การวางแผนโครงการ ( Project Planning )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การวางแผนโครงการ ( Project Planning )"

Transcription

1 การวางแผนโครงการ ( Project Planning ) การวางแผนงานโครงการท ด ท าให เก ด ความส าเร จของโครงการ part-03 1 part-03 2 "Success Project" ได ค ณภาพท ก าหนด จ ดประสงค ของการวางแผน WBS Work Pck1 Work Pck2 Work Pck3 ก าหนดงานท ต องท า ท นเวลาท ต องการ ม โอกาสศ กษาท าความเข าใจงานล วงหน า การส งมอบส นค า ให "ล กค า" โดย ค าใข จ ายรวมอย ภายใต งบประมาณท เตร ยมไว part-03 4 part-03 3 ร ถ งข อม ลท ต องการเพ มเต ม จ ดประสงค ของการวางแผน(ต อ) วงจรของการวางแผน และ ควบค มโครงการ ผ บร หารโครงการต ดส นใจ ด าเน นการแก ไข เป าหมายโครงการ ค ณภาพ - เวลา - ต นท น ก าหนดงานท ต องท า พร อม รายละเอ ยด มองป ญหาล วงหน า ข อม ลด านการจ ดการ แก ไข ส งผ บร หารโครงการ ควบค ม วางแผน แผนงาน และ ก าหนดเวลา หล ก ใช เป นเกณฑ ในการเปร ยบเท ยบ ประเม น การด าเน นโครงการ 4 5 part-03 5 ระบบรายงาน และ ว เคราะห ผลด าเน นงาน ควบค ม ต ดตาม ตรวจสอบ ต วแปรด าน เวลา - ต นท น - ค ณภาพ วางแผน แผนงาน และ ก าหนดเวลา ข นรายละเอ ยด ก าหนดงบประมาณ part

2 ข นตอนการวางแผนโครงการ เคร องม อช วยในการวางแผนโครงการ โครงสร างรายการงาน( WBS) การจ ด องค การโครงการ(OBS)+ Stakeholder Analysis การก าหนดผ ร บผ ดชอบงาน(LRC) ข อก าหนดด านเทคน ค(Specs.) แผนก าหนดเวลา และ ทร พยากร(Project & Resources Scheduling) Cost Control(CBS) Risk Analysis Change Control Plan Others part-03 7 part-03 8 Work Breakdown Structure (WBS) เป นเทคน คการแตกงานท ต องท าในโครงการออกเป นส วนๆ เพ อให ได ส งท ต องส งมอบตามว ตถ ประสงค ของโครงการ ท าโดยท มบร หารโครงการ ใช ก าหนดขอบเขตงานของโครงการ ใช ช วยในการประมาณราคาและจ ดท างบประมาณโครงการ ข นตอนการท า WBS แบ งงานท ต องส งมอบออกเป น กล มงาน (Work Packages) จากแต ละกล มงานระด บแรก ให แตกลงไปเป นระด บท สอง สาม จนถ ง ระด บท เหมาะสมในการก าหนดเวลา งบประมาณ และผ ร บผ ดชอบ part-03 9 part-03 ร ปแบบของ WBS ตามล าด บเวลา (Chronological) ระบบงานย อย (Sub-systems) ตามหน าท การท างาน (Functional Disciplines) WBS ( Level 1) โครงการฐานข อม ลราคาต อหน วยงานก อสร าง(SIF) โครงการฐานข อม ลราคาต อหน วย ก จกรรมก อสร างในประเทศไทย งานข อเสนอ และส ญญา จ ดท าฐานข อม ลราคา ต อหน วยก จกรรมก อสร าง งานจ ดท าร ปเล มฐาน ข อม ลรวมท วประเทศไทย part งานเก บข อม ล ราคาว สด งานปร บปร งร ปแบบและ จ ดท าฐานข อม ลข นส ดท าย part

3 WBS ( Level 1) โครงการฐานข อม ลราคาต อหน วยงานก อสร าง(SIF) งารเก บข อม ล ราคาว สด โครงการฐานข อม ลราคาต อหน วยก จกรรมก อสร างในประเทศไทย ระด บ 1 WBS ระด บ 2 ระด บ 3 รายการงาน งานข อเสนอและส ญญา งานเก บข อม ลราคาว สด จ ดท าฐานข อม ลราคาต อหน วยก จกรรมก อสร าง งานปร บปร งร ปแบบและจ ดท าฐานข อม ลข นส ดท าย งานจ ดท าร ปเล มฐานข อม ลรวมท วประเทศไทย WBS 2 nd Level จ ดท าแบบ เก บข อม ล กระจายแบบ เก บข อม ล เขตกร งเทพฯ และปร มณฑล เก บข อม ล ราคาว สด เขตภาคอ สาน และเหน อ เขตภาคใต และกลาง ว เคราะห ข อม ล ราคาว สด part เขตกร งเทพฯ และปร มณฑล เขตภาคอ สาน และเหน อ เขตภาคใต และกลาง part WBS 2 nd Level WBS งาน งานข อเสนอ และ ส ญญา จ ดท า ข อเสนอ ส งข อเสนอ และ พ จารณา ท าส ญญา งานเก บข อม ลราคาว สด จ ดท าแบบเก บข อม ล กระจายแบบเก บข อม ล เก บข อม ลราคาว สด เก บข อม ล กร งเทพ เก บข อม ลภาค อ สาน และ เหน อ เก บข อม ลภาคภาค ใต และ กลาง ว คราะห ข อม ลราคาว สด งานว เคราะห ข อม ลกร งเทพ งานว เคราะห ข อม ลภาคอ สาน และ เหน อ งานว เคราะห ข อม ลภาคใต และ กลาง จ ดท าฐานข อม ลราคาต อหน วยก จกรรมก อสร าง กร งเทพ รายการค านวณแต ละรายการ รายการสร ป ส งรายการราคางานกร งเทพ ภาคอ สาน และ เหน อ รายการค านวณแต ละรายการ รายการสร ป ส งรายการราคางานภาคอ สาน และ เหน อ ภาคใต และ กลาง รายการค านวณแต ละรายการ รายการสร ป ส งรายการราคางานภาคใต part-03 และ กลาง งานปร บปร งร ปแบบและจ ดท าฐานข อม ลข นส ดท าย งานจ ดท าร ปเล มฐานข อม ลรวมท วประเทศไทย ทร พยากรท ต องการ แต ละงานใน WBS จะท าการก าหนด ปร มาณงาน ทร พยากรท ต องการ ประมาณการต นท น หร องบประมาณ part Project Organization & Stakeholders การจ ดองค การตามหน าท การท างาน ( Functional Organization) กรรมการบร หาร กรรมการผ จ ดการ ฝ ายบร หาร ฝ ายวางแผน และ ควบค ม ฝ ายว ศวกรรม ฝ ายก อสร าง part * งานธ รการ * บ ญช * สารสนเทศ * กฏหมาย * งานประมาณราคา * งานวางแผนงาน * ควบค มต นท น * ประก นค ณภาพงาน * ออกแบบ * ด แลความปลอดภ ย * ส ารวจ * ทบทวนแบบและว ธ * จ ดท าข อก าหนด การก อสร าง * ก าหนดว ธ ก อสร าง * ด แลเร องราคางาน * ด แลเร องผลกระทบ * ด แลส ญญา ส งแวดล อม * จ ดท าข อเร ยกร อง * บร หารงาน และ part บ คลากรภาคสนาม 3

