ท บชง. 0692/2554 ว นท 22 พฤศจ กายน 2554

Size: px
Start display at page:

Download "ท บชง. 0692/2554 ว นท 22 พฤศจ กายน 2554"

Transcription

1 ท บชง. 0692/2554 ว นท 22 พฤศจ กายน 2554 เร อง การต ออาย ส ญญาเช าอาคารเซ นเตอร พอยท ส ข มว ท-ทองหล อ การร บจ างบร หารอาคารโรงแรมแกรนด เซนเตอร พอยต โฮเทล แอนด เรซ เดนซ ส ข มว ท เทอร ม น ล 21 และการขายอส งหาร มทร พย ให แก กรรมการบร ษ ท เร ยน กรรมการและผ จ ดการ ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ด วยท ประช มคณะกรรมการบร ษ ท ควอล ต เฮ าส จาก ด(มหาชน)( บร ษ ทฯ ) คร งท 7/2554 เม อว นท 22 พฤศจ กายน 2554 เวลา น. ณ ห องประช ม ช น 7 อาคารค วเฮ าส ล มพ น เลขท 1 ถนนสาทรใต แขวงท งมหาเมฆ เขตสาทร กร งเทพมหานคร ได ม มต ด งน 1. ม มต อน ม ต ให บร ษ ทฯหร อบร ษ ทย อยร บจ างบร หารอาคารโรงแรมแกรนด เซนเตอร พอยต โฮเทล แอนด เรซ เดนซ ส ข มว ท เทอร ม น ล 21 ( โครงการ ) แก บร ษ ท แอล แอนด เอช พร อพเพอร ต จ าก ด ( บร ษ ทท เก ยวข อง ) โดย บร ษ ทฯหร อบร ษ ทย อยจะทาส ญญาร บจ างบร หารจ ดการโครงการแบ งออกเป น 2 ช วง ค อ ก. ส ญญาร บจ างบร หารจ ดการก อนเป ดด าเน นการโครงการ ได แก ค าท ปร กษา ประสานงาน และให ค าแนะน าในการออกแบบโครงการ ค าบร การตรวจร บการส งมอบระบบสาธารณ ปโภคส วนกลาง โครงการ ค าท ปร กษาและการให บร การระบบคอมพ วเตอร ค าการตลาด และอ นๆ(ถ าม ) ข. ส ญญาร บจ างบร หารจ ดการเม อเป ดด าเน นการโครงการเป นระยะเวลา 3 ป 2 เด อน และม ส ทธ ต ออาย ส ญญาได อ กเป นคราวๆคราวละ 3 ป หร อแล วแต ตกลงก น โดยบร ษ ทฯหร อบร ษ ทย อยจะได ร บ ค าตอบแทนจากการบร หารจ ดการโครงการเป นค าตอบแทนรายป และค าตอบแทนพ เศษเพ มเต มซ งผ น แปรตามรายได และกาไรส ทธ (ถ าม ) โดยท งน จะม การเร ยกเก บค าตอบแทนการร บจ างบร หารจ ดการเป น รายเด อนและม การคานวณเพ อปร บปร งยอดค าตอบแทนการบร หารจ ดการโครงการเป นรายป โดยค าตอบแทนการบร หารจ ดการโครงการท งในข อ ก) และ ข) รวมเป นจานวนเง นประมาณ 75.7 ล านบาท ท งน คณะกรรมการบร ษ ทฯได มอบอ านาจให กรรมการผ จ ดการหร อรองกรรมการผ จ ดการเป นผ ม อ านาจในการ เจรจาตกลงและลงนามในส ญญาและเอกสารต าง ๆ ท เก ยวข อง รวมถ งการเจรจาตกลงก าหนดอ ตราค าร บจ าง บร หารโครงการ และรายละเอ ยดต างๆ ท เก ยวข องได ตามท เห นสมควร การรายงานสารสนเทศข างต นน ถ อเป นรายการท เก ยวโยงก นท ม ล กษณะรายการธ รก จปกต ท ไม ม เง อนไขทาง การค าโดยท วไป เม อคานวณม ลค าของรายการเก ยวโยงแล ว ขนาดของรายการม ม ลค าส งกว า 1 ล านบาท แต น อย กว า 20 ล านบาท หร อ มากกว าร อยละ 0.03 แต น อยกว าร อยละ 3 ของม ลค าส นทร พย ท ม ต วตนส ทธ ของบร ษ ทฯ

