สารบ ญ รายงานประจำป

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สารบ ญ รายงานประจำป 2556 1"

Transcription

1

2

3 สารบ ญ สารจากประธานบร หาร 2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำป รายงานคณะกรรมการบร หารความเส ยง ประจำป โครงสร างองค กร 5 นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 6 ล กษณะการประกอบธ รก จ 9 สร ปผลงานการก อสร างในรอบป ท ผ านมา 12 ป จจ ยความเส ยง 16 การตลาดและภาวะการแข งข น 22 ข อม ลท วไปและข อม ลสำค ญอ น 24 ผ ถ อห น 29 นโยบายการจ ายเง นป นผล 30 โครงสร าง การ จ ดการ 31 การ กำก บ ด แล ก จการ 36 ความร บผ ดชอบต อส งคม Corporate Social Responsibility (CSR) 53 คณะกรรมการบร ษ ทฯ คณะกรรมการบร หารบร ษ ทฯ และเลขาน การบร ษ ท 58 การถ อครองห นของคณะกรรมการ และผลประโยชน ตอบแทนของคณะกรรมการและผ บร หาร 65 การ ควบค ม ภายใน และ การ บร หาร จ ดการ ความ เส ยง 66 รายการระหว างก น 67 ข อม ลทางการเง นโดยสร ป 73 คำอธ บายและการว เคราะห ฐานะการเง นและผลการดำเน นงาน สำหร บป รายงาน ความ ร บ ผ ด ชอบ ของ คณะ กรรม กา รบ ร ษ ทฯ ต อ รายงาน ทางการ เง น ประจำ ป รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต 81 งบการเง น 83 *ผ ลงท นสามารถศ กษาข อม ลของบร ษ ทท ออกหล กทร พย เพ มเต มได จากแบบแสดงรายการข อม ลประจำป (แบบ 56-1) ของบร ษ ทท แสดงไว ใน หร อเวปไซด ของบร ษ ท ค อ รายงานประจำป

4 สารจากประธานบร หาร ความ สำเร จ ใหม ท เก ด ข น ใน รอบ ป 2556 ท ผ าน มา บร ษ ท สามารถ ประม ล งาน ขนาด ใหญ เพ ม ข น อ ก 2 โครงการ ค อ 1) โครงการ บร หาร จ ดการ น ำ ม ลค า 3.5 แสน ล าน บาท ท ทาง ร ฐบาล เป ด ประม ล แบ ง ออก เป นก ล ม งาน ขนาด ใหญ จำนวน 9 โมด ล โดย บร ษ ท ได จ บ ม อ ก บ บร ษ ท พาว เวอร ไช นา ของ ประเทศ จ น ชนะ การ ประม ล 5 โมด ล ม ลค า รวม 106,800 ล าน บาท โครงการ ด ง กล าว จะ เป นการ บร หาร จ ดการ น ำ ท ง ระบบ โดย จะ แก ไข ป ญหา การ ขาดแคลน น ำ ใน ฤด แล ง และ ป องก น ความ เส ย หาย จาก ป ญหา อ ทกภ ย ท จะ เก ด ข น ใน ฤด ฝน ป จจ บ น อย ใน ข น ตอน การ รอ เซ น ส ญญา ก บ ทาง ร ฐบาล 2) โครงการ ก อสร าง บร หาร จ ดการ ท าเร อ และ ทางรถไฟ ม ลค า ประมาณ 4,000 ล าน เหร ยญ สหร ฐ หร อประมาณ 120,000 ล าน บาท เป น ส ญญา ส มปทาน ระยะ เวลา 30 ป จาก กระทรวง คมนาคม และ ส อสาร ของ ร ฐบาล ประเทศ สาธารณร ฐ โม ซ ม บ ค โดย เป นการ ก อสร าง ทาง รถไฟ จาก เม องโม ต เซ ถ ง เม อง มา ค ซ ระยะ ทาง ประมาณ 530 ก โลเมตร และท าเร อ น ำ ล ก เพ อ ขน ถ าย ส นค า โดย เฉพาะ ถ านห น ให ได ปร มาณ เร ม ต น 25 ล าน ต น ต อ ป โดย โครงการ ด ง กล าว จะ ก อ ให เก ด ราย ได หม นเว ยน เข า มา ใน บร ษ ท เป น เวลา หลาย ส บ ป ตลอด อาย โครงการ สำหร บ โครงการ ท บร ษ ท กำล ง ดำเน น การ ผล ก ด น อย าง ต อ เน อง และ ใกล จะ เห น ผล ใน เร ว ว น น ได แก 1) โครงการ Dawai SEZ ซ ง เด ม บร ษ ท เป น ผ ร บ ส มปทาน แต ได ม การ ปร บ เปล ยน ผ ร บ ส มปทาน จาก บร ษ ท ไป เป น น ต บ คคล เฉพาะ ก จ ใน นาม บร ษ ท Dawei SEZ Development Co., Ltd. หร อ เร ยก ว า SPV (Special Purpose Vehicle) ซ ง น ต บ คคล ด ง กล าว เป นการ ถ อ ห น ใน อ ตรา ร อยละ 50 เท า ก น ของ ทาง ร ฐบาล ไทย และ ร ฐบาล พม า โดย น ต บ คคล เฉพาะ ก จ น จะ ทำ หน าท ค ด เล อก น ก ลงท น ท สนใจ และ ม ศ กยภาพ เข า มา ลงท น ใน โครงการ ทวาย ท ประกอบ ด วย 7 โครงการ ใหญ ได แก ท าเร อ น ำ ล ก ถนน เช อม โยง พ นท โครงการ ทวาย ก บ ชายแดน พ น ำ ร อน จ.กาญจนบ ร น คม อ ตสาหกรรม ระบบ ไฟฟ า ระบบ ประปา ระบบ โทรคมนาคม และ โครงการ ท พ ก อาศ ย ใน แง ของ บร ษ ท แล ว การ ปร บ เปล ยน ผ ร บ ส มปทาน กล บ เป น ผล ด ต อ บร ษ ท ท ไม ต อง แบก ร บ ความ เส ยง อ ก ต อ ไป ทาง SPV จะ ม การ จ าง บร ษ ท ท ปร กษา อ สระ ข น มา ประเม น ส นทร พย ท บร ษ ท ได ลงท น ไป แล ว ท งหมด และ จะ ให กล ม บร ษ ท ท ชนะ การ ประม ล โครงการ เป น ผ ค น เง น ด ง กล าว ให พร อม ดอกเบ ย เม อ ม การ เป ด ประม ล โครงการ ทวาย ภายใน ป 2557 น บร ษ ท จะ หา ผ ร วม ท น และ เข า ร วม ประม ล ใน ท ก โครงการ ใน เบ อง ต น บร ษ ท ได ร วม ม อ ก บ พ นธม ตร โดย เป นการ ผน ก กำล ง ก บ น คม อ ตสาหกรรม โรจ นะ วางแผน ท จะ เข าไป ร วม ก น พ ฒนา โครงการ ระยะ ต น (Initial Phase) ของ น คม อ ตสาหกรรม รวม ท ง สาธารณ ปโภค ท จำเป น ซ ง จะ ต อง เร ง ดำเน น การ ภายใน ป 2557 น 2) โครง การ โปแตซ ท จ งหว ด อ ดรธาน ซ ง ใน เด อน มกราคม 2557 ท ผ าน มา คณะ กรรมการ ผ ชำนาญ การ ได พ จารณา รายงาน การ ว เคราะห ผล กระ ทบ ส ง แวดล อม ด าน เหม อง แร และ อ ตสาหกรรม ถล ง หร อ แต ง แร ได ม มต ให ความ เห น ชอบ รายงาน การ ว เคราะห ผลก ระ ทบ ส ง แวดล อม โครงการ เหม อง แร โปแตซ ของ บร ษ ท เป น ท เร ยบร อย แล ว เหล อ เพ ยง ข น ตอน การ ขอ ประทาน บ ตร การ ทำ เหม อง แร โปแตซ จาก ร ฐบาล เท าน น ซ ง เม อ โครงการ น เก ด ข น จะ ก อ ให เก ด ประโยชน ต อ พ นท ใกล เค ยง และ ประเทศ ชาต เป น อย าง มาก 3) โครงการ ทำ เห ม อ งบ อก ไซต เพ อ ปร ง แต ง แร อล ม น า และ หล อม เป น อล ม เน ยม ใน เขต เม อง ปาก ซ อง แขวง จำปา ส ก สปป. ลาว บร ษ ท ได ร วม ลงท น จ ด ต ง บร ษ ท ช โน ลาว อล ม เน ยม คอร ปอเรช น จำก ด เพ อ เข าไป ดำเน น การ และ ได ม การ ร วม ม อ ก บ บร ษ ท ย น นาน อล ม เน ยม จำก ด จาก ประเทศ จ น ซ ง เป น บร ษ ท ท ม ประสบการณ เก ยว ก บ โครงการ ด ง กล าว และ ม ศ กยภาพ ด าน เทคโนโลย เข า มา ร วม ก น พ ฒนา โครงการ โครงการ สำค ญ ใน อนาคต ซ ง เป น เป า หมาย สำค ญ ท บร ษ ท จะ เข า ร วม ประม ล จาก ประสบการณ และ ความ พร อม ทำให บร ษ ท ม นใจ ว า จะ ชนะ ใน การ ประม ล โครงการ ด ง กล าว ได แก 1) โครงการ ส วรรณภ ม เฟส 2 วงเง น 6.2 หม น ล าน บาท ซ ง ทาง ทอท. เตร ยม ขาย ซอง ประม ล ราคา ใน เด อน เมษายน 2557 น จาก น น คาด ว า จะ สร ป ผล ได ผ ร บ เหมา ใน เด อน ส งหาคม 2557 น 2) โครงการ รถไฟฟ า สาย ส ต างๆ โดย แบ ง เป น รถไฟฟ า ใน เม อง 8 สาย และ รถไฟ ชานเม อง สาย ส แดง ม ลค า การ ลงท น 4-5 แสน ล าน บาท ล า ส ด ทาง รฟม. ประกาศ ท จะ ใช แหล ง เง น ก ใน ประเทศ มา ดำเน น การ 3) โครงการ รถไฟ ราง ค 5 เส น ทาง ซ ง เป น โครงการ เร ง ด วน ระยะ ทาง 797 ก โลเมตร วงเง น ลงท น 118,034 ล าน บาท ซ ง ทางการ รถไฟ แห ง ประเทศไทย จะ กล บ ไป ใช กรอบ วงเง น 1.76 ล าน บาท ท คณะ ร ฐมนตร อน ม ต ไว แล ว ใน ป 2553 มา เป น งบ ดำเน น การ 4) โครงการ พ ฒนา โรง ไฟฟ า ต างๆ ท บร ษ ท กำล ง เตร ยม การ เพ อ เข า ดำเน น การ ได แก โรง ไฟฟ า พล ง ถ านห น ทวาย โรง ไฟฟ า พล ง ถ านห น ไม ก ก และ เข อน ผล ต ไฟฟ า พล ง น ำ ท ง ใน ลาว และ ใน พม า ความสำเร จของบร ษ ทในป 2556 น น เป นผลมาจากความท มเทและทำงานอย างหน กของพน กงานและฝ ายบร หาร ตลอดจนได ร บความร วมม อ ท ด จากผ ถ อห น ล กค า ธนาคาร และ Supplier ด งน น จาก งาน ท ม อย ใน ม อ แล ว ใน ป จจ บ น รวม ท ง งาน ท คาด ว า จะ ได เพ ม เต ม อ ก ใน อนาคต ทำให บร ษ ท ม ความ ม นใจ ว า จะ ย ง คง ความ เป น ผ ร บ เหมา ก อสร าง ท ใหญ ท ส ด และ สำค ญ ของ ประเทศ 2 บร ษ ท อ ตาเล ยนไทย ด เวล อปเมนต จำก ด (มหาชน) เปรม ช ย กรรณ ส ต

5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำป 2556 คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ของ บร ษ ท อ ตาเล ยน ไทย ด เวล อป เมน ต จำก ด (มหาชน) ได ร บ การ แต ง ต ง จาก ท ประช ม สาม ญ ผ ถ อ ห น เม อ ว น ท 29 เมษายน 2554 วาระ การ ดำรง ตำแหน ง 3 ป ประกอบ ด วย กรรมการ อ สระ 3 ท าน ค อ ร.ต.ท.ฉ ตร ช ย บ ญ ยะ อน นต เป น ประธาน กรรมการ ตรวจ สอบ ดร.ไกรศร จ ต ธร ธรรม และนาย ว ล เล ยม ล เซนท กราฟ เป น กรรมการ ตรวจ สอบ โดย ม นาย ว ฑ ต อวย ส น ประเสร ฐ ผ จ ดการ ฝ าย ตรวจ สอบ ภายใน เป น เลขาน การ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ใน ป 2556 คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ได จ ด ให ม การ ประช ม ท งหมด 4 คร ง และ ใน แต ละ คร ง กรรมการ ตรวจ สอบ ท ก ท าน ได เข า ร วม ประช มอย าง ครบ ถ วน เว น แต ประธาน กรรมการ ตรวจ สอบ ไม ได ร วม ประช ม 1 คร ง เน องจาก ป วย โดย คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ได ร บ มอบ หมาย หน าท และ ความ ร บ ผ ด ชอบ จาก คณะ กรรม กา รบ ร ษ ทฯ ให พ จารณา และ สอบ ทาน ใน เร อง สำค ญๆ พร อม ท ง ให ความ เห น ด งน 1. สอบ ทาน งบ การ เง น ราย ไตรมาส งบ การ เง น ประจำ ป 2556 รายงาน ของ ผ สอบ บ ญช รวม ถ ง รายงาน การ ว เคราะห ฐานะ ทางการ เง น และ ผล การ ดำเน น งาน ขอ งบ ร ษ ทฯ 2. สอบ ทาน ระบบ การ ควบค ม ภายใน (Internal Control) และ พ จารณา แผนการ ตรวจ สอบ ประจำ ป 2556 ของ ฝ าย ตรวจ สอบ ภายใน สอบ ทาน รายงาน การ ตรวจ สอบ และ รายงาน ความ ค บ หน า ของ การ ปร บปร ง แก ไข ข อ ผ ด พลาด ใน การ ปฏ บ ต งาน ของ หน วย งาน 3. สอบ ทาน การ ปฏ บ ต ตาม กฎหมาย ว า ด วย หล ก ทร พย และ ตลาด หล ก ทร พย ฯ ข อ กำหนด ของ ตลาดหล กทร พย หร อ กฎหมาย ท เก ยวข อง ก บ ธ รก จ ขอ งบ ร ษ ทฯ 4. สอบ ทาน รายการ ท เก ยว โยง ก น หร อ รายการ ท อาจ ม ความ ข ด แย ง ทาง ผล ประโยชน โดย ผ บร หาร ท ร บ ผ ด ชอบ เป น ผ เสนอ และ เป ด เผย ข อม ล ใน เร อง ด ง กล าว ให ม ความ ถ ก ต อง ครบ ถ วน เป น ไป ตาม กฎหมาย และ ข อ กำหนด ของ ตลาดหล กทร พย 5. สอบ ทาน การ บร หาร ความ เส ยง ท เก ด จาก ต นท น ท เพ ม ข น เน องจาก การ ปร บ ราคา ส ง ข น ของ ว สด หล ก ท ม แนว โน ม จะ ปร บ ราคา ส ง ข น ในป 2556 และ มาตรการ รองร บ ผลก ระ ทบ โดยตรง ต อ บร ษ ทฯ 6. พ จารณา ค ด เล อก เสนอ แต ง ต ง บ คคล ซ ง ม ความ เป น อ สระ เพ อ ทำ หน าท ผ สอบ บ ญช ร บ อน ญาต และ เสนอค า ผล ตอบแทน ผ สอบ บ ญช ร บ อน ญาต ขอ งบ ร ษ ทฯ ประจำ ป 2556 รวม ท ง ได ม การ ประช ม อย าง เป น ทางการ ก บ ผ สอบ บ ญช ร บ อน ญาต ป ละ 1 คร ง คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ม ความ เห น ว า ใน รอบ ป บ ญช 2556 ส น ส ด ณ ว น ท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ทฯ ม รายงาน ทางการ เง น ท ถ ก ต อง ตาม ท ควร ใน สาระ สำค ญ ตาม หล ก การ บ ญช ท ร บรอง ท วไป และ ม การ เป ด เผย ข อม ล อย าง เพ ยง พอ และ ระบบ ควบค ม ภายใน ม ความ เพ ยง พอ ไม ม ข อ บกพร อง ท เป น สาระ สำค ญ รวม ท ง การ ปฏ บ ต ตาม กฎหมาย ว า ด วย หล ก ทร พย และ ตลาด หล ก ทร พย ฯ ข อ กำหนด ของ ตลาดหล กทร พย หร อ กฎหมาย ท เก ยวข อง ก บ ธ รก จ ขอ งบ ร ษ ทฯ เป น ไป โดย ถ ก ต อง ตลอด จน รายการ ท เก ยว โยง ก น เป นการ ทำ รายการ ธ รก จ ท เก ด ข น ตาม ปกต ขอ งบ ร ษ ทฯ ซ ง เป นการ ทำ รายการ ท สม เหต สม ผล ม ราคา ท ย ต ธรรม และ เป น ไป ตาม ราคา ตลาด นอกจาก น คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ได เสนอ ต อ คณะ กรรม กา รบ ร ษ ทฯ ให แต ง ต ง นาง ส มาล โชค ด อน นต ผ สอบ บ ญช ร บ อน ญาต เลข ท 3322 และ/หร อ นาย โกศล แย ม ล ม ล ผ สอบ บ ญช ร บ อน ญาต เลข ท 4575 และ/หร อ นางสาว ศ นสน ย พ ล สว สด ผ สอบ บ ญช ร บ อน ญาต เลข ท 6977 และ/หร อ นาย ธ ร ศ กด ฉ ว ศร สก ล ผ สอบ บ ญช ร บ อน ญาต เลข ท 6624 จาก บร ษ ท แก รนท ธอน ต น จำก ด เหมาะ สม เป น ผ สอบ บ ญช ขอ งบ ร ษ ทฯ ประจำ ป 2556 (ร.ต.ท.ฉ ตร ช ย บ ญ ยะ อน นต ) ประธาน กรรมการ ตรวจ สอบ ว น ท 18 ม นาคม 2557 รายงานประจำป

