AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF"

Transcription

1 I אוניברסיטת תל-אבי 2 I ספרית הפקולטה למשפטים ן ע ש ז וד י. לייט ן ! 1 8 רשומות כתבי אמנה 1174 הסבם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של תורכיה בנוגע לשיתוף פעולה בתהום הבזק והדואר נחתם בירושלים ב 3 בנובמבר 1994 נכנס לתוקף ב 24 בספטמבר 1996 AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF TELECOMMUNICATIONS AND POSTS 1 כתבי אמנה, 1174, כרך הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של תורכיה בנוגע

2 The Government of the State of Israel and the Government of the Republic of Turkey, hereinafter referred to as the Contracting Parties; RECOGNIZING the unique role played by modem posts and telecommunications in promoting greater contact and understanding between states; and DESIROUS of furthering their mutual development in these fields through greater cooperation; Have agreed as follows: Article 1 1. The Contracting Parties will encourage the undertaking, of joint projects between their respective government ministries, research institutes and other organizations affiliated לת מדינת ישראל וממשלת הרפובליקה של תורכיה, קראנה להלן הצדדים המתקשרים ; דן בתפקיד הייחודי שממלאים הדואר והבזק דניים בקידום מגע והבנה רבים יותר בין מדינות; :ותן לקדם את התפתחותן ההדדית באמצעות שיתוף סעיף 1. 1 ה רב יותר; ימו לאמור: הצדדים המתקשרים יעודדו ביצוע מיזמים משותפים ע י המשרדים הממשלתיים של כל אחד מהם, מכוני המחקר וארגונים אחרים הקשורים אליהם, ינקטו בצעדים כדי לבסס שיתוף פעולה טכני ומדעי רצוף Devletler arasindaki daha yakin temas ve anlayiçm te vik edilmesinde modern posta ve telekomünikasyonun önemli rol oynadiéjir KABUL EDEN; ve daha fazla i birliqinde bulunmak suretiyle bu alanlardav karçilikli geliçmelérinin ilerletilmesini ARZU EDEN; israil Devleti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bundan boy] imzaci Taraflar olarak amlacaktir; asaqidaki hususlarda MUTABAKATA VARMI LARDIR: MAPPE 1 1. imzaci Taraflar; kendi hükümetlerinin bakanliklan, ara t1rn enstitüleri ve bunlann ba 11 kurulu lan arasmdaki mü terek pío giriçimlerinin te vik edecekler ve yeni haberleçme teknolojilerinj כתבי אמנה, 1174, כרך 36. הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של תורכיה בנוגע

3 with them, and will take steps to establish ongoing technical and scientific cooperation to ensure the improvement and development of new communications technologies. 2. The cooperative activities envisaged by the two Contracting Parties will include, but are not Timited to, the areas set forth in this Agreement. Article 2 1. The Contracting Parties will exchange information and experts on systems of telecommunications with a special view to the digitalization of the network, including, inter alia: (1) Introduction of ISDN and intelligent network; (2) Traffic management; על מנת להבטיח את שיפורן ופיתוחן של טכנולוגיות בזק חדשות. הצדדים שני שיתכננו המשותפות הפעילויות :2. המתקשרים יכללו את השטחים המפורטים בהסכם זה, אך לא יהיו מוגבלות להם. 2 סעיף! הצדדים המתקשרים יקיימו חילופי מידע ומומחים [ 1. למערכות הבזק כשלנגד עיניהם בעיקר הדיגיטליזציה 1 (סיפרות) של הרשת, לרבות, בין היתר: \ [ >1< הנהגת שירות משולב על תשתית ספרתית ורשתות נבונות; \(2< ניהול תנועה; \. ן iyile tirilmesi ve geli tirilmesini saqlamak üzere, sürekli bir \ bilimsel ve teknik i birli i tesisine yönelik gerekli tedbirleri [ alacaklardir. [ f 2. imzaci Taraflar'in planladiklan i birli i faaliyetleri, bu I Anla ma'da zikredilen maddeleri kapsayacak, fakat bunlarla f sinirli kalmayacaktir. MAPPE II 1. imzaci Tarafclar; ebekelerin say1salla t1nlmas1 hususunda özel bir önem veren a a 1daki konular da dahil olmak üzere, telekomünikasyon sistemleri konusunda bilgi ve uzman deqi lminde bulunacaklardir: 1 I (1) ISPN ve aklli ebekenin uygulamaya konulmasi; L ן (2) Trafik yönetimi}. (.; 1 נתבי אמנה, 1174, כרך 36. הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של תורכיה בנוגע 3

4 (3) Feeding of radio and television transmitters through microwave radio link systems; (4) Cable TV and direct satellite broadcasting; (5) New telecommunications services made possible by the digitalization of the network; (6) The development of regulations, regulatory policy and the role of communications ministries in service industries, under market conditions; (7) State financed projects and entrepreneurial initiatives; (8) Domestic and international satellite communications; (9) Rural telephony; (10) Wireless access and wireless loop; (11) Fibre-based transmission networks; (12) Value-added services; הזנת משדרי רדיו וטלוויזיה באמצעות מערכות קשר 1) רדיו במיקרוגל; טלוויזיה בכבלים ושידורי לוויין ישירים;!<< < שירותי בזק חדשים המתאפשרים ע י דיגיטליזציה של הרשת; מדיניות תקינה ותפקידי משרדי פיתוח תקנות, 6) התקשורת בתעשיות השירותים, בתנאי שוק; מיזמים ויוזמות עסקיות במימון ממלכתי; 7< תקשורת לווינים פנימית ובינלאומית; «מערכות טלפונים באזורים כפריים, י ) גישה לאלחוט ומעגלי אלחוט; > רשתות שידור על בסיס סיבים; > שירותים בעלי ערך מוסף; (3) Mikrodalga radyo link sistemleri vasitasiyla, radyo ve televizyon vericilerinin desteklermesi; (4) Kablo TV ve direkt uydu yaymi yapilmasij (5) ebekenln say1salla t1nlmas1 suretiyle yeni telekomunikasyon servislerinin mümkün kilinmasi; (6) Piyasa artlan altmda hizmet sektoründe; mevzuat, mevzuat politikalan ve haberle me bakanliklarimn rolünün geli tirilmesi; (7) Devletin finanse ettigi projelerin ve müte^ebbislerin te vik edilmesi; (8) Milli ve milletlerarasi uydu haberle mesi; (9) Kirsal alan telefon i letmesi; (10) Telsiz baqlantisi ve telsiz gevirimi; (11) Fibere dayali transmisyon ebekeleri; (12) Katma de^erli hizmetler; כתבי אמנה, 1174, כרך 36. הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של תורכיה בנוגע לשיתוף פעולה בתחום המק והדואר

5 (13) Public telephony; (14) Improving direct connections between the Parties; (15) VSAT for voice and data. Article 3 1. In the field of postal relations, the Contracting Parties will exchange information on development trends in postal services, including, but not limited to: A. Electronic mail, hybrid services and messaging. B. Computerization of postal counters and post offices. C. Computerized mobile post offices. D. Optical Character Reader sorting systems. E. Management information systems. F. Security systems. י: 131) מערכת טלפונים ציבוריים;.!(14) שיפור הקשרים הישירים בין הצדדים; \ «51 VSAT לקול ולנתונים. ; סעיף 3 1 \ \ 1. בתחום קשרי הדואר, יחליפו הצדדים מידע על מגמות ן התפתחות בשירותי הדואר, כולל, אך לא מוגבל ל: א. דואר אלקטרוני, שירות משולב והעברת מסרים. ב. מיחשוב דלפקי הדואר ומשרדי הדואר. ג. משרדי דואר ניידים ממוחשבים. ד. מערכות מיון ע י קוראי נתונים אופטיים. ה. מערכות ניהול מידע. ו. מערכות ביטחון. (13) Karnu telefon i letmesi; י, (14 Taraflar arasinda direkt irtibatlann geli tirilmesi (15) Telefon ve data haberle mesi için VSAT. MADDE III 1. imzaci Taraflar; posta iliskileri alamnda, posta himetlerinin geli tirilmesi yönünde, a aîjidaki hususlan içeren fakat bunlarla sinirli olmayan konularda bilgi alis-veri inde bulunacaklardir. A. Elektronik mektup, karma hizmetler ve mesaj gönderme; B. Posta giçeleri ve posta servislerinde bilgisayar kullanilmasi; C. Gezici posta servislerinde bilgisayar kullanilmasi; D. Posta i leme sisteminde optik okuyucu kullanilmasi; E. Bilgi hizmetlerinde yönetimi; F. Güvenlifc sistemleri; 5 כתבי אמנה, 1174, כרך 36. הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של תורכיה בנוגע