4 การจ ดองค การ แบบประสาน (Matrix Organization) ฝ ายบร หาร ฝ ายวางแผน และ ควบค ม กรรมการบร หาร กรรมการผ จ ดการ ฝ ายว ศวกรรม ฝ ายก อสร าง ท ง 4 ฝ ายในบร ษ ท จะให ความสน บสน น บ คลากร, บร การ, และ อ นๆ ท จ าเป น ก บฝ ายโครงการ ฝ ายโครงการ ความร บผ ดชอบตามหน าท การท างาน ในสายงานปกต มาก น อย ความร บผ ดชอบในโครงการ โครงการ 1 โครงการ 2 น อย มาก โครงการ 3 * งานธ รการ * บ ญช * สารสนเทศ * กฏหมาย * ออกแบบ * ประก นค ณภาพงาน * ส ารวจ * ด แลความปลอดภ ย * จ ดท าข อก าหนด * ทบทวนแบบและว ธ * ก าหนดว ธ ก อสร าง การก อสร าง * ด แลเร องผลกระทบ * ด แลเร องราคางาน ส งแวดล อม * ด แลส ญญา * จ ดท าข อเร ยกร อง part * งานประมาณราคา * งานวางแผนงาน * ควบค มต นท น * บร หารงาน และ บ คลากรภาคสนาม ตามหน าท การท างาน ( Functional Organization ) ประสานแบบอ อน ( Weak Matrix ) ประสานแบบสมด ล ( Balance Matrix ) ประสานแบบแข ง ( Strong Matrix ) แบบโครงการ ( Project Organization ) part ท มบร หารโครงการ และ แผนกในองค การแม แผนแจกแจงความร บผ ดชอบ (Linear Responsibility Chart) แผนก หร อ ฝ ายในองค การแม part part การต ดต อประสานงานในองค การแบบประสาน การแจกแจงความร บผ ดชอบของผ เก ยวข องในโครงการ part part

5 General Manager Production Manager Project Manager Site Architect Site Engineers Architect & Engineers General Contractor M&E Contractor External Contractor ต วอย างการแจกแจงความร บผ ดชอบ โครงการประเภทต างๆ part WBS Work Package OWNER CM CONTRACTOR Remark A Project Start B Design Works B.1 Architectural AP SP SP RV SP PR,WK AP : Approve B.2 Engineering SP AP SP SP RV PR,WK RV : Review B.3 Contract Documents AP SP PR WK WK SP PR : Primary Responsibility B.4 Design Wks. completed WK : Work Accomplished C Procurement SP : Support C.1 Invitation to Bid SP - PR,WK SP SP SP NT : Notified C.2 Bidding and Evaluation SP - PR WK WK SP C.3 Contract Award AP - PR,WK SP SP SP D Construction Works D.1 New Factory NT NT AP RV RV SP PR,WK WK SP D.2 Warehouse NT NT AP RV RV SP PR,WK WK SP D.3 Canteen NT NT AP RV RV SP PR,WK WK SP D.4 Commissioning NT AP RV SP RV SP SP PR,WK SP D.5 External Works NT NT AP part-03 RV RV SP SP SP PR,WK 26 E Project End DESIGNER หล กการสร างผ งแจกแจงความร บผ ดชอบ ประช มร วมผ เก ยวข อง ศ กษา Organization Chart เด ม ศ กษารายละเอ ยดงานใน WBS แจกแบบ LRC เปล า ช วยก นก าหนดความร บผ ดชอบลงใน LRC(เอกฉ นท ) สร ปผล แจ งผ เก ยวข อง ข อก าหนดด านเทคน ค ขอบเขตของงาน ว สด อ ปกรณ ท ต องใช ข นตอน และว ธ การท า รวมถ งท กษะท ต องการของช าง ทางเทคน ค part part ความส มพ นธ ในองค ประกอบด านเป าหมายของการด าเน น โครงการ ระด บความสามารถในการก าหนดต นท นโครงการ เวลาท ต องการ ของโครงการ รายละเอ ยด ข อก าหนดด านเทคน ค ทร พยากร และต นท น การด าเน นโครงการ ระด บความสามารถในการก าหนดงบประมาณ โครงการ เช งเปร ยบเท ยบ ( %) ต นท นโครงการสะสม เช งเปร ยบเท ยบ ( % ) part part

6 ต วอย างรายการด านเทคน คการเก บข อม ลราคาว สด ก อสร าง หมวด งานเก บข อม ลราคาว สด งานเก บข อม ลราคาว สด ก อสร างให ใช แบบเก บข อม ล ซ งก าหนดโดย ว ศวกรต นท น และให ม รายละเอ ยดมากพอส าหร บท กก จกรรมก อสร างท ต องการในโครงการ ข อม ลราคาจะเก บจากร านค าว สด ขนาดใหญ 3 ร านค า และร านค าขนาดเล กจ านวน 3 ร านค า ผ เก บข อม ลต องเป นผ ม ความร พ นฐานในงานก อสร าง และเข าใจ ค ณสมบ ต จ าเพาะของว สด ก อสร างเพ อความถ กต องในการเก บข อม ล ส าหร บข อม ลท ได มาจะต องน ามาว เคราะห หาค าเฉล ยทางสถ ต ตาม กระบวนการด งร ป 3.1 โดยว ศวกรต นท น และผลท ได จากการว เคราะห จะ จ ดเก บในแบบตารางข อม ลราคาว สด ก อสร างเพ อความสะดวกในการน าไปใช งานว เคราะห ต นท นต อหน วยก จกรรมก อสร างต อไป part ม ก จกรรมอะไรท ต องท า ต องการทร พยากรอะไร เวลาท ต องการของแต ละก จกรรม ท าเม อไร part การประมาณเวลาก จกรรม ว ธ ค า ส ง-ต า (Bracket Approach) โดยท มบร หารโครงการท ม ประสบการณ พ จารณาก จกรรม, ปร มาณงาน, ท มงานท ใช ก าหนดเวลามากท ส ด แล วค อยๆ ปร บลดไปจนถ งค าเวลาท เหมาะสม ก าหนดเวลาต าส ด แล ว ค อยๆปร บข นจนถ งค าเวลาท เหมาะสม พ จารณาเล อกค าเวลาใช งานระหว างสองค าข างต น การก าหนดเวลาโครงการ ( Project Scheduling ) part part แผนก าหนดเวลา Gantt Chart ใช เวลาเท าไร, ต องการอะไรในการท า ท มงานท ใช ปร มาณงานท จะท า เวลาแต ละก จกรรม เวลาโครงการ part part