6 รายงานคณะกรรมการบร หารความเส ยง ประจำป 2556 คณะ กรรมการ บร หาร ความ เส ยง ได ร บ การ แต ง ต ง จาก คณะ กรรม กา รบ ร ษ ทฯ ตาม มต ท ประช ม คณะ กรรม กา รบ ร ษ ทฯ คร ง ท 1/9/2553 เม อ ว น ท 2 ก นยายน 2553 ประกอบ ด วย กรรมการ ซ ง ม ความ ร ความ สามารถ ใน การ บร หาร ความ เส ยง ท งหมด 8 ท าน โดย ดร.ไกรศร จ ต ธร ธรรม กรรมการอ สระ ทำ หน าท เป น ประธาน กรรมการ บร หาร ความ เส ยง คณะ กรรมการ บร หาร ความ เส ยง ทำ หน าท พ จารณา กล น กรอง นโยบาย และ แนวทาง การ บร หาร ความ เส ยง โดย รวม ขอ งบ ร ษ ทฯ ซ ง ครอบคล ม ถ ง ความ เส ยง ประเภท ต างๆ ท สำค ญ เช น ความ เส ยง ด าน การ เง น ความ เส ยง ด าน การ ลงท น ความ เส ยง ด าน การ ปฏ บ ต งาน และ ความ เส ยง ท ม ผลก ระ ทบ ต อ ช อ เส ยง ของ ก จการ เป นต น โดย คณะ กรรมการ บร หาร ความ เส ยง จะ ช วย พ จารณา ความ เส ยง อย าง เป น ระบบ เพ อ เป น ข อม ล สน บสน น การต ดส น ใจ ของ คณะ กรรม กา รบ ร ษ ทฯ หร อ ฝ าย บร หาร โดย เฉพาะ อย าง ย ง โครงการ ลง ท น ใหม ๆ ท ม น ย สำค ญ ต อ การ ดำเน น งาน และ งบ การ เง น ขอ งบ ร ษ ทฯ หร อ เป น โครงการ ท คณะ กรรม กา รบ ร ษ ทฯ เห น ว า อาจ ม ประเด น ความ เส ยง ใน การ พ ฒนา หร อ ร วม ท น โครงการ ใน ป 2556 คณะ กรรมการ บร หาร ความ เส ยง ได ปฏ บ ต หน าท ตาม ท คณะ กรรม กา รบ ร ษ ทฯ มอบ หมาย ไว โดย ได เช ญ ฝ าย บร หาร และ ท ม งาน ท เก ยวข อง เข า ร วม ประช ม ตาม ความ เหมาะ สม ม การ พ จารณา กล น กรอง และ เสนอ ความ เห น เก ยว ก บ ความ เส ยง และ ให ข อ เสนอ แนะ เก ยว ก บ การ บร หาร ความ เส ยง ท สำค ญ รวม ท ง ต ดตาม ความ ค บ หน า ของ โครงการ ลงท น ขอ งบ ร ษ ทฯ ท งหมด 4 โครงการ ได แก โครงการ ทวาย สหภาพ พม า โครงการ เหม อง แร Bauxite สาธารณร ฐ ประชาธ ปไตย ประชาชน ลาว โครงการ โรง ไฟฟ า มาย-กก สหภาพ พม า และ โครงการเหม อง แร โปแตช จ.อ ดรธาน นอกจาก น คณะ กรรมการ บร หาร ความ เส ยง ย ง ได พ จารณา และ เสนอ ความ เห น พร อม แนะแนว ทาง ปฏ บ ต เพ อ ให เก ด การ ผล ก ด น แต ละ โครงการ ให ล ล วง ตาม แผน โดย เร ว ท ส ด อ ก ท ง ขอ ให ฝ าย บร หาร วางแผน ควบค ม ค า ใช จ าย ของ แต ละ โครงการ ให อย ใน กรอบ ของ งบ ประมาณ เพ อ ประโยชน ส งส ด ขอ งบ ร ษ ทฯ คณะ กรรมการ บร หาร ความ เส ยง จะ ปฏ บ ต หน าท เพ อ ช วย ให การ ประเม น ความ เส ยง และ การ บร หาร ความ เส ยง ของบร ษ ทฯ ม ความ รอบคอบ และ เพ ยง พอท จะ ทำให ธ รก จ ขอ งบ ร ษ ทฯ สามารถ เต บโต และ ม ประส ทธ ภาพ ใน การ ดำเน น การ โดย ให ม ความ เส ยง อย ใน ขอบเขต ท ยอมร บ ได (ดร.ไกรศร จ ต ธร ธรรม) ประธาน กรรมการ บร หาร ความ เส ยง ว นท 6 ม นาคม บร ษ ท อ ตาเล ยนไทย ด เวล อปเมนต จำก ด (มหาชน)

7 โครงสร างองค กร»ÃÐ Ò¹ ÃÃÁ Òà Ã.µ.. ѵêÑ ºØÞÂÐ͹ѹµ ³Ð ÃÃÁ ÒúÃÔÉÑ ³Ð ÃÃÁ ÒúÃÔËÒà ÇÒÁàÊÕè àå Ò¹Ø ÒúÃÔÉÑ Ï ¹ÒÂÇÃÇØ²Ô ËÔÃÑÞÂä¾ÈÒÅÊ ØÅ ¼ÙŒª Ç»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ¹Ò óÔÈ ÃóÊÙµ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ¹ÒÂà»ÃÁªÑ ÃóÊÙµ ÃÃÁ ÒÃÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒÃÍÒÇØâÊ ¹ÒÂä¼ ªÒ úѳ±Ôµ ÃÃÁ ÒÃÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒÃÍÒÇØâÊ ¹Ò ¹Ô ¾Ã óРԵµ ÃÃÁ ÒÃÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒÃÍÒÇØâÊ ¹Ò ÇѪªÑ ÊØ Ô»ÃÐÀÒ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒÃÍÒÇØâÊ ¹ÒÂÂØ ªÑ óРԵµ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒÃÍÒÇØâÊ ¹Ò» µô ÃóÊÙµ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒÃÍÒÇØâÊ ¹Ò ÊÒÇ»ÃÒªÞÒ ÃóÊÙµ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒÃÍÒÇØâÊ ¹Ò ÇÕÈÔÅ»Š ¾Ñ²¹ Ô ÓÃÙÞ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒÃÍÒÇØâÊ ¹ÒÂÇÔÃѪ ŒÍ Á³ÕÃѵ¹ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒÃÍÒÇØâÊ ¹ÒÂ͹ѹµ ÍÑÁÃлÒÅ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒÃÍÒÇØâÊ ¹ÒªҵԪÒ ªØµÔÁÒ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ ÍÒ Òà ÅØ Á Õè 1 ¹Ò ÄɳРԹ Ò ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ ÍÒ Òà ÅØ Á Õè 2 ¹ÒÂà ÃÕ ÈÑ Ôì ÍÇѲ¹Ò ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ ÍÒ Òà ÅØ Á Õè 3 ¹ÒÂÂØ ªÑ Ãѵ¹ÇÔâÁ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ ÍÒ Òà ÅØ Á Õè 4 ¹Ò ÕþŠÊѹµÔâà ¹»ÃÐä¾ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ Êоҹ ¹Ò ÔÃÇѲ¹ ÁÒÅÑ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ à èí¹ ¹Ò»ÃÐÊÔ Ôì Ãѵ¹ÒÃÒÁÔ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ Ò Ã ä ¹Ò¾ԾѲ¹ âåãòª ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ¾Ñ²¹ÒÍÊÑ ËÒÃÔÁ ÃѾ ¹Ò ÃÔÂÐ Ç È ŒÇÂ Í ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ Ò Â ÃРѺ ¹ÒÂÇÔàªÕÂà ÃØ ÃØ ÔÃѵ¹ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ Ãкº Ò¹éÓ áåðêò ÒóٻâÀ ¹Òªǹ ԪҪŠÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô àëá Í áã Ã.ÃØ ºÑ³±ØÇ È ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô Ò¹Ãкºä ÒáÅÐà à èí Å ¹Ò ¹Ñ ÀÙÁÔÇѲ¹ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ âã Ò¹ÍصÊÒË ÃÃÁ ÅØ Á Õè 1 ¹ÒÂÈÑ ÔìªÑ àåôè»ãðàêãô ¾ È ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ âã Ò¹ÍصÊÒË ÃÃÁ ÅØ Á Õè 2 ¹ÒÂÍÑ Ã¾ È ÇÊØÇÃà ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ Ò¹ Ò ¹éÓ ¹Ò»ÃÐàÊÃÔ àê¹òð ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô â à ÒþÔàÈÉ ¹ÒÂÇѹªÑ ÕàÁ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ Ê¹ÒÁºÔ¹ ¹ÒÂÁ Å ÊØÇ Ñ¹ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ Ãкº ¹Ê Ò Í ¹Ò»ÃРÃÑ É ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ Ãкºâ à Á¹Ò Á ¹ÒÂÇѹªÑ سһÃÒâÁ  ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ Øà ԻÃРͺâ à ÊÃŒÒ àëåç ¹ÒÂÊÁÈÑ Ôì ¹ÇÅã ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ Ò ¹ÒÂÈÑ ÔìªÑ ¾ ª¹ä¾ºÙÅ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ Ãкº ¹Ê ÁÇŪ¹ ¹ÒÂÇÔ ÇÑÊ Ø³Ò¾ ÈÈÔÃÔ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ ÍØâÁ áåð ҹ㵌 Ô¹ ¹Ò ¹ÍÁÈÑ Ôì à ÕÂÃµÔ ¹ÐºÓÃØ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÈÙ¹ÂʹѺʹع ÍصÊÒË ÃÃÁ ÍÊÃŒÒ ¹Ò µø¾ã ªÙµÒÀÒ ¼ÙŒ Ñ Òà Ἱ ÊÓÃÇ Ã³ÕÇÔ ÂÒ ¹Ò¾ÕÃÐÇØ²Ô µñ¹ê ØÅ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ½ Ò ӹdzâ à ÊÃŒÒ áåð»ãðáò³ãò Ò ¹ÒÂ͵ÔÀÑ Ã ä ÅÇÑŪѪÇÒÅ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ½ ÒÂ Ñ ËÒ Ò ÇÔÈÇ ÃÃÁ áåð½ ÒÂ Ñ «éí ÑèÇä» ¹Ò»ÃÐÊÒ ¹ â ÊÃÑÊÇ Õ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ½ Ò弯 ÅáÅÐ ËÁÒ ¹Ò ÊÔ³ ¾ ÉÊØÇÃó ¼ÙŒ Ñ Òà Ἱ ½ƒ ͺÃÁ ¹Ò ÊÒÇ³Ñ ÅÔµÒ ÊǹÊÓà¹Õ ¼ÙŒ Ñ Òà Ἱ à Ôù Õ Õ䫹 ÃØ» ¹ÒÂ³Ñ ÇØ²Ô ÈÔÃԹѹ ¹Ò¹¹ ¼ÙŒ Ñ Òà Ἱ ÍÁ¾ÔÇàµÍà «ÕÇÔÅ Õ䫹 ¹Ò»ÃÔÞÞÒ ÈØÀ¹Ø ÙÅÊÁÑ ³Ð ÃÃÁ ÒõÃÇ Êͺ ¼ÙŒ Ñ Òà Ἱ µãç ÊͺÀÒÂã¹ ¹ÒÂÇÔ±Ôµ ÍÇÂÊÔ¹»ÃÐàÊÃÔ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒÃÍÒÇØâÊ ¹ÒȻÑ ÃóÊÙµ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ½ ÒÂáÍÅ«Õ áåð¹óà ŒÒ ¹Ò ¹ÃÒÃѵ¹ ÇÑÅÅÈÔÃÔ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ½ Ò»ÃРѹÀÑ ¹Ò ¹Ù ÊØÇÃóԹ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ½ Ò Ǻ ØÁµŒ¹ ع ½ Ò ÍÁ¾ÔÇàµÍà áåð½ ÒºÃÔ ÒÃÍ Ã ¹ÒÂÇÃÇØ²Ô ËÔÃÑÞÂä¾ÈÒÅÊ ØÅ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ½ ÒÂÇÔà ÃÒÐ˵Œ¹ ع Ò ÇÔÈÇ ÃÃÁ ¹ÒÂÊÁÀ¾ ¾Ô¹Ô ªÑ ¼ÙŒ Ñ Òà Ἱ ÇÔà ÃÒÐË áåð Ǻ ØÁ º»ÃÐÁÒ³ ¹Ò¹ѹµªÑ ¹¹ ¹Ò¹Ñ¹ ¼ÙŒ Ñ Òà Ἱ à Ô¹à ͹ ¹Ò ÔµÔ»ÀÒ Ç È ŒÇÂ Í ¼ÙŒ Ñ Òà Ἱ Ñ «éííðäëå ¹ÒÂÊØÃÈÑ Ôì ÅÕÅÒÇà ØÅ Õè»ÃÖ ÉÒ ¹Ò ÇÕ ª Ò à¾ªã ¹ÒÂä¾ÃѪ ÈØÀÇÔÇÃà ¹ ¹Ò ҹԹ à ºÓÃØ ÃѾ Ã.³Ñ ÇØ²Ô ÍØ ÑÂàʹ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒÃÍÒÇØâÊ ¹ÒÂÊØàÁ ÊØú âêà³ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ½ Ò ÒÃà Ô¹ ¹ÒªҵԪÒ ªØµÔÁÒ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ½ ÒÂ Ô ÒÃã¹à Ã Í áåðºãôëòãêñþþò ¹Ò à¾õâ Ë Ñ ¾ ÉÊØÇÃó ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ½ ÒºÑÞªÕ ¹Ò ÊÒÇ ÒÞ ¹Ò à ÃÔÞÂÈ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ½ Ò Ǻ ØÁà à èí Ñ Ã ¹ÒÂÊÁà ÕÂÃµÔ ÇѲ¹àËÅ ÒÇԪ ¼ÙŒ Ñ Òà Èٹ«ÍÁà à èí Ñ Ã Å ¹Ò Óà ÒÁàÊ ÕèÂÁ ¼ÙŒ Ñ Òà Ἱ ºÑÞªÕ Ô Òà ŒÒà ÇÁ ŒÒ ¹ÒÂÊØªÒµÔ ÈÔÃÔ ¹ÒÇØ²Ô ¼ÙŒ Ñ Òà Ἱ Øà Òà ¹ÒÂ Ñ Ã¾Ñ¹ ÍØ ÂÒ¹Ò¹¹ รายงานประจำป