6 G. Courier services. H. Mail distribution centers. I. Rural postal development planning. J. General postal advisory services. K. Philatelic services. 2. The Contracting Parties will promote the direct exchange of mail and the direct settlement of accounts between their respective countries, with a view to providing maximum quality of services. 3. The Contracting Parties will encourage cooperation between the philatelic Services of their respective countries. Article 4 1. The Contracting Parties will promote educational and scientific cooperation in the field of posts and telecommunications, in- שירותי בלדרות. ז. מרכזי חלוקת דואר. ח. תכנון פיתוח דואר באזורים כפריים. ט. שירותי ייעוץ כלליים בענייני דואר. י. שירותים בולאיים. יא. הצדדים המתקשרים יקדמו את החילופין הישירים של דואר ואת ההתחשבנות הישירה בין ארצותיהם, במטרה להבטיח טיב שירות מירבי. בין פעולה שיתוף יעודדו המתקשרים הצדדים השירותים הבולאיים של ארצותיהם. 4 סעיף המתקשרים יקדמו שיתוף פעולה חינוכי הצדדם ומדעי בתחומי הדואר והבזק, לרבות חילופי מרצים אורחים, מדענים או משלחות בין מוסדות אקדמיים, G. Kurye hizmetleri; H. Posta dafjitim merkezleri; I. Kirsal posta geli iminin planlarmasi; J. Genel posta dan1 ma hizmetleri; K. Filateli hizmetleri. 2. imzaci Taraflar; en yüksek hizmet kalitesi saqlamak smaciyla, ülkeleri arasinda direkt posta teatisi ve direkt hesapla^me yapilmasini te vik edeceklerdir. 3. imzaci Taraflar; ülkelerinin filateli hizmetleri arasindaki içbirliêjini te vik edeceklerdir. MAPPE IV 1. iflizaci Taraflar; Pevleti temsii edén kurumlar ve firmalar da dahil, konferanscilarin, biíim adamlannin, akademik, bilimsel vcya ilgili diger kuruiuç temsileilerinin ziyare כתבי אמנה, 1174, כרך הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של תורכיה בנוגע

7 eluding exchanges of visiting lecturers, scientists or delegations between academic, scientific and other appropriate institutions, as well as governmental agencies and business firms. 2. The Contracting Parties will exchange information on their development plans in the field of communications. 3. Recognizing the importance of the communications industry to the national economies of both states, the Contracting Parties will explore possible means of promoting greater mutual trade in this field. 4. The Contracting Parties will favour the setting up of joint ventures in the public and private sectors for the production of communications equipment and cooperation between companies. Article 5 מדעיים ומוסדות מתאימים אחרים, וכן סוכנויות ממשלתיות וחברות עסקיות. 2. הצדדים המתקשרים יחליפו מידע בדבר תוכניות הפיתוח שלהן בתחום הבזק. 3. בהכירם בחשיבות תעשיית הבזק לכלכלות הלאומיות של שתי המדינות, יבחנו הצדדים המתקשרים אמצעים אפשריים לקידום סחר הדדי בהיקף רב יותר בתחום זה. 4. הצדדים המתקשרים יראו בעין יפה הקמה של מפעלים משותפים במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי לייצור ציוד בזק ושיתוף פעולה בין חברות. סעיף 5 1. The Contracting Parties undertake to develop their relations on the basis of the mutual- 1. הצדדים המתקשרים מקבלים על עצמם לפתח את יחסיהם על בסיס ההוראות בנות ההחלה של אמנת teatisini de kapsamak üzere posta ve telekomünikasyon alaninda egitimse] ve bilimsel içbirlièini teçvik edeceklerdir. imzaci Taraflar; Haberleçme alanmdaki kalkinma plañían konusunda bilgi alisvcri$inde bulunacaklardir.!labe j I v? m v endüs l r i s n t m, lier iki ülkenin inilli ekonom i 1 c r i ndek i üncmini kabul t tlt n iniznci Taraflar, bu al.inda kur.filikli i i carel i leçvjk euecek iiukan 1 nr i a rus 11rncnklni. iw/aci T-irafiiW: huber]6$me tectiizatj ürctimi ve çirkctler a ras tuda îçbirliôi atnnciyla, kamu vu ozei r.cktordc müctcrck yahriin yaru l ma s i n t des t ck 1 cyecck 1 erü i i. MADDE V 1. imzaci Taraflar; Dünya Posta BirliQi (UPU) Sözle mesi, Uluslararasi Telekomünikasyon Birligi (ITU) Kurulu Yasasi ve Sözle mesi ile bu כתבי אמנה, 1174, כרך 36. הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של תורכיה בנוגע 7

8 ly applicable provisions of the UPU Convention, the ITU Constitution and Convention, and this Agreement. 2. In case of conflicting obligations, the international commitments of the Contracting Parties in the framework of the UPU and ITU shall have precedence. 3. The provisions of this Agreement shall be subject to the limitations required by intellectual property law and commercial privacy. Article 6 איגוד הדואר העולמי, חוקת איגוד הטלקומוניקציה העולמי והאמנה לו, והסכם זה. במקרה של התחייבויות סותרות, תינתן עדיפות להתחייבויותיהם של הצדדים המתקשרים במסגרת הטלקומוניקציה ואיגוד העולמי הדואר איגוד העולמי. הוראות הסכם זה תהיינה כפופות למגבלות הנדרשות ע י חוק הקניין הרוחני והפרטיות המסחרית. סעיף 6 1. All activities undertaken pursuant to this Agreement will be subject to the respective laws, regulations and budgetary considerations of the State of Israel and the Republic of Turkey. 2. The present Agreement shall be approved or ratified in accordance with the legal procedures of the Contracting Parties. It shall כל הפעילויות שתתבצענה בהתאם להסכם תהיינה כפופות לחוקים, לתקנות ולשיקולים התקציביים המתאימים של מדינת ישראל והרפובליקה של תורכיה. ההסכם הנוכחי יאושר או יאושרר בהתאם לנהלים המשפטיים של הצדדים המתקשרים. הוא ייכנס לתוקף בתאריך האחרונה מבין האיגרות Anla ma hükümlerinin, kar 111kl1 olarak uygularmasi esasma daya olarak, ili kilerini geli tirmeyi taahhüt etmektedirler. 2. Yükümlülüklerin yerine getirilmesinde anla mazl1k olmasi halindt imzaci Taraflarin UPU ve ITU gergevesinde uluslararasi taahhütler: önceliiji olacaktir. 3. Bu Anla ma hükümleri, fikri mülkiyet yasasi ve ticari gizlili : gerektirdi i smirlamalara tabi olacaktir. MAPPE VI 1. Bu Anla ma uyarinca üstlenilen bütün faaliyetler; israil Devleti \ Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlan,tüzükleri ve bütge kar 111klanr tabi olacaktir. 2. I bu Anla ma, imzaci Taraflar'in hukuki mevzuatlari uyarmt onaylanacak veya tasdik edilecektir. Anla maj imzaci Taraflar'ir כתבי אמנה, 1174, כרך 36. הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבץ מפשלת הרפובליקה של תורכיה בנוגע

