มาตรฐานการต ดต งทางไฟฟ า สาหร บประเทศไทย พ.ศ. 2556

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "มาตรฐานการต ดต งทางไฟฟ า สาหร บประเทศไทย พ.ศ. 2556"

Transcription

1 มาตรฐานการต ดต งทางไฟฟ า สาหร บประเทศไทย พ.ศ โดย ส ธ ป นไพส ฐ ว ศวกรไฟฟ าเช ยวชาญ กรมโยธาธ การและผ งเม อง

2 มาตรฐานการต ดต งทางไฟฟ าสาหร บประเทศไทย พ.ศ.2556 บทท 1 น ยามและข อก าหนดท วไป บทท 2 มาตรฐานสายไฟฟ าและบร ภ ณฑ ไฟฟ า บทท 3 ต วน าประธาน สายป อน วงจรย อย บทท 4 การต อลงด น บทท 5 การเด นสายและว สด บทท 6 บร ภ ณฑ ไฟฟ า EIT Standard เป นมาตรฐานหล กสาหร บงาน ออกแบบและงานต ดต งทาง ไฟฟ า บทท 7 บร เวณอ นตราย บทท 8 สถานท เฉพาะ บทท 9 อาคารช ด อาคารส งหร ออาคารขนาดใหญ พ เศษ บทท 10 บร ภ ณฑ เฉพาะงาน บทท 11 มาตรฐานอ ตราล าด บการทนไฟของสายไฟฟ า บทท 12วงจรไฟฟ าช วยช ว ต บทท 13 อาคารเพ อการสาธารณะใต ผ วด น บทท 14 การต ดต งไฟฟ าช วคราว ใช เป นมาตรฐานเสร ม สาหร บงานออกแบบและ งานต ดต งทางไฟฟ าท เพ มเต มจากบทท 1 ถ ง 6 2

3 มาตรฐานการต ดต งทางไฟฟ าสาหร บประเทศไทย พ.ศ.2556 Thai Electrical Code 2013 EIT Standard

4 1. การต อทางไฟฟ า 2. พ นท ว างเพ อปฏ บ ต งาน 3. ระยะห างทางไฟฟ า 4

5 ระยะห างทาง ไฟฟ า การต อ ทาง ไฟฟ า วงจรย อย สายป อน ช นท 3 แรง ส ง พ นท ว างเพ อ ปฏ บ ต งาน แผงย อย ช นท 2 หม อ แปลง สายเมน เมนสว ตช ช นท 1 ระบบไฟฟ าในอาคาร 5

6 การต อทางไฟฟ า(Electrical Connection) การต อสายต วนา ต องใช อ ปกรณ ต อสายและว ธ การต อสายท เหมาะสม ข อ หน า

7 การต อสายต วนาเข าบร ภ ณฑ และเคร องใช ไฟฟ า การพ นสายรอบสกร ท ถ กว ธ การต อสายโดยใช หางปลา การพ นสายรอบสกร ท ผ ด 7

8 1.101 การต อทางไฟฟ า - การต อสายต วน า ต องใช อ ปกรณ ต อสายและว ธ การต อสาย ท เหมาะสม การต อต วน าท เป นโลหะต างชน ดก น ต องใช อ ปกรณ ท สามารถใช ต อต วน าต างชน ดได ข อ หน า

9 การก ดกร อนของต อต วนาท เป นโลหะต างชน ดก น เหล ก ทองแดง Copper Brassed (Cu-Zn) Tin Chromium Stainless Steel ก ดกร อนยาก อะล ม เน ยม เหล ก Cast iron Steel or iron Cadmium Pure aluminum Zinc ก ดกร อนง าย 9

10 ข วต อสาย(Terminals) การต อต วนาเข าก บข วต อสายต องเป นการต อท ด และไม ทาให ต วนาเส ยหาย ข วต อสายท น ยมใช ม ด งน ค อ - แบบบ บ - แบบข นแน นด วยหม ดเกล ยวหร อแป นเกล ยว - แบบสายพ นรอบหม ดเกล ยวหร อเด อยเกล ยว(Stud) แล วข นให แน น(ใช เฉพาะสายขนาดไม ใหญ กว า 6 ต.ร. ม.ม.) ข อ หน า 1-18

11 การต อสาย(Splices) ต องใช อ ปกรณ สาหร บการต อสายท เหมาะสมก บงาน และสภาพการใช งาน การต อสายท น ยมใช ก นม ด งน - การเช อมประสาน(Brazing) - การเช อม(Welding) - การบ ดกร (Soldering) ต องต อให แน นท งทางกลและทาง ไฟฟ าเส ยก อนแล วจ งบ ดกร เช อมรอยต อ - อ ปกรณ ต อสายแบบไวร น ท(Wire Nut) ข อ หน า

12 การต อสายท อ ณหภ ม ต วนาส งกว าอ ณหภ ม บร ภ ณฑ ไฟฟ า อ ณหภ ม บร ภ ณฑ 70 องศาเซลเซ ยส อ ณหภ ม ต วนา 90 องศาเซลเซ ยส ต อBusbar เพ ม ต อ Busbar เพ อระบายความร อน 12

13 ท ว างเพ อปฏ บ ต งาน ระบบไฟฟ า แรงต า-แรงส ง ข อ หน า 1-19

14 ข นตอนการออกแบบระบบไฟฟ า มาตรฐาน กฎหมาย เจ าของ โครงการ สถาป ตย โครงสร าง ขอห องเคร อง ห องหม อแปลง Shaft ไฟฟ า ประสบ การณ ว ศวกร ผ ออกแบบ ไฟฟ า ว ศวกร เคร องกล ขอโหลดระบบ ปร บอากาศ ล ฟต จรรยาบรรณ ผลงาน ว ศวกรระบบ ส ขาภ บาล ขอโหลดระบบ ส ขาภ บาล

15 ท ว างเพ อปฏ บ ต งานสาหร บบร ภ ณท ไฟฟ า แบ งเป น 1. ท ว างเพ อปฏ บ ต งานระบบแรงต า แรงด นว ดเท ยบก บด นไม เก น 600V (แรงด นระหว างสายเส นไฟไม เก น 1000 V) 2. ท ว างเพ อปฏ บ ต งานระบบแรงส ง แรงด นว ดเท ยบก บด นเก น 600 V (แรงด นระหว างสายเส นไฟเก น 1000 V) แรงด นไฟฟ า ท ไม ระบ ว าเป นแรงด นระหว างเฟส หร อแรงด นเท ยบด น ให หมายถ งแรงด นระหว างเฟส

16 ข อกาหนดของพ นท ว าง 5 ข อ ส วนของพ นท ว าง ส วนของทางเข าออกไปย งบร ภ ณฑ ความส ง ความกว างของพ นท ว าง แสงสว าง ความล กของพ นท ว าง

17 ความล ก ท ว างเพ อปฏ บ ต งาน แสงสว าง V A ความส ง ส วนท ว างเพ อปฏ บ ต งาน ทางเข า ความกว าง การว ดความล กว ดจากส วนท ม ไฟฟ า หร อจากด านหน าเคร องห อห ม ข อ หน า 1-19

