No.3 October - December 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "No.3 October - December 2013"

Transcription

1 Bangkok Industrial Gas Co., Ltd. 183 Rajanakarn Bldg., 11 th South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand Tel: Fax: No.3 October - December 2013

2 Editor Talk Content สว สด ผ อานท กทาน From the Air for the Air ฉบ บท 3 น ถ อเปนฉบ บครบรอบ 25 ป ของ BIG โดยตลอดระยะเวลาสองทศวรรษของความสำเร จ BIG ไดร บการยอมร บถ งความเปนผ นำนว ตกรรม กาซอ ตสาหกรรมแหงประเทศไทย ดวยกำล งการผล ต ท มากท ส ด การบร หารจ ดสงอ นท นสม ย ความปลอดภ ย และวางใจได ตลอดจนท มงานผ เช ยวชาญท เขาใจใน ความตองการของล กคาอยางแทจร ง และในปท 26 น BIG พรอมกาวไปส การพ ฒนาธ รก จอยางย งย น BIG ม งดำเน นธ รก จเพ อประโยชนส งส ดของผ ม สวนเก ยวของ ท กฝาย และไมหย ดน งท จะพ ฒนานว ตกรรม ผล ตภ ณฑ และบร การเพ มประส ทธ ภาพในการผล ตของล กคา พรอมชวยลดผลกระทบตอส งแวดลอม เพ อการเต บโต อยางย งย นของอ ตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต ในวาระครบรอบ 25 ปน From the Air for the Air ขอเปนส อกลางเพ อขอบค ณล กคา และพ นธม ตรทางธ รก จท กทานท ใหการสน บสน น BIG มาโดยตลอด และหว งเปนอยางย งวาจะไดการตอบร บ ท ด จากทานตอไป BIG ขอเปนสวนหน งในการข บเคล อนกาซ อ ตสาหกรรมเพ ออนาคตท ย งย น Driving Infinite Innovation Towards Sustainability Cover Story Driving Infinite Innovation Towards Sustainability 8 BIG Special Report บ ไอจ ร กตลาดกาซอ ตสาหกรรม เปดคอมเพล กซครบวงจร แหงเด ยวในประเทศ 10 What s App. เทคโนโลย การเผาไหมแบบใชออกซ เจน (Oxy-Fuel technology) 11 Packaged Gases i-care BIP Technology 12 Safety First การจ ดการ และการจ ดเก บออกซ เจนเหลว 13 Attention Please 14 Keep in Touch Co-creation with Guardian 18 Push Forward เทคโนโลย ถานห นสะอาด (Clean Coal Technology) 20 Go Green อาหารฉลากเข ยว และนว ตกรรมว สด ในธ รก จอาหารร กษโลก 22 Just so you know New Mega Trends แนวโนมใหญในโลกใหม 23 New Trend คลาวดคอมพ วต ง (Cloud Computing) 24 Feel Free ส มผ สอ ตาเล ยนสไตลท เซอรม โอเน (Sirmione) 26 Be Strong 10 ทาผอนคลายงายๆ ใหปลอดภ ยจาก ออฟฟ ศซ นโดรม (Office Syndrome) 27 Lucky Me 2 เจาของ จ ดทำโดย ท ปร กษา : บร ษ ท บางกอกอ นด สเทร ยลแกส จำก ด 183 อาคารร จนาการ ช น 11 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพฯ โทร แฟกซ : สวนส อสารองคกรและบร การทางการตลาด บร ษ ท บางกอกอ นด สเทร ยลแกส จำก ด : ปยบ ตร จาร เพ ญ น ธ มา ว นไทย ว ไลร ตน เจร ญใหมร งเร อง สงวน ว บ ลกาญจนก ล สรรพ ชญ ภาษ ผล สมน ก ส ขถ นไทย ก ณณพนต ร งษ ธรรม วรภ ทร ระหวางบาน บรรณาธ การ : พน ชกร มาศม ณฑนะ กองบรรณาธ การ : ณ ฐกานต ศร ร ตนธรรม ว มลร ตน ศร ส ว จฉร ย มาล ย ศร บ ญย ง คณนาถ โชคเจร ญพ ฒนก จ นวร ตน กลอมประม ตร เทพ ก จศร เจร ญพร ช ยร ตน ไตรรงคล ทธ พ ชญา ชำนาญน ธ อรรถ ศ ร วรรณ ศ ลาภาก ล 3

3 Cover Story บร ษ ท บางกอกอ นด สเทร ยลแกส จำก ด ข บเคล อนนว ตกรรมกาซอ ตสาหกรรมเพ ออนาคตท ย งย น ปจจ บ น BIG ไดร บการยอมร บในความเปนผ นำนว ตกรรม BIG ม ผล ตภ ณฑมากมาย อาท ออกซ เจน ไนโตรเจน กาซอ ตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย โดยม สวนแบงตลาด อารกอน ไฮโดรเจน คารบอนไดออกไซด กาซพ เศษ เปนอ นด บหน งท ม กำล งการผล ตกาซเหลวมากท ส ด และม สวนแบง และเคม ภ ณฑเพ ออ ตสาหกรรมอ กมากมาย ซ งสามารถสง การตลาดเปนอ นด บหน ง โดยไดร บความเช อถ อ และไววางใจจาก มอบใหล กคาไดตามความเหมาะสมก บการใชงาน กล มล กคาช นนำในอ ตสาหกรรมหลากหลาย ความสำเร จจากการ เต บโตอยางกาวกระโดดของ BIG ในชวง 5 ปหล งน ม รากฐาน จากกาวท ม นคงท กกาวทำให BIG ข นเปนผ นำใน บร ษ ท บางกอกอ นด สเทร ยลแกส หร อ BIG ผ นำนว ตกรรมกาซอ ตสาหกรรมครบวงจรในประเทศไทย ถ อกำเน ดข นในป มาจากความม งม นต งใจในการค ดคน พ ฒนานว ตกรรมดาน อ ตสาหกรรมดวยกำล งการผล ตกาซเหลวส งส ด และเคร อขาย พ.ศ โดยการรวมท นระหวางผ ถ อห นชาวไทย นำโดย ธนาคารกร งเทพ จำก ด (มหาชน) และ บร ษ ท Air Products and ผล ตภ ณฑเทคโนโลย และว ธ การทำงานใหมๆ (Innovative) การจ ดสงท ใหญท ส ดในประเทศไทย และย งม งม นพ ฒนาธ รก จ Chemicals Inc. ผ นำดานกาซอ ตสาหกรรม และเคม ภ ณฑระด บโลก โดยเปนบร ษ ทท อย ในการจ ดอ นด บฟอรจ น 500 ของ การดำเน นธ รก จอยางโปรงใส ตรงไปตรงมา โดยม งย งประโยชน ท เก ยวเน องก บอนาคตท ย งย น เชน พล งงานไฮโดรเจนเพ อ ประเทศสหร ฐอเมร กา ท ม ประสบการณในธ รก จมายาวนานกวา 70 ป โดยม สำน กงานสาขากวา 40 ประเทศท วโลก ใหแกท กภาคสวนอยางเปนธรรม เพ อใหไดมาซ งผล ตภ ณฑ เช อเพล งแหงอนาคต และสำหร บกาวตอไปของ BIG เราย ง และบร การครบวงจรท ชวยใหการผล ตของภาคอ ตสาหกรรม ม งพ ฒนานว ตกรรมจากอากาศอยางตอเน อง และไมหย ดน ง จากจ ดเร มตนพรอมการถ อกำเน ดของอ ตสาหกรรมปโตรเคม ของประเทศ BIG รวมเต บโตไปก บพ นธม ตรทางธ รก จ ตลอดจนช ว ตความเปนอย ของช มชน และส งคมเปนไปอยางสะอาด (Infinite Innovation from the Air) เพ อม งส การเต บโต อ ตสาหกรรม และส งคมไทยอยางสมด ล (Growing BIG Together) มาเปนระยะเวลา 25 ป โดยการนำเสนอนว ตกรรม ปลอดภ ยย งข นจากตนทางส ปลายทาง (Clean) และการม งม น ขององคกร และพ นธม ตรทางธ รก จ ตลอดจนช ว ตความเปนอย และเทคโนโลย ท สอดคลองก บความตองการ และชวยเพ มม ลคาใหอ ตสาหกรรมอยางตอเน อง ชวยพ ฒนาค ณภาพช ว ตท ด พ ฒนานว ตกรรมท เปนม ตรตอส งแวดลอมท สนองความตองการ ท ด ของช มชนส งคม และส งแวดลอมรวมก นอยางย งย น ของช มชน และส งคม ตลอดจนเปนม ตรตอส งแวดลอม จนเปนสวนหน งของช ว ตความเปนอย ท ด ของคนไทยในท กๆ ว น ของอ ตสาหกรรมท ม งส ความเปนโรงงานส เข ยว และชวยเสร ม สรางค ณภาพช ว ตท ด ของช มชนและส งคมโดยรอบโรงแยกอากาศ BIG (Green) 4 5

