Size: px
Start display at page:

Download "http://familybusiness.academy"

Transcription

1

2

3

4 ถ าครอบคร วด ทาให ธ รก จด ข น ถ าธ รก จด ท าให ครอบคร วด ข น ธ รก จ และ ครอบคร ว จ งเหม อนฟ นเฟ องท จะต องข บเคล อนไปพร อมๆ ก น William T. O'Hara

5

6

7 O F B Basic governance structures of the family business system

8 การกาก บด แลธ รก จครอบคร ว

9 ข อตกลงร วมก นของสมาช กในครอบคร ว เพ อสร างความ ช ดเจนในการอย ร วมก นของสมาช กครอบคร ว แนวทางการ กาก บด แลครอบคร วและธ รก จ รวมถ งหล กเล ยงการข ดแย ง ท อาจจะเก ดข นในอนาคต

10 ธรรมน ญครอบคร ว เป นเคร องม อท สาค ญในการ ป องก นความเส ยง สร างความม งค ง และย งย น ให ก บธ รก จและครอบคร ว John L. Ward

11 O Shareholder Meeting 2 Board of Director F 1 Family Council 6 3 Top Management B Basic governance structures of the family business system

12 การกาก บด แลธ รก จครอบคร ว Lucia Ceja, Jorge Barbat and Josep Tapies (2013), Key Issues in Family /councils: Insights from the Spanish Experience, IESE Business School University of Navarra.

13 ทาไมต องสร างธรรมน ญครอบคร ว

14 ธรรมน ญครอบคร วม ผลทางกฏหมายหร อไม

15 ถ าไม ปฏ บ ต ตามธรรมน ญครอบคร วจะเก ดอะไรข น

16 เอาธรรมน ญครอบคร วคนอ นมาใช ได หร อไม บร ษ ทใหญ ครอบคร วใหญ บร ษ ทเล ก ครอบคร วเล ก

17 บร ษ ทใหญ ครอบคร วใหญ บร ษ ทใหญ ครอบคร วเล ก

18 กระบวนการในการสร างธรรมน ญครอบคร ว

19 G1 G2 G3 G4

20 Family Tree /The-Royal-Family-tree.html

21 เข ยน Family Tree ของท าน G1 = ผ ก อต งธ รก จ G2.. G3

22

23 Family Values ค าน ยมครอบคร ว : จ ดเร มต นของธรรมน ญ สาม คค ร จ กเคารพผ อ น ร บผ ดชอบ โปร งใส ย ต ธรรม สามารถประกอบอาช พ เล ยงตนเองและ ครอบคร ว พ ฒนาตนเสมอ ส งเสร มคนด ลงโทษคนไม ด ท มา : หน งส อ 70 ป จ ราธ ว ฒน Central ย งส ย งโต, 2546

24 การอย ร วมก น พ น องท กคนจะต องอย บ านเด ยวก น ก น เล น เร ยน นอน และทางานร วมก น โดยไม ม การแบ งแยกว าเป นพ น องต างมารดา การจ ดลาด บอาว โส ไม ว าจะเป นพ น อง ล ก และหลาน ท กคนต องเคารพ ก นตามหล กอาว โสของอาย การอบรมส งสอน แต ละครอบคร วม หน าท ต องอบรมส งสอนตามล าด บช น พ อต องสอนล ก พ ต องสอนน อง ส ทธ ของสมาช กในตระก ล ให ใช หล กประชาธ ปไตย โดยท กคนสามารถม ส ทธ แสดงความค ดเห นได

25 การศ กษา ล กผ ชายต องเร ยนโรงเร ยนอ สส มช ญ ส วนล กผ หญ งจะต องเร ยน ท มาแตร เดอ ว ทยาล ย และเป ดโอกาสให ท กคนสามารถไปเร ยนต อระด บ ปร ญญาในต างประเทศ การแบ งงานและความร บผ ดชอบในก จการของครอบคร ว จะต องเป นไป ตามลาด บอาว โสและความสามารถ ไม น บตามศ กด เม อคนในตระก ลทาผ ด จะต องม การออกเป นจดหมายเว ยนถ งพ น อง เพ อ เป นการประจานไม ให ใครทาเป นเย ยงอย าง เม อคนในตระก ลทาความด จะต องได ร บการชมเชยโดยการมอบหมายงาน ท ม ความสาค ญมากข น แต จะต องไม ม การชมต อหน าจนเหล ง

