ASPS Fundamental Update

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ASPS Fundamental Update"

Transcription

1 ว นอ งคารท 18 ส งหาคม พ.ศ ASPS Fundamental Update AAV (ซ อ): กล บมาอย ในจ ดน าลงท น AOT (ซ อ ): ระยะยาวด ด ข น หล งแผนขยายสนามบ นค บหน า ASK (ซ อ): Defensive ปลอดภ ยไร ก งวล BCH (ขาย): ก าไร 2Q58 ย งไม เห นส ญญาณฟ นต วช ดเจน BJCHI (ซ อ): ก าไรคร งป หล ง จะกล บมาเต บโตอย างม น ยส าค ญ BMCL (ถ อ ): ปร บเพ มค าแนะน าเป น ถ อ BR (ซ อ): ยามน ต องเป ดเท าน น DTAC (ถ อ): ขย บกลย ทธ โต ค แข ง ช วยให เก งก าไรได ช วงส นๆ GCAP (ถ อ): เมฆหมอกย งปกคล มธ รก จ GUNKUL (ซ อ): แค ประเด นสะก ดด านจ ตว ทยา ITD (ขาย): ผลงานย งคงน าผ ดหว ง LIT (ถ อ): PER เก อบ 20 เท าแล ว บร การใหม สายงานว จ ย ASPS "ASPS Exclusive Portfolio Clinic" เป นการให ค าปร กษาเก ยวก บบร หาร และจ ดการพอร ตลงท น โดยจะเป ด โอกาสให ผ สนใจท กรายสามารถ ส ง รายละเอ ยดพอร ต พร อมร บ ค าแนะน า โดยไม ค ดค าใช จ าย สนใจต ดต อพร อมส งรายละเอ ยดมาท Tel: ประก ต ส ร ว ฒนเกต เลขทะเบ ยนน กว เคราะห และ ROBINS (ซ อ): ซ อขาย ณ ระด บต าเป นล าด บต นๆ ในกล มฯ SAMART (ซ อ): ราคาปร บต วลงแรงกว าแรงกดด นทางพ นฐาน SAMTEL (ซ อ): น าหน กก าไรอย ท คร งป หล ง SIM (ถ อ): ย งไม น าเข าซ อลงท น SINGER (ซ อ): อย ในช วงผน กพล ง JMART และสหพ ฒน ฯ SIRI (ซ อ): แนวโน ม 3Q58 พ คส ดของป STPI (ซ อ): ราคาห นย งไม ได สะท อนศ กยภาพท แท จร งของบร ษ ท SYNTEC (ซ อ): ม ด มากกว าท เห น ท องเท ยว/โรงแรม(เท าตลาด ): แรงระเบ ดสะเท อนการท องเท ยว..หล กเล ยงลงท นช วงส น ขนส งทางอากาศ (เท าตลาด): ระยะส น เล ยงลงท นไปก อน ข อม ลในเอกสารฉบ บน รวบรวมมาจากแหล งข อม ลท น าเช อถ อ อย างไรก ด บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม สามารถท จะย นย นหร อร บรองความถ กต องของข อม ลเหล าน ได ไม ว าประการใด ๆ บทว เคราะห ใน เอกสารน จ ดท าข นโดยอ างอ งหล กเกณฑ ทางว ชาการเก ยวก บหล กการว เคราะห และม ได เป นการช น า หร อเสนอแนะให ซ อหร อขายหล กทร พย ใด ๆ การต ดส นใจซ อหร อขายหล กทร พย ใด ๆ ของผ อ าน ไม ว าจะเก ดจากการ อ านบทความในเอกสารน หร อไม ก ตาม ล วนเป นผลจากการใช ว จารณญาณของผ อ าน โดยไม ม ส วนเก ยวข องหร อพ นธะผ กพ นใด ๆ ก บ บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม ว ากรณ ใด "ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research 2015"

