ว ธ การจ ดการกากก มม นตร งส และ แนวทางปฏ บ ต สาหร บผ ใช ว สด ก มม นตร งส

Size: px
Start display at page:

Download "ว ธ การจ ดการกากก มม นตร งส และ แนวทางปฏ บ ต สาหร บผ ใช ว สด ก มม นตร งส"

Transcription

1 1 ว ธ การจ ดการกากก มม นตร งส และ แนวทางปฏ บ ต สาหร บผ ใช ว สด ก มม นตร งส น นทวรรณ ยะอน นต ศ นย จ ดการกากก มม นตร งส สถาบ นเทคโนโลย น วเคล ยร แห งชาต (องค การมหาชน)

2 กากก มม นตร งส ค ออะไร 2

3 กากก มม นตร งส : หมายถ งว สด ในร ปของแข ง ของเหลว หร อก าซ ท เป นว สด ก มม นตร งส หร อประกอบ หร อปนเป อนด วยว สด ก มม นตร งส ท ม ค าก มม นตภาพต อปร มาณ หร อก มม นตภาพรวมส งกว า เกณฑ ปลอดภ ย ท กาหนดโดยคณะกรรมการ และผ ครอบครองว สด น นไม ประสงค จะใช งานอ กต อไป และให หมายความถ งว สด อ นใดท คณะกรรมการกาหนดให เป นกากก มม นตร งส อ างอ ง : กฎกระทรวงก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การจ ดการกากก มม นตร งส พ.ศ. ๒๕๔๖ (ประกาศเม อ ๒๖ ม นาคม ๒๕๔๖) 3

4 การจ ดการกากก มม นตร งส ค ออะไร การจ ดการกากก มม นตร งส : กระบวนการดาเน นการท กข นตอน ซ งเก ยวข องในการรวบรวม การค ดแยก การจาแนก การจ ดเก บ การบาบ ด การแปรสภาพ การท งและการขจ ดกากก มม นตร งส และให หมายความรวมถ งการขนส งกากก มม นตร งส ด วย การจ ดการกากก มม นตร งส เป นการดาเน นการใดๆ เพ อป องก นการแพร กระจายของ กากก มม นตร งส ออกส สภาวะแวดล อม เพ อไม ให เก ดอ นตรายต อมน ษย และ ส งแวดล อม ท งในป จจ บ น และในอนาคตโดยไม ผล กภาระให อน ชนร นหล ง การจ ดการกากก มม นตร งส ม ได หมายถ ง การทาลายสารก มม นตร งส ให หมดส นไป ว ธ การทางเคม -ฟ ส กส สาม ญ ไม สามารถทาลายสภาพก มม นตร งส ได กระบวนการสลายต วตามธรรมชาต ของสารก มม นตร งส เท าน นท จะทา ให ก มม นตร งส ลดลงได 4

5 ว ตถ ประสงค ท วไปในการจ ดการกากก มม นตร งส - เพ อป องก นอ นตรายทางร งส ซ งอาจส งผลกระทบ ต อส งม ช ว ตและส งแวดล อมท งในป จจ บ นและ อนาคต รวมท งไม ผล กภาระให อน ชนร นหล ง 5

6 หล กการพ นฐานการจ ดการกากก มม นตร งส (Fundamental Principles of RWM) พ ท กษ ส ขภาพมน ษย พ ท กษ ส งแวดล อม ป องก นผลกระทบทางร งส ต อประเทศเพ อนบ าน พ ท กษ มน ษยชาต ในอนาคต ไม ผล กภาระให ชนร นหล ง จ ดองค กรและกฎหมายให ช ดเจน ควบค มให เก ดกากฯน อยท ส ด จ ดให สหส มพ นธ ท ด ของผ ก อให เก ดกากฯและผ จ ดกากกากฯ เตร ยมสถานท จ ดการกากฯให ปลอดภ ย

