ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th"

Transcription

1 รายงานผล การด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๖ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐

2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม ได จ ดท ารายงานผล การด าเน นงานประจ าป งบประมาณ 2556 ฉบ บน ข น เพ อสร ปผลการด าเน นงานในรอบป ท ผ านมา เผยแพร ส สาธารณชน และเป นข อม ลในการบร หารจ ดการส าหร บผ ท เก ยวข อง ท กระด บ อย างไรก ตาม ผลการด าเน นงานท น าเสนอในเอกสารน เป นเพ ยงส วนหน งของภารก จงาน ย งม ภารก จงานอ กหลากหลายท ไม สามารถสร ปไว ในเอกสารน ได ท งหมด หากแต ม ส วนข บเคล อนการพ ฒนาท งส น การด าเน นงานจ ดการศ กษาของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา สม ทรสงคราม บรรล ผลตามเป าหมายจากความร วมม อเป นอย างด ย งของผ ท ม ส วนเก ยวข อง ท กส วน หว งเป นอย างย งว ารายงานผลการด าเน นงานฉบ บน จะเป นประโยชน ต อหน วยงาน บ คลากรท เก ยวข อง ในการน าไปใช เป นแนวทางการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาต อไป ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม

3 สารบ ญ หน า บทท 1 ข อม ลพ นฐาน 1 1. บร บทท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษา สภาพท วไป สภาพการจ ดการศ กษา 2 2. บทบาทหน าท ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม 6 3. ข อม ลสถานศ กษา น กเร ยน คร และบ คลากรทางการศ กษา 8 4. ข อม ลด านผลส มฤทธ ทางการเร ยน ข อม ลด านงบประมาณ 13 บทท 2 การข บเคล อนนโยบายส การปฏ บ ต ว ส ยท ศน ค าน ยาม ค าน ยม พ นธก จ เป าประสงค กลย ทธ จ ดเน น 17 บทท 3 ผลการด าเน นงานป งบประมาณ กลย ทธ ท 1 ปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นชาต ไทย 20 กลย ทธ ท 2 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ 26 กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง 33 กลย ทธ ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ 37 กลย ทธ ท 5 เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา 39 บทท 4 สร ปผลการด าเน นงาน ด านโอกาสทางการศ กษา ด านค ณภาพการศ กษา ด านประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ 56

4 สารบ ญตาราง หน า ตารางท 1 แสดงจ านวนสถานศ กษา คร น กเร ยน ห องเร ยนและส ดส วนน กเร ยนต อคร 2 น กเร ยนต อห องเร ยน จ าแนกตามส งก ด ป การศ กษา 2556 ตารางท 2 แสดงจ านวนน กเร ยนรายช นเร ยน จ าแนกตามส งก ด ป การศ กษา ตารางท 3 แสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน (O-NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา ตารางท 4 แสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน (O-NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ตารางท 5 แสดงจ านวนสถานศ กษา คร น กเร ยน ห องเร ยน และส ดส วนน กเร ยนต อคร 8 น กเร ยนต อห อง ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพป.) จ าแนกตามขนาด ป การศ กษา 2556 ตารางท 6 น กเร ยนออกกลางค น จ าแนกตามระด บ ป การศ กษา ตารางท 7 แสดงจ านวนบ คลากร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม 11

5 สารบ ญแผนภ ม หน า แผนภ ม ท 1 เปร ยบเท ยบผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) 5 ช นประถมศ กษาป ท 6 จ าแนกตามส งก ด ป การศ กษา 2555 แผนภ ม ท 2 เปร ยบเท ยบผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) 5 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 จ าแนกตามส งก ด ป การศ กษา 2555 แผนภ ม ท 3 เปร ยบเท ยบจ านวนน กเร ยนพ การเร ยนร วม ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการ 8 การศ กษาข นพ นฐาน (สพป.) จ าแนกตามสาเหต ป การศ กษา 2556 แผนภ ม ท 4 เปร ยบเท ยบจ านวนน กเร ยนด อยโอกาส จ าแนกตามประเภท ป การศ กษา แผนภ ม ท 5 เปร ยบเท ยบจ านวนน กเร ยนออกกลางค น จ าแนกตามสาเหต ป การศ กษา แผนภ ม ท 6 เปร ยบเท ยบร อยละการเร ยนต อช นม ธยมศ กษาป ท 1 / ม ธยมศ กษาป ท 4/เท ยบเท า 10 ป การศ กษา แผนภ ม ท 7 เปร ยบเท ยบจ านวนคร ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 11 (สพป.) จ าแนกตามว ฒ การศ กษา ป การศ กษา 2556 แผนภ ม ท 8 เปร ยบเท ยบผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) 12 ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2555 แผนภ ม ท 9 เปร ยบเท ยบผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) 12 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2555

6 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน

7 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน 1. บร บทท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษา 1.1 สภาพท วไป ท ต ง จ งหว ดสม ทรสงคราม ต งอย ในภาคกลางค อนลงมาทางใต ตรงชายฝ งทะเลอ าวไทย บร เวณ ปากแม น าแม กลอง ห างจากกร งเทพมหานคร ไปทางท ศตะว นตกเฉ ยงใต ประมาณ 65 ก โลเมตร เป นจ งหว ดท ม พ นท เล กท ส ดของประเทศ เน อท ประมาณ ตารางก โลเมตร อาณาเขต ท ศเหน อ ต ดต อก บจ งหว ดราชบ ร และสม ทรสาคร ท ศใต ต ดต อก บจ งหว ดเพชรบ ร และอ าวไทย ท ศตะว นตก ต ดต อก บจ งหว ดเพชรบ ร และราชบ ร ท ศตะว นออก ต ดต อก บจ งหว ดสม ทรสาคร