8 นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ บร ษ ทฯ ได จด ทะเบ ยน ก อ ต ง เป น บร ษ ท จำก ด เม อ ว น ท 15 ส งหาคม 2501 ใน นาม บร ษ ท อ ตาเล ยน ไทย ด เวล อป เมน ต คอร ปอเรช น จำก ด ด วย ท น จด ทะเบ ยน เร ม แรก 2 ล าน บาท โดย ม ผ เร ม ก อ ต ง บร ษ ท 2 กล ม ค อ กล ม นาย แพทย ช ย ย ทธ กรรณ ส ต ชาว ไทย และ Mr. Giorgio Berlingieri ชาว อ ตาเล ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อ ดำเน น ธ รก จ ร บจ าง ก อสร าง ท วไป ต อ มา เม อ ว น ท 22 พฤศจ กายน 2528 บร ษ ทฯ ได ร บ พระ มหากร ณาธ ค ณ โปรด เกล า พระราชทาน พระบรม รา ชา น ญาต ให เป น บร ษ ท ภาย ใต พระบรม ราช ปถ มภ (Royal Patronage by the King) และ โปรด เกล า พระราชทาน คร ฑ พ าห ให เป น ศ กด และ ศร จวบ จนถ ง ป จจ บ น บร ษ ทฯ ได จด ทะเบ ยน เป น บร ษ ท มหาชน เม อ ว น ท 24 ม นาคม 2537 และ เข า ตลาดหล กทร พย แห ง ประเทศไทย ใน ว น ท 9 ส งหาคม 2537 บร ษ ทฯ ให ความ สำค ญ ก บ การ บร หาร งาน โครงการ ก อสร าง ให เสร จ ท น เวลา และ ได ค ณภาพ ส ง จน ปรากฏ เป น ท ยอมร บ ของ เจ าของ งาน ท ง ภาค เอกชน และ ภาค ร ฐบาล ท ง ใน ประเทศ และ ต าง ประเทศ นอกจาก น บร ษ ทฯ ย ง ได ร บ การ ร บรอง มาตรฐาน ISO-9001: มาตรฐาน ระบบ ค ณภาพ การ ออกแบบ ผล ต ต ด ต ง และ บร การ ISO-14001: มาตรฐาน จ ดการ ส ง แวดล อม และ TIS 18001: มาตรฐาน ระบบ จ ดการ อาช วะ อนาม ย และ ความ ปลอดภ ย เพ อ ให บร ษ ทฯ ม ท ศทาง การ ดำเน น งาน ไป ใน แนวทาง ท จะ ทำให ผ ม ส วน ได เส ย หร อ ผ ถ อ ห น ขอ งบ ร ษ ทฯ ได ร บ ผล ประโยชน จาก การ ดำเน น งาน ขอ ง บ ร ษ ทฯ คณะ กรรม กา รบ ร ษ ทฯ จ ง ได กำหนด ว ส ย ท ศน พ นธ ก จ คต พจน และ กลย ทธ ใน การ ดำเน น งาน ขอ งบ ร ษ ทฯ ด งน 1.1 ว ส ย ท ศน ม ง ส การ เป น บร ษ ท ก อสร าง ช น นำ ใน แถบ เอเช ย ตะว น ออก เฉ ยง ใต พ นธ ก จ เป น บร ษ ท ร บ เหมา ก อสร าง ครบ วงจร ท ม ประสบการณ และ ความ ชำนาญ ใน งาน ก อสร าง ท ก ประเภท ม ความ พร อม ท จะ สร างสรรค ผล งาน ท เป น โครงการ ขนาด ใหญ หร อ ใช เทคน ค ช น ส ง โดย การ ประม ล งาน ใน ราคา ท สามารถ แข งข น ได ม ความ ร บ ผ ด ชอบ ใน งาน ก อสร าง ให ได ค ณภาพ ตาม มาตรฐาน สากล และ ก อสร าง เสร จ ท น เวลา ภายใน งบ ประมาณ ท กำหนด ร กษา ภาพ ล กษณ ของ ความ เป น ผ นำ ของ บร ษ ท ก อสร าง สร าง ความ พ ง พอใจ ใน ระด บ ส งส ด ให แก ล กค า ใช ศ กยภาพ ของ บร ษ ทฯ ใน การ ขยาย ธ รก จ ร บ เหมา ก อสร าง ไป ย ง ต าง ประเทศ เพ ม มาก ข น โดย เฉพาะ ใน แถบ ภ ม ภาค เอเช ย คต พจน ย ด ม น ใน ส ญญา สร าง ความ ไว วางใจ ใส ใจ ค ณภาพ กลย ทธ สร าง ความ ไว วางใจ และ ความ น า เช อ ถ อ ของ บร ษ ท ฯ ด วย การ ทำงาน ให ม ค ณภาพ การ ส ง มอบ งาน ก อสร าง ให เสร จ ท น เวลา ท กำหนด พร อม ค ณภาพ งาน ท ได มาตรฐาน พ ฒนา เทคโนโลย ใน การ ก อสร าง ด วย เทคน ค ช น ส ง ให ท น สม ย พ ฒนา และ ส ง เสร ม ศ กยภาพ การ บร หาร จ ดการ ของ องค กร และ พ ฒนา ทร พยากร มน ษย ให ท น สม ย และ ต อ เน อง 1.2 การ เปล ยนแปลง และ พ ฒนาการ ท สำค ญ ท ประช ม คณะ กรรม กา รบ ร ษ ทฯ คร ง ท 4/7/2556 ซ ง ประช ม เม อ ว น ท 4 กรกฎาคม 2556 จ ง ได ม มต อน ม ต การ จ ดสรร ห น สาม ญ เพ ม ท น จำนวน ไม เก น 666,794,830 ห น ให แก ผ ถ อ ห น เด ม ขอ งบ ร ษ ทฯ ตาม ส ดส วน จำนวน ห น ท ผ ถ อ ห น แต ละ ราย ถ อ อย กล าว ค อ 1 ห น เด ม : ห น ใหม โดย เสนอ ขาย ใน ราคา ห น ละ 3 บาท โดย กำหนด ว น จอง ซ อ ค อ ว น ท 1 2 และ 5-9 ส งหาคม 2556 และ เม อ ว น ท 19 ส งหาคม 2556 บร ษ ทฯ ได ดำเน น การ จด ทะเบ ยน เพ ม ท น ชำระ แล ว ก บ กรม พ ฒนา ธ รก จ การ ค า กระทรวง พาณ ชย ป จจ บ น ท น ชำระ แล ว ขอ งบ ร ษ ทฯ ม จำนวน ท ง ส น เท าก บ 4,860,473,010 บาท (ส พ น แปด ร อย หก ส บ ล าน ส แสน เจ ด หม น สาม พ น ส บ บาท ถ วน) 6 บร ษ ท อ ตาเล ยนไทย ด เวล อปเมนต จำก ด (มหาชน)

9 ด งน 1.3 โครงสร าง การ ถ อ ห น ของ กล ม บร ษ ท กล ม ธ รก จ บร ษ ท ย อย และ บร ษ ท ร วม ขอ งบ ร ษ ทฯ ณ ว น ท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ทฯ ม น โย บาย แบ ง การ ดำเน น งาน เป น 3 กล ม งาน กล ม ธ รก จ ท เก ยว เน อง ก บ งาน ร บ เหมา ก อสร าง งาน ระบบ สาธารณ ปโภค ซ ง สน บสน น กล ม ธ รก จ งาน ก อสร าง และ กล ม ธ รก จ ท เก ยว ก บ การ ลงท น ใน ต าง ประเทศ อ น เก ยว เน อง ก บ งาน ก อสร าง ขอ งบ ร ษ ทฯ ใน ประเทศ ต างๆ กล ม ธ รก จ ท เป นการ ลงท น ใน ด าน อ นๆ เช น การ พ ฒนา อส งหาร มทร พย สาย งาน ผล ตภ ณฑ ส ง ก อสร าง และ ว ตถ ด บ ข น ต น และ ก จการ ร บ ส มปทาน กล ม ธ รก จ ท เป น ก จการ ร วม ค า ได แก การ ร วม ลงท น ก บ ผ ลงท น อ น ท ม ความ เช ยวชาญ เฉพาะ ด าน เพ อ ประโยชน ใน ด าน การ ถ ายทอด เทคโนโลย ใหม ๆ ใน การ ดำเน น งาน ขอ งบ ร ษ ทฯ โดย ส วน ใหญ จะ เป น งาน ก อสร าง สาธารณ ปโภค ใหญ ºÁ. ÍÔµÒàÅÕ¹ä  ÕàÇÅÍ»àÁ¹µ 99.99% º. àáõâ¹áòã äí Õ Õ 99.80% º. ÊÂÒÁ¼ÅÔµÀѳ± ͹ ÃÕµ áåðíô 99.99% First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd % º. ÍÔµÒàÅÕ¹ä  ÍÔ¹àµÍÃà¹ªÑ ¹á¹Å 98.05% º. س Ò¾ÅÑ ä  99.99% º. À ÀÙÁÔ ÕàÇÅÍ»àÁ¹µ 99.99% º. ¾Õ Õ ä ÂÅԹ⠺ÒÃÒ ¾ÃÒ ÒÁÒ 92.59% º. ÍÔµÑÅä  ÁÒÃÕ¹ 99.93% º. àíàªõâ âå ÔÊµÔ Ê ÕàÇÅÍ»àÁ¹µ 99.99% º. ÀÙÁÔã ä  «ÕàÁ¹µ 90.94% º. ÍÔµÑÅä  à ÃÇÕ 99.93% º. àíàªõâ ÍÔ¹ ÑÊàµÃÕÂÅ ¾Íà ÍûÍàÃªÑ ¹ 99.99% º. ÍÔµÒàÅÕ¹ä  áå¹ 80.00% Italian - Thai Development Vietnam Co., Ltd % º. àí¾õ¾õ«õ âîå ÔŒ 99.99% º. ÍÔµÒàÅÕ¹ä  à¾òàçíã 74.93% º. ¼ÅÔµ¾ÅÑ Ò¹ 20.00% º. ¾ÃÐÃÒÁà ŒÒÊá Çà 99.99% Italian-Thai International SDN.BHD % º. àíà«õ ¹ ʵÕÅ â»ã Ñ Ê 99.99% ITD Construction SDN.BHD % ITD Cementation India 99.99% º. âã âá ˹ŒÒ¾ÃÐÅÒ¹ 50.96% º. ä ÂÁÒÃØà ¹ 99.99% ITD Bangladesh Company Limited 49.00% º. àí ÕâÍ àíà«õâ à ÔùàÍÒ Ê 99.98% ITD Madagascar S.A % º. ÊÂÒÁá»«Ô âîå ÔŒ 99.97% º. ÍÔµÒàÅÕ¹ä Â Ë ÊÒ 34.00% º. «Ôâ¹ÅÒÇ ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ ÍûÍàÃªÑ ¹ 99.95% º. àáõâ¹áòã ÍÔµÒàÅÕ¹ä  à¾òàçíã % º. àíáç.«õ.íòã.¾õ ͹ʵÃÑ ªÑ ¹ 99.94% º. ¾ÅÑ ä  ŒÒÇ˹ŒÒ 24.00% º. àíáç.«õ.íòã.¾õ âîå ÔŒ ÍûÍàÃªÑ ¹ 99.93% º. ÊÃкØÃÕ Í¹ÊµÃÑªÑ ¹ à â¹âåâõ รายงานประจำป

10 บร ษ ทฯ ได ลงท น ใน ก จการ ร วม ค า ณ ว น ท 31 ธ นวาคม 2556 ด งน ºÁ. ÍÔµÒàÅÕ¹ä  ÕàÇÅÍ»àÁ¹µ ก จการร วมค าท บร ษ ทฯ ลงท นเท าก บ ร อยละ 50 และมากกว า ก จการร วมค าท บร ษ ทฯ ลงท น น อยกว าร อยละ % ก จการร วมค าไอท ด อ ท เอฟ 40.00% ก จการร วมค า ไอท โอ 60.00% ก จการร วมค า ไอท ด เอ นซ ซ (เอ นท 2) 40.00% ก จการร วมค า ไอโอท 60.00% ไอท ด -เนาวร ตน แอลแอลซ 40.00% ก จการร วมค า ไอท ด -เอสเอ มซ ซ 60.00% ก จการร วมค าไอท ด - ไอท ด เซ ม (คอนโซเต ยม) 25.00% ก จการร วมค าเอเวอร กร น-อ ตาเล ยนไทย-พ อ ด บบล วซ 60.00% ก จการร วมค า ไอท ด -ย น ค 24.00% ก จการร วมค า ซ มซ ง ไอท ด 55.25% ก จการร วมค า ไอท ด -อ ท เอฟ-เอ มว เอ ม 20.00% ก จการร วมค า ไอท ด และ ไอท ด ซ เมนต เทช น อ นเด ย 55.00% ก จการร วมค า ไอท ด อ จ ซ 51.00% ก จการร วมค า ไอเอ น 51.00% ก จการร วมค า ไอท ด - ไอท ด เซ ม 50.00% ก จการร วมค า ไอท ด - เอสค ว 50.00% ก จการร วมค า เอสค ว-ไอท ด 8 บร ษ ท อ ตาเล ยนไทย ด เวล อปเมนต จำก ด (มหาชน)

