... ให ไว ณ ว นท... พ.ศ... เป นป ท.. ในร ชกาลป จจ บ น

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "... ให ไว ณ ว นท... พ.ศ... เป นป ท.. ในร ชกาลป จจ บ น"

Transcription

1 ราง พระราชบ ญญ ต การจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ภาคร ฐ พ.ศ ใหไว ณ ว นท... พ.ศ.... เป นป ท.. ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา โดยท เป นการสมควรม กฎหมายวาดวยการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ภาคร ฐ จ งทรงพระกร ณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบ ญญ ต ข นไว โดยคาแนะนาและย นยอมของ สภาน ต บ ญญ ต แหงชาต ด งตอไปน มาตรา ๑ ภาคร ฐ พ.ศ.... พระราชบ ญญ ต น เร ยกวา พระราชบ ญญ ต การจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด มาตรา ๒ พระราชบ ญญ ต น ใหใชบ งค บเม อพนกาหนดหน งรอยแปดส บว นน บแตว น ประกาศในราชก จจาน เบกษาเป นตนไป มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบ ยบ และขอบ งค บใดๆ ในสวนท ม บ ญญ ต ไวแลว ในพระราชบ ญญ ต น หร อซ งข ดหร อแยงก บบทบ ญญ ต แหงพระราชบ ญญ ต น ใหใชพระราชบ ญญ ต น แทน มาตรา ๔ ในพระราชบ ญญ ต น การจ ดซ อจ ดจาง หมายความวา การไดมาซ งพ สด โดยการซ อ จาง เชา แลกเปล ยน หร อ โดยว ธ อ นตามท กาหนดในกฎกระทรวง พ สด หมายความวา ส นคา งานบร การ งานกอสราง การจางท ปร กษา และการจางออกแบบ และควบค มงาน รวมถ งการดาเน นการอ นท กาหนดในกฎกระทรวง ส นคา หมายความวา ว สด คร ภ ณฑ ท ด น ส งปล กสราง ว ตถ อ นใดท งท ม ร ปรางและไมม ร ปราง รวมตลอดท งงานบร การท รวมอย ในส นคาน นดวย แตม ลคาของงานบร การตองไมส งกวาม ลคาของ ส นคาน น งานบร การ หมายความวา งานจางบร การจากบ คคลธรรมดาหร อน ต บ คคลท ม อาช พ ใหบร การ

2 ๒ งานกอสราง หมายความวา การดาเน นการกอสรางอาคาร สาธารณ ปโภค หร อส งปล กสราง อ นใด และการซอมแซม ตอเต ม ปร บปร ง ร อถอน หร อการกระทาอ นท ม ล กษณะเด ยวก นตออาคาร สาธารณ ปโภค หร อส งปล กสราง รวมตลอดท งงานบร การท รวมอย ในงานกอสรางน นดวย แตม ลคาของงาน บร การตองไมส งกวาม ลคาของงานกอสรางน น การจางท ปร กษา หมายความวา การจางบร การจากบ คคลธรรมดาหร อน ต บ คคลเพ อเป น ผ ใหค าปร กษาหร อแนะน าแกหนวยงานของร ฐในดานว ศวกรรม สถาป ตยกรรม ผ งเม อง กฎหมาย เศรษฐศาสตร การเง น การคล ง ส งแวดลอม ว ทยาศาสตร เทคโนโลย สาธารณส ข การออกแบบ การควบค มงาน การศ กษาว จ ยท วไปรวมถ งการศ กษาว จ ยเช งนโยบาย หร อดานอ นท กาหนดในกฎกระทรวง การจางออกแบบและควบค มงาน หมายความวา การจางบร การจากบ คคลธรรมดาหร อ น ต บ คคลท ประกอบธ รก จบร การดานออกแบบและควบค มงานกอสราง การบร หารพ สด หมายความวา การเก บ เบ กจาย ย ม ตรวจสอบ บ าร งร กษา และการ จาหนายพ สด ราคากลาง หมายความวา ราคามาตรฐานหร อราคาท ไดมาจากการคานวณตามหล กเกณฑ ท คณะกรรมการกาก บราคากลางกาหนด เพ อใชเป นฐานสาหร บเปร ยบเท ยบราคาท ผ ย นขอเสนอไดย นเสนอ ไวซ งสามารถจ ดซ อจ ดจางไดจร ง และใหหมายความรวมถ งราคาท ไดมาจากฐานขอม ลราคาอางอ งของพ สด ท กรมบ ญช กลางจ ดทา จากการส บราคาจากทองตลาด ราคาท เคยซ อหร อจางคร งหล งส ดภายในระยะเวลา สองป งบประมาณ หร อว ธ อ นใดตามหล กเกณฑ ว ธ การ หร อแนวทางปฏ บ ต ของหนวยงานของร ฐน นๆ เง นงบประมาณ หมายความวา งบประมาณรายจายประจาป งบประมาณรายจายเพ มเต ม และเง นซ งหนวยงานของร ฐไดร บไวโดยไมตองน าสงคล งเป นรายไดแผนด นตามกฎหมาย และให หมายความรวมถ งเง นก และเง นชวยเหล อ และเง นอ นตามท กาหนดในกฎกระทรวง หนวยงานของร ฐ หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภ ม ภาค ราชการสวนทองถ น ร ฐว สาหก จตามกฎหมายวาดวยว ธ การงบประมาณ องค การมหาชน องค กรอ สระตามร ฐธรรมน ญ มหาว ทยาล ยในกาก บของร ฐ หนวยงานอ สระของร ฐ และหนวยงานอ นตามท กาหนดในกฎกระทรวง เจาหนาท หมายความวา เจาหนาท ของร ฐท ม หนาท เก ยวก บการจ ดซ อจ ดจางหร อการ บร หารพ สด หร อผ ท ไดร บมอบหมายจากผ ม อานาจใหปฏ บ ต หนาท เก ยวก บการจ ดซ อจ ดจางหร อการ บร หารพ สด คณะกรรมการนโยบาย หมายความวา คณะกรรมการนโยบายการจ ดซ อจ ดจางและการ บร หารพ สด ภาคร ฐ คณะกรรมการว น จฉ ย หมายความวา คณะกรรมการว น จฉ ยป ญหาการจ ดซ อจ ดจางและ การบร หารพ สด ภาคร ฐ คณะกรรมการกาก บราคากลาง หมายความวา คณะกรรมการกาก บราคากลางและ ข นทะเบ ยนผ ประกอบการ คณะกรรมการความรวมม อ หมายความวา คณะกรรมการความรวมม อป องก นการท จร ต คณะกรรมการพ จารณาอ ทธรณ หมายความวา คณะกรรมการพ จารณาอ ทธรณ และ ขอรองเร ยน

3 ร ฐมนตร หมายความวา ร ฐมนตร ผ ร กษาการตามพระราชบ ญญ ต น ๓ มาตรา ๕ ใหร ฐมนตร วาการกระทรวงการคล งร กษาการตามพระราชบ ญญ ต น และใหม อานาจออกกฎกระทรวง เพ อปฏ บ ต การตามพระราชบ ญญ ต น กฎกระทรวงน น เม อไดประกาศในราชก จจาน เบกษาแลวใหใชบ งค บได หมวด ๑ บทท วไป มาตรา ๖ เพ อใหการปฏ บ ต เก ยวก บการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด โดยใชเง น งบประมาณ เป นไปอยางม ประส ทธ ภาพและเก ดความค มคาตอภารก จของร ฐ ใหหนวยงานของร ฐปฏ บ ต ตามแนวทางของพระราชบ ญญ ต กฎกระทรวง และระเบ ยบท ออกตามความในพระราชบ ญญ ต น เพ อใหการดาเน นงานของร ฐว สาหก จเก ดความย ดหย นและม ความคลองต ว หากร ฐว สาหก จ ใดประสงค จะจ ดใหม ระเบ ยบ หร อขอบ งค บ หร อขอบ ญญ ต เก ยวก บการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ข นใชเอง ก ใหกระทาได โดยตองดาเน นการใหสอดคลองก บหล กเกณฑ การจ ดซ อจ ดจางและการบร หาร พ สด ตามแนวทางของพระราชบ ญญ ต น ระเบ ยบ หร อข อบ งค บ หร อข อบ ญญ ต ตามวรรคสอง ต องได ร บความเห นชอบจาก คณะกรรมการนโยบาย และใหประกาศในราชก จจาน เบกษา มาตรา ๗ พระราชบ ญญ ต น ม ใหใชบ งค บแก (๑) องค กรตรวจสอบการใชอานาจร ฐตามร ฐธรรมน ญ (๒) การดาเน นการของร ฐว สาหก จท เก ยวก บการพาณ ชย โดยตรง ท ม ล กษณะเป นการผล ต หร อจาหนาย หร อบร การเพ อหารายได (๓) การดาเน นการจ ดหาย ทโธปกรณ และการบร การทางทหารโดยว ธ ร ฐบาลตอร ฐบาล (๔) การดาเน นการโดยใชเง นก และเง นชวยเหล อ ท ส ญญาหร อขอกาหนดในการใหเง นก หร อ เง นชวยเหล อกาหนดไวเป นอยางอ น กรณ ตามวรรคหน ง ใหหนวยงานของร ฐจ ดใหม กฎหร อระเบ ยบเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจางและ การบร หารพ สด ตามหล กเกณฑ และแนวทางของพระราชบ ญญ ต น โดยอยางนอยตองม หล กการในเร องของ ความค มคา โปรงใส ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล และตรวจสอบได การยกเวนไมใหน าบทบ ญญ ต แหงพระราชบ ญญ ต น มาใชบ งค บแกการด าเน นการใด ใหตราเป นพระราชกฤษฎ กาตามขอเสนอของคณะกรรมการนโยบาย มาตรา ๘ การจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ของหนวยงานของร ฐตองกอใหเก ด ประโยชน ส งส ดแกสาธารณะ และตองสอดคลองก บหล กการด งตอไปน

