร เจ า ส งก ดพ จารณาให ความเห นชอบ 8. ต ดตาม ตรวจสอบ การดาเน นโครงการให เป นไปตามว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว 1. ร อ 80 ขอ ระด บ ความ ตามก ดาเน น เบ กจ งบปร 2. ร อ 80 ขอ ความ ในการ ดาเน น ตามค 11

13 ลาด บ โครงการ ก จกรรม ต วช กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย ทธ 1.4 โครงการประเม นผลการใช งบประมาณอย างค มค า ว ตถ ประสงค 1. เพ อให มหาว ทยาล ยใช จ ายงบประมาณอย างค มค าส งส ด ต วบ งช ประก นค ณภาพ8.1 ระบบและกลไกการเง นและงบประมาณ งบปร ท เป น ตาม เป าห 3. ร อ 80 ขอ อ ตรา เบ กจ งบปร ประจ ลาด บ โครงการ ก จกรรม ต วช ว ด 5. โครงการประเม นผลการใช งบประมาณอย างค มค า 1. กาหนดต วช ว ดด านงบประมาณ 2. ดาเน นงานด านการใช งบประมาณ การเบ กจ ายเง นงบประมาณตาม แผนไม น อยกว าร อยละ 95 ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 เร งร ดการเบ กจ ายเง น งบประมาณให เป นไป กองนโยบายและ แผน 12

14 ให เป นไปตามเป าหมาย 3. ต ดตามประเม นผลการใช งบประมาณ ตามแผน กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย ทธ 1.5 โครงการพ ฒนาร ปแบบบร หารงบประมาณแบบบ รณาการแหล งเง นตามภารก จ ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ม ระบบกลไกด านการเง นและงบประมาณอย างม ประส ทธ ภาพ 2. เพ อให ม การวางแผนการใช เง นงบประมาณอย างม ประส ทธ ภาพ ต วบ งช ประก นค ณภาพ8.1 ระบบและกลไกการเง นและงบประมาณ ลาด บ โครงการ ก จกรรม ต วช ว ด 6. โครงการพ ฒนาร ปแบบ บร หารงบประมาณแบบ 1. วางแผนการใช งบประมาณในแต ละประเภท ความพ งพอใจของบ คลากรใน มหาว ทยาล ยไม น อยกว าร อยละ ต ลาคม 2555 ก นยายน วางแผนการจ ดสรร งบประมาณแต ละ กองนโยบายและ แผน 13

15 บ รณาการแหล งเง นตาม ภารก จ 2. ตามระบบงบประมาณ ของมหาว ทยาล ย 80 ประเภท 2. ดาเน นงานตาม ระบบการใช งบประมาณ กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย ทธ 1.6 โครงการพ ฒนาสารสนเทศท ผ บร หารสามารถน าไปใช เป นข อม ลในการต ดส นใจได อย างม ประส ทธ ภาพ ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศในการเข าถ งข อม ลต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย 2. เพ อตอบสนองท กพ นธก จของมหาว ทยาล ยเพ อการใช ประโยชน ในการบร หารจ ดการของผ บร หาร และหน วยงาน ต วบ งช ประก นค ณภาพ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและการต ดส นใจ ลาด บ โครงการ ก จกรรม ต วช ว ด 7. โครงการพ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศงาน 1. พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศงานแผน ให บ คลากรท ก ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อ ผ บร หาร ท ท นสม ยสน บสน นการ 14 ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อ กองนโยบายและ แผน