4 Cover Story นว ตกรรมจากอากาศเพ ออนาคต BIG รวมพ ฒนานว ตกรรมอยางตอเน อง และไมม ข ดจำก ด เพ อตอบโจทยความตองการเฉพาะในหลากหลายอ ตสาหกรรม อาท พล งงาน ปโตรเคม เหล ก โลหะ กระจก และเทคโนโลย เพ อ ทำใหช ว ตของค ณสะดวกสบายมากข น โดยการสน บสน นดาน เทคโนโลย จาก Air Products ซ งไดร บการยกยองวาเปนหน งใน องคกรนว ตกรรมของโลกจากการจ ดอ นด บโดยองคกรช นนำ ดวยพล งแหงนว ตกรรมท เก ดจากความค ดสรางสรรคท ไมเคยหย ดน ง กอกำเน ดเปนผล ตภ ณฑแหงอนาคตท พรอมตอบ สนองความตองการของค คา และสรางม ลคาเพ มใหหลากหลาย อ ตสาหกรรมเพ ออนาคตท กาวหนาของอ ตสาหกรรมไทย และเพ อค ณภาพช ว ตท ด กวาของคนไทย ม งม นเพ อเศรษฐก จ ส งแวดลอม และส งคมท ย งย น BIG ย ดหล กธรรมาภ บาล (Governance) ในการดำเน นงาน มาตลอด 25 ป ดวยการบร หารจ ดการท โปรงใส ตรวจสอบได เปนธรรมตอผ ม สวนเก ยวของท กฝาย ตลอดจนม งม นใหบร การ นว ตกรรมดานกาซเทคโนโลย และโซล ช นใหก บล กคา เพ อชวยลด ปญหาตางๆ ท งดานการผล ต การใชพล งงาน และปญหาดาน ส งแวดลอม เปนการสรางม ลคาเพ มใหก บผล ตภ ณฑของล กคา ซ งม สวนชวยกระต นใหเศรษฐก จโดยรวมด ข น (Business Values) ในขณะเด ยวก น พล งงานก ถ กใชอยางม ประส ทธ ภาพ ชวยลดการ ปลอยกาซเร อนกระจกและของเส ย สงผลใหส งแวดลอมด ข น (Environmental Stewardship) นอกจากน บร ษ ทฯ ย งม สวน ในการพ ฒนาช มชนในพ นท และพ ฒนาส งคมใหม ค ณภาพช ว ต ท ด ข น (Corporate Social Responsibility) ดวยการจ ดโครงการ และก จกรรมทางส งคมอยางตอเน อง อาท โครงการบร จาค กาซออกซ เจนใหก บโรงพยาบาลตางๆ โครงการบร จาคกาซออกซ เจน เพ อใชบำบ ดน ำเส ยของเทศบาล โครงการบร จาคกาซไนโตรเจนเพ อใชเต มยางรถยนตใหก บ สาธารณะ ตลอดจนสน บสน นกาซไนโตรเจนเพ อการศ กษา ว จ ยดานน ำม นด เซลช วภาพส งเคราะห และกาซไฮโดรเจน เพ อการศ กษาคนควา และว จ ยพล งงานสะอาดใหก บสถาบ น การศ กษา เปนตน น ค อพล งนว ตกรรมท เก ดจากความค ดสรางสรรค ท พรอมตอบสนองความตองการใหมๆ ของหลากหลาย อ ตสาหกรรม ทำให BIG สามารถเต บโตมารวมก บ พ นธม ตรทางธ รก จไดจนท กว นน และจะม งเด นหนาพ ฒนา นว ตกรรมอยางไมหย ดน งตอไป เพ ออนาคตท กาวหนา ของอ ตสาหกรรมไทย และเพ อค ณภาพช ว ตท ด กวา ของคนไทย Driving Infinite Innovation Towards Sustainability 6 7

5 BIG Special Report การสาธ ตการทำไอศคร ม จากไนโตรเจนเหลว ก จกรรม Plant tour ส มผ สประสบการณ ความเปน ท ส ด BIG ร กตลาดกาซอ ตสาหกรรม เปดคอมเพล กซครบวงจรแหงเด ยวในประเทศ ร กขยายกำล งการผล ตกาซเหลวมากท ส ดในไทย บร ษ ท บางกอกอ นด สเทร ยลแกส จำก ด ผ นำธ รก จกาซอ ตสาหกรรมไทย ประกาศแผนขยายกำล งการผล ตกาซเหลวเพ มจาก 500 ต นตอว นเปน 920 ต นตอว น ท BIG Integrated Industrial Gas Complex ศ นยรวมการผล ตและการใหบร การกาซอยาง ครบวงจรแหงแรกและแหงเด ยว ท รวบรวมท ส ดของการใหบร การ และสามารถตอบสนองท กความตองการในการใชงานกาซอยาง แทจร งดวยเทคโนโลย อ นท นสม ย โดยม นายว รพงศ ไชยเพ ม ผ วาการ การน คมอ ตสาหกรรมแหงประเทศไทย นายปยบ ตร จาร เพ ญ กรรมการผ จ ดการ บร ษ ท บางกอกอ นด สเทร ยลแกส จำก ด หร อ บ ไอจ ( BIG) และ นายบร ซ เอ.ช ลท ผ อำนวยการกล มธ รก จ กาซอ ตสาหกรรมระหวางประเทศ บร ษ ท แอรโปรด กส แอนด เคม คอลส จำก ด รวมเปนเก ยรต ในงานประกาศแผนขยายกำล งการผล ต กาซเหลวมากท ส ดในประเทศไทย ณ คอมเพล กซกาซอ ตสาหกรรมครบวงจรแหงแรก และแหงเด ยวในประเทศไทย ของบร ษ ท บางกอกอ นด สเทร ยลแกส จำก ด ณ น คมเหมราชชลบ ร เอร ดอรอยไปก บอาหาร นานาชาต และผล ตภ ณฑ จาก In-Season Food บรรยากาศภายในงาน เปนไปอยางอบอ น ล กคาใหเก ยรต มารวม งานก นอยางค บค ง ท งย งไดร บความสนใจจาก บรรดาส อมวลชนหลากหลายสำน ก โดยก จกรรม ภายในงานเปนไปอยางสน กสนาน อาท นอกจากน ย งม การสาธ ตนว ตกรรมใหม กาซเช อม Linx gases ซ งไดร บความสนใจ จากล กคาเปนอยางมาก 8 รวมสน กช งของรางว ล ก บเหลาพร ตต สาวสวย และน ค ออ กหน งความเปน ท ส ด ของ BIG ผ นำธ รก จกาซอ ตสาหกรรมแหงประเทศไทย 9