2 แล วแต จ านวนใดจะส งกว า โดยในงบการเง นของบร ษ ทฯ ณ ว นท 30 ก นยายน 2554 ท ผ านการสอบทานจาก ผ สอบบ ญช แล ว(ม ลค าเท าก บ 392 ล านบาท) ซ งขนาดของรายการม สาระส าค ญอย ในเกณฑ ท ต องเป ดเผยข อม ล ต อตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยและขออน ม ต คณะกรรมการ 2. ม มต อน ม ต การท ารายการท เก ยวโยงก นประเภทการต ออาย ส ญญาเช าอาคารเซ นเตอร พอยท ส ข มว ท-ทองหล อ โดยให บร ษ ท ค ว.เอช.อ นเตอร เนช นแนล จาก ด ( บร ษ ทย อย ) ซ งบร ษ ทฯถ อห นอย ในส ดส วนร อยละ 100 ต ออาย ส ญญาเช าอาคารเซ นเตอร พอยท ส ข มว ท-ทองหล อ ( ทร พย ส น )เป นระยะเวลา 1 ป 1 เด อน (ต งแต 1 ธ นวาคม 2554 ถ ง 31 ธ นวาคม 2555) จากกองท นรวมอส งหาร มทร พย และส ทธ เร ยกร อง แลนด แอนด เฮ าส II เป น จ านวนเง นค าตอบแทนการเช าทร พย ส นรวมไม เก น 92 ล านบาท โดยคณะกรรมการบร ษ ทฯได มอบอ านาจให กรรมการผ จ ดการ และ/หร อ รองกรรมการผ จ ดการเป นผ ม อ านาจในการเจรจาตกลงและลงนามในส ญญาและ เอกสารต างๆ ท เก ยวข อง รวมถ งการเจรจาตกลงรายละเอ ยดต างๆ ท เก ยวข องได ตามท เห นสมควร การรายงานสารสนเทศข างต นน ถ อเป นรายการท เก ยวโยงก นท ม ล กษณะเป นการเช าอส งหาร มทร พย ท ม อาย ส ญญาไม เก น 3 ป และไม ม เง อนไขการค าท วไป เม อค านวณม ลค าของรายการเก ยวโยงแล ว ขนาดของรายการม ม ลค าส งกว า 1 ล านบาท แต น อยกว า 20 ล านบาท หร อ มากกว าร อยละ 0.03 แต น อยกว าร อยละ 3 ของม ลค า ส นทร พย ท ม ต วตนส ทธ ของบร ษ ทฯ แล วแต จ านวนใดส งกว า โดยในงบการเง นของบร ษ ทฯ ณ ว นท 30 ก นยายน 2554 ท ผ านการสอบทานจากผ สอบบ ญช แล ว(ม ลค าเท าก บ 392 ล านบาท) ซ งขนาดของรายการม สาระสาค ญอย ในเกณฑ ท ต องเป ดเผยข อม ลต อตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย 3. ม มต อน ม ต ให บร ษ ท คาซ า ว ลล (ระยอง 2553) จ าก ด ( บร ษ ทย อย ) (บร ษ ท ควอล ต เฮ าส จ าก ด(มหาชน) ( บร ษ ทฯ ) ถ อห นด งกล าวผ านบร ษ ท คาซ า ว ลล จ าก ด ในส ดส วนร อยละ 100) จะขายบ านพร อมท ด นโครงการ คาซ า ซ ไซด ระยองให แก กรรมการของบร ษ ทฯหร อค สมรสหร อบ ตร โดยการเข าทารายการด งกล าวน คณะกรรมการจ ดการได พ จารณารายละเอ ยดในการขายให แก กรรมการของ บร ษ ทฯหร อค สมรสหร อบ ตรแล ว ซ งรายการน ถ อเป นรายการธ รก จปกต และม เง อนไขการค าโดยท วไป และเป น รายการท เก ยวโยงก น โดยม รายละเอ ยด ด งน ว นท ทารายการ : ภายหล งจากว นท ท ได ร บอน ม ต จากคณะกรรมการของบร ษ ทฯในคร งน บ คคลท เก ยวโยง : นายร ตน พาน ชพ นธ ตาแหน งประธานเจ าหน าท บร หารและกรรมการ ผ จ ดการหร อค สมรสหร อบ ตร ล กษณะการเข าทารายการ : บร ษ ทย อยจะขายบ านพร อมท ด นให แก กรรมการบร ษ ทฯหร อค สมรสหร อ บ ตร ซ งถ อเป นธ รก จปกต และม เง อนไขการค าโดยท วไป ม ลค ารวมของส งตอบแทน : เป นจานวนเง น 3,122,000 บาท กรรมการผ ม ส วนได เส ย : นายร ตน พาน ชพ นธ ไม เข าร วมประช มและไม ม ส ทธ ออกเส ยงในวาระน

3 ความเห นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได พ จารณาแล วเห นว า การเข าท ารายการ ท เก ยวโยงก นด งกล าวเป นรายการค าปกต และม เง อนไขการค าท วไป และเป นประโยชน ต อธ รก จขายบ านพร อมท ด น ประเภทของรายการเก ยวโยงก น : เป นรายการท เก ยวโยงก นท ม ล กษณะเป นรายการค าปกต และม เง อนไขทางการค าท วไป ไม จาก ดม ลค าของรายการ ซ งไม อย ใน เกณฑ ท ต องเป ดเผยข อม ลต อตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย จ งเร ยนมาเพ อทราบ ขอแสดงความน บถ อ (นางส วรรณา พ ทธประสาท) รองกรรมการผ จ ดการ ฝ ายบ ญช และการเง น โทรศ พท โทรสาร