16 แผนท ผ บร หารสามารถ นาไปใช เป นข อม ลในการ ต ดส นใจได อย างม ประส ทธ ภาพ คนในมหาว ทยาล ย สามารถเข าถ ง ข อม ลได อย างสะดวก และรวดเร ว 2. ประเม นผลโครงการ ดาเน นงานตามภารก จของ มหาว ทยาล ย จานวน 1 ระบบ ผ บร หาร ท ท นสม ย สน บสน นการ ดาเน นงานตามภารก จ ของมหาว ทยาล ย จานวน 1 ระบบ กลย ทธ ท 2 กลย ทธ ด านก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย ทธ 2.5 โครงการส มมนาผ นาน กศ กษา ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ผ นาน กศ กษาภาคปกต ได ทราบถ งนโยบายของมหาว ทยาล ยในการพ ฒนาน กศ กษาเพ อค ณล กษณะของน กศ กษาท ด อ นเป นพ นฐานของการเป นบ ณฑ ตท ม ค ณภาพ ในอนาคต 2. เพ อให องค การน กศ กษาได เข าใจในบทบาทของตนเองตามกฎ ระเบ ยบ ของมหาว ทยาล ย เพ อจะได เป นแนวทางในการปฏ บ ต งานต อไป 3. เพ อให ผ นาน กศ กษาได ม ความร เก ยวก บกฎเกณฑ ท เก ยวข องก บการดาเน นก จกรรมของน กศ กษา การเข ยนโครงการ การขออน ม ต โครงการ การเบ กจ ายเง นงบประมาณ เป นต น ต วบ งช ประก นค ณภาพท 3.2 ระบบและกลไกลการส งเสร มก จกรรมน กศ กษา 15

17 ลาด บ โครงการ ก จกรรม ต วช ว ด 8. โครงการประช มส มมนา ผ นา (สมาพ นธ ) น ส ต น กศ กษามหาว ทยาล ยราช ภ ฏแห งประเทศไทย คร งท ๘ - ฟ งบรรยายในห วข อเร อง คนของ พระราชา ข าของแผ นด น,บทบาทผ นา น กศ กษามหาว ทยาล ยราชภ ฏต อการ พ ฒนาก จกรรมน กศ กษาเพ อร บการ เตร ยมต วเข าส อาเซ ยน,-ความสาค ญ และบทบาทหน าท ของสมาพ นธ น ส ต น กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏ แห งชาต ต อส งคม - นาเสนอผลการดาเน นงานและ กาหนดท ศทางของสมาพ นธ น ส ต น กศ กษามหาว ทยาล ยราชภ ฏแห ง ประเทศไทย - ร างระเบ ยบข อบ งค บสมาพ นธ น ส ต น กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏแห ง ประเทศไทย - จ ดทาข อตกลงเคร อข ายความร วมม อ ว าด วยงานด านก จกรรมน กศ กษา - กาหนดท ศทางการพ ฒนาเคร อข าย ความร วมม อว าด ายก จกรรมน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏท ง 40 แห ง - ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ประสบ การการท าก จกรรมของน ส ตน กศ กษา เช งปร มาณ -น กศ กษาเข าร วมโครงการ ร อย ละ 90 เช งค ณภาพ - น กศ กษาเข าร วมโครงการม ความพ งพอใจในการจ ด ก จกรรม ร อยละ ก มภาพ นธ 2557 ผ นาน กศ กษาทราบถ ง นโยบายของ มหาว ทยาล ยในการ พ ฒนาน กศ กษาเพ อ ค ณล กษณะของ น กศ กษาท ด และเข าใจ ในบทบาทของตนเอง ตามกฎ ระเบ ยบ ของ มหาว ทยาล ย กองพ ฒนา น กศ กษา

18 ลาด บ โครงการ ก จกรรม ต วช ว ด 9. โครงการอบรมเช ง ปฏ บ ต การผ นาน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร - เล อกต งคณะกรรมการบร หาร สมาพ นธ น ส ต น กศ กษา มหาว ทยาล ย ราชภ ฏแห งประเทศไทย - ฟ งบรรยายบทบาทของผ นาน กศ กษา เก ยวก บกฎระเบ ยบของมหาว ทยาล ย ในการดาเน นก จกรรม และค ณธรรม ม จ ตสาน กสาธารณะ -การประก นค ณภาพ - ก จกรรมความเป นผ นา - ก จกรรมการเตร ยมความพร อมเข าส อาเซ ยนก บก จกรรมผ นาน กศ กษา - สร ปก จกรรมโครงการอบรมเช ง ปฏ บ ต การผ นาน กศ กษา เช งปร มาณ -น กศ กษาเข าร วมโครงการ ร อยละ 90 เช งค ณภาพ - น กศ กษาเข าร วมโครงการม ความพ งพอใจในการจ ด ก จกรรม ร อยละ กรกฎาคม 2556 ผ นาน กศ กษาได ม ความร เก ยวก บ กฎเกณฑ ท เก ยวข อง ก บการดาเน นก จกรรม ของน กศ กษา การ เข ยนโครงการ การขอ อน ม ต โครงการ การ เบ กจ ายเง นงบ ประมาณ และเข าใจใน บทบาทของตนเองตาม กฎ ระเบ ยบ ของ มหาว ทยาล ย กองพ ฒนา น กศ กษา 17

