กฎหมายเก ยวก บธ รก จค าปล กค าส ง

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "กฎหมายเก ยวก บธ รก จค าปล กค าส ง"

Transcription

1 กฎหมายเก ยวก บธ รก จค าปล กค าส ง ว นอาท ตย ท 27 กรกฎาคม 2557 เวลา น น. ณ สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน นายส นต ช ย สารถว ลย แพศย รองอธ บด กรมการค าภายใน ประว ต การศ กษา หล กส ตรน กบร หารระด บส ง นบส. 2 ส าน กงาน ก.พ. ร นท 5 (ป 2556) หล กส ตรน กบร หารระด บส ง ส าน กงานก.พ. ร นท 54(ป 2550) ปร ญญาโท สาขาพ ฒนาการเศรษฐก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ปร ญญาตร สาขาเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประว ต การท างาน พ.ศ ป จจ บ น รองอธ บด กรมการค าภายใน พ.ศ ผ อ านวยการส าน กส งเสร มการแข งข นทางการค า พ.ศ ผ อ านวยการส าน กสารสนเทศการค าในประเทศ พ.ศ ผ อ านวยการกองส งเสร มและพ ฒนาระบบตลาด รางว ลท *ได ร บ เพชรพาณ ชย ป 2556 ประเภทข าราชการกระทรวงพาณ ชย ข าราชการพลเร อนด เด น กรมการค าภายใน ป

2 กฎหมายเก ยวก บธ รก จค าปล กค าส ง 1. ร างกฎหมายประกอบธ รก จค าปล กค าส ง 2. กฎหมายแข งข นทางการค า 2.1 ภาพรวมกฎหมายแข งข นทางการค า 2.2 ต วอย างเร องร องเร ยน 2.3 ก าวส AEC : ต องม กลไกข บเคล อนการแข งข นท เป นธรรม 3 4 2

3 Free & Fair 5 Land of Freedom 6 3

4 7 ล าด บ บร ษ ท ประเทศ รายได (US$m) อ ตราการเต บโตร อยละ ( ) 1 Wal-Mart U.S. 469, Tesco PLC U.K. 101, Costo U.S. 99, Carrefour France 98, The Krogers U.S. 96, Schwarz Unternehmens Treuhand KG Germany 87, Metro AG Germany 85, The Home Depot U.S. 74, Aldi Einkeuf GmbH Germany 73, Target Corporation U.S. 71, ท มา : Global Powers of Retailing 2014 Retail Beyond begins 8 4

5 ประเทศ Modern Trade ไทย อ นโดน เซ ย มาเลเซ ย ส งคโปร เว ยดนาม ฟ ล ปป นส , , เทสโก 1, กาส โน คาร ฟ ร ห างแม คโคร/เมโทร รวบรวมโดย : ส าน กส งเสร มการแข งข นทางการค า 9 1. การก าหนดนโยบายค าปล กท ต อเน อง 2. กฏระเบ ยบก าก บด แล 2.1 กฏหมายค าปล ก 2.2 กฏหมายแข งข น 2.3 กฏหมายด แลพ เศษ Japan Malaysia Thailand ไม ต อเน อง (SME s Law) อย ระหว างยกร าง (Son of the Land) ไม ม ม (แต บ งค บไม ค อยได / เพ งออกGuidelines 3. ความสามารถของผ ประกอบการ ไม ค อยด ไม ค อยด 4. ความเป นชาต น ยม ไม ช ดเจน ไม ม 5

6 Tesco Lotus ,324 1,670 Big-C Makro Carrefour eleven 3,622 4,279 4,766 5,270 5,790 6,276 6,822 7,429 Family Mart หน วย : สาขา ,040 Central Robinson The Mall รวม 4,599 5,390 6,011 6,671 7,290 7,860 9,061 10,351 ร านค าปล กขนาดใหญ (Discount Store/Hypermart/Supercenter) ร านค าเง นสดและบร การตนเอง (Cash & Carry) ร านสรรพาหาร (Supermarket) ร านสะดวกซ uอ (Convenience Store) ห างสรรพส นค า (Department Store) ร านจ าหน ายส นค าเฉพาะอย าง (Specialty Store) TESCO LOTUS, Big-C makro Tops Supermarkets, Max Value 7-ELEVEN, FamilyMart The Mall, Central, ROBINSON wattson, Boots ร านจ าหน ายส นค าเฉพาะอย างราคาถ ก Power Buy, SUPER sports (Category Killer) 12 6

7 ท วประเทศ กร งเทพฯ 25% 28% 47% ร านโชห วย/ตลาด ช มชน ร านสะดวกซ อ 38% 28% 34% ห างค าปล กขนาด ใหญ /ซ เปอร มาร เก ต ท มา : Nielsen Media Index ต างจ งหว ดช มชนเม อง ต างจ งหว ดชนบท 28% 38% 19% 34% ร านโชห วย/ตลาด ช มชน ร านสะดวกซ อ 23% 58% ห างค าปล กขนาด ใหญ /ซ เปอร มาร เก ต ท มา : Nielsen Media Index

8 ในอด ต ป จจ บ น ต วแทน จ าหน าย ผ ค าปล ก (โชห วย) ผ ผล ต ผ ค าส ง ผ บร โภค ร านค าปล ก/ ค าส ง สม ยใหม ผ บร โภค ผ ผล ต ผ ค าปล ก (โชห วย) ถวายฎ กา หน งส อร องเร ยน Hotline 1569 ต องการให ผ ประกอบการค าปล กค า ส งสม ยใหม หย ดการขยายสาขา ต องการให แก ไขป ญหาความไม เป น ธรรมในการประกอบธ รก จ โดยเฉพาะการจ าหน ายส นค าต ากว า ท น เหน อ เช ยงใหม เช ยงราย ล าพ น ตาก พ ษณ โลก นครสวรรค อ ท ยธาน ใต เพรชบ ร ส ราษฎร ธาน นครศร ธรรมราช ภ เก ต สงขลา กลาง อ สาน หนองคาย ขอนแก น อ บลราชธาน สกลนคร ส ร นทร นคราชส มา บ ร ร มย ช ยภ ม ศร สะเกษ อ างทอง ระยอง อย ธยา จ นทบ ร ส พรรณบ ร ราชบ ร สระบ ร ปราจ นบ ร ลพบ ร สม ทรปราการ ปท มธาน สม ทรสาคร นครปฐม กร งเทพ นนทบ ร ชลบ ร 16 8