26 MOGI Family Constitution

27 MOGI Family Constitution สมาช กในครอบสมาช กในครอบคร วต องใฝ ส นต ม พ งว วาท จงเคารพซ งก นและก น อ น จะก อให เก ดความก าวหน าและเจร ญร งเร อง ต อธ รก จแห งครอบคร ว

28 MOGI Family Constitution จงม ระเบ ยบ อ ตสาหะ และความพากเพ ยรพร อมท งให ความสาค ญก บ ความอาว โส และตาแหน งหน าท

29 MOGI Family Constitution การใช คาพ ดอาจก อให เก ดผล ในทางบวกหร อลบได หากใช วาจาไม เหมาะอาจก อให เก ด ผลเส ยได ส วนป ยะวาจาจะ ส งผลให เก ดความสงบส ข ด งน น ต องใช คาพ ดต างๆ อย างระม ดระว ง

30 MOGI Family Constitution ผลกาไรย อมได มาจากการทางานหน ก การเก งกาไรม ใช ส งท ควรทา ห าม ทาธ รก จท แสวงหาผลประโยชน จากข อด อยของผ อ น

31 MOGI Family Constitution ปร กษาสมาช กในครอบคร วท กคร ง ก อนท จะต ดส นใจในการเร มธ รก จ ใหม ห ามทาธ รก จโดยลาพ ง และควรช นชมก บผลกาไรท ครอบคร ว สะสมมายาวนาน

32 MOGI Family Constitution อย าต ดส นใจในเร องท สาค ญๆ เพ ยงลาพ ง ต องปร กษาบ คคลท เก ยวข อง พร อมท งพน กงานก อนการต ดส นใจ เพ อพน กงานจะได ม ส วนร วมในการ ต ดส นใจ ซ งจะทาให พน กงานม ท ศนคต ท ด ก บองค กร

33 ว เคราะห ค าน ยมร วมของสมาช กครอบคร ว เข ยนค าน ยมของท านมา 5 ข อ ค าน ยมส วนบ คคล ค าน ยมด านธ รก จ

34 ส งท ควรพ จารณาก อนกาหนดธรรมน ญครอบคร ว ใครบ างท เป นสมาช กครอบคร ว

35 ส งท ควรพ จารณาก อนกาหนดธรรมน ญครอบคร ว กฎ กต กามารยาทของสมาช กในครอบคร ว ม อะไรบ าง

36 ส งท ควรพ จารณาก อนกาหนดธรรมน ญครอบคร ว หล กเกณฑ ในการลงมต ในท ประช ม/สภาครอบคร วควรเป น อย างไร

37 ส งท ควรพ จารณาก อนกาหนดธรรมน ญครอบคร ว เขย สะใภ ทางานในธ รก จครอบคร วได หร อไม เพราะอะไร

38 ส งท ควรพ จารณาก อนกาหนดธรรมน ญครอบคร ว ผ น าธ รก จครอบคร วต องมาจากสมาช กครอบคร วเท าน น หร อไม เพราะอะไร

39 ส งท ควรพ จารณาก อนกาหนดธรรมน ญครอบคร ว ท านม ว ธ การบ มเพาะสมาช กครอบคร วร นต อไปอย างไร

40 ส งท ควรพ จารณาก อนกาหนดธรรมน ญครอบคร ว หล กในเกณฑ ในการซ อ/ขายห น และว ธ การต ราคาห น

41 ส งท ควรพ จารณาก อนกาหนดธรรมน ญครอบคร ว นโยบายการลงท นของธ รก จครอบคร วเป นอย างไร

42 ส งท ควรพ จารณาก อนกาหนดธรรมน ญครอบคร ว ครอบคร วของท านม ว ธ บร หารจ ดการกงส หร อกองท น ครอบคร วอย างไร

43 ส งท ควรพ จารณาก อนกาหนดธรรมน ญครอบคร ว สว สด การครอบคร วม อะไรบ าง ใครเป นผ ท จะได ร บ สว สด การบ าง

44 ธรรมน ญครอบคร ว...ภาคปฎ บ ต สมาช กครอบคร วเห นชอบในธรรมน ญครอบคร ว เล อกสภาครอบคร ว สภาครอบคร วน ดประช มคร งแรก แต งต งอน กรรมการท จาเป น

45

46

47 ครอบคร ว เปร ยบเสม อนต นไม ถ งแม ก งก านจะเต บโตไปในท ศทางต างก น แต ล วนมาจากรากเด ยวก น