19 ลาด บ โครงการ ก จกรรม ต วช ว ด กลย ทธ ท 2 กลย ทธ ด านก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย ทธ 2.16 โครงการบร การข อม ลข าวสารผ านส อ ว ตถ ประสงค 1. เพ อประชาส มพ นธ ก จกรรม และข อม ลข าวสารต าง ๆ ท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย 2. เพ อให น กศ กษาได ทราบข อม ล ข างสาร อย างถ กต อง ต วบ งช ประก นค ณภาพท 3.1 ระบบและกลไกการให คาปร กษาและบร การด านข อม ลข าวสาร ลาด บ โครงการ ก จกรรม ต วช ว ด 10. การบร การข อม ลข าวสาร - ม การประชาส มพ นธ ผ านเว บไซต - ผลการประเม นค ณภาพของการ ตลอดป การศ กษา น กศ กษาได ทราบ กองพ ฒนา 18

20 ผ านส อ - งานทหาร - งานกองท นก ย มเพ อ การศ กษา(กยศ.) - งานแนะแนว - งานก จกรรม - งานกองท นอ นๆ - งานประก นอ บ ต เหต มหาล ย - ระบบโทรท ศน วงจรป ดภายใน มหาว ทยาล ย - บอร ดประชาส มพ นธ - เว บไซต มหาว ทยาล ย - วารสารพ ก ลจ น - แผ นพ บกองพ ฒนาน กศ กษา - ป ายไวน ล ให บร การไม ต ากว า 3.51 ข อม ลข าวสารต าง ๆ ท งภายในและภายนอก มหาว ทยาล ยอย าง ถ กต อง น กศ กษา กลย ทธ ท 2 กลย ทธ ด านก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย ทธ 2.9 โครงการพ ธ ไหว คร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาได ม โอกาสแสดงความกต ญญ กตเวท ต อคร อาจารย 2. เพ อส บสานประเพณ ไหว คร ให คงอย และเป นธรรมเน ยมปฏ บ ต อ นด งามส บต อไป 3. เพ อสร างความส มพ นธ อ นด งามระหว างคร อาจารย ก บศ ษย 4. เพ อเป นส ร มงคลในการดาเน นช ว ต สร างขว ญและกาล งใจให แก น กศ กษา ต วบ งช ประก นค ณภาพท 3.2 ระบบและกลไกลการส งเสร มก จกรรมน กศ กษา ลาด บ โครงการ ก จกรรม ต วช ว ด 19

21 11. โครงการไหว คร ประจาป การศ กษา ท านอธ การบด ให โอวาท - ต วแทนน กศ กษาแต ละคณะไหว คร - พ ธ มอบเข มมหาว ทยาล ยฯแก น กศ กษา - พ ธ มอบเข มมหาว ทยาล ยฯแก พน กงานมหาว ทยาล ย - พ ธ มอบท นการศ กษาแก น กศ กษา เช งปร มาณ -น กศ กษาเข าร วมโครงการ ร อยละ 90 เช งค ณภาพ - น กศ กษาเข าร วมโครงการม ความพ งพอใจในการจ ดก จกรรม ร อยละ 80 เด อนม ถ นายน น กศ กษาได แสดงความ กต ญญ กตเวท ต อคร อาจารย เพ อเป นส ร มงคลในการดาเน นช ว ต สร างขว ญและก าล งใจ ให แก น กศ กษา กองพ ฒนา น กศ กษา กลย ทธ ท 2 กลย ทธ ด านก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย ทธ 2.6 โครงการก ฬา ว ตถ ประสงค 1. เพ อส งเสร มให น กศ กษามหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ม ความส มพ นธ อ นด ระหว างคณะและเพ มความสาม คค ในมหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 2. เพ อส งเสร มให ได ค ดเล อกน กก ฬาท ม ความสามารถและม ค ณภาพในก ฬาแต ละประเภท เพ อเป นต วแทนของมหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 3. เพ อส งเสร มให น กศ กษามหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ได ใช เวลาว างให เก ดประโยชน และห างไกลจากยาเสพต ด ต วบ งช ประก นค ณภาพท 3.2 ระบบและกลไกลการส งเสร มก จกรรมน กศ กษา ลาด บ โครงการ ก จกรรม ต วช ว ด 20