6 What s App. เทคโนโลย การเผาไหมแบบใชออกซ เจน Oxy-Fuel technology อากาศปกต ม กาซออกซ เจนอย ประมาณ 21% นอกจากมน ษยจะใชออกซ เจนในการหายใจ แลว ออกซ เจนย งม ประโยชนในการชวยในการเผาไหมของเช อเพล งด งน นกระบวนการเผาไหมของ เตาเผาอ ตสาหกรรม (Furnaces) จะตองใชเช อเพล ง และออกซ เจน ซ งอากาศปกต จะม ออกซ เจน 21% สวนท เหล อเปนไนโตรเจน 79% โดยการเผาไหม (Combustion) ค อการจ บก นของคารบอน ก บออกซ เจนเทาน น สวนไนโตรเจนซ งเปนกาซเฉ อยน นไมไดม สวนชวยอะไรเลยในกระบวนการ เผาไหม และหล งจากกระบวนการเผาไหมซ งจะได น ำ คารบอนไดออกไซด และไนโตรเจน ถาเรา สามารถกำจ ดไนโตรเจนไปได ก จะเปนการเพ มส ดสวนออกซ เจนในเตาเผา ทำใหประส ทธ ภาพของ การเผาไหมสมบ รณมากข น ไดพล งงานมากข น ชวยลดการส ญเส ยพล งงานความรอนไปก บไอเส ย และชวยลดการปลอยไอเส ยออกส บรรยากาศดวย ซ งม ความจำเปนอยางมากก บบร ษ ทท ตองใช คารบอนเครด ต* Packaged Gases i-care Linx gases the next generation of welding gases ชวยปร บปร งค ณภาพ ชวยเพ มผลผล ต ชวยเพ มความปลอดภ ย นว ตกรรมใหมของกาซสำหร บงานเช อม 10 ในสถานการณท ราคาเช อเพล งถ บต วส งข นจ งม การนำกาซออกซ เจนบร ส ทธ มาใชในกระบวนการเผาไหมมากข น ซ งสามารถชวยสงเสร มประส ทธ ภาพ การผล ตหลายประการ เชน เพ มประส ทธ ภาพเช งความรอน (Thermal Efficiency) ม ปร มาณของไอเส ยลดลง ปร มาณการแผความรอนของกาซคารบอนไดออกไซด (CO 2 ) และน ำ (H 2 O) ซ งเปนผล ตภ ณฑท เก ดจาการเผาไหม (Product of Combustion) ด ข น และย งลดการใชเช อเพล งรวมท งลดปร มารมลสาร (Emission) ว ธ การใชออกซ เจนรวมก บเตาเผาไหมม อย 3 ว ธ หล กๆ ไดแก 1. Oxygen Enrichment เปนการเพ มปร มาณออกซ เจนจากปกต ทำใหอ ณหภ ม ของเปลวไฟส งข น ซ งจะสงผลใหไดผลผล ต เพ มข น และลดปร มาณการใชเช อเพล งลง ว ธ น งายตอการต ดต ง แตปร มาณออกซ เจนเพ มไดไมเก น 26% เน องจากขอจำก ด ของต ว burner และความปลอดภ ยว ธ น จะชวยลดการใชพล งงานประมาณ 10% โดยอ ตสาหกรรมท ใชว ธ น เชน เตาอบเหล ก 2. Oxygen Lancing (Under-Shot) เปนการเต มออกซ เจนมากข นเปน 35% ท ตำแหนงใต burner block ว ธ น จะหล กขอจำก ด ของการเพ มออกซ เจนจากว ธ แรก และใหประส ทธ ภาพมากกวาโดยการเพ มความรอนท เปลวไฟดานลางในขณะเด ยวก นเปลวไฟ ดานบนย งม อ ณหภ ม ใกลเค ยงเด ม เปนการแพรความรอนไปย งผล ตภ ณฑท เราตองการโดยไมเพ มอ ณหภ ม ท หล งคาเตา จ งให ผลผล ตเพ ม และลดการใชพล งงานไดมากข นประมาณ 20% โดยเทคน คน จะเปนการเต มอากาศท ไมเพ ยงพอตอการเผาไหม และย งงายตอการควบค มอ ณหภ ม เตาหลอม และความด นในเตา อ ตสาหกรรมท เหมาะไดแก กล มซ เมนตโรงกระดาษ 3. Oxygen Burner (Oxy-Fuel) เปนการใชออกซ เจน 100% แทนอากาศในกระบวนการเผาไหมซ งใหค ณล กษณะพ เศษของ เปลวไฟ ท ม ล กษณะแบนเพ อเพ มพ นท ในการหลอมใหมากข น และใหความรอนแผไปดานลางของผล ตภ ณฑโดยไมเพ มอ ณหภ ม หล งคาเตา การต ดต งทำไดโดยเปนการต ดต ง Burner สำหร บเทคน คน ทดแทน Burner ต วเด มและอาจตองปร บเปล ยน System ใหมดวย ว ธ น สามารถเพ มผลผล ตข นได 15-20% และลดการใชเช อเพล งไดประมาณ 40% อ ตสาหกรรมท ใชไดแก เตาหลอม กระจก อล ม เน ยม จะเห นวากระบวนการเผาไหมโดยใชออกซ เจน (Oxy-Fuel) น น จะชวยใหลดการใชเช อเพล ง ปร มาณไอเส ยท เก ดข นลดลง รวมท งเปนผลใหปร มาณคารบอนไดออกไซดท ปลดปลอยลดลงเม อเท ยบก บการเผาไหมโดยอากาศ และสำหร บการใชออกซ เจน ในกระบวนการเผาไหมของเตาเผาอ ตสาหกรรม (Furnaces) น นจะตองวางแผน และออกแบบใหเหมาะสมก บอ ตสาหกรรมซ งม ความตองการการเผาไหมท ม ล กษณะแตกตางก น ในการต ดต งระบบการเพ มออกซ เจนน นตองคำน งถ งโครงสรางเตาเผาห วเผา (Burner) ตลอดจนระบบควบค ม (Control System) ซ งควรใหผ เช ยวชาญดานเทคน ค และการออกแบบ ทำการต ดต ง และเด น ระบบ พรอมท งการฝกอบรมว ธ การปฏ บ ต งานท ถ กตองเพ อความปลอดภ ย และเก ดประส ทธ ภาพส งส ดอ นนำไปส การเพ มกำล ง การผล ต การลดปร มาณการใชเช อเพล ง และชวยลดมลภาวะทางอากาศน นเอง BIG ม งม นเพ อใหผล ตภ ณฑ และบร การของเรา ชวยใหล กคาม ผลผล ตท เพ มข น ลดการใชพล งงาน และดำเน นธ รก จเปนม ตรตอส งแวดลอม Oxygen Air Fuel Oxygen usage method Oxygen enrichment Air Fuel Oxygen Oxygen lancing (Under-Shot) Fuel Oxygen Oxygen burner (Oxy-Fuel) Furnace Wall Furnace Wall Furnace Wall * คารบอนเครด ต ค อ ปร มาณกาซเร อนกระจกท สามารถลดไดจากการดำเน นโครงการกลไกการพ ฒนาท สะอาด หร อ CDM (Clean Development Mechanism) ไดร บการนำมาใชเพ อเปนกลไก สำหร บประเทศท พ ฒนาแลว ซ งประสบปญหาในการลด ปร มาณกาซ สามารถซ อโควตาคารบอนจากผ ประกอบการในประเทศกำล งพ ฒนา ท ม โครงการพ ฒนาท สะอาด เร ยกวา การคาขายแลกเปล ยนกาซเร อนกระจก ใชทอกาซท สามารถบรรจ ไดมากกวา 50% เม อเปร ยบเท ยบก บทอกาซร ปแบบเด ม โดยใชกรรมว ธ การจ ดกาซแบบ 200 บาร ซ งท กทอกาซมาพรอมก บ Value guard ท เหมาะสมตอการใชงาน Purity value พ เศษเฉพาะของ F 11

7 12 Safety First การจ ดการ และการจ ดเก บ ออกซ เจนเหลว Liquid Oxygen ล กษณะท วไป ออกซ เจนเปนสวนประกอบของอากาศท ม มากเปนอ นด บสองรองจากไนโตรเจน ประมาณ 21% โดยปร มาตร และเปนส งจำเปนในการดำรงช ว ตของมน ษยและส ตว ออกซ เจนเหลวม ส น ำเง นจางๆ และม อ ณหภ ม เย นจ ด (Cryogenic Liquid) ของเหลวเย นจ ดค อกาซเหลวใดๆ ท ม จ ดเด อดต ำกวา -38 F (-150 C) ในขณะท ออกซ เจนเหลวม จ ดเด อดอย ท F (-183 C) แมไมจ ดเปนสาร ไวไฟแตออกซ เจนสามารถชวยใหต ดไฟไดด ออกซ เจนจะทำปฏ ก ร ยาก บไฮโดรคารบอนและโลหะในร ป Oxide ทำใหการเผาไหมในออกซ เจนร นแรงกวาการเผาไหมในอากาศปกต ด งน นอ ปกรณท นำมาใช ก บออกซ เจนจ งตองม ความสะอาด เปนว สด ท สามารถทนความรอนไดส ง และไมทำปฏ ก ร ยาก บ ออกซ เจนภายใตการใชงาน หากเปนถ งบรรจ ตองผล ตตามขอกำหนดของ American Society of Mechanical Engineers (ASME) และถ กออกแบบเพ อใหสามารถทนตออ ณหภ ม และความด น การใชประโยชนจากออกซ เจน - ออกซ เจนการแพทย - พล งงานเช อเพล ง - อ ตสาหกรรมโลหะ - อ ตสาหกรรมเคม และปโตรเล ยม - อ ตสาหกรรมกระดาษ - อ ตสาหกรรมการผล ตกระจก - อ ตสาหกรรมโลหะ เชน การหลอม อล ม เน ยม ทองแดง ทอง ตะก ว และซ เมนต - อ ตสาหกรรมการบำบ ดของเส ย - อ ตสาหกรรมประมง เปนตน การพ จารณาความปลอดภ ย อ นตรายจากออกซ เจนเหลว ค อ อ ณหภ ม ท เย นจ ดสงผลให 1. ผ วหน งไหมได 2. ความด นท ส งเก นอ นเน องมาจากการขยายต วของออกซ เจนเหลวอยางรวดเร วในบร เวณท ไมสามารถระบายไดท น 3. ออกซ เจนอาจเก ดปฏ ก ร ยาการเผาไหมร นแรง 4. อ ณหภ ม ท ต ำมากของออกซ เจนเหลว ทำใหโครงสรางของโลหะส ญเส ยความแข งแรง และเปราะแตกไดงาย อ ตราการขยายต วอยางรวดเร วจากของเหลวเปนกาซน นอาจทำใหเก ดความด นเก นได ด งน นบร เวณ ด งกลาวควรม การต ดต งต วระบายความด น ปร มาณออกซ เจนในอากาศเพ มข นเล กนอยแคเพ ยง 23% ว ตถ ซ งจ ดต ดไฟในอากาศไดงายน นจะเก ดการล กไหมอยางร นแรงในออกซ เจน ความเขมขนของออกซ เจน แคเพ ยง 23% สามารถล กไหมไดอยางรวดเร ว หากเส อผาท ถ กออกซ เจนเหลวหกใส หร อวางไวในบร เวณ ท ม ความเขมขนของออกซ เจนส ง สามารถแกไขโดยร บนำไปผ งอากาศหร อบร เวณท ม การระบายอากาศท ด อยางรวดเร วเปนเวลาอยางนอย 1 ชม. หามส บบ หร หร ออย ใกลก บเปลวไฟ หร อประกายไฟตางๆ จนแนใจวาเส อผาน นปราศจากออกซ เจน การจ ดการ ใชสารท ปราศจากไฮโดรคารบอนก บออกซ เจนท กคร ง อยาใหสวนใดสวนหน งของรางกายส มผ สก บทอ หร ออ ปกรณก กเก บของเหลวหร อทอบรรจ ท ไมม ฉนวนห มเปนอ นขาด เพราะอ ณหภ ม ท เย นจ ดของเน อโลหะ สามารถทำใหเน อเย อต ดก บภาชนะ และฉ กขาดเม อพยายามด งออก ทอสง และอ ปกรณ ม ระบบระบายแรงด น เชน ต ดต ง Check Valve หร ออ ปกรณปองก นอยางอ น เพ อปองก นการยอนกล บของผล ตภ ณฑจากทอส ถ งบรรจ ต ดต งอ ปกรณ Pressure Relief ระหวางทอสง และวาลวเพ อปองก นการตกคางของของเหลวเย นจ ด หร อไอเย น โลหะบางชน ด อาจเปราะเม อเจออ ณหภ ม ต ำ จ งหามมาใชงานก บของเหลวเย นจ ด ปลายของทอระบายตองต ดต งอย ภายนอกอาคาร และระบายกาซไปย งจ ดท ไมม ความเส ยง ใชรถขนสงท เหมาะสม ทอบรรจ กาซตองจ ดเก บในล กษณะแนวต งเทาน น ถาพบวาวาลวหร อขอตอตางๆ ชำร ดใหเล กใชท นท และต ดตอผ ขาย หามใชต วแปลงขอตอ สถาน เก บกาซเหลว หร อ dewars หากไมม การใชงาน ควรตรวจสอบฝาปดด งกลาวเปนประจำ วาไมม น ำแข งเกาะจ บบนผ วส มผ สท เย นจ ด หาขอม ลเพ มเต มในเร องการจ ดการและการจ ดเก บ ของเหลวเย นจ ดใดใน Safetygram-16 หร อ CGA s Pamphlet P-12 เร อง การจ ดการอยางปลอดภ ยก บของเหลวเย นจ ด Attention Please บ ไอจ มอบระบบกาซออกซ เจนสน บสน น รพ. มาบตาพ ดแหงใหม บร ษ ท บางกอกอ นด สเทร ยลแกส จำก ด ผ นำธ รก จกาซอ ตสาหกรรมไทย มอบระบบทอกาซออกซ เจนเหลวม ลคากวา 3 ลานบาทใหแกโรงพยาบาล มาบตาพ ดแหงใหม ในโอกาสครบรอบ 25 ปของบร ษ ทฯ สน บสน นโครงการ ขยายการใหบร การทางการแพทย เพ อยกระด บค ณภาพช ว ตท ด ของ ชาวมาบตาพ ด โดยรวมออกแบบต ดต งระบบกาซออกซ เจนเหลวค ณภาพส ง และปลอดภ ย พรอมบร การสงมอบอยางตอเน องสม ำเสมอวางใจได โดยม พ ธ ร บมอบอยางเปนทางการ ในงานเปดบาน เปดแผนขยายกำล งการผล ต BIG Integrated Industrial Gas Complex ท ม กำล งการผล ตกาซเหลว มากท ส ด และเปนศ นยรวมการผล ตและใหบร การกาซอ ตสาหกรรม ครบวงจรแหงแรกและแหงเด ยวในประเทศไทย ในภาพ นายปยบ ตร จาร เพ ญ กรรมการผ จ ดการ บร ษ ท บางกอกอ นด สเทร ยลแกส จำก ด หร อ บ ไอจ ทำพ ธ สงมอบระบบ ทอกาซออกซ เจนเหลวใหแกโรงพยาบาลมาบตาพ ดแหงใหม โดยม นพ. ส รท น มาล หวล ผ อำนวยการโรงพยาบาลมาบตาพ ด เปนต วแทน ร บมอบ บ ไอจ ฉลองครบรอบ 25 ป แหงการเต บโตรวมก บล กคา แสดงว ส ยท ศนม งพ ฒนานว ตกรรมเพ อท กอ ตสาหกรรม และส งแวดลอมท ย งย น บร ษ ท บางกอกอ นด สเทร ยลแกส หร อ บ ไอจ นำโดย ดร. โชคช ย อ กษรน นท (ท 7 จากซาย) ประธานกรรมการ ดร. พ ช ต น ธ วาส น (ท 5จากซาย) ประธานบร ษ ท นายปยบ ตร จาร เพ ญ (ท 9 จากซาย) กรรมการผ จ ดการ รวมดวย นาย บร ซ ช ท (ซายส ด) กรรมการบร ษ ทฯ จาก บร ษ ทแอรโปรด กสแอนดเคม คอลส อ นคอปอเรช น จ ดงานเล ยงขอบค ณ ล กคาเน องในวาระครบรอบ 25 ปในแนวค ด Driving Infinite Innovation Towards Sustainability ประกาศว ส ยท ศนม งพ ฒนา นว ตกรรมกาซอ ตสาหกรรม เทคโนโลย และบร การเปนเล ศ และเปนม ตร ตอส งแวดลอม เชน นว ตกรรม Oxygen Combustion เพ อชวยประหย ด พล งงานในการผล ต และชวยลดกาซพ ษจากกระบวนการผล ตท ปลอยออก ส ช นบรรยากาศ เพ อรวมพ ฒนาอ ตสาหกรรมส เข ยวรวมก บล กคา ช มชน และผ ม สวนเก ยวของท กฝายอยางย งย น โดยไดร บเก ยรต จาก ฯพณฯ กร ท พพะร งส (ท 6 จากซาย) อด ตรองนายกร ฐมนตร เปนประธาน ในงาน รวมดวย ค ณพละ ส ขเวช (ท 4 จากซาย) อด ตผ วาการการปโตรเล ยม แหงประเทศไทย พรอมดวยพ นธม ตรทางธ รก จช นนำจากแวดวงอ ตสาหกรรม ตางๆ รวมเปนเก ยรต ในงานอยางค บค ง 13