9 enter into force on the date of the latter of the Diplomatic Notes by which the Contracting Parties notify each other that their internal legal procedures of the entering into force of the Agreement have been complied with and shall be valid for an indefinite period of time, subject to the provisions of para. 5 herein. 3. At any time, any one of the Contracting Parties may suggest to the other Contracting Party any amendment to this Agreement. Direct consultations between the Contracting Parties regarding amendments and addenda shall commence no later than 60 days from the day of transmittal of the written notification to that effect by one of the Contracting Parties to the other. 4. Any amendments and addenda to this Agreement in accordance with Paragraph 3 of this Article shall follow the same procedure as its entering into force. הדיפלומטיות שבהן יודיעו הצדדים זה לזה שהנהלים המשפטיים הפנימיים לכניסתו של ההסכם לתוקף מולאו והוא יהיה בתוקף לפרק זמן בלתי מוגבל, בכפוף להוראות ס ק 5 להלן. בכל עת, כל אחד מהצדדים המתקשרים רשאי להציע לצד המתקשר האחר כל תיקון להסכם זה. התייעצויות ישירות בין הצדדים המתקשרים בנוגע לתיקונים ולתוספות יתחילו לא יאוחר מ 60 ימים מיום העבדת ההודעה בכתב על כך מצד מתקשר אחד לצד האחר, 4. כל תיקון או תוספת להסכם זה בהתאם לס ק 3 לסעיף זה יתבצעו לפי אותו נוהל כמו הכניסה לתוקף. i.g hukuk mevzuatlanna gore Anla ma'n1n yururlu^e girdi ini diqer tarafa bildirdikleri Diplomatik Nota'lardan sonuncusunun gonderildi i tarihte yururluqe girecek ve bu maddenin 5. paragrafi hukumleri uyarinca belirsiz bir sure igin gegerli olacaktir. 3. Imzaci Taraflar'dan herhangi birisi, herhangi bir zamanda, diqer Tarafa, Anla ma'da deqi iklik yapilmasim teklif edebilecektir. Imzaci Taraflar araindaki de i iklikler ve ilavelere ili kin doqrudan isti areler; imzaci Taraflar'dan birinin digerine yazili bildiriml' gonderdigi tarihten itibaren 60 gun igerisinde ba la tilacaktirr 4. Bu maddenin 3. paragrafina uygun olarak Anla ma'ya yapilan ilavelerdeki bir degi iklik igin, yururlu e girl! prosedurleri uygulanacaktir. 9 כתבי אמנה, 1174, כרך 36. הסכם בץ ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של תורכיה בנוגע

10 5. The Agreement shall be terminated six (6) months after one of the Contracting Parties notifies in writing through the diplomatic channels the other Contracting Party of its intention to terminate it. Article 7 ההסכם יובא לידי סיום שישה >6< חודשיס אחרי שאחד הצדדים המתקשרים יודיע בכתב בצינורות הדיפלומטיים לצד המתקשר האחר על כוונתו להביאו לידי סיום. סעיף 7 The Contracting Parties agree to use the English language for the exchange of official documentation. The addresses indicated in telegrams, telexes and items of mail shall be indicated in the English language. Done at Jerusalem on the 3rd day of November 1994, corresponding to the 29th day of Heshvan ים המתקשרים מסכימים להשתמש בשפה האנגלית ופי תיעוד רשמי. המענים המצוינים במברקים, עות טלקס ובפריטי דואר יצוינו בשפה האנגלית. ; בירושלים ביום כ ט בחשוון התשנ ה שהוא יום 3 זכר 1994, בשני עותקי מקור בשפות עברית, 5. /V11a ma, Taraflar'dan birisinin sona erdirme niyetini, diplomat yollardan diqer tarafa yazili olarak bildirmesinden alti (6) soma nihayetlenecektir. MADOE VII Imzaci Taraflar, resmi doküman teatisinde ingilizce m kullarrnakta mutabik k31m1 lard1r. Tslgraf, teleks ve ms gönderilerinde gösterilen adresler ingilizce olacaktir. Bu Anla ma, Kudus'te. Musevi takviminin 5755 yilinin. ^{(.Mif-A gününün muadili olan.3.kasim 1990, tarihinde, her e It derecede gegerli olmak üzera ingilizce, Türkge כתבי אמנה, 1174, כרך הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבץ ממשלת הרפובליקה של תורכיה בנוגע

11 5755, in two originals in the English, Hebrew and Turkish languages, all the texts being equally authentic. In case of divergency of interpretation, the English text shall prevail. תורכית ואנגלית, ולכל הנוסחים דין מקור שווה. במקרה של הבדלי פרשנות, יכריע הנוסח האנגלי. For the Government of the State of Israel For the Government Republic of Turkey בשם ממשלת מדינת ישראל כשם ממשלת הרפובליקה של תורכיה yitzhak RABIN Prime Minister of Israel Prof. Dr. Tansu CILLER Prime Minister of Turkey עחק רבין ראש ממשלת ישראל פרופסור דוקטור טנסו צ ילר ראש ממשלת תורכיה ibranice dillerinde, 2' er nusha clarak riuzenlenmi tir. Prila ma'n1n yoiumlarmasintia Ingilizce me tin gegsrli olacaktir. 15RAIL CeVLETl KJKUMETI ADINA TURKIYE CUhHJRIYETi H&OCTi ADINA 11 כתבי אמנה, 1174, כרך הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של תורכיה בנוגע

AGREEMENT ON COOPERATION IN THE FIELD OF VETERINARY MEDICINE BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL AND GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY

AGREEMENT ON COOPERATION IN THE FIELD OF VETERINARY MEDICINE BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL AND GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY רשומות כתבי אמנה 1268 הסכם בדבר שיתוף פעולה בתחום הרפואה הווטרינרית מן ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של טורקיה נחתם בירושלים ב 3 בדצמבר 1997 נכנם לתוקף ב 21 בפברואר 2000 AGREEMENT ON COOPERATION

More information

ACUERDO DE COOPERACION TURISTICA ENTRE EL ESTADO DE ISRAEL Y EL REINO DE ESPAÑA

ACUERDO DE COOPERACION TURISTICA ENTRE EL ESTADO DE ISRAEL Y EL REINO DE ESPAÑA כתבי אמנה 1000 הסכם בדבר שיתוף פעולה בנושא התיירות בין מדינת ישראל וממלכת ספרד AGREEMENT ON CO-OPERATION IN TOURISM BETWEEN THE STATE OF ISRAEL AND THE KINGDOM OF SPAIN ACUERDO DE COOPERACION TURISTICA

More information

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY REGARDING MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY REGARDING MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN כתבי אמנה 1209 הסבם בין ממשלת הרפובליקה של תורכיה לבין ממשלת מדינת ישראל בדבר סיוע הדדי בין מינהלי המכס שלהן נחתם בירושלים ב 23 בדצמבר 1996 נבנם לתוקף ב 3 בדצמבר 1997 AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF

More information

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanınız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

More information

AGENDA ITEM 11B: AUDIOVISUAL POLICY PUBLIC SERVICE BROADCASTING

AGENDA ITEM 11B: AUDIOVISUAL POLICY PUBLIC SERVICE BROADCASTING SCREENING CHAPTER 10 INFORMATION SOCIETY AND MEDIA AGENDA ITEM 11B: AUDIOVISUAL POLICY Country Session: The Republic of TURKEY 13-14 July 2006 Content I. General Overview II. Charter Agreement III. State

More information

Veritas Enterprise Vault. Miron Krokhmal CTO Emet IT

Veritas Enterprise Vault. Miron Krokhmal CTO Emet IT Veritas Enterprise Vault Miron Krokhmal CTO Emet IT Summary Information and Data Management Archiving Framework Product Architecture QA Thank you Information and Data Management תקשורת עסקית הוראות מסמכים

More information

Açıklamalar. *** Fiber-Optik Kablo uzunluğu 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında alternatif işletmecilerin verilerini de kapsamaktadır.