8 2 1.2 สภาพการจ ดการศ กษา จ งหว ดสม ทรสงคราม ม สถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จ านวน 83 แห ง (จ าแนกเป น ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา จ านวน 74 แห ง ส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา จ านวน 9 แห ง) ส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน 10 แห ง องค กรปกครองส วนท องถ น 8 แห ง ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา จ านวน 3 แห ง รวม 104 แห ง ม คร จ านวน 1,798 คน น กเร ยน จ านวน 30,848 คน ตารางท 1 แสดงจ านวนสถานศ กษา คร น กเร ยน ห องเร ยนและส ดส วนน กเร ยนต อคร น กเร ยนต อ ห องเร ยน จ าแนกตามส งก ด ป การศ กษา 2556 ท ส งก ด โรงเร ยน น กเร ยน คร ห องเร ยน น กเร ยน : คร น กเร ยน:ห อง 1 สพฐ. (สพป.) 74 12, : 1 17 : 1 2 สพฐ. (สพม.) 9 7, : 1 36 : 1 3 สช. 10 4, : 1 26 : 1 4 อปท. 8 3, : 1 27 : 1 5 สอศ. 3 3, : 1 17 : 1 รวม ,848 1,798 1, : 1 22 : 1 จากตารางท 1 พบว า สถานศ กษาท จ ดการศ กษาข นพ นฐาน ในจ งหว ดสม ทรสงคราม จ านวน 104 แห ง เป นสถานศ กษาส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพป.) มากท ส ด ค ดเป น ร อยละ ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการการศ กษาเอกชน ค ดเป นร อยละ 9.62 ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพม.) ค ดเป นร อยละ 8.65 ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ค ดเป น ร อยละ 7.69 และส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาน อยท ส ด ค ดเป นร อยละ 2.89 ตามล าด บ

9 ตารางท 2 แสดงจ านวนน กเร ยนรายช นเร ยน จ าแนกตามส งก ด ป การศ กษา ช นเร ยน รวม ส งก ด หล กส ตร 2 ป หล กส ตร 3 ป สพฐ.(สพป.) สพฐ.(สพม.) สช. อปท. สอศ. อน บาล 1(3ขวบ) อน บาล 1(4ขวบ) อน บาล 2(4ขวบ) 2,010 1, อน บาล 2(5ขวบ) อน บาล 3(5ขวบ) 1,897 1, รวมก อนประถมศ กษา 4,564 2, , ประถมศ กษาป ท 1 2,289 1, ประถมศ กษาป ท 2 2,226 1, ประถมศ กษาป ท 3 2,223 1, ประถมศ กษาป ท 4 2,176 1, ประถมศ กษาป ท 5 2,193 1, ประถมศ กษาป ท 6 2,141 1, รวมประถมศ กษา 13,248 8, ,484 2,046 0 ม ธยมศ กษาป ท 1 2, , ม ธยมศ กษาป ท 2 2, , ม ธยมศ กษาป ท 3 2, , รวมม ธยมศ กษาตอนต น 6,593 1,025 4, ม ธยมศ กษาป ท 4 1, , ม ธยมศ กษาป ท 5 1, , ม ธยมศ กษาป ท 6 1, , รวมม ธยมศ กษาตอนปลาย 3, , ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ป ท ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ป ท ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ป ท ปวช. เท ยบโอน รวมประกาศน ยบ ตรว ชาช พ 2, ,093 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส งป ท ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส งป ท ปวส. เท ยบโอน รวมประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง รวมท งหมด 30,848 12,278 7,775 4,105 3,653 3,037

10 ตารางท 3 แสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน (O-NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระว ชา ป การศ กษา 2554 ป การศ กษา 2555 ประเทศ จ งหว ด ประเทศ จ งหว ด ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร จากตารางท 3 พบว า ผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2554 โดยภาพรวมระด บจ งหว ด ม ค าคะแนนเฉล ยส งกว าระด บประเทศท กว ชา ยกเว น ว ชาภาษาอ งกฤษ ป การศ กษา 2555 โดยภาพรวมระด บจ งหว ด ม ค าคะแนนเฉล ยส งกว า ระด บประเทศท กว ชา ตารางท 4 แสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน (O-NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระว ชา ป การศ กษา 2554 ป การศ กษา 2555 ประเทศ จ งหว ด ประเทศ จ งหว ด ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร จากตารางท 4 พบว า ผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2554 โดยภาพรวมระด บจ งหว ด ม ค าคะแนนเฉล ยส งกว าระด บประเทศ 2 ว ชา ได แก ว ชาภาษาไทย และว ชาส งคมศ กษา ส าหร บว ชาภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร และว ชาว ทยาศาสตร ม ค าคะแนนเฉล ยต ากว าระด บประเทศ ป การศ กษา 2555 โดยภาพรวมระด บจ งหว ด ม ค าคะแนน เฉล ยส งกว าระด บประเทศท กว ชา ยกเว นว ชาภาษาอ งกฤษ

11 แผนภ ม ท 1 เปร ยบเท ยบผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 จ าแนกตามส งก ด ป การศ กษา ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส ขศ กษาฯ ศ ลปะ การงาน อาช พฯ สพฐ.(สพป.) สช อปท สพฐ.(สพป.) สช. อปท. จากแผนภ ม ท 1 พบว า ผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 ค าคะแนนเฉล ยส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาเอกชน ส งกว าส งก ดอ น 4 ว ชา ได แก ว ชาภาษาไทย ส งคมศ กษา ว ทยาศาสตร และว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ส งกว าส งก ดอ น 3 ว ชา ได แก ว ขาภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร และว ชาส ขศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ส งกว าส งก ดอ น 1 ว ชา ได แก ว ชาศ ลปะ แผนภ ม ท 2 เปร ยบเท ยบผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 จ าแนกตามส งก ด ป การศ กษา ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส ขศ กษาฯ ศ ลปะ สพฐ.(สพม.) สพฐ.(สพป.) สช อปท สพฐ.(สพม.) สพฐ.(สพป.) สช. อปท. การงาน อาช พฯ จากแผนภ ม ท 2 พบว า ผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ค าคะแนนเฉล ย ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ส งกว าส งก ดอ น 5 ว ชา ได แก ว ชาส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ ว ทยาศาสตร ศ ลปะ และว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพม.) ส งกว าส งก ดอ น 3 ว ชา ได แก ว ชาภาษาไทย คณ ตศาสตร และว ชาส ขศ กษา

