ค าน า นางณ ฐภ สสร เหล าเนตร ห วหน ากล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ผ รายงาน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ค าน า นางณ ฐภ สสร เหล าเนตร ห วหน ากล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ผ รายงาน"

Transcription

1 รายงานผลการปฏ บ ตง าน โครงการ ส งเสร มสน บสน นความเป นเล ศทางด านว ทยาศาสตร ป งบประมาณ 2553 มาตรฐานการศ กษาข น( พ น( ฐาน ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 2, 3, 4, 5, 6 ต วบ งช " , , , 5.3, ด านการเร ยนการสอน มาตรฐานท 9,10 ต วบ งช " ,10.1, 10.3,10.7 ด านการบร หารและการจ ดการ มาตรฐานท 14,15, 16 ต วบ งช " 14.4,14.7, 15.2, 16.5 ด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร มาตรฐานท 16,17 ต วบ งช "ท 16.3, 16.4, 17.1 ด านการด ารงเอกล กษณ จง หว ดพ ษณ โลก มาตรฐานท - ต วบ งช " กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ยพ ษณ โลก ส งก ดส าน กงานเขตพ น( ท 0การศ กษาพ ษณ โลกเขต1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข น( พ น( ฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

2 ก ค าน า รายงานน จ ดท าข นเพ อรายงานผลการด าเน นงานตามโครงการส งเสร มสน บสน นความเป น เล ศทางด านว ทยาศาสตร ของกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ท ได ร บการจ ดสรรงบประมาณ ในการ ด าเน นงานตามงบประมาณป 2553 ในรายงานน เป นการใช งบประมาณด าเน นการในภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2553 ซ งเป นระยะการด าเน นงาน ระยะท 2 ของงบประมาณป 2553 เป นการสนองกล ย ทธ โรงเร ยนส งเสร มสน บสน นและพ ฒนาการศ กษาให เป นโรงเร ยนว ทยาศาสตร ท ม มาตรฐานสากล บ ดน การด าเน นงานตามโครงการด งกล าวได เสร จส น เร ยบร อยแล ว ด งน นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร จ งรายงานผลการด าเน นงานตามโครงการเพ อใช ในการพ จารณาถ งความส าเร จและอ ปสรรค ต าง ๆ ของการด าเน นงานตามโครงการของโรงเร ยน ผ รายงานหว งเป นอย างย งว า ผลในรายงานปฏ บ ต งานน จะก อให เก ดประโยชน ในทางสร างสรรค ต อ องค กร เพ อการพ ฒนาท ย งย นต อไป นางณ ฐภ สสร เหล าเนตร ห วหน ากล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ผ รายงาน

3 ข สารบ ญ หน า ค าน า ก บ นท กข อความ 1 สร ปรายงานผลการด าเน นการตามโครงการ 3 หล กการและเหต ผล 6 ว ตถ ประสงค 7 เป าหมาย 7 รายละเอ ยดก จกรรม และค าช แจงประมาณการงบประมาณ 10 ม งส ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน 11 สภาพความส าเร จของผลผล ต (Output) 12 ตารางการจ ดสรรงบประมาณและการใช งบประมาณ 13 ว ธ ด าเน นการ 13 บ คลากรผ ร บผ ดชอบในการด าเน นการ 14 รายละเอ ยดของงบประมาณ(Input) 15 ผลการด าเน นงาน 17 ป ญหาและอ ปสรรค 18 ภาพก จกรรม 19 ภาคผนวก - บ นท กข อความอน ม ต จ ดซ อ/จ ดจ าง - บ นท กข อความขอเวลาเร ยน - ค าส ง - โครงการ - เก ยรต บ ตร

4

5 2

6 3 ตารางแสดงการเบ กจ ายเง นตามโครงการ/งาน/ก จกรรมตามแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 (ภาคเร ยนท 2,1/53) กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร เง นอ ดหน น โครงการท 1 ส งเสร มสน บสน นความเป นเล ศทางด านว ทยาศาสตร ยอดจ ดสรร 91, บาท คร งท ว น เด อน ป โครงการ/ก จกรรม จ านวนเง น คงเหล อ ผ ขอใช 1 3 พ.ย. 52 ไวน ล,อ ปกรณ โครงงาน 1,438 89,580 อ.ณ ฐภ สสร 2 3 พ.ย. 52 น าน กเร ยนแข งข นตอบป ญหาเคม 11,440 78,140 อ.ณ ฐภ สสร ณ ม.เกษตรศาสตร 3 16 พ.ย. 52 น าน กเร ยนร วมแข งข นก จกรรม 1,260 76,880 อ.ร ชน,อ.จ ราภา,อ.ภ ร ศ, ว ทยาศาสตร ณ โรงเร ยนเฉล มขว ญ อ.ถน ดศร น กเร ยน 21 คน 4 24 พ.ย. 52 น าน กเร ยนเข าร วมแข งข นความ ,340 อ.ภ ร ศ,อ.จ ราภา,อ.ถน ดศร สามารถด านว ทยาศาสตร ณ โรงเร ยน เฉล มขว ญสตร น กเร ยน 9 คน 5 7 ธ.ค. 52 น าน กเร ยนเข าร วมแข งข นอ จฉร ยภาพ 1,750 74,590 อ.ภ ร ศ,น กเร ยน 3 คน ทางว ทยาศาสตร 6 7 ธ.ค. 52 น าน กเร ยนไปแข งข นงานศ ลปห ตถ- 2,110 72,480 น.ส.จ ราภา,น กเร ยน 6 คน กรรมน กเร ยน ร.ร.นครสวรรค 7 7 ธ.ค. 52 อ ปกรณ ว ทยาศาสตร - สารเคม 3,492 68,988 อ.ณ ฐภ สสร 8 7 ม.ค. 53 น าน กเร ยนเข าร วมแข งข นตอบป ญหา ,268 อ.อน โรม, น กเร ยน 12 คน ว ทยาศาสตร ณ โรงเร ยนพ ษณ โลก พ ทยาคม 9 11 ม.ค. 53 เปล ยนตล บหม ก,ท าความสะอาดเคร อง 1,500 66,768 อ.ณ ฐภ สสร เคล ยซ บหม ก ต อท อเคร องปร นเตอร, ซ อมต ล าโพง ม.ค. 53 แสดงผลงานส งประด ษฐ เคร องป ม 10,869 55,899 อ.จ ราภา ส ญญากาศพล งม อ,เคร องเขย าเล อด, อ.จาร วรรณและ รถเข นคนพ การ ณ อ มแพ คเม องทอง ธาน จ.นนทบ ร น กเร ยน 9 คน หมายเหต

