ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ"

Transcription

1 บทสร ปผ บร หาร ป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศได ม การพ ฒนาอย างรวดเร ว และม บทบาทท ส าค ญ ในการ ปฏ บ ต งาน ท งน เน องจากเทคโนโลย สารสนเทศเป นเคร องม อท ส าค ญในการท านว ตกรรมกระบวนการ ท างาน (Process Innovation) ซ งจะท าให กระบวนการท างานขององค กรม ประส ทธ ภาพย งข นและ สามารถตอบสนองผ ใช บร การได ด ม ประส ทธ ภาพและท วถ ง ท นสม ย ส าน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ คคล และน ต การเป นองค กรกลางท ด าเน นการเก ยวก บการบร หารบ คคลเป นหล กจ งจ าเป นต องพ ฒนาและ ปร บปร งประส ทธ ภาพในการท างาน เพ อให สามารถตอบสนองต อภารก จและว ตถ ประสงค ขององค กร และ เพ อให เก ดความคล องต วในการบร หารจ ดการ การจ ดฝ กอบรมคอมพ วเตอร เพ อให บ คลากรของส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานเป นแนวทางท สร างความร ความเข าใจ และม ท กษะ ในการพ ฒนา สมรรถนะเทคโนโลย สารสนเทศในการใช งานได ด วยตนเองอย างม ประส ทธ ภาพ รวมถ งสามารถมองเห น แนวทางในการประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศในกระบวนการท างาน เพ อปร บเปล ยนร ปแบบ เพ ม ประส ทธ ภาพการท างานให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ซ งเป นการรองร บระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อเป น แนวทางพ นฐานอ นน าส ประโยชน ต อตนเอง องค กร ส งคม และประเทศชาต ได ส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน โดยส าน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ คคลและน ต การจ งได จ ดโครงการความร วมม อก บ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ด าเน นงานโครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การพ ฒนาสมรรถนะ เทคโนโลย สารสนเทศอย างม ประส ทธ ภาพ ข าราชการส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ภายใต ย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการพลเร อนของส าน กงาน ก.พ. ได ส งเสร มสน บสน น และผล กด นให ส วนราชการเห นความส าค ญของการพ ฒนาข าราชการตามกรอบ ย ทธศาสตร การพ ฒนา ข าราชการพลเร อน ท ม งเน นพ ฒนาข าราชการ โดยย ดหล กสมรรถนะ (Competency) และพ ฒนา ข ดความสามารถ (Capability) เพ อให ข าราชการเป นผ ปฏ บ ต งานท ทรงความร (Knowledge Worker) สามารถปฏ บ ต งานภายใต การบร หารก จการบ านเม องท ด และระบบบร หารจ ดการ ภาคร ฐแนวใหม ได อย าง ม ประส ทธ ภาพ ก าวท นการเปล ยนแปลง สามารถพ ฒนางานในหน าท อย างต อเน อง สม าเสมอ น กบร หาร ท กระด บ ม ศ กยภาพในการเป นข าราชการย คใหม เพ อให ภาคราชการม ข ดความสามารถและมาตรฐาน การปฏ บ ต งานในระด บส งเท ยบเท าเกณฑ สากล และให สามารถตอบสนองต อภารก จและว ตถ ประสงค ของ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดยม กล มเป าหมายท เข าร บการอบรม ค อ ข าราชการ ประเภทท วไประด บปฏ บ ต งาน ช านาญงาน อาว โส ประเภทว ชาการระด บปฎ บ ต การ ช านาญการ ช านาญ การพ เศษและเจ าหน าท ในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จ านวน 673 คน โดยม

2 ว ตถ ประสงค 1. ได เป ดโลกท ศน ให ท นก บความก าวหน าทางด านเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม และ ส งเสร มให ข าราชการส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานสามารถปร บต วและบร หารการ เปล ยนแปลงให เท าท นความก าวหน าทางด านเทคโนโลย 2. ได เสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเพ ม ประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการของข าราชการส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 3. ได พ ฒนาข าราชการให ม ท กษะเก ยวก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศและสามารถ ประย กต ความร ท ได ร บจากการอบรมไปใช ในการท างานอย างม ประส ทธ ภาพ และเก ดประโยชน ส งส ดต อ การปฏ บ ต ราชการ 4. ได ม โอกาสแลกเปล ยนเร ยนร ด านว ชาการและประสบการณ ร วมก น อ นจะเป นประโยชน ในการประสานงานในโอกาสต อไป ข ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ผ เข าร บการอบรมม ท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศส าหร บการปฏ บ ต งานการบร หารงาน ตลอดจนสามารถน าท กษะท ได ร บจากการฝ กอบรมไปประย กต ใช ในการผล กด นภารก จของหน วยงานได ตาม นโยบายและเป าหมายขององค กรได อย างม ประส ทธ ภาพ องค ความร ท ได ร บจากการอบรม โดยผ านกระบวนการอบรมตามหล กส ตรการฝ กอบรม ประกอบด วย 6 หมวดว ชา รายละเอ ยดด งน หมวดท 1 กล มท วไป แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม ส าหร บข าราชการ (3 ช วโมง) ว ธ การศ กษา การบรรยาย พร อมสาธ ตเทคโนโลย สม ยใหม ความม งหมาย เพ อให ความร ความเข าใจเก ยวก บแนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศ สม ยใหม ท ข าราชการควรร บทราบ และเพ อเป ดโลกท ศน ความก าวหน าทางด านนว ตกรรมและเทคโนโลย สม ยใหม องค ความร ท ได ร บ ได ทราบถ งแนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศและนว ตกรรมในย ค โลกาภ ว ตน การปร บต วและการพ ฒนาสมรรนะทางด านเทคโนโลย ของข าราชการ และบ คลากรทางการ ศ กษาในย คโลกาภ ว ฒน และแนวโน มเทคโนโลย ในอนาคต