18 ความกว างท ว างเพ อปฏ บ ต งานในระบบแรงต า เป ดได 90 องศา 0.75 ม ม ม. ความ ล ก ท ว างเพ อปฏ บ ต งาน ต องม ความกว างไม น อย กว า 0.75ม.และไม น อยกว าขนาดความกว างของ บร ภ ณฑ ไฟฟ า ความล กเป นไปตาม ตารางท 1 บร ภ ณฑ ไฟฟ า ข อ หน า

19 ความกว างท ว างเพ อปฏ บ ต งานในระบบแรงต า เป ดได 90 องศา 0.75 ม ม ม. ความ ล ก ท ว างเพ อปฏ บ ต งาน ต องม ความกว าง 0.75ม. และไม น อยกว าขนาดความกว างของบร ภ ณฑ ความล กเป นไปตาม ตารางท 1 บร ภ ณฑ ไฟฟ า ข อ หน า

20 ความล กต าส ดของท ว างเพ อปฏ บ ต งาน ระบบแรงต า แรงด นว ดเท ยบด น ( V ) ความล กต าส ด ( ม. ) กรณ ท 1 กรณ ท 2 กรณ ท ตารางท 1-1 หน า 1-20

21 กรณ ท 1:ท ว างอย ระหว างส วนท ม ไฟฟ าและว สด ฉนวน ท ไม ต อลงด น 0-150V และ V 0.90m 2 m ไม, ว สด ฉนวน, สายไฟฟ าห มฉนวน บร ภ ณฑ ไฟฟ า(ม ไฟฟ าและเป ดโล ง) ตารางท 1-1 หน า

22 กรณ ท 2 : ท ว างอย ระหว างส วนท ม ไฟฟ า และส วนท ต อลงด น V 1.10m 2 m ส วนท ต อลงด น เช น คอนกร ต อ ฐ ผน งกระเบ อง บร ภ ณฑ ไฟฟ า(ม ไฟฟ าและเป ดโล ง) ตารางท 1-1 หน า

23 กรณ ท 3 : ส วนท ม ไฟฟ าอย ท ง 2 ด านของท ว าง V 1.20m 2 m ส วนท ต อลงด น เช น คอนกร ต อ ฐ ผน งกระเบ อง บร ภ ณฑ ไฟฟ า(ม ไฟฟ าและเป ดโล ง) ตารางท 1-1 หน า

24 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน (แรงต า) ด านหล งต อง ปฏ บ ต งาน ท ว างเพ อปฏ บ ต งาน 1.10ม. คอนกร ต 1.10ม. บร ภ ณฑ ไฟฟ า ท ว างเพ อปฏ บ ต งาน 1.10ม. 1.10ม. ฝาต ท ต อง ปฏ บ ต งาน ทางเข า ต องม ทางเข าขนาดกว าง0.60 ม.และส ง 2.00 ม. ท จะเข าไปถ งท ว างเพ อปฏ บ ต งานได 1 ทาง ข อ หน า 1-19

25 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน (แรงต า) ด านหล งปฏ บ ต งานเม อปลดวงจรไฟฟ าแล ว กว าง 0.75 ม. คอนกร ต 1.10ม. บร ภ ณฑ ไฟฟ า 1.10ม. ท ว างเพ อปฏ บ ต งาน 1.10ม. ฝาต ท ต อง ปฏ บ ต งาน ทางเข า ต องม ทางเข าขนาดกว าง 0.60 ม.และส ง 2.0 ม.ท จะเข า ไปถ งท ว างเพ อปฏ บ ต งานได 1 ทาง ข อ หน า 1-19 ข อยกเว นท 3 หน า

26 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน(แรงต า) คอนกร ต ข อยกเว นท 3 หน า ม ม. ฝาต ต องปฏ บ ต งาน 1.10ม. 1.10ม. ท ว างเพ อปฏ บ ต งาน ต องม ทางเข าขนาดกว าง 0.60 ม. และส ง 2.0 ม.ท จะเข าไปถ งท ว าง ทางเข า เพ อปฏ บ ต งานได อย างน อย 1 ทาง ข อ หน า

27 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน (แรงต า) ด านหล งปฏ บ ต งานเม อปลดวงจรไฟฟ าแล ว คอนกร ต ทางเข า 1.10ม. กว าง 0.75 ม. แผงสว ตช และแผงควบค ม I > 1200A และ ต กว าง >1.80 ม. 1.10ม. ท ว างเพ อปฏ บ ต งาน 1.10ม. ฝาต ท ต อง ปฏ บ ต งาน ทางเข า ต องม ทางเข าอย างน อย 2 ทาง กว าง 0.60 ม. ส ง 2.00ม. ข อ หน า 1-19 ข อยกเว นท 3 หน า

28 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน (แรงต า) ด านหล งม การปฏ บ ต งาน ทางเข า 1.10ม. 1.10ม. แผงสว ตช และแผงควบค ม I > 1200A และ ต กว าง >1.80 ม. 1.10ม. ท ว างเพ อปฏ บ ต งาน 1.10ม. คอนกร ต ฝาต ท ต อง ปฏ บ ต งาน ทางเข า ต องม ทางเข าอย างน อย 2 ทาง กว าง 0.60 ม. ส ง 2.00ม. ข อ หน า

29 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน (แรงต า) ข อยกเว นท 3 หน า ม ม. 1.10ม. I >1200A และต กว าง > 1.80ม. 1.10ม. ท ว างเพ อปฏ บ ต งาน ทางเข า ต องม ทางเข าอย างน อย 2 ทาง กว าง 0.60 ม. ส ง 2.00 ม. ทางเข า ข อ หน า

30 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน (แรงต า) ผน งคอนกร ต I > 1200A และต กว าง > 1.80ม. แผงสว ตช และแผงควบค ม สามารถออกได โดยตรงและ ไม ม ส งก ดขวาง ยอมให ม ทางเข าท ว าง เพ อปฏ บ ต งานทางเด ยวได ม ทางเข า1 ทาง กว าง 0.60ม. ส ง 2.00ม. ข อ , ข อยกเว น 1 หน า

31 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน (แรงต า) I >1200A และต กว าง > 1.80ม. ยอมให ม ทางเข าท ว าง เพ อปฏ บ ต งานทางเด ยวได ด านหน าแผงสว ตช สามารถ ออกได โดยตรงและไม ม ส งก ด ขวาง ม ทางเข า1 ทาง กว าง 0.60ม. ส ง 2.00ม. ข อ ข อยกเว น 1 หน า

32 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน (แรงต า) ผน งคอนกร ต I > 1200A และต กว าง > 1.80ม. แผงสว ตช และแผงควบค ม ความล กเป น 2 เท าของ มาตรฐาน 2.20 ม ม. ตามมาตรฐาน ตารางท 1-1 ยอมให ม ทางเข าท ว าง เพ อปฏ บ ต งานทางเด ยวได ม ทางเข า1 ทาง กว าง 0.60ม. ส ง 2.00ม. ข อ ข อยกเว น 2 หน า

33 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน (แรงต า) I > 1200A และต กว าง > 1.80ม ม. ความล กเป น2เท าของ มาตรฐาน ยอมให ม ทางเข าท ว าง เพ อปฏ บ ต งานทางเด ยวได 1.10 ม. ข อ ข อยกเว น 2 หน า 1-19 ตามตารางท

34 ทางเข า ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน(แรงต า) I > 1200A และต กว าง > 1.80ม ม ม. ตามตารางท ม. ม ความล ก 2 เท า ของ มาตรฐาน ยอมให ม ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งานทางเด ยวได ข อ ข อยกเว น 1, 2 หน า