7 กากก มม นตร งส มาจากไหน? 7

8 กากก มม นตร งส จาก การใช ประโยชน จากการแพทย I: Thyroid gland Cancer 153 Sm: Bone Cancer ได แก กากของแข ง ของเหลวท เป อนสาร ก มม นตร งส และ กากต นกาเน ดร งส ป ดผน กท เล กใช

9 กากก มม นตร งส จากอ ตสาหกรรม 9 ได แก อ ปกรณ ใช ว ดระด บในกระบวนการผล ต (Level Gauging) อ ปกรณ ใช ว ดความหนาแน นของว สด (Density Gauging) อ ปกรณ ใช ว ดความช นในช นธรณ (Moisture Gauging) เป นต น

10 กากก มม นตร งส จากการศ กษาว จ ย 10 ได แก กากของแข ง ของเหลวท เป อนสารก มม นตร งส และกากต นกาเน ด ร งส ป ดผน กท เล กใช

11 กากก มม นตร งส จากสาธารณ ปโภคอ นๆ 11 ได แก สายล อฟ า (lightning preventor) อ ปกรณ จ บคว น (smoke detector)

12 การจาแนกประเภทกากก มม นตร งส International Waste Classes Waste Classes Typical Characteristics Disposal Option Very Short Lived Waste VSLW T 1/2 < 100 days, decay for clearance level No radiological restrictions Very low level waste Activity ~ 100 times clearance level and T1/2> 100 days Landfill Low level waste -Short life <30 y -Long life>30 y Activity > VLLW Alpha-emitting radionuclides < 4000 Bq/g waste Near surface Intermediate level waste package and to an overall disposal 400 Bq/g Intermediate depth Long lived radionuclides as Ra-226, C-14 and irradiated waste from reactor cores, and resulting from spent fuel reprocessing Deep geological High level waste Disused sealed source Thermal Power > 2 kw/m3 and long lived radionuclide concentrations exceeding limitations for short lived waste Sealed radiation source is no longer use Near Surface, Bole Hole (BOSS) NORM, Mining and milling waste Waste contaminated with natural radionuclides Surface mine, salt caverns, well

13 ข นตอนหล กของการจ ดการกากก มม นตร งส (Basic Steps of RWM) การกาเน ดกากก มม นตร งส (Waste Generation) ก อนการบาบ ด กากยกเว น การบ าบ ด นากล บมา ใช ใหม การแปรสภาพ การเก บช วคราว การขจ ดกาก/เก บท งถาวร (Waste Disposal)

14 ข นตอนว ธ การจ ดการกากก มม นตร งส 14 เก บรวบรวม (Collection) ค ดแยก (Segregation) การขนส ง (Transportation) การบาบ ด(Treatment) การปร บสภาพ (Conditioning) การเก บร กษากากฯ (Storage) การขจ ดท งข นส ดท าย (Disposal)

15 ข นตอนการจ ดการกากก มม นตร งส 15

16 1. ก อนการบาบ ด (Pretreatment) ค ดแยก และเก บรวบรวม (Segregation and Collection) การลดขนาด (Size Reduction) ปร บสภาพทางเคม (Chemical Adjustment) การเก บช วคราว ก อนการบาบ ด (interim storage) การชาระความเปรอะเป อน (Decontamination) 16

17 แนวปฏ บ ต ในการเก บรวบรวมและการค ดแยก การจาแนกประเภทกากตามสถานะ การควบค มให เก ดกากก มม นตร งส น อยท ส ด (Minimization of Radioactive Waste) กากของเหลว กากของแข ง กากต นก าเน ดร งส ป ดผน ก ลดปร มาณกากก มม นตร งส ท เก ดข น(Reduce) นากล บมาใช ซ า (Reuse) ส งกล บประเทศผ ผล ต (Return) 17