3 ค หมวดท 2 กล มว ชาอ นเทอร เน ตและการสร างเคร อข ายส งคมออนไลน (Social Network) (3 ช วโมง) ว ธ การศ กษา การบรรยาย สาธ ต ฝ กปฏ บ ต การในห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ความม งหมาย เพ อให ม ความร ม ความเข าใจ และสามารถใช งานอ นเทอร เน ตเพ อเพ ม ประส ทธ ภาพในการท างาน และสามารถใช เคร อข ายส งคมออนไลน ในการสร างเคร อข ายความร วมม อและ เพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต ราชการ ความร ท ได ร บ ได ฝ กท กษะการใช งาน Application บนอ นเทอร เน ต เช น อ เมล ( ), กระดานโต ตอบอ เล กทรอท กส (Electronic Broad), Chat, การค นหาข อม ลด วย Google และการใช Googleข นส ง, การใช Google Earth, Google Map, Wikipedia รวมถ งการค นหาข อม ลจากเว บไซต ของ ส วนราชการต างๆ การใช งาน Social Network ได แก Facebook, Myspace, Hi5,Twitter และ Blog รวมถ งได สอดแทรกกฎหมายท เก ยวข องก บการกระท าความผ ดทางคอมพ วเตอร เช น พระราชบ ญญ ต ว า ด วยการกระท าความผ ดทางคอมพ วเตอร พ.ศ.2550 หมวดท 3 กล มว ชาการพ ฒนาระบบการจ ดท าเอกสารราชการ (3 ช วโมง) ว ธ การศ กษา การบรรยาย ฝ กปฏ บ ต การในห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ความม งหมาย เพ อให ม ความร ม ความเข าใจ และสามารถจ ดท าเอกสาร จ ดระบบเอกสาร ราชการได อย างม ประส ทธ ภาพ ความร ท ได ร บ ได ฝ กท กษะการใช งานโปรแกรม Microsoft office Word แนะน า ส วนประกอบของ Microsoft office Word การสร างเอกสาร การพ มพ และการแก ไขข อความ การตกแต ง เอกสารอย างง าย การต งค าหน ากระดาษส าหร บงานพ มพ การส งพ มพ เอกสาร การประย กต ใช Word เพ อการปฏ บ ต งาน การสร างเอกสารพ เศษ การสร างหน าเว บไซต การสร างจดหมายเว ยน หมวดท 4 กล มว ชาการพ ฒนาส อส าหร บการน าเสนองาน (3 ช วโมง) ว ธ การศ กษา การบรรยาย ฝ กปฏ บ ต การในห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ความม งหมาย เพ อให ม ความร ม ความเข าใจ และสามารถพ ฒนาส อส าหร บการน าเสนอ งานในร ปแบบต างๆ ได ความร ท ได ร บ ได ฝ กท กษะการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได แก การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft office PowerPoint แนะน าหล กการสร างงานน าเสนอ การสร างงานน าเสนออย าง

4 ง าย การจ ดการข อความในสไลด การตกแต งงานน าเสนอ การใส ร ปภาพ การพ มพ เอกสารประกอบการ น าเสนอ การประย กต ใช PowerPoint เพ อการปฏ บ ต งาน กลย ทธ น าเสนองานแบบม ออาช พ ง หมวดท 5 กล มว ชาการใช โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เพ อการว เคราะห ข อม ล (3 ช วโมง) ว ธ การศ กษา การบรรยาย ฝ กปฏ บ ต การในห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ความม งหมาย เพ อให ม ความร ม ความเข าใจ และสามารถใช โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) ส าหร บการค านวณและการว เคราะห ข อม ลได ความร ท ได ร บ ได ฝ กท กษะการใช งานโปรแกรม Microsoft office Excel การสร าง เอกสาร การจ ดการ Worksheet การพ มพ และการแก ไขข อความ การตกแต งเอกสารอย างง าย การต งค า หน ากระดาษส าหร บพ มพ การส งพ มพ เอกสาร การค านวณใน Microsoft office Excel 2007 การใช ฟ งก ช นพ นฐานในการค านวณ การประย กต ใช Excel เพ อการปฏ บ ต งาน รวมถ งการใช งาน Microsoft Excel 2007 ข นส ง การใช งานมาโคร (Macro) การน าเสนอข อม ลเข าและการส งข อม ลออก (Import/Export) ระบบร กษาความปลอดภ ย หมวดท 6 กล มว ชาการพ ฒนาส อ (3 ช วโมง) ว ธ การศ กษา การบรรยาย ฝ กปฏ บ ต การในห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ความม งหมาย เพ อให ม ความร ม ความเข าใจ และสามารถพ ฒนาส อกราฟ กและเว บไซต เพ อใช ในการประชาส มพ นธ องค กรได ความร ท ได ร บ ได ฝ กท กษะการจ ดท าส อว ด ท ศน ส าหร บการน าเสนองานข นส งด วยโปรแกรม Windows Movie Maker ผลการด าเน นการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต โดยส าน ก พ ฒนาระบบบร หารงานบ คคลและน ต การและส าน กก จการพ เศษ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได ร วมก น จ ดการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การพ ฒนาสมรรถนะเทคโนโลย สารสนเทศอย างม ประส ทธ ภาพ ข าราชการส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต โดยม กล มเป าหมายท เข าร บการอบรม ค อ ข าราชการประเภทท วไประด บปฏ บ ต งาน ช านาญงาน และอาว โส และเจ าหน าท ในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดยการอบรมหล กส ตรการอบรมท งส น

5 จ จ านวน 673 คน บรรล ตามว ตถ ประสงค โดยผ านกระบวนการอบรมตามหล กส ตรการฝ กอบรม ประกอบด วย 6 หมวดว ชา ค อ หมวดท 1 แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม ส าหร บข าราชการ หมวดท 2 อ นเทอร เน ตและการสร างเคร อข ายส งคมออนไลน (Social Network) หมวดท 3 การพ ฒนาระบบการจ ดท าเอกสารราชการ หมวดท 4 พ ฒนาส อส าหร บการน าเสนองาน หมวดท 5 การใช โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เพ อการว เคราะห ข อม ล หมวดท 6 การพ ฒนาส อโดยใช โปรแกรม Movie Maker กล มเป าหมายของผ เข าร บการอบรมจะได ร บองค ความร ประกอบด วย แนวโน มของ เทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม การใช งานระบบอ นเทอร เน ต Social Network Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Movie Maker เพ อน าไปประย กต ใช ประกอบการปฏ บ ต งานของข าราชการได อย างม ประส ทธ ภาพ ได เป ดโลกท ศนให ท นก บความก าวหน าและ ส งเสร มให สามารถปร บต วและบร หารการเปล ยนแปลงให เท าท นและเสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บ ทางด านเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม ให ม ท กษะเก ยวก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศ โดยม ความร แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศและนว ตกรรมในย คโลกาภ ว ตน ม ความร ม ความเข าใจ และสามารถใช งานอ นเทอร เน ตม ท กษะการใช งาน Application บนอ นเทอร เน ต เช น อ เมล ( ),กระดานโต ตอบอ เล ก ทรอท กส (Electronic Broad), Chat, การค นหาข อม ลด วย Google และการใช Google ข นส ง, การใช Google Earth, Google Map, Wikipedia รวมถ งการค นหาข อม ลจากเว บไซต ของส วนราชการต าง ๆ การใช งานโปรแกรม Microsoft office Word แนะน าส วนประกอบของ Microsoft office Word การ สร างเอกสาร การพ มพ และการแก ไขข อความ การตกแต งเอกสารอย างง าย การต งค าหน ากระดาษส าหร บ งานพ มพ การส งพ มพ เอกสารการประย กต ใช Word เพ อการปฏ บ ต งาน การสร างเอกสารพ เศษ การสร างหน า เว บไซต การสร างจดหมายเว ยน การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได แก การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft office PowerPoint แนะน าหล กการสร างงานน าเสนอ การสร างงานน าเสนออย างง าย การจ ดการ ข อความในสไลด การตกแต งงานน าเสนอ การใส ร ปภาพ การพ มพ เอกสารประกอบการน าเสนอ การ ประย กต ใช PowerPoint เพ อการปฏ บ ต งาน กลย ทธ น าเสนองานแบบม ออาช พ การใช งานโปรแกรม Microsoft office Excel การสร างเอกสาร การจ ดการ Worksheet การพ มพ และการแก ไขข อความ การ ตกแต งเอกสารอย างง าย การต งค าหน ากระดาษส าหร บพ มพ การส งพ มพ เอกสาร การค านวณใน Microsoft office Excel 2007 การใช ฟ งก ช นพ นฐานในการค านวณ การประย กต ใช Excel เพ อการปฏ บ ต งาน รวมถ ง การใช งาน Microsoft Excel 2007 ข นส ง การใช งานมาโคร (Macro) การน าเสนอข อม ลเข าและการส ง

