RV3: DISCOVER CAIRO 5D 3N 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "RV3: DISCOVER CAIRO 5D 3N 1"

Transcription

1 พ เศษ เด นทางก บ ROYAL VACATION: ฟร!! SIM CARD INTERNET ท กท าน ท นท ท เด นทางถ งอ ย ปต ฟร!! ของท ระล กจากเม อง Giza เม องมหาป ราม ด เด นทางได ต งแต 4 ท านข นไป ไกด ไทยท องถ นผ ชานาญเส นทาง เด นทางสะดวกสบาย บ นตรง สายการบ นอ ย ปต แอร (MS) เล อกว นเด นทางได ตามความสะดวกของท าน อาหารรสชาต ด ไทย จ น พ นเม อง ตามความเหมาะสมของโปรแกรม ท พ กโรงแรม ระด บ 5 ดาว เท ยวครบ ไม ตกหล น ราคาสบายกระเป า - เม องซ คคาร า (Sakkarah) ชมป ราม ด ข นบ นได (Stepped Pyramid) - เม องเมมฟ ส (MEMPHIS) เม องหลวงเก าแก แห งแรกในย คอ ย ปต โบราณกว า 5,000 ป - เม องก เซห (GIZEH) ชมมหาป ราม ด (Great Pyramid), สฟ งซ (SPHINX), พ เศษ ข อ ฐชมป ราม ด!! - เม องอเล กซานเดร ย ชมหล มศพใต ด น (CATACOMBS), POMPEY s PILLAR, โรงละครโรม นโบราณ RV3: DISCOVER CAIRO 5D 3N 1

2 Thailand Office - เม องไคโร (CAIRO) พ พ ธภ ณฑ แห งชาต, ล องเร อแม น าไนล + พร อมชมโชว, ส เหร าโมฮ มหม ด อาล (MohamadAI),ช อปป งตลาดข าน เอล คาล ล กำหนดกำรเด นทำง ว นท ม.ค.2558 ว นท เม.ย.2558 ว นท 2-6 พ.ค.2558 กำหนดกำรเด นทำง ว นแรกของการเด นทาง (1) ส วรรณภ ม ไคโร น. คณะพร อมก นท สนามบ นส วรรณภ ม อาคารผ โดยสารขาออก เคาน เตอร Q สายการบ น อ ย ปต แอร ว นท สองของการเด นทาง (2) โคโร ซ คคาร า เมมฟ ส สฟร งค น. ออกเด นทางส กร งไคโร ประเทศอ ย ปต โดยเท ยวบ นท MS 961 (ใช เวลาบ นประมาณ 10 ช วโมง) น. เด นทางถ ง สนามบ นกร ง ไคโร (เวลาท องถ นช ากว าไทย 5 ชม.) เม อง หลวงท ใหญ ท ส ดในทว ปแอฟร กาพบก บต วแทนของบร ษ ทฯท รอ ต อนร บท านอย ภายในสนามบ น หล งผ านพ ธ ตรวจคนเข าเม อง น าท าน เด นทางเข าส ต วกร งไคโร จากน นน าท านเด นทางออกจากจากเม อง ไคโรส เม องซ คคาร า (Sakkarah) เพ อชมป ราม ดข นบ นได (Stepped Pyramid) เป นส งก อสร างขนาดใหญ ใช เป นสถานท ฝ งพระศพของ กษ ตร ย ซอเซอร และเป นต นแบบของ ป ราม ดในย คต อมา ท านจะได ทราบเร องของป ราม ด ต งแต ผ สร างไปจนถ งว ธ การสร าง การต ด ห นและอ นๆ อ กนาน ปการท น าพ ศวงชวนให ค นหา ก สอดไม ผ าน จากน นน าท านถ ายร ป ชมห องเสา ต นกก (Papyrus column, ก าแพง Cobra Wall และ ชมต นแบบส สาน โบราณก อนประว ต ศาสตร (Mustaba) จากน นน าท านชม เม องเมมฟ ส (Memphis) ซ งเป นเม องหลวงเก าแก แห งแรกในย ค อ ย ปต โบราณกว า 5,000 ป เป นเม องท ได ร บการบ นท กใน ประว ต ศาสตร ว าม RV3: DISCOVER CAIRO 5D 3N 2

