AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF

Size: px
Start display at page:

Download "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF"

Transcription

1 I אוניברסיטת תל-אבי 2 I ספרית הפקולטה למשפטים ן ע ש ז וד י. לייט ן ! 1 8 רשומות כתבי אמנה 1174 הסבם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של תורכיה בנוגע לשיתוף פעולה בתהום הבזק והדואר נחתם בירושלים ב 3 בנובמבר 1994 נכנס לתוקף ב 24 בספטמבר 1996 AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF TELECOMMUNICATIONS AND POSTS 1 כתבי אמנה, 1174, כרך הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של תורכיה בנוגע

2 The Government of the State of Israel and the Government of the Republic of Turkey, hereinafter referred to as the Contracting Parties; RECOGNIZING the unique role played by modem posts and telecommunications in promoting greater contact and understanding between states; and DESIROUS of furthering their mutual development in these fields through greater cooperation; Have agreed as follows: Article 1 1. The Contracting Parties will encourage the undertaking, of joint projects between their respective government ministries, research institutes and other organizations affiliated לת מדינת ישראל וממשלת הרפובליקה של תורכיה, קראנה להלן הצדדים המתקשרים ; דן בתפקיד הייחודי שממלאים הדואר והבזק דניים בקידום מגע והבנה רבים יותר בין מדינות; :ותן לקדם את התפתחותן ההדדית באמצעות שיתוף סעיף 1. 1 ה רב יותר; ימו לאמור: הצדדים המתקשרים יעודדו ביצוע מיזמים משותפים ע י המשרדים הממשלתיים של כל אחד מהם, מכוני המחקר וארגונים אחרים הקשורים אליהם, ינקטו בצעדים כדי לבסס שיתוף פעולה טכני ומדעי רצוף Devletler arasindaki daha yakin temas ve anlayiçm te vik edilmesinde modern posta ve telekomünikasyonun önemli rol oynadiéjir KABUL EDEN; ve daha fazla i birliqinde bulunmak suretiyle bu alanlardav karçilikli geliçmelérinin ilerletilmesini ARZU EDEN; israil Devleti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bundan boy] imzaci Taraflar olarak amlacaktir; asaqidaki hususlarda MUTABAKATA VARMI LARDIR: MAPPE 1 1. imzaci Taraflar; kendi hükümetlerinin bakanliklan, ara t1rn enstitüleri ve bunlann ba 11 kurulu lan arasmdaki mü terek pío giriçimlerinin te vik edecekler ve yeni haberleçme teknolojilerinj כתבי אמנה, 1174, כרך 36. הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של תורכיה בנוגע

3 with them, and will take steps to establish ongoing technical and scientific cooperation to ensure the improvement and development of new communications technologies. 2. The cooperative activities envisaged by the two Contracting Parties will include, but are not Timited to, the areas set forth in this Agreement. Article 2 1. The Contracting Parties will exchange information and experts on systems of telecommunications with a special view to the digitalization of the network, including, inter alia: (1) Introduction of ISDN and intelligent network; (2) Traffic management; על מנת להבטיח את שיפורן ופיתוחן של טכנולוגיות בזק חדשות. הצדדים שני שיתכננו המשותפות הפעילויות :2. המתקשרים יכללו את השטחים המפורטים בהסכם זה, אך לא יהיו מוגבלות להם. 2 סעיף! הצדדים המתקשרים יקיימו חילופי מידע ומומחים [ 1. למערכות הבזק כשלנגד עיניהם בעיקר הדיגיטליזציה 1 (סיפרות) של הרשת, לרבות, בין היתר: \ [ >1< הנהגת שירות משולב על תשתית ספרתית ורשתות נבונות; \(2< ניהול תנועה; \. ן iyile tirilmesi ve geli tirilmesini saqlamak üzere, sürekli bir \ bilimsel ve teknik i birli i tesisine yönelik gerekli tedbirleri [ alacaklardir. [ f 2. imzaci Taraflar'in planladiklan i birli i faaliyetleri, bu I Anla ma'da zikredilen maddeleri kapsayacak, fakat bunlarla f sinirli kalmayacaktir. MAPPE II 1. imzaci Tarafclar; ebekelerin say1salla t1nlmas1 hususunda özel bir önem veren a a 1daki konular da dahil olmak üzere, telekomünikasyon sistemleri konusunda bilgi ve uzman deqi lminde bulunacaklardir: 1 I (1) ISPN ve aklli ebekenin uygulamaya konulmasi; L ן (2) Trafik yönetimi}. (.; 1 נתבי אמנה, 1174, כרך 36. הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של תורכיה בנוגע 3