18 1. แนวปฏ บ ต ท วไป 1.1 หน วยงานผ ใช สารก มม นตร งส ม หน าท ในการค ดแยก เก บรวบรวม จ ดสถานท เก บกากฯ ช วคราว และจ ดการกากฯ ท เก ดข นในหน วยงาน ของตน หร อนาส งกากฯ ไปย งศ นย จ ดการกากก มม นตร งส (ศจ.) สถาบ นเทคโนโลย น วเคล ยร แห งชาต (สทน.) โดยกรอกข อม ลกากใน แบบขอร บบร การจ ดการกากก มม นตร งส ให ครบถ วนและส งศจ. 1.2 วางแผนงานการปฏ บ ต งานในท กข นตอนเพ อลดปร มาณกากฯ 1.3 ควบค มไม ให ม ขยะอ นใดท ไม ใช กากก มม นตร งส รวมปะปนอย ใน ภาชนะบรรจ กากฯ 1.4 กรณ ท กากฯม ส วนประกอบท เป นว ตถ อ นตรายต องแจ งให ศจ.ทราบ 18

19 1.5 ตรวจสอบสภาพของภาชนะบรรจ กากฯ เป นประจา 1.6 กรณ กากฯ ท เป นขยะต ดเช อ ให ปฏ บ ต ตามข นตอนของการฆ าเช อ ตามปกต ก อนนาส งกากฯ พร อมม เอกสารร บรองกระบวนการฆ าเช อ 1.7 ต ดฉลากเคร องหมายร งส ระบ ว นท รวบรวมกากฯ ปร มาณของกากฯ ชน ดและความแรงร งส ของสารก มม นตร งส (หน วยเบ กเคอเรล) บน ภาชนะบรรจ กากฯ ท กช น 1.8 กรณ กากฯ เป นต นกาเน ดร งส ป ดผน ก ให ปฏ บ ต ตามรายละเอ ยดในการ จ ดการกากต นกาเน ดร งส ป ดผน ก 1.9 ผ ใช สารก มม นตร งส ม หน าท ร บผ ดชอบในค าใช จ ายในการจ ดการ กากก มม นตร งส ท เก ดข น 19

20 ต วอย าง ฉลากกากก มม นตร งส 20

21 2. แนวปฏ บ ต ในการค ดแยกกากก มม นตร งส 2.1 กากของเหลวก มม นตร งส ให ค ดแยกออกเป น 3 ประเภท ค อ - สารละลายน า เช น น าท งในห องปฏ บ ต การร งส - สารละลายอ นทร ย เช น สารละลายซ ลท ลแลนท น าม นก าด น าม นหล อล น - ของเส ยทางการแพทย เช น เล อด ป สสาวะ ผ ใช สารก มม นตร งส ต องบรรจ กากฯ ของเหลวด งกล าว ในภาชนะแยกจากก น โดยม แนวปฏ บ ต ด งน 21

22 แนวปฏ บ ต ในการค ดแยกและเก บรวบรวม ก มม นตร งส ของเหลว บรรจ ในถ งพลาสต ก PE ขนาด 20 ล ตร พร อมฝาป ดชน ดเกล ยว ห อห มถ งพลาสต กหนาก นการร วไหล/ม แผ นซ มซ บรอง ต ดฉลากร งส

23 แนวปฏ บ ต ในการเก บพ ก/ค ดแยกกากของเหลวก มม นตร งส 23

24 2.2 กากของแข งก มม นตร งส ให ค ดแยกออกเป น 3 ประเภท ค อ - ประเภทเผาไหม ได เช น กระดาษ ผ า ไม พลาสต กPE พ เศษ: ซากส ตว ทดลอง(แช แข ง) ถ งม อยาง (ให แยกเฉพาะ) - ประเภทเผาไหม ไม ได /บดอ ดได เช น เคร องแก ว เศษโลหะ ยาง พลาสต กม ส - ประเภทเผาไหม ไม ได /บดอ ดไม ได เช น เข มฉ ดยา โลหะช นใหญ ว สด กาบ งร งส ด น ตะกอนด น กากเรซ น ช ดกรองอากาศ ผ ใช สารก มม นตร งส ต องบรรจ กากฯ ของแข งด งกล าว ในภาชนะแยกจากก น โดยม แนวปฏ บ ต ด งน 24