22 12. โครงการก ฬาพ ก ลเกมส คร งท 9 - แข งข นก ฬา - ประกวดกองเช ยร และผ นาเช ยร - ประกวดขบวนพาเหรด เช งปร มาณ -น กศ กษาเข าร วมโครงการ ร อย ละ 90 เช งค ณภาพ - น กศ กษาเข าร วมโครงการม ความพ งพอใจในการจ ดก จกรรม ร อยละ 80 เด อนธ นวาคม น กศ กษาได ร วมแข งข น ก ฬาและประกวด ประกวดกองเช ยร และ ผ นาเช ยร ประกวด ขบวนพาเหรด และใช เวลาว างให เก ด ประโยชน และห างไกล จากยาเสพต ด กองพ ฒนา น กศ กษา กลย ทธ ท 2 กลย ทธ ด านก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย ทธ 2.1 โครงการค ายอาสาพ ฒนา ว ตถ ประสงค 1. เพ อส งเสร มและปล กฝ งให น กศ กษาม จ ตสาธารณะ 2. เพ อให น กศ กษาได ใช เวลาว างในการบาเพ ญประโยชน ต อส งคมส วนรวมและประเทศชาต ซ งเป นโอกาสท ด ของน กศ กษา และส งเสร มให ม ความตระหน กในการดาเน น ช ว ตอย างพอเพ ยง 3. เพ อให น กศ กษา ได แลกเปล ยนท ศนคต ส งเสร มด านความม น าใจ ความร ก ความสาม คค และการทางานร วมก นเป นท ม ต วบ งช ประก นค ณภาพท 3.2 ระบบและกลไกลการส งเสร มก จกรรมน กศ กษา 21

23 ลาด บ โครงการ ก จกรรม ต วช ว ด โครงการ DRU อาสา เพ อน อง ส งห ราชภ ฏ อาสาพ ฒนาช มชน โครงการจ ตอาสาราชภ ฏ ธนบ ร แต มฝ น ป นย ม - สร างฝายชะลอน า - ทาฝาครอบท อระบายน า - ก จกรรมกล มส มพ นธ - สร างอาคารเอนกประสงค - สร างห องน า - ทาส เคร องเล น - ทาส อาคารเร ยน - ก จกรรมกล มส มพ นธ เช งปร มาณ -น กศ กษาเข าร วมโครงการ ร อย ละ 90 เช งค ณภาพ - น กศ กษาเข าร วมโครงการม ความพ งพอใจในการจ ดก จกรรม ร อยละ 80 เช งปร มาณ -น กศ กษาเข าร วมโครงการ ร อยละ 90 เช งค ณภาพ - น กศ กษาเข าร วมโครงการม ความพ งพอใจในการจ ดก จกรรม ร อยละ ต ลาคม ม นาคม ม นาคม 2557 น กศ กษาได ลงม อสร าง ฝายชะลอน า ทาฝา ครอบท อระบายน า รวมถ งปล กฝ งให น กศ กษาม จ ต สาธารณะในการ บาเพ ญประโยชน ต อ ส งคม ส งเสร มด าน ความม น าใจ ความร ก ความสาม คค และการ ทางานร วมก นเป นท ม น กศ กษาได ลงม อสร าง อาคารเอนกประสงค สร างห องน า ทาส เคร องเล น ทาส อาคารเร ยนรวมถ ง ปล กฝ งให น กศ กษาม จ ตสาธารณะในการ บาเพ ญประโยชน ต อ ส งคม ส งเสร มด าน ความม น าใจ ความร ก ความสาม คค และการ กองพ ฒนา น กศ กษา กองพ ฒนา น กศ กษา 22