4 ๔ (๑) ค มคา โดยพ สด ท จ ดซ อจ ดจางตองม ค ณภาพหร อค ณล กษณะท ตอบสนองว ตถ ประสงค ในการใชงานของหนวยงานของร ฐมากท ส ด ม ราคาท เหมาะสม และม แผนการบร หารพ สด ท เหมาะสมและ ช ดเจน (๒) โปรงใส โดยการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ตองกระทาโดยเป ดเผย เป ดโอกาสให ม การแขงข นอยางเป นธรรม ม หล กฐานการดาเน นงานช ดเจน และม การเป ดเผยขอม ลการจ ดซ อจ ดจางและ การบร หารพ สด ในท กข นตอน (๓) ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล โดยตองม การวางแผนการจ ดซ อจ ดจางและการบร หาร พ สด ลวงหนาเพ อใหการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด เป นไปอยางตอเน อง และม การประเม นและ เป ดเผยผลส มฤทธ ของการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ท กป (๔) ตรวจสอบได โดยตองม การเก บขอม ลการดาเน นการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด อยางเป นระบบเพ อประโยชน ในการตรวจสอบ มาตรา ๙ ท กรายโดยเทาเท ยมก น ในการดาเน นการจ ดซ อจ ดจาง หนวยงานของร ฐตองปฏ บ ต ตอผ ประกอบการ มาตรา ๑๐ การกาหนดค ณล กษณะเฉพาะของพ สด ท จะจ ดซ อจ ดจาง ใหหนวยงานของร ฐ คาน งถ งค ณภาพ เทคน ค และว ตถ ประสงค ของการจ ดซ อจ ดจางพ สด น น กรณ เป นพ สด ท ม ค ณล กษณะเฉพาะท จาเป นตองระบ ย หอ หร อแหลงกาเน ด หร อประเทศ ผ ผล ต ใหระบ หร อเท ยบเทาไวดวย เวนแตพ สด ท จะจ ดซ อจ ดจางตามว ตถ ประสงค น นม ย หอเด ยว มาตรา ๑๑ ภายใตบ งค บมาตรา ๖๕ หนวยงานของร ฐตองเก บขอเสนอของผ ย นขอเสนอ ท กรายเป นความล บ หามม ใหเป ดเผยขอเสนอของผ ย นขอเสนอในสวนท เป นสาระสาค ญและเป นขอม ลทางเทคน ค ของผ ย นขอเสนอ ซ งอาจกอใหเก ดการไดเปร ยบเส ยเปร ยบระหวางผ ย นขอเสนอดวยก นตอผ ซ งม ได เก ยวของก บการจ ดซ อจ ดจางคร งน นหร อตอผ ย นขอเสนอรายอ น เวนแตเป นการเป ดเผยขอม ลตอผ ม อานาจหนาท ตามกฎหมาย หร อการดาเน นการตามกฎหมาย มาตรา ๑๒ ในแตละป ใหหนวยงานของร ฐจ ดทาแผนการจ ดซ อจ ดจางประจาป และประกาศ เผยแพรในระบบเคร อขายสารสนเทศของกรมบ ญช กลางและของหนวยงานของร ฐ ตามว ธ การท กรมบ ญช กลางกาหนด และใหป ดประกาศโดยเป ดเผย ณ สถานท ป ดประกาศของหนวยงานของร ฐน น เวนแตเป นการจ ดซ อจ ดจางพ สด ตามมาตรา ๕๕ (๑) (ค) (ฉ) และ (๒) (ข) (ง) (ฉ) มาตรา ๖๙ (๓) (ง) และมาตรา ๘๐ (๓) ไมตองดาเน นการตามวรรคน หล กเกณฑ ว ธ การ และรายละเอ ยดการจ ดทาแผนการจ ดซ อจ ดจางตามวรรคหน ง และการ เปล ยนแปลงแผน ใหเป นไปตามระเบ ยบท คณะกรรมการนโยบายกาหนด

5 ๕ มาตรา ๑๓ หนวยงานของร ฐตองจ ดใหม การบ นท กรายงานกระบวนการจ ดซ อจ ดจาง และจ ดเก บไวอยางเป นระบบเพ อประโยชน ในการตรวจด ขอม ลเม อม การรองขอ การจ ดทาบ นท กรายงานกระบวนการจ ดซ อจ ดจางและการรองขอเพ อตรวจด บ นท กรายงาน ด งกลาว ใหเป นไปตามระเบ ยบท คณะกรรมการนโยบายกาหนด มาตรา ๑๔ ในการดาเน นการจ ดซ อจ ดจาง ผ ท ม หนาท ดาเน นการตองไมเป นผ ม สวนไดเส ย ก บผ ย นขอเสนอหร อค ส ญญาในงานน น ท งน คณะกรรมการนโยบายอาจออกระเบ ยบ เพ อกาหนด รายละเอ ยดเพ มเต มไดตามความจาเป น เพ อประโยชน ในการดาเน นการ มาตรา ๑๕ เพ อใหการจ ดซ อจ ดจางเป นไปโดยเร ยบรอยและไมกอใหเก ดความเส ยหายตอ หนวยงานของร ฐ ในกรณ ท หนวยงานของร ฐไดดาเน นการกระบวนการจ ดซ อจ ดจางในข นตอนหน งข นตอน ใดผ ดพลาดหร อผ ดหลงเล กนอยและไมกอใหเก ดการไดเปร ยบเส ยเปร ยบระหวางผ ย นขอเสนอดวยก น กระบวนการจ ดซ อจ ดจางน นยอมไมเส ยไป ในกรณ ท ม ป ญหาการปฏ บ ต ตามวรรคหน ง ให หน วยงานของร ฐเสนอเร องตอ คณะกรรมการนโยบายเป นผ ว น จฉ ยช ขาด ไมวากระบวนการจ ดซ อจ ดจางน นจะส นส ดแลวหร อไม หมวด ๒ การม สวนรวมของภาคประชาชน มาตรา ๑๖ เพ อประโยชน ในการป องก นการท จร ตในการจ ดซ อจ ดจางภาคร ฐ หนวยงานของ ร ฐอาจจ ดใหภาคประชาชนเขามาม สวนรวมในกระบวนการจ ดซ อจ ดจางในข นตอนหน งข นตอนใดก ได เพ อใหเก ดความโปรงใสในการดาเน นการจ ดซ อจ ดจาง ในการด าเน นการตามวรรคหน ง ให ม การจ ดท าขอตกลงค ณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความรวมม อป องก นการท จร ตในการจ ดซ อจ ดจางภาคร ฐ ซ งเป นการทาขอตกลงรวมก น ระหวางหนวยงานของร ฐเจาของโครงการและผ เขาย นขอเสนอ โดยท งสองฝ ายตองตกลงก นวาจะไมกระทา การท จร ตในการจ ดซ อจ ดจาง และอาจใหม ผ ส งเกตการณ ซ งม ความร ความเช ยวชาญ และประสบการณ ท จาเป นตอโครงการจ ดซ อจ ดจางน นๆ เขารวมส งเกตการณ ในกระบวนการจ ดซ อจ ดจาง โดยผ ส งเกตการณ ตองม ความเป นกลาง และไมเป นผ ม สวนไดเส ยในโครงการจ ดซ อจ ดจางน น แลวใหรายงานความเห นพรอม ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการความรวมม อทราบดวย ผ ส งเกตการณ ท ไดเขารวมส งเกตการณ ในกระบวนการจ ดซ อจ ดจางตามวรรคสอง หากพบวา ม การท จร ตในกระบวนการจ ดซ อจ ดจางในข นตอนหน งข นตอนใด นอกจากรายงานใหคณะกรรมการ ความรวมม อทราบแลว ใหม การเผยแพรรายงานด งกลาวตอสาธารณชนดวย ในกรณ ท เห นสมควร คณะกรรมการความรวมม ออาจกาหนดว ธ การอ นเพ ออานวยความ สะดวกใหภาคประชาชนเขามาม สวนรวมในกระบวนการจ ดซ อจ ดจางภาคร ฐดวยก ได ตามหล กเกณฑ และ ว ธ การท กาหนดในกฎกระทรวง

