ความด นโลห ตส ง.

Size: px
Start display at page:

Download "ความด นโลห ตส ง. Somkiat.s@chula.ac.th"

Transcription

1 ความด นโลห ตส ง บ รณาการว ทยาศาสตร การแพทย คล น ก อ งคาร ๑๘ ตค.๕๔, ๒๖ ตค. ๕๓, ๒๗ ตค.๕๒, ๒๘ ตค.๕๑, ๓๐ ตค. ๕๐, ๑๔ พย. ๔๙ อาคารอปร ๓๑๓ /๒ คณะแพทยศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย สมเก ยรต แสงว ฒนาโรจน พบ. สาขาว ชาโรคห วใจและหลอดเล อด ภาคว ชาอาย รศาสตร คณะแพทยศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ศ นย โรคห วใจ โรงพยาบาลจ ฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

2 Hypertension guidelines Seventh report of Joint National Committee on prevention, detection, evaluation & treatment of high BP(JNC7) JAMA May 2003; WHO/ISH statement on Mx. of HT J HT 2003; 21: Canadian recommendation Mx HTCan J Cardiol Jan 2004; 20: 55-9 British HT Society HT Mx (BHS-IV) BMJ Mar 2004: 328: ESC HT guidelines 2007 Eur Heart J 2007;28: BHS NICE guidelines Aug ESH/ESC guidelines of arterial HT 2013 (735 ref., 72 pages) JNC JAMA Dec 2013

3 Office blood pressure category in 2013 Mancia G ESH/ESC guidelines. Eur H J doc /euheartj/eht151

4 Measure Office blood pressure, take care of: Mancia G ESH/ESC guidelines. Eur H J doc /euheartj/eht151

5 Definitions: NICE 2011 Stage 1 hypertension: Clinic blood pressure (BP) is 140/90 mmhg or higher and ABPM or HBPM average is 135/85 mmhg or higher. Stage 2 hypertension: Clinic BP 160/100 mmhg is or higher and ABPM or HBPM daytime average is 150/95 mmhg or higher. Severe hypertension: Clinic BP is 180 mmhg or higher or Clinic diastolic BP is 110 mmhg or higher.

6 Retina: stage III or IV NICE HT guidelines 2011

7 135/85 mmhg. 150/95 mmhg. NICE HT guidelines 2011

8 Out-of-office BP category in 2013 Mancia G ESH/ESC guidelines. Eur H J doc /euheartj/eht151

9 European Society of Hypertension Guidelines for BP monitoring at home. Parati G. J Hypertens 2008;26:1505

10 Out-of-office BP category in 2013 Mancia G ESH/ESC guidelines. Eur H J doc /euheartj/eht151

11 Routine lab. for Hypertension Mancia G ESH/ESC guidelines. Eur H J doc /euheartj/eht151 (คล นห วใจขณะไม ม อาการ เก บไว ก บผ ป วย ไว เปร ยบเท ยบเวลาม อาการ)

12 ความด นฯส ง ก นยา ตลอดช ว ต ด ไหม? ตอบ : ด กว า ไม ก น แต ไม ด ท ส ด เพราะการก นยาลดความด นฯ เป นป จจ ยเส ยงโรคห วใจและหลอดเล อด

13

14

15 Use of anti-hypertensive treatment 30-y CVD risk ~10% 30-year risk score for cardiovascular disease 30-year risk score for cardiovascular disease WITH BMI WITH BMI PLEASE ENTER RISK FACTORS UNITS THE VALUES NOTES SEX m/f m AGE years 56 SBP mmhg 110 SMOKE y/n n TRTBP y/n n BMI kg/m² 23.6 DIAB y/n n PLEASE ENTER RISK FACTORS UNITS THE VALUES NOTES SEX m/f m AGE years 56 SBP mmhg 110 SMOKE y/n n TRTBP y/n y BMI kg/m² 23.6 DIAB y/n n Your Risk 34% Full CVD Optimal 32% Normal 38% Your Risk 50% Full CVD Optimal 32% Normal 38% Your Risk 22% Hard CVD Optimal 21% Normal 25% Your Risk 31% Hard CVD Optimal 21% Normal 25% Hard CVD: coronary death, myocardial infarction, fatal or non-fatal stroke Full CVD: hard CVD or coronary insufficiency, angina pectoris, transient ischemic attack, intermittent claudication or congestive heart failure