2

3 "ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research 2015" Company Update ว นอ งคารท 18 ส งหาคม พ.ศ ก นก ลเอ นจ เน ยร ง GUNKUL แค ประเด นสะก ดด านจ ตว ทยา แนะน า : ซ อ ผ บร หารช แจงความเห นของท ปร กษาอย ภายใต หล กความระม ดระว งเก นไป หากเท ยบ ก บโครงการอ นๆของ GUNKUL ราคาห นปร บฐานบนความก งวลด านลบมากเก นไป เป นโอกาสท ด ในการสะสมเพ อลงท นระยะยาวอ กคร ง ท ปร กษาอ สระให ความเห นผ ถ อห นไม ควรอน ม ต ลงท นรางเง น วานน ได เก ดประเด นท ทางกลต.ได แจ งเต อนต อน กลงท นเพ อทราบผลการศ กษาของท ปร กษาทางการ เง นอ สระ (IFA) ท ให ความเห นต อผ ถ อห นของ GUNKUL ว าไม ควรออกเส ยงเพ อลงมต อน ม ต ลงท นใน โครงการโรงไฟฟ าพล งงานแสงอาท ตย รางเง น ท ได ร บใบอน ญาตซ อขายไฟฟ าจ านวน 11 โครงการ ก าล งการผล ตรวม 87 เมกะว ตต (ซ งฝ ายว จ ยได รวมไว แล วในประมาณการป จจ บ น) เน องจากการ ประเม นของท ปร กษาฯภายใต หล กความระม ดระว งด วยการพ จารณาปร มาณค าพล งงานไฟฟ าส ทธ ท ผล ตได ต อป ท ความเช อม น 90 (P90) ประกอบก บการค านวณตามทฤษฎ CAPM พบว าอ ตรา ผลตอบแทนของผ ถ อห นท ได ร บจากการด าเน นโครงการรางเง นเท าก บ 11.63% ต ากว าอ ตรา ผลตอบแทนท คาดหว งของผ ถ อห นทางทฤษฎ ท เท าก บ 13.35% บร ษ ทช แจงต วเลข conservative ไป และย งคงเด นหน าอน ม ต ลงท นต อ จากการสอบถามไปย งผ บร หารบร ษ ทฯถ งประเด นด งกล าวพบว า ทางคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบร ษ ทฯย งคงม มต เห นชอบอน ม ต ให GUNKUL เข าซ อห นในบร ษ ทอ นฟ น ท อ ลเทอร เนท ฟ เอ นเนอร ย จ าก ด ส ดส วน 67% ซ งถ อห นอย ในบร ษ ทรางเง น โซล ช น จ าก ด เน องจากหล กๆเห นว าการประกอบธ รก จโรงไฟฟ าพล งงานแสงอาท ตย ของ GUNKUL ในช วงท ผ านมา จ านวน 13 โครงการ บร ษ ทฯสามารถบร หารจ ดการให ได ร บค าพล งงานเป นหน วยไฟฟ าท จ าหน ายได ท ระด บความเช อม น 50 (P50) ท กโครงการ ด งน นหากพ จารณาปร มาณค าพล งงานไฟฟ า ส ทธ ท ผล ตได ณ ระด บ P50 พบว าอ ตราผลตอบแทนของผ ถ อห นท ได ร บจากการด าเน นโครงการราง เง นเท าก บ 14.19% ซ งมากกว าอ ตราผลตอบแทนท คาดหว งของผ ถ อห นทางทฤษฎ ท 13.35% อย างไร ก ตามฝ ายว จ ยแนะน าให น กลงท นใช ข อม ลมาพ จารณาเปร ยบเท ยบเป นกรณ ศ กษาเพ อเป นม มมองใน แง Downside ของโครงการท อาจเก ดข นได ในท กโครงการ ราคาห นท อ อนต ว ถ อเป นโอกาสด ในการเข าลงท น ฝ ายว จ ยประเม นม ลค าพ นฐานส นป 2558 (DCF) เท าก บ บาทต อห น คงค าแนะน าซ อ โดยเช อ ว าราคาห นท ปร บต วลดลงในช วงท ผ านมากว า 15% สะท อนป จจ ยลบต างๆท เก ดข นในระด บหน งจนม Downside ท จ าก ดแล ว อ กท งหากพ จารณาแนวโน มก าไรในระยะยาวย งคงเห นการเต บโตโดดเด น และต อเน อง ซ งสามารถห กล าง Dilution Effect ท เก ดข นจากการเพ มท นได Key Data FY: ป ด 31 ธ.ค. FY56A FY57A FY58F FY59F FY60F ยอดขาย 2,003 2,963 5,900 4,070 5,979 ก าไรส ทธ ,125 1,595 EPS (บาท) Norm EPS PER (เท า) DPS (บาท) Dividend Yield (%) 1.8% 0.9% 0.7% 0.9% 1.3% BVS (บาท) PBV (เท า) ROE (%) 28.3% 16.2% 10.5% 13.8% 17.3% จ านวนห น (ล านห น) ,283 1,375 1,375 ท มา : ASPS ราคาป จจ บ น (บาท): ราคาเป าหมาย (บาท): Upside : 48.8% Dividend Yield : 0.7% Total Return : 49.5% ม ลค าตลาด (ล านบาท): 23, CG Score: Technical Chart นล นร ตน ก ตต ก าพลร ตน เลขทะเบ ยนน กว เคราะห : ข อม ลในเอกสารฉบ บน รวบรวมมาจากแหล งข อม ลท น าเช อถ อ อย างไรก ด บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม สามารถท จะย นย นหร อร บรองความถ กต องของข อม ลเหล าน ได ไม ว าประการใดๆ บทว เคราะห ในเอกสารน จ ดท าข นโดยอ างอ งหล กเกณฑ ทางว ชาการเก ยวก บหล กการว เคราะห และม ได เป นการช น า หร อเสนอแนะให ซ อหร อขายหล กทร พย ใดๆ การต ดส นใจซ อหร อขายหล กทร พย ใดๆ ของผ อ าน ไม ว าจะเก ดจากการอ านบทความใน เอกสารน หร อไม ก ตาม ล วนเป นผลจากการใช ว จารณญาณของผ อ าน โดยไม ม ส วนเก ยวข องหร อพ นธะผ กพ นใดๆ ก บ บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม ว ากรณ ใด "ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research 2015"

