โครงการสร าง Web Site หล กส ตรน กบร หารการเง นการคล งภาคร ฐระด บส ง (บงส.)

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการสร าง Web Site หล กส ตรน กบร หารการเง นการคล งภาคร ฐระด บส ง (บงส.)"

Transcription

1 - 1 - โครงการสร าง Web Site หล กส ตรน กบร หารการเง นการคล งภาคร ฐระด บส ง (บงส.) หน วยงาน กรมบ ญช กลาง ช อโครงการ สร าง Web Site หล กส ตรน กบร หารการเง นการคล งภาคร ฐระด บส ง (บงส.) หน วยงานท ร บผ ดชอบ ห องสม ดกรมบ ญช กลาง สถาบ นพ ฒนาบ คลากรด านการคล งและบ ญช ภาคร ฐ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางสาววร ญญา ม อ สระ นางสาวจ นทร ส ดา ทองเจร ญ หล กการและเหต ผล ป จจ บ นนโยบายการบร หารด านรายจ ายของภาคร ฐ ได กระจายอ านาจการบร หารจ ดการด านการเง น งบประมาณให แก หน วยงานภาคร ฐ จ งจ าเป นอย างย งท หน วยงานภาคร ฐต องม การบร หารจ ดการทางด าน การเง นการบ ญช และการพ สด ให ม ประส ทธ ภาพ โปร งใส และตรวจสอบได ม ระบบการควบค มภายใน และ การตรวจสอบภายในท เข มแข ง ผ บร หารระด บส งของหน วยงานภาคร ฐ เป นผ ท ม บทบาทส าค ญในการก าก บ ด แลให การเบ กจ ายเง นเป นไปโดยถ กต อง บรรล ผลสาเร จตามเป าหมาย สอดคล องก บหล กธรรมาภ บาล (Good Governance) ด งน น การก าก บการด แลการเบ กจ ายเง นของแผ นด นท ม จ านวนมหาศาลของหน วยงานภาคร ฐ ให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ โปร งใส ตรวจสอบได จ งเป นส งท ม ความสาค ญ กรมบ ญช กลาง เป นหน วยงานกลางท ม ภารก จในการก าก บด แลการเบ กจ ายเง นของแผ นด นให เก ด ประโยชน ส งส ด วางกรอบหล กเกณฑ ด านการเง น การคล ง การบ ญช การตรวจสอบภายใน และการพ สด ภาคร ฐ ให หน วยงานภาคร ฐถ อปฏ บ ต ได โดยถ กต อง ม ว น ย ค มค า โปร งใส สามารถตรวจสอบได จ งตระหน กถ ง การเต มเต มศ กยภาพ ความสามารถของบ คลากรด านการเง นการคล งภาคร ฐ โดยเฉพาะผ บร หารระด บส งของ หน วยงานภาคร ฐ ท จ าเป นต องม ความร ความเข าใจเก ยวก บการด แล และบร หารการเง นการคล งภาคร ฐใน ฐานะผ บร หารองค กร เพ อให สามารถบร หารงานในบทบาทของตนเองได อย างม ประส ทธ ภาพ ห องสม ดกรมบ ญช กลาง เป นหน วยงานหน งส งก ด สถาบ นพ ฒนาบ คลากรการคล งและบ ญช ภาคร ฐ จ งได ร บมอบหมายภารก จในการจ ดท า Web Site หล กส ตรน กบร หารการเง นการคล งภาคร ฐระด บส ง เพ อเป น การประชาส มพ นธ หล กส ตรด งกล าว และเป นการเพ มช องทางการเข าถ งเอกสาร และข อม ลข าวสาร การฝ กอบรมของ หล กส ตรน กบร หารการเง นการคล งภาคร ฐระด บส ง

