ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ

Size: px
Start display at page:

Download "ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ"

Transcription

1 СЛОВ ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ СЕРІЯ: ВИКЛАДАЧІ СДПУ УЧНЯМ, СТУДЕНТАМ, ВЧИТЕЛЯМ... ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ Слов янськ 2010

2 УДК 378 ББК П 74 Педагогічна практика студентів: Навчальний посібник для студентів фізико-математичних спеціальностей педагогічних вузів [текст] / уклад. Н. І. Труш, Б. Б. Беседін, Р. В. Олійник, В. М. Рибєнцев, О. М. Сипченко, В. П. Саврасов, В. В. Волков; за ред. В. І. Сипченка. Слов янськ, с. Рецензенти: М.Б.Євтух академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор В.В. Стешенко доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики технологічної підготовки Посібник рекомендовано до друку Вченою радою Слов янського державного педагогічного університету (протокол 4 від р.). 2

3 ЗМІСТ Передмова 4 Організація і керівництво практикою 5 Права та обов язки студентів при проходженні практики 6 Підведення підсумків педагогічної практики 7 Навчальна педагогічна практика 9 Педагогічна практика у позашкільних виховних закладах 14 Виробнича практика (IV курс) 17 Виробнича практика (V курс) 20 Магістерська педагогічна практика 23 Додатки 27 Рекомендована література 63 3

4 ПЕРЕДМОВА Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів це складний, багатогранний і тривалий процес, який здійснюється протягом усього періоду навчання студентів в педагогічному вузі. Однією з основних форм професійного становлення майбутнього вчителя є педагогічна практика, яка дозволяє синтезувати теоретичні знання та практичний досвід. Педагогічна практика виступає органічною складовою єдиного навчально-виховного процесу, психолого-педагогічної та методичної підготовки майбутнього вчителя, пов'язуючи теоретичне навчання студента у вузі з його майбутньою самостійною роботою в школі. Створюючи умови, максимально наближені до реальних умов самостійної педагогічної діяльності у школі, педагогічна практика реалізує сприятливі передумови для формування основ професійної майстерності вчителя. У процесі педагогічної практики є можливість певною мірою осмислити педагогічні явища і факти, закономірності і принципи навчання і виховання, оволодіти професійними уміннями, досвідом практичної діяльності. Крім того, перехід суспільства на ринкові відносини вимагає формування у студентів педагогічних університетів таких особистісних і професійних якостей, які б дозволили їм без особливих внутрішніх бар'єрів почати трудовий шлях у постійно змінюваних умовах діяльності сучасної школи. Педагогічна практика створює реальні можливості для формування готовності студентів до проведення навчально-виховної роботи з школярами, потреби здобувати і застосовувати нові теоретичні і методичні знання й одночасно засвоювати передовий педагогічний досвід. В процесі практики закріплюються й поглиблюються теоретичні знання, що були набуті у вищому навчальному закладі, виробляються професійні вміння й навички, розвиваються творчі здібності, педагогічне мислення, інтенсифікується процес формування професійних особистісних якостей. Важливого значення набуває розвиток комунікативної культури майбутніх вчителів, формування навичок педагогічної взаємодії та співробітництва. Метою неперервної педагогічної практики є оволодіння студентами сучасними методами і формами організації навчально-виховного процесу в середніх навчальних закладах різних типів (для спеціалістів) та вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації (для магістрів), формування у них на базі одержаних в університеті знань професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних для професійної діяльності умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності. 4

5 ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ Відповідальність за організацію практики та контроль за її проведенням покладається на керівників вищих навчальних закладів. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює завідувач відділу практики навчального закладу та керівник практики факультету. Навчально-методичне керівництво і виконання програм практики забезпечують відповідні фахові кафедри, кафедри педагогіки та психології. До керівництва педагогічною практикою студентів залучаються провідні, найбільш кваліфіковані викладачі фахових кафедр, керівники навчальних закладів та наукових установ (директор, заступник директора, завідувач кафедри та відділу). Керівник практики факультету виконує наступні функції: здійснює загальне керівництво; розподіляє бази практики, студентів по базах практики; проводить спільно з відповідними кафедрами установчі та підсумкові конференції з педагогічної практики та методичні семінари з керівниками практики відповідних фахових кафедр і кафедр педагогіки та психології; проводить інструктивно-методичні наради з керівниками, педагогами та вчителями, які залучені до керівництва педагогічною практикою від бази практики; контролює діяльність керівників практик від фахових кафедр; готує звіт про підсумки педагогічної практики по факультету. Керівник практики фахової кафедри (груповий методист) забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед початком практики: інструктаж для студентів про порядок проходження практики; надання студентам необхідних документів (направлення, програми, календарний план, індивідуальні завдання, методичні рекомендації, інші методичні матеріали); інформує студентів про систему звітності з практики (подання письмового звіту, виконання кваліфікаційної роботи, виконання індивідуального завдання, доповідь, повідомлення, виступ на конференції тощо); спільно з керівником практики від бази практики контролює її проходження студентами відповідно до програми (ведення табеля відвідування, щоденника, виконання студентами правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, в якому вони проходять практику тощо); бере участь у роботі комісії з прийому заліку з практики, яку очолює завідувач відповідної фахової кафедри; складає письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями та пропозиціями щодо її удосконалення, який подається керівнику практики факультету. Обов язки безпосередніх керівників, які призначені наказом бази практики (навчального закладу), визначаються в договорі про практику. В ньому, зокрема, передбачається: підготовка характеристики на кожного студента; облік виходів студентів на практику; інформування вищого навчального закладу про перебіг практики тощо. 5

6 ПРАВА ТА ОБОВ ЯЗКИ СТУДЕНТІВ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ ПРАКТИКИ Студент практикант зобов язаний до початку практики одержати від керівника практикою університету інформацію щодо порядку оформлення необхідних документів; своєчасно прибути на базу практики; проводити свою діяльність згідно з вимогами Статуту школи, правилами внутрішнього розпорядку, виконувати розпорядження адміністрації школи, вчителів та керівників педпрактики; упродовж педагогічної практики працювати в школі не менше п'яти днів на тиждень; один день самостійної роботи на тиждень закріплюється за студентом на весь період педпрактики; щодня приходити до школи не пізніше як за 15 хвилин до початку навчальних занять або позакласних заходів, незалежно від наявності своїх уроків, і знаходитися у школі щодня мінімум 6 годин; запізнення у школу прирівнюється до запізнення на обов'язкові заняття в університеті.; у разі хвороби пред'явити відповідний медичний документ; виконувати поточні вказівки керівників практики та вимоги, які передбачені програмою практики; виконувати всі види навчально-виховної роботи в школі, передбачені програмою педпрактики, ретельно готуватись до кожного уроку та позакласного заходу, будучи для учнів зразком організованості, працелюбності та ввічливості; систематично вести документацію з педпрактики, завжди мати її при собі та при першій вимозі пред явити її керівникам практики; студент протягом трьох днів після закінчення практики завершує підготовку необхідних методичних матеріалів (звіт про практику, педагогічний щоденник, відгук керівника від бази практики, конспекти уроків та ін.). Студент-практикант має право вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, організації педпрактики, брати участь у конференціях та нарадах; одержувати консультації вчителя та методиста з усіх питань проведення педагогічної практики; користуватися бібліотекою школи, навчальними кабінетами, навчальними посібниками; отримати у декана дозвіл на проходження педпрактики за місцем проживання або роботи. 6

7 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ Підсумки педагогічної практики підводяться шляхом складання звіту студентами про виконання програм та індивідуальних завдань. Основним документом щодо завершення педагогічної практики є письмовий звіт (відомість-характеристика), підписаний керівником від бази практики. Письмовий звіт оформляється за вимогами, які встановлює університет, з обов язковим врахуванням єдиного стандарту щодо оформлення документації. Структура письмового звіту визначається робочою програмою практики. У письмовому звіті мають знайти відображення відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання. Письмовий звіт разом з іншими документами з практики (щоденник, характеристика та інші документи), подається на рецензування керівнику практики від фахової кафедри. Звіт з практики студент захищає (з диференційованою оцінкою) в комісії, склад якої призначається завідувачем відповідної кафедри. До складу комісії входять керівники практики від університету, по можливості, керівники від бази практики, викладачі кафедр, які викладають студентам-практикантам спеціальні дисципліни. Для оцінки додаткових завдань, встановлених кафедрою, до складу комісії можуть включатись викладачі інших кафедр. Комісія приймає залік у студентів протягом десяти днів після закінчення практики, або, по можливості, в останні дні практики безпосередньо на базах практики. При оцінюванні роботи студента враховується також характеристика, яка видана керівником бази практики. Загальна оцінка (диференційована) вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписом членів комісії. Результати практики обговорюються на кафедрах, на навчальнометодичних конференціях факультетів, а загальні результати на вченій Раді університету в терміни, які визначаються планом роботи Ради закладу. Студентам, які не виконали програму практики, отримали негативний відгук про роботу, чи незадовільну оцінку при складанні заліку з практики, може бути надана можливість проходження практики повторно за умов, зазначених вищим навчальним закладом. Коли студент повторно отримав негативну оцінку з практики в комісії, вирішується питання про відрахування студента з вищого навчального закладу. Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю. За час навчання на фізико-математичному факультеті студенти проходять такі види педагогічної практики 7

8 Вид практики Тривалість педагогічної практики за семестрами (у тижнях) V VI VII X(спец.) X(маг) Навчальна 2 Позашкільна 4 Виробнича

9 НАВЧАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА Навчальна педагогічна практика студентів 3-го курсу фізикоматематичного факультету присвячена, в основному, вивченню студентами особливостей навчально-виховного процесу на уроках математики, фізики, інформатики, на позакласних заходах з предметів та різного роду виховних заходах. Даний етап практики є базою для наступної виробничої педагогічної практики. Цілі і завдання практики Головною метою навчальної практики є розвиток професійно-педагогічних знань та вмінь, індивідуальних творчих здібностей майбутніх вчителів математики, фізики та інформатики, формування індивідуального стилю особистості. Цьому сприяє система завдань, яка вимагає глибокого осмислення змісту теоретичних знань. Студенти під час навчальної педагогічної практики повинні: - поглиблювати та закріплювати теоретичні знання з педагогіки, психології, загальних та часткових методик, вчитись застосовувати ці знання в навчально-виховній роботі з учнями; - здійснювати поточне та перспективне планування педагогічної діяльності (навчальної та виховної роботи, діяльності дитячих і молодіжних організацій); - оволодівати найпростішими методами науково-педагогічних досліджень: спостереження, анкетування, бесіда, вивчення та аналіз робіт учнів, обробка даних; - спостерігати та аналізувати навчально-виховну роботу; - оволодівати вміннями самостійної роботи, самоосвіти в плані ознайомлення з новими педагогічними технологіями, альтернативними системами навчання та виховання; - оволодівати навичками самостійної практичної діяльності: збирати матеріал до написання рефератів, виконання практичних завдань з методики математики чи фізики, курсової роботи, статті або доповіді на науково-методичній конференції. Організація практики Підготовка до даного етапу навчальної педагогічної практики проводиться під час лекційних та практичних занять з педагогіки та психології, загальної та часткових методик, де студенти оволодівають методами, прийомами, засобами навчальної та виховної роботи, вчаться давати оцінку окремим елементам дидактичної системи, вчаться спостерігати і аналізувати навчально-виховний процес. Наказом по університету всі допущені до педпрактики студенти розподіляються за школами під керівництвом групових методистів. 9