Açıklamalar. *** Fiber-Optik Kablo uzunluğu 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında alternatif işletmecilerin verilerini de kapsamaktadır. Önsöz Elektronik Haberleşme Sektörü'nün ülkemiz için öneminin her geçen gün artması ve elektronik haberleşme hizmetlerinin ülkemizde yaşayan tüm bireylere nüfuz etmesi de dikkate alınarak, Sektörde faaliyet

More information

NOTICE OF LOSS, DAMAGE AND DELAY UNDER THE HAGUE-VISBY RULES - ROTTERDAM RULES - NEW TURKISH COMMERCIAL CODE

NOTICE OF LOSS, DAMAGE AND DELAY UNDER THE HAGUE-VISBY RULES - ROTTERDAM RULES - NEW TURKISH COMMERCIAL CODE İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:13 Sayı:26 Güz 2014/2 s.1-8 NOTICE OF LOSS, DAMAGE AND DELAY UNDER THE HAGUE-VISBY RULES - ROTTERDAM RULES - NEW TURKISH COMMERCIAL CODE Didem

More information

PREAMBLE. The Government of Japan and the Government of the Republic of Singapore (hereinafter referred to in this Agreement as the Parties ),

PREAMBLE. The Government of Japan and the Government of the Republic of Singapore (hereinafter referred to in this Agreement as the Parties ), IMPLEMENTING AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF JAPAN AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE PURSUANT TO ARTICLE 7 OF THE AGREEMENT BETWEEN JAPAN AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR A NEW-AGE ECONOMIC

More information

DESIRING to furth 1 er strengthen existing relations between the two countries in the field of infom1ation and communication;

DESIRING to furth 1 er strengthen existing relations between the two countries in the field of infom1ation and communication; MEMORANDUM OF COOPERATION BETWEEN THE MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS AND COMMUNICATIONS OF JAPAN CONCERNING COOPERATION

More information

ANNEX IV B TELECOMMUNICATIONS SERVICES

ANNEX IV B TELECOMMUNICATIONS SERVICES I. Scope and Definitions ANNEX IV B TELECOMMUNICATIONS SERVICES 1. This Annex applies to measures affecting telecommunications services where specific commitments are undertaken. 2. For the purposes of

More information

אנגלית שאלון ד' (MODULE D) ג רסה א' הוראות לנבחן מילון אנגלי-אנגלי-עברי או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי

אנגלית שאלון ד' (MODULE D) ג רסה א' הוראות לנבחן מילון אנגלי-אנגלי-עברי או מילון אנגלי-עברי-עברי-אנגלי בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחני משנה ב. משרד החינוך ג. בגרות לנבחנים אקסטרניים מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, מועד ב 404 016105, מספר השאלון: הצעת תשובות לשאלות בחינת הבגרות

More information

Code 1ST SEMESTER 2ND SEMESTER

Code 1ST SEMESTER 2ND SEMESTER 1ST SEMESTER Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2013-2014 Ders Programı Powered by Google Corporation CS 101 Computer Programming I Bilgisayar Programlama I C 3 2 4 6 English MATH 151 Calculus I Matematik

More information

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA AND TECHNOLOGICAL INSTITUTE OF THE PHILIPPINES

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA AND TECHNOLOGICAL INSTITUTE OF THE PHILIPPINES TECHNOLOGICAL INSTITUTE OF THE PHILIPPINES MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA AND TECHNOLOGICAL INSTITUTE OF THE PHILIPPINES MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UNIVERSITI PUTRA

More information

LJN: BH9324, Rotterdam Court, AWB 08/519 TELEC-T1 Printed copy of decision

LJN: BH9324, Rotterdam Court, AWB 08/519 TELEC-T1 Printed copy of decision LJN: BH9324, Rotterdam Court, AWB 08/519 TELEC-T1 Printed copy of decision Date of decision: 27-03-2009 Date of publication: 01-04-2009 Jurisdiction: Administrative law other Type of proceedings: First

More information

Notification of the National Telecommunications Commission Re: Nature and Categories of Telecommunications Business Translation

Notification of the National Telecommunications Commission Re: Nature and Categories of Telecommunications Business Translation Notification of the National Telecommunications Commission Re: Nature and Categories of Telecommunications Business Translation Whereas Section 5 () of the Act on Organization to Assign Radio Frequency

More information

Continuity and Change in Turkish Foreign Policy Toward Africa

Continuity and Change in Turkish Foreign Policy Toward Africa Continuity and Change in Turkish Foreign Policy Toward Africa Afrika ya Yönelik Türk Dış Politikasında Süreklilik ve Değişim Kieran E. Uchehara * Özet Bu makale Türkiye nin Afrika ülkeleri ile gelişen

More information

Chapter 16 CABLE AND TELECOMMUNICATIONS

Chapter 16 CABLE AND TELECOMMUNICATIONS Chapter 16 CABLE AND TELECOMMUNICATIONS Article I. Cable Ordinance Sec. 16-1. Franchise agreement required. Sec. 16-2. Multichannel video provider. Sec. 16-3. Penalty for violation of this article. Secs.

More information

For the purposes of this Chapter: by a national of a Party in the territory of the other Party;

For the purposes of this Chapter: by a national of a Party in the territory of the other Party; CHAPTER 11 : CROSS BORDER TRADE IN SERVICES ARTICLE 11.1 : DEFINITIONS For the purposes of this Chapter: 1. cross border supply of services or cross border trade in services means the supply of a service:

More information

Case No IV/M.853 - Bell Cable Media / Cable & Wireless / Videotron. REGULATION (EEC) No 4064/89 MERGER PROCEDURE

Case No IV/M.853 - Bell Cable Media / Cable & Wireless / Videotron. REGULATION (EEC) No 4064/89 MERGER PROCEDURE EN Case No IV/M.853 - Bell Cable Media / Cable & Wireless / Videotron Only the English text is available and authentic. REGULATION (EEC) No 4064/89 MERGER PROCEDURE Article 6(1)(b) NON-OPPOSITION Date:

More information

Rules for Category I Designated Telecommunications Facilities Interconnection Accounting (Ordinance of the Ministry of Posts and Telecommunications No. 91-December 19, 1997) Latest Revision: Ordinance

More information

BROKERAGE AGREEMENT. THIS AGREEMENT is made on BETWEEN:

BROKERAGE AGREEMENT. THIS AGREEMENT is made on BETWEEN: BROKERAGE AGREEMENT THIS AGREEMENT is made on BETWEEN: Patria Finance, a.s., a company organized and existing under the laws of the Czech Republic, registered office: Jungmannova 745/24, 110 00 Prague

More information

AGREEMENT ON GERMAN EXTERNAL DEBTS ACCORD SUR LES DETTES EXTERIEURES ALLEMANDES רשיוטות ויוגוסלביה.

AGREEMENT ON GERMAN EXTERNAL DEBTS ACCORD SUR LES DETTES EXTERIEURES ALLEMANDES רשיוטות ויוגוסלביה. רשיוטות כתבי אמנה 267 הסכם בדבר חובותיה החיצוניים של גרמניה נעשה בלונדון ביום 27 בפברואר 1953. ישראל הצטרפה ביוס 23 באוקטובר 1956. נכנס לתוקף מבי ישראל ביום 23 באוקטובר 1956. (תרגום) וממשלת הרפובליקה הפדראלית

More information

( PEG ) for the community and institutional network ("I-Net") services for the town, and

( PEG ) for the community and institutional network (I-Net) services for the town, and CHAPTER 161 Telecommunication, including Multichannel Video Systems and Providers Franchise Required Encouragement of Competition in Multichannel Video Service WHEREAS, it is in the public interest to

More information

1. "A Modern Approach to the Incidental Question in the Conflict of Laws (published by Nijhoff, 1997) 1-273.

