รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report)"

Transcription

1 โครงการส ารวจความค ดเห นและท ศนคต ทางส งคมรายไตรมาส เร อง เง นด วน : ท พ งหร อหล มพรางของคนร อนเง น เสนอต อ ส าน กพ ฒนาฐานข อม ลและต วช ว ดภาวะส งคม ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต เสนอโดย 128/ อาคารพญาไทพลาซ า ช น 19 ห องเอ-บ ถนนพญาไท เขตราชเทว กร งเทพฯ Tel : (66) , Fax : (66) หน าท 1

2 สารบ ญ หน า ค าน า บทสร ปส าหร บผ บร หาร 1 6 บทท 1 บทน า หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค ขอบเขตการศ กษา แนวทางการศ กษาและว ธ การด าเน นงานทางเทคน ค (Research Methodology) ผลส มฤทธ งานท คาดหว ง (Results) ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ น ยามศ พท เฉพาะ 1-14 บทท 2 งานทบทวนวรรณกรรม พ ฒนาการบร การเง นด วน ร ปแบบการโฆษณาบร การของผ ให บร การเง นด วน พฤต กรรมการใช เง นด วน ประโยชน ของเง นด วน ป ญหาท เก ดจากเง นด วน ข อกฎหมายท ส าค ญๆ เก ยวก บเง นด วน นโยบายและมาตรการของร ฐบาลในการด านการแก ไขป ญหาหน เง นด วน 2-9 บทท 3 ผลการส ารวจ ส วนท 1 ผลการส ารวจส ดส วนการม ภาระหน ส นของประชาชนในกล มอาช พต าง ๆ 3-1 ส วนท 2 ผลการส ารวจสภาพการก เง นด วนของประชาชนในกล มอาช พต าง ๆ 3-3 ส วนท 3 การส มภาษณ เช งล กล กหน 3-17 ส วนท 4 การส มภาษณ เช งล กเจ าหน 3-23 (1)

3 สารบ ญ หน า บทท 4 สร ปและเสนอแนะ พ ฒนาการของเง นด วน การโฆษณาบร การของผ ให บร การเง นด วน ประโยชน ของเง นด วน ป ญหาท เก ดจากเง นด วน นโยบายและมาตรการของร ฐบาลในการด านการแก ไขป ญหาหน เง นด วน ผลการส ารวจ ข อเสนอแนะ 4-7 บรรณาน กรม 1-2 ภาคผนวก 1-53 ภาคผนวกท 1 ตารางแสดงผลการส ารวจส ดส วนการม ภาระหน ส นของประชาชน ผ1-1 ผ1-6 ในกล มอาช พต าง ๆ ภาคผนวกท 2 ตารางแสดงผลการส ารวจสภาพการก เง นด วนของประชาชน ผ2-1 ผ2-53 ในกล มอาช พต าง ๆ ภาคผนวกท 3 ต วอย างการส มภาษณ เช งล กล กหน ผ3-1 ผ3-11 ภาคผนวกท 4 ต วอย างการส มภาษณ เช งล กเจ าหน ผ4-1 ผ4-5 ภาคผนวกท 5 แบบสอบถาม 1 10 (2)

4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2552

5 บทสร ปส าหร บผ บร หาร Exclusive Summary โครงการส ารวจความค ดเห นและท ศนคต ทางส งคมรายไตรมาสเร อง เง นด วน : ท พ งหร อ หล มพรางของคนร อนเง น ม ว ตถ ประสงค เพ อต องการทราบถ งพ ฒนาการและร ปแบบการ ให บร การเง นด วนในป จจ บ น ทราบถ งเง อนไขของการให ก ในล กษณะเง นด วน ทราบถ งพฤต กรรม การใช เง นด วนของกล มอาช พต าง ๆ ตลอดจนข อจ าก ดในการเข าถ งส นเช อในระบบสถาบ นการเง น และแหล งเง นท นอ น ๆ ตลอดจนทราบถ งป ญหาท ตามมาจากหน เง นด วนต อตนเอง ครอบคร ว เศรษฐก จ และส งคม โดยด าเน นการศ กษาจากเอกสารต าง ๆ ท เก ยวข อง รวมท งการส ารวจ ภาคสนามในท วท กภ ม ภาคของประเทศก บกล มอาช พต าง ๆ ได แก น กเร ยน /น ส ต/น กศ กษา พ อบ าน/แม บ าน/ผ เกษ ยณอาย เกษตรกร พ อค า/แม ค า/ผ ประกอบอาช พอ สระ ล กจ าง/พน กงานธ รก จ ภาคเอกชน และข าราชการ/พน กงานร ฐว สาหก จ ซ งแบ งการส ารวจออกเป น 2 ส วน ค อ ส ารวจส ดส วนการม ภาระหน ส นของประชาชนในกล มอาช พต าง ๆ จ านวน 2,015 ต วอย าง และการ ส ารวจสภาพการก เง นด วนของประชาชนในกล มอาช พต าง ๆ จ านวน 2,047 ต วอย าง ผลการศ กษา สร ปได ด งน 1. พ ฒนาการของเง นด วน เง นด วนในป จจ บ นม ท งท เป นเง นด วนในระบบและเง นด วนนอกระบบ โดยเง นด วนในระบบ หมายถ ง เง นด วนท ให ก โดยสถาบ นการเง นท ไม ใช ธนาคาร ม เง อนไขการให ก ท ผ อนปรนกว าธนาคาร แต ส วนใหญ ให เง นก จ านวนไม มาก หร อให ซ อส นค าเง นผ อน หร อจ าน ารถยนต เป นหล กประก น ส วนของเง นด วนนอกระบบหมายถ งเง นก นอกระบบ เง นด วนในอด ตส วนใหญ จะเป นการก เป นเง นสด แต ป จจ บ นได ม การพ ฒนาร ปแบบของ เง นด วนใหม ๆ โดยอาศ ยเคร องม อทางการเง นท เก ดข นใหม ๆ เช น บ ตรเครด ต บ ตรซ อส นค า เง นผ อน เป นต น โดยท าการร ดบ ตรซ อส นค าจากร านค าท ให บร การเง นด วน แต ไม ได ร บส นค าไป จร ง ร บเป นเง นสดท ม ม ลค าต ากว าส นค าท ซ อค อนข างมาก ท าให ผ ซ อม ภาระต องผ อนช าระดอกเบ ย และเง นต นให ก บผ ออกบ ตรส งกว าท ควรจะเป น ในขณะท ผ ให ก ก จะน าส นค าไปขายในราคาถ ก เน องจากซ อจากผ ก ในราคาต า ซ งเป นการอาศ ยช องว างของการอน ม ต บ ตรเครด ต/บ ตรซ อส นค า เง นผ อน และการร อนเง นของผ ก มาหาก าไรส วนตน ส งผลให ร านค าท ขายส นค าอย างส จร ตไม สามารถขายส นค าได เน องจากราคาส งกว าร านค าในล กษณะน และท าให บร ษ ทผ ออกบ ตรต องร บ (1)