9 ธ รก จค าปล กค าส ง Modern Trade ม การพ ฒนาไป อย างรวดเร ว และม การลดขนาดธ รก จส งผลกระทบ ต อธ รก จขนาดกลางและขนาดย อม ผ ค าปล กค าส งด uงเด มประสบภาวะการแข งข นบน ความไม เท าเท ยมก นท าให รายได ลดลงและหลายแห ง ต องป ดก จการ ว ถ ตลาดและว ถ ช ว ตแบบพอเพ ยง / พ งพาอาศ ยก น แบบด uงเด มถ กท าลาย ผ บร โภคเปล ยนแปลงพฤต กรรมเป นการใช จ ายเก น ความจ าเป น ย งไม ม กฎหมายควบค มท ม บทบ ญญ ต ท ช ดเจนในการ ก าก บด แลการประกอบธ รก จค าปล กค าส ง 17 การร องเร ยน ถวายฎ กา หน งส อร องเร ยน Hotline 1569 ข อร องเร ยน ต องการให Modern Trade หย ดการขยายสาขา ต องการให แก ไขป ญหาความ ไม เป นธรรม โดยเฉพาะ การจ าหน ายส นค าต ากว าท น 12 ฉบ บ 62 ฉบ บ 60 ราย ต องการให ม กฏหมายค าปล กค าส ง ม การร องเร ยน พณ. เสนอครม.พ จารณา 1. ให ความเห นชอบ หล กการกม.ค าปล ก 2. ใช กม.ท เก ยวข องใน การแก ป ญหา 3. พ ฒนาผ ประกอบการ มต ครม. มอบให มท.ก าก บด แล โดยใช กฎหมายท ม อย กฎหมายผ งเม อง กฎหมายควบค มอาคาร ไม สามารถด แลได มท. เสนอ ครม. ให พณ. ยกร าง กฎหมายค าปล ก พณ. ยกร าง กฏหมายค าปล ก มต ครม. ให ใช กฎหมายผ งเม อง กฎหมายควบค มอาคาร โดยไม ต องตรากฎหมาย ข uนมาใหม มท. ก าก บด แล พณ. ส งเสร ม และพ ฒนา ผ ประกอบการ ถวายฏ กา+ ร องเร ยนต อเน?อง จ าเป นต องผล กด น กฎหมายค าปล ก พณ. ประกาศ Guideline ค าปล ก จ ดระบบการค าปล ก พณ. ต uง คณะท างานแก ไขป ญหา คณะท างานยกร างกม. ค าปล ก ประช มหาร อและช uแจง ผ ประกอบการและ ผ เก ยวข องท กส วน พ ฒนาผ ประกอบการ ด แลความเป นธรรม ทางการค า สภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ร บหล กการวาระท 1 เม อ 14 พ.ย

10 หล กการ ให ผ ประกอบธ รก จค าปล กค าส งรายใหญ รายเล กอย ร วมก นได ภายใต กฎ กต กา การแข งข นท เป นธรรมต อท กฝ าย เพ อส งเสร มและพ ฒนาโชห วย ให สามารถแข งข นได สาระส าค ญ 1. ขอบเขตการก าก บด แลเฉพาะ ส นค าอ ปโภคบร โภค ท ใช ในช ว ตประจ าว นเป นส วนใหญ ประเภทธ รก จ ท ม ป ญหาการแข งข นก บโชห วย ยกเว นธ รก จบางประเภท ขนาดธ รก จท ต องขออน ญาต พ uนท 1,000 ตารางเมตรข uนไป รายได รวมท กสาขา 1,000 ล านบาทข uนไป ธ รก จท ได ร บส ทธ ในทร พย ส นทางป ญญาของธ รก จท ม พ uนท หร อรายได ท ก าหนด มาตรการการก าก บด แล ก าหนดหล กเกณฑ เง อนไขแต ละประเภท แยกจากก น ก าหนดหล กเกณฑ สถานท ต uง ว นเวลา เป ด-ป ด การจ ดส งอ านวยความสะดวก หล กเกณฑ เง อนไขอ นท จ าเป น ผ ท ประกอบธ รก จอย ก อนกฎหมายบ งค บใช ให ประกอบธ รก จต อไปได แต ต องมาขอ อน ญาตและปฏ บ ต ตามกฎกระทรวง 3. กลไกและข uนตอนการบ งค บใช กฎหมาย การออกกฎกระทรวง คณะกรรมการให ค าแนะน าต อ รมว.พาณ ชย การขออน ญาต กร งเทพมหานคร ให อธ บด กรมการค าภายในเป นผ อน ญาต ต างจ งหว ด ให ผ ว าราชการจ งหว ดเป นผ อน ญาต 20 10

11 1. การก าหนดแยกประเภทธ รก จค าปล กค าส งท อย ในเป าหมาย ในระยะแรก เป าหมายเฉพาะ 4 ประเภทท ม ผลกระทบต อโชห วย ได แก ร านค าปล กขนาดใหญ (Hypermart/Discount Store/Supercenter) ร านค าเง นสดและบร การตนเอง (Cash&Carry) ร านสรรพาหาร (Supermarket) ร านสะดวกซ uอ (Discount Convenience Store Convenience Store) ประเภทธ รก จท ไม ได อย ในเป าหมายม 3 ประเภท ได แก ห างสรรพส นค า (Department Stor) ร านจ าหน ายส นค าเฉพาะอย าง (Specialy Stor) ร านจ าหน ายส นค าเฉพาะอย างราคาถ ก (Category Killer) ก าหนดแยกประเภทธ รก จค าปล กค าส ง 3. ก าหนดหล กเกณฑ ฯ การประกอบธ รก จค าปล กค าส งแต ละประเภท เช น 3.1 Hypermart/Discount Store/Supercenter Cash & Carry บร เวณท ต uง - ห างเขตเทศบาลไม น อยกว า 12 กม. - ความหนาแน นประชากร รวมผ เด นทางเข าออก น กท องเท ยวในอ าเภอ ไม น อยกว า 100,000 คน / 1 แห ง - รายได ต อห วของประชากร - จ านวนร านค าเด มท ม อย เวลาเป ด/ป ด - ไม เก นว นละ 12 ช วโมง ส งอ านวยความสะดวก - ม ท จอดรถ 1 ค นต อพ uนท อาคาร 20 ตรม. - จ ดระบบจราจรไม ให ต ดข ด - ห ามใช พ uนท จอดรถท าธ รก จ 22 11

12 3.2 Supermarket บร เวณท ต uง - ห างเขตเทศบาลไม น อยกว า 5 กม. - ความหนาแน นประชากร รวมผ เด นทางเข าออก น กท องเท ยวในอ าเภอ ไม น อยกว า 50,000 คน / 1 แห ง - รายได ต อห วของประชากร - จ านวนร านค าเด มท ม อย เวลาเป ด/ป ด - ไม เก นว นละ 12 ช วโมง ส งอ านวยความสะดวก - ม ท จอดรถ 1 ค นต อพ uนท อาคาร 20 ตรม. - จ ดระบบจราจรไม ให ต ดข ด - ห ามใช พ uนท จอดรถท าธ รก จ Discount convenience store บร เวณท ต uง - ห างจากตลาดสดไม น อยกว า 500 เมตร - ความหนาแน นประชากร รวมผ เด นทางเข าออก น กท องเท ยวในอ าเภอ ไม น อยกว า 10,000 คน / 1 แห ง - รายได ต อห วของประชากร - จ านวนร านค าเด มท ม อย เวลาเป ด/ป ด - ไม เก นว นละ 15 ช วโมง 3.4 Convenience Store บร เวณท ต uง - ไม ก าหนดระยะห าง - ความหนาแน นประชากร รวมผ เด นทางเข าออก น กท องเท ยวในอ าเภอ ไม น อยกว า 3,000 คน / 1 แห ง เวลาเป ด/ป ด - ไม ก าหนดเวลา 24 12