25 แนวปฏ บ ต ในการค ดแยกและเก บรวบรวมกากของแข ง กากของแข งท วไปบรรจ ในถ งพลาสต ก PE ใส หนา ขนาด 20 ล ตรมาเก น 5 กก. และต ดฉลากร งส เรซ น ช ดกรองอากาศ บรรจ เรซ น ในถ งพลาสต กขนาด50 ล ตร บรรจ ถ งเรซ นลงถ งพลาสต กพร อมฝาป ด ต ดฉลากร งส บรรจ ในถ งพลาสต กขนาดพอเหมาะ บรรจ ลงในกล องกระดาษ ต ดฉลากร งส

26 ต วอย างภาชนะบรรจ กากของแข ง 26

27 ต วอย างการรวบรวมกากของแข งก มม นตร งส 27

28 หมายเหต 1. เข มฉ ดยาให แยกบรรจ ในกล องพลาสต กใส ไม ม ส ชน ดเหล ยม 2. ซากส ตว ทดลองจะต องม การป องก นการเน าเส ยด วยป นขาว หร ออย ในสภาพแช แข ง 28

29 ต นกาเน ดร งส ป ดผน กท ไม ใช แล ว (Disused Sealed Radioactive Source)

30 2.3 ต นกาเน ดร งส ป ดผน กท ไม ใช แล ว ม แนวปฏ บ ต ด งน 1. ไม ถอด ท าลาย หร อเปล ยนแปลงล กษณะการผน กของภาชนะบรรจ ต นก าเน ด ร งส ป ดผน กท ไม ใช งานแล ว ให แตกต างไปจากสภาพท เป นอย เม อเร มม การ ครอบครอง 2. ห ามโอน หร อส งมอบการครอบครองให แก บ คคลอ นเว นแต บ คคลผ ร บการ โอนหร อส งมอบ จะเป นผ ได ร บอน ญาตให ใช หร อม ไว ให ครอบครองซ งต น กาเน ดร งส ป ดผน กน น ท งน ต องได ร บความเห นชอบจากคณะกรรมการก อน 3. ท าส ญญาก บผ ขายต นต นก าเน ดร งส ป ดผน กในขณะส งซ อ เพ อส งค นกากต น ก าเน ดร งส ป ดผน ก และต องน าส งเอกสารด งกล าวให พน กงานเจ าหน าท พ จารณาประกอบการออกใบอน ญาตให นาเข าต นกาเน ดร งส ป ดผน กน น 30

31 4. ในกรณ ท ไม สามารถส งค นต นก าเน ดร งส ป ดผน กไปย งบร ษ ทผ ผล ต ให ท า หน งส อขอค าแนะน าไปย งส าน กงานปรมาณ เพ อส นต พร อมช แจงเหต ผล และ แนบเอกสารการต ดต อส งค นไปพร อมก นด วย 5. เม อสถาบ นเทคโนโลย น วเคล ยร แห งชาต แจ งตอบร บด าเน นการจ ดการกาก ต นก าเน ดร งส ป ดผน กด งกล าวแล ว ในว นท น าส งกากฯ ให น าเอกสารแบบ พ.ป.ส4 ต นฉบ บมาด วย เพ อขอยกเล กการครอบครองต นก าเน ดร งส ท สาน กงานปรมาณ เพ อส นต ในกรณ ไม ม การดาเน นการตาม (๒)ต องส งกากน นค นไปย งผ ผล ตโดยเร วท งน ต อง ไม เก น ๑ ป น บแต ว นท แจ งให พน กงานเจ าหน าท ทราบถ งการหมดอาย การใช งานและ ต องนาส งสาเนาหล กฐานการส งค นต อ ปส. ภายใน ๑๕ ว นน บแต ว นท ส งค นกากน น 31