10 Практика починається з установчої конференції, на якій повинні бути присутні: факультетський керівник педпрактики, групові методисти та студенти-практиканти. На установчій конференції студенти знайомляться з метою, задачами, змістом роботи під час навчальної практики, з інструктивною і звітною документацією, з обов язками студентів-практикантів, а також з вимогами щодо заліку результатів педпрактики, одержують інформацію методистів з питань специфіки навчальної, позакласної і виховної роботи в різних класах. Студенти отримують завдання, вирішують деякі організаційні питання, консультуються з керівниками практики та груповими методистами. Зміст діяльності Ознайомлення із змістом та завданнями практики Зміст практики Форми та методи діяльності Термін виконанн я Установча конференція на факультеті. 2. Консультації керівників практики та групових методистів. 3. Робота з психолого-педагогічною та методичною літературою. Ознайомлення із завданнями і основними напрямками роботи школи на сучасному етапі Вивчення матеріальної бази кабінетів математики чи фізики та інформатики Складання індивідуального плану роботи на період практики 1. Бесіди з директором школи, завучами щодо структури управління школою, системи навчальновиховної роботи, режиму роботи, проблем, над якими працює школа. 2. Екскурсії по школі. 3. Закріплення студентів за вчителямипредметниками, розподіл по класах. 4. Зустрічі, бесіди з вчителями, учнями відповідних класів. 1. Ознайомлення з наявними в кабінетах наочними посібниками, обладнанням, ТЗН, програмним забезпеченням, відповідні записи до щоденника. 2. Участь в поліпшенні матеріальної бази кабінетів (виготовлення необхідних наочних посібників, розробка дидактичних матеріалів, слайдів, навчальних програм і т. ін.) 1. Ознайомлення з навчальними програмами, календарними планами з математики чи фізики, з планами виховної роботи класних керівників. 2. Консультація у групового методиста щодо складання індивідуального плану. Одержання від вчителів і класних керівників конкретних навчально-виховних завдань. Перший день практики Перші два дні Протягом практики Перші два дні 10

11 Відвідування уроків вчителів математики чи фізики в різних класах, оформлення фотографій цих уроків. 2. Бесіди з вчителями. 3. Запис в щоденник календарних планів з математики чи фізики на поточну чверть. 4. Бесіда з завучем та класними керівниками про особливості вивчення та вимоги до ведення шкільної документації. Ознайомлення з професійнопедагогічною діяльністю вчителівпредметників Аналіз навчальновиховної роботи вчителівпредметників Ознайомлення із специфікою діяльності класного керівника Спостереження психологічного характеру Громадська робота Вивчення позакласної роботи з предметів 1. Складання аналізу уроків (бажано, різних вчителів, в різних класах). 2. Групове відвідування та подальше обговорення уроків. 3. Складання фотографій уроків 4. Розробка планів-конспектів уроків. 5. Участь в шкільних педагогічних нарадах, засіданнях методичних об єднань і т. ін. 1. Бесіди з класним керівником. 2. Відвідування класної години і виховних заходів. 3. Бесіди з учнями. 4. Ознайомлення з планом виховної роботи на поточну чверть, запис його до щоденника. 5. Підготовка та проведення виховного заходу. 1. Дослідження мотивів навчальної діяльності учнів (за допомогою психологічних тестів). 2. Проведення психологічних спостережень та підготовка психолого-педагогічного аналізу одного з уроків. 1. Ознайомлення з роботою учнівського самоврядування в класі, школі. 2. Надання допомоги в організації роботи органам учнівського самоврядування в класі та школі. 3. Чергування по школі зі своїм класом. 4. Знайомство з роботою дитячих і молодіжних об єднань. 1. Ознайомлення з розкладом та змістом занять в гуртках, факультативах. 2. Аналіз відвідування гуртків та факультативів учнями свого класу. 3. Участь в підготовці та проведенні індивідуальних додаткових занять з учнями, що погано встигають та обдарованими дітьми. 4. Підготовка та проведення позакласного заходу з предмету. Перший тиждень Другий тиждень Протягом практики Перший тиждень Протягом практики Другий тиждень 11

12 Підведення підсумків педагогічної практики Оформлення необхідної документації. 2. Здача заліку комісії. Тиждень по закінченню практики Система контролю Контроль за ходом навчальної педагогічної практики студентів здійснюється груповими методистами, відповідальним за педпрактику на факультеті, на кафедрах, а також адміністрацією школи. Система поточного і підсумкового контролю включає в себе перевірку режиму роботи студентів у школі, їх дисциплінованості, виконання окремих завдань і всієї програми практики в цілому. Методисти відповідних кафедр перевіряють відвідування студентами школи, підготовку та виконання практикантами завдань, наявність необхідної документації, стимулюють конкретну допомогу вчителям протягом усієї практики. Підсумки та оцінювання результатів практики В дво-, триденний термін після закінчення практики студент зобов язаний надати груповому методисту звітну документацію, яка включає: - звіт практиканта; - щоденник студента-практиканта з відмітками про виконання завдань; - результати дослідження мотивів навчальної діяльності учнів даного класу; - психолого-педагогічний аналіз одного уроку; - фотографії 2-х уроків математики чи фізики, бажано різних вчителів; - розгорнутий план-конспект одного уроку математики чи фізики; - календарний план з математики чи фізики на поточну чверть; - план виховної роботи класного керівника на поточну чверть; - план-конспект виховного заходу з повним його аналізом; - опис та аналіз конкретної педагогічної ситуації. При виставленні загальної оцінки враховуються: - уміння аналізувати урок; - уміння виконувати дослідницькі завдання індивідуального характеру; - виконання програми практики; - ініціативність, творча активність, самостійність, дисциплінованість. 12

13 Шкала оцінювання навчальної діяльності студентів у період педагогічної практики Змістовний модуль 1: Виховна робота 1. Відвідування школи на протязі 10 робочих днів 10 балів 2. Ознайомлення з планом виховної роботи класного 1 бал керівника 3. Індивідуальний план роботи з класом 4 бали 4. Психолого-педагогічні спостереження (щоденник) 10 балів 5. Підготовка плану-конспекту та проведення виховного 15 балів заходу та його аналіз. 6. Аналіз відвіданого виховного заходу 5 балів 7. Звіт про практику 3 бали 8. Своєчасна подача документації методисту 2 бали Загальна кількість балів: 50 балів Мінімальна кількість отриманих балів складає 25 балів Змістовний модуль 2. Навчальна робота 1. Ознайомлення з календарним планом з математики (фізики) 1 бал на поточну чверть 2. Щоденник студента-практиканта з відмітками про виконання 4 бали завдань 3. Відвідування всіх уроків математики (фізики) у відведеному 5 балів класі, проведення аналізу одного уроку математики 4. Фотографії 2-х уроків математики (фізики), бажано різних 3+3 бали вчителів 5. Розробка розгорнутого плану-конспекту одного уроку 7 балів математики (фізики) 6. Розробка позакласного заходу з математики (фізики) 7 бали Загальна кількість балів: 30 балів Мінімальна кількість отриманих балів складає 15 балів Змістовний модуль 3: Психолого-педагогічний аналіз уроку Проведення психолого-педагогічний аналіз уроку за запропонованою схемою 1. Теоретична і методична підготовка 5 балів 2. Аналіз спостережень 5 балів 3. Дослідницька робота 5 балів 4. Складання психолого-педагогічного аналізу 5 балів Загальна кількість балів: 20 балів Мінімальна кількість отриманих балів складає 10 балів 13

14 Студент, що не виконав програму педагогічної практики направляється на практику повторно (у вільний від занять час) або відраховується з інституту. 14

15 ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА У ПОЗАШКІЛЬНИХ ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ Педагогічна практика у позашкільних виховних закладах є органічною складовою частиною неперервної педагогічної практики Практика проводиться на III курсі. Вона безпосередньо пов'язана з інструктивним збором-практикумом і є його логічним продовженням у напрямку практичної реалізації набутих студентами знань, умінь та навичок Практика проходить під керівництвом загальноінститутської кафедри педагогіки Основні завдання практики 1. Ознайомитись з методикою проведення занять у позашкільних виховних закладах (гуртках, клубах, секціях тощо), специфікою роботи в літніх оздоровчих та пришкільних таборах, осередках дитячих та юнацьких громадських організацій 2. Навчитись спілкуватися та проводити навчально-виховну роботу в умовах гуртка, секції, клубу, дитячого загону, враховуючи вікові, особистісні та інші особливості дітей. 3. У процесі педагогічної практики у студентів повинні формуватися такі професійно-педагогічні вміння: здійснювати перспективне та поточне планування педагогічної діяльності; спостерігати та аналізувати навчально-виховну роботу у позашкільних навчально-виховних закладах; організовувати групову та індивідуальну роботу в умовах гуртка, секції, громадської організації Завдання та зміст позашкільної виховної роботи До позашкільних закладів належать гуртки, клуби, секції, спортивнооздоровчі об'єднання на базі загальноосвітніх навчальних установ, за місцем проживання, фонди, асоціації, громадські організації та об єднання Основні завдання позашкільної освіти вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду, організація дозвілля вихованців, створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців; пошук та підтримка здібних і обдарованих дітей; профілактика бездоглядності, правопорушень. Практика студентів може проходити в гуртках, секціях, клубах; літніх оздоровчих таборах; осередках дитячих та юнацьких громадських організацій та об'єднань. 15

16 Практика триває протягом навчального року (1 година на тиждень) у гуртках, секціях, дитячих організаціях або, за вибором студента, впродовж однієї зміни у літньому оздоровчому таборі. Під час практики студенти повинні ознайомитись із календарно-тематичними планами керівників гуртків, планами-конспектами занять. Важливу роль на початковому етапі повинно відіграти ознайомлення студентів із матеріальною базою, яка необхідна для забезпечення навчально-виховного процесу гуртка або секції. Студенти повинні ознайомитися з методичним забезпеченням, обладнанням. Під час першого відвідування заняття студенти повинні визначити його структуру та мету. Відвідування заняття повинно завершитися його обговоренням. Результатом цього етапу стає загальне уявлення про діяльність керівника гуртка, секції. Найбільш відповідальний етап безпосередня участь студентів у проведенні занять у гуртку. У процесі проведення практики у студентів формуються загальні уявлення про систему роботи керівника гуртка, працівника позашкільної установи, вони вчаться використовувати наочність, обладнання, набувають досвіду проведення занять. Організація і керівництво педагогічною практикою Практика проводиться протягом навчального року або однієї зміни у літньому таборі. Кожен студент закріплюється за гуртком або осередком дитячої організації, як помічник або асистент керівника гуртка. Студенти, які мають досвід роботи з дітьми, можуть самостійно працювати організаторами виховної роботи в літніх таборах. Керівництво практикою здійснюють групові керівники з числа викладачів кафедри педагогіки. За підсумками практики студенту виставляється диференційований залік. Звітна документація За підсумками педагогічної практики студент представляє груповому керівнику: довідку з місця проходження практики; характеристику з місця проходження педагогічної практики, підписану директором (чи його заступником) закладу (ДОЦ, ДОТ, ЗОШ (пришкільний табір чи гурткова робота)), завірену печаткою та кутовим штампом; щоденник психолого-педагогічних спостережень(вожатого) або журнал гуртка; розгорнуті плани-конспект двох виховних заходів: загальнотабірного та проведеного у загоні або двох занять гуртка; звіт про проходження педагогічної практики; додатки (фотоматеріали, грамоти, статті тощо). 16