13

14 ทว ปอเมร กา แคนาดา (1889) สหร ฐอเมร กา เม กซ โก เปร บราซ ล อาร เจนต นา ช ล โคล มเบ ย คอสตาร กา จาไมก า ปานามา เวเนซ เอลา ฮอนด ร ส บาร เบโดส กร นแลนด แอนต กาและบาร บ ดา เอลซ ลวาดอร น การาก ว อ ร กว ย ซ ร นาเม เอลกวาดอร 21 ประเทศ เยอรม น (1958) เบลเย ยม สาธารณร ฐเชค เดนมาร ก สหราชอาณาจ กร ฟ นแลนด ฝร งเศส กร ซ ฮ งการ ไอร แลนด อ ตาล ล กเซมเบ ร ก เนเธอร แลนด นอร เวย โปแลนด โปรต เกส สเปน สว เดน สว สเซอร แลนด ออสเตร ย อาร เมเน ย จอร เจ ย ทว ปย โรป โรมาเน ย 44 ประเทศ ท มา: International Competition Network Website : ย เครน สโลวาเก ย อาเซอร ไบจาน มอลตา มาซ โดเน ย เซอร เบ ย ไซปร ส บ ลกาเร ย ล ตเว ย ล ท วเน ย อ ลบาเน ย สโลว เน ย โครเอเช ย เบลาร ส เอสโตเน ย มอนเตเนโกร เจอร ซ ไอซ แลนด บอสเน ย&เฮอร เซโกว น า ล กเตนสไตน มอลโดวา แอฟร กาใต (1979) ไนจ เร ย เคนยา มาลาว มาล โมรอคโค เซเนก ล ต น เซ ย แทนซาเน ย ซ มบ บเว แซมเบ ย แอลจ เร ย อ ย ปต มาดาก สคาร คองโก ประเทศ ทว ปแอฟร กา มอร เช ยส รว นดา เชเชลส ซ ดาน สวาซ แลน ย ก นดา บ ร นด คอโมโรส จ บ ต เอร เทร ย เอธ โอเป ย ล เบ ย แคเมอร น นาม เบ ย บอสวาน า แกมเบ ย 127 ประเทศ ทว ปเอเช ย ญ ป น (1947) มองโกเล ย เกาหล ใต จอร แดน ไต หว น ต รก อ นเด ย ร สเซ ย ปาก สถาน มาเลเซ ย ศร ล งกา อ สราเอล ไทย คาซ คสถาน อ นโดน เช ย ค ร ก ซสถาน จ น เนปาล ส งคโปร กาตาร เว ยดนาม ทาจ ก สถาน เยเมน อ ซเบก สถาน ซาอ ด อาระเบ ย อาร เมเน ย ฮ องกง อาเซอร ไปจาน 28 ประเทศ ทว ปโอเช ยเน ย ออสเตรเล ย (1974) น วซ แลนด ฟ จ 4 ประเทศ ปาป วน วก น พ.ร.บ.ป องก นการค าก าไรเก นควร พ.ศ.2490 พ.ร.บ.ก าหนดราคาส นค าและป องก นการผ กขาด พ.ศ.2522 การก าหนดราคาส นค า พ.ร.บ.ว าด วยราคาส นค า และบร การ พ.ศ.2542 การป องก นการผ กขาด พ.ร.บ.การแข งข น ทางการค า พ.ศ

15 เจตนารมณ ส งเสร มให การ ประกอบธ รก จ เป นไปอย างเสร และเป นธรรม ป องก นการกระท าอ น เป นการผ กขาด ลด หร อจ าก ดการแข งข น ในการประกอบธ รก จ 29 ราชการ ส วนกลาง ส วน ภ ม ภาค และส วน ท องถ น พ.ร.บ.การแข งข นทางการค า พ.ศ.2542 ธ รก จเกษตรกรรม อ ตสาหกรรม พาณ ชยกรรม การเง น การประก นภ ย และการบร การ และธ รก จอ นๆท ก าหนดโดยกฎกระทรวง ร ฐว สาหก จตาม กฎหมายว าด วย ว ธ การ งบประมาณ ยกเว น กล มเกษตรกร สหกรณ หร อ ช มน มสหกรณ ซ ง ม กฎหมายร บรอง ธ รก จอ นตามท ก าหนดโดย กฎกระทรวง 30 15

16 2542 เมษายน 2542 ก นยายน 2548 กรกฎาคม 2548 กรกฎาคม 2555 มกราคม บร ไน ก มพ ชา ลาว พม า ฟ ล ปป นส อย ระหว างร าง กฎหมาย 31 การก าก บด แลด าน การแข งข น การก าก บด แล ด านการค มครองผ ไทย เว ยดนาม ญ ป น ออสเตรเล ย สหร ฐอเมร กา การใช อ านาจเหน อตลาด โดยม ชอบ O O O O O การรวมธ รก จ O O O O O การตกลงร วมก น O O O O O การปฏ บ ต ทางการค าท ไม เป นธรรม O O O O O บร โภค X O O O O การก าก บด แลด านราคา X X X X X 32 16

17 หล กสากล หล กกฎหมายการแข งข นไทย 1. ห ามการใช อ านาจเหน อตลาด โดยม ชอบ 2. ห ามการตกลงร วมก นท ท าลาย ข ดขวาง หร อจ าก ดการแข งข น 3. ห ามการรวมธ รก จท ก อให เก ด การผ กขาด 4. ห ามการปฏ บ ต ทางการค าท ไม เป นธรรม มาตรา 25 มาตรา 27 มาตรา 26 มาตรา 29 ห ามการใช อ านาจเหน อตลาดอย างไม เป น ธรรม ห ามการตกลงทางการค าใดๆ ท เป นการ ผ กขาด หร อลดการแข งข น หร อจ าก ดการ แข งข น ห ามการรวมธ รก จท อาจก อให เก ดการ ผ กขาด หร อความไม เป นธรรมในการ แข งข น ห ามพฤต กรรมใดๆ ท เป นการข ดขวาง และ/หร อ ท าลายการแข งข น

18 คณะกรรมการการแข งข นทางการค า คณะกรรมการพ จารณาอ ทธรณ คณะอน กรรมการ เช ยวชาญเฉพาะเร อง คณะอน กรรมการท ได ร บ มอบหมาย คณะอน กรรมการ สอบสวน ส าน กงานคณะกรรมการการแข งข นทางการค า (กรมการค าภายใน) 35 กรรมการโดยต าแหน ง ร ฐมนตร ว าการกระทรวงพาณ ชย เป นประธาน ปล ดกระทรวงพาณ ชย ปล ดกระทรวงการคล ง อธ บด กรมการค าภายใน กรรมการผ ทรงค ณว ฒ เป นรองประธาน เป นเลขาน การ จ านวน 8-12 คน (คร งหน งมาจากภาคเอกชน) ม จ านวนท jงส jน 16 คน 36 18