4 (3) Feeding of radio and television transmitters through microwave radio link systems; (4) Cable TV and direct satellite broadcasting; (5) New telecommunications services made possible by the digitalization of the network; (6) The development of regulations, regulatory policy and the role of communications ministries in service industries, under market conditions; (7) State financed projects and entrepreneurial initiatives; (8) Domestic and international satellite communications; (9) Rural telephony; (10) Wireless access and wireless loop; (11) Fibre-based transmission networks; (12) Value-added services; הזנת משדרי רדיו וטלוויזיה באמצעות מערכות קשר 1) רדיו במיקרוגל; טלוויזיה בכבלים ושידורי לוויין ישירים;!<< < שירותי בזק חדשים המתאפשרים ע י דיגיטליזציה של הרשת; מדיניות תקינה ותפקידי משרדי פיתוח תקנות, 6) התקשורת בתעשיות השירותים, בתנאי שוק; מיזמים ויוזמות עסקיות במימון ממלכתי; 7< תקשורת לווינים פנימית ובינלאומית; «מערכות טלפונים באזורים כפריים, י ) גישה לאלחוט ומעגלי אלחוט; > רשתות שידור על בסיס סיבים; > שירותים בעלי ערך מוסף; (3) Mikrodalga radyo link sistemleri vasitasiyla, radyo ve televizyon vericilerinin desteklermesi; (4) Kablo TV ve direkt uydu yaymi yapilmasij (5) ebekenln say1salla t1nlmas1 suretiyle yeni telekomunikasyon servislerinin mümkün kilinmasi; (6) Piyasa artlan altmda hizmet sektoründe; mevzuat, mevzuat politikalan ve haberle me bakanliklarimn rolünün geli tirilmesi; (7) Devletin finanse ettigi projelerin ve müte^ebbislerin te vik edilmesi; (8) Milli ve milletlerarasi uydu haberle mesi; (9) Kirsal alan telefon i letmesi; (10) Telsiz baqlantisi ve telsiz gevirimi; (11) Fibere dayali transmisyon ebekeleri; (12) Katma de^erli hizmetler; כתבי אמנה, 1174, כרך 36. הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של תורכיה בנוגע לשיתוף פעולה בתחום המק והדואר

5 (13) Public telephony; (14) Improving direct connections between the Parties; (15) VSAT for voice and data. Article 3 1. In the field of postal relations, the Contracting Parties will exchange information on development trends in postal services, including, but not limited to: A. Electronic mail, hybrid services and messaging. B. Computerization of postal counters and post offices. C. Computerized mobile post offices. D. Optical Character Reader sorting systems. E. Management information systems. F. Security systems. י: 131) מערכת טלפונים ציבוריים;.!(14) שיפור הקשרים הישירים בין הצדדים; \ «51 VSAT לקול ולנתונים. ; סעיף 3 1 \ \ 1. בתחום קשרי הדואר, יחליפו הצדדים מידע על מגמות ן התפתחות בשירותי הדואר, כולל, אך לא מוגבל ל: א. דואר אלקטרוני, שירות משולב והעברת מסרים. ב. מיחשוב דלפקי הדואר ומשרדי הדואר. ג. משרדי דואר ניידים ממוחשבים. ד. מערכות מיון ע י קוראי נתונים אופטיים. ה. מערכות ניהול מידע. ו. מערכות ביטחון. (13) Karnu telefon i letmesi; י, (14 Taraflar arasinda direkt irtibatlann geli tirilmesi (15) Telefon ve data haberle mesi için VSAT. MADDE III 1. imzaci Taraflar; posta iliskileri alamnda, posta himetlerinin geli tirilmesi yönünde, a aîjidaki hususlan içeren fakat bunlarla sinirli olmayan konularda bilgi alis-veri inde bulunacaklardir. A. Elektronik mektup, karma hizmetler ve mesaj gönderme; B. Posta giçeleri ve posta servislerinde bilgisayar kullanilmasi; C. Gezici posta servislerinde bilgisayar kullanilmasi; D. Posta i leme sisteminde optik okuyucu kullanilmasi; E. Bilgi hizmetlerinde yönetimi; F. Güvenlifc sistemleri; 5 כתבי אמנה, 1174, כרך 36. הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של תורכיה בנוגע