6 ฉ ข อม ลออก (Import/Export) ระบบร กษาความปลอดภ ย การจ ดท าส อว ด ท ศน ส าหร บการน าเสนองาน ข นส งด วยโปรแกรม Windows Movie Maker เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน และสามารถใช เคร อข ายส งคมออนไลน ในการสร างเคร อข ายความร วมม อและเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต ราชการ การปร บต วและการพ ฒนาสมรรถนะทางด านเทคโนโลย ของข าราชการและเจ าหน าท ในย คโลกาภ ว ฒน และ แนวโน มเทคโนโลย ในอนาคต จะได ม โอกาสแลกเปล ยนเร ยนร ด านว ชาการและประสบการณ ร วมก น อ นจะ เป นประโยชน ในการประสานงานและสามารถประย กต ความร ท ได ร บจากการอบรมไปใช ในการปฏ บ ต งาน โดย ใช เทคโนโลย สารสนเทศเป นเคร องม อในการท านว ตกรรม กระบวนการท างาน (Process Innovation) ซ ง จะท าให กระบวนการท างานขององค กรม ประส ทธ ภาพย งข นและสามารถตอบสนองต อภารก จและ ว ตถ ประสงค ขององค กรและ สาธารณชน ผ ใช บร การได ด ท วถ งม ประส ทธ ภาพมากย งข น เพ อให เก ดความ คล องต วในการบร หารจ ดการบรรล ตามเป าหมายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานได ต อไป สร ปและอภ ปรายผลการด าเน นการ สร ปผลการด าเน นการม ผ เข าร บการอบรมผ านหล กส ตรการอบรมท งส น จ านวน 673 คน ตามว ตถ ประสงค ซ งเป นข าราชการประเภทท วไป ระด บปฏ บ ต งาน ช านาญงาน และอาว โส ข าราชการ ประเภทว ชาการระด บปฏ บ ต การ ช านาญการ และช านาญการพ เศษ (ยกเว นห วหน ากล ม) และเจ าหน าท ใน ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ด าเน นการบรรล ตามว ตถ ประสงค ด งน 1. ได เป ดโลกท ศน ให ท นก บความก าวหน าทางด านเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม และ ส งเสร มให ข าราชการส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานสามารถปร บต วและบร หารการ เปล ยนแปลงให เท าท นความก าวหน าทางด านเทคโนโลย 2. ได เสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเพ ม ประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการของข าราชการส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 3. ได พ ฒนาข าราชการให ม ท กษะเก ยวก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศและสามารถ ประย กต ความร ท ได ร บจากการอบรมไปใช ในการท างานอย างม ประส ทธ ภาพ และเก ดประโยชน ส งส ดต อ การปฏ บ ต ราชการ 4. ได ม โอกาสแลกเปล ยนเร ยนร ด านว ชาการและประสบการณ ร วมก น อ นจะเป น ประโยชน ในการประสานงานในโอกาสต อไปได โดยผ านกระบวนการอบรมตามหล กส ตรการฝ กอบรม ประกอบด วย 6 หมวดว ชา ค อ หมวดท 1 แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม ส าหร บข าราชการ

7 ช หมวดท 2 อ นเทอร เน ตและการสร างเคร อข ายส งคมออนไลน (Social Network) หมวดท 3 การพ ฒนาระบบการจ ดท าเอกสารราชการ หมวดท 4 พ ฒนาส อส าหร บการน าเสนองาน หมวดท 5 การใช โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เพ อการว เคราะห ข อม ล หมวดท 6 การพ ฒนาส อโดยใช โปรแกรม Movie Maker ผลปรากฏว าผ เข าร บการอบรมหล กส ตรการอบรมท งส น จ านวน 673 คน ผ านเกณฑ การอบรม ตามหล กเกณฑ ท ก าหนดท กรายแสดงให เห นว าการด าเน นการจ ดโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การพ ฒนาสมรรถนะเทคโนโลย สารสนเทศอย างม ประส ทธ ภาพข าราชการส งก ดส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน โดยม กล มเป าหมายท เข าร บการอบรม ค อ ข าราชการประเภทท วไประด บปฏ บ ต งาน ช านาญงาน อาว โส ประเภทว ชาการระด บปฎ บ ต การ ช านาญการ ช านาญการพ เศษและเจ าหน าท ในส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานได ร บความร ในการอบรม เพ อเป ดโลกท ศน ให ท นก บ ความก าวหน าทางด านเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม ส งเสร มให สามารถปร บต วและบร หารการ เปล ยนแปลงให เท าท นความก าวหน าทางด านเทคโนโลย เสร มสร างความร ความเข าใจ ให น าท กษะ ไป ปฏ บ ต งานและประย กต ความร ในการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน ม โอกาสแลกเปล ยนเร ยนร ด าน ว ชาการและประสบการณ ร วมก น อ นจะเป นประโยชน ในการปฏ บ ต งาน รวมท งการประสานงานทางด าน เทคโนโลย สารสนเทศ ความร ท กษะ ท ได ร บจากการอบรมในคร งน ไปเพ มประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการของข าราชการส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานท ง 6 ด านในการอบรมน าไปใช และ ประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพโดยม องค ประกอบด งน 1. ได เป ดโลกท ศน และทราบถ งแนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม ส าหร บ ข าราชการ ในเร องเทคโนโลย สารสนเทศและนว ตกรรมในย คโลกาภ ว ตน การปร บต วและการพ ฒนาสมรรนะ ทางด านเทคโนโลย ของข าราชการ และบ คลากรทางการศ กษาในย คโลกาภ ว ฒน และแนวโน มเทคโนโลย ในอนาคต 2. ด านอ นเทอร เน ตและการสร างเคร อข ายส งคมออนไลน (Social Network)ได เสร มสร าง ความร ความเข าใจ เร ยนร และฝ กท กษะการใช งาน Application บนอ นเทอร เน ต เช น อ เมล ( ), กระดานโต ตอบอ เล กทรอท กส (Electronic Broad), Chat, การค นหาข อม ลด วย Google และการใช Googleข นส ง, การใช Google Earth, Google Map, Wikipedia รวมถ งการค นหาข อม ลจากเว บไซต ของ ส วนราชการต างๆ

