ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ"

Transcription

1 СЛОВ ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ СЕРІЯ: ВИКЛАДАЧІ СДПУ УЧНЯМ, СТУДЕНТАМ, ВЧИТЕЛЯМ... ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ Слов янськ 2010

2 УДК 378 ББК П 74 Педагогічна практика студентів: Навчальний посібник для студентів фізико-математичних спеціальностей педагогічних вузів [текст] / уклад. Н. І. Труш, Б. Б. Беседін, Р. В. Олійник, В. М. Рибєнцев, О. М. Сипченко, В. П. Саврасов, В. В. Волков; за ред. В. І. Сипченка. Слов янськ, с. Рецензенти: М.Б.Євтух академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор В.В. Стешенко доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики технологічної підготовки Посібник рекомендовано до друку Вченою радою Слов янського державного педагогічного університету (протокол 4 від р.). 2

3 ЗМІСТ Передмова 4 Організація і керівництво практикою 5 Права та обов язки студентів при проходженні практики 6 Підведення підсумків педагогічної практики 7 Навчальна педагогічна практика 9 Педагогічна практика у позашкільних виховних закладах 14 Виробнича практика (IV курс) 17 Виробнича практика (V курс) 20 Магістерська педагогічна практика 23 Додатки 27 Рекомендована література 63 3

4 ПЕРЕДМОВА Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів це складний, багатогранний і тривалий процес, який здійснюється протягом усього періоду навчання студентів в педагогічному вузі. Однією з основних форм професійного становлення майбутнього вчителя є педагогічна практика, яка дозволяє синтезувати теоретичні знання та практичний досвід. Педагогічна практика виступає органічною складовою єдиного навчально-виховного процесу, психолого-педагогічної та методичної підготовки майбутнього вчителя, пов'язуючи теоретичне навчання студента у вузі з його майбутньою самостійною роботою в школі. Створюючи умови, максимально наближені до реальних умов самостійної педагогічної діяльності у школі, педагогічна практика реалізує сприятливі передумови для формування основ професійної майстерності вчителя. У процесі педагогічної практики є можливість певною мірою осмислити педагогічні явища і факти, закономірності і принципи навчання і виховання, оволодіти професійними уміннями, досвідом практичної діяльності. Крім того, перехід суспільства на ринкові відносини вимагає формування у студентів педагогічних університетів таких особистісних і професійних якостей, які б дозволили їм без особливих внутрішніх бар'єрів почати трудовий шлях у постійно змінюваних умовах діяльності сучасної школи. Педагогічна практика створює реальні можливості для формування готовності студентів до проведення навчально-виховної роботи з школярами, потреби здобувати і застосовувати нові теоретичні і методичні знання й одночасно засвоювати передовий педагогічний досвід. В процесі практики закріплюються й поглиблюються теоретичні знання, що були набуті у вищому навчальному закладі, виробляються професійні вміння й навички, розвиваються творчі здібності, педагогічне мислення, інтенсифікується процес формування професійних особистісних якостей. Важливого значення набуває розвиток комунікативної культури майбутніх вчителів, формування навичок педагогічної взаємодії та співробітництва. Метою неперервної педагогічної практики є оволодіння студентами сучасними методами і формами організації навчально-виховного процесу в середніх навчальних закладах різних типів (для спеціалістів) та вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації (для магістрів), формування у них на базі одержаних в університеті знань професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних для професійної діяльності умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності. 4

5 ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ Відповідальність за організацію практики та контроль за її проведенням покладається на керівників вищих навчальних закладів. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює завідувач відділу практики навчального закладу та керівник практики факультету. Навчально-методичне керівництво і виконання програм практики забезпечують відповідні фахові кафедри, кафедри педагогіки та психології. До керівництва педагогічною практикою студентів залучаються провідні, найбільш кваліфіковані викладачі фахових кафедр, керівники навчальних закладів та наукових установ (директор, заступник директора, завідувач кафедри та відділу). Керівник практики факультету виконує наступні функції: здійснює загальне керівництво; розподіляє бази практики, студентів по базах практики; проводить спільно з відповідними кафедрами установчі та підсумкові конференції з педагогічної практики та методичні семінари з керівниками практики відповідних фахових кафедр і кафедр педагогіки та психології; проводить інструктивно-методичні наради з керівниками, педагогами та вчителями, які залучені до керівництва педагогічною практикою від бази практики; контролює діяльність керівників практик від фахових кафедр; готує звіт про підсумки педагогічної практики по факультету. Керівник практики фахової кафедри (груповий методист) забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед початком практики: інструктаж для студентів про порядок проходження практики; надання студентам необхідних документів (направлення, програми, календарний план, індивідуальні завдання, методичні рекомендації, інші методичні матеріали); інформує студентів про систему звітності з практики (подання письмового звіту, виконання кваліфікаційної роботи, виконання індивідуального завдання, доповідь, повідомлення, виступ на конференції тощо); спільно з керівником практики від бази практики контролює її проходження студентами відповідно до програми (ведення табеля відвідування, щоденника, виконання студентами правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, в якому вони проходять практику тощо); бере участь у роботі комісії з прийому заліку з практики, яку очолює завідувач відповідної фахової кафедри; складає письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями та пропозиціями щодо її удосконалення, який подається керівнику практики факультету. Обов язки безпосередніх керівників, які призначені наказом бази практики (навчального закладу), визначаються в договорі про практику. В ньому, зокрема, передбачається: підготовка характеристики на кожного студента; облік виходів студентів на практику; інформування вищого навчального закладу про перебіг практики тощо. 5

6 ПРАВА ТА ОБОВ ЯЗКИ СТУДЕНТІВ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ ПРАКТИКИ Студент практикант зобов язаний до початку практики одержати від керівника практикою університету інформацію щодо порядку оформлення необхідних документів; своєчасно прибути на базу практики; проводити свою діяльність згідно з вимогами Статуту школи, правилами внутрішнього розпорядку, виконувати розпорядження адміністрації школи, вчителів та керівників педпрактики; упродовж педагогічної практики працювати в школі не менше п'яти днів на тиждень; один день самостійної роботи на тиждень закріплюється за студентом на весь період педпрактики; щодня приходити до школи не пізніше як за 15 хвилин до початку навчальних занять або позакласних заходів, незалежно від наявності своїх уроків, і знаходитися у школі щодня мінімум 6 годин; запізнення у школу прирівнюється до запізнення на обов'язкові заняття в університеті.; у разі хвороби пред'явити відповідний медичний документ; виконувати поточні вказівки керівників практики та вимоги, які передбачені програмою практики; виконувати всі види навчально-виховної роботи в школі, передбачені програмою педпрактики, ретельно готуватись до кожного уроку та позакласного заходу, будучи для учнів зразком організованості, працелюбності та ввічливості; систематично вести документацію з педпрактики, завжди мати її при собі та при першій вимозі пред явити її керівникам практики; студент протягом трьох днів після закінчення практики завершує підготовку необхідних методичних матеріалів (звіт про практику, педагогічний щоденник, відгук керівника від бази практики, конспекти уроків та ін.). Студент-практикант має право вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, організації педпрактики, брати участь у конференціях та нарадах; одержувати консультації вчителя та методиста з усіх питань проведення педагогічної практики; користуватися бібліотекою школи, навчальними кабінетами, навчальними посібниками; отримати у декана дозвіл на проходження педпрактики за місцем проживання або роботи. 6

7 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ Підсумки педагогічної практики підводяться шляхом складання звіту студентами про виконання програм та індивідуальних завдань. Основним документом щодо завершення педагогічної практики є письмовий звіт (відомість-характеристика), підписаний керівником від бази практики. Письмовий звіт оформляється за вимогами, які встановлює університет, з обов язковим врахуванням єдиного стандарту щодо оформлення документації. Структура письмового звіту визначається робочою програмою практики. У письмовому звіті мають знайти відображення відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання. Письмовий звіт разом з іншими документами з практики (щоденник, характеристика та інші документи), подається на рецензування керівнику практики від фахової кафедри. Звіт з практики студент захищає (з диференційованою оцінкою) в комісії, склад якої призначається завідувачем відповідної кафедри. До складу комісії входять керівники практики від університету, по можливості, керівники від бази практики, викладачі кафедр, які викладають студентам-практикантам спеціальні дисципліни. Для оцінки додаткових завдань, встановлених кафедрою, до складу комісії можуть включатись викладачі інших кафедр. Комісія приймає залік у студентів протягом десяти днів після закінчення практики, або, по можливості, в останні дні практики безпосередньо на базах практики. При оцінюванні роботи студента враховується також характеристика, яка видана керівником бази практики. Загальна оцінка (диференційована) вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписом членів комісії. Результати практики обговорюються на кафедрах, на навчальнометодичних конференціях факультетів, а загальні результати на вченій Раді університету в терміни, які визначаються планом роботи Ради закладу. Студентам, які не виконали програму практики, отримали негативний відгук про роботу, чи незадовільну оцінку при складанні заліку з практики, може бути надана можливість проходження практики повторно за умов, зазначених вищим навчальним закладом. Коли студент повторно отримав негативну оцінку з практики в комісії, вирішується питання про відрахування студента з вищого навчального закладу. Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю. За час навчання на фізико-математичному факультеті студенти проходять такі види педагогічної практики 7

8 Вид практики Тривалість педагогічної практики за семестрами (у тижнях) V VI VII X(спец.) X(маг) Навчальна 2 Позашкільна 4 Виробнича