19 คณะอน กรรมการเช ยวชาญเฉพาะเร อง คณะอน กรรมการสอบสวน ประกอบด วย 1. ผ ทรงค ณว ฒ ในเร องท เก ยวข อง และม ความร และประสบการณ ด านต าง ๆ เช น น ต ศาสตร ว ทยาศาสตร ว ศวกรรมศาสตร เภส ชศาสตร เกษตรศาสตร เศรษฐศาสตร พาณ ชยศาสตร การบ ญช หร อการ บร หารธ รก จ จ านวน 4-6 คน 2. ให ผ แทนกรมการค าภายในเป น อน กรรมการและเลขาน การ ประกอบด วย 1. ผ ซ งม ความร และประสบการณ ทางคด อาญา 1 คน ซ งแต งต jงจากข าราชการต ารวจ หร อ ข าราชการอ ยการ และ 2. ข าราชการซ งม ความร และประสบการณ ทาง เศรษฐศาสตร น ต ศาสตร พาณ ชยศาสตร เกษตรศาสตร หร อการบ ญช อ กไม เก น 4 คน 3. ให ผ แทนกรมการค าภายในเป นอน กรรมการ และเลขาน การ 37 ร องเร ยนเป นหน งส อ ร องเร ยนด วยตนเอง ท ส าน กงานคณะกรรมการการแข งข นทางการค า ร องเร ยนทางโทรศ พท (สายด วน 1569) ร องเร ยนด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ( ) ส าน กงาน คณะกรรมการ การแข งข น ทางการค า 38 19

20 ส าน กงานคณะกรรมการการแข งข นทางการค า (กรมการค าภายใน) ส วนเลขาน การ (ส าน กส งเสร มการแข งข นทางการค า) ส วนน ต การ (ส าน กกฎหมาย) ส วนตรวจสอบและปฏ บ ต การ (ส าน กตรวจสอบและปฏ บ ต การ) 39 ประสานงานก บองค กรระหว าง ประเทศด านการแข งข นทางการค า ก าก บด แลการแข งข นทางการค า ภายใต พ.ร.บ.การแข งข นทางการค า พ.ศ ศ กษาว เคราะห ต ดตามข อม ล และพฤต กรรมทางการค า ประมวล ว เคราะห และเสนอข อค ดเห นให คณะกรรมการการแข งข น ทางการค าพ จารณา 5 ส งเสร ม ให ม การแข งข น ทางการค าท เสร และเป นธรรม 2 ต ดตามความเคล อนไหว และรวบรวมข อม ลเก ยวก บ พฤต กรรมทางการค า ประชาส มพ นธ และเผยแพร ข อม ล รวมไปถ งการเสร มสร างว ฒนธรรม การแข งข นทางการค า พ ฒนาและก าหนดมาตรการ แนวทาง หล กเกณฑ การส งเสร ม การแข งข นทางการค าท เป นธรรม 20

21 41 1. กรณ รายเด ยว 1) ส วนแบ งตลาดในป ท ผ านมา ต jงแต ร อยละ 50 ข jนไป และ 2) ยอดเง นขาย 1,000 ล านบาทข jนไป 2. กรณ สามรายแรก ในหน งตลาดส นค าหร อบร การ 1) ส วนแบ งตลาดในป ท ผ านมา รวมก นต jงแต ร อยละ 75 ข jนไป และ 2) ยอดเง นขายในป ท ผ านมาของแต ละราย 1,000 ล านบาทข jนไป ผ ประกอบธ รก จรายใดรายหน งท ม ส วนแบ งตลาดในป ท ผ านมา ต ากว า 10 % หร อยอดเง นขายในป ท ผ านมาต ากว า 1,000 ล านบาท 42 21

22 เกาหล ใต 1 ราย > 50% ไม เก น 3 ราย > 75% ยอดขาย > 1,000 ล านวอน/ป ไต หว น 1 ราย > 50% 2 ราย > 66.67% 3 ราย > 75% ยอดขาย < 1,000 ล านดอลลาร ไต หว น/ป อ นโดน เซ ย 1 ราย > 50% 2-3 ราย > 75% ไม ก าหนดยอดขาย เยอรมน 1 ราย > 33.33% (1/3) ไม เก น3 ราย > 50% (1/2) ไม เก น 5 ราย > (2/3) ไม ก าหนดยอดขาย ญ ป น 1 ราย > 50% ไม เก น 2 ราย > 75% ยอดขาย > 100,000 ล านเยน/ป เว ยดนาม 1 ราย > 30% 2 ราย > 50% 3 ราย > 65% 4 ราย > 75% ไม ก าหนดยอดขาย 43 ไทย 1 ราย > 50% 3 ราย > 75% ยอดขาย > 1000 ล านบาท ขอบเขตตลาดส นค าหร อบร การ ม การพ จารณา ด งน j 1. ด านสภาพภ ม ศาสตร โดยพ จารณาจากป จจ ยต นท นของการขนส ง และความคงทนของส นค า 2. ด านส นค าและบร การ - ความสามารถในการทดแทนด านอ ปสงค - ความสามารถในการทดแทนด านอ ปทาน - การร บร และการตอบสนองของผ บร โภค - การใช งานข jนส ดท าย - ราคา / ค ณภาพ - ล กษณะทางกายภาพ - ช องทางการจ าหน าย 44 22

23 (1) การก าหนดราคาซ jอ ราคาขายส นค า อย างไม เป นธรรม การก าหนดราคาร บซ jอส งอย างไม เป นธรรม การก าหนดราคาร บซ jอต าอย างไม เป นธรรม การก าหนดราคาจ าหน ายส งอย างไม เป นธรรม การก าหนดราคาจ าหน ายต ากว าท น การก าหนดราคาท แตกต างก นระหว างล กค า การก าหนดราคาซ jอหร อขาย หร อค าบร การในล กษณะอ นๆ ท ไม เป นธรรม 45 (2) การก าหนดเง อนไขในล กษณะการบ งค บอย างไม เป นธรรมก บล กค าของตน ซ งม ล กษณะของพฤต กรรมการจ าก ดการแข งข นในแนวด ง (Vertical Restraints) การจ าก ดส ทธ ด านข อตกลงทางการค า การจ าก ดส ทธ ด านพ jนท จ าหน าย การบ งค บขายพ วง การก าหนดราคาขายต อ การบ งค บให ล กค าของตนปฏ เสธการท าธ รก จก บผ อ น การก าหนดเง อนไขในล กษณะท เป นการบ งค บล กค าของตนโดย ทางตรงหร อทางอ อม ในล กษณะอ นๆ ท ไม เป นธรรม 46 23

24 (3) ระง บ ลด หร อจ าก ดการบร การ การผล ต การซ jอ การจ าหน าย การส งมอบ การน าเข า โดยไม ม เหต ผลอ นสมควร เช น ลดการผล ต หร อ น าเข าส นค าให ต า กว าระด บปกต เพ อท าให ราคาส นค าเพ มส งข jน (4) แทรกแซงการประกอบธ รก จของค แข งหร อผ ประกอบธ รก จอ นๆ อย างไม เป นธรรม เช น บ งค บล กค าของตน จ าก ดการร บพน กงานหร อ ห ามเปล ยนแปลงสถานท จ าหน าย 47 การรวมธ รก จแนวราบ Horizontal Restraint การรวมธ รก จแนวด ง Vertical Restraint การรวมธ รก จท ไม ใช ธ รก จท เก ยวข อง Conglomerate ร ปแบบ การควบก จการ การเข าครองก จการในล กษณะ ผ ถ อห น/ทร พย ส น การครอบง าก จการ การร วมลงท น การเป นกรรมการร วมในกล มบร ษ ท บร ษ ทผ ถ อห นรายใหญ การลงท นไขว 48 24