6 G. Courier services. H. Mail distribution centers. I. Rural postal development planning. J. General postal advisory services. K. Philatelic services. 2. The Contracting Parties will promote the direct exchange of mail and the direct settlement of accounts between their respective countries, with a view to providing maximum quality of services. 3. The Contracting Parties will encourage cooperation between the philatelic Services of their respective countries. Article 4 1. The Contracting Parties will promote educational and scientific cooperation in the field of posts and telecommunications, in- שירותי בלדרות. ז. מרכזי חלוקת דואר. ח. תכנון פיתוח דואר באזורים כפריים. ט. שירותי ייעוץ כלליים בענייני דואר. י. שירותים בולאיים. יא. הצדדים המתקשרים יקדמו את החילופין הישירים של דואר ואת ההתחשבנות הישירה בין ארצותיהם, במטרה להבטיח טיב שירות מירבי. בין פעולה שיתוף יעודדו המתקשרים הצדדים השירותים הבולאיים של ארצותיהם. 4 סעיף המתקשרים יקדמו שיתוף פעולה חינוכי הצדדם ומדעי בתחומי הדואר והבזק, לרבות חילופי מרצים אורחים, מדענים או משלחות בין מוסדות אקדמיים, G. Kurye hizmetleri; H. Posta dafjitim merkezleri; I. Kirsal posta geli iminin planlarmasi; J. Genel posta dan1 ma hizmetleri; K. Filateli hizmetleri. 2. imzaci Taraflar; en yüksek hizmet kalitesi saqlamak smaciyla, ülkeleri arasinda direkt posta teatisi ve direkt hesapla^me yapilmasini te vik edeceklerdir. 3. imzaci Taraflar; ülkelerinin filateli hizmetleri arasindaki içbirliêjini te vik edeceklerdir. MAPPE IV 1. iflizaci Taraflar; Pevleti temsii edén kurumlar ve firmalar da dahil, konferanscilarin, biíim adamlannin, akademik, bilimsel vcya ilgili diger kuruiuç temsileilerinin ziyare כתבי אמנה, 1174, כרך הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של תורכיה בנוגע