11 ล กษณะการประกอบธ รก จ การประกอบธ รก จของบร ษ ท บร ษ ทย อย ก จการร วมค า และบร ษ ทร วม บร ษ ท อ ตาเล ยนไทย ด เวล อปเมนต จำก ด (มหาชน) ณ ป จจ บ น บร ษ ทฯ ม การประกอบธ รก จ ซ งสามารถแบ งสายงานได 9 ด าน ด งน :- 1. งานก อสร างอาคารสำน กงาน อาคารช ด ต กส ง และโรงแรม 2. งานก อสร างโรงงานอ ตสาหกรรมขนาดใหญ 3. งานวางท อระบบขนส งน ำม น แก ส และน ำ ท อร อยสายไฟใต ด นและถ งเก บน ำม นขนาดใหญ 4. งานก อสร างทางหลวงแผ นด น ทางรถไฟ งานทางรถไฟความเร วส ง งานทางว ง งานสถาน งานวางราง และงานระบบรถไฟฟ า สะพาน และระบบทางด วน 5. งานก อสร างสนามบ น ท าเร อ และงานทางทะเล 6. งานก อสร างเข อนอเนกประสงค อ โมงค และโรงงานผล ตกระแสไฟฟ า 7. งานด านโครงสร างเหล ก 8. งานด านระบบการส อสารและโทรคมนาคม 9. งานด านการพ ฒนาเหม องแร และถ านห น บร ษ ทย อย ก จการร วมค า และบร ษ ทร วม สายธ รก จ บร ษ ทย อย และบร ษ ทร วม ของบร ษ ท อ ตาเล ยนไทย ด เวล อปเมนต จำก ด (มหาชน) ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 แบ งได ด งน 1. กล ม ธ รก จ ท เก ยว เน อง ก บ งาน ร บ เหมา ก อสร าง งาน ระบบ สาธารณ ปโภค ซ ง สน บสน น กล ม ธ รก จ งาน ก อสร าง และ กล ม ธ รก จ ท เก ยว ก บ การ ลงท น ใน ต าง ประเทศ อ น เก ยว เน อง ก บ งาน ก อสร าง ขอ งบ ร ษ ทฯ ใน ประเทศ ต างๆ 2. กล ม ธ รก จ ท เป นการ ลงท น ใน ด าน อ นๆ เช น การ พ ฒนา อส งหาร มทร พย สาย งาน ผล ตภ ณฑ ส ง ก อสร าง และ ว ตถ ด บ ข น ต น และ ก จการ ร บ ส มปทาน 3. กล ม ธ รก จ ท เป น ก จการ ร วม ค า ได แก การ ร วม ลงท น ก บ ผ ลงท น อ น ท ม ความ เช ยวชาญ เฉพาะ ด าน เพ อ ประโยชน ใน ด าน การ ถ ายทอด เทคโนโลย ใหม ๆ ใน การ ดำเน น งาน ของบร ษ ทฯ โดยส วนใหญ จะเป นงานก อสร างสาธารณ ปโภคใหญ โครงสร างรายได ของบร ษ ท อ ตาเล ยนไทย ด เวล อปเมนต จำก ด (มหาชน) โครงสร างรายได ป 2556 ป 2555 ป 2554 (ล านบาท) ร อยละ (ล านบาท) ร อยละ (ล านบาท) ร อยละ 1. งานก อสร างอาคารสำน กงาน อาคารช ด และโรงแรม 10, , , งานก อสร างโรงงานอ ตสาหกรรมขนาดใหญ งานวางท อระบบขนส งน ำม น แก ส และน ำ ท อร อยสายไฟใต ด น และถ งเก บน ำม นขนาดใหญ 1, , , งานก อสร างทางหลวงแผ นด น ทางรถไฟ ระบบทางด วน 16, , , งานก อสร างสนามบ น ท าเร อ และงานทางทะเล 4, , , งานสร างเข อน อ โมงค และโรงผล ตกระแสไฟฟ า 2, , , งานระบบโครงสร างเหล ก 1, งานด านการวางระบบส อสารและโทรคมนาคม 1, , งานด านการพ ฒนาเหม องแร และถ านห น 2, , , รายได จากโครงการท ไม สามารถจ ดกล มได 7, , , รายได อ นๆ 1, , รวมม ลค าการจำหน าย 48, , , อ ตราการเพ มลด (ร อยละ 5.17) ร อยละ 8.31 ร อยละ รายการระหว างก นของรายได จากการก อสร าง 1, , และรายการระหว างก นของรายได จากโครงการท ไม สามารถจ ดกล มได 1, , , รายได อ นๆ รวมม ลค าการจำหน ายหล งต ดรายการระหว างก น 44, , , อ ตราการเพ ม (ลด) (ร อยละ 4.40) ร อยละ 4.50 ร อยละ รายงานประจำป

12 โครงสร างรายได ของบร ษ ทย อย บร ษ ทร วม และก จการร วมค า 1. กล ม ธ รก จ ท เก ยว เน อง ก บ งาน ร บ เหมา ก อสร าง งาน ระบบ สาธารณ ปโภค ซ ง สน บสน น กล ม ธ รก จ งาน ก อสร าง และ กล ม ธ รก จ ท เก ยว ก บ การ ลงท น ใน ต าง ประเทศ อ น เก ยว เน อง ก บ งาน ก อสร าง ขอ งบ ร ษ ทฯ ใน ประเทศ ต างๆ ส ดส วน ช อบร ษ ท ป 2556 ป 2555 ป 2554 การลงท น (หน วย : พ นบาท) (ร อยละ) รายได ร อยละ รายได ร อยละ รายได ร อยละ บร ษ ทย อย 1. บจก. เม ยนม า ไอท ด บจก. อ ตาเล ยนไทย อ นเตอร เนช นแนล , , , บจก. พ ท ไทยล นโด บารา พราทามา , , , บจก. ภ ม ใจไทยซ เมนต ,392, ,247, ,238, บจก. อ ตาเล ยนไทย แลนด บจก. อ ตาเล ยนไทย เพาเวอร , Italian Thai International SDN. BHD ITD Construction SDN.BHD , , บจก. โรงโม หน าพระลาน , , , ITD Bangladesh Company Limited ITD-Madagascar S.A , , , บจก. อ ตาเล ยนไทย หงสา บจก. เม ยนมาร - อ ตาเล ยนไทย เพาเวอร บจก. พล งไทยก าวหน า บจก. สระบ ร คอนสตร คช น เทคโนโลย , , , บจก. สยามผล ตภ ณฑ คอนกร ต และอ ฐ , , , บจก. ค ณค าพล งไทย บจก. อ ต ลไทย มาร น , , , บจก. อ ต ลไทย เทรว ,051, , , Italian - Thai Development Vietnam Co., Ltd บจก. ผล ตพล งงาน บจก. เอเซ ยนสต ล โปรด กส , , , บจก. ไอท ด ซ เมนท เทช น อ นเด ย ,294, ,505, ,065, บจก. ไทยมาร เคน , , , บร ษ ทร วม 1. บจก. เอท โอ เอเช ย-เท ร นเอาท ส , , , บจก. สยามแปซ ฟ ค โฮลด ง บจก. ซ โนลาว อล ม เน ยม คอร ปอเรช น บจก. เอ ม.ซ.อาร.พ คอนสตร คช น บจก. เอ มซ อาร พ โฮลด ง คอร ปอเรช น บร ษ ท อ ตาเล ยนไทย ด เวล อปเมนต จำก ด (มหาชน)

13 2. กล ม ธ รก จ ท เป นการ ลงท น ใน ด าน อ นๆ เช น การ พ ฒนา อส งหาร มทร พย สาย งาน ผล ตภ ณฑ ส ง ก อสร าง และ ว ตถ ด บ ข น ต น และ ก จการ ร บ ส มปทาน ส ดส วน ช อบร ษ ท ป 2556 ป 2555 ป 2554 การลงท น (หน วย : พ นบาท) (ร อยละ) รายได ร อยละ รายได ร อยละ รายได ร อยละ บร ษ ทย อย 1. First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd บจก. ภคภ ม ด เวล อปเมนต , , , บจก. เอเช ยโลจ สต กส ด เวล อปเมนต บจก. เอเช ย อ นด สเทร ยล พอร ท คอร ปอเรช น บจก. เอพ พ ซ โฮลด ง บร ษ ทร วม บจก. พระราม 9 สแควร กล ม ธ รก จ ท เป น ก จการ ร วม ค า ส ดส วน ช อบร ษ ท ป 2556 ป 2555 ป 2554 การลงท น (หน วย : พ นบาท) (ร อยละ) รายได ร อยละ รายได ร อยละ รายได ร อยละ ก จการร วมค า 1. ก จการร วมค า ไอท ด -อ ท เอฟ ก จการร วมค า ไอท ด - เอ นซ ซ (เอ นท 2) , ไอท ด -เนาวร ตน แอลแอลซ ก จการร วมค าไอท ด ไอท ด เซ ม (คอนโซเต ยม) , ,223, ,493, ก จการร วมค า ไอท ด -ย น ค , , , ก จการร วมค า ไอท ด -อ ท เอฟ-เอ มว เอ ม , ,003, , ก จการร วมค า อ ตาเล ยนไทย-อ จ ซ , , ,178, ก จการร วมค า ไอเอ น (2,310) (0.01) ก จการร วมค า ไอท ด -ไอท ด เซ ม ,440, ,274, ,051, ก จการร วมค า ไอท ด เอสค ว , , ,224, ก จการร วมค า เอสค ว-ไอท ด , , , ก จการร วมค า ไอท โอ ก จการร วมค า ไอโอท ก จการร วมค า ไอท ด -เอสเอ มซ ซ 15. ก จการร วมค า เอเวอร กร น อ ตาเล ยนไทย , , แปซ ฟ คไทย ก จการร วมค า ซ มซ ง-ไอท ด , ก จการร วมค าไอท ด ซ เมนต เทช น (44) , ,181, ,489, ,512, รายงานประจำป

14 สร ปผลงานการก อสร างในรอบป ท ผ านมา ใน ช วง ต น ของ ป 2556 ท ผ าน มา ท ง ภาค ร ฐ และ เอกชน ต าง ผล ก ด น โครงการ ก อสร าง ต างๆ ออก มา อย าง ต อ เน อง โดย ภาค ร ฐ จะ เน น การ ขยาย โครง ข าย ถนน ต างๆ ท ง ใน กร งเทพฯ และ ต าง จ งหว ด รวม ท ง การ ปร บ เปล ยน โครงสร าง ทาง รถไฟ มา ใช ราง ท ม ขนาด ใหญ ข น และ ใช หมอน คอนกร ต แทน หมอน ไม เพ อ เสร ม ให ระบบ ราง ม ความ แข ง แรง เพ ม มาก ข น ใน ขณะ ท การ ก อสร าง ของ ภาค เอกชน ก ม การ ขยาย ต ว ออก ไป ใน ต าง จ งหว ด มาก ข น โดย เฉพาะ พ นท ท ม การ เต บโต ของ การ ค า และ การ ลงท น เช น อ ดรธาน ส ราษฎร ธาน และ เช ยงราย เป นต น โดย การ เต บโต ของ โครงการ ก อสร าง พร อม ก น หลายๆ โครงการ ใน ช วง เวลา ท ใกล เค ยง ก น กล บ สร าง แรง กดด น และ นำ มา ซ ง อ ปสรรค ให แก ผ ประกอบ การ อย าง มาก ส บ เน อง มา จาก ความ ต องการ ใช ว สด หล ก ใน การ ก อสร าง โดย เฉพาะ ป น ซ เมน ต พร อม ก น ทำให ป น ซ เมน ต ม การ ปร บ ราคา ส ง ข น อ ก ท ง ต อง เผช ญ ก บ ป ญหา แรงงาน ไม พอ จน เก ด ภาวะ การ ขาดแคลน แรงงาน ฝ ม อ ต อง จ ดหา แรงงาน ไม ม ฝ ม อ มา เร ง ฝ กห ด รวม ท ง การ จ ดหา แรงงาน ต างด าว เข า มา เป น จำนวน มาก ส วน ใน ช วง ปลาย ป แม จะ ม ผลก ระ ทบ ทางการ เม อง ส ง ผล ให การ ชะลอ โครง การ ใหญ ๆ ของ ภาค ร ฐ ออก ไป แต กล บ ม ประโยชน ต อ ผ ประกอบ การ อย าง มาก ทำให ม เวลา ใน การ ปร บ ต ว จาก ประเด น ป ญหา เร อง การ ขาดแคลน ว สด และ แรงงาน ให ม ความ พร อม มาก ข น อย างไร ก ตาม ม ความ จำเป น ท ภาค ร ฐ จะ ต อง หย บยก โครงการ พ ฒนา โครงสร าง พ น ฐาน ข น มา ดำเน น การ โดย เร ง ด วน เพ อ ให ท น และ ม ความ พร อม มาก ท ส ด สำหร บ การ เป ด เสร ประชาคม เศรษฐก จ อาเซ ยน ท จะ เร ม ใน ป 2558 ใน ช วง ปลาย ป 2556 ท ผ าน มา บร ษ ทฯ ได ร บ ส มปทาน จาก ร ฐบาล ประเทศ สาธารณร ฐ โม ซ ม บ คเป นโครงการ ก อสร าง บร หาร จ ดการ ส ง มอบ ท าเร อ และ ทางรถไฟ สาย โม ต เซ ถ ง มา ค ซ ล กษณะ งาน ประกอบ ด วย 1. ทาง รถไฟ จาก เม อง โม ต เซ ถ ง เม อง มา ค ซ ระยะ ทาง ประมาณ 530 ก โลเมตร 2. ท าเร อ น ำ ล ก เพ อ ขน ถ าย ส นค า โดย เฉพาะ ถ านห น ให ได ปร มาณ ส งส ด 25 ล าน ต น ต อ ป ม ลค า งาน ประมาณ 4,000 ล าน เหร ยญ สหร ฐ หร อ ประมาณ 120,000 ล าน บาท ระยะ เวลา ส มปทาน 30 ป กล ม งาน ก อสร าง สนามบ น โครงการ ท กำล ง ดำเน น การ อย ได แก งาน ก อสร าง อาคาร ผ โดยสาร ท สนาม บ น โก ล กา ตา ม ลค า 19,214 ล าน ร ป ซ ง งาน หล ก โดย รวม แล ว เสร จ ไป แล ว ม พ ธ การ เป ด ใช งาน อย าง เป น ทางการ โดย ท าน ประธานาธ บด ของ อ นเด ย ใน ว น ท 23 มกราคม 2556 ท ผ าน มา แต ป จจ บ น ย ง ม งาน เพ ม เต ม จาก ทาง เจ าของ งาน ให ดำเน น การ อย ซ ง โครงการ น บร ษ ทฯ ได ร วม ม อ ก บ บร ษ ท ไอท ด ซ เมน เตช น จำก ด ซ ง เป น บร ษ ท จด ทะเบ ยน ใน ตลาดหล กทร พย ของ ประเทศ อ นเด ย เป น ผ ดำเน น การ สำหร บ งาน ก อสร าง สนาม บ น ภายใน ประเทศ ล าส ด ทาง บร ษ ท ท า อากาศยาน ไทย จำก ด (ทอท.) ได ประกาศ ท จะ ขาย ซอง ประม ล ราคา สนาม บ น ส วรรณภ ม ใน เฟส ท 2 วงเง น 6.2 หม น ล าน บาท ใน เด อนเมษายน 2557 คาด ว า จะ สร ป ผล และ ได ผ ร บ เหมา ก อสร าง ภายใน เด อน ส งหาคม 2557 ซ ง บร ษ ทฯ ม ความ พร อม และ ม นใจ เสมอ ว า ด วย ประสบการณ จาก ผล งาน ใน เฟส 1 ท ผ าน มา จะ ทำให บร ษ ท ฯ ม โอกาส ชนะ การ ประม ล และ เข าไป ดำเน น การ อย าง ต อ เน อง ใน โครงการ ด ง กล าว ส วน โครงการ ก อสร าง สนาม บ น ใน ต าง ประเทศ ท บร ษ ทฯ ต ดตาม อย ก ค อ โครงการ ขยาย สนาม บ น ค เวต ม ลค า กว า 1 แสน ล าน บาท ซ ง จะ ม การ ประม ล โครงการ ใน เด อน เมษายน น กล ม งาน ก อสร าง อาคาร โครงการ ก อสร าง อาคาร ท แล ว เสร จ ใน รอบ ป ท ผ าน มา ได แก โครง การ วอร เต อร เกท พา ว ล เล ยน ม ลค า 1,325 ล าน บาท โครงการเซ นทร ล พลาซ า ส ราษฎร ธาน ม ลค า 944 ล าน บาท และ อาคาร บร การ ใน พระท น ง อ มพร สถาน ม ลค า 423 ล าน บาท สำหร บ โครงการ ต างๆ ท ย ง ดำเน น การ อย าง ต อ เน อง อย ได แก โครงการ ก อสร าง อาคาร ร กษา พยาบาล รวม และ ศ นย ความ เป น เล ศ ทางการ แพทย ของ สภากาชาดไทย ม ลค า 6,587 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล ว ร อยละ 96 โครงการ ศ นย ความ เป น เล ศ ทางการ ว จ ย โรง พยาบาล ศ ร ราช ม ลค า 6,001 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 97 โครงการ ก อสร าง อาคาร เฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา (สมเด จ พระ เทพฯ) ระยะ ท ม ลค า รวม 1,667 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 97 โครงการ คอนโดม เน ยม Bell Avenue ม ลค า 1,582 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 97 โครงการเซ น ทร ล แอม บาส ซ ม ลค า 1,997 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 87 โครงการ เซ นทร ล เฟสต ว ล หาดใหญ ม ลค า 1,191 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 95 โครงการ พ ฒนา รามาธ บด ส คณะ แพทย ศาสตร แห ง เอเช ย บางพล ม ลค า 4,794 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 25 โครง กา รส ตาร ว ว คอนโดม เน ยม ม ลค า 1,860 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 25 และ อาคาร พ ก อาศ ย ข าราชการ กรม ทหาร มหาดเล ก ราช ว ลลภ ม ลค า 1,541 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 44 กล ม งาน ก อสร าง ทางด วน ยก ระด บ ทางหลวง ทางรถไฟ และ สะพาน โครงการ ท แล ว เสร จ ใน ป ท แล ว ได แก งาน ปร บปร ง ทาง รถไฟ จาก สถาน ดอนเม อง ถ ง สถาน ท า ฬ อ ม ลค า 890 ล าน บาท โครงการ ผล ต และ จ ดหา สะพาน เหล ก พร อม ต ด ต ง ของ การ รถไฟ ม ลค า 447 ล าน บาท โครงการ ก อสร าง ร ว สอง ข าง แนวทาง รถไฟ สถาน แก ง เส อ เต น-บ วใหญ ม ลค า 140 ล าน บาท และ งาน ต ด ต ง สะพาน เหล ก 8 แห ง สถาน นครสวรรค -บ ง บอ ระ เพ ด ม ลค า 126 ล าน บาท ส วน โครงการ ใน ประเทศ ท ย ง ดำเน น การ อย ได แก โครงการ ก อสร าง สะพาน ข าม แม น ำ เจ าพระยา นนทบ ร 1 ม ลค า 3,896 ล าน บาท ซ ง ดำเน น การ ใน นาม ก จการ ร วม ค า ไอท ด -เอส เอ ม ซ ซ (บมจ. อ ตาเล ยน ไทย ด เวล อป เมน ต และ บจก. ส ม โต โม ม ต ซ ย คอน สตร คช น) ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 58 งาน ปร บปร ง ทาง รถไฟ สาย ตะว น ออก เฉ ยง เหน อ ระยะ ท 5 ม ลค า 7,542 ล าน บาท ซ ง งาน หล ก เสร จ แล ว กำล ง ดำเน น การ ส ง มอบ งาน งาน ปร บปร ง ทาง รถไฟ ระหว าง สถาน พ ษณ โลก-เช ยงใหม ม ลค า 2,853 ล าน บาท ดำเน น การ ใน นาม ก จการ ร วม ค า ไอท ด -เอ สด พ เป นการ ร วม ม อ ก น ระ หว า งบ ร ษ ทฯ และบร ษ ท ศ กดา พร ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 88 ทาง ลอด จ ด ต ด 12 บร ษ ท อ ตาเล ยนไทย ด เวล อปเมนต จำก ด (มหาชน)