32 หมายเหต กรณ นาส งต นกาเน ดร งส ท ไม ใช งานแล วเอง ต องม เจ าหน าท ท ร บผ ดชอบควบค มมาด วยโดยใช รถท ใช ขนส งเฉพาะก จ ห ามใช รถขนส งสาธารณะ รถแท กซ รถมอเตอร ไซค โดยต องม ห บห อท เหมาะสม และม ระด บความแรงร งส ท ปลอดภ ยสาหร บการขนส ง ตามข อกาหนดสากล การขนส งกากก มม นตร งส ให ปฏ บ ต ตามมาตรการขนส ง ว สด ก มม นตร งส และกากก มม นตร งส ตาม พ.ป.ส. ๑๐ ปร.-๑๐-๐๑ 32

33 กรณ ผ ใช สารก มม นตร งส ม ความประสงค ขอใช บร การขนส งจาก สทน 1. แจ งความประสงค ในการส งกากฯ พร อมข อม ลกากฯ ไปย ง ศ นย จ ดการกากฯ ล วงหน าอย างน อย 1 ส ปดาห 2. น ดหมายล วงหน าก บเจ าหน าท ศ นย จ ดการกากฯ เพ อนากากก มม นตร งส มาส ง ณ จ ดร บกากพร อมเอกสาร แบบขอร บบร การจ ดการกากก มม นตร งส ตามสถานท และเวลาท น ดหมาย 3. ชาระค าบร การจ ดการกากก มม นตร งส ในว นท เจ าหน าท ของศ นย จ ดการกากฯ ไป ร บกากก มม นตร งส 33

34 ข นตอนการให บร การจ ดการกากก มม นตร งส ผ ใช สารร งส /หร อผ แทนตามกฏหมาย ทาหน งส อและสาเนาใบอน ญาตส ง สาน กงานปรมาณ เพ อส นต เพ อแจ งยกเล ก ครอบครอง และขอร บบร ารจ ดการกาก สาน กงานปรมาณ เพ อส นต (ปส) พ จารณา และแจ งศ นย จ ดการกากก มม นตร งส (ศจ) สถาบ นเทคโนโลย น วเคล ยร แห งชาต ผ ขอร บบร การ ชาระ ค าบร การท สทน และ รอร บหน งส อจาก ปส ศจ ส งหล กฐศานการยกเล ก ใบอน ญาต ท ปส พร อมใบ ย นย นการร บกากเร ยบร อย แล ว ผ ร บบร การจ ดรถขนส งเอง/หร อ ใช บร การ ศจ ขนส งกากฯตาม น ดหมาย พร อมนาเอกสารด งน + แบบขอร บบร การท กรอกแล ว + ใบอน ญาต ฉบ บจร ง + เอกสารท เก ยวข องก บ กากก มม นตร งส เช น ใบ ร บรองก มม นตภาพ (certificate) ค ม อการใช งาน / การต ดต ง ศ นย จ ดการกากฯ ส งแบบขอร บ บร การจ ดการกากฯ และแจ ง ราคาค าบร การให ผ ร บบร การ ผ ร บบร การแจ งน ดหมาย ว นส งกากฯ ก บ ศ นย จ ดการกาก (โทรศ พท, และ อ นๆ ) 34

35 หล กการจ ดการกากก มม นตร งส 1) การทาให เข มข นแล วเก บรวบรวม (Concentrate and Contain) 2) การทาให เจ อจาง แล วระบายท ง (Dilute and Disperse) 3) การเก บทอดระยะเวลา และปล อยให สารก มม นตร งส สลายต วไป เอง (Delay and Decay) 2C4D 35

36 2. การบาบ ด (Treatment) แนวค ดพ นฐานของการบ าบ ด การลดปร มาตร (Volume Reduction) การเปล ยนองค ประกอบ (Change of composition) การแยกเรด โอน วไคลด ออกมา (Radionuclide removal) ประเภทกากก มม นตร งส กากก มม นตร งส ของเหลว กากก มม นตร งส ของแข ง กากก มม นตร งส ท เป นไอหร อก าซ 36

37 ว ธ การบาบ ดกากก มม นตร งส ของแข ง การบด อ ด (Compaction) การเผา (Incineration) การต ดกาก ท ม ขนาดใหญ ให ม ขนาดเล ก ( Fragmentation) การหลอมละลายโลหะเป อนร งส (Melting) 37