6 ความเส ยงในการให ก แทนผ ให ก นอกระบบ ในขณะท ผ ให ก นอกระบบร บแต ประโยชน นอกจากน ย งพบว าผ ให ก นอกระบบย งม การท าน ต กรรมอ าพรางโดยการท าเป นส ญญาเช าซ อส นค าแทนส ญญา เง นก เพ อหล กเล ยงป ญหาการเร ยกเก บดอกเบ ยในอ ตราส งกว าท กฎหมายก าหนด 2. การโฆษณาของผ ให บร การเง นด วน เง นด วนนอกระบบน นป จจ บ นม ผ ให บร การอย เป นจ านวนมาก ในอด ตจะทราบก นใน วงแคบๆ ท ม กจะเป นการบอกต อก นในช มชน ป จจ บ นม การท าธ รก จเง นด วนนอกระบบในวงกว าง ม การประกาศตามเสาไฟฟ า ต โทรศ พท ป ายรถประจ าทาง สะพานลอย อ นเตอร เน ต หน งส อพ มพ อย างเป ดเผยเป นจ านวนมาก โดยใช ข อความจ งใจต างๆ ในการด งด ดล กค า การส งเสร มการขาย อย างเป ดเผยของเง นด วนในระบบและเง นด วนนอกระบบม ส วนกระต นให ม การก เง นด วน ก นเป นจ านวนมาก 3. ป ญหาท เก ดจากเง นด วน เง นด วนก อให เก ดป ญหาหลายประการ ได แก การค ดดอกเบ ยในอ ตราท ส งมาก บางรายส ง ถ งร อยละ 1,825 ต อป เม อไม สามารถผ อนช าระได เจ าหน นอกระบบก จะใช ว ธ การทวงหน ท ร นแรง เพ อสร างความหวาดกล วให ก บล กหน บางรายถ กท าร ายถ งข นเส ยช ว ต ด งน นเม อก เง นด วน นอกระบบแล ว จ งเปร ยบเสม อนตกหล มพรางของนายท นเง นก ตลอดไป และต องอย ด วยความ หวาดกล ว ส งผลกระทบต อท งด านส ขภาพกายและส ขภาพจ ต ตลอดจนส งผลกระทบต อครอบคร ว ป ญหาการทวงหน น นไม ใช แต เฉพาะเง นด วนนอกระบบเท าน น เง นด วนในระบบก ม กม กระบวนการทวงหน ท แฝงไปด วยการข มข การละเม ดส ทธ เช นเด ยวก น ซ งถ อว าเป นส งท ผ ดกฎหมาย ในขณะท ล กหน ส วนใหญ ไม กล าต อส เพ อความเป นธรรมด วยสาเหต ต างๆ เช น ฐานะยากจน ไม ม ความร ด านกฎหมาย ไม ม เง นท จะไปจ างทนายมาส คด ไม ทราบว าจะไปขอความ ช วยเหล อจากใคร และไม ต องการให ม เร องราวบานปลายออกไปอ ก จ งต องตกเป นฝ ายท แบกร บ ป ญหาต างๆ ท บ บค นเข ามา ท าให ล กหน เก ดความเคร ยด ไม เป นอ นท างาน บางรายลาออกจากงาน บางรายอาจค ดส นฆ าต วตายเพ อหน หน (2)

7 4. นโยบายและมาตรการของร ฐบาลในด านการแก ไขป ญหาหน เง นด วน ในส วนของการแก ไขป ญหาหน นอกระบบน นร ฐบาลม โครงการแก ไขป ญหาหน ส น ภาคประชาชน โดยกระทรวงการคล งได จ ดต งศ นย อ านวยการปฏ บ ต การแก ไขป ญหาหน ส น ภาคประชาชน เพ อท าหน าท ประสานงานก บศ นย อ านวยการต อส เพ อเอาชนะความยากจนจ งหว ด (ศตจ.) โดยตรง และได ด าเน นการโครงการกองท นหม บ านและช มชนเม อง เพ อให ประชาชนใน หม บ านและช มชนต างๆ สามารถเข าถ งแหล งเง นท นส าหร บการประกอบอาช พ และได ด าเน นการ ธนาคารประชาชน โดยการให ธนาคารออมส นและธนาคารเพ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร ให เง นก แก ประชาชนท ม ฐานะยากจนให สามารถก ไปประกอบอาช พหร อใช จ ายท จ าเป น นอกจากน ร ฐบาลป จจ บ นย งม นโยบายให ประชาชนลงทะเบ ยนก บธนาคารเพ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร และธนาคารออมส น และเจรจาช วยเหล อหน ให ก บประชาชน และให ธนาคารท ง 2 แห ง ปล อยก ให แก ล กหน ท สามารถเจรจาได ข อสร ปก บเจ าหน โดยให ก เพ อน าเง นมาช าระหน รายละ ไม เก น 200,000 บาท ซ งเป นการแปลงหน นอกระบบเข าส หน ในระบบ 5. ผลการศ กษา 5.1 สภาพการเป นหน ของกล มอาช พต างๆ จากการส ารวจกล มต วอย าง พบว ามากกว า คร งหน ง (ร อยละ 53.8) ม ภาระหน ส น โดยกล มเกษตรกรเป นกล มท ม ภาระหน ส นในส ดส วนมากท ส ด (ร อยละ 73.9) กล มพ อค า/แม ค า/ผ ประกอบอาช พอ สระ เป นกล มท ก เง นด วนในส ดส วนมากท ส ด (ร อยละ 75.8) แสดงให เห นว าประชาชนไทยย งต องพ งพาเง นก ในส ดส วนค อนข างส ง โดยเฉพาะอย างย ง กล มท ม รายได ไม แน นอน เช น เกษตรกร พ อค า แม ค า ผ ประกอบอาช พอ สระท ย งต องพ งพาเง นก และ เง นด วนในส ดส วนส งกว าผ ท ม อาช พอ นๆ 5.2 พฤต กรรมในการใช เง นด วน เง นด วนท ก ส วนใหญ ร อยละ 82.5 เป นเง นด วนนอกระบบ โดยพบในท กอาช พ ได แก น กเร ยน/น ส ต/น กศ กษา พ อบ าน/แม บ าน/ผ เกษ ยณอาย เกษตรกร พ อค า/แม ค า รวมไปถ งข าราชการ/พน กงานร ฐว สาหก จ ไม ม การจ าก ดอาย ของผ ก โดยพบผ ก ท ม อาย ไม ถ ง 18 ป ร อยละ 0.8 ซ งเป นกล มน กเร ยน/น ส ต/น กศ กษา นอกจากผ ก จะน าเง นไปใช จ ายในช ว ตประจ าว นตามความจ าเป นแล ว พบว าย งม บางส วน น าเง นไปใช ในส งท ไม ก อให เก ดประโยชน เช น ซ อโทรศ พท ม อถ อ ซ อส นค า Brand Name เท ยวกลางค น/ส งสรรค ก บเพ อน/ด มส รา เล นการพน น เป นต น ซ งพบในกล มน กเร ยน/น ส ต/น กศ กษา ในส ดส วนมากกว าอาช พอ นๆ (3)