6 ๖ หมวด ๓ คณะกรรมการ สวนท ๑ คณะกรรมการนโยบายการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ภาคร ฐ มาตรา ๑๗ ใหม คณะกรรมการนโยบายการจ ดซ อจ ดจ างและการบร หารพ สด ภาคร ฐ ประกอบดวย ร ฐมนตร วาการกระทรวงการคล งหร อร ฐมนตร ชวยวาการกระทรวงการคล งท ร ฐมนตร วาการ กระทรวงการคล งมอบหมายเป นประธานกรรมการ ปล ดกระทรวงการคล ง ปล ดสาน กนายกร ฐมนตร ปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร อ ยการส งส ด เลขาธ การคณะกรรมการกฤษฎ กา เลขาธ การคณะกรรมการป องก นและปราบปราบการท จร ตแหงชาต ผ วาการตรวจเง นแผนด น ผ อานวยการ สาน กงบประมาณ ผ อานวยการสาน กงานคณะกรรมการนโยบายร ฐว สาหก จ อธ บด กรมสงเสร มการ ปกครองทองถ น และผ ทรงค ณว ฒ ซ งร ฐมนตร แตงต งอ กไมเก นเจ ดคนเป นกรรมการ โดยในจ านวนน ใหแตงต งจากผ แทนภาคเอกชนท มาจากองค กรเศรษฐก จและสภาว ชาช พท ม กฎหมายรองร บอยางนอย หาคน ใหอธ บด กรมบ ญช กลางเป นกรรมการและเลขาน การ และใหขาราชการของกรมบ ญช กลาง ซ งอธ บด กรมบ ญช กลางมอบหมายจานวนไมเก นสองคนเป นผ ชวยเลขาน การ มาตรา ๑๘ กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ตองม ความร ความเช ยวชาญดานว ศวกรรม สถาป ตยกรรม การกอสราง การเง นการคล ง การบร หารจ ดการ เทคโนโลย สารสนเทศ หร อดานอ นๆ ท เก ยวของและเป น ประโยชน ตอการดาเน นงานของคณะกรรมการนโยบาย และตองไมเป นขาราชการการเม อง ผ ดารงตาแหนง ทางการเม อง สมาช กสภาทองถ น หร อผ บร หารทองถ น กรรมการหร อผ ดารงตาแหนงอ นในพรรคการเม อง หร อเจาหนาท ของพรรคการเม อง อ กได มาตรา ๑๙ กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ม วาระอย ในตาแหนงคราวละสามป และอาจไดร บแตงต ง มาตรา ๒๐ เม อกรรมการผ ทรงค ณว ฒ พนจากตาแหนงตามวาระ ใหดาเน นการแตงต งใหม ภายในหกส บว น ในระหวางท ย งม ไดม การแตงต งกรรมการผ ทรงค ณว ฒ ข นใหม ใหกรรมการผ ทรงค ณว ฒ ซ งพนจากตาแหนงตามวาระอย ในตาแหนงเพ อดาเน นงานตอไปจนกวากรรมการผ ทรงค ณว ฒ ซ งไดร บ แตงต งใหมเขาร บหนาท เม อ มาตรา ๒๑ นอกจากการพนจากตาแหนงตามวาระ กรรมการผ ทรงค ณว ฒ พนจากตาแหนง (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) เป นบ คคลลมละลาย

7 ๗ (๔) เป นคนไรความสามารถหร อคนเสม อนไรความสามารถ (๕) ไดร บโทษจาค กโดยคาพ พากษาถ งท ส ดใหจาค ก เวนแตเป นโทษสาหร บความผ ดท ได กระทาโดยประมาทหร อความผ ดลห โทษ (๖) ขาดค ณสมบ ต หร อม ล กษณะตองหามตามมาตรา ๑๘ (๗) ร ฐมนตร ใหออกเพราะหยอนความสามารถ บกพรองหร อท จร ตตอหนาท หร อม ความ ประพฤต เส อมเส ย เม อม กรณ ตามวรรคหน ง และย งไมไดแตงต งกรรมการผ ทรงค ณว ฒ ข นใหม ใหกรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ท เหล ออย ปฏ บ ต หนาท ตอไปได มาตรา ๒๒ ใหคณะกรรมการนโยบายม อานาจและหนาท ด งตอไปน (๑) เสนอแนะนโยบายการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ภาคร ฐตอคณะร ฐมนตร (๒) เสนอแนะแนวทางในการพ ฒนาและปร บปร งประส ทธ ภาพการจ ดซ อจ ดจางและการ บร หารพ สด ภาคร ฐตอคณะร ฐมนตร เพ อใหเก ดความเป นธรรมและม ประส ทธ ภาพย งข น (๓) เสนอความเห นตอร ฐมนตร ในการตราพระราชกฤษฎ กา และการออกกฎกระทรวง ตามพระราชบ ญญ ต น (๔) ต ความและว น จฉ ยป ญหาท เก ดข นจากการใชบ งค บตามพระราชบ ญญ ต น (๕) วางระเบ ยบ หล กเกณฑ และแนวทางปฏ บ ต เพ อดาเน นการตามพระราชบ ญญ ต น (๖) กาก บด แลการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ภาคร ฐของหนวยงานของร ฐใหเป นไป ตามแนวทางของพระราชบ ญญ ต น (๗) กาหนดมาตรฐานการปฏ บ ต งานและจรรยาบรรณของเจาหนาท (๘) จ ดทารายงานเก ยวก บการปฏ บ ต ตามพระราชบ ญญ ต น เสนอคณะร ฐมนตร อยางนอย ป ละหน งคร ง (๙) ปฏ บ ต หนาท อ นตามท กาหนดในพระราชบ ญญ ต น (๑๐) ดาเน นการอ นท ร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย ผลการดาเน นการตาม (๔) (๗) และ (๘) ใหประกาศในระบบเคร อขายสารสนเทศของ กรมบ ญช กลางตามว ธ การท กรมบ ญช กลางกาหนด ระเบ ยบท คณะกรรมการนโยบายกาหนดตาม (๕) ใหประกาศในราชก จจาน เบกษา มาตรา ๒๓ การประช มของคณะกรรมการนโยบาย ตองม กรรมการมาประช มไมนอยกวา ก งหน งของจานวนกรรมการท งหมดจ งจะเป นองค ประช ม ใหประธานกรรมการเป นประธานในท ประช ม ถาประธานกรรมการไมมาประช มหร อไมอาจ ปฏ บ ต หนาท ได ใหกรรมการท มาประช มเล อกกรรมการคนหน งเป นประธานในท ประช ม การว น จฉ ยช ขาดของท ประช มใหถ อเส ยงขางมาก กรรมการคนหน งใหม เส ยงหน งในการ ลงคะแนน ถาคะแนนเส ยงเทาก น ใหประธานในท ประช มออกเส ยงเพ มข นอ กเส ยงหน งเป นเส ยงข ขาด กรรมการท ม สวนไดเส ยในเร องท ม การพ จารณา จะเขารวมประช มหร อออกเส ยงลงคะแนน ในเร องด งกลาวม ได

8 ๘ มาตรา ๒๔ ใหคณะกรรมการนโยบายม อานาจแตงต งคณะอน กรรมการข นมาคณะหน งหร อ หลายคณะ เพ อกระทาการอยางหน งอยางใดตามท คณะกรรมการนโยบายมอบหมายก ได และใหนาความ ในมาตรา ๒๓ มาใชโดยอน โลม สวนท ๒ คณะกรรมการว น จฉ ยป ญหาการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ภาคร ฐ มาตรา ๒๕ ใหม คณะกรรมการว น จฉ ยป ญหาการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ภาคร ฐ ประกอบดวย ปล ดกระทรวงการคล งเป นประธานกรรมการ อธ บด กรมบ ญช กลาง ผ แทนสาน กงานปล ด สาน กนายกร ฐมนตร ผ แทนสาน กงานอ ยการส งส ด ผ แทนสาน กงานคณะกรรมการกฤษฎ กา ผ แทนสาน ก งบประมาณ ผ แทนสาน กงานการตรวจเง นแผนด น ผ แทนสาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปราบ การท จร ตแหงชาต ผ แทนกรมสงเสร มการปกครองทองถ น และผ ทรงค ณว ฒ ซ งปล ดกระทรวงการคล ง แตงต งอ กไมเก นเจ ดคนเป นกรรมการ โดยในจานวนน ใหแตงต งจากผ แทนภาคเอกชนท มาจากองค กร เศรษฐก จและสภาว ชาช พท ม กฎหมายรองร บอยางนอยหาคน ใหอธ บด กรมบ ญช กลางแตงต งขาราชการของกรมบ ญช กลางคนหน งเป นกรรมการและ เลขาน การ และอ กสองคนเป นผ ชวยเลขาน การ มาตรา ๒๖ ใหนาความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใชบ งค บ ก บกรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในสวนท ๒ ดวยโดยอน โลม มาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการว น จฉ ยม อานาจและหนาท ด งตอไปน (๑) เสนอแนะแนวทางการปร บปร งแกไขป ญหาเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ตอคณะกรรมการนโยบาย (๒) ให ค าปร กษาแนะน าแกเจ าหน าท หร อหนวยงานของร ฐเก ยวก บการปฏ บ ต ตาม พระราชบ ญญ ต น (๓) ต ความและว น จฉ ยป ญหาขอหาร อเก ยวก บการปฏ บ ต ตามระเบ ยบท ออกตามความใน พระราชบ ญญ ต น (๔) อน ม ต ยกเวน หร อผอนผ นการไมปฏ บ ต ตามระเบ ยบท ออกตามความในพระราชบ ญญ ต น และระเบ ยบ หร อขอบ งค บ หร อขอบ ญญ ต ท ออกตามความในมาตรา ๖ วรรคสาม (๕) เสนอความเห นตอปล ดกระทรวงการคล งในการพ จารณาส งใหผ ย นขอเสนอหร อค ส ญญา เป นผ ท งงาน การพ จารณาอ ทธรณ คาส งลงโทษใหเป นผ ท งงาน และการเพ กถอนรายช อผ ท งงาน (๖) เร ยกใหเจาหนาท ท เก ยวของหร อบ คคลอ นใดมาช แจงหร อใหถอยคา หร อใหสงเอกสาร หร อหล กฐานท เก ยวของก บเร องท พ จารณา (๗) จ ดทารายงานเก ยวก บป ญหาและอ ปสรรคในการดาเน นการจ ดซ อจ ดจางและการบร หาร พ สด ภาคร ฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย อยางนอยป ละหน งคร ง