3 Thailand Office ความส าค ญ ในการรวมอ ย ปต บนและอ ย ปต ล าง ให เป นหน งเด ยวโดยกษ ตร ย เมนา ปฐมกษ ตร ย แห งราชวงศ ท 1 ท น ท านจะได ชม ร ปแกะสล กขนาดย กษ ด วยห นอลาบาสเตอร ของ ฟาโรห รามเสสท 2 ฝ ม อการแกะสล กเป นเย ยม ระหว างทางท านจะได เห นต วฐานรากของสถานท โบราณ และร ปแกะสล กจากห นท ย งหลงเหล ออย ในระด บพ นด น อ กท งม ต นอ นทผาล มข นสวยงาม เท ยง ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร น าท านแวะ อน สรณ ทหารน รนาม และ สถานท ท อด ต ประธานาธ บด อ นวาซาด ตถ กลอบย งเส ยช ว ตจากน นน าท านเด นทางส เม องก เซห (Gizah) ชม มหาป ราม ด (Great Pyramid) เป นช อเร ยกของสถานท ฝ งพระศพ ของเม องเล โทโพล สโบราณ (ป จจ บ นค อ ไคโร) ครอบคล มพ นท 2,000 ตร.ม. บนท ราบส ง เป นท ส งช น ร มขอบ ทางท ศตะว นออก เฉ ยงใต ลาดลงประมาณ 40 ม. ม ล าคลองจากแม น าไนล เข าส ภายใน แยกเขต ทะเลทรายออกจากเขตอ ดมสมบ รณ และเป นท ต งของมหาป ราม ด 3 องค ม ขนาด ลดหล นก นต ง เร ยงรายท ามกลางทะเลทราย โดยป ราม ดท งสามองค น เป นอน สาวร ย ทรงเรขาคณ ต ท ชาวกร กยก ย องว าเป น 1 ใน 7 ส งมห ศจรรย ของโลก องค ฟาโรห แห งอ ย ปต โบราณสร างเพ อฝ ง พระศพของ พระองค เองเป น ส งก อสร างท ย งใหญ และเก าแก ท ส ดของโลก ใช เวลาสร างนาน 30ป จากห นขนาด ใหญ มาก แต ละก อนหน กกว า 2 ต น วางช ดก นแม กระดาษก สอดไม ผ าน ประกอบด วย ป ราม ด 3 องค ค อ ชม สฟ งซ (Sphinx) สล กจากเน นห นธรรมชาต ส ง 21 เมตรยาว 73 เมตร อย ด านหน าทางเข าทางเข าป ราม ดเครเฟรนส วนห วเล ยนแบบพระพ กตร เทพฮาร มาค ส ล าต ว เป นส งส ง 20 เมตร ความยาวตลอดล าต ว 57 เมตร ชาวอ ย ปต น บถ อเสม อนหน งเทพ เจ า พ เศษ! ข อ ฐ ชมป ราม ด น าท านชม โรงงานท ากระดาษปาป ร ส (Papyrus Factory Outlet) ท านสามารถเล อกชม งานวาดภาพส น าของเหล าศ ลป ลฝ ม อเย ยม หร อ เล อกซ อหา ภาพวาดส น าท าจากกระดาษปาป ร สของอ ย ปต อ นงดงามมากมายภายใน Gallery จากน น ชม การสาธ ตว ธ ท ากระดาษปาป ร ส กระดาษชน ดแรกของโลกใช บ นท ก ข อความ สรรเสร ญเทพเจ าและเหต การณ ในสม ยโบราณ และ ชมโรงงานผล ตห วน าหอม 100 % (Original Real Perfume Shop) ซ งม ให ท านเล อกหากว า 100 กล น อาท กล น Aroma, Sandol Wood, Mint, Secret Of Dessert ว าก นว าเป นกล นน าหอมท ช นชอบของพระนาง คล โอพ ตรา และ กล น Lotus เป นกล นท ขายด มากในหม น กท องเท ยวท มาเย อน ค า ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคาร เข าท พ กโรงแรม Le Meridien Hotel หร อเท ยบเท า RV3: DISCOVER CAIRO 5D 3N 3