1. A Modern Approach to the Incidental Question in the Conflict of Laws (published by Nijhoff, 1997) 1-273. פרסומים של ד"ר רונה שוז ספרים א. 1. "A Modern Approach to the Incidental Question in the Conflict of Laws (published by Nijhoff, 1997) 1-273. ב. פרקים בספרים 2. "Les conflicts de Lois" in "Droit des Affaires

More information

AGREEMENT BETWEEN THE STATE OF ISRAEL AND THE CZECH REPUBLIC ON SOCIAL SECURITY

AGREEMENT BETWEEN THE STATE OF ISRAEL AND THE CZECH REPUBLIC ON SOCIAL SECURITY רשומות כתבי אמנה 1377 אמנה בין מדינת ישראל ובין הרפובליקה של צ כיה בדבד בטחה סוציאלי נחתמה בירושלים ב 16 גיולי 2000 נכגסה לתוקף ג ו ביולי 2002 AGREEMENT BETWEEN THE STATE OF ISRAEL AND THE CZECH REPUBLIC

More information

MEVLANA DEGi$iM PROGRAMI PROTOKOLU MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

MEVLANA DEGi$iM PROGRAMI PROTOKOLU MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL MEVLANA DEGi$iM PROGRAMI PROTOKOLU MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, a agida imzalari bulunan yiiksekogretim kurumlari olarak, kurumlarimiz arasinda Mevlana Degi$im Programi kapsammda i$birligi

More information

טכנולוגיית WPF מספקת למפתחים מודל תכנות מאוחד לחוויית בניית יישומיי. ניהול התצוגה מתבצע בשפת הסימון Extensible Application Markup ) XAML

טכנולוגיית WPF מספקת למפתחים מודל תכנות מאוחד לחוויית בניית יישומיי. ניהול התצוגה מתבצע בשפת הסימון Extensible Application Markup ) XAML WPF-Windows Presentation Foundation Windows WPF טכנולוגיית WPF מספקת למפתחים מודל תכנות מאוחד לחוויית בניית יישומיי Client חכמים המשלב ממשקי משתמש,תקשורת ומסמכים..(Behavior) לבין התנהגותו (User Interface)

More information

DECREE OF THE MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER : 01/PER/M.KOMINFO/02/2011

DECREE OF THE MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER : 01/PER/M.KOMINFO/02/2011 1 DECREE OF THE MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER : 01/PER/M.KOMINFO/02/2011 ON SECOND AMENDMENT TO THE DECREE OF THE MINISTER OF COMMUNICATION AND

More information

Case No COMP/JV.31 - HMI INTERNATIONAL HOLDINGS / ARNOLDO MONDADORI EDITORE. REGULATION (EEC) No 4064/89 MERGER PROCEDURE

Case No COMP/JV.31 - HMI INTERNATIONAL HOLDINGS / ARNOLDO MONDADORI EDITORE. REGULATION (EEC) No 4064/89 MERGER PROCEDURE EN Case No COMP/JV.31 - HMI INTERNATIONAL HOLDINGS / ARNOLDO MONDADORI EDITORE Only the English text is available and authentic. REGULATION (EEC) No 4064/89 MERGER PROCEDURE Article 6(1)(b) NON-OPPOSITION

More information

Development of Web-based Scientific Research Projects (SRP) Management Information System for Universities

Development of Web-based Scientific Research Projects (SRP) Management Information System for Universities 2016 / 7(1) Development of Web-based Scientific Research Projects (SRP) Management Information System for Universities Üniversiteler için web tabanlı bilimsel araştırma projeleri (BAP) yönetim bilgi sistemi

More information

INTERMACS REGISTRY BUSINESS ASSOCIATE AGREEMENT

INTERMACS REGISTRY BUSINESS ASSOCIATE AGREEMENT INTERMACS REGISTRY BUSINESS ASSOCIATE AGREEMENT This Agreement dated as of is made by and between The Board of Trustees of the University of Alabama, on behalf of INTERMACS Registry ( Business Associate

More information

APPLICATION OF THE NEW EU REGULATORY FRAMEWORK TO IP TELEPHONY

APPLICATION OF THE NEW EU REGULATORY FRAMEWORK TO IP TELEPHONY Electronic Communications Committee (ECC) within the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) APPLICATION OF THE NEW EU REGULATORY FRAMEWORK TO IP TELEPHONY Paris, March

More information

HIPAA BUSINESS ASSOCIATE ADDENDUM

HIPAA BUSINESS ASSOCIATE ADDENDUM HIPAA BUSINESS ASSOCIATE ADDENDUM This Addendum, dated as of, 2007 ( Addendum ), supplements and is made a part of the Services Agreement (as defined below) by and between ( Covered Entity ) and FUJIFILM

More information

BUSINESS ASSOCIATE AGREEMENT RECITALS

BUSINESS ASSOCIATE AGREEMENT RECITALS BUSINESS ASSOCIATE AGREEMENT This HIPAA Business Associate Agreement ( Agreement ) is entered into and made this day of, 201_, ( Effective Date ) by and among Interpra, Inc., S & S Health Products, Inc.

More information

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES EN EN EN COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 11/XII/2006 C (2006) 6364 final COMMISSION DECISION of 11/XII/2006 List of standards and/or specifications for electronic communications networks,

More information

CONSOLIDATED INTERNAL RULES OF PROCEDURE OF THE MINISTERIAL COUNCIL OF THE ENERGY COMMUNITY

CONSOLIDATED INTERNAL RULES OF PROCEDURE OF THE MINISTERIAL COUNCIL OF THE ENERGY COMMUNITY CONSOLIDATED INTERNAL RULES OF PROCEDURE OF THE MINISTERIAL COUNCIL OF THE ENERGY COMMUNITY I. GENERAL 1. These rules establish the internal procedures for operation of the Ministerial Council (the Council

More information

Government records and records management: Law on the right to information in Turkey

Government records and records management: Law on the right to information in Turkey Available online at www.sciencedirect.com Government Information Quarterly 25 (2008) 303 312 Government records and records management: Law on the right to information in Turkey Fahrettin Özdemirci Ankara

More information

*( s In fem (תרגום) (מקור) TION CONVENTION TELECOMMUNICATIONS

*( s In fem (תרגום) (מקור) TION CONVENTION TELECOMMUNICATIONS 459 כתב *( s In fem אמנה בץ לאומית לעניגי קשר רחק (טלסומוניקצידז) פרוטונןול סופי לאמנה פרוטוסולים נוספים לאמנה החלטות, המלצות וחוות רעת נחתמה בג ניבה ביום 21 בדצמבר 1959 ישראל אישררה ביום 21 באוגוסט 1960

More information

פרטים נוספים אודות מדד FTSE 250 NTR

פרטים נוספים אודות מדד FTSE 250 NTR פרטים נוספים אודות מדד FTSE 250 NTR נתונים כלליים נושא נתוני בסיס פירוט הנכסים הכלולים במדד ומשקלם נכון ל 41.10.02 פירוט 5121.21.13 מועד קביעת מדד הבסיס 1.1.21 ערך מדד הבסיס מידע נוסף משקל ב % שם נייר

More information

Note: Admin rules mis-numbered see 8721 also THE STATE OF NEW HAMPSHIRE DEPARTMENT OF REVENUE ADMINISTRATION IN THE MATTER OF THE PETITION OF

Note: Admin rules mis-numbered see 8721 also THE STATE OF NEW HAMPSHIRE DEPARTMENT OF REVENUE ADMINISTRATION IN THE MATTER OF THE PETITION OF Note: Admin rules mis-numbered see 8721 also THE STATE OF NEW HAMPSHIRE DEPARTMENT OF REVENUE ADMINISTRATION IN THE MATTER OF THE PETITION OF AB, Inc. FOR A DECLARATORY RULING # 8761 Pursuant to RSA 541-A:1,

More information

Latvia. Chapter 26. Girts Lejins and Toms Sulmanis COMMUNICATIONS POLICY TELECOMS REGULATION

Latvia. Chapter 26. Girts Lejins and Toms Sulmanis COMMUNICATIONS POLICY TELECOMS REGULATION Chapter 26 Latvia Girts Lejins and Toms Sulmanis Leji,nś, Torgāns & Vonsovićs COMMUNICATIONS POLICY 1 Policy How would you summarise government and regulatory policy for the telecoms and media sector?