48

49

50

51

52 Case Study MTSA

53 Phenomena of Dilution Relation in family-remote relatives Wealth-Increasing of member Value-Mixed blood Power of control-less share Passion-Agency pr

54 Succession การส บทอดธ รก จครอบคร วเป น กระบวนการส งผ านการบร หารงาน และ/หร อความเป นเจ าของธ รก จให ก บ ทายาทของครอบคร วหร อผ ท เหมาะสม 54

55 การส บทอด การบร หาร การดาเน นการ ส อสาร ผลล พธ ความเป น เจ าของ พ ฒนา ค ดเล อก ผ ส บทอดท เหมาะสม การม ส วนร วม ความสาม คค

56 Finding Successor Name Age Gender Position WwF A B C M M F Board CEO VP Y Y Y (c) A1 A2 B M M F Art Eng Mkt N N Y A11 A F F

57 การส บทอดธ รก จจากร นส ร น เจ าของคนเด ยว ห นส วนพ น อง เคร อญาต ร วมก นบร หาร การทางานเปล ยนจาก รวมศ นย เป นพ น อง ร วมก นบร หารงาน การทางานเปล ยนจาก ท มพ น องร วมบร หารงาน เป นต วแทนหร อ คณะกรรมการเคร อญาต

58 ร ปแบบราชา (The Monarch) แสดงร ปวาด ท ส อให เห นเป นพระราชาแก ๆ สวมมงก ฎน งบนบ งล งก (ข นโชว ร ปวาดประมาณ...ว นาท ว ทยากรอธ บายร ปแบบน แล วเปล ยนเป นกราฟถ ดไป)

59

60

61

62

63 ***ภาพสล บท ***

64 เปล ยนภาพให ด ย งแข งแรง

65

66

67 เกษ ยณแล วไปไหน Board Advisor Social Ambassador Parenting Re-Born

68 ข อแนะนำในกำรส บทอดธ รก จ 1. วางแผนส บทอดแต เน นๆ 2. สารวจความคาดหว งและทางเล อก 3. สร างความค นเคยในการทางานเป นท ม 4. ทาแผนส บทอดเป นลายล กษณ อ กษร 5. หาคาปร กษาให มากท ส ด 6. จ ดทาโครงการพ ฒนาผ ส บทอด 7. ทบทวนค าน ยมและว ส ยท ศน

69 Being deeply loved by some one gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. -Lao Tzu-

70

การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล

การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล 1.1 การก าหนดค ณสมบ ต ของตาแหน ง 1.2 ว ธ การร บสม คร 1.3 จ ดทาค ม อกฎระเบ ยบว น ย 1.4 การปฐมน เทศ 1.5 การปฏ บ ต เม อพน กงานทาผ ด 5 = ก าหนดค ณสมบ ต ก าหนดให

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity)

การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity) การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity) โดย ก Tree Zone 4/381 7 กก 12150 : 0 2532 8187-8 : 0 2533 2481 บทสร ปผ บร หาร สภาวะว กฤตการณ ทางด านพล งงานของโลกในป จจ บ น ท าให ราคาของเช อเพล

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน สมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ( ASEAN ) ได ก อต งข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มความเข าใจอ นด ต อก นระหว างประเทศในภ ม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม จ ดทาโดย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก คำนำ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ฉบ บน จ ดท

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 1 ค ม อน กเร ยน ช ดการเร ยน ว ชา การบร หารการจ ดซ อ เร อง การบร หารส นค าคงคล ง สาหร บช น ปวส. 1 แผนกว ชาการตลาด ช ดท 1 แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 2 ค ม อน กศ กษา

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 6 (ฉบ บปร บปร ง) เร มบ งค บใช 1 กรกฎาคม 2558 ข อส งเกต: โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐาน การศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศอย ระหว างดาเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม คานา ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเช ยงใหม เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค าน า กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

บทท 12 การจ ดทาโครงการน เทศ

บทท 12 การจ ดทาโครงการน เทศ บทท 12 การจ ดทาโครงการน เทศ การน เทศเป นก จกรรมหน งท สถานศ กษาควรให ความสาค ญ และเน องจากจะต องม การ เตร ยมต วและเตร ยมความพร อมหลายอยาง เชน การประสานงาน การต ดตามผล ความก าวหน า ฯลฯเป นต น จ งม ความจาเป

More information