4 Thailand Office ว นท สามของการเด นทาง (3) อเล กซานเดร ย เช า ร บประทานอาหารเช า ณ โรงแรมท พ ก น าท านเด นทางส เม อง อเล กซานเดร ย (Alexandria ) ใหญ เป น อ นด บสองรองจากกร งไคโร เม องหลวงของอ ย ปต ช วงท ถ กปกครอง โดยชาวกร กอย ทางท ศตะว นตกเฉ ยงเหน อของปากแม น าไนล ต ด ทะเลเมด เตอร เรเน ยน เด มเป นหม บ านประมงเล ก ๆ สร างโดย พระเจ าอเล กซานเดอร มหาราช ป 332 ก อนคร สตกาลเป น ต านาน ร กอ นย งใหญ ของพระนางคล โอพ ตรา และ มาร ค แอนโทน ป จจ บ นเป นเม องตากอากาศท ม ช อเส ยงแห งหน งของโลกเด น ทางผ านทะเลทรายท ม สภาพเป นกรวดป น ทราย ม หญ าแห งข นเป น หย อมๆพาท านชมเม องเก าและเม องใหม ผ านชมตลาดพ นเม อง และ โรงละครโบราณย คโรม นจากน นน าท านชม หล มศพใต ด นแห ง อเล กซานเดร ย (Catacombs) 1 ใน 7 ส งมห ศจรรย แห งโลกย ค กลาง ส สาน ของชาวโรม นในอด ตม กว า 50,000 ศพ ส สานแห งน ม 3 ช น ช นล างม ทางเด นต ดต อถ งก น ตลอดประมาณ 100 กม. สร างใน ศตวรรษท 2 ล ก 32 เมตร น บเป นส สานท ม สภาพสมบ รณ และ สวยงามท ส ด ชม Pompey's Pillar โบราณสถาน ท เก าแก และเป นเสาห นท ส งท ส ดของเม องอเล ก ซานเดร ยเป นเสาห นแกรน ตส แดงจากเม องอ สวาน ส ง 30 เมตร ห วเสาประด บด วยลวดลายคอร น เทร ยน (ศ ลปะกร ก) สร างถวาย จ กรพรรด Diocletian ในป ค.ศ. 297 บร เวณเด ยวก นม ร ป แกะสล กสฟ งซ 3 ต ว และ Nilometers หลงเหล ออย เท ยง ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร จากน นน าท านชม "โรงละครโรม นโบราณ" (Roman Theatre) อ ก หน งสถานท ท องเท ยวท ม ช อเส ยงอ กแห งของเม อง โดยโรงละครแห งน ถ กสร างข นในช วงศตวรรษท 2 ประกอบไปด วย อ ฒจ นทร โรม น จ านวน 13 ช น โดยโรงละครถ กสร างข นเป นร ปคร งวงกลมท าจากห น อ อนส ขาวและส เทา น าท านชมป อมปราการเคตเบย (Qaitbay's Citadel) เป นป อมปราการ โบราณท ม ความสวยงามต งอย บนชายฝง ทะเลเมด เตอร เรเน ยน โดยป อมน นสร างข นในช วงสม ย ศตวรรษท 15 ในอด ตน นเป นท ต งของประภาคารฟาโรสถ อว าเป นหน งในส งมห ศจรรย ของโลกย ค RV3: DISCOVER CAIRO 5D 3N 4