2 ว ตถ ประสงค เพ อประชาส มพ นธ หล กส ตรน กบร หารการเง นการคล งภาคร ฐระด บส งให เป นท ร จ กอย างกว างขวาง 2. เพ อเพ มช องทางการส อสารระหว างผ เข าร บการฝ กอบรมหล กส ตรน กบร หารการเง นการคล งภาคร ฐ ระด บส ง และเจ าหน าท ของหล กส ตร 3. เพ อสร างเคร อข ายการบร หารงานด านการเง นการคล งภาคร ฐในกล มน กบร หารระด บส ง กล มเป าหมาย 1. ข าราชการพลเร อน ท ด ารงต าแหน งรองห วหน าของส วนราชการระด บกรมท ปฏ บ ต หน าท ก าก บ ด แลการบร หารการเง นการคล งภาคร ฐของส วนราชการ หร อหน วยงานของร ฐ 2. ข าราชการทหาร ข าราชการต ารวจ ข าราชการต ลาการ ข าราชการอ ยการ พน กงานองค กรของร ฐ และร ฐว สาหก จ ผ บร หารระด บส ง ว ธ ดาเน นการ 3. ผ บร หารระด บส งของภาคเอกชนเจ าของธ รก จ 1. ศ กษารายละเอ ยดเก ยวก บหล กส ตรน กบร หารการเง นการคล งภาคร ฐระด บส ง 2. ศ กษาความร เก ยวก บการสร างเว บไซต ด วย Joomla 3. ทาการทดสอบต ดต งโปรแกรม Joomla เวอร ช น 2.5 ลงบนเคร อง Server จาลอง 4. ทาการเพ มข อม ล ตกแต งเว บไซต ให ม ความสวยงาม และเหมาะสม 5. จ ดหา Domain name และ Host สาหร บต ดต งเว บไซต 6. อ พโหลดข อม ลข น Host 7. แนะนาการใช งานโปรแกรม Joomla ให ก บเจ าหน าท ผ ด แลเว บไซต

3 - 3 - ระยะเวลาดาเน นการ การปฏ บ ต งาน 9 12 ต.ค ต.ค. ป พ.ศ เด อน ต ลาคม พฤศจ กายน ต.ค. 1 6 พ.ย. 7 9 พ.ย พ.ย พ.ย. 1. ศ กษารายละเอ ยดเก ยวก บ หล กส ตรน กบร หารการเง นการ คล งภาคร ฐระด บส ง 2. ศ กษาความร เก ยวก บการ สร างเว บไซต ด วย Joomla 3. ทาการทดสอบต ดต ง โปรแกรม Joomla เวอร ช น 2.5 ลงบนเคร อง Server จาลอง 4. ทาการเพ มข อม ล ตกแต ง เว บไซต ให ม ความสวยงาม และ เหมาะสม 5. จ ดหา Domain name และ Host สาหร บต ดต งเว บไซต 6. อ พโหลดข อม ลข น Host 7. แนะนาการใช งานโปรแกรม Joomla ให ก บเจ าหน าท ผ ด แล เว บไซต ผลท คาดว าจะได ร บ 1. เว บไซต หล กส ตรน กบร หารการเง นการคล งภาคร ฐระด บส ง เป นท ร จ กอย างกว างขวาง 2. หล กส ตรน กบร หารการเง นการคล งภาคร ฐระด บส ง ม ช องทางการส อสารงานระหว างผ เข าร บการ ฝ กอบรม และเจ าหน าท ของหล กส ตร 3. เก ดเคร อข ายการบร หารงานด านการเง นการคล งภาคร ฐในกล มผ บร หารระด บส ง และม ส วนร วมในการ แลกเปล ยนความค ดเห น และข อเสนอแนะ เพ อพ ฒนาและปร บปร งการบร หารการเง นการคล งภาคร ฐให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น

4 - 4 - เอกสารประกอบ โครงการสร าง Web Site หล กส ตรน กบร หารการเง นการคล งภาคร ฐระด บส ง (บงส.) 1. ศ กษาเอกสารประกอบการทาเว บไซต หล กส ตรน กบร หารการเง นการคล งภาคร ฐระด บส ง (บงส.) 1.1 ศ กษารายละเอ ยดเก ยวก บ หล กส ตรน กบร หารการเง นการคล งภาคร ฐระด บส ง บงส. เพ อใช เป นข อม ล สาหร บสร าง Web Site จากเอกสารท เก ยวข อง ด งต วอย าง 1.2 ศ กษาข อม ล และรายละเอ ยดของการใช งานเก ยวก บ โปรแกรม Joomla เพ อใช ในการสร างเว บไซต