9 ๙ (๘) ดาเน นการอ นท คณะกรรมการนโยบาย ร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย ผลการดาเน นการตาม (๓) (๔) และ (๗) ใหประกาศในระบบเคร อขายสารสนเทศของ กรมบ ญช กลางตามว ธ การท กรมบ ญช กลางกาหนด มาตรา ๒๘ ใหคณะกรรมการว น จฉ ยม อานาจแตงต งคณะอน กรรมการ เพ อปฏ บ ต การอยาง หน งอยางใดตามท คณะกรรมการว น จฉ ยมอบหมาย มาตรา ๒๙ ใหนาความในมาตรา ๒๓ มาใชบ งค บก บการประช มของคณะกรรมการว น จฉ ย และคณะอน กรรมการโดยอน โลม สวนท ๓ คณะกรรมการกาก บราคากลางและข นทะเบ ยนผ ประกอบการ มาตรา ๓๐ ใหม คณะกรรมการกาก บราคากลางและข นทะเบ ยนผ ประกอบการตามสาขา ตางๆ ตามความเหมาะสม ประกอบดวย ปล ดกระทรวงการคล งเป นประธานกรรมการ อธ บด กรมบ ญช กลาง ผ แทนสาน กงบประมาณ ผ แทนสาน กงานการตรวจเง นแผนด น ผ แทนสาน กงานคณะกรรมการป องก นและ ปราบปรามการท จร ตแหงชาต และผ ทรงค ณว ฒ ซ งปล ดกระทรวงการคล งแตงต งจากผ ท ม ความร ความ เช ยวชาญในสาขาน นๆ ดานละไมนอยกวาเจ ดคนแตไมเก นส บเอ ดคนเป นกรรมการ โดยในจานวนน ให แตงต งจากผ แทนภาคเอกชนซ งเก ยวของก บงานในสาขาน นๆ ท มาจากองค กรเศรษฐก จและสภาว ชาช พท ม กฎหมายรองร บอยางนอยหาคน ใหอธ บด กรมบ ญช กลางแตงต งขาราชการของกรมบ ญช กลางคนหน งเป นกรรมการและ เลขาน การ และอ กสองคนเป นผ ชวยเลขาน การ มาตรา ๓๑ ใหนาความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใชบ งค บ ก บกรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในสวนท ๓ ดวยโดยอน โลม มาตรา ๓๒ ใหคณะกรรมการกาก บราคากลางม อานาจและหนาท ด งตอไปน (๑) กาหนดหล กเกณฑ และว ธ การกาหนดราคากลาง (๒) กาก บด แลการกาหนดราคากลางใหเป นไปตามแนวทางของพระราชบ ญญ ต น (๓) ใหคาปร กษาแนะน าแกเจาหนาท หร อหนวยงานของร ฐเก ยวก บการดาเน นการตาม หล กเกณฑ และว ธ การกาหนดราคากลาง (๔) ต ความและว น จฉ ยป ญหาขอหาร อเก ยวก บหล กเกณฑ และว ธ การกาหนดราคากลาง (๕) อน ม ต ยกเวน หร อผอนผ นกรณ ท ไมสามารถปฏ บ ต ตามรายละเอ ยดหล กเกณฑ และ ว ธ การกาหนดราคากลางตาม (๑) (๖) พ จารณาขอรองเร ยนกรณ ท เห นวาหนวยงานของร ฐม ไดปฏ บ ต ใหเป นไปตามหล กเกณฑ และว ธ การกาหนดราคากลาง

10 ๑๐ (๗) กาหนดหล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขในการข นทะเบ ยนและการเพ กถอนทะเบ ยน ผ ประกอบการท ม ค ณสมบ ต เขารวมการจ ดซ อจ ดจางก บหนวยงานของร ฐ (๘) จ ดทารายงานเก ยวก บป ญหาและอ ปสรรคในการดาเน นการกาหนดราคากลางของ หนวยงานของร ฐ และการข นทะเบ ยนผ ประกอบการท ม ค ณสมบ ต เขารวมการจ ดซ อจ ดจางก บหนวยงาน ของร ฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย อยางนอยป ละหน งคร ง (๙) ดาเน นการอ นท คณะกรรมการนโยบาย ร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย ผลการดาเน นการตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ใหประกาศในระบบเคร อขาย สารสนเทศของกรมบ ญช กลางตามว ธ การท กรมบ ญช กลางกาหนด มาตรา ๓๓ คณะกรรมการกาก บราคากลางตองพ จารณาทบทวนหล กเกณฑ และว ธ การ กาหนดราคากลาง อยางนอยป ละหน งคร ง เม อไดทบทวนหล กเกณฑ และว ธ การกาหนดราคากลางตามวรรคหน งแลว ใหประกาศใน ระบบเคร อขายสารสนเทศของกรมบ ญช กลางดวย มาตรา ๓๔ ให คณะกรรมการก าก บราคากลางม อ านาจแตงต งคณะอน กรรมการ เพ อปฏ บ ต การอยางหน งอยางใดตามท คณะกรรมการกาก บราคากลางมอบหมาย มาตรา ๓๕ ใหนาความในมาตรา ๒๓ มาใชบ งค บก บการประช มของคณะกรรมการกาก บ ราคากลางและคณะอน กรรมการโดยอน โลม สวนท ๔ คณะกรรมการความรวมม อป องก นการท จร ต มาตรา ๓๖ ให ม คณะกรรมการความรวมม อป องก นการท จร ต ประกอบด วย ปล ด กระทรวงการคล งเป นประธานกรรมการ อธ บด กรมบ ญช กลาง ผ แทนสาน กงานอ ยการส งส ด ผ แทนสาน กงาน คณะกรรมการกฤษฎ กา ผ แทนสาน กงบประมาณ ผ แทนสาน กงานการตรวจเง นแผนด น ผ แทนสาน กงาน คณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตแหงชาต ผ แทนสาน กงานพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคม แหงชาต ผ แทนสาน กงานคณะกรรมการนโยบายร ฐว สาหก จ และใหม ผ แทนองค กรเอกชนท สน บสน นการ ตอตานการท จร ตคอร ร ปช นซ งปล ดกระทรวงการคล งแตงต งอ กไมเก นหาคนเป นกรรมการ ใหอธ บด กรมบ ญช กลางแตงต งขาราชการของกรมบ ญช กลางคนหน งเป นกรรมการและ เลขาน การ และอ กสองคนเป นผ ชวยเลขาน การ มาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการความรวมม อม อานาจและหนาท ด งตอไปน (๑) กาหนดแนวทาง และว ธ การในการดาเน นงานโครงการความรวมม อป องก นการท จร ต ในการจ ดซ อจ ดจางภาคร ฐ (๒) กาหนดร ปแบบและเน อหาของขอตกลงค ณธรรม หร อการดาเน นการในร ปแบบอ น

11 ๑๑ (๓) ค ดเล อกโครงการจ ดซ อจ ดจาง เพ อเขารวมโครงการความรวมม อป องก นการท จร ตใน การจ ดซ อจ ดจางภาคร ฐ (๔) ค ดเล อกผ ส งเกตการณ เพ อเขารวมโครงการความรวมม อป องก นการท จร ตในการจ ดซ อ จ ดจางภาคร ฐ (๕) จ ดทารายงานผลการประเม นโครงการจ ดซ อจ ดจางท เขารวมโครงการความรวมม อ ป องก นการท จร ตในการจ ดซ อจ ดจางภาคร ฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย อยางนอยป ละหน งคร ง ผลการดาเน นการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหประกาศในระบบเคร อขายสารสนเทศ ของกรมบ ญช กลางตามว ธ การท กรมบ ญช กลางกาหนด มาตรา ๓๘ ใหคณะกรรมการความรวมม อม อานาจแตงต งคณะอน กรรมการ เพ อปฏ บ ต การ อยางหน งอยางใดตามท คณะกรรมการความรวมม อมอบหมาย มาตรา ๓๙ ใหนาความในมาตรา ๒๓ มาใชบ งค บก บการประช มของคณะกรรมการความ รวมม อและคณะอน กรรมการโดยอน โลม สวนท ๕ คณะกรรมการพ จารณาอ ทธรณ และขอรองเร ยน มาตรา ๔๐ ใหม คณะกรรมการพ จารณาอ ทธรณ และขอรองเร ยน ประกอบดวย ปล ด กระทรวงการคล งเป นประธานกรรมการ อธ บด กรมบ ญช กลาง ผ แทนสาน กงานอ ยการส งส ด ผ แทน สาน กงานคณะกรรมการกฤษฎ กา ผ แทนสาน กงบประมาณ ผ แทนสาน กงานการตรวจเง นแผนด น ผ แทน สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปราบการท จร ตแหงชาต ผ แทนสาน กงานคณะกรรมการนโยบาย ร ฐว สาหก จ ผ แทนกรมสงเสร มการปกครองทองถ น และผ ทรงค ณว ฒ ซ งปล ดกระทรวงการคล งแตงต งอ ก ไมเก นเจ ดคนเป นกรรมการ โดยในจานวนน ใหแตงต งจากผ แทนภาคเอกชนท มาจากองค กรเศรษฐก จและ สภาว ชาช พท ม กฎหมายรองร บอยางนอยหาคน ใหอธ บด กรมบ ญช กลางแตงต งขาราชการของกรมบ ญช กลางคนหน งเป นกรรมการและ เลขาน การ และอ กสองคนเป นผ ชวยเลขาน การ มาตรา ๔๑ ใหนาความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใชบ งค บ ก บกรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในสวนท ๕ ดวยโดยอน โลม มาตรา ๔๒ ใหคณะกรรมการพ จารณาอ ทธรณ ม อานาจและหนาท ด งตอไปน (๑) พ จารณาและว น จฉ ยอ ทธรณ ตามมาตรา ๑๑๔ (๒) พ จารณาขอรองเร ยนกรณ ท เห นวาหนวยงานของร ฐม ไดปฏ บ ต ใหเป นไปตามแนวทางของ พระราชบ ญญ ต กฎกระทรวง และระเบ ยบท ออกตามความในพระราชบ ญญ ต น