8 Keep in Touch ภาพรวมของธ รก จ ว ส ยท ศน และตำแหนงทางการตลาด ของการเด ยนเปนอยางไร การเด ยนเปนผ ผล ต และจำหนายธ รก จกระจกสำหร บอาคาร และงานกอสราง เราเปนหน งในบร ษ ทผล ตกระจกขนาดใหญของโลก และไดเขามาดำเน นธ รก จ ในประเทศไทยประมาณ 22 ปแลว ซ งเราม ว ส ยท ศนท จะนำเสนอผล ตภ ณฑ กระจกท ม ค ณภาพส ง และท งย งชวยประหย ดพล งงาน การเด ยน และ BIG เร มทำธ รก จรวมก นต งแตเม อไร และทำไมถ งเล อก BIG เปนค คา เราไดเร มเปนพ นธม ตรทางธ รก จก นก บ BIG ในป 2543 เวลาน นเรา มองหาแนวทางท จะใชพล งงานอยางม ประส ทธ ภาพ ซ งเราไดต ดตอก บ ผ จ ดจำหนายกาชหลายราย ซ งส ดทายเราเล อก BIG เพราะ BIG สามารถ นำเสนอนว ตกรรมท ตรงก บความตองการของเรา ซ งเร ยกวาเทคโนโลย สำหร บการเผาไหม นอกจากน ทางเล อกท BIG ไดนำเสนอเปนแนวทาง ท ม ความย ดหย น และสรางสรรคอ กดวย ซ งสามารถชวยแกไขปญหาของเรา และทำใหเราไดร บประโยชนเปนอยางมาก น บจากน นเราก บ BIG ก ไดเปน พ นธม ตรทางธ รก จก นเร อยมา Mr.Gregory Poulson Co-creation with Guardian Keep in Touch ฉบ บน เราม โอกาสไดพ ดค ยก บ Mr. Gregory Poulson, Vice President Asia Pacific Guardian Industries Corporate Limited ซ ง การเด ยน และ BIG ไดดำเน นธ รก จรวมก นมานานกวา 10 ป ในวาระครบรอบ 25 ป ของ BIG ถ อเปนโอกาสอ นด ท Mr. Gregory Poulson ใหเก ยรต แชรประสบการณการใหบร การ และเทคโนโลย ของ BIG ใหทานผ อานไดทราบก นคะ BIG ไดแนะนำนว ตกรรมใหมๆ อะไรบาง ป 2543 เร มจากการใชเทคโนโลย ท เร ยกวา Oxy boosting กอน ซ งในตอนน น BIG ไดนำเสนอการใชห วเผาชน ดใหม ซ งเราไดเร มต ดส นใจใชคร งแรก ก บโรงงานของเราท อำเภอหนองแค สระบ ร และไดผลออกมาเปนท นาพอใจ และในอ ก 4-5 ปถ ดมา BIG ไดกล บมานำเสนอห วเผาชน ดใหมท ม ประส ทธ ภาพ มากกวาเด มท เร ยกวา HRi Burner และเราย นด ท จะใชห วเผาชน ดใหมท ม ประส ทธ ภาพมากกวาเด ม ซ งก ไดผลเปนท นาพอใจเชนก น และหล งจากน น เตาหลอมของเราม อาย มากข น BIG ซ งนำเสนอเทคโนโลย ท เร ยกวา Oxy-Lancing เพ อย ดอาย การใชงานของเตา เทคโนโลย เหลาน เราไดนำไปใชท โรงงานระยอง ดวยเชนก น ในชวง 2-3 ปท ผานมาเราเร มปร กษาก บ BIG เพ อชวยหาแนวทางใหมๆ ท ชวย ลดตนท นสำหร บกาซออกซ เจนท ใชในกระบวนการผล ต ซ งเราไดต ดต ง เคร องผล ตกาซออกซ เจนของ BIG ท หนองแคเปนท แรก และถ ดมาค อโรงงาน ท ระยอง ซ งเราต ดต งเคร องผล ตกาซแบบใหมเร ยกวา Dual Plant สามารถ ผล ตไดท งกาซออกซ เจน และไนโตรเจน ซ งเปนคร งแรกท เราทำการต ดต ง เคร องผล ตกาซแบบใหมน ในโรงงานของเรา ทำใหเราสามารถลดตนท น การผล ตไดมาก 14 15