9 НАВЧАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА Навчальна педагогічна практика студентів 3-го курсу фізикоматематичного факультету присвячена, в основному, вивченню студентами особливостей навчально-виховного процесу на уроках математики, фізики, інформатики, на позакласних заходах з предметів та різного роду виховних заходах. Даний етап практики є базою для наступної виробничої педагогічної практики. Цілі і завдання практики Головною метою навчальної практики є розвиток професійно-педагогічних знань та вмінь, індивідуальних творчих здібностей майбутніх вчителів математики, фізики та інформатики, формування індивідуального стилю особистості. Цьому сприяє система завдань, яка вимагає глибокого осмислення змісту теоретичних знань. Студенти під час навчальної педагогічної практики повинні: - поглиблювати та закріплювати теоретичні знання з педагогіки, психології, загальних та часткових методик, вчитись застосовувати ці знання в навчально-виховній роботі з учнями; - здійснювати поточне та перспективне планування педагогічної діяльності (навчальної та виховної роботи, діяльності дитячих і молодіжних організацій); - оволодівати найпростішими методами науково-педагогічних досліджень: спостереження, анкетування, бесіда, вивчення та аналіз робіт учнів, обробка даних; - спостерігати та аналізувати навчально-виховну роботу; - оволодівати вміннями самостійної роботи, самоосвіти в плані ознайомлення з новими педагогічними технологіями, альтернативними системами навчання та виховання; - оволодівати навичками самостійної практичної діяльності: збирати матеріал до написання рефератів, виконання практичних завдань з методики математики чи фізики, курсової роботи, статті або доповіді на науково-методичній конференції. Організація практики Підготовка до даного етапу навчальної педагогічної практики проводиться під час лекційних та практичних занять з педагогіки та психології, загальної та часткових методик, де студенти оволодівають методами, прийомами, засобами навчальної та виховної роботи, вчаться давати оцінку окремим елементам дидактичної системи, вчаться спостерігати і аналізувати навчально-виховний процес. Наказом по університету всі допущені до педпрактики студенти розподіляються за школами під керівництвом групових методистів. 9

10 Практика починається з установчої конференції, на якій повинні бути присутні: факультетський керівник педпрактики, групові методисти та студенти-практиканти. На установчій конференції студенти знайомляться з метою, задачами, змістом роботи під час навчальної практики, з інструктивною і звітною документацією, з обов язками студентів-практикантів, а також з вимогами щодо заліку результатів педпрактики, одержують інформацію методистів з питань специфіки навчальної, позакласної і виховної роботи в різних класах. Студенти отримують завдання, вирішують деякі організаційні питання, консультуються з керівниками практики та груповими методистами. Зміст діяльності Ознайомлення із змістом та завданнями практики Зміст практики Форми та методи діяльності Термін виконанн я Установча конференція на факультеті. 2. Консультації керівників практики та групових методистів. 3. Робота з психолого-педагогічною та методичною літературою. Ознайомлення із завданнями і основними напрямками роботи школи на сучасному етапі Вивчення матеріальної бази кабінетів математики чи фізики та інформатики Складання індивідуального плану роботи на період практики 1. Бесіди з директором школи, завучами щодо структури управління школою, системи навчальновиховної роботи, режиму роботи, проблем, над якими працює школа. 2. Екскурсії по школі. 3. Закріплення студентів за вчителямипредметниками, розподіл по класах. 4. Зустрічі, бесіди з вчителями, учнями відповідних класів. 1. Ознайомлення з наявними в кабінетах наочними посібниками, обладнанням, ТЗН, програмним забезпеченням, відповідні записи до щоденника. 2. Участь в поліпшенні матеріальної бази кабінетів (виготовлення необхідних наочних посібників, розробка дидактичних матеріалів, слайдів, навчальних програм і т. ін.) 1. Ознайомлення з навчальними програмами, календарними планами з математики чи фізики, з планами виховної роботи класних керівників. 2. Консультація у групового методиста щодо складання індивідуального плану. Одержання від вчителів і класних керівників конкретних навчально-виховних завдань. Перший день практики Перші два дні Протягом практики Перші два дні 10

11 Відвідування уроків вчителів математики чи фізики в різних класах, оформлення фотографій цих уроків. 2. Бесіди з вчителями. 3. Запис в щоденник календарних планів з математики чи фізики на поточну чверть. 4. Бесіда з завучем та класними керівниками про особливості вивчення та вимоги до ведення шкільної документації. Ознайомлення з професійнопедагогічною діяльністю вчителівпредметників Аналіз навчальновиховної роботи вчителівпредметників Ознайомлення із специфікою діяльності класного керівника Спостереження психологічного характеру Громадська робота Вивчення позакласної роботи з предметів 1. Складання аналізу уроків (бажано, різних вчителів, в різних класах). 2. Групове відвідування та подальше обговорення уроків. 3. Складання фотографій уроків 4. Розробка планів-конспектів уроків. 5. Участь в шкільних педагогічних нарадах, засіданнях методичних об єднань і т. ін. 1. Бесіди з класним керівником. 2. Відвідування класної години і виховних заходів. 3. Бесіди з учнями. 4. Ознайомлення з планом виховної роботи на поточну чверть, запис його до щоденника. 5. Підготовка та проведення виховного заходу. 1. Дослідження мотивів навчальної діяльності учнів (за допомогою психологічних тестів). 2. Проведення психологічних спостережень та підготовка психолого-педагогічного аналізу одного з уроків. 1. Ознайомлення з роботою учнівського самоврядування в класі, школі. 2. Надання допомоги в організації роботи органам учнівського самоврядування в класі та школі. 3. Чергування по школі зі своїм класом. 4. Знайомство з роботою дитячих і молодіжних об єднань. 1. Ознайомлення з розкладом та змістом занять в гуртках, факультативах. 2. Аналіз відвідування гуртків та факультативів учнями свого класу. 3. Участь в підготовці та проведенні індивідуальних додаткових занять з учнями, що погано встигають та обдарованими дітьми. 4. Підготовка та проведення позакласного заходу з предмету. Перший тиждень Другий тиждень Протягом практики Перший тиждень Протягом практики Другий тиждень 11

12 Підведення підсумків педагогічної практики Оформлення необхідної документації. 2. Здача заліку комісії. Тиждень по закінченню практики Система контролю Контроль за ходом навчальної педагогічної практики студентів здійснюється груповими методистами, відповідальним за педпрактику на факультеті, на кафедрах, а також адміністрацією школи. Система поточного і підсумкового контролю включає в себе перевірку режиму роботи студентів у школі, їх дисциплінованості, виконання окремих завдань і всієї програми практики в цілому. Методисти відповідних кафедр перевіряють відвідування студентами школи, підготовку та виконання практикантами завдань, наявність необхідної документації, стимулюють конкретну допомогу вчителям протягом усієї практики. Підсумки та оцінювання результатів практики В дво-, триденний термін після закінчення практики студент зобов язаний надати груповому методисту звітну документацію, яка включає: - звіт практиканта; - щоденник студента-практиканта з відмітками про виконання завдань; - результати дослідження мотивів навчальної діяльності учнів даного класу; - психолого-педагогічний аналіз одного уроку; - фотографії 2-х уроків математики чи фізики, бажано різних вчителів; - розгорнутий план-конспект одного уроку математики чи фізики; - календарний план з математики чи фізики на поточну чверть; - план виховної роботи класного керівника на поточну чверть; - план-конспект виховного заходу з повним його аналізом; - опис та аналіз конкретної педагогічної ситуації. При виставленні загальної оцінки враховуються: - уміння аналізувати урок; - уміння виконувати дослідницькі завдання індивідуального характеру; - виконання програми практики; - ініціативність, творча активність, самостійність, дисциплінованість. 12

13 Шкала оцінювання навчальної діяльності студентів у період педагогічної практики Змістовний модуль 1: Виховна робота 1. Відвідування школи на протязі 10 робочих днів 10 балів 2. Ознайомлення з планом виховної роботи класного 1 бал керівника 3. Індивідуальний план роботи з класом 4 бали 4. Психолого-педагогічні спостереження (щоденник) 10 балів 5. Підготовка плану-конспекту та проведення виховного 15 балів заходу та його аналіз. 6. Аналіз відвіданого виховного заходу 5 балів 7. Звіт про практику 3 бали 8. Своєчасна подача документації методисту 2 бали Загальна кількість балів: 50 балів Мінімальна кількість отриманих балів складає 25 балів Змістовний модуль 2. Навчальна робота 1. Ознайомлення з календарним планом з математики (фізики) 1 бал на поточну чверть 2. Щоденник студента-практиканта з відмітками про виконання 4 бали завдань 3. Відвідування всіх уроків математики (фізики) у відведеному 5 балів класі, проведення аналізу одного уроку математики 4. Фотографії 2-х уроків математики (фізики), бажано різних 3+3 бали вчителів 5. Розробка розгорнутого плану-конспекту одного уроку 7 балів математики (фізики) 6. Розробка позакласного заходу з математики (фізики) 7 бали Загальна кількість балів: 30 балів Мінімальна кількість отриманих балів складає 15 балів Змістовний модуль 3: Психолого-педагогічний аналіз уроку Проведення психолого-педагогічний аналіз уроку за запропонованою схемою 1. Теоретична і методична підготовка 5 балів 2. Аналіз спостережень 5 балів 3. Дослідницька робота 5 балів 4. Складання психолого-педагогічного аналізу 5 балів Загальна кількість балів: 20 балів Мінімальна кількість отриманих балів складає 10 балів 13

14 Студент, що не виконав програму педагогічної практики направляється на практику повторно (у вільний від занять час) або відраховується з інституту. 14