16 Prospective open cohort study with routinely collected data from general practice (n=531), 1 Jan 1993 to 31 Mar 2008: National QRESEARCH database. Participants 2.3 million pts aged (> 16 million person years), 2.22 million: white or ethnic group not recorded, : south Asian, : black African, : black Caribbean, and : Chinese or other Asian or other ethnic groups cardiovascular events.

17

18

19 Patients aged years who were free of cardiovascular disease and not taking statins between 1 January 1994 and 30 April 2010: in the derivation dataset, and in the validation dataset.

20

21 If I am on Anti-HT drug

22 Lifestyle changes in all HT Mancia G ESH/ESC guidelines. Eur H J doc /euheartj/eht151

23 Lifestyle modification

24 Lifestyle modification

25 การร กษาแบบใช ยา: JNC NICE guidelines 2011 ESC guidelines 2013

26 (Low-cost ARB) (D if C not tolerated or edema or HF) (Do not combine ACE-i + ARB) NICE HT guidelines 2011

27 Initiation of antihypertensive drug treatment Mancia G ESH/ESC guidelines. Eur H J doc /euheartj/eht151

28 The 8 th Joint National Committee James PA. JAMA 2013; doi: /jama

29 Blood pressure goals in all HT treatment Mancia G ESH/ESC guidelines. Eur H J doc /euheartj/eht151

30 The 8 th Joint National Committee James PA. JAMA 2013; doi: /jama

31 หย ดยาลดความด นฯได ไหม? คาตอบ ค อ ได ถ า... NICE 2011 HT guidelines.12.8 Stopping treatment, p 255-6

32 การร กษาความด นโลห ตส งฉ กเฉ น: HT emergency HT urgency

33 Malignant HT is HT emergency Mancia G ESH/ESC guidelines. Eur H J doc /euheartj/eht151 SBP>180+DBP>120 mmhg. with ischemic OD (retina, kidney, heart or brain) Long-term prognosis remains poor, esp. renal function is severely reduced IV. infusion & titrated, to avoid excessive hypotension and further ischemic OD: Labetalol, sodium nitroprusside, nicardipine, nitrates and furosemide

34 Hypertensive emergency Systolic >180 + Diastolic >120 Pulmonary edema Aortic dissection HT encephalopathy CVA Eclampsia ม ไม ม ลดความด นลงในเวลาเป นนาท ให ยาทางหลอดเล อด

35 ม Nitroprusside mcg/kg/min IV ใช ใน Pulmonary edema: ให furosemide 40 mg iv,ร กษา CHF ถ าม myocardial ischemia/infarct : nitroglycerine iv. Aortic dissection: ให oral beta-blocker ร วมด วย HT encephalopathy: nitroprusside IV Eclampsia: hydralazine 5-10 mg IV, ปร กษาส ต แพทย ก อนให Mg เป าหมาย : ลดความด นลงไม มากกว า 25% ในเวลานาท ถ ง 2 ชม, แล วเป น 160/100 ใน 2-6 ชม ยกเว น aortic dissection ลดความด นลง <120/80 mmhg ใน 2-6 ชม.

36 ไม ม 1.Diastolic > 150, 10 mg nifedipine oral ถ าไม ม cerebral หร อ myocardial ischemia/infarct, ถ าม ACS* ให nitroglycerin iv. 2.Pheochromocytoma & Catechols: phentolamine/ phenoxybenzamine+propranolol or nitroprusside 3.Subarachnoid, cerebral hemorrhage: ไม ให ยา antiht, ให ปร กษา neuro med. ก อน ACS* = acute coronary syndrome

37

38

39 HT urgencies vs. Reactive HT Isolated large BP elevations without acute OD (hypertensive urgencies) often associated with treatment discontinuation or reduction as well as with anxiety should not be considered an emergency but treated by reinstitution or ntensification of drug therapy and treatment of anxiety.