8 ซ การใช งาน Social Network ได แก Facebook, Myspace, Hi5, Twitter และ Blog รวมถ งได สอดแทรกกฎหมายท เก ยวข องก บการกระท าความผ ดทางคอมพ วเตอร เช น พระราชบ ญญ ต ว าด วยการกระท าความผ ดทางคอมพ วเตอร พ.ศ การพ ฒนาระบบการจ ดท าเอกสารราชการได เร ยนร และฝ กท กษะการใช งานโปรแกรม Microsoft office Word, แนะน าส วนประกอบของ Microsoft office Word, การสร างเอกสาร, การพ มพ และการแก ไขข อความ, การตกแต งเอกสารอย างง าย, การต งค าหน ากระดาษส าหร บงานพ มพ, การส งพ มพ เอกสาร, การประย กต ใช Word เพ อการปฏ บ ต งาน, การสร างเอกสารพ เศษ การสร างหน าเว บไซต การ สร างจดหมายเว ยน 4. การพ ฒนาส อส าหร บการน าเสนองาน ได เร ยนร และฝ กท กษะการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint, ได แก การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft office PowerPoint, แนะน าหล กการ สร างงานน าเสนอ, การสร างงานน าเสนออย างง าย, การจ ดการข อความในสไลด, การตกแต งงานน าเสนอ, การใส ร ปภาพ, การพ มพ เอกสารประกอบการน าเสนอ, การประย กต ใช Power point เพ อการปฏ บ ต งาน, กลย ทธ น าเสนองานแบบม ออาช พ 5. การใช โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) ได เร ยนร เพ อการว เคราะห ข อม ลท กษะ การใช งานโปรแกรม Microsoft office Excel, การสร างเอกสาร, การจ ดการ Worksheet, การพ มพ และ การแก ไขข อความ, การตกแต งเอกสารอย างง าย, การต งค าหน ากระดาษส าหร บพ มพ, การส งพ มพ เอกสาร, การค านวณใน Microsoft office Excel 2007, การใช ฟ งก ช นพ นฐานในการค านวณ, การประย กต ใช Excel เพ อการปฏ บ ต งาน รวมถ งการใช งาน Microsoft Excel 2007 ข นส ง, การใช งานมาโคร (Macro), การน าเสนอข อม ลเข าและการส งข อม ลออก (Import/Export), ระบบร กษาความปลอดภ ย 6. การพ ฒนาส อได เร ยนร และฝ กท กษะการจ ดท าส อว ด ท ศน ส าหร บการน าเสนองานข นส ง ด วยโปรแกรม Windows Movie Maker จ งสร ปได ว าเป นการพ ฒนาข าราชการและเจ าหน าท ให เป ดโลกท ศน และทราบถ งแนวโน ม ของเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม สามารถปร บต วและบร หารการเปล ยนแปลงให เท าท นความก าวหน า ทางด านเทคโนโลย เสร มสร างความร ความเข าใจ ท าให ม ท กษะเก ยวก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศและ สามารถประย กต ความร ท ได ร บจากการอบรมไปใช และเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพ การพ ฒนาสมรรถนะไอซ ท การพ ฒนาท กษะในการใช คอมพ วเตอร ได แลกเปล ยนความ ค ดเห นและเป นเคร อข ายการพ ฒนาการร เทคโนโลย สารสนเทศท เหมาะสมก บการปฏ บ ต งาน สามารถ ตอบสนองต อภารก จและว ตถ ประสงค ขององค กรและ สาธารณชน ผ ใช บร การได ด ท วถ งม ประส ทธ ภาพมาก

9 ฌ ย งข น เพ อเป นการเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน การบร หารจ ดการ การพ ฒนา สน บสน นการบร หาร จ ดการศ กษาของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานบรรล ตามว ตถ ประสงค ของโครงการท ก าหนดไว ได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ผลการการประเม นความพ งพอใจในภาพรวม จากการด าเน นฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การพ ฒนาสมรรถนะเทคโนโลย สารสนเทศอย างม ประส ทธ ภาพ ข าราชการ สพฐ. จ านวน 9 ร น รวม 673 คน เป นเพศชายจ านวน 126 คน ค ดเป นร อยละ และเป นเพศหญ งจ านวน 547 คน ค ดเป นร อยละ ม ระด บความพ งพอใจของ ผ เข าร บการอบรมภาพรวมซ งสามารถจ าแนกได ด งน 1. ความพ งพอใจต อว ทยากรภาพรวม จากการด าเน นฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การพ ฒนาสมรรถนะเทคโนโลย สารสนเทศอย างม ประส ทธ ภาพ ข าราชการ สพฐ. จ านวน 9 ร น สามารถสร ปการประเม นผลความพ งพอใจ ต อว ทยากรในภาพรวม ได ด งตารางท 1 ประเด นท ประเม น Mean แปรผล ล าด บ 1. การเตร ยมต วของว ทยากร 4.30 มากท ส ด 1 2. การสร างบรรยากาศ 4.12 มาก 4 3. การยกต วอย างประกอบ 4.14 มาก 3 4. การสร างแรงจ งใจ 4.07 มาก 7 5. การอธ บายครอบคล มและตรงประเด น 4.11 มาก 6 6. เวลาในการบรรยาย 3.82 มาก 9 7. เอกสารประกอบ 4.01 มาก 8 8. ส อประกอบการบรรยาย 4.11 มาก 6 9. ความสามารถในส อสาร 4.12 มาก ความพ งพอใจต อการบรรยายในภาพรวม 4.17 มาก 2 ค าเฉล ยรวม 4.10 มาก