4 สารสนเทศรายการท เก ยวโยงก น ของบร ษ ท ควอล ต เฮ าส จาก ด (มหาชน) ท ประช มคณะกรรมการบร ษ ท คร งท 7/2554 ของบร ษ ท ควอล ต เฮ าส จาก ด (มหาชน) ( บร ษ ทฯ ) ประช มเม อว นท 22 พฤศจ กายน 2554 ได ม มต ด งน 1. ม มต อน ม ต ให บร ษ ทหร อบร ษ ทย อยร บจ างบร หารอาคารโรงแรมและท พ กอาศ ยให เช าโครงการแกรนด เซนเตอร พอยต โฮเทล แอนด เรซ เดนซ ส ข มว ท เทอร ม น ล 21 ( โครงการ ) แก บร ษ ท แอล แอนด เอช พร อพเพอร ต จ าก ด การเข าท า รายการด งกล าวเป นรายการท เก ยวโยงก น โดยม รายละเอ ยดด งน ว นท ทารายการ คณะกรรมการบร ษ ทฯจะก : าหนดว นท ท ารายการในส ญญาร บจ างบร หาร ภายหล งจากว นท ได ร บอน ม ต จากท ประช มคณะกรรมการบร ษ ทฯในคร งน รายละเอ ยดผ เข าทา รายการ ผ ร บจ าง : ค อ บร ษ ท ควอล ต เฮ าส จาก ด (มหาชน) ( บร ษ ทฯ ) หร อบร ษ ทย อย ของบร ษ ท ควอล ต เฮ าส จาก ด (มหาชน) ( บร ษ ทย อย ) ผ ว าจ าง ค อ บร ษ ท แอล แอนด เอช พร อพเพอร ต จาก ด ( บร ษ ทท เก ยวข อง ) ล กษณะการทา รายการ โดยบร ษ ทฯหร อบร ษ ทย อยจะท : าส ญญาร บจ างบร หารจ ดการโครงการแบ ง ออกเป น 2 ช วง ค อ ก. ส ญญาร บจ างบร หารจ ดการโครงการก อนเป ดด าเน นการโครงการ ได แก ค าท ปร กษา ประสานงาน และให ค าแนะน าในการออกแบบ โครงการ ค าบร การตรวจร บการส งมอบระบบสาธารณ ปโภค ส วนกลางโครงการ ค าท ปร กษาและการให บร การระบบ คอมพ วเตอร ค าการตลาด และอ นๆ(ถ าม ) ข. ส ญญาร บจ างบร หารจ ดการโครงการเม อเป ดด าเน นการโครงการ ส ญญาร บจ างบร หารจ ดการเม อเป ดด าเน นการโครงการเป น ระยะเวลา 3 ป 2 เด อน และม ส ทธ ต ออาย ส ญญาได อ กเป นคราวๆ คราวละ 3 ป หร อแล วแต ตกลงก น โดยบร ษ ทหร อบร ษ ทย อยจะ ได ร บค าตอบแทนจากการบร หารจ ดการโครงการเป นค าตอบแทน รายป ค าตอบแทนพ เศษเพ มเต มซ งผ นแปรตามรายได และกาไรส ทธ (ถ าม ) โดยท งน จะม การเร ยกเก บค าตอบแทนการร บจ างบร หาร จ ดการเป นรายเด อนและม การค านวณเพ อป ร บปร งยอด ค าตอบแทนการบร หารจ ดการโครงการเป นรายป โดยค าตอบแทนการบร หารจ ดการโครงการท งในข อ ก. และ ข. รวม เป นจานวนเง นประมาณ 75.7 ล านบาท

5 คณะกรรมการบร ษ ทฯม อ านาจตกลงก าหนดเง อนไข และ รายละ เ อ ย ด เ ก ย ว ก บ ก า ร ร บ จ า ง บ ร ห า ร โค ร ง ก า ร ต า ม ท คณะกรรมการบร ษ ทฯเห นสมควร โดยคณะกรรมการบร ษ ทฯมอบ อ านาจให กรรมการผ จ ดการและรองกรรมการผ จ ดการเป นผ ม อานาจในการเจรจาตกลงและลงนามในส ญญาและเอกสารต าง ๆ ท เก ยวข องตามท เห นสมควร ว ตถ ประสงค การ ร บจ างบร หาร จ ดการโครงการ รายละเอ ยด ส นทร พย ท ทา รายการ ระยะเวลาตาม ส ญญาร บจ าง บร หาร เพ อบร ษ ทฯและบร ษ ทย อยจะได ร บผลประโยชน จากค าตอบแทน การร บจ างบร หารโครงการ รวมท งส งผลให ล กค ากล มเป าหมาย ร จ กตราส นค าในช อ แกรนด เซนเตอร พอยต โฮเทล แอนด เรซ เดนซ มากข น : รายละเอ ยดโครงการแกรนด เซนเตอร พอยต โฮเทล แอนด เรซ เดนซ ส ข มว ท เทอร ม น ล 21 ม ด งน - เจ าของโครงการ ค อ บร ษ ท แอล แอนด เอช พร อพเพอร ต จาก ด - เป นอาคารโรงแรมและท พ กอาศ ยให เช า (Hotel and Residence) - อาคารคอนกร ตเสร มเหล กส ง 28 ช น ช นใต ด น 2 ช น ต งอย บนโครงการTerminal 21 - ต งอย บนท ด นโฉนดเลขท 2728, เลขท 288 ซอยส ข มว ท 19 (ว ฒนา) ถนนส ข มว ท แขวงคลองเตย เหน อ เขตว ฒนา กร งเทพมหานคร เน อท 9 ไร 1 งาน 44 ตารางวา - จานวนห องพ ก 462 ห อง - จานวนท จอดรถรวมท งหมด 1,008 ค น - พ นท รวม 145,203 ตารางเมตร โดยม พ นท ท พ กอาศ ยให เช า 21,090 ตารางเมตร 3 ป 2 เด อน ต งแต ว นท 1 พฤศจ กายน 2554 ถ ง 31 ธ นวาคม 2557 รายละเอ ยดและ ก. : ค าตอบแทนการร บจ างบร หารโครงการก อนเป ดดาเน นการโครงการ