25 (1) ก อนหร อหล งรวมธ รก จม ส วนแบ งตลาดต jงแต ร อยละ 30 ข jนไป และยอดเง นขาย/ รายได ในป ท ผ านมาต jงแต 2,000 ล านบาท/ป ข jนไป ในส นค าใดส นค าหน งหร อ บร การใดบร การหน ง หร อ (2) การเข าซ jอหร อได มาซ งห นท ม ส ทธ ออกเส ยงในคราวเด ยวก นหร อหลายคราว กรณ บร ษ ทมหาชนต jงแต ร อยละ 25 ข jนไป กรณ บร ษ ทจ าก ด ต jงแต ร อยละ 50 ข jนไป และ รายได รายหน ง หร อท jงสองรายรวมก นม ส วนแบ งตลาดต jงแต ร อยละ 30 ข jนไป และ ยอดเง นขาย/รายได ในป ท ผ านมารวมก นต jงแต 2,000 ล านบาท/ป ข jนไป ในส นค าใด ส นค าหน งหร อบร การใดบร การหน ง 49 ห ามม ให ร วมก นกระท าการใดๆ อ นเป นการผ กขาด ลดการแข งข นหร อจ าก ดการแข งข น 1. ก าหนดราคาขายและปร มาณการขาย 2. ก าหนดราคาซ jอและปร มาณซ jอ 3. ครอบครองตลาดหร อควบค มตลาด 4. สมคบก นประม ล 5. แบ งท องท ขาย/ก าหนดกล มล กค าขาย 6. แบ งเขตท องท ซ jอ/ก าหนดกล มล กค าท ซ jอ 7. จ าก ดปร มาณให ต ากว าความต องการของตลาด 8. ลดค ณภาพโดยจ าหน ายราคาเด มหร อส งข jน 9. แต งต jงหร อมอบหมายให บ คคลใดแต ผ เด ยวเป นผ จ าหน าย 10. ก าหนดเง อนไขหร อว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บการซ jอการจ าหน าย แบบเด ยวก นหร อตามท ตกลงก น 50 ข อ 5-10 หากม ความ จ าเป นต องกระท า ต องย นค าขออน ญาต ต อคณะกรรมการการ แข งข นทางการค า 25

26 พฤต กรรมอ นถ อว าม ใช การแข งข นอย างเสร และเป นธรรม 1. ก าหนดหร อร กษาระด บราคาซ jอ/ขายส นค าหร อค าบร การอย างไม เป นธรรม 2. ก าหนดเง อนไขในการประกอบธ รก จท เป นการจ าก ดทางเล อก 3. ปฏ เสธหร อเล อกปฏ บ ต ท จะประกอบธ รก จโดยไม ม เหต ผลอ นควร 4. ใช อ านาจต อรองท เหน อกว าเอาเปร ยบผ อ น บ งค บหร อช กจ งล กค าหร อก าหนด ข อเร ยกร องใดๆ โดยไม ม เหต ผลอ นสมควร 5. กระท าด วยประการใดๆ เพ อให ได มาซ งข อม ลความล บทางการค า หร อ เทคโนโลย ของผ ประกอบธ รก จอ น 6. การกระท าอ นใดท ม ใช เป นว ส ยทางการค าปกต และม เจตนาท าลาย ท าให เส ยหาย ข ดขวาง ก ดก น หร อจ าก ดการประกอบธ รก จ หร อม ให ผ อ นประกอบ ธ รก จ หร อต อง ล มเล กธ รก จไป 51 Office of Thai Trade Competition Commission ระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการแข งข นทางการค า ว าด วยแนวทางพ จารณาการปฏ บ ต ทางการค า ระหว างผ ประกอบธ รก จค าส งค าปล กก บผ ผล ตหร อผ จ าหน าย พ.ศ.2549 ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางพ จารณา พฤต กรรมของผ ประกอบ ธ รก จม ให ใช ประโยชน จาก สถานะทางการตลาดปฏ บ ต โดยไม เป นธรรมต อค ค า เพ อจ ดระเบ ยบธ รก จค าปล ก ให เก ด การแข งข นท เป น ธรรม หล กการ ไม ม การบ งค บ ไม ม การเล อกปฏ บ ต ไม ม การก ดก น ม บรรท ดฐานช ดเจน ม ข อตกลงก นล วงหน า ม การแข งข นท เป นธรรม 52 ข อห าม 1. การก าหนดราคาท ไม เป นธรรม 2. การเร ยกร บผลประโยชน ทางเศรษฐก จ ท ไม เป นธรรม 3. การค นส นค าโดยไม เป นธรรม 4. การใช ส ญญาการฝากขายท ไม เป นธรรม 5. การบ งค บให ซ uอ หร อให จ ายค าบร การ อย างไม เป นธรรม 6. การใช พน กงานของผ ผล ตหร อผ จ าหน าย อย างไม เป นธรรม 7. การปฏ เสธการร บส นค าท ส งซ uอหร อผล ต พ เศษเป นตราเฉพาะของผ ส งผล ต 8. การปฏ บ ต ทางการค าท ไม เป นธรรมอ นๆ 26

27 มาตรา 25 เป นผ ม อ านาจเหน อตลาด ไม ต องพ จารณาผลท เก ดข jน ส งผลกระทบต อเศรษฐก จ/ ตลาดโดยรวม มาตรา 29 ไม จ าเป นต องเป นผ ม อ านาจ เหน อตลาด ต องม ผลเส ยหายเก ดข jน ผลกระทบท เก ดข jนระหว าง ผ ประกอบธ รก จท เป นค กรณ 53 ผ ประกอบธ รก จซ งม อ านาจเหน อ ตลาดท ม ส วนแบ งเก นกว าร อยละ 75 คณะกรรมการม อ านาจส งระง บ หย ด หร อ เปล ยนแปลงการม ส วนแบ งตลาด 54 27

28 ผ ฝ าฝ นต องระวางโทษจ าค ก ไม เก น 3 ป หร อปร บไม เก น 6 ล านบาท หร อท jง จ าท jงปร บ หากกระท าผ ดซ jาต องระวาง โทษทว ค ณ 55 กรณ เป นน ต บ คคล กรรมการผ จ ดการ ห นส วนผ จ ดการ ผ ท ร บผ ดชอบในเร องน jน พ ส จน ได ว าการกระท าน jนได กระท าโดยตนม ได ร เห นหร อย นยอม หร อได จ ดการตามสมควรเพ อป องก นม ให เก ดความผ ดน jนแล ว 56 28

29 แต งต jงคณะกรรมการพ จารณาปร บปร งกฎหมายการแข งข นทางการค า ประเด นท ปร บปร ง ขอบเขตการบ งค บใช กฎหมาย ค าน ยามผ ประกอบธ รก จให ครอบคล มบร ษ ทในเคร อ เกณฑ ผ ประกอบธ รก จซ งม อ านาจเหน อตลาด การบ งค บใช ก บร ฐว สาหก จ ก าหนดบทลงโทษทางปกครองและโทษทางอาญา องค ประกอบและการท างานของคณะกรรมการการแข งข นทางการค า การยกระด บองค กรก าก บด แลให ม ความคล องต ว