5 Thailand Office โบราณ ป จจ บ นเหล อเพ ยงส วนท เป นฐานและได ม ร บการทะน บ าร งต อเต มจากส ลต านเกย ตเบย ป จจ บ นป อมได กลายมาเป นพ พ ธภ ณฑ ทางทะเลท ม น กท องเท ยวเข าชมเป นจ านวนมาก ค า ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคาร เข าท พ กโรงแรม Le Meridien Hotel หร อเท ยบเท า ว นท 4 ของการเด นทาง (4) ไคโร พ พ ธภ ณฑ สถานแห งชาต ย ปต -โบสถ เซนท เซอร เจ ยส ล องเร อแม น าไนล เช า ร บประทานอาหารเช า ณ โรงแรมท พ ก น าท านชม พ พ ธภ ณฑ สถานแห งชาต อ ย ปต อ นเล องช อเป นสถานท ท รวมศ ลปะว ตถ โบราณมากมายท ส ด ชมโลงศพทองคาแท พร อม หน ากากทองคา ของฟาโรห ต ต นคาเมนอ นด งกองโลก และสมบ ต ส วนต วอ กมากมายของ พระองค นอกจากน ท านย งจะได ชม สมบ ต อ น ล าค าอ นๆ อ กจ านวนมาก เท ยง ร บประทานอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร ชม Old Coptic Cairo ชม โบสถ เซ นท เซอร เจ ยส (Church of Saint Sergius) โบสถ คร สต ของชาวม สล ม อย ใจกลางเม องไคโรเก า เป นโบสถ ท เก าแก ท ส ดในก าแพงเสาห นด ง เด มต งแต ศตวรรษท 3-4 (อย ต าจากพ นป จจ บ นลงไป 3 ช น) เป นท หลบภ ยของครอบคร ว พระเยซ คร สต จากเยร ซาเล มกล าวไว ในพระค มภ ร ไบเบ ลว า ระหว างท พระองค ย งอย ในว ย ทารกเป นช วงท กษ ตร ย แฮรอดของจ เด ย ส งฆ าทารกผ ชายท เก ดใหม ท กคน โจเซฟและ มาเร ย (ต อมาเป นเซ นต โจเซฟและพระนางมาร ) ได น าพระเยซ คร สต ซ งถ อ ก าเน ดในช วง น นเด นทางหลบหน มาซ อนภ ยก นท งครอบคร ว ในประเทศอ ย ปต เป นเวลา 4 ป อย ต าจาก พ นป จจ บ นลงไป 3 ช นน าชมCitadel เม องเก าชม ป อมปราการ สร างป ค.ศ สม น ส ลต านซาลาอ ดด น เพ อเป นป อมปราการป องก นการร กรานของ ศ ตร สม ยสงครามคร เสด ป จจ บ นใช เป นท ท าการราชการอย บนเน นเขากลางกร งไคโร สามารถมองเห นท วท ศน ของ กร งไคโรได ไกลถ งป ราม ด ท ก เซ ห ค า ร บประทานอาหาร ล องเร อ Nile Dinner Cruise ล องเร อ พร อมชมโชว อ ย ปต อ นเล องช อ ของอ ย ปต ระบ าหน าท อง (Belly Dance) ศ ลปะอ นโจาก สาวชาวอาหร บ ชมระบ า กระโปรง ประด บไฟสวยงาม (Tanora) ศ ลปะแห งการร ายร าของชายหน ม ซ งโชว ล ลาศ ลปะ RV3: DISCOVER CAIRO 5D 3N 5