17 Шкала оцінювання навчальної діяльності студентів у період педагогічної практики 1. Інструктивно методичний збір 50 балів 2. Довідка та характеристика з місця проходження педагогічної 5 балів практики 3. Щоденник психолого-педагогічних спостережень(вожатого) або 15 балів журнал гуртка 4. Розгорнуті плани-конспект двох виховних заходів: 20 балів загальнотабірного та проведеного у загоні або двох занять гуртка 5. Звіт про проходження педагогічної практики 5 балів 6. Оформлення документації 3 бали 7. Своєчасна подача документації Мінімальна кількість отриманих балів складає 60 балів 17

18 18 ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА (IV курс) Мета педагогічної практики на даному етапі знайомство студентів з навчально-виховним процесом у основній школі та придбання вмінь застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності. Педагогічну практику необхідно розглядати як вид практичної діяльності студентів, спрямований на розв язання різноманітних педагогічних задач. Специфікою цієї діяльності є те, що в ній в більшій мірі у порівнянні з навчально-пізнавальною проводиться ідентифікація з професійною діяльністю вчителя. В той же час педагогічна практика форма професійного навчання у вузі, мета якої: поглибити та закріпити теоретичні знання, які студенти отримали в університеті, та навчити застосовувати ці знання на практиці в навчально-виховній роботі з учнями; озброїти студентів вміннями спостерігати та аналізувати навчальновиховну роботу, що проводиться у школі з учнями; підготувати студентів до проведення уроків з застосуванням методів, які активізують пізнавальну діяльність учнів; розвити та закріпити у студентів любов до педагогічної професії, заохотити потяг до вивчення передового педагогічного досвіду і вдосконалення своїх педагогічних здібностей. Зміст педагогічної практики Студенти цього курсу проходять педагогічну практику в 5-9 класах міських та сільських загальноосвітніх шкіл. Вона передбачає: ознайомлення студентів-практикантів зі школою, її історією та традиціями, вчителями та керівництвом; вивчення класу, де студент-практикант проходить практику; вивчення стилю роботи класного керівника та вчителів-предметників з математики чи фізики під час відвідування їх уроків, позакласних та виховних заходів; складання індивідуального календарного плану-графіка роботи студентапрактиканта на період педагогічної практики; підготовку та проведення уроків математики або фізики; аналіз відвіданих та проведених уроків й інших заходів; керівництво предметними гуртками та індивідуальною творчою роботою учнів; виготовлення наочних посібників або демонстраційних приладів до уроків. Форми і методи контролю, підсумки практики По закінченню педпрактики студент подає наступні документи: 1. Звіт з педпрактики. 2. Щоденник студента-практиканта.

19 3. Табель обліку виконаної роботи. 4. Характеристика студента-практиканта (відомість-характеристика). 5. Календарний план з математики чи фізики.. 6. Плани-конспекти уроків математики чи фізики. 7. Розробка позакласного заходу з предмету. 8. Аналіз одного відвіданого уроку математики чи фізики. 9. План виховної роботи студента. 10. План-конспект виховного заходу з його повним аналізом. 11. Опис та аналіз конкретної педагогічної ситуації. 12. Психологічний аналіз особистості. (П ять методик вивчення особливостей особистості учня з протоколами дослідження, висновками та рекомендаціями до кожної методики). 13. Результати самостійної роботи з шкільної гігієни. Шкала оцінювання навчальної діяльності у період педагогічної практики Змістовний модуль 1. Навчальна робота 1. Ознайомлення з організацією та методикою обов язково проведення усіх видів занять з математики (фізики) 2. Підготовка індивідуального плану практики обов язково 3. Складання табеля виконаної роботи обов язково 4. Відвідування всіх уроків математики (фізики) у відведеному класі, проведення аналізу уроку математики (фізики) 5. Розробка розгорнутих планів-конспектів усіх проведених уроків математики (фізики). Підготовка для оцінювання двох конспектів уроків математики (алгебра та геометрія, фізика) 6. Підготовка і обов язкове проведення 15 уроків математики (фізики). Оцінюються 8 контрольних уроків 7. Розробка і проведення позакласного заходу з математики (фізики) Загальна кількість балів: Мінімальна кількість отриманих балів складає 35 балів 2 бали 4 бали(2 бали за кожний конспект) 40 балів (5балів за кожний контрольний урок) 4 бали 50 балів Змістовний модуль 2: Виховна робота 1. Складання власного плану виховної роботи класного керівника на 1 семестр 2. Проведення 2-х виховних заходів(з оцінкою класного керівника) та підготовка їх розгорнутого плану-конспекту 4 бали 10 балів 3. Підготовка самоаналізу проведених виховних заходів 4 бали 4. Підготовка 4 конспектів відвіданих виховних заходів, 4 бали 19

20 складених схематично 5. Підготовка та проведення індивідуальної роботи з важковиховуваними учнями (скласти конспект) 6. Оформлення звітної документації та вчасне подання її викладачеві-методисту кафедри педагогіки Загальна кількість балів: Мінімальна кількість отриманих балів складає 15 балів 6 балів 2 бали 30 балів Змістовний модуль 3: Психолого педагогічний аналіз особистості Проведення психолого-педагогічного аналізу особистості за пропонованою схемою 1. Теоретична і методична підготовка 2 бали 2. Аналіз спостережень 2 бали 3. Дослідницька робота 3 бали 4. Складання психолого-педагогічної характеристики 3 бали Загальна кількість балів: 10 балів Мінімальна кількість отриманих балів складає 5 балів Змістовний модуль 4: Самостійна роботи зі шкільної гігієни 1. Проведення гігієнічної оцінки навчально-виховної роботи 2 бали 2. Проведення гігієнічної оцінки уроку 2 бали 3. Проведення гігієнічної оцінки режиму дня 2 бали 4. Проведення оцінки фізичного розвитку та стану здоров я 2 бали учнів 5. Проведення санітарно-гігієнічної оцінки класного 2 бали приміщення, фізичного кабінету та кабінету інформатики Мінімальна кількість отриманих балів складає 5 балів 20

21 ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА (V курс) Мета педагогічної практики на даному етапі ( ) знайомство студентів з навчально-виховним процесом у старшій школі та придбання вмінь застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності. Педагогічна практика на даному етапі має наступні задачі: - поглибити та закріпити теоретичні знання, які студенти отримали в університеті, та навчити застосовувати ці знання на практиці в навчальновиховній роботі із старшокласниками; - озброїти студентів вміннями спостерігати та аналізувати навчальновиховну роботу, що проводиться у школі з учнями; - підготувати студентів до проведення уроків із застосуванням методів, які активізують пізнавальну діяльність учнів, що навчаються математики за різними профілями; - розвити та закріпити у студентів любов до педагогічної професії, заохотити потяг до вивчення передового педагогічного досвіду і вдосконалення своїх педагогічних здібностей. Зміст педагогічної практики Студенти випускного курсу проходять педагогічну практику в класах міських та сільських загальноосвітніх шкіл, інноваційних середніх навчальних закладів (ліцеях, гімназіях тощо), в професійно-технічних навчальних закладах, у вищих навчальних закладах I рівня акредитації. Діяльність студентів в процесі проходження педагогічної практики повинна бути спрямована на: ознайомлення зі школою, її історією та традиціями, вчителями та керівництвом; вивчення класу, де студент-практикант проходить практику; вивчення стилю роботи класного керівника та вчителів-предметників з математики (фізики) та інформатики під час відвідування їх уроків, позакласних та виховних заходів; складання індивідуального календарного плану-графіка роботи студентапрактиканта на період педагогічної практики; підготовка та проведення уроків математики (фізики) та інформатики ознайомлення з організацією та методикою проведення факультативних занять з математики (фізики) та інформатики; аналіз відвіданих та проведених уроків й інших заходів; керівництво предметними гуртками та індивідуальною творчою роботою учнів; виготовлення наочних посібників до уроків; проведення роботи з профорієнтації учнів; участь в роботі шкільних, районних та міських методичних об єднань вчителів. Форми і методи контролю, підсумки практики По закінченню педпрактики студент подає наступні документи: 21

22 1. Звіт з педпрактики. 2. Щоденник студента-практиканта. 3. Табель обліку виконаної роботи. 4. Характеристика студента-практиканта (відомість-характеристика). 5. Календарний план з математики чи фізики та інформатики. 6. Плани-конспекти уроків математики чи фізики. 7. Конспекти уроків інформатики. 8. Розробка позакласного заходу з предмету. 9. Аналіз одного відвіданого уроку інформатики. 10. План виховної роботи студента. 11. План-конспект виховного заходу з його повним аналізом. 12. Опис та аналіз конкретної педагогічної ситуації. 13. Психологічний аналіз класного колективу з методикою соціометрії. Шкала оцінювання навчальної діяльності у період педагогічної практики Змістовний модуль 1. Навчальна робота 1. Ознайомлення з організацією та методикою обов язково проведення усіх видів занять з математики (фізики) та інформатики 2. Відвідування всіх уроків математики (фізики) та інформатики у відведеному класі, проведення аналізу уроку інформатики 3. Розробка розгорнутих планів-конспектів усіх проведених уроків математики (фізики) та інформатики. Підготовка для оцінювання двох конспектів уроків математики (алгебра і початки аналізу та геометрія) і одного конспекту уроку інформатики 4. Підготовка і обов язкове проведення 20 уроків математики (фізики) та 5 уроків інформатики. Оцінюються 8 контрольних уроків математики (фізики) та 2 уроки інформатики 5. Розробка і проведення позакласного заходу з математики, фізики або інформатики Загальна кількість балів: Мінімальна кількість отриманих балів складає 40 балів Змістовний модуль 2: Виховна робота 1. Складання власного плану виховної роботи школи. План виховної роботи школи ксерокопія. 2. Проведення двох класних години та підготовка їх розгорнутих планів-конспектів. Проведення 1 бал 6 балів (2 бали за кожний конспект) 50 балів (5балів за кожний контрольний урок) 3 бали 60 балів 2 бали 6 балів 2 бали 22