9 Keep in Touch ประโยชนท ไดร บจากการใชนว ตกรรมจาก BIG ถ อวาไดประโยชนมาก ท สำค ญท ส ดค อการใชเช อเพล ง ท ม ประส ทธ ภาพ นอกเหน อจากน ค อ ค ณภาพผล ตภ ณฑ ท ด ข น สามารถผล ตผล ตภ ณฑไดเพ มข น แนนอนวา ประส ทธ ภาพในการผล ตด ข นจะทำใหปร มาณการใช เช อเพล งในการผล ตลดลงดวย อ กท งย งสามารถย ดอาย การใชงานของเตาหลอมได ส งเหลาน ถ อวาชวยเราไดมาก ในกระบวนการผล ตของเรา ค ณคาเฉพาะของ BIG ท ไดร บท งจากผล ตภ ณฑ เทคโนโลย และบร การ เราทราบวาม ผ ผล ตกาซหลายราย แตเราค ดวา BIG ถ อวา เปนท ส ดเหน อกวารายอ นๆ เพราะสามารถปร บเปล ยน ร ปแบบการทำงานไดตรงก บความตองการของเรา และย ง นำเสนอทางเล อกท สรางสรรค รวมท งม ความเช ยวชาญ ทางดานเทคน ค นำเสนอไดตรงก บกระบวนการผล ตของเรา ถ อเปนร ปแบบเฉพาะท บร ษ ทกาซรายอ นๆ ไมสามารถ นำเสนอได ซ งจากการไดรวมงานก บท งฝายเทคน ค และฝายขาย เราเช อวา BIG จะสามารถหาทางออกท ด ท ส ด ใหแกเราได รวมกลาวอวยพรในโอกาสท BIG ครบรอบ 25 ป และการเต บโตไปดวยก น กอนอ นตองขอแสดงความย นด ในวาระครบรอบ 25 ป เราร ส กย นด เปนอยางย งท ไดเปนพ นธม ตรทางธ รก จก นมากวา 10 ป และจะร กษา ความส มพ นธท ด ตอก นไปอยางตอเน อง เราจะสรางความแข งแกรง เปนท มรวมก น เพ อสรางสรรคนว ตกรรมใหมๆ ไปดวยก น และนำมา ซ งส งท ด ตอล กคาของเราท งสองบร ษ ท และเรารอคอยท จะรวมแสดง ความย นด ในอ ก 25 ปขางหนา ฟงเร องราวความประท บใจจาก Mr.Gregory Poulson ก นไปแลว From the Air for the Air ขอเปนต วแทนกลาวขอบค ณ Guardian, ล กคา และพ นธม ตรทางธ รก จท กทาน ท มอบความไววางใจ ให BIG ไดเปนสวนหน งในความสำเร จมาตลอด 25 ป และในปตอไป BIG พรอมท จะสรรคสรางนว ตกรรม และเทคโนโลย เพ อรองร บความตองการของล กคาในอนาคต Infinite Innovation from the Air 16 17

10 Push Forward เทคโนโลย ถานห นสะอาด Clean Coal Technology เทคโนโลย ถานห นสะอาด (Clean Coal Technology) เปนการพ ฒนาดานเทคโนโลย การกำจ ดหร อลดมลพ ษ เพ อนำถานห นมาใชเปนเช อเพล ง ใหเก ดประโยชนส งส ด โดยใหม ผลกระทบตอส งแวดลอมนอยท ส ดโดยม เปาหมายค อ ไมม การปลอยมลภาวะ และกาซคารบอนไดออกไซดออกส บรรยากาศ หร อท เร ยกวา Zero Emission ปญหามลพ ษท เก ดจากการเผาไหมของถานห น ไดแก ฝ นละออง ซ ลเฟอรไดออกไซด ไนโตรเจนออกไซด และคารบอนไดออกไซด เปนตน ปจจ บ น เทคโนโลย ถานห นสะอาดไดร บการพ ฒนา และสามารถกำจ ดปญหามลพ ษท เก ดจากการเผาไหมของถานห นไดอยางม ประส ทธ ภาพ โดยเฉพาะปญหา ฝ นละออง กาซซ ลเฟอรไดออกไซด กาซไนโตรเจนออกไซด แตสำหร บปญหากาซคารบอนไดออกไซดย งอย ระหวางการพ ฒนาเทคโนโลย ในการควบค มใหเก ดประส ทธ ภาพ ฉะน นการใหความสำค ญก บกระบวนการเทคโนโลย ถานห นสะอาด (Clean Coal Technology) จ งม ความจำเปนอยางย ง เพ อชวยลดมลภาวะ ส บรรยากาศ และท สำค ญถานห นถ อวาเปนทร พยากรพล งงานท ส กว นหน งก จะหมดไป จ งควรใชอยางม ประส ทธ ภาพ และเก ดประโยชนใหมากท ส ด โดยใหม ผลกระทบตอส งแวดลอมนอยท ส ด ประเภทของเทคโนโลย ถานห นสะอาด 1. เทคโนโลย ถานห นสะอาดกอนการเผาไหม (Pre-Combustion Technology) เปนการกำจ ดส งเจ อปนตางๆ ออกจากถานห น เชน ฝ นละออง เศษด น เศษห น และสารประกอบอน นทร ย เชน Pyritic Sulfur เพ อลดปร มาณเถา และกำมะถ น ซ งจะชวยเพ มคาความรอนของถานห นกอนนำไปเผาไหมเปนเช อเพล งตอไป โดยม ว ธ การทำความสะอาดด งกลาว ไดแก การทำความสะอาดโดยว ธ ทางกายภาพ (Physical Cleaning) ค อ การแยกสารท ไมตองการ เชน ฝ นละออง เศษด น เศษห น และ ไพไรต กซ ลเฟอร (Pyritic Sulfur) ออกจากเน อถานห น การทำความสะอาดโดยว ธ ทางเคม (Chemical Cleaning) ค อ การใชสารเคม ท ม ค ณสมบ ต ชะลางแรธาต และกำมะถ นอ นทร ยซ งไมสามารถกำจ ดไดดวย ว ธ การทำความสะอาดทางกายภาพ การทำความสะอาดโดยว ธ ทางช วภาพ (Biological Cleaning) ค อ การใชส งม ช ว ตเล กๆ เชน แบคท เร ย และเช อรา ในการกำจ ดกำมะถ นในถานห น 2. เทคโนโลย ถานห นสะอาดขณะการเผาไหม (Combustion Technology) เปนการปร บปร งเตาเผา และหมอไอน ำ เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการเผาไหมถานห น และลดมลพ ษท เก ดระหวางการเผาไหม ซ งจะควบค มไมใหม การปลอยกาซมลพ ษ (Emission) เทคโนโลย ด งกลาวไดแก Pulverized Fuel Combustion (PFC) ค อ ว ธ การเผาไหมถานห นดวยการบดถานห นใหม ขนาดเล กมาก แลวพนเขาไปในเตาเผาพรอมอากาศ เม อถานห นต ดไฟจะใหความรอนแกหมอไอน ำ ซ งไอน ำจะไปหม น ก งห นของเคร องกำเน ดไฟฟา ในปจจ บ นม การพ ฒนาเทคโนโลย ของเตาเผา ทำใหประส ทธ ภาพ ในการเผาไหมถานห นเพ มข นถ งประมาณรอยละ 40 Fluidized Bed Combustion (FBC) ค อ การนำถานห นท บดจนม ขนาดเล กมากผสมก บห นป น พนเขาไปในหมอไอน ำพรอมอากาศรอนขณะท ถานห นเผาไหม ห นป นจะทำหนาท คลายฟองน ำด กจ บกำมะถ นท เก ดข น ความรอนท เก ดจากการเผาไหมถานห นจะนำมาตมน ำ ทำใหเก ดไอน ำไปหม นก งห นของเคร องกำเน ดไฟฟา 3. เทคโนโลย ถานห นสะอาดหล งการเผาไหม ( Post-Combustion Technology) เปนการกำจ ดมลพ ษท เก ดจากการเผาไหม และปองก นผลกระทบตอส งแวดลอม ซ งจะเก ยวของก บกระบวนการท เก ดข นหล งจากถานห นเผาไหมแลวเทคโนโลย ด งกลาว ไดแก การกำจ ดฝ นละออง เม อถานห นถ กเผาไหมจะม ฝ นละอองตางๆ เก ดข นใน กระบวนการ ซ งกำจ ดโดยการใชอ ปกรณเคร องด กฝ นดวยไฟฟา, เคร องแยกฝ น แบบลมหม น หร อเคร องกรองฝ นแบบถ งกรอง Flue Gas Desulfurization (FGD) ค อ กระบวนการกำจ ดกาซซ ลเฟอรไดออกไซด ท ออกมาพรอมกาซท ง เทคโนโลย ด งกลาวม 2 แบบหล กๆ ค อ แบบเปยก (Wet Type) และแบบแหง (Dry Type) Flue Gas Denitrifurizer ค อ กระบวนการกำจ ดกาซไนโตรเจนออกไซดในกาซท ง ม เทคโนโลย หล กๆ ค อ Selective Catalytic Reduction (SCR), Two Stage Combustion และ Low NOex Burner แตอยางไรก ตาม เทคโนโลย SCR น ยม ใชก นแพรหลายเน องจากม ประส ทธ ภาพส ง Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) ค อ การผสมผสานระหวางเทคโนโลย ท เปล ยนสถานะ ถานห นใหเปนกาซ (Coal Gasification) ก บโรงไฟฟาพล งความรอนรวมก งห นกาซ (Gas Fired Combined Cycle Plant) เขาดวยก น โดยกระบวนการเร มจากการนำถานห นไปผสมก บไอน ำ และออกซ เจน โดยใชแรงด น และอ ณหภ ม ส งจนเก ดปฏ ก ร ยาทางเคม จะไดกาซท ม สวนประกอบของคารบอนมอนอกไซด และไฮโดรเจน กาซท นำมาใชเปนเช อเพล งน จะผานข นตอนในการทำใหสะอาด โดยการสก ดฝ นละออง กำมะถ น และไนโตรเจนออกไป กอนท จะนำไปเผาไหม Ultra Super Critical (USC) ค อ การใชหมอกำเน ดไฟฟาแรงด นส ง เพ อกำจ ดกาซคารบอนไดออกไซด ปจจ บ นเทคโนโลย ด งกลาวอย ระหวางการพ ฒนาประส ทธ ภาพการใชงาน 4. เทคโนโลย ถานห นสะอาดโดยการแปรสภาพถานห น (Coal Conversion) ปจจ บ นไดม การพ ฒนา ด งน Coal Gasification Technology ค อ การแปรสภาพถานห นใหเปนกาซ ซ งเปนกระบวนการออกซ เดช นถานห นเพ ยงบางสวน โดยถานห นทำ ปฏ ก ร ยาก บกาซออกซ เจนหร ออากาศ และไอน ำภายใตอ ณหภ ม และความด นส งใหกาซเช อเพล ง (Fuel Gas) ซ งประกอบดวยไฮโดรเจน และคารบอนไดออกไซดเปนสวนใหญ กาซเช อเพล งท ไดจะถ กนำมาทำให สะอาด โดยการกำจ ดมลพ ษกอนใชงานนอกจากขบวนการผล ตกาซเช อเพล ง ในโรงงานแลวย งสามารถผล ตกาซเช อเพล งจากถานห นท อย ใตด นซ งไม ค มคาตอการข ดข นมา กระบวนการน เร ยกกวา Underground Gasification ซ งทำโดยการอ ดไอน ำ และออกซ เจนเขาไปในช นถานห นผานหล มเจาะจาก พ นผ วด นเม อช นถานห นบางสวนต ดไฟความรอนท เก ดข นจากการเผาไหม จะทำใหถานห นท เหล อผล ตกาซเช อเพล งกาซท เก ดข นจะผานข นมาตามทอ และนำไปแยกมลพ ษออกกอนท จะนำไปใช Coal Liquefaction Technology ค อ การแปรร ปถานห น ใหอย ในร ป เช อเพล งเหลว (Liquid Fuel) โดยท วไปการผล ตเช อเพล งเหลวจากถานห น ทำไดโดยการแยกคารบอนออก (Carbobnisation) หร อการเต มไฮโดรเจน เขาไป (Pyrolysis) เช อเพล งเหลวท ไดจากถานห นสามารถนำมากล นใน ขบวนการกล นน ำม น จะไดน ำม นสำหร บรถยนต และผล ตภ ณฑอ นๆ เชน พลาสต ก และสารละลายตางๆ (Solvent) Dimethyl Ether (DME) ค อ เทคโนโลย ส งเคราะหเช อเพล งสะอาดโดยนำ กาซม เทน ซ งมาจากเหม องถานห น (CBM) นำมาผานกระบวนการส งเคราะห ทำใหไดผล ตภ ณฑ ค อ DME ซ งค ณสมบ ต เปร ยบเสม อน LPG (Liquefied Petroleum Gas) คารบอนไดออกไซด และเมทานอล เทคโนโลย ถานห นสะอาดเปนอ กหน งกระแสท กำล งไดร บการพ ฒนา และนำไปใชอยางแพรหลายมากข นในปจจ บ น เน องจากเปนการนำเอาถานห น ซ งเปนเช อเพล งท ตนท นต ำ และม ปร มาณสำรองมากมาใชใหเก ดประโยชน โดยม ผลกระทบตอส งแวดลอมนอยท ส ด ในสวนของ BIG น นไดม งม นพ ฒนา นว ตกรรมใหมๆ อยางตอเน องเพ อรองร บเทคโนโลย ตางๆ เชน การพ ฒนา Oxy-Fuel Burner สำหร บหลากหลายอ ตสาหกรรมเพ อเพ มประส ทธ ภาพ การเผาไหมของเช อเพล งประเภทตางๆ รวมถ งนว ตกรรมเพ อรองร บเทคโนโลย ท อาจถ กนำมาใชในอนาคต โดยม งหว งท จะนำไปส ความเจร ญกาวหนา อยางย งย น 18 19