15 ทาง หลวง No.402 ก บ No.4020 จ งหว ด ภ เก ต ม ลค า 560 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 56 โครงการ ออกแบบ ผล ต และ ขนส ง หมอน คอนกร ตอ ดแรง ไป ประเทศ ออสเตรเล ย จำนวน 616,300 ท อน ม ลค า 2,531 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 14 ก อสร าง ทาง ข น-ลง ทางด วน เฉล ม มหานคร บร เวณ ทาง ต าง ระด บ อาจณรงค ม ลค า 123 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 62 และสะพาน กล บ รถ ทางหลวง หมายเลข 1 ร งส ต-สระบ ร กม ม ลค า 82 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 33 นอกจาก น ย ง ม งา นท อ ย ใน ข น ตอน การเต ร ยม การ เพ อ เร ม งาน ค อ งาน ปร บปร ง ทาง รถไฟ ช ม ทาง บ าน ดารา-สถาน สวรรคโลก ม ลค า 341 ล าน บาท และ งาน ปร บปร ง ทาง รถไฟ ช ม ทาง บ าน ท ง โพธ -สถาน ค ร ร ฐน คม ม ลค า 325 ล าน บาท โครงการ ใน ต าง ประเทศ ท แล ว เสร จ ใน รอบ ป ท ผ าน มา ได แก โครงการ ก อสร าง ทางหลวง เส น ทาง NH-31 C ร ฐ เวสท เบงกอล ใน ประเทศ อ นเด ย ม ลค า 2,684 ล าน ร ป และ งาน ก อสร าง ถนน ลำเล ยง ถ านห น เม อง ปา เล ม บ ง ประเทศ อ นโดน เซ ย ม ลค า 10 ล าน ดอล ล า ร ส วน โครงการ ใน ต าง ประเทศ ท ย ง ดำเน น การ อย ได แก งาน ต ด ต ง วาง ราง รถไฟ ท บ ง กาล อร ของ ประเทศ อ นเด ย ม ลค า 2,802 ล าน ร ป ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 88 ทาง ยก ระด บ Jaipur Metro Package No.C-2 ใน ประเทศ อ นเด ย ม ลค า 3,017 ล าน ร ป ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 98 โค รง การ เดล ล เมโทร ส ญญา CC-26R ใน ประเทศ อ นเด ย ม ลค า 5,527 ล าน ร ป ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 15 และ โค รง การ เดล ล เมโทร ส ญญา CC-32(UG-3) ใน ประเทศ อ นเด ย ม ลค า 7,520 ล าน ร ป ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 12 สำหร บ โครงการ ส มปทาน 25 ป ทางด วน ยก ระด บ ธากา ม ลค า 38,095 ล าน บาท ท กร ง ธากา ประเทศ บ ง คลา เทศ ม การ ปร บ เปล ยน แนวทาง ก อสร าง เพ อ ลด การ เวนค น ท ด น ให ม ผลก ระ ทบ ต อ ช มชน น อย ท ส ด จ ง ต อง ปร บ แก แนวทาง และ ออกแบบ บาง ส วน ใหม ให เหมาะ สม ย ง ข น กล ม งาน ก อสร าง โรงงาน อ ตสาหกรรม งาน ก อสร าง โรงงาน อ ตสาหกรรม ท ดำเน น การ แล ว เสร จ ใน ป ท ผ าน มา ได แก งาน ฟ นฟ น คม อ ตสาหกรรม นว นคร จาก อ ทกภ ย 744 ล าน บาท งาน ก อสร าง ลพบ ร โซ ลาร ม ลค า 207 ล าน บาท งาน ก อสร าง โรง ไฟฟ า พล ง แสง อาท ตย ท จ งหว ด กำแพงเพชร และ จ งหว ด อ บลราชธาน ม ลค า 305 ล าน บาท งาน ฐานราก โรงงาน น ำตาล ม ตร ภ หลวง จ งหว ด เลย ม ลค า 238 ล าน บาท งาน ก อสร าง โกด ง เก บ น ำตาล ด บ 80,000 ต น จ งหว ด ขอนแก น ม ลค า 91 ล าน บาท และงาน ก อสร าง โกด ง เก บ น ำตาล ด บ 4 และ 8 หม น ต น จ งหว ด ส พรรณบ ร ม ลค า 221 ล าน บาท ส วน โครงการ ท กำล ง ดำเน น การ อย ได แก โครงการ ขยาย การ ผล ต น ำ โรงงาน มหา สว สด ระยะ ท 4 ม ลค า 450 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 99 เข อน ป องก น น ำ ท วม น คม อ ตสาหกรรม โรจ นะ ม ลค า 2,072 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 99 ก อสร าง อาคาร ผล ต น ำตาล ร ไฟน และ อาคาร บรรจ ภ ณฑ ม ลค า 387 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 97 งาน โรง ไฟฟ า พระนครเหน อ ม ลค า 2,699 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 26 งาน เข อน ป องก น น ำ ท วม โรงงาน ไทย น ำ ท พย ม ลค า 157 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 61 และ งาน ก อสร างโกด ง จ ด เก บ น ำตาล ม ตร ภ เว ยง จ งหว ด ขอนแก น ม ลค า 136 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 92 นอกจาก น ย ง ม โครงการ ท กำล ง เตร ยม การ เพ อ เข าไป ดำเน น การค อ โครงการ ก อสร าง โรง ไฟฟ า พล ง แสง อาท ตย ของ บร ษ ท สร าง เสร ม พล งงาน จำก ด ท จ งหว ด ลพบ ร ม ลค า 1,093 ล าน บาท กล ม งาน ด าน การ พ ฒนา เหม อง แร และถ านห น โครงการ ท กำล ง ดำเน น การ อย ได แก โครงการ ผล ต และ จ ด ส ง ห นป น ให การ ไฟฟ า ฝ าย ผล ต แห ง ประเทศไทย เพ อ ใช สำหร บ กำจ ด ก าซ ซ ลเฟอร ไดออก ไซค ท ได จาก ขบวนการ ผล ต ไฟฟ า ด วย ถ านห น ของ โรง ไฟฟ า แม เมาะ ม ลค า 1,006 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 75 โครงการ เหม อง ถ านห น แม เมาะ เฟส ท 7 ซ ง ม ม ลค า 21,833 ล าน บาท โดย บร ษ ทฯ ได ร วม ม อ ก บ บร ษ ท สห กลอ ค ว ป เม นท จำก ด ใน นาม ก จการ ร วม ค า ไอท ด -เอส ค ว เข าไป ดำเน น การ ขณะ น ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 42 อ ก โครงการ ค อ โครงการ ประม ล งาน ข ด-ขน ด น เหม อง แม เมาะ ส ญญา ท 7/1ม ลค า 5,266 ล าน บาท ซ ง ทาง บร ษ ท และ ห น ส วน เด ม ค อ บร ษ ท สห กลอ ค ว ป เม นท จำก ด ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 63 ส วน โครงการ ใน ต าง ประเทศ ท บร ษ ทฯ ดำเน น การ อย ได แก พ ฒนา เหม อง หง สา ม ลค า 25,282 ล าน บาท ย ง อย ใน ช วง การ วางแผน จ ด เตร ยม งาน และ สร าง สาธาณ ป โภค พ น ฐาน รวม ท ง การ จ ดหา เคร องจ กร สำหร บ ใช ใน โครงการ ส วน โครงการ เหม อง ถ านห น ซา โก อา ใน ประเทศ มาดาก สการ กำล ง รอ การ อน ม ต ใบ อน ญาต ให เข าไป ดำเน น การ กล ม งาน วาง ท อ และ งา นอ นๆ โครงการ ใน ประเทศ ท แล ว เสร จ ใน รอบ ป ท ผ าน มา ได แก โครงการ วาง ท อ ประปา และ งาน ท เก ยวข อง ส ญญา เลข ท PITL-735 ม ลค า 185 ล าน บาท โครงการ ปร บปร ง อ ปกรณ ท สถาน ควบค ม ก าซ จ ด ท 20 และ 22 ม ลค า 93 ล าน บาท โครงการ วาง ท อ เพ อ ส ง สาร Butadiene ของ PTTGC ม ลค า 215 ล าน บาท ส วน โครงการ ท ย ง ดำเน น การ อย ใน ขณะ น ได แก โครงการ ก อสร าง สถาน ส บ น ำ ท อ ส ง น ำ โครงการ ผ น น ำ จาก จ นทบ ร ไป ระยอง ม ลค า 1,684 ล าน บาท เป น โครงการ ผ น น ำ จาก จ งหว ด จ นทบ ร ไป ย ง จ งหว ด ระยอง เพ อ บรรเทา การ ขาดแคลน น ำ ใน ฤด แล ง ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 69 โครงการ ปร บปร ง อ โมงค ส ง น ำ จำนวน 4 เส น ทาง ของ การ ประปา นครหลวง ม ลค า 850 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 96 และโครงการ วาง ท อ ก าซ ธรรมชาต Zawtika ไป ย ง สถาน ควบค ม Bvw#1 ม ลค า 97 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 97 ส วน ท กำล ง จะ เข าไป ดำเน น การ ค อ โครงการ ก อสร าง สถาน ผสม ก าซ ใหม RA6 ม ลค า 1,187 ล าน บาท รายงานประจำป

