มาตรฐานการต ดต งทางไฟฟ า สาหร บประเทศไทย พ.ศ. 2556

Size: px
Start display at page:

Download "มาตรฐานการต ดต งทางไฟฟ า สาหร บประเทศไทย พ.ศ. 2556"

Transcription

1 มาตรฐานการต ดต งทางไฟฟ า สาหร บประเทศไทย พ.ศ โดย ส ธ ป นไพส ฐ ว ศวกรไฟฟ าเช ยวชาญ กรมโยธาธ การและผ งเม อง

2 มาตรฐานการต ดต งทางไฟฟ าสาหร บประเทศไทย พ.ศ.2556 บทท 1 น ยามและข อก าหนดท วไป บทท 2 มาตรฐานสายไฟฟ าและบร ภ ณฑ ไฟฟ า บทท 3 ต วน าประธาน สายป อน วงจรย อย บทท 4 การต อลงด น บทท 5 การเด นสายและว สด บทท 6 บร ภ ณฑ ไฟฟ า EIT Standard เป นมาตรฐานหล กสาหร บงาน ออกแบบและงานต ดต งทาง ไฟฟ า บทท 7 บร เวณอ นตราย บทท 8 สถานท เฉพาะ บทท 9 อาคารช ด อาคารส งหร ออาคารขนาดใหญ พ เศษ บทท 10 บร ภ ณฑ เฉพาะงาน บทท 11 มาตรฐานอ ตราล าด บการทนไฟของสายไฟฟ า บทท 12วงจรไฟฟ าช วยช ว ต บทท 13 อาคารเพ อการสาธารณะใต ผ วด น บทท 14 การต ดต งไฟฟ าช วคราว ใช เป นมาตรฐานเสร ม สาหร บงานออกแบบและ งานต ดต งทางไฟฟ าท เพ มเต มจากบทท 1 ถ ง 6 2

3 มาตรฐานการต ดต งทางไฟฟ าสาหร บประเทศไทย พ.ศ.2556 Thai Electrical Code 2013 EIT Standard

4 1. การต อทางไฟฟ า 2. พ นท ว างเพ อปฏ บ ต งาน 3. ระยะห างทางไฟฟ า 4

5 ระยะห างทาง ไฟฟ า การต อ ทาง ไฟฟ า วงจรย อย สายป อน ช นท 3 แรง ส ง พ นท ว างเพ อ ปฏ บ ต งาน แผงย อย ช นท 2 หม อ แปลง สายเมน เมนสว ตช ช นท 1 ระบบไฟฟ าในอาคาร 5

6 การต อทางไฟฟ า(Electrical Connection) การต อสายต วนา ต องใช อ ปกรณ ต อสายและว ธ การต อสายท เหมาะสม ข อ หน า

7 การต อสายต วนาเข าบร ภ ณฑ และเคร องใช ไฟฟ า การพ นสายรอบสกร ท ถ กว ธ การต อสายโดยใช หางปลา การพ นสายรอบสกร ท ผ ด 7

8 1.101 การต อทางไฟฟ า - การต อสายต วน า ต องใช อ ปกรณ ต อสายและว ธ การต อสาย ท เหมาะสม การต อต วน าท เป นโลหะต างชน ดก น ต องใช อ ปกรณ ท สามารถใช ต อต วน าต างชน ดได ข อ หน า

9 การก ดกร อนของต อต วนาท เป นโลหะต างชน ดก น เหล ก ทองแดง Copper Brassed (Cu-Zn) Tin Chromium Stainless Steel ก ดกร อนยาก อะล ม เน ยม เหล ก Cast iron Steel or iron Cadmium Pure aluminum Zinc ก ดกร อนง าย 9

10 ข วต อสาย(Terminals) การต อต วนาเข าก บข วต อสายต องเป นการต อท ด และไม ทาให ต วนาเส ยหาย ข วต อสายท น ยมใช ม ด งน ค อ - แบบบ บ - แบบข นแน นด วยหม ดเกล ยวหร อแป นเกล ยว - แบบสายพ นรอบหม ดเกล ยวหร อเด อยเกล ยว(Stud) แล วข นให แน น(ใช เฉพาะสายขนาดไม ใหญ กว า 6 ต.ร. ม.ม.) ข อ หน า 1-18

11 การต อสาย(Splices) ต องใช อ ปกรณ สาหร บการต อสายท เหมาะสมก บงาน และสภาพการใช งาน การต อสายท น ยมใช ก นม ด งน - การเช อมประสาน(Brazing) - การเช อม(Welding) - การบ ดกร (Soldering) ต องต อให แน นท งทางกลและทาง ไฟฟ าเส ยก อนแล วจ งบ ดกร เช อมรอยต อ - อ ปกรณ ต อสายแบบไวร น ท(Wire Nut) ข อ หน า

12 การต อสายท อ ณหภ ม ต วนาส งกว าอ ณหภ ม บร ภ ณฑ ไฟฟ า อ ณหภ ม บร ภ ณฑ 70 องศาเซลเซ ยส อ ณหภ ม ต วนา 90 องศาเซลเซ ยส ต อBusbar เพ ม ต อ Busbar เพ อระบายความร อน 12

13 ท ว างเพ อปฏ บ ต งาน ระบบไฟฟ า แรงต า-แรงส ง ข อ หน า 1-19

14 ข นตอนการออกแบบระบบไฟฟ า มาตรฐาน กฎหมาย เจ าของ โครงการ สถาป ตย โครงสร าง ขอห องเคร อง ห องหม อแปลง Shaft ไฟฟ า ประสบ การณ ว ศวกร ผ ออกแบบ ไฟฟ า ว ศวกร เคร องกล ขอโหลดระบบ ปร บอากาศ ล ฟต จรรยาบรรณ ผลงาน ว ศวกรระบบ ส ขาภ บาล ขอโหลดระบบ ส ขาภ บาล

15 ท ว างเพ อปฏ บ ต งานสาหร บบร ภ ณท ไฟฟ า แบ งเป น 1. ท ว างเพ อปฏ บ ต งานระบบแรงต า แรงด นว ดเท ยบก บด นไม เก น 600V (แรงด นระหว างสายเส นไฟไม เก น 1000 V) 2. ท ว างเพ อปฏ บ ต งานระบบแรงส ง แรงด นว ดเท ยบก บด นเก น 600 V (แรงด นระหว างสายเส นไฟเก น 1000 V) แรงด นไฟฟ า ท ไม ระบ ว าเป นแรงด นระหว างเฟส หร อแรงด นเท ยบด น ให หมายถ งแรงด นระหว างเฟส

16 ข อกาหนดของพ นท ว าง 5 ข อ ส วนของพ นท ว าง ส วนของทางเข าออกไปย งบร ภ ณฑ ความส ง ความกว างของพ นท ว าง แสงสว าง ความล กของพ นท ว าง

17 ความล ก ท ว างเพ อปฏ บ ต งาน แสงสว าง V A ความส ง ส วนท ว างเพ อปฏ บ ต งาน ทางเข า ความกว าง การว ดความล กว ดจากส วนท ม ไฟฟ า หร อจากด านหน าเคร องห อห ม ข อ หน า 1-19

18 ความกว างท ว างเพ อปฏ บ ต งานในระบบแรงต า เป ดได 90 องศา 0.75 ม ม ม. ความ ล ก ท ว างเพ อปฏ บ ต งาน ต องม ความกว างไม น อย กว า 0.75ม.และไม น อยกว าขนาดความกว างของ บร ภ ณฑ ไฟฟ า ความล กเป นไปตาม ตารางท 1 บร ภ ณฑ ไฟฟ า ข อ หน า