7 การก าหนดงบประมาณโครงการ BUDGETING งบประมาณ สะท อนให เห นถ งนโยบาย ใช เป นเกณฑ ตรวจสอบและ ควบค ม แปรผ นก บผลท ต องการ ต องท าอย างเป นระบบ ม ความถ กต อง น าเช อถ อ $ $ ต งงบเก นควร ฟ มเฟ อย $ $ ต งงบน อยไป ต ดข ด ฝ ดเค อง part part ว ธ การก าหนดงบประมาณ จาก บน ลง ล าง ( Top - Down Budgeting ) จาก ล าง ข น บน ( Bottom - Up Budgeting ) TOP-DOWN Budgeting * ใกล เค ยงความจร งกว า * เหมาะสมในภาพรวมท งองค การ * งานท ต องท าค อนข างครบ ท าโดยผ บร หารท ม ประสบการณ ในโครงการล กษณะใกล เค ยงก น part part BUTTOM - UP Budgeting ท าโดยผ ร บผ ดชอบกล มงาน ใน WBS เสนอให ผ บร หารระด บ ส งข นไปรวบรวม และ ปร บปร ง เพ อจ ดท างบประมาณรวมต อไป ทร พยากร และ งบประมาณโครงการ ข อด * ได รายละเอ ยดมากกว า * ร วมม อท าก นเป นท ม * เป นการฝ กคนท างบ ทร พยากร - คน ว สด เคร องจ กร อ ปรณ อ นๆ ท ต องการใช ในโครงการ ปร บปร ง + เผ อ ข อด อย * อาจมองข ามบางงาน * ม กประมาณมากกว าท ควร * ได มากน อยข นอย ก บความ สามารถในการขอด วย งบประมาณโครงการ part part

8 ต วอย างทร พยากรท ต องการโครงการ งบประมาณแต ละคาบเวลา งบประมาณสะสม โค งร ปต วเอส ( S-Curve ) part part Gantt Chart โครงการขนาดเล ก พร อม โค งร ปต วเอส ( S-Curve ) การวางแผนงานแบบ PDM(AON) งาน ต นท น เวลา ส ปดาห ท %สะสม (x1,000บาท) (ส ปดาห ) A B C D E F รวมต นท น ต อ ส ปดาห รวมต นท น สะสม ร อยละ ต อ ส ปดาห ร อยละสะสม AON -Activity on node ใช ปมแทนก จกรรม แสดงรายละเอ ยดบนปมตาม ต องการ ใช ล กศรแสดงความส มพ นธ AOA-Activity on arrow ใช ล กศรแทนก จกรรม ปมใช ก าหนดหมายเลขส าหร บ เร ยกช อก จกรรม part part ต วอย างรายละเอ ยดบนปม ด านเร ม ด านเร ม ES ID: ช องาน เวลา TF LS FF EF LF ด านเสร จ ด านเร ม ด านเสร จ ด านเร ม ES ID: ช องาน เวลา TF LS EF ผ ร บผ ด ชอบ LF ด านเสร จ ด านเสร จ ES : Early Start EF : Early Finish LS : Late Start LF: Late Finish TF : Total Float ID: ช องาน ( เวลา ) ES เวลา EF ES LS EF LF ID : ช องาน LS TF LF part part

9 part part การค านวณปร มาณงาน Quantity Takeoff เร มจาก BOQ (WBS) ใช กระดาษค านวณช วยในการค านวณเสมอ อย างน อยบ นท กขนาด จ านวน ค านวณปร มาณไล ไปท ละรายการ แต ละรายการอาจไล ไปตามโซน พ นท หร อGrid-Line สร ปปร มาณแต ละรายการ ยกไปใส ใน BOQ part part แบบตารางค านวณปร มาณงาน ลดความผ ดพลาดในการกรอกต วเลข และการค านวณ ง ายต อการตรวจสอบความถ กต อง ปร บปร งแบบตารางค านวณให เหมาะสมก บประเภทของงาน ต วอย างรายการค านวณปร มาณงานคอนกร ต โครงการ : หน า : หมวด : แบบเลขท : ล าด บ รายการ ปร มาณ คอนกร ต fc' = ksc. ไม แบบ เหล กเสร มคอนกร ต ค านวณ ลบ.ม. ค านวณ ตร.ม. D (มม.) ค านวณ กก. part part

10 ต วอย างแบบสร ปปร มาณงานคอนกร ตเสร มเหล ก โครงการ: ผ ประมาณการ : ว นท : ล าด บ รายการ ข ด ถม ทราย บดอ ด คอนกร ต หยาบ คอนกร ต ไม แบบ เหล กเสร มขนาด(มม.) ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม ต วอย างรายการค านวณงานท วไป โครงการ หมวด แบบเลขท หน า ล าด บ รายการ ค านวณ ปร มาณ หน วย part part การค านวณโดยใช MS Excel ช วย ล าด บ รายการ จ านวน ความยาวคานความกว างคานความล กคาน คอนกร ต ไม แบบ N L B D B x D x L x N (B+2D) x L x N โรงเก บของ โครงสร างช น1 1 B3A (0.15 x 0.40) x 4.00 m x 3 line 1, ตารางค านวณแบบ RS Means โดยค านวณด วยม อ หร อใช MS Excel ช วย WBS Description No. Dimensions(m.) W L H unit unit x 3.00 m. line K,G' x 3.00 m. line 5,H' x3.00 m. line H-G' part part c แบบค านวณปร มาณเข ยนด วย VB บน MS Excel Estimate Beam A.1 /12/ :35 Project : 1 Owner : ant Building : 1 Engineer : ant แบบค านวณปร มาณเข ยนด วย VB บน MS Excel สร ปปร มาณคานท งหมด Localtion: 1 Date : 17/5/2006 รายการ คานยาว ปร มาณ คอนกร ต fc' = 2 ไม แบบ เหล กเสร มคอนกร ต ม. คาน ลบ.ม ตร.ม ขนาด (มม.) กก. ช อคาน B3A เหล กเสร มคอนกร ต B3A (0.15 x 0.4) m จ านวนคาน 2 ต ว จ านวน 4 ขนาด 16 ยาว 3.20 จ านวน 0 ขนาด 0 ยาว 0.00 กว าง 0.15 m. จ านวน 0 ขนาด 0 ยาว 0.00 ล ก 0.40 m. ยาว 2.8 m. 0.4 m. จ านวน 0 ขนาด 0 ยาว 0.00 B2 (0.15 x 0.35) m m. part part เหล กปลอก ระยะห 0.20 ขนาด 9