8 ส อน บว าม ส วนส าค ญต อการส งเสร มให ประชาชนเข าถ งแหล งเง นด วนมากท ส ด โดยในส วนของเง นด วนนอกระบบพบว า กล มต วอย างส วนใหญ ร อยละ 87.9 ทราบข อม ลผ านส อ บ คคล ค อ เพ อน/ญาต มากท ส ด รองลงมาทราบจากแผ นพ บ/โปสเตอร /สต กเกอร ท ต ดตามเสาไฟฟ า ต โทรศ พท สาธารณะ และบร เวณป ายรถประจ าทาง ด งน น การสก ดก นการแพร ขยายของเง นด วน นอกระบบจ งจ าเป นต องปราบปรามการโฆษณาของเง นด วนนอกระบบด วย 5.3 ป ญหาท พบจากการขอก เง นในระบบ กล มน กเร ยน/น ส ต/น กศ กษา กล มพ อบ าน/ แม บ าน/ผ เกษ ยณอาย กล มพ อค า/แม ค า/ผ ประกอบอาช พอ สระ และกล มล กจ าง/พน กงานธ รก จ ภาคเอกชน น ยมใช บร การโรงร บจ าน า ในส ดส วนมากท ส ด ในขณะท กล มเกษตรกรจะใช เง นก จาก กองท นหม บ านในส ดส วนมากท ส ด โดยพบว ากล มต วอย างส วนใหญ (ร อยละ 86.5) ไม ได ไปต ดต อ ขอก เง นจากสถาบ นการเง นก อนก เง นด วนนอกระบบ เน องจากต องการใช เง นเร งด วน และร อยละ 48.6 ไม ม หล กประก น ท งน ในส วนของผ ไปต ดต อขอเง นก จากสถาบ นการเง น (ร อยละ 13.5) ปรากกฏว าร อยละ 91.7 ไม ได ร บอน ม ต วงเง นก 5.4 สถานะของล กหน เง นด วนในป จจ บ น กล มต วอย างท ใช เง นด วนนอกระบบ ส วนใหญ ร อยละ 76.6 ก แบบไม ม หล กประก น ส วนประเภทหล กประก นท ใช ค าประก นเง นก ก ม หลายร ปแบบ ม ท งโฉนดท ด น ย ดบ ตรเอท เอ ม สม ดเง นฝาก และจ าน าเคร องประด บท เป นทองค า ส าหร บในกล ม น กเร ยน/น ส ต/น กศ กษา พบว าร อยละ 31.6 น ยมจ าน าโทรศ พท ม อถ อ รองลงมาได แก จ าน า เคร องประด บท เป นทองค า จ าน ารถยนต /จ กรยานยนต ให ย ดบ ตรเอท เอ ม/สม ดเง นฝาก และจ าน า เคร องคอมพ วเตอร อ ตราดอกเบ ยท ค ดก บล กหน เง นด วนนอกระบบม หลายอ ตรา ข นอย ก บความเส ยง ในกรณ ไม ม หล กประก นส วนใหญ จะค ดในอ ตราเฉล ย ร อยละ ต อเด อน แต ถ าม หล กประก น อ ตราดอกเบ ยจะต ากว า เช น กรณ จ าน าเคร องประด บท เป นทองค า ค ดดอกเบ ยเฉล ยในอ ตรา ร อยละ 3.28 ต อเด อน เป นต น เง นด วนนอกระบบท ก ส วนใหญ ม ยอดหน ไม ส งมากน ก เช น กล มต วอย างท ก เง นด วน แบบไม ม หล กประก นเป นหน เฉล ยคนละ 12, บาท โดยกล มเกษตรกรม ภาระหน มากท ส ด เฉล ยคนละ 18, บาท และกล มน กเร ยน/น ส ต/น กศ กษา ม ภาระหน น อยท ส ดเฉล ยคนละ 3, บาท โดยกล มข าราชการ/พน กงานร ฐว สาหก จม ภาระหน มากท ส ด เฉล ยคนละ 39,200 บาท (4)