19 ความกว างท ว างเพ อปฏ บ ต งานในระบบแรงต า เป ดได 90 องศา 0.75 ม ม ม. ความ ล ก ท ว างเพ อปฏ บ ต งาน ต องม ความกว าง 0.75ม. และไม น อยกว าขนาดความกว างของบร ภ ณฑ ความล กเป นไปตาม ตารางท 1 บร ภ ณฑ ไฟฟ า ข อ หน า

20 ความล กต าส ดของท ว างเพ อปฏ บ ต งาน ระบบแรงต า แรงด นว ดเท ยบด น ( V ) ความล กต าส ด ( ม. ) กรณ ท 1 กรณ ท 2 กรณ ท ตารางท 1-1 หน า 1-20

21 กรณ ท 1:ท ว างอย ระหว างส วนท ม ไฟฟ าและว สด ฉนวน ท ไม ต อลงด น 0-150V และ V 0.90m 2 m ไม, ว สด ฉนวน, สายไฟฟ าห มฉนวน บร ภ ณฑ ไฟฟ า(ม ไฟฟ าและเป ดโล ง) ตารางท 1-1 หน า

22 กรณ ท 2 : ท ว างอย ระหว างส วนท ม ไฟฟ า และส วนท ต อลงด น V 1.10m 2 m ส วนท ต อลงด น เช น คอนกร ต อ ฐ ผน งกระเบ อง บร ภ ณฑ ไฟฟ า(ม ไฟฟ าและเป ดโล ง) ตารางท 1-1 หน า

23 กรณ ท 3 : ส วนท ม ไฟฟ าอย ท ง 2 ด านของท ว าง V 1.20m 2 m ส วนท ต อลงด น เช น คอนกร ต อ ฐ ผน งกระเบ อง บร ภ ณฑ ไฟฟ า(ม ไฟฟ าและเป ดโล ง) ตารางท 1-1 หน า

24 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน (แรงต า) ด านหล งต อง ปฏ บ ต งาน ท ว างเพ อปฏ บ ต งาน 1.10ม. คอนกร ต 1.10ม. บร ภ ณฑ ไฟฟ า ท ว างเพ อปฏ บ ต งาน 1.10ม. 1.10ม. ฝาต ท ต อง ปฏ บ ต งาน ทางเข า ต องม ทางเข าขนาดกว าง0.60 ม.และส ง 2.00 ม. ท จะเข าไปถ งท ว างเพ อปฏ บ ต งานได 1 ทาง ข อ หน า 1-19

25 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน (แรงต า) ด านหล งปฏ บ ต งานเม อปลดวงจรไฟฟ าแล ว กว าง 0.75 ม. คอนกร ต 1.10ม. บร ภ ณฑ ไฟฟ า 1.10ม. ท ว างเพ อปฏ บ ต งาน 1.10ม. ฝาต ท ต อง ปฏ บ ต งาน ทางเข า ต องม ทางเข าขนาดกว าง 0.60 ม.และส ง 2.0 ม.ท จะเข า ไปถ งท ว างเพ อปฏ บ ต งานได 1 ทาง ข อ หน า 1-19 ข อยกเว นท 3 หน า

26 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน(แรงต า) คอนกร ต ข อยกเว นท 3 หน า ม ม. ฝาต ต องปฏ บ ต งาน 1.10ม. 1.10ม. ท ว างเพ อปฏ บ ต งาน ต องม ทางเข าขนาดกว าง 0.60 ม. และส ง 2.0 ม.ท จะเข าไปถ งท ว าง ทางเข า เพ อปฏ บ ต งานได อย างน อย 1 ทาง ข อ หน า

27 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน (แรงต า) ด านหล งปฏ บ ต งานเม อปลดวงจรไฟฟ าแล ว คอนกร ต ทางเข า 1.10ม. กว าง 0.75 ม. แผงสว ตช และแผงควบค ม I > 1200A และ ต กว าง >1.80 ม. 1.10ม. ท ว างเพ อปฏ บ ต งาน 1.10ม. ฝาต ท ต อง ปฏ บ ต งาน ทางเข า ต องม ทางเข าอย างน อย 2 ทาง กว าง 0.60 ม. ส ง 2.00ม. ข อ หน า 1-19 ข อยกเว นท 3 หน า

28 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน (แรงต า) ด านหล งม การปฏ บ ต งาน ทางเข า 1.10ม. 1.10ม. แผงสว ตช และแผงควบค ม I > 1200A และ ต กว าง >1.80 ม. 1.10ม. ท ว างเพ อปฏ บ ต งาน 1.10ม. คอนกร ต ฝาต ท ต อง ปฏ บ ต งาน ทางเข า ต องม ทางเข าอย างน อย 2 ทาง กว าง 0.60 ม. ส ง 2.00ม. ข อ หน า

29 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน (แรงต า) ข อยกเว นท 3 หน า ม ม. 1.10ม. I >1200A และต กว าง > 1.80ม. 1.10ม. ท ว างเพ อปฏ บ ต งาน ทางเข า ต องม ทางเข าอย างน อย 2 ทาง กว าง 0.60 ม. ส ง 2.00 ม. ทางเข า ข อ หน า

30 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน (แรงต า) ผน งคอนกร ต I > 1200A และต กว าง > 1.80ม. แผงสว ตช และแผงควบค ม สามารถออกได โดยตรงและ ไม ม ส งก ดขวาง ยอมให ม ทางเข าท ว าง เพ อปฏ บ ต งานทางเด ยวได ม ทางเข า1 ทาง กว าง 0.60ม. ส ง 2.00ม. ข อ , ข อยกเว น 1 หน า

31 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน (แรงต า) I >1200A และต กว าง > 1.80ม. ยอมให ม ทางเข าท ว าง เพ อปฏ บ ต งานทางเด ยวได ด านหน าแผงสว ตช สามารถ ออกได โดยตรงและไม ม ส งก ด ขวาง ม ทางเข า1 ทาง กว าง 0.60ม. ส ง 2.00ม. ข อ ข อยกเว น 1 หน า

32 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน (แรงต า) ผน งคอนกร ต I > 1200A และต กว าง > 1.80ม. แผงสว ตช และแผงควบค ม ความล กเป น 2 เท าของ มาตรฐาน 2.20 ม ม. ตามมาตรฐาน ตารางท 1-1 ยอมให ม ทางเข าท ว าง เพ อปฏ บ ต งานทางเด ยวได ม ทางเข า1 ทาง กว าง 0.60ม. ส ง 2.00ม. ข อ ข อยกเว น 2 หน า

33 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน (แรงต า) I > 1200A และต กว าง > 1.80ม ม. ความล กเป น2เท าของ มาตรฐาน ยอมให ม ทางเข าท ว าง เพ อปฏ บ ต งานทางเด ยวได 1.10 ม. ข อ ข อยกเว น 2 หน า 1-19 ตามตารางท

34 ทางเข า ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน(แรงต า) I > 1200A และต กว าง > 1.80ม ม ม. ตามตารางท ม. ม ความล ก 2 เท า ของ มาตรฐาน ยอมให ม ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งานทางเด ยวได ข อ ข อยกเว น 1, 2 หน า