23 самоаналізу класних годин 3. Підготовка плану-конспекту батьківських зборів. Аналіз проведених батьківських зборів 4. Розробка сценарію загальношкільного виховного заходу, його проведення з наданням 1 рецензії на проведений студентом виховний захід від класного керівника або заступника директора з виховної роботи 5. Проведення додаткової виховної роботи в позаурочний час (індивідуальні бесіди, відвідування учня, екскурсії тощо) 6. Підготовка конспектів відвіданих виховних заходів, складених схематично та подання їх аналізу 5 балів 1 бал 5 балів 4 бали 4 бали 7. Звіт з практики за запропонованою схемою 1 бал Загальна кількість балів: 30 балів Мінімальна кількість отриманих балів складає 15 балів Змістовний модуль 3: Психолого педагогічний аналіз класного колективу 1. Проведення психолого-педагогічний аналіз класного колективу за пропонованою схемою: 1) загальні відомості про колектив 2) керівництво колективом 3) взаємовідносини у колективі 4) колективна діяльність класу 5) соціометричне дослідження 6) висновки та рекомендації Загальна кількість балів: Мінімальна кількість отриманих балів складає 5 балів. 1 бал 1 бал 1 бал 5 балів 2 бали 10 балів 23

24 МАГІСТЕРСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА Мета та задачі педагогічної практики Мета даного етапу педагогічної практики знайомство майбутніх магістрів з навчально-виховним процесом у старших класах середніх загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації та придбання вміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності. Педагогічна практика на даному етапі має наступні задачі: ознайомлення з особливостями організації навчально-виховного процесу у старших класах середніх загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації; формування вмінь самостійного і творчого застосування на практиці теоретичних знань з педагогіки, психології та методики викладання математики, фізики та інформатики; виховання професійно значимих якостей особистості викладача, потреби в педагогічній самоосвіті; ознайомлення з передовим педагогічним досвідом викладання математики, фізики та інформатики у базових та спеціалізованих навчальних закладах, розвиток вмінь його узагальнення та використання у процесі проведення навчально-виховної роботи; використання в роботі сучасних педагогічних технологій, створення і перевірка особистих методичних підходів; формування адекватної професійної самооцінки; засвоєння технологій позааудиторних заходів з математики, фізики та інформатики, приділення особливої уваги придбанню вмінь керувати творчою діяльністю молоді; вироблення творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності. оволодіння методами наукового дослідження навчально-виховного процесу з фізики чи математики. Організація педагогічної практики Виробнича педагогічна практика на 5 курсі (спеціальність ) відбувається у два етапи. На першому етапі (протягом 3-х тижнів) магістранти проходять практику у старших класах середніх загальноосвітніх навчальних закладів або вищих навчальних закладів першого-другого рівнів акредитації. Другий етап педагогічної практики (протягом 3-х тижнів) пов язаний з роботою на відповідній кафедрі вищого навчального закладу третього-четвертого рівнів акредитації 24 Зміст педагогічної практики Педпрактика передбачає: ознайомлення із системою навчально-виховної роботи бази практики, з основними ланками управління навчально-виховним процесом.

25 цілеспрямоване спостереження за ходом педагогічного процесу з математики чи фізики шляхом ознайомлення з документацією навчального закладу: програмами, робочими планами викладачів, класними та груповими журналами, інструкціями, технологічними картами тощо; ознайомлення зі школою, її історією та традиціями, вчителями та керівництвом; вивчення класу та студентської групи, де студент-практикант проходить практику; вивчення стилю роботи класного керівника та вчителів-предметників з математики (фізики) та інформатики під час відвідування їх уроків, позакласних та виховних заходів; ознайомлення з організацією та методикою проведення усіх видів занять (лекцій, практичних, лабораторних занять, засідань науково-методичних гуртків) з математики чи фізики та методики їх викладання; керівництво предметними гуртками та індивідуальною творчою роботою учнів; участь в роботі шкільних, районних та міських методичних об єднань вчителів. виконання всіх функцій викладача; розробку матеріалів для практичних та лабораторних занять, розробка навчальних та дидактичних матеріалів для студентів; проведення практичних, лабораторних занять з математики чи фізики; ознайомлення з методами діагностики, що використовуються різними викладачами кафедри, розробка власних відповідних матеріалів; проведення виховної роботи у студентській групі у відповідності з планом; вивчення і аналіз інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу сучасної вищої школи, накреслення шляхів його вдосконалення; проведення психолого-педагогічного вивчення студентського колективу з використанням наукових методів виявлення особистих та міжособових відносин; реалізація на практиці елементів психологічної експертизи освітніх систем; оцінка соціально-психологічного простору кафедри, здійснення моніторингу розвитку студентів; участь у роботі по накопиченню та узагальненню педагогічного досвіду, роботі засідань кафедр, науково-методичних семінарів, конференцій; творчу переробку набутих знань і вмінь у власну методичну систему, що включає різні види діяльності викладача математики чи фізики: дослідницьку, конструктивну, організаційну, комунікативну; Форми і методи контролю, підсумки практики Результати роботи під час практики повинні бути відображені у відповідних видах документації (термін подання документації оговорюється на установчій конференції): 1. Індивідуальний план роботи. 2. Табель обліку виконаної роботи. 25

26 3. Детальний звіт про педпрактику з відображенням всіх напрямків роботи. 4. Плани-конспекти занять різних видів з фізики чи математики. 5. Дидактичні матеріали чи матеріали для діагностики. 6. Відомість-характеристика студента-практиканта, завірена круглою печаткою. 7. Психологічна характеристика студентської групи. 8. Результати психологічного аналізу діяльності студента. Шкала оцінювання навчальної діяльності магістрантів у період педагогічної практики Змістовний модуль 1. Навчально-методична робота 1. Ознайомлення з організацією та методикою проведення обов язково усіх видів занять з математики (фізики) та інформатики у школі, методики навчання математики (фізики) чи обраної математичної (фізичної) дисципліни на відповідній кафедрі 2. Відвідування всіх уроків математики (фізики) та інформатики у відведеному класі, проведення аналізу уроку інформатики 3. Розробка розгорнутих планів-конспектів усіх проведених уроків математики (фізики) та інформатики. Підготовка для оцінювання одного конспекту уроку математики (алгебра і початки аналізу або геометрія) (фізики) і одного конспекту уроку інформатики 4. Підготовка і обов язкове проведення 8 уроків математики (фізики) та 2 уроків інформатики. Оцінюються 5 контрольних уроків математики (фізики) та 1 урок інформатики 5. Розробка і проведення позакласного заходу з математики, фізики чи інформатики 6. Ознайомлення з організацією та методикою проведення усіх видів занять з відповідних математичних (фізичних) дисциплін (лекцій, практичних, лабораторних занять) з математики (фізики) чи методики їх навчання. Розробка матеріалів для практичних та лабораторних занять, розробка дидактичних матеріалів для студентів 7. Відвідування занять з методики навчання математики або фізики у викладачів і магістрантів. Підготовка одного аналізу відвіданого заняття. 8. Ознайомлення з методами діагностики, що використовуються різними викладачами відповідної кафедри. Підготовка відповідних матеріалів 9. Розробка розгорнутих планів-конспектів двох занять з математичних (фізичних) дисциплін чи методики їх навчання. 1 бал 6 балів (2 бали за кожний конспект) 30 балів (5балів за кожний конт рольний урок) 3 бали 2 бали 2 бали 2 бали 4 бали (по 2 бали за 26

27 кожний конспект) 10. Самостійне проведення двох занять у студентській групі 10 балів (по 5 балів за кожне заняття) Загальна кількість балів: 60 балів Мінімальна кількість отриманих балів складає 40 балів Змістовний модуль 2: Виховна робота із учнями та студентами. 1. Складання власного плану виховної роботи школи. План 2 бали виховної роботи школи ксерокопія 2. Підготовка конспектів відвіданих виховних заходів, 3 бали складених схематично та подання їх аналізу 3. Проведення класної годину та підготовка її розгорнутого 3 бали плану-конспекту. Самоаналіз класної години 4. Підготовка конспекту загальношкільних батьківських 2 бали зборів 5. Складання власного плану виховної роботи куратора на І 2 бали семестр 6. Підготовка 2 конспектів та проведення кураторських годин. Самоаналіз кураторських годин 4 бали 2 бали 7. Розробка конспекту виховного заходу для студентів курсу, за яким закріплено практиканта. Самоаналіз виховного заходу 5 балів 1 бал 8. Складання характеристики колективу академічної групи, 4 бали визначити стадії його розвитку та основні напрями формування 9. Підготовка звіту про кожний з етапів практики 2 бали Загальна кількість балів: 30 балів Мінімальна кількість отриманих балів складає 15 балів Змістовний модуль 3. Психолого-педагогічний аналіз властивостей і особливостей академічної студентської групи 1. Коректність використання понятійного і концептуального 2 бали апарату психології 2. Обсяг і значимість використаного при аналізі фактичного 2 бали матеріалу 3. Докладність і глибина аналізу фактичного матеріалу 2 бали 4. Ступінь обґрунтованості висновків і рекомендацій 2 бали попереднім аналізом 5. Прикладна значимість психологічних рекомендацій 2 бали Загальна кількість балів: 10 балів Мінімальна кількість отриманих балів складає 5 балів 27

28 Рекомендації до оформлення щоденника студента-практиканта Додаток 1 У щоденнику студенти фіксують свої психолого-педагогічні спостереження за окремими учнями та колективом класу, свої зауваження та оцінку відвіданих уроків та позакласних заходів, зауваження керівників та вчителів, а також дані, необхідні для виконання завдань з психології, шкільної гігієни та складання звіту про педпрактику. Пропонується така форма щоденника практиканта. На титульному листі зошита робиться надпис: Щоденник студента-практиканта курсу групи_ фізико-математичного факультету спеціальності Початок практики Кінець практики На другій сторінці записуються такі дані: Школа міста (села, району) Закріплений клас Класний керівник Учитель фізики (математики) Учитель інформатики Методист з математики(фізики) Методист із педагогіки Методист із психології Методист із шкільної гігієни Директор школи Завуч з навчальної роботи Завуч з виховної роботи Адреса школи На наступних сторінках міститься інформація організаційного характеру: 1. Розклад занять (для класів, у яких проходить практика студентів). 2. Розклад дзвінків на уроки: 3. Список учнів класу N п/п Прізвище та ім'я Який гурток відвідує, чим захоплюється Оцінки за минулий семестр (рік) з окремих предметів 4. Актив класу N п/п Прізвище та ім'я Громадські доручення 28

29 День тижня, дата Понеділок Індивідуальний план роботи Виховна З м і с т р о б о т и Навчально- Позакласна робота методична з предмету Індивідуальний план роботи складається на весь період педпрактики і включає такі розділи: 1. Навчально-методична робота. 2. Позакласна робота за спеціальністю. 3. Виховна робота. Орієнтовний перелік видів робіт, які студент може включати в індивідуальний план: 1. Навчально-методична робота складання індивідуального плану роботи; складання календарно-тематичних планів з математики чи фізики, та основ інформатики; відвідування уроків різних вчителів; відвідування та аналіз уроків студентів; підготовка до уроків (обладнання, матеріалів, інструментів, дидактичного матеріалу та ін.); проведення своїх уроків; перевірка щоденників учнів; перевірка письмових робіт; перевірка домашніх завдань; індивідуальні заняття з учнями; виконання залікового завдання; виконання завдання з шкільної гігієни; консультації у методистів та вчителів; оформлення звіту про педпрактику та ін. 2. Позакласна робота підготовка та проведення занять гуртків; відвідування позакласних занять, які проводять вчителі та інші студенти та участь в їх аналізі; підготовка та проведення екскурсій на підприємства; проведення тематичних вечорів; підготовка учнів до олімпіад та конкурсів; участь у підготовці та проведенні олімпіад та конкурсів у школі, місті; 3. Виховна робота підготовка та проведення класних годин; підготовка та проведення позакласних виховних заходів; робота з окремими учнями; робота з активом класу; 29