12 ๑๒ (๓) เร ยกใหเจาหนาท ท เก ยวของหร อบ คคลอ นใดมาช แจงหร อใหถอยคา หร อใหสงเอกสาร หร อหล กฐานท เก ยวของก บเร องท พ จารณา (๔) จ ดทารายงานเก ยวก บป ญหาและอ ปสรรคในการด าเน นการพ จารณาอ ทธรณ และ ขอรองเร ยนเสนอคณะกรรมการนโยบาย อยางนอยป ละหน งคร ง (๕) ดาเน นการอ นท คณะกรรมการนโยบาย ร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย ผลการดาเน นการตาม (๑) (๒) และ (๔) ใหประกาศในระบบเคร อขายสารสนเทศของ กรมบ ญช กลางตามว ธ การท กรมบ ญช กลางกาหนด มาตรา ๔๓ ให คณะกรรมการพ จารณาอ ทธรณ ม อ านาจแตงต งคณะอน กรรมการ เพ อปฏ บ ต การอยางหน งอยางใดตามท คณะกรรมการพ จารณาอ ทธรณ มอบหมาย มาตรา ๔๔ ใหนาความในมาตรา ๒๓ มาใชบ งค บก บการประช มของคณะกรรมการพ จารณา อ ทธรณ และคณะอน กรรมการโดยอน โลม หมวด ๔ องค กรสน บสน นด แลการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ภาคร ฐ มาตรา ๔๕ ใหกรมบ ญช กลางม หนาท ในการด แลและพ ฒนาระบบการจ ดซ อจ ดจางผาน ระบบอ เล กทรอน กส และการประกาศเผยแพรขอม ลเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ภาคร ฐ ในระบบเคร อขายสารสนเทศของกรมบ ญช กลาง เพ อใหสาธารณชนสามารถเขาตรวจด ได มาตรา ๔๖ ใหกรมบ ญช กลางจ ดทาฐานขอม ลราคาอางอ งของพ สด เพ อใหหนวยงานของร ฐ ใชเป นขอม ลประกอบการจ ดซ อจ ดจางพ สด น น และใหเผยแพรฐานขอม ลด งกลาวในระบบเคร อขาย สารสนเทศของกรมบ ญช กลาง การกาหนดราคาอางอ งของพ สด ตองคาน งถ งราคาตลาดของพ สด น น และการกาหนดราคา อางอ งของพ สด อยางเด ยวก นจะไมใชราคาเด ยวก นท วประเทศก ได กรมบ ญช กลางตองปร บปร งฐานขอม ลตามวรรคหน ง อยางนอยป ละสองคร ง มาตรา ๔๗ ใหกรมบ ญช กลางม หนาท รวบรวม ว เคราะห และประเม นผลการปฏ บ ต งานตาม พระราชบ ญญ ต น และจ ดทารายงานเก ยวก บป ญหาและอ ปสรรคพรอมขอเสนอแนะเพ อพ ฒนาและ ปร บปร งประส ทธ ภาพการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ภาคร ฐเสนอคณะกรรมการนโยบายท กป เพ อประโยชน ในการด าเน นการตามวรรคหน ง ใหหนวยงานของร ฐสงรายงานผลการ ปฏ บ ต งานตามพระราชบ ญญ ต น ตอกรมบ ญช กลาง ตามหล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขท กาหนดใน กฎกระทรวง รายงานตามวรรคหน ง เม อคณะกรรมการนโยบายใหความเห นชอบแลว ใหประกาศในระบบ เคร อขายสารสนเทศของกรมบ ญช กลาง

13 ๑๓ มาตรา ๔๘ ใหกรมบ ญช กลางม หนาท ในการจ ดใหม การฝ กอบรมเพ อสงเสร มและพ ฒนา เจาหนาท ใหม ความร ความเช ยวชาญเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ภาคร ฐตามหล กว ชาช พ ท งน กรมบ ญช กลางจะดาเน นการเองหร อจะดาเน นการรวมก บหนวยงานอ นท เก ยวของก ได เจาหนาท ผ ดารงตาแหนงท มาตรฐานกาหนดตาแหนงกาหนดใหม หนาท เก ยวก บการจ ดซ อ จ ดจางและการบร หารพ สด ในหนวยงานท ตนส งก ด ซ งผานการอบรมหล กส ตรท กรมบ ญช กลางกาหนดตาม วรรคหน ง ใหไดร บคาตอบแทนตามหล กเกณฑ และอ ตราท กระทรวงการคล งกาหนด มาตรา ๔๙ ใหกรมบ ญช กลางทาหนาท เป นสาน กงานเลขาน การของคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการว น จฉ ย คณะกรรมการกาก บราคากลาง คณะกรรมการความรวมม อ และคณะกรรมการ พ จารณาอ ทธรณ ร บผ ดชอบงานธ รการ งานประช ม การศ กษาหาขอม ลและก จการตางๆ ท เก ยวก บงานของ คณะกรรมการด งกลาว หมวด ๕ การข นทะเบ ยนผ ประกอบการ มาตรา ๕๐ ผ ประกอบการกอสรางท จะเขารวมการจ ดจางงานกอสรางก บหนวยงานของร ฐ ตองเป นผ ท ไดข นทะเบ ยนไวก บกรมบ ญช กลาง ตามหล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขในการข นทะเบ ยน ผ ประกอบการกอสรางท คณะกรรมการกาก บราคากลางกาหนด โดยจะตองเป ดโอกาสใหผ ประกอบการ กอสรางท กรายม ส ทธ ขอข นทะเบ ยนไดตลอดเวลา ในการจ ดจางงานกอสรางใดท กรมบ ญช กลางย งไมไดจ ดใหม การข นทะเบ ยนผ ประกอบการ กอสราง ใหไดร บการยกเวนไมตองดาเน นการตามวรรคหน ง มาตรา ๕๑ ในกรณ ท เห นสมควร คณะกรรมการกาก บราคากลางอาจกาหนดใหม การข น ทะเบ ยนผ ประกอบการอ นสาหร บพ สด ประเภทหน งประเภทใดไวก บกรมบ ญช กลางดวยก ได ตาม หล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขในการข นทะเบ ยนผ ประกอบการท คณะกรรมการกาก บราคากลางกาหนด โดยจะตองเป ดโอกาสใหผ ประกอบการท กรายม ส ทธ ขอข นทะเบ ยนไดตลอดเวลา มาตรา ๕๒ ใหกรมบ ญช กลางประกาศรายช อผ ประกอบการกอสรางและผ ประกอบการอ น ท ไดข นทะเบ ยนไวแลวในระบบเคร อขายสารสนเทศของกรมบ ญช กลาง และใหปร บปร งความถ กตองของ ขอม ลใหเป นป จจ บ นท กคร งท ม การเปล ยนแปลงขอม ล ในกรณ ท กรมบ ญช กลางไดข นทะเบ ยนผ ประกอบการกอสรางและผ ประกอบการอ นตามวรรค หน งไวแลว หนวยงานของร ฐไมตองจ ดใหม การข นทะเบ ยนผ ประกอบการประเภทน นอ ก และใหหนวยงาน ของร ฐกาหนดค ณสมบ ต ผ เขารวมการจ ดซ อจ ดจางตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ในประกาศเช ญชวนให เขารวมการจ ดซ อจ ดจางดวย ว ธ การย นขอข นทะเบ ยนผ ประกอบการกอสรางและผ ประกอบการอ น และอ ตราคาธรรมเน ยม การขอข นทะเบ ยน ใหเป นไปตามท กาหนดในกฎกระทรวง

14 ๑๔ หมวด ๖ การจ ดซ อจ ดจาง มาตรา ๕๓ บทบ ญญ ต ในหมวดน ใชบ งค บก บการจ ดซ อจ ดจางพ สด ยกเวนการจางท ปร กษา และการจางออกแบบและควบค มงาน มาตรา ๕๔ การจ ดซ อจ ดจางพ สด อาจกระทาไดโดยว ธ ด งตอไปน (๑) ว ธ ประกาศเช ญชวนท วไป ไดแก การท หนวยงานของร ฐเช ญชวนผ ประกอบการท วไป ท ม ค ณสมบ ต ตรงตามเง อนไขท หนวยงานของร ฐกาหนดใหเขาย นขอเสนอ (๒) ว ธ ค ดเล อก ไดแก การท หนวยงานของร ฐเช ญชวนเฉพาะผ ประกอบการท ม ค ณสมบ ต ตรง ตามท กาหนดซ งตองไมนอยกวาสามรายใหเขาย นขอเสนอ เวนแตในงานน นม ผ ประกอบการท ม ค ณสมบ ต ตรงตามท กาหนดนอยกวาสามราย (๓) ว ธ เฉพาะเจาะจง ไดแก การท หนวยงานของร ฐเช ญชวนผ ประกอบการท ม ค ณสมบ ต ตรง ตามท กาหนดรายใดรายหน งใหเขาย นขอเสนอ หร อใหเขามาเจรจาตอรองราคาก บหนวยงานของร ฐโดยตรง และใหรวมถ งการท หนวยงานของร ฐไดต ดตอเพ อจ ดซ อจ ดจางพ สด น นก บผ ประกอบการโดยตรงภายใต เง อนไขตามมาตรา ๕๕ (๒) (ข) มาตรา ๕๕ การจ ดซ อจ ดจางพ สด ใหหนวยงานของร ฐเล อกใชว ธ ประกาศเช ญชวนท วไปกอน เวนแต (๑) กรณ ด งตอไปน ใหใชว ธ ค ดเล อก (ก) ใชว ธ ประกาศเช ญชวนท วไปแลว แตไมม ผ ย นขอเสนอ หร อขอเสนอน นไมไดร บ การค ดเล อก (ข) พ สด ท ตองการจ ดซ อจ ดจางม ค ณล กษณะเฉพาะเป นพ เศษหร อซ บซอน หร อตอง ผล ต กอสราง หร อใหบร การโดยผ ประกอบการท ม ฝ ม อโดยเฉพาะ หร อม ความชานาญเป นพ เศษ หร อม ท กษะส ง และผ ประกอบการน นม จานวนจาก ด (ค) ม ความจ าเป นเรงดวนท ตองใชพ สด น นอ นเน องมาจากเก ดเหต การณ ท ไมอาจ คาดหมายได ซ งหากใชว ธ ประกาศเช ญชวนท วไปจะทาใหไมท นตอความตองการใชพ สด (ง) เป นพ สด ท โดยล กษณะของการใชงาน หร อม ขอจาก ดทางเทคน คท จาเป นตองระบ ย หอเป นการเฉพาะ (จ) เป นพ สด ท จาเป นตองซ อโดยตรงจากตางประเทศ หร อดาเน นการโดยผานองค การ ระหวางประเทศ (ฉ) เป นพ สด ท ใชในราชการล บ หร อเป นงานท ตองปกป ดเป นความล บของทางราชการ หร อท เก ยวก บความม นคงของประเทศ (ช) เป นงานจางซอมพ สด ท จาเป นถอดตรวจ ใหทราบความชาร ดเส ยหายเส ยกอน จ งจะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเคร องจ กร เคร องม อกล เคร องยนต เคร องไฟฟ า หร อเคร อง อ เล กทรอน กส เป นตน