More information

A New Bathymetric Map for the Israeli EEZ: Preliminary Results

A New Bathymetric Map for the Israeli EEZ: Preliminary Results A New Bathymetric Map for the Israeli EEZ: Preliminary Results Hall J.K., Lippman S., Tibor G., Gardosh M., Sade A.R., Sade H., Golan A., Amit G., Gur-Arie L., Nissim I. תקציר מפה בתימטרית רגיונלית של

More information

Data Processing Agreement for Oracle Cloud Services

Data Processing Agreement for Oracle Cloud Services Data Processing Agreement for Oracle Cloud Services Version December 1, 2013 1. Scope and order of precedence This is an agreement concerning the Processing of Personal Data as part of Oracle s Cloud Services

More information

ELECTRONIC MONEY IN 2000 S

ELECTRONIC MONEY IN 2000 S Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 14, Sayı: 1, Sayfa: 157-164, ELAZIĞ-2004 ELECTRONIC MONEY IN 2000 S 2000 lerde Elektronik Para Meltem ŞENGÜN

More information

משלחת מסצ'ואן סין ב:

משלחת מסצ'ואן סין ב: 1 2 משלחת מסצ'ואן סין ב: היי-טק ו- IT שם החברה: Sichuan Haite High-tech Co., Ltd מוצר/ שירות: שיפוץ מנועי מטוסים ומסוקים, שינוי ייעוד/ תכולת מטוסים, הכשרת טייסים. לקוחות החברה כיום: חברות תעופה מחפשים:

More information

AGREEMENT - CANADA INTERIM AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE GOVERNMENT OF ISRAEL AND THE GOVERNMENT OF CANADA PART I GENERAL PROVISIONS

AGREEMENT - CANADA INTERIM AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE GOVERNMENT OF ISRAEL AND THE GOVERNMENT OF CANADA PART I GENERAL PROVISIONS AGREEMENT - CANADA INTERIM AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE GOVERNMENT OF ISRAEL AND THE GOVERNMENT OF CANADA THE GOVERNMENT OF ISRAEL AND THE GOVERNMENT OF CANADA, Hereinafter referred to as "the

More information

STANDARD TERMS AND CONDITIONIS OF TRAVEL CONTRACTS

STANDARD TERMS AND CONDITIONIS OF TRAVEL CONTRACTS STANDARD TERMS AND CONDITIONIS OF TRAVEL CONTRACTS Arranged Tour Contracts 1 The original text was written in Japanese. The English translation has been prepared by JATA. If any discrepancies should arise

More information

Lex Mundi Telecommunications Regulation Multi-Jurisdictional Survey

Lex Mundi Telecommunications Regulation Multi-Jurisdictional Survey Lex Mundi Telecommunications Regulation Multi-Jurisdictional Survey CONTACT INFORMATION Mr. J.F.A. Doeleman Houthoff Buruma N.V. P.O. Box 75505 1070 AM AMSTERDAM +31206056315 j.doeleman@houthoff.com NETHERLANDS

More information

Specific Terms and Conditions for International Satellite Television Occasional Service

Specific Terms and Conditions for International Satellite Television Occasional Service Specific Terms and Conditions for International Satellite Television Occasional Service 1. SPECIFIC TERMS & CONDITIONS 1.1 The Company and the Customer agree to be bound by these Specific Terms for International

More information

AGREEMENT FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF CHINA

AGREEMENT FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF CHINA AGREEMENT FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF CHINA The European Community, (hereinafter referred to as the Community

More information

ORDINANCE NO. NOW, THEREFORE, THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF HERCULES DOES HEREBY ORDAIN AS FOLLOWS:

ORDINANCE NO. NOW, THEREFORE, THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF HERCULES DOES HEREBY ORDAIN AS FOLLOWS: ORDINANCE NO. ADDING SECTION 6-1.34 TO CHAPTER 1, TITLE 6 OF THE HERCULES CITY CODE, WHICH IMPLEMENTS THE PROVISIONS OF THE DIGITAL INFRASTRUCTURE AND VIDEO COMPETITION ACT OF 2006, CODIFIED IN CALIFORNIA

More information

[United States of America Note]

[United States of America Note] [Australian Note] The Embassy of Australia presents its compliments to the Department of State and has the honour to refer to discussions between officials of the Governments of Australia and the United

More information

PUBLIC NOTICE Federal Communications Commission 445 12 th St., S.W. Washington, D.C. 20554

PUBLIC NOTICE Federal Communications Commission 445 12 th St., S.W. Washington, D.C. 20554 PUBLIC NOTICE Federal Communications Commission 445 12 th St., S.W. Washington, D.C. 20554 News Media Information 202 / 418-0500 Internet: http://www.fcc.gov TTY: 1-888-835-5322 DA 15-1330 Released: November

More information

רעווסות EUROPEAN CONVENTION EE LATIN G TO THE FORMALITIES BE QUIRED FOR PATENT APPLICATIONS CONVENTION EUROPEENNE RELATIVE AUX FORMALITES PRESCRITES

רעווסות EUROPEAN CONVENTION EE LATIN G TO THE FORMALITIES BE QUIRED FOR PATENT APPLICATIONS CONVENTION EUROPEENNE RELATIVE AUX FORMALITES PRESCRITES רעווסות האמנה האירופאית ברבר םדרי הנוהל לצורך בקשות פטנטים (תרגום) נעשתה בפאריס, ביום 11 בדצמבר, 1953. ישראל הצטרפה ביום 29 באפריל, 1966. האמנה נכנסה לתוקפה לגבי ישראל ביומ 1 במאי, 1966. הממשלות החתומות,

More information

Chapter 32A TELECOMMUNICATION PROVIDERS

Chapter 32A TELECOMMUNICATION PROVIDERS Chapter 32A TELECOMMUNICATION PROVIDERS 32A.01.00 Purpose The purposes of this ordinance are to regulate access to and ongoing use of public rights-of-way by telecommunications providers for their telecommunications

More information

Future Regulation of Electronic Communications Networks and Services. Arrangements for General Authorisations

Future Regulation of Electronic Communications Networks and Services. Arrangements for General Authorisations Consultation Paper Future Regulation of Electronic Communications Networks and Services Arrangements for General Authorisations Document No: 03/61 Date: 6 June, 2003 All responses to this consultation

More information

AGREEMENT BETWEEN THE STATE OF ISRAEL AND THE REPUBLIC OF FINLAND ON SOCIAL SECURITY 1

AGREEMENT BETWEEN THE STATE OF ISRAEL AND THE REPUBLIC OF FINLAND ON SOCIAL SECURITY 1 AGREEMENT BETWEEN THE STATE OF ISRAEL AND THE REPUBLIC OF FINLAND ON SOCIAL SECURITY 1 The Government of the State of Israel and the Government of the Republic of Finland Being desirous of regulating the

More information

INTERNAL REGULATIONS

INTERNAL REGULATIONS COUNCIL OF BUREAUX CONSEIL DES BUREAUX INTERNAL REGULATIONS Preamble (1) Whereas in 1949 the Working Party on Road Transport of the Inland Transport Committee of the Economic Commission for Europe of the

More information

Business Broadband Terms & Conditions of Service

Business Broadband Terms & Conditions of Service The following Terms and Conditions govern the rights and obligations of C&W and the Customer in connection with C&W s provision of the Service to you, the Customer. The Service is subject also to Part