15 ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА У ПОЗАШКІЛЬНИХ ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ Педагогічна практика у позашкільних виховних закладах є органічною складовою частиною неперервної педагогічної практики Практика проводиться на III курсі. Вона безпосередньо пов'язана з інструктивним збором-практикумом і є його логічним продовженням у напрямку практичної реалізації набутих студентами знань, умінь та навичок Практика проходить під керівництвом загальноінститутської кафедри педагогіки Основні завдання практики 1. Ознайомитись з методикою проведення занять у позашкільних виховних закладах (гуртках, клубах, секціях тощо), специфікою роботи в літніх оздоровчих та пришкільних таборах, осередках дитячих та юнацьких громадських організацій 2. Навчитись спілкуватися та проводити навчально-виховну роботу в умовах гуртка, секції, клубу, дитячого загону, враховуючи вікові, особистісні та інші особливості дітей. 3. У процесі педагогічної практики у студентів повинні формуватися такі професійно-педагогічні вміння: здійснювати перспективне та поточне планування педагогічної діяльності; спостерігати та аналізувати навчально-виховну роботу у позашкільних навчально-виховних закладах; організовувати групову та індивідуальну роботу в умовах гуртка, секції, громадської організації Завдання та зміст позашкільної виховної роботи До позашкільних закладів належать гуртки, клуби, секції, спортивнооздоровчі об'єднання на базі загальноосвітніх навчальних установ, за місцем проживання, фонди, асоціації, громадські організації та об єднання Основні завдання позашкільної освіти вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду, організація дозвілля вихованців, створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців; пошук та підтримка здібних і обдарованих дітей; профілактика бездоглядності, правопорушень. Практика студентів може проходити в гуртках, секціях, клубах; літніх оздоровчих таборах; осередках дитячих та юнацьких громадських організацій та об'єднань. 15

16 Практика триває протягом навчального року (1 година на тиждень) у гуртках, секціях, дитячих організаціях або, за вибором студента, впродовж однієї зміни у літньому оздоровчому таборі. Під час практики студенти повинні ознайомитись із календарно-тематичними планами керівників гуртків, планами-конспектами занять. Важливу роль на початковому етапі повинно відіграти ознайомлення студентів із матеріальною базою, яка необхідна для забезпечення навчально-виховного процесу гуртка або секції. Студенти повинні ознайомитися з методичним забезпеченням, обладнанням. Під час першого відвідування заняття студенти повинні визначити його структуру та мету. Відвідування заняття повинно завершитися його обговоренням. Результатом цього етапу стає загальне уявлення про діяльність керівника гуртка, секції. Найбільш відповідальний етап безпосередня участь студентів у проведенні занять у гуртку. У процесі проведення практики у студентів формуються загальні уявлення про систему роботи керівника гуртка, працівника позашкільної установи, вони вчаться використовувати наочність, обладнання, набувають досвіду проведення занять. Організація і керівництво педагогічною практикою Практика проводиться протягом навчального року або однієї зміни у літньому таборі. Кожен студент закріплюється за гуртком або осередком дитячої організації, як помічник або асистент керівника гуртка. Студенти, які мають досвід роботи з дітьми, можуть самостійно працювати організаторами виховної роботи в літніх таборах. Керівництво практикою здійснюють групові керівники з числа викладачів кафедри педагогіки. За підсумками практики студенту виставляється диференційований залік. Звітна документація За підсумками педагогічної практики студент представляє груповому керівнику: довідку з місця проходження практики; характеристику з місця проходження педагогічної практики, підписану директором (чи його заступником) закладу (ДОЦ, ДОТ, ЗОШ (пришкільний табір чи гурткова робота)), завірену печаткою та кутовим штампом; щоденник психолого-педагогічних спостережень(вожатого) або журнал гуртка; розгорнуті плани-конспект двох виховних заходів: загальнотабірного та проведеного у загоні або двох занять гуртка; звіт про проходження педагогічної практики; додатки (фотоматеріали, грамоти, статті тощо). 16

17 Шкала оцінювання навчальної діяльності студентів у період педагогічної практики 1. Інструктивно методичний збір 50 балів 2. Довідка та характеристика з місця проходження педагогічної 5 балів практики 3. Щоденник психолого-педагогічних спостережень(вожатого) або 15 балів журнал гуртка 4. Розгорнуті плани-конспект двох виховних заходів: 20 балів загальнотабірного та проведеного у загоні або двох занять гуртка 5. Звіт про проходження педагогічної практики 5 балів 6. Оформлення документації 3 бали 7. Своєчасна подача документації Мінімальна кількість отриманих балів складає 60 балів 17

18 18 ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА (IV курс) Мета педагогічної практики на даному етапі знайомство студентів з навчально-виховним процесом у основній школі та придбання вмінь застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності. Педагогічну практику необхідно розглядати як вид практичної діяльності студентів, спрямований на розв язання різноманітних педагогічних задач. Специфікою цієї діяльності є те, що в ній в більшій мірі у порівнянні з навчально-пізнавальною проводиться ідентифікація з професійною діяльністю вчителя. В той же час педагогічна практика форма професійного навчання у вузі, мета якої: поглибити та закріпити теоретичні знання, які студенти отримали в університеті, та навчити застосовувати ці знання на практиці в навчально-виховній роботі з учнями; озброїти студентів вміннями спостерігати та аналізувати навчальновиховну роботу, що проводиться у школі з учнями; підготувати студентів до проведення уроків з застосуванням методів, які активізують пізнавальну діяльність учнів; розвити та закріпити у студентів любов до педагогічної професії, заохотити потяг до вивчення передового педагогічного досвіду і вдосконалення своїх педагогічних здібностей. Зміст педагогічної практики Студенти цього курсу проходять педагогічну практику в 5-9 класах міських та сільських загальноосвітніх шкіл. Вона передбачає: ознайомлення студентів-практикантів зі школою, її історією та традиціями, вчителями та керівництвом; вивчення класу, де студент-практикант проходить практику; вивчення стилю роботи класного керівника та вчителів-предметників з математики чи фізики під час відвідування їх уроків, позакласних та виховних заходів; складання індивідуального календарного плану-графіка роботи студентапрактиканта на період педагогічної практики; підготовку та проведення уроків математики або фізики; аналіз відвіданих та проведених уроків й інших заходів; керівництво предметними гуртками та індивідуальною творчою роботою учнів; виготовлення наочних посібників або демонстраційних приладів до уроків. Форми і методи контролю, підсумки практики По закінченню педпрактики студент подає наступні документи: 1. Звіт з педпрактики. 2. Щоденник студента-практиканта.

19 3. Табель обліку виконаної роботи. 4. Характеристика студента-практиканта (відомість-характеристика). 5. Календарний план з математики чи фізики.. 6. Плани-конспекти уроків математики чи фізики. 7. Розробка позакласного заходу з предмету. 8. Аналіз одного відвіданого уроку математики чи фізики. 9. План виховної роботи студента. 10. План-конспект виховного заходу з його повним аналізом. 11. Опис та аналіз конкретної педагогічної ситуації. 12. Психологічний аналіз особистості. (П ять методик вивчення особливостей особистості учня з протоколами дослідження, висновками та рекомендаціями до кожної методики). 13. Результати самостійної роботи з шкільної гігієни. Шкала оцінювання навчальної діяльності у період педагогічної практики Змістовний модуль 1. Навчальна робота 1. Ознайомлення з організацією та методикою обов язково проведення усіх видів занять з математики (фізики) 2. Підготовка індивідуального плану практики обов язково 3. Складання табеля виконаної роботи обов язково 4. Відвідування всіх уроків математики (фізики) у відведеному класі, проведення аналізу уроку математики (фізики) 5. Розробка розгорнутих планів-конспектів усіх проведених уроків математики (фізики). Підготовка для оцінювання двох конспектів уроків математики (алгебра та геометрія, фізика) 6. Підготовка і обов язкове проведення 15 уроків математики (фізики). Оцінюються 8 контрольних уроків 7. Розробка і проведення позакласного заходу з математики (фізики) Загальна кількість балів: Мінімальна кількість отриманих балів складає 35 балів 2 бали 4 бали(2 бали за кожний конспект) 40 балів (5балів за кожний контрольний урок) 4 бали 50 балів Змістовний модуль 2: Виховна робота 1. Складання власного плану виховної роботи класного керівника на 1 семестр 2. Проведення 2-х виховних заходів(з оцінкою класного керівника) та підготовка їх розгорнутого плану-конспекту 4 бали 10 балів 3. Підготовка самоаналізу проведених виховних заходів 4 бали 4. Підготовка 4 конспектів відвіданих виховних заходів, 4 бали 19

20 складених схематично 5. Підготовка та проведення індивідуальної роботи з важковиховуваними учнями (скласти конспект) 6. Оформлення звітної документації та вчасне подання її викладачеві-методисту кафедри педагогіки Загальна кількість балів: Мінімальна кількість отриманих балів складає 15 балів 6 балів 2 бали 30 балів Змістовний модуль 3: Психолого педагогічний аналіз особистості Проведення психолого-педагогічного аналізу особистості за пропонованою схемою 1. Теоретична і методична підготовка 2 бали 2. Аналіз спостережень 2 бали 3. Дослідницька робота 3 бали 4. Складання психолого-педагогічної характеристики 3 бали Загальна кількість балів: 10 балів Мінімальна кількість отриманих балів складає 5 балів Змістовний модуль 4: Самостійна роботи зі шкільної гігієни 1. Проведення гігієнічної оцінки навчально-виховної роботи 2 бали 2. Проведення гігієнічної оцінки уроку 2 бали 3. Проведення гігієнічної оцінки режиму дня 2 бали 4. Проведення оцінки фізичного розвитку та стану здоров я 2 бали учнів 5. Проведення санітарно-гігієнічної оцінки класного 2 бали приміщення, фізичного кабінету та кабінету інформатики Мінімальна кількість отриманих балів складає 5 балів 20