5 ต ดต ง AppServ ในเคร องคอมพ วเตอร เสม อน จาลองเคร องคอมพ วเตอร ของเราเป นเซ ร ฟเวอร จาลอง (localhost) ข นมา เพ อเป นการสร าง และทดสอบเว บไซต จนสาเร จก อนอ พโหลดเว บไซต ข นไปย งเซ ร ฟเวอร โดยม หล กการ ด งน 2.1 จาลองเคร องคอมพ วเตอร 1 เคร อง เป นเซ ร ฟเวอร จากน นต ดต งโปรแกรม AppServ โดยในคร งน ใช เป น เวอร ช น appserv-win exe 2.2 ในหน า Apach HTTP Server Information กาหนดรายละเอ ยดในการสร างเซ ร ฟเวอร จาลอง ด งน Server Name : localhost Administrator s Address : Apache HTTP Port : 80

6 การใช งานระบบ Joomla 4.1 ปร บแต งหร อก าหนดค าการท างานพ นฐานของระบบภายในเว บไซต คล กท เมน Site > Global Configuration หร อไอคอน Global Configuration 4.2 ปร บแต งและกาหนดค าการทางานพ นฐานของระบบภายในเว บไซต ให เหมาะสมเม อเร ยบร อยแล วกด บ นท ก & ป ด

7 ปร บเปล ยนเทมเพลตหร อหน าเว บไซต ให เหมาะสมตามความต องการ โดย คล กเมน Extensions > Template Manager หร อคล กไอคอน Template Manager 4.4 เล อกเทมเพลตท ต องการใช เป นหน าเว บไซต และคล กท ร ปดาวเพ อใช งานเทมเพลตท เล อก

8 การดาวน โหลดเทมเพลตเราสามารถดาวน โหลดได จากเว บไซต ต างๆ ท วไป โดยไฟล ท ดาวน โหลดจะ ได เป นไฟล.Zip และคล กเมน Extensions > Extension Manager > Install เล อกไฟล เทมเพลตท ต องการ แล วคล กป ม Upload & Install 4.6 ปร บเปล ยน Logo หร อร ปภาพบนเทมเพลตให สวยงาม และเหมาะสมตามความต องการ โดยสามารถ เปล ยน Logo และภาพอ นๆ ได ตามท ต องการ โดยใช โปรแกรม Photoshop ในการปร บแต งร ปภาพจากน น คล กเมน Extensions > Template Manager เล อกเทมเพลตท ต องการปร บแต ง จากน นคล กท Edit ด านบน นาไฟล ร ปภาพท ปร บแต งเร ยบร อยแล วมาอ พโหลดลงในส วนต างๆ ท ต องการ

9 การสร างบทความเน อหาสามารถท าได โดย คล กท Content > Article Manager หร อคล กท ไอคอน Article Manager ไอคอน Article Manager 4.8 กรอกช อเร อง และรายละเอ ยดเน อหาของบทความท เราต องการน าข นหน าเว บไซต หร อร ปภาพท เก ยวข องก บเน อหาบทความน นๆ เพ อเผยแพร ข อม ลบนเว บไซต เสร จแล วคล กท ป ม Save & Close

10 เม อต องการแก ไขเน อหาของบทความ หร อช อเร อง ท าได โดย คล ก Content > Article Manager คล กท ช อบทความท ต องการแก ไข เม อแก ไขเสร จแล วคล กป ม Save & Close