16 กล ม งาน ก อสร าง ท าเร อ ท า เท ยบ เร อ งาน ป องก น ตล ง งาน ข ด ลอก และ ถม ชายฝ ง และงาน ทาง น ำ อ นๆ โครงการ ท ดำเน น การ แล ว เสร จ ใน รอบ ป ท ผ าน มา ได แก โครงการ ประต ระบาย น ำ ใน ลำ น ำ ป ง จ งหว ด เช ยงใหม ม ลค า 439 ล าน บาท โครงการ ปร บปร ง ระบบ ป องก น น ำ ท วม ว ด พน ญ เช ง วรว หาร ม ลค า 139 ล าน บาท และ โครงการ ก อสร าง หล ก ก น เร อ กระแทก บจก. เค อร สยาม ซ พอร ต ม ลค า 45 ล าน บาท ส วน โครงการ ท ดำเน น อย ใน ป จจ บ น ได แก โครงการ ก อสร าง ท า เท ยบ เร อ เอนกประสงค คลองใหญ จ งหว ด ตราด ม ลค า 739 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 47 โครงการ เสร ม ระด บ เข อน ป องก น การ ก ด เซาะ บร เวณ คลอง ด าน ม ลค า 272 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 83 โครงการ ระบบ ป องก น น ำ ท วม ช มชน ป าซาง-บ าน แป น ระยะ ท 1 ม ลค า 182 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 84 โครงการ ระบบ ป องก น น ำ ท วม ช มชน แม จ น จ.เช ยงราย ม ลค า 140 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 55 โครงการ ระบบ ป องก น น ำ ท วม ช มชน เม อง จ.เช ยงใหม ม ลค า 233 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 3 โครงการ ขยาย ท า เท ยบ เร อ ไทย แท ง ค เท อร ม นอล มาบตาพ ด ม ลค า 208 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 75 โครงการ ขยาย คล ง ก าซ LPG เขา บ อ ยา ม ลค า 1,490 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 13 และ ท เพ ง เร ม เข าไป ดำเน น การ ค อ โครงการ ปร บปร ง ราง ระบาย น ำ และ เข อน ค สล. คลอง สะแก งาม ม ลค า 400 ล าน บาท กล ม งาน ก อสร าง โรง ไฟฟ า พล ง น ำ และ เข อน โครงการ ใน ต าง ประเทศ ท ย ง ดำเน น การ อย ค อ งาน ก อสร าง เข อน โคล ม ลค า 10,382 ล าน ร ป ป จจ บ น ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 99 เป นการ ก อสร าง เข อน พล ง น ำ ขนาด 800 เมกกะ ว ตต ใน ประเทศ อ นเด ย ซ ง งาน หล กๆ ได แล ว เสร จ หมด แล ว เหล อ เพ ยง งาน ก ก เก บ น ำ ให เพ ยง พอ ตาม ท ออกแบบ ไว คาด ว า จะ เร ม ผล ต ไฟฟ า ได ตาม ว ตถ ประสงค ใน ช วง ปลาย ป น ส วน งาน ก อสร าง เข อน และ ฝาย ขนาด ต างๆ เก ด ข น ใน ประเทศไทย รวม ท ง ฟ ล ด เวย แนว ตะว น ออก-ตะว น ตก ของ แม น ำ เจ าพระยา ย ง คง ต อง รอ โครงการ บร หาร จ ดการ น ำ ของ ร ฐบาล ซ ง ไม ว า จะ เป น ร ฐบาล ใด จะ เข า มาบ ร หาร ประเทศ ก ตาม จะ ต อง ม การ วาง ย ทธศาสตร ใน การ จ ดการ น ำ อย าง จร งจ ง และ ต อ เน อง ซ ง ด แล ว เข อน ขนาด ใหญ ยก ต วอย าง เช น เข อน แม วงศ และ แก ง เส อ เต น ก ย ง ม ความ จำเป น ท จะ ต อง ก อสร าง เพ อ ร บ และ ชลอ น ำ ใน ช วง มรส ม ซ ง บร ษ ทฯ ม ความ พร อม อย าง ย ง ท จะ ดำเน น การ ใน โครงการ ด ง กล าว ข น อย ก บ นโยบาย ของ ภาค ร ฐ ว า จะ ดำเน น การ ใน ส วน ใด ก อน กล ม งาน ระบบ ขนส ง มวลชน สำหร บ โครงการ ระบบ ขนส ง มวลชน ท บร ษ ทฯ ดำเน น การ อย ค อ งาน ก อสร าง รถไฟฟ า ใต ด น ส วน ต อ ขยาย สาย ส น ำเง น ส ญญา ท 1 ช วง ห วลำโพง ถ ง สนามช ย ม ลค า 10,697 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 51 และ งาน ก อสร าง ระบบ รถ ชานเม อง (สาย ส แดง) ส ญญา ท 2 ช วง บางซ อ-ร งส ต ม ลค า 21,102 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 3 ซ ง งาน รถไฟ สาย ส แดง น ทาง ร.ฟ.ท ม น โย บาย ท จะ ให ม การ ปร บ เพ ม ค า ก อสร าง ให ตาม ปร มาณ งาน ท เพ ม ข น จาก การ เพ ม โครงสร าง ชาน ชลา และ เพ ม ราง รองร บ ก บ รถไฟ ความเร ว ส ง โดย รอ เสนอ เร อง ให ร ฐบาล ใหม พ จารณา อน ม ต ด าน รฟม. ใน ป น จะ ม การ ประม ล โครงการ รถไฟฟ า สาย ส เข ยว ช วง หมอช ต-สะพาน ใหม -ค คต ระยะ ทาง 18.2 ก โลเมตร จำนวน 4 ส ญญา ม ลค า 26,642 ล าน บาท เพ อ แก ไข ป ญหา การ จราจร ใน ระยะ ยาว ของ กร งเทพมหานคร และ เขต ปร มณฑล ซ ง ว กฤต มาก ให บรรเทา บางเบา ลง ส วน งาน ใน ประเทศ อ นเด ย ท ดำเน น การ อย ค อ โครงการ โก ล กา ตา เมโทร ส ญญา UG 2 ม ลค า 7,915 ล าน ร ป ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 67 โครงการ ทาง ยก ระด บ Jaipur Metro Package No.C-2 ใน อ นเด ย ม ลค า 3,017 ล าน ร ป ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 98 โค รง การ เดล ล เมโทร ส ญญา CC-26R ม ลค า 5,527 ล าน ร ป ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 15 โค รง การ เด ล เมโทร ส ญญา CC-32 (UG 3) ม ลค า 7,520 ล าน ร ป ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 12 ประเทศ อ นเด ย ย ง เป น ประเทศ ท ม การ พ ฒนา โครงสร าง พ น ฐาน อย าง ต อ เน อง ซ ง บร ษ ทฯ ได ต ดตาม ความ ค บ หน า ของ โครงการ ต างๆ อย าง ใกล ช ด กล ม งาน โครงสร าง เหล ก บร ษ ทฯ ได วาง นโยบาย ใน การ จ ด สร าง โรงงาน เพ อ ผล ต ช น งาน โครงสร าง เหล ก ข น ท อำเภอว หารแดง จ งหว ด สระบ ร ซ ง ทาง โรงงาน จะ ช วย ผล ต ช น งาน โดย นำ ว ตถ ด บ มา ผล ต ช น ส วน ท โรงงาน ให เสร จ สมบ รณ แล ว ค อย นำ ไป ต ด ต ง ท หน วย งาน เป นการ เพ ม ประส ทธ ภาพ การ ทำงาน และ ลด เวลา การ ทำงาน ท หน า งาน ลง ช วย แก ไข ป ญหา เร อง พ นท ก อสร าง ท หน า งาน ซ ง แต ละ แห ง ม ก ม บร เวณ ค อน ข าง จำก ด ส ง ผล ให การ เตร ยม งาน หน า งาน ทำได ยาก ท ง เป นการ เพ ม ค ณภาพ งาน ท จะ จ ด ส ง ต อ ล กค า อ ก ด วย ทำให หน วย งาน สามารถ ทำงาน ได ตาม แผน งาน ท ต ง ไว ใน ป ท ผ าน มาย อด การ ผล ต รวม ของ โครงการ อย ท 4,161 ต น โดย เป นการ ทำงาน สน บสน น หน วย งาน ภายใน ของ บร ษ ท เอง ได แก งาน โครง เหล ก ของ โครงการ รถไฟฟ า สาย ส น ำเง น งาน โครง เหล ก ของ ส ตาร ว ว คอนโดม เน ยม งาน โครง เหล ก ของ คล บ เฮา ส ภายใน สนาม กอล ฟ น ก น ต งาน โครง เหล ก ของ สะพาน รถไฟ งาน โครง เหล ก ของ โรง ไฟฟ า พระนครเหน อ เฟส 2 และ งาน โครง เหล ก ของ โครงการ รถไฟฟ า สาย ส แดง เป นต น นอกจาก น ย ง ม งาน ท ร บ ตรง จาก บ คคล ภายนอกค อ งาน โครงสร าง เหล ก ของ สถาน รถไฟ ฟ า เกา ล น 14 บร ษ ท อ ตาเล ยนไทย ด เวล อปเมนต จำก ด (มหาชน)

17 กล ม งาน ส อสาร และ โทรคมนาคม งาน ส อสาร และ โทรคมนาคม ท ดำเน น การ แล ว เสร จ ใน รอบ ป ท ผ าน มา ได แก งาน วาง สาย เคเบ ล ใต น ำ ระบบ 115 เค ว (วงจร ท 3) ไป ย ง เกาะสม ย ม ลค า 3,580 ล าน บาท งาน จ ด จ าง โค รง ข าย เคเบ ล ใต น ำ ใย แก ว ใน อ าว ไทย ของ บร ษ ท กสท โทรคมนาคม จำก ด (มหาชน) ม ลค า 199 ล าน บาท และงาน วาง ระบบ เคร อ ข าย โทรศ พท 3G ของ บร ษ ท ท โอ ท จำก ด (มหาชน) ม ลค า 289 ล าน บาท ส วน โครงการ กำล ง ดำเน น การ อย ใน ป จจ บ น ได แก โครงการ ตรวจ ซ อม บำร ง โค รง ข าย เคเบ ล ใย แก ว นำ แสง ม ลค า 111 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 99 ซ ง การ วาง สาย เคเบ ล ไฟฟ า ใต น ำ ไป ย ง เกาะ ต างๆ เม อ เปร ยบ เท ยบ การ วาง สาย เคเบ ล ใต น ำ ก บ การ ต ด ต ง เสา ไฟฟ า แรง ส ง ขนาด ใหญ ข าม ไป ย ง เกาะ แล ว พบ ว าการ วาง สาย เคเบ ลม ต นท น การ ก อสร าง ต ำ กว า และ ม ท ศนว ส ย ท ด กว า อ ก ท ง ย ง ลด ป ญหา ด าน ผลก ระ ทบ ต อ ส ง แวดล อม อ ก ด วย จ ง เป น ท ต องการ ของ อ ก หลาย พ นท ท เป น เกาะ และ ย ง ม ความ ต องการ พล งงาน ไฟฟ า เพ ม โดย โครงการ ท บร ษ ทฯ ต ดตาม อย าง ใกล ช ดค อ โครงการ วาง สาย เคเบ ล ใต น ำ ระบบ 33 เค ว ไป ย ง เกาะ เต า ระยะ ทาง ประมาณ 45 ก โลเมตร ม ลค า 1,804 ล าน บาท โครงการ ใน ต าง ประเทศ โครงการ ก อสร าง น คม อ ตสาหกรรม และ สาธารณ ปโภค ทวาย ใน ประเทศ พม า ซ ง เด ม เป น ส มปทาน ท บร ษ ทฯ ได ร บ ส มปทาน มา แต ได ม การ เปล ยน ไป เป น ความ ร วม ม อ ระหว าง ร ฐบาล ไทย และ ร ฐบาล พม า เพ อ พ ฒนา เขต เศรษฐก จ พ เศษ ทวาย และ พ นท โครงการ ท เก ยวข อง แทน โดย จะ ม การ ประเม น ส นทร พย ท บร ษ ทฯ ลงท น ไป แล ว ท งหมด และ จะ ค น เง น ด ง กล าว ให ซ ง บร ษ ท ฯ พร อม ท จะ เข า ร วม ประม ล โครงการ ต างๆ ใน เขต เศรษฐก จ พ เศษ ทวาย โดย แบ ง งาน ออก เป น 7 ประเภท ได แก ท าเร อ น ำ ล ก ถนน เช อม โยง พ นท โครงการ ทวาย ก บ ชายแดน พ น ำ ร อน จ.กาญจนบ ร น คม อ ตสาหกรรม ระบบ ไฟฟ า ระบบ ประปา ระบบ โทรคมนาคม และ โครงการ ท พ ก อาศ ย-ห าง สรรพ ส นค า ใน ประเทศ อ นเด ย บร ษ ทฯ อาศ ย ความ ได เปร ยบ ทาง ด าน ภาษ เพ ราะ บร ษ ทฯ ม ITD Cementation India Ltd. ซ ง เป น บร ษ ท จด ทะเบ ยน ใน ตลาดหล กทร พย ของ ประเทศ อ นเด ย เป น ฐาน ทำให ม ความ ได เปร ยบ ใน การ แข งข น จ ง ทำ ให บร ษ ทฯ ชนะ การ ประม ล โครงการ ต างๆ เพ ม ข น อย าง ต อ เน อง ได แก โค รง การ เดล ล เมโทร ส ญญา CC-32 (UG2) ม ลค า 7,520 ล าน ร ป เป นต น สำหร บ โครงการ ทางด วน ยก ระด บ ท กร ง ธากา ประเทศ บ ง คลา เทศ ซ ง จะ ช วย ลด ป ญหา การ จราจร ท ค บค ง ของ เม อง ธากา ได เป น อย าง มาก ม ระยะ เวลา ส มปทาน 25 ป หล ง จาก ได เข าไป เตร ยม การ รวม ท ง การ ศ กษา ผลก ระ ทบ ต อ ส ง แวดล อม และ ส งคม แล ว ทาง ร ฐบาล บ ง คลา เทศ ขอ ปร บ เปล ยน แนวทาง จาก แนว เด ม เพ อ ลด ผลก ระ ทบ ต อ ประชาชน ใน แนว เส น ทาง ก อสร าง และ อย ใน ช วง การ จ ดหา แหล ง เง น ท น ใน สาธารณร ฐ ประชาธ ปไตย ประชาชน ลาว บร ษ ทฯ ได ร บ ส มปทาน 15 ป ใน การ พ ฒนา เหม อง ถ านห น ท เม อง หง สา กำล ง อย ใน ช วง การ เต ร ยม การ เข าไป จ ด ทำ ท พ ก และ ระบบ สาธารณ ปโภค รวม ท ง จ ดหา เคร องจ กร สำหร บ ใช ใน โครงการ นอกจาก น ย ง เร ม งาน ปร บปร ง ทางหลวง หมายเลข 18a บ าน ประท ม พอน-อ ตตะ ป อ ม ลค า 2,870 ล าน บาท ส วน ล าส ด ท บร ษ ทฯ เพ ง ได ร บ ส มปทาน โครงการ ก อสร าง บร หาร จ ดการ ส ง มอบ ท าเร อ และ ทาง รถไฟ สาย โม ต เซ ถ ง มา ค ซ จาก ร ฐบาล ประเทศ สาธารณร ฐ โม ซ ม บ ค ม ลค า งาน ประมาณ 4,000 ล าน เหร ยญ สหร ฐ หร อประมาณ 120,000 ล าน บาท ระยะ เวลา ส มปทาน 30 ป รายงานประจำป

18 ป จจ ยความเส ยง 1. ความ เส ยง ใน การ ประกอบ ธ รก จ 1.1 ราย ได และ โอกาส ใน การ เต บโต ของ ราย ได ขอ งบ ร ษ ทฯ ข น อย ก บ ส ญญา ท ท า ก บ ภาค ร ฐ ซ ง ข น อย ก บ นโยบาย ของ ร ฐบาล และ เศรษฐก จ ของ ประเทศ เป น หล ก บร ษ ทฯ ด า เน น ธ รก จ ส วน ใหญ ท ส าค ญ ใน ประเทศ โดย ใน รอบ ป บ ญช ส น ส ด ณ ว น ท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ทฯ ม ราย ได จาก การ ให บร การ ก อสร าง ใน ประเทศ ค ด เป น ร อย ละ 75.8 ของ ราย ได จาก การ ให บร การ ก อสร าง ท งหมด เศรษฐก จ ของ ประเทศ ได ขยาย ต ว ใน อ ตรา เพ ม ข น ใน ป 2556 โดย อ ตรา การ เต บโต ของ ผล ต ภ ณฑ ฑ มวล รวม ใน ประเทศ เพ ม ข น โดย ค ด เป น ร อย ละ 2.9 ใน ป 2556 ค ด เป น ร อย ละ 6.5 ใน ป 2555 และ ค ด เป น ร อย ละ 0.1 ใน ป 2554 ส วน อ ตรา การ เต บโต ของ ผล ตภ ณฑ มวล รวม ประชาชาต ของ อ ตสาหกรรม ก อสร าง เพ ม ข น โดย ค ด เป น ร อย ละ 1.2 ใน ป 2556 ค ด เป น ร อย ละ 7.8 ใน ป 2555 และ ค ด เป น ร อย ละ -5.1 ใน ป 2554 (ข อม ล จาก สำน กงาน คณะ กรรมการ พ ฒนาการ เศรษฐก จ และ ส งคม แห ง ชาต ) บร ษ ทฯ ไม สามารถ คาด การณ ได ว าการ ขยาย ต ว ทาง เศรษฐก จ ใน ป จจ บ น และ ระด บ การ ใช จ าย ของ ร ฐบาล จะ เปล ยนแปลง เพ ยง ใด หร อ จะ ม ว กฤตการณ ทางการ เง น เก ด ข น อ ก หร อ ไม ใน อนาคต ป จจ ย ท อาจ ส ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ ต อ เศรษฐก จ ของ ประเทศ ได แก การ ลด ลง ของ ก จกรรม ด าน ธ รก จ อ ตสาหกรรม การ ผล ต หร อ ด าน อ ตสาหกรรม ใน ประเทศ หร อ ใน ภ ม ภาค หร อ ใน ระด บ โลก การ ยกเล ก การก ระ ต น เศรษฐก จ จาก นโยบาย การ เง น และ การ คล ง ของ ภาค ร ฐ จาก ใน ประเทศ หร อ ใน ระด บ โลก การ ขาดแคลน ส น เช อ หร อ แหล ง เง น ท น ใน ร ป แบบ อ น ซ ง ส ง ผล ให เก ด การ ลด ลง ใน ส วน ท เก ยว ก บ ความ ต องการ ด าน ส นค า และ บร การ ของ ผ ประกอบ การ ใน ภ ม ภาค ความ ผ นผวน ของ อ ตรา แลก เปล ยน เง น ตรา และ ราคา น ำม น ภาวะ เง นเฟ อ ใน ระยะ ยาว หร อ การ เพ ม ข น ของ อ ตรา ดอกเบ ย ใน ภ ม ภาค การ เปล ยนแปลง เก ยว ก บ ภาษ อากร การก ล บ มา ของ โรค ระบบ ทาง เด น หายใจ เฉ ยบพล น โรค ไข หว ด นก หร อ การ เก ด โรค ต ดต อ ร าย แร งอ นๆ ใน ประเทศ หร อ ประ เท ศอ นๆ ใน ภ ม ภาค การ ขาด เสถ ยรภาพ ทางการ เม อง การ ก อการ ร าย หร อ ความ ข ด แย ง ทาง ทหาร ใน ประเทศ ต างๆ ใน ภ ม ภาค หร อ ท ว โลก สถานการณ ความ ไม สงบ ทาง ภาค ใต ของ ประเทศ ท ย ง ด า เน น ต อ ไป หร อ เพ ม ความ ร นแรง ข น และ การ พ ฒนา ด าน กฎหมาย การเม อง หร อ เศรษฐก จ ของ ประเทศ หร อ ท กระทบ ต อ ประเทศ ภ ย ธรรมชาต และ ภ ย พ บ ต ต างๆ การ ถดถอย หร อ เส อม ลง ของ เศรษฐก จ ของ ประเทศ หร อ การ ลด ลง ของ ก จกรรม ทาง ธ รก จ อ ตสาหกรรม การ ผล ต หร อ การ เง น ใน ประเทศ อาจ ส ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ ต อ ธ รก จ สถานะ ทางการ เง น การ ดำรง อ ตราส วน ทางการ เง น ตาม ส ญญา ก เง น ต างๆ และ ข อ กำหนด ส ทธ ของ ห น ก ผล กา ร ด า เน น งาน และ โอกาส ขอ งบ ร ษ ทฯ กา รด า เน น ธ รก จ ขอ งบ ร ษ ทฯ นอกจาก ม ง เน น กา รด า เน น ธ รก จ ภายใน ประเทศ แล ว กา รด า เน น ธ รก จ ขอ งบ ร ษ ทฯ ย ง ข น อย ก บ การ ใช จ าย ของ ภาค ร ฐ เป น อย าง มาก โดยท ล กค า ราย ใหญ ขอ งบ ร ษ ทฯ ได แก ร ฐบาล และ ร ฐว สาหก จ ต างๆ เช น การ รถไฟ แห ง ประเทศไทย การ รถไฟฟ า ขนส ง มวลชน แห ง ประเทศไทย การ ไฟฟ า ฝ าย ผล ต แห ง ประเทศไทย มหาว ทยาล ย มห ดล และ โรง พยาบาล จ ฬาลงกรณ เป นต น ซ ง บร ษ ทฯ ม ราย ได จาก การ ให บร การ ก อสร าง จาก ภาค ร ฐ ค ด เป น ร อย ละ 60.7 และ ร อย ละ 66.1 ของ ราย ได จาก การ ให บร การ ก อสร าง ท งหมด ของ ป 2556 และ ป 2555 ตาม ลำด บ และ ร อย ละ 89.1 และ ร อย ละ 89.3 ของ ม ลค า ของ งาน ขอ งบ ร ษ ทฯ และ ส ดส วน ขอ งบ ร ษ ทฯ ใน ก จการ ร วม ค า ท ม อย ใน ม อ ณ ว น ท 31 ธ นวาคม 2556 และ ว น ท 31 ธ นวาคม 2555 ตา มล า ด บ ใน ขณะ ท แผน ของ ประเทศ เป ด โอกาส ให ร ฐบาล เพ ม การ ใช จ าย ด าน โครงการ ระบบ สาธารณ ปโภค หาก ม การ ต ด ลด งบ ประมาณ ค า ใช จ าย ท ส าค ญ ของ ร ฐบาล ย อม ส ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ ต อ ปร มาณ ส ญญา โครงการ ก อ สร าง ใหม ๆ ของ ภาค ร ฐ ท จะ ม ซ ง ใน กรณ ด ง กล าว หร อ ใน กรณ ท ความ ส มพ นธ ขอ งบ ร ษ ทฯ และ ภาค ร ฐ ไม ราบ ร น ไม ว า สาเหต ใด ก ตาม ซ ง อาจ จะ ส ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ อย าง ม น ย ส าค ญ ต อ ธ รก จ สถานะ ทางการ เง น การ ดำรง อ ตราส วน ทางการ เง น ตาม ส ญญา ก เง น ต างๆ และ ข อ กำหนด ส ทธ ของ ห น ก ผล กา รด า เน น งาน โอกาส ขอ งบ ร ษ ทฯ และ ผล ตอบแทน ผ ลงท น ด วย 1.2 งาน ก อสร าง โครงการ ระบบ สาธารณ ปโภค ท บร ษ ทฯ ร บ ด า เน น งาน ม ความ เส ยง ซ ง อาจ ส ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ ต อ ธ รก จ สถานะ ทางการ เง น การ ดำรง อ ตราส วน ทางการ เง น ตาม ส ญญา ก เง น ต างๆ และ ข อ กำหนด ส ทธ ของ ห น ก ผล กา รด า เน น งาน และ โอกาส ขอ งบ ร ษ ทฯ ราย ได ส วน ส าค ญ ขอ งบ ร ษ ทฯ โดย เฉพาะ อย าง ย ง ท เก ยว ก บ งาน ก อสร าง โครงการ ระบบ สาธารณ ปโภค ขนาด ใหญ มา จาก ส ญญา ก อ สร าง ท ท า ก บ ร ฐบาล องค กร ท เก ยวข อง ก บ ร ฐบาล หร อ บร ษ ท เอกชน ท ได ร บ ส มปทาน จาก หน วย งาน ของ ร ฐ ท ง ภายใน และ ภายนอก ประเทศ ซ ง งาน เหล า น ก อ ให เก ด ความ เส ยง ซ ง ไม เก ยว ก บ การ ดำเน น การ ก อสร าง ขอ งบ ร ษ ทฯ ต วอย าง เช น โครงการ ระบบ สาธารณ ปโภค ขนาด ใหญ หลาย โครงการ เป น โครงการ ท ได ร บ ความ 16 บร ษ ท อ ตาเล ยนไทย ด เวล อปเมนต จำก ด (มหาชน)