10 ญ แผนภ ม ท 1 แสดงผลความพ งพอใจต อว ทยากรในภาพรวมรายห วข อการประเม น จากตารางท 1 และแผนภ ม ท 1 สามารถสร ปการประเม นผลความพ งพอใจต อว ทยากร พบว า ผ เข าร บการอบรมม ความพ งพอใจของว ทยากรในภาพรวมอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย =4.10) โดยม ความพ งพอใจด านการเตร ยมต วของว ทยากรในการน าเสนอข อม ลมากท ส ด (ค าเฉล ย=4.30) รองลงมา ค อ ความพ งพอใจต อการบรรยาย ( ค าเฉล ย=4.17) การยกต วอย างประกอบการบรรยายเพ อน าเข าส หล กส ตร (ค าเฉล ย =4.14) และการสร างบรรยากาศรวมถ งความสามารถในการส อสารของว ทยากร (ค าเฉล ย=4.12) และเวลาในการบรรยายเป นอ นด บส ดท าย อย ในระด บมากท กด าน ตามล าด บ แสดงให เห หนว าในการอบรมคร งน ว ทยากรม การเตร ยมต วในเร องท บรรยายด และ สามารถถ ายถอด ส อสาร อธ บายครอบคล ม ตรงประเด น ม เอกสารและส สอประกอบ การยกต วอย าง การสร าง บรรยากาศ แรงจ งใจ ท าให ผ เข าร บการอบรมเข าใจและได ร บความร จากการบรรยายได เหมาะสมก บห วข อ บรรยายและในภาพรวม 2. ความพ งพอใจต อว ทยากรรายหมวดของหล กส ตรร ผลการประเม นความพ งพอใจต อว ทยากรรายหมวดว ชาของหล กส ตรม ระด บความพ งพอใจ ของผ ผ เข าร บการอบรมพบว า ผ เข าร บการอบ บรมม ความพ พ งพอใจและได ร บความร จากว ทยากรรวมอย ใน ระด บมาก (ค าเฉล ยย 4.09) ท กรายหมวด ด งน ผลการประเม นความพ งพอใจด านว ทยากร พบว าผ เข าร บการอบรมม ความพ งพอใจ และได ร บความร จากว ทยากรอย ย ในระด บมากก (ค าเฉล ย = 4.09) หมวดท 1 แนวโน มของเทคโนโลย ย สม ยใหม

11 ฎ ส าหร บข าราชการ (ผศ.ดร.พรรณ สวนเพลง) ม ความพ งพอใจอย ในระด บมากท ส ด (ค าเฉล ย = 4.33) หมวดท 2 อ นเทอร เน ตและการสร างเคร อข ายส งคมออนไลน (Social Network) (ดร.ว ชชา ฉ มพล ) ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 4.08) หมวดท 3 การพ ฒนาระบบการจ ดท าเอกสารราชการ (ดร.ราเชนทร บ ญลอยสง) ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 4.05) หมวดท 4 พ ฒนาส อส าหร บ การน าเสนองาน (ดร.หท ยกาญจน ช ตระก ล) ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 4.05) หมวดท 5 การใช โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เพ อการว เคราะห ข อม ล (ดร.ศ ร ล กษณ หล อพ นธ มณ ) ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 4.08) หมวดท 6 การพ ฒนาส อโดยใช โปรแกรม Movie Maker (ดร.ศ ร ล กษณ หล อพ นธ มณ และ ดร.หท ยกาญจน ช ตระก ล) ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 4.02) แสดงให เห นว าการด าเน นการจ ดโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การพ ฒนา สมรรถนะเทคโนโลย สารสนเทศอย างม ประส ทธ ภาพข าราชการส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน โดยม กล มเป าหมายท เข าร บการอบรม ค อ ข าราชการประเภทท วไประด บปฏ บ ต งาน ช านาญงาน อาว โส ช านาญการ ช านาญการพ เศษและเจ าหน าท ในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ท ได ร บความร ในการอบรมม ความพ งพอใจอย ในระด บมากท ง 6 รายหมวดว ชาและท กว ทยากร การด าเน นการจ งม ประส ทธ ภาพส งผลให ผ เข าร บการอบรมท กรายผ านเกณฑ การอบรมตามหล กเกณฑ ท ก าหนดท กราย จ งเป นการเป ดโลกท ศน ให ท นก บความก าวหน าทางด านเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม และส งเสร มให สามารถปร บต วและบร หารการเปล ยนแปลงให เท าท นความก าวหน าทางด านเทคโนโลย เสร มสร างความร ความเข าใจ ให น าท กษะเพ อไปปฏ บ ต งานและประย กต ความร ในการเพ มประส ทธ ภาพ การปฏ บ ต งานและในการอบรมได ม โอกาสแลกเปล ยนเร ยนร ด านว ชาการและประสบการณ ร วมก น อ นจะเป น ประโยชน ในการประสานงานทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ ความร ท กษะ ท ได ร บจากการอบรมในคร งน จ งสามารถน าความร ไปเพ อเพ มประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการของข าราชการส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐานท ได ร บความร ท ง 6 ด านในการอบรมไปประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. ความพ งพอใจโครงการรายด านในภาพรวม จากการด าเน นฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การพ ฒนาสมรรถนะเทคโนโลย สารสนเทศอย างม ประส ทธ ภาพ ข าราชการ สพฐ. จ านวน 9 ร น รายละเอ ยดด งตารางท 2

12 ประเด นท ประเม น ค าเฉล ย แปลผลระด บ ความพ งพอใจ ความค ดเห นเก ยวก บเอกสาร/ส ออ ปกรณ 4.07 มาก 1. เอกสารประกอบครอบคล มเน อหาท จ ดอบรม 4.11 มาก 5 2. เอกสารม รายละเอ ยดเพ ยงพอท จะน าไปประย กต ใช ได 3.99 มาก 9 3. ความช ดเจนของส อโสตท ศน ปกรณ 4.09 มาก 7 4. ความพร อมของอ ปกรณ /เคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรม 4.10 มาก 6 ความค ดเห นเก ยวก บการประชาส มพ นธ 3.98 มาก 1. การประชาส มพ นธ ข อม ลโครงการอบรม 3.87 มาก การให บร การตอบค าถามเก ยวก บโครงการอบรม 3.93 มาก ความสะดวกในการส งแบบตอบร บเข าร วมโครงการอบรม 4.00 มาก 8 ความค ดเห นเก ยวก บสถานท 4.20 มาก 1. ความเหมาะสมของสถานท ท ใช ในการอบรม 4.22 มากท ส ด 1 2. ความสะอาดของสถานท อบรม 4.20 มาก 2 3. การจ ดห อง แสง และบรรยากาศของห องอบรม 4.19 มาก 3 ความค ดเห นเก ยวก บอาหารและการบร การ 4.04 มาก 1. ปร มาณ รสชาต และความสะอาดของอาหารและเคร องด ม 3.94 มาก ค ณภาพและความหลากหลายของอาหารและเคร องด ม 3.86 มาก พน กงานม ความพร อมในการให บร การ 4.13 มาก 4 4. พน กงานแต งกาย และม ก ร ยา วาจา ส ภาพ 4.22 มากท ส ด 1 ล าด บ ฏ ประเด นท ประเม น ค าเฉล ย แปลผลระด บ ความพ งพอใจ ล าด บ การน าไปประย กต ใช ก บการปฏ บ ต งาน 3.84 มาก 1. ม ความม นใจและสามารถน าความร ท ได ร บไปใช ในการ 3.87 มาก 14 ปฏ บ ต งานได 2. พ ฒนาศ กยภาพในการท างาน 3.84 มาก 16