12 6 2. บทบาทหน าท ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เป นหน วยงานท อย ภายใต การก าก บด แลของ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ม หน าท ด าเน นการให เป นไปตามอ านาจหน าท ของ คณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา ตามมาตรา 38 แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และมาตรา 37 แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ และแก ไขเพ มเต ม และประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง การแบ งส วนราชการภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา พ.ศ ได ก าหนดอ านาจหน าท ด งต อไปน 1) จ ดท า นโยบาย แผนพ ฒนา และมาตรฐานการศ กษาของเขตพ นท การศ กษาให สอดคล องก บนโยบาย มาตรฐานการศ กษา แผนการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน และความต องการของ ท องถ น 2) ว เคราะห การจ ดต งงบประมาณเง นอ ดหน นท วไปของสถานศ กษา และหน วยงาน ในเขตพ นท การศ กษา และแจ งการจ ดสรรงบประมาณท ได ร บให หน วยงานข างต นร บทราบ รวมท ง ก าก บ ตรวจสอบ ต ดตามการใช จ ายงบประมาณของหน วยงานด งกล าว 3) ประสาน ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาหล กส ตรร วมก บสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 4) ก าก บ ด แล ต ดตาม และประเม นผลสถานศ กษาข นพ นฐานและในเขตพ นท การศ กษา 5) ศ กษา ว เคราะห ว จ ย และ รวบรวมข อม ลสารสนเทศด านการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 6) ประสานการระดมทร พยากร ด านต าง ๆ รวมท งทร พยากรบ คคล เพ อส งเสร ม สน บสน น การจ ดและพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 7) จ ดระบบประก นค ณภาพการศ กษา และประเม นผลสถานศ กษา ในเขตพ นท การศ กษา 8) ประสาน ส งเสร ม สน บสน น การจ ดการศ กษาของสถานศ กษาของเอกชน องค กรปกครอง ส วนท องถ น รวมท งบ คคล องค กรช มชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการและ สถาบ นอ นท จ ดร ปแบบท หลากหลายในเขตพ นท การศ กษา 9) ด าเน นการและประสาน ส งเสร ม สน บสน นการว จ ยและพ ฒนาการศ กษาเขตพ นท การศ กษา 10) ประสาน ส งเสร มการด าเน นการของ คณะอน กรรมการ และคณะท างานด านการศ กษา 11) ประสานการปฏ บ ต ราชการท วไป ก บองค กรหร อหน วยงานต าง ๆ ท งภาคร ฐ เอกชน และองค กรปกครองส วนท องถ น ในฐานะ ส าน กงานผ แทนกระทรวงศ กษาธ การในเขตพ นท การศ กษา 12) ปฏ บ ต หน าท อ นเก ยวก บก จการ ภายในเขตพ นท การศ กษา ท ม ได ระบ ให เป นหน าท ของหน วยงานโดยเฉพาะหร อปฏ บ ต งานอ นท ได ร บ มอบหมาย

13 1 อ.ก.ค.ศ.เขตพ นท การศ กษา โครงสร างของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม คณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา หน วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการน เทศ ต ดตามและประเม นผล กล ม อ านวยการ กล ม บร หารงาน บ คคล กล ม นโยบาย และแผน กล มส งเสร ม การจ ด การศ กษา กล มน เทศ ต ดตาม และ ประเม นผลการ จ ดการศ กษา กล มส งเสร ม สถานศ กษา เอกชน กล ม บร หารงาน การเง น และ ส นทร พย กล มเคร อข าย สถานศ กษา สถานศ กษา

