ระบบเอกสารราชการ. พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ระบบเอกสารราชการ. www.e-manage.mju.ac.th พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ"

Transcription

1 20 ระบบเอกสารราชการ พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

2 2 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) สารบ ญ ระบบเอกสารราชการ บทน ำ 3 การเข าใช งานระบบเอกสารราชการ 4 หน าแรก (รายการเอกสาร) 5 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน 6 กล องร บเอกสาร / เอกสารท ย งไม ได เป ดอ าน 8 การตอบกล บเอกสาร 13 การส งต อเอกสาร 14 การเพ มกล องเอกสารเพ มเต ม 16 การย ายเอกสารไปย งกล องเอกสารเพ มเต มอ น ๆ 17 การกาหนดส ทธ การเข าถ งกล องเอกสาร 19 การสร างช ดเลขร บส งเอกสาร 23 การลงทะเบ ยนร บเอกสาร 25 การส งเอกสาร 27 การตรวจสอบการส งเอกสาร 33 การเพ มกล มผ ร บเอกสาร 34 การแก ไขเน อหาของเอกสาร 39 การแก ไขเอกสารแนบ 41 การยกเล กการส งเอกสาร 43 การยกเล กเอกสารออกจากระบบ 45 การค นหาเอกสาร 47 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

3 ระบบเอกสารราชการ 3 บทนา มหาว ทยาล ยแม โจ โดยศ นย เทคโนโลย สารสนเทศได พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร ซ งรวบรวมข อม ลในการ บร หารจ ดการมหาว ทยาล ยท กด าน รวมไว เป นระบบฐานข อม ล กลาง ค อ ระบบ E-MANAGE (ระบบสำรสนเทศเพ อกำร บร หำร) ระบบเอกสารราชการ เป นส วนหน งของระบบสารสนเทศ เพ อการบร หาร ใช ในการบร หารจ ดการงานเอกสาร การ ลงทะเบ ยน การอน ม ต และการควบค มต ดตามเอกสารเข าและออก ภายในองค กร เพ อลดป ญหาความล าช าในการร บ-ส งเอกสาร การ ส าเนาหน งส อเป นจ านวนมากเพ อแจ งเว ยน และการต ดตาม สถานะของเอกสาร พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

4 4 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) การเข าใช งานระบบเอกสารราชการ กำรเข ำใช งำนระบบเอกสำรรำชกำร ผ ใช งานจะต องท าการลงช อเข าใช ระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร (E-Manage) ก อน ซ งระบบเอกสารราชการน บเป นระบบพ นฐานท ผ ใช งาน (บ คลากรภายใน) สามารถเข าใช ได ท นท โดยไม ต องกาหนดส ทธ เพ มเต ม เม อลงช อเข าส ระบบแล วในหน าแรกของผ ใช จะพบเมน เอกสารราชการ ซ งจานวนต ว เลขท แสดงอย ท ายเมน เอกสารราชการ หมายถ งจานวนรายการเอกสารใหม ท ผ ใช ย งไม ได เป ดอ าน เป ดเว บไซต E-Manage Login เข ำส ระบบ แจ งเต อนท วไป ระบบเอกสำรรำชกำร 1 คล กเล อกเมน เอกสำรรำชกำร แสดงจานวนเอกสารท ย งไม ได เป ดอ าน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

5 ระบบเอกสารราชการ 5 หน าแรก (รายการเอกสาร) ส วน ค อ หล งจากผ ใช คล กเล อกเมน เอกสารราชการ เข าส หน าแรกของระบบ ซ งจะแบ งส วนการใช งานออกเป น 2 1. ส วนแสดงกล องเอกสำร ซ งจะแสดงรายช อกล องเอกสารท ผ ใช สามารถเข าใช งานหร อได ร บส ทธ ในการ ดาเน นงานในกล องน น ๆ ได 2. ส วนแสดงรำยกำรเอกสำร ซ งจะแสดงรายการเอกสารตามกล องเอกสารท ผ ใช เล อก ในหน าแรกเม อเข า ส ระบบจะแสดงรายช อเอกสารท งหมดท ผ ใช ย งไม ได เป ดอ านจากท กกล องเอกสาร ซ งผ ใช สามารถคล กเล อกรายการ เอกสารท ต องการเป ดอ านจากสวนน ได ในท นท ด งต วอย าง 1 2 คล กเล อกรายการเอกสารท ต องการเป ดอ านได ท นท พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