40

41

42 ถ าให เล อก HT intervention อย างเด ยว เล อกอะไร?? ยา? ผ าต ด? Renal nerve ablation???

43 อานาปานสต จากพ ทธโอษฐ พ ธ ๑๑ ถ ง เท ยง ห องโยคะ อปร ๖

44 จร ยธรรมในโรคความด นโลห ตส ง: conflict of interest Non-drug vs. drug Rx? which drug?

45 ความด นโลห ตส งในประชากร:

46 การลดความด นโลห ตในประชากร ก บการลดการตาย

47 Hypertension Management Roark RF.Duke. Am H J 2011;162:405

48 Hypertension Management Roark RF.Duke. Am H J 2011;162:405

49 Hypertension Management Roark RF.Duke. Am H J 2011;162:405

50 Hypertension Management Roark RF.Duke. Am H J 2011;162:405

51 Nurse vs. Dr.-lead SBP reduction Martinez-GNA. PLoS ONE 9(2): e doi: /journal.pone

52 14000 ปร มาณเกล อโซเด ยม (ม ลล กร ม) ต อว น เท า 3.2 เท า คำนวณจำกกำรข บออกของโซเด ยมค ดเป น 75.6 % ของกำรบร โภค (ว รวรรณ ล มมำนนท, 2549) (ดลร ตน ร จ ว ฒนำกร, 2547) สถาบ นว จ ยโภชนาการ มหาว ทยาล ยมห ดล

53 Dietary salt reduction & future CVD Bibbins-Domingo K. N Engl J Med 2010;362:590-9 CHD Policy Model: quantify benefits of potentially achievable, population-wide dietary salt reduction 3 g /d (1200 mg of Na/d). Estimated rates & costs of CVD in subgroups by age, sex & race; compared effects of salt reduction with other interventions to reduce CVD risk Determined cost-effectiveness of salt reduction as compared with HT Rx with medications.

54 Dietary salt reduction vs. interventions Bibbins-Domingo K. N Engl J Med 2010;362:590-9 Interventions CHD incidence Total death Salt reduction 1 g/d 3 g/d % % % % Smoking 3.7 % 4.3 % cessat n Weight loss 5.3 % 2.0 % Statin Rx 1 ry Px 5.3 % 0.3 % HT Med Rx 9.3 % 4.1 % Projected estimated of population intervention on Annual Reduction in CV events (% change from expected)

55 Gradual salt reduction: cost-effectiveness Bibbins-Domingo K. N Engl J Med 2010;362:590-9 ทำเอง (ลดเกล อ) ค มค ำ กว ำ ก นยำ ลดควำมด น

56 หญ งไทยค อาย 77 ป ภ ม ลาเนา สระบ ร Case 1 ไม ได ประกอบอาช พ CC : แขนขาขวากระต ก 2 ว น PTA PI : 2 ว น PTA ตอนเช าต นนอนข นมาอาการปกต ต อมาร ส ก แขนขาด านขวาขย บได เอง แต ย งทาก จว ตรประจาว นได (ร บประทานอาหาร,เด นเข าห องน า) แต ร ส กว าเด นไม คล อง อาการ เป นตลอดเวลา บ งค บให หย ดไม ได กลางค นอาการกระต กน อยลง บ าง โรคประจาต ว ความด นโลห ตส ง ๘ ป ร บยาสม าเสมอ ค มได ด

57 Case 1 : present illness 1 ว น PTA ญาต ส งเกตว ากระต กมากกว าเด ม นอนไม ได เลย ไม ม อาการอ อนแรง ส งเกตว าช วง 3 เด อน ต องต นมาป สสาวะค นละ 2-3 คร ง ด มน าบ อย น าหน กลด 7 กก. ใน 3 เด อน