9 5.5 ว ธ การด าเน นการของเจ าหน เม อล กหน ผ ดเง อนไขการช าระหน ในส วนของเจ าหน นอกระบบจะใช ว ธ ทวงหน ท ร นแรงกว าเจ าหน ในระบบ โดยเม อผ ดน ดช าระงวดแรกจะใช ว ธ ทวง ถามด วยวาจาก อนซ งอาจม การเจรจาตกลงเง อนไขก นใหม แต หากล กหน ย งคงผ ดน ดช าระหน อ ก เจ าหน นอกระบบบางรายจะใช ว ธ การท ค อนข างร นแรง เช น การส งจดหมายหร อโทรศ พท ไปย งท ท างานของล กหน เพ อให ล กหน ได อ บอาย การข ท จะท าร ายร างกาย การข ฆ า ข ย ดทร พย เป นต น ซ งเม อมาถ งข นน แล วหากล กหน ย งคงเพ กเฉยอ กเจ าหน นอกระบบบางรายจะใช ว ธ การท ร นแรง เช น การส งน กเลงไปท าร ายร างกาย ย ดทร พย ท นท เป นต น แต ล กหน ส วนใหญ ก ไม กล าแจ ง เจ าหน าท ต ารวจ เน องจากเกรงกล วอ ทธ พลของเจ าหน นอกระบบ 5.6 ผลกระทบท ได ร บจากการใช เง นด วน ผลกระทบท กล มต วอย างได ร บจากการใช เง น ด วนม ท งในเช งบวกและในเช งลบ โดยในส วนท ได ร บผลกระทบในเช งบวก ค อ สามารถช วยแก ไข ป ญหาเฉพาะหน าได ท นท วงท และสามารถสร างโอกาสในการประกอบอาช พได ส วนผลกระทบ ในเช งลบ ท าให ม ค าใช จ ายส งข น จากภาระดอกเบ ยท ค อนข างส ง นอกจากน ย งส งผลต อจ ตใจ ท าให เก ดความเคร ยด บางคนค ดฆ าต วตาย บางครอบคร วม การทะเลาะเบาะแว ง บางคนถ กข มข บางคน ถ กท าร ายร างกาย เป นต น ซ งผลกระทบทางด านจ ตใจน ไม สามารถค ดเป นม ลค าได แต จะท าให เก ด ป ญหาส งคมตามมา 6. ข อเสนอแนะ 6.1 หน วยงานภาคร ฐ 1) ควรให หน วยงานท เก ยวข อง ด าเน นการปราบปรามการปล อยก นอกระบบท กระท าผ ดกฎหมายอย างเป นระบบและต อเน อง ด งน 1.1) ควรใช มาตรการด านการตรวจสอบการช าระภาษ ของนายท นเง นก นอก ระบบท กระท าผ ดกฎหมาย เน องจากนายท นเหล าน ไม ม การช าระภาษ อย างถ กต อง 1.2) ควรใช กฎหมายป องก นและปราบปรามการฟอกเง นในการตรวจสอบและ ย ดทร พย นายท นเง นก ท กระท าผ ดกฎหมาย 1.3) ควรแก ไขกฎหมายท เก ยวข องเพ อเพ มโทษผ กระท าผ ดให ร นแรงข น เช น การเพ มโทษปร บ และโทษจ าค กให มากข น เป นต น 1.4) ควรรณรงค ให ประชาชนร องเร ยนการกระท าของนายท นเง นก นอกระบบ ก บหน วยงานท ร บผ ดชอบ (5)

10 2) ควรออกกฎหมายเพ อจ ดระเบ ยบเง นก นอกระบบ โดยเป ดโอกาสให ผ สนใจ ประกอบอาช พเง นก นอกระบบเข ามาจดทะเบ ยน และปฏ บ ต ตามกฎหมาย เพ อไม ให กระท าการ เอาเปร ยบล กหน และใช ว ธ การทวงถามท ข ดต อกฎหมาย 3) ควรส งเสร มให ม สถาบ นการเง นในระบบท ไม ใช ธนาคาร เช น โรงร บจ าน า สหกรณ กองท นหม บ านและช มชนเม อง เป นต น กระจายไปส ช มชนต างๆ เน องจากเป นท น ยม ของชาวบ าน ต อเน อง 4) ควรด าเน นการควบค มการโฆษณาให บร การเง นด วนนอกระบบอย างจร งจ งและ 6.2 ประชาชนท ก เง นด วน 1) ประชาชนควรน อมน าปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาใช ในช ว ตประจ าว น และให ใช จ ายในส งท จ าเป น ไม ฟ งเฟ อ ร จ กใช ย บย งช งใจ ไม ใช จ ายเก นต ว 2) ประชาชนควรหล กเล ยงการใช เง นด วน โดยเฉพาะในส วนท เป นเง นก นอกระบบ เน องจากอ ตราดอกเบ ยส งมากและม ว ธ การทวงหน ท โหดร าย เม อก ย มแล วจะเสม อนต ดก บด ก ยากแก การหาทางออก ก อให เก ดความเด อดร อนแก ตนเองและครอบคร ว 3) กรณ ม บ ตรหลานก าล งศ กษาอย ในสถาบ นการศ กษาต างๆ พ นท และต องพ กแยกจาก ครอบคร ว เช น อย ตามหอพ ก เป นต น ผ ปกครองควรสอดส องด แลและหม นส งเกตพฤต กรรมของ บ ตรหลาน หร อสอบถามพฤต กรรมของบ ตรหลานจากเพ อนๆ หร อคนใกล ช ดก บบ ตรหลานเก ยวก บ การใช จ ายเง นว าม ข อผ ดส งเกตหร อไม 4) กรณ ท ถ กทวงหน ด วยว ธ การข มข ท าร าย ย ดทร พย ส น และ/หร อประจานให อ บอาย ควรแจ งเจ าหน าท ต ารวจ หร อเจ าหน าท ของหน วยงานภาคร ฐท เก ยวข อง เพ อปกป องการถ ก ละเม ด เน องจากการกระท าด งกล าวเป นการกระท าผ ดกฎหมาย 5) หากม ความจ าเป นต องก เง นด วน ควรท าเป นส ญญาก ให ช ดเจน โดยต องตรวจสอบยอด เง นก อ ตราดอกเบ ย เง อนไขการผ อนช าระ เง อนไขการปร บเม อช าระล าช า และเง อนไขอ นๆ ให ช ดเจน 6.3 สถาบ นการเง นในระบบท ให บร การเง นด วน 1) สถาบ นการเง นในระบบท เป นผ ออกบ ตรเครด ต/บ ตรซ อส นค าเง นผ อน ควรม มาตรการป องก นม ให ม การน าบ ตรเครด ต/บ ตรซ อส นค าไปใช เป นเคร องม อในการก เง นด วน นอกระบบ (6)

11 2) สถาบ นการเง นในระบบท ม การว าจ างให ผ อ นต ดตามทวงถามหน ให ควรม มาตรการ ตรวจสอบและควบค มการปฏ บ ต งานของผ ร บทวงหน เพ อม ให กระท าการท ละเม ดส ทธ ของล กหน 3) สถาบ นการเง นในระบบควรให ความส าค ญก บการให ส นเช อรายย อยเพ อทดแทน ส นเช อนอกระบบมากข น (7)

12 โครงการสารวจความค ดเห นและท ศนคต ทางส งคมรายไตรมาส เร อง เง นด วน : ท พ งหร อหล มพรางของคนร อนเง น สาน กพ ฒนาฐานข อม ลและต วช ว ดภาวะส งคม สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต บทท 1 บทน ำ สาน กว จ ยเศรษฐก จและประเม นผล บร ษ ท เอ กเซลเลนท บ สเนส แมเนจเม นท จาก ด