7 4 ตารางแสดงการเบ กจ ายเง นตามโครงการ/งาน/ก จกรรมตามแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 (ภาคเร ยนท 2,1/53) กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร (ต อ) เง นอ ดหน น โครงการท 1 ส งเสร มสน บสน นความเป นเล ศทางด านว ทยาศาสตร ยอดจ ดสรร 91, บาท คร งท ว น เด อน ป โครงการ/ก จกรรม จ านวนเง น คงเหล อ ผ ขอใช 11 3 ก.พ. 53 หน งส อ,อ ปกรณ ประกอบการเร ยน/สอน 2,498 53,401 อ.ณ ฐภ สสร ก.พ. 53 ป ายไวน ลโครงงาน 2,000 51,401 อ.ณ ฐภ สสร ม.ย. 53 น าน กเร ยนเข าร วมแข งข นก จกรรม 2,170 49,231 อ.อณ โรม ว ทยาศาสตร "เคร องบ นกระดาษพ บ" น กเร ยน 7 คน โรงเร ยนส โขท ยว ทยาคม จ.ส โขท ย ม.ย. 53 น าน กเร ยนเข าร วมโครงการจ ดอบรม 10,634 38,597 อ.จาร วรรณ ปฏ บ ต การบ มเพาะน กประด ษฐ ร นใหม น กเร ยน 2 คน ณ ม.แม ฟ าหลวง จ.เช ยงราย ม.ย. 53 ป ายไวน ลน ทรรศการ บ รณาการ, ประกวดโครงงานในโรงเร ยน 2,250 36,347 อ.จ ราภา ม.ย. 53 ค าว สด โครงงาน 6,290 30,057 อ.ณ ฐภ สสร อ ปกรณ อ เล คทรอน คส 6,290 บาท ก.ค.-53 พาน กเร ยนไปประกวดการแสดงทาง 2,250 27,807 อ.ร ชน ว ทยาศาสตร นครสวรรค ก.ค.-53 พาน กเร ยนไปร วมแข งข นตอบป ญหา 5,500 22,307 อ.จ ราภา ช วว ทยา 19 5 ส.ค 53 น านร.แข งข นโครงงานว ทยาศาสตร ,827 อ.อณ โรม ท ม.ราชภ ฏพ บ ลสงคราม 20 5 ส.ค 53 น านร.แข งข นก จกรรมว ทยาศาสตร 7,760 14,067 อ.ณ ฐภ สสร เน องในว นส ปดาห ว ทยาศาสตร 21 6 ส.ค 53 น านร.แข งข นก จกรรมว ทยาศาสตร ,947 อ.ร ชน เน องในว นส ปดาห ว ทยาศาสตร ท ม.เทคโนโลย ราชมงคลล านนา ก.ย. 53 ค ดเล อกน กเร ยนเข าโครงการส งเสร ม 1,000 12,947 อ.ณ ฐภ สสร และพ ฒนาอ จฉร ยภาพทางว ทย หมายเหต ยกยอดมา จาก โครงการ จ ดซ ออ ปกรณ

8 5 ตารางแสดงการเบ กจ ายเง นตามโครงการ/งาน/ก จกรรมตามแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 (ภาคเร ยนท 2,1/53) กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร (ต อ) เง นอ ดหน น โครงการท 1 ส งเสร มสน บสน นความเป นเล ศทางด านว ทยาศาสตร ยอดจ ดสรร 91, บาท คร งท ว น เด อน ป โครงการ/ก จกรรม จ านวนเง น คงเหล อ ผ ขอใช ก.ย. 53 ค าน าม นเช อเพล ง (น าน กเร ยนเข าร วม 2,000 10,947 อ.ณ ฐภ สสร การแข งข นว ทยาศาสตร (สอวน + อ จฉร ยภาพ ว ทย, คณ ต) ก.ย. 53 พาน กเร ยนประกวดโครงงาน 14,950-4,013 อ.ณ ฐภ สสร ระด บประเทศ ( - ร บยอดเง นมาจากโครงการส งเสร มคร ม ออาช พ 2,392 - งบมห ดลอ ก 645 บาท - ส งเสร มสน บสน นก จกรรมการเร ยนการสอน 966 บาท) หมายเหต

9 ช อโครงการ ส งเสร มสน บสน นความเป นเล ศทางด านว ทยาศาสตร ก จกรรม ก จกรรมท 1 การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ในและนอกโรงเร ยน ก จกรรมท 2 ก จกรรมส งเสร ม สอวน โอล มป กว ชาการและ ความสามารถทางว ทยาศาสตร ของน กเร ยน ก จกรรมท 3 ก จกรรมแข งข นความสามารถด านว ทยาศาสตร (ตอบป ญหาว ทยาศาสตร ส งประด ษฐ ทางว ทยาศาสตร ท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร และอ น ๆ ) ก จกรรมท 4 ก จกรรมแข งข นจรวดขวดน า ก จกรรมท 5 ก จกรรมการร วมประกวดโครงงานน กว ทยาศาสตร ร นเยาว ก จกรรมท 6 ก จกรรมร วมประกวดโครงงานต อยอดส ทธ บ ตร กล มงาน ว ชาการ(กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ) แผนงาน (ถ าม ) ส งเสร มผ เร ยนให ม ม ความเล ศทางว ชาการ สนองกลย ทธ โรงเร ยน - ส งเสร มสน บสน นและพ ฒนาการศ กษาให เป นโรงเร ยนว ทยาศาสตร ท ม มาตรฐานสากล ตอบสนองกลย ทธ สพท.พล. เขต 1 กลย ทธ ข อท 2 เพ มและสร างโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง กลย ทธ ข อท 3 พ ฒนาการศ กษาให ม ค ณภาพส มาตรฐาน ผ ร บผ ดชอบ คร อาจารย ในกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ระยะเวลาด าเน นงาน ต ลาคม 2552 ต ลาคม 2553 สถานท ด าเน นงาน โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาศาสตร และหน วยงานภายนอกโรงเร ยนท เก ยวข อง งบประมาณ 91,018 บาท 1. หล กการและเหต ผล ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท ปร บปร งเพ มเต ม ในส วนของ หมวด 1 มาตรา 6 และ 7 ระบ ว า การจ ดการศ กษาต องเป นไปเพ อพ ฒนาคนไทยให เป นมน ษย ท สมบ รณ ท งร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรมและว ฒนธรรมในการด ารงช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นได 6