14 8 3. ข อม ลสถานศ กษา น กเร ยน คร และบ คลากรทางการศ กษา ตารางท 5 แสดงจ านวนสถานศ กษา คร น กเร ยน ห องเร ยน และส ดส วนน กเร ยนต อคร น กเร ยนต อห อง ป การศ กษา 2556 ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน(สพป.) จ าแนกตามขนาด ขนาดโรงเร ยน โรงเร ยน น กเร ยน คร ห องเร ยน น.ร. : คร น.ร. :ห อง ขนาดท 1 (น กเร ยน คน) 43 2, : 1 9 : 1 ขนาดท 2 (น กเร ยน คน) 13 1, : 1 16 : 1 ขนาดท 3 (น กเร ยน คน) 9 2, : 1 23 : 1 ขนาดท 4 (น กเร ยน คน) 7 2, : 1 26 : 1 ขนาดท 5 (น กเร ยน 500 1,499 คน) 1 1, : 1 44 : 1 ขนาดท 6 (น กเร ยน ,499 คน) 1 1, : 1 42 : 1 รวม 74 12, : 1 17 : 1 จากตารางท 5 พบว า สถานศ กษาในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม เป นโรงเร ยนขนาดเล กท ม จ านวนน กเร ยน คน มากท ส ด จ านวน 43 โรงเร ยน ค ดเป นร อยละ ม น กเร ยน จ านวน 2,856 คน ค ดเป นร อยละ โดยม โรงเร ยนขนาดท 5 และขนาดท 6 น อยท ส ด ขนาดละ 1 โรงเร ยน ค ดเป นร อยละ 2.74 ม น กเร ยนจ านวน 3,008 หร อค ดเป นร อยละ โดยหากพ จารณาในภาพรวมพบว า น กเร ยน ส วนใหญ จ านวน 7,531 คน (ร อยละ ได ร บการศ กษาในโรงเร ยนขนาดท 3 6 จ านวน 18 โรงเร ยน น กเร ยนท เหล อ จ านวน คน (ร อยละ 38.66) ได ร บการศ กษาในโรงเร ยนขนาดท 1 2 จ านวน 56 โรงเร ยน แผนภ ม ท 3 เปร ยบเท ยบจ านวนน กเร ยนพ การเร ยนร วม ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพป.) จ าแนกตามสาเหต ป การศ กษา 2556 ประเภทความพ การ จ านวน บ งพร องทางการเห น 3 บกพร องทางการได ย น 0 บกพร องทางสต ป ญญา 3 บกพร องทางร างกาย/ส ขภาพ 5 ม ป ญหาทางการเร ยนร 19 บกพร องทางการพ ด/ภาษา 0 บกพร องทางพฤต กรรม/อารมณ 1 บ คคลออท สต ก 3 บ คคลพ การซ าซ อน 3 รวม % 2.70% จากแผนภ ม ท 3 พบว า จ านวนน กเร ยนพ การเร ยนร วมส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน (สพป.) ม น กเร ยนม ป ญหาทางการเร ยนร มากท ส ด จ านวน 19 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมาบกพร องทางร างกาย/ส ขภาพ จ านวน 5 คน ค ดเป นร อยละ บกพร องทางการเห น จ านวน 3 คน ค ดเป นร อยละ 8.11 บกพร องทางสต ป ญญา จ านวน 3 คน ค ดเป นร อยละ 8.11 บ คคลออท สต ก จ านวน 3 คน ค ดเป นร อยละ 8.11 บ คคลพ การซ าซ อน จ านวน 3 คน ค ดเป นร อยละ 8.11 และบกพร อง ทางพฤต กรรม/อารมณ จ านวน 1 คน ค ดเป นร อยละ 2.70 ตามล าด บ 8.11% 51.35% 8.11% 8.11% 13.51% บ งพร องทางการเห น บกพร องทางสต ป ญญา บกพร องทางร างกาย/ส ขภาพ ม ป ญหาทางการเร ยนร บกพร องทางพฤต กรรม/อารมณ บ คคลออท สต ก บ คคลพ การซ อน

15 แผนภ ม ท 4 เปร ยบเท ยบจ านวนน กเร ยนด อยโอกาส จ าแนกตามประเภท ป การศ กษา 2556 ประเภทเด กด อยโอกาส จ านวน เด กยากจน 5,775 ก าพร า 2 อ น ๆ 1 รวม 5, % 0.02% 99.95% เด กยากจน ก าพร า อ น ๆ จากแผนภ ม ท 4 พบว า น กเร ยนด อยโอกาสส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน (สพป.) เป นเด กยากจนมากท ส ด จ านวน 5,775 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมาเป นเด ก ก าพร า จ านวน 2 คน ค ดเป นร อยละ 0.03 และอ น ๆ จ านวน 1 คน (ครอบคร วม ป ญหา) ค ดเป นร อยละ 0.02 ตามล าด บ ตารางท 6 น กเร ยนออกกลางค น จ าแนกตามระด บ ป การศ กษา 2555 จ านวนน กเร ยนออกกลางค น รวมน กเร ยน จ านวน ค ดเป น ระด บ เม องฯ บางคนท อ มพวา ออกกลางค น น กเร ยน 55 ร อยละ ก อนประถมศ กษา ,665 0 ประถมศ กษา , ม ธยมศ กษาตอนต น , รวมท งส น , จากตารางท 6 พบว า ในภาพรวมน กเร ยนออกกลางค น ค ดเป นร อยละ 0.05 แต เม อจ าแนก ตามระด บ พบว า ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ม น กเร ยนออกกลางค นมากท ส ด จ านวน 5 คน ค ดเป นร อยละ 0.49รองลงมาระด บประถมศ กษา ม น กเร ยนออกกลางค นน อยท ส ด จ านวน 2 คน ค ดเป นร อยละ 0.02 ตามล าด บ

16 แผนภ ม ท 5 เปร ยบเท ยบจ านวนน กเร ยนออกกลางค น จ าแนกตามสาเหต ป การศ กษา % สาเหต การออกกลางค น จ านวน ม ป ญหาครอบคร ว 2 สมรสแล ว 1 อพยพตามผ ปกครอง 3 กรณ อ นๆ 1 รวม % 28.57% 14.29% ม ป ญหาครอบคร ว สมรสแล ว อพยพตามผ ปกครอง กรณ อ นๆ จากแผนภ ม ท 5 พบว า น กเร ยนออกกลางค น เน องจากสาเหต อพยพตามผ ปกครอง จ านวน 3 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมาค อม ป ญหาครอบคร ว จ านวน 2 คน ค ดเป นร อยละ สมรสแล ว จ านวน 1 คน ค ดเป นร อยละ กรณ อ น ๆ จ านวน 1 คน (ประกอบอาช พ) ค ดเป นร อยละ ตามล าด บ แผนภ ม ท 6 แสดงร อยละการเร ยนต อช นม ธยมศ กษาป ท 1 / ม ธยมศ กษาป ท 4/เท ยบเท าป การศ กษา ม ม.4/เท ยบเท า ม.1 ม.4/เท ยบเท า จากแผนภ ม ท 6 พบว า ภาพรวมในรอบ 5 ป ท ผ านมาจนถ งป จจ บ น น กเร ยนท จบ ช นประถมศ กษาป ท 6 เร ยนต อช นม ธยมศ กษาป ท 1 ท กคน ค ดเป นร อยละ 100 และน กเร ยน ท เร ยนจบช นม ธยมศ กษาป ท 3 เร ยนต อช นม ธยมศ กษาป ท 4/เท ยบเท า ต งแต ป การศ กษา พบว าอ ตราส วนม แนวโน มเพ มข น จากร อยละ เป นร อยละ (ข อม ล น กเร ยนในส งก ด สพท. ได แก สพป. และ สพม. ในป จจ บ น) และในป การศ กษา 2553 ลดลงเหล อ ร อยละ และเพ มข นในป การศ กษา ร อยละ 86.55, ตามล าด บ (ในป การศ กษา เก บข อม ลเฉพาะน กเร ยนช น ม. 3 ในโรงเร ยนขยายโอกาส ส งก ด สพป. จ านวน 15 โรงเร ยน ท เร ยนต อ ช น ม.4/เท ยบเท า เน องจากปร บโครงสร างแยกหน วยงาน ม โรงเร ยนบางส วนย ายไปส งก ด สพม. 10)