21 ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА (V курс) Мета педагогічної практики на даному етапі ( ) знайомство студентів з навчально-виховним процесом у старшій школі та придбання вмінь застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності. Педагогічна практика на даному етапі має наступні задачі: - поглибити та закріпити теоретичні знання, які студенти отримали в університеті, та навчити застосовувати ці знання на практиці в навчальновиховній роботі із старшокласниками; - озброїти студентів вміннями спостерігати та аналізувати навчальновиховну роботу, що проводиться у школі з учнями; - підготувати студентів до проведення уроків із застосуванням методів, які активізують пізнавальну діяльність учнів, що навчаються математики за різними профілями; - розвити та закріпити у студентів любов до педагогічної професії, заохотити потяг до вивчення передового педагогічного досвіду і вдосконалення своїх педагогічних здібностей. Зміст педагогічної практики Студенти випускного курсу проходять педагогічну практику в класах міських та сільських загальноосвітніх шкіл, інноваційних середніх навчальних закладів (ліцеях, гімназіях тощо), в професійно-технічних навчальних закладах, у вищих навчальних закладах I рівня акредитації. Діяльність студентів в процесі проходження педагогічної практики повинна бути спрямована на: ознайомлення зі школою, її історією та традиціями, вчителями та керівництвом; вивчення класу, де студент-практикант проходить практику; вивчення стилю роботи класного керівника та вчителів-предметників з математики (фізики) та інформатики під час відвідування їх уроків, позакласних та виховних заходів; складання індивідуального календарного плану-графіка роботи студентапрактиканта на період педагогічної практики; підготовка та проведення уроків математики (фізики) та інформатики ознайомлення з організацією та методикою проведення факультативних занять з математики (фізики) та інформатики; аналіз відвіданих та проведених уроків й інших заходів; керівництво предметними гуртками та індивідуальною творчою роботою учнів; виготовлення наочних посібників до уроків; проведення роботи з профорієнтації учнів; участь в роботі шкільних, районних та міських методичних об єднань вчителів. Форми і методи контролю, підсумки практики По закінченню педпрактики студент подає наступні документи: 21

22 1. Звіт з педпрактики. 2. Щоденник студента-практиканта. 3. Табель обліку виконаної роботи. 4. Характеристика студента-практиканта (відомість-характеристика). 5. Календарний план з математики чи фізики та інформатики. 6. Плани-конспекти уроків математики чи фізики. 7. Конспекти уроків інформатики. 8. Розробка позакласного заходу з предмету. 9. Аналіз одного відвіданого уроку інформатики. 10. План виховної роботи студента. 11. План-конспект виховного заходу з його повним аналізом. 12. Опис та аналіз конкретної педагогічної ситуації. 13. Психологічний аналіз класного колективу з методикою соціометрії. Шкала оцінювання навчальної діяльності у період педагогічної практики Змістовний модуль 1. Навчальна робота 1. Ознайомлення з організацією та методикою обов язково проведення усіх видів занять з математики (фізики) та інформатики 2. Відвідування всіх уроків математики (фізики) та інформатики у відведеному класі, проведення аналізу уроку інформатики 3. Розробка розгорнутих планів-конспектів усіх проведених уроків математики (фізики) та інформатики. Підготовка для оцінювання двох конспектів уроків математики (алгебра і початки аналізу та геометрія) і одного конспекту уроку інформатики 4. Підготовка і обов язкове проведення 20 уроків математики (фізики) та 5 уроків інформатики. Оцінюються 8 контрольних уроків математики (фізики) та 2 уроки інформатики 5. Розробка і проведення позакласного заходу з математики, фізики або інформатики Загальна кількість балів: Мінімальна кількість отриманих балів складає 40 балів Змістовний модуль 2: Виховна робота 1. Складання власного плану виховної роботи школи. План виховної роботи школи ксерокопія. 2. Проведення двох класних години та підготовка їх розгорнутих планів-конспектів. Проведення 1 бал 6 балів (2 бали за кожний конспект) 50 балів (5балів за кожний контрольний урок) 3 бали 60 балів 2 бали 6 балів 2 бали 22

23 самоаналізу класних годин 3. Підготовка плану-конспекту батьківських зборів. Аналіз проведених батьківських зборів 4. Розробка сценарію загальношкільного виховного заходу, його проведення з наданням 1 рецензії на проведений студентом виховний захід від класного керівника або заступника директора з виховної роботи 5. Проведення додаткової виховної роботи в позаурочний час (індивідуальні бесіди, відвідування учня, екскурсії тощо) 6. Підготовка конспектів відвіданих виховних заходів, складених схематично та подання їх аналізу 5 балів 1 бал 5 балів 4 бали 4 бали 7. Звіт з практики за запропонованою схемою 1 бал Загальна кількість балів: 30 балів Мінімальна кількість отриманих балів складає 15 балів Змістовний модуль 3: Психолого педагогічний аналіз класного колективу 1. Проведення психолого-педагогічний аналіз класного колективу за пропонованою схемою: 1) загальні відомості про колектив 2) керівництво колективом 3) взаємовідносини у колективі 4) колективна діяльність класу 5) соціометричне дослідження 6) висновки та рекомендації Загальна кількість балів: Мінімальна кількість отриманих балів складає 5 балів. 1 бал 1 бал 1 бал 5 балів 2 бали 10 балів 23

24 МАГІСТЕРСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА Мета та задачі педагогічної практики Мета даного етапу педагогічної практики знайомство майбутніх магістрів з навчально-виховним процесом у старших класах середніх загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації та придбання вміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності. Педагогічна практика на даному етапі має наступні задачі: ознайомлення з особливостями організації навчально-виховного процесу у старших класах середніх загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації; формування вмінь самостійного і творчого застосування на практиці теоретичних знань з педагогіки, психології та методики викладання математики, фізики та інформатики; виховання професійно значимих якостей особистості викладача, потреби в педагогічній самоосвіті; ознайомлення з передовим педагогічним досвідом викладання математики, фізики та інформатики у базових та спеціалізованих навчальних закладах, розвиток вмінь його узагальнення та використання у процесі проведення навчально-виховної роботи; використання в роботі сучасних педагогічних технологій, створення і перевірка особистих методичних підходів; формування адекватної професійної самооцінки; засвоєння технологій позааудиторних заходів з математики, фізики та інформатики, приділення особливої уваги придбанню вмінь керувати творчою діяльністю молоді; вироблення творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності. оволодіння методами наукового дослідження навчально-виховного процесу з фізики чи математики. Організація педагогічної практики Виробнича педагогічна практика на 5 курсі (спеціальність ) відбувається у два етапи. На першому етапі (протягом 3-х тижнів) магістранти проходять практику у старших класах середніх загальноосвітніх навчальних закладів або вищих навчальних закладів першого-другого рівнів акредитації. Другий етап педагогічної практики (протягом 3-х тижнів) пов язаний з роботою на відповідній кафедрі вищого навчального закладу третього-четвертого рівнів акредитації 24 Зміст педагогічної практики Педпрактика передбачає: ознайомлення із системою навчально-виховної роботи бази практики, з основними ланками управління навчально-виховним процесом.

25 цілеспрямоване спостереження за ходом педагогічного процесу з математики чи фізики шляхом ознайомлення з документацією навчального закладу: програмами, робочими планами викладачів, класними та груповими журналами, інструкціями, технологічними картами тощо; ознайомлення зі школою, її історією та традиціями, вчителями та керівництвом; вивчення класу та студентської групи, де студент-практикант проходить практику; вивчення стилю роботи класного керівника та вчителів-предметників з математики (фізики) та інформатики під час відвідування їх уроків, позакласних та виховних заходів; ознайомлення з організацією та методикою проведення усіх видів занять (лекцій, практичних, лабораторних занять, засідань науково-методичних гуртків) з математики чи фізики та методики їх викладання; керівництво предметними гуртками та індивідуальною творчою роботою учнів; участь в роботі шкільних, районних та міських методичних об єднань вчителів. виконання всіх функцій викладача; розробку матеріалів для практичних та лабораторних занять, розробка навчальних та дидактичних матеріалів для студентів; проведення практичних, лабораторних занять з математики чи фізики; ознайомлення з методами діагностики, що використовуються різними викладачами кафедри, розробка власних відповідних матеріалів; проведення виховної роботи у студентській групі у відповідності з планом; вивчення і аналіз інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу сучасної вищої школи, накреслення шляхів його вдосконалення; проведення психолого-педагогічного вивчення студентського колективу з використанням наукових методів виявлення особистих та міжособових відносин; реалізація на практиці елементів психологічної експертизи освітніх систем; оцінка соціально-психологічного простору кафедри, здійснення моніторингу розвитку студентів; участь у роботі по накопиченню та узагальненню педагогічного досвіду, роботі засідань кафедр, науково-методичних семінарів, конференцій; творчу переробку набутих знань і вмінь у власну методичну систему, що включає різні види діяльності викладача математики чи фізики: дослідницьку, конструктивну, організаційну, комунікативну; Форми і методи контролю, підсумки практики Результати роботи під час практики повинні бути відображені у відповідних видах документації (термін подання документації оговорюється на установчій конференції): 1. Індивідуальний план роботи. 2. Табель обліку виконаної роботи. 25