6 การควง พรมแบบอาหร บ ซ งต องใช เวลาฝ กฝนอย างน อย ประมาณ 3 ป ข นไป และส มผ ส บรรยากาศอ นงดงามยามค าค นสองฟากฝงแม น าไนล เข าท พ กโรงแรม Le Meridien Hotel หร อเท ยบเท า ว นท ห าของการเด นทาง (5) ส เหร าแห งโมฮ มหม ด อาล ตลาดข าน เอล คาล ล - กร งเทพฯ เช า บร การอาหารเช า ณ โรงแรมท พ ก ชม ส เหร าแห งโมฮ มหม ด อาล (Mohammad Al) ส เหร าท ใหญ และส งท ส ดในกร งไคโร สร างในป ค.ศ เสร จป ค.ศ.1848 เป นส ญล กษณ ของกร งไคโร ประกอบด วย 2 ส วน ค อ ต วส เหร า และ ส วนของสนาม บร เวณตรงกลางน าพ ออกแบบโดยสถาปน กชาวกร ก ต องการให ม ร ปแบบเหม อน Blue Mosque ท อ สต นบ ล แต ท าได ไม เหม อน ตรงกลางเป นร ป ส เหล ยมม โดมขนาดใหญ ส ง 52 เมตร เส นผ าศ นย กลาง 21 เมตร ม โดมขนาดเล กรองร บอ ก 4 ม ม ต วอาคารสร างด วยห น Albaster ตกแต งด วยโคมไฟระย างดงามตามแบบ ศ ลปะอ สลามหน าส เหร าม หอนาฬ กาท พระเจ าหล ยส ฟ ล ปป แห งฝร งเศสมอบให ร ฐบาลอ ย ปต เป นของขว ญ แลกก บเสาโอเบล สก ท ต งอย ท Place de la Concorde กร งปาร ส เท ยง บร การอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร จากน นอ สระให ช อปป งส นค าพ นเม องท ตลาดข าน เอล คาล ล (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด วยร านค า เคร องเทศ, เคร องเง น, ร านทอง, เส อผ า ฯลฯ ชมร าน กาแฟอาย ร วม 200 ป ฟ ชาว คอฟฟ เฮาส เป ดขาย ตลอด 24 ชม. น กท องเท ยวน ยมไป ส มผ สเช ญซ อ คาร ท ซ จ ท าด วยทองค าหร อเง นแกะสล กช อแบบภาษาอ ย ปต โบราณ (Hieroglyphic Charaters) ในร ปทรงยาวเก,สวยแปลก แปลว าม อาย ย นยาวอด ตองค ฟาโรห ใช สล กช อขององค เองตามโบราณสถานและส สานของพระองค ค า ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคาร ได เวลาสมควรน าท านเด นทางส สนามบ น น. ออกเด นทางส กร งเทพฯ โดยเท ยวบ นท MS 960 ว นท หกของการเด นทาง (6) กร งเทพฯ น. คณะเด นทางถ ง สนามบ นส วรรณภ ม โดยสว ด ภาพ... RV3: DISCOVER CAIRO 5D 3N 6

7 อ ตตราค าบร การ กาหนดการเด นทาง ก นยายน ธ นวาคม ราคาผ ใหญ พ กค ต อท าน ราคาผ ใหญ พ กก บ เด กอาย ต ากว า 12ป (ม เต ยง) ราคาเด กอาย ต า กว า 12 ป (ม เต ยง) นอนก บ 2 ผ ใหญ ราคาเด กอาย ต า12 ป (ไม ม เต ยง) นอก บ 2 ผ ใหญ Economy Class 42,500.- บาท 42,500.- บาท 41,500.- บาท 40,500.- บาท พ กเด ยวเพ ม อ ตราน รวม 1. ค าต วเคร องบ นสายการบ นอ ย ปต แอร (MS) ไป กล บ ช นประหย ด 2. ค าโรงแรมท พ กระด บ 5 ดาว ตามท ระบ ในรายการ 3. ค าภาษ สนามบ นท กแห งตามรายการ 4. ค าธรรมเน ยมว ซ า 5. ค าอาหารและเคร องด มตามท ระบ ในรายการ 6. ค ารถร บส งระหว างน าเท ยวตามรายการท ระบ 7. ค าเข าชมสถานท ท องเท ยวตามรายการระบ 8. ค าประก นภ ยอ บ ต เหต ระหว างการเด นทาง วงเง นประก นอ บ ต เหต ส งส ด ท านละไม เก น 1,000,000 บาท 9. ค าม คค เทศก ท องถ น (ภาษาไทย) ตลอดการเด นทาง 10. ค าท ปม คค เทศก และคนข บรถ อ ตราน ไม รวม 1. กระเป าเด นทางในกรณ ท น าหน กเก นกว าท สายการบ นก าหนด 20ก โลกร มต อท าน ส วนเก นล กค าจ ายเอง 2. ค าท าหน งส อเด นทาง 3. ค าใช จ ายส วนต วนอกเหน อจากรายการ เช น ค าเคร องด ม, ค าอาหารท ส งเพ มเอง, ค าโทรศ พท, ค าซ กร ด 4. ค าอาหารท ไม ได ระบ ไว ในรายการ 5. ค าท าใบอน ญาตท กล บเข าประเทศของคนต างชาต หร อคนต างด าว RV3: DISCOVER CAIRO 5D 3N 7