4 ท ปร กษาอ สระให ความเห นผ ถ อห นไม ควรอน ม ต ลงท นรางเง น วานน ได เก ดประเด นท ทางกลต.ได แจ งเต อนต อน กลงท นเพ อทราบผลการศ กษาของท ปร กษาทางการ เง นอ สระ (IFA) ท ให ความเห นต อผ ถ อห นของ GUNKUL ว าไม ควรออกเส ยงเพ อลงมต อน ม ต ลงท นใน โครงการก อสร างโรงไฟฟ าพล งงานแสงอาท ตย รางเง น ท ได ร บใบอน ญาตซ อขายไฟฟ าจ านวน 11 โครงการ ก าล งการผล ตรวม 87 เมกะว ตต (ซ งฝ ายว จ ยได รวมไว แล วในประมาณการป จจ บ น) ผ าน การซ อห นสาม ญของบร ษ ท อ นฟ น ท อ ลเทอร เนท ฟ เอ นเนอร ย จ าก ด (IAE) ในส ดส วน 67% (ซ ง IAE ถ อห นในบร ษ ทรางเง น โซล ช น จ าก ด 99.98% ของท นจดทะเบ ยน) เน องจากการประเม นของท ปร กษาทางการเง นอ สระภายใต หล กความระม ดระว งด วยการพ จารณาปร มาณค าพล งงานไฟฟ าส ทธ ท ผล ตได ต อป ท ความเช อม น 90 (P90) ประกอบก บการค านวณตามทฤษฎ CAPM (Capital Assets Pricing Model) พบว าอ ตราผลตอบแทนของผ ถ อห นท ได ร บจากการด าเน นโครงการรางเง นเท าก บ 11.63% ต ากว าอ ตราผลตอบแทนท คาดหว งของผ ถ อห นทางทฤษฎ ท เท าก บ 13.35% บร ษ ทช แจงต วเลข conservative ไป และย งคงเด นหน าอน ม ต ลงท นต อ จากการสอบถามไปย งผ บร หารบร ษ ทฯถ งประเด นด งกล าวพบว า ทางคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบร ษ ทฯย งคงม มต เห นชอบอน ม ต ให GUNKUL เข าซ อห นในบร ษ ทอ นฟ น ท อ ลเทอร เนท ฟ เอ นเนอร ย จ าก ด ส ดส วน 67% ซ งถ อห นอย ในบร ษ ทรางเง น โซล ช น จ าก ด เน องจากเห นว า 1) การประกอบธ รก จโรงไฟฟ าพล งงานแสงอาท ตย ของ GUNKUL ในช วงท ผ านมา จ านวน 13 โครงการ (ด าเน นการผล ตเช งพาณ ชย แล วท กโครงการ) บร ษ ทฯสามารถบร หารจ ดการให ได ร บค าพล งงานเป นหน วยไฟฟ าท จ าหน ายได ท ระด บความเช อม น 50 (P50) ท กโครงการ (อ างอ งรายงานการตรวจสอบปร มาณการด าเน นงานของ Mott MacDonald ซ งเป นท ปร กษาเทคน คของโครงการก อนหน าน ของ GUNKUL) ด งน นหากพ จารณาปร มาณค า พล งงานไฟฟ าส ทธ ท ผล ตได ณ ระด บ P50 พบว าอ ตราผลตอบแทนของผ ถ อห นท ได ร บจาก การด าเน นโครงการรางเง นเท าก บ 14.19% ซ งมากกว าอ ตราผลตอบแทนท คาดหว งของผ ถ อห นทางทฤษฎ ท 13.35% 2) การประเม นม ลค าอ ตราผลตอบแทนท คาดหว งของผ ถ อห นทางทฤษฎ ท เท าก บ 13.35% น น อ างอ งจากค าเฉล ยผลตอบแทนของกล มพล งงานทดแทนในตลาดช วงท ผ านมา ซ งส วน ใหญ ผลการด าเน นงานโครงการพล งงานแสงอาท ตย ท ผล ตเช งพาณ ชย แล วในป จจ บ นจะ เป นโครงการท ได ร บ Adder ท 8 และ 6.5 บาทต อหน วย ซ งต องยอมร บว าให อ ตรา ผลตอบแทนท ส งกว าการร บซ อไฟฟ าแบบ Feed in Tariff (FiT) ท 5.66 บาทต อหน วย ซ ง โครงการรางเง นถ อเป นโครงการแรกท เป นแบบ FiT ท ท าการศ กษาโดย IFA ด งน นการ เปร ยบเท ยบอาจไม เหมาะสมเท าท ควร อย างไรก ตามฝ ายว จ ยแนะน าให น กลงท นใช ข อม ลมาพ จารณาเปร ยบเท ยบเป นกรณ ศ กษาเพ อเป น ม มมองในแง Downside ของโครงการท อาจเก ดข นได ในท กโครงการ เพ มท น 12 ห นเด ม ได 2 ห นใหม + 1 warrant รายละเอ ยดของการเพ มท นจดทะเบ ยนม ด งน GUNKUL จะเพ มท นจดทะเบ ยนจ านวน ล าน ห น (พาร 1 บาท) เป น 1, ล านห น โดยแบ งการจ ดสรรเป น 2 ส วน ได แก 1) ผ ถ อห นเด มของ GUNKUL (Right Offering-RO) จ านวนไม เก น ล านห น ในอ ตราส วน 6 ห นเด มต อ 1 ห นใหม ท ราคา 22 บาทต อห น และ 2) รองร บการใช ส ทธ ตามใบส าค ญแสดงส ทธ ท จะซ อห นสาม ญเพ มท น

5 ของบร ษ ทฯท ออกและเสนอขายให แก ผ ถ อห นเด มท ม การจองซ อและช าระราคาตาม RO ข อ 1 โดย ก าหนดจ านวนไม เก น ล านห น ในอ ตราส วน 2 ห นใหม ต อ 1 หน วยใบส าค ญแสดงส ทธ (ท ราคา ใช ส ทธ 27 บาท อาย 2 ป ) โดยบร ษ ทฯจะข นเคร องหมาย XR และ XW ในว นท 25 ส.ค ท งน ว ตถ ประสงค หล กของการเพ มท นเพ อน าไปใช ในการลงท นในโรงไฟฟ าจ านวน 5 โครงการท GUNKUL ได ประกาศก อนหน าน ได แก โครงการโรงไฟฟ าพล งงานลม WED และ GNP โครงการละ 60 เมกะว ตต โรงไฟฟ าพล งงานลมโคราชว นด ฟาร ม 50 เมกะว ตต และโรงไฟฟ าโซลาร ในประเทศ ญ ป น 2 โครงการ GK Sendai และ GK Kimitsu ก าล งการผล ตรวม เมกะว ตต ซ งท ง 5 โครงการด งกล าวคาดจะต องใช เง นลงท นในส วนของ Equity ราว 8 พ นล านบาท แต จากการเพ มท น คร งน คาดจะได เง นท นราว 6 พ นล านบาท ซ งเม อรวมก บกระแสเง นสดจากก จการท คาดว าจะเก ดข น ใน 2 ป น คาดจะเพ ยงพอต อการลงท นโดยไม ม ป ญหาแต อย างใด ด งน นจะเป นการเป ดทางส าหร บ บร ษ ทฯท จะขยายการลงท นต อในอนาคตได อย างไรก ตามบร ษ ทฯได จ ดให ม การประช มว สาม ญผ ถ อห นในว นท 19 ส.ค เวลา น. ณ ห องแรนด บอลร ม ช น 3 โรงแรมด เอมเมอร ลด