35 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน (แรงต า) I > 1200A และต กว าง > 1.80ม. 2 เท า ของมาตรฐาน ด านหน าแผงบร ภ ณฑ เป นท ว างไม ม ส งก ดขวางหร อ ความล กเป น 2 เท าของมาตรฐาน ม ทางเข าทางเด ยวได ข อ ข อยกเว น 2 หน า

36 ท ว างเพ อปฏ บ ต งานต องเพ ยงพอสาหร บการเป ด ประต ต หร อฝาต ได อย างน อย 90 องศาในท กกรณ >90 องศา พ นท ว างไม เพ ยงพอให เป ดฝา ได 90 องศา ข อ หน า

37 แสงสว างเหน อท ว างเพ อปฏ บ ต งาน -เมนสว ตช แผงสว ตช และแผงย อยหร อเคร องควบค มมอเตอร เม อต ดต ง อย ในอาคารต องม แสงสว างบร เวณพ นท ว างเพ อปฏ บ ต งานอย างเพ ยงพอ ท จะปฏ บ ต งานได ท นท โดยท ความส องสว างเฉล ยไม น อยกว า 200 ล กซ MDB 3000A 200 ล กซ TR. 1600kVA Switchgear อ ปกรณ ไฟฟ าแรงต า ยกเว น เมนสว ตช หร อแผงย อย(เด ยวหร อกล ม)ในสถานท อย อาศ ยม ขนาดรวมก นไม เก น 100 แอมแปร ข อ หน า

38 ความส งของท ว างเพ อปฏ บ ต งาน(Head room) และระยะห างระหว างแผงสว ตช แรงต าก บเพดาน (เมนสว ตช แผงสว ตช แผงย อย เคร องควบค มมอเตอร ) 2.00ม. เพดานไม ต ดไฟ 0.60 ม. 0.90ม(เพดานต ดไฟได ) ยกเว นเพดานไม ต ดไฟหร อม แผ นก นไม ต ดไฟระหว างแผง สว ตช ก บเพดานระยะลดลง ได ต องไม น อยกว า 0.60 ม. ยกเว น เมนสว ตช หร อแผงย อยในสถานท อย อาศ ยม ขนาดรวมก นไม เก น 200 แอมแปร ข อ หน า

39 ความกว างของท ว างเพ อปฏ บ ต งานในระบบแรงส ง เป ดได 90 องศา > 0.90 ม. > 0.90 ม. > 0.90 ม. ความ ล ก ท ว างเพ อปฏ บ ต งาน ต องม ความกว างไม น อยกว า 0.90 ม.ส ง 2.00 ม.และความล ก ตามตารางท 1-2 บร ภ ณฑ ไฟฟ าแรงส ง ข อ หน า

40 ความล ก (ตารางท 2) ท ว างเพ อปฏ บ ต งานสาหร บระบบแรงส ง ความส ง 2.00ม. HV ความกว าง 0.90 ม. ท ว างเพ อปฏ บ ต งานต องส ง 2.00ม.กว าง 0.90ม. และต อง ไม น อยกว าความกว างของบร ภ ณฑ แรงส ง 40 ข อ หน า 1-21

41 ตารางท 1-2 ความล กต าส ดของท ว างเพ อปฏ บ ต งาน ระบบแรงส ง แรงด นไฟฟ า ว ดเท ยบด น ( V ) ความล กต าส ด ( ม. ) กรณ ท 1 กรณ ท 2 กรณ ท , ,501-9, , , , ตารางท 1-2 หน า

42 กรณ ท 1 : ท ว างอย ระหว างส วนท ม ไฟฟ า และว สด ฉนวนท ไม ต อลงด น 601-2,500 V 0.90m HV 2 M ไม, ว สด ฉนวน, สายไฟฟ าห มฉนวน บร ภ ณฑ ไฟฟ าแรงส ง ตารางท 1-2 หน า

43 กรณ ท 1 : ท ว างอย ระหว างส วนท ม ไฟฟ า และว สด ฉนวนท ไม ต อลงด น 25,001-75,000V 1.80m HV 2 M ไม, ว สด ฉนวน, สายไฟฟ าห มฉนวน บร ภ ณฑ ไฟฟ าแรงส ง ตารางท 1-2 หน า

44 กรณ ท 2 : ท ว างอย ระหว างส วนท ม ไฟฟ า และส วนท ต อลงด น V 1.20m HV 2 M ส วนท ต อลงด น เช น คอนกร ต อ ฐ ผน งกระเบ อง บร ภ ณฑ ไฟฟ า ตารางท 1-2 หน า

45 กรณ ท 2 : ท ว างอย ระหว างส วนท ม ไฟฟ า และส วนท ต อลงด น 2,501-9,000V 1.50m HV 2 M ส วนท ต อลงด น เช น คอนกร ต อ ฐ ผน งกระเบ อง บร ภ ณฑ ไฟฟ า ตารางท 1-2 หน า

46 กรณ ท 2 : ท ว างอย ระหว างส วนท ม ไฟฟ า และส วนท ต อลงด น 9,001-25,000V 1.80m HV 2 M ส วนท ต อลงด น เช น คอนกร ต อ ฐ ผน งกระเบ อง บร ภ ณฑ ไฟฟ า ตารางท 1-2 หน า

47 กรณ ท 2 : ท ว างอย ระหว างส วนท ม ไฟฟ า และส วนท ต อลงด น 25,001-75,000V 2.50m HV 2 M ส วนท ต อลงด น เช น คอนกร ต อ ฐ ผน งกระเบ อง บร ภ ณฑ ไฟฟ า ตารางท 1-2 หน า

48 กรณ ท 3 : ส วนท ม ไฟฟ าอย ท ง 2 ด านของท ว าง 2,501-9,000V 1.80m HV HV 2 M ส วนท ต อลงด น เช น คอนกร ต อ ฐ ผน งกระเบ อง บร ภ ณฑ ไฟฟ า ตารางท 1-2 หน า

49 กรณ ท 3 : ส วนท ม ไฟฟ าอย ท ง 2 ด านของท ว าง 9,001-25,000V 2.80m HV HV 2 M ส วนท ต อลงด น เช น คอนกร ต อ ฐ ผน งกระเบ อง บร ภ ณฑ ไฟฟ า ตารางท 1-2 หน า

50 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งานสาหร บระบบแรงส ง ทางเข าท ว างต องม อย างน อย 1ทาง ส ง 2.00ม. กว าง 0.60ม. HV.SWITCH GEAR ท ว างเพ อปฏ บ ต งาน เม อม ต วนาเปล อยไม ว าระด บแรงด นใดหร อต วนาห มฉนวนท ม แรงด น >1000V อย ใกล ทางเข า ต องม การก นตามข อ ข อ หน า 1-21 ทางเข า 50

51 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน (แรงส ง) ด านหล งปฏ บ ต งานเม อปลดวงจรไฟฟ าแล ว กว าง 0.75 ม. ทางเข า 0.60ม. แผงสว ตช และ แผงควบค ม กว าง >1.80 ม. 0.60ม. ทางเข า ต กว างเก น 1.80 ม.ต องม ทางเข าอย างน อย 2 ทาง กว าง 0.60ม. ส ง 2.00 ม. ข อ หน า 1-22 ข อยกเว น หน า