7 eluding exchanges of visiting lecturers, scientists or delegations between academic, scientific and other appropriate institutions, as well as governmental agencies and business firms. 2. The Contracting Parties will exchange information on their development plans in the field of communications. 3. Recognizing the importance of the communications industry to the national economies of both states, the Contracting Parties will explore possible means of promoting greater mutual trade in this field. 4. The Contracting Parties will favour the setting up of joint ventures in the public and private sectors for the production of communications equipment and cooperation between companies. Article 5 מדעיים ומוסדות מתאימים אחרים, וכן סוכנויות ממשלתיות וחברות עסקיות. 2. הצדדים המתקשרים יחליפו מידע בדבר תוכניות הפיתוח שלהן בתחום הבזק. 3. בהכירם בחשיבות תעשיית הבזק לכלכלות הלאומיות של שתי המדינות, יבחנו הצדדים המתקשרים אמצעים אפשריים לקידום סחר הדדי בהיקף רב יותר בתחום זה. 4. הצדדים המתקשרים יראו בעין יפה הקמה של מפעלים משותפים במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי לייצור ציוד בזק ושיתוף פעולה בין חברות. סעיף 5 1. The Contracting Parties undertake to develop their relations on the basis of the mutual- 1. הצדדים המתקשרים מקבלים על עצמם לפתח את יחסיהם על בסיס ההוראות בנות ההחלה של אמנת teatisini de kapsamak üzere posta ve telekomünikasyon alaninda egitimse] ve bilimsel içbirlièini teçvik edeceklerdir. imzaci Taraflar; Haberleçme alanmdaki kalkinma plañían konusunda bilgi alisvcri$inde bulunacaklardir.!labe j I v? m v endüs l r i s n t m, lier iki ülkenin inilli ekonom i 1 c r i ndek i üncmini kabul t tlt n iniznci Taraflar, bu al.inda kur.filikli i i carel i leçvjk euecek iiukan 1 nr i a rus 11rncnklni. iw/aci T-irafiiW: huber]6$me tectiizatj ürctimi ve çirkctler a ras tuda îçbirliôi atnnciyla, kamu vu ozei r.cktordc müctcrck yahriin yaru l ma s i n t des t ck 1 cyecck 1 erü i i. MADDE V 1. imzaci Taraflar; Dünya Posta BirliQi (UPU) Sözle mesi, Uluslararasi Telekomünikasyon Birligi (ITU) Kurulu Yasasi ve Sözle mesi ile bu כתבי אמנה, 1174, כרך 36. הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של תורכיה בנוגע 7

8 ly applicable provisions of the UPU Convention, the ITU Constitution and Convention, and this Agreement. 2. In case of conflicting obligations, the international commitments of the Contracting Parties in the framework of the UPU and ITU shall have precedence. 3. The provisions of this Agreement shall be subject to the limitations required by intellectual property law and commercial privacy. Article 6 איגוד הדואר העולמי, חוקת איגוד הטלקומוניקציה העולמי והאמנה לו, והסכם זה. במקרה של התחייבויות סותרות, תינתן עדיפות להתחייבויותיהם של הצדדים המתקשרים במסגרת הטלקומוניקציה ואיגוד העולמי הדואר איגוד העולמי. הוראות הסכם זה תהיינה כפופות למגבלות הנדרשות ע י חוק הקניין הרוחני והפרטיות המסחרית. סעיף 6 1. All activities undertaken pursuant to this Agreement will be subject to the respective laws, regulations and budgetary considerations of the State of Israel and the Republic of Turkey. 2. The present Agreement shall be approved or ratified in accordance with the legal procedures of the Contracting Parties. It shall כל הפעילויות שתתבצענה בהתאם להסכם תהיינה כפופות לחוקים, לתקנות ולשיקולים התקציביים המתאימים של מדינת ישראל והרפובליקה של תורכיה. ההסכם הנוכחי יאושר או יאושרר בהתאם לנהלים המשפטיים של הצדדים המתקשרים. הוא ייכנס לתוקף בתאריך האחרונה מבין האיגרות Anla ma hükümlerinin, kar 111kl1 olarak uygularmasi esasma daya olarak, ili kilerini geli tirmeyi taahhüt etmektedirler. 2. Yükümlülüklerin yerine getirilmesinde anla mazl1k olmasi halindt imzaci Taraflarin UPU ve ITU gergevesinde uluslararasi taahhütler: önceliiji olacaktir. 3. Bu Anla ma hükümleri, fikri mülkiyet yasasi ve ticari gizlili : gerektirdi i smirlamalara tabi olacaktir. MAPPE VI 1. Bu Anla ma uyarinca üstlenilen bütün faaliyetler; israil Devleti \ Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlan,tüzükleri ve bütge kar 111klanr tabi olacaktir. 2. I bu Anla ma, imzaci Taraflar'in hukuki mevzuatlari uyarmt onaylanacak veya tasdik edilecektir. Anla maj imzaci Taraflar'ir כתבי אמנה, 1174, כרך 36. הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבץ מפשלת הרפובליקה של תורכיה בנוגע