26 3. Детальний звіт про педпрактику з відображенням всіх напрямків роботи. 4. Плани-конспекти занять різних видів з фізики чи математики. 5. Дидактичні матеріали чи матеріали для діагностики. 6. Відомість-характеристика студента-практиканта, завірена круглою печаткою. 7. Психологічна характеристика студентської групи. 8. Результати психологічного аналізу діяльності студента. Шкала оцінювання навчальної діяльності магістрантів у період педагогічної практики Змістовний модуль 1. Навчально-методична робота 1. Ознайомлення з організацією та методикою проведення обов язково усіх видів занять з математики (фізики) та інформатики у школі, методики навчання математики (фізики) чи обраної математичної (фізичної) дисципліни на відповідній кафедрі 2. Відвідування всіх уроків математики (фізики) та інформатики у відведеному класі, проведення аналізу уроку інформатики 3. Розробка розгорнутих планів-конспектів усіх проведених уроків математики (фізики) та інформатики. Підготовка для оцінювання одного конспекту уроку математики (алгебра і початки аналізу або геометрія) (фізики) і одного конспекту уроку інформатики 4. Підготовка і обов язкове проведення 8 уроків математики (фізики) та 2 уроків інформатики. Оцінюються 5 контрольних уроків математики (фізики) та 1 урок інформатики 5. Розробка і проведення позакласного заходу з математики, фізики чи інформатики 6. Ознайомлення з організацією та методикою проведення усіх видів занять з відповідних математичних (фізичних) дисциплін (лекцій, практичних, лабораторних занять) з математики (фізики) чи методики їх навчання. Розробка матеріалів для практичних та лабораторних занять, розробка дидактичних матеріалів для студентів 7. Відвідування занять з методики навчання математики або фізики у викладачів і магістрантів. Підготовка одного аналізу відвіданого заняття. 8. Ознайомлення з методами діагностики, що використовуються різними викладачами відповідної кафедри. Підготовка відповідних матеріалів 9. Розробка розгорнутих планів-конспектів двох занять з математичних (фізичних) дисциплін чи методики їх навчання. 1 бал 6 балів (2 бали за кожний конспект) 30 балів (5балів за кожний конт рольний урок) 3 бали 2 бали 2 бали 2 бали 4 бали (по 2 бали за 26

27 кожний конспект) 10. Самостійне проведення двох занять у студентській групі 10 балів (по 5 балів за кожне заняття) Загальна кількість балів: 60 балів Мінімальна кількість отриманих балів складає 40 балів Змістовний модуль 2: Виховна робота із учнями та студентами. 1. Складання власного плану виховної роботи школи. План 2 бали виховної роботи школи ксерокопія 2. Підготовка конспектів відвіданих виховних заходів, 3 бали складених схематично та подання їх аналізу 3. Проведення класної годину та підготовка її розгорнутого 3 бали плану-конспекту. Самоаналіз класної години 4. Підготовка конспекту загальношкільних батьківських 2 бали зборів 5. Складання власного плану виховної роботи куратора на І 2 бали семестр 6. Підготовка 2 конспектів та проведення кураторських годин. Самоаналіз кураторських годин 4 бали 2 бали 7. Розробка конспекту виховного заходу для студентів курсу, за яким закріплено практиканта. Самоаналіз виховного заходу 5 балів 1 бал 8. Складання характеристики колективу академічної групи, 4 бали визначити стадії його розвитку та основні напрями формування 9. Підготовка звіту про кожний з етапів практики 2 бали Загальна кількість балів: 30 балів Мінімальна кількість отриманих балів складає 15 балів Змістовний модуль 3. Психолого-педагогічний аналіз властивостей і особливостей академічної студентської групи 1. Коректність використання понятійного і концептуального 2 бали апарату психології 2. Обсяг і значимість використаного при аналізі фактичного 2 бали матеріалу 3. Докладність і глибина аналізу фактичного матеріалу 2 бали 4. Ступінь обґрунтованості висновків і рекомендацій 2 бали попереднім аналізом 5. Прикладна значимість психологічних рекомендацій 2 бали Загальна кількість балів: 10 балів Мінімальна кількість отриманих балів складає 5 балів 27

28 Рекомендації до оформлення щоденника студента-практиканта Додаток 1 У щоденнику студенти фіксують свої психолого-педагогічні спостереження за окремими учнями та колективом класу, свої зауваження та оцінку відвіданих уроків та позакласних заходів, зауваження керівників та вчителів, а також дані, необхідні для виконання завдань з психології, шкільної гігієни та складання звіту про педпрактику. Пропонується така форма щоденника практиканта. На титульному листі зошита робиться надпис: Щоденник студента-практиканта курсу групи_ фізико-математичного факультету спеціальності Початок практики Кінець практики На другій сторінці записуються такі дані: Школа міста (села, району) Закріплений клас Класний керівник Учитель фізики (математики) Учитель інформатики Методист з математики(фізики) Методист із педагогіки Методист із психології Методист із шкільної гігієни Директор школи Завуч з навчальної роботи Завуч з виховної роботи Адреса школи На наступних сторінках міститься інформація організаційного характеру: 1. Розклад занять (для класів, у яких проходить практика студентів). 2. Розклад дзвінків на уроки: 3. Список учнів класу N п/п Прізвище та ім'я Який гурток відвідує, чим захоплюється Оцінки за минулий семестр (рік) з окремих предметів 4. Актив класу N п/п Прізвище та ім'я Громадські доручення 28

29 День тижня, дата Понеділок Індивідуальний план роботи Виховна З м і с т р о б о т и Навчально- Позакласна робота методична з предмету Індивідуальний план роботи складається на весь період педпрактики і включає такі розділи: 1. Навчально-методична робота. 2. Позакласна робота за спеціальністю. 3. Виховна робота. Орієнтовний перелік видів робіт, які студент може включати в індивідуальний план: 1. Навчально-методична робота складання індивідуального плану роботи; складання календарно-тематичних планів з математики чи фізики, та основ інформатики; відвідування уроків різних вчителів; відвідування та аналіз уроків студентів; підготовка до уроків (обладнання, матеріалів, інструментів, дидактичного матеріалу та ін.); проведення своїх уроків; перевірка щоденників учнів; перевірка письмових робіт; перевірка домашніх завдань; індивідуальні заняття з учнями; виконання залікового завдання; виконання завдання з шкільної гігієни; консультації у методистів та вчителів; оформлення звіту про педпрактику та ін. 2. Позакласна робота підготовка та проведення занять гуртків; відвідування позакласних занять, які проводять вчителі та інші студенти та участь в їх аналізі; підготовка та проведення екскурсій на підприємства; проведення тематичних вечорів; підготовка учнів до олімпіад та конкурсів; участь у підготовці та проведенні олімпіад та конкурсів у школі, місті; 3. Виховна робота підготовка та проведення класних годин; підготовка та проведення позакласних виховних заходів; робота з окремими учнями; робота з активом класу; 29

30 робота з учнівським загоном; підготовка та участь в класних та загально шкільних батьківських зборах; організація суспільно корисної діяльності учнів; вивчення домашніх умов учнів; допомога учням у виданні стіннівок та бюлетенів; надання допомоги в роботі органам учнівського самоврядування; оформлення класних кімнат, майстерень, кабінетів та інших приміщень школи; збирання матеріалу та написання психолого-педагогічних характеристик та ін. Додаток 2 Схема та рекомендації до складання фотографії уроку Фотографія уроку це зовні точне, усвідомлене відображення форми організації навчального процесу, що має певні властивості. Може бути подана в усній чи письмовій формі. Орієнтовна схема складання фотографії уроку Дата Клас Тема уроку Проводив Прізвище, ім я та по батькові, посада) Спостерігав (Прізвище, ім я та по батькові, посада) Об єкти спостереження (етапи уроку, діяльність вчителя чи учнів, методи, прийоми, засоби, інші педагогічні явища) I Оргмомент 1. Стан приміщення і робочих місць учнів; 2. Форма привітання, виявлення відсутніх; 3. Готовність класу до уроку II Повторення раніше вивченого матеріалу 1. Математичний (фізичний) диктант; 2. Вивід формули та її обґрунтування (учень на дошці); Характеристики (ознаки) того, що спостерігали Зміст того, що відбувалось Наприклад, повідомлення чергових, запис у журналі Формулювання частини із запропонованих вчителем запитань Текст запису, допущені помилки і недоліки Час (де доцільно) 2хв. 15хв. 5хв. 30

31 3. Доведення теореми (група учнів з 4-х чоловік на місцях) III Вивчення нового матеріалу 1. Мотивація вчителем того, що буде вивчатися 2. Пояснення нового матеріалу Запис у зошитах (самостійність не забезпечена) Розповідь про (план змісту, який був повідомлений) Приклади того, що спостерігали в довкіллі (описати деякі з наведених) Розповідь вчителя про (план, скорочений зміст, тези інформації вчителя) Демонстрація досліду чи будь-якої наочності. Чи сформульована мета, схема? Констатувати перелік дій вчителя Використання методів активізації пізнавальної діяльності учнів: А) застосування проблемного викладення; Б) наведення прикладів з техніки чи реального життя; В)екскурси в історію науки, її творців (фрагменти відкриття, біографії вчених, використання парадоксів) Подальша констатація того, що відбувалось на уроці. 4хв Додаток 3 Орієнтовна схема 1 аналізу уроку 1. Тип уроку, його зв язок з попередніми, розподіл часу на окремі компоненти, їх доцільність і пропорційність. 2. Тема уроку. Визначення його мети. 3. Визначити, як вчитель організує клас до роботи на уроці. 4. Вказати, як проводилося опитування види опитування (фронтальне, індивідуальне, ущільнене, поурочний бал ); зміст запитань вчителя; прийоми заохочення учнів до роботи під час опитування; відповіді учнів (глибокі, свідомі, міцні); правильність мотивування оцінок. 5. Проаналізувати, як відбувалося вивчення нового матеріалу методи і прийоми мотивування; прийоми активізації уваги учнів; етапи роботи над новими поняттями, алгоритмами, твердженнями; об єм і зміст нового матеріалу, послідовність викладу матеріалу з логічної та дидактичної точки зору; 31