13 ฐ 3. สามารถแลกเปล ล ยนความร ข อค ดเห น ประสบการณ ซ งก น และก น ค าเฉล ยผลการประเม น มาก มาก 17 แผนภ ม ท 2 แสดงผลความพ งพอใจโครงการฯในภาพรวมรายห วข อการประเม น จากตารางท 2 และแผนภ ม ท 2 สามารถสร ปการประเม นผลความพ งพอใจต อภาพ โครงการในภาพรวมรายด าน ผลการว เคราะห พบว าผลการประเม นการด าเน นโครงการฝ กอบรมรายด าน ม ระด ด บความพ งพอใจของผ เข าร บการอบรมภาพรวมอย ในระด บมาก ( ค าเฉล ย = 4.03) สร ปผลรายด าน ปรากฎด งน 3.1 ความพ พ งพอใจเก ยวก บเอกสารและส ออ ปกรณ ภาพรวมอย ใ ย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 4.07) ซ งม ความพ งพอใจด านเอกสารประกอบครอบคล มเน อหาท จ ดอบรม ม ความพ พ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 4.11) ความพร อมของอ ปกรณ /เคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรมม ความพ งพอใจอย ในระด บ มาก (ค าเฉล ย = 4.10) ความช ดเจนของส อโสตท ศน ปกรณ ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 4.09) และเอกสารม รายละเอ ยดเพ ยงพอท จะน าไปประย กต ใช ได ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 3.99) 3.2 ความพ พ งพอใจเก ยวก ก บการประชาส มพ นธ ภาพรวมอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 3.98) ซ งม ความพ งพอใจด านความสะดวกในการส งแบบตอบร บเข าร วมโครงการอบรมม ความพ พ งพอใจอย ในระด บมาก

14 (ค าเฉล ย = 4.00) การให บร การตอบค าถามโครงการม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 3.93) และการประชาส มพ นธ ข อม ลโครงการอบรมม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 3.87) 3.3 ความพ งพอใจเก ยวก บสถานท ภาพรวมอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 4.20) ซ งม ความพ งพอใจด านความเหมาะสมของสถานท ท ใช ในการอบรมม ความพ งพอใจอย ในระด บมากท ส ด (ค าเฉล ย = 4.22) ความสะอาดของสถานท ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 4.20) และการจ ดห อง แสง และบรรยากาศของห องอบรมม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 4.19) 3.4 ความพ งพอใจเก ยวก บอาหารและการบร การ ภาพรวมอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 4.04) ซ งม ความพ งพอใจด านพน กงานแต งกายและม ก ร ยา วาจา ส ภาพ ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก ท ส ด (ค าเฉล ย = 4.22) พน กงานม ความพร อมในการให บร การม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 4.13) ปร มาณและรสชาต อาหารและความสะอาดของอาหารและเคร องด มม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 3.94) และค ณภาพและความหลากหลายของอาหารและเคร องด มม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 3.86) 3.5 ความพ งพอใจในการน าความร ไปประย กต ใช ก บการปฏ บ ต งาน ภาพรวมอย ใน ระด บมาก (ค าเฉล ย = 3.84) ซ งม ความพ งพอใจเก ยวก บการพ ฒนาศ กยภาพในการท างานม ความพ งพอใจ อย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 3.84) สามารถแลกเปล ยนความร ข อค ดเห น ประสบการณ ซ งก นและก น ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 3.80) และม ความม นใจและสามารถน าความร ท ได ร บไปใช ในการปฏ บ ต งานได ม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก (ค าเฉล ย = 3.87) แสดงให เห นว าจากผลการประเม นผลการฝ กอบรมพบว าผ เข าร บการอบรมม ความพ งพอใจ ในการเข าร บการอบรมอย ในระด บมากท กด านแสดงถ งความพร อมและประส ทธ ภาพในการจ ดอบรมในคร งน ของห องอบรม ด านสถานท ม ความเหมาะสม ท งด านความสะอาดและการจ ดห อง แสง และบรรยากาศ ด านเอกสารและส ออ ปกรณ ครอบคล มเน อหาท จ ดอบรม ม ความพร อมของอ ปกรณ / เคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการอบรมม ความช ดเจนของส อโสตท ศน ปกรณ และเอกสารม รายละเอ ยด เพ ยงพอ ท จะน าไปประย กต ใช ได ด านอาหารและการบร การ การแต งกายและม ก ร ยา วาจา ส ภาพ พน กงานม ความพร อม ในการให บร การ ปร มาณและรสชาต อาหารและความสะอาดของอาหารและเคร องด ม และค ณภาพและ ความหลากหลายของอาหารและเคร องด ม ด านการประชาส มพ นธ ม ความสะดวกในการส งแบบตอบร บเข าร วมโครงการ ม การให บร การ ตอบค าถาม และการประชาส มพ นธ ข อม ลโครงการอบรม ฑ

15 ฒ ด านการน าความร ไปประย กต ใช ก บการปฏ บ ต งาน ม การพ ฒนาศ กยภาพในการท างาน สามารถแลกเปล ยนความร ข อค ดเห น ประสบการณ ซ งก นและก น และม ความม นใจและสามารถน าความร ท ได ร บไปใช ในการปฏ บ ต งานได จ งส งผลให การด าเน นการโครงท าให ผ เข าร บการอบรมได ร บความร และท กษะทางด าน เทคโนโลย สารสนเทศท ได ร บจากการอบรมไปประย กต ใช ก บการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาศ กยภาพในการ ท างาน ตามภารก จของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ซ งจะเป น เคร องม อ หร อ อาว ธ ท ส าค ญเป นอย างย งในการบร หารจ ดการองค กร ช วยให การด าเน นงานขององค กรม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล เพ อให สอดคล องก บการเตร ยมก าล งคนภาคร ฐให สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ ต อไป สร ปผลการด าเน นการโดยรวมพบว าม ผ ผ านหล กส ตรการอบรมท งส น จ านวน 673 คน ตามว ตถ ประสงค ซ งเป นข าราชการประเภทท วไป ระด บปฏ บ ต งาน ช านาญงาน และอาว โส ข าราชการ ประเภทว ชาการระด บปฏ บ ต การ ช านาญการ และช านาญการพ เศษ (ยกเว นห วหน ากล ม) และเจ าหน าท ใน ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดยผ านกระบวนการอบรมตามหล กส ตรการฝ กอบรม ประกอบด วย 6 หมวดว ชา ผ เข าร บการอบรมม ความพ งพอใจอย ในระด บมากข นไปท กด านของผลการ ด าเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การพ ฒนาสมรรถนะเทคโนโลย สารสนเทศอย างม ประส ทธ ภาพ ข าราชการ สพฐ. จ งประสบความส าเร จเป นอย างด ย ง และบรรล ตามว ตถ ประสงค ของ โครงการท ได ต งไว อย างครบถ วนท กประการ จ งสามารถน าความร และท กษะทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ ท ได ร บจากการอบรมไปประย กต ใช ก บการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาศ กยภาพในการท างาน ตามภารก จของ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานซ งจะเป น เคร องม อ หร อ อาว ธ ท ส าค ญเป นอย างย ง ในการบร หารจ ดการองค กรท จะน าไปส การเสร มสร างระบบราชการให ท นสม ย ซ งสน บสน นให ส วนราชการ สามารถประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารสม ยใหม เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน และบร หารงาน บร การประชาชนให เป นร ปแบบของร ฐบาลอ เล กทรอน กส ม มาตรฐานความร ความสามารถ ท กษะและสมรรถนะท จ าเป นส าหร บต าแหน งข าราชการพลเร อนสาม ญของส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน จ งเป นการด าเน นการพ ฒนาให ข าราชการเจ าหน าท ให ม ความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะท จ าเป นตามท ส าน กงาน ก.พ. ก าหนดและสอดคล องความจ าเป นในการปฏ บ ต งานท ต อง พ ฒนาก าล งคนท ม ค ณภาพเพ อรองร บการพ ฒนาประเทศส ส งคมฐานความร และนว ตกรรม ท งบ คลากรด าน เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT Professional) ซ งสามารถน าความร และท กษะทางด าน เทคโนโลย สารสนเทศท ได ร บจากการอบรมไปประย กต ใช ก บการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาศ กยภาพในการ ท างาน ตามภารก จเพ อเป นการเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานโดยใช เทคโนโลย ช วยให การด าเน นงาน