10 7 อย างม ความส ข ม ความร ท เป นสากล ม ความร เร มสร างสรรค ใฝ ร และเร ยนร ด วยตนเองอย างต อเน อง และในหมวด 4 มาตรา 22 ระบ ว า การจ ดการศ กษาต องย ดหล กว าผ เร ยนท กคนม ความสามารถเร ยนร และพ ฒนาตนเองได และถ อว าผ เร ยนม ความส าค ญท ส ด กระบวนการจ ดการศ กษาต องส งเสร มให ผ เร ยนสามารถพ ฒนาตามธรรมชาต และเต มตามศ กยภาพ มาตรา 24 และ 25 ซ งระบ เก ยวก บ กระบวนการจ ดการเร ยนร ว า ควรจ ดเน อหาสาระและก จกรรมท ให สอดคล องก บความสนใจและความ ถน ดของผ เร ยน ฝ กท กษะ กระบวนการค ด การจ ดการ การเผช ญสถานการณ และการประย กต ความร มาใช เพ อป องก นและแก ไขป ญหา จ ดก จกรรมให ผ เร ยนได เร ยนร จากประสบการณ จร ง ฝ กการปฏ บ ต ให ท าได ค ดเป น ท าเป น ร กการอ านและเก ดการใฝ ร อย างต อเน อง ปล กฝ งค ณล กษณะอ นพ งประสงค จ ด บรรยากาศ สภาพแวดล อม ส อการเร ยน เพ อให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร ได ตลอดเวลา และเก ดการเร ยนร ได ท กสถานท ม การน าแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ นมาใช ในการเร ยนการสอน น กเร ยนม โอกาส แสวงหาความร จากแหล งต าง ๆ รอบต ว ม ว ธ การเร ยนร ของตนเอง สามารถเร ยนร ร วมก บผ อ นและสน ก ก บการเร ยน ใช แหล งเร ยนร และส อต าง ๆ ท งในและนอกสถานศ กษา จ ดก จกรรมส งเสร มและ ตอบสนองความสามารถทางว ชาการ ให น กเร ยนม ท กษะในการจ ดการ การท างานร วมก บผ อ น ม ความ อดทน ท างานอย างม ความส ข สามารถว เคราะห ส งเคราะห สร ปเป นความค ดรวบยอด ม ความค ด สร างสรรค จ นตนาการ แก ไขป ญหา อย างม สต สามารถส อความค ดผ านการพ ด เข ยน หร อน าเสนอ ด วยว ธ การต าง ๆ ร จ กต งค าถามเพ อหา เหต ผล สนใจในความเจร ญก าวหน าทางว ทยาศาสตร 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อเป นการส งเสร มและสน บสน นน กเร ยนท ม ความสามารถด านว ทยาศาสตร ได แสดงออกซ งความสามารถด านว ทยาศาสตร โดยการส งเสร มให น กเร ยนเข าร วมแข งข นก จกรรมด าน ว ทยาศาสตร และประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ในระด บโรงเร ยน จ งหว ด ภาคและประเทศ 2. เพ อเป นการส งเสร มและสน บสน นน กเร ยนท ม ความสามารถด านว ทยาศาสตร ได แสดงออก ซ งความสามารถด านว ทยาศาสตร โดยการส งเสร มให น กเร ยนเข าร วมแข งข นก จกรรมเพ อพ ฒนาท กษะ ทางด านว ทยาศาสตร กระบวนการค ดว เคราะห การน าความร ไปประย กต ใช ในช ว ตประจ าว น 3. ส งเสร มน กเร ยนท ม ความสามารถด านว ทยาศาสตร ในสาขาต าง ๆ ได พ ฒนาศ กยภาพของ ตนเองเพ อก าวส ค าย สอวนและค ายโอล มป กว ชาการ 3. เป าหมาย 3.1 ด านผลผล ต - ร อยละ 90 ของน กเร ยนท เร ยนในรายว ชาโครงงานเพ อค ณภาพช ว ต เร ยนว ชาว ทยาศาสตร สาระเพ มเต มท งในระด บ ม. ต น และ ม. ปลาย ได เร ยนร เก ยวก บว ธ การทางว ทยาศาสตร ท กษะ กระบวนการทางว ทยาศาสตร การว จ ยเบ องต น และสามารถท าโครงงานว ทยาศาสตร หร อโครงงานใน กล มสาระท ตนเอง