17 แผนภ ม ท 7 เปร ยบเท ยบจ านวนคร ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพป.) จ าแนกตามว ฒ การศ กษา ป การศ กษา % 0.38% 0.90% 83.59% ต ากว าปร ญญาตร ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก จากแผนภ ม ท 7 พบว า คร ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพป.) ท ม ว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาตร ม จ านวนมากท ส ด ค ดเป นร อยละ รองลงมาเป นระด บ ปร ญญาโท ค ดเป นร อยละ ระด บต ากว าปร ญญาตร ค ดเป นร อยละ 0.90 และระด บ ปร ญญาเอก ค ดเป นร อยละ 0.38 ตารางท 7 แสดงจ านวนบ คลากร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม ระด บการศ กษา ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ต ากว า ปร ญญาตร ปร ญญาตร ปร ญญาโท รวม 1. ผอ.สพป.สส รอง ผอ.สพป.สส ศ กษาน เทศก บ คลากรทางการศ กษา รวม ล กจ างประจ า อ ตราจ าง รวม รวมท งส น

18 12 4. ข อม ลด านผลส มฤทธ ทางการเร ยน แผนภ ม ท 8 เปร ยบเท ยบผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส ขศ กษาฯ ศ ลปะ การงาน อาช พฯ สพฐ สพป สพฐ. สพป. จากแผนภ ม ท 8 พบว าผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 โดยภาพรวมระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ม ค าคะแนนเฉล ยส งกว าระด บ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานท กว ชา แผนภ ม ท 9 เปร ยบเท ยบผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส ขศ กษาฯ ศ ลปะ สพฐ สพป สพฐ. สพป. การงาน อาช พฯ จากแผนภ ม ท 9 พบว าผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นม ธยมศ กษาศ กษาป ท 3 โดยภาพรวมระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ม ค าคะแนนเฉล ยต ากว าระด บ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานท กว ชา

19 13 5. ข อม ลด านงบประมาณ ป งบประมาณ 2556 สพป.สม ทรสงคราม ได ร บจ ดสรรงบประมาณจาก สพฐ. รวมท งส น 526,080, บาท จ าแนกตามหมวดรายจ าย ด งน ท รายการ / หมวดรายจ าย จ านวนเง นท ได ร บจ ดสรร 1 งบบ คลากร 413,274, งบด าเน นงาน 34,562, งบลงท น 26,393, งบเง นอ ดหน น 51,081, งบรายจ ายอ น 500, งบประมาณเบ กแทนก น 278, รวมท งส น 526,080, จ าแนกตามรายการ ด งน ท รายการ ป งบประมาณงานประจ า 5,447,000 2 งบพ ฒนา 3,000,000 3 ค าเช าบ าน 973,310 4 งบประมาณรายการอ น ๆ 1) ค าตอบแทนน กการภารโรง 15 อ ตรา, + 16 อ ตรา 2,211,837 2) ค าตอบแทนคร รายเด อน 15 อ ตรา 1,715,139 3) ค าตอบแทนจ างคร ธ รการ 34 อ ตรา 3,915,576 4) ค าจ างเหมาพน กงานพ มพ ด ด ท าความสะอาด ยาม 295,521 5) ค าจ างบ คลากรด านว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร 2,356,130 6) เง นสมทบกองท นประก นส งคม 88,933 7) ค าจ างพ เล ยงเด กพ การ 19 อ ตรา 1,862,874 8) ค าตอบแทนพ เศษกรณ เง นเต มข น 2,540,917 9) ค าอ านผลงานฯ เพ อเล อนว ทยฐานะ 96,400 10) ค าปร บปร งระบบไฟฟ า - ประปา 1,225,000 11) โครงการพ ฒนาการเร ยนการสอนเด กปฐมว ย - 12) ค าใช จ ายในการประช มคณะกรรมการสถานศ กษาฯ -