15 ๑๕ (๒) กรณ ด งตอไปน ใหใชว ธ เฉพาะเจาะจง (ก) ใชท งว ธ ประกาศเช ญชวนท วไปและว ธ ค ดเล อก หร อใชว ธ ค ดเล อกแลว แตไมม ผ ย นขอเสนอ หร อขอเสนอน นไมไดร บการค ดเล อก (ข) การจ ดซ อจ ดจางพ สด ท ม การผล ต จ าหนาย หร อใหบร การท วไป และม วงเง น ในการจ ดซ อจ ดจางคร งหน งไมเก นวงเง นตามท กาหนดในกฎกระทรวง (ค) การจ ดซ อจ ดจางพ สด ท ม ผ ประกอบการซ งม ค ณสมบ ต โดยตรงเพ ยงรายเด ยว หร อ การจ ดซ อจ ดจางพ สด จากผ ประกอบการซ งเป นต วแทนจ าหนายหร อต วแทนผ ใหบร การโดยชอบดวย กฎหมายเพ ยงรายเด ยวในประเทศไทยและไมม พ สด อ นท จะใชทดแทนได (ง) ม ความจาเป นตองใชพ สด น นโดยฉ กเฉ นเน องจากอ บ ต ภ ยหร อธรรมชาต พ บ ต ภ ย และการจ ดซ อจ ดจางโดยว ธ ประกาศเช ญชวนท วไปหร อว ธ ค ดเล อกอาจกอใหเก ดความลาชาและอาจทาให เก ดความเส ยหายรายแรง (จ) พ สด ท จะจ ดซ อจ ดจางเป นพ สด ท เก ยวพ นก บพ สด ท ไดจ ดซ อจ ดจางไวกอนแลว และม ความจาเป นตองจ ดซ อจ ดจางเพ มเต มเพ อความสมบ รณ หร อตอเน องในการใชพ สด น น โดยม ลคา ของพ สด ท จ ดซ อจ ดจางเพ มเต มจะตองไมส งกวาพ สด ท ไดจ ดซ อจ ดจางไวกอนแลว (ฉ) เป นพ สด ท จะขายทอดตลาดโดยหนวยงานของร ฐ องค การระหวางประเทศ หร อ หนวยงานของตางประเทศ (ช) เป นพ สด ท เป นท ด นและส งกอสรางซ งจาเป นตองซ อเฉพาะแหง (ซ) กรณ อ นท กาหนดในกฎกระทรวง สาหร บหนวยงานของร ฐในตางประเทศหร อม ก จกรรมท ตองปฏ บ ต ในตางประเทศ จะจ ดซ อ จ ดจางโดยใชว ธ ค ดเล อกหร อว ธ เฉพาะเจาะจง โดยไมใชว ธ ประกาศเช ญชวนท วไปกอนก ได คณะกรรมการนโยบายอาจออกระเบ ยบ เพ อกาหนดรายละเอ ยดเพ มเต มไดตามความจาเป น เพ อประโยชน ในการดาเน นการ มาตรา ๕๖ กระบวนการจ ดซ อจ ดจางพ สด ในหมวดน ดวยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ในระบบ เคร อขายสารสนเทศของกรมบ ญช กลาง ใหเป นไปตามระเบ ยบท คณะกรรมการนโยบายกาหนด มาตรา ๕๗ เพ อประโยชน ของภาคร ฐโดยรวม หนวยงานของร ฐแหงหน งแหงใดอาจ ดาเน นการจ ดซ อจ ดจางพ สด ใหก บหนวยงานของร ฐแหงอ นๆ ก ได ตามกรอบขอตกลงระหวางหนวยงาน ของร ฐผ จ ดซ อจ ดจางก บค ส ญญา การด าเน นการตามวรรคหน ง ตองค าน งถ งความค มคาและว ตถ ประสงค ในการใชงาน เป นสาค ญ ท งน หล กเกณฑ และว ธ การดาเน นการ ใหเป นไปตามระเบ ยบท คณะกรรมการนโยบายกาหนด มาตรา ๕๘ เพ อประโยชน ในการจ ดทารางขอบเขตของงานหร อรายละเอ ยดของพ สด ท จะ จ ดซ อจ ดจางและรางเอกสารเช ญชวน กอนดาเน นการจ ดซ อจ ดจางพ สด ดวยว ธ ประกาศเช ญชวนท วไป หนวยงานของร ฐอาจจ ดใหม การร บฟ งความค ดเห นรางขอบเขตของงานหร อรายละเอ ยดของพ สด ท จะ จ ดซ อจ ดจางและรางเอกสารเช ญชวนจากผ ประกอบการกอนก ได

16 ๑๖ หล กเกณฑ ว ธ การ และระยะเวลาการร บฟ งความค ดเห นรางขอบเขตของงานหร อรายละเอ ยด ของพ สด ท จะจ ดซ อจ ดจางและรางเอกสารเช ญชวนเพ อนาไปใชเป นเอกสารเช ญชวน ใหเป นไปตามระเบ ยบ ท คณะกรรมการนโยบายกาหนด มาตรา ๕๙ กอนดาเน นการจ ดจางงานกอสราง หนวยงานของร ฐตองจ ดใหม แบบร ปรายการ งานกอสรางซ งหนวยงานของร ฐจะดาเน นการจ ดทาเอง หร อดาเน นการจ ดจางตามพระราชบ ญญ ต น ในหมวด ๘ ก ได ในกรณ จาเป นตองม การจางแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) หล กเกณฑ และว ธ การ จางแบบเหมารวม ใหเป นไปตามระเบ ยบท คณะกรรมการนโยบายกาหนด มาตรา ๖๐ ในการดาเน นการจ ดซ อจ ดจางพ สด แตละคร ง ใหผ ม อานาจแตงต งผ ร บผ ดชอบ การดาเน นการจ ดซ อจ ดจางน น ซ งจะกระทาโดยคณะกรรมการดาเน นการจ ดซ อจ ดจางหร อเจาหนาท คนใด คนหน งก ได องค ประกอบ องค ประช ม และหนาท ของผ ร บผ ดชอบการดาเน นการจ ดซ อจ ดจาง ใหเป นไป ตามระเบ ยบท คณะกรรมการนโยบายกาหนด คาตอบแทนผ ร บผ ดชอบการด าเน นการจ ดซ อจ ดจางตามวรรคหน ง ใหเป นไปตามท กระทรวงการคล งกาหนด มาตรา ๖๑ ใหหนวยงานของร ฐจ ดทาประกาศและเอกสารเช ญชวนใหทราบเป นการท วไปวา หนวยงานของร ฐจะดาเน นการจ ดซ อจ ดจางพ สด ใด ว น เวลา สถานท ย นขอเสนอ และเง อนไขอ นๆ ประกาศและเอกสารเช ญชวนตามวรรคหน ง ใหประกาศเผยแพรในระบบเคร อขายสารสนเทศ ของกรมบ ญช กลางและของหนวยงานของร ฐตามว ธ การท กรมบ ญช กลางกาหนด และใหป ดประกาศโดย เป ดเผย ณ สถานท ป ดประกาศของหนวยงานของร ฐน น ในการน หนวยงานของร ฐจะเผยแพรประกาศและ เอกสารเช ญชวนด งกลาว โดยว ธ การอ นดวยก ได พรอมท งใหสงประกาศและเอกสารเช ญชวนใหสาน กงาน การตรวจเง นแผนด นหร อสาน กงานการตรวจเง นแผนด นภ ม ภาค แลวแตกรณ ทราบดวย หล กเกณฑ ว ธ การ และรายละเอ ยดการจ ดทาประกาศและเอกสารเช ญชวน รวมถ งระยะเวลา การประกาศเช ญชวน ใหเป นไปตามระเบ ยบท คณะกรรมการนโยบายกาหนด มาตรา ๖๒ ภายใตบ งค บมาตรา ๖๑ ใหหนวยงานของร ฐประกาศรายละเอ ยดขอม ลราคา กลางและการค านวณราคากลางในระบบเคร อขายสารสนเทศของกรมบ ญช กลาง ตามว ธ การท กรมบ ญช กลางกาหนด และในประกาศและเอกสารเช ญชวนใหเขารวมการจ ดซ อจ ดจางดวย มาตรา ๖๓ ภายใตบ งค บมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ผ ท จะเขาย นขอเสนอในการจ ดซ อ จ ดจางของหนวยงานของร ฐ อยางนอยตองม ค ณสมบ ต ด งตอไปน (๑) ม ความสามารถตามกฎหมาย (๒) ไมเป นบ คคลลมละลาย (๓) ไมอย ระหวางเล กก จการ