11 แนวทางการ ว ดปร มาณงาน และหน วยท ใช (วสท.2540) ล าด บ รายการ หน วย ว ธ ว ด แนวทางการว ด 1 ข ดด น ลบ.ม. - ขนาดฐานราก x ความล ก x ว.ส.ท. (2540) - ปร มาตรข ดจร ง - ท วไป 2 ว สด ถม บดอ ดท วไป ลบ.ม. - พ นท ส ทธ ตามแบบ x ความหนา - ว.ส.ท. (2540) ว สด ถม บดอ ดหนาน อยกว า 0.30 ม. ตร.ม. - พ นท ส ทธ ตามแบบ - ว.ส.ท. (2540) 3 งานเสาเข ม 3.1 ตอกเสาเข ม ม. - ระบ ขนาด - ว.ส.ท. (2540) ต น - ระบ ขนาด และ ความยาว - ว.ส.ท. (2540) 3.2 ต ดเสาเข ม และ ย าย จ านวน - ระบ ขนาด - ว.ส.ท. (2540) 3.3 ทดสอบเสาเข ม จ านวน - ระบ ว ธ การ และ ขนาดเสาเข ม - ว.ส.ท. (2540) 4 งานถนน 4.1 ช นรองพ นทาง, ไหลทาง ตร.ม. - พ นท ส ทธ โดยระบ ความหนาตามแบบ - ว.ส.ท. (2540) 4.2 ผ วถนนยางมะตอย, ตร.ม. - พ นท ส ทธ โดยระบ ความหนาตามแบบ - ว.ส.ท. (2540) ผ วถนนคอนกร ตเสร มเหล ก 4.3 บล อกป ถนน ตร.ม. - พ นท ส ทธ ตามแบบ - ว.ส.ท. (2540) 4.4 ค นห น รางน า หร อเสาร วก นถนน ม. - ระยะส ทธ ตามแบบ - ว.ส.ท. (2540) 5 งานคอนกร ต 5.1 คอนกร ตหยาบท วไป ลบ.ม. - พ นท จร ง x ความล ก - ท วไป คอนกร ตหยาบหนาน อยกว า 0. ม. ตร.ม. - พ นท ส ทธ โดยระบ ความหนา - ว.ส.ท. (2540) 5.2 คอนกร ตโครงสร าง ลบ.ม. - ปร มาตรส ทธ ตามแบบโดยไม ห กปร มาตร - ว.ส.ท. (2540) part-03 เหล กเสร มหร อ ว สด ฝ งในคอนกร ต ไม แบบคอนกร ต ตร.ม. - พ นท ส มผ สคอนกร ต ก บ ไม แบบส ทธ - ว.ส.ท. (2540) ป ญหาในแนวทางการว ด และราคาต อ หน วย ว ธ การว ด และ ว ธ การว เคราะห ราคาต อหน วย ต องสอดคล องก น part m. Workshop1: การว เคราะห ต นท นงานข ดด นฐานราก 2 m. 4 m. 2 m. part part m. ความล กงานข ด 3.00 m. 2 m. part part

12 น าหน กต อ ลบ.ม. ชน ดเคร องจ กร ชน ดด น % Swell โดยประมาณ (กก/ลบ.ม.) ผลผล ตต อช วโมง (ลบ.ม.) (ขนาดอ ปกรณ ข ด, ลบ.ม.) (0.8) (1.1) (1.5) (1.9) (2.3) (2.7) (3.0) หน าด นช น ด น ผสมทราย % รถข ด "Backhoe" ทรายและกรวด (ข ดล ก 4.5 ม.) ด นผสมท วไป ด นเหน ยว แข ง แน น หมายเหต > ต วเลขผลผล ตในตารางเป นทางทฤษฏ โดยค ดว า - ม มเหว ยงของเคร องจ กร 90% - รถบรรท กขนส งม ขนาดและจ านวนเหมาะสม - เคร องจ กรท างาน 50 นาท ใน 1 ช วโมง >ต วเลขท จะใช ในการประมาณราคาต องเผ อส าหร บ - ประส ทธ ภาพของงาน 83% สภาพการท างานท ไม สะดวกต าง ๆ โดยท วไปจะค ด ผลผล ตประมาณ 50% ของค าในตาราง - ประส ทธ ภาพของคนข บ 0 % part part ขนาดฐานราก( ม.) ความล กข ด(ม.) กว าง ยาว ปร มาตรด นข ดตามแนวทาง ว.ส.ท.=(WxLxDx1.3) = ลบ.ม. (ระบ ในใบเสนอราคา ปร มาตรด นข ดจร ง Prismoidal Formular a1 3 A1 = 15 b1 5 a2 5 A2 = 35 b2 7 am 4 Am = 24 bm 6 V = (A1+4Am+A2)/6 x d = ลบ.ม. กรณ ข ดกองไว (ไม ม ค าขนส ง) ต นท นรถข ด Back Hoe (1.9 cu.m.) = 900 บาท/ชม. (รวมคนข บ) อ ตราผลผล ตส าหร บด นผสมท วไป = 145 ลบ.ม./ชม. อ ตราปร บแก 50% = 72.5 ลบ.ม./ชม. ต นท นงานข ดด นฐานต อหน วย = 900 / 72.5 บาท / ลบ.ม. = บาท / ลบ.ม. ต นท นงานข ดด นฐานรากรวม = x บาท = บาท ต นท นงานข ดด นฐานต อหน วย (ในใบเสนอราคา) = / บาท / ลบ.ม. = บาท / ลบ.ม. part part Cost Estimation and Coding Structure การประมาณ ราคาก อสร าง อย างละเอ ยด part part

13 การประมาณราคาอย างละเอ ยด การถอดปร มาณ (Quantity Take Off) การว เคราะห ต นท นต อหน วย (Unit Cost Analysis) part part บ ญช ปร มาณงาน หร อ ระเบ ยนปร มาณว สด เป นบ ญช ก นล ม (Check list) ในการประมาณราคา อาจ สร างโดยเทคน ค โครงสร างรายการงาน (WBS) ในประเทศไทยร ปแบบบ ญช ปร มาณงานท วไปจะอย ในล กษณะของ ระบบงานตามข นตอนงานก อสร าง part ต วอย างการ แบ งห วข อ งานใน ประเทศไทย งานเตร ยมงานก อสร าง งานก อสร าง งานฐานราก งานโครงสร าง ค.ส.ล. งานหล งคา งานฝ าเพดาน งานผน งและฝา งานตกแต งผ วพ น และผน ง งานประต หน าต าง งานล กกรง และรางก นตก งานส งานส ขาภ บาลและด บเพล ง งานไฟฟ าและส อสาร งานระบบขนส ง งานระบบปร บอากาศ งานผ งบร เวณ อ นๆ part การจ ดห วข อ ตามแนว ทางการว ด ปร มาณ โดย ว.ส.ท.มกราคม พ.ศ หมวด รายละเอ ยด งานท วไป ข อก าหนดท วไป ค าใช จ ายในการ งานสนามและงานเสาเข ม การปร บเตร ยม งานข ด งานถมและงาน งานเสาเข ม งานพ นและถนน งานโครงสร างคอนกร ตเสร มเหล ก งานคอนกร ต งานไม แบบ งานเหล กเสร ม งานก อและงานฉาบ งานอ ฐและงาน งานฉาบ part การจ ดห วข อ ตามแนว ทางการว ด ปร มาณ โดย ว.ส.ท.มกราคม พ.ศ. 2540(ต อ) หมวด รายละเอ ยด งานโครงสร างเหล กและโลหะอ นๆ งานโครงสร างไม งานป องก นน า อ ณหภ ม และความช น งานม งหล งคา งานระบายน า งานช นก นช น งานประต หน าต าง และงานผน งรอบ งานประต หน าต าง งานกระจก งานผน งรอบ งานตกแต งผน ง พ น และงานฝ าเพดาน งานส งานว สด ป พ น part-03 งานฝ าเพดาน 78 13