30 робота з учнівським загоном; підготовка та участь в класних та загально шкільних батьківських зборах; організація суспільно корисної діяльності учнів; вивчення домашніх умов учнів; допомога учням у виданні стіннівок та бюлетенів; надання допомоги в роботі органам учнівського самоврядування; оформлення класних кімнат, майстерень, кабінетів та інших приміщень школи; збирання матеріалу та написання психолого-педагогічних характеристик та ін. Додаток 2 Схема та рекомендації до складання фотографії уроку Фотографія уроку це зовні точне, усвідомлене відображення форми організації навчального процесу, що має певні властивості. Може бути подана в усній чи письмовій формі. Орієнтовна схема складання фотографії уроку Дата Клас Тема уроку Проводив Прізвище, ім я та по батькові, посада) Спостерігав (Прізвище, ім я та по батькові, посада) Об єкти спостереження (етапи уроку, діяльність вчителя чи учнів, методи, прийоми, засоби, інші педагогічні явища) I Оргмомент 1. Стан приміщення і робочих місць учнів; 2. Форма привітання, виявлення відсутніх; 3. Готовність класу до уроку II Повторення раніше вивченого матеріалу 1. Математичний (фізичний) диктант; 2. Вивід формули та її обґрунтування (учень на дошці); Характеристики (ознаки) того, що спостерігали Зміст того, що відбувалось Наприклад, повідомлення чергових, запис у журналі Формулювання частини із запропонованих вчителем запитань Текст запису, допущені помилки і недоліки Час (де доцільно) 2хв. 15хв. 5хв. 30

31 3. Доведення теореми (група учнів з 4-х чоловік на місцях) III Вивчення нового матеріалу 1. Мотивація вчителем того, що буде вивчатися 2. Пояснення нового матеріалу Запис у зошитах (самостійність не забезпечена) Розповідь про (план змісту, який був повідомлений) Приклади того, що спостерігали в довкіллі (описати деякі з наведених) Розповідь вчителя про (план, скорочений зміст, тези інформації вчителя) Демонстрація досліду чи будь-якої наочності. Чи сформульована мета, схема? Констатувати перелік дій вчителя Використання методів активізації пізнавальної діяльності учнів: А) застосування проблемного викладення; Б) наведення прикладів з техніки чи реального життя; В)екскурси в історію науки, її творців (фрагменти відкриття, біографії вчених, використання парадоксів) Подальша констатація того, що відбувалось на уроці. 4хв Додаток 3 Орієнтовна схема 1 аналізу уроку 1. Тип уроку, його зв язок з попередніми, розподіл часу на окремі компоненти, їх доцільність і пропорційність. 2. Тема уроку. Визначення його мети. 3. Визначити, як вчитель організує клас до роботи на уроці. 4. Вказати, як проводилося опитування види опитування (фронтальне, індивідуальне, ущільнене, поурочний бал ); зміст запитань вчителя; прийоми заохочення учнів до роботи під час опитування; відповіді учнів (глибокі, свідомі, міцні); правильність мотивування оцінок. 5. Проаналізувати, як відбувалося вивчення нового матеріалу методи і прийоми мотивування; прийоми активізації уваги учнів; етапи роботи над новими поняттями, алгоритмами, твердженнями; об єм і зміст нового матеріалу, послідовність викладу матеріалу з логічної та дидактичної точки зору; 31

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation 988 Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation High School of Transport "Todor Kableshkov" 1574 Sofia, 158 Geo Milev str. Ivan Velev Abstract

More information

Problem A. Nanoassembly

Problem A. Nanoassembly Problem A. Nanoassembly 2.5 seconds One of the problems of creating elements of nanostructures is the colossal time necessary for the construction of nano-parts from separate atoms. Transporting each of

More information

User Manual. June 2008 Revision 1.7. D- 2 02 Customer Display

User Manual. June 2008 Revision 1.7. D- 2 02 Customer Display WW User Manual June 2008 Revision 1.7 D- 2 02 Customer Display Copyright 2008 August All Rights Reserved Manual Version 1.7 The information contained in this document is subject to change without notice.

More information

PROBLEMS OF THE AUDIT MATERIALITY ASSESSMENT IN UKRAINE: PRACTICAL GUIDES CASE STUDY

PROBLEMS OF THE AUDIT MATERIALITY ASSESSMENT IN UKRAINE: PRACTICAL GUIDES CASE STUDY УДК 657.6 S. Ivakhnenkov, O. Misyura PROBLEMS OF THE AUDIT MATERIALITY ASSESSMENT IN UKRAINE: PRACTICAL GUIDES CASE STUDY The purpose of the paper is to research the theory and to study practical guidelines

More information

User Manual. January 2011 Revision 2.0. Galéo 200 Point of - Sale Hardware System

User Manual. January 2011 Revision 2.0. Galéo 200 Point of - Sale Hardware System User Manual January 2011 Revision 2.0 Galéo 200 Point of - Sale Hardware System Copyright 2011 All Rights Reserved Manual Version 2.0 The information contained in this document is subject to change without

More information

Ьа ЮВ 20 р сь Р щ БЗ сч ТЭ С

Ьа ЮВ 20 р сь Р щ БЗ сч ТЭ С ЯИ чл Р щ Ьа ЮВ 20 р сь Р щ БЗ сч ТЭ С ЯИ чл, нз Я Р щ ( я ЛМ : Ьа ЮВ 20 р 8 Йе 30 ЛМ ( Во ),31 ЛМ ( ЛМ ), Мч :B-Con Plaza) тт лх, Йф Р щ ( я ЛМ : Ьа ЮВ 20 р 10 Йе 18 ЛМ ( Во ),19 ЛМ ( ЛМ ), Мч : ЛМ эб

More information

Russian Introductory Course

Russian Introductory Course Russian Introductory Course Natasha Bershadski Learn another language the way you learnt your own Succeed with the and learn another language the way you learnt your own Developed over 50 years, the amazing

More information

FUTURE OF X-RAY SCANNERS IMPLEMENTATION IN UKRAINIAN AIRPORTS V.

FUTURE OF X-RAY SCANNERS IMPLEMENTATION IN UKRAINIAN AIRPORTS V. 446 ISSN 2075-078. Наукоємні технології, 203. 4 (20) UDC 656.7.072.5:62.386(045) FUTURE OF X-RAY SCANNERS IMPLEMENTATION IN UKRAINIAN AIRPORTS V. Ivannikova, Ph.D.; A. Gavryluk, T. Nadutenko NationalAviationUniversity

More information

EFFICIENCY OF FEED USE OF WET FATTENING PIGS U.

EFFICIENCY OF FEED USE OF WET FATTENING PIGS U. 1 UDC 636.4.033.083 EFFICIENCY OF FEED USE OF WET FATTENING PIGS U. Zasukha doctor of agricultural sciences, professor S. Grishchenko Candidate of Agricultural Sciences N. Gryshchenko graduate student

More information

UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15

UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15 SCHOOL OF SLAVONIC AND EAST EUROPEAN STUDIES UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15 ECONOMICS AND BUSINESS HISTORY LANGUAGES AND CULTURE POLITICS AND SOCIOLOGY 1 1. AN INTRODUCTION TO STUDY SKILLS 5

More information

Nataliia ZARUDNA MODERN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING MANAGEMENT FOR PROVISION PROCESS

Nataliia ZARUDNA MODERN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING MANAGEMENT FOR PROVISION PROCESS 444 JOURNAL Vol. 10 ( 4). December 2011 P u b l i c a t i o n o f T e r n o p i l N a t i o n a l E c o n o m i c U n i v e r s i t y Microeconomics Nataliia ZARUDNA MODERN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING

More information

The European Ombudsman

The European Ombudsman Overview The European Ombudsman Е в р о п е й с к и о м б у д с м а н E l D e f e n s o r d e l P u e b l o E u r o p e o E v r o p s k ý v e ř e j n ý o c h r á n c e p r á v D e n E u r o p æ i s k e

More information

IС A A RT 2013. Proceedings Volume 2. 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Barcelona, Spain 15-18 February, 2013

IС A A RT 2013. Proceedings Volume 2. 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Barcelona, Spain 15-18 February, 2013 «'.''«ИЧИЧГШ ИШ М Ш * /////>. л ъ и г ш я ш и ъ в т ъ т ', : 4 р * т Ъ ъ ^ Х 'Ш У Л *а * 1 ЛЧй==:й?й!^'ййй IС A A RT 2013. *»ф«ч>»д* 'И И в Я в З Г З г И Ж /а 1 * icw-ia & «:*>if E M e i i i i y. x '-

More information

Project of public e-learning earning portal

Project of public e-learning earning portal Masaryk University Faculty of Informatics Project of public e-learning earning portal Diploma thesis Bc. Jan Bleha Brno, 2013 Keywords E-learning, business plan, business model, machine learning, cloud

More information

ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX. The study of dissolution kinetics of drugs with riboxinum (inosine)

ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX. The study of dissolution kinetics of drugs with riboxinum (inosine) Available online at www.derpharmachemica.com ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX Der Pharma Chemica, 2016, 8(1):412-416 (http://derpharmachemica.com/archive.html) The study of dissolution kinetics of drugs

More information

The course of understanding British and American prose and poetry by future managers

The course of understanding British and American prose and poetry by future managers 4. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. М.: Просвещение, 2000. 5. Гальцова Н. П., Мезенцева Т. И., Швадленко И. А. Использование электронных информационно-образовательных

More information

COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES

COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES Margaryta I. Skrypnyk, Mykola M. Matiukha COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES The article studies the correspondence of management accounting structure when using of

More information

MARI-ENGLISH DICTIONARY

MARI-ENGLISH DICTIONARY MARI-ENGLISH DICTIONARY This project was funded by the Austrian Science Fund (FWF) 1, grant P22786-G20, and carried out at the Department of Finno-Ugric Studies 2 at the University of Vienna 3. Editors:

More information

BES-III distributed computing status

BES-III distributed computing status КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 2015 Т. 7 3 С. 469 473 СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ УДК: 004.75, 004.052.2, 004.052.32 BES-III distributed computing status S. Belov 1, Z. Deng 2, W. Li 2, T. Lin 2, I.