6 ขนาดของรายการ เก ยวโยง เป นจานวนเง นรวมประมาณ 7.5 ล านบาท ข. ค าตอบแทนการร บจ างบร หารโครงการเม อเป ดดาเน นการโครงการ 1) ค าตอบแทนรายป และค าตอบแทนพ เศษ ซ งผ นแปรตาม รายได และก าไรส ทธ รวมเป นเง นตลอดระยะเวลา 3 ป 2 เด อนประมาณ 68.2 ล านบาท ม รายละเอ ยดด งน ค าตอบแทนรายป = ร อยละ 2 ของรายได รวม ค าตอบแทนพ เศษ = ร อยละ 5.5 ของก าไรส ทธ จากการด าเน นงานก อนค าเส อมราคา ค าเช า ท ด น ภาษ โรงเร อน ดอกเบ ยจ าย และอ นๆท ระบ ในรายละเอ ยดของส ญญา โดยจะใช ผลสะสม ของก าไรส ทธ ต งแต เร มส ญญาร บจ างบร หาร โครงการจนส นส ดส ญญาในการค านวณ ผลตอบแทนพ เศษ ท งน บร ษ ทหร อบร ษ ทย อยได ประมาณการรายได และก าไรส ทธ จากการด าเน นงานก อนค าเส อมราคา ค าเช าท ด น ภาษ โรงเร อน ดอกเบ ยจ าย และอ นๆ ( กาไรส ทธ ) ซ งสามารถสร ปได ด งต อไปน (หน วย:ล านบาท) ป ป 2556 ป 2557 (พ.ย.54-ธ.ค.55) รายได รวม กาไรส ทธ ท งน จ านวนเง นค าตอบแทนการร บจ างบร หารตามข อ ก. ถ ง ข อ ข. ส าหร บระยะเวลา 3 ป 2 เด อน รวมเป นเง นประมาณ 75.7 ล านบาท รายละเอ ยดของ บ คคลท เก ยวโยง : ผ ถ อห นรายใหญ ของบร ษ ท ได แก บร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จ าก ด (มหาชน) และ Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. (GIC) โดยบร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จ าก ด (มหาชน) และ ร โค ร สอร ท พ ท อ แอลท ด (ม ผ ถ อห นราย ใหญ เป นกล มเด ยวก บ Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. (GIC)) เป นผ ถ อห นใหญ ในบร ษ ท แอล แอนด เอช พร อพเพอร ต จ าก ด รวมท งม กรรมการร วมก น โดยม รายละเอ ยด ด งน (1) บร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จ าก ด (มหาชน) ถ อห นใน

7 บร ษ ท แอล แอนด เอช พร อพเพอร ต จาก ด ในส ดส วนร อย ละ 60 (บร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จ าก ด (มหาชน) เป นผ ถ อห นรายใหญ ของบร ษ ท ควอล ต เฮ าส จ าก ด (มหาชน) ในส ดส วนร อยละ ณ ว นท 12 พฤษภาคม 2554) (2) ร โค ร สอร ท พ ท อ แอลท ด ม ผ ถ อห นรายใหญ เป นกล ม เด ยวก บ Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. (GIC) ถ อห นในบร ษ ท แอล แอนด เอช พร อพเพอร ต จาก ด ในส ดส วนร อยละ 40 (GIC เป นผ ถ อห นรายใหญ ของบร ษ ทฯในส ดส วนร อยละ ณ ว นท 12 พฤษภาคม 2554 นอกจากน GIC เป นผ ถ อ ห นรายใหญ ของบร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จ าก ด (มหาชน) ในส ดส วนร อยละ ณ ว นท 26 ส งหาคม 2554) (3) นายอน นต อ ศวโภค น และนายอด ศร ธนน นท นราพ ล เป น กรรมการของบร ษ ทและบร ษ ท แอล แอนด เอช พร อพ เพอร ต จาก ด (4) บร ษ ท เอเช ย แอสเชส แอดไวเชอร ร จ าก ด ซ งม ผ ถ อห น รายใหญ เป นบร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จาก ด (มหาชน)ใน ส ดส วนร อยละ 40 Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. (GIC)ในส ดส วนร อย ละ 40 และนางสาวกนกวล ว ร ยประไพก จในส ดส วนร อย ละ 20 บร ษ ทฯและบร ษ ท เอเช ย แอสเซท แอดไวเซอร ร จ าก ด ม กรรมการร วมก น ค อ นายอน นต อ ศวโภค น และนางสาว กนกวล ว ร ยประไพก จ รวมท งบร ษ ท เอเช ย แอสเซท แอด ไวเซอร ร จ าก ด เป นปร กษาและบร หารโครงการให แก บร ษ ท แอล แอนด เอช พร อพเพอร ต จาก ด กรรมการผ ม ส วนได เส ย ความเห นของ คณะกรรมการ บร ษ ทฯ : นายอน นต อ ศวโภค น นายอด ศร ธนน นท นราพ ล และนางสาว กนกวล ว ร ยประไพก จไม เข าร วมประช มและไม ม ส ทธ ออกเส ยงใน วาระน : คณะกรรมการบร ษ ทฯได พ จารณาแล วเห นว า การเข าท ารายการ ท เก ยวโยงก นด งกล าวม ความสมเหต สมผลและเป นประโยชน ต อ ธ รก จอาคารท พ กอาศ ยให เช าของบร ษ ทฯและบร ษ ทย อย ซ งเป น