9 enter into force on the date of the latter of the Diplomatic Notes by which the Contracting Parties notify each other that their internal legal procedures of the entering into force of the Agreement have been complied with and shall be valid for an indefinite period of time, subject to the provisions of para. 5 herein. 3. At any time, any one of the Contracting Parties may suggest to the other Contracting Party any amendment to this Agreement. Direct consultations between the Contracting Parties regarding amendments and addenda shall commence no later than 60 days from the day of transmittal of the written notification to that effect by one of the Contracting Parties to the other. 4. Any amendments and addenda to this Agreement in accordance with Paragraph 3 of this Article shall follow the same procedure as its entering into force. הדיפלומטיות שבהן יודיעו הצדדים זה לזה שהנהלים המשפטיים הפנימיים לכניסתו של ההסכם לתוקף מולאו והוא יהיה בתוקף לפרק זמן בלתי מוגבל, בכפוף להוראות ס ק 5 להלן. בכל עת, כל אחד מהצדדים המתקשרים רשאי להציע לצד המתקשר האחר כל תיקון להסכם זה. התייעצויות ישירות בין הצדדים המתקשרים בנוגע לתיקונים ולתוספות יתחילו לא יאוחר מ 60 ימים מיום העבדת ההודעה בכתב על כך מצד מתקשר אחד לצד האחר, 4. כל תיקון או תוספת להסכם זה בהתאם לס ק 3 לסעיף זה יתבצעו לפי אותו נוהל כמו הכניסה לתוקף. i.g hukuk mevzuatlanna gore Anla ma'n1n yururlu^e girdi ini diqer tarafa bildirdikleri Diplomatik Nota'lardan sonuncusunun gonderildi i tarihte yururluqe girecek ve bu maddenin 5. paragrafi hukumleri uyarinca belirsiz bir sure igin gegerli olacaktir. 3. Imzaci Taraflar'dan herhangi birisi, herhangi bir zamanda, diqer Tarafa, Anla ma'da deqi iklik yapilmasim teklif edebilecektir. Imzaci Taraflar araindaki de i iklikler ve ilavelere ili kin doqrudan isti areler; imzaci Taraflar'dan birinin digerine yazili bildiriml' gonderdigi tarihten itibaren 60 gun igerisinde ba la tilacaktirr 4. Bu maddenin 3. paragrafina uygun olarak Anla ma'ya yapilan ilavelerdeki bir degi iklik igin, yururlu e girl! prosedurleri uygulanacaktir. 9 כתבי אמנה, 1174, כרך 36. הסכם בץ ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של תורכיה בנוגע

10 5. The Agreement shall be terminated six (6) months after one of the Contracting Parties notifies in writing through the diplomatic channels the other Contracting Party of its intention to terminate it. Article 7 ההסכם יובא לידי סיום שישה >6< חודשיס אחרי שאחד הצדדים המתקשרים יודיע בכתב בצינורות הדיפלומטיים לצד המתקשר האחר על כוונתו להביאו לידי סיום. סעיף 7 The Contracting Parties agree to use the English language for the exchange of official documentation. The addresses indicated in telegrams, telexes and items of mail shall be indicated in the English language. Done at Jerusalem on the 3rd day of November 1994, corresponding to the 29th day of Heshvan ים המתקשרים מסכימים להשתמש בשפה האנגלית ופי תיעוד רשמי. המענים המצוינים במברקים, עות טלקס ובפריטי דואר יצוינו בשפה האנגלית. ; בירושלים ביום כ ט בחשוון התשנ ה שהוא יום 3 זכר 1994, בשני עותקי מקור בשפות עברית, 5. /V11a ma, Taraflar'dan birisinin sona erdirme niyetini, diplomat yollardan diqer tarafa yazili olarak bildirmesinden alti (6) soma nihayetlenecektir. MADOE VII Imzaci Taraflar, resmi doküman teatisinde ingilizce m kullarrnakta mutabik k31m1 lard1r. Tslgraf, teleks ve ms gönderilerinde gösterilen adresler ingilizce olacaktir. Bu Anla ma, Kudus'te. Musevi takviminin 5755 yilinin. ^{(.Mif-A gününün muadili olan.3.kasim 1990, tarihinde, her e It derecede gegerli olmak üzera ingilizce, Türkge כתבי אמנה, 1174, כרך הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבץ ממשלת הרפובליקה של תורכיה בנוגע