38 ว ธ การบาบ ดกากก มม นตร งส ของแข ง ระบบบดอ ดกากก มม นตร งส Compactor equipped with air filtration system 38

39 ว ธ การบาบ ดกากก มม นตร งส ของแข ง ระบบการเผาไหม กากก มม นตร งส Incineration Chambers Burner Capacity: 15 Kg/hr Incineration building Off-gas Treatment Radioactive Ash Collector 39

40 การบาบ ดกากก มม นตร งส ของเหลว ป จจ บ น กระบวนการท ศ นย จ ดการกาก ใช ค อ การตกตะกอนทางเคม (Chemical Precipitation) การแลกเปล ยนไอออน (Ion Exchange Process) ย งม เทคโนโลย อ นๆ อ ก เช น การต มระเหย (Evaporation) การกรองโดย Membrane filter

41 การบ าบ ดกากของเหลวก มม นตร งส (น าท งปนเป อนสารก มม นตร งส ) 41

42 ระบบบ าบ ดกากของเหลวก มม นตร งส Filtration System Filtering System Discharge Underground Tanks Retention Pool Aqueous Waste Treatment System 42 42

43 3. การปร บสภาพ (Conditioning) การผน กกากก มม นตร งส (Immobilization) ซ เมนต (Cementation) ยางมะตอย (Bitumization) แก วหร อเซราม ค (Vitrification) เคร องกวนซ เมนต การผน กกากฯ ในเน อซ เมนต กากท ผ านการปร บสภาพ 43

44 การปร บสภาพกากต นกาเน ดร งส ป ดผน ก RADIUM-226 โดยว ธ ENCAPSULATION 44

45 4. การเก บกากช วคราว (Interim Storage) Storage No.1 Storage No.2 Storage No.3 สถานท เก บต นกาเน ดร งส ท เล กใช กากบาบ ดแล วเก บในถ งเหล ก200ล ตร 45

46 5. การขจ ดการกากก มม นตร งส ข นส ดท าย (Final Disposal) ต วอย างประเทศเกาหล ใต ม นโยบายในว ธ การจ ดการก มม นตร งส ชน ดร งส ต าถ งปานกลาง (LILW) ค อ การเก บท งกากถาวร (Disposal) โดยการฝ งกากใต ด นแบบฝ งใต ด นต น (Near Surface Repository) หร อฝ งในอ โมงค ท เป นห น (Rock Cavern Repository) การฝ งกากก มม นตร งส LILW ในอ โมงค ท Wolsong LILW Disposal Center, Korea

47 การฝ งกากก มม นตร งส LILW ในอ โมงค ท Wolsong LILW Disposal Center, Korea

48 ต วอย าง การท งกากก มม นตร งส ระด บต า ณ ประเทศญ ป น

49 ต วอย างการจ ดการกากก มม นตร งส และเช อเพล งใช แล วในประเทศญ ป น ต วอย างการขจ ดท งถาวรโดยการฝ งกากก มม นตร งส ใกล ผ วด น

50 Swedish Forsmark Repository for LILW Rock chamber for low- and intermediate level waste Forsmark, Sweden

51 Geological Disposal

52 งานบร การจ ดการกากก มม นตร งส ของ สทน 1. งานบร การด านงานจ ดการกากก มม นตร งส - กากต นกาเน ดร งส ป ดผน ก - กากของแข ง - กากของเหลว 2. งานบร การว เคราะห ต วอย างน าท งทางร งส 3. งานบร การขนส งกากก มม นตร งส 4. งานตรวจว ดและชาระล างความเปรอะเป อนทางร งส 5. งานบร การถอนกากต นกาเน ดร งส ป ดผน ก 6. งานถ ายทอดเทคโนโลย น วเคล ยร - งานว ทยากร - งานเย ยมชมก จการศ นย จ ดการกากก มม นตร งส