8 การดาเน นธ รก จปกต ของบร ษ ทฯหร อบร ษ ทย อย โดยบร ษ ทฯและ บร ษ ทย อยจะได ร บผลประโยชน จากค าตอบแทนการร บจ าง บร หารโครงการ รวมท งส งผลให ล กค ากล มเป าหมายร จ กตรา ส นค าในช อ แกรนด เซนเตอร พอยต โฮเทล แอนด เรซ เดนซ มาก ข น ความเห น คณะกรรมการ ตรวจสอบ ม ความเห นไม แตกต างจากคณะกรรมการบร ษ ทฯ ประเภทของรายการ : การรายงานสารสนเทศข างต นน ถ อเป นรายการท เก ยวโยงก นท ม ล กษณะรายการธ รก จปกต ท ไม ม เง อนไขทางการค าโดยท วไป เม อ ค านวณม ลค าของรายการเก ยวโยงแล ว ขนาดของรายการม ม ลค าส งกว า 1 ล านบาท แต น อยกว า 20 ล านบาท หร อ มากกว า ร อยละ 0.03 แต น อยกว าร อยละ 3 ของม ลค าส นทร พย ท ม ต วตน ส ทธ ของบร ษ ทฯ แล วแต จ านวนใดจะส งกว า โดยในงบการเง น ของบร ษ ทฯ ณ ว นท 30 ก นยายน 2554 ท ผ านการสอบทานจาก ผ สอบบ ญช แล ว(ม ลค าเท าก บ 392 ล านบาท) ซ งขนาดของ รายการม สาระส าค ญอย ในเกณฑ ท ต องเป ดเผยข อม ลต อตลาด หล กทร พย แห งประเทศไทยและขออน ม ต คณะกรรมการ 2. ม มต อน ม ต ให บร ษ ท ค ว.เอช.อ นเตอร เนช นแนล จ าก ด ( บร ษ ทย อย ) ต ออาย ส ญญาเช าอาคารเซ นเตอร พอยท ส ข มว ท-ทองหล อ( ทร พย ส น )จากกองท นรวมอส งหาร มทร พย และส ทธ เร ยกร อง แลนด แอนด เฮ าส II( กองท นรวมฯ ) การเข าทารายการด งกล าวเป นรายการท เก ยวโยงก น โดยม รายละเอ ยด ด งน ว นท ทารายการ คณะกรรมการบร ษ ทฯจะกาหนดว นท ทารายการต อจากว นท ส นส ดส ญญาเด มภายหล งจากว นท ได ร บอน ม ต จากท ประช ม คณะกรรมการบร ษ ทฯในคร งน รายละเอ ยดผ เข าทา รายการ ผ เช า ค อ บร ษ ท ค ว.เอช.อ นเตอร เนช นแนล จ าก ด ซ งบร ษ ทฯ ถ อห นอย ในส ดส วนร อยละ 100 ประกอบธ รก จหล กประเภท พ ฒนาอส งหาร มทร พย ให เช า ธ รก จร บจ างบร หารอาคาร สาน กงาน และเซอร ว ส อะพาร ตเมนต ผ ให เช า ค อ กองท นรวมอส งหาร มทร พย และส ทธ เร ยกร อง แลนด แอนด เฮ าส -II ซ งเป นโครงการกองท นรวมอส งหาร มทร พย ประเภท 4 โดยม บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น แลนด แอนด เฮ าส จ าก ด เป นบร ษ ทจ ดการของกองท นด งกล าว ณ ว นท 31

9 ต ลาคม 2554 กองท นด งกล าวม หน วยลงท นท ช าระแล ว 3, ล านบาท ประกอบด วยหน วยลงท นจ านวน ล านหน วย ม ลค าท ตราไว หน วยละ 10 บาท ล กษณะการทา รายการ บร ษ ทย อยได เช าทร พย ส น รวมท งส วนควบ เฟอร น เจอร งาน ระบบและอ ปกรณ ต างๆของอาคารเซ นเตอร พอยท ส ข มว ท-ทอง หล อจากกองท นรวมฯเป นระยะเวลา 1 ป 1 เด อนรวมเป นจ านวน ค าเช าจ ายท งส นไม เก น 92 ล านบาท คณะกรรมการบร ษ ทฯได มอบอ านาจให กรรมการผ จ ดการ และ/ หร อ รองกรรมการผ จ ดการเป นผ ม อ านาจในการเจรจาตกลงและ ลงนามในส ญญาและเอกสารต างๆ ท เก ยวข อง รวมถ งการเจรจา ตกลงรายละเอ ยดต างๆ ท เก ยวข องได ตามท เห นสมควร ว ตถ ประสงค การต อ อาย ส ญญาเช า ทร พย ส น รายละเอ ยด ส นทร พย ท ทา รายการ เพ อบร ษ ทย อยจะนาทร พย ส นด งกล าวไปดาเน นธ รก จอาคารท พ ก อาศ ยให เช าหร อธ รก จโรงแรมแก กล มล กค าเป าหมายของบร ษ ทฯ และบร ษ ทย อย ซ งการดาเน นธ รก จด งกล าวถ อเป นธ รก จปกต ของ บร ษ ทฯและบร ษ ทย อย โดยบร ษ ทย อยจะได ร บผลประโยชน จาก รายได ค าเช าทร พย ส นหร อค าบร การจากธ รก จเซอร ว ส อะพาร ต เมนท อาคาร รวมท งส วนควบ เฟอร น เจอร งานระบบและอ ปกรณ ต างๆ ของโครงการเซ นเตอร พอยท ส ข มว ท ทองหล อ โดยม รายละเอ ยด โครงการด งน - เป นอาคารท พ กอาศ ยให เช า (Serviced Apartment) - อาคารคอนกร ตเสร มเหล กส ง 11 ช น - ต งอย บนท ด นโฉนดเลขท 7087, 7041 และ เลขท 304 ซอยส ข มว ท 55 ถนนส ข มว ท แขวงคลองต นเหน อ เขต ว ฒนา กร งเทพมหานคร เน อท 2 ไร 3 งาน 19 ตารางวา - จานวนห องพ ก 156 ห อง - จานวนท จอดรถ 129 ค น - พ นท รวม 17, ตารางเมตร ประกอบด วย (1) พ นท ท พ กอาศ ยให เช า 14, ตารางเมตร (2) พ นท ส วนกลาง และงานระบบ 1, ตาราง