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології Затверджено

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12,

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Порівняльно-педагогічні студії 2-3 (16-17), 2013

Порівняльно-педагогічні студії 2-3 (16-17), 2013 підтримання фізичного здоров я учнів, у середніх школах і ВНЗ тематичний блок «Санітарна освіта». Санітарна освіта позначена міждисциплінарними зв язками, які є набагато ширшими порівняно з попередніми

More information

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ конгресу петлюрівців в Україні. К., 1996. 20. Сідак В. Національні спецслужби в період Української революції 1917 1921 (невідомі сторінки історії). К., 1998. 320 с. 21. Ковальчук М. Невідома війна 1919

More information

Міністерство освіти і науки України. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. Кафедра германської філології ПРОГРАМА

Міністерство освіти і науки України. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. Кафедра германської філології ПРОГРАМА Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології «Затверджено»

More information

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження Програми зайнятості населення Києво-Святошинського району на 2013-2017 роки Відповідно до п.16 ч.1 статті 43 Закону України

More information

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка Форма Н - 3.04 Національний університет біоресурсів і природокористування України Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка ЗАТВЕРДЖУЮ Декан механіко-технологічного

More information

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М.

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М. ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Веселової Надії Вікторівни «Становлення і розвиток харківських наукових шкіл у галузі техніки та електрофізики високих напруг (1930-2010 рр.)», представлену на

More information

Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ.

Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ. Екліптика Табл.. Екліптикою називаєтья велике коло небеної фери лінія якого зображуєтья укупнітю точок положень Сонця еред зірок на небеній фері протягом року і є результатом річного орбітального руху

More information

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ УДК 338.48 ГУТНИК Оксана Володимирівна, аспірант Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ Висвітлюються особливості державної туристичної політики

More information

кандидат фізико математичних наук

кандидат фізико математичних наук ДК 004.085 держреєстрації: 0110U002271 Інв. Національна академія наук України Інститут проблем реєстрації інформації (ІПРІ НАН України) 03113, м.київ 113, вул. Шпака, 2 тел. (044) 456 83 89, факс (044)

More information

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування Національна академія державного управління при Президентові України Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Управління організації фундаментальних та прикладних досліджень Базові

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА УДК 330.3:622.12 ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ

More information

Навчання у Німеччині. Інформаційний центр DAAD у Києві. Друге видання 2012

Навчання у Німеччині. Інформаційний центр DAAD у Києві. Друге видання 2012 Навчання у Німеччині Інформаційний центр DAAD у Києві Друге видання 2012 Publisher Information Center Kyiv Peremohy Av. 37, Bldg. 6, 2nd Floor Kyiv 03056 (Ukraine) Tel./Fax +380 44 406-82-69 Tel. +380

More information

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ O. Clarisse, S. Chang // Visual Languages. 986. 52 p. 22. Fowler M. ProjectionalEditing [Electronic Resource] // Режим доступу: http://martinfowler.com/bliki/projectionalediting.html. Last access: 2008.

More information

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Зошит 1 СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Час виконання 120 хвилин Робота складається з трьох частин. Частина «Читання» містить 22 завдання. У частині «Використання мови» 20 завдань. Відповіді на

More information

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ УДК 004.738.5:338.46 О.I. Грабар, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ В статті

More information

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Сучасний розвиток індустрії ІТ-технологій та програмної інженерії пов язаний з розробкою програмного забезпечення (ПЗ), що базується на використанні

More information

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки УДК 53383 Ю Ф Лазарєв Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки Вступ Сучасне подання механіки матеріальної точки з врахуванням релятивістського підходу базується на математичному апараті,

More information

Отримання візи з метою навчання у вузі

Отримання візи з метою навчання у вузі Stand/станом на: 08/2016 Beantragung eines Visums zum Studium (für Studenten, Studienkolleg, Doktoranden, PhD-Studenten und studienvorbereitende Sprachkurse bei Vorlage einer Zulassung*) Отримання візи

More information

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел УДК 332.14 КП держреєстрації 0111U002150 Інв. Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел.330172 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової

More information

ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ

ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ УДК 330,322,2:658,152 Солома А., др. Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ

More information

УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Рис. 11 Герб комітату Гайду [24] УДК 930.1(439) «18» УГОРСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ТА ЖУРНАЛ «SZÁZADOK» У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Ферков О. В. (Ужгород) Діяльність Угорського історичного товариства значно

More information

Прийняті наступні позначення доріг або їх відрізків: A S GP G Автостради Експрес-дороги Головні дороги прискореного руху Головні дороги Розмір ставок

Прийняті наступні позначення доріг або їх відрізків: A S GP G Автостради Експрес-дороги Головні дороги прискореного руху Головні дороги Розмір ставок Нова електронна система дорожніх оплат у Польщі ЗАПРОШУЄМО ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ З 1 липня 2011 року віньєтки дорожніх оплат у Польщі будуть замінені системою електронної оплати зборів viatoll. UTA

More information

Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung

Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung Stand: 06/2016 Beantragung eines Visums für eine Au-pair-Beschäftigung Отримання візи програмі Au-Pair Bitte lesen Sie dieses Merkblatt und das Antragsformular sorgfältig durch. Das Merkblatt muss ausgedruckt

More information

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ Мацко Л. А., Прищак М. Д., Первушина Т. В. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ ПСИХОЛОГІЯ 0 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Мацко Л. А.,

More information

Hallo! Guten Tag! Привіт! Добрий день!

Hallo! Guten Tag! Привіт! Добрий день! Ziel Мета Stunde 1 Навчати вітатися залежно від часу доби і статусу співрозмовників та прощатися німецькою мовою. Lehr- und Hilfsmittel: Підручник, робочий зошит, програвач компактдис ків, компакт-диск

More information

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН»

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» N з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

More information

ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY (1)

ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY (1) УГОДА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РЕСПУБЛІКОЮ ПОЛЬЩОЮ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ UMOWA MIĘDZY UKRAINĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ЗАЯВА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ (1) WNIOSEK O PRZYZNIANIE EMERYTURY-RENTY

More information

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ ОГЛЯД АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ рукопис Дейвід Янг графічний дизайн та карти Вієра Ларсон, Ordbildarna AB переклад Інна Деркач КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ SKL

More information

ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ

ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ ПРОЕКТ УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) БРОНХІАЛЬНА АСТМА У ДОРОСЛИХ 2012 1 ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ СО 2 DPI MDI NZGG РаO 2 РаСО 2 SaO 2 SIGN ГКС GINA БА ДДБА ІКС ІМТ КДБА

More information

Відгук Актуальність теми дослідження та її зв язок з науковими програмами

Відгук Актуальність теми дослідження та її зв язок з науковими програмами Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Лісовського Андрія Сергійовича «Чорноземи типові Придністерського Поділля», подану у спецраду Д 35.051.08 на здобуття наукового ступеня кандидата географічних

More information

КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів КООПЕРАТИВНЕ ОБ ЄДНАННЯ ГОСПОДАР РІЧНИЙ ЗВІТ 2013 Дніпропетровське обласне об єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Звіт за 2013 рік ДОО СОК «Господар» 2 РІЧНИЙ ЗВІТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ

More information

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВАНТАЖІВ

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ ВАНТАЖІВ постачальником є тривалою роботою необхідними є вдала комунікація, досконала координація дій, а також вміння поділу ризику. Форма співпраці може бути обґрунтованою тільки тоді, коли результати, що досягаються

More information

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 2. Еволюція закупівельної функції відбувалась у напрямку від трансакційних операцій до повної інтеграції функцій у логістичнй системі, утворюючи при цьому постійні комунікаційні канали між функцією закупівель

More information

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, / Wyd.

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, / Wyd. Мирон Капраль (Львів) Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, 1388 1783 / Wyd. Andrzej Janeczek. Poznań; Warszawa, 2005. t. I. LXIII + 450 s.; t. II. 291 s. (edycja

More information

УДК : П. Воробець, аспірант Прикарпатський нац. у-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ

УДК : П. Воробець, аспірант Прикарпатський нац. у-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ 8. Machek V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha : Nakl-ví Českosl. Akad. Věd, 1957. 627 s. Стаття надійшла до редакції 16.07.13 В. Пономаренко, д. филол. наук, Институт языкознания

More information

Програма вступного фахового випробування з польської мови

Програма вступного фахового випробування з польської мови Програма вступного фахового випробування з польської мови При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр напрям

More information

Українська преса в Італії: від історії до сучасності. Гінда О.М. Львівський національний університет імені Івана Франка, м.