16 ณ ขององค กรม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล เพ อให สอดคล องก บการเตร ยมก าล งคนภาคร ฐให สามารถ ปฏ บ ต งานใช เทคโนโลย อย างเท าท น สน บสน นการปฏ บ ต งานตอบสนองภารก จส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ซ งม ภารก จเก ยวก บการจ ดและส งเสร มการจ ดการศ กษาข นพ นฐานโดย ม โรงเร ยน ในความร บผ ดชอบ 31,424 โรงเร ยน/76 ศ นย การศ กษาพ เศษ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 225 แห ง ม อ ตราก าล งข าราชการคร ท งส นประมาณ 424,406 ราย และในส วนกลางข าราชการพลเร อนสาม ญ 1,061 ราย พน กงานราชการ 38 ราย และล กจ างประจ า 203 ราย ในการปฏ บ ต งานได ใช องค ความร ในการอบรมในคร งน ม ไปส งเสร มสน บสน นในการด าเน นการตามกรอบอ านาจหน าท ก าหนดไว ด งน 1. จ ดท าข อเสนอนโยบาย แผนพ ฒนาการศ กษา มาตรฐานการจ ดการศ กษา และหล กส ตร แกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน 2. ก าหนดหล กเกณฑ แนวทาง และด าเน นการเก ยวก บการสน บสน นทร พยากร การจ ดต ง จ ดสรรทร พยากร และบร หารงบประมาณอ ดหน นการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน 3. พ ฒนาระบบการบร หารและส งเสร มประสานงานเคร อข ายข อม ลสารสนเทศ การน า เทคโนโลย สารสนเทศไปใช ในการเร ยนการสอน รวมท งส งเสร มการน เทศ การบร หาร และการจ ดการศ กษา 4. ต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของเขตพ นท การศ กษา 5. พ ฒนานว ตกรรมทางการศ กษา ประสาน ส งเสร ม สน บสน น และก าก บด แลการจ ด การศ กษาข นพ นฐาน การศ กษาเพ อคนพ การ ผ ด อยโอกาส และผ ม ความสามารถพ เศษ และประสาน ส งเสร มการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของเอกชน องค กรปกครองส วนท องถ น บ คคล ครอบคร ว องค กรช มชน องค กรเอกชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการ และสถาบ นส งคมอ นของเขตพ นท การศ กษา 6. ด าเน นการเก ยวก บงานเลขาน การของคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 7. ปฏ บ ต งานอ นใดตามท กฎหมายก าหนดให เป นอ านาจหน าท และความร บผ ดชอบของ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน หร อตามท ร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย และโดยผลการอบรมในโครงการน โดยกล มเป าหมายเป นข าราชการส งก ดส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ภายใต การบร หารงานตามแบ งส วนราชการตามกฎกระทรวงได 10 ส าน กด งน 1. ส าน กอ านวยการ (Bureau Director) 2. ส าน กการคล งและส นทร พย (Bureau of Finance and Asset Management) 3. ส าน กต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน (Bureau Monitoring and Evaluation. Education) 4. ส าน กทดสอบทางการศ กษา (Bureau of Education Testing Service)

17 ด 5. ส าน กเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน (Agency for Instructional Technology) 6. ส าน กนโยบายและแผนการศ กษาข นพ นฐาน (Bureau of Policy and primary education) 7. ส าน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ ( Bureau of Special Education) 8. ส าน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา Bureau of Educational Innovation Development 9. ส าน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ คคลและน ต การ ((Bureau of Personel Administration Development and Legal Affairs) 10. ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา (Academic and educational standards) นอกจากส วนราชการตามกฎกระทรวง การแบ งส วนราชการด งกล าวข างต นกล มเป าหมาย ย งครอบคล ม ท ส วนราชการก าหนดให ม ในหน วยงานค อ หน วยตรวจสอบภายในกล มพ ฒนาระบบบร หาร และย งได ก าหนดให ม ส วนราชการภายในเพ มเต ม 7 หน วยงาน ได แก ส าน กพ ฒนาการศ กษาเขตพ ฒนา พ เศษจ งหว ดชายแดนภาคใต ส าน กส งเสร มและประสานงานก จการน กเร ยน สถาบ นส งเสร มและพ ฒนาการ เร ยนการสอนภาษา ส าน กพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาข นพ นฐาน ส าน กบร หารงานการ ม ธยมศ กษาตอนปลาย ส าน กบร หารงานการศ กษาภาคบ งค บ และศ นย พ ฒนาการน เทศและเร งร ดค ณภาพ การศ กษาข นพ นฐาน ซ งการเพ มหน วยงาน เพ อให การด าเน นงานเข มแข ง และครอบคล มมากข น โดยสร ปผลการด าเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การพ ฒนาสมรรถนะ เทคโนโลย สารสนเทศอย างม ประส ทธ ภาพข าราชการ ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จ งเป นการพ ฒนาสมรรถนะให ข าราชการสามารถน าความร และท กษะทางด านเทคโนโลย สารสนเทศท ได ร บ จากการอบรมไปประย กต ใช ก บการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาสมรรถนะและศ กยภาพในการปฏ บ ต งาน เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานโดยใช เทคโนโลย ช วยให การด าเน นงานขององค กรให ม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล โดยสอดคล องก บการเตร ยมก าล งคนภาคร ฐให สามารถปฏ บ ต งานใช เทคโนโลย อย างเท าท น สน บสน นการปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท ให บรรล พ นธก จของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐานในการพ ฒนา ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษา ให ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บการศ กษา อย างม ค ณภาพ โดยเน นการพ ฒนาผ เร ยนเป นส าค ญ เพ อให ผ เร ยนม ความร ม ค ณธรรมจร ยธรรม ม ความสามารถตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานและการพ ฒนาส ค ณภาพระด บสากล ได อย างม ประส ทธ ภาพตพร อมส ประชาคมอาเซ ยนต อไป ป ญหา อ ปสรรค ข อเสนอแนะ