20 14 ท รายการ ป ) โครงการพ ฒนาคร ท งระบบเต มตามศ กยภาพ - 14) ค าว สด คอมพ วเตอร +ค าซ อมบ าร งระบบคอมฯ โรงเร ยน,สพป. 305,480 15) ค าใช จ ายในการจ ดอบรมด านบ รณาการใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา 228,000 16) โครงการพ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษ 1,204,000 17) โครงการส งเสร มน ส ยร กการอ านและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอนภาษาไทย - 18) ค าใช จ ายปร บปร งห องปฏ บ ต การและจ ดซ อคร ภ ณฑ โรงเร ยนในฝ น 1,600,000 19) ค าใช จ ายในเช งปฏ บ ต ธรรม บ าน ว ด โรงเร ยน (โรงเร ยนด ศร ต าบล) 322,300 20) โครงการโรงเร ยนด ศร ต าบล (งบด าเน นงาน + งบลงท น ) 1,362,800 21) โครงการโรงเร ยนแกนน าจ ดการเร ยนร วมฯและพ ฒนาค ณภาพการศ กษาฯ 619,000 22) ค าเบ ยเล ยง พาหนะ โรงเร ยนแข งข นงานศ ลปห ตถกรรม - 23) ค าใช จ ายในการด าเน นการประเม นน กเร ยนช น ป.3 และ ม.2 64,825 24) ค าใช จ ายในการเสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บระบบการควบค มภายในฯ - 25) ค าใช จ ายในการด าเน นก จกรรมพ ฒนาศ กษาน เทศก แนวใหม - 26) โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนการสอนส งคมศ กษา - 27) การจ ดค ายสร างสรรค พ ฒนาค ณภาพเด กไทย : การศ กษาเพ อความเป นไทยฯ - 28) โครงการเสร มสร างค ณธรรมฯ ในโรงเร ยนว ถ พ ทธ 60,000 29) โครงการว ดและประเม นผลการเร ยนร ในการพ ฒนาการจ ดการศ กษาเพ อการม งานท า - 30) ค าใช จ ายในการปร บปร งซ อมแซมโรงเร ยนประสบภ ยฯ - 31) การจ ดซ อส อและอ ปกรณ ว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร ฯ ระด บ ม.ต น - 32) โครงการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนในโรงเร ยนขนาดเล ก 160,000 33) ค าใช จ ายด าเน นก จกรรมขยายผลการเสร มสร างความเป นพลเม องฯ - 34) โครงการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอนส งคมศ กษาฯ 25,000 35) โครงการข บเคล อนหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงส สถานศ กษา 65,000 36) โครงการเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 110,000 37) ขยายผลการใช โปรแกรมการจ ดการเร ยนการสอนว ทย ฯเพ อสร างแรงบ นดาลใจ - 38) ค าใช จ ายในการบร หารจ ดการรถกระบะร บ - ส งน กเร ยน 156,000

21 15 ท รายการ ป ) อบรมคร กล มระด บกลางและระด บพ นฐานให ก บโรงเร ยนท เป นศ นย การอบรมคร ฯ (ETV) - 40) ค าตอบแทนว ทยากรชาวต างประเทศ - 41) โต ะ - เก าอ น กเร ยน และช ดฝ กท กษะ 398,240 42) ค าใช จ ายในการค ดเล อกโรงเร ยนพระราชทาน 10,000 43) โครงการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มสร างสมรรถนะด านงานอาช พฯ - 44) การจ ดค ายพ ฒนาศ กยภาพความค ดสร างสรรค ฯ - 45) ค าใช จ ายเพ อเร งร ดการร บรองเป นโรงเร ยนในฝ น 51,000 46) ค าใช จ ายเก บข อม ลและน เทศต ดตามฯการเร ยนการสอน ป.1 ฯ - 47) ค าใช จ ายในการแข งข นก ฬา "สพฐ.-ฮอนด า ว ง 31 ขา" - 48) ค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการ 368,760 49) ค าใช จ ายด าเน นงานของศ นย เฉพาะก จค มครองช วยเหล อน กเร ยน 10,000 50) โครงการบรรพชาสามเณรเฉล มพระเก ยรต พระบรมโอรสาธ ราช - 51) ค าใช จ ายในการด าเน นการร บสม ครสรรหาข าราชการคร ฯ 33,200 52) ค าใช จ ายในการส งเสร มและพ ฒนาการร บน กเร ยน 15,000 53) ค าใช จ ายในการแข งข นว ชาการระด บเขตฯ 4,000 54) โครงการต าง ๆ ตามท สพฐ.จ ดสรร 1,661,394 5 งบเง นอ ดหน นอ น ๆ 18,000 6 เง นอ ดหน นเร ยนฟร 15 ป 49,215,631 7 เง นอ ดหน นป จจ ยพ นฐาน 1,838,000 8 งบลงท น ค าคร ภ ณฑ ท ด นและส งก อสร าง 26,393,190 9 งบบ คลากร (พน กงานราชการ) 2,253, งบบ คลากร (เง นเด อน ค าจ างประจ า) 411,021, งบรายจ ายอ น รายการค าจ างท ปร กษา 500, งบประมาณเบ กแทนก น 278,860 รวมงบประมาณท งส น 526,080,789.64

22 บทท 2 การข บเคล อนนโยบายส การปฏ บ ต

23 บทท 2 การข บเคล อนนโยบายส การปฏ บ ต จากการศ กษา นโยบายท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ผลการด าเน นงาน ในป ท ผ านมา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม ได ก าหนดแนวทาง การพ ฒนาการศ กษา เพ อข บเคล อนนโยบายส การปฏ บ ต ด งน 1. ว ส ยท ศน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม เป นองค กรในการข บเคล อน การจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพได มาตรฐานส สากล และด ารงเอกล กษณ ความเป นชาวสม ทรสงคราม 2. ค าน ยาม การจ ดการศ กษาได มาตรฐาน หมายถ ง โรงเร ยนม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษา ข นพ นฐาน การจ ดการศ กษาเข าส สากล หมายถ ง ผ เร ยนม ความสามารถด านภาษา เทคโนโลย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร เอกล กษณ ความเป นชาวสม ทรสงคราม หมายถ ง ม ความส นโดษ ม ความเป นอย อย างเร ยบง าย ไม เด อดร อนทางเศรษฐก จ ด ารงช ว ตอย ได ด วยภ ม ป ญญา 3. ค าน ยม ร กสาม คค ร เร ม เร ยนร ร กสาม คค หมายถ ง การร วมก นท างานเป นท ม ค ดบวก ต กเต อนและให อภ ยซ งก นและก น ร เร ม หมายถ ง การร เร มท าส งใหม ๆ ท เป นส นทร แก ช ว ตความเป นคร ช ว ตความเป น น กเร ยน เร ยนร หมายถ ง การเร ยนร อย างถ องแท บนพ นฐานของว ถ ช ว ตเศรษฐก จพอเพ ยง เร ยนร แบบว ทยาศาสตร จะท าอะไรต องเร ยนร เร องน นๆอย างแท จร ง 4. พ นธก จ พ ฒนา และส งเสร ม สน บสน นการจ ดการศ กษาปฐมว ยและการศ กษาข นพ นฐาน ให ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บการศ กษาอย างม ค ณภาพ เพ อพ ฒนาผ เร ยนเป นบ คคลท ม ความร ค ค ณธรรมด ารงเอกล กษณ ความเป นชาวสม ทรสงคราม ม ความสามารถตามมาตรฐานการศ กษา ข นพ นฐาน และน าไปส การพ ฒนาค ณภาพระด บสากล 5. เป าประสงค 1) น กเร ยนท กคนม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาระด บปฐมว ย และการศ กษา ข นพ นฐาน ม ความพร อมในการพ ฒนาส ความเป นสากล