6 การประเม นผลตอบแทนของท ปร กษาอ สระ ตารางแสดงการประเม นผลตอบแทนของกระแสเง นสดส ทธ ส วนของผ ถ อห นจากการลงท นในโครงการรางเง น จากการว เคราะห Sensitivity Analysis ตามค าพล งงานไฟฟ าส ทธ ท ผล ตได ต อป ท ความเช อม นร อยละ 50 ร อยละ 75 และร อยละ 90 และผลกระทบจากต นท นในการพ ฒนาโครงการส งกว าท ประมาณการ กรณ ต นท นโครงการ ม ลค าป จจ บ นส ทธ ของผ ถ อห น (NPV)(ล านบาท) อ ตราผลตอบแทนจาก การลงท นของผ ถ อห น (Equity IRR) (ร อยละ) ระยะเวลาค นท น(ป / เด อน) ม ลค าป จจ บ นส ทธ ของผ ถ อห น (NPV)(ล านบาท) อ ตราผลตอบแทนจาก การลงท นของผ ถ อห น (Equity IRR) (ร อยละ) ระยะเวลาค นท น (ป /เด อน) ม ลค าป จจ บ นส ทธ ของผ ถ อห น (NPV)(ล านบาท) อ ตราผลตอบแทนจาก การลงท นของผ ถ อห น (Equity IRR) (ร อยละ) ระยะเวลาค นท น (ป /เด อน) ค าความเช อม นร อยละ 50 ค าความเช อม นร อยละ 75 ค าความเช อม นร อยละ 90 ตามประมาณการ % 6 ป 11 เด อน % 7 ป 10 เด อน % 9 ป 2เด อน ส งกว าประมาณการร อยละ % 7 ป 8 เด อน % 8 ป 9 เด อน % 11 ป 9 เด อน ส งกว าประมาณการร อยละ % 8 ป 1 เด อน % 10 ป 7 เด อน % 16 ป 8 เด อน ท มา : GUNKUL การประเม นผลตอบแทนของท ปร กษาอ สระ ส ญญา PPA ของโครงการรางเง นฯ ความน าจะเป น พล งงานไฟฟ าท ผล ตได ต อป (เม กะว ตต -ช วโมง/ป ) พล งงานไฟฟ าท ผล ตได ใน 25 ป (เม กะว ตต -ช วโมง/ป ) P50 9,979-11, , ,069 P75 9,623-11, , ,288 P90 9,302-11, , ,193 P99 8,751-10, , ,914 ท มา : GUNKUL ท มา : GUNKUL สร ปต วเลขส าค ญทางการเง นห นกล มพล งงานทดแทน ความเส ยงของ GUNKUL 1) การหย ดฉ กเฉ นของโรงไฟฟ า (Unplanned shutdown) Close (B) 2558F 2559F 2) ความเส ยงในการก อสร าง (Construction risk) ซ งอาจท าให การผล ตเช ง 17-Aug-15 EPS PER PBV EPS PER PBV TSE พาณ ชย ไม เป นไปตามแผน GUNKUL ) การประกาศผลผ ท ได ร บค ดเล อกโครงการโซลาร จากภาคร ฐล าช า ส งผล EA ให การเด นหน าท งโครงการผล ตไฟฟ าโซลาร ฟาร มค างท อเด มและ TPCH โครงการก อสร าง (EPC) ช ากว าก าหนด ท าให ประมาณการก าไรท ฝ าย DEMCO ว จ ยคาดไว ไม เป นไปตามคาด SPCG* SOLAR* ) การเซ นส ญญาโครงการใหม ๆล าช ากว าก าหนด ส งผลให อาจเก ดการ ชะลอในการก อสร าง ท าให ต องเล อนระยะเวลาการร บร รายได อออกไป ท มา : ASPS/ Bloomberg* ท มา : ASPS