6 6 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน กล องเอกสำรมำตรฐำน กล องเอกสารมาตรฐาน ค อ กล องเอกสารท ถ กสร างข นอ ตโนม ต โดยระบบ หร อสร างโดยผ ด แลระบบ ซ งเม อ ผ ใช เข าส ระบบในคร งแรกระบบจะสร างกล องเอกสารท เป นช อของผ ใช ให โดยอ ตโนม ต กล องเอกสำรเพ มเต ม กล องเอกสารเพ มเต ม ค อ กล องเอกสารท ผ ใช สามารถเพ มเต มเองได โดยเร มต นในช องรายการกล องเอกสารระบบจะแสดงช อกล องเอกสารของผ ใช ซ งหากต องการเปล ยนการ ท างานไปย งกล องเอกสารอ นท ผ ใช ได สร างข น หร อได ร บส ทธ ให ผ ใช คล กเล อกท รายการกล องเอกสารเพ อแสดง รายการกล องเอกสารเพ มเต ม 1 คล กเล อกรายการกล องเอกสาร 2 คล กเล อกกล องเอกสารท ต องการ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

7 ระบบเอกสารราชการ 7 ภายในกล องเอกสารแต ละกล องจะประกอบไปด วยส วนต างๆ ด งน รายการเอกสารท ย งไม ได เป ดอ าน รายการเอกสารท งหมดท ส งเข ามาย งผ ใช หร อหน วยงาน รายการเอกสารท ผ ใช หร อหน วยงานส งออก รายการเอกสารท สร างข นหร อจ ดเก บก อนการส งเอกสารออก รายการเอกสารท ยกเล ก สร ปรายการสถ ต การร บส งเอกสารในแต ละกล องเอกสาร พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

8 8 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) กล องร บเอกสาร / เอกสารท ย งไม ได เป ดอ าน กล องร บเอกสาร เป นส วนจ ดเก บรายการเอกสารท งหมดท ถ กส งเข ามาย งกล องเอกสารท ผ ใช ก าล ง ทางานอย เม อผ ใช คล กเล อกเมน เอกสารท ย งไม ได เป ดอ าน หร อกล องร บเอกสาร ในส วนรายการเอกสารทางด านขวา ของหน าจอ จะแสดงรายการเอกสารท ส งเข ามาย งกล องเอกสารท ผ ใช ท างานอย หากผ ใช ต องการด รายละเอ ยด เน อหาของเอกสารอย างครบถ วน ให คล กเล อกรายการเอกสารท ต องการ ซ งส ญล กษณ ท แสดงท ายรายการเอกสาร หมายถ ง ส ญล กษณ แสดงสถำนะของเอกสำร เอกสารท ย งไม ได เป ดอ าน เอกสารท เป ดอ านแล ว 1 คล กเล อกเมน กล องร บเอกสาร 2 คล กเล อกรายการเอกสาร สถานะของเอกสาร ย งไม ได เป ดอ าน / เป ดอ านแล ว ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

9 ระบบเอกสารราชการ 9 ส วนท 1 : ข อม ลท วไป 1 ข อม ลท วไป แสดงข อม ลท วไปของเอกสาร ประกอบด วย พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

10 10 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) ข อม ลผ ส ง แสดงช อผ ส ง ว นท ส ง ความสาค ญการส ง ลงนาม/ส งการ ข อม ลเอกสำร แสดงเลขท เอกสาร ระด บช นความล บ ประเภทเอกสาร ว นท เอกสาร เร ยน จาก เร อง เจ าของเอกสาร ว นท สร าง ว นท หมดอาย สถำนะกำรดำเน นกำรแล วเสร จ แสดงว นท เร มดาเน นการ ว นท ส นส ด อ ำงถ ง และสถานะดาเน นการ แสดงรายการเอกสารท อ างถ ง หมำยเหต แสดงรายการหมายเหต ข อควำมแนบท ำย / ส งกำร แสดงข อความแนบท าย / ส งการ ท ส งถ งผ ใช ตามลาด บ ส วนท 2 : เอกสำรแนบ แสดงรายการเอกสารแนบจากต นเร อง ซ งผ ใช สามารถคล กเล อกรายการเอกสาร เพ อแสดงข อม ลท ต นเร องแนบมาก บเอกสารฉบ บน 1 คล กเล อกเมน เอกสารแนบ 2 คล กเล อกรายการเอกสารแนบเพ อเป ดอ าน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

11 ระบบเอกสารราชการ 11 ส วนท 3 : ข อม ลกำรร บ/ส งเอกสำร แสดงรายการผ อ านเอกสารและส งเอกสารท งหมด 1 คล กเล อกเมน ข อม ลการร บ/ส งเอกสาร ส วนท 4 : ทำงเด นเอกสำร แสดงรายการผ ร บเอกสารท งหมด และสถานะของเอกสาร 1 คล กเล อกเมน ทางเด นเอกสาร พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

12 12 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) ผ ใช สามารถก าหนดให ระบบแสดงข อความแนบท าย/ส งการ เป นลาด บช นได โดย 2 คล กเล อกแสดงข อความแนบท าย / ส งการ ส วนท 5 : เลขท ร บเอกสำร ระบบจะแสดงว นท ร บ เลขร บ และช อผ ร บเอกสาร 1 คล กเล อกเมน เลขท ร บเอกสาร ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