More information

DRAFT OF THE FUTURE ITRS

DRAFT OF THE FUTURE ITRS World Conference on International Telecommunications (WCIT-12) Dubai, 3-14 December 2012 PLENARY MEETING Original: English DRAFT OF THE FUTURE ITRS 2 Table of Contents (with hyperlinks to the individual

More information

Protocol to India-Poland DTAA cuts down tax rates: 10% tax on dividend and interest, 15% tax on royalty and FTS

Protocol to India-Poland DTAA cuts down tax rates: 10% tax on dividend and interest, 15% tax on royalty and FTS Protocol to India-Poland DTAA cuts down tax rates: 10% tax on dividend and interest, 15% tax on royalty and FTS October 1, 2014 SECTION 90 OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 - DOUBLE TAXATION AGREEMENT - AGREEMENT

More information

REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY UNION MINISTER'S OFFICE. Instructions and Registration Form

REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY UNION MINISTER'S OFFICE. Instructions and Registration Form REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY UNION MINISTER'S OFFICE Instructions and Registration Form Application Service License and Network Facilities Service

More information

INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOOD GOVERNANCE FOR NATIONAL DEVELOPMENT

INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOOD GOVERNANCE FOR NATIONAL DEVELOPMENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOOD GOVERNANCE FOR NATIONAL DEVELOPMENT WORKSHOPS ON E GOVERNMENT FOR ACHIEVING THE MDGS AND E CITIES NETWORK IN ASIA AND THE PACIFIC: LOCAL E GOVERNMENT FOR THE MDGS AND SERVICE

More information

INTER-AMERICAN CONVENTION TO FACILITATE DISASTER ASSISTANCE. Preamble

INTER-AMERICAN CONVENTION TO FACILITATE DISASTER ASSISTANCE. Preamble INTER-AMERICAN CONVENTION TO FACILITATE DISASTER ASSISTANCE Preamble CONSIDERING the frequency of disasters, catastrophes, and calamities that take and threaten the lives, safety, and property of the inhabitants

More information

TRANSLATION THE GENERAL LICENSE

TRANSLATION THE GENERAL LICENSE STATE OF ISRAEL MINISTRY OF COMMUNICATIONS TRANSLATION OF THE GENERAL LICENSE OF BEZEQ THE ISRAEL TELECOMMUNICATION CORPORATION LTD. FOR THE PROVISION OF DOMESTIC FIXED- LINE TELECOMMUNICATION SERVICES

More information

DIGITAL SATELLITE TELEVISION - SPECTRUM MANAGEMENT (PAPER D)

DIGITAL SATELLITE TELEVISION - SPECTRUM MANAGEMENT (PAPER D) OFFICE OF THE MINISTER OF BROADCASTING OFFICE OF THE ASSOCIATE MINISTER OF COMMUNICATIONS The Chair CABINET ECONOMIC DEVELOPMENT COMMITTEE DIGITAL SATELLITE TELEVISION - SPECTRUM MANAGEMENT (PAPER D) PROPOSAL

More information

FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF TURKEY AND THE REPUBLIC OF MAURITIUS

FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF TURKEY AND THE REPUBLIC OF MAURITIUS FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF TURKEY AND THE REPUBLIC OF MAURITIUS PREAMBLE The Republic of Turkey and the Republic of Mauritius (hereinafter referred to as the Parties or Turkey or Mauritius

More information

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS The Government of the Italian Republic and the Government of the..., hereafter

More information

Deepak Mani Dhital. Nepal Television

Deepak Mani Dhital. Nepal Television Deepak Mani Dhital Acting General Manager Nepal Television 1 Country status Broadcasting and Telecommunication Policies i in Nepal Digitization progress in Broadcasting Related useful websites 2 3 Located

More information

DIGITAL BROADCASTING ACT (ZDRad)

DIGITAL BROADCASTING ACT (ZDRad) DIGITAL BROADCASTING ACT (ZDRad) I. GENERAL PROVISIONS Article 1 (Content of the Act) This Act, in accordance with Directive 2002/20/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on

More information

רש וטות FINAL ACT OF THE FIRST INTER NATIONAL CONFERENCE ON PRIVATE AIR LAW HELD UNDER THE AUSPICES OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

רש וטות FINAL ACT OF THE FIRST INTER NATIONAL CONFERENCE ON PRIVATE AIR LAW HELD UNDER THE AUSPICES OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION רש וטות כתבי אמנה ד 18 כתב סופי של הועידה הבינלאומית הראשונה בדבר חור, האויר הפרטי שנתקיימה בחסותו של ארגון התעופה האזרחית הבינלאומית נחתם ברומא ביום 7 באוקטובר, 1952 ישראל חתמה על הכתב ביום 7 באוקטובר,

More information

APPENDIX D MOTOR VEHICLE TRADE UNITED STATES. Appendix Party means either Japan or the United States, as the case may be;

APPENDIX D MOTOR VEHICLE TRADE UNITED STATES. Appendix Party means either Japan or the United States, as the case may be; Article 1 1. For the purposes of this Appendix, APPENDIX D MOTOR VEHICLE TRADE UNITED STATES Appendix Party means either Japan or the United States, as the case may be; motor vehicle(s) means any good(s)

More information

The Government of the People s Republic of China and the Government of Japan;

The Government of the People s Republic of China and the Government of Japan; AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE S REPUBLIC OF CHINA AND THE GOVERNMENT OF JAPAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

More information

Realisation Agreement

Realisation Agreement PAGE 1 of 11 Disclaimer: the content of this draft is disclosed for information and discussion purposes only. In no way does this draft constitute rights for (potential) connected parties, or bind TenneT

More information

AGENDA ITEM 4 : Competition

AGENDA ITEM 4 : Competition Country Session: The Republic of TURKEY 13-14 July 2006 Content Liberalisation Mobile Market Fixed Market Internet Services Frequencies Directory Services Satellites CaTV networks 2 LIBERALISATION 3 Liberalisation-I

More information

Telecommunications in Israel. STATE OF ISRAEL Ministry of Communications

Telecommunications in Israel. STATE OF ISRAEL Ministry of Communications Telecommunications in Israel 2 0 0 1 STATE OF ISRAEL Ministry of Communications Policies for the Marketplace Over the past ten years, the Israeli telecommunications sector has benefited from a thorough

More information

Spectrum Licence Wireless Cable Service

Spectrum Licence Wireless Cable Service Spectrum Licence Wireless Cable Service Licensee: Digital Mobile Television Limited Address: 4 Fort Hill Devonshire DV 02 Licence Number: 009-WCS-01 Issue Date: 30 October 2014 Expiry Date: 29 October

More information

The Broadcast Act. (Act No. 132 of 1950) As amended last by the Act for Partial Revision of the Broadcast Act

The Broadcast Act. (Act No. 132 of 1950) As amended last by the Act for Partial Revision of the Broadcast Act The Broadcast Act (Act No. 132 of 1950) As amended last by the Act for Partial Revision of the Broadcast Act and Other Related Acts (Act No. 65 of 2010) (Unofficial Translation) Contents Chapter I General

More information

CONTRACT BETWEEN COMMUNITY ACCESS TELEVISION OF, INC. AND, INC. AGREEMENT

CONTRACT BETWEEN COMMUNITY ACCESS TELEVISION OF, INC. AND, INC. AGREEMENT CONTRACT BETWEEN COMMUNITY ACCESS TELEVISION OF, INC. AND, INC. AGREEMENT This Agreement is made this day of, 200, by and between Community Access Television of, Inc., a nonprofit corporation ("Access

More information

TERMS AND CONDITIONS OF REMOTE DATA TRANSMISSION

TERMS AND CONDITIONS OF REMOTE DATA TRANSMISSION TERMS AND CONDITIONS OF REMOTE DATA TRANSMISSION I. Scope of services 1. The bank offers to its customers (account holders) data transmission by electronic means hereinafter referred to as remote data