13 (Final Report) ก : ก ก ก ก ก ก 1. กก 1 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Non-bank) ก ก ก ก ( Easy Cash) ( Car4Cash) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก ก ก 60 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1-1

14 (Final Report) ก : ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1-2

15 (Final Report) ก : ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2552 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2.2 ก ก ก 2.3 ก ก ก ก ก ก 2.4 ก ก ก ก 2.5 ก ก ก 3. ก ก 3.1 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Non-Bank) ก ก ก ก 1-3

16 (Final Report) ก : ก ก ก ก ก ก ก ก (Supplier Credit) ก ก ก ก 3.2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3.3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3.4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3.5 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3.6 ก ก ก ( ก ก ก ) ก ก ก กก 1 ก ก ก ก กก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3.7 ก ก ก ก 3.8 ก ก ก / ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1-4

17 (Final Report) ก : ก ก ก ก ก ก 4. ก ก ก (Research Methodology) 4.1 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Non-Bank) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก / ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก / ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1-5

18 (Final Report) ก : ก ก ก ก ก ก 4.2 ก ก ก ก (Documentary Research) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก 1) ก ก ก ก ก ก 2) ก ก ก 3) ก ก 4) ก ก ก 5) ก ก ก ก ( ) ก ก ก 1) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2) ก ก 1) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก / / ก ก / / ก ก ก / / ก ก / ก ก ก ก / ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1-6

19 (Final Report) ก : ก ก ก ก ก ก 2) ก ก ก ก ก ก Taro Yamane ก กก 100,000 ( ) 95% +/-5% ก 1,600 ก ก ก ก ก ก 2,000 3) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Accidental Sampling) (Non-probability Sampling) 4) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก (GPP) ก 1 GPP ก 1 ก GPP ก ก ก ก GPP ก GPP 3 ก ก ก ก ก กก ก ก GPP (1) ก ก ก (2) ก ก ก (3) ก (4) ก ก ก (5) ก ก ( 1-1) ก ก ก ก 1-7

20 (Final Report) ก : ก ก ก ก ก ก 1-1 Gross Provincial Product at Current Market Prices 2550 GPP Per Capital ( ) GPP per Capital ( ) GPP per Capital ( ) ก ก 1 ก 324, ,035, , , ,879 2 ก 102,302 3 ก 483, , , , ,798 4 ก 67, , ,427 5 ก 65, , , , , , , , , , , , , , ก 89, , , , , , , , , , , , ก 65, , ก 55,508 ก ก ก ก 1-8

21 (Final Report) ก : ก ก ก ก ก ก 1-1 Gross Provincial Product at Current Market Prices 2550 ( ) GPP Per Capital ( ) ก GPP per Capital ( ) 1 ก 68,103 1 ก 214, , , ,721 3 ก 115, , ,981 5 ก 38, ,949 6 ก 38, , , , , , , , , , ก 33, , , , , , , , , , , , ก 29,174 : ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( ) ก ( ก ) กก ก ก 200 2,000 ก 2,047 กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ( 1-2) ก ก ก ก 1-9

22 (Final Report) ก : ก ก ก ก ก ก 1-2 ก ก ( ) ก ก ก 205 * 70 ก ก ก ก ,047 : * ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ) ก 200 ก ( ) ก ( ก ) ก ก ก ก / ก ก 5) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1-10

23 (Final Report) ก : ก ก ก ก ก ก Face-to-Face ก ก ก ก ก ก 6) ก ก ก ก ก ก (1) ก ก ก ก ก 5 ก ก 5 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (2) ก ก ก / ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก (3) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (4) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (5) ก ก ก ก ก ก ก (6) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1-11

24 (Final Report) ก : ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก (Snowball Sampling) 7) ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก / ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Code Book/Data Dictionary) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 8) ก ก ก SPSS Version 13.0 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 9) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1-12

25 (Final Report) ก : ก ก ก ก ก ก 1-1 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5. (Results) 5.1 ก ก : กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก / ก ก ก ก 1-13

26 (Final Report) ก : ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 6.2 ก ก ก 6.3 ก ก ก ก ก ( ) 6.4 ก ก ก ก (Bank) ก (Non-Bank) ก ก 7.2 ก ก ก ก 7.3 ก ก ก ก ก ก ก 7.4 ก ก ก ก (Non-Bank) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก / ก ก ก ก ก 7.5 ก (Non-Bank) ก / ก 7.6 ก ก ก (Non-Bank) ก ก ก ก ก 1-14

27 โครงการสารวจความค ดเห นและท ศนคต ทางส งคมรายไตรมาส เร อง เง นด วน : ท พ งหร อหล มพรางของคนร อนเง น สาน กพ ฒนาฐานข อม ลและต วช ว ดภาวะส งคม สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต บทท 2 งานทบทวนวรรณกรรม สาน กว จ ยเศรษฐก จและประเม นผล บร ษ ท เอ กเซลเลนท บ สเนส แมเนจเม นท จาก ด

28 (Final Report) ก : ก ก ก ก ก ก 2 ก 1. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Non-bank ก 10 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2-1

29 (Final Report) ก : ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (ก ) Visa, Master, Amex, Diner ก Aeon, Carrefour, First Choice, Power Buy ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 50,000 ก ก 20 ก 60,000 ก ก ก ก ก ก 50,000 60,000 ก ก ก ( ก ก ก ) 10,000 ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 60,000 ก ก 50,000 ก 55,000 ก ก 5,000 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2-2

30 (Final Report) ก : ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 15 6,500 ก Visa, Master, Amex, Diner (ก ) ก Aeon, Carrefour, Lotus, First Choice, PowerBuy 5, ,000 ก ก ( ) 1 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2552 ก ก ก ก 2-3

31 (Final Report) ก : ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Non-Bank ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Shark Loan) ก ก ก ก ก ก ก ก 4. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5. ก ก ก ก ก 1) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (1) ก 10,000 ก (2) ก 50,000 ก 1,000 ก ก ก ก 2-4

32 (Final Report) ก : ก ก ก ก ก ก (3) ก 15,000 ก ก 750 1,825 3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 50,000 ก ก 1,000 ก ก ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก ก 15,000 ก 750 ก ก ก ก ก 5 ก ก 2 ก ก ก, 10 ก 2552 ( 12 ก 2552) 3 ก ก ก., (hip://news.sanook.com/ 12 ก ก ก ก, 10 ก 2552 ( ก ( 11 ก 2552) 5 ก ก ก., (hip://news.sanook.com/ 12 ก 2552 ก ก ก ก 2-5