11 Go Green Green Food หลายทานอาจค ดวา Green Food ค อ อาหารท ประกอบ ไปดวยผ กเทาน น หากแต Green Food ในท น ค ออาหารชวยลด ภาวะโลกรอน และปล กฝงใหมน ษยคำน งถ งส งท ร บประทานน น สรางปญหาใหก บระบบน เวศนหร อไม ไมใชแคผ กเทาน นท เปน Green Food แตการทานเน อว วท เล ยงดวยหญา ทานไกบาน ท เล ยงตามว ธ ธรรมชาต ไมถ กเรงสารใหเร วข น ก ถ อเปน Green Food ไดเหม อนก น ในสหร ฐม การทำฟารมเกษตรอ นทร ย และเปนแมสโปรด กท เพราะม กลไกหร อชองทางการจ ดจำหนายหร อ channel distribution ท เปนระบบ โดยเราตองร วาผลผล ตจากม อผ ผล ต จะมาเขาตลาดประเภทไหน ในน วยอรกม การเปดพ นท ตาม สวนสาธารณะใหเปนกร นมารเก ต ใหคนตางเม องเอาของท เขา ผล ตไดมาขายในว นเสารอาท ตย หร อเปดขายในจ ดท ค ดวา ม คนสนใจจะมาซ อ อาหารฉลากเข ยว และนว ตกรรมว สด ในธ รก จอาหารร กษโลก ઠèíëã ÍäÁ Ç ÒÍÒËÒà ÕèàÃÒÃѺ»ÃÐ Ò¹ ѹÍÂÙ Ø Çѹ¹Õé ÊÒÁÒà ÓÃŒÒÂâÅ ä Œ! ในงานส มมนา อาหารฉลากเข ยว และนว ตกรรมว สด ในธ รก จอาหารร กษโลก (Green Food and Innovative Materials in Green Food Business) ของศ นยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) พบวาอ ตสาหกรรมอาหารท งโลกกวา 31% สรางกาซคารบอนไดออกไซดใหก บโลก ย งกวาน น กล มผ ผล ตอ ตสาหรรมอาหารขนาดใหญด งเด ม (Conventional Farming) กอใหเก ด สารเคม ข นบนโลกเปนอ นด บตนๆ และอาหารท สรางข นเพ อใหเราร บประทานอยางเอร ดอรอยมาก กวา 18% ทำใหโลกรอนข น ปญหาในวงการอาหารเหลาน ทำใหม ผ เสนอแนวทางการดำเน นธ รก จ ท เปนม ตรก บส งแวดลอม จ งเปนจ ดกำเน ดของ อาหารฉลากเข ยว หร อ Green Food ท กำล ง เปนท กลาวถ งในขณะน อาจารยชลธ ส หะอำไพ ผ ประกอบการและผ เช ยวชาญในแวดวงอ ตสาหกรรมอาหารระด บโลก และย งเปนเชฟประจำโรงแรม Marriott Marquis และ The Ritz Carlton ในกร งน วยอรก กลาวถ ง การดำเน นธ รก จแบบ Green Food และบทบาทของนว ตกรรมว สด ในธ รก จอาหารฉลากเข ยวไวด งน หลายปท ผานมา เร มม แนวค ดสราง Organic Food ข นใหแพรหลายในทองถ น และไดผลเปนร ปธรรม เชน ฟารมออรแกน กเหลาน จะปล กพ ช หร อเล ยงส ตวตามว ธ ธรรมชาต มากท ส ด เชน ฟารมออรแกน กหลายแหงจะปล กพ ชหล กสล บก บพ ชอ กชน ดหน งเพ อลอแมลง แทนการใชสารเคม ฆาแมลง หร อแมกระท งกล มรานคาปล กอยาง Whole Foods Market ไดสราง แบรนด 365 Everyday Value เพ อส อสารใหผ บร โภคสามารถเล อกส นคา ออรแกน กไดอยางสะดวกใจ ขยายส การสรางพฤต กรรมของผ บร โภค ข นมาใหม ในปจจ บ นผ คนสวนใหญลดการบร โภคอาหารแบบเรงดวน กล บส ว ถ ด งเด มแบบคนโบราณ สงเสร มอาหารจากธรรมชาต การนำว ตถ ด บชน ด เด ยวใหปร งอาหารไดหลายอยาง(Slow Food) หร อทำก นก นแบบบานๆ แตใชว ตถ ด บม ค ณภาพ สะอาด และม ความย ต ธรรมระหวางผ ปล ก และคนก น (Fine Cuisine) มากข น Green Materials การทำธ รก จท สน บสน น Green ไมใชแคอาหารเทาน น ปจจ บ น อ ตสาหกรรมอาหารท วโลก ตางก ห นมาสนใจการพ ฒนา และนำว สด ไบโอพลาสต ก หร อพลาสต กช วภาพ ซ งเปนว สด ท ยอยสลายงาย เขามาใชก นมากข น อยาง พ แอลเอ ซ งเปนพลาสต กใสท ไดจาก กรดโพล แลคต ก ซ งผล ตจากน ำตาลออย (Cane Sugar) หร อน ำตาลกล โคส (Glucose) พลาสต กประเภทน ไมเพ ยงม สมบ ต หลายอยางคลายพลาสต กท มาจากปโตรเคม เทาน น แตย งสามารถ ข นร ปโดยใชเคร องจ กรท วไปไดดวย โดยเม ดพลาสต กท ผล ตจาก กรดชน ดน ม ท งท เปนเม ดท ผล ตโดยใชกรดโพล แลคต กลวน ก บเม ดผสม (PLA-Blends) เพ อใหม สมบ ต ตามตองการ พลาสต ก ช วภาพประเภทน น ยมนำมาผล ตเปนบรรจ ภ ณฑ เชน ถวย ขวด กระปอง เปนตน อ กท งย งม ว ธ ทางธรรมชาต มาใชลดคาใชจายอาหารสำหร บเล ยง ส ตว และเกษตรกรรม โดยการใชว ตถ ด บอยางครบวงจรไมใหเหล อ ท งเปนขยะ เชน ออย นอกจากใชเปนว ตถ ด บสำหร บทำน ำตาล และพลาสต กแลว ย งนำไปผล ตเปนพล งงานไดอ ก ท เหล อค อกาก ของม นสามารถนำมาทำเปนป ยได เปนตน 20 21