11 8 สนใจและเข าร วมประกวดแข งข นภายในโรงเร ยนโดยม ระด บค ณภาพของผลงานอย ในระด บพอใช ข นไป ไม ต ากว าร อยละ 80 ของผลงานท งหมด - ร อยละ 10 ของน กเร ยนท ม ผลงานด เด นในระด บโรงเร ยนได ร บการสน บสน นให เข าส การ ประกวดแข งข นก จกรรมต าง ๆ ในระด บจ งหว ด /ภาค/ประเทศ - ร อยละ 3 ของน กเร ยนท ม ผลการเร ยนด เด นด านว ทยาศาสตร ได ร บการส งเสร มให เข าร วม ก จกรรมทางว ชาการท งในระด บโรงเร ยน/ภาค/ประเทศ - ร อยละ 4 ของน กเร ยนท ม ความสามารถโดดเด นด านว ทยาศาสตร ได ร บการส งเสร มเข า ร วมก จกรรมด านว ชาการ เช น การแข งข นตอบป ญหาด านว ทยาศาสตร ในและนอกโรงเร ยน การ ประกวดส งประด ษฐ ด านว ทยาศาสตร การแข งข นท กษะและความสามารถด านว ทยาศาสตร เป นต น -ร อยละ 5 ของน กเร ยนท ม ผลการเร ยนยอดเย ยมได ร บการส งเสร มให เข าร วมโครงการสอ วน/โอล มป กว ชาการ - ร อยละ 2 ของน กเร ยนท ม สามารถด านจรวดขวดน าและโครงงานต อยอดส ทธ บ ตรได ร บ การส งเสร มให เข าร วมท งในระด บจ งหว ด/ภาค/ประเทศ 3.2 ด านค ณภาพ - น กเร ยนม ความร ความสามารถด านว ทยาศาสตร ด านการค ดว เคราะห ส งเคราะห การ ค นพบความร ด วยตนเองจากแหล งเร ยนร ต าง ๆ ตามศ กยภาพของแต ละคน - น กเร ยนได ร บการส งเสร มให แสดงความสามารถด านท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร น าว ธ การทางว ทยาศาสตร ไปประย กต ใช โดยการศ กษาค นคว า ว จ ยในป ญหาท ตนเองสนใจในร ปแบบ ของโครงงานว ทยาศาสตร และโครงงานในกล มสาระฯอ น ๆ ท สนใจ ตามศ กยภาพของตนเอง - น กเร ยนได ร บความร และประสบการณ ตรงด านว ทยาศาสตร จากการเข าร วมก จกรรมทาง ว ทยาศาสตร เช น การแข งข นว ชาการ ค ายสอวน การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร เป นต น - น กเร ยนได ฝ กท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร แสดงออกถ งความสามารถด าน ว ทยาศาสตร ด านการค ดว เคราะห ส งเคราะห การค นพบความร ด วยตนเองจากแหล งเร ยนร ต าง ๆ ว ธ การทดลองท ออกแบบด วยตนเองและม เวท ในการประกวดแข งข นเพ อแสดงออกซ งศ กยภาพของ ตนเอง ภ ม ใจในผลงานของตนเอง - น กเร ยนได เสร มสร างความเป นน กว ทยาศาสตร ได ม โอกาสฝ กท กษะกระบวนการค ด ท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร การจ ดการ การเผช ญสถานการณ และการประย กต ความร ไปใช ใน การแก ป ญหา ได เร ยนร จากประสบการณ จร ง ฝ กปฏ บ ต ให ท าได ค ดเป น ท าเป น ร กการอ านและเก ด ความร อย างต อเน อง - น กเร ยนเก ดความตระหน กและม เจตคต ท ด ต อว ชาว ทยาศาสตร เห นความส าค ญของว ชา ว ทยาศาสตร ประโยชน ของว ทยาศาสตร ต อการเจร ญของประเทศชาต

12 -น กเร ยนได เร ยนร กระบวนการท างานกล ม ท กษะช ว ต ท กษะการส อสาร การท างาน ร วมก บผ อ นและการใช ช ว ตร วมก บผ อ นในค ายว ชาการ -น กเร ยนได ร บการกระต น ส งเสร ม ให เป นบ คคลแห งการเร ยนร ร กระบวนการเร ยนร เห น ค ณค าของว ทยาศาสตร สามารถสร างองค ความร ให เก ดข นด วยตนเองและเป นความร ท คงทน -น กเร ยนได ร บประสบการณ ตรงจากการชมน ทรรศการด านว ทยาศาสตร ได ศ กษาเร ยนร เก ยวก บความเจร ญก าวหน าทางด านว ทยาศาสตร ใหม การค นคว าทางด านว ทยาศาสตร งานว จ ย ด านว ทยาศาสตร จากหน วยงานท จ ดการประกวดแข งข นก จกรรมต าง ๆ 9

13 ร บผ ดชอบ ผ คณะคร อาจารย ท กท าน นางสาวจ ราภา ยอดเพชร นางสาวจ ราภา ยอดเพชร 4.รายละเอ ยดก จกรรม และค าช แจงประมาณการงบประมาณ (ตามแผนโครงการท ส ง) เง นงบประมาณ / บ.ก.ศ. เง นนอกงบประมาณ ด านด าเน นงาน ด าน ลงท น ก จกรรม รวม ระยะเวลา ด าเน นการ นางร ชน เข ยวเง น คณะคร อาจารย ท กท าน ด าน ด าเน นงาน ด าน ลงท น ค าจ างช วคราว ค าจ างเหมาบร การ ค าตอบแทนใช สอย ค าว สด ค าปร บปร ง ค าคร ภ ณฑ ค าจ างช วคราว ค าจ างเหมาบร การ ค าตอบแทนใช สอย ค าว สด ค าปร บปร ง ค าคร ภ ณฑ 1. การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ในและนอกโรงเร ยน 2. ก จกรรมส งเสร ม สอวน โอล มป กว ชาการและความสามารถ ทางว ทยาศาสตร ของน กเร ยน 3. ก จกรรมแข งข นความสามารถด านว ทยาศาสตร (ตอบ ป ญหาว ทยาศาสตร ส งประด ษฐ ทางว ทยาศาสตร ท กษะ กระบวนการทางว ทยาศาสตร และอ น ๆ ) 4. ก จกรรมแข งข นจรวดขวดน า 5. การร วมประกวดโครงงานน กว ทยาศาสตร ร นเยาว 6. ก จกรรมร วมประกวดโครงงานต อยอดส ทธ บ ตร 3, , , , ,000 2, ,000 5,000 46,018 5,000 5,000 3,000 พ.ย. 52 ต.ค. 53 ม.ย. 53 ก.ย. 53 พ.ย. 52 ต.ค. 53 ส.ค. 53 ก.ย. 52 ก.พ. 53 ส.ค. - ก.ย. 53 นางร ชน เข ยวเง น 10 รวม ,018