33 (Final Report) ก : ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2-3 ก ก 6 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 6. ก ก ก 6.1 ก ก ก ก ก ก ก ก 3 กก ก ก ก ก ก 654 ก ก ก 7 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2552 ก ก ก ก 2-6

34 (Final Report) ก : ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 7 ก ก ก ก 224 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 5 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (ก 407) ก ก ก ก ก 8 3 ก ก ก ก (ก) ก ก ก ก ก ( ) ก ก ก ก ก ก ก ก ( ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 15 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 15 ก ก 5 ก ก 2515 ก ก ก 7 ก ก ก ก ก ก 15 ก ก ก ก 2552 ก ก ก ก 2-7

35 (Final Report) ก : ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Non-bank) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 28 ก 15 ก 13 ก 1 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 337 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 323 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2-8

36 (Final Report) ก : ก ก ก ก ก ก 6.4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ,750 ก 1.76 ก ก 1.65 ก ก ก ก ก ก ก ก 9 ก ก ก ก ก (1) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 9 ก ก, 12 ก 2552 ก ก ก ก 2-9

37 (Final Report) ก : ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ( ก ) 1,746,422 ก 44,615 ก 7,296 ก ก ก ก ก ก 15, ก 24,141 2, กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 8.72 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 11 (2) ก... ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 1 ก ก ก ก ก ก ก ( ก ) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 7.92 ก 10.4 ก ก, 30 ก , ก กก ก,,, 2551 ก ก ก ก 2-10

38 (Final Report) ก : ก ก ก ก ก ก ก , ก 2552 ก ก ก 1.95 ก ก ก ก 2-6 ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก กก 9 กก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 12 (3) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (.) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (4) ก ก ก ก ก ก ก (5) ก ก ก ก ก ก ก ก 12, ก ก : ก ก ก ก,,, 2548 ก ก ก ก 2-11

39 (Final Report) ก : ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (.) ก 13 (6) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก ก ก ก ก 2 ก ก ก ก ก ก 200,000 ก ก 13 ก ก, hht:// 16 ก 2552 ก ก ก ก 2-12

40 โครงการสารวจความค ดเห นและท ศนคต ทางส งคมรายไตรมาส เร อง เง นด วน : ท พ งหร อหล มพรางของคนร อนเง น สาน กพ ฒนาฐานข อม ลและต วช ว ดภาวะส งคม สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต บทท 3 ผลการส ารวจ สาน กว จ ยเศรษฐก จและประเม นผล บร ษ ท เอ กเซลเลนท บ สเนส แมเนจเม นท จาก ด

41 บทท 3 ผลการส ารวจ การส ารวจความค ดเห นและท ศนคต ทางส งคมรายไตรมาส เร อง เง นด วน : ท พ งหร อหล มพราง ของคนร อนเง น ด าเน นการโดยท าการส ารวจประชาชนท วไปจ าแนกตามกล มอาช พต างๆ ได แก น กเร ยน/ น ส ต/น กศ กษา พ อบ าน/แม บ าน/ผ เกษ ยณอาย เกษตรกร พ อค า/แม ค า/ผ ประกอบอาช พอ สระ ล กจ าง/ พน กงานธ รก จภาคเอกชน และข าราชการ/พน กงานร ฐว สาหก จ กระจายท วท กภ ม ภาคของประเทศท งในเขต เม องและนอกเขตเม องช วงระหว างว นท 4-11 พฤศจ กายน 2552 ซ งในการส ารวจคร งน นอกจากส ารวจ ต วอย างผ เป นหน เง นด วนจ านวน 2,047 ราย แล วย งได ท าการส ารวจส ดส วนการม ภาระหน ส นของประชาชน โดยด าเน นการส ารวจประชาชนในแต ละกล มอาช พเก ยวก บการม ภาระหน ส น จ านวน 2,015 ราย ซ งต วอย าง บางส วนเป นต วอย างในกล มผ เป นล กหน เง นด วน นอกจากน ย งได ส มภาษณ เช งล กเจ าหน จ านวน 20 ราย และส มภาษณ เช งล กล กหน จ านวน 33 ราย ท งน ได น าเสนอผลการศ กษาออกเป น 4 ส วน ด งน ส วนท 1 ส ดส วนการม ภาระหน ส นของประชาชนในกล มอาช พต างๆ ส วนท 2 สภาพการก เง นด วนของประชาชนในกล มอาช พต างๆ ส วนท 3 การส มภาษณ เช งล กล กหน ส วนท 4 การส มภาษณ เช งล กเจ าหน ส วนท 1 ผลการส ารวจส ดส วนการม ภาระหน ส นของประชาชนในกล มอาช พต างๆ จากการส ารวจสภาพการเป นหน ของประชาชนในกล มอาช พต างๆ จ านวน 2,015 ราย เป น กล มพ อค า/ แม ค า/ผ ประกอบอาช พอ สระในส ดส วนมากท ส ด (ร อยละ 42.6) เน องจากเป นกล มท ม ความหลากหลายในการ ประกอบอาช พ เช น ค าขายส นค าประเภทต างๆ ให บร การประเภทต างๆ ร บจ างท วไป เป นต น และอาช พอ นๆ ในส ดส วนลดหล นก นไป โดยพบว า ในภาพรวมท กกล มอาช พ ร อยละ 53.8 ม ภาระหน ส น กล มเกษตรกร เป นกล ม ท ม ภาระหน ส นในส ดส วนมากท ส ด (ร อยละ 73.9) รองลงมาค อ กล มพ อค า/แม ค า/ผ ประกอบอาช พอ สระม ภาระ หน ส นร อยละ 57.2 ส าหร บในกล มน กเร ยน/น ส ต/น กศ กษาซ งส วนใหญ ย งไม ม รายได ปรากฏว าม ภาระหน ส น ในส ดส วนส งถ งร อยละ 24.4 เม อพ จารณาเฉพาะกล มท ม ภาระหน ส น พบว า ร อยละ 66.1 ม ภาระหน ส นท เก ดจาก การก เง นด วน โดยกล มพ อค า/แม ค า/ผ ประกอบอาช พอ สระเป นกล มท ก เง นด วนในส ดส วนมากท ส ด (ร อยละ 75.8) รองลงมาค อ กล มน กเร ยน/น ส ต/น กศ กษา (ร อยละ 71.8) (ตารางท ผ1-6 ถ งตารางท ผ1-7) 3-1