12 Just so you know New Mega Trends แนวโนมใหญในโลกใหม เขาส ไตรมาสท สามของปแลว อ กไมก เด อนก จะกาวเขาศ กราชใหม และเพ อเปนการ เตร ยมความพรอมร บม อกระแสใหมๆ ท จะเขามาในปหนา Just so you know ฉบ บน จ งขอหย บเอาแนวโนมในกระแสโลกจากหน งส อ New Mega Trends : Implications for our Future Lives แตงโดย Sarwant Singh (2012) ท กลาวถ งแนวโนม และโอกาส จากระด บมห พภาคส จ ลภาคท ม ผลกระทบทำใหเก ดการเปล ยนแปลงในดานตางๆ เชน ธ รก จในอนาคต ว ฒนธรรม และช ว ตความเปนอย ของผ คนในส งคม New Trend คลาวดคอมพ วต ง 22 Mega Trend 1: Urbanisation City as a Customer เม องค อล กคา เม องใหญในประเทศตางๆ ท ม การเจร ญเต บโตและพ ฒนาข นมา อยางรวดเร ว จะข บเคล อนความกาวหนาในอนาคต เชน กร งโซล-เกาหล ใต, กร งบร สเซลส-เบลเย ยม, กร งบ ดาเปสท-ฮ งการ เปนตน แนวค ดเม องเปนล กคาน ทำใหม มมองของโมเดลธ รก จตางไปจากเด ม จาก B2B, B2C กลายเปนแบบใหม ท จะขอเร ยกวาเปน B2U (Business to Urban) ก แลวก น ยกต วอยางเชน Siemens เปนผ ใหบร การทางดานเทคโนโลย สาธารณ ปโภคพ นฐาน เชน ระบบไฟฟา การคมนาคมขนสง การกอสราง ฯลฯ ใหแกเม องท เปนล กคา เปนตน Mega Trend 2: Smart is the New Green เทคโนโลย สม ยใหมท เปนอ จฉร ยะตองสอดคลองก บแนวค ดส เข ยว น นค อนว ตกรรม ท หวงใยโลก และส งแวดลอม ซ งจะเก ดข นไดจากการมาบรรจบก นของเทคโนโลย จากผ เลนในอ ตสาหกรรม IT รายตางๆ ซ งนำมาส นว ตกรรมและเทคโนโลย ท เปน อ จฉร ยะเพ อโลกส เข ยว เชน smart car, smart phone, smart energy, smart medical, smart material, smart city ฯลฯ Mega Trend 3: Social Trends แนวโนมกล มส งคมใหม คนในส งคมจะถ กแบงกล ม และจ ดประเภทออกเปนเซ กเมนต ตางๆ ท ม ช อเร ยกแปลกๆ มากมาย ตามล กษณะทางประชากรศาสตร ภ ม ศาสตร พฤต กรรมศาสตร ว ฒนธรรม เทคโนโลย เชน Geo-socialisation, Robo-slaves, She-conomy, Ageing Population, Reverse Brain Drain, Middle bulge, Generational Political Shift ฯลฯ Mega Trend 4: Economic Trends แนวโนมเศรษฐก จใหม จะม ผ เลนหนาใหมในระบบเศรษฐก จโลกท เขามาม บทบาทมากข น น นค อ ประเทศและกล มประเทศตางๆ ท ม การเจร ญเต บโตทางเศรษฐก จอยางรวดเร ว เชน บราซ ล ร สเซ ย จ น อ นเด ย ต รก เม กซ โก โปแลนด อ ย ปต แอฟร กาใต รวมท ง ประเทศไทย และกล มอาเซ ยนท ม จำนวนประชากรส ง กล มประเทศเหลาน จะกลายเปน The Next Game Changers ภายในป 2025 หากย งร กษาอ ตราเต บโตไดอยางตอเน อง Mega Trend 5: Connectivity & Convergence การเช อมตอและการมาบรรจบก นของเทคโนโลย อ ตสาหกรรม และผล ตภ ณฑ ในป 2020 จะม อ ปกรณเช อมตอถ งก นไดมากกวา 8 หม นลานเคร อง และผ ใชอ นเตอรเน ต จะม ประชากร 5 พ นลานคน เทคโนโลย ท จะเช อมตอ และบรรจบถ งก นไดระหวาง อ ตสาหกรรม ไดแก พล งงาน ส งแวดลอม ยานยนต การบ น การกอสราง สารสนเทศ และการส อสาร เฮลทแคร เคม ค ล ฯลฯ ต วอยางเชน ยานพาหนะท ไมตองใชคนข บ เปนตน Mega Trend 6: Innovating to Zero นว ตกรรมเพ อความเปนศ นย หมายถ ง การค ดคนอะไรใหมๆ ภายใตแนวค ดของการ ต ดลดส งท ไมจำเปนหร อไมตองการใหนอยลงเร อยๆ จนเหล อ 0 หร อไมม เลยด ท ส ด ในป 2020 ซ โรคอนเซปทน จะแพรกระจายจนไดออกมาเปนนว ตกรรมตางๆ ไดแก Zero Defects, Zero Faults, Zero Waste/Emissions, Zero s, Zero Emissions from Cars, Zero Accidents, Zero Crime Rates ฯลฯ Mega Trend 7: New Business Models - Value for Many โมเดลธ รก จใหม เปล ยนจากค ณคาทางต วเง น (Value for money) มาเปนค ณคา สำหร บหลายคน (Value for Many) น นค อ ธ รก จย คใหมจะตองคำน งถ งส งคมมากข น ไมเนนกำไรส งส ด แตตองตอบโจทยทางส งคมไดดวย หร อถาจะใหด ก เปนก จการเพ อ ส งคมไปเลย เปนการสรางโอกาสใหก บคนระด บชนช นท อย บนฐานของปราม ดใหไดร บ โอกาสในการเขาถ งค ณภาพช ว ตท ด ข น ต วอยาง เชน Freemium, Group Buying, Micro Finance, Affordable Healthcare, Sharing - what is yours is mine ฯลฯ เปนการทำธ รก จบนฐานค ดเก ยวก บช มชนและส งคมน นเอง Mega Trend 8: Health, Wellness and Wellbeing ส ขภาพ และช ว ตความเปนอย ท ด การใหความสำค ญก บค ณภาพช ว ตของมน ษยท ล กซ ง มากข น โดยคำน งถ งม มมอง 3 ดาน ไดแก รางกาย จ ตใจ และจ ตว ญญาณ ส ขภาพ และช ว ตความเปนอย ท ด จะตองม ครบท ง 3 ดานน แนวโนมน จะทำใหเก ดการพ ฒนา ดานว ทยาการทางการแพทย และส ขภาพตางๆ ในอนาคต เชน Nutraceutical, E-Health/M-Health, Health Kiosks, Cybernetics, Healthcare Tourism, Wonder Drugs, Non-Invasive Surgery, Gene Therapy ฯลฯ Mega Trend 9: High Speed Rail การเด นทางระบบรางความเร วส ง ในอนาคตรถไฟความเร วส งจะไมเพ ยงแคเช อมตอ ระหวางเม องและประเทศเทาน น แตย งจะเช อมทว ปเขาดวยก น กอใหเก ดโอกาสทาง การคาและเศรษฐก จใหมๆ มากมาย ประเทศท ม การพ ฒนารถไฟความเร วส งมากข น ในอนาคตก ค อ จ น อ งกฤษ สหร ฐอเมร กา และร สเซ ย Mega Trend 10: emobility การเคล อนยายดวยระบบไฟฟา ต วอยางท เห นไดช ดเจนก ค อ อ ตสาหกรรมยานยนต ท จะเปล ยนพล งงานเช อเพล งในการข บเคล อนจากน ำม นมาเปนพล งงานไฟฟา โดยการ เต มพล งงานข บเคล อนใหมไดดวยการชารจไฟฟาเขาไปในแบตเตอร ในอนาคตนอกจาก จะม ป มเต มน ำม นเต มแก สแลวจะตองม สถาน ใหบร การเต มไฟฟาดวย และเทคโนโลย ย คตอไปก จะพ ฒนาไปเปนการชารจแบบไรสาย (Wireless charging) เพ อทำความเขาใจก บคลาวดคอมพ วต ง (Cloud Computing) ลองน กภาพ กอนเมฆ ซ งม มากมายกระจ ดกระจายอย บนทองฟา แลวจ นตนาการไปวา ม เมฆ กอนหน งท เราสามารถจ บจองเปนเจาของได สามารถเอาอะไรก ไดไปเก บไวบนเมฆ ของเรา เชน ว ด โอ ร ปภาพ เพลง ไฟลขอม ล เม อเราตองการใชก สามารถเขาไป ใชงานไดท นท ท กว นน เทคโนโลย เร มเขามาม บทบาทในช ว ตออนไลนมากย งข น การใชงาน คอมพ วเตอรในย คตอไปไมใชร ปแบบเด มๆ ท ตองเก บไฟลท กอยางไวในฮารดด สก แตขย บไปส เทคโนโลย ท เร ยกวา "คลาวดคอมพ วต ง" (Cloud Computing) ซ งทำงานผานเทคโนโลย เสม อน หร อ Virtualization เปนเทคโนโลย ท ตอบโจทย ขององคกรท งในเร องของการลงท นดานเทคโนโลย เร องประส ทธ ภาพการใชงาน ระบบ และรวมถ งร ปแบบการทำงานในโลกสม ยใหมท สามารถทำงานไดท กท ท กเวลา ไมวาจะอย ในท เด ยวก นหร ออาจอย คนละซ กโลก หลายคนคงไดใช คลาวดคอมพ วต ง ไปบางแลว โดยไมร ต วดวยซ ำไปวา น ค อเทคโนโลย คลาวดแบบหน ง ปจจ บ นม ผ ใหบร การตางๆ ผานเทคโนโลย กอนเมฆ (Cloud Service) มากมายหลายคาย และหลายร ปแบบ โดยการใหบร การหล กๆ ไดแก บร การดานร บฝากไฟล และบร การดานแอพพล เคช น ผ ใหบร การดานร บฝากไฟลในร ปแบบ Cloud Storage ก ม ใหเล อกใชหลาย แหง แตท ค นห มากท ส ดก ค อ Dropbox ซ งใหบร การร บฝากไฟล และแชรไฟล ใหคนอ นๆ ได ขอด ก ค อ การใชงานงาย แทบไมตางจากการ จ ดการไฟลในคอมพ วเตอรของเราเลย ม ระบบการซ งโครไนซอ ตโนม ต เชน เราจ ดเก บไฟลเอกสารร ปแบบ.doc ไวบน Dropbox เราก สามารถเขาไป เปดมาพ มพงานตอไดท นท และเม อเราตองการหย ดพ กก เพ ยงแคบ นท ก ระบบจะทำการอ พโหลดไฟลไปเก บไวใน Dropbox ใหอ ตโนม ต จากน นเรา ก สามารถใชคอมพ วเตอรเคร องอ น หร ออ ปกรณอ นๆ เชน สมารทโฟน หร อแท บเล ตเร ยกใชไฟลเอกสารด งกลาวมาเปดอานหร อแกไขไฟล ท จ ดเก บไวได สวนบร การ Cloud Service ดานแอพพล เคช น เชน บร การ Google Docs ท ม โปรแกรมเอกสารคลายๆ ก บทางฝงของ Microsoft Office โดยเราสามารถเขาไปสรางเอกสาร ใชงาน และแกไขไฟลได โดยไมตองพ งพา โปรแกรมในคอมพ วเตอร หร อสมารทโฟน ขอเพ ยงเช อมตออ นเตอรเน ต ก สามารถทำงานไดท นท นอกจากน ย งสามารถแชรไฟลเอกสารให ก บคนอ นๆ มาเปดใชเพ อชวยก นทำงานได ส งสำค ญของการใชงาน คลาวดคอมพ วต ง ค อ ตองอาศ ยอ นเตอรเน ต ด งน น การทำงานจะชา หร อเร วจ งข นอย ก บความเร วในการเช อมตอ อ นเตอรเน ต และเม อตองใชงานสำค ญๆ อยาเพ งไวใจความสามารถในการ เขาถ งอ นเตอรเน ตในท ตางๆ ท ไมเคยไป เพราะหากไรส ญญาณ อ นเตอรเน ตเราก อาจหาเมฆไมเจอส กกอนเชนก น ท มา 23