52 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน (แรงส ง) ส วนท ม ไฟฟ า และเป ดโล ง และอย ใกล ก บ ทางเข าท ว างเพ อ ปฏ บ ต งานต องม การก น ตาม แผงสว ตช และแผงควบค ม กว าง > 1.80ม. 2 เท าของ มาตรฐาน ไม ม ส ง ก ดขวาง ม ทางเข า กว าง0.60 ม. ส ง2.00 ม. ยอมให ม ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งานทางเด ยวได ถ าหน าต ไม ม ส งก ดขวางหร อม ท ว างเป น 2 เท า ข อ ข อยกเว น หน า

53 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน(แรงส ง) ต กว าง เก น 1.80 ม. HV.SWITCHGEAR ทางเข า 1 ทาง HV.SWITCHGEAR ไม ก ดขวาง หร อเป น2เท า ของมาตรฐาน ยอมให ม ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งานทางเด ยวได ข อ ข อยกเว น หน า

54 ต องม บ นไดถาวรท เหมาะสมเข าไปย งถ งท ว างเพ อปฏ บ ต งาน กรณ บร ภ ณฑ แรงส งต ดต งแบบยกพ น ช นลอย กรณ ท 1 กรณ ท m HV 1.80 m บ นไดถาวร บร ภ ณฑ ไฟฟ าแรงส ง ส วนท ต อ ลงด น ทางเข าถ งท ว าง กรณ บร ภ ณฑ แรงส งต ดต ง แบบยกพ น ช นลอย แรงด น 22 kv ข อ ตารางท 2 หน า

55 ต องม บ นไดถาวรท เหมาะสมเข าไปย งถ งท ว างเพ อปฏ บ ต งาน กรณ บร ภ ณฑ แรงส งต ดต งแบบยกพ น ช นลอย กรณ ท 1 กรณ ท m? HV 1.80 ม.? บ นไดถาวร บร ภ ณฑ ไฟฟ าแรงส ง ทางเข าถ งท ว าง กรณ บร ภ ณฑ แรงส งต ดต ง แบบยกพ น ช นลอย แรงด น 33 kv ข อ ตารางท 1-2 หน า 1-22 ส วนท ต อ ลงด น 55 3 =

56 - ต องม บ นไดถาวรเข าไปย งถ งท ว างเพ อปฏ บ ต งาน กรณ บร ภ ณฑ แรงส งต ดต งแบบยกพ น ช นลอย กรณ ท 1 กรณ ท m 2.50 ม. HV บ นไดถาวร ส วนท ต อ ลงด น บร ภ ณฑ ไฟฟ าแรงส ง 69 kv ข อ ตารางท 1-2 หน า = 56

57 ระยะห างหม อแปลง 1.0 ม. 1.0 ม. 1.0 ม. TR1 0.6 ม. TR2 1.0 ม. 1.0 ม. 1.0 ม. ระยะห างระหว างหม อแปลงก บผน งหร อประต ห องหม อแปลง ต องไม น อยกว า 1.00 ม.และระหว างหม อแปลง 0.60 ม. ข อ หน า

58 ระยะห างระหว างหม อแปลงก บผน งหร อประต ห องหม อแปลง ต องไม น อยกว า 1.00 ม.และระหว างหม อแปลง 0.60 ม. ข อ หน า

59 0.6 ม. 0.6 ม. ท ว างเหน อหม อแปลงหร อเคร องห อห มต องไม น อยกว า 0.60 ม. ข อ หน า

60 แสงสว างเหน อท ว างเพ อปฏ บ ต งาน ต องม แสงสว างเพ ยงพอเหน อพ นท ว างเพ อปฏ บ ต งาน โดยท ความส อง สว างเฉล ยไม น อยกว า 200 ล กซ และจ ดให สามารถซ อมหร อเปล ยน ดวงโคมได โดยไม เก ดอ นตรายจากส วนท ม ไฟฟ า MDB 3000A 200 ล กซ TR. 1600kVA Switchgear อ ปกรณ ไฟฟ าแรงส ง ข อ หน า

61 ส วนท ม ไฟฟ าและเป ดโล ง ส วนท ม ไฟฟ าและเป ดโล งฃ งไม ม การก น ถ าอย เหน อพ นท ปฏ บ ต งานต องต ดต งอย ในระด บส งไม น อยกว าท กาหนดใน ตารางท 1-3 ตารางท 3 ระด บความส งของส วนท ม ไฟฟ าและไม ม ท ก น แรงด นไฟฟ าระหว างสายเส นไฟ(V) 1,000-7, ,501-35, ระด บความส ง(m.) >35, (m/kV) ข อ หน า

62 ส วนท ม ไฟฟ าและเป ดโล งซ งไม ม การก น บ สบาร 22, 33 kv ท เป ดโล ง 2.90 m. ระด บความส งของส วนท ม ไฟฟ าและไม ม ท ก นเหน อพ นท ปฏ บ ต งาน ข อ หน า ตารางท 1-3 หน า 1-21

63 เคร องห อห มและ การก นส วนท ม ไฟฟ า แรงต า ส วนท ม ไฟฟ าของบร ภ ณฑ เก น 50 V ข นไป ต องม การก นหร อม เคร องห อห มเพ อป องก นการ ส มผ สส วนท ม ไฟฟ าโดยบ งเอ ญ ข อ ตอน ก. หน า

64 เคร องห อห มหร อท ล อม(Enclosure) หมายถ งกล องหร อกรอบของเคร อง สาเร จหร อร วหร อผน งท ล อมรอบการต ดต ง เพ อป องก นบ คคลม ให ส มผ สก บส วนท ม แรงด นไฟฟ าหร อป องก นบร ภ ณฑ ไม ให เส ยหาย ข อ 1.35 หน า 1-6 ข อ หน า

65 เคร องห อห มและการก นส วนท ม ไฟฟ าแรงต า ถ าใช เคร องห อห ม ต องเป นโลหะ ป าย หร อเคร องหมายเต อนภ ย ช องเป ดต องม ขนาดหร ออย ใน ตาแหน งท บ คคลอ นไม อาจส มผ ส ส วนท ม ไฟฟ าได โดยบ งเอ ญ หร อไม อาจนาโลหะไปส มผ สส วนท ม ไฟฟ า ได โดยบ งเอ ญ อย ในห องหร อเคร องห อห มท ม ล กษณะคล ายก นซ งอน ญาต ให เข าได เฉพาะผ เก ยวข องเท าน น ข อ หน า 1-23,

66 การห อห มและก นส วนท ม ไฟฟ าแรงต า อน ญาตให เข าเฉพาะ บ คคลท เก ยวข อง อย ในสถานท ซ งม แผงหร อร วตาข ายท ถาวรและเหมาะสม ข อ หน า

67 เคร องห อห มและ การก นส วนท ม ไฟฟ า แรงส ง ตอน ข. หน า

68 การห อห มและก นส วนท ม ไฟฟ าแรงส ง กรณ การต ดต งทางไฟฟ าในห องท ป ดล อม(กาแพง ผน ง ร ว) ป ายเต อน 2 เมตร ก ญแจ ม การป ดก นทางเข าท เหมาะสมและส งไม น อยกว า 2 ม. ข อ ข อ1.105 หน า 1-24,1-25 อน ญาตให เข าได เฉพาะผ เก ยวข อง 68