7 ประมาณการก าไรส ทธ ป ของ GUNKUL งบก าไรขาดท น (ล านบาท) งบกระแสเง นสด (ล านบาท) Equity Talk ส นส ด 31 ธ.ค F 2559F 2560F ส นส ด 31 ธ.ค F 2559F 2560F รายได จากการขายและบร การ 2,963 6,000 4,120 6,029 กระแสเง นสดจากการด าเน นงาน ต นท นขายและบร การ 2,228 4,936 2,657 3,438 ก าไรส ทธ ,125 1,595 ก าไรข นต นรวม 735 1,064 1,463 2,591 ค าเส อมราคาและค าต ดจ าหน าย ค าใช จ ายในการขายและบร หาร ,153 รายการเปล ยนแปลงท ไม กระทบเง นสด (255) ดอกเบ ยจ าย เพ ม/ลด จากก จกรรมการด าเน นงาน (86) (149) 650 (1,011) ส วนแบ งก าไรจากบร ษ ทร วม ,000 1,027 กระแสเง นสดจากการด าเน นงานส ทธ ,171 1,494 รายได อ น ก าไรส ทธ ก อนห กภาษ ,583 2,076 กระแสเง นสดจากการลงท น ภาษ เง นได เพ ม/ลด จากการลงท นระยะส นและเก ยวข อง (71) ก าไรส ทธ ก อนรายการพ เศษ ,125 1,595 เพ ม/ลด จากส นทร พย ถาวร (269) (3,614) (4,050) (16,228) ก าไร/ขาดท นจาก Fx กระแสเง นสดจากการลงท นส ทธ (792) (1,740) (4,030) (16,208) รายการพ เศษอ น ๆ ก าไรส ทธ ,125 1,595 EPS กระแสเง นสดจากการจ ดหาเง น Norm EPS เพ ม/ลด เง นก 1,691 1,082 7,045 7,733 เพ ม/ลด ท นและส วนเก นม ลค าห น 97 3, การเต บโตของรายได 49% 286% -30% 201% เง นป นผลจ าย (25) (271) (394) (558) การเต บโตของก าไรส ทธ -38% 42% 45% 42% กระแสเง นสดจากการจ ดหาเง นส ทธ 1,763 4,030 6,743 7,175 อ ตราส วนก าไรข นต น 25% 18% 36% 43% อ ตราส วนก าไรส ทธ 18% 13% 27% 26% เพ ม/ลด เง นสดส ทธ 1,284 2,943 4,884 (7,538) งบก าไรขาดท นรายไตรมาส (ล านบาท) งบด ล (ล านบาท) 3Q57 4Q57 1Q58 2Q58 ส นส ด 31 ธ.ค F 2559F 2560F รายได จากงานขาย เง นสดและเท ยบเท าเง นสด 1,509 4,452 9,336 1,798 รายได จากงานร บเหมาก อสร าง ล กหน การค า ต นท นงานขายและร บเหมาก อสร าง ส นค าคงเหล อ ก าไรข นต นรวม ท ด น อาคาร และอ ปกรณ ส ทธ 913 4,500 8,155 23,473 ค าใช จ ายในการขายและบร หาร ส นทร พย รวม 7,259 12,297 20,227 28,055 ดอกเบ ยจ าย รายได อ น เจ าหน การค า ก าไรส ทธ ก อนห กภาษ หน ส นหม นเว ยนอ น ภาษ เง นได หน ส นระยะยาว 20 2,377 9,422 16,155 ก าไรส ทธ ก อนรายการพ เศษ หน ส นรวม 3,900 4,947 12,053 18,845 ก าไร/ขาดท นจาก Fx ก าไรส ทธ ท นท ช าระแล ว 880 1,283 1,375 1,375 ส วนเก นม ลค าห น 425 3,241 3,241 3,241 การเต บโตของรายได งานขายและงานร บเหมา 22% -4% -68% 363% ก าไรสะสม 1,958 2,462 3,193 4,230 การเต บโตของก าไรส ทธ 48% -49% -39% 267% ส วนของผ ถ อห น 3,360 7,351 8,175 9,212 อ ตราส วนก าไรข นต น 31% 21% 30% 26% อ ตราส วนก าไรส ทธ 23% 12% 22% 19% หน ส นและส วนของผ ถ อห น 7,259 12,297 20,227 28,055 อ ตราส วนทางการเง น สมมต ฐานในการท าประมาณการ ส นส ด 31 ธ.ค F 2559F 2560F ส นส ด 31 ธ.ค F 2559F 2560F อ ตราส วนท นหม นเว ยน Gross margin ของธ รก จจ าหน ายระบบไฟฟ า 28% 20% 20% 20% อ ตราส วนท นหม นเว ยนเร ว Gross margin ของธ รก จโรงไฟฟ า 50% 50% 50% 50% อ ตราส วนหม นเว ยนล กหน การค า (เท า) Gross margin ของธ รก จ EPC 20% 14% 13% 13% อ ตราส วนหม นเว ยนส นค าคงเหล อ (เท า) SG&A/Sales 13% 11% 18% 19% ผลตอบแทนจากส นทร พย เฉล ย (ROA) 8% 6% 6% 6% Total Installed Capacity (MW) ผลตอบแทนจากผ ถ อห นเฉล ย (ROE) 16% 11% 14% 17% หน ส นต อส วนผ ถ อห น ท มา : งบการเง น/ ASPS