11 เล อกเมน Menus > Menu Manager > Add New Menu จากน นกาหนดช อเมน และส วนต างๆ ให ครบถ วนตามท ต องการ และกดป ม Save & Close 4.11 เมน ท สร างข นใหม จะถ กแสดงในหน ารายการช อเมน และจะแสดงจ านวนรายการเมน ท เผยแพร รายการเมน ท ไม เผยแพร และรายการท ส งลบ 5. ต ดต งโปรแกรม FileZilla เพ อนาข อม ลย ายข น Host ซ ง Host (Hosting, Web Hosting) ค อ การเช าพ นท เว บไซต พร อมจดโดเมนเนม 5.1 เม อต ดต งเสร จแล ว ให กรอกช อ Host ช อผ ใช รห สผ าน และพอร ต ท ได ทาการสม คร จากน นให คล กท ป ม เช อมต อด วน เพ อเช อมต อระบบเคร อข ายในการอ พโหลดไฟล ช อHost : XXXXXX ช อผ ใช : XXXXXX รห สผ าน : XXXXXX พอร ต : 21

12 อ พโหลดไฟล ต างๆ ของเว บไซต โดยคล กเล อกช อไฟล ท ต องการอ พโหลด และคล กขวา เล อกอ พโหลด หน าจอด านล างจะปรากฏจานวนไฟล อ พโหลด ไฟล ท อ พโหลดล มเหลว และไฟล ท อ พโหลดสาเร จ ฐานข อม ลบน Server จาลอง ฐานข อม ลท นาข นเว บไซต 5.3 เม อระบบอ พโหลดข นเร ยบร อยแล วจ านวนค วไฟล ท รอการอ พโหลดด านล างจะเหล อ 0 ให คล ก ท ป มต ดการเช อมต อเป นอ นเสร จข นตอนการอ พโหลดข อม ลข นโฮส และท าการตรวจสอบบนหน าเว บไซต URL :

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

ค ม อการต ดต งและการใช งาน Microsoft Outlook Thai Version 2010. เพ อใช งานระบบ e-office และ e-document คณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย การเกษตร

ค ม อการต ดต งและการใช งาน Microsoft Outlook Thai Version 2010. เพ อใช งานระบบ e-office และ e-document คณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย การเกษตร ค ม อการต ดต งและการใช งาน Microsoft Outlook Thai Version 2010 เพ อใช งานระบบ e-office และ e-document คณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย การเกษตร Microsoft Outlook Thai Version 2010 เป นซอฟท แวร ท พ ฒนาโดยบร ษ ทไมโครซอฟท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง 1. การเข าส ระบบ การเข าส โปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) สามารถเข าใช โปรแกรมได โดย

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

การ Upload งานท เป น file word excel PDF และการ Upload ร ปภาพก จกรรมข นเว บไซต

การ Upload งานท เป น file word excel PDF และการ Upload ร ปภาพก จกรรมข นเว บไซต การ Upload งานท เป น file word excel PDF และการ Upload ร ปภาพก จกรรมข นเว บไซต นางสาวมณ วรรณ วงศ นอก ต าแหน ง เจ าพน กงานประมงปฏ บ ต งาน กล มพ ฒนาและส งเสร มอาช พการประมง ส าน กงานประมงจ งหว ดอ บลราชธาน

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556

โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556 โครงการอบรมคอมพ วเตอร ประจาป 2556 หล กการและเหต ผล ในป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาม บทบาทในการทางานอย างมากมาย การนาคอมพ วเตอร มาใช ในการเร ยน การสอน การบร การ การส อสาร การจ ดการสารสนเทศในองค กรให ม

More information

หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013

หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013 หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013 ภาพรวมของหล กส ตร ศ กษาการใช โปรแกรมไมโครซอฟต พาวเวอร พอยท ในงานทางด านการน าเสนอผลงาน เวอร ช น 2013 ซ ง เป นเวอร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 โครงการอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camp 2013 ระหว างว นท 25 29 ม นาคม, 1-5 เมษายน และ 21-20 เมษายน

More information

(สาเนา) ประกาศ คณะการจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว ด วยเง นงบประมาณแผ นด น ---------------------------------

(สาเนา) ประกาศ คณะการจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว ด วยเง นงบประมาณแผ นด น --------------------------------- (สาเนา) ประกาศ คณะการจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว ด วยเง นงบประมาณแผ นด น --------------------------------- ด วยคณะการจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ม

More information