10 เมตร (3) พ นท จอดรถ 2, ตารางเมตร ระยะเวลาการเช า ทร พย ส น รายละเอ ยดและ ขนาดของรายการ เก ยวโยง 1 ป 1 เด อน ต งว นท 1 ธ นวาคม 2554 ถ ง 31 ธ นวาคม 2555 บร ษ ทย อยจะจ ายค าตอบแทนการเช าทร พย ส นให แก กองท นรวมฯ ท งหมดสาหร บระยะเวลา 1 ป 1 เด อน รวมเป นจ านวนเง นไม เก น 92 ล านบาท โดยม รายละเอ ยดด งน บร ษ ทย อยจะต องชาระค าตอบแทนการเช าทร พย ส นในอ ตราร อย ละ 94.5 ของก าไรจากการด าเน นงานแต ละเด อน หร อ ไม ต ากว า 3 ล านบาทต อเด อน ห กด วยต นท นท บวกกล บแต ละเด อน รวมเป น ค าเช าท งส นประมาณ 92 ล านบาท โดยต นท นท บวกกล บ ได แก ภาษ โรงเร อน ภาษ ป าย ค าเส อมราคา ค าเบ ยประก นอาคาร และ ค าใช จ ายอ นค ดเป นร อยละ 2 ของรายได รายละเอ ยดของ บ คคลเก ยวโยง (1) บร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จ าก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย 4 บร ษ ท ได แก บร ษ ท สยามธาน พร อบเพอร ต จ าก ด บร ษ ท แอตแลนต ก เร ยลเอสเตท จ าก ด บร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส นอร ธ จ าก ด และบร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส นอร ธอ ส จ าก ด ถ อหน วยลงท นของกองท นรวมฯ รวมก นในส ดส วนร อยละ 50 รวมท ง บร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จาก ด (มหาชน)เป นผ ถ อห น รายใหญ ของบร ษ ท ควอล ต เฮ าส จ าก ด (มหาชน)ในส ดส วน ร อยละ ณ ว นท 12 พฤษภาคม 2554 นอกจากน บร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จ าก ด (มหาชน) และ บร ษ ทฯม กรรมการร วมก น ค อ นายอน นต อ ศวโภค น และนาย อด ศร ธนน นท นราพ ล (2) กล ม Reco ซ งประกอบด วย Reco Plaza Pte Ltd., Reco Metrosite Pte Ltd., Reco Peak Pte Ltd., Reco Thai Park Pte Ltd. และ Reco Pagoda Pte Ltd. ซ งม ผ ถ อห นรายใหญ เป นกล มเด ยวก บ Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. (GIC) ได ถ อหน วยลงท นของกองท น รวมฯในส ดส วนร อยละ 50 รวมท ง GIC เป นผ ถ อห นรายใหญ ของบร ษ ท ควอล ต เฮ าส จ าก ด (มหาชน) ในส ดส วนร อยละ

11 10.84 ณ ว นท 12 พฤษภาคม 2554 นอกจากน GIC เป นผ ถ อ ห นรายใหญ ของบร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จ าก ด (มหาชน) ในส ดส วนร อยละ ณ ว นท 26 ส งหาคม 2554 (3) บร ษ ท เอเช ย แอสเชส แอดไวเชอร ร จ าก ด ซ งม ผ ถ อห นราย ใหญ เป นบร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จาก ด (มหาชน)ในส ดส วน ร อยละ 40 Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. (GIC)ในส ดส วนร อยละ 40 และ นางสาวกนกวล ว ร ยประไพก จในส ดส วนร อยละ 20 บร ษ ทฯและบร ษ ท เอเช ย แอสเซท แอดไวเซอร ร จ าก ด ม กรรมการร วมก น ค อ นายอน นต อ ศวโภค น และนางสาวกนก วล ว ร ยประไพก จ รวมท งบร ษ ท เอเช ย แอสเซท แอดไวเซอร ร จาก ด เป นปร กษาและบร หารโครงการให แก กองท นรวมฯ (4) บร ษ ทฯและกองท นรวมฯม กรรมการร วมก น ค อ นายอน นต อ ศวโภค น และนายอด ศร ธนน นท นราพ ล กรรมการผ ม ส วนได เส ย ความเห นของ คณะกรรมการ บร ษ ทฯ ความเห นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ประเภทของรายการ เก ยวโยงก น นายอน นต อ ศวโภค น นายอด ศร ธนน นท นราพ ล และนางสาว กนกวล ว ร ยประไพก จ ไม เข าร วมประช มและไม ม ส ทธ ออกเส ยง ในวาระน คณะกรรมการบร ษ ทฯได พ จารณาแล วเห นว า การเข าท ารายการ ท เก ยวโยงก นด งกล าวม ความสมเหต สมผลและเป นประโยชน ต อ ธ รก จอาคารท พ กอาศ ยให เช าของบร ษ ทฯและบร ษ ทย อย ซ งเป น การดาเน นธ รก จปกต ของบร ษ ทฯและบร ษ ทย อย โดยบร ษ ทฯและ บร ษ ทย อยจะได ร บผลประโยชน จากรายได ค าเช าหร อค าบร การ โรงแรมท ได ร บจากล กค าของการประกอบธ รก จให เช าทร พย ส น และค าบร การจากธ รก จโรงแรม รวมท งส งผลให ล กค ากล ม เป าหมายร จ กตราส นค าในช อ เซ นเตอร พอยท ส ข มว ท-ทอง หล อ ม ความเห นไม แตกต างจากคณะกรรมการบร ษ ทฯ เป นรายการท เก ยวโยงก นท ม ล กษณะเป นการเช าอส งหาร มทร พย ท ม อาย ส ญญาไม เก น 3 ป และไม ม เง อนไขการค าท วไป เม อ