69 การห อห มและก นส วนท ม ไฟฟ าแรงส ง กรณ ต ดต งภายในอาคาร เคร องห อห ม ต องเป นโลหะ ม ป ายหร อเคร องหมาย เต อนภ ย ช องระบายอากาศต องออกแบบ ให ว ตถ จากภายนอกท อาจลอด เข าไปให เบ ยงเบนพ นไปจาก ส วนท ม ไฟฟ า ข อ หน า 1-22,

70 เคร องหมาย เต อนภ ย การห อห มและก นส วนท ม ไฟฟ าแรงส ง กรณ ต ดต งภายนอกอาคาร 1 เมตร 1 เมตร 2 เมตร อ นตราย ไฟฟ าแรงส ง ก ญแจ ในสถานท ท บ คคลท วไปเข าถ งได ต องอย ในเคร องห อห มหร อม ท ล อม ข อ หน า

71 เสาไฟฟ า 1.2 ม. 1.0 ม. 1.0 ม. หม อแปลง หล กด น วงสายด น 1.0 ม. 1.0 ม. หล กด นสาหร บสายน วทร ล ร วตาข าย ระยะห างหม อแปลงก บร วหม อแปลง 71

72 ต วอย างต างๆ ต วอย างท 1 จงหาขนาดต าส ดห องเคร องไฟฟ า ผน ง คอนกร ต สาหร บต ดต งอ ปกรณ ด งน ต ไฟฟ าแรงด นส งระบบ 24 kv ขนาด 1.50x1.50x2.20 เมตร หม อแปลง DRY TYPE 24 kv (HV) ม เคร องห อห มขนาด 2.50x2.00x2.50 เมตร ต ไฟฟ าแรงด นต า 400/230 V ขนาด 3.00x1.00x2.20 เมตร โดยท ด านหน าเป นด านท ต องไปปฏ บ ต งาน (ด งร ป) 72

73 ผน งคอนกร ต HV TR ด านหน า MDB - HV 24kV = L1.50m. x W1.50m. x H2.20m. - TR 24kV = L2.50m. xw2.00m. XH2.50m. - MDB380V = L3.00m. xw1.00m. xh2.20m. 73

74 m m. HV 24kV TR 24kV MDB 0.60m m. ด านหน า ความยาวห องต าส ด = = 8.20 m. ความกว างห องต าส ด = = 4.80 m. 74

75 m HV TR MDB 3.10 ความส งห องต าส ด = ม. = 3.10 m. 75

76 HV TR MDB HV + TR + MDB = ความยาวห อง TR 1.80 = ความกว างห อง - TR = ความส งห อง 76

77 ต วอย างท 2 จงหาขนาดต าส ดห องเคร องไฟฟ า ผน ง คอนกร ต สาหร บต ดต งอ ปกรณ จานวน 2 ช ด แต ละช ดม รายละเอ ยด ด งน ต ไฟฟ าแรงด นส งระบบ 33 kv ขนาด 1.50x1.50x2.20 เมตร หม อแปลง DRY TYPE 33 kv (HV) ม เคร องห อห มขนาด 2.50x2.00x2.50 เมตร ต ไฟฟ าแรงด นต า 400/230 V ขนาด 3.00x1.00x2.20 เมตร โดยท ด านหน าเป นด านท ต องไปปฏ บ ต งาน (ด งร ป) 77

78 ผน งคอนกร ต HV1 TR1 MDB1 HV2 TR2 MDB2 ด านหล ง 78

79 ต แรงส งกว าง 1.90 ม HV1 TR1 MDB ด านหน า = 2.00 HV2 TR2 MDB ความยาวห องต าส ด = = 8.20 m. ความกว างห องต าส ด = = 8.80 m. 79

80 HV1 TR MDB HV2 TR2 MDB ความส งห องต าส ด = ม. = 3.10 m. 80

81 ต วอย างท 3 จงหาระยะต าส ดของท ว างเพ อปฏ บ ต งานซ งม บร ภ ณฑ ไฟฟ าแรงต า 400 V ขนาด 2000 A ต กว าง 4.00 ม. 2 ช ด ด งร ป ม การปฏ บ ต งานด านหน าส วนด านหล งม การ ปฏ บ ต งานเม อปลดวงจรไฟฟ าออกแล ว ผน งก ออ ฐ a MDB1 d b ด านหน า ทางเข า MDB2 c= 1.00 ม. e 81

82 ผน งก ออ ฐ a MDB1 b MDB2 c= 1.00 ม. ด านหน า ก. a = 0.75 ม., b = 1.50 ม.,c = 0.75 ม., d =1.05 ม., e = 1.10 ม. ข. a = 0.75 ม., b = 1.80 ม.,c = 0.75 ม., d =1.05 ม., e = 1.10 ม. ค. a = 0.75 ม., b = 2.10 ม.,c = 1.05 ม., d =1.00 ม., e = 1.00 ม. ง. a = 1.05 ม., b = 3.00 ม.,c = ถ กต อง, d =0.60 ม.,e = 0.60 ม. จ. a = 0.75 ม., b = 2.40 ม.,c แก ไขเป น 0.75 ม., d =1.10 ม., e = 1.10 ม. d e ทางเข า ตอบ ข อจ. (วสท.หน า19 ข อยกเว นท 2,หน า 20 ตารางท 1-1 และ ข อยกเว นท 3) 82

83 การทาเคร องหมายระบ เคร องปลดวงจร เคร องปลดวงจรท ใช สาหร บมอเตอร เคร องใช ไฟฟ า สายเมน สายป อนหร อวงจร ย อยท กเคร องต องทาเคร องหมายระบ ว ตถ ประสงค ให ช ดเจนต ดไว ท เคร องปลด วงจรหร อใกล ก บเคร องปลดวงจรน นอกจากว าตาแหน งและการจ ดเคร องปลด วงจรน น ช ดเจนอย แล ว เคร องหมายต องช ดเจนและทนต อสภาพแวดล อม ข อ หน า 1-25

84 ตอน ง. ระยะห างทางไฟฟ า (Electrical Clearance) ในการต ดต งสายไฟฟ า ตอน ง. หน า 1-25 ตอน ง. หน า

85 ระยะห างทางไฟฟ า ในการต ดต งสายไฟฟ าต องม ระยะห างไม น อยกว า ตามท กาหนด ด งน - ระยะห างในแนวนอน(Horizontal Clearance) ให ใช ค าตามตาราง ท 1-4 ( หน า 1-28) - ระยะห างในแนวด ง(Vertical Clearance) ให ใช ค าตามตารางท 1-5 (หน า 1-29 ถ ง 1-32) - ระยะห างในแนวเฉ ยง(Diagonal Clearance) ให เป นไปตามข อกาหนดของแต ละการไฟฟ าฯ ข อ หน า

86 3.1) สายห มฉนวนแรงต าต เกล ยวก บสายน วทร ลเปล อย = Service Drop Conductor(SC) 3.2) สายห มฉนวนแรงต า = Weather Proof Conductor(AWC) 3.3) สายห มฉนวนแรงส งไม เต มพ ก ด = Partially Insulated Conductor(APC or PIC) 3.4) สายห มฉนวนแรงส ง 2 ช นไม เต มพ ก ด = Spaced Aerial Cable (SAC or ASC) 3.5) สายห มฉนวนแรงส งเต มพ ก ดต เกล ยว = Fully Insulated Cable FIC or AFC or PAC 3.6) สายเปล อย = Bare Conductor (BC) เช น AAC 86