14 หมวด WORK CODE : CSI/CSC MasterFormat, ระบบเคร องกล (MECHANICAL) รายการ 1 ข อก าหนดท วไป (GENERAL REQUIREMENTS) 2 งานสนาม (SITE CONSTRUCTION) 3 งานคอนกร ต (CONCRETE) 4 งานก อฉาบ (Masonry) 5 งานโลหะ (METALS) 6 งานไม และพลาสต ก (WOOD & PLASTICS) 7 งานป องก นความร อนและความช น (THERMAL AND MOISTURE PROTECTION) 8 งานประต และหน าต าง (DOORS AND WINDOWS) 9 งานตกแต งพ นผ วและเพดาน (FINISHES) งานพ เศษเฉพาะทาง (SPECIALTIES) 11 อ ปกรณ (EQUIPMENT) 12 งานตกแต ง (FURNISHINGS) 13 งานก อสร างพ เศษ (SPECIAL CONSTRUCTION) 14 ระบบล าเล ยงขนส ง (CONVEYING SYSTEMS) 16 งานระบบไฟฟ า (ELECTRICAL) part WORK CODE :CSI/CSC UniFormat,1995 CSI/CSC UniFormat(1995) หมวด รห ส รายการ A SUBSTRUCTURE A FOUNDATIONS A20 BASEMENT CONSRTUCTION B SHELL B SUPERSTRUCTURE B20 EXTERIOR CLOSURE B30 ROOFING C INTERIORS C INTERIOR CONSTRUCTION C20 STAIRWAYS C30 INTERIOR FINISHES D SERVICES D CONVEYING SYSTEMS D20 PLUMBING SYSTEMS D30 HEATING, VENTILATING, AND AIR CONDITIONING (HVAC) SYSTEMS D40 FIRE PROTECTION SYSTEMS D50 ELECTRICAL SYSTEMS E EQUIPMENT AND FURNISHINGS E EQUIPMENT E20 FURNISHINGS part WORK CODE :CSI/CSC UniFormat,1995 (cont.) WORK CODE :12-Division UniFormat (R.S.Means) CSI/CSC UniFormat(1995) หมวด รห ส รายการ F OTHER BUILDING CONSTRUCTION F SPECIAL Structures F20 SELECTIVE DEMOLITION G BUILDING STITEWORK G SITE PREPARATION G20 SITE IMPROVEMENTS G30 SITE PLUMBING UTILITIES G40 SITE HEATING, VENTILATING, AND AIR CONDITTIONING (HAVAC) UTILITIES G50 SITE ELECTRICAL UTILITIES G60 OTHER SITE CONSTRUCTION Z GENERAL Z GENERAL REQUIREMENTS Z20 BIDDING REQUIREMENTS, CONTRACT FORMS, AND CONDITIONS Z90 PROJECT COST ESTIMATE part หมวด รายการ 1 Foundations 1.1 Footings & Foundations 1.4 Special Foundations 1.9 Excavation & Backfill 2 Substructures 2.1 Slab on Grade 3 Superstructures 3.1 Columns, Beams & Joists 3.4 Structural Walls 3.5 Floor Superstructures 3.7 Roof Superstructures 3.9 Stairs 4 Exterior Closture 4.1 Walls 4.5 Exterior Wall Finishes 4.6 Doors 4.7 Windows & Glazed Walls part WORK CODE :12-Division UniFormat (R.S.Means) (cont.) หมวด รายการ WORK CODE :12-Division UniFormat (R.S.Means) (cont.) 5 Roofing 5.1 Roof Coverings 5.7 Insulation 5.8 Openings & Speclalties 6 Interior Construction 6.1 Partitions 6.4 Doors 6.5 Wall Finishes 6.6 Floor Finishes 6.7 Ceiling Finishes 7 Conveying 7.1 Elevators 7.2 Special Conveyors 8 Mechanical 8.1 Plumbing 8.2 Fire Protection 8.3 Heating 8.4 Air Conditioning part Special Systems หมวด 9 Electrical 9.1 Service & Distribution 9.2 Lighting & Power 9.4 Special Electrical General Conditions 11 Special Construction 11.1 Specialties 12 Site Work 12.3 Trenching 12.5 Roads & Parking 12.7 Bituminous Sidewalks รายการ part

15 การว เคราะห งานท ต องท าโดยเทคน ค โครงสร างรายการงาน(Work Breakdown Structure, WBS) เร มจากกล มงานระด บท 1 (Level 1) แบ งกล มงานระด บท 1 ออกเป นกล มงานระด บท 2 (Level2) จากกล มงานระด บท 2 ให แยกออกเป นระด บท 3 และระด บรองๆลงๆไปจนถ งระด บงาน หร อกล มงาน ท ใช ในการวางแผน และควบค มโครงการ ไม จ าเป นต องละเอ ยดท ส ด แต เหมาะสมก บการ WBS, Work Code, Cost Code ท าประมาณราคาตาม WBS (ปร มาณ และ ราคาต อหน วย) ก าหนด Coding Structure ตามความเหมาะสมก บระบบ ควบค มของบร ษ ทฯ สร างแผนก าหนดเวลา พร อมราคางบประมาณ เพ อใช ในการควบค มผล การด าเน นงานด านต นท น และเวลาได ต อไป ท างานแต ละโครงการ part part การควบค มโครงการ โดยการว เคราะห ผลงานท ท าได สาระส าค ญใน กระบวนการ ควบค ม แผนงานฐาน ก จกรรมและค ณภาพ ทร พยากร ก าหนดเวลา งบประมาณ ความเส ยง ได ตามแผน เปร ยบเท ยบ ระหว างแผนและ ท าจร ง ท าจร ง ก จกรรมและค ณภาพ ทร พยากร จ ดตรวจสอบ ค าใช จ ายจร ง ความเปล ยนแปลงจากแผน ไม ได ตามแผน Project Control by Earned Value Analysis ปร บปร งต วเลขในบ นท ก โครงการตามข อม ลถ ง ป จจ บ น ระบ สาเหต เสนอแนวทางแก ไข จ ดท าแผนท างานเพ อแก ไข part รายงานความก าวหน า ด าเน นการแก ไขป ญหา ประเม นผล part การต ดตามประเม นผลการด าเน นงาน การประเม นความก าวหน าเท ยบก บแผน การประเม นต นท นจร งเท ยบก บงบประมาณ การประเม นความก าวหน าเท ยบก บแผน part part