58 Case 1 : Physical examination A Thai female, good consciousness BP 150/80 mmhg PR 90/min regular BT 37.0 C RR 16 / min HEENT : not pale, no icteric sclerae Heart : PMI at 5 th ICS, lateral to MCL normal s1s2, no murmur Lung : normal breath sound, no adventitious sound

59 Case 1 : Physical examination Abdomen : not distend, soft Ext : no edema liver & spleen can t be palpable Movement : involuntary nonrhythmic hyperkinetic movement of Rt shoulder,arm,wrist,hand,leg distal > proximal Neuro : good consciousness & orientation CN : pupil 3 mm RTL BE EOM full, no facial weakness no tongue deviation, Other: neg.

60 Case 1 : Physical examination Motor : grade V all DTR 1+ all BBK no response bilateral Clonus negative bilateral Sensation : PPS intact Finger to nose & heel to knee intact No trunkal ataxia No dysdiadokokinesia

61 Case 1 : investigations CBC : Hb 14.8 g/dl Hct 42.8% Wbc 7,840 (N 54 L35 M 6.4) Plt 153,000 BS 631 mg/dl BUN 22 Cr 1.0 Na 121 K 3.8 Cl 77 CO 2 34 Ca 9.3 alb 3.9 CT scan: lacunar infarction

62 OPD card of last follow up (1 month before admission) S: สบายด O: BP 140/90 A: HT P: RM 3 months

63 OPD card of last follow lup S: สบายด O: BP 140/90 A: HT P: RM 3 months 3 เด อน ต องต นมาป สสาวะค นละ 2-3 คร ง ด มน าบ อย น าหน กลด 7 กก. ใน 3 เด อน WC: 92 cm Metabolic syndrome: / 5 EGAT Score % FBS 120, TC 250 TG 240 & HDL 30 mg/dl

64 หมอช นส ง ร กษาโรคท ย งไม เก ด (ป องก น ควบค ม เช งร ก) หมอช นกลาง ร กษาโรคท กาล งจะเก ด (เช งร บ) หมอช นต า ร กษาโรคท เก ดแล ว (เช งร บ) หวาง ต เน ย จ ง ค มภ ร แพทย จ นเร มแรก ๒๖๐๐ ป ก อนศร สต กาล

65 Ankle Brachial Index

66 ABI & mortality in Men ABI collaboration. JAMA 2008;300:

67 ABI & mortality in Women ABI collaboration. JAMA 2008;300:

68 ABI & mortality ABI collaboration. JAMA 2008;300:

น นท มาศ หมวดจ นทร 1. Nanthimat Muatjan ส ร พร ธนศ ลป. Sureeporn Thanasilp 1คณะพยาบาลศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย

น นท มาศ หมวดจ นทร 1. Nanthimat Muatjan ส ร พร ธนศ ลป. Sureeporn Thanasilp 1คณะพยาบาลศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย วารสารสาน กการแพทย ทางเล อก ป ท 6 ฉบ บท 1 มกราคม เมษายน 2556 ผลของโปรแกรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมการบร โภคและการบร หารช กงต อระด บคลอเลสเตอรอลและไตรกล เซอร ไรด ในเล อดของผ ต ดเช อ เอชไอว /เอดส (The effect

More information

โปรแกรม Easy Asthma Clinic

โปรแกรม Easy Asthma Clinic โครงการพ ฒนาระบบการให บร การผ ป วยโรคห ดตามร ปแบบ โปรแกรม Easy Asthma Clinic สาหร บหน วยบร การในระบบหล กประก นส ขภาพแห งชาต รศ. นพ. ว ชรา บ ญสว สด M.D., Ph.D. ประธานเคร อข ายคล น คโรคห ดแบบง าย ภาคว ชาอาย

More information

แนวทางการจ ดการโรคซ มเศร า

แนวทางการจ ดการโรคซ มเศร า แนวทางการจ ดการโรคซ มเศร า สำาหร บแพทย เวชปฏ บ ต ท วไปในสถานบร การระด บปฐมภ ม และท ต ยภ ม Clinical Practice Guideline of Major Depressive Disorder for General Practitioner : จ ดทำาโดย คณะทำางานจ ดทำาแนวทางการจ

More information

ค ม อ แกนนำด แลผ ป วยเบำหวำน จ ดท าโดย. โครงการถ ายทอดองค ความร ต าร บอาหารผ กพ นบ านต านเบาหวาน Page 1 ต.แม พ ล อ.ล บแล จ.