8 6. ค าภาษ ม ลค าเพ ม 7% (กรณ ต องการใบก าก บภาษ ) และค าภาษ บร การห ก ณ ท จ าย 3% เง อนไขการสารองท น ง 1. กร ณาจองล วงหน าอย างน อย 30 ว นก อนการเด นทาง และกร ณาเตร ยมเง นม ดจ า 15,000 บาท พร อมก บ เตร ยมเอกสาร ภายใน 2-3 ว น หล งจากท าการจองแล ว (ใช เวลาขอว ซ าไม ต ากว า 7 ว นท าการ) 2. การช าระค าท วร ส วนท เหล อทางบร ษ ทฯ จะเร ยกเก บก อนเด นทางไม น อยกว า 15 ว น หมายเหต 1. บร ษ ทฯ ขอสงวนส ทธ ท จะเปล ยนแปลงรายละเอ ยดบางประการในท วร น เม อเก ดเหต จ าเป นส ดว ส ยจนไม อาจแก ไขได และจะไม ร บผ ดชอบใดๆ ในกรณ ท ส ญหาย ส ญเส ย หร อได ร บบาดเจ บท นอกเหน อความ ร บผ ดชอบของห วหน าท วร และอ บ ต เหต ส ดว ส ยบางประการ เช น การน ดหย ดงาน, ภ ยธรรมชาต, การจลาจล ต างๆ เป นต น กรณ ยกเล กการเด นทาง 1. แจ งยกเล กก อนเด นทาง 30 ว น ค นค าใช จ ายท งหมด 2. แจ งยกเล กก อนเด นทาง 15 ว น เก บค าใช จ าย ท านละ 15,000 บาท 3. แจ งยกเล กน อยกว า 15 ว นก อนเด นทาง ทางบร ษ ทฯขอสงวนส ทธ เก บค าใช จ ายท งหมด 4. ส าหร บผ โดยสารท ไม ได ถ อหน งส อเด นทางไทย และทางบร ษ ทฯเป นผ ย นว ซ าให เม อผลว ซ าผ านแล วม การ ยกเล กการเด นทางบร ษ ทฯ ขอสงวนส ทธ ในการค นค าม ดจ าท งหมด 5. ยกเว นกร ปท เด นทางช วงว นหย ดหร อเทศกาลท ต องการ นต ม ดจ าก บสายการบ นหร อค าม ดจ าท พ กโดยตรง หร อโดยการผ านต วแทนในประเทศหร อต างประเทศและไม อาจขอค นเง นได รวมถ งเท ยวบ นพ เศษเช น Extra Flight และ Charter Flight จะไม ม การค นเง นม ดจ า หร อค าท วร ท งหมดเน องจากค าต วเป นการเหมา จ ายในเท ยวบ นน นๆ 6. กรณ เจ บป วย จนไม สามารถเด นทางได ซ งจะต องม ใบร บรองแพทย จากโรงพยาบาลร บรอง บร ษ ทฯ จะท า การเล อนการเด นทางของท านไปย งคณะต อไป แต ท งน ท านจะต องเส ยค าใช จ ายท ไม สามารถเร ยกค นได ค อ ค าธรรมเน ยมในการม ดจ าต ว และค าธรรมเน ยมว ซ าตามท สถานท ตฯ เร ยกเก บ ในกรณ ท ไม สามารถ เด นทางได RV3: DISCOVER CAIRO 5D 3N 8