More information

FORECASTING THE TECHNICAL RESOURCE OF THE MECHANICAL AND CIVIL BUILDING STRUCTURE

FORECASTING THE TECHNICAL RESOURCE OF THE MECHANICAL AND CIVIL BUILDING STRUCTURE International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 7, Issue 3, May June 26, pp. 73 8, Article ID: IJCIET_7_3_7 Available online at http://www.iaeme.com/ijciet/issues.asp?jtype=ijciet&vtype=7&itype=3

More information

АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION

АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України Кафедра іноземних мов АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION Навчальний

More information

UNCERTAINTY STUDY ON THE CHARACTERISATION OF EAR CANAL PROBES

UNCERTAINTY STUDY ON THE CHARACTERISATION OF EAR CANAL PROBES Системи обробки інформації,, випуск (9) ISSN 68-77 УДК 53.6 M. Zebian,, M. Galovska,3, J. Hensel, T. Fedtke Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Germany International Graduate School of Metrology, Germany

More information

Chronic Fatigue Syndrome

Chronic Fatigue Syndrome 256 Srp Arh Celok Lek. 2011 Mar-Apr;139(3-4):256-261 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE DOI: 10.2298/SARH1104256B Chronic Fatigue Syndrome Snežana Brkić, Slavica Tomić, Maja Ružić, Daniela Marić Hospital

More information

CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY: MODERN ATTITUDES. Karen Gevorgyan 1

CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY: MODERN ATTITUDES. Karen Gevorgyan 1 CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY: MODERN ATTITUDES Karen Gevorgyan 1 For decades, international law and public law aspects of the concept of sovereignty were in the center of attention of the representatives

More information

EFFICIENCY OF SOLAR ROOF WITH TRANSPARENT COVER FOR HEATING SUPPLY OF BUILDINGS

EFFICIENCY OF SOLAR ROOF WITH TRANSPARENT COVER FOR HEATING SUPPLY OF BUILDINGS Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 2(14) 2014, s. 117-124 Orest VOZNYAK, Stepan SHAPOVAL, Ostap PONA, Maryana KASYNETS Lviv Polytechnic National University, Ukraine EFFICIENCY OF SOLAR

More information

FUNCTIONS OF THE MODAL VERBS IN ENGLISH (MODAL VERBS ANALOGIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE) Сompiled by G.V. Kuzmina

FUNCTIONS OF THE MODAL VERBS IN ENGLISH (MODAL VERBS ANALOGIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE) Сompiled by G.V. Kuzmina FUNCTIONS OF THE MODAL VERBS IN ENGLISH (MODAL VERBS ANALOGIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE) Сompiled by G.V. Kuzmina Москва Издательство Российского университета дружбы народов 2002 FUNCTIONS OF THE MODAL

More information

CALCULATION OF BOTTOM-HOLE PRESSURE AND SUBMERSIBLE PUMP INTAKE PRESSURE

CALCULATION OF BOTTOM-HOLE PRESSURE AND SUBMERSIBLE PUMP INTAKE PRESSURE CALCULATION OF BOTTOM-HOLE PRESSURE AND SUBMERSIBLE PUMP INTAKE PRESSURE Ildar K Shayhutdnov In ths artcle the desgn procedure of a bottom-hole pressure and ntake pressure of submersble pump under the

More information

THE INFLUENCE OF POLITICAL ADVERTISING ON STUDENTS PREFERENCES AND THEIR POLITICAL CHOICE

THE INFLUENCE OF POLITICAL ADVERTISING ON STUDENTS PREFERENCES AND THEIR POLITICAL CHOICE UDK 159.94 Garkavets S.A., Zhadan O.А., Kushnarenko V. I. THE INFLUENCE OF POLITICAL ADVERTISING ON STUDENTS PREFERENCES AND THEIR POLITICAL CHOICE The article considers the features of influence political

More information

DESCRIPTION OF THE COURSE

DESCRIPTION OF THE COURSE Name of the course Code: BEE31 Semester: 5 Electrical Machines I Lessons per week Number of credits: 9 Lectures, tutorials and L 3 hours; Tut 2 hours; laboratory work LW 2 hours Assoc. Prof. Ph. D. Dimitar

More information

SERVOTEST SYSTEMS POST - TENSIONING SYSTEMS OF REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTIONS

SERVOTEST SYSTEMS POST - TENSIONING SYSTEMS OF REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTIONS SERVOTEST SYSTEMS POST - TENSIONING SYSTEMS OF REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTIONS SERVOTEST SYSTEMS The Russian company "Servotest Systems" (STS) provides a full cycle of design and manufacturing of system

More information

SOCIAL-MEDIA PLATFORMS AND ITS EFFECT ON DIGITAL MARKETING ACTIVITIES

SOCIAL-MEDIA PLATFORMS AND ITS EFFECT ON DIGITAL MARKETING ACTIVITIES УДК 339.138:659.1 Lesidrenska Svetlana, PhD., Associate Professor, Head of the Economics and Management Department at Technical University of Varna, (Bulgaria); Dicke Philipp, Ph.D. Student at University

More information

Joong-Seok Cho 1 THE RELATION BETWEEN ACCOUNTING QUALITY AND SECURITY ANALYSTS' TARGET PRICE FORECAST PERFORMANCE

Joong-Seok Cho 1 THE RELATION BETWEEN ACCOUNTING QUALITY AND SECURITY ANALYSTS' TARGET PRICE FORECAST PERFORMANCE НОВИНИ СВІТОВОЇ НАУКИ 503 Joong-Seok Cho 1 THE RELATION BETWEEN ACCOUNTING QUALITY AND SECURITY ANALYSTS' TARGET PRICE FORECAST PERFORMANCE Using a sample of the US security analysts' target price forecasts

More information

THE INFORMATISATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

THE INFORMATISATION OF PUBLIC ADMINISTRATION ISSN 2410-5333 Вісник ХДАК. Випуск 47. 2015 135 UDC 35.078:316.77 В. Ю. Степанов, доктор наук із державного управління, професор, Харківська державна академія культури, м. Харків ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО

More information

TERMINOLOGY OF KOGNITIVE LINGUISTICS: CONCEPTUAL SYSTEM AND CONCEPTUAL PICTURE OF THE WORLD

TERMINOLOGY OF KOGNITIVE LINGUISTICS: CONCEPTUAL SYSTEM AND CONCEPTUAL PICTURE OF THE WORLD UDC 811.161.1' 1(082) M. V. PIMENOVA (Kemerovo, Russia) TERMINOLOGY OF KOGNITIVE LINGUISTICS: CONCEPTUAL SYSTEM AND CONCEPTUAL PICTURE OF THE WORLD The article deals with the determination of the terms

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА

More information

U.S. Military Assistance to Ukraine under Obama and Beyond 1

U.S. Military Assistance to Ukraine under Obama and Beyond 1 БЕЗПЕКОВИЙ ЧИННИК ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА СТРАТЕГІЧНА СПІВРАЦЯ ЗІ США Ivan Medynskyi U.S. Military Assistance to Ukraine under Obama and Beyond У даній статті розглядаються сучасні тенденції у сфері

More information

Pipe fittings plant in Kolpino, Leningrad Regions

Pipe fittings plant in Kolpino, Leningrad Regions 1 Pipe fittings plant in Kolpino, Leningrad Regions ROOST Group of companies is a fast growing association with a long history. Synergy of the ROOST Group companies gives an opportunity to keep leading

More information

RISK MANAGEMENT OF LEASING COMPANY

RISK MANAGEMENT OF LEASING COMPANY УДК 005:658.91 O. A. Saenko, Ph.D. (economics), Luhansk Taras Shevchenko National University RISK MANAGEMENT OF LEASING COMPANY Problem statement. In economic terms, risk is the likelihood / possibility

More information

1960 Soviet Report, 'Economic Cooperation between Latin America and the Countries of the Socialist Camp'

1960 Soviet Report, 'Economic Cooperation between Latin America and the Countries of the Socialist Camp' Digital Archive International History Declassified digitalarchive.wilsoncenter.org 1960 Soviet Report, 'Economic Cooperation between Latin America and the Countries of the Socialist Camp' Citation: Soviet

More information

Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov, Odessa 2

Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov, Odessa 2 Системи обробки інформації, 015, випуск 1 (137) ISSN 1681-7710 UDC 61.391 Nameer Qasim 1, Ali Al-Anssari 1, Moath Talat Ramadan Salah 1 Odessa National Academy of Telecommunications named after O.S. Popov,

More information

Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ МОН України від 17.07.2013 р. 994) Н55 Несвіт А.М. Англійська мова : підруч. для 3-го

More information

CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko

CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko The article deals with regional innovation infrastructure as an innovative component of the EU policy, analyzes its

More information

Value aspects of modern Ukrainian advertising discourses

Value aspects of modern Ukrainian advertising discourses Lviv National Polytechnic University. MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO... MEDIOZNAWSTWO KOMUNIKOLOGIA SEMIOLOGIA SOCJOLOGIA MEDIÓW MEDIA A PEDAGOGIKA Value aspects of modern Ukrainian advertising discourses nr 4/2014

More information

Вышэйшая школа. Правообладатель "Вышэйшая школа"

Вышэйшая школа. Правообладатель Вышэйшая школа Правообдатель " " УДК 811.111(075.3=161.1) ББК 81.2Англ-922 А64 Аўтары: Л.М. Лапіцк, Н.В. Дземчанка, А.В. Волкаў, А.І. Каліэвіч, Т.Ю. Сеўрува, Н.В. Юхнель Рэцэнзенты: кафедра тэорыі і практыкі англійскай

More information

SYSTEMATIZATION OF ELEMENTS OF THE STRATEGIC ACCOUNTING METHOD

SYSTEMATIZATION OF ELEMENTS OF THE STRATEGIC ACCOUNTING METHOD Науково-практичне видання Незалежний аудитор 4 (II) 2013 ISSN 2306-0050 UDC 657.1:005 SYSTEMATIZATION OF ELEMENTS OF THE STRATEGIC ACCOUNTING METHOD, PhD, Associate professor of the department of accounting

More information

Biomass trade flows from Ukraine to Central European countries

Biomass trade flows from Ukraine to Central European countries Transnational Workshop: Trade of Biomass in Central Europe 5 October 2010, Vienna Biomass trade flows from Ukraine to Central European countries Tetiana Zheliezna SEC Biomass, Kiev Contents q Potential

More information

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС PART ONE: LISTENING COMPREHENSION Listening A Directions: You

More information

Wind Energy in the World. Russian Wind Energy Systems

Wind Energy in the World. Russian Wind Energy Systems Global Renewable Energy Forum Foz do Iguacu, Brazil, 18-21 May 2008 Wind Energy in the World. Russian Wind Energy Systems Dr. Sergey V. Gribkov,, World Wind Energy Associatiozn WWEA, WINDEC Research Cener,

More information

INTEGRATION SDN CONTROLLERS INTO OPENSTACK. EVALUITION OF PERFORMANCE AND RELIABILITY

INTEGRATION SDN CONTROLLERS INTO OPENSTACK. EVALUITION OF PERFORMANCE AND RELIABILITY Системи обробки інформації, 2015, випуск 10 (135) ISSN 16817710 УДК 621.372 O.B. Tkachova 1, Mohammed Jamal Salim 2, Raed Yahya Abdulghafoor 2 1 Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv

More information

Издательство АСТ Москва

Издательство АСТ Москва Издательство АСТ Москва УДК 811.111(075) ББК 81.2 Англ-9 А64 А64 Английские легенды = English Legends/ адаптация текста, сост. коммент., упражнений и словаря А.С. Бохенека. Москва : Издательство АСТ, 2016.