17 ๑๗ (๔) ไมเป นบ คคลซ งอย ระหวางถ กระง บการย นขอเสนอหร อทาส ญญาก บหนวยงานของร ฐ ตามมาตรา ๑๐๑ (๕) ไมเป นบ คคลซ งถ กแจงเว ยนช อใหเป นผ ท งงานของหนวยงานของร ฐตามมาตรา ๑๐๔ ใหหนวยงานของร ฐกาหนดเป นเง อนไขในประกาศและเอกสารเช ญชวนวา ผ ท จะเขาย น ขอเสนอตองแสดงหล กฐานถ งข ดความสามารถและความพรอมท ตนม อย ในว นย นขอเสนอดวย มาตรา ๖๔ ในการพ จารณาค ดเล อกขอเสนอ ใหหนวยงานของร ฐดาเน นการโดยพ จารณาถ ง ประโยชน สาธารณะและว ตถ ประสงค ของการใชงานเป นสาค ญ โดยใหคาน งถ งเกณฑ ด งตอไปน (๑) ตนท นของพ สด น นตลอดอาย การใชงาน (๒) มาตรฐานของส นคาหร อบร การ (๓) บร การหล งการขาย (๔) พ สด ท ร ฐตองการสงเสร มหร อสน บสน น (๕) การประเม นผลการปฏ บ ต งานของผ ประกอบการ (๖) ราคา (๗) เกณฑ อ นท กาหนดในกฎกระทรวง พ สด ท ร ฐตองการสงเสร มหร อสน บสน นตาม (๔) ใหเป นไปตามท กาหนดในกฎกระทรวง ในการพ จารณาค ดเล อกขอเสนอตามวรรคหน ง หนวยงานของร ฐอาจเล อกใชเกณฑ ใดเกณฑ หน งหร อหลายเกณฑ ก ได ประกอบก บเกณฑ ราคา และตองกาหนดนาหน กของแตละเกณฑ ใหช ดเจนดวย แตหากหนวยงานของร ฐไมอาจเล อกใชเกณฑ อ นประกอบและจาเป นตองใชเกณฑ เด ยวในการพ จารณา ค ดเล อก ใหใชเกณฑ ราคา เม อพ จารณาข อเสนอประกอบก บเกณฑ ท หนวยงานของร ฐใช ในการพ จารณาแล ว การพ จารณาเล อกขอเสนอใหจ ดเร ยงลาด บตามคะแนน ขอเสนอใดท ม คะแนนส งส ดใหหนวยงานของร ฐ เล อกขอเสนอของผ ย นขอเสนอรายน น ใหหนวยงานของร ฐประกาศเกณฑ ท ใชในการพ จารณาค ดเล อกและนาหน กของแตละเกณฑ ไวในประกาศและเอกสารเช ญชวนใหเขารวมการจ ดซ อจ ดจางดวย มาตรา ๖๕ ใหหนวยงานของร ฐประกาศผลผ ชนะการจ ดซ อจ ดจางและเหต ผลสน บสน น ในระบบเคร อขายสารสนเทศของกรมบ ญช กลางและของหนวยงานของร ฐตามว ธ การท กรมบ ญช กลาง กาหนด และใหป ดประกาศโดยเป ดเผย ณ สถานท ป ดประกาศของหนวยงานของร ฐน น มาตรา ๖๖ หนวยงานของร ฐอาจประกาศยกเล กการจ ดซ อจ ดจางท ไดดาเน นการไปแลวได ในกรณ ด งตอไปน (๑) หนวยงานของร ฐน นไมไดร บการจ ดสรรเง นงบประมาณท จะใชในการจ ดซ อจ ดจาง หร อ เง นงบประมาณท ไดร บการจ ดสรรไมเพ ยงพอท จะดาเน นการจ ดซ อจ ดจางน นตอไป (๒) ม การกระท าท เข าล กษณะเป นการสมยอมก นในการเสนอราคา ตามระเบ ยบท คณะกรรมการนโยบายกาหนด

18 ๑๘ (๓) การด าเน นการตามกระบวนการจ ดซ อจ ดจางตอไปอาจกอใหเก ดความเส ยหายแก หนวยงานของร ฐ หร อกระทบตอประโยชน สาธารณะ (๔) กรณ อ นท กาหนดในกฎกระทรวง เม อม การยกเล กการจ ดซ อจ ดจาง ใหหนวยงานของร ฐแจงใหผ ประกอบการซ งมาร บหร อซ อ เอกสารเช ญชวนท กรายเพ อทราบถ งเหต ผลท ตองยกเล กการจ ดซ อจ ดจางคร งน น ประกาศตามวรรคหน ง ใหประกาศในระบบเคร อขายสารสนเทศของกรมบ ญช กลางและของ หนวยงานของร ฐตามว ธ การท กรมบ ญช กลางกาหนด และใหป ดประกาศโดยเป ดเผย ณ สถานท ป ดประกาศ ของหนวยงานของร ฐน น ในการน หนวยงานของร ฐจะเผยแพรประกาศด งกลาว โดยว ธ การอ นดวยก ได มาตรา ๖๗ รายละเอ ยดกระบวนการและข นตอนการจ ดซ อจ ดจางพ สด ท ไมไดบ ญญ ต ไวใน หมวดน ใหเป นไปตามระเบ ยบท คณะกรรมการนโยบายกาหนด หมวด ๗ การจางท ปร กษา มาตรา ๖๘ การจางท ปร กษาอาจกระทาไดโดยว ธ ด งตอไปน (๑) ว ธ ประกาศเช ญชวนท วไป ไดแก การท หนวยงานของร ฐเช ญชวนท ปร กษาท วไปท ม ค ณสมบ ต ตรงตามเง อนไขท หนวยงานของร ฐกาหนดใหเขาย นขอเสนอ (๒) ว ธ ค ดเล อก ไดแก การท หนวยงานของร ฐเช ญชวนเฉพาะท ปร กษาท ม ค ณสมบ ต ตรง ตามท กาหนดซ งตองไมนอยกวาสามรายใหเขาย นขอเสนอ เวนแตในงานน นม ท ปร กษาท ม ค ณสมบ ต ตรง ตามท กาหนดนอยกวาสามราย (๓) ว ธ เฉพาะเจาะจง ไดแก การท หนวยงานของร ฐเช ญชวนท ปร กษาท ม ค ณสมบ ต ตรงตามท กาหนดรายใดรายหน งใหเขาย นขอเสนอ หร อใหเขามาเจรจาตอรองราคาก บหนวยงานของร ฐโดยตรง ด งตอไปน มาตรา ๖๙ การจางท ปร กษาใหหนวยงานของร ฐเล อกใชว ธ ใดว ธ หน ง ตามหล กเกณฑ (๑) การจางท ปร กษาโดยว ธ ประกาศเช ญชวนท วไป ใหใชก บงานท ไมย งยากซ บซอน และม ท ปร กษาซ งสามารถทางานน นไดเป นการท วไป (๒) การจางท ปร กษาโดยว ธ ค ดเล อก ใหกระทาไดในกรณ ด งตอไปน (ก) ใชว ธ ประกาศเช ญชวนท วไปแลว แตไมม ผ ย นขอเสนอ หร อขอเสนอน นไมไดร บการ ค ดเล อก (ข) เป นงานท ม ความย งยากซ บซอน หร องานท ม ล กษณะพ เศษ ซ งม ท ปร กษาในงานท จะ จางน นจานวนจาก ด (๓) การจางท ปร กษาโดยว ธ เฉพาะเจาะจง ใหกระทาไดในกรณ ด งตอไปน (ก) ใชท งว ธ ประกาศเช ญชวนท วไปและว ธ ค ดเล อก หร อใชว ธ ค ดเล อกแลว แตไมม ผ ย น ขอเสนอ หร อขอเสนอน นไมไดร บการค ดเล อก