9 7. กรณ ย นว ซ าแล วไม ได ร บการอน ม ต ว ซ าจากทางสถานฑ ต (ว ซ าไม ผ าน) และท านได ช าระค าท วร หร อม ดจ า มาแล ว ทางบร ษ ทฯ ค นค าท วร หร อม ดจ าให แต ทางบร ษ ทขอสงวนส ทธ ในการห กค าบร การย นว ซ า,ค าว ซ า และค าใช จ ายบางส วนท เก ดข นจร งเป นกรณ ไป (อาท กรณ ออกต วเคร องบ นไปแล ว หร อได ช าระค าบร การใน ส วนของทางเม องนอก เช น โรงแรม ต วรถไฟ ฯลฯ ไปแล ว) ทางบร ษ ทขอสงวนส ทธ ในการห กเก บค าใช จ าย จร งท เก ดข นแล วก บท านเป นกรณ ไป 8. กรณ ว ซ าผ านแล ว แจ งยกเล กหล งออกต วโดยสาร บร ษ ทฯ ขอสงวนส ทธ ในการ ไม ค นค าท วร ท งหมด 9. กรณ ผ เด นทางไม สามารถเข า-ออกเม องได เน องจากเอกสารปลอมหร อการห ามของเจ าหน าท ไม ว าเหต ผล ใดๆ ก ตามทางบร ษ ทของสงวนส ทธ ในการ ไม ค นค าท วร ท งหมด เอกสารท ใช ในการย นขอว ซ าประเทศอ ย ปต หน งส อเด นทาง (Passport) ท ย งไม หมดอาย และม อาย เหล อมากกว า 6 เด อนน บจากว นเด นทาง (หากม หน งส อเด นทาง หร อ พาสปอร ต เล มเก าไม ว าจะเคยม ว ซ าเข าประเทศอ ย ปต หร อไม ก ตาม ควรน าไป แสดงด วยเพ อเป นการง ายต อการอน ม ต ว ซ า) ร ปถ ายป จจ บ น หน าตรง 2 น ว จ านวน 2 ใบ (ควรใช ร ปส ถ ายมาตรฐานไม เก น 6 เด อน และเหม อนก น ท ง 2 ร ป) ซ งขยายจากฟ ล มเท าน น ร ปถ ายจากกล องแบบโพลาลอยด และหร อ ถ ายแบบสต กเกอร ใช ไม ได ) และกร ณาเข ยนช อ-นามสก ลต วบรรจงไว ด านหล งร ป ส าเนาทะเบ ยนบ าน, ส าเนาบ ตรประชาชน, ส าเนาใบส ต บ ตร (กรณ เด กอาย ต ากว า 15 ป ) และส าเนาใบ เปล ยนช อ นามสก ล (ถ าม ) ส าเนาทะเบ ยนสมรส, ส าเนาทะเบ ยนใบหย า (ถ าม ) หร อ ส าเนาใบมรณะบ ตร (กรณ ค สมรสเส ยช ว ต หล กฐานการท างาน (เป นหล กฐานป จจ บ นเท าน นและเป นภาษาอ งกฤษ) พร อมประท บตราบร ษ ท - กรณ เป นพน กงาน : หน งส อร บรองการท างานจากบร ษ ทท ท านท างานอย โดยระบ ต าแหน ง เง นเด อน ว นเด อนป ท เร มงาน และช วงเวลาท อน ม ต ให ลางานเพ อเด นทางไปท องเท ยว หล งจาก น นจะกล บมาท างานตามปกต - กรณ เป นเจ าของธ รก จ : ส าเนาใบทะเบ ยนการค า, หน งส อร บรองการจดทะเบ ยนการค า, หน งส อ ร บรองบร ษ ท ท ค ดส าเนาไว ไม เก น 3 เด อน - กรณ เป นข าราชการ / ร ฐว สาหก จ : หน งส อร บรองจากหน วยงาน และส าเนาบ ตร ข าราชการ RV3: DISCOVER CAIRO 5D 3N 9