16 การประเม นความก าวหน าโดยผ งจ ดตรวจสอบ การควบค มโครงการโดยเทคน คการว เคราะห ผลงานท ท าได ล าด บ จ ดตรวจสอบ ก าหนดเสร จตามแผน เสร จจร ง ช า(-) / เร ว(+) 1 เร มงานก อสร าง ม.ค. 46 ม.ค milestone2: โครงสร างช น3 เสร จ 14 ธ.ค ธ.ค milestone3-1:ม งหล งคาเสร จ 28 ม.ค ก.พ milestone3-2:งานผน งรอบนอกเสร จ 28 ม.ค milestone4:งานห องน าแล วเสร จ 80% 4 ม.ค งาสนสถาป ตยกรรมแล วเสร จ 13 ม.ค milestone5: ต ดต งอ ปกรณ ส ขาภ บาล ไฟฟ า Chiller&AHUเสร จ 28 ม.ค milestone6 : งานก อสร างอาคารแล วเสร จ 27 เม.ย งานตกแต งภายในแล วเสร จ 17 พ.ค. 47 งานเคร อข ายแล วเสร จ 27 เม.ย งานผ งบร เวณเสร จ 16 พ.ค อาคารบร หารและประถมพร อมเป ดด าเน นงาน 17 พ.ค เร มงาน Phase2 14 ส.ค งานก อสร างอาคารอน บาลเสร จ 25 เม.ย งานตกแต งภายในแล วเสร จ 15 พ.ค งานระบบคอมพ วเตอร อาคารอน บาลแล วเสร จ 25 เม.ย อาคารอน บาลพร อมเป ดด าเน นงาน 15 พ.ค อาคารโรงอาหารและหอประช ม แล วเสร จ 22 ก.ย งานตกแต งภายในอาคารโรงอาหารและหอประช มแล วเสร จ 22 ต.ค อาคารโรงอาหารและหอประช มพร อมเป ดด าเน นงาน 22 ต.ค เร มงาน Phase3 11 ม.ค อาคารม ธยมศ กษาพร อมเป ดด าเน นงาน 5 เม.ย. 48 การก าหนดรห สต นท น การก าหนดงบประมาณควบค ม กระบวนการควบค มต นท นงานก อสร าง part part การก าหนดรห สต นท น ต วอย างการก าหนดรห สงานเทคอนกร ตฐานรากโดยสร างจาก หมวดหม งานแบบ UniFormat และ Master Format รห ส รห สต นท นมาตรฐาน รห สต นท นเฉพาะก จกรรม part part การก าหนดรห สเฉพาะก จกรรม แนวทางก าหนดรห สต นท นในทางปฏ บ ต ต วรห ส ไม ยาวเก นไป แปลความหมายได ง าย ใช รห สมาตรฐานเป นแนวทาง โดยปร บให เหมาะก บการใช ในแต ละ โครงการ ไม ลงในรายละเอ ยดล กเก นไป เช น ประต น าทองเหล องขนาด 3/4-21/2 อาจจะไม ต องใส รห สแยกท กขนาด ซ งจะมากเก นไป ก าหนดงานท ช ดเจน และเด นช ดในการก าหนดปลายทางของต นท น part part

17 รห สบ ญช ต นท น ท ก าหนดตาม ผ ร บผ ดชอบ ร วมก บงานหร อ กล มงาน โครงสร างรห สบ ญช ต นท น (Cost Account Code Breakdown Structure) โครงสร างรห สบ ญช ต นท นตามผ ง บร หารองค การ part part แบบก าหนด งบประมาณและ ศ นย รวมต นท น แบบก าหนดงบประมาณ และ ศ นย รวมต นท น WBS : ค าส งเลขท : PR ก าหนดคร งแรก : 7 พ.ย ปร บปร งแก ไขคร งท :... ว นท : 15 พ.ย.2543 ล าด บ รายการงานโดยส งเขป ศ นย รวม คน-ช วโมง ก าหนดเวลา ต นท น เร ม เสร จ 1 ออก แบบงานฐานรากอาคารและ ก าหนดรายละเอ ยดด านเทคน คของ งานเสาเข ม และฐานราก ธ.ค ธ.ค ธ.ค ธ.ค ธ.ค ธ.ค ธ.ค ธ.ค. 43 ฝ ายวางแผนโครงการ... ว นท 15 พ.ย.2543 ( พ ศาล แสงส สดใส ) ผ จ ดการโครงการ... ว นท 15 พ.ย.2543 รห สบ ญช ต นท น แยกตาม ประเภทงานและ ตาม WBS WBS ก จกรรม รห สบ ญช ต นท น ตามWBS 1 เร ม 2 งานเตร ยมงาน รากฐาน ตอกเสาเข ม I-0.18x.00ม ข ดด น และ ต ด ห วเข ม กลบด น ฐานราก ทรายบดอ ด คอนกร ตหยาบ ไม แบบฐานราก เหล กเสร มฐานราก คอนกร ตฐานราก part-03 ( สน น ขาวสะอาดแท ) part การเก บข อม ลต นท น และการรายงาน ความถ กต องของข อม ล ความรวดเร วและท นเหต การณ ผ งการไหล แสดง กระบวนการ เก บข อม ล ต นท น ACWP ข อม ลงานก อสร างจร ง จากระบบบ ญช ต นท น ณ.ว นประเม น * ค าแรง * เคร องจ กร * ว สด * อ นๆ BCWP ข อม ลความก าวหน าของงาน ตามราคางบประมาณ ณ.ว นประเม น * ค อปร มาณงานท าได จร ง แต ละก จกรรม ค ณ ราคาต อหน วย ตามแผน * หร อร อยละงานแล วเสร จ ของแต ละก จกรรม ค ณ งบประมาณรวมของ ก จกรรมน น BCWS ความก าวหน าท ควรท าได ณ.ว นประเม นจากแผน ตามราคางบประมาณ EARNED VALUE ANALYSIS การว เคราะห ผลงานท ท าได การว เคราะห ความเบ ยงเบน ของ ต นท น และเวลา จากแผนฐาน และ การคาดการณ การว เคราาะห หาต นเหต ของป ญหา และ แก ไข part-03 1 รายงานการใช ทร พยากร * ต อคาบ * สะสม รายงานอ นๆ part