24 ลาด บ โครงการ ก จกรรม ต วช ว ด ทางานร วมก นเป นท ม กลย ทธ ท 2 กลย ทธ ด านก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย ทธ 2.3 โครงการเป ดโลกก จกรรม ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาได ม โอกาสแสดงผลงาน ตามความสามารถของตนเองในร ปแบบชมรม 2 เพ อให น กศ กษาได สร างสรรค ก จกรรมร วมก นเพ อให เก ดความสาม คค ในหม คณะ 3. เพ อให น กศ กษานาองค ความร ไปประย กต ใช ในการสร างสรรค ผลงาน ต วบ งช ประก นค ณภาพท 3.2 ระบบและกลไกลการส งเสร มก จกรรมน กศ กษา ลาด บ โครงการ ก จกรรม ต วช ว ด 23

25 15. โครงการเป ดโลกก จกรรม แต ละชมรมเป ดร บสม คร สมาช ก - การแสดงบนเวท เช งปร มาณ -น กศ กษาเข าร วมโครงการ ร อยละ 90 เช งค ณภาพ - น กศ กษาเข าร วมโครงการม ความ พ งพอใจในการจ ดก จกรรม ร อยละ 80 เด อน กรกฎาคม 2556 น กศ กษาได แสดงผล งาน ตามความ สามารถของตนเอง ในร ปแบบชมรม และม การเป ดร บ สม ครสมาช ดชมรม ตาง ๆ ท น กศ กษา สนใจ กองพ ฒนา น กศ กษา กลย ทธ ท 2 กลย ทธ ด านก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย ทธ 2.7 โครงการ Freshy Boys & Girls ว ตถ ประสงค 1. เพ อส งเสร มให น กศ กษาม บ คล กภาพท ด 2. เพ อส งเสร มให น กศ กษาได แสดงความสามารถและฝ กความกล าแสดงออก 3. เพ อปล กฝ งให น กศ กษาเห นค ณค าของศ ลปะ ว ฒนธรรมไทย และประเพณ ท ด งามของไทย ต วบ งช ประก นค ณภาพท 3.2 ระบบและกลไกลการส งเสร มก จกรรมน กศ กษา ลาด บ โครงการ ก จกรรม ต วช ว ด 24

26 16. โครงการ Freshy Boys & Girls มารยาทงาม ส บสาน ว ฒนธรรมไทย เป ดร บสม ครต วแทนดาว-เด อนแต ละคณะ - อบรม มารยาทงาม ส บสานว ฒนธรรมไทย - ศ กษาเร ยนร ธรรมชาต ในสวนเจ ยมตน ร วมก นเก บขยะในคลองล ดมะยมและ ร วมก นไถ ช ว ตโคกระบ อ -บาเพ ญประโยชน ด วยการท าความสะอาด บร เวณพ นท ว ดระฆ งโฆส ตารามวรมหาว หาร - ก จกรรมประกวด Freshy Boys &Girls มารยาทงาม ส บสานว ฒนธรรมไทย เช งปร มาณ -น กศ กษาเข าร วมโครงการ ร อยละ 90 เช งค ณภาพ - น กศ กษาเข าร วมโครงการ ม ความพ งพอใจในการจ ด ก จกรรม ร อยละ ก นยายน ว น ศ กร ท 29 พฤศจ กายน พ.ศ น กศ กษาได แสดง ความสามารถและ ฝ กความกล า แสดงออก รวมถ ง น กศ กษาเห นค ณค า ของศ ลปะ ว ฒนธรรมไทย และ ประเพณ ท ด งามของ ไทย กองพ ฒนา น กศ กษา กลย ทธ ท 2 กลย ทธ ด านก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย ทธ 2.12 โครงการสร างจ ตสาน กร บผ ดชอบต อส งคมและสาน กร กสถาบ นหล กของชาต ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ต วแทนเยาวชนม จ ตสาน กร บผ ดชอบต อส งคม 2. เพ อให ต วแทนเยาวชนเห นถ งความสาค ญของสถาบ นชาต ศาสนา และพระมหากษ ตร ย 3. เพ อให ต วแทนเยาวชนร ส กภาคภ ม ใจในสถาบ นชาต ศาสนา และพระมหากษ ตร ย 4. เพ อให น กศ กษาร จ กเข าใจโทษของยาเสพต ด และการป องก นยาเสพต ดเข ามาในมหาว ทยาล ย ต วบ งช ประก นค ณภาพท 3.2 ระบบและกลไกลการส งเสร มก จกรรมน กศ กษา 25