30 22 เร อง 59 การด าเน นการ จ านวนเร อง พ จารณาแล วไม พบความผ ด 84 อย ระหว างด าเน นการของคณะอน กรรมการสอบสวนฯ 4 อย ระหว างด าเน นการของคณะอน กรรมการเช ยวชาญฯ 0 อย ระหว างรอเข าท ประช ม คณะกรรมการการแข งข นทางการค า อย ระหว างด าเน นการตรวจสอบข อเท จจร ง 0 รวมท jงส jน 93 5 ข อม ล ณ 1 กรกฎาคม 2557 *** หมายเหต ในกรณ พ จารณาแล วไม พบความผ ดท jงหมด 81 เร อง ส งพน กงานอ ยการ 3 เร อง โดยมต คณะกรรมการฯส งฟ อง 1 เร อง และส งไม ฟ อง 2 เร อง 60 30

31 ส าน กงานคณะกรรมการการแข งข นทางการค า คณะกรรมการการแข งข นทางการค า เร องม ม ล เร องไม ม ม ล ตรวจสอบข อเท จจร งเพ มเต ม ศ กษา ว เคราะห ตรวจสอบ ข อเท จจร ง ส บสวน หาข อเท จจร ง แจ งมต ให ผ ร องทราบภายใน 15 ว นท าการ คณะอน กรรมการ สอบสวน คณะอน กรรมการ เช ยวชาญเฉพาะเร อง ไม ฟ อง ส งฟ อง อ ยการ 61 อ ยการ ศาล 61 ตรวจสอบการม อ านาจเหน อตลาด ตรวจสอบพฤต กรรมตามท ร องเร ยน 1. ส วนแบ งตลาด 2. บร ษ ทในเคร อ 3. อ ปสรรคการเข าส ตลาด (เง นท น,เทคโนโลย,เคร อข ายกระจาย ส นค า, ความครบวงจรธ รก จ ฯลฯ) 4. ความสามารถในการต jงราคาเหน อระด บ การแข งข น 5. ความสามารถในการถ วงด ลโดยค ค า / ค แข ง 1. การก าหนดราคาจ าหน าย/ราคาร บซ jอ 1.1 ราคาส งอย างไม เป นธรรม [(P,C) อด ต (P,C) ป จจ บ น ] 1.2 ราคาต ากว าท น [P<C] 1.3 ราคาท แตกต างก น [P A Q A, P B Q B ] 2. ก าหนดเง อนไข 2.1 ส ทธ เฉพาะด านข อตกลง (Exclusive Dealing) 2.2 ส ทธ เฉพาะด านอาณาเขต (Exclusivity Territories) 2.3 การบ งค บขายพ วง (Tying Sale) 2.4 การบ งค บให ล กค าปฏ เสธท าธ รก จก บคนอ น (Refusal to deal) 2.5 การก าหนดราคาขายต อ (Resale Price Maintenance) 3. ระง บ, ลด, จ าก ดปร มาณ ต ากว าความต องการตลาด [QT วางขายอด ต,QT วางขายป จจ บ น, ป จจ ยแวดล อมท ท าให QT ลดลง] 4. แทรกแซงการประกอบธ รก จของผ อ นโดยไม ม เหต ผลอ นสมควร (พฤต กรรมการแทรกแซงม เหต ผลหร อต องการท าลายก ดก นม ให ค แข ง แข งข นได ) 62 31

32 63 ร องเร ยนเม อว นท 7 พ.ย.44 คด ครบก าหนดขาดอาย ความ เม.ย. 56 ประเด นการร องเร ยน ค แข งข น (บร ษ ท Z Y และ K ) ร องเร ยนบร ษ ทผ ผล ต รถจ กรยานยนต รายใหญ ท ส ด (บร ษ ท H) ว าใช อ านาจเหน อตลาด เสนอเง อนไขให ต วแทนจ าหน ายของผ ผล ตรถจ กรยานยนต ตราอ น เปล ยนไปจ าหน ายรถจ กรยานยนต ของตนเพ ยงตราเด ยว มาตรา

33 ผ ผล ต (4 ราย) H Y Z และ K ต วแทนจ าหน7าย เปนทางการ (Authorize Dealer) ท วไป (Dealer) ผ คาปล ก ผ บร โภค 65 Office of Thai Trade Competition Commission ตลาดรถจ กรยานยนต ม ผ ผล ต H Z Y และ K ม ส วนแบ งตลาด 73% 13% 11% และ 3% ตามล าด บ ระหว างป ต วแทนจ าหน ายของ H เพ มข jน ขณะท ต วแทนจ าหน ายของ Z Y และ K ม แนวโน มลดลง ส งผลกระทบต อยอดขาย เสนอเง อนไขพ เศษโดยบ งค บ ทางอ อม จ าก ดโอกาสหร อทางเล อกใน การประกอบธ รก จและสร าง อ ปสรรคการเข าส ตลาด ปรากฏพฤต กรรมการค าท ไม เป นธรรม ท าให ล กค าของตนขาดอ สระ ในการประกอบธ รก จโดยการ ขายพ วง 66 33

34 ส าน กงานคณะกรรมการการแข งข นทางการค า คณะกรรมการการแข งข นทาง การค า คณะอน กรรมการ เช ยวชาญ คณะอน กรรมการ สอบสวน ส าน กงานอ ยการส งส ด อ ยการส งส ดช jขาดความเห นแย ง ส งไม ฟ อง และย ต การด าเน นคด 67 ม ม ลส บหาข อเท จจร งม ม ล ความผ ด ต jงคณะอน กรรมการสอบสวนฯ อ ยการให สอบสวนเพ มเต ม Office of Thai Trade Competition Commission องค ประกอบความผ ด มาตรา 29 เป นการกระท าทางการค าระหว าง ผ ประกอบการ ผ ประกอบธ รก จกระท าการใดๆอ นม ใช การแข งข นโดยเสร อย างเป นธรรม ม ผลเป นการท าลาย ท าให เส ยหาย ข ดขวาง ก ดก น หร อจ าก ดการประกอบธ รก จของ ผ ประกอบธ รก จอ น หร อเพ อม ให ผ อ น ประกอบธ รก จ หร อต องล มเล กการประกอบธ รก จ มต คณะกรรมการ คณะกรรมการม มต เป นเอกฉ นท ว า เป นการกระท า อ นม ใช การแข งข นโดยเสร อย างเป นธรรม และท าให ต วแทนจ าหน ายถ กจ าก ดการประกอบธ รก จ ม ผลให ช องทางการจ าหน าย ยอดขายของค แข ง ลดลงให ด าเน นคด ตามมาตรา 29 แห งพ.ร.บ.การแข งข นทางการค า พ.ศ ส งค าส งฟ องให อ ยการพ จารณาน าเร องข jนส ศาล อ ยการม ค าส งไม ฟ อง คณะกรรมการฯ แย งค าส งไม ฟ อง อ ยการส งส ดช jขาดความเห นแย งส งไม ฟ องและย ต การด าเน นคด 68 34