19 สนใจ อย าง ย ง จาก คน ท วไป ซ ง อาจ ถ ก ตรวจ สอบ โดย สาธารณชน และ ฝ าย การเม อง มากกว า ปกต และ อาจ เป น โครงการ ท ม ความ ซ บ ซ อน ซ ง ท า ให บร ษ ทฯ ต อง จ ดสรร ทร พยากร บ คคล และ เง น ท น หม น เว ยน จ า นว นมาก ให แก โครงการ ด ง กล าว นอกจาก น โครงการ ระบบ สาธารณ ปโภค ด ง กล าว อาจ เก ด ความ ล าช า หร อ อาจ ถ ก แก ไข เน องจาก ประเด น ด าน ส ง แวดล อม ซ ง ทำ ให การ ช า ระ เง น ให แก บร ษ ท ก อสร าง ท ให บร การ แก โครงการ ด ง กล าว รวม ถ ง บร ษ ทฯ อาจ ล าช า อ น เป น ผล จาก การ เก ด ข อ พ พาท ก บ หน วย งาน ของ ร ฐ หร อ ผ ให ก แก โครงการ นอกจาก น การ เปล ยนแปลง งบ ประมาณ และ นโยบาย ของ ร ฐบาล อาจ ก อ ให เก ด ความ ล าช า ใน การ ช า ระ เง น ให แก บร ษ ทฯ ซ ง อาจ ส ง ผลก ระ ทบ ต อ เน อง ใน ทาง ลบ ต อ กระแส เง นสด ขอ งบ ร ษ ทฯ นอกจาก น ข อ พ พาท ต างๆ รวม ท ง การ เปล ยนแปลง งบ ประมาณ และ นโยบาย ของ ร ฐบาล อาจ ส ง ผลก ระ ทบ ต อ ช อ เส ยง ขอ งบ ร ษ ทฯ และ การ จ ดหา เง น ท น เพ อ ใช ใน โครงการ ใน อนาคต ขอ งบ ร ษ ทฯ ซ ง อาจ ส ง ผลก ระ ทบ ต อ เน อง ใน ทาง ลบ ต อ ธ รก จ สถานะ ทางการ เง น การ ดำรง อ ตราส วน ทางการ เง น ตาม ส ญญา ก เง น ต างๆ และ ข อ กำหนด ส ทธ ของ ห น ก ผล กา รด า เน น งาน โอกาส ขอ งบ ร ษ ทฯ และ ผล ตอบแทน ผ ลงท น 1.3 หา กบ ร ษ ทฯ ไม สามารถ ประมาณ การ ความ เส ยง ราย ได หร อ ต นท น ของ ส ญญา โดย รวม ได อย าง ถ ก ต อง หร อ ไม สามารถ ตกลง ราคา ม ลค า ของ งาน ท ได ด า เน น การ แล ว เน อง จาก ค า ส ง เปล ยนแปลง ท ไม ได ร บ การ อน ม ต บร ษ ทฯ อาจ ได ร บ ผลก า ไร ต ำ กว า ท คาด ไว หร อ อาจ ขาดท น จาก ส ญญา ส ญญา ก อสร าง ท สำค ญ ขอ งบ ร ษ ทฯ จะ เป น ส ญญา เหมา จ าย (Lump Sum Price) หร อ ส ญญา ท ม ราคา ต อ หน วย ท แน นอน (Fixed Unit Price) ข อ ก า หนด ของ ส ญญา เห ล า น ก า หนด ให บร ษ ทฯ ต อง ค ำ ประก น ราคา ค า บร การ เหมา จ าย หร อ ราคา ค า บร การ ท ม ราคา ต อ หน วย ท แน นอน และ ต อง ร บ ความ เส ยง ว า ต นท น ท เก ยวข อง ก บ กา รด า เน น งาน ขอ งบ ร ษ ทฯ จะ ไม ส ง กว า ท คาด ไว ด ง น น บร ษ ทฯ จะ ร บ ร ก า ไร จาก ส ญญา ต างๆ ได เฉพาะ เม อ บร ษ ทฯ สามารถ ควบค ม ต นท น และ หล ก เล ยงป ญหา ต นท น ส ง กว า ประมาณ การ ได อน ง การ ท ต นท น ส ง กว า ประมาณ การ ไม ว า จะ เน อง มา จาก การ ขาด ประส ทธ ภาพ การ ประมาณ การ ท ผ ด พลาด หร อ ป จจ ย อ น ใด ล วน ส ง ผล ให โครง การ ได ก า ไร น อย ลง หร อ อาจ ขาดท น ได ส ญญา ท บร ษ ทฯ ได เข า ดำ เน น การ จ า นว นมา กม ส วน หน ง ข น อย ก บ ประมาณ การ ต นท น ขอ งบ ร ษ ทฯ อ ง ก บ สมม ต ฐาน หลาย ประการ แม ว า บร ษ ทฯ จะ คาด การณ ต นท น แรงงาน และ ค า ว สด ก อสร าง ท เพ ม ข น ใน การ ประม ล ขอ งบ ร ษ ทฯ แล ว ก ตาม ราย ได ต น ท น และ ก า ไร ท ร บ ร จาก ส ญญา เหมา จ าย หร อ ส ญญา ท ม ราคา ต อ หน วย ท แน นอน อาจ แปรผ น ไป จาก จ า นว นท ประมาณ การ ไว เน อง มา จาก ป จจ ย หลาย ประการ ซ ง รวม ท ง การ เปล ยนแปลง ด าน เง อนไข ของ งาน ต วแปร ด าน แรงงาน และ ว สด อ ปกรณ ตลอด อาย ของ ส ญญา และ การ เพ ม ข น ของ ต นท น ว ตถ ด บ และ แรงงาน ท ม ได คาด การณ ไว ส ญญา ก อสร าง บาง ฉบ บ ม ข อ ก า หนด เก ยว ก บ ส ตร ท ใช ใน การ ปร บ ราคา (Escalation Formula) เพ อ รองร บ การ เพ ม ข น ของ ราคา ว ตถ ด บ และ แรงงาน ท ม ได คาด การณ ไว อย างไร ก ตาม บร ษ ทฯ ย ง ต อง ร บ ภาระ ส วน ท เพ ม ข น บาง ส วน น น ก อน ท จะ สามารถ เร ยก ร อง ค า ชดเชย ตาม ส ตร ท ใช ใน การ ปร บ ราคา ได ซ ง ส ตร ด ง กล าว อาจ ไม ครอบคล ม ราคา ต นท น ว ตถ ด บ และ ค าแรง งาน ท เพ ม ข น ได ท งหมด หาก การ ประมาณ การ ความ เส ยง ราย ได หร อ ต นท น ขอ งบ ร ษ ทฯ โดย รวม ไม ถ ก ต อง หร อ ม เหต การณ เปล ยน ไป หร อ หาก ส ตร ท ใช ใน การ ปร บ ราคา ด ง กล าว ใน ส ญญา ไม ครอบคล ม ต นท น ท เพ ม ข น ท งหมด บร ษ ทฯ จะ ได ก า ไร น อย ลง หร อ อาจ ขาดท น จาก ส ญญา น น ได ซ ง อาจ ส ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ อย าง ม น ย ส าค ญ ต อ ธ รก จ สถานะ ทางการ เง น การ ดำรง อ ตราส วน ทางการ เง น ตาม ส ญญา ก เง น ต างๆ และ ข อ กำหนด ส ทธ ของ ห น ก ผล กา รด า เน น งาน และ โอกาส ขอ งบ ร ษ ทฯ บร ษ ทฯ ม ก จะ ต อง ปฏ บ ต งาน เพ ม เต ม หร อ งาน ตาม ค า ส ง เปล ยนแปลง (Change Order) ตาม ท ล กค า แจ ง มา แม ว า ล กค า ย ง ม ได ม การ ตกลง เก ยว ก บ ขอบข าย หร อ ราคา ของ งาน ท จะท า น น ก ตาม เหต การณ เช น ว า น อาจ ก อ ให เก ด ข อ โต แย ง ว า งา นท ท า น น เก น ขอบข าย งา นท ก า หนด ไว ใน แผน โครงการ และ ราย ละเอ ยด เฉพาะ เด ม หร อ ไม หร อ เก น กว า ราคา ท ล กค า เต ม ใจช า ระ เป น ค า งาน พ เศษ หร อ ไม หาก เป น กรณ ท ล กค า ตกลง ว า งา นท ท า น น เป น งาน พ เศษ ท ท า เพ ม แม ล กค า จะ ตก ลงช า ระ เง น ส าห ร บ ค า งาน พ เศษ แต บร ษ ทฯ อาจ ต อง ร บ ภาระ ต น ท น ส าห ร บ งาน ด ง กล าว เป น ระยะ เวลา นาน จน กว า ค า ส ง เปล ยนแปลง จะ ได ร บ อน ม ต และ ล กค า ใช เง น ค นให นอกจาก น ค า ส ง เปล ยนแปลง งาน ท ย ง ม ได ร บ อน ม ต ข อ โต แย ง เก ยว ก บ ส ญญา หร อ ข อ เร ยก ร อง เหล า น ย ง ท า ให บร ษ ทฯ ม ต นท น ท ย ง ไม สามารถ เร ยก เก บ ได ใน ระยะ เวลา หน ง ซ ง บร ษ ทฯ จะบ น ท ก รายการ ด ง กล าว เป น ราย ได ท ย ง ไม เร ยก ช า ระ ใน งบด ล ขอ งบ ร ษ ทฯ บร ษ ทฯ ไม อาจ ร บรอง ได ว า บร ษ ทฯ จะ สามารถ ส ง ใบ เร ยก เก บ เพ อ เร ยก เก บ เง น หร อ ได ร บ ช า ระ ภาระ ต นท น และ ส วน ต าง ก า ไร จาก งา นท ท า เพ ม เต ม หร อ งาน ตาม ค า ส ง เปล ยนแปลง ได ท งหมด หร อ ไม ได เลย ซ ง เหต ด ง กล าว อา จน า ไป ส ข อพ พาท ทาง ธ รก จ หร อ อาจ ส ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ อย าง ม น ย ส าค ญ ต อ ธ รก จ สถานะ ทางการ เง น การ ดำรง อ ตราส วน ทางการ เง น ตาม ส ญญา ก เง น ต างๆ และ ข อ กำหนด ส ทธ ของ ห น ก ผล กา รด า เน น การ โอกาส ขอ งบ ร ษ ทฯ และ ผล ตอบแทน ผ ลงท น 1.4 ธ รก จ ขอ งบ ร ษ ทฯ ข น อย ก บ ล ก ค า ในจ า นวนจ า ก ด โดย ท ว ไป บร ษ ทฯ จะ ม ง ร บ งาน จาก ล กค า ราย ใหญ บาง กล ม ซ ง อาจ เป นก ล ม ล กค า ท เป น แหล ง ราย ได และ แหล ง ม ลค า ของ งาน ท ม อย ใน ม อ ท ส าค ญ ขอ งบ ร ษ ทฯ บร ษ ทฯ ม ราย ได จาก การ รถไฟ แห ง ประเทศไทย การ รถไฟฟ า ขนส ง มวลชน แห ง ประเทศไทย การ ไฟฟ า ฝ าย ผล ต แห ง ประเทศไทย มหาว ทยาล ย มห ดล และ โรง พยาบาล จ ฬาลงกรณ ค ด เป น ร อย ละ 32.7 และ ร อย ละ 26.8 ของ ราย ได จาก การ ให บร การ ก อสร าง ท งหมด ขอ งบ ร ษ ทฯ ใน ป 2556 และ ป 2555 และ ค ด เป น ร อย ละ 42.0 และ ร อย ละ 34.5 ของ ม ลค า ของ งาน ท ม อย ใน ม อ ของ บร ษ ท และ ส ดส วน ของ บร ษ ท ใน ก จการ ร วม ค า ณ ว น ท 31 ธ นวาคม 2556 และ ว น ท 31 ธ นวาคม 2555 ตาม ลำด บ หา กบ ร ษ ทฯ ไม สามารถ ชนะ ประม ล งาน ใหม ได จาก ล กค า ข าง ต น หร อ บร ษ ทฯ ม ข อ พ พาท เก ยว ก บ ส ญญา ก บ ล กค า ด ง กล าว และ บร ษ ทฯ ไม สามารถ ชนะ ประม ล งาน จาก ล กค า ราย อ น ได ธ รก จ สถานะ ทางการ เง น การ ดำรง อ ตราส วน ทางการ เง น ตาม ส ญญา ก เง น ต างๆ และ ข อ กำหนด ส ทธ ของ ห น ก ผล กา รด า เน น การ โอกาส ขอ งบ ร ษ ทฯ และ ผล ตอบแทน ผ ลงท น อาจ ได ร บ ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ อย าง ม น ย ส าค ญ รายงานประจำป