More information

Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Science, Praha, Czech Republic CRISIS MANAGEMENT PRINCIPLES AND COMPETENT CRISIS PLAN

Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Science, Praha, Czech Republic CRISIS MANAGEMENT PRINCIPLES AND COMPETENT CRISIS PLAN Безпека критичних інфраструктур 23 UDC 005.8:005.931.11:005.521 D. PROCHAZKOVA, J. PROCHAZKA Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Science, Praha, Czech Republic CRISIS MANAGEMENT

More information

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВАНИИ МНОГОФАКТОРНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВАНИИ МНОГОФАКТОРНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ Kuzhda Т. Reail sales forecasing wih applicaion he muliple regression [Електронний ресурс] / Т. Kuzhda // Соціально-економічні проблеми і держава. 01. Вип. 1 (6). С. 91-101. Режим доступу до журн. : hp://sepd.nu.edu.ua/images/sories/pdf/01/1kibrm.pdf.

More information

Requirements of Planning of District Heating Network in Russia

Requirements of Planning of District Heating Network in Russia 1 Work report Requirements of Planning of District Heating Network in Russia DHTrain project Erika Matikainen 11.12.2014 2 1. INTRODUCTION Harsh natural environment of many regions in Russia leads to the

More information

A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY

A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY R. S. Ginzburg, S. S. Khidekel, G. Y. Knyazeva, A. A. Sankin A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY SECOND EDITION Revised and Enlarged Допущено Министерством высшего и среднего специального образования

More information

The relationship between managers' leadership styles in physical education offices universities and sport volunteers' satisfaction

The relationship between managers' leadership styles in physical education offices universities and sport volunteers' satisfaction ПЕДАГОГІКА ПСИХОЛОГІЯ та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту The relationship between managers' leadership styles in physical education offices universities and sport volunteers' satisfaction

More information

OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING

OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING УДК 339.9:336.564.2 M. V. Kleshcheeva, Student of Donetsk National Ttechnical University, Ukraine OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING Formulation of the problem. At this point in time offshore

More information

Vocational Training of Education Administrators under Master s Degree Programs in Ukraine

Vocational Training of Education Administrators under Master s Degree Programs in Ukraine ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2015, T. 14, Nr. 1 / 2015, Vol. 14, No 1, p. 25-39 Vocational Training of Education Administrators

More information

Schneps, Leila; Colmez, Coralie. Math on Trial : How Numbers Get Used and Abused in the Courtroom. New York, NY, USA: Basic Books, 2013. p i.

Schneps, Leila; Colmez, Coralie. Math on Trial : How Numbers Get Used and Abused in the Courtroom. New York, NY, USA: Basic Books, 2013. p i. New York, NY, USA: Basic Books, 2013. p i. http://site.ebrary.com/lib/mcgill/doc?id=10665296&ppg=2 New York, NY, USA: Basic Books, 2013. p ii. http://site.ebrary.com/lib/mcgill/doc?id=10665296&ppg=3 New

More information

MODUL 3. Current practice of internal medicine. Contents module 3. Theme 11. Management of the patients with hepatic encephalopathy

MODUL 3. Current practice of internal medicine. Contents module 3. Theme 11. Management of the patients with hepatic encephalopathy МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я УКРАЇНИ Харківський національний медичний університет MODUL 3. Current practice of internal medicine. Contents module 3. Theme 11. Management of the patients with hepatic

More information

ENEOLITHIC CERAMIC TABLETS (ALTARS) FROM BULGARIA

ENEOLITHIC CERAMIC TABLETS (ALTARS) FROM BULGARIA ENEOLITHIC CERAMIC TABLETS (ALTARS) FROM BULGARIA Dimitar CHERNAKOV (Bulgaria) Whenever a research on various prehistoric sites has been carried findings of non utility comprise a considerably large share

More information

DECISION SUPPORT SYSTEMS DEVELOPMENT AND BENEFITS OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS USAGE

DECISION SUPPORT SYSTEMS DEVELOPMENT AND BENEFITS OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS USAGE УДК [005.53:004]:338.22 Management of innovations N. Marinova, PhD, D. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria DECISION SUPPORT SYSTEMS DEVELOPMENT AND BENEFITS OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS

More information

FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF HUMAN RESOURCES

FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF HUMAN RESOURCES Nataliia Hunko 65 Nataliia Hunko, Factors Influencing the Formation of Human Resources,, pp. 65-72. DOI: 10.14254/2071-789X.2013/6-2/6 Nataliia Hunko Assistant Department of Management National University

More information

It s a cause of developed bureaucracy and duplication of compe- tence (e. g. granting loans for the business activity and orthopedic supply). Many fin

It s a cause of developed bureaucracy and duplication of compe- tence (e. g. granting loans for the business activity and orthopedic supply). Many fin FINANCING OF THE POLISH SOCIAL SECURITY SYSTEM FOR PEOPLE WITH DISABILITIES M. Garbat, spesialist University of Zielona Góra, Poland Summary. System of the social security is particularly important tool

More information

A PROGRAM ON KINESITHERAPY TO IMPROVE BALANCE CONTROL AND COORDINATION IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS

A PROGRAM ON KINESITHERAPY TO IMPROVE BALANCE CONTROL AND COORDINATION IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS 56 Trakia Journal of Sciences, Vol. 3, No. 4, pp 56-60, 2005 Copyright 2005 Trakia University Available online at: http://www.uni-sz.bg ISSN 1312-1723 Original Contribution A PROGRAM ON KINESITHERAPY TO

More information

VILLAGE TOURISM OF SERBIA

VILLAGE TOURISM OF SERBIA VILLGE TOURISM OF SERBI H U N R Y G SUBOTIC R Senta SOMBOR Č V O SERBI T J N N O Bački Petrovac U M sa V Ti I C R O T D K P B B U KIKIND D V I NOVI SD N ZRENJNIN N Beočin Irig E M iš R m Ta S Kovačica

More information

UKRAINIAN BUSINESS ELECTRICITY MARKET FUNCTIONING AND DEVELOPMENT ENHANCING PROBLEMATIC ASPECTS

UKRAINIAN BUSINESS ELECTRICITY MARKET FUNCTIONING AND DEVELOPMENT ENHANCING PROBLEMATIC ASPECTS УДК 330.332 UKRAINIAN BUSINESS ELECTRICITY MARKET FUNCTIONING AND DEVELOPMENT ENHANCING PROBLEMATIC ASPECTS Svitlana О. Cherkasova, PhD Svitlana V. Filippova, DEcon, Prof. Odesa National Polytechnic University,

More information

BASICS OF ENGLISH PHONETICS. (course of lectures)

BASICS OF ENGLISH PHONETICS. (course of lectures) BASICS OF ENGLISH PHONETICS (course of lectures) Contents 1. Lecture I. Phonetics as a science 2. Lecture II. The classification of English consonants 3. Lecture III. The English vowel system 4. Lecture

More information

A. I. KUBARKO, T. G. SEVERINA NORMAL PHYSIOLOGY

A. I. KUBARKO, T. G. SEVERINA NORMAL PHYSIOLOGY A. I. KUBARKO, T. G. SEVERINA NORMAL PHYSIOLOGY Minsk BSMU 2015 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ А. И.

More information

План урока London sightseeing tour Гуськов Александр Игоревич МАУ СОШ 36

План урока London sightseeing tour Гуськов Александр Игоревич МАУ СОШ 36 План урока London sightseeing tour Гуськов Александр Игоревич МАУ СОШ 36 Основная цель урока: - создать условия для формирования социокультурной компетенции. Образовательный аспект цели: - проверить умение

More information

NATIONAL AND INTERNATIONAL MECHANISMS OF FUNDING CIVIL SOCIETY

NATIONAL AND INTERNATIONAL MECHANISMS OF FUNDING CIVIL SOCIETY NATIONAL AND INTERNATIONAL MECHANISMS OF FUNDING CIVIL SOCIETY INTERNATIONAL PRACTICES ON CONFIDENCE-BUILDING MEASURES BETWEEN THE STATE AND CIVIL SOCIETY KYIV-2011 УДК 347.73:061.2 ББК 67.402 Н35 Н35

More information

LG-Ericsson TSP (ip-ldk, ipecs) User Guide. Issue 4.1Ac

LG-Ericsson TSP (ip-ldk, ipecs) User Guide. Issue 4.1Ac LG-Ericsson TSP (ip-ldk, ipecs) User Guide Issue 4.1Ac REVISION HISTORY Version Date Description of Change S/W Version Issue 3.7Aa SEP 12, 2007 Initial Release Issue 4.0Aa JUN 27, 2009 Add ipecs-50a/50b/micro/1200

More information

Futó Z. Károly Róbert College, Fleischmann Rudolf Research Institute

Futó Z. Károly Róbert College, Fleischmann Rudolf Research Institute УДК 631.8:632:633.854:665.3 2014 Futó Z. Károly Róbert College, Fleischmann Rudolf Research Institute THE EFFECT OF NUTRIENT SUPPLY AND PLANT PROTECTION IN YIELD AND OIL CONTENT OF SUNFLOWER (Helianthus

More information

PALAEONTOLOGIA POLQNICA 'Ъ-Ь

PALAEONTOLOGIA POLQNICA 'Ъ-Ь PALAEONTOLOGIA POLQNICA 'Ъ-Ь mm P O L T S H A C A D E M Y O F S C I E N C E S INSTITUTE OF PALEOBIOLOGY PALAEONTOLOGIA POLONICA No. 50, 1990 t h e a l b ia w AMMONITES OF POLAND (A M Q N ITY A L B U POLS

More information

STATISTICAL FIELD THEORY FOR A MULTICOMPONENT FLUID: THE COLLECTIVE VARIABLES APPROACH

STATISTICAL FIELD THEORY FOR A MULTICOMPONENT FLUID: THE COLLECTIVE VARIABLES APPROACH ЖУРНАЛ ФIЗИЧНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ т., (007) с. 33 4 JOURNAL OF PHYSICAL STUDIES v., No. (007) p. 33 4 STATISTICAL FIELD THEORY FOR A MULTICOMPONENT FLUID: THE COLLECTIVE VARIABLES APPROACH O. Patsahan, I. Mryglod,

More information

E. N. Sokolov's Neural Model of Stimuli as Neuro-cybernetic Approach to Anticipatory Perception

E. N. Sokolov's Neural Model of Stimuli as Neuro-cybernetic Approach to Anticipatory Perception E. N. Sokolov's Neural Model of Stimuli as Neuro-cybernetic Approach to Anticipatory Perception Dobilas Kirvelis, Vygandas Vanagas Vilnius University, Vilnius, Lithuania dobilas@kirvelis.lt,vygandas.vanagas@gmail.com

More information

Збірник завдань з граматики з англійської мови

Збірник завдань з граматики з англійської мови МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ Збірник завдань з граматики з англійської мови для студентів галузі знань 0501 "Інформатика та

More information

10gASA2: Oracle Application Server 10g R2: Administration II 10gASA2: Oracle Application Server 10g R2: Administration II

10gASA2: Oracle Application Server 10g R2: Administration II 10gASA2: Oracle Application Server 10g R2: Administration II 10gASA2: Oracle Application Server 10g R2: Administration II 10gASA2: Oracle Application Server 10g R2: Administration II Содержание Краткая информация... 2 Обзор... 2 О курсе... 2 Профиль аудитории...