Українська преса в Італії: від історії до сучасності. Гінда О.М. Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 25 (64) 1. Часть 1. С.55-60. УДК 808.81:[002(450=161.2)](091) Українська преса

More information

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики ПРОГРАМА Вступних випробувань до аспірантури зі спеціальності 035 філологія (предметний напрямок польська

More information

Malofiy L.S. Peculiarity of immunocompetent cells allocation in segmental bronchus for patients with chronic obstructive

Malofiy L.S. Peculiarity of immunocompetent cells allocation in segmental bronchus for patients with chronic obstructive Л.С.Малофій Івано-Франківський національний медичний університет УДК 616-071+616.233+616.24 ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ІМУНО- КОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН В СЕГМЕН- ТАРНИХ БРОНХАХ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮ-

More information

Іспанська мова. Пояснювальна записка. В.Г. Редько, І.С. Шмігельський

Іспанська мова. Пояснювальна записка. В.Г. Редько, І.С. Шмігельський Пояснювальна записка Матеріали тесту для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з іспанської мови в класі загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено відповідно до вимог чинної навчальної програми

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ. Кафедра іноземних мов. ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ. Кафедра іноземних мов. ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Кафедра іноземних мов ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (німецька) Методичні рекомендації щодо проведення

More information

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОРАТИВІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі перекладу роману Василя Барки "Жовтий князь")

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОЛОРАТИВІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі перекладу роману Василя Барки Жовтий князь) огородження" складні безсполучникові конструкції з предикативними частинами, у яких констатується наявність, перебування магічної істоти в певному місці щодо мовця [Остроушко 2002, 79]. Отже, космонімічна

More information

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) *

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) * УДК 811.1'373.7-115(045) СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ (на матеріалі румейської, української та новогрецької мов) * Жарікова Юлія Валентинівна, асист. Маріупольський державний гуманітарний

More information

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S

LC-32DH77E LC-32DH77S LC-42DH77E LC-42DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S LC-3DH77E LC-3DH77S LC-4DH77E LC-4DH77S LC-46DH77E LC-46DH77S POLSKI MAGYAR ČESKY TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ

More information

Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, c. ISBN ISBN УДК ББК

Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, c. ISBN ISBN УДК ББК УДК 37.016 ББК 74.268.1Нім Б17 Базій Л. А. Б17 Цікава німецька. Х.: Вид. група Ос нова, 2013. 176 c. ISBN 978 617 00 1815 1 Наведені в посібнику цікаві матеріали з німецької мови стануть у нагоді вчителям

More information

МОРФОЛОГІЗОВАНА СУБСТАНТИВАЦІЯ В ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ

МОРФОЛОГІЗОВАНА СУБСТАНТИВАЦІЯ В ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ Наявність таких семантичних схем і структурних моделей безособових речень у чеській мові засвідчує спільні характеристики слов янських односкладних реченнєвих конструкцій і виявляє структурну і семантичну

More information

Богуш Аллі Михайлівні

Богуш Аллі Михайлівні Вітання доктору педагогічних наук, професорові, академіку, заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреату Державної премії Богуш Аллі Михайлівні з нагоди її ювілею Високоповажану Аллу Михайлівну,

More information

НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ

НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В РОЗРОБЦІ ТА ВПРО-ВАДЖЕНІ РЕАКТОРІВ КОНТАКТНОГО ОКИСНЕННЯ АМІАКУ ГРИНЬ Г. І., доктор технічних наук, професор кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталіза та

More information

НІМЕЦЬКА МОВА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Н.П. Басай, Н.В. Федірко, С.М. Микитюк

НІМЕЦЬКА МОВА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Н.П. Басай, Н.В. Федірко, С.М. Микитюк ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Матеріали тесту для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з німецької мови в класах загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено відповідно до чинної навчальної Програми

More information

Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові

Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові Ідентифікація фразеологізмів, зокрема, паремій китайського походження, у сучасній японській мові В.Л.Пирогов Мета цього дослідження полягає у виявленні способу ідентифікації японських паремій китайського

More information

Сухомлинов О.М., доктор філологічних наук, доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Сухомлинов О.М., доктор філологічних наук, доцент, Бердянський університет менеджменту і бізнесу Сухомлинов О. М. Світ «тутешній» провінції у прозі Марії Шофер // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Відп. ред. Р. Радишевський. Т. XХIV. К., 2014. С. 582 587. Сухомлинов О.М., доктор філологічних

More information

ІМЕННИКОВІ КОМПОЗИТИ НОВОГРЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ)

ІМЕННИКОВІ КОМПОЗИТИ НОВОГРЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ) Король О.А., студ., Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко СЕНСОРНАЯ ЛЕКСИКА С ПОЗИТИВНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ В РОМАНЕ SUSAN ELIZABETH PHILIPHS GLITTER BABY В статье рассматриваются особенности

More information

CONCERNING THE ISSUE OF ADEQUATE UNDERSTANDING OF THE MEANING OF LEGAL TERMS. спостереження

CONCERNING THE ISSUE OF ADEQUATE UNDERSTANDING OF THE MEANING OF LEGAL TERMS. спостереження 38 НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Т. 144-145. Юридичні науки 27. Wörterbuch, VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig, 1962. 720 s. 28. Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache, Dr. Gvula Décsi, Dr. Sándor Karcsay (Словарь

More information

СК ЮПІТЕР VIENNA INSURANCE GROUP : ПІДСУМКИ 2013 РО К У

СК ЮПІТЕР VIENNA INSURANCE GROUP : ПІДСУМКИ 2013 РО К У Випуск 1 (032) 03 березня 2014 року Дорогі жінки! Шановні Леді! ЗІ СВЯТОМ З ледь відчутним весняним подихом приходить до нас чудове жіноче свято 8 Березня! Все найдорожче, що є у нашому житті щастя, радість,

More information

Copyright Љ 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright Љ 2006 Nokia. All rights reserved. ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт RM-43 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

More information

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 4 Actual problems of international relations. Release 124 (part ІI). 2015 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН РОЛЬ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ГАЗОПОСТАЧАННЯ

More information

CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY

CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY odpowiedzi na pytania do testów 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 wpisuj na kartę odpowiedzi numer

More information

( Key words: 379

( Key words: 379 ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Антония Сурожского», QUO VADIS, 2010. 348 с.; 4. Бидерманн Г. Энциклопедия символов. М.: Республика, 1996. 336 с.; 5. Бобринский Б., протопресвитер Сострадание Отчее. Дух і Літера, 2010.

More information

aktuell MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Опалубка Риштування Інженерний супровід Випуск UA

aktuell MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Опалубка Риштування Інженерний супровід Випуск UA MAXIMO Економічна рамна опалубка з технологією анкеровки PERI MX Самостійна система опалубки MAXIMO (що є сумісною з системою TRIO) відповідає найвищим вимогам економності та якості робіт. При використанні

More information

ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ Х РОКІВ

ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ Х РОКІВ 52 СУМСЬКА СТАРОВИНА. XLIII-XLIV. 2014 ПЕКАРЧУК В. М. ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУР ЕТНОСІВ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ 1990-2000-Х РОКІВ У статті на основі архівних, статистичних

More information

Мовні і концептуальні картини світу

Мовні і концептуальні картини світу КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Мовні і концептуальні картини світу Випуск 35 Видання здійснюється за фінансової підтримки Японської фундації The proceedings are published under

More information

ЗВIТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ЗВIТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ УДК 58/88 58/44 : 68.5 держреєстрації U96 Інв. 6U46 Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ЛНУ ім. Івана Франка 79 м. Львів вул. Університетська ; тел.

More information

УДК :39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна)

УДК :39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна) НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ УДК 811.162.1 37:39 Непоп-Айдачич Л.В. (Київ, Україна) 94 РЕКОНСТРУКЦІЯ РИС ПОЛЬСЬКОГО МОВНОГО ОБРАЗУ КВІТІВ НА МАТЕРІАЛІ АНКЕТНИХ ДАНИХ У статті

More information

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK UKRAIŃSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z języka ukraińskiego Część I Odpowiedzi maturzysty mogą

More information

Лінгвістичні спостереження над інтернаціональною лексикою, які. почали проводитися на початку минулого століття, переросли на

Лінгвістичні спостереження над інтернаціональною лексикою, які. почали проводитися на початку минулого століття, переросли на Юрченко Н., Вакулик І.І., НУБіП України ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕРМІНІВ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАД НИМИ В статье представлена эволюция семантики некоторых современных терминов в европейских

More information

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Аксесуари

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Аксесуари SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Аксесуари ŠKODA Rapid є практичним сімейним автомобілем, котрий виправдовує себе в різних ситуаціях кожного дня. Проте, якщо Ви хочете адаптувати своє авто до специфічних бажань

More information

Надійність. Турбота. Увага.

Надійність. Турбота. Увага. Каталог продукції Весна 2010 Надійність. Турбота. Увага. Сучасна офісна техніка призначена не тільки для простого виконання низки фіксованих функцій. Вона повинна виконувати їх бездоганно, швидко, ефективно

More information

Титульний аркуш. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік. I. Загальні відомості

Титульний аркуш. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік. I. Загальні відомості Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

More information

УДК ББК 92 Д66. Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні ББК 92

УДК ББК 92 Д66. Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні ББК 92 УДК 81 374 ББК 92 Д66 Marzena Kowalska Польська мова за 4 тижні Інтенсивний курс польської мови з компакт-диском Tłumaczenie: Bożena Antoniak Ilustracje: Adam Olchowik Copyright by Wydawnictwo REA s.j.,

More information

Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums Анкета для отримання Шенгенської візи

Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums Анкета для отримання Шенгенської візи Antrag auf Erteilung eines Schengen -Visums Анкета для отримання Шенгенської візи FOTO 3,5 x 4,5 cm ФОТО 3,5 x 4,5 cm Dieses Antragsformular ist unentgeltlich Безкоштовний бланк 1. Name (Familienname)

More information

ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ

ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ Вакулич М.І., студ. ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПРОБЛЕМИ БАЛТО-СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВНИХ ВЗАЄМОЗВ ЯЗКІВ В індоєвропеїстиці серед питань, що залишаються відкритими або ж їхні розв язання мають

More information

УДК Іванова Ю.Ю. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЙОК ГЕРХАРДА БРАНСТНЕРА

УДК Іванова Ю.Ю. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЙОК ГЕРХАРДА БРАНСТНЕРА УДК 811.112.2 42 Іванова Ю.Ю. ЛЕКСИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЙОК ГЕРХАРДА БРАНСТНЕРА Стилістичні ефекти у художньому тексті спираються на майстерне використання лексики у її денотативному і конотативному значенні.