53 งานบร การขนส งกากก มม นตร งส และ 53 ว สด ก มม นตร งส

54 งานบร การขนส งกากก มม นตร งส 54

55 งานบร การถอดกากต นกาเน ดร งส ป ดผน ก 55

56 งานบร การว เคราะห น าท งทางร งส 56

57 57

58 งานบร การตรวจว ดและขจ ดการเป อนสารก มม นตร งส 58

59 59

60 งานบร การถ ายทอดเทคโนโลย ทางน วเคล ยร 60 ศ นย จ ดการกากก มม นตร งส ร วมก บหน วยบร การว ชาการ จ ดการฝ กอบรมหล กส ตร การจ ดการกากก มม นตร งส ตามกฏหมาย ข น โดยม ผ สนใจเข าร บการฝ กอบรมประกอบ ด วยภาคบรรยาย และปฏ บ ต การ รวมท งการอภ ปรายตอบข อซ กถาม ผ เข าร บการอบรม ได ร บความร อย างกว างขวาง ในเร องการจ ดการกากก มม นตร งส อาท เช น เทคโนโลย ใน การจ ดการกากรวมท ง การตรวจว ดก มม นตภาพร งส และการใช เคร องม อสารวจร งส เพ อ ความปลอดภ ยในการปฏ บ ต งาน

61 61 หาข อม ล รายละเอ ยด งานบร การอ นๆ ได ท Thank you and Welcome to our services!!!

๑. ช อโครงการ โครงการจ ดการขยะม ลฝอยแบบบ รณาการสามระบบ ในร ปขยายผล (จ ดอบรมค ดแยกขยะ จ ดต งธนาคารขยะหม บ าน จ ดต งศ นย (EESH) และจ ดต งเตาเผาขยะ ช

๑. ช อโครงการ โครงการจ ดการขยะม ลฝอยแบบบ รณาการสามระบบ ในร ปขยายผล (จ ดอบรมค ดแยกขยะ จ ดต งธนาคารขยะหม บ าน จ ดต งศ นย (EESH) และจ ดต งเตาเผาขยะ ช ๑. ช อโครงการ โครงการจ ดการขยะม ลฝอยแบบบ รณาการสามระบบ ในร ปขยายผล (จ ดอบรมค ดแยกขยะ จ ดต งธนาคารขยะหม บ าน จ ดต งศ นย (EESH) และจ ดต งเตาเผาขยะ ช มชนปลอดมลพ ษ) ๒. ผ ร บผ ดชอบ ๒.๑ หน วยงานหล ก เทศบาลตาบลนางแล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ควบค มก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ สำหร บเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน ควบค มก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ สำหร บเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน ค ม อการปฏ บ ต งาน ควบค มก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ สำหร บเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน สำน กอนาม ยส งแวดล อม กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข ช อหน งส อ ค ม อการปฏ บ ต งาน ควบค มก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ สำหร

More information

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ การศ กษาการจ ดการเพ อลดเศษว สด ในโครงการก อสร างอาคารพ กอาศ ย กรณ ศ กษา โครงการ สม ท เรสซ เดนท MANAGEMENT FOR MINIMIZING WASTE MATERIALS IN CONSTRUCTION PROJECTS: A CASE STUDY OF SMOOTH RESIDENCE ว ระย

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document)

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) ความส าค ญของหน งส อก าก บการจ าหน ายส ตว น าและล กพ นธ ส ตว น า กรมประมงกาหนดให ม ระบบการตรวจสอบย อนกล

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน

ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการลงท น ลงว นท. ----------------------------------------------

More information

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ องค การบร หารส วนตาบลทราย ม ล อาเภอสว างแดนด น จ งหว ดสกลนคร ส วนท 1 บทนา สารบ ญ หน า ส วนท 1 คานา ว ตถ ประสงค ของแผนการดาเน นงาน 1 ข นตอนการจ ดทาแผนการดาเน