18 ACWP : Actual cost for work performed หมายถ ง จ านวนเง นรวมท ใช จ ายไปจร งในการท างานส วนท แล ว เสร จ ณ ว นท ประเม น BCWP : Budgeted cost for work performed (Earned Value) หมายถ ง ค างานรวมเป นจ านวนเง นของงานส วนท ท าแล วเสร จ จร ง โดยค ด จากราคาตามงบประมาณ ณ ว นท ประเม น ซ งค าน อาจเร ยกว าผลงานท ท าได หร อ Earned Value ข อม ล ACWP ค าแรง และเคร องจ กร จากข อม ลใบลงเวลา ซ งม กจะม การระบ แยกว า ใช ไปในงานหร อกล มงานใด ค าว สด แยกตามงานหร อกล มงาน ค าด าเน นการเฉพาะงาน หร อกล มงาน ค าโสห ยของบร ษ ทฯ BCWS : Budgeted cost for work scheduled หมายถ ง ค างานรวมเป นจ านวนเง นของงานท ควรแล วเสร จตาม แผน โดยค ดจากราคาตามงบประมาณ ณ ว นท ประเม น part-03 3 part-03 4 ข อม ล BCWP ว ดร อยละของงานท ท าแล วเสร จจร งท หน างาน แล วจ งมาค ณก บ งบประมาณของงานน น ๆ part-03 5 งานเทคอนกร ตฐานราก 300 ลบ.ม. งบประมาณตามแผน 600,000 บาท ณ ว นท ประเม นหน างานจะต องม การบ นท กผลงานท ท าได จร งในเด อนน น และค าสะสมผลงาน ท ท าได เช น งานเทคอนกร ตฐานราก ปร มาณงานตามส ญญา 300 ลบ.ม. ผลงานท ท าได ถ งเด อนก อน 150 ลบ.ม. ผลงานเด อนน 0 ลบ.ม. รวมผลงานสะสมถ งเด อนน 250 ลบ.ม. ค ดเป นร อยละแล วเสร จ = (250/300) x 0 = 83.33% ด งน น ค า BCWP ของงานเทคอนกร ตฐานราก ณ ว นประเม นจะเป นด งน BCWP = ,000 x 0 บาท = 500,000 part-03 บาท 6 BCWP อาจใช ว ธ ประเม นโดยประมาณ ว ธ 50/50 ค อ เม อเร มงานให ถ อว าร อยละแล วเสร จ 50% และ เม องานเสร จสมบ รณ จ งปร บร อยละความก าวหน าเป น 0% ว ธ ส ดส วนเวลา เช น ก จกรรมใช เวลา 20 ว น ท าไปแล ว 8 ว น ถ อ ว าม ความก าวหน า (8/20) x 0 เท าก บ 40% เป นต น ว ธ จ ดตรวจสอบ เช น กล มงานหน งอาจจะแบ งงานเป นช วง ๆ ตามข นตอนของงาน และเม อผ านจ ดตรวจสอบหน ง ความก าวหน าของงานก จะเพ มข นตามท ก าหนดไว เป นต น งานเทคอนกร ตฐานราก ปร มาณ 300 ลบ.ม. เวลางานก อสร างตามแผน 20 ว น งบประมาณตามแผน 600,000 บาท ณ ว นท ประเม นงานควรเร มไปแล วตามแผน = ว น ด งน น จะประเม นค าร อยละแล วเสร จ = x 0 = 50% ได ว า BCWS = x 600,000 = 300,000 บาท 0 part-03 7 part

19 การว เคราะห ผลงานท ท าได SV = BCWP - BCWS CV = BCWP - ACWP SVP, % = SV BCWS x 0 CVP, % = CV BCWP x 0 แผนงานก อสร างโครงการต วอย าง ก จกรรม เวลา งบประมาณ เวลา ( ส ปดาห ) (ส ปดาห ) (บาท) A 3 6,000 B 5 20,000 C 3 7,500 D 5 15,000 E 1 2,500 F 3,500 G 1 3,000 part-03 9 part-03 1 งบประมาณงานก อสร างประจ าส ปดาห ของแต ละก จกรรมก อสร างตามแผนงาน ก จกรรม เวลา ( ส ปดาห ) รวม (BAC) A 2,000 2,000 2, ,000 B 3,000 4,000 4,000 4,000 5, ,000 C 2,000 3,000 2, ,500 D ,000 3,000 4,000 3,000 3,000 15,000 E , ,500 F ,500 3,500 3, ,500 G ,000-3,000 รวม 7,000 9,000 8,500 9,500 11,500,000 6,000 3,000 64,500 หมายเหต : BAC = Budgeted Cost at Completion = งบประมาณรวมตามแผน รายงานต นท น ณ ส นส ปดาห ท 4 ในการด าเน นโครงการ ก จกรรม เฉพาะส ปดาห ท 4 ค าสะสมจากเร ม ถ ง ส นส ปดาห ท 4 BCWS ACWP CV BCWS ACWP CV A 0 1,500 (1,500) 6,000 8,500 (2,500) B 4,000 2,500 1,500 15,000 15,000 0 C 0 1,300 (1,300) 7,500 9,800 (2,300) D 2,000 2,800 (800) 2,000 4,500 (2,500) E F 3, ,500 3, ,500 G รวม 9,500 8,0 1,400 34,000 37,800 (3,800) part part การว เคราะห ความเบ ยงเบนของต นท น และเวลาในโครงการต วอย าง ณ ส นส ปดาห ท 4 ค า BCWS, BCWP และ ACWP ในร ปแบบแผนภ ม การว เคราะห ความเบ ยงเบน ก จกรรม ร อยละ BAC BCWS BCWP ACWP CV CVP SV SVP แล วเสร จ ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( %) ( บาท ) (%) A ,000 6,000 6,000 8,500 (2,500) B ,000 15,000 16,000 15,000 1, , C ,500 7,500 7,500 9,800 (2,300) D ,000 2,000 6,000 4,500 1, , E - 2, F -,500 3, (3,500) G - 3, รวม 64,500 34,000 35,500 37,800 (2,300) , บาท 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 การว เคราะห ผลงานท ท าได BCWS BCWP ACWP หมายเหต : BAC = Budgeted Cost at Completion = งบประมาณรวมตามแผน เฉล ย BCWS ต อส ปดาห = 8063 บาท SV เป นส ปดาห = 0.19 หร อ เร วกว าแผน ประมาณ = 0.19 ส ปดาห part , part ส ปดาห 19