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา

ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา 8.5 น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจ ผลการบร หารการจ ดการศ กษา มาตรฐาน/ต วช ว ด การด าเน นงาน/ผลการด

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงานในความร บผ ดชอบของกระทรวงมหาดไทย (รอบส ปดาห) หน!วยงาน การไฟฟ#านครหลวง ระหว!างว นท ๒๕-๓๑ ต ลาคม ๒๕๕๗

แบบรายงานผลการด าเน นงานในความร บผ ดชอบของกระทรวงมหาดไทย (รอบส ปดาห) หน!วยงาน การไฟฟ#านครหลวง ระหว!างว นท ๒๕-๓๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ รายงานท กว นพ ธของส ปดาห หน!วยงาน การไฟฟ#า Roadmap : ๑. ด6านการเท ดท นและธ ารงไว6ซ งสถาบ นหล กของชาต เปาหมาย : ประชาชนม ความจงร กภ กด ตอสถาบ นหล กของชาต และน!อมน าแนวพระราชด าร ไปส การปฏ บ ต ล าด บ Roadmap

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

สถานภาพบบคลากร ทท ปฏฏ บบ ตฏ หนน า ทท ทท ดน านเทคโนโลยทสารสนเทศในสถานประกอบการ

สถานภาพบบคลากร ทท ปฏฏ บบ ตฏ หนน า ทท ทท ดน านเทคโนโลยทสารสนเทศในสถานประกอบการ LOGO สถานภาพบบคลากร ทท ปฏฏ บบ ตฏ หนน า ทท ทท ดน านเทคโนโลยทสารสนเทศในสถานประกอบการ เรร ยบเรร ยงโดย ฝฝ ายวว จจ ยนโยบาย (ขข อมม ลปร 2556) [Source : Template presentation : http://www.themegallery.com] ขน

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนการจ ดการความร ของเทศบาลต าบลปร ก ปงบประมาณ ๒๕๕๗ อ าเภอสะเดา จ งหว ดสงขลา

แผนการจ ดการความร ของเทศบาลต าบลปร ก ปงบประมาณ ๒๕๕๗ อ าเภอสะเดา จ งหว ดสงขลา แผนการจ ดการความร ของเทศบาลต าบลปร ก ปงบ ๒๕๕๗ อ าเภอสะเดา จ งหว ดสงขลา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) เปาหมาย KM (Desired State) : การสน บสน นสงเสร มให,บ คลากรในส

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ ซ สารบาญ หน า ก ตต กรรมประกาศ ค บทค ดย อภาษาไทย ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ฉ สารบาญตาราง ฎ สารบาญภาพ ฐ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล 1 1.2 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 3 1.3 ประโยชน ท จะได ร บจากการศ กษา 3 1.4

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

8. ความเห นอ น ๆ เก ยวก บผ "สม คร

8. ความเห นอ น ๆ เก ยวก บผ สม คร แบบ บว.3 หน งส อร บรองค ณสมบ ต ของผ สม คร ---------------- 1. ช อ สก ล (นาย/นาง/นางสาว). 2. สม ครสาขาว ชา..รห สสาขาว ชา 3. กล มว ชา (ถ"าม )... 4. ว น เด อน ป( ท ออกหน งส อร บรอง... 5. ช อผ "ร บรอง..ท อย

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 2 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ พลโท ดร.ว ระ วงศ สรรค ประธานคณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 3 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ขอม ลการเขารวมก จกรรมเพ อแสวงหาความร จากภายนอกหนวยงาน ระหวาง พฤษภาคม 2553 เมษายน 2554

ขอม ลการเขารวมก จกรรมเพ อแสวงหาความร จากภายนอกหนวยงาน ระหวาง พฤษภาคม 2553 เมษายน 2554 ช อก จกรรม : อบรมระบบ Finger Print Scan และระบบการลา Online ว นท 12 พฤษภาคม 2553 สถานท : ห

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2 1 โรงการนาโนกล า เพ อบร หารวามเส งในการผล ต ระะท 2 (ด าเน นงานภาใต โรงการเกษตรทางเล อกเพ อบร หารวามเส งการผล ต) เร อข ากล มผ ใช น าอ างเก บน าห วทรา ต.เข อนผาก อ.พร าว จ.เช งใหม 1. วามเป นมา เร อข ากล

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

2. จ ดประสงค การเร ยนร

2. จ ดประสงค การเร ยนร แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 5 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง การจ ดการในบาน จานวน 2 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร เร อง การจ ดโต ะอาหาร ช วโมงท 1-2 โรงเร ยนบานท

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

โครงการตรวจสอบและปร บปร งแปลงท ด นใหเปนระบบพ ก ดฉาก ย ท เอ ม ของส าน กงานท ด นจ งหว ดสงขลา สาขาหาดใหญ(

โครงการตรวจสอบและปร บปร งแปลงท ด นใหเปนระบบพ ก ดฉาก ย ท เอ ม ของส าน กงานท ด นจ งหว ดสงขลา สาขาหาดใหญ( โครงการตรวจสอบและปร บปร งแปลงท ด นใหเปนระบบพ ก ดฉาก ย ท เอ ม ของส าน กงานท ด นจ งหว ดสงขลา สาขาหาดใหญ( 1. หล กการและเหต ผล กรมท ด นไดก าหนดว ส ยท ศนวา เปนศ นยขอม ลท ด น และแผนท แหงชาต ส การบร การท เปนเล

More information

แผนปฏ บ ต การด านการแสดงความร บผ ดชอบต อส งคมของ กนอ. ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การด านการแสดงความร บผ ดชอบต อส งคมของ กนอ. ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การดานการแสดงความร บผ ดชอบต อส งคมของ กนอ. ประจ าป 2556 ว ตถ ประสงค เพ อใหผ ม ส วน ไดเส ยม ส วนร วมใน กระบวนการจ ดต งน คม อ ตสาหกรรมและท าเร อ อ ตสาหกรรม เพ อใหเก ด การยอมร บจากท กภาค ส วนท เก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information