42 แผนภาพท 3-1 จ านวนและส ดส วนของต วอย างประชาชนท ท าการส ารวจในแต ละกล มอาช พ จ านวนต วอย างประชาชนท ท าการส ารวจ 2,015 คน พ อค า/แม ค า/อาช พอ สระ 858 คน (42.6%) ล กจ าง/พน กงานธ รก จเอกชน 342 คน (17.0%) ข าราชการ/พน กงานร ฐว สาหก จ 332 คน (16.5%) เกษตรกร 180 คน (8.9%) น กเร ยน/น ส ต/น กศ กษา 160 คน (7.9%) พ อบ าน/แม บ าน/ผ เกษ ยณอาย 143 คน (7.1%) คน แผนภาพท 3-2 ส ดส วนการม ภาระหน ส นของต วอย างประชาชนในแต ละกล มอาช พ การม ภาระหน ของต วอย างประชาชนในแต ละกล มอาช พ ภาพรวมท กกล มอาช พ เกษตรกร พ อค า/แม ค า/อาช พอ สระ ล กจ าง/พน กงานธ รก จเอกชน ข าราชการ/พน กงานร ฐว สาหก จ พ อบ าน/แม บ าน/ผ เกษ ยณอาย น กเร ยน/น ส ต/น กศ กษา 46.2% 26.1% 42.8% 44.7% 45.8% 62.9% 75.6% 53.8% 73.9% 57.2% 55.3% 54.2% 37.1% 24.4% ไม ม ม 0% 100% 3-2

43 แผนภาพท 3-3 ส ดส วนการก เง นด วนของต วอย างประชาชนในแต ละกล มอาช พท ม ภาระหน ส น การก เง นด วนของต วอย างประชาชนท ม ภาระหน ส นในแต ละกล มอาช พ ภาพรวมท กกล มอาช พ พ อค า/แม ค า/อาช พอ สระ น กเร ยน/น ส ต/น กศ กษา ล กจ าง/พน กงานธ รก จเอกชน พ อบ าน/แม บ าน/ผ เกษ ยณอาย เกษตรกร ข าราชการ/พน กงานร ฐว สาหก จ 33.9% 24.2% 28.2% 31.2% 34.0% 43.6% 57.2% 66.1% 75.8% 71.8% 68.8% 66.0% 56.4% 42.8% ไม ได ก ก 0% 100% ส วนท 2 ผลการส ารวจสภาพการก เง นด วนของประชาชนในกล มอาช พต างๆ 2.1 ข อม ลท วไปของกล มต วอย างท ใช เง นด วน จากการส ารวจกล มต วอย างประชาชนท ใช เง นด วนท วท กภ ม ภาคของประเทศ จ านวน 2,047 ราย เป นเพศหญ งมากกว าเพศชายในส ดส วน ร อยละ 51.8 และร อยละ 48.2 โดยร อยละ 31.3 ม การศ กษาอย ใน ระด บปร ญญาตร รองลงมาร อยละ 23.9 ม การศ กษาอย ในระด บประถมศ กษา/ต ากว า ซ งในกล มเกษตรกร เป นกล มท ม ระด บการศ กษาอย ในระด บประถมศ กษา/ต ากว าในส ดส วนมากท ส ด ร อยละ 64.6 รองลงมา เป นกล มพ อบ าน/แม บ าน/ผ เกษ ยณอาย และกล มพ อค า/แม ค า/ผ ประกอบอาช พอ สระในส ดส วนร อยละ 41.4 และร อยละ 36.0 ตามล าด บ กล มต วอย างเก อบ 3 ใน 4 (ร อยละ 73.4) สมรสแล ว ส วนใหญ ร อยละ 68.6 เป นครอบคร วขนาดเล กม จ านวนสมาช กในคร วเร อนไม เก น 4 คน กล มต วอย าง 6 ใน 7 (ร อยละ 85.3) ม รายได ไม ถ ง 15,000 บาทต อเด อน (ตารางท ผ2-1 ถ ง ตารางท ผ2-10) 3-3

44 แผนภาพท 3-4 จ านวนและส ดส วนของต วอย างประชาชนท ก เง นด วนในแต ละกล มอาช พท ท าการส ารวจ จ านวนต วอย างประชาชนท ท าการส ารวจ 2,047 คน พ อค า/แม ค า/ผ ประกอบอาช พอ สระ 814 คน (39.8%) ล กจ าง/พน กงานธ รก จเอกชน 364 คน (17.8%) ข าราชการ/พน กงานร ฐว สาหก จ 343 คน (16.8%) เกษตรกร 206 คน (10.1%) น กเร ยน/น ส ต/น กศ กษา 175 คน (8.5%) พ อบ าน/แม บ าน/ผ เกษ ยณอาย 145 คน (7.1%) คน 2.2 พฤต กรรมในการใช เง นด วน เง นด วนท ม อย ในป จจ บ นม ท งท ม อย ในระบบและนอกระบบ โดยพบว ากล มต วอย างส วนใหญ ร อยละ 82.5 ก เง นด วนนอกระบบ และม บางส วนร อยละ 5.5 ท ก ท ง 2 ระบบ การก เง นด วนนอกระบบไม ม หล กเกณฑ ข อบ งค บมากมายเหม อนในระบบเพ ยงแต ล กหน สามารถช าระดอกเบ ยได ก เพ ยงพอ โดยกล ม ต วอย างท ส ารวจม พบในท กอาช พไม ว าจะเป นน กเร ยน/น ส ต/น กศ กษา พ อบ าน/แม บ าน/ผ เกษ ยณอาย เกษตรกร พ อค า/แม ค า รวมไปถ งข าราชการ/พน กงานร ฐว สาหก จ ไม ม การจ าก ดอาย ของล กหน โดยพบ ล กหน ท ม อาย ไม ถ ง 18 ป ร อยละ 0.8 และท ม อาย มากกว า 60 ป ร อยละ 2.7 อ กท งไม ได ม การพ จารณา ความสามารถในการช าระหน ของล กหน ซ งพบว า ร อยละ 4.3 ม รายได ไม ถ ง 3,000 บาทต อเด อน ย งสามารถ ก เง นด วนได จากการท เง นด วนนอกระบบสามารถก ย มได ง ายสะดวกและรวดเร ว ไม ต องใช หล กประก น เหม อนในระบบ ท าให เป นท น ยมแพร หลายเพ มมากข น นอกจากล กหน จะน าเง นไปใช จ ายในช ว ตประจ าว น ตามความจ าเป นแล ว ย งม ผลให ม การน าเง นไปใช ในส งท ไม ก อให เก ดประโยชน เช น การซ อโทรศ พท ม อถ อ การซ อส นค า Brand Name การไปเท ยวกลางค น/ส งสรรค ก บเพ อน/ด มส รา การเล นการพน น เป นต น ซ งพบมากในกล มน กเร ยน/น ส ต/น กศ กษาในส ดส วนมากกว าอาช พอ นๆ อ กท งส อต าง ๆ ก ม ส วนกระต นให ประชาชนท วไปห นมาใช เง นด วนก นมากข น โดยกล มต วอย างมากกว าคร งหน ง (ร อยละ 51.8) ทราบข อม ล เก ยวก บเง นด วนในระบบผ านส อโทรท ศน มากท ส ด รองลงมาทราบจากหน งส อพ มพ /น ตยสาร แผ นพ บ/ 3-4