35 ร องเร ยนเม อว นท 16 ก.ค.50 คด ครบก าหนดขาดอาย ความ ก.ค.60 ประเด นการร องเร ยน ผ ร องเร ยนเป นผ ผล ตเบ ยร ได ร บความเด อดร อนจากกล มบร ษ ท ก ซ งเป น ผ ผล ตเหล าและเบ ยร โดยม การจ าหน ายเหล าพ วงเบ ยร และจ าหน ายเบ ยร ก ต ากว า ท น 69 กล มธ รก จเหล า ผ ผล ต กล มบร ษ ทจ ดจ าหน าย กล มบร ษ ทการตลาด กล มธ รก จเบ ยร ผ ผล ต กล มบร ษ ทจ ดจ าหน าย กล มบร ษ ทการตลาด ต วแทน / ร านค าส ง /ร านค าปล ก 70 35

36 กล มบร ษ ท ก าหนดเง อนไขการจ าหน ายให ซ jอเหล าพ วงเบ ยร ม.25 (2) ต วแทน จ าหน ายเบ ยร ต ากว าท น (ลดสต อกเบ ยร ชดเชยขาดท น ) ม องค ประกอบความผ ด มาตรา 25(2) มต คณะกรรมการ เป นผ ม อ านาจเหน อตลาด การกระท าม ผลเป นการลดการ แข งข นในตลาดเบ ยร หร อ ท าให ผ ผล ตเบ ยร รายใหม เข าส ตลาด ไม ได คณะกรรมการม มต ว า พฤต กรรมของ ผ ถ กร องเร ยนเข าข ายกระท าผ ดมาตรา 25 (2) และ มาตรา 29 จ งให ต jง คณะอน กรรมการสอบสวนข jน เพ อ ด าเน นการสอบสวนข อเท จจร งและ รวบรวมพยานหล กฐาน ในเช งล กต อไป 72 36

37 ผ ผล ต (200 ราย) ผ จ ดจ าหน ายขนาดใหญ (บ.รวมห อ 8 ราย) บร ษ ท ก ปร มาณการค า 10% ชมรมเอเย นต 64 ราย ปร มาณการค า 80% บ.เอเย นต อ นๆ (อ ก 335 ราย) ปร มาณการค า 10% ร าน ซ กทม.+ ปร มณฑล ต างจ งหว ด 73 ร านค าปล ก หน งส อสม ยใหม และท วไป องค ประกอบความผ ด มาตรา 27(3) ม หล กฐานการตกลงร วมก น มต คณะกรรมการ คณะกรรมการม มต เป นเอกฉ นท ว า ม ม ลเช 7อได ว าชมรมผ จ าหน ายร วมก บส าน กพ มพ และบร ษ ท รวมห อต างๆ งดส งหน งส อให แก ผ ร องเร ยน เห นควรแต งต Hงคณะอน กรรมการสอบสวน เพ 7อด าเน นการสอบสวนข อเท จจร ง และ รวบรวมพยานหล กฐานในเช งล กต อไป การตกลงร วมก นม ผลเป น การลดหร อจ าก ดการแข งข น ผลการสอบสวน เป นการปฏ บ ต ตามธรรมเน ยมการค า ไม เข าข ายความผ ดตามมาตรา 27 และ 29 อ ยการส งไม ฟ องตามความเห นคณะกรรมการฯ 74 37

38 ประเด นการร องเร ยน ห าง B และ C ร องเร ยนว า ห าง T ม การส งเสร มการขาย โดยให ล กค าท เป นสมาช ก สามารถน าค ปองของ C มาใช ในห าง T และจะม ม ลค าเพ มเป น 2 เท า พฤต กรรมด งกล าวเป นการกระท าอ นม ใช การแข งข น โดยเสร อย างเป นธรรม 75 ห าง B และ C รวมก จการก น โดยห าง B ถ อห นในห าง C 100% ห าง B และ C จ ดรายการส งเสร มการขาย ซ jอส นค าครบท ก 800 บาท จะได ร บค ปองม ลค า 80 บาท 1 ใบ ซ งสามารถน าไปซ jอส นค าได ท jง สองห างคร jงต อไป (จ านวนซ jอข jนต า 400 บาท) ห าง T จ ดรายการส งเสร มการขายว า ย นด ต อนร บล กค าของห าง C ท ซ jอส นค าท ห าง T ยอดรวมต jงแต 600 บาท สามารถน าค ปองม ลค า 80 บาทของห าง C ใช ค ก บบ ตรสมาช กของห าง T ค ปองด งกล าวจะม ม ลค าเพ มเป น 160 บาท 76 38

39 องค ประกอบความผ ด มาตรา 25(4) เป นผ ม อ านาจเหน อตลาด แทรกแซงการประกอบธ รก จ ของผ อ นโดยไม ม เหต ผลอ น สมควร มต คณะกรรมการ ส งเร 7องให คณะอน กรรมการเช 7ยวชาญเฉพาะเร 7อง ตรวจสอบข อเท จจร ง และคณะอน กรรมการฯ เห นว า พฤต กรรมของผ ถ กร องเร ยนเข าข ายกระท าผ ด มาตรา 25 (4) และ มาตรา 29 ส งเร 7องให คณะอน กรรมการสอบสวนเพ 7อด าเน นการ สอบสวนข อเท จจร ง และรวบรวมพยานหล กฐานใน เช งล กต อไป 77 การท ห างT อ างว าการกระท าด งกล าวเป นการเช ญชวนล กค าของ ห างC ให ทดลองเด นเล อกซ jอส นค าและบร การท ห างT โดยม เป าหมายเพ อ เพ มยอดขายและขยานฐานล กค า จากข อเท จจร งด งกล าวศาลพ เคราะห แล วเห นว า การกระท าของ ห างT เป นการใช ส ทธ อ นม แต จะท าให ผ อ นเส ยหาย เป นการท าละเม ดต อ ห างB และห างC ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณ ชย มาตรา 421 ศาลม ค าพ พากษาให ห างT ช าระเง นให ห างC จ านวน 2.5 ล าน บาท ห างC จ านวน 1.5 ล านบาท พร อมดอกเบ jย ในอ ตราร อย 7.5 ต อป ในต นเง นน บแต ว นฟ อง (15 ส.ค. 54) ไปจนกว าจะช าระเสร จ 78 39

40 ประเด นการร องเร ยน บร ษ ท จ ผ ผล ตข าวสารบรรจ ถ ง ร องเร ยนว า ห าง ค จ าหน าย ข าวสารบรรจ ถ งขนาด 5 กก. ต ากว าท น 79 บร ษ ท จ ได ตกลงก บห าง ค ท าการส งเสร มการขายข าวหอมมะล 100% ขนาด 5 กก. ในราคา 132 บาท/ถ ง โดยบร ษ ท จ ขายส งให ในราคาส ทธ 131 บาท (ไม ม ส วนลดทางการค า) แต ห าง ค ลงโฆษณาในโบรช วร ท จ ดส งทางไปรษณ ย (Mail) ในราคา 129 บาท/ถ ง และลงโฆษณาในหน งส อพ มพ ไทยร ฐในราคา 119 บาท อ กท jงกระท าผ ดจากท ตกลงก นหลายคร jง ห างอ นๆ ซ งได ตกลงก บบร ษ ท จ ในล กษณะเด ยวก น จ าหน ายในราคา ท ตกลงก นไว ม การขายต ากว าท นจร ง 80 40