11 5755, in two originals in the English, Hebrew and Turkish languages, all the texts being equally authentic. In case of divergency of interpretation, the English text shall prevail. תורכית ואנגלית, ולכל הנוסחים דין מקור שווה. במקרה של הבדלי פרשנות, יכריע הנוסח האנגלי. For the Government of the State of Israel For the Government Republic of Turkey בשם ממשלת מדינת ישראל כשם ממשלת הרפובליקה של תורכיה yitzhak RABIN Prime Minister of Israel Prof. Dr. Tansu CILLER Prime Minister of Turkey עחק רבין ראש ממשלת ישראל פרופסור דוקטור טנסו צ ילר ראש ממשלת תורכיה ibranice dillerinde, 2' er nusha clarak riuzenlenmi tir. Prila ma'n1n yoiumlarmasintia Ingilizce me tin gegsrli olacaktir. 15RAIL CeVLETl KJKUMETI ADINA TURKIYE CUhHJRIYETi H&OCTi ADINA 11 כתבי אמנה, 1174, כרך הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של תורכיה בנוגע

FINAL ACTS (DUBAI, 2012) 3-14 DECEMBER

FINAL ACTS (DUBAI, 2012) 3-14 DECEMBER International FINAL ACTS (DUBAI, 2012) 3-14 DECEMBER Telecommunication Union International Telecommunication Union FINAL ACTS* OF THE WORLD CONFERENCE ON INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS (Dubai, 2012)

More information

CONVENTION ON PROTECTION OF CHILDREN AND CO-OPERATION IN RESPECT OF INTERCOUNTRY ADOPTION

CONVENTION ON PROTECTION OF CHILDREN AND CO-OPERATION IN RESPECT OF INTERCOUNTRY ADOPTION Go to the Intercountry Adoption Section CONVENTION ON PROTECTION OF CHILDREN AND CO-OPERATION IN RESPECT OF INTERCOUNTRY ADOPTION (Concluded 29 May 1993) (Entered into force 1 May 1995) The States signatory

More information

- 1 - REVISED AGREEMENT ON GOVERNMENT PROCUREMENT * The Parties to this Agreement (hereinafter referred to as "the Parties"),

- 1 - REVISED AGREEMENT ON GOVERNMENT PROCUREMENT * The Parties to this Agreement (hereinafter referred to as the Parties), - 1 - REVISED AGREEMENT ON GOVERNMENT PROCUREMENT * Preamble The Parties to this Agreement (hereinafter referred to as "the Parties"), Recognizing the need for an effective multilateral framework for government

More information

Informative material for MSS service providers on the frequency use authorisation procedure in Hungary and their related obligations

Informative material for MSS service providers on the frequency use authorisation procedure in Hungary and their related obligations Informative material for MSS service providers on the frequency use authorisation procedure in Hungary and their related obligations 1. Objective of This Informative Material 1 On 13 May 2009, the European

More information

14. CONVENTION ON THE SERVICE ABROAD OF JUDICIAL AND EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS IN CIVIL OR COMMERCIAL MATTERS 1. (Concluded 15 November 1965)

14. CONVENTION ON THE SERVICE ABROAD OF JUDICIAL AND EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS IN CIVIL OR COMMERCIAL MATTERS 1. (Concluded 15 November 1965) 14. CONVENTION ON THE SERVICE ABROAD OF JUDICIAL AND EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS IN CIVIL OR COMMERCIAL MATTERS 1 (Concluded 15 November 1965) The States signatory to the present Convention, Desiring to create