20 1.5 บร ษ ทฯ อาจ ต อง เผช ญ ก บ การ แข งข น ท ร นแรง ซ ง อาจ ท า ให บร ษ ทฯ ม ส วน แบ ง การ ตลาด และ ก า ไร ลด ลง ธ รก จ ก อสร าง ใน ประเทศ และ ใน ทว ป เอเช ย เป น ธ รก จ ท ม การ แข งข น ท ส ง การ ได ร บ งาน โครง การ ใหม ๆ ม ก ก า หนด จาก เกณฑ การ ประม ล แข งข น เป น หล ก โดย หล ง จาก ท ผ าน ค ณสมบ ต ใน การ เป น ผ ประม ล แล ว เจ าของ โครงการ จะ พ จารณา ราคา ประม ล บร ษ ทฯ อาจ เผช ญ ก บ การ แข งข น ใน โครงการ ก อสร าง ใน ประเทศ และ ต าง ประเทศ ท เพ ม มาก ข น จาก บร ษ ท ก อสร าง จาก ท ง ใน ประเทศ และ ต าง ประเทศ โดย เฉพาะ อย าง ย ง จาก ประเทศ จ น ญ ป น และ เกาหล โดย บาง บร ษ ท ม แหล ง เง น ท น และ ศ กยภาพ ใน กา รด า เน น งาน ท มา กก ว า ขอ งบ ร ษ ทฯ ท า ให บร ษ ทฯ อาจ ต อง ยอมร บ กำไร ตาม ส ญญา (Profit Margin) ท ลด ลง หร อ ให เง อน ไข การ ท า งาน ท ด ข น แก เจ าของ โครงการ เพ อ การ แข งข น หา กบ ร ษ ทฯ ไม สามารถ แข งข น ได ประ สบ ความ ส าเร จ ส วน แบ ง การ ตลาด และ ส วน แบ ง ก า ไร อาจ ลด ลง ได ซ ง อาจ ส ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ อย าง ม น ย ส าค ญ ต อ ธ รก จ สถานะ ทางการ เง น การ ดำรง อ ตราส วน ทางการ เง น ตาม ส ญญา ก เง น ต างๆ และ ข อ กำหนด ส ทธ ของ ห น ก ผล กา รด า เน น งาน โอกาส ขอ งบ ร ษ ทฯ และ ผล ตอบแทน ผ ลงท น 1.6 การ ท บร ษ ทฯ เข า ร วม ใน ก จการ ร วม ค า อาจ ท า ให บร ษ ทฯ ต อง ร บ ผ ด หาก ผ ร วม ท น ตาม ก จการ ร วม ค า ม ได ปฏ บ ต ตาม ข อ ตกลง ใน บาง กรณ บร ษ ทฯ ได เข า ร วม ใน ก จการ ร วม ค า ก บ ผ ร วม ท น ภายนอก ภาย ใต เกณฑ การ ร บ ผ ด ชอบ ร วม ก น และ แทน ก น (Joint and Several) เพ อ ให บร ษ ทฯ สามารถ เข า ร วม ประม ล งาน และ ท า งาน โครงการ เฉพาะ บาง โครงการ ท บร ษ ทฯ ต อง การ ความ ช า นาญ หร อ เทคโนโลย พ เศษ หร อ เม อ บร ษ ทฯ ต องการ ยก ระด บ ค ณสมบ ต ใน การ เข า ร วม ประม ล งาน ให ส ง ข น หร อ เม อ บร ษ ทฯ ต องการ ลด ความ เส ยง ด าน การ เง น และ กา รด า เน น งาน ใน โครงการ ด ง กล าว ความ ส าเร จ ของ งาน ก จการ ร วม ค า ส วน ใหญ แล ว ข น ก บ ความ สามารถ ขอ งบ ร ษ ทฯ ใน กา รด า เน น งาน ร วม ก บ ผ ร วม ท น ใน ก จการ ร วม ค า หร อ ความ สามารถ ของ ผ ร วม ท น ใน ก จการ ร วม ค า ใน การ ปฏ บ ต ตาม พ นธะ ของ ตน ตาม ส ญญา ได หร อ ไม หาก ผ ร วม ท น ใน ก จการ ร วม ค า ไม สา มาร ถก ระท า ตาม พ นธะ ของ ตน ได หร อ ไม สามารถ จ ดหา เง น ท น ใน ส วน ของ ตน มา ลงท น ได บร ษ ทฯ อาจ จะ ต อง ลงท น เพ ม ข น และ ให บร การ เพ ม ข น มา เสร ม ส วน ท ขาด น น และ หาก เจ าของ โครงการ ม ส ทธ ใน การ เร ยก ร อง ค า เส ย หาย จาก การ ไม ปฏ บ ต ตาม พ นธะ ด ง กล าว บร ษ ทฯ อาจ ต อง เข า ร บ ผ ด ใน ส วน ของ ผ ร วม ท น ใน ก จการ ร วม ค า ด วย ย ง กว า น น หา กบ ร ษ ทฯ ย ง ไม สา มา รถด า เน น งาน ใน ส วน ของ ผ ร วม ท น ได เป น ท น า พอใจ เจ าของ โครงการ อาจ บอก เล ก โครงการ ซ ง อาจ ส ง ผล ให บร ษ ทฯ ต อง ร บ ผ ด ตาม กฎหมาย และ สร าง ความ เส ย หาย แก ช อ เส ยง ขอ งบ ร ษ ทฯ และ ก า ไร ท บร ษ ทฯ จะ ได ร บ จาก โครงการ จะ ม จำนวน ลด ลง ด วย และ อาจ ส ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ อย าง ม น ย ส าค ญ ต อ ธ รก จ สถานะ ทางการ เง น การ ดำรง อ ตราส วน ทางการ เง น ตาม ส ญญา ก เง น ต างๆ และ ข อ กำหนด ส ทธ ของ ห น ก ผล กา รด า เน น งาน โอกาส ขอ งบ ร ษ ทฯ และ ผล ตอบแทน ผ ลงท น 1.7 บร ษ ทฯ ม ความ เส ยง จาก เสถ ยรภาพ ทางการ เม อง และ เศรษฐก จ ใน โครงการ ก อสร าง ขอ งบ ร ษ ทฯ ท ม อย ภายนอก ประเทศ บร ษ ทฯ อย ระหว าง การ ขยาย ธ รก จ ใน ต าง ประเทศ เพ ม ข น ถ ง แม ว า ราย ได ท ได จาก ล กค า ภายนอก ประเทศ ค ด เป น ร อย ละ 24.2 และ ร อย ละ 28.0 ของ ราย ได จาก การ ให บร การ ก อสร าง ท งหมด ขอ งบ ร ษ ทฯ ใน ป 2556 และ ป 2555 ตา มล า ด บ และ ค ด เป น ร อย ละ 45.7 และ ร อย ละ 50.9 ของ ม ลค า ของ งาน ท ม อย ใน ม อ ขอ งบ ร ษ ทฯ และ ส ดส วน ขอ งบ ร ษ ทฯ ใน ก จการ ร วม ค า ณ ว น ท 31 ธ นวาคม 2556 และ ว น ท 31 ธ นวาคม 2555 ตา มล า ด บ ซ ง โครงการ ภายนอก ประเทศ ด ง กล าว เป น โครงการ ท อย ใน ประเทศ สปป.ลาว สหภาพ พม า อ นโดน เซ ย เว ยดนาม มาเลเซ ย บ ง คลา เทศ อ นเด ย มาดาก สการ ออสเตรเล ย โมซ มบ ก และ ไต หว น ท ง น บร ษ ทฯ อาจ เข า ประม ล และ อาจ ได ร บ เล อกให เข า ท า ส ญญา ก อสร างใหม ๆ ใน ประเทศ เหล า น และ ประ เท ศอ นๆ ด วย สภาวะ ทางการ เม อง เศรษฐก จ และ ความ ปลอดภ ย ของ ประเทศ ด ง กล าว บาง ประเทศ ใน อด ต ม ความ ไม ม นคง และ ร ฐบาล ของ บาง ประเทศ ได เข า แทรกแซง เศรษฐก จ ใน บาง คร ง และ ได ด า เน น การ ปล ยน แปลง นโยบาย ท ส าค ญ ของ ประเทศ เช น การ ควบค ม สก ล เง น ใน ประเทศ ท บร ษ ทฯ ม โครงการ อาจ ส ง ผล ให บร ษ ทฯ ไม สา มา รถ ส ง ก า ไร ท ได จาก โครงการ กล บ มา ได ความ ไม ม นคง ทางการ เม อง ความ ถดถอย ทาง ด าน เศรษฐก จ ใน ประเทศ เหล า น ใน อนาคต อาจ ส ง ผลก ระ ทบ ต อ ส ญญา ขอ งบ ร ษ ทฯ ใน ป จจ บ น หร อ จ า นวน และ ขนาด ของ โครงการ ระบบ สาธารณ ปโภค และ การ ก อสร าง ขนาด ใหญ ให ม การ เต บโต ท ช า ลง ซ ง อาจ ส ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ อย าง ม น ย ส าค ญ ต อ ธ รก จ สถานะ ทางการ เง น การ ดำรง อ ตราส วน ทางการ เง น ตาม ส ญญา ก เง น ต างๆ และ ข อ กำหนด ส ทธ ของ ห น ก ผล กา รด า เน น งาน โอกาส ขอ งบ ร ษ ทฯ และ ผล ตอบแทน ผ ลงท น นอกจาก น จาก การ ท บร ษ ทฯ ขยาย ธ รก จ บร การ ก อสร าง ใน ต าง ประเทศ เพ ม ข น บร ษ ทฯ จะ ม ความ เส ยง ท เพ ม ข น ทางการ เม อง เศรษฐก จ และ ความ ม นคง ปลอดภ ย ใน ประเทศ ด ง กล าว ด วย 1.8 ผล กา รด า เน น งาน ขอ งบ ร ษ ทฯ ข น อย ก บ ระยะ เวลา ใน การ ท บร ษ ทฯ ได ร บ งาน ส ญญา ใหม และ ระยะ เวลา กา รด า เน น งาน ตาม ส ญญา ด ง กล าว ราย ได ส วน ส าค ญ ขอ งบ ร ษ ทฯ ท ง โดยตรง และ โดย อ อม ใน เวลา ใด เวลา หน ง อาจ ได มา จาก ส ญญา ก อสร าง ขนาด ใหญ ซ ง ม จ า นวนจ า ก ด นอกจาก น บร ษ ทฯ ไม สามารถ คาด การณ ได ว า บร ษ ทฯ จะ ได ร บ งาน (Award) ส ญญา ใหม หร อ ไม และ ได เม อ ใด เน องจาก ส ญญา ด ง กล าว จะ ม เวลา ใน การ ประม ล งาน พร อม ท ง ข น ตอน การ เล อก ผ ได ร บ งาน ท นาน และ ซ บ ซ อน ซ ง ข น อย ก บ ป จจ ย หลาย ประการ รวม ท ง สภาวะ ของ ตลาด แหล ง เง น ท น และ การ อน ม ต จาก ร ฐบาล เน องจาก ราย ได ส วน ส าค ญ ขอ งบ ร ษ ทฯ มา จาก โครงการ ขนาด ใหญ ด ง น น ผล กา รด า เน น งาน และ กระแส เง นสด ขอ งบ ร ษ ทฯ จ ง ผ นผวน อย าง มาก จาก ไตรมาส หน ง ไป อ ก ไตรมาส หน ง ข น ก บ จ งหวะ เวลา ใน การ ได ร บ งาน ส ญญา ใหม ปร มาณ ของ งาน ท ต อง ท า ภาย ใต ส ญญา และระยะ เวลา และ จ า นว นรา ย ได ท บร ษ ทฯ ร บ ร จะ แตก ต าง ก น โดย ข น อย ก บ ระยะ เวลา ของ โครงการ และ ข น ตอน งาน ก อ สร าง ท ด า เน น อย ใน ช วง เวลา ใด ช วง เวลา หน ง ซ ง ปกต จะ ม งาน ก อสร าง ใน ปร มาณ ท น อย ใน ช วง ต น และ ช วง ปลายข อง โครงการ ก อสร าง ซ ง ส ง ผล ให บร ษ ทฯ ร บ ร ราย ได น อย ลง ใน ช วง งาน เหล า น น หาก 18 บร ษ ท อ ตาเล ยนไทย ด เวล อปเมนต จำก ด (มหาชน)

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1. หล กการและเหต ผล ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด (ชสอ.) เป นช มน มสหกรณ ระด บชาต ม สหกรณ ออมทร พย ท วประเทศกว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย รายงาน และ งบการเง นรวมระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553

บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย รายงาน และ งบการเง นรวมระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553 รายงาน และ ระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553 รายงานการสอบทานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได สอบทานงบด ลรวม ณ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การเตร ยมความพร อมข นระบบERP ค ณฤด ภร งคาร ผ อ านวยการฝ ายบร หารกองท นพ ฒนาไฟฟ า ส าน กงานคณะกรรมการก าก บก จการพล งงาน

การเตร ยมความพร อมข นระบบERP ค ณฤด ภร งคาร ผ อ านวยการฝ ายบร หารกองท นพ ฒนาไฟฟ า ส าน กงานคณะกรรมการก าก บก จการพล งงาน การเตร ยมความพร อมข นระบบERP ค ณฤด ภร งคาร ผ อ านวยการฝ ายบร หารกองท นพ ฒนาไฟฟ า ส าน กงานคณะกรรมการก าก บก จการพล งงาน ว ธ ด าเน นงาน ว ธ ด าเน นงาน 2) ในระยะแรกของการน าระบบงาน Microsoft Dynamics AX

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 ล าด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคา ผ ได ร บการค ดเล อก เหต ผลท ค ดเล อก

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 2 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ พลโท ดร.ว ระ วงศ สรรค ประธานคณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 3 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

สถานภาพบบคลากร ทท ปฏฏ บบ ตฏ หนน า ทท ทท ดน านเทคโนโลยทสารสนเทศในสถานประกอบการ

สถานภาพบบคลากร ทท ปฏฏ บบ ตฏ หนน า ทท ทท ดน านเทคโนโลยทสารสนเทศในสถานประกอบการ LOGO สถานภาพบบคลากร ทท ปฏฏ บบ ตฏ หนน า ทท ทท ดน านเทคโนโลยทสารสนเทศในสถานประกอบการ เรร ยบเรร ยงโดย ฝฝ ายวว จจ ยนโยบาย (ขข อมม ลปร 2556) [Source : Template presentation : http://www.themegallery.com] ขน

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค 1. แผนผ งเสดงข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการท ก าหนดไว เด ม ประชาชน ย นค าร อง รายงาน ผ ผ บ งค บบ ญชา เพ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information