8 Industry Update ว นอ งคารท 18 ส งหาคม พ.ศ กล มการท องเท ยว/โรงแรม TOURISM แรงระเบ ดสะเท อนการท องเท ยว..หล กเล ยงลงท นช วงส น น าหน ก :เท าก บตลาด ระเบ ดแยกราชประสงค กระทบการท องเท ยวร นแรง เน องจากบ นทอนความเช อม นต อ การเด นทางมาไทย จ งปร บลดค าแนะน าลงท นกล มฯ เป นเท าก บตลาด พร อมแนะน า หล กเล ยงลงท นห นกล มน โดย ERW เส ยงส ด ส วน MINT กระทบน อยส ด เก ดระเบ ดใจกลางกร ง เส ยช ว ต 20 ราย เม อวานน (17 ส.ค. 2558) เวลา น. เก ดเหต ระเบ ดแยกราชประสงค ส งผลให ม ผ เส ยช ว ต 20 ราย และบาดเจ บกว า 100 ราย กระทบท องเท ยว ส นคลอนความเช อม นมาไทย เป น Sentiment เช งลบต อกล มท องเท ยวและโรงแรม เน องจากเหต การณ ด งกล าวบ นทอนความ เช อม นต อการเด นทางและท องเท ยวในไทยอย างร นแรง คาดว าจะท าให น กท องเท ยวต างชาต ชะลอ การเด นทางหร อเพ มความระม ดระว งมากย งข น โดยเฉพาะกล มน กท องเท ยวท ม ความอ อนไหวต อ เหต การณ ร ายแรง เฉพาะอย างย งกล มชาวจ น ซ งได ร บความเส ยหายมากส ด และป จจ บ นค ดเป นกล ม น กท องเท ยวอ นด บ 1 ของไทย ส ดส วน 27% ของน กท องเท ยวต างชาต ใน 1H58 อย างไรก ตาม ประเด นด งกล าวถ อเป นเร องท ต องต ดตามอย างใกล ช ด โดยร ฐบาลต องเร งช แจงรายละเอ ยดถ งสาเหต ท เก ดข น เพ อสร างความเข าใจก บน กท องเท ยวต างชาต เช อว าหากร ฐบาลสามารถเร งตรวจสอบ ข อเท จจร ง และควบค มเหต การณ ได โดยเร ว คาดหว งว าผลกระทบท เก ดข นต อกล มน กท องเท ยวน าจะ เป นช วงแค ส นใน Low Season งวด 3Q58 ก อนฟ นต ว 4Q58 ซ งเป นช วง High Season ท งน ฝ ายว จ ย จะต ดตามสถานการณ และประเม นผลกระทบท จะเก ดข นก บภาคท องเท ยวอย างใกล ช ดต อไป Sentiment ลบ ปร บลดเป นเท าก บตลาด พร อมหล กเล ยงลงท นไปก อน ป จจ ยลบด งกล าว ย อมกดด นต อการเคล อนไหวของห นในกล มท องเท ยวและโรงแรมอย างหล กเล ยง ไม ได ย งท าให Sentiment การลงท นห นในช วง Low Season หมดความน าสนใจลง จ งปร บลด ค าแนะน าการลงท นของกล มท องเท ยวและโรงแรมจากมากกว าตลาด เป นเท าก บตลาด โดยระยะส น แนะน าให หล กเล ยงการลงท นห นกล มน ออกไปก อน ท งน หากพ จารณาความเส ยงของห นท เก ยวก บ โรงแรมภายใต การด แลท ง 3 แห งแล ว พบว า ERW เส ยงส ด เน องจากโครงสร างรายได พ งพาธ รก จ โรงแรมมากส ดกว า 90% อ กท งจ ดเก ดเหต การณ อย หน าโรงแรม Grand Hyatt Erawan ซ งเป น โรงแรมหล กค ดเป นส ดส วนรายได กว า 20% ของรายได ธ รก จโรงแรม ท าให บร ษ ทจะได ร บผลกระทบท เก ดข นมากส ด ขณะท CENTEL ม ส ดส วนรายได 43% กระจายไปย งธ รก จอาหาร ท เหล อ 47% มา จากธ รก จโรงแรม ซ งในส วนน ประมาณ 26% เป นรายได จากโรงแรมในกร งเทพ (โรงแรมเซ นทารา เซ นทร ลเว ลด ค ดเป นส ดส วนไม เก น 15% ของรายได โรงแรม) ส วน MINT คาดได ร บผลกระทบน อยส ด เน องจากโครงสร างธ รก จหลากหลายส ด อ กท งรายได จากโรงแรมในกร งเทพค ดเป นส ดส วนไม ถ ง 10% ของรายได จากการด าเน นงานรวม Key Data FY: ป ด 31 ธ.ค. FY56A FY57A FY58F FY59F FY60F ยอดขาย (ล านบาท) 56,467 59,226 66,097 71,317 74,886 ก าไรข นต น (ล านบาท) 28,817 30,252 34,338 37,456 39,380 ก าไรส ทธ (ล านบาท) 6,385 5,479 7,247 7,714 8,422 Norm Profit (ล านบาท) 5,292 5,315 6,597 7,714 8,422 Gross Margin (%) 51.0% 51.1% 52.0% 52.5% 52.6% PER (X) PBV (X) ROAA (%) 13.9% 10.8% 13.5% 14.3% 15.7% ROAE (%) 18.0% 13.0% 15.6% 14.8% 14.5% ท มา : ASPS ด ชน กล ม: ด ชน ตลาด: นวลพรรณ น อยร ชช กร เลขทะเบ ยนน กว เคราะห : ข อม ลในเอกสารฉบ บน รวบรวมมาจากแหล งข อม ลท น าเช อถ อ อย างไรก ด บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม สามารถท จะย นย นหร อร บรองความถ กต องของข อม ลเหล าน ได ไม ว าประการใดๆ บทว เคราะห ในเอกสารน จ ดท าข นโดยอ างอ งหล กเกณฑ ทางว ชาการเก ยวก บหล กการว เคราะห และม ได เป นการช น า หร อเสนอแนะให ซ อหร อขายหล กทร พย ใดๆ การต ดส นใจซ อหร อขายหล กทร พย ใดๆ ของผ อ าน ไม ว าจะเก ดจากการอ านบทความใน เอกสารน หร อไม ก ตาม ล วนเป นผลจากการใช ว จารณญาณของผ อ าน โดยไม ม ส วนเก ยวข องหร อพ นธะผ กพ นใดๆ ก บ บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม ว ากรณ ใด "ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research 2015"