12 คานวณม ลค าของรายการเก ยวโยงแล ว ขนาดของรายการม ม ลค า ส งกว า 1 ล านบาท แต น อยกว า 20 ล านบาท หร อ มากกว าร อย ละ 0.03 แต น อยกว าร อยละ 3 ของม ลค าส นทร พย ท ม ต วตนส ทธ ของบร ษ ทฯ แล วแต จานวนใดส งกว า โดยในงบการเง นของบร ษ ท ฯ ณ ว นท 30 ก นยายน 2554 ท ผ านการสอบทานจากผ สอบบ ญช แล ว(ม ลค าเท าก บ 392 ล านบาท) ซ งขนาดของรายการม สาระส าค ญอย ในเกณฑ ท ต องเป ดเผยข อม ลต อตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย

ส วนท 1. สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) ทร สต เพ อการลงท นในอส งหาร มทร พย และส ทธ การเช าด บบล วเอชเอ บ สซ เนส คอมเพล กซ

ส วนท 1. สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) ทร สต เพ อการลงท นในอส งหาร มทร พย และส ทธ การเช าด บบล วเอชเอ บ สซ เนส คอมเพล กซ ส วนท 1 สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) สร ปข อม ลส าค ญน เป นส วนหน งของแบบแสดงรายการข อม ลการเสนอขายหน วยทร สต และหน งส อช ชวนซ งเป นเพ ยงข อม ล สร ปเก ยวก บการเสนอขาย ล กษณะและความเส ยงของกองทร

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

การประช มสาม ญประจาป ผ ถ อห น คร งท 1/2558 ว นท 29 เมษายน 2558 ณ ห องกร งเทพ บอลร ม โรงแรม รอย ลซ ต

การประช มสาม ญประจาป ผ ถ อห น คร งท 1/2558 ว นท 29 เมษายน 2558 ณ ห องกร งเทพ บอลร ม โรงแรม รอย ลซ ต การประช มสาม ญประจาป ผ ถ อห น คร งท 1/2558 ว นท 29 เมษายน 2558 ณ ห องกร งเทพ บอลร ม โรงแรม รอย ลซ ต วาระท 1 พ จารณาร บรองรายงานการประช ม สาม ญผ ถ อห น ประจาป 2557 ความเห นคณะกรรมการบร ษ ท คณะกรรมการเห

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

หน งส อเช ญประช มสาม ญผ ถ อห นประจ ำป 2558

หน งส อเช ญประช มสาม ญผ ถ อห นประจ ำป 2558 หน งส อเช ญประช มสาม ญผ ถ อห นประจ ำป 2558 บร ษ ท ค วท ซ เอนเนอร ย จ ำก ด (มหาชน) ว นอ งคารท 21 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห องบอลร ม 1 ช น 3 โรงแรม ด เอมเมอร ร ล ถนนร ชดาภ เษก ด นแดง กร งเทพมหานคร เลขท

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

รายงานประจำป สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 ณ 31 ธ นวาคม 2556 กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF)

รายงานประจำป สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 ณ 31 ธ นวาคม 2556 กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) รายงานประจำป กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 รายงานประจำป ณ 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ สาส

More information

สาน กงานคณะกรรมการกองท นพ ฒนาบทบาทสตร แห งชาต โดยกล มกฎหมาย

สาน กงานคณะกรรมการกองท นพ ฒนาบทบาทสตร แห งชาต โดยกล มกฎหมาย สาน กงานคณะกรรมการกองท นพ ฒนาบทบาทสตร แห งชาต โดยกล มกฎหมาย คานา ส าน กงานคณะกรรมการกองท นพ ฒนาบทบาทสตร แห งชาต (สกพส.) โดยความ เห นชอบของคณะกรรมการบร หารกองท น ในการประช มคร งท ๕/๒๕๕๗ ว นท ๒๔ กรกฎาคม

More information

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง 1. ว ตถ ประสงค ๑ 2. กลไกการดาเน นงาน ๒ 3. การจ ดสรรงบประมาณ ๒ 4. กระบวนการ และข นตอนการขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน น ตามโครงการพ ฒนาเม อง ๔ 5. การอน ม ต เง นอ ดหน นให ก บผ เสนอโครงการ

More information

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต]

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] #27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต 122 เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จ ำก ด (มหาชน) เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท

More information

มต ท ประช ม คณะกรรมการบร หารกองท นฯ ร บทราบ

มต ท ประช ม คณะกรรมการบร หารกองท นฯ ร บทราบ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หารกองท นจ ดร ปท ด นเพ อพ ฒนาพ นท คร งท 4/๒๕๕๗ เม อว นศ กร ท 1๒ ก นยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห องประช ม ๑๒๐๑ กรมโยธาธ การและผ งเม อง ถนนพระราม ๙ ผ มาประช ม ๑. นายว ชา จ วาล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานค มครองผ บร โภค

ค ม อการปฏ บ ต งานค มครองผ บร โภค ค ม อการปฏ บ ต งานค มครองผ บร โภค เก ยวก บ แนวทางการร บเร องราวร องท กข เก ยวก บส ญญา จ ดท าโดย กองค มครองผ บร โภคด านส ญญา ส าน กงานคณะกรรมการค มครองผ บร โภค ส าน กนายกร ฐมนตร - 2 - ห วข อเร อง สารบ ญ

More information

การประช มสาม ญผ ถ อห น ประจาป 2557 VINTAGE ว นศ กร ท 25 เมษายน 2557 เร มเวลา 14.00 น. ณ ห องประช ม ช น 1 บร ษ ท ว นเทจ ว ศวกรรม จาก ด (มหาชน)

การประช มสาม ญผ ถ อห น ประจาป 2557 VINTAGE ว นศ กร ท 25 เมษายน 2557 เร มเวลา 14.00 น. ณ ห องประช ม ช น 1 บร ษ ท ว นเทจ ว ศวกรรม จาก ด (มหาชน) ว นศ กร ท 25 เมษายน 2557 เร มเวลา 14.00 น. 1 ณ ห องประช ม ช น 1 บร ษ ท ว นเทจ ว ศวกรรม จาก ด (มหาชน) การประช มสาม ญผ ถ อห น ประจาป 2557 VINTAGE ข อม ลท วไป ส นส ด ณ 31 ธ นวาคม 2556 ท นจดทะเบ ยน 318,550,000

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

รายงานประจำป ณ 31 ส งหาคม 2557 กองท นเป ดเค โกรทห นระยะยาวป นผล (KGLTF) สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 1 ก นยายน 2556 ถ งว นท 31 ส งหาคม 2557

รายงานประจำป ณ 31 ส งหาคม 2557 กองท นเป ดเค โกรทห นระยะยาวป นผล (KGLTF) สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 1 ก นยายน 2556 ถ งว นท 31 ส งหาคม 2557 รายงานประจำป กองท นเป ดเค โกรทห นระยะยาวป นผล (KGLTF) กองท นเป ดเค โกรทห นระยะยาวป นผล (KGLTF) สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 1 ก นยายน 2556 ถ งว นท 31 ส งหาคม 2557 รายงานประจำป ณ 31 ส งหาคม 2557 ประเภทโครงการ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน/โครงการส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งบประมาณ ป ๒๕๕7 1,550

รายงานผลการด าเน นงาน/โครงการส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งบประมาณ ป ๒๕๕7 1,550 รายงานผลการด าเน นงาน/ส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งาน//ก จกรรม 1. ทางพ เศษสายศร ร ช-วงแหวน รอบนอกกร งเทพมหานคร 27,022 (เง นอ ดหน น ค าจ ด กรรมส ทธ ท ด

More information

โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา

โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา หล กการและเหต ผล ม ลน ธ ต งเซ กก ม ก อต งข นโดยล กหลานตระก ลส พ ทธ พงศ และพน กงานในเคร อบร ษ ทนานม เม อ พ.ศ.2550 เพ อ สานต อเจตนารมณ

More information

รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559

รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559 รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559 สวนส ตว อ บลราชธาน เป นสถานท ท องเท ยว ม ส วนแสดงส ตว ท หลากหลาย ข บเคล อนการ

More information

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information

ประกาศกรมสรรพากร เร อง ประกวดราคาจ างบร หารอาคารกรมสรรพากร จ านวน 1 งาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ประกาศกรมสรรพากร เร อง ประกวดราคาจ างบร หารอาคารกรมสรรพากร จ านวน 1 งาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ างบร หารอาคารกรมสรรพากร จ านวน 1 งาน ส าหร บการบร หารงานระบบอาคาร การบร การร กษาความปลอดภ ย และการบร การร กษา ความสะอาด ระยะเวลา 10 เด อนต งแต ว นท 1 ธ นวาคม 2555 ถ งว นท 30

More information

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส 1. ความเป นมา ด วยสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน กรมธ รก จพล งงานได ร บจ

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) 2. ร างค ม อการปฏ บ ต งาน ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) กระบวนการ ช วยเหล อเกษตรกร ของ สาน กบร หารกองท นเพ อช วยเหล อเกษตรกรและร บเร องร องเร ยน สาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 2. ร างค ม อการปฏ บ

More information

ส วนท 3 ข อม ลเก ยวก บการเสนอขายหล กทร พย

ส วนท 3 ข อม ลเก ยวก บการเสนอขายหล กทร พย ส วนท 3 ข อม ลเก ยวก บการเสนอขายหล กทร พย ส วนท 3 หน าท 1 1. รายละเอ ยดหล กทร พย ท เสนอขาย ส วนท 3 ข อม ลเก ยวก บการเสนอขายหล กทร พย ( บร ษ ท หร อ Com7 ) เสนอขายห นสาม ญเพ มท นของบร ษ ท จานวน 300,000,000

More information

ผ งข นตอนการปฏ บ ต งานพ สด

ผ งข นตอนการปฏ บ ต งานพ สด ผ งข นตอนการปฏ บ ต งานพ สด 25 26 ข นตอนการปฏ บ ต งานพ สด งานว สด 1.ข นตอนการจ ดซ อ/จ ดจ าง และการตรวจร บพ สด ร บแผนจ ดซ อ/จ ดจ างจากหน วยเบ ก ส บราคา บร ษ ท/ห าง/ร าน ท าบ นท กขออน ม ต จ ดซ อ/จ ดจ าง ด

More information

การเร ยนร ค ค ณธรรม สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข ยนเร ยงความ ต งเซ กก ม ห วข อ ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ม ลน ธ

การเร ยนร ค ค ณธรรม สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข ยนเร ยงความ ต งเซ กก ม ห วข อ ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ม ลน ธ ระด บประถมศ กษา จำนวน 50 ท น ท นละ 3,000 บาท ระด บม ธยมศ กษา จำนวน 30 ท น ท นละ 5,000 บาท ระด บอ ดมศ กษา จำนวน 20 ท น ท นละ 8,000 บาท ม ลน ธ ต งเซ กก ม Tang-Sek-Kim Foundation สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข

More information

แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด

แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด พ.ศ.2535 รวบรวม โดย พ นเอก พลภ ทร เร องสอน รองผ อานวยการสาน กบร หารส งอ ปกรณ กรมส งกาล งบาร งทหาร กองบ ญชาการกองท พไทย กจก.สบส.กบ.ทหาร สารบ ญ หน า คานา ระเบ ยบสาน กนายกร

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information