10 - กรณ เป นน กเร ยน / น กศ กษา : ส าเนาบ ตรน กศ กษา และหน งส อร บรองต วจร งจากทางโรงเร ยนหร อ สถาบ นท ก าล งศ กษาอย (ท ง 2 อย าง) หร อสม ดรายงานประจ าต วน กเร ยน - กรณ เป นแม บ าน : ต องเตร ยมหล กฐานของสาม (หล กฐานการงาน และหล กฐานทางการเง น) พร อมส าเนา ทะเบ ยนสมรส (กรณ ไม ได จดทะเบ ยนสมรสให ท าหน งส อร บรองช แจง) 6. หล กฐานการเง น (สถานท ตไม ร บบ ญช กระแสรายว นท กกรณ ) *****สถานท ตอาจขอสม ดเง นฝากเล มจร ง ของท าน***** หน งส อร บรองการเง นจากธนาคาร (ต วจร ง - ไม ต องระบ ช อสถานฑ ต) กร ณาย นขอจาก ธนาคารโดยใช เวลา ประมาณ 3 ว น 7. กรณ ท เด กอาย ต ากว า 20 ป ไม ได เด นทางพร อมบ ดามารดา หร อเด นทางไปก บบ ดา / มารดา ท านใดท าน หน ง ต องท าหน งส อย นยอมให เด นทางไปต างประเทศ โดยขอหน งส อย นยอมจากทางอ าเภอหร อเขตท ท าน อย เท าน น โดยม นายอ าเภอหร อผ อ านวยการส าน กงานเขตลงลายม อช อและตราประท บจากทางราชการ อย างถ กต องและระบ ช อเด กท เด นทางไปด วย พร อม แนบส าเนาบ ตรประชาชนของบ ดา หร อมารดา ถ าเด กอย ในความปกครองของบ ดาหร อมารดาเพ ยงคนเด ยว : จะต องม หล กฐานร บรองว าเด ก อย ภายใต การ ปกครองของผ น น เช น ส าเนาใบหย า พร อมท งบ นท กการหย าซ งแสดงว าเป นผ ร บผ ดชอบ เด ก ถ าเด กอย ในความปกครองของผ อ น : จะต องม หล กฐานร บรองว าเด กอย ภายใต การปกครอง ของผ น น เช น หน งส อ ร บรองบ ตรบ ญธรรม 8. กรณ เป นผ ส งอาย อาย 70 ป ข นไป จะต องม ใบร บรองแพทย และแบบฟอร มการตรวจส ขภาพ ออกโดย โรงพยาบาลท ทางสถานท ตฯ ก าหนด โดยระบ ว า ส ขภาพร างกายแข งแรง สามารถเด นทางไปต างประเทศ ได และใบประก นส ขภาพการ เด นทางส าหร บผ ส งอาย (ค าใช จ ายในการท าประก นส ขภาพการเด นทาง ส าหร บผ ส งอาย ไม ได รวมอย ในค าบร การ) ในกรณ น ทางสถานท ตฯ อาจจะต องการให ม การตรวจส ขภาพ เพ มเต ม ซ งข นอย ในด ลยพ น จของสถานท ตฯ RV3: DISCOVER CAIRO 5D 3N 10

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค 1. แผนผ งเสดงข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการท ก าหนดไว เด ม ประชาชน ย นค าร อง รายงาน ผ ผ บ งค บบ ญชา เพ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา

ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา ระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม การจ ดงานและการประช มระหว าง ประเทศ พ.ศ. 2549 ก าหนดการฝ กอบรมไว 3 ระด บ ด งน 1. การฝ กอบรมระด บต น หมายความว า การฝ

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing API User) ข นตอนการแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของส าน กห กบ ญช (Clearing

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------

ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------ ด วยมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ม ความประสงค ร บสม คร บ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งานเป นอาจารย ประจ าคณะพยาบาลศาสตร ด งน 1. อาจารย ประจ าสาขาว ชาพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต 1.1

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [99] 21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย 21.1 ก จกรรมจ ดงานเฉล มพระชนมพรรษาเน องในโอกาสพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงเจร ญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา หล กการและเหต

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543 ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543 ประกาศกระทรวงพาณ ชย เร อง ก าหนดปร มาณการค าและขนาดของถ งเก บ น าม นเช อเพล งท ม อย ของผ

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

ค ม อการจ ดการองค ความร

ค ม อการจ ดการองค ความร ค ม อการจ ดการองค ความร การพ มพ หน งส อราชการ ด วยโปรแกรม Microsoft Word จ ดทาโดย คณะกรรมการการจ ดการความร สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดหนองบ วลาภ ป การศ กษา ๒๕๕5 1 การพ มพ หน งส อราชการด วยโปรแกรม

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน)

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) ล าด บท กระบวนงานบร การ ระยะเวลาการให บร การ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ร บเร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท )

ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท ) ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท ).. การลงร บหน งส อราชการม ว ตถ ประสงค เพ อ ๑. เพ อเป นหล กฐานทางราชการในการย นย นการร บหน งส อเข า ๒. ป องก นหน งส อราชการส ญหาย ๓. ง ายต อการส

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information