27 ลาด บ โครงการ ก จกรรม ต วช ว ด 17. โครงการสร างจ ตสาน ก ร บผ ดชอบต อส งคมและ สาน กร กสถาบ นหล กของ ชาต - เข าร วมอบรมเร อง จ ตสาน ก ร บผ ดชอบต อส งคม - อบรมเร อง จ ตสาน กร กในสถาบ น หล กของชาต - ก จกรรมกล ม เช งปร มาณ -น กศ กษาเข าร วมโครงการ ร อยละ 90 เช งค ณภาพ - น กศ กษาเข าร วมโครงการม ความ พ งพอใจในการจ ดก จกรรม ร อยละ 80 เด อนก นยายน น กศ กษาเก ด จ ตสาน กท ด เห นถ ง ความสาค ญของ สถาบ นชาต ศาสนา และพระมหากษ ตร ย กองพ ฒนา น กศ กษา กลย ทธ ท 2 กลย ทธ ด านก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย ทธ 2.15 โครงการรณรงค ต อต านยาเสพต ด ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจโทษของยาเสพต ด 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจในการป องก บหร อการปฏ เสธยาเสพต ด 3. เพ อตอบสนองนโยบายร ฐบาลเก ยวก บยาเสพต ด ต วบ งช ประก นค ณภาพท 3.2 ระบบและกลไกลการส งเสร มก จกรรมน กศ กษา ลาด บ โครงการ ก จกรรม ต วช ว ด 26

28 18. โครงการรณรงค ให น กศ กษาม ความร...ส ภ ย ยาเสพต ด -เด นรณรงค ให ความร เร องยาเสพต ด - จ ดทาแผ นพ บ,โปสเตอร เพ อให ความร ด านยาเสพต ด เช งปร มาณ -น กศ กษาเข าร วมโครงการ ร อยละ 90 เช งค ณภาพ - น กศ กษาเข าร วมโครงการม ความ พ งพอใจในการจ ดก จกรรม ร อยละ 80 เด อนก นยายน น กศ กษาม ความร ความเข าใจโทษของ ยาเสพต ดและเข าใจ การป องก นหร อการ ปฏ เสธยาเสพต ด กองพ ฒนา น กศ กษา กลย ทธ ท 2 กลย ทธ ด านก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย ทธ 2.13 โครงการจ ดน ทรรศการแนะแนวอาช พ ว ตถ ประสงค 1. เพ อส งเสร มให น กศ กษาจบใหม ม โอกาสได สม ครงานก บนายจ าง/สถานประกอบการจานวนมากในคราวเด ยวก น 2. เพ อให น กศ กษาจบใหม ม โอกาสได งานทาหล งจากจบการศ กษา 3. เพ อส งเสร มให น กศ กษาม รายได พ เศษและใช เวลาว างให เก ดประโยชน จากการทางาน Part Time ต วบ งช ประก นค ณภาพท 3.1 ระบบและกลไกการให คาปร กษาและบร การด านข อม ลข าวสาร ลาด บ โครงการ ก จกรรม ต วช ว ด 27