35 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน (แรงต า) I > 1200A และต กว าง > 1.80ม. 2 เท า ของมาตรฐาน ด านหน าแผงบร ภ ณฑ เป นท ว างไม ม ส งก ดขวางหร อ ความล กเป น 2 เท าของมาตรฐาน ม ทางเข าทางเด ยวได ข อ ข อยกเว น 2 หน า

36 ท ว างเพ อปฏ บ ต งานต องเพ ยงพอสาหร บการเป ด ประต ต หร อฝาต ได อย างน อย 90 องศาในท กกรณ >90 องศา พ นท ว างไม เพ ยงพอให เป ดฝา ได 90 องศา ข อ หน า

37 แสงสว างเหน อท ว างเพ อปฏ บ ต งาน -เมนสว ตช แผงสว ตช และแผงย อยหร อเคร องควบค มมอเตอร เม อต ดต ง อย ในอาคารต องม แสงสว างบร เวณพ นท ว างเพ อปฏ บ ต งานอย างเพ ยงพอ ท จะปฏ บ ต งานได ท นท โดยท ความส องสว างเฉล ยไม น อยกว า 200 ล กซ MDB 3000A 200 ล กซ TR. 1600kVA Switchgear อ ปกรณ ไฟฟ าแรงต า ยกเว น เมนสว ตช หร อแผงย อย(เด ยวหร อกล ม)ในสถานท อย อาศ ยม ขนาดรวมก นไม เก น 100 แอมแปร ข อ หน า

38 ความส งของท ว างเพ อปฏ บ ต งาน(Head room) และระยะห างระหว างแผงสว ตช แรงต าก บเพดาน (เมนสว ตช แผงสว ตช แผงย อย เคร องควบค มมอเตอร ) 2.00ม. เพดานไม ต ดไฟ 0.60 ม. 0.90ม(เพดานต ดไฟได ) ยกเว นเพดานไม ต ดไฟหร อม แผ นก นไม ต ดไฟระหว างแผง สว ตช ก บเพดานระยะลดลง ได ต องไม น อยกว า 0.60 ม. ยกเว น เมนสว ตช หร อแผงย อยในสถานท อย อาศ ยม ขนาดรวมก นไม เก น 200 แอมแปร ข อ หน า

39 ความกว างของท ว างเพ อปฏ บ ต งานในระบบแรงส ง เป ดได 90 องศา > 0.90 ม. > 0.90 ม. > 0.90 ม. ความ ล ก ท ว างเพ อปฏ บ ต งาน ต องม ความกว างไม น อยกว า 0.90 ม.ส ง 2.00 ม.และความล ก ตามตารางท 1-2 บร ภ ณฑ ไฟฟ าแรงส ง ข อ หน า

40 ความล ก (ตารางท 2) ท ว างเพ อปฏ บ ต งานสาหร บระบบแรงส ง ความส ง 2.00ม. HV ความกว าง 0.90 ม. ท ว างเพ อปฏ บ ต งานต องส ง 2.00ม.กว าง 0.90ม. และต อง ไม น อยกว าความกว างของบร ภ ณฑ แรงส ง 40 ข อ หน า 1-21

41 ตารางท 1-2 ความล กต าส ดของท ว างเพ อปฏ บ ต งาน ระบบแรงส ง แรงด นไฟฟ า ว ดเท ยบด น ( V ) ความล กต าส ด ( ม. ) กรณ ท 1 กรณ ท 2 กรณ ท , ,501-9, , , , ตารางท 1-2 หน า

42 กรณ ท 1 : ท ว างอย ระหว างส วนท ม ไฟฟ า และว สด ฉนวนท ไม ต อลงด น 601-2,500 V 0.90m HV 2 M ไม, ว สด ฉนวน, สายไฟฟ าห มฉนวน บร ภ ณฑ ไฟฟ าแรงส ง ตารางท 1-2 หน า

43 กรณ ท 1 : ท ว างอย ระหว างส วนท ม ไฟฟ า และว สด ฉนวนท ไม ต อลงด น 25,001-75,000V 1.80m HV 2 M ไม, ว สด ฉนวน, สายไฟฟ าห มฉนวน บร ภ ณฑ ไฟฟ าแรงส ง ตารางท 1-2 หน า

44 กรณ ท 2 : ท ว างอย ระหว างส วนท ม ไฟฟ า และส วนท ต อลงด น V 1.20m HV 2 M ส วนท ต อลงด น เช น คอนกร ต อ ฐ ผน งกระเบ อง บร ภ ณฑ ไฟฟ า ตารางท 1-2 หน า

45 กรณ ท 2 : ท ว างอย ระหว างส วนท ม ไฟฟ า และส วนท ต อลงด น 2,501-9,000V 1.50m HV 2 M ส วนท ต อลงด น เช น คอนกร ต อ ฐ ผน งกระเบ อง บร ภ ณฑ ไฟฟ า ตารางท 1-2 หน า

46 กรณ ท 2 : ท ว างอย ระหว างส วนท ม ไฟฟ า และส วนท ต อลงด น 9,001-25,000V 1.80m HV 2 M ส วนท ต อลงด น เช น คอนกร ต อ ฐ ผน งกระเบ อง บร ภ ณฑ ไฟฟ า ตารางท 1-2 หน า

47 กรณ ท 2 : ท ว างอย ระหว างส วนท ม ไฟฟ า และส วนท ต อลงด น 25,001-75,000V 2.50m HV 2 M ส วนท ต อลงด น เช น คอนกร ต อ ฐ ผน งกระเบ อง บร ภ ณฑ ไฟฟ า ตารางท 1-2 หน า

48 กรณ ท 3 : ส วนท ม ไฟฟ าอย ท ง 2 ด านของท ว าง 2,501-9,000V 1.80m HV HV 2 M ส วนท ต อลงด น เช น คอนกร ต อ ฐ ผน งกระเบ อง บร ภ ณฑ ไฟฟ า ตารางท 1-2 หน า

49 กรณ ท 3 : ส วนท ม ไฟฟ าอย ท ง 2 ด านของท ว าง 9,001-25,000V 2.80m HV HV 2 M ส วนท ต อลงด น เช น คอนกร ต อ ฐ ผน งกระเบ อง บร ภ ณฑ ไฟฟ า ตารางท 1-2 หน า

50 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งานสาหร บระบบแรงส ง ทางเข าท ว างต องม อย างน อย 1ทาง ส ง 2.00ม. กว าง 0.60ม. HV.SWITCH GEAR ท ว างเพ อปฏ บ ต งาน เม อม ต วนาเปล อยไม ว าระด บแรงด นใดหร อต วนาห มฉนวนท ม แรงด น >1000V อย ใกล ทางเข า ต องม การก นตามข อ ข อ หน า 1-21 ทางเข า 50

51 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน (แรงส ง) ด านหล งปฏ บ ต งานเม อปลดวงจรไฟฟ าแล ว กว าง 0.75 ม. ทางเข า 0.60ม. แผงสว ตช และ แผงควบค ม กว าง >1.80 ม. 0.60ม. ทางเข า ต กว างเก น 1.80 ม.ต องม ทางเข าอย างน อย 2 ทาง กว าง 0.60ม. ส ง 2.00 ม. ข อ หน า 1-22 ข อยกเว น หน า