More information

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจ ดจ างเหมาบร ษ ทท วร จ ดบร การเพ อแลกเปล ยนประสบการณ ทางานด านส ทธ มน ษยชนระหว างประเทศ ตามโครงการฝ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจ ดจ างเหมาบร ษ ทท วร จ ดบร การเพ อแลกเปล ยนประสบการณ ทางานด านส ทธ มน ษยชนระหว างประเทศ ตามโครงการฝ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจ ดจ างเหมาบร ษ ทท วร จ ดบร การเพ อแลกเปล ยนประสบการณ ทางานด านส ทธ มน ษยชนระหว างประเทศ ตามโครงการฝ กอบรมหล กส ตรส ทธ มน ษยชนสาหร บเจ าหน าท ร ฐ ณ เคร อร ฐออสเตรเล

More information

ค ม อการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพในภาคอ ตสาหกรรมของเอเช ย ต วอย างบร ษ ท

ค ม อการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพในภาคอ ตสาหกรรมของเอเช ย ต วอย างบร ษ ท ต วอย างบร ษ ท ภาคผนวก ก ต วอย างบร ษ ทท นำระเบ ยบว ธ การใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพมา ประย กต ใช ข นตอนท 1 การวางแผนและการจ ดการ ก จกรรม 1ก: การประช มก บผ บร หารระด บส ง บร ษ ท TK Chemical Complex Ltd

More information

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13.1 ความเห นของคณะกรรมการบร ษ ท เก ยวก บการควบค มภายใน ได ตระหน กถ งความสาค ญของการจ ดให ม ระบบควบค มภายใน เพ อให เป นไป ตามหล กของการกาก บด แลก จการท ด เพ

More information

ค ม อการก อสร างโครงการชลประทานขนาดกลาง

ค ม อการก อสร างโครงการชลประทานขนาดกลาง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ค ม อการก อสร าง คณะท างานจ ดท าค ม อในการด าเน นการก อสร างโครงการขนาดกลาง ธ นวาคม 2551 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ค ม อการก อสร าง คณะท างานจ ดท าค ม อในการด าเน

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท -1- เอกสารสอบราคาซ อ เลขท 002/2556 โปรแกรมส าเร จร ป 1 รายการ ได แก Microsoft Office Standard 2013 GOL จ านวน 60 ช ด ตามประกาศส าน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ลงว นท 12 ก

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 กรณ o การประกอบก จการหอพ กและอาคารห องเช า o การประกอบก จการโรงส ข าว o โรงไฟฟ าช วมวลขนาดก าล งการผล ตต ากว า

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ของ กรมการขนส งทางบก กรมการขนส งทางบก กองแผนงาน กล มแผนงานและแผนงบประมาณ โทร./โทรสาร 0 2271 844๓ โทร. ภายใน 4507 สามารถ Download ได ท เว บไซด ของกรมการขนส งทางบก

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

การเป ดเผยข อม ล เร องความร บผ ดชอบต อส งคม

การเป ดเผยข อม ล เร องความร บผ ดชอบต อส งคม 1 การเป ดเผยข อม ล เร องความร บผ ดชอบต อส งคม Sustainability Development หล ก 8 ข อในการดาเน นงานด วยความร บผ ดชอบต อส งคม (CSR) Governance (0) การก าก บด แลก จการท ด (1) การประกอบก จการด วยความเป นธรรม

More information

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม โครงการ เตร ยมความพร อมเผช ญสถานการณ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต แผนงาน สร างและกระจายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและเป นธรรม สนองกลย ทธ สพป.กจ.๑ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรมความสาน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก

More information

รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library)

รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library) 1. ความเป นมา รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library) กรมการบ นพลเร อนในฐานะท เป นหน วยงานท ได ร บมอบหมายก าก บด แลก จกรรมการขนส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข ท ปร กษา 1. ดร.นายแพทย พรเทพ ศ ร วนาร งสรรค อธ บด กรมควบค มโรค 2. นายแพทย นพพร

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนตาบลคลองไทร อาเภอท าฉาง จ งหว ดส ราษฎร ธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ขององค การบร หารส วนตาบล คลองไทรฉบ บน จ ดทาข

More information