ประว ต โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ประว ต โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา"

Transcription

1 ประว ต โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา เป นโรงเร ยนเอกชนของม ลน ธ คาทอล ก เขตม สซ งส ราษฎร ธาน ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เขต 1 อาเภอเม