13 ระบบเอกสารราชการ 13 การตอบกล บเอกสาร เม อผ ใช คล กเล อกรายการเอกสาร จากเมน เอกสารท ย งไม ได เป ดอ าน หร อกล องร บเอกสาร ในหน า รายละเอ ยดเอกสาร หากผ ใช ต องการตอบกล บข อความไปย งผ ส งเอกสารคนล าส ด ให ผ ใช คล กเล อกป ม ตอบกล บ 1 คล กป ม ตอบกล บ 2 พ มพ ข อความแนบท าย / ส งการ 3 คล กป ม บ นท กแล วส ง ข อความแนบท าย / ส งการ จะแสดงตามลาด บ พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

14 14 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) การส งต อเอกสาร เม อผ ใช คล กเล อกรายการเอกสาร จากเมน เอกสารท ย งไม ได เป ดอ าน หร อกล องร บเอกสาร ในหน า รายละเอ ยดเอกสาร หากผ ใช ต องการส งเอกสารฉบ บเด ยวก นน ไปย งบ คคล กล มบ คคล หร อหน วยงาน ท ม รายช ออย ในระบบ ให ผ ใช คล กเล อกป ม ส งต อ 1 คล กป ม ส งต อ 2 คล กป ม เพ มผ ร บเอกสำร ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

15 ระบบเอกสารราชการ 15 3 ระบ คาค นหาและกดแป น Enter บนค ย บอร ด ผ ใช สามารถเล อกส ง เอกสารให ก บกล มบ คคลท อย ใน ระบบได ซ งจะอธ บายในส วน ถ ดไป 4 คล กเล อกรายช อท ตรงก บความต องการ 5 คล กป ม ย นย นกำรเล อก 7 คล กป ม บ นท กและส งเอกสำร สามารถเพ มผ ร บเอกสารได มากกว า 1 รายการ ในกรณ ท ต องการออกเลขท ส งเอกสาร ผ ใช จะต องทาการ สร างช ดเลขส งเอกสารก อน ซ งจะกล าวถ งในบทถ ดไป 6 พ มพ ข อความแนบท ายท ต องการส งถ งผ ร บ (ถ าม ) พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

16 16 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) การเพ มกล องเอกสารเพ มเต ม โดย ผ ใช สามารถเพ มเต มกล องเอกสาร เพ อสะดวกต อการจ ดหมวดหม และบร หารจ ดการเอกสารได ด วยตนเอง 1 คล กป ม สร ำง 2 ระบ ช อกล องเอกสาร 3 คล กป ม บ นท กข อม ล กล องเอกสารท ผ ใช สร างข น จะปรากฏอย ในส วนของกล องเอกสารเพ มเต ม คล กส ญล กษณ เม อต องการยกเล ก กล องเอกสารเพ มเต ม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

17 การย ายเอกสารไปย งกล องเอกสารเพ มเต มอ น ๆ ระบบเอกสารราชการ 17 ในหน าจอรายละเอ ยดเอกสาร ผ ใช สามารถย ายเอกสารท ได ร บในกล องเอกสารหล กไปย งกล องเอกสาร เพ มเต มอ น ๆ ได โดย 1 คล กเล อก กล องเอกสำรต นทำง 2 คล กเมน กล องร บเอกสำร 3 คล กเล อก รำยกำรเอกสำร 4 คล กเล อกกล องเอกสารปลายทาง คล กป ม Move 5 พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

18 18 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) เอกสารจะถ กย ายไปย งกล องเอกสารเพ มเต มท ต องการ หากผ ใช ต องการย ายตาแหน งของเอกสารอ กคร ง ให คล ก เล อกรายการเอกสาร และทาตามข นตอนเด ม คล กเล อกรายการเอกสาร หากต องการย ายตาแหน งอ กคร ง ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

19 ระบบเอกสารราชการ 19 การกาหนดส ทธ การเข าถ งกล องเอกสาร ผ ใช สามารถกาหนดให บ คคลอ นท อย ในระบบ สามารถเข าถ งกล องเอกสารหล ก หร อกล องเอกสารเพ มเต มท ผ ใช สร างข นได โดย คล กป ม ระบบจ ดกำรกล องเอกสำร 1 คล กส ญล กษณ 2 ในส วนรายช อผ ม ส ทธ เข าใช งานกล องเอกสาร คล กป ม เพ มข อม ล 3 พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

20 20 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) 4 คล กเล อก รายช อบ คลากรท ต องการกาหนดส ทธ 5 คล กป ม ค นหำบ คลำกร 6 คล กป ม คล กป ม ปร บสถำนะ 7 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