87 ระยะห างต าส ดตามแนวนอนระหว างสายไฟฟ าก บส งก อสร างต างๆ สาหร บสายไฟฟ าแรงด น11-33kV ส งท อย ใกล สายไฟฟ า 1.1 ผน งด านป ดของอาคาร สะพานลอยคอนข ามถนน ป ายโฆษณาท ต ดก บอาคาร 1.2 ผน งด านเป ดของอาคาร o ฉะเฉล ยงหร อระเบ ยง o สะพานท กชน ดส าหร บ ยานพาหนะ o ส งก อสร างอ นๆ ชน ดสายไฟฟ า/ระยะห าง(เมตร) AAC PIC SAC FIC มาตรฐาน ว.ส.ท ตารางท 1-4 หน า

88 ระยะห างต าส ดตามแนวนอนระหว างสายไฟฟ าก บส งก อสร างต างๆ สาหร บสายไฟฟ าชน ดเปล อย แรงด น kV ส งท อย ใกล สายไฟฟ า 1.1 ผน งด านป ดของอาคาร สะพานลอยคอนข ามถนน ป ายโฆษณาท ต ดก บอาคาร 1.2 ผน งด านเป ดของอาคาร ฉะเฉล ยงหร อระเบ ยง สะพานท กชน ดสาหร บยานพาหนะ ส งก อสร างอ นๆ แรงด นไฟฟ า/ระยะห าง(เมตร) 69kV 115kV 230kV มาตรฐาน ว.ส.ท ตารางท 1-4 หน า

89 ระยะห างต าส ดตามแนวด งระหว างสายไฟฟ า ก บส งก อสร างต างๆ สาหร บสายไฟฟ าแรงด น11-33kV ส งท อย ใกล สายไฟฟ า 2.1 เหน อทางส ญจร สาหร บ คน รถยนต หร อ ยานพาหนะอ น ส งไม เก น 2.45 เมตร 2.2 เหน อทางส ญจร สาหร บ รถยนต และรถบรรท ก หร อ ยานพาหนะอ น ส งไม เก น 4.30 เมตร ชน ดสายไฟฟ า/ระยะห าง(เมตร) AAC PIC SAC FIC มาตรฐาน ว.ส.ท ตารางท 1-5 หน า

90 ระยะห างต าส ดตามแนวด งระหว างสายไฟฟ า ก บส งก อสร าง สาหร บสายไฟฟ าชน ดเปล อย แรงด น kV ส งท อย ใกล สายไฟฟ า ต างๆ แรงด นไฟฟ า/ระยะห าง(เมตร) 69kV 115kV 230kV 2.1 เหน อทางส ญจร สาหร บ คน รถยนต หร อ ยานพาหนะอ น ส ง ไม เก น 2.45 เมตร เหน อทางส ญจร สาหร บ รถยนต และรถบรรท ก หร อ ยานพาหนะ อ น ส งไม เก น 4.30 เมตร มาตรฐาน ว.ส.ท ตารางท 1-5 หน า

91 ระยะห างต าส ดตามแนวด งระหว างสายไฟฟ า ก บส งก อสร างต างๆ สาหร บสายไฟฟ าแรงด น11-33kV ส งท อย ใกล สายไฟฟ า ชน ดสายไฟฟ า/ระยะห าง(เมตร) AAC PIC SAC FIC 2.5 เหน อหล งคาหร อระเบ ยง ไม ม คนเด นหร อเข าถ งได ม คนเด นหร อสามารถเข าถ งได เหน อสะพานลอยคนเด น ข ามถนน ไม ม หล งคา ม หล งคา มาตรฐาน ว.ส.ท ตารางท

92 ระยะห างต าส ดตามแนวด งระหว างสายไฟฟ า ก บส งก อสร างต างๆ ส งท อย ใกล สายไฟฟ า 2.8 ข ามทางรถไฟหร อ รถไฟฟ า(เหน อระด บส นราง) 2.9 ใต สะพานท ม ยานพาหนะว งผ าน สาหร บสายไฟฟ าแรงด น11-33kV ชน ดสายไฟฟ า/ระยะห าง(เมตร) AAC PIC SAC FIC ไม อน ญาต ไม อน ญาต เหน อเสาไฟถนนและ เสาส ญญาณไฟจราจรต างๆ มาตรฐาน ว.ส.ท ตารางท 1-5 หน า

93 ระยะห างต าส ดตามแนวด งของสายไฟฟ าเหน อพ น ระบบแรงต า (_) = เขตทางหลวง แรงด นไม เก น 1 kv 3.60 ม ม ม ม ม. (6.00ม.) ตาราง 1-5 หน า 1-29,30 ข อ 2.1 ข อ 2.4 ข อ 2.2 ข อ สายห มฉนวนแรงต าต เกล ยว ก บสายน วทร ลเปล อย 3.1) 4.90 ม ม. ทางส ญจร สาหร บคน รถยนต ผ าน คลองหร อ แหล งน า ไม ม เร อผ าน ทางส ญจร ม รถยนต รถบรรท กผ าน แหล งน ากว าง ไม เก น 50 เมตร ม เร อผ าน

94 ระยะห างต าส ดตามแนวนอนระหว างสายไฟฟ า ก บ ส งก อสร าง ผน งด านป ด หร อป ายโฆษณา สะพานลอยคนข าม 1.5 เมตร 1.5 เมตร สายเปล อย ท ระด บ kv ข อ 1.1 ตารางท 1-4 หน า

95 ระยะห างต าส ดตามแนวนอนระหว างสายไฟฟ า ก บ ส งก อสร าง ผน งด านเป ด,เฉล ยง ระเบ ยง เสาไฟถนน 1.8 เมตร 1.8 เมตร สายเปล อย ท ระด บ kv ข อ 1.2 ตารางท 1-4 หน า

96 ระยะห างต าส ดตามแนวด งระหว างสายไฟฟ า ก บ ส งก อสร างอ นๆ เหน อหล งคาอาคารท ไม ม คนเด น เหน อหล งคาระเบ ยงท คนสามารถเข าถ งได 3 เมตร 4.6 เมตร สายเปล อย ท ระด บ kv ข อ 2.5 ตารางท 1-5 หน า

97 ระยะห างต าส ดตามแนวด งระหว างสายไฟฟ า สะพานลอยคนข ามท ไม ม หล งคา 4.6 เมตร ก บ ส งก อสร างอ นๆ สะพานลอยคนข ามท ม หล งคา 3 เมตร สายเปล อย ท ระด บ kv ข อ 2.6 ตารางท 1-5 หน า

98 ระยะห างต าส ดตามแนวด งระหว างสายไฟฟ า ก บ ส งก อสร างอ นๆ ระยะเหน อป าย, เสาว ทย 2.4 เมตร 2.4 เมตร สายเปล อย ท ระด บ kv ข อ 2.7 ตารางท 1-5 หน า

99 ระยะห างต าส ดตามแนวด งระหว างสายไฟฟ า ก บ ส งก อสร างอ นๆ ใต สะพานท ม ยานพาหนะว งผ าน ไม อน ญาตให ต ดต ง สายเปล อย ท ระด บ kv ข อ 2.9 ตารางท 1-5หน า