18 ต ป ญหา อ ปสรรคและข อเสนอแนะท ได จากการอบรมหล กส ตร การพ ฒนาสมรรถนะ เทคโนโลย สารสนเทศอย างม ประส ทธ ภาพ ข าราชการส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สามารถสร ปได ด งน ป ญหา 1. พ นฐานทางเทคโนโลย สารสนเทศของผ เข าร บการอบรมไม เท าก น ท าให ระหว างการ อบรมปฏ บ ต ไม เข าใจและท าตามว ทยากรไม ท น 2. เวลาท ใช ในการอบรมไม เพ ยงพอเม อเท ยบก บเน อหาของการอบรม 3. จ านวนผ เข าอบรมต อร นมากเก นไปท าให ด แลไม ท วถ ง 4. ว ทยากรบรรยายเร วเก นไป 5. ผ ช วยว ทยากรม น อยเก นไป ข อเสนอแนะจากผ เข าร บการอบรม 1. ควรม การปร บพ นฐานของผ เข าร บการอบรมก อน 2. ควรม การจ ดกล มตามพ นฐานของผ อบรมจะท าให พ ฒนาศ กยภาพของผ เข าร บการ อบรมได อย างแท จร ง 3. ควรม การจ ดโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การด านเทคโนโลย สารสนเทศอย างต อเน องเพ อ การพ ฒนาท ด ข น 4. ควรเพ มเวลาในการอบรมให เพ ยงพอต อเน อหาของการอบรม 5. ควรม การอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตรการพ ฒนาสมรรถนะเทคโนโลย สารสนเทศข นส ง ส าหร บข าราชการ สพฐ. จ านวน 5 หล กส ตร 1. การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint ข นส ง (Advance Microsoft PowerPoint) 2. การใช โปรแกรม Microsoft Excel ข นส ง (Advance Microsoft Excel) 3. การใช ต ดต อว ด ท ศน ด วยโปรแกรม Movie Maker ข นส ง (Advance Movie Maker) 4. การพ ฒนาเว บไซด ด วยโปรแกรม Dreamweaver

19 6. เพ อเตร ยมต วส อาเซ ยน เห นควรม การพ ฒนาหล กส ตร การพ ฒนาสมรรถนะ เทคโนโลย สารสนเทศข นส งส าหร บข าราชการ ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต อไป ถ ข อเสนอแนะโดยภาพรวม เพ อให โครงการเก ดประส ทธ ภาพส งส ดและเก ดการพ ฒนาอย างต อเน อง ส งท จ าเป นในการ ด าเน นการค อ 1. ควรจ ดงบประมาณในการจ ดสรรพ ฒนาบ คลากรตามความต องการพ ฒนาศ กยภาพ ด านสมรรถนะเทคโนโลย สารสนเทศให ท นสม ยเหมาะก บสภาพการใช งานในป จจ บ นและม การต ดตามด แล ประเม นผล รวมท งการประเม นประส ทธ ภาพหล งการอบรมเพ อพ ฒนาอย างต อเน อง ท งน เพ อการก าวท น เปล ยนแปลงของเทคโนโลย ท รวดเร ว 2. การพ ฒนาบ คลากรด าน ICT ควรม การพ ฒนาท งในส วนกลางและส วนภ ม ภาค โดยใน การพ ฒนาในส วนกลางโดยให ส งบ คลากรต นแบบเข าร บการฝ กอบรม แล วน ามาเผยแพร แก บ คลากร ในหน วยงานต อไป ส วนอ กด านหน งค อการพ ฒนาโดยจ ดสรรงบประมาณมาให จ ดก จกรรมพ ฒนาบ คลากร เองตามความต องการและความสนใจ 3. การพ ฒนาบ คลากรด าน ICT ควรเพ มเต มงบประมาณในด านส อ อ ปกรณ เทคโนโลย ท น ามาใช ในการปฏ บ ต งาน เพ อรองร บเทคโนโลย ใหม ๆ ในองค กร เช น ท าการพ ฒนาซอฟแวร และ ฮาร ดแวร อ ปกรณ ทางคอมพ วเตอร ส าหร บ ด านการท างาน และอ ปกรณ ทางดารเคร อข ายท เหมาะสม เพ อเพ อประส ทธ ภาพในการท างานในหน วยงาน ท าให เก ดการเร ยนร ท ง าย และสามารถน าไปใช ให เก ด ประโยชน ส งส ด 4. ส วนกลางควรม หล กส ตรกลางในการพ ฒนาบ คลากรด าน ICT ท เป นนว ตกรรมใหม ๆ เพ อน ามาใช ประโยชน ในการปฏ บ ต งาน ท จ ดอบรมโดยส วนกลาง 5. เพ อให กระบวนการพ ฒนาท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศของข าราชการส งก ด คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ม ความต อเน อง และม ประส ทธ ภาพ ควรต องได ร บการฝ กท กษะการใช เทคโนโลย สารสนเทศข นส ง เพ อเป นก าล งส าค ญในการน าความร ความสามารถและท กษะเป นน กปฏ บ ต งาน ท สามารถใช เทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม สน บสน นการปฏ บ ต ราชการท กภาคส วนตามแนวทางการพ ฒนา ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐเพ อข บเคล อนองค กรให สามารถปฏ บ ต งานบรรล เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล และสามารถบ รณาการการใช เทคโนโลย สารสนเทศข นส งและท กษะ ภาษาอ งกฤษให รองร บการเป นประชาคมอาเซ ยนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ได

20 ท 6. เพ อเตร ยมต วส อาเซ ยน เห นควรม การพ ฒนาหล กส ตร การพ ฒนาสมรรถนะ เทคโนโลย สารสนเทศข นส งส าหร บข าราชการส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ส อาเซ ยน ต อไป

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 ความเป นมา การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของบ คลากร วศ. เป นก จกรรมย อยภายใต โครงการพ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกรมว ทยาศาสตร บร การ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง

โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง นโยบาย สพป. พ ทล ง เขต 2 ด านค ณภาพ ข อท 4 มาตรฐานส าน กงาน มาตรฐานท 1 ต วบ งช ท 1 (2),(3) จ ดเน น สพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

อาย Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 21-30 ป 12 31.60 31.60 31.60

อาย Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 21-30 ป 12 31.60 31.60 31.60 สร ปการฝ กอบรมคอมพ วเตอร เร อง การใช งานโปรแกรม PowerPoint 2007 ว นจ นทร ท 18 ม ถ นายน 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห องอบรม 101 ส าน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ฝ ายสารสนเทศงานว จ ย สถาบ นว

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ

หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ แนะน ารายว ชา แนะนารายวชา 0012005 Computer and Presentation Anirut By Saiysing ค าอธ บายรายว ชา คาอธบายรายวชา หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ ว ตถประสงค

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information