21 ระบบเอกสารราชการ 21 จะปรากฏส ญล กษณ หน ากล องเอกสารท ถ กเล อก หากต องการยกเล กการมอบส ทธ ให คล กป ม ปร บสถำนะ อ กคร ง คล กป ม เพ อกล บเข าส หน าจอรายละเอ ยดกล องเอกสาร 8 เม อเสร จส นข นตอนน ผ ท ม รายช อในส วนเข าใช งานกล องเอกสาร จะสามารถเข าถ งกล องเอกสารได โดยม ส ทธ เพ ยง อ านเอกสารท อย ภายในกล องเอกสารท ตนเองม ส ทธ เข าถ งเท าน น หากผ ใช ต องการกาหนดส ทธ อ น ๆ เพ มเต ม ให คล กส ญล กษณ คล กส ญล กษณ 9 10 คล กเล อกประเภทส ทธ คล กส ญล กษณ 11 พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

22 22 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) คล กส ญล กษณ เม อต องการยกเล กส ทธ การเข าถ งกล องเอกสาร ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

23 การสร างช ดเลขร บส งเอกสาร ระบบเอกสารราชการ 23 ผ ใช สามารถสร างช ดเลขร บส งเอกสารตามหมวดหม เพ อสะดวกในการลงทะเบ ยนร บส งเอกสาร โดย คล กป ม ระบบจ ดกำรกล องเอกสำร 1 คล กส ญล กษณ 2 ในส วนข อม ลเลขร บเข า / ส งออก คล กป ม เพ มข อม ล 3 พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

24 24 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) ระบ คาน าหน าเลขท ร บเข า / ส งออก 4 5 คล กป ม บ นท กข อม ล แก ไข / ลบเลขท ร บเอกสาร แก ไข / ลบเลขท ส งเอกสาร ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

25 ระบบเอกสารราชการ 25 การลงทะเบ ยนร บเอกสาร ผ ใช สามารถลงทะเบ ยนร บเอกสารแยกตามหมวดหม ได โดยจะต องทาการสร างช ดเลขร บเอกสารข นมาก อน ด งได กล าวไว แล วก อนหน าน โดยข นตอนในการลงทะเบ ยนร บเอกสาร ม ด งน 1 คล กเล อก กล องเอกสำรหล ก 2 คล กเมน กล องร บเอกสำร 3 คล กเล อก รำยกำรเอกสำร 4 คล กเมน เลขท ร บเอกสำร คล กป ม ร บเอกสำร 5 พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

26 26 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) 6 คล กเล อกช ดเลขร บเอกสาร หากต องการระบ เลขท ร บเอง ให คล กป ม ปร บเลข 7 คล กป ม บ นท ก รายการร บเอกสาร จะปรากฏอย ในส วนเลขท ร บเอกสาร ซ งจะแสดงเลขท ร บเอกสาร ว นท และเวลาท ร บเอกสาร ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

27 ระบบเอกสารราชการ 27 การส งเอกสาร ผ ใช สามารถส งเอกสาร ไปย งบ คคล กล มบ คคล หร อหน วยงานท ม รายช อในระบบได โดย 1 เล อกกล องเอกสารหล กท ต องการ จะปรากฏแบบฟอร มสาหร บส งเอกสาร เม อผ ใช ระบ ข อม ลครบถ วนแล ว จ งคล กป ม เพ อ ส งเอกสาร 2 คล กป ม ส ง 3 ระบ ช อเอกสาร (ต องระบ ) 4 ระบ ข อม ลพ นฐานของเอกสาร (ถ าม ) พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

28 28 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) คล กป ม กำหนดช อผ ร บ 5 6 คล กป ม เพ มผ ร บเอกสำร กรณ ต องกำรส งถ งบ คคล หร อหน วยงำน โดยระบ ช อ 7 ระบ คาค นหาและกดแป น Enter บนค ย บอร ด คล กเล อกรายช อท ต องการ 8 9 คล กป ม ย นย นกำรเล อก กรณ ต องกำรส งถ งกล มบ คคล ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

29 ระบบเอกสารราชการ 29 7 คล กเล อกประเภทกล มท ต องการ 8 คล กเล อกกล มบ คคลในรายช อท เก ยวข อง 9 คล กป ม ย นย นกำรเล อก 10 พ มพ ข อความแนบท ายท ต องการส งถ งผ ร บ/กล มผ ร บ (ถ าม ) 11 คล กป ม ย นย นกำรเล อก พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

30 30 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) จะปรากฏรายช อบ คคล/กล มผ ร บ ในส วนของรายช อผ ร บ หากผ ใช ต องการแก ไขหร อเพ มเต มรายช อผ ร บ ให คล กป ม เพ อเข าส แบบฟอร มก าหนดรายช อหน วยงาน/ผ ร บเอกสารอ กคร งหน ง คล กป ม กำหนดช อผ ร บ หากต องการ เพ มเต ม หร อแก ไขรายช อผ ร บ หากม เอกสารแนบไปก บต นเร อง ให ผ ใช ระบ ข อม ลในส วนของเอกสารแนบ ซ งสามารถแนบเอกสารจากเคร อง คอมพ วเตอร ของผ ใช หร ออ างอ งผ านเว บไซต โดย กรณ ต องกำรอ ำงอ งผ ำนเว บไซต 1 ระบ URL ของเว บไซต ท ต องการอ างอ ง คล กป ม ย นย นกำรเล อก 2 หากต องการยกเล กการอ างอ งผ านเว บไซต คล ก [ยกเล ก] ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