14 11 5. ม งส ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 2, 3, 4, 5, 6 ต วบ งช , , , 5.3, ด านการเร ยนการสอน มาตรฐานท 9,10 ต วบ งช ,10.1, 10.3,10.7 ด านการบร หารและการจ ดการ มาตรฐานท 14,15, 16 ต วบ งช 14.4,14.7, 15.2, 16.5 ด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร มาตรฐานท 16,17 ต วบ งช ท 16.3, 16.4, 17.1 ด านการด ารงเอกล กษณ จ งหว ดพ ษณ โลก มาตรฐานท - ต วบ งช - 6. สภาพความส าเร จของผลผล ต (Output) สภาพความส าเร จ ต วช ว ดสภาพความส าเร จ - น กเร ยนม ความร ความสามารถด านว ทยาศาสตร ด านการค ดว เคราะห ส งเคราะห การค นพบความร -ร อยละ 90 ของน กเร ยนท เร ยนในรายว ชาโครงงานเพ อ ค ณภาพช ว ต เร ยนว ชาว ทยาศาสตร สาระเพ มเต มท งใน ด วยตนเองจากแหล งเร ยนร ต าง ๆ ตามศ กยภาพของ ระด บ ม. ต น และ ม. ปลาย ได เร ยนร เก ยวก บว ธ การ แต ละคน ทางว ทยาศาสตร ท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร - น กเร ยนได ร บการส งเสร มให แสดงความสามารถ การว จ ยเบ องต น และสามารถท าโครงงานว ทยาศาสตร ด านท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร หร อโครงงานในกล มสาระท ตนเองสนใจและเข าร วม น าว ธ การทางว ทยาศาสตร ไปประย กต ใช โดย ประกวดแข งข นภายในโรงเร ยนโดยม ระด บค ณภาพของ การศ กษาค นคว า ว จ ยในป ญหาท ตนเองสนใจใน ผลงานอย ในระด บพอใช ข นไปไม ต ากว าร อยละ 80 ของ ร ปแบบของโครงงานว ทยาศาสตร และโครงงานใน ผลงานท งหมด กล มสาระฯอ น ๆ ท สนใจ ตามศ กยภาพของตนเอง - ร อยละ 10 ของน กเร ยนท ม ผลงานด เด นในระด บ - น กเร ยนได ร บความร และประสบการณ ตรงด าน โรงเร ยนได ร บการสน บสน นให เข าส การประกวดแข งข น ว ทยาศาสตร จากการเข าร วมก จกรรมทาง ว ทยาศาสตร เช น การแข งข นว ชาการ ค ายสอวน การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร เป นต น - น กเร ยนได ฝ กท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร แสดงออกถ งความสามารถด านว ทยาศาสตร ด าน การค ดว เคราะห ส งเคราะห การค นพบความร ด วย ตนเองจากแหล งเร ยนร ต าง ๆ ว ธ การทดลองท ออกแบบด วยตนเองและม เวท ในการประกวดแข งข น เพ อแสดงออกซ งศ กยภาพของตนเอง ภ ม ใจใน ผลงานของตนเอง ก จกรรมต าง ๆ ในระด บจ งหว ด /ภาค/ประเทศ - ร อยละ 3 ของน กเร ยนท ม ผลการเร ยนด เด นด าน ว ทยาศาสตร ได ร บการส งเสร มให เข าร วมก จกรรมทาง ว ชาการท งในระด บโรงเร ยน/ภาค/ประเทศ - ร อยละ 4 ของน กเร ยนท ม ความสามารถโดดเด นด าน ว ทยาศาสตร ได ร บการส งเสร มเข าร วมก จกรรมด าน ว ชาการ เช น การแข งข นตอบป ญหาด านว ทยาศาสตร ใน และนอกโรงเร ยน การประกวดส งประด ษฐ ด าน ว ทยาศาสตร การแข งข นท กษะและความสามารถด าน ว ทยาศาสตร เป นต น -ร อยละ 5 ของน กเร ยนท ม ผลการเร ยนยอดเย ยมได ร บ การส งเสร มให เข าร วมโครงการสอวน/

15 สภาพความส าเร จ - น กเร ยนได เสร มสร างความเป นน กว ทยาศาสตร ได ม โอกาสฝ กท กษะกระบวนการค ด ท กษะ กระบวนการทางว ทยาศาสตร การจ ดการ การเผช ญ สถานการณ และการประย กต ความร ไปใช ในการ แก ป ญหา ได เร ยนร จากประสบการณ จร ง ฝ กปฏ บ ต ให ท าได ค ดเป น ท าเป น ร กการอ านและเก ดความร อย างต อเน อง - น กเร ยนเก ดความตระหน กและม เจตคต ท ด ต อว ชา ว ทยาศาสตร เห นความส าค ญของว ชาว ทยาศาสตร ประโยชน ของว ทยาศาสตร ต อการเจร ญของ ประเทศชาต -น กเร ยนได เร ยนร กระบวนการท างานกล ม ท กษะ ช ว ต ท กษะการส อสาร การท างานร วมก บผ อ นและ การใช ช ว ตร วมก บผ อ นในค ายว ชาการ -น กเร ยนได ร บการกระต น ส งเสร ม ให เป นบ คคล แห งการเร ยนร ร กระบวนการเร ยนร เห นค ณค าของ ว ทยาศาสตร สามารถสร างองค ความร ให เก ดข น ด วยตนเองและเป นความร ท คงทน -น กเร ยนได ร บประสบการณ ตรงจากการชม น ทรรศการด านว ทยาศาสตร ได ศ กษาเร ยนร เก ยวก บความเจร ญก าวหน าทางด านว ทยาศาสตร ใหม การค นคว าทางด านว ทยาศาสตร งานว จ ย ด านว ทยาศาสตร จากหน วยงานท จ ดการประกวด แข งข นก จกรรมต าง ๆ 12 ต วช ว ดสภาพความส าเร จ โอล มป กว ชาการ - ร อยละ 2 ของน กเร ยนท ม สามารถด านจรวดขวดน า และโครงงานต อยอดส ทธ บ ตรได ร บการส งเสร มให เข าร วม ท งในระด บจ งหว ด/ภาค/ประเทศ