19 ๑๙ (ข) การจางท ม วงเง นคาจางคร งหน งไมเก นวงเง นตามท กาหนดในกฎกระทรวง (ค) เป นงานท จ าเป นตองใหท ปร กษารายเด มทาตอจากงานท ไดทาไวแลวเน องจาก เหต ผลทางเทคน ค (ง) เป นงานท ม ความจาเป นเรงดวนหร อท เก ยวก บความม นคงของชาต หากลาชาจะ เส ยหายแกราชการหร อความม นคงของชาต (ฉ) งานอ นท กาหนดในกฎกระทรวง คณะกรรมการนโยบายอาจออกระเบ ยบ เพ อกาหนดรายละเอ ยดเพ มเต มไดตามความจาเป น เพ อประโยชน ในการดาเน นการ มาตรา ๗๐ กระบวนการจางท ปร กษาในหมวดน ดวยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ในระบบ เคร อขายสารสนเทศของกรมบ ญช กลาง ใหเป นไปตามระเบ ยบท คณะกรรมการนโยบายกาหนด มาตรา ๗๑ ท ปร กษาท จะเขารวมการเสนองานก บหนวยงานของร ฐ ตองเป นท ปร กษาท ไดข น ทะเบ ยนไวก บศ นย ขอม ลท ปร กษา กระทรวงการคล ง เวนแตจะม หน งส อร บรองวาไมม ท ปร กษาเป นผ ให บร การในงานท จางน น หร อเป นการจางท ปร กษาของหนวยงานของร ฐในตางประเทศ ว ธ การย นขอข นทะเบ ยนท ปร กษา และอ ตราคาธรรมเน ยมการขอข นทะเบ ยน ใหเป นไปตามท กาหนดในกฎกระทรวง ในกรณ ท เห นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจกาหนดหล กเกณฑ การข นทะเบ ยนท ปร กษา ไวเป นอยางอ นก ได มาตรา ๗๒ ในการดาเน นการจางท ปร กษาแตละคร ง ใหผ ม อานาจแตงต งคณะกรรมการ ดาเน นการจางท ปร กษา เพ อร บผ ดชอบในการดาเน นการจางท ปร กษาน น องค ประกอบ องค ประช ม และหนาท ของคณะกรรมการดาเน นการจางท ปร กษา ใหเป นไป ตามระเบ ยบท คณะกรรมการนโยบายกาหนด คาตอบแทนคณะกรรมการด าเน นการจ างท ปร กษาตามวรรคหน ง ให เป นไปตามท กระทรวงการคล งกาหนด มาตรา ๗๓ ในการพ จารณาค ดเล อกขอเสนอ ใหหนวยงานของร ฐดาเน นการโดยพ จารณาถ ง ความค มคาและว ตถ ประสงค ของการจางท ปร กษาเป นสาค ญ โดยใหคาน งถ งเกณฑ ด งตอไปน (๑) ประสบการณ ของท ปร กษา (๒) ว ธ การบร หารและว ธ การปฏ บ ต งาน (๓) จานวนบ คลากร (๔) ประเภทของท ปร กษาท ร ฐตองการสงเสร มหร อสน บสน น (๕) ขอเสนอทางดานการเง น (๖) เกณฑ อ นท กาหนดในกฎกระทรวง

20 กฎกระทรวง ๒๐ ประเภทของท ปร กษาท ร ฐตองการสงเสร มหร อสน บสน นตาม (๔) ใหเป นไปตามท กาหนดใน มาตรา ๗๔ ภายใตบ งค บมาตรา ๗๓ ในการพ จารณาค ดเล อกขอเสนอ ใหเป นไปตามเกณฑ ในการพ จารณาและการใหนาหน ก ด งตอไปน (๑) กรณ การจางท ปร กษาเพ อดาเน นงานประจาหร องานท ม มาตรฐานเช งค ณภาพตามหล ก ว ชาช พอย แลว ใหหนวยงานของร ฐค ดเล อกผ ย นขอเสนอท ผานเกณฑ ดานค ณภาพซ งเสนอราคาต าส ด (๒) กรณ การจางท ปร กษาท ไมซ บซอน หร อเป นไปตามมาตรฐานของหนวยงานของร ฐ ให หนวยงานของร ฐค ดเล อกผ ย นขอเสนอท ผานเกณฑ ดานค ณภาพและไดคะแนนรวมดานค ณภาพและดาน ราคามากท ส ด (๓) กรณ การจางท ปร กษาท ม ความซ บซอน ใหหนวยงานของร ฐค ดเล อกผ ย นขอเสนอท ได คะแนนดานค ณภาพมากท ส ด เพ อประโยชน ในการพ จารณาค ดเล อกขอเสนอตามวรรคหน ง คณะกรรมการนโยบายอาจออก ระเบ ยบ เพ อกาหนดรายละเอ ยดเพ มเต มไดตามความจาเป น มาตรา ๗๕ การจ ดทาประกาศเช ญชวนท ปร กษาใหเขารวมการย นขอเสนอ และการประกาศ ผลผ ชนะการจางท ปร กษา ใหนาความในมาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๕ มาใชบ งค บโดยอน โลม มาตรา ๗๖ รายละเอ ยดกระบวนการและข นตอนการจางท ปร กษาท ไมไดบ ญญ ต ไวใน หมวดน ใหเป นไปตามระเบ ยบท คณะกรรมการนโยบายกาหนด หมวด ๘ การจางออกแบบและควบค มงาน มาตรา ๗๗ การจางออกแบบและควบค มงานอาจกระทาไดโดยว ธ ด งตอไปน (๑) ว ธ ประกาศเช ญชวนท วไป (๒) ว ธ ค ดเล อก (๓) ว ธ เฉพาะเจาะจง (๔) ว ธ ประกวดแบบ มาตรา ๗๘ ว ธ ประกาศเช ญชวนท วไป ใหใชก บงานจางท ม ล กษณะไมซ บซอน และม วงเง น งบประมาณคากอสรางตามท กาหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๗๙ ว ธ ค ดเล อก เป นงานจางท หนวยงานของร ฐเช ญชวนผ ใหบร การท ม ค ณสมบ ต ตรง ตามท กาหนดไมนอยกวาสามรายใหเขาย นขอเสนอ โดยคาน งถ งฐานะทางน ต บ คคล ค ณว ฒ และประว ต การทางาน จานวนสถาปน กและหร อว ศวกรท ประจาและไมประจา หล กฐานแสดงผลงานท ไดเคยปฏ บ ต

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ จ ดท าโดย ผ องพรรณ ก นธ ยะ เจ าหน าท บร หารงานท วไปช านาญการพ เศษ ห วหน าสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ 2555 ค านา ค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

8. ความเห นอ น ๆ เก ยวก บผ "สม คร

8. ความเห นอ น ๆ เก ยวก บผ สม คร แบบ บว.3 หน งส อร บรองค ณสมบ ต ของผ สม คร ---------------- 1. ช อ สก ล (นาย/นาง/นางสาว). 2. สม ครสาขาว ชา..รห สสาขาว ชา 3. กล มว ชา (ถ"าม )... 4. ว น เด อน ป( ท ออกหน งส อร บรอง... 5. ช อผ "ร บรอง..ท อย

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ

แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ ดหารถประจาตาแหน ง ว ตถ ประสงค การตรวจสอบ 1. เพ อให ทราบว าหน วยร

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

พระราชกฤษฎ กา หล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎ กา หล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 พระราชกฤษฎ กา ว าด วย หล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 1 JIM. Admin. 51 เจตนารมณ ของการบร หารก จการบ านเม องท ด เพ อประโยชน ส ขของประชาชน เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ม ประส ทธ ภาพและเก

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556

บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556 ค ม อบร หาร บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556 ------------------------------------------------------------------------------- กองบร หารงานว จ ยและประก

More information

เอกสารการร บฟ งความค ดเห น

เอกสารการร บฟ งความค ดเห น ร าง พระราชบ ญญ ต ว ตถ อ นตราย (ฉบ บท.. ) พ.ศ.......... โดยท เป นการสมควรแก ไขเพ มเต มกฎหมายว าด วยว ตถ อ นตราย พระราชบ ญญ ต น ม บทบ ญญ ต บางประการเก ยวก บการจ าก ดส ทธ และเสร ภาพของบ คคล ซ งมาตรา ๒๙ ประกอบก

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา

ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา 8.5 น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจ ผลการบร หารการจ ดการศ กษา มาตรฐาน/ต วช ว ด การด าเน นงาน/ผลการด

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร หน า ๑ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการเง นก เพ อการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการทร พยากรน า และระบบขนส งทางถนน ระยะเร งด วน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยท คณะร ฐมนตร ได อน ม ต ให กระทรวงการคล งก เง นเพ อพ ฒนาเศรษฐก

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

บ นท กข อความ เร อง รายงานผลการเป ดซองสอบราคาจ างส งตรวจว เคราะห ทางพยาธ ว ทยา

บ นท กข อความ เร อง รายงานผลการเป ดซองสอบราคาจ างส งตรวจว เคราะห ทางพยาธ ว ทยา บ นท กข อความ ส วนราชการ รพ.รร.จปร. (โทร.๖๒๗๘๕) ท กห ๐๔๖๐.๖.๑.๖/ ว นท เร อง รายงานผลการเป ดซองสอบราคาจ างส งตรวจว เคราะห ทางพยาธ ว ทยา เร ยน อ างถ ง ๑. ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ.๒๕๓๕ และท

More information

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

/15.1.1.1 งานบร หารท วไป

/15.1.1.1 งานบร หารท วไป 15. สาน กอ ตสาหกรรมไม ม หน าท ความร บผ ดชอบ ด งต อไปน (1) วางระบบ พ ฒนาเทคโนโลย และเคร องม อในการแปรร ปผลผล ตจากไม เย อใย และไม ในระบบการใช ประโยชน ไม อย างครบวงจร (2) วางแผนการลงท นและบร หารจ ดการ เพ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

ประเด นการประเม น มคกส และหล กฐานการตรวจประเม น

ประเด นการประเม น มคกส และหล กฐานการตรวจประเม น สถาบ นพ ฒนาการดาเน นการต อส ตว เพ องานทางว ทยาศาสตร (สพสว.) สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) Institute of Animal for Scientific Purposes Development (IAD) National Research Council of Thailand (NRCT)

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ.

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. หน า ๒๐ ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยท คณะกรรมการการเล อกต งเป นองค กรอ สระตามร ฐธรรมน

More information

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5.

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. การกาหนดคาบ งค บ 6. ต วอย างคาพ พากษาท น าสนใจ ความหมายของ คด ปกครองทางส

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

หน วยงาน, ต าแหน ง, ระด บ หน าท และความร บผ ดชอบ รห สหน าท

หน วยงาน, ต าแหน ง, ระด บ หน าท และความร บผ ดชอบ รห สหน าท หน าท และความร บผ ดชอบของต าแหน งในส าน กงานสรรพากรพ นท ในต างจ งหว ด หน วยงาน, ต าแหน ง, ระด บ หน าท และความร บผ ดชอบ รห สหน าท ส าน กงานสรรพากรพ นท ในต างจ งหว ด เจ าหน าท บร หารงานสรรพากร 8 ปฏ บ ต งานในฐานะสรรพากรพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information