31 ระบบเอกสารราชการ 31 กรณ ต องกำรแนบเอกสำรจำกเคร องคอมพ วเตอร 1 คล กป ม Select File และเล อกไฟล จากเคร องคอมพ วเตอร 2 คล กป ม Upload คล กป ม Refresh 3 ผ ใช สามารถแนบไฟล เอกสารหลายรายการ ได ในคราวเด ยวก น หากต องการยกเล กเอกสารแนบ คล ก [ยกเล ก] พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

32 32 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) เม อผ ใช ระบ ข อม ลในแบบฟอร มส งเอกสารราชการครบถ วนแล ว จ งคล กป ม เพ อส ง เอกสาร คล กป ม บ นท กและส งเอกสำร 4 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

33 ระบบเอกสารราชการ 33 การตรวจสอบการส งเอกสาร ผ ใช สามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารท ได ทาการส งไปย งบ คคล หร อหน วยงานได โดย 1 เล อกกล องเอกสารหล กท ต องการตรวจสอบ 2 คล กเล อก กล องส งออกเอกสำร 3 คล กเล อกรายการเอกสารท ต องการตรวจสอบ แสดงจานวนผ ร บท เป ดอ านเอกสาร / จานวนผ ร บเอกสารท งหมด 4 เล อกเมน ทำงเด นเอกสำร แสดงสถานะของเอกสารด งส ญล กษณ ผ ร บย งไม ได เป ดอ าน ผ ร บเป ดอ านแล ว พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

34 34 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) การเพ มกล มผ ร บเอกสาร ผ ใช สามารถสร างกล มของผ ร บเอกสารได ด วยตนเอง และสามารถก าหนดส ทธ ให ผ อ นสามารถใช งานกล มผ ร บเอกสารร วมก นได โดย 1 คล กป ม เพ อเข าส หน าจอการกาหนดรายช อกล ม 2 ระบ รายช อกล ม 3 เล อกกล องเอกสารท ต องการ คล กป ม บ นท กข อม ล 4 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

35 ระบบเอกสารราชการ 35 คล กส ญล กษณ เพ อกาหนดรายช อผ ร บ และผ ม ส ทธ จ ดการกล มผ ร บ 5 6 คล กป ม เพ ม ในส วนรายช อ/หน วยงานผ ร บ 7 ระบ คาค นหาบ คคล / หน วยงาน 8 คล กป ม ค นหำ 9 คล กเล อก รายช อท ตรงก บความต องการ เม อเพ มรายช อผ ร บครบถ วนท กรายการแล ว คล กป ม 10 พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

36 36 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) จะปรากฏรายช อของบ คคล/หน วยงาน ท อย ภายใต กล มท ผ ใช สร างข น หากผ ใช ต องการก าหนดส ทธ ให ผ อ นสามารถ ใช งานกล มผ ร บเอกสารร วมก นได สามารถทาได โดย คล กป ม เพ ม ในส วนรายช อผ ท สามารถใช งานและจ ดการข อม ลกล มได 11 ยกเล กรายช อผ ร บ จากกล มท สร างข น 12 คล กป ม ค นหำบ คลำกร 13 ระบ คาค นหาบ คลากร 14 คล กป ม ค นหำบ คลำกร 15 คล กเล อกรายช อบ คลากรท ตรงก บความต องการ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

37 ระบบเอกสารราชการ 37 คล กป ม บ นท กข อม ล ระบ ส ทธ ในการเข าถ งกล มท สร าง เม อเพ มรายช อผ จ ดการกล มครบถ วนแล ว คล กป ม 18 ยกเล กรายช อผ จ ดการข อม ลกล มผ ร บ คล กป ม เพ อกล บเข าส หน าจอกาหนดรายช อกล ม 19 ยกเล กกล มผ ร บท สร างข น คล กป ม เพ อส นส ดข นตอนการเพ มกล มผ ร บเอกสาร 20 พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

38 38 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) กล มผ ร บเอกสารท ผ ใช สร างข น จะปรากฏในหน าจอสม ดรายช อของผ ใช ในส วน กล มท ท ำนสร ำงข น ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

39 ระบบเอกสารราชการ 39 การแก ไขเน อหาของเอกสาร ผ ใช สามารถแก ไขเน อหาของเอกสารท สร างข น โดย 1 เล อกกล องเอกสารหล ก 2 คล กเล อก กล องเอกสำรท ท ำนสร ำง 3 คล กเล อกรายการเอกสารท ต องการแก ไข 4 คล กป ม แก ไขข อม ล พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