16 7. ตารางการจ ดสรรงบประมาณประจ าป การศ กษา 2552 เง นอ ดหน นบ าร งการศ กษา 91,018 บาท เง นบร การเสร มพ เศษ - บาท เง นอ น ๆ (ระบ )... บาท รวมท งส น 91,018 บาท ยอดเง น(บาท) แหล งงบประมาณประจ าป ขอร บจ ดสรร ส ารองจ าย จ ดสรรใช จร ง เง นงบประมาณ/ บ.ก.ศ. 91,018-91,018 เง นรายได สถานศ กษา - เง นนอกงบประมาณ - - เง นอ น ๆ (เร ยกเก บจากน กเร ยน) - - รวม 91,018 91, ว ธ ด าเน นการ ข นตอนการด าเน นงาน งบประมาณ / แหล งงบประมาณ ระยะเวลา งปม./บ.ก.ศ อ นๆ รวม ข นวางแผน 1. ประช มคร ในกล มสาระฯ เพ อปร กษาหาร อ เก ยวก บก จกรรมต าง ๆ ท กล มสาระฯ จะ ด าเน นการเพ อเป นการส งเสร มสน บสน น ความเป นเล ศด านว ทยาศาสตร 2. ให คร อาจารย ท ร บผ ดชอบแต ละก จกรรม ย อยเข ยนโครงการรองร บก จกรรมต างท จะ ด าเน นการ ประมาณการค าใช จ ายของแต ละ ก จกรรม ข นด าเน นการ 3. ผ ร บผ ดชอบแต ละก จกรรมขออน ม ต ด าเน นงานตามโครงการโดยการเสนอ โครงการต อฝ ายบร หารและหน วยงานท เก ยวข อง

17 14 ข นตอนการด าเน นงาน งบประมาณ / แหล งงบประมาณ ระยะเวลา งปม./บ.ก.ศ อ นๆ รวม 4. ผ ร บผ ดชอบแต ละก จกรรมประช ม ผ เก ยวข อง วางแผนการด าเน นก จกรรม ประสานงานท กฝ ายท เก ยวข อง 5. ผ ร บผ ดชอบในแต ละโครงการและ คณะท างานร วมก นวางแผนการด าเน น ก จกรรม/เตร ยมว สด อ ปกรณ / เอกสารท เก ยวข องวางแผนการให ค าปร กษาแก น กเร ยน/ สอนเสร ม 6. ด าเน นก จกรรมตามแผนท วางไว 91,018 91,018 ก จกรรมท 1 ก มภาพ นธ 53 และตามท หน วยงาน ต างเช ญชวน ก จกรรมท 2-6 ตลอดป การศ กษา ข นประเม น ตรวจสอบ 7. ผ ร บผ ดชอบในแต ละก จกรรมประเม นผลการ ด าเน นก จกรรมและจ ดท ารายงานผลการ ด าเน นก จกรรมแต ละก จกรรมเพ อเสนอฝ าย บร หาร ข นปร บปร งพ ฒนา 8. น าข อเสนอแนะและข อค นพบใหม จากการ ด าเน นก จกรรมมาพ ฒนางานให ด ข น 9. บ คลากรผ ร บผ ดชอบในการด าเน นการ (Input) - คร อาจารย ในกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

18 10. รายละเอ ยดของงบประมาณ(Input) โครงการน ใช เง นท งส น 59,018 บาท ม รายละเอ ยด ด งน ก จกรรมท 1 การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ในและนอกโรงเร ยน จ านวน ราคา ราคารวม ท รายการ (หน วย) (หน วย) บาท สต หมายเหต (บ.กศ. เสร ม พ เศษ,อ นๆระบ...) ก จกรรมประกวดโครงงานใน โรงเร ยน ค าว สด ในการจ ดท าป าย/จ ดเวท / ตกแต งสถานท /ค ากระดาษท า เก ยรต บ ตร/ค าถ ายเอกสาร/สร ป งาน ค าว สด ในการจ ดน ทรรศการ 2,000 25,000 2,000 25,000 บ.กศ. บ.กศ. ก จกรรมการประกวดโครงงาน นอกโรงเร ยน ค ายานพาหนะ/ท พ ก ค าเบ ยเล ยงคร ค าเบ ยเล ยงน กเร ยน รวมท งส น 27,000 บ.กศ. ก จกรรมท 2 ก จกรรมส งเสร มความสามารถด านว ชาการ/สอวน/โอล มป กว ชาการ ท รายการ จ านวน (หน วย) ราคา (หน วย) ราคารวม หมายเหต (บ.กศ. เสร ม พ เศษ,อ นๆระบ...) 1 ค ายานพาหนะ 3,000 บ.กศ. 2 ค าเอกสาร 1,000 บ.กศ. 3 ค าว สด ในการด าเน นก จกรรม 1,000 บ.กศ. รวมท งส น 5,000 บ.กศ.

19 16 ก จกรรมท 3 ก จกรรมการประกวดแข งข นท กษะทางว ชาการต าง ๆ ก บหน วยงานท เก ยวข อง (ตามท ได ร บการเช ญชวน) จ านวน ราคา ราคารวม หมายเหต ท รายการ (หน วย) (หน วย) (บ.กศ. เสร ม พ เศษ,อ นๆระบ...) 1. ค ายานพาหนะ/ท พ ก 36,018 บ.กศ. 2. ค าเบ ยเล ยงคร /น กเร ยน 8,000 บ.กศ. 3. ค าว สด ในการด าเน นก จกรรม 2,000 บ.กศ. รวมท งส น 46,018 บ.กศ. ก จกรรมท 4 ก จกรรมการประกวดจรวดขวดน า (ตามท ได ร บการเช ญชวน) ท รายการ จ านวน (หน วย) ราคา (หน วย) ราคารวม หมายเหต (บ.กศ. เสร ม พ เศษ,อ นๆระบ...) 1. ค ายานพาหนะ/ท พ ก 1,500 บ.กศ. 2. ค าเบ ยเล ยงคร /น กเร ยน 1,200 บ.กศ. 3. ค าว สด ในการด าเน นก จกรรม 2,300 บ.กศ. รวมท งส น 5,000 บ.กศ. ก จกรรมท 5 ก จกรรมการร วมประกวดโครงงานน กว ทยาศาสตร ร นเยาว จ านวน ราคา ราคารวม ท รายการ (หน วย) (หน วย) หมายเหต (บ.กศ. เสร ม พ เศษ,อ นๆระบ...) 1. ค ายานพาหนะ/ท พ ก 2,800 บ.กศ. 2. ค าเบ ยเล ยงคร /น กเร ยน 1,200 บ.กศ. 3. ค าว สด ในการด าเน นก จกรรม 1,000 บ.กศ. รวมท งส น 5,000 บ.กศ.