More information

Functionalized molecules - synthesis, properties and application

Functionalized molecules - synthesis, properties and application Functionalized molecules - synthesis, properties and application Edited by Volodymyr I. ybachenko Functionalized molecules - synthesis, properties and application Edited by Volodymyr I. ybachenko Donetsk

More information

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ. Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi UKRAINIAN IT-INDUSTRY CHARACTERISTICS

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ. Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi UKRAINIAN IT-INDUSTRY CHARACTERISTICS UDC 378:004 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ A.V.Verstiak, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi UKRAINIAN IT-INDUSTRY CHARACTERISTICS The main trends and forecasts of

More information

MODEL OF TEACHING GRAMMAR BASED ON APPLYING OF AN INDUCTIVE-DEDUCTIVE PROCEDURE

MODEL OF TEACHING GRAMMAR BASED ON APPLYING OF AN INDUCTIVE-DEDUCTIVE PROCEDURE Metodički obzori 6(2011)2 Review article UDK: 371.3:81'36 Received: 17. 11. 2010. MODEL OF TEACHING GRAMMAR BASED ON APPLYING OF AN INDUCTIVE-DEDUCTIVE PROCEDURE Branka Brčkalo, PhD, assistant prof. Faculty

More information

V.STUPNYTSKYY, P1riD, National University "Lviv Polytechnic"

V.STUPNYTSKYY, P1riD, National University Lviv Polytechnic УДК 61.9(075.8) V.STUPNYTSKYY, P1riD, National University "Lviv Polytechnic" A GENERALIZED EXAMPLE OF STRUCTURAL AND PARAMETRIC OPTIMIZATION OF FUNCTIONALLY-ORIENTED PROCESS ТТЮ exarnp1e of structura1

More information

SHORT RUSSIAN PHRASEBOOK FOR ENGLISH-SPEAKING TRAVELERS FREE DOWNLOAD. EDITION 4.0

SHORT RUSSIAN PHRASEBOOK FOR ENGLISH-SPEAKING TRAVELERS FREE DOWNLOAD. EDITION 4.0 SHORT RUSSIAN PHRASEBOOK FOR ENGLISH-SPEAKING TRAVELERS FREE DOWNLOAD. EDITION 4.0 Common Russian phrases. Russian alphabet and sounds Knowing how to pronounce Russian letters will facilitate your conversation.

More information

Topical issues of step-down therapy for pediatric bronchial asthma

Topical issues of step-down therapy for pediatric bronchial asthma 42 ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ UDC 616.248-053.2-085.234 Y. N. Ohotnikova P. L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education Topical issues of step-down therapy for pediatric bronchial asthma Key words:

More information

RESOURCE-EFFICIENT ALLOCATION HEURISTICS FOR MANAGEMENT OF DATA CENTERS FOR CLOUD COMPUTING

RESOURCE-EFFICIENT ALLOCATION HEURISTICS FOR MANAGEMENT OF DATA CENTERS FOR CLOUD COMPUTING V. Litvinov, K. Matsueva. Resource-efficient allocation heuristics for management of data centers for cloud computing 113 UDC 004.7:004942(045) Vitaliy Litvinov 1 Karyna Matsueva 2 RESOURCE-EFFICIENT ALLOCATION

More information

Jonas Mackevičius, Vladislav Tomaševič* Vilnius University, Lithuania

Jonas Mackevičius, Vladislav Tomaševič* Vilnius University, Lithuania ISSN 1392-1258. ekonomika 2010 Vol. 89(4) Evaluation of Investment Projects in Case of Conflict between the Internal Rate of Return and the Net Present Value Methods Jonas Mackevičius, Vladislav Tomaševič*

More information

CL492RU: DB2 9 for LUW Advanced Database Recovery Training CL492RU: DB2 9 for LUW Advanced Database Recovery Training

CL492RU: DB2 9 for LUW Advanced Database Recovery Training CL492RU: DB2 9 for LUW Advanced Database Recovery Training CL492RU: DB2 9 for LUW Advanced Database Recovery Training CL492RU: DB2 9 for LUW Advanced Database Recovery Training Содержание Краткая информация... 2 Обзор... 2 О курсе... 2 Профиль аудитории... 2 По

More information

A POSSIBLE MODEL OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL CAPABILITIES 1

A POSSIBLE MODEL OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL CAPABILITIES 1 УДК 338.45: 621.311 MARIANN SOMOSI VERES, PhD Associate Professor, Head of Institute, vice-dean University of Miskolc Faculty of Economics Institute of Management Science, Hungary A POSSIBLE MODEL OF ORGANIZATIONAL

More information

US LIBRARY AND INFORMATION SCHOOLS: TRAINING AND ACCREDITATION ISSUES

US LIBRARY AND INFORMATION SCHOOLS: TRAINING AND ACCREDITATION ISSUES 44 ISSN 2410-5333 Вісник ХДАК. 2015. Випуск 46 UDC 378+02(73) Л. Я. Філіпова, доктор педагогічних наук, професор, Харківська державна академія культури, м. Харків О. В. Олійник, кандидат наук із соціальних

More information

PSYCHOLINGUISTIC CHARACTERISTICS OF AUTISTS AND THEIR PROTOTYPES IN AMERICAN CINEMA DISCOURSE (BASED ON THE FILMS RAIN MAN AND THE REAL RAIN MAN)

PSYCHOLINGUISTIC CHARACTERISTICS OF AUTISTS AND THEIR PROTOTYPES IN AMERICAN CINEMA DISCOURSE (BASED ON THE FILMS RAIN MAN AND THE REAL RAIN MAN) Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National Psycholinguistic University Characteristics of Autists and Their Prototypes in 87 http://jpnu.pu.if.ua Vol. 2, No. 2-3 (2015), 87-93 UDC 81'23:811.111 doi:

More information

Jeng-Hwan Wang 1 A STUDY ON KEY PERFORMANCE INDICATOR FOR FOOD SERVICE BUSINESSES IN TAIWAN

Jeng-Hwan Wang 1 A STUDY ON KEY PERFORMANCE INDICATOR FOR FOOD SERVICE BUSINESSES IN TAIWAN 240 НОВИНИ СВІТОВОЇ НАУКИ Jeng-Hwan Wang 1 A STUDY ON KEY PERFORMANCE INDICATOR FOR FOOD SERVICE BUSINESSES IN TAIWAN Discussing key performance indicator (KPI) for the food service businesses in Taiwan,

More information

STARTING SYSTEM OPERATION IN THE STARTER-GENERATOR

STARTING SYSTEM OPERATION IN THE STARTER-GENERATOR International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE) Published by International Organization on TPE (IOTPE) ISSN 077-358 IJTPE Journal www.iotpe.com ijtpe@iotpe.com March 00

More information

Industrial Metrology and Interchangeable Manufacturing under the Viewpoint of Nanotechnology and Nanometrology

Industrial Metrology and Interchangeable Manufacturing under the Viewpoint of Nanotechnology and Nanometrology БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES ПРОБЛЕМИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА КИБЕРНЕТИКА И РОБОТИКАТА, 59 PROBLEMS OF ENGINEERING CYBERNETICS AND ROBOTICS, 59 София 2008 Sofia Industrial Metrology

More information

бы appleы х нfi йтхыкы, за шы зхт зт тсыхн, Bayerische Julius- Maximilians UniversitДt, WЭrzburg, бзл с. 2

бы appleы х нfi йтхыкы, за шы зхт зт тсыхн, Bayerische Julius- Maximilians UniversitДt, WЭrzburg, бзл с. 2 appleтн ы шы шк шбсрс лб шанобхшх н с л о мк лб шс шлfi тзт тсыхн бз appleб н х абсбхтappleо шыхн : с йтз т appleбзхappleыршб с сшы сы ст з к, 1 сск ко бз к, 2 лappleзт тот лк, 3 хоо ы ок, 4 хнfiо т з

More information

RULEBOOK ON FEES THAT REFER TO THE MANDATORY PENSION FUNDS, AS WELL AS ON THE MANNER AND TIME OF PAYMENT OF THE FEES FOR THE PENSION AND DISABILITY

RULEBOOK ON FEES THAT REFER TO THE MANDATORY PENSION FUNDS, AS WELL AS ON THE MANNER AND TIME OF PAYMENT OF THE FEES FOR THE PENSION AND DISABILITY RULEBOOK ON FEES THAT REFER TO THE MANDATORY PENSION FUNDS, AS WELL AS ON THE MANNER AND TIME OF PAYMENT OF THE FEES FOR THE PENSION AND DISABILITY INSURANCE FUND OF MACEDONIA Skopje, July 2008 According

More information

ON A NEW THEORY OF THE GEOSTATIONARY SATELLITE MOTION AND ITS APPLICATIONS. R. I. Kiladze Abastumani Astrophysical Observatory, Georgia (FSU)

ON A NEW THEORY OF THE GEOSTATIONARY SATELLITE MOTION AND ITS APPLICATIONS. R. I. Kiladze Abastumani Astrophysical Observatory, Georgia (FSU) ON A NEW THEORY OF THE GEOSTATIONARY SATEITE MOTION AND ITS APPICATIONS R. I. Kiladze Abastumani Astrophysical Observatory, Georgia (FSU) 1. INTRODUCTION aunching artificial Earth satellites into the geostationary

More information

Щ Г г. Ш ш Ш т. й I. -fi

Щ Г г. Ш ш Ш т. й I. -fi Щ Г г. Ш ш Ш т й I -fi by e s \ VII Москва Издательство «Менеджер» ББК 81.2Англ Т3() Т36 Тесты. 7 кл. Пособие по английскому языку для дополнительного образования. / Сост. Е.Г. Воронова, М.; Издательство

More information

INTEGRATED MANAGEMENT OF BIG DATA TRAFFIC SYSTEMS IN DISTRIBUTED PRODUCTION ENVIRONMENTS

INTEGRATED MANAGEMENT OF BIG DATA TRAFFIC SYSTEMS IN DISTRIBUTED PRODUCTION ENVIRONMENTS UDC 681.3.016=111 D.E. Bortyakov, S.V. Mescheryakov, D.A. Shchemelinin INTEGRATED MANAGEMENT OF BIG DATA TRAFFIC SYSTEMS IN DISTRIBUTED PRODUCTION ENVIRONMENTS An effective management of a cloud-based

More information

Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava UDC 681 03 VA Krasnobayev 1, OI Tyrtyshnkov 1, SV Somov 1, SA Koshman 2, GV Sokol 1, NV Rvachova 1 1 Poltava Natonal Techncal Yur Kondratyuk Unversty, Poltava 2 Kharkov Natonal Techncal Unversty of Agrculture

More information

Module 2 Surgical Gastroenterology Topic 15 The diseases of the soft tissues of the perineum

Module 2 Surgical Gastroenterology Topic 15 The diseases of the soft tissues of the perineum МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я УКРАЇНИ Харківський національний медичний університет. Module 2 Surgical Gastroenterology Topic 15 The diseases of the soft tissues of the perineum Guidelines for students

More information