24 17 2) ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ งและม ค ณภาพ 3) คร และบ คลากรทางการศ กษาสามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพเต มตาม ศ กยภาพ และม ความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 4) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และสถานศ กษาม ความเข มแข งตามหล กธรรมาภ บาล และเป นกลไกข บเคล อนการศ กษาข นพ นฐาน ส ประชาคมอาเซ ยนและความเป นสากล 5) น กเร ยนร กชาต ไทย ถ นก าเน ด อน ร กษ ส งแวดล อมและว ฒนธรรม น อมน าหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง มาใช ในการด าเน นช ว ต และด ารงเอกล กษณ ความเป นชาวสม ทรสงคราม 6. กลย ทธ จากว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา สม ทรสงคราม จ งก าหนด กลย ทธ ป งบประมาณ พ.ศ ด งน กลย ทธ ท 1 ปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง (Moral and Ethics) กลย ทธ ท 2 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร ม ความสามารถด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร (Raising the bar) กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและลดความเหล อมล า ผ เร ยนได ร บโอกาส ในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ (Filling the gap) กลย ทธ ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ให สามารถจ ดก จกรรม การเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพ (Teacher Enhancement) กลย ทธ ท 5 พ ฒนาการบร หารจ ดการศ กษา ให ม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วนในการส งเสร ม สน บสน นการจ ดการศ กษา (Good Governance) 7.จ ดเน น 1) น กเร ยนท กคนม ความส าน กในความเป นไทย ม จ ตสาธารณะ และอย อย างพอเพ ยง (Sufficiency & Public Mind) ม ค ณธรรมพ นฐาน ม ว น ย ใฝ ร ใฝ เร ยน 2) น กเร ยนท กคนอ านออก เข ยนได ค ดเลขเป น และน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ท กคน อ านคล อง เข ยนคล อง ค ดเลขเป น และม ท กษะการค ดข นพ นฐาน ( Literacy, Numeracy & Reasoning Abilities) 3) เด กปฐมว ยท กคนได ร บการเตร ยมความพร อมด านร างกาย อารมณ ส งคม และ สต ป ญญาตามหล กส ตรการศ กษาปฐมว ยอย างม ค ณภาพ (EQ : Emotion Quotient)

25 18 4) น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนกล มสาระการเร ยนร หล กเพ มข น โดยผลการทดสอบ ระด บชาต (O-NET) เพ มข นอย างน อยร อยละ 3 (Student Achievement) 5) น กเร ยนท กคนได ร บการส งเสร มให ม ความเป นเล ศตามความสามารถและความถน ด (Excel to Excellence) 6) ประชากรว ยเร ยนท กคนม โอกาสเข าถ งบร การทางการศ กษาด วยทางเล อก ท หลากหลาย เพ อลดอ ตราเด กตกหล น ออกกลางค น ส งเสร มการเร ยนต อหร อประกอบอาช พ (Alternative Access) 7) น กเร ยน คร และบ คลากรทางการศ กษาท กคน ม ความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน ม ภ ม ค มก นต อการเปล ยนแปลงในส งคมพห ว ฒนธรรม (ASEAN Community) 8) สถานศ กษาท กแห งได ร บการพ ฒนาอย างเต มศ กยภาพ ม ระบบประก นค ณภาพภายใน ท เข มแข งและได ร บการร บรองจากการประเม นค ณภาพภายนอก (Quality Schools) 9) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาผ านการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานของส าน กงาน เขตพ นท การศ กษา (Effective Service Areas) 8. หล กการ 1) ม งสน บสน นการท างานลงส ระด บห องเร ยนและสถานศ กษาให มากท ส ด โดยเน นระบบ การประก นค ณภาพภายใน รวมถ งการน เทศ ช วยเหล อ ต ดตามความก าวหน าของสถานศ กษา เป นรายโรง และการแก ไขการท างานของสถานศ กษาหากไม สามารถด าเน นการได ตามเป าหมาย เพ อให ผ เร ยนได เข าถ งบร การทางการศ กษาท ม ค ณภาพมากข น ท งน ภายใต การด แลของ องค คณะบ คคล และความเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน 2) ม งพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษาโดยใช ข อม ลผลการประเม นค ณภาพภายนอกเป นฐาน การพ ฒนา 3) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาต ดส นใจด าเน นการก จกรรมต าง ๆ สอดคล องก บนโยบาย และเป าหมายท ส วนกลางก าหนด ซ งจะส งผลให เก ดการสร างสรรค ผลงาน และการม ส วนร วมของช มชน เอกชน องค กรปกครองส วนท องถ น และส งคมท กภาคส วน อย างกว างขวาง 4) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม งเน นการต ดตาม ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ของสถานศ กษา น ามาซ งผลล พธ ทางการศ กษา 5) หน วยงานท กระด บบ รณาการการจ ดการศ กษา และการใช ทร พยากรก บหน วยงานอ น ๆ ตลอดจนเสร มสร างความเข มแข งให แก สถาบ นทางส งคม โดยเฉพาะสถาบ นครอบคร ว