20 ก จกรรมท 6 ก จกรรมร วมประกวดโครงงานต อยอดส ทธ บ ตร ท รายการ จ านวน (หน วย) ราคา (หน วย) ราคารวม 1. ค ายานพาหนะ/ท พ ก 1,700 บ.กศ. 2. ค าเบ ยเล ยงคร /น กเร ยน 800 บ.กศ. 3. ค าว สด ในการด าเน นก จกรรม 500 บ.กศ. รวมท งส น 3,000 บ.กศ. 17 หมายเหต (บ.กศ. เสร มพ เศษ,อ นๆระบ 11. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ - ร อยละ 90 ของน กเร ยนท เร ยนในรายว ชาโครงงาน เพ อค ณภาพช ว ต เร ยนว ชาว ทยาศาสตร สาระ เพ มเต มท งในระด บ ม. ต น และ ม. ปลาย ได เร ยนร เก ยวก บว ธ การทางว ทยาศาสตร ท กษะกระบวนการ ทางว ทยาศาสตร การว จ ยเบ องต น และสามารถท า โครงงานว ทยาศาสตร หร อโครงงานในกล มสาระท ตนเองสนใจและเข าร วมประกวดแข งข นภายใน โรงเร ยนโดยม ระด บค ณภาพของผลงานอย ในระด บ พอใช ข นไปไม ต ากว าร อยละ 80 ของผลงานท งหมด - ร อยละ 10 ของน กเร ยนท ม ผลงานด เด นในระด บ โรงเร ยนได ร บการสน บสน นให เข าส การประกวด แข งข นก จกรรมต าง ๆ ในระด บจ งหว ด /ภาค/ ประเทศ - ร อยละ 3 ของน กเร ยนท ม ผลการเร ยนด เด นด าน ว ทยาศาสตร ได ร บการส งเสร มให เข าร วมก จกรรม ทางว ชาการท งในระด บโรงเร ยน/ภาค/ประเทศ - ร อยละ 4 ของน กเร ยนท ม ความสามารถโดดเด น ด านว ทยาศาสตร ได ร บการส งเสร มเข าร วมก จกรรม ด านว ชาการ เช น การแข งข นตอบป ญหาด าน ว ทยาศาสตร ในและนอกโรงเร ยน การประกวด ส งประด ษฐ ด านว ทยาศาสตร การแข งข นท กษะและ ความสามารถด าน ผลการด าเน นงาน 1. น กเร ยนท เร ยนในรายว ชาโครงงานเพ อ ค ณภาพช ว ต เร ยนว ชาว ทยาศาสตร สาระ เพ มเต มท งในระด บ ม. ต น และม. ปลาย ได เร ยนร เก ยวก บว ธ การทางว ทยาศาสตร ท กษะ กระบวนการทางว ทยาศาสตร การว จ ยเบ องต น และสามารถท าโครงงานว ทยาศาสตร หร อ โครงงานในกล มสาระท ตนเองสนใจและเข าร วม ประกวดแข งข นภายในโรงเร ยน จากผลการ ประเม นในระด บ ม. ต น ม ระด บค ณภาพของ ผลงานอย ในระด บพอใช ข นไปร อยละ 80 ของ ผลงานท งหมด 2. น กเร ยนท ม ผลการเร ยนด เด นด าน ว ทยาศาสตร ได ร บการส งเสร มให เข าร วม ก จกรรมทางว ชาการท งในระด บโรงเร ยน/ภาค/ ประเทศ เช น การแข งข นตอบป ญหาด าน ว ทยาศาสตร ในและนอกโรงเร ยน การประกวด ส งประด ษฐ ด านว ทยาศาสตร การแข งข น ท กษะ ซ งผลการด าเน นก จกรรม น กเร ยน สามารถสร างช อเส ยงให ก บโรงเร ยน ได ร บ รางว ลต าง ๆ จากการแข งข นแต การด าเน น ก จกรรมย งไม ส นส ด

21 ต วช ว ดความส าเร จ ว ทยาศาสตร เป นต น -ร อยละ 5 ของน กเร ยนท ม ผลการเร ยนยอดเย ยม ได ร บการส งเสร มให เข าร วมโครงการสอวน/โอล มป ก ว ชาการ -ร อยละ 2 ของน กเร ยนท ม สามารถด านจรวดขวด น าและโครงงานต อยอดส ทธ บ ตรได ร บการส งเสร ม ให เข าร วมท งในระด บจ งหว ด/ภาค/ประเทศ 18 ผลการด าเน นงาน 3. น กเร ยนท ม ผลการเร ยนยอดเย ยมได ร บการ ส งเสร มให เข าร วมโครงการสอวน/โอล มป กว ชาการ ม จ านวนน กเร ยนผ านการค ดเล อกค ดเป นร อยละ 5 ตามเป าหมายท วางไว 12.ป ญหาและอ ปสรรค / แนวทางในการพ ฒนา ป ญหาและอ ปสรรค - ในก จกรรมส งเสร มโครงงานและการว จ ยของ น กเร ยน เป นก จกรรมท ต องอาศ ยว สด อ ปกรณ เคม และเคร องม อท ม ความท นสม ยและราคาแพง เคร องม อบางชน ด ไม ม บร การส าหร บน กเร ยน และ ใช งบประมาณในการจ ดหาท ส งมาก - เวลาท น กเร ยนใช ในการค นคว าเพ มเต มจะเป น ในช วงเล กเร ยนหร อตอนกลางค น น กเร ยนม ไม ม เวลาและสถานท เพ ยงพอในการท างาน แนวทางในการพ ฒนา -ในส วนของอ ปกรณ และสารเคม ได ใช งบประมาณ จากส วนของน กเร ยนในโครงการห องเร ยนมห ดลใน การจ ดซ อจ ดหาให ส าหร บน กเร ยนห องเร ยนปกต ใน ท กระด บช นถ งร อยละ 80 ของงบประมาณท ม อย - ในส วนของเคร องม อไม สามารถแก ไขได เน องจาก งบประมาณของห องเร ยนมห ดลไม เอ อให สามารถ จ ดซ อคร ภ ณฑ ได