More information

HIPAA Business Associate Agreement

HIPAA Business Associate Agreement HIPAA Business Associate Agreement This HIPAA Business Associate Agreement ( BAA ), effective as of, ( Effective Date ), is made by and between ( Covered Entity ) and da Vinci Motion Graphics, Inc. d/b/a

More information

New licensing framework. for the. Republic of Namibia

New licensing framework. for the. Republic of Namibia New licensing framework for the Republic of Namibia 2008 Draft for discussion purposes only Version 3.4 24 July 2008 2008 Namibia Ministry of ICT / Palladium Strategy Consultants (Pty) Ltd Page 1 of 9

More information

Global Research Alliance Charter

Global Research Alliance Charter Global Research Alliance Charter 1. Underlining the need for food security, and to promote synergies between adaptation and mitigation efforts, the Members set forth the following Charter for the Global

More information

ORGANIZATIONAL RULES

ORGANIZATIONAL RULES ORGANIZATIONAL RULES National Library of the Czech Republic Article I Preliminary Provisions 1. Internal organization of the National Library of the Czech Republic (here-in-after only the NL) is laid down

More information

Articles of Incorporation Of LOVE HOUSE MINISTRIES, INC. ARTICLE I CORPORATE NAME

Articles of Incorporation Of LOVE HOUSE MINISTRIES, INC. ARTICLE I CORPORATE NAME Articles of Incorporation Of LOVE HOUSE MINISTRIES, INC. (A South Carolina Nonprofit Corporation) The undersigned, acting as Incorporator of a corporation, adopts the following Articles of Incorporation

More information

D R A F T (Send comments to shirley.fellone@bir.gov.ph)

D R A F T (Send comments to shirley.fellone@bir.gov.ph) D R A F T (Send comments to shirley.fellone@bir.gov.ph) REPUBLIC OF THE PHILIPPINES DEPARTMENT OF FINANCE BUREAU OF INTERNAL REVENUE Quezon City REVENUE REGULATIONS NO. SUBJECT : Tax Treatment of Transactions

More information

BANGLADESH. Country Paper on Information Society Statistics: Core ICT Indicators. Presented by Ashis Kumar Kundu Deputy Director

BANGLADESH. Country Paper on Information Society Statistics: Core ICT Indicators. Presented by Ashis Kumar Kundu Deputy Director BANGLADESH Country Paper on Information Society Statistics: Core ICT Indicators Presented by Ashis Kumar Kundu Deputy Director Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) Country Profile

More information

IRAN SOUTH AFRICA BILATERAL INVESTMENT TREATY. Official Gazette of the Islamic Republic of Iran No., 16244 Dated Nov. 28, 2000, Page 2.

IRAN SOUTH AFRICA BILATERAL INVESTMENT TREATY. Official Gazette of the Islamic Republic of Iran No., 16244 Dated Nov. 28, 2000, Page 2. IRAN SOUTH AFRICA BILATERAL INVESTMENT TREATY Official Gazette of the Islamic Republic of Iran No., 16244 Dated Nov. 28, 2000, Page 2. Notice no.: GH-313 Notice date: Nov. 14, 2000 To: Hojjatoleslam Excellency

More information

VoIP in Education. Dr. Bülent Gürsel Emiroğlu

VoIP in Education. Dr. Bülent Gürsel Emiroğlu inet-tr 08 - XIII. Türkiye de İnternet Konferansı Bildirileri 22-23 Aralık 2008 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara VoIP in Education Dr. Bülent Gürsel Emiroğlu Başkent Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

More information

G E N E R A L C L A I M I N G R U L E S of Telefónica O2 Czech Republic

G E N E R A L C L A I M I N G R U L E S of Telefónica O2 Czech Republic G E N E R A L C L A I M I N G R U L E S of Telefónica O2 Czech Republic as amended with the Amendment No. 1 as of 1 July 2006 Opening clause... 2 Definition of terms... 2 Limitation of responsibility...

More information

Decree No. 18/2009 (VIII. 6.) MNB of the Governor of the National Bank of Hungary. on Payment Services Activities CHAPTER I GENERAL PROVISIONS.

Decree No. 18/2009 (VIII. 6.) MNB of the Governor of the National Bank of Hungary. on Payment Services Activities CHAPTER I GENERAL PROVISIONS. Decree No. 18/2009 (VIII. 6.) MNB of the Governor of the National Bank of Hungary on Payment Services Activities Pursuant to the authorization conferred under Paragraph a) of Subsection (2) of Section

More information

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE INDONESIAN NATIONAL POLICE AND THE MINISTRY OF THE INTERIOR AND KINGDOM RELATIONS OF THE NETHERLANDS REGARDING

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE INDONESIAN NATIONAL POLICE AND THE MINISTRY OF THE INTERIOR AND KINGDOM RELATIONS OF THE NETHERLANDS REGARDING MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE INDONESIAN NATIONAL POLICE AND THE MINISTRY OF THE INTERIOR AND KINGDOM RELATIONS OF THE NETHERLANDS REGARDING EDUCATION AND TRAINING COOPERATION The Indonesian

More information

14. CONVENTION ON THE SERVICE ABROAD OF JUDICIAL AND EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS IN CIVIL OR COMMERCIAL MATTERS 1. (Concluded 15 November 1965)

14. CONVENTION ON THE SERVICE ABROAD OF JUDICIAL AND EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS IN CIVIL OR COMMERCIAL MATTERS 1. (Concluded 15 November 1965) 14. CONVENTION ON THE SERVICE ABROAD OF JUDICIAL AND EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS IN CIVIL OR COMMERCIAL MATTERS 1 (Concluded 15 November 1965) The States signatory to the present Convention, Desiring to create

More information

Appendix A: Basic network architecture

Appendix A: Basic network architecture Appendix A: Basic network architecture TELECOMMUNICATIONS LOCAL ACCESS NETWORKS Traditionally, telecommunications networks are classified as either fixed or mobile, based on the degree of mobility afforded

More information

לחברת טבע תעשיות פרמצבטיות לאתר בפתח תקווה. דרוש/ה Product Projects Manager

לחברת טבע תעשיות פרמצבטיות לאתר בפתח תקווה. דרוש/ה Product Projects Manager לחברת טבע תעשיות פרמצבטיות לאתר בפתח תקווה דרוש/ה Product Projects Manager לתפקיד הכולל: תכנון השקות מוצרים ברמה אופרטיבית, החל משלב הפיתוח ועד ליציאה להשקה בשוק תכנון וניהול מערך שרשרת האספקה ובניית תכנית

More information

From Monopoly to Competition: 1994-2006

From Monopoly to Competition: 1994-2006 Ministry of Communications, November 2006 From Monopoly to Competition: 1994-2006 Market Sectors 1994 2006 Domestic Fixed Services Bezeq Bezeq Hot (the cable companies) 012 Telecom Cellcom Fixed Telecommunications

More information

Communications Market Act

Communications Market Act NB: Unofficial translation, legally binding texts are those in Finnish and Swedish Ministry of Transport and Communications, Finland Communications Market Act (393/2003; amendments up to 363/2011 included)

More information

Communications. Convergence, Technology, and National Outlook. NCGA Revenue Laws Study Committee December 12, 2005

Communications. Convergence, Technology, and National Outlook. NCGA Revenue Laws Study Committee December 12, 2005 Communications Convergence, Technology, and National Outlook NCGA Revenue Laws Study Committee December 12, 2005 Overview Part I: Communications Convergence New Technologies & Internet-based Services Part

More information

GUIDE TO INVESTMENT FUNDS IN BERMUDA

GUIDE TO INVESTMENT FUNDS IN BERMUDA GUIDE TO INVESTMENT FUNDS IN BERMUDA CONTENTS PREFACE 1 1. Introduction 2 2. Principal Regulatory Framework 2 3. Investment Fund Structures and Forms 4 4. Segregated Accounts Companies and the Segregation

More information