ค ม อ แกนนำด แลผ ป วยเบำหวำน จ ดท าโดย. โครงการถ ายทอดองค ความร ต าร บอาหารผ กพ นบ านต านเบาหวาน Page 1 ต.แม พ ล อ.ล บแล จ. ค ม อ แกนนำด แลผ ป วยเบำหวำน จ ดท าโดย โครงการถ ายทอดองค ความร ต าร บอาหารผ กพ นบ านต านเบาหวาน Page 1 ต.แม พ ล อ.ล บแล จ.อ ตรด ตถ 5 โรคร าย มห นตภ ยเง ยบท ค กคามช ว ตคนไทย เบาหวาน ความด นโลห ตส ง มะเร

More information

จ ดพ มพ โดย สมาคมปราบว ณโรคแห งประเทศไทยในพระบรมราช ปถ มภ

จ ดพ มพ โดย สมาคมปราบว ณโรคแห งประเทศไทยในพระบรมราช ปถ มภ 1 แนวทางการว น จฉ ยและร กษาว ณโรคในประเทศไทย พ มพ คร งท 2 (ฉบ บปร บปร ง) สมาคมปราบว ณโรคแห งประเทศไทยในพระบรมราช ปถ มภ ร วมก บ กรมควบค มโรคต ดต อ กระทรวงสาธารณส ข และ สมาคมอ รเวชช แห งประเทศไทย จ ดพ มพ

More information

รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาเร องการทรงต วและหกล มในผ ส งอาย ไทย

รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาเร องการทรงต วและหกล มในผ ส งอาย ไทย รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาเร องการทรงต วและหกล มในผ ส งอาย ไทย โดย อาจารย แดนเนาวร ตน จามรจ นทร และคณะ มกราคม พ.ศ. 2548 ส ญญาเลขท RDG4730020 รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาเร องการทรงต

More information

ผลของโปรแกรมส งเสร มการด แลเท าตนเอง ของผ ท เป นเบาหวานในช มชนบ านคลองเหล กบน อำาเภอท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร

ผลของโปรแกรมส งเสร มการด แลเท าตนเอง ของผ ท เป นเบาหวานในช มชนบ านคลองเหล กบน อำาเภอท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร 126 น พนธ ต นฉบ บ ผลของโปรแกรมส งเสร มการด แลเท าตนเอง ของผ ท เป นเบาหวานในช มชนบ านคลองเหล กบน อำาเภอท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร วรรณศ ร ประจ นโน, พย.บ.* ราตร อร ามศ ลป, พย.ม.* ป นนเรศ กาศอ ดม, ปร.ด.** Effects

More information

แผนปฏ บ ต ราชการโรงพยาบาลสระบ ร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต ราชการโรงพยาบาลสระบ ร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต ราชการโรงพยาบาลสระบ ร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 อน ม ต โดย... (นายแพทย ช ต เดช ตาบ-องคร กษ ) ผ อ านวยการโรงพยาบาลสระบ ร ค าน า โรงพยาบาลสระบ ร ได ด าเน นการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (Action plan)

More information

แนวทางการดาเน นงาน "โครงการส งเสร มพ ฒนาการเด กเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสฉลองพระชนมาย 5 รอบ 2 เมษายน 2558"

แนวทางการดาเน นงาน โครงการส งเสร มพ ฒนาการเด กเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสฉลองพระชนมาย 5 รอบ 2 เมษายน 2558 แนวทางการดาเน นงาน "โครงการส งเสร มพ ฒนาการเด กเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสฉลองพระชนมาย 5 รอบ 2 เมษายน 2558" กระทรวงสาธารณส ข 1 คานา ค ม อด าเน นงานโครงการบ รณาการพ