52 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน (แรงส ง) ส วนท ม ไฟฟ า และเป ดโล ง และอย ใกล ก บ ทางเข าท ว างเพ อ ปฏ บ ต งานต องม การก น ตาม แผงสว ตช และแผงควบค ม กว าง > 1.80ม. 2 เท าของ มาตรฐาน ไม ม ส ง ก ดขวาง ม ทางเข า กว าง0.60 ม. ส ง2.00 ม. ยอมให ม ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งานทางเด ยวได ถ าหน าต ไม ม ส งก ดขวางหร อม ท ว างเป น 2 เท า ข อ ข อยกเว น หน า

53 ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งาน(แรงส ง) ต กว าง เก น 1.80 ม. HV.SWITCHGEAR ทางเข า 1 ทาง HV.SWITCHGEAR ไม ก ดขวาง หร อเป น2เท า ของมาตรฐาน ยอมให ม ทางเข าท ว างเพ อปฏ บ ต งานทางเด ยวได ข อ ข อยกเว น หน า

54 ต องม บ นไดถาวรท เหมาะสมเข าไปย งถ งท ว างเพ อปฏ บ ต งาน กรณ บร ภ ณฑ แรงส งต ดต งแบบยกพ น ช นลอย กรณ ท 1 กรณ ท m HV 1.80 m บ นไดถาวร บร ภ ณฑ ไฟฟ าแรงส ง ส วนท ต อ ลงด น ทางเข าถ งท ว าง กรณ บร ภ ณฑ แรงส งต ดต ง แบบยกพ น ช นลอย แรงด น 22 kv ข อ ตารางท 2 หน า

55 ต องม บ นไดถาวรท เหมาะสมเข าไปย งถ งท ว างเพ อปฏ บ ต งาน กรณ บร ภ ณฑ แรงส งต ดต งแบบยกพ น ช นลอย กรณ ท 1 กรณ ท m? HV 1.80 ม.? บ นไดถาวร บร ภ ณฑ ไฟฟ าแรงส ง ทางเข าถ งท ว าง กรณ บร ภ ณฑ แรงส งต ดต ง แบบยกพ น ช นลอย แรงด น 33 kv ข อ ตารางท 1-2 หน า 1-22 ส วนท ต อ ลงด น 55 3 =

56 - ต องม บ นไดถาวรเข าไปย งถ งท ว างเพ อปฏ บ ต งาน กรณ บร ภ ณฑ แรงส งต ดต งแบบยกพ น ช นลอย กรณ ท 1 กรณ ท m 2.50 ม. HV บ นไดถาวร ส วนท ต อ ลงด น บร ภ ณฑ ไฟฟ าแรงส ง 69 kv ข อ ตารางท 1-2 หน า = 56

57 ระยะห างหม อแปลง 1.0 ม. 1.0 ม. 1.0 ม. TR1 0.6 ม. TR2 1.0 ม. 1.0 ม. 1.0 ม. ระยะห างระหว างหม อแปลงก บผน งหร อประต ห องหม อแปลง ต องไม น อยกว า 1.00 ม.และระหว างหม อแปลง 0.60 ม. ข อ หน า

58 ระยะห างระหว างหม อแปลงก บผน งหร อประต ห องหม อแปลง ต องไม น อยกว า 1.00 ม.และระหว างหม อแปลง 0.60 ม. ข อ หน า

59 0.6 ม. 0.6 ม. ท ว างเหน อหม อแปลงหร อเคร องห อห มต องไม น อยกว า 0.60 ม. ข อ หน า

60 แสงสว างเหน อท ว างเพ อปฏ บ ต งาน ต องม แสงสว างเพ ยงพอเหน อพ นท ว างเพ อปฏ บ ต งาน โดยท ความส อง สว างเฉล ยไม น อยกว า 200 ล กซ และจ ดให สามารถซ อมหร อเปล ยน ดวงโคมได โดยไม เก ดอ นตรายจากส วนท ม ไฟฟ า MDB 3000A 200 ล กซ TR. 1600kVA Switchgear อ ปกรณ ไฟฟ าแรงส ง ข อ หน า

61 ส วนท ม ไฟฟ าและเป ดโล ง ส วนท ม ไฟฟ าและเป ดโล งฃ งไม ม การก น ถ าอย เหน อพ นท ปฏ บ ต งานต องต ดต งอย ในระด บส งไม น อยกว าท กาหนดใน ตารางท 1-3 ตารางท 3 ระด บความส งของส วนท ม ไฟฟ าและไม ม ท ก น แรงด นไฟฟ าระหว างสายเส นไฟ(V) 1,000-7, ,501-35, ระด บความส ง(m.) >35, (m/kV) ข อ หน า

62 ส วนท ม ไฟฟ าและเป ดโล งซ งไม ม การก น บ สบาร 22, 33 kv ท เป ดโล ง 2.90 m. ระด บความส งของส วนท ม ไฟฟ าและไม ม ท ก นเหน อพ นท ปฏ บ ต งาน ข อ หน า ตารางท 1-3 หน า 1-21

63 เคร องห อห มและ การก นส วนท ม ไฟฟ า แรงต า ส วนท ม ไฟฟ าของบร ภ ณฑ เก น 50 V ข นไป ต องม การก นหร อม เคร องห อห มเพ อป องก นการ ส มผ สส วนท ม ไฟฟ าโดยบ งเอ ญ ข อ ตอน ก. หน า

64 เคร องห อห มหร อท ล อม(Enclosure) หมายถ งกล องหร อกรอบของเคร อง สาเร จหร อร วหร อผน งท ล อมรอบการต ดต ง เพ อป องก นบ คคลม ให ส มผ สก บส วนท ม แรงด นไฟฟ าหร อป องก นบร ภ ณฑ ไม ให เส ยหาย ข อ 1.35 หน า 1-6 ข อ หน า

65 เคร องห อห มและการก นส วนท ม ไฟฟ าแรงต า ถ าใช เคร องห อห ม ต องเป นโลหะ ป าย หร อเคร องหมายเต อนภ ย ช องเป ดต องม ขนาดหร ออย ใน ตาแหน งท บ คคลอ นไม อาจส มผ ส ส วนท ม ไฟฟ าได โดยบ งเอ ญ หร อไม อาจนาโลหะไปส มผ สส วนท ม ไฟฟ า ได โดยบ งเอ ญ อย ในห องหร อเคร องห อห มท ม ล กษณะคล ายก นซ งอน ญาต ให เข าได เฉพาะผ เก ยวข องเท าน น ข อ หน า 1-23,

66 การห อห มและก นส วนท ม ไฟฟ าแรงต า อน ญาตให เข าเฉพาะ บ คคลท เก ยวข อง อย ในสถานท ซ งม แผงหร อร วตาข ายท ถาวรและเหมาะสม ข อ หน า

67 เคร องห อห มและ การก นส วนท ม ไฟฟ า แรงส ง ตอน ข. หน า

68 การห อห มและก นส วนท ม ไฟฟ าแรงส ง กรณ การต ดต งทางไฟฟ าในห องท ป ดล อม(กาแพง ผน ง ร ว) ป ายเต อน 2 เมตร ก ญแจ ม การป ดก นทางเข าท เหมาะสมและส งไม น อยกว า 2 ม. ข อ ข อ1.105 หน า 1-24,1-25 อน ญาตให เข าได เฉพาะผ เก ยวข อง 68

69 การห อห มและก นส วนท ม ไฟฟ าแรงส ง กรณ ต ดต งภายในอาคาร เคร องห อห ม ต องเป นโลหะ ม ป ายหร อเคร องหมาย เต อนภ ย ช องระบายอากาศต องออกแบบ ให ว ตถ จากภายนอกท อาจลอด เข าไปให เบ ยงเบนพ นไปจาก ส วนท ม ไฟฟ า ข อ หน า 1-22,