9 Industry Update ส ดส วนน กท องเท ยวต างชาต แบ งตามภ ม ภาค จ านวนน กท องเท ยวต างชาต รายเด อน 1H58 (คน) (%) (%) ประเทศ จ านวน ส ดส วน การเต บโต East Asia 9,967, % 58.7% Asean 3,940, % 35.5% China 4,035, % 113.2% Europe 2,823, % -13.7% Russia 463, % -50.7% The Americas 620, % 11.2% South Asia 684, % 16.5% India 526, % 17.1% Oceania 437, % -4.0% Midde East 282, % 14.4% Africa 72, % -0.1% Total 14,888, % 29.8% 3,000 พ นคน ท มา :กรมการท องเท ยว ท มา : กรมการท องเท ยว 2,500 2,000 1,500 1, จ านวนน กท องเท ยวชาวต างชาต ม.ย. = 2282พ นคน %yoy = 53.06% ม.ค. 55 ม.ค. 55 พ.ค. 55 ก.ค. 55 ก.ย. 55 พ.ย. 55 ม.ค. 56 ม.ค. 56 พ.ค. 56 ก.ค. 56 ก.ย. 56 พ.ย. 56 ม.ค. 57 ม.ค. 57 พ.ค. 57 ก.ค. 57 ก.ย. 57 พ.ย. 57 ม.ค. 58 ม.ค. 58 พ.ค % 60% 40% 20% 0% -20% -40% ส ดส วนรายได ของERW แบ งตามประเภทธ รก จ 1H58 ส ดส วนรายได ของ ERW แบ งตามสถานท ต ง 1H58 Luxury 53% ห วห น, กระบ, 2% 2% อ น, 1% สม ย, 5% Rental 4% Budget 1% Economy 19% Midscale 24% ภ เก ต, 7% พ ทยา, 16% กร งเทพ, 66% ท มา :ERW ท มา : ERW ส ดส วนโครงสร างรายได แบ งตามรายธ รก จ 1H58 สร ปค าแนะน าการลงท นห นกล มโรงแรม ส ดส วนรายได โรงแรม อาหาร อ น ส ดส วนน กท องเท ยวจ น ค าแนะน า ราคาป ด Fair Value Upside 2558F (บาท) 2558 (%) ก าไรส ทธ EPS PER PBV Div.Yield ROE MINT 42% 42% 16% 13% (บาท) (ล านบาท) (บาท) (เท า) (เท า) (%) (%) ERW 96% 0% 4% 13% CENTEL ซ อ % 1, % CENTEL 47% 43% 0% 10-15% ERW ซ อ % % MINT ซ อ % 5, % ท มา :บร ษ ท ท มา : ฝ ายว จ ย ASPS 2

10 Industry Update ขนส งทางอากาศ ว นอ งคารท 18 ส งหาคม 2558 Air Transportation ระยะส น เล ยงลงท นไปก อน น าหน ก: เท าตลาด ระยะส นเล ยงลงท นก อน หล งเก ดเหต ระเบ ดท แยกราชประสงค จนม ผ เส ยช ว ต คาดบ น ทอน Sentiment ท องเท ยว จ งม ความเส ยงท จ านวนผ ใช บร การช วงท เหล อของป อาจต ากว าสมมต ฐาน และน าไปส การปร บลดก าไรและม ลค าพ นฐาน เหต ระเบ ดราชประสงค สะเท อนท องเท ยว วานน เก ดเหต ระเบ ดท บร เวณส แยกราชประสงค ด านข างศาลพระพรหมเอราว ณ ส งผลให ม ผ เส ยช ว ต จากเหต การณ ด งกล าวท งส น 15 ราย และบาดเจ บประมาณ 80 คน ท งน ในเบ องต น พล.อ.ประว ตร วงศ ส วรรณ รมว.กลาโหม ย งไม ระบ สาเหต ท ช ดเจน แต การกระท าด งกล าวถ อได ว าม เจตนาท าร าย เศรษฐก จและการท องเท ยวโดยตรง เพราะเก ดข นบร เวณใจกลางแหล งธ รก จและท องเท ยว ล กค าลด กระทบก าไรสายการบ นมากกว า แม เหต การณ ด งกล าวจะเก ดข นในช วงนอกฤด กาลงวด 3Q58 ซ งตามปกต จะเป นช วงเวลาท จ านวน ผ ใช บร การอย ในระด บต า อย างไรก ตาม จ ดท เก ดเหต อย ในแหล งท องเท ยวท ได ร บความน ยมจาก ชาวต างชาต โดยเฉพาะชาวจ น ซ งถ อเป นกล มล กค าหล กท ข บเคล อนการท องเท ยวให ฟ นต วจากช วง เด ยวก นของป ก อน อ กท งย งม ผ ท เส ยช ว ตท เป นน กท องเท ยวต างประเทศอ กด วย ส งผลให ม โอกาสท จ านวนน กท องเท ยวต างชาต ในระยะส น-กลาง อาจเพ ยงทรงต วหร อลดลงจากฐานต าป ก อน ซ งแม ย ง ต องต ดตามพ ฒนาการของเหต การณ รวมถ งผลกระทบต อจ านวนล กค าของผ ประกอบการในกล ม ท งน ฝ ายว จ ยได ท า Sensitivity Analysis จ านวนผ ใช บร การ ด งน 1) AOT ป จจ บ นฝ ายว จ ยก าหนดจ านวนผ ใช บร การท กสนามบ นงวดบ ญช 2558 (ส นส ด ก.ย. 58) เต บโต 16% พบว าท กๆอ ตราเต บโตท ลดลง 1% จะส งผลกระทบต อก าไรส ทธ AOT ใน ป น ลดลงราว 1.3% จากประมาณการ และกระทบให Fair Value ลดลง 5 บาท 2) AAV, BA และ THAI ป จจ บ นฝ ายว จ ยก าหนดสมมต ฐาน Cabin Factor งวดป 2558 ท 81%, 69.5% และ 74% พบว าท กๆ 1% ของ Cabin Factor ท ลดลงจากสมมต ฐาน จะ ส งผลกระทบต อก าไร AAV, BA และ THAI ลดลงราว 11%, 15.6% และ 18% จาก ประมาณการ และกระทบให Fair Value ลดลง 0.5,2.5 และ 0.9 บาท ตามล าด บ Sentiment ลงท นระยะส นเส ย... เล ยงลงท น ประเด นด งกล าว ถ อ Sentiment ท เข ามาบ นทอนเสน ห การลงท นกล มและโอกาส Outperform ใน ระยะส น ช วงส นจ งแนะน าให หล กเล ยงการลงท น ไปก อน ท งน หากพ จารณาเปร ยบเท ยบก บ เหต การณ คล ายคล งก นในอด ต ค อ การเก ดระเบ ด 9 จ ด ในกทม. (แต ม ผ เส ยช ว ตน อยกว า ค อ 3 ราย) เม อ 31 ธ.ค. 49 จะพบว า ราคาห น AOT และ THAI ปร บต วลงแรง 5.1% และ 7.9% เม อเป ดตลาด และใช เวลาราว 1.5 เด อนในการปร บต วข นกล บส ระด บราคาก อนเก ดเหต Key Data FY: ป ด 30 ก.ย. FY56A FY57A FY58F FY59F FY60F ยอดขาย 243, , , , ,937. ก าไรส ทธ 5, , , , ,255.8 ก าไรปกต 5, , , , ,255.8 PER (x) PBV (x) ROE% ROA% ท มา: ฝ ายว จ ย ASPS ด ชน กล ม : ด ชน ตลาด : 1, ส ว ฒน ว ฒนพรพรหม เลขทะเบ ยนน กว เคราะห : ข อม ลในเอกสารฉบ บน รวบรวมมาจากแหล งข อม ลท น าเช อถ อ อย างไรก ด บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม สามารถท จะย นย นหร อร บรองความถ กต องของข อม ลเหล าน ได ไม ว าประการใดๆ บทว เคราะห ในเอกสารน จ ดท าข นโดยอ างอ งหล กเกณฑ ทางว ชาการเก ยวก บหล กการว เคราะห และม ได เป นการช น า หร อเสนอแนะให ซ อหร อขายหล กทร พย ใดๆ การต ดส นใจซ อหร อขายหล กทร พย ใดๆ ของผ อ าน ไม ว าจะเก ดจากการอ านบทความใน เอกสารน หร อไม ก ตาม ล วนเป นผลจากการใช ว จารณญาณของผ อ าน โดยไม ม ส วนเก ยวข องหร อพ นธะผ กพ นใดๆ ก บ บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม ว ากรณ ใด "ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research 2015"