More information

United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 2004

United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 2004 United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 2004 Adopted by the General Assembly of the United Nations on 2 December 2004. Not yet in force. See General Assembly

More information

STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS. Conscious of the need for global action on persistent organic pollutants,

STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS. Conscious of the need for global action on persistent organic pollutants, STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS The Parties to this Convention, Recognizing that persistent organic pollutants possess toxic properties, resist degradation, bioaccumulate and are

More information

BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL

BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL PROTOCOL ON LIABILITY AND COMPENSATION FOR DAMAGE RESULTING FROM TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES

More information

The Parties agree as follows: ARTICLE I. For the purposes of this Agreement:

The Parties agree as follows: ARTICLE I. For the purposes of this Agreement: AGREEMENT FOR COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA CONCERNING CIVIL USES OF ATOMIC ENERGY Whereas the Government of the United

More information

CONVENTION ON THE PROTECTION AND USE OF TRANSBOUNDARY WATERCOURSES AND INTERNATIONAL LAKES. done at Helsinki, on 17 March 1992

CONVENTION ON THE PROTECTION AND USE OF TRANSBOUNDARY WATERCOURSES AND INTERNATIONAL LAKES. done at Helsinki, on 17 March 1992 CONVENTION ON THE PROTECTION AND USE OF TRANSBOUNDARY WATERCOURSES AND INTERNATIONAL LAKES done at Helsinki, on 17 March 1992 The Parties to this Convention, PREAMBLE Mindful that the protection and use

More information

INVESTING SPAIN. C/ Velázquez, 20, 6º dcha. 28001 Madrid (España) Telf. (+34) 91 435 10 55 legalcontrol@legalcontrol.com www.legalcontrol.

INVESTING SPAIN. C/ Velázquez, 20, 6º dcha. 28001 Madrid (España) Telf. (+34) 91 435 10 55 legalcontrol@legalcontrol.com www.legalcontrol. INVESTING IN SPAIN Telf. (+34) 91 435 10 55 (El contenido de este Documento es meramente informativo y no constituye un asesoramiento suficiente para la toma de decisiones sobre las materias tratadas)

More information

IV CONSTITUTIONAL GOVERNMENT DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE DECREE-LAW NO. 42/2008. of 26 November

IV CONSTITUTIONAL GOVERNMENT DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE DECREE-LAW NO. 42/2008. of 26 November IV CONSTITUTIONAL GOVERNMENT DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE DECREE-LAW NO. 42/2008 of 26 November Transforming Rádio e Televisão de Timor-Leste into a Publicly Owned Undertaking The publication of

More information

CLAIMS SETTLEMENT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF IRAQ ARTICLE I

CLAIMS SETTLEMENT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF IRAQ ARTICLE I CLAIMS SETTLEMENT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF IRAQ The Government of the United States of America and the Government of the Republic

More information

UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE

UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE 1 UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE UNITED NATIONS 1992 2 UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE The Parties to this Convention, Acknowledging that change in the Earth's

More information

UNITED NATIONS. United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts

UNITED NATIONS. United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts UNITED NATIONS United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) is a subsidiary body of the

More information

Negotiated Relationship Agreement between the International Criminal Court and the United Nations. Preamble

Negotiated Relationship Agreement between the International Criminal Court and the United Nations. Preamble Negotiated Relationship Agreement between the International Criminal Court and the United Nations Preamble The International Criminal Court and the United Nations, Bearing in mind the Purposes and Principles

More information

NATIONAL IHR FOCAL POINT GUIDE. Designation/establishment of National IHR Focal Points

NATIONAL IHR FOCAL POINT GUIDE. Designation/establishment of National IHR Focal Points 1. Introduction Designation/establishment of National IHR Focal Points The International Health Regulations (2005) (IHR(2005)) define a National IHR Focal Point as "the national centre, designated by each

More information

Bank Account Terms and Conditions

Bank Account Terms and Conditions The English version of the document is for information purposes only. In the event of any discrepancies between the Polish and English language versions, the Polish language version shall govern and control.