70 เคร องหมาย เต อนภ ย การห อห มและก นส วนท ม ไฟฟ าแรงส ง กรณ ต ดต งภายนอกอาคาร 1 เมตร 1 เมตร 2 เมตร อ นตราย ไฟฟ าแรงส ง ก ญแจ ในสถานท ท บ คคลท วไปเข าถ งได ต องอย ในเคร องห อห มหร อม ท ล อม ข อ หน า

71 เสาไฟฟ า 1.2 ม. 1.0 ม. 1.0 ม. หม อแปลง หล กด น วงสายด น 1.0 ม. 1.0 ม. หล กด นสาหร บสายน วทร ล ร วตาข าย ระยะห างหม อแปลงก บร วหม อแปลง 71

72 ต วอย างต างๆ ต วอย างท 1 จงหาขนาดต าส ดห องเคร องไฟฟ า ผน ง คอนกร ต สาหร บต ดต งอ ปกรณ ด งน ต ไฟฟ าแรงด นส งระบบ 24 kv ขนาด 1.50x1.50x2.20 เมตร หม อแปลง DRY TYPE 24 kv (HV) ม เคร องห อห มขนาด 2.50x2.00x2.50 เมตร ต ไฟฟ าแรงด นต า 400/230 V ขนาด 3.00x1.00x2.20 เมตร โดยท ด านหน าเป นด านท ต องไปปฏ บ ต งาน (ด งร ป) 72

73 ผน งคอนกร ต HV TR ด านหน า MDB - HV 24kV = L1.50m. x W1.50m. x H2.20m. - TR 24kV = L2.50m. xw2.00m. XH2.50m. - MDB380V = L3.00m. xw1.00m. xh2.20m. 73

74 m m. HV 24kV TR 24kV MDB 0.60m m. ด านหน า ความยาวห องต าส ด = = 8.20 m. ความกว างห องต าส ด = = 4.80 m. 74

75 m HV TR MDB 3.10 ความส งห องต าส ด = ม. = 3.10 m. 75

76 HV TR MDB HV + TR + MDB = ความยาวห อง TR 1.80 = ความกว างห อง - TR = ความส งห อง 76

77 ต วอย างท 2 จงหาขนาดต าส ดห องเคร องไฟฟ า ผน ง คอนกร ต สาหร บต ดต งอ ปกรณ จานวน 2 ช ด แต ละช ดม รายละเอ ยด ด งน ต ไฟฟ าแรงด นส งระบบ 33 kv ขนาด 1.50x1.50x2.20 เมตร หม อแปลง DRY TYPE 33 kv (HV) ม เคร องห อห มขนาด 2.50x2.00x2.50 เมตร ต ไฟฟ าแรงด นต า 400/230 V ขนาด 3.00x1.00x2.20 เมตร โดยท ด านหน าเป นด านท ต องไปปฏ บ ต งาน (ด งร ป) 77

78 ผน งคอนกร ต HV1 TR1 MDB1 HV2 TR2 MDB2 ด านหล ง 78

79 ต แรงส งกว าง 1.90 ม HV1 TR1 MDB ด านหน า = 2.00 HV2 TR2 MDB ความยาวห องต าส ด = = 8.20 m. ความกว างห องต าส ด = = 8.80 m. 79

80 HV1 TR MDB HV2 TR2 MDB ความส งห องต าส ด = ม. = 3.10 m. 80

81 ต วอย างท 3 จงหาระยะต าส ดของท ว างเพ อปฏ บ ต งานซ งม บร ภ ณฑ ไฟฟ าแรงต า 400 V ขนาด 2000 A ต กว าง 4.00 ม. 2 ช ด ด งร ป ม การปฏ บ ต งานด านหน าส วนด านหล งม การ ปฏ บ ต งานเม อปลดวงจรไฟฟ าออกแล ว ผน งก ออ ฐ a MDB1 d b ด านหน า ทางเข า MDB2 c= 1.00 ม. e 81

82 ผน งก ออ ฐ a MDB1 b MDB2 c= 1.00 ม. ด านหน า ก. a = 0.75 ม., b = 1.50 ม.,c = 0.75 ม., d =1.05 ม., e = 1.10 ม. ข. a = 0.75 ม., b = 1.80 ม.,c = 0.75 ม., d =1.05 ม., e = 1.10 ม. ค. a = 0.75 ม., b = 2.10 ม.,c = 1.05 ม., d =1.00 ม., e = 1.00 ม. ง. a = 1.05 ม., b = 3.00 ม.,c = ถ กต อง, d =0.60 ม.,e = 0.60 ม. จ. a = 0.75 ม., b = 2.40 ม.,c แก ไขเป น 0.75 ม., d =1.10 ม., e = 1.10 ม. d e ทางเข า ตอบ ข อจ. (วสท.หน า19 ข อยกเว นท 2,หน า 20 ตารางท 1-1 และ ข อยกเว นท 3) 82

83 การทาเคร องหมายระบ เคร องปลดวงจร เคร องปลดวงจรท ใช สาหร บมอเตอร เคร องใช ไฟฟ า สายเมน สายป อนหร อวงจร ย อยท กเคร องต องทาเคร องหมายระบ ว ตถ ประสงค ให ช ดเจนต ดไว ท เคร องปลด วงจรหร อใกล ก บเคร องปลดวงจรน นอกจากว าตาแหน งและการจ ดเคร องปลด วงจรน น ช ดเจนอย แล ว เคร องหมายต องช ดเจนและทนต อสภาพแวดล อม ข อ หน า 1-25

84 ตอน ง. ระยะห างทางไฟฟ า (Electrical Clearance) ในการต ดต งสายไฟฟ า ตอน ง. หน า 1-25 ตอน ง. หน า

85 ระยะห างทางไฟฟ า ในการต ดต งสายไฟฟ าต องม ระยะห างไม น อยกว า ตามท กาหนด ด งน - ระยะห างในแนวนอน(Horizontal Clearance) ให ใช ค าตามตาราง ท 1-4 ( หน า 1-28) - ระยะห างในแนวด ง(Vertical Clearance) ให ใช ค าตามตารางท 1-5 (หน า 1-29 ถ ง 1-32) - ระยะห างในแนวเฉ ยง(Diagonal Clearance) ให เป นไปตามข อกาหนดของแต ละการไฟฟ าฯ ข อ หน า

86 3.1) สายห มฉนวนแรงต าต เกล ยวก บสายน วทร ลเปล อย = Service Drop Conductor(SC) 3.2) สายห มฉนวนแรงต า = Weather Proof Conductor(AWC) 3.3) สายห มฉนวนแรงส งไม เต มพ ก ด = Partially Insulated Conductor(APC or PIC) 3.4) สายห มฉนวนแรงส ง 2 ช นไม เต มพ ก ด = Spaced Aerial Cable (SAC or ASC) 3.5) สายห มฉนวนแรงส งเต มพ ก ดต เกล ยว = Fully Insulated Cable FIC or AFC or PAC 3.6) สายเปล อย = Bare Conductor (BC) เช น AAC 86