40 40 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) จะปรากฏแบบฟอร มแก ไขข อม ล เม อแก ไขเน อหาของเอกสารครบถ วนแล วให ผ ใช คล กป ม 5 แก ไขเน อหาของเอกสาร 6 คล กป ม บ นท กข อม ล ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

41 ระบบเอกสารราชการ 41 การแก ไขเอกสารแนบ ผ ใช สามารถแก ไข หร อเพ มเต มเอกสารแนบต นเร องได โดย 1 เล อกกล องเอกสารหล ก 2 คล กเล อก กล องเอกสำรท ท ำนสร ำง 3 คล กเล อกรายการเอกสารท ต องการแก ไข 4 เล อก เอกสำรแนบ คล กป ม ระบบจ ดกำรเอกสำรแนบ 5 พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

42 42 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) กรณ ต องกำรแก ไขไฟล เอกสำรแนบ 6 คล กเล อกเมน แก ไขเอกสำรแนบ 7 เล อกเอกสารท ต องการแก ไข คล กป ม Browse เพ อเล อกไฟล จากคอมพ วเตอร 8 9 เม อแก ไขรายละเอ ยดของเอกสารครบถ วนแล ว คล กป ม บ นท กข อม ล กรณ ต องกำรเพ มเอกสำรแนบ 6 คล กเล อกเมน เพ มเอกสำรแนบ 7 เล อกร ปแบบการแนบ คล กป ม Browse เพ อเล อกไฟล จากคอมพ วเตอร 8 9 เม อระบ รายละเอ ยดของเอกสารครบถ วนแล ว คล กป ม บ นท กข อม ล ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

43 ระบบเอกสารราชการ 43 การยกเล กการส งเอกสาร ผ ใช สามารถยกเล กการส งเอกสารท ส งถ งผ ร บได โดย 1 เล อกกล องเอกสารหล ก 2 คล กเล อก กล องส งออกเอกสำร 3 คล กเล อกรายการเอกสารท ต องการยกเล กการส ง 4 คล กเล อก ทำงเด นเอกสำร 5 คล กเล อกรายการผ ร บท ต องการยกเล กการส ง พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

44 44 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) จะปรากฏหน าจอรายละเอ ยดเส นทางเด นเอกสาร ให ผ ใช คล กป ม เพ อยกเล กการส งเอกสาร 4 คล กป ม Locked จะปรากฏส ญล กษณ เอกสาร หน ารายการผ ร บท ถ กยกเล กการส ง ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

45 ระบบเอกสารราชการ 45 การยกเล กเอกสารออกจากระบบ ผ ใช สามารถยกเล กเอกสารออกจากระบบได โดยม เง อนไขค อ ผ ร บเอกสารย งไม ได เป ดอ านเอกสาร ฉบ บน น ๆ โดยม ข นตอนการยกเล กเอกสาร ด งน 1 เล อกกล องเอกสารหล ก 2 คล กเล อก กล องส งออกเอกสำร 3 คล กเล อกรายการเอกสารท ต องการยกเล ก เอกสารท จะยกเล กได ต องม ต วเลขจานวนผ เป ดเท าก บศ นย (ย งไม ม ผ เป ด) ในหน าจอรายละเอ ยดเอกสาร ให ผ ใช คล กป ม คล กป ม ยกเล กเอกสำร 4 พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

46 46 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) รายการเอกสารท ยกเล ก จะปรากฏในส วน กล องเอกสำรท ท ำนยกเล ก ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

47 การค นหาเอกสาร ระบบเอกสารราชการ 47 ผ ใช สามารถค นหาเอกสารท อย ภายในกล องเอกสารท ผ ร บม ส ทธ เข าถ งได ตามเง อนไขท กาหนด โดย คล กป ม ค นหำเอกสำร 1 2 ระบ เง อนไขในการค นหาเอกสาร แสดงผลล พธ เอกสารท ตรงก บเง อนไขท ทาการค นหา 3 คล กป ม ค นหำ พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

48 48 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) NOTE ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำลำปำง เขต 1 #########หน ำ 1########## 1.การเข าใช งานระบบ 1.1). ไปท เว บไซต หล ก สพป.ลำปำง เขต 1 http://www.lpg1.obec.go.th เล อก e-office หร อเข ำทำงตรงได ท http://202.143.173.94/eoffice/

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office)

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office) (สารบรรณกล ม) 1. เป ดเว บไซต http://portal.obec.go.th/wps/portal หร อเป ดผ านเว บไซต http://www.aya1.go.th/ ( Obec e-office

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ค ม อการใช งาน. User Manual ระบบการรายงานผลการดาเน นงานของคณะ/หน วยงานตามมต สภามหาว ทยาล ยอ บลราชธาน