11 Company Update กราฟเทคน ค THAI กราฟเทคน ค AAV ท มา : Bloomberg และฝ ายว จ ย ASPS ท มา : Bloomberg และฝ ายว จ ย ASPS กราฟเทคน ค NOK กราฟเทคน ค BA ท มา :Bloomberg และฝ ายว จ ย ASPS ท มา : Bloomberg และฝ ายว จ ย ASPS กราฟเทคน ค AOT สร ปค าแนะน าห นในกล มขนส งทางอากาศ 17-Aug F Rec. Close Fair value Upside EPS PER PBV Div (B) (B) (%) (B) (X) (X) (%) AOT ซ อ % AAV ซ อ % BA ซ อ % THAI ถ อ % (4.56) na ท มา : Bloomberg และฝ ายว จ ย ASPS ท มา : ASPS 2

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ASPS Fundamental Update

ASPS Fundamental Update ว นพ ธท 19 ส งหาคม พ.ศ. 2558 ASPS Fundamental Update PCSGH (ขาย): 2H58 ด ข น แต ย งไม ด พอ BKI (ซ อ): ป นผลย งหร แม เบ ยชะลอต ว CPF (ซ อ): หมอกคว นเร มจาง IRC (ซ อ): ก าไรเต บโตสวนทางกล มฯ JMART (ซ อ):

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) CHO THAVEE DOLLASIEN PUBLIC COMPANY LIMITED แถลงผลประกอบการ งบการเง น ไตรมาส 2/56 ส นส ด 30 ม ถ นายน 2556 Opportunity Day ว นศ กร ท 23 ส งหาคม 2556 ศ นย การเร ยนร มหาว

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ASPS Fundamental Update

ASPS Fundamental Update ว นจ นทร ท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2558 ASPS Fundamental Update ANAN (ซ อ): ก าไร 2Q58 หดต ว แต จะโดดเด น 2H58 AP (ซ อ): ก าไรม แนวโน มมากข นใน 3Q58 BANPU (ถ อ): น าหน กก าไรอย ท คร งหล งของป BJC (ถ อ): ขาดป จจ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค 1. แผนผ งเสดงข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการท ก าหนดไว เด ม ประชาชน ย นค าร อง รายงาน ผ ผ บ งค บบ ญชา เพ

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network 1 ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network Intranet ท รวมระบบ CRM เป น ส าน กงานอ เล กทรอน กส ท าให ได ระบบการจ ดการงานในส าน กงาน ท ม ประส ทธ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร /ว ธ การปฏ บ ต เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข 1. การสร างข อม ลหล กส นทร พย ถาวร 1. กองคล ง -รายงานส นทร พย รายต ว กรณ การให สร างข อม ลส นทร พย ว

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://sesa17.tk กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ และประกอบด วยห วข อเมน หล กด งต อไปน งบประมาณ ประกอบด

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information