87 ระยะห างต าส ดตามแนวนอนระหว างสายไฟฟ าก บส งก อสร างต างๆ สาหร บสายไฟฟ าแรงด น11-33kV ส งท อย ใกล สายไฟฟ า 1.1 ผน งด านป ดของอาคาร สะพานลอยคอนข ามถนน ป ายโฆษณาท ต ดก บอาคาร 1.2 ผน งด านเป ดของอาคาร o ฉะเฉล ยงหร อระเบ ยง o สะพานท กชน ดส าหร บ ยานพาหนะ o ส งก อสร างอ นๆ ชน ดสายไฟฟ า/ระยะห าง(เมตร) AAC PIC SAC FIC มาตรฐาน ว.ส.ท ตารางท 1-4 หน า

88 ระยะห างต าส ดตามแนวนอนระหว างสายไฟฟ าก บส งก อสร างต างๆ สาหร บสายไฟฟ าชน ดเปล อย แรงด น kV ส งท อย ใกล สายไฟฟ า 1.1 ผน งด านป ดของอาคาร สะพานลอยคอนข ามถนน ป ายโฆษณาท ต ดก บอาคาร 1.2 ผน งด านเป ดของอาคาร ฉะเฉล ยงหร อระเบ ยง สะพานท กชน ดสาหร บยานพาหนะ ส งก อสร างอ นๆ แรงด นไฟฟ า/ระยะห าง(เมตร) 69kV 115kV 230kV มาตรฐาน ว.ส.ท ตารางท 1-4 หน า

89 ระยะห างต าส ดตามแนวด งระหว างสายไฟฟ า ก บส งก อสร างต างๆ สาหร บสายไฟฟ าแรงด น11-33kV ส งท อย ใกล สายไฟฟ า 2.1 เหน อทางส ญจร สาหร บ คน รถยนต หร อ ยานพาหนะอ น ส งไม เก น 2.45 เมตร 2.2 เหน อทางส ญจร สาหร บ รถยนต และรถบรรท ก หร อ ยานพาหนะอ น ส งไม เก น 4.30 เมตร ชน ดสายไฟฟ า/ระยะห าง(เมตร) AAC PIC SAC FIC มาตรฐาน ว.ส.ท ตารางท 1-5 หน า

90 ระยะห างต าส ดตามแนวด งระหว างสายไฟฟ า ก บส งก อสร าง สาหร บสายไฟฟ าชน ดเปล อย แรงด น kV ส งท อย ใกล สายไฟฟ า ต างๆ แรงด นไฟฟ า/ระยะห าง(เมตร) 69kV 115kV 230kV 2.1 เหน อทางส ญจร สาหร บ คน รถยนต หร อ ยานพาหนะอ น ส ง ไม เก น 2.45 เมตร เหน อทางส ญจร สาหร บ รถยนต และรถบรรท ก หร อ ยานพาหนะ อ น ส งไม เก น 4.30 เมตร มาตรฐาน ว.ส.ท ตารางท 1-5 หน า

91 ระยะห างต าส ดตามแนวด งระหว างสายไฟฟ า ก บส งก อสร างต างๆ สาหร บสายไฟฟ าแรงด น11-33kV ส งท อย ใกล สายไฟฟ า ชน ดสายไฟฟ า/ระยะห าง(เมตร) AAC PIC SAC FIC 2.5 เหน อหล งคาหร อระเบ ยง ไม ม คนเด นหร อเข าถ งได ม คนเด นหร อสามารถเข าถ งได เหน อสะพานลอยคนเด น ข ามถนน ไม ม หล งคา ม หล งคา มาตรฐาน ว.ส.ท ตารางท

92 ระยะห างต าส ดตามแนวด งระหว างสายไฟฟ า ก บส งก อสร างต างๆ ส งท อย ใกล สายไฟฟ า 2.8 ข ามทางรถไฟหร อ รถไฟฟ า(เหน อระด บส นราง) 2.9 ใต สะพานท ม ยานพาหนะว งผ าน สาหร บสายไฟฟ าแรงด น11-33kV ชน ดสายไฟฟ า/ระยะห าง(เมตร) AAC PIC SAC FIC ไม อน ญาต ไม อน ญาต เหน อเสาไฟถนนและ เสาส ญญาณไฟจราจรต างๆ มาตรฐาน ว.ส.ท ตารางท 1-5 หน า

93 ระยะห างต าส ดตามแนวด งของสายไฟฟ าเหน อพ น ระบบแรงต า (_) = เขตทางหลวง แรงด นไม เก น 1 kv 3.60 ม ม ม ม ม. (6.00ม.) ตาราง 1-5 หน า 1-29,30 ข อ 2.1 ข อ 2.4 ข อ 2.2 ข อ สายห มฉนวนแรงต าต เกล ยว ก บสายน วทร ลเปล อย 3.1) 4.90 ม ม. ทางส ญจร สาหร บคน รถยนต ผ าน คลองหร อ แหล งน า ไม ม เร อผ าน ทางส ญจร ม รถยนต รถบรรท กผ าน แหล งน ากว าง ไม เก น 50 เมตร ม เร อผ าน

94 ระยะห างต าส ดตามแนวนอนระหว างสายไฟฟ า ก บ ส งก อสร าง ผน งด านป ด หร อป ายโฆษณา สะพานลอยคนข าม 1.5 เมตร 1.5 เมตร สายเปล อย ท ระด บ kv ข อ 1.1 ตารางท 1-4 หน า

95 ระยะห างต าส ดตามแนวนอนระหว างสายไฟฟ า ก บ ส งก อสร าง ผน งด านเป ด,เฉล ยง ระเบ ยง เสาไฟถนน 1.8 เมตร 1.8 เมตร สายเปล อย ท ระด บ kv ข อ 1.2 ตารางท 1-4 หน า

96 ระยะห างต าส ดตามแนวด งระหว างสายไฟฟ า ก บ ส งก อสร างอ นๆ เหน อหล งคาอาคารท ไม ม คนเด น เหน อหล งคาระเบ ยงท คนสามารถเข าถ งได 3 เมตร 4.6 เมตร สายเปล อย ท ระด บ kv ข อ 2.5 ตารางท 1-5 หน า

97 ระยะห างต าส ดตามแนวด งระหว างสายไฟฟ า สะพานลอยคนข ามท ไม ม หล งคา 4.6 เมตร ก บ ส งก อสร างอ นๆ สะพานลอยคนข ามท ม หล งคา 3 เมตร สายเปล อย ท ระด บ kv ข อ 2.6 ตารางท 1-5 หน า

98 ระยะห างต าส ดตามแนวด งระหว างสายไฟฟ า ก บ ส งก อสร างอ นๆ ระยะเหน อป าย, เสาว ทย 2.4 เมตร 2.4 เมตร สายเปล อย ท ระด บ kv ข อ 2.7 ตารางท 1-5 หน า

99 ระยะห างต าส ดตามแนวด งระหว างสายไฟฟ า ก บ ส งก อสร างอ นๆ ใต สะพานท ม ยานพาหนะว งผ าน ไม อน ญาตให ต ดต ง สายเปล อย ท ระด บ kv ข อ 2.9 ตารางท 1-5หน า

100 ระยะห างต าส ดตามแนวนอนระหว างสายไฟฟ า ก บ ส งก อสร าง 1.80 ม. ผน งด านป ด หร อป ายโฆษณา ท ต ดก บอาคาร สายเปล อย ท ระด บ 69 kv ข อ 1.1 ตาราง 1-4 หน า

101 ระยะห างต าส ดตามแนวนอนระหว างสายไฟฟ า ก บ ส งก อสร าง (เมตร) 2.13ม. 2.13ม. ผน งด านเป ด เฉล ยงระเบ ยง ท ม คนเข าถ งได สายเปล อย ท ระด บ 69 kv ข อ 1.2 ตาราง 1-4 หน า