100 ระยะห างต าส ดตามแนวนอนระหว างสายไฟฟ า ก บ ส งก อสร าง 1.80 ม. ผน งด านป ด หร อป ายโฆษณา ท ต ดก บอาคาร สายเปล อย ท ระด บ 69 kv ข อ 1.1 ตาราง 1-4 หน า

101 ระยะห างต าส ดตามแนวนอนระหว างสายไฟฟ า ก บ ส งก อสร าง (เมตร) 2.13ม. 2.13ม. ผน งด านเป ด เฉล ยงระเบ ยง ท ม คนเข าถ งได สายเปล อย ท ระด บ 69 kv ข อ 1.2 ตาราง 1-4 หน า

102 ระยะห างต าส ดตามแนวด งระหว างสายไฟฟ า ก บ ส งก อสร าง เหน อสะพานลอย คนเด นข ามถนน 4.9 ม. ท ไม ม หล งคา Hi! สายเปล อย ท ระด บ 69 kv ข อ 2.6 ตาราง 1-5 หน า 1-31

103 ระยะห างต าส ดตามแนวด งระหว าง สายไฟฟ า ก บ ส งก อสร าง เหน อหล งคาสะพานลอย คนเด นข ามถนน 3.4 ม. สายเปล อย ท ระด บ 69 kv ข อ 2.6 ตาราง 1-5 หน า

104 BC,PIC,SAC (_) = เขตทางหลวง (_)* = เขตทางหลวง เฉพาะ 33kV AWC 6.10 (7.50) (9.00)* 5.50 (6.00) 5.50 (6.00) SC เหน อทางส ญจร ทางหลวง ม รถยนต รถบรรท ก ส งไม เก น4.3ม.ผ าน แรงด น kv ข อ 2.2 ตารางท 1-5 หน า

105 ข อกาหนดการเด นสายและว สด การต ดต งใต ด น ในการต ดต งบ อพ กสายหร อ ท อร อยสายเคเบ ลใต ด น ให พ จารณาระยะห างบ อพ ก สายหร อท อร อยสายเคเบ ล ใต ด นก บระบบ สาธารณ ปโภคต างๆ ด วย (ด ภาคผนวก ค.) ข อ หน า

106 ระยะห างในการต ดต งระบบไฟฟ าก บ ระบบส อสาร ภาคผนวก ค. ระยะห างในการต ดต งระบบไฟฟ าก บระบบอ นๆ ระยะห างในการต ดต งระบบไฟฟ าก บ ระบบสาธารณ ปโภคต างๆ ภาคผนวก ค.หน า ค-1

107 น ยามและข อกาหนดท วไป ระยะห างในการต ดต งระบบไฟฟ าก บระบบส อสาร ชน ดของการต ดต ง ระยะห างต าส ด A (มม.) ไม ม แผ นก น หร อม แผ นก นท เป น แผ นก นท ไม ใช โลหะ อล ม เน ยม แผ นก นท เป นเหล ก สายไฟฟ าท ไม ม ช ลด ก บ สายเคเบ ล ระบบสารสนเทศท ไม ม ช ลด สายไฟฟ าท ไม ม ช ลด ก บสายเคเบ ล ระบบสารสนเทศท ม ช ลด 1) สายไฟฟ าท ม ช ลด ก บ สายเคเบ ล ระบบสารสนเทศท ไม ม ช ลด สายไฟฟ าท ม ช ลด ก บ สายเคเบ ล ระบบสารสนเทศท ม ช ลด 1) ภาคผนวก ค.หน า ค-1 107

108 น ยามและข อกาหนดท วไป ระยะห างในการต ดต งระบบไฟฟ าก บระบบส อสาร สายเคเบ ลระบบสารสนเทศท ม ช ลด ต องเป นไปตามมาตรฐาน EN สายเคเบ ลระบบสารสนเทศไม ควรต ดต งอย ใกล ก นก บหลอด ชน ดปล อยประจ (Electric Discharge) (เช น หลอดฟล ออ เรสเซนต เป นต น) หาก จาเป นต องต ดต ง ใกล ก นต องม ระยะห างจากก นไม น อยกว า 130 มม. ภาคผนวก ค.หน า ค-1 108

109 ระบบน า ระบบน าเส ย น ยามและข อกาหนดท วไป ระยะห างในการต ดต งระบบไฟฟ าก บระบบสาธารณ ปโภคต างๆ ระบบสาธารณ ปโภคต างๆ ระยะห างระหว างบ อพ กสายหร อท อร อย สายเคเบ ลใต ด นก บระบบสาธารณ ปโภค ต างๆ (เมตร) ท อร อยสายเคเบ ลใต บ อพ กสาย ด น บ อพ กน า แนวขนาน ท อน าความด นส งหล ก แนวต ดก น ท อน าความด นส งหล ก แนวขนาน ท อน าอ นๆ แนวขนาน บ อพ กน าเส ย แนวขนาน ท อน าเส ยหล ก แนวต ดก น ท อน าเส ยหล ก แนวขนาน ภาคผนวก ค.หน า ค-2 109

110 น ยามและข อกาหนดท วไป ระยะห างในการต ดต งระบบไฟฟ าก บระบบสาธารณ ปโภคต างๆ ฐานรากอาคาร แนวขนาน ระบบไฟฟ า S > 1.52 ม. ท อน าเส ยหล ก S > 1.52 ม. S > 0.91 ม. ระบบน าเส ย S > 1.52 ม. ท อน าความด นส งหล ก S > 0.91 ม. ระบบน า ภาคผนวก ค.หน า ค-2 110

111 น ยามและข อกาหนดท วไป ระยะห างในการต ดต งระบบไฟฟ าก บระบบสาธารณ ปโภคต างๆ ระบบก าซธรรมชาต ระบบไอน า ระบบสาธารณ ปโภคต างๆ บ อพ กก าซธรรมชาต แนวขนาน ท อก าซธรรมชาต ความด นส ง แนวต ดก น ท อก าซธรรมชาต ความด นส ง แนวขนาน ระยะห างระหว างบ อพ กสายหร อท อร อยสาย เคเบ ลใต ด นก บระบบสาธารณ ปโภคต างๆ (เมตร) ท อร อยสายเคเบ ลใต ด น บ อพ กสาย ท อก าซอ นๆ แนวขนาน บ อพ กไอน าหร อแหล งความ ร อน ท อไอน าความด นส ง ภาคผนวก ค.หน า ค-2 111

112 น ยามและข อกาหนดท วไป ระยะห างในการต ดต งระบบไฟฟ าก บระบบสาธารณ ปโภคต างๆ ฐานราก อาคาร แนวขนาน ระบบไฟฟ า S > 1.52 ม. S > 1.52 ม. ท อก าซความด นส ง ระบบก าซธรรมชาต S > 0.91 ม. S > 4.57 ม. ระบบไอน า S > 4.57 ม. ท อไอน าความด นส ง ภาคผนวก ค.หน า ค-2