29 19. โครงการน ดพบแรงงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร (DRU JOB FAIR 2014) - ม การร บสม ครงานจากสถาน ประกอบการต าง ๆ - ให คาปร กษาด านการประกอบ อาช พ - ทาแบบทดสอบความเหมาะสม ด านอาช พ เช งปร มาณ -น กศ กษาเข าร วมโครงการ ร อยละ 90 เช งค ณภาพ - น กศ กษาเข าร วมโครงการม ความ พ งพอใจในการจ ดก จกรรม ร อยละ ก มภาพ นธ 2557 น กศ กษาได สม คร งานก บนายจ าง/ สถานประกอบการ จานวนมาก น กศ กษาจบใหม ม โอกาสได งานทา หล งจากจบ การศ กษา กองพ ฒนา น กศ กษา กลย ทธ ท 2 กลย ทธ ด านก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย ทธ 2.14 โครงการส งเสร มประชาธ ปไตย ว ตถ ประสงค 1. เพ อเป นการปล กฝ งระบอบประชาธ ปไตยให น กศ กษา 2. เพ อให น กศ กษาม เจตคต ท ด เก ยวก บการปกครองระบอบประชาธ ปไตย 3. เพ อรณรงค ประชาส มพ นธ ให น กศ กษาเก ดการเร ยนร เก ยวก บประชาธ ปไตย ต วบ งช ประก นค ณภาพท 3.2 ระบบและกลไกลการส งเสร มก จกรรมน กศ กษา ลาด บ โครงการ ก จกรรม ต วช ว ด 28

30 20. โครงการเล อกต งนายก องค การบร หารน กศ กษา 56 - จ ดทาระเบ ยบการเล อกต ง - ประกาศร บสม คร - จ ดเวท หาเส ยง - จ ดการเล อกต ง - ประกาศผลการเล อกต ง เช งปร มาณ -น กศ กษาเข าร วมโครงการ ร อยละ 90 เช งค ณภาพ - น กศ กษาเข าร วมโครงการม ความ พ งพอใจในการจ ดก จกรรม ร อยละ 80 เด อนก มภาพ นธ ได ต วแทนน กศ กษา เพ อร บต าแหน ง นายกองค การ บร หารน กศ กษา 2557 น กศ กษาเก ด การเร ยนร เก ยวก บ ประชาธ ปไตย กองพ ฒนา น กศ กษา กลย ทธ ท 2 กลย ทธ ด านก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย ทธ 2.17 การให ความร เก ยวก บการให บร การของกองพ ฒนาน กศ กษา ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาทราบการบร การของกองพ ฒนาน กศ กษา 2. เพ อให น กศ กษาปฏ บ ต ตามข นตอนได ถ กต องในการขอร บบร การ ต วบ งช ประก นค ณภาพท 3.1 ระบบและกลไกการให คาปร กษาและบร การด านข อม ลข าวสาร ลาด บ โครงการ ก จกรรม ต วช ว ด 29

31 21. การให ความร เก ยวก บการ ให บร การของกองพ ฒนา น กศ กษา - ให ความร เก ยวก บการให บร การใน ส วนกองพ ฒนาน กศ กษา เช งปร มาณ -น กศ กษาเข าร วมโครงการ ร อยละ 90 เช งค ณภาพ - น กศ กษาเข าร วมโครงการม ความ พ งพอใจในการจ ดก จกรรม ร อยละ 80 เด อนม ถ นายน น กศ กษาทราบการ บร การของกอง พ ฒนาน กศ กษาและ ปฏ บ ต ตามข นตอน ได ถ กต องในการ ขอร บบร การ กองพ ฒนา น กศ กษา กลย ทธ ท 2 กลย ทธ ด านก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย ทธ 2.18 โครงการการจ ดการความร ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ว ตถ ประสงค 1. เพ อถ ายทอดองค ความร ในระบบประก นค ณภาพในแก น กศ กษาให ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะและม ส วนร วมในการประก นค ณภาพ ให น กศ กษา 2. เพ อส งเสร มการดาเน นโครงการ ก จกรรม ๆ ของน กศ กษา ภายใต ระบบประก นค ณภาพการศ กษา ต วบ งช ประก นค ณภาพท 3.2 ระบบและกลไกลการส งเสร มก จกรรมน กศ กษา ลาด บ โครงการ ก จกรรม ต วช ว ด 30