102 ระยะห างต าส ดตามแนวด งระหว างสายไฟฟ า ก บ ส งก อสร าง เหน อสะพานลอย คนเด นข ามถนน 4.9 ม. ท ไม ม หล งคา Hi! สายเปล อย ท ระด บ 69 kv ข อ 2.6 ตาราง 1-5 หน า 1-31

103 ระยะห างต าส ดตามแนวด งระหว าง สายไฟฟ า ก บ ส งก อสร าง เหน อหล งคาสะพานลอย คนเด นข ามถนน 3.4 ม. สายเปล อย ท ระด บ 69 kv ข อ 2.6 ตาราง 1-5 หน า

104 BC,PIC,SAC (_) = เขตทางหลวง (_)* = เขตทางหลวง เฉพาะ 33kV AWC 6.10 (7.50) (9.00)* 5.50 (6.00) 5.50 (6.00) SC เหน อทางส ญจร ทางหลวง ม รถยนต รถบรรท ก ส งไม เก น4.3ม.ผ าน แรงด น kv ข อ 2.2 ตารางท 1-5 หน า

105 ข อกาหนดการเด นสายและว สด การต ดต งใต ด น ในการต ดต งบ อพ กสายหร อ ท อร อยสายเคเบ ลใต ด น ให พ จารณาระยะห างบ อพ ก สายหร อท อร อยสายเคเบ ล ใต ด นก บระบบ สาธารณ ปโภคต างๆ ด วย (ด ภาคผนวก ค.) ข อ หน า

106 ระยะห างในการต ดต งระบบไฟฟ าก บ ระบบส อสาร ภาคผนวก ค. ระยะห างในการต ดต งระบบไฟฟ าก บระบบอ นๆ ระยะห างในการต ดต งระบบไฟฟ าก บ ระบบสาธารณ ปโภคต างๆ ภาคผนวก ค.หน า ค-1

107 น ยามและข อกาหนดท วไป ระยะห างในการต ดต งระบบไฟฟ าก บระบบส อสาร ชน ดของการต ดต ง ระยะห างต าส ด A (มม.) ไม ม แผ นก น หร อม แผ นก นท เป น แผ นก นท ไม ใช โลหะ อล ม เน ยม แผ นก นท เป นเหล ก สายไฟฟ าท ไม ม ช ลด ก บ สายเคเบ ล ระบบสารสนเทศท ไม ม ช ลด สายไฟฟ าท ไม ม ช ลด ก บสายเคเบ ล ระบบสารสนเทศท ม ช ลด 1) สายไฟฟ าท ม ช ลด ก บ สายเคเบ ล ระบบสารสนเทศท ไม ม ช ลด สายไฟฟ าท ม ช ลด ก บ สายเคเบ ล ระบบสารสนเทศท ม ช ลด 1) ภาคผนวก ค.หน า ค-1 107

108 น ยามและข อกาหนดท วไป ระยะห างในการต ดต งระบบไฟฟ าก บระบบส อสาร สายเคเบ ลระบบสารสนเทศท ม ช ลด ต องเป นไปตามมาตรฐาน EN สายเคเบ ลระบบสารสนเทศไม ควรต ดต งอย ใกล ก นก บหลอด ชน ดปล อยประจ (Electric Discharge) (เช น หลอดฟล ออ เรสเซนต เป นต น) หาก จาเป นต องต ดต ง ใกล ก นต องม ระยะห างจากก นไม น อยกว า 130 มม. ภาคผนวก ค.หน า ค-1 108

109 ระบบน า ระบบน าเส ย น ยามและข อกาหนดท วไป ระยะห างในการต ดต งระบบไฟฟ าก บระบบสาธารณ ปโภคต างๆ ระบบสาธารณ ปโภคต างๆ ระยะห างระหว างบ อพ กสายหร อท อร อย สายเคเบ ลใต ด นก บระบบสาธารณ ปโภค ต างๆ (เมตร) ท อร อยสายเคเบ ลใต บ อพ กสาย ด น บ อพ กน า แนวขนาน ท อน าความด นส งหล ก แนวต ดก น ท อน าความด นส งหล ก แนวขนาน ท อน าอ นๆ แนวขนาน บ อพ กน าเส ย แนวขนาน ท อน าเส ยหล ก แนวต ดก น ท อน าเส ยหล ก แนวขนาน ภาคผนวก ค.หน า ค-2 109

110 น ยามและข อกาหนดท วไป ระยะห างในการต ดต งระบบไฟฟ าก บระบบสาธารณ ปโภคต างๆ ฐานรากอาคาร แนวขนาน ระบบไฟฟ า S > 1.52 ม. ท อน าเส ยหล ก S > 1.52 ม. S > 0.91 ม. ระบบน าเส ย S > 1.52 ม. ท อน าความด นส งหล ก S > 0.91 ม. ระบบน า ภาคผนวก ค.หน า ค-2 110

111 น ยามและข อกาหนดท วไป ระยะห างในการต ดต งระบบไฟฟ าก บระบบสาธารณ ปโภคต างๆ ระบบก าซธรรมชาต ระบบไอน า ระบบสาธารณ ปโภคต างๆ บ อพ กก าซธรรมชาต แนวขนาน ท อก าซธรรมชาต ความด นส ง แนวต ดก น ท อก าซธรรมชาต ความด นส ง แนวขนาน ระยะห างระหว างบ อพ กสายหร อท อร อยสาย เคเบ ลใต ด นก บระบบสาธารณ ปโภคต างๆ (เมตร) ท อร อยสายเคเบ ลใต ด น บ อพ กสาย ท อก าซอ นๆ แนวขนาน บ อพ กไอน าหร อแหล งความ ร อน ท อไอน าความด นส ง ภาคผนวก ค.หน า ค-2 111

112 น ยามและข อกาหนดท วไป ระยะห างในการต ดต งระบบไฟฟ าก บระบบสาธารณ ปโภคต างๆ ฐานราก อาคาร แนวขนาน ระบบไฟฟ า S > 1.52 ม. S > 1.52 ม. ท อก าซความด นส ง ระบบก าซธรรมชาต S > 0.91 ม. S > 4.57 ม. ระบบไอน า S > 4.57 ม. ท อไอน าความด นส ง ภาคผนวก ค.หน า ค-2

113 น ยามและข อกาหนดท วไป ระยะห างในการต ดต งระบบไฟฟ าก บระบบสาธารณ ปโภคต างๆ ระบบสาธารณ ปโภคต างๆ ระยะห างระหว างบ อพ กสายหร อท อร อยสายเคเบ ล ใต ด นก บระบบสาธารณ ปโภคต างๆ (เมตร) ท อร อยสายเคเบ ลใต ด น บ อพ กสาย เคเบ ลโทรศ พท เคเบ ล บ อพ กเคเบ ลโทรศ พท เคเบ ลท ว ท ว หร อใยแก วน าแสง หร อใยแก วน าแสง เคเบ ลโทรศ พท เคเบ ลท ว หร อ ใยแก วน าแสง แนวต ดก น เคเบ ลโทรศ พท เคเบ ลท ว หร อ ใยแก วน าแสงแนวขนาน ห วก อกน าด บเพล งแนวขนาน ขอบถนนแนวขนาน ฐานรากอาคารแนวขนาน เสาค าคอนกร ต ภาคผนวก ค.หน า ค-2