More information

กองส ขศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข

กองส ขศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข ระบบการเฝ าระว งพฤต กรรมส ขภาพเพ อปร บเปล ยนพฤต กรรมเส ยง ของกล มปกต /เส ยง/ป วย โรคเบาหวาน ความด นโลห ตส ง ในประเทศไทย : นโยบาย ส การปฏ บ ต สำหร บสถานบร การส ขภาพระด บปฐมภ ม กองส ขศ กษา กรมสน บสน นบร

More information

รายงานสร ปโครงการ การศ กษาอ ตราการใช พล งงานระยะพ ก และออกก าล งกาย ในหญ งม ครรภ ชาวไทย

รายงานสร ปโครงการ การศ กษาอ ตราการใช พล งงานระยะพ ก และออกก าล งกาย ในหญ งม ครรภ ชาวไทย รายงานสร ป การศ กษาการออกก าล งกายในหญ งม ครรภ ชาวไทย พฤศจ กายน 2555 รายงานสร ปโครงการ การศ กษาอ ตราการใช พล งงานระยะพ ก และออกก าล งกาย ในหญ งม ครรภ ชาวไทย ผ ด าเน นโครงการ ผศ.ดร.ร งช ย ชวนไชยะก ล ว ทยาล

More information

ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558

ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณส ข (ฉบ บปร บปร ง ว นท 30 ก นยายน 2557) ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ประจาป

More information

ความช กและป จจ ยท ส มพ นธ ก บภาวะซ มเศร า ในแพทย ประจ ำบ านคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศ ร ราช

ความช กและป จจ ยท ส มพ นธ ก บภาวะซ มเศร า ในแพทย ประจ ำบ านคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศ ร ราช Titawee Kaewporndawan et al. ความช กและป จจ ยท ส มพ นธ ก บภาวะซ มเศร า ในแพทย ประจ ำบ านคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศ ร ราช ฐ ตว แก วพรสวรรค พบ.*, ชาญณรงค ช ยอ ดมสม พบ.* The Prevalence and Associated Factors

More information

รายงานการว จ ย เร อง โครงการการศ กษาการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use

รายงานการว จ ย เร อง โครงการการศ กษาการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use รายงานการว จ ย เร อง โครงการการศ กษาการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use (ช อเด ม: โครงการการศ กษาร ปแบบการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use) (Antibiotics Smart Use ป ท 2) จ ดท าโดย ภญ.ดร. น ธ มา ส มประด

More information

รายงานการว จ ย ผลของโปรแกรมการบร หารเท าต อการไหลเว ยนโลห ตส วนปลาย และความแข งแรงของกล ามเน อขาในผ ป วยเบาหวานชน ดท

รายงานการว จ ย ผลของโปรแกรมการบร หารเท าต อการไหลเว ยนโลห ตส วนปลาย และความแข งแรงของกล ามเน อขาในผ ป วยเบาหวานชน ดท รายงานการว จ ย ผลของโปรแกรมการบร หารเท าต อการไหลเว ยนโลห ตส วนปลาย และความแข งแรงของกล ามเน อขาในผ ป วยเบาหวานชน ดท 2 ป ยะวรรณ ขนาน* บวรล กษณ ทองทว * ดร. เกสร ส วรรณประเสร ฐ** Kanan, P., Thongtawee, B.,

More information

โรคห ดท ส มพ นธ ก บการทางาน

โรคห ดท ส มพ นธ ก บการทางาน โรคห ดท ส มพ นธ ก บการทางาน น ธ พ ฒน เจ ยรก ล nitipat7@gmail.com สาขาว ชาโรคระบบการหายใจและว ณโรค ภาคว ชาอาย รศาสตร คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล มหาว ทยาล ยมห ดล การประช มว ชาการประจาป สมาคมสภาองค กรโรคห