26 19 9. ผลผล ต ผลผล ตของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 1) ผ จบการศ กษาก อนประถมศ กษา 2) ผ จบการศ กษาภาคบ งค บ 3) ผ จบการศ กษาม ธยมศ กษาตอนปลาย 4) เด กพ การได ร บการศ กษาข นพ นฐาน และการพ ฒนาสมรรถภาพ 5) เด กด อยโอกาสได ร บการศ กษาข นพ นฐาน 6) เด กท ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร

27 บทท 3 ผลการด าเน นงานป งบประมาณ 2556

28 บทท 3 ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม ได ด าเน นงาน/โครงการ/ก จกรรม เพ อผล กด นนโยบายให บรรล ความส าเร จตามเป าหมายท ก าหนดไว ด งน กลย ทธ ท 1 ปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล ก ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 1.1 การส งเสร มให น กเร ยนม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน แนวทางการด าเน นงาน 1) ส งเสร มการพ ฒนาค ณล กษณะผ เร ยน ซ อส ตย ม ว น ย ใส ใจหน าท การงาน โดย - จ ดท าค ม อให โรงเร ยนใช เป นแนวทางในการจ ดก จกรรมเสร มสร างค ณล กษณะผ เร ยน - สพป.ออกน เทศ ต ดตามการจ ดก จกรรม ภาคเร ยนละ 1 คร ง - โรงเร ยนท จ ดก จกรรมเสร มสร างค ณล กษณะ ซ อส ตย ม ว น ย ใส ใจหน าท การงาน ประสบความส าเร จ เข าร บการค ดเล อกเป นโรงเร ยนต นแบบ 10 โรงเร ยน โดยก จกรรม ด งกล าว จะส งเสร มให น กเร ยนม พฤต กรรม ด งน ม ความซ อส ตย ใฝ เร ยน ใฝ ร ม น าใจช วยเหล อ แบ งป น ตรงต อเวลา สภาพอ อนน อม ม ว น ยในการเข าร บบร การและกฎจราจร 2) สน บสน นงบประมาณให กล มเคร อข ายพ ฒนาค ณภาพการศ กษา จ ดงานว นเด ก แห งชาต และจ ดก จกรรมด งน

29 21 - จ ดก จกรรมท ส งเสร มความร กชาต ศาสนาและพระมหากษ ตร ย - จ ดก จกรรมท ส งเสร มค ณภาพช ว ต และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของเด ก และเยาวชน เช น เด กไทยควรเป นผ ม ความกต ญญ ร กเมตตาผ อ น ม ว น ยและร บผ ดชอบ ต อหน าท ร จ กท างานร วมก บคนอ น และซ อส ตย ส จร ต ม ความขย นในการท างาน เป นต ว ของต วเอง ม ความค ดสร างสรรค เป นผ เห นการณ ไกล ม มน ษย ส มพ นธ ก บผ อ น ม ความสาม คค การบ าเพ ญประโยชน การใช เวลาว างให เป นประโยชน ม ค ณธรรมและจร ยธรรม เป นต น - จ ดก จกรรมส งเสร มการท าความด ของเด กและเยาวชนด วยการประกาศ เก ยรต ค ณ ยกย องเช ดช เก ยรต ให แก ผ ท ท าช อเส ยงให แก อ าเภอ จ งหว ด และประเทศชาต ผลการด าเน นงาน น กเร ยนท งหมด จ านวน 9,828 คน ผ านเกณฑ การประเม นค ณล กษณะ อ นพ งประสงค ตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน จ านวน 390 คน ค ดเป นร อยละ 3.97 ผ านในระด บด จ านวน 4,043 คน ค ดเป นร อยละ ระด บด เย ยม จ านวน 5,395 คน ค ดเป นร อยละ การส งเสร มให น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม กต ญญ และม ความส าน ก ในความเป นไทย 1) ด านค ณธรรม จร ยธรรม - โครงงานค ณธรรม Anti Drug รวมใจภ กด องค ราช นย ผลท เก ดข น น กเร ยนกล าแสดงออกในส งท ด งาม - โครงงานค ณธรรม น บ 14 เจร ญสต ม สมาธ เพ อเร ยนร ผลท เก ดข น น กเร ยนม สต ต งใจเร ยนร ด วยฉ นทะ 2) ด านความกต ญญ - โครงงานค ณธรรม ธนาคารขยะตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ผลท เก ดข น น กเร ยนม จ ตส าน กอน ร กษ ส งแวดล อม - โครงงานค ณธรรม ตามรอยพ อ เพราะพ อพอเพ ยง ผลท เก ดข น น กเร ยน ส าน กในพระมหากร ณาธ ค ณในพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว และพระบรมราช น นาถ - โครงงานค ณธรรม เด กไทย Like King ผลท เก ดข น น กเร ยนส าน ก ในพระมหากร ณาธ ค ณในพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว และพระบรมราช น นาถ 3) ด านความส าน กในความเป นไทย - โครงงานค ณธรรม ฉ นจะด าเน นช ว ตแบบเศรษฐก จพอเพ ยง ผลท เก ดข น น กเร ยนม ความส าน กในการด าเน นว ถ ช ว ตแบบไทย ผลการด าเน นงาน น กเร ยนร อยละ 100 ม ค ณธรรม จร ยธรรม กต ญญ และม ความส าน กในความเป นไทย

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ

ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ โครงการ ประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การพ ฒนาสาระและการใช หล กส ตรสถานศ กษา แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ความสอดคล อง กลย ทธ สพฐ. ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท กลย ทธ สพป. ท 2 ยกระด

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information