114 น ยามและข อกาหนดท วไป ระยะห างในการต ดต งระบบไฟฟ าก บระบบสาธารณ ปโภคต างๆ ฐานรากอาคาร แนวขนาน S > 0.91 ม. S > 1.52 ม. S > 0.91 ม. บ อพ กระบบโทรคมนาคม S > 0.15 ม. ห วก อกน าด บเพล ง ระบบไฟฟ า ภาคผนวก ค.หน า ค-2 114

ค ม อแผนการจ ดการความร

ค ม อแผนการจ ดการความร ค ม อแผนการจ ดการความร เร อง การด แล บาร งร กษา และซ อมบาร งไฟฟ าแสงสว าง จ ดทาโดย สาน กทางหลวงท 10 (ส พรรณบ ร ) คานา ค ม อการจ ดทาแผนการจ ดการความร ฉบ บน จ ดท าข นเพ อสร างความร ความเข าใจและให แนวทางในการ

More information

แผนปฏ บ ต การลดการใช พล งงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ราชบ ณฑ ตยสถาน

แผนปฏ บ ต การลดการใช พล งงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ราชบ ณฑ ตยสถาน แผนปฏ บ ต การลดการใช พล งงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ราชบ ณฑ ตยสถาน ค าน า ตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๐ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให หน วยงานราชการด าเน นมาตรการลดใช พล งงานลงให ได อย างน อยร อยละ ๑๐ เม อเปร

More information

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว เอกสารเผยแพร ก มภาพ นธ 2557 เอกสารประกอบการประช มร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อม (Public Scoping) (ค.1) การศ กษาและจ ดท ารายงาน การว

More information

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม การพ ฒนาโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคาโครงสร าง บ านคอนกร ตเสร มเหล ก The Analysis and Structural Concrete Home Price Estimate Reinforce Development น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรมก

More information

บทท 2 น าหน กท กระท าต อโครงสร าง

บทท 2 น าหน กท กระท าต อโครงสร าง น าหน กบรรท กในสภาพความเป นจร งน น น าหน กท กระท าต อโครงสร างม อย ด วยก นในหลายร ปแบบและหลายล กษณะ ท งน โดยภาพรวมแล วข นอย ก บล กษณะ หร อประเภทของโครงสร าง สภาพการใช งานของโครงสร าง สภาพและล กษณะภ ม ประเทศของแต

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ องค การบร หารส วนตาบลทราย ม ล อาเภอสว างแดนด น จ งหว ดสกลนคร ส วนท 1 บทนา สารบ ญ หน า ส วนท 1 คานา ว ตถ ประสงค ของแผนการดาเน นงาน 1 ข นตอนการจ ดทาแผนการดาเน

More information

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข ท ปร กษา 1. ดร.นายแพทย พรเทพ ศ ร วนาร งสรรค อธ บด กรมควบค มโรค 2. นายแพทย นพพร

More information

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information

ส วนท 1 การประกอบธ รก จ

ส วนท 1 การประกอบธ รก จ สารบ ญ ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 1 2. ล กษณะการประกอบธ รก จ 12 3. ป จจ ยความเส %ยง 53 4. ทร พย ส นท %ใช ในการประกอบธ รก จ 58 5. ข อพ พาททางกฎหมาย 72 6. ข อม ลท %วไปและข

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน/โครงการส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งบประมาณ ป ๒๕๕7 1,550

รายงานผลการด าเน นงาน/โครงการส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งบประมาณ ป ๒๕๕7 1,550 รายงานผลการด าเน นงาน/ส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งาน//ก จกรรม 1. ทางพ เศษสายศร ร ช-วงแหวน รอบนอกกร งเทพมหานคร 27,022 (เง นอ ดหน น ค าจ ด กรรมส ทธ ท ด

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

โครงการศ กษา สารวจ ออกแบบระบบป องก นตล งและการข ดลอก เพ อการเด นเร อในแม นาป าส ก

โครงการศ กษา สารวจ ออกแบบระบบป องก นตล งและการข ดลอก เพ อการเด นเร อในแม นาป าส ก กระทรวงคมนาคม เอกสารประกอบการส มมนาประชาส มพ นธ เพ อช แจงผลการศ กษา โครงการศ กษา สารวจ ออกแบบระบบป องก นตล งและการข ดลอก เพ อการเด นเร อในแม นาป าส ก โดย ศ นย ว จ ยว ศวกรรมและการจ ดการน า (วาร ) มหาว ทยาล

More information

เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา

เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา 1. ความเป นมาของโครงการ เน องจากพ นท ชายฝ งทะเลภาคตะว นออกเป นท ต งของน

More information

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 (นว ตกรรมว ธ สอนว ทยาศาสตร ) แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 1 โดย นางจ ร ญญา หง าฝา ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนเทศบาล 2 (คลองจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ของ กรมการขนส งทางบก กรมการขนส งทางบก กองแผนงาน กล มแผนงานและแผนงบประมาณ โทร./โทรสาร 0 2271 844๓ โทร. ภายใน 4507 สามารถ Download ได ท เว บไซด ของกรมการขนส งทางบก

More information

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม โครงการ เตร ยมความพร อมเผช ญสถานการณ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต แผนงาน สร างและกระจายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและเป นธรรม สนองกลย ทธ สพป.กจ.๑ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรมความสาน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก

More information

SM-G900F ค ม อการใช งาน. Thai. 03/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G900F ค ม อการใช งาน. Thai. 03/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G900F ค ม อการใช งาน Thai. 03/2014. Rev.1.0 www.samsung.com เก ยวก บค ม อเล มน เคร องน ให ค ณได ร บการส อสารและความบ นเท งค ณภาพส งด วยมาตรฐานระด บส งและความเช ยวชาญทางเทคโนโลย ของซ ม ซ ง ค ม อการใช

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ๒ สารบ ญ ความเป นมาและความส าค ญ... ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ย ทธศาสตร ส าน กงานต ารวจแห งชาต... นโยบายการบร หารราชการ

More information

ค ม อบำร งปกต กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม จ ดพ มพ และเผยแพร โดย : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ มพ คร งท 3 : ม นาคม 2555 จำนวน : 1,800 เล ม ISBN

ค ม อบำร งปกต กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม จ ดพ มพ และเผยแพร โดย : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ มพ คร งท 3 : ม นาคม 2555 จำนวน : 1,800 เล ม ISBN กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ค ม อบำร งปกต จ ดพ มพ และเผยแพร โดย : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ มพ คร งท 3 : ม นาคม 2555 จำนวน : 1,800 เล ม ISBN : ล ขส ทธ กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ

More information

โครงการ โครงการส อการเร ยนการสอน ช ด สาธ ตระบบเซ นทร ลล อก ผ นาเสนอ 1 นาย ธว ชช ย ป ญญาร ตน 2 นาย ธ รณ ฐ ศร บ ร นทร

โครงการ โครงการส อการเร ยนการสอน ช ด สาธ ตระบบเซ นทร ลล อก ผ นาเสนอ 1 นาย ธว ชช ย ป ญญาร ตน 2 นาย ธ รณ ฐ ศร บ ร นทร โครงการ โครงการส อการเร ยนการสอน ช ด สาธ ตระบบเซ นทร ลล อก ผ นาเสนอ 1 นาย ธว ชช ย ป ญญาร ตน 2 นาย ธ รณ ฐ ศร บ ร นทร สาขา งานช างยนต คณะ ช างอ ตสาหกรรม โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2553

More information