More information

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 entry into force

More information

United Nations Treaties

United Nations Treaties UNITED NATIONS OFFICE FOR OUTER SPACE AFFAIRS United Nations Treaties and Principles on Outer Space and related General Assembly resolutions UNITED NATIONS UNITED NATIONS TREATIES AND PRINCIPLES ON OUTER

More information

Grand Challenges Explorations Round 15 Rules & Guidelines Proposals due by Wednesday May 13, 2015 11:30 a.m. U.S. Pacific Daylight Time

Grand Challenges Explorations Round 15 Rules & Guidelines Proposals due by Wednesday May 13, 2015 11:30 a.m. U.S. Pacific Daylight Time Grand Challenges Explorations Round 15 Rules & Guidelines Proposals due by Wednesday May 13, 2015 11:30 a.m. U.S. Pacific Daylight Time I. Overview Grand Challenges Explorations (GCE) supports hundreds

More information

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 34/180 of 18 December 1979 entry into

More information

EUROPEAN STABILITY MECHANISM BY-LAWS. Article 1 Hierarchy of Rules

EUROPEAN STABILITY MECHANISM BY-LAWS. Article 1 Hierarchy of Rules EUROPEAN STABILITY MECHANISM BY-LAWS Article 1 Hierarchy of Rules 1. These By-Laws of the European Stability Mechanism (the ESM ) are adopted under the authority of, and are intended to be complementary

More information

UNITED NATIONS TREATIES AND PRINCIPLES ON OUTER SPACE

UNITED NATIONS TREATIES AND PRINCIPLES ON OUTER SPACE UNITED NATIONS TREATIES AND PRINCIPLES ON OUTER SPACE ST/SPACE/11 UNITED NATIONS TREATIES AND PRINCIPLES ON OUTER SPACE Text of treaties and principles governing the activities of States in the exploration

More information

Official Journal of the European Communities PARTNERSHIP AND COOPERATION AGREEMENT

Official Journal of the European Communities PARTNERSHIP AND COOPERATION AGREEMENT L 196/48 28.7.1999 PARTNERSHIP AND COOPERATION AGREEMT establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kyrgyz Republic, of the other part THE

More information

ANNEX IV C JAPAN S SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS EXPLANATORY NOTES

ANNEX IV C JAPAN S SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS EXPLANATORY NOTES ANNEX IV C JAPAN S SCHEDULE OF SPECIFIC EXPLANATORY NOTES 1. Alphabets indicated against individual sectors or subsectors and numbers in brackets are references to the Services Sectoral Classification

More information

STATUTES OF The Polish Chamber of Commerce for Electronics and Telecommunications

STATUTES OF The Polish Chamber of Commerce for Electronics and Telecommunications Statutes were registered with National Court Register on 17.10.2006. STATUTES OF The Polish Chamber of Commerce for Electronics and Telecommunications Chapter 1 General provisions 1. 1. The Polish Chamber

More information

Preamble. The United States of America and the Republic of Iraq, referred to hereafter as "the Parties":

Preamble. The United States of America and the Republic of Iraq, referred to hereafter as the Parties: Agreement Between the United States of America and the Republic of Iraq On the Withdrawal of United States Forces from Iraq and the Organization of Their Activities during Their Temporary Presence in Iraq

More information

Place Date: XX Month Year

Place Date: XX Month Year CONTRACT FOR WHOLESALE RESALE ROAMING ACCESS Place Date: XX Month Year BY AND BETWEEN [ ], a company organised and operating under the laws of [ ], having its business address at [ ] Street, [city], [country],

More information

Vendor Partnership Manual. Section 6 EDI

Vendor Partnership Manual. Section 6 EDI Section 6 No changes have occurred in this chapter since July 2014. TABLE OF CONTENTS 1. Electronic Data Interchange Trading Partner Agreement... 1 2. Requirements - Shopko Stores Operating Co. LLC...

More information