41 ระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการแข งข นทางการค า ว าด วยแนวทางพ จารณา การปฏ บ ต ทางการค าระหว างผ ประกอบธ รก จค าส งค าปล กก บผ ผล ตหร อผ จ าหน าย พ.ศ.2549 (Guidelines) ตามมาตรา 29 แห งพ.ร.บ.การแข งข นทางการค า พ.ศ.2542 ห ามก าหนดราคาขายต ากว าท น ยกเว น เป นการขายส นค าท ม ความจ าเป นและสามารถอธ บายเหต ผลได เช น ส นค า ใกล หมดอาย ส นค าท ม การใช เฉพาะบางฤด กาล หร อส นค าท ได แจ งให ส าน กงาน คณะกรรมการการแข งข นทางการค า กรมการค าภายใน ทราบถ งเหต ผลและความ จ าเป นแล ว หล กเกณฑ การก าหนดราคาขายต ากว าท นท คณะกรรมการการแข งข นทางการค าก าหนด ราคาขายต ากว าท น หมายถ ง ราคาจ าหน ายต ากว าต นท นส นค า+ค าใช จ ายขายและบร หาร ต นท นส นค า หมายถ ง ราคาซ jอส นค า(Invoice) ส วนลดการค า ส วนลดเง นสด (ถ าม ) 81 องค ประกอบความผ ด มาตรา 29 เป นการกระท าทางการค าระหว าง ผ ประกอบการ ผ ประกอบธ รก จกระท าการใดๆอ นม ใช การแข งข นโดยเสร อย างเป นธรรม ม ผลเป นการท าลาย ท าให เส ยหาย ข ดขวาง ก ดก น หร อจ าก ดการประกอบธ รก จของ ผ ประกอบธ รก จอ น หร อเพ อม ให ผ อ น ประกอบธ รก จ หร อต องล มเล กการประกอบธ รก จ มต คณะกรรมการ คณะกรรมการม มต เป นเอกฉ นท ว า ม ม ลเช อได ว า พฤต กรรมการขายต ากว าท นของห าง ค เป นการ กระท าอ นม ใช การค าโดยเสร อย างเป นธรรม เห นควรแต งต jงคณะอน กรรมการสอบสวน เพ อด าเน นการสอบสวนข อเท จจร ง และ รวบรวม พยานหล กฐานในเช งล กต อไป ผลการสอบสวน ม การขายต ากว าท นจร ง แต เป นการกระท าเพ ยง ระยะส jน และไม สามารถพ ส จน ผลเส ยหายต อผ ประกอบธ รก จราย อ นได อย างช ดเจน ไม เข าข ายความผ ดตามมาตรา 29 อ ยการส งไม ฟ องตามความเห นคณะกรรมการฯ 82 41

42 ประเด นการร องเร ยน นาย A ผ ประกอบการซ อมอ สระ ร องเร ยนว า บร ษ ท S ผ จ าหน ายอะไหล และ ซ อมผล ตภ ณฑ ให ส วนลดร อยละ 50 ในการจ าหน ายอะไหล IC เคร องเส ยง แก ล กค าท ซ อมท ศ นย แต จะไม ให ส วนลดแก ล กค าท ซ jอไปซ อมเอง เพ อบ บบ งค บให ล กค าไปซ อมศ นย บร การบร ษ ท ท าให ผ ประกอบการรายอ น ไม สามารถแข งข นการให บร การซ อมเคร องเส ยงได มาตรา ข อเท จจร ง อะไหล IC System Control เป นอะไหล ช jนส าค ญในผล ตภ ณฑ เคร องเส ยง ท าหน าท ควบค มระบบเช อมต อของ IC ต างๆ หากเม อเส ยหายหร อ เส อมสภาพ จ าเป นต องใช อะไหล แท เฉพาะร นเปล ยนทดแทน ขณะท ช jนส วน อ นอาจจะใช เปล ยนทดแทนได ระด บหน ง บร การหล งการขาย เป นธ รก จซ อมผล ตภ ณฑ 3 ประเภท 1. ศ นย บร การท ผ ผล ตด าเน นการเอง 24 แห ง 2. ศ นย บร การแต งต jงโดยผ ผล ต 4 แห ง 3. ผ ประกอบการร านซ อมอ สระท วไป 84 42

43 ข อเท จจร ง ศ นย บร การท ผ ผล ตด าเน นการเอง และ ศ นย บร การแต งต jงโดยผ ผล ต ให บร การโดยช างท ม ความช านาญและผ านการอบรม รวมท jงม การตรวจเช ค ท ได มาตรฐาน ขณะท ร านซ อมอ สระไม ม การด าเน นการด งกล าว เหต ผลของการต jงราคาท แตกต างก นของบร ษ ท S 1. เพ อลดความเส ยงท จะเส ยหายเพ มเต ม 2. เพ อเพ มความปลอดภ ยแก ผ บร โภค จากการซ อมท ไม ได มาตรฐาน 3. เพ อร กษาผลประโยชน ของผ บร โภคในการถอดส บเปล ยนอะไหล 85 มต คณะกรรมการ การต jงราคาอะไหล ท แตกต างก นของบร ษ ท S ไม เข าข ายความผ ดตาม มาตรา 29 แห ง พ.ร.บ.การแข งข นทางการค า พ.ศ เน องจาก 1. ร านซ อมอ สระย งสามารถด าเน นธ รก จต อไปได โดยไม เก ดความ เส ยหาย และสามารถซ อมผล ตภ ณฑ ของผ ประกอบการรายอ น 2. เคร องใช ไฟฟ าม เทคโนโลย ซ บซ อนทางเทคน ค จ าเป นต องซ อมจาก ช างท ม ความร ความสามารถ ม ค ม อและเคร องม อท ท นสม ย ด งน jน การต jงราคาอะไหล ท จ าหน ายเป น 2 ราคา ค อราคาจ าหน ายท ศ นย บร การ และราคาจ าหน ายให ร านซ อมอ สระท วไป ไม ถ อว าเป นการจ าก ด การประกอบธ รก จของผ ประกอบธ รก จอ น 86 43

44 ประเด นการร องเร ยน ผ ใช บร การขนส งส นค าทางอากาศ (Freight Forwarder) 35 ราย ร องว ากล มสายการบ นผ ให บร การขนส งส นค าทางอากาศ (Air Cargo) 27 ราย ตกลงร วมก นระหว างป ก าหนดอ ตราค าธรรมเน ยม เช jอเพล งการบ นและค าร กษาความปลอดภ ยส งข jนจากเด ม 10 เท า (1,000%) 87 ราคาน jาม นเช jอเพล งอากาศยานในป 2549 ส งข jนจากป % ระหว างส งหาคม 2547-มกราคม 2549 สายการบ น 13 ราย (Air Canada, Air France-KLM, British Airways, Cathay Pacific, Cargolux, Japan Airlines, LAN Chile, Martin Air, SAS Singapore Airline, Qantas, Lufthansa และSwiss International Airlines) ได ข jนอ ตราค าธรรมเน ยม เช jอเพล งการบ นรวม 6 คร jง ส งข jน 1,200% 88 44

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ หน า ๘๓ ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง ใช หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ดหร อบางประเภท ในท องท องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ อ าเภอบางบ อ จ งหว ดสม ทรปราการ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information