ค ม อการใช งาน. User Manual ระบบการรายงานผลการดาเน นงานของคณะ/หน วยงานตามมต สภามหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 1 User Manual ระบบการรายงานผลการดาเน นงานของคณะ/หน วยงานตามมต สภามหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2 ระบบรายงานผลการดาเน นงานของคณะ/หน วยงานตามมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย ท ได ร บมอบหมายจากสภามหาว ทยาล ย (สาหร บผ ใช

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน สารบ ญ ระบบบร หารจ ดการเอกสาร 2 1.ความหมายของระบบ 2 2.เข าส ระบบงาน 2 3.ข นตอนการเข าใช ระบบ 4 4.ส ทธ ในการใช งาน 7 5.การบร หารจ ดการเอกสาร 7 - การสร างแฟ มเอกสาร

More information

ค ม อการใช งาน (สำหร บบร ษ ท/ผ ประกอบการ)

ค ม อการใช งาน (สำหร บบร ษ ท/ผ ประกอบการ) ค ม อการใช งาน (สำหร บบร ษ ท/ผ ประกอบการ) ห องปฏ บ ต การว จ ยเทคโนโลย เส ยง (SPT) ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต สารบ ญ หน า การลงทะเบ ยนย นย นต วตน 1 การเข าใช งานระบบ 3 การใช งานเมน

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-1 7.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การการพ มพ ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการขอใช บร การการพ

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและ

โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและ ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและ ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส เวอร ช น 1.0 โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภายใต โครงการจ างซ อมระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ของ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร โดย บร ษ ท แมกซ เซฟว งส (ประเทศไทย) จ าก ด ปร บปร ง ณ 4 ก นยายน 2556 สารบ

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500 สารบ ญ แรก 1 1. 4 1.1 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 2. 9 9 2.1 9 2.2 10 2.3 11 2.4 12 2.5 13 2.6 14 2.7 15 2.8 16 3. 17 3.1 17 3.2 18 3.3 19 จอเข าส ระบบ 20 Admin 20 - การเพ มรายการ / แก ไขรายการ 22 บร ษ ท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558)

User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558) 1 User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558) 2 ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (สาหร บผ ใช ระบบและห วหน างาน)

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

บทท 4 ข นตอนการปฏ บ ต งานและทดสอบโปรแกรม

บทท 4 ข นตอนการปฏ บ ต งานและทดสอบโปรแกรม 45 ข นตอนการปฏ บ ต งาน บทท 4 ข นตอนการปฏ บ ต งานและทดสอบโปรแกรม โปรแกรมระบบบร หารงานร านขายโทรศ พท ม อถ อ ม ข นตอนการทางานด งตอไปน 1 2 3 4 ภาพท 4.1 หน าจอ Login เข าส ระบบ หน าจอแรกสาหร บการเป ดใช ระบบ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ

RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ว ทยาล ยการอาช พปะเหล ยน โปรแกรมระบบงานสารบรรณ (e-office) ม การจ ดลาด บความสาค ญในการเข าถ งข อม ล ด งต อไปน

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

ระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส

ระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส ระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส (MY OFFICE) ศ นย เทคโนโลย สำรสนเทศและกำรส อสำร ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำม ธยมศ กษำ เขต 4 คำน ำ ค ม อระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส (My Office) ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำม ธยมศ กษำ เขต

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ

Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ 1. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพจ ดท าเอกสารค ณภาพ ตามร ปแบบค ม อการจ ดท าเอกสารค ณภาพโรงพยาบาล ชลประทาน(SD-EDU-001-00) 2. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพเข ยนใบแจ งขอด าเน นการ

More information

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบร องเร ยนออนไลน

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบร องเร ยนออนไลน ค ม อ บร ษ ท เอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779 Website. http://www.excelink.co.th e-mail infoma@excelink.co.th

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต เพ อเพ มประส ทธ ภาพ การปฏ บ ต งาน เร อง การใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการงานเอกสาร (MIS) ว นท 15 ธ นวาคม 2554 เวลา 13.

ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต เพ อเพ มประส ทธ ภาพ การปฏ บ ต งาน เร อง การใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการงานเอกสาร (MIS) ว นท 15 ธ นวาคม 2554 เวลา 13. ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต เพ อเพ มประส ทธ ภาพ การปฏ บ ต งาน เร อง การใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการงานเอกสาร (MIS) ว นท 15 ธ นวาคม 2554 เวลา 13.30 15.30 น. ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ช น 2 อาคารศ นย ภาษา

More information

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น สารบ ญ การลงทะเบ ยนเข าใช งาน... 2 การลงช อเข าใช งาน... 8 การใช งาน Gmail... 10 การอ าน E-mail... 12 การลบ E-mail... 12 การเข ยนส ง E-mail... 13 การลงช อออกจากระบบ Gmail...