20 บาท ความเปล ยนแปลงของ CV และ SV ตามเวลาโครงการ การว เคราะห ความเบ ยงเบน 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 (1,000) (2,000) (3,000) (4,000) CV SV CPI = SPI = BCWP ACWP BCWP BCWS CSI = CPI x SPI ส ปดาห part part การคาดการณ ผลการด าเน นงานเม อโครงการแล วเสร จ ประมาณการต นท นเม อโครงการแล วเสร จ หร อ Estimated cost at completion ( EAC ) งบประมาณรวมเม องานเสร จตามแผน หร อ Budgeted cost at completion ( BAC ) ความเบ ยงเบนของต นท นเม อโครงการแล วเสร จ หร อ The variance at completion ( VAC ) VAC = BAC - EAC part part EAC EAC ACWP EAC = BCWP x BAC ว ธ ท 1 ว ธ ท 2 งบประมาณของก จกรรม ACWP ท เสร จแล วหร อก าล งท าอย EAC = x + BCWP งบประมาณของกล มงาน หร อก จกรรมท ย งไม เร ม ตามแผนเด มหร อปร บแก จากข อม ลการด าเน นงาน part part

21 ว ธ ท 3 EAC EAC = ACWP (ท ว นประเม น) + งบประมาณตามแผนของ กล มงานหร อก จกรรมท เหล ออย part ข อม ลผลการด าเน นโครงการและการว เคราะห ค า EAC, VAC ท ง 3 ว ธ ก จกรรม % BAC BCWP ACWP EAC ว ธ ท 1 แล วเสร จ ส ตรค านวณ รายการค านวณ EAC VAC A 0 2,000 2,000 2, B 50 1, C - 1, รวม 4,500 2,750 3,200 =(ACWP/BCWP)xBAC =(3,200 / 2,750)x4,500 5, ก จกรรม % BAC BCWP ACWP EAC ว ธ ท 2 แล วเสร จ ส ตรค านวณ รายการค านวณ EAC VAC A 0 2,000 2,000 2,400 =(ACWP/BCWP)xBAC =(2,400 / 2,000)x2,000 2, B 50 1, =(ACWP/BCWP)xBAC =(800 / 750)x1,500 1, C - 1, =BAC =1,000 1, รวม 4,500 2,750 3, , ก จกรรม % BAC BCWP ACWP EAC ว ธ ท 3 แล วเสร จ ส ตรค านวณ รายการค านวณ EAC VAC A 0 2,000 2,000 2,400 =ACWP =2,400 2, B 50 1, =ACWP+(BAC-BCWP) =800+(1, ) 1, C - 1, =BAC =1,000 1, รวม part ,500 2,750 3, , การรายงานการว เคราะห ผลงานท ท าได อะไรท เป นต นเหต ให เก ดความเบ ยงเบนเหล าน น ความเบ ยงเบนท เก ดข นม ผลต อความส าเร จของโครงการมากน อย อย างไร ม ผลกระทบต อส วนอ น ๆ หร อ โครงการอ น ๆ ท เก ยวข องก บ โครงการท พ จารณาอย หร อไม เม อพบต นเหต ของป ญหาแล ว ม แผนการแก ไขอย างไร ผลท คาดว าจะได ร บจากการแก ไขข างต นเป นอย างไร ระบบควบค มต นท นของผ ร บจ าง Contractor s Cost Control System part part หล กการและว ธ การของการควบค มต นท นการก อสร าง การก าหนดรห สต นท น การก าหนดงบประมาณควบค ม กระบวนการควบค มต นท นงานก อสร าง รห สต นท น หร อรห สก จกรรมในการควบค มต นท น ง ายต อความเข าใจ สามารถใช เป นห วข อในการเก บข อม ลรายจ าย ข อม ลความก าวหน าของงาน ท กฝ ายท เก ยวข องในหน วยงานต องเข าใจตรงก น ฝ ายบร หารต องให ความส าค ญเป นอ นด บแรก ก อนจะเร มด าเน น กระบวนการควบค มต นท น part part

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร /ว ธ การปฏ บ ต เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข 1. การสร างข อม ลหล กส นทร พย ถาวร 1. กองคล ง -รายงานส นทร พย รายต ว กรณ การให สร างข อม ลส นทร พย ว

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

Thailand Voluntary Emission Reduction T-VER-METH-EE-02 Version 01

Thailand Voluntary Emission Reduction T-VER-METH-EE-02 Version 01 หน า 1 ภาคผนวก ข. ประกาศคณะกรรมการองค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจก ว าด วยระเบ ยบว ธ การลดก าซเร อนกระจกภาคสม ครใจ พ.ศ. 2556 ท 1/2556 T-VER-METH-EE-02 ระเบ ยบว ธ การลดก าซเร อนกระจกภาคสม ครใจ สาหร บ การต

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

การบร หาร โครงการ Project Management

การบร หาร โครงการ Project Management Part01- การบร หาร Project Management 1 ค ออะไร? ค อก จการใดๆ ท ม ว ตถ ประสงค ท ช ดเจน ม ก าหนดเวลา เร ม และ เสร จ ม ข อจ าก ดในการด าเน นงาน ด าน $ 7 11 12 1 10 2 9 3 8 4 6 5 เง น เวลา ค ณภาพ 2 1 Part01-

More information

แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan)

แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) กรอบแนวค ดในการจ ดท า Action Plan ผลการทบทวนแผนแม บท เทคโนโลย สารสนเทศ ป 2550 2554 นโยบาย กลย ทธ และแผนงานประจ าป 2548 2550 และแผนธ รก จ และแผนว สาหก จ องค

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 1. การเข าส โปรแกรม 1.1) ด บเบ ลคล กท Icon หน าจอท ม ช อว า Shortcut GFMIS01.exe 1 ภาพท 1 แสดง Icon โปรแกรม GFMIS 1.2) กรอกรห สผ ใช และรห สผ าน

More information

ช อแผนงาน/โครงการ/งาน โครงการน าเข าข อม ลแผนท ร ปแปลงท ด นราชพ สด ประเภททะเบ ยนท วไปท ย งม ได น าเข าในระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) ในเขตพ นท กร

ช อแผนงาน/โครงการ/งาน โครงการน าเข าข อม ลแผนท ร ปแปลงท ด นราชพ สด ประเภททะเบ ยนท วไปท ย งม ได น าเข าในระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) ในเขตพ นท กร ช องาน/โครงการ/งาน โครงการน าเข าข อม ลท ร ปแปลงท ด นราชพ สด ประเภททะเบ ยนท วไปท ย งม ได น าเข าในระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) ในเขตพ นท กร งเทพมหานครและ พ นท 76 จ งหว ดท วประเทศ ประจ าป งบประมาณ 2556 หน

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

โครงการก อสร างอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน พร อมส งก อสร างประกอบ (ทดแทน)

โครงการก อสร างอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน พร อมส งก อสร างประกอบ (ทดแทน) 334 โครงการก อสร างอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน พร อมส งก อสร างประกอบ (ทดแทน) ๑. หล กการและเหต ผล ด วยอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน เป นอาคารสาน กงานท ก อสร างมานานกว า ๒๐ ป สภาพอาคารม

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information