More information

โดย แพทย หญ งศ ร พร ก ญชนะ ประธานคณะกรรมการบ รณาการพ ฒนาการเด กไทย

โดย แพทย หญ งศ ร พร ก ญชนะ ประธานคณะกรรมการบ รณาการพ ฒนาการเด กไทย โดย แพทย หญ งศ ร พร ก ญชนะ ประธานคณะกรรมการบ รณาการพ ฒนาการเด กไทย ว ตถ ประสงค โครงการบ รณาการพ ฒนาการเด กไทย 1. เพ อให เก ดระบบเฝ าระว ง ค ดกรอง ส งเสร ม พ ฒนาการเด กแรกเก ด 5 ป แบบบ รณา การให เก ดร ปแบบ

More information

ค ม อการดำเน นงาน โครงการส งเสร ม ป องก นโรคในช องปากผ ส งอาย ตามช ดส ทธ ประโยชน ทางท นตกรรม

ค ม อการดำเน นงาน โครงการส งเสร ม ป องก นโรคในช องปากผ ส งอาย ตามช ดส ทธ ประโยชน ทางท นตกรรม ค ม อการดำเน นงาน โครงการส งเสร ม ป องก นโรคในช องปากผ ส งอาย ตามช ดส ทธ ประโยชน ทางท นตกรรม ภายใต โครงการหล กประก นส ขภาพถ วนหน า ป 2551 (ต ลาคม 2550 - ก นยายน 2551) ค ม อการดำเน นงาน โครงการส งเสร ม

More information

สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12

สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12 สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12 9 1 การพ ฒนาส ขภาพ ตามกล มว ย 2 การพ ฒนาระบบและ จ ดระบบบร การฯ

More information

แนวทางการให ว คซ น MR เข มท 2 เพ อเร งภ ม ค มก นต อโรคห ด ในเด กอาย 2.5 ป ถ ง 7 ป ท วประเทศ ป 2558

แนวทางการให ว คซ น MR เข มท 2 เพ อเร งภ ม ค มก นต อโรคห ด ในเด กอาย 2.5 ป ถ ง 7 ป ท วประเทศ ป 2558 แนวทางการให ว คซ น MR เข มท 2 เพ อเร งภ ม ค มก นต อโรคห ด ในเด กอาย 2.5 ป ถ ง 7 ป ท วประเทศ ป 2558 ----------------------------- ตามท กระทรวงสาธารณส ขได ก าหนดให ว คซ นรวมป องก นโรคห ด-คางท ม-ห ดเยอรม

More information

ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.ข อม ลท วไป ช อโรงเร ยน...บ านว งใหม...ท ต ง...หม ๑...ต าบล...ว งใหม... อาเภอ...ว งสมบ รณ...ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสระแก ว เขต ๑ โทรศ พท...๐๓๗-๕๑๗๒๓๗...โทรสาร...

More information

ว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา รห สประจาต ว สาขาว ชา ป การศ กษา บทค ดย อ

ว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา รห สประจาต ว สาขาว ชา ป การศ กษา บทค ดย อ ว ทยาน พนธ การเข าถ งบร การทางส งคมของผ ต ดเช อเอชไอว /ผ ป วยโรคเอดส และครอบคร ว : ศ กษาเฉพาะกรณ ผ ใช บร การศ นย ค มครองสว สด ภาพช มชน ในกร งเทพมหานคร Accessibility to Social Services of People with HIV/AIDS

More information

ค าน า ส วนท 2 นโยบายการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ป 2555 โรงพยาบาลมหาสารคาม ส วนท 3 แผนกลย ทธ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ป 2553-2555) ฉบ บแก ไข

ค าน า ส วนท 2 นโยบายการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ป 2555 โรงพยาบาลมหาสารคาม ส วนท 3 แผนกลย ทธ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ป 2553-2555) ฉบ บแก ไข ก ค าน า ส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคามได จ ดท าเอกสารน ข น เพ อให หน วยงานภายในเคร อข ายสถานบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ด าเน นการจ ดท าตามกรอบแนวทางการจ

More information

ฝ ายว ศวกรรมบร การและอาคารสถานท Office of Building and Facility Management Division

ฝ ายว ศวกรรมบร การและอาคารสถานท Office of Building and Facility Management Division ฝ ายว ศวกรรมบร การและอาคารสถานท Office of Building and Facility Management Division สำน กงาน ต กชลพ ฒนา ช น 3 หมายเลขโทรศ พท 0 2419 7181 หมายเลขโทรสาร 0 2419 7182 Office 3 rd Fl, Chonpattana Building Tel.