22 13. ภาพก จกรรม - การประกวดผลงานส งประด ษฐ ทางว ทยาศาสตร ระด บเขตพ นท การศ กษา ว นท 5 ก นยายน 2552 ณ โรงเร ยนพ ทธช นราช จ.พ ษณ โลก 19 - การแข งข นความสามารถงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป 2552 ระด บภาคเหน อ ตอนล าง ว นท 16 ธ นวาคม 2552 ณ นครสรรค จ. นครสรรค -

23 - การแข งข นตอบป ญหาเคม ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย โล พระราชทาน สมเด จพระเจ าล กเธอ เจ าฟ าจ ฬาภรณวล ยล กษณ อ ครราชก มาร คร งท 30 ประจ าป การศ กษา 2552 ว นท 21 พฤศจ กายน 2552 ณ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร จ.กร งเทพมหานคร 20 - การแข งข นตอบป ญหาว ทยาศาสตร งานว ชาการ โรงเร ยนพ ษณ โลกพ ทยาคม ว นท 12 มกราคม 2553 ณ โรงเร ยนพ ษณ โลกพ ทยาคม

24 - เข าร วมประกวด ในน ทรรศการ ว นน กประด ษฐ ประจ าป 2553 ณ อ มแพ คเม องทองธาน จ งหว ดนนทบ ร ว นท 1-5 ก มภาพ นธ

25 - การประกวดโครงงานของการแข งข น น กว ทยาศาสตร ร นเยาว (YSC 2010)คร งท 12 รอบรองชนะเล ศ ประจ าศ นย ประสานงานภ ม ภาคภาคเหน อ มหาว ทยาล ยนเรศวร ว นท 8 มกราคม

26 - ผลการแข งข นโครงงานส งประด ษฐ จ ดโดยส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ณ ม.แม ฟ าหลวง จ.เช ยงราย ว นท ม ถ นายน ประกวดการแสดงทางว ทยาศาสตร (science show)จ ดโดย หน วยงานศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษานครสวรรค จ งหว ดนครสวรรค ว นท 23 กรกฎาคม 2553

27 24 - การประกวดแข งข นก จกรรมว ทยาศาสตร เน องใน "ส ปดาห ว ทยาศาสตร ประจ าป 2553" ว นท ส งหาคม ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร

28 25 - การประกวดโครงงานระด บ ประเทศ ในโครงการก จกรรม เวท น กว ทยาศาสตร ร นเยาว แห งชาต คร งท 6 ระหว างว นท ต ลาคม 2553 ณ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต จ งหว ดปท มธาน

29 - ภาพก จกรรมบ รณาการ น กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ก าวย างตามรอยพ อ กล วยแตกหน ออย างพอเพ ยง ว นท 16 ก นยายน

30 27 - ภาพก จกรรมก จกรรมการประกวดโครงงานภายในโรงเร ยน ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 2-3 ว นท 11 ก มภาพ นธ 2553

31 - ภาพก จกรรมก จกรรมการประกวดโครงงานต อยอดส ทธ บ ตร ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 ว นท 4 ก มภาพ นธ

32 - ภาพก จกรรมร วมน าเสนอโครงงาน ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม จ.พ ษณ โลก 22 ต ลาคม

33 ภาคผนวก - โครงการ - บ นท กข อความการด าเน นการของโครงการ - ค าส งด าเน นก จกรรม(ถ าม ) ก าหนดการ - ต วอย างเอกสารการด าเน นงานโครงการ/ก จกรรมประกอบงาน - ต วอย างแบบประเม น โครงการ - ร ปภาพเพ มเต ม

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ

ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ โครงการ ประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การพ ฒนาสาระและการใช หล กส ตรสถานศ กษา แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ความสอดคล อง กลย ทธ สพฐ. ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท กลย ทธ สพป. ท 2 ยกระด

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การว ด เคร องม อ

การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การว ด เคร องม อ ช อโครงการ.... แผนงาน.... ล กษณะโครงการ.... ผ ร บผ ดชอบ.... ระยะเวลาด าเน นการ.... สอดคล องก บมาตรฐาน..... หล กการและเหต ผล.............................. ด านปร มาณ.......... ด านค ณภาพ............ ข นตอนด

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการท ส าค ญตามนโยบายร ฐบาล ป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน วยงาน สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สสวท.

รายงานผลการด าเน นงานโครงการท ส าค ญตามนโยบายร ฐบาล ป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน วยงาน สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สสวท. รายงานผลการด าเน นงานโครงการท ส าค ญตามนโยบายร ฐบาล ป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน วยงาน สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สสวท.) โครงการ: พ ฒนาว ด ท ศน การจ ดก จกรรมการเร ยนร ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ระด บประถมศ

More information

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 1 โครงการ พ ฒนางาน ICT เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 ผ ร บผ ดชอบ นายวช รว ชญ เยาว น น, นางธน ดา ส รส

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจท ศนคต ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 6 ท ม ต อว ชาการงาน อาช พและเทคโนโลย (งานบ าน) กรณ ศ กษาเฉพาะในโรงเร ยนอ สส มช ญระยอง ผ ว จ ย คร วร ษฐา ฉายาก ล กล มสาระการเร ยนร การงานอาช

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

รายงานผลการจ ดก จกรรม โครงการท ศนศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ

รายงานผลการจ ดก จกรรม โครงการท ศนศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ รายงานผลการจ ดก จกรรม โครงการท ศนศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ว นอาท ตย ท 5 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ตลาดชายแดนแม สาย-ท าข เหล ก อ. แม สาย จ. เช ยงราย และสวนต งและโคม จ. เช

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information