ท บชง. 0692/2554 ว นท 22 พฤศจ กายน 2554

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ท บชง. 0692/2554 ว นท 22 พฤศจ กายน 2554"

Transcription

1 ท บชง. 0692/2554 ว นท 22 พฤศจ กายน 2554 เร อง การต ออาย ส ญญาเช าอาคารเซ นเตอร พอยท ส ข มว ท-ทองหล อ การร บจ างบร หารอาคารโรงแรมแกรนด เซนเตอร พอยต โฮเทล แอนด เรซ เดนซ ส ข มว ท เทอร ม น ล 21 และการขายอส งหาร มทร พย ให แก กรรมการบร ษ ท เร ยน กรรมการและผ จ ดการ ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ด วยท ประช มคณะกรรมการบร ษ ท ควอล ต เฮ าส จาก ด(มหาชน)( บร ษ ทฯ ) คร งท 7/2554 เม อว นท 22 พฤศจ กายน 2554 เวลา น. ณ ห องประช ม ช น 7 อาคารค วเฮ าส ล มพ น เลขท 1 ถนนสาทรใต แขวงท งมหาเมฆ เขตสาทร กร งเทพมหานคร ได ม มต ด งน 1. ม มต อน ม ต ให บร ษ ทฯหร อบร ษ ทย อยร บจ างบร หารอาคารโรงแรมแกรนด เซนเตอร พอยต โฮเทล แอนด เรซ เดนซ ส ข มว ท เทอร ม น ล 21 ( โครงการ ) แก บร ษ ท แอล แอนด เอช พร อพเพอร ต จ าก ด ( บร ษ ทท เก ยวข อง ) โดย บร ษ ทฯหร อบร ษ ทย อยจะทาส ญญาร บจ างบร หารจ ดการโครงการแบ งออกเป น 2 ช วง ค อ ก. ส ญญาร บจ างบร หารจ ดการก อนเป ดด าเน นการโครงการ ได แก ค าท ปร กษา ประสานงาน และให ค าแนะน าในการออกแบบโครงการ ค าบร การตรวจร บการส งมอบระบบสาธารณ ปโภคส วนกลาง โครงการ ค าท ปร กษาและการให บร การระบบคอมพ วเตอร ค าการตลาด และอ นๆ(ถ าม ) ข. ส ญญาร บจ างบร หารจ ดการเม อเป ดด าเน นการโครงการเป นระยะเวลา 3 ป 2 เด อน และม ส ทธ ต ออาย ส ญญาได อ กเป นคราวๆคราวละ 3 ป หร อแล วแต ตกลงก น โดยบร ษ ทฯหร อบร ษ ทย อยจะได ร บ ค าตอบแทนจากการบร หารจ ดการโครงการเป นค าตอบแทนรายป และค าตอบแทนพ เศษเพ มเต มซ งผ น แปรตามรายได และกาไรส ทธ (ถ าม ) โดยท งน จะม การเร ยกเก บค าตอบแทนการร บจ างบร หารจ ดการเป น รายเด อนและม การคานวณเพ อปร บปร งยอดค าตอบแทนการบร หารจ ดการโครงการเป นรายป โดยค าตอบแทนการบร หารจ ดการโครงการท งในข อ ก) และ ข) รวมเป นจานวนเง นประมาณ 75.7 ล านบาท ท งน คณะกรรมการบร ษ ทฯได มอบอ านาจให กรรมการผ จ ดการหร อรองกรรมการผ จ ดการเป นผ ม อ านาจในการ เจรจาตกลงและลงนามในส ญญาและเอกสารต าง ๆ ท เก ยวข อง รวมถ งการเจรจาตกลงก าหนดอ ตราค าร บจ าง บร หารโครงการ และรายละเอ ยดต างๆ ท เก ยวข องได ตามท เห นสมควร การรายงานสารสนเทศข างต นน ถ อเป นรายการท เก ยวโยงก นท ม ล กษณะรายการธ รก จปกต ท ไม ม เง อนไขทาง การค าโดยท วไป เม อคานวณม ลค าของรายการเก ยวโยงแล ว ขนาดของรายการม ม ลค าส งกว า 1 ล านบาท แต น อย กว า 20 ล านบาท หร อ มากกว าร อยละ 0.03 แต น อยกว าร อยละ 3 ของม ลค าส นทร พย ท ม ต วตนส ทธ ของบร ษ ทฯ