More information

กล มงานควบค มโรคต ดต อ. http://203.157.181.13/cdcyaso/cdcyaso.php

กล มงานควบค มโรคต ดต อ. http://203.157.181.13/cdcyaso/cdcyaso.php กล มงานควบค มโรคต ดต อ http://203.157.181.13/cdcyaso/cdcyaso.php มต คณะร ฐมนตร เร องการแก ไขป ญหาโรคไข เล อดออก ณ. ว นท 12 ม นาคม 2556 - ให ท กกระทรวง ทบวง กรม กอง ม แผนปฏ บ ต การฯ ไข เล อดออก - ให ท กจ

More information

มาตรการ ภาวะถอนพ ษส รา

มาตรการ ภาวะถอนพ ษส รา ช น 2 อาคารฟ นฟ สมรรถภาพ โรงพยาบาลสวนปร ง เลขท 131 ถนนช างหล อ ตำบลหายยา อำเภอเม อง จ งหว ดเช ยงใหม 51 โทรศ พท 5328 228 ต อ 236, 525 โทรสาร 5327 321 www.i-mapthailand.org รายงานผลการดำเน นงานโครงการพ ฒนาร

More information

เร อง : การบร หารความเส ยง หน า 1/13

เร อง : การบร หารความเส ยง หน า 1/13 เร อง : การบร หารความ หน า 1/13 สารบ ญ 1. ว ตถ ประสงค และขอบเขต 2. นโยบายท เก ยวข อง 3. ค าจ าก ดความ 4. ผ ร บผ ดชอบ 5. เอกสารท เก ยวข อง 6. การเก บบ นท ก 7. ด ชน ช ว ดและเป าหมาย 8. ข นตอนการปฏ บ ต บ

More information

การจ ดการ transaction ในการบร หารงบ กองท นประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 57 ภญ. เนตรนภ ส ส ชนวน ช ผ ช วยเลขาธ การสปสช.

การจ ดการ transaction ในการบร หารงบ กองท นประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 57 ภญ. เนตรนภ ส ส ชนวน ช ผ ช วยเลขาธ การสปสช. การจ ดการ transaction ในการบร หารงบ กองท นประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 57 ภญ. เนตรนภ ส ส ชนวน ช ผ ช วยเลขาธ การสปสช. 7 ต ลาคม 2556 ป จจ ยท ม ผลกระทบต อการต ดตามข อม ลทางการเง นของ สสจ.หร อหน วยบร การ

More information

โครงการศ กษาเพ อพ ฒนาด ชน ว ดผลการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ด

โครงการศ กษาเพ อพ ฒนาด ชน ว ดผลการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ด รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โดย ส าน กว จ ยและพ ฒนา สถาบ นพระปกเกล า เสนอ ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ธ นวาคม 2545 ขอไว อาล ยแด ศาสตราจารย ดร.พรศ กด ผ องแผ ว ผ ม ส วนส าค ญอย

More information

บทความ เร อง การบร หารความเส ยง (Risk Management)

บทความ เร อง การบร หารความเส ยง (Risk Management) บทความ เร อง การบร หารความเส ยง (Risk Management) สารบาญ หน า ความเส ยงค ออะไร...ผ ดพลาด! ไม ได ก าหนดท ค นหน า ความเส ยงเก ดจากอะไร...2 ใครม หน าท ร บผ ดชอบในการบร หารความเส ยง...2 ข นตอนการบร หารความเส

More information