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

ค ม อการใช งาน ระบบงานจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งาน ระบบงานจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส ค ม อการใช งาน ระบบงานจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส ส าหร บผ ปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน บทนา... 3 โครงสร างเอกสาร... 3 การนาเข าเอกสาร... 3 การกาหนดส ทธ... 4 ค ณสมบ ต เอกสาร... 4 การส บค

More information

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ กล มย ทธศาสตร และการพ ฒนา สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดนครศร ธรรมราช จ ดทำโดย น.ส.ญำณ ศชำ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การใช ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การเข าส ระบบ ระบบสารสนเทศงานว

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

ภำพท 2 แสดงหน าจอหล ก

ภำพท 2 แสดงหน าจอหล ก หน ำ : 1 ระบบบร หารการศ กษา (สาหร บอาจารย ) เป นระบบท ให บร การด านการศ กษาสาหร บอาจารย อาจารย สามารถพ มพ รายช อน กศ กษาในรายว ชา ตรวจสอบผลการเร ยนน กศ กษาในท ปร กษา พ มพ ใบส งเกรด ฯลฯ เพ อ เพ มช องทางในการทางานท

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

ค ม อด าเน นการและว ธ การจ ดส งข อม ลในการทบทวนแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ผ านระบบสารสนเทศ (MIS) ของหน วยงาน

ค ม อด าเน นการและว ธ การจ ดส งข อม ลในการทบทวนแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ผ านระบบสารสนเทศ (MIS) ของหน วยงาน ค ม อด าเน นการและว ธ การจ ดส งข อม ลในการทบทวนแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ผ านระบบสารสนเทศ (MIS) ของหน วยงาน 1 ข นตอนการด าเน นการ START การดาวน โหลดไฟล เอกสารข อม ลแผนปฏ บ ต เช งกลย ทธ หน วยงานเข าไปย งเว

More information

ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อการปฏ บ ต งานของผ ใช (User Operation Manuals) ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส : เป นโปรแกรมท พ ฒนาข นเพ อการท างานท สอดคล องก บระเบ ยบ และ ว ธ ปฏ บ ต งานสารบรรณของหน วยงานราชการและร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม

บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม การศ กษาข อม ลเบ องต น บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม จากการศ กษาข อม ลของระบบงานได พบป ญหาต าง ๆ มากมาย ด งต อไปน 1. การเปล ยนส นค าไม ม หล กฐานว าเปล ยนอะไร เลยกาหนดเวลาหร อไม 2. การจ ดการส นค าไม ด

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร. ค ม อการใช ระบบบร หารงานบ คคล แบบอ เล กทรอน กส (E-Personal) สาหร บงานธ รการ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด

มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร. ค ม อการใช ระบบบร หารงานบ คคล แบบอ เล กทรอน กส (E-Personal) สาหร บงานธ รการ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด ค ม อการใช ระบบบร หารงานบ คคล แบบอ เล กทรอน กส (E-Personal) สาหร บงานธ รการ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร สามารถ Download File ค ม อการใช ระบบได ท www.kpru.ac.th เล อกใช ระบบบร หารงานบ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ

โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ 6-1 โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ การเร ยกใช โปรแกรม การเร ยกใช งานโปรแกรมผ ใช งานจะต องเป ดโปรแกรมเบราเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรากฏหน าจอด งร ป ร ปท 1 การเร ยกใช งานโปรแกรมบร หารและควบค

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 1 สารบ ญ หน า 1. พ มพ ใบรายงานผลการศ กษา... 12-3 2. พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษา... 12-8 3. พ มพ ใบอน

More information

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ เร มต นการใช ระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส OBEC e-office ได ท เว บไซต portal.obec.go.th โดยเข ามาใช งานในบทบาท สารบรรณกลางโรงเร ยน 1.1. คล กท เมน LOGIN เข าส ระบบ portal.obec.go.th

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART)

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) 1.การเข าส ระบบงาน ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) ร ปท 1.1 หน าจอการเข าส ระบบงานบร หารแผนงานและงบประมาณ ส าหร บผ ขอเบ กจ าย/ย มงบประมาณ ผ ใช งานระบบจะต องม username และรห สผ านเพ

More information

ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน

ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน ข นตอนการใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษา 1. เป ดโปรแกรม Browser และพ มพ www.pkru.ac.th เพ อไปท หน าเว บมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา ค ม อส าหร บ ระด บ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ว ธ เข าใช งานโปรแกรม : ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา สามารถเข าใช งานผ านระบบ Intranet โรงพยาบาลศร ธ ญญา โดยคล กท หร อ พ มพ URL :

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://sesa17.tk กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ และประกอบด วยห วข อเมน หล กด งต อไปน งบประมาณ ประกอบด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information