113 น ยามและข อกาหนดท วไป ระยะห างในการต ดต งระบบไฟฟ าก บระบบสาธารณ ปโภคต างๆ ระบบสาธารณ ปโภคต างๆ ระยะห างระหว างบ อพ กสายหร อท อร อยสายเคเบ ล ใต ด นก บระบบสาธารณ ปโภคต างๆ (เมตร) ท อร อยสายเคเบ ลใต ด น บ อพ กสาย เคเบ ลโทรศ พท เคเบ ล บ อพ กเคเบ ลโทรศ พท เคเบ ลท ว ท ว หร อใยแก วน าแสง หร อใยแก วน าแสง เคเบ ลโทรศ พท เคเบ ลท ว หร อ ใยแก วน าแสง แนวต ดก น เคเบ ลโทรศ พท เคเบ ลท ว หร อ ใยแก วน าแสงแนวขนาน ห วก อกน าด บเพล งแนวขนาน ขอบถนนแนวขนาน ฐานรากอาคารแนวขนาน เสาค าคอนกร ต ภาคผนวก ค.หน า ค-2

114 น ยามและข อกาหนดท วไป ระยะห างในการต ดต งระบบไฟฟ าก บระบบสาธารณ ปโภคต างๆ ฐานรากอาคาร แนวขนาน S > 0.91 ม. S > 1.52 ม. S > 0.91 ม. บ อพ กระบบโทรคมนาคม S > 0.15 ม. ห วก อกน าด บเพล ง ระบบไฟฟ า ภาคผนวก ค.หน า ค-2 114

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การต อลงด น ค อการใช สายด นเป นต วน า ท าให เก ดการถ ายเทประจ ไฟฟ า ระหว างว ตถ ก บพ นด น และม ผลท าให ว ตถ น นม ศ กย ไฟฟ าเท าก บด น

การต อลงด น ค อการใช สายด นเป นต วน า ท าให เก ดการถ ายเทประจ ไฟฟ า ระหว างว ตถ ก บพ นด น และม ผลท าให ว ตถ น นม ศ กย ไฟฟ าเท าก บด น สายด น ค อ สายไฟเส นท ม ไว เพ อความปลอดภ ยต อการใช ไฟฟ า โดยจะต อ เข าก บว ตถ หร อส วนโครงภายนอกของเคร อง ไฟฟ า เพ อให ม ศ กย ไฟฟ าเท าก บ พ นด น การต อลงด น ค อการใช สายด นเป นต วน า ท าให เก ดการถ ายเทประจ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

งานอาคารสถานท และยานพาหนะ

งานอาคารสถานท และยานพาหนะ งานอาคารสถานท และยานพาหนะ สาระสาค ญ งานบร หารอาคารสถานท ปฏ บ ต หน าท ในการด แลร กษาอาคารสถานท การซ อมบาร งงานห องประช ม และงานระบบสาธารณ ปโภคแบ งออกเป น 3 งาน ด งน 1. งานอาคารสถานท ดาเน นการตามข นตอนการปฏ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ไฟฟ าและการใช ประโยชน

ไฟฟ าและการใช ประโยชน ไฟฟ าและการใช ประโยชน ผ ช วยศาสตราจารย ส จ ตต ศร ช ย ว ตถ ประสงค 1. ร จ กประจ ไฟฟ า สมบ ต ของประจ ไฟฟ า 2. ร จ กความส มพ นธ แรงไฟฟ า สนามไฟฟ า ศ กย ไฟฟ า ต วเก บประจ ก บ ประจ ไฟฟ า 3. ไฟฟ ากระแส สมบ ต

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

แผ นท 1/7 เม อว นท 28 ก มภาพ นธ 2558

แผ นท 1/7 เม อว นท 28 ก มภาพ นธ 2558 แผ นท 1/7 1 อาคารท พ กขยะท าอากาศยานนครพนม 1.1 หมวดงานปร บพ นท และงานด นข ด-ด นถม 1.1.1 งานปร บพ นท 1.00 เหมา 15,000.00 15,000.00 1.1.2 งานข ดด นและกลบค นหล มฐานราก,บ อเกรอะ-บ อซ ม 87.00 ลบ.ม. - - 125.00

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ทะเบ ยนตรวจแบบส วนโยธาองค การบร หารส วนต าบลหอมศ ล

ทะเบ ยนตรวจแบบส วนโยธาองค การบร หารส วนต าบลหอมศ ล ทะเบ ยนตรวจแบบส วนโยธาองค การบร หารส วนต าบลหอมศ ล ค าขออน ญาตก อสร าง,ด ดแปลงอาคาร,ร อถอนอาคาร เลขท.../...ลงว นท...เด อน...พ.ศ... เจ าของอาคารหร อผ ขออน ญาตช อ...ประเภทอาคาร... ชน ดของอาคาร...จ านวน...เพ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

แบบสร ปราคากลางงานก อสร างอาคาร

แบบสร ปราคากลางงานก อสร างอาคาร แบบสร ปราคากลางงานก อสร างอาคาร แบบ ปร.6 ช อโครงการ/งานก อสร าง โครงการก อสร างอาคารท ทาการช วคราว (อาคารเอนกประสงค ขนาด 20X8 เมตร) สถานท ก อสร าง เร อนจากลางตาก เลขท 18 ม.9 ต.ว งห น อ.เม อง จ.ตาก หน วยงานเจ

More information

แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9

แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9 1 แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง "การจ ดการเอกสาร" คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล อมรอบข อคาตอบท ถ กต องท ส ด 1. รายงานความก

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ต วบ งช ท 3.8 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาและด แลสภาพแวดล อม และภ ม ท ศน ของสถานศ กษาและการใช อาคารสถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ศ นย ว ทยบร การ

ต วบ งช ท 3.8 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาและด แลสภาพแวดล อม และภ ม ท ศน ของสถานศ กษาและการใช อาคารสถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ศ นย ว ทยบร การ 1 ต วบ งช ท 3.8 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาและด แลสภาพแวดล อม และภ ม ท ศน ของสถานศ กษาและการใช อาคารสถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ศ นย ว ทยบร การ ว ทยาล ยได จ ดเตร ยม สถานท อาคารเร ยน สภาพแวดล อม

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ หน า ๘๓ ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง ใช หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ดหร อบางประเภท ในท องท องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ อ าเภอบางบ อ จ งหว ดสม ทรปราการ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

Thailand Voluntary Emission Reduction T-VER-METH-EE-02 Version 01

Thailand Voluntary Emission Reduction T-VER-METH-EE-02 Version 01 หน า 1 ภาคผนวก ข. ประกาศคณะกรรมการองค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจก ว าด วยระเบ ยบว ธ การลดก าซเร อนกระจกภาคสม ครใจ พ.ศ. 2556 ท 1/2556 T-VER-METH-EE-02 ระเบ ยบว ธ การลดก าซเร อนกระจกภาคสม ครใจ สาหร บ การต

More information

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑)

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑) แผนบร หารความของ... ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕xx การว เคราะห ประเม น และจ ดล าด บความ ณ ว นท... เด อน... พ.ศ. ๒๕xx NPRU-RM1 ย ทธศาสตร ท... ตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยท หน วยงานร บผ ดชอบ 1.ด านทร พยากร

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำลำปำง เขต 1 #########หน ำ 1########## 1.การเข าใช งานระบบ 1.1). ไปท เว บไซต หล ก สพป.ลำปำง เขต 1 http://www.lpg1.obec.go.th เล อก e-office หร อเข ำทำงตรงได ท http://202.143.173.94/eoffice/

More information