32 22. โครงการการจ ดการความร ด านการประก นค ณภาพ การศ กษาแก น กศ กษา - จ ดทาค ม อประก นค ณภาพ - อบรมให ความร ด านการประก น ค ณภาพการศ กษาแก น กศ กษา เช งปร มาณ จานวนผ เข าร วมโครงการ ร อยละ 80 เช งค ณภาพ - น กศ กษาเข าร วมโครงการม ความ พ งพอใจในการจ ดก จกรรม ร อยละ 80 เด อนก นยายน น กศ กษาม ความร ใน ระบบประก น ค ณภาพนาไปใช ใน การดาเน นโครงการ ก จกรรม ต างๆของ น กศ กษา ภายใต ระบบประก น ค ณภาพการศ กษา กองพ ฒนา น กศ กษา กลย ทธ ท 2 กลย ทธ ด านก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย ทธ 2.19 การสารวจความพ งพอใจของน กศ กษาต อการให บร การด านต าง ๆ ของกองพ ฒนาน กศ กษา ว ตถ ประสงค 1.เพ อสารวจความพ งพอใจในการให บร การของกองพ ฒนาน กศ กษา 2.เพ อนาผลการประเม นในด านต าง ๆ มาปร บปร งแก ไข และพ ฒนา ต วบ งช ประก นค ณภาพท 3.1 ระบบและกลไกการให คาปร กษาและบร การด านข อม ลข าวสาร ลาด บ โครงการ ก จกรรม ต วช ว ด 31

33 23. การสารวจความพ งพอใจ ของน กศ กษาต อการ ให บร การด านต าง ๆ ของ กองพ ฒนาน กศ กษา 1.แบบสอบถามความพ งพอใจการ ให บร การงานกองท นให ก ย มเพ อ การศ กษา (กยศ.) 2..แบบสอบถามความพ งพอใจการ ให บร การงานแนะแนว 3..แบบสอบถามความพ งพอใจการ ให บร การงานพยาบาล 4..แบบสอบถามความพ งพอใจการ ให บร การด านการจ ดก จกรรมเพ อ พ ฒนาประสบการณ ว ชาการและ ว ชาช พแก น กศ กษา 5..แบบสอบถามความพ งพอใจการ ให บร การศ นย สร างเสร มส ขภาวะ เช งปร มาณ -น กศ กษาเข าร วมโครงการ ร อยละ 90 เช งค ณภาพ - น กศ กษาเข าร วมโครงการม ความ พ งพอใจในการจ ดก จกรรม ร อยละ 80 เด อนมกราคม ม นาคม 2557 กองพ ฒนาน กศ กษา ได สารวจความพ ง พอใจในกาให บร การ แก น กศ กษาและนา ผลการประเม นใน ด านต าง ๆ มา ปร บปร งแก ไข และ พ ฒนา กลย ทธ ท 3 กลย ทธ ด านการบร หารและการจ ดการ เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย ทธ 3.1 โครงการจ ดทากฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ ประกาศของมหาว ทยาล ยตามพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ และ พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อนในสถาบ นอ ดมศ กษา พ.ศ และแก ไขเพ มเต ม ว ตถ ประสงค 1. เพ อปร บปร ง กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ ประกาศของมหาว ทยาล ยให สอดคล องก บภารก จและสถานการณ ในป จจ บ นและเป นมาตรฐาน สากล โดยเช ญหน วยงานท เก ยวข อง ร วมพ ฒนาและต ดตามประเม นผลการใช กฎหมายอย างต อเน อง ต วบ งช ประก นค ณภาพ 7.1 ภาวะผ นาของผ บร หารท กระด บ กองพ ฒนา น กศ กษา 32

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา

พ ธ เป ดการประช มส มมนา 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย โดย นายเพ มศ กด ส จจะเวทะ ท ปร กษาสาน ก นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน ก ว นท 6 ส งหาคม 2558 ณ ห องประช ม ช น 2 อาคาร 52 ป สาน ก 1.การทบทวน ของส วน ราชการ 2 5. การบร

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information