More information

СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ" 药剂 У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 药剂 У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ УДК 811.581.11 Козоріз О.П., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ "ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ" 药剂 У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ У статті пропонується методика виокремлення

More information

Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen

Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen Foto: fotolia.com Förderprogramm Integration durch Qualifizierung (IQ) Selbständig in Deutschland Fachbegriffe in zwei Sprachen Deutsch Український Begriffe aus der Gründungsunterstützung in Einfacher

More information

MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY

MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT: ECONOMICS, EDUCATION, HEALTH CARE AND PHARMACY WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA: EKONOMIA, EDUKACJA, OPIEKA ZDROWOTNA I FARMACJA Publishing House WSZiA Opole, Poland The

More information

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI

RT0700C. GB Trimmer INSTRUCTION MANUAL. UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI GB Trier INSTRUCTION MANUAL UA Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ PL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI RO Maşină de frezat unimanuală MANUAL DE INSTRUCŢIUNI DE Einhandfräse BEDIENUNGSANLEITUNG HU Szélezőgép HASZNÁLATI

More information

2013. Вип С Issue 125. P

2013. Вип С Issue 125. P ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ INOZEMNA PHILOLOGIA 2013. Вип. 125. С. 205 210 2013. Issue 125. P. 205 210 УДК 81 373.46 02:615.2 ГЕНЕЗА БОТАНІЧНОЇ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН (на основі трактатів Катона,

More information

СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ

СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ УДК 811.16 37 І. М. Шпітько Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАСЛОВ ЯНСЬКОЇ ЛЕКСЕМИ *ŠАТY В СУЧАСНИХ СЛОВ ЯНСЬКИХ МОВАХ Комплексно проаналізовано семантичний

More information

Французька мова. Ю.М. Клименко, Л.М. Файзуліна. Пояснювальна записка

Французька мова. Ю.М. Клименко, Л.М. Файзуліна. Пояснювальна записка Пояснювальна записка Матеріали тесту для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з французької мови в 10 класі загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено відповідно до чинної навчальної Програми

More information

lublin.today #1 numer 1/2016 The first magazine from Lublin published in three languages! Student? Студент? Student? Tourist? Турист? Turysta?

lublin.today #1 numer 1/2016 The first magazine from Lublin published in three languages! Student? Студент? Student? Tourist? Турист? Turysta? lublin.today The first magazine from Lublin published in three languages! #1 numer 1/2016 Student? Студент? Student? Tourist? Турист? Turysta? Employee? Працівник? Pracownik? Guest? Гість? Gość? Enjoy

More information

РОБОЧИЙ ЗОШИТ з української мови для усного курсу

РОБОЧИЙ ЗОШИТ з української мови для усного курсу М.Я. Маргітич РОБОЧИЙ ЗОШИТ з української мови для усного курсу (для дошкільнят та початківців) Передмова Робочий зошит «Українська мова усний курс» є методичним посібником для вчителів, які працюють в

More information

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 26 pt modern humanist sans serif typeface. The proportions of each character have a strong lateral dynamic that makes it ideal for on-screen

More information

УДК / : Ващенко О.О. (Київ, Україна) Старо- та новогрецизми

УДК / : Ващенко О.О. (Київ, Україна) Старо- та новогрецизми 9. Самойлова М. Н. Языковая ситуация и языковая политика в современном обществе // Вестн. Волгогр.гос.ун-та. Сер. 2:Языкознание. 2009. 1. 10. Richards J. C., Platt J., Platt H. Longman Dictionary of Language

More information

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą WROCŁAWSKO-LWOWSKIE ZESZYTY PRAWNICZE 5 ВРОЦЛАВСЬКО-ЛЬВІВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЗБІРНИК 5 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2014 Daniel Butyter Uniwersytet Wrocławski danielbutyter@prawo.uni.wroc.pl

More information

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НА ШПАЛЬТАХ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА «ВАРШАВСЬКІ УКРАЇНОЗНАВЧІ ЗОШИТИ»

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НА ШПАЛЬТАХ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА «ВАРШАВСЬКІ УКРАЇНОЗНАВЧІ ЗОШИТИ» Історичний архів УДК 94:07(477+438) О. С. Морозова ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НА ШПАЛЬТАХ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА «ВАРШАВСЬКІ УКРАЇНОЗНАВЧІ ЗОШИТИ» Одним із ключових центрів на теренах Республіки Польща, що студіює історію

More information

Національна академія наук України Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника

Національна академія наук України Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника Національна академія наук України Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. СТЕФАНИКА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ МІЖНАРОДНА

More information

ПРОЦЕС УКРАЇНІЗАЦІЇ АРМІЇ ТА ТИЛОВИХ ГАРНІЗОНІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ТА РУМУНСЬКОГО ФРОНТІВ У БЕРЕЗНІ ЛИСТОПАДІ 1917 р.

ПРОЦЕС УКРАЇНІЗАЦІЇ АРМІЇ ТА ТИЛОВИХ ГАРНІЗОНІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ТА РУМУНСЬКОГО ФРОНТІВ У БЕРЕЗНІ ЛИСТОПАДІ 1917 р. поміщицьких керівних кіл і ставала відправною точкою для практичної діяльності тієї їх частини, яка відверто орієнтувалася на російський царизм, і насамперед націонал-демократів і реалістів, які спрямували

More information

Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі

Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce Informator Права та обов язки громадян третіх держав у Польщі Інформатор Monika Gwiazda, Dagmara Jachacz, Joanna Oleszkowicz Tomasz Sieniow (red.) Fundacja

More information

Компаративні дослідження слов янських мов і літератур Випуск 21

Компаративні дослідження слов янських мов і літератур Випуск 21 ЛІТЕРАТУРА: 1. Бодрийяр Ж. Злой демон образов / Жан Бодрийяр // Искусство кино. 1992. 10. С. 64-70; 2. Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет: в 2-х томах / Г.В.Ф. Гегель : т. 1. М. : Институт философии АН СССР,

More information

СПОГАДИ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ ПРО МІЖВОЄННИЙ ЛЬВІВ. Ніна ТЕЙЛОР-ТЕРЛЕЦЬКА

СПОГАДИ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ ПРО МІЖВОЄННИЙ ЛЬВІВ. Ніна ТЕЙЛОР-ТЕРЛЕЦЬКА ISSN 0203-9494. ПРОБЛЕМИ СЛОВ ЯНОЗНАВСТВА. 2013. Випуск 62. С.181 191 PROBLEMS OF SLAVONIC STUDIES. Issue 62. Р.181 191 УДК 821.161.2(1-87)-94:(477.83-25) СПОГАДИ ПОЛЬСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ ПРО МІЖВОЄННИЙ ЛЬВІВ

More information

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. 92 IAPGOŚ 4/2015 p-issn 2083-0157, e-issn 2391-6761 - - - - - DOI: 10.5604/20830157.1176582 Współfinansowane ze środów Unii Europesie MODEL PROCESU SORTOWANIA OBIEKTÓW PRZY WYKORZYSTANIU PODEJŚCIA NEURONOWEGO

More information

Слово від Редакції РОЗПАЛКИ

Слово від Редакції РОЗПАЛКИ - Сучасна молодь жахливо вдягається! Наприклад, от цей хлопець - Це моя дочка - Пробачте, я не знав, що ви її батько - Я не батько, я мати. Reporter pyta boksera: - Czy czytał pan Mickiewicza? -A kto to

More information

КОНЦЕПТ-МІФОЛОГЕМА ЕЛЬФ У ДЗЕРКАЛІ МОВИ

КОНЦЕПТ-МІФОЛОГЕМА ЕЛЬФ У ДЗЕРКАЛІ МОВИ 5. Мартинюк А.П. Дискурсивний інструментарій аналізу англомовної реклами [Електронний ресурс] / А.П. Мартинюк // Лінгвістика ХХІ століття : нові дослідження і перспективи. 2009. 3. С. 159 167. Режим доступу

More information

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation 988 Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation High School of Transport "Todor Kableshkov" 1574 Sofia, 158 Geo Milev str. Ivan Velev Abstract

More information

Problem A. Nanoassembly

Problem A. Nanoassembly Problem A. Nanoassembly 2.5 seconds One of the problems of creating elements of nanostructures is the colossal time necessary for the construction of nano-parts from separate atoms. Transporting each of

More information

17 (53)

17 (53) Ціна 1,50 грн www.monitor-press.com Двотижневик Dwutygodnik 17 (53) 15.09.2011 Томаш Янік: Tomasz Janik: «Хотів би й надалі бути добрим покровителем України на шляху її зближення із Європейським Союзом»

More information