45 โปสเตอร /สต กเกอร บร เวณป ายรถประจ าทาง และส ออ นๆ ในส ดส วนลดหล นก นไป ส วนเง นด วนนอก ระบบกล มต วอย างส วนใหญ ร อยละ 87.9 ทราบข อม ลผ านส อบ คคล ค อ เพ อน/ญาต มากท ส ด เน องจาก นายท นผ ปล อยเง นก จะไม เป ดเผยต ว รองลงมาทราบจากแผ นพ บ/โปสเตอร /สต กเกอร ท ต ดตามเสาไฟฟ า ต โทรศ พท สาธารณะและบร เวณป ายรถประจ าทาง (ตารางท ผ2-11 ถ ง ตารางท ผ2-15) แผนภาพท 3-5 ล กษณะการก เง นด วนของต วอย างประชาชนในแต ละกล มอาช พ ล กษณะการก เง นด วนของอย างประชาชนในแต ละกล มอาช พ ภาพรวมท กกล มอาช พ 82.5% 12.0% 5.5% เกษตรกร 98.5% น กเร ยน/น ส ต/น กศ กษา 98.3% พ อค า/แม ค า/อาช พอ สระ 93.1% พ อบ าน/แม บ าน/ผ เกษ ยณอาย 87.6% 6.2% 6.2% ข าราชการ/พน กงานร ฐว สาหก จ 65.0% 26.8% 8.2% ล กจ าง/พน กงานธ รก จเอกชน 56.3% 28.8% 14.8% ก เง นด วนนอกระบบ 0% ก เง นด วนในระบบ ก เง นด วนท งสองระบบ 100% แผนภาพท 3-6 สาเหต การก เง นด วนของต วอย างประชาชนในแต ละกล มอาช พ สาเหต การก เง นด วน ได เง นง ายและสะดวกรวดเร ว 87.7% ไม ต องใช หล กประก น 36.2% แหล งเง นก หาง าย 34.9% ร จ กผ ให ก 18.5% ถ กปฏ เสธจากการก ในระบบ 3.2% วงเง นก แหล งอ นเต มวงเง น 2.7% ม การน าเสนอถ งบ าน/ท ท างาน 1.6% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 3-5

46 แผนภาพท 3-7 ว ตถ ประสงค ในการก เง นด วนของต วอย างประชาชนในแต ละกล มอาช พ ว ตถ ประสงค ของการก เง นด วน 70.0% 60.0% 35.0% 55.3% 57.2% 48.4% 49.9% 34.4% 47.2% ใช จ ายในช ว ตประจ าว น เพ อการศ กษา ลงท นในการประกอบอาช พ 0.0% เพ อผ อนค างวด/ช าระหน เกษตรกร พ อค า/แม ค า/อาช พอ สระ ล กจ าง/พน กงานธ รก จเอกชน พ อบ าน/แม บ าน/ผ เกษ ยณอาย ข าราชการ/พน กงานร ฐว สาหก จ น กเร ยน/น ส ต/น กศ กษา ภาพรวมท กกล มอาช พ แผนภาพท 3-8 ประเภทส อท ท าให ทราบแหล งก เง นด วน ประเภทส อท ท าให ทราบแหล งก เง นด วน ส อบ คคล แผ นพ บ/โปสเตอร /สต กเกอร โทรท ศน อ นเตอร เน ต ส อส งพ มพ 2.9% 2.5% 2.5% 25.2% 34.0% 31.5% 15.0% 40.5% 51.8% 87.9% เง นด วนนอกระบบ เง นด วนในระบบ 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2.3 ป ญหาท พบจากการขอก เง นในระบบ กล มต วอย างท ส ารวจกว า 2 ใน 3 (ร อยละ 67.4) เคยก เง นในระบบ โดยพบว ากล มน กเร ยน/ น ส ต/น กศ กษา กล มพ อบ าน/แม บ าน/ผ เกษ ยณอาย กล มพ อค า/แม ค า/ผ ประกอบอาช พอ สระ และกล มล กจ าง/ พน กงานธ รก จภาคเอกชน น ยมใช บร การโรงร บจ าน าในส ดส วนมากท ส ด เน องจากม ความสะดวกและ รวดเร วกว าสถาบ นการเง นอ นๆ ในขณะท กล มเกษตรกรจะใช เง นก จากกองท นหม บ านในส ดส วนมากท ส ด 3-6

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing API User) ข นตอนการแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของส าน กห กบ ญช (Clearing

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร /ว ธ การปฏ บ ต เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข 1. การสร างข อม ลหล กส นทร พย ถาวร 1. กองคล ง -รายงานส นทร พย รายต ว กรณ การให สร างข อม ลส นทร พย ว

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ข อควรร ในการจ ดท าเอกสารทางด าน การเง นการคล ง โดย นางวล ร ตน กาญจนปกรณ ช ย ผ อ านวยการกองคล ง

ข อควรร ในการจ ดท าเอกสารทางด าน การเง นการคล ง โดย นางวล ร ตน กาญจนปกรณ ช ย ผ อ านวยการกองคล ง ข อควรร ในการจ ดท าเอกสารทางด าน การเง นการคล ง โดย นางวล ร ตน กาญจนปกรณ ช ย ผ อ านวยการกองคล ง เอกสารทางด านการเง นการคล ง ประกอบด วย เอกสารทางด านการเง นด านร บ เอกสารทางด านการเง นด านจ าย ข นตอนการด

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information