2 แล วแต จ านวนใดจะส งกว า โดยในงบการเง นของบร ษ ทฯ ณ ว นท 30 ก นยายน 2554 ท ผ านการสอบทานจาก ผ สอบบ ญช แล ว(ม ลค าเท าก บ 392 ล านบาท) ซ งขนาดของรายการม สาระส าค ญอย ในเกณฑ ท ต องเป ดเผยข อม ล ต อตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยและขออน ม ต คณะกรรมการ 2. ม มต อน ม ต การท ารายการท เก ยวโยงก นประเภทการต ออาย ส ญญาเช าอาคารเซ นเตอร พอยท ส ข มว ท-ทองหล อ โดยให บร ษ ท ค ว.เอช.อ นเตอร เนช นแนล จาก ด ( บร ษ ทย อย ) ซ งบร ษ ทฯถ อห นอย ในส ดส วนร อยละ 100 ต ออาย ส ญญาเช าอาคารเซ นเตอร พอยท ส ข มว ท-ทองหล อ ( ทร พย ส น )เป นระยะเวลา 1 ป 1 เด อน (ต งแต 1 ธ นวาคม 2554 ถ ง 31 ธ นวาคม 2555) จากกองท นรวมอส งหาร มทร พย และส ทธ เร ยกร อง แลนด แอนด เฮ าส II เป น จ านวนเง นค าตอบแทนการเช าทร พย ส นรวมไม เก น 92 ล านบาท โดยคณะกรรมการบร ษ ทฯได มอบอ านาจให กรรมการผ จ ดการ และ/หร อ รองกรรมการผ จ ดการเป นผ ม อ านาจในการเจรจาตกลงและลงนามในส ญญาและ เอกสารต างๆ ท เก ยวข อง รวมถ งการเจรจาตกลงรายละเอ ยดต างๆ ท เก ยวข องได ตามท เห นสมควร การรายงานสารสนเทศข างต นน ถ อเป นรายการท เก ยวโยงก นท ม ล กษณะเป นการเช าอส งหาร มทร พย ท ม อาย ส ญญาไม เก น 3 ป และไม ม เง อนไขการค าท วไป เม อค านวณม ลค าของรายการเก ยวโยงแล ว ขนาดของรายการม ม ลค าส งกว า 1 ล านบาท แต น อยกว า 20 ล านบาท หร อ มากกว าร อยละ 0.03 แต น อยกว าร อยละ 3 ของม ลค า ส นทร พย ท ม ต วตนส ทธ ของบร ษ ทฯ แล วแต จ านวนใดส งกว า โดยในงบการเง นของบร ษ ทฯ ณ ว นท 30 ก นยายน 2554 ท ผ านการสอบทานจากผ สอบบ ญช แล ว(ม ลค าเท าก บ 392 ล านบาท) ซ งขนาดของรายการม สาระสาค ญอย ในเกณฑ ท ต องเป ดเผยข อม ลต อตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย 3. ม มต อน ม ต ให บร ษ ท คาซ า ว ลล (ระยอง 2553) จ าก ด ( บร ษ ทย อย ) (บร ษ ท ควอล ต เฮ าส จ าก ด(มหาชน) ( บร ษ ทฯ ) ถ อห นด งกล าวผ านบร ษ ท คาซ า ว ลล จ าก ด ในส ดส วนร อยละ 100) จะขายบ านพร อมท ด นโครงการ คาซ า ซ ไซด ระยองให แก กรรมการของบร ษ ทฯหร อค สมรสหร อบ ตร โดยการเข าทารายการด งกล าวน คณะกรรมการจ ดการได พ จารณารายละเอ ยดในการขายให แก กรรมการของ บร ษ ทฯหร อค สมรสหร อบ ตรแล ว ซ งรายการน ถ อเป นรายการธ รก จปกต และม เง อนไขการค าโดยท วไป และเป น รายการท เก ยวโยงก น โดยม รายละเอ ยด ด งน ว นท ทารายการ : ภายหล งจากว นท ท ได ร บอน ม ต จากคณะกรรมการของบร ษ ทฯในคร งน บ คคลท เก ยวโยง : นายร ตน พาน ชพ นธ ตาแหน งประธานเจ าหน าท บร หารและกรรมการ ผ จ ดการหร อค สมรสหร อบ ตร ล กษณะการเข าทารายการ : บร ษ ทย อยจะขายบ านพร อมท ด นให แก กรรมการบร ษ ทฯหร อค สมรสหร อ บ ตร ซ งถ อเป นธ รก จปกต และม เง อนไขการค าโดยท วไป ม ลค ารวมของส งตอบแทน : เป นจานวนเง น 3,122,000 บาท กรรมการผ ม ส วนได เส ย : นายร ตน พาน ชพ นธ ไม เข าร วมประช มและไม ม ส ทธ ออกเส ยงในวาระน

3 ความเห นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได พ จารณาแล วเห นว า การเข าท ารายการ ท เก ยวโยงก นด งกล าวเป นรายการค าปกต และม เง อนไขการค าท วไป และเป นประโยชน ต อธ รก จขายบ านพร อมท ด น ประเภทของรายการเก ยวโยงก น : เป นรายการท เก ยวโยงก นท ม ล กษณะเป นรายการค าปกต และม เง อนไขทางการค าท วไป ไม จาก ดม ลค าของรายการ ซ งไม อย ใน เกณฑ ท ต องเป ดเผยข อม ลต อตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย จ งเร ยนมาเพ อทราบ ขอแสดงความน บถ อ (นางส วรรณา พ ทธประสาท) รองกรรมการผ จ ดการ ฝ ายบ ญช และการเง น โทรศ พท โทรสาร

4 สารสนเทศรายการท เก ยวโยงก น ของบร ษ ท ควอล ต เฮ าส จาก ด (มหาชน) ท ประช มคณะกรรมการบร ษ ท คร งท 7/2554 ของบร ษ ท ควอล ต เฮ าส จาก ด (มหาชน) ( บร ษ ทฯ ) ประช มเม อว นท 22 พฤศจ กายน 2554 ได ม มต ด งน 1. ม มต อน ม ต ให บร ษ ทหร อบร ษ ทย อยร บจ างบร หารอาคารโรงแรมและท พ กอาศ ยให เช าโครงการแกรนด เซนเตอร พอยต โฮเทล แอนด เรซ เดนซ ส ข มว ท เทอร ม น ล 21 ( โครงการ ) แก บร ษ ท แอล แอนด เอช พร อพเพอร ต จ าก ด การเข าท า รายการด งกล าวเป นรายการท เก ยวโยงก น โดยม รายละเอ ยดด งน ว นท ทารายการ คณะกรรมการบร ษ ทฯจะก : าหนดว นท ท ารายการในส ญญาร บจ างบร หาร ภายหล งจากว นท ได ร บอน ม ต จากท ประช มคณะกรรมการบร ษ ทฯในคร งน รายละเอ ยดผ เข าทา รายการ ผ ร บจ าง : ค อ บร ษ ท ควอล ต เฮ าส จาก ด (มหาชน) ( บร ษ ทฯ ) หร อบร ษ ทย อย ของบร ษ ท ควอล ต เฮ าส จาก ด (มหาชน) ( บร ษ ทย อย ) ผ ว าจ าง ค อ บร ษ ท แอล แอนด เอช พร อพเพอร ต จาก ด ( บร ษ ทท เก ยวข อง ) ล กษณะการทา รายการ โดยบร ษ ทฯหร อบร ษ ทย อยจะท : าส ญญาร บจ างบร หารจ ดการโครงการแบ ง ออกเป น 2 ช วง ค อ ก. ส ญญาร บจ างบร หารจ ดการโครงการก อนเป ดด าเน นการโครงการ ได แก ค าท ปร กษา ประสานงาน และให ค าแนะน าในการออกแบบ โครงการ ค าบร การตรวจร บการส งมอบระบบสาธารณ ปโภค ส วนกลางโครงการ ค าท ปร กษาและการให บร การระบบ คอมพ วเตอร ค าการตลาด และอ นๆ(ถ าม ) ข. ส ญญาร บจ างบร หารจ ดการโครงการเม อเป ดด าเน นการโครงการ ส ญญาร บจ างบร หารจ ดการเม อเป ดด าเน นการโครงการเป น ระยะเวลา 3 ป 2 เด อน และม ส ทธ ต ออาย ส ญญาได อ กเป นคราวๆ คราวละ 3 ป หร อแล วแต ตกลงก น โดยบร ษ ทหร อบร ษ ทย อยจะ ได ร บค าตอบแทนจากการบร หารจ ดการโครงการเป นค าตอบแทน รายป ค าตอบแทนพ เศษเพ มเต มซ งผ นแปรตามรายได และกาไรส ทธ (ถ าม ) โดยท งน จะม การเร ยกเก บค าตอบแทนการร บจ างบร หาร จ ดการเป นรายเด อนและม การค านวณเพ อป ร บปร งยอด ค าตอบแทนการบร หารจ ดการโครงการเป นรายป โดยค าตอบแทนการบร หารจ ดการโครงการท งในข อ ก. และ ข. รวม เป นจานวนเง นประมาณ 75.7 ล านบาท

5 คณะกรรมการบร ษ ทฯม อ านาจตกลงก าหนดเง อนไข และ รายละ เ อ ย ด เ ก ย ว ก บ ก า ร ร บ จ า ง บ ร ห า ร โค ร ง ก า ร ต า ม ท คณะกรรมการบร ษ ทฯเห นสมควร โดยคณะกรรมการบร ษ ทฯมอบ อ านาจให กรรมการผ จ ดการและรองกรรมการผ จ ดการเป นผ ม อานาจในการเจรจาตกลงและลงนามในส ญญาและเอกสารต าง ๆ ท เก ยวข องตามท เห นสมควร ว ตถ ประสงค การ ร บจ างบร หาร จ ดการโครงการ รายละเอ ยด ส นทร พย ท ทา รายการ ระยะเวลาตาม ส ญญาร บจ าง บร หาร เพ อบร ษ ทฯและบร ษ ทย อยจะได ร บผลประโยชน จากค าตอบแทน การร บจ างบร หารโครงการ รวมท งส งผลให ล กค ากล มเป าหมาย ร จ กตราส นค าในช อ แกรนด เซนเตอร พอยต โฮเทล แอนด เรซ เดนซ มากข น : รายละเอ ยดโครงการแกรนด เซนเตอร พอยต โฮเทล แอนด เรซ เดนซ ส ข มว ท เทอร ม น ล 21 ม ด งน - เจ าของโครงการ ค อ บร ษ ท แอล แอนด เอช พร อพเพอร ต จาก ด - เป นอาคารโรงแรมและท พ กอาศ ยให เช า (Hotel and Residence) - อาคารคอนกร ตเสร มเหล กส ง 28 ช น ช นใต ด น 2 ช น ต งอย บนโครงการTerminal 21 - ต งอย บนท ด นโฉนดเลขท 2728, เลขท 288 ซอยส ข มว ท 19 (ว ฒนา) ถนนส ข มว ท แขวงคลองเตย เหน อ เขตว ฒนา กร งเทพมหานคร เน อท 9 ไร 1 งาน 44 ตารางวา - จานวนห องพ ก 462 ห อง - จานวนท จอดรถรวมท งหมด 1,008 ค น - พ นท รวม 145,203 ตารางเมตร โดยม พ นท ท พ กอาศ ยให เช า 21,090 ตารางเมตร 3 ป 2 เด อน ต งแต ว นท 1 พฤศจ กายน 2554 ถ ง 31 ธ นวาคม 2557 รายละเอ ยดและ ก. : ค าตอบแทนการร บจ างบร หารโครงการก อนเป ดดาเน นการโครงการ

6 ขนาดของรายการ เก ยวโยง เป นจานวนเง นรวมประมาณ 7.5 ล านบาท ข. ค าตอบแทนการร บจ างบร หารโครงการเม อเป ดดาเน นการโครงการ 1) ค าตอบแทนรายป และค าตอบแทนพ เศษ ซ งผ นแปรตาม รายได และก าไรส ทธ รวมเป นเง นตลอดระยะเวลา 3 ป 2 เด อนประมาณ 68.2 ล านบาท ม รายละเอ ยดด งน ค าตอบแทนรายป = ร อยละ 2 ของรายได รวม ค าตอบแทนพ เศษ = ร อยละ 5.5 ของก าไรส ทธ จากการด าเน นงานก อนค าเส อมราคา ค าเช า ท ด น ภาษ โรงเร อน ดอกเบ ยจ าย และอ นๆท ระบ ในรายละเอ ยดของส ญญา โดยจะใช ผลสะสม ของก าไรส ทธ ต งแต เร มส ญญาร บจ างบร หาร โครงการจนส นส ดส ญญาในการค านวณ ผลตอบแทนพ เศษ ท งน บร ษ ทหร อบร ษ ทย อยได ประมาณการรายได และก าไรส ทธ จากการด าเน นงานก อนค าเส อมราคา ค าเช าท ด น ภาษ โรงเร อน ดอกเบ ยจ าย และอ นๆ ( กาไรส ทธ ) ซ งสามารถสร ปได ด งต อไปน (หน วย:ล านบาท) ป ป 2556 ป 2557 (พ.ย.54-ธ.ค.55) รายได รวม กาไรส ทธ ท งน จ านวนเง นค าตอบแทนการร บจ างบร หารตามข อ ก. ถ ง ข อ ข. ส าหร บระยะเวลา 3 ป 2 เด อน รวมเป นเง นประมาณ 75.7 ล านบาท รายละเอ ยดของ บ คคลท เก ยวโยง : ผ ถ อห นรายใหญ ของบร ษ ท ได แก บร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จ าก ด (มหาชน) และ Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. (GIC) โดยบร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จ าก ด (มหาชน) และ ร โค ร สอร ท พ ท อ แอลท ด (ม ผ ถ อห นราย ใหญ เป นกล มเด ยวก บ Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. (GIC)) เป นผ ถ อห นใหญ ในบร ษ ท แอล แอนด เอช พร อพเพอร ต จ าก ด รวมท งม กรรมการร วมก น โดยม รายละเอ ยด ด งน (1) บร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จ าก ด (มหาชน) ถ อห นใน

7 บร ษ ท แอล แอนด เอช พร อพเพอร ต จาก ด ในส ดส วนร อย ละ 60 (บร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จ าก ด (มหาชน) เป นผ ถ อห นรายใหญ ของบร ษ ท ควอล ต เฮ าส จ าก ด (มหาชน) ในส ดส วนร อยละ ณ ว นท 12 พฤษภาคม 2554) (2) ร โค ร สอร ท พ ท อ แอลท ด ม ผ ถ อห นรายใหญ เป นกล ม เด ยวก บ Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. (GIC) ถ อห นในบร ษ ท แอล แอนด เอช พร อพเพอร ต จาก ด ในส ดส วนร อยละ 40 (GIC เป นผ ถ อห นรายใหญ ของบร ษ ทฯในส ดส วนร อยละ ณ ว นท 12 พฤษภาคม 2554 นอกจากน GIC เป นผ ถ อ ห นรายใหญ ของบร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จ าก ด (มหาชน) ในส ดส วนร อยละ ณ ว นท 26 ส งหาคม 2554) (3) นายอน นต อ ศวโภค น และนายอด ศร ธนน นท นราพ ล เป น กรรมการของบร ษ ทและบร ษ ท แอล แอนด เอช พร อพ เพอร ต จาก ด (4) บร ษ ท เอเช ย แอสเชส แอดไวเชอร ร จ าก ด ซ งม ผ ถ อห น รายใหญ เป นบร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จาก ด (มหาชน)ใน ส ดส วนร อยละ 40 Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. (GIC)ในส ดส วนร อย ละ 40 และนางสาวกนกวล ว ร ยประไพก จในส ดส วนร อย ละ 20 บร ษ ทฯและบร ษ ท เอเช ย แอสเซท แอดไวเซอร ร จ าก ด ม กรรมการร วมก น ค อ นายอน นต อ ศวโภค น และนางสาว กนกวล ว ร ยประไพก จ รวมท งบร ษ ท เอเช ย แอสเซท แอด ไวเซอร ร จ าก ด เป นปร กษาและบร หารโครงการให แก บร ษ ท แอล แอนด เอช พร อพเพอร ต จาก ด กรรมการผ ม ส วนได เส ย ความเห นของ คณะกรรมการ บร ษ ทฯ : นายอน นต อ ศวโภค น นายอด ศร ธนน นท นราพ ล และนางสาว กนกวล ว ร ยประไพก จไม เข าร วมประช มและไม ม ส ทธ ออกเส ยงใน วาระน : คณะกรรมการบร ษ ทฯได พ จารณาแล วเห นว า การเข าท ารายการ ท เก ยวโยงก นด งกล าวม ความสมเหต สมผลและเป นประโยชน ต อ ธ รก จอาคารท พ กอาศ ยให เช าของบร ษ ทฯและบร ษ ทย อย ซ งเป น

8 การดาเน นธ รก จปกต ของบร ษ ทฯหร อบร ษ ทย อย โดยบร ษ ทฯและ บร ษ ทย อยจะได ร บผลประโยชน จากค าตอบแทนการร บจ าง บร หารโครงการ รวมท งส งผลให ล กค ากล มเป าหมายร จ กตรา ส นค าในช อ แกรนด เซนเตอร พอยต โฮเทล แอนด เรซ เดนซ มาก ข น ความเห น คณะกรรมการ ตรวจสอบ ม ความเห นไม แตกต างจากคณะกรรมการบร ษ ทฯ ประเภทของรายการ : การรายงานสารสนเทศข างต นน ถ อเป นรายการท เก ยวโยงก นท ม ล กษณะรายการธ รก จปกต ท ไม ม เง อนไขทางการค าโดยท วไป เม อ ค านวณม ลค าของรายการเก ยวโยงแล ว ขนาดของรายการม ม ลค าส งกว า 1 ล านบาท แต น อยกว า 20 ล านบาท หร อ มากกว า ร อยละ 0.03 แต น อยกว าร อยละ 3 ของม ลค าส นทร พย ท ม ต วตน ส ทธ ของบร ษ ทฯ แล วแต จ านวนใดจะส งกว า โดยในงบการเง น ของบร ษ ทฯ ณ ว นท 30 ก นยายน 2554 ท ผ านการสอบทานจาก ผ สอบบ ญช แล ว(ม ลค าเท าก บ 392 ล านบาท) ซ งขนาดของ รายการม สาระส าค ญอย ในเกณฑ ท ต องเป ดเผยข อม ลต อตลาด หล กทร พย แห งประเทศไทยและขออน ม ต คณะกรรมการ 2. ม มต อน ม ต ให บร ษ ท ค ว.เอช.อ นเตอร เนช นแนล จ าก ด ( บร ษ ทย อย ) ต ออาย ส ญญาเช าอาคารเซ นเตอร พอยท ส ข มว ท-ทองหล อ( ทร พย ส น )จากกองท นรวมอส งหาร มทร พย และส ทธ เร ยกร อง แลนด แอนด เฮ าส II( กองท นรวมฯ ) การเข าทารายการด งกล าวเป นรายการท เก ยวโยงก น โดยม รายละเอ ยด ด งน ว นท ทารายการ คณะกรรมการบร ษ ทฯจะกาหนดว นท ทารายการต อจากว นท ส นส ดส ญญาเด มภายหล งจากว นท ได ร บอน ม ต จากท ประช ม คณะกรรมการบร ษ ทฯในคร งน รายละเอ ยดผ เข าทา รายการ ผ เช า ค อ บร ษ ท ค ว.เอช.อ นเตอร เนช นแนล จ าก ด ซ งบร ษ ทฯ ถ อห นอย ในส ดส วนร อยละ 100 ประกอบธ รก จหล กประเภท พ ฒนาอส งหาร มทร พย ให เช า ธ รก จร บจ างบร หารอาคาร สาน กงาน และเซอร ว ส อะพาร ตเมนต ผ ให เช า ค อ กองท นรวมอส งหาร มทร พย และส ทธ เร ยกร อง แลนด แอนด เฮ าส -II ซ งเป นโครงการกองท นรวมอส งหาร มทร พย ประเภท 4 โดยม บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น แลนด แอนด เฮ าส จ าก ด เป นบร ษ ทจ ดการของกองท นด งกล าว ณ ว นท 31

9 ต ลาคม 2554 กองท นด งกล าวม หน วยลงท นท ช าระแล ว 3, ล านบาท ประกอบด วยหน วยลงท นจ านวน ล านหน วย ม ลค าท ตราไว หน วยละ 10 บาท ล กษณะการทา รายการ บร ษ ทย อยได เช าทร พย ส น รวมท งส วนควบ เฟอร น เจอร งาน ระบบและอ ปกรณ ต างๆของอาคารเซ นเตอร พอยท ส ข มว ท-ทอง หล อจากกองท นรวมฯเป นระยะเวลา 1 ป 1 เด อนรวมเป นจ านวน ค าเช าจ ายท งส นไม เก น 92 ล านบาท คณะกรรมการบร ษ ทฯได มอบอ านาจให กรรมการผ จ ดการ และ/ หร อ รองกรรมการผ จ ดการเป นผ ม อ านาจในการเจรจาตกลงและ ลงนามในส ญญาและเอกสารต างๆ ท เก ยวข อง รวมถ งการเจรจา ตกลงรายละเอ ยดต างๆ ท เก ยวข องได ตามท เห นสมควร ว ตถ ประสงค การต อ อาย ส ญญาเช า ทร พย ส น รายละเอ ยด ส นทร พย ท ทา รายการ เพ อบร ษ ทย อยจะนาทร พย ส นด งกล าวไปดาเน นธ รก จอาคารท พ ก อาศ ยให เช าหร อธ รก จโรงแรมแก กล มล กค าเป าหมายของบร ษ ทฯ และบร ษ ทย อย ซ งการดาเน นธ รก จด งกล าวถ อเป นธ รก จปกต ของ บร ษ ทฯและบร ษ ทย อย โดยบร ษ ทย อยจะได ร บผลประโยชน จาก รายได ค าเช าทร พย ส นหร อค าบร การจากธ รก จเซอร ว ส อะพาร ต เมนท อาคาร รวมท งส วนควบ เฟอร น เจอร งานระบบและอ ปกรณ ต างๆ ของโครงการเซ นเตอร พอยท ส ข มว ท ทองหล อ โดยม รายละเอ ยด โครงการด งน - เป นอาคารท พ กอาศ ยให เช า (Serviced Apartment) - อาคารคอนกร ตเสร มเหล กส ง 11 ช น - ต งอย บนท ด นโฉนดเลขท 7087, 7041 และ เลขท 304 ซอยส ข มว ท 55 ถนนส ข มว ท แขวงคลองต นเหน อ เขต ว ฒนา กร งเทพมหานคร เน อท 2 ไร 3 งาน 19 ตารางวา - จานวนห องพ ก 156 ห อง - จานวนท จอดรถ 129 ค น - พ นท รวม 17, ตารางเมตร ประกอบด วย (1) พ นท ท พ กอาศ ยให เช า 14, ตารางเมตร (2) พ นท ส วนกลาง และงานระบบ 1, ตาราง

10 เมตร (3) พ นท จอดรถ 2, ตารางเมตร ระยะเวลาการเช า ทร พย ส น รายละเอ ยดและ ขนาดของรายการ เก ยวโยง 1 ป 1 เด อน ต งว นท 1 ธ นวาคม 2554 ถ ง 31 ธ นวาคม 2555 บร ษ ทย อยจะจ ายค าตอบแทนการเช าทร พย ส นให แก กองท นรวมฯ ท งหมดสาหร บระยะเวลา 1 ป 1 เด อน รวมเป นจ านวนเง นไม เก น 92 ล านบาท โดยม รายละเอ ยดด งน บร ษ ทย อยจะต องชาระค าตอบแทนการเช าทร พย ส นในอ ตราร อย ละ 94.5 ของก าไรจากการด าเน นงานแต ละเด อน หร อ ไม ต ากว า 3 ล านบาทต อเด อน ห กด วยต นท นท บวกกล บแต ละเด อน รวมเป น ค าเช าท งส นประมาณ 92 ล านบาท โดยต นท นท บวกกล บ ได แก ภาษ โรงเร อน ภาษ ป าย ค าเส อมราคา ค าเบ ยประก นอาคาร และ ค าใช จ ายอ นค ดเป นร อยละ 2 ของรายได รายละเอ ยดของ บ คคลเก ยวโยง (1) บร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จ าก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย 4 บร ษ ท ได แก บร ษ ท สยามธาน พร อบเพอร ต จ าก ด บร ษ ท แอตแลนต ก เร ยลเอสเตท จ าก ด บร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส นอร ธ จ าก ด และบร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส นอร ธอ ส จ าก ด ถ อหน วยลงท นของกองท นรวมฯ รวมก นในส ดส วนร อยละ 50 รวมท ง บร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จาก ด (มหาชน)เป นผ ถ อห น รายใหญ ของบร ษ ท ควอล ต เฮ าส จ าก ด (มหาชน)ในส ดส วน ร อยละ ณ ว นท 12 พฤษภาคม 2554 นอกจากน บร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จ าก ด (มหาชน) และ บร ษ ทฯม กรรมการร วมก น ค อ นายอน นต อ ศวโภค น และนาย อด ศร ธนน นท นราพ ล (2) กล ม Reco ซ งประกอบด วย Reco Plaza Pte Ltd., Reco Metrosite Pte Ltd., Reco Peak Pte Ltd., Reco Thai Park Pte Ltd. และ Reco Pagoda Pte Ltd. ซ งม ผ ถ อห นรายใหญ เป นกล มเด ยวก บ Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. (GIC) ได ถ อหน วยลงท นของกองท น รวมฯในส ดส วนร อยละ 50 รวมท ง GIC เป นผ ถ อห นรายใหญ ของบร ษ ท ควอล ต เฮ าส จ าก ด (มหาชน) ในส ดส วนร อยละ

11 10.84 ณ ว นท 12 พฤษภาคม 2554 นอกจากน GIC เป นผ ถ อ ห นรายใหญ ของบร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จ าก ด (มหาชน) ในส ดส วนร อยละ ณ ว นท 26 ส งหาคม 2554 (3) บร ษ ท เอเช ย แอสเชส แอดไวเชอร ร จ าก ด ซ งม ผ ถ อห นราย ใหญ เป นบร ษ ท แลนด แอนด เฮ าส จาก ด (มหาชน)ในส ดส วน ร อยละ 40 Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. (GIC)ในส ดส วนร อยละ 40 และ นางสาวกนกวล ว ร ยประไพก จในส ดส วนร อยละ 20 บร ษ ทฯและบร ษ ท เอเช ย แอสเซท แอดไวเซอร ร จ าก ด ม กรรมการร วมก น ค อ นายอน นต อ ศวโภค น และนางสาวกนก วล ว ร ยประไพก จ รวมท งบร ษ ท เอเช ย แอสเซท แอดไวเซอร ร จาก ด เป นปร กษาและบร หารโครงการให แก กองท นรวมฯ (4) บร ษ ทฯและกองท นรวมฯม กรรมการร วมก น ค อ นายอน นต อ ศวโภค น และนายอด ศร ธนน นท นราพ ล กรรมการผ ม ส วนได เส ย ความเห นของ คณะกรรมการ บร ษ ทฯ ความเห นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ประเภทของรายการ เก ยวโยงก น นายอน นต อ ศวโภค น นายอด ศร ธนน นท นราพ ล และนางสาว กนกวล ว ร ยประไพก จ ไม เข าร วมประช มและไม ม ส ทธ ออกเส ยง ในวาระน คณะกรรมการบร ษ ทฯได พ จารณาแล วเห นว า การเข าท ารายการ ท เก ยวโยงก นด งกล าวม ความสมเหต สมผลและเป นประโยชน ต อ ธ รก จอาคารท พ กอาศ ยให เช าของบร ษ ทฯและบร ษ ทย อย ซ งเป น การดาเน นธ รก จปกต ของบร ษ ทฯและบร ษ ทย อย โดยบร ษ ทฯและ บร ษ ทย อยจะได ร บผลประโยชน จากรายได ค าเช าหร อค าบร การ โรงแรมท ได ร บจากล กค าของการประกอบธ รก จให เช าทร พย ส น และค าบร การจากธ รก จโรงแรม รวมท งส งผลให ล กค ากล ม เป าหมายร จ กตราส นค าในช อ เซ นเตอร พอยท ส ข มว ท-ทอง หล อ ม ความเห นไม แตกต างจากคณะกรรมการบร ษ ทฯ เป นรายการท เก ยวโยงก นท ม ล กษณะเป นการเช าอส งหาร มทร พย ท ม อาย ส ญญาไม เก น 3 ป และไม ม เง อนไขการค าท วไป เม อ

12 คานวณม ลค าของรายการเก ยวโยงแล ว ขนาดของรายการม ม ลค า ส งกว า 1 ล านบาท แต น อยกว า 20 ล านบาท หร อ มากกว าร อย ละ 0.03 แต น อยกว าร อยละ 3 ของม ลค าส นทร พย ท ม ต วตนส ทธ ของบร ษ ทฯ แล วแต จานวนใดส งกว า โดยในงบการเง นของบร ษ ท ฯ ณ ว นท 30 ก นยายน 2554 ท ผ านการสอบทานจากผ สอบบ ญช แล ว(ม ลค าเท าก บ 392 ล านบาท) ซ งขนาดของรายการม สาระส าค ญอย ในเกณฑ ท ต องเป ดเผยข อม ลต อตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การจ ดท างบการเง นรวม

การจ ดท างบการเง นรวม เอกสารเผยแพร เลขท อช. 6/2547 การจ ดท างบการเง นรวม เอกสารฉบ บน จ ดท าโดย และ ส าน กงานคณะกรรมการก าก บหล กทร พย สมาคมน กบ ญช และผ สอบบ ญช ร บอน ญาต และตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เผยแพร เม อว นท 15 พฤศจ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน)

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) ล าด บท กระบวนงานบร การ ระยะเวลาการให บร การ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ร บเร

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) CHO THAVEE DOLLASIEN PUBLIC COMPANY LIMITED แถลงผลประกอบการ งบการเง น ไตรมาส 2/56 ส นส ด 30 ม ถ นายน 2556 Opportunity Day ว นศ กร ท 23 ส งหาคม 2556 ศ นย การเร ยนร มหาว

More information

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก ค ม อ ค ม อ MCS-WEB การปร บอ ตราเง นเด อนจาก Text File ในระบบ MCS-WEB MCS-WEB Manual Up Load Salary File Page 1 กองท นบาเหน จบานาญข าราชการ (กบข.) ได พ ฒนาระบบ MCS WEB ให รองร บการปร บอ ตราเง นเด อนผ าน

More information

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office)

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office) (สารบรรณกล ม) 1. เป ดเว บไซต http://portal.obec.go.th/wps/portal หร อเป ดผ านเว บไซต http://www.aya1.go.th/ ( Obec e-office

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน โรงเร ยน...ต งอย เลขท...ซอย...ถนน... อ าเภอ...จ งหว ด...รห สไปรษณ ย...โทรศ พท... โทรสาร...รายงานต

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 2 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ พลโท ดร.ว ระ วงศ สรรค ประธานคณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 3 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง CDG Systems Ltd. CDG House, 202 Nanglinchi Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, THAILAND. Tel 0-2678-0978, Fax 0-02678-0321-2

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing API User) ข นตอนการแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของส าน กห กบ ญช (Clearing

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น บทท 1 บทน า การใช ประโยชน จากอาคารต าง ๆ จ าเป นต องม การจ ดการ การด และบ าร งร กษา ในการ บร หารจ ดการอาคารท ม ล กษณะเป นอาคารส ง ม ระบบงานท ต องด แลบร หารจ ดการค อนข างมาก ได แก งานระบบว ศวกรรม งานร กษาความปลอดภ

More information

บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม

บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม การศ กษาข อม ลเบ องต น บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม จากการศ กษาข อม ลของระบบงานได พบป ญหาต าง ๆ มากมาย ด งต อไปน 1. การเปล ยนส นค าไม ม หล กฐานว าเปล ยนอะไร เลยกาหนดเวลาหร อไม 2. การจ ดการส นค าไม ด

More information

ขอน าเสนอ ม ต ใหม ของการให บร การ โดยให ม การช าระค าใบอน ญาตผ านเคาน เตอร เซอร ว ส

ขอน าเสนอ ม ต ใหม ของการให บร การ โดยให ม การช าระค าใบอน ญาตผ านเคาน เตอร เซอร ว ส ขอน าเสนอ ม ต ใหม ของการให บร การ โดยให ม การช าระค าใบอน ญาตผ านเคาน เตอร เซอร ว ส นาย ไพฑ รย อ างทอง ฝ ายกฎหมาย ส าน กงานสรรพสาม ตพ นท กร งเทพมหานคร 4 บร ษ ท เคาน เตอร เซอร ว ส จ าก ด Seven Eleven บร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557

มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 1 ลาด บ การให ท ดาเน นการปร บปร ง ท กระบวนงาน ข นตอนการให ระยะเวลาการให หมายเหต ด านการคล ง 1 การจ ดเก

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร /ว ธ การปฏ บ ต เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข 1. การสร างข อม ลหล กส นทร พย ถาวร 1. กองคล ง -รายงานส นทร พย รายต ว กรณ การให สร างข อม ลส นทร พย ว

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

หน งส อส ญญาก เง นโครงการสน บสน นการศ กษาต อระด บปร ญญาเอก

หน งส อส ญญาก เง นโครงการสน บสน นการศ กษาต อระด บปร ญญาเอก หน งส อส ญญาก เง นโครงการสน บสน นการศ กษาต อระด บปร ญญาเอก เลขท.../... ว นท...เด อน...พ.ศ... ข าพเจ า...อาย...ป...เด อน เลขประจ าต วประชาชน - - - - เลขประจ าต วสมาช ก ช.พ.ค... ต าแหน ง...ส งก ด... ได ร

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR)การจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง ตามโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ

ขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR)การจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง ตามโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ ขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR)การจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง ก. หล กการและเหต ผล ตามโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ ด วยสาน กงานคณะกรรมการศ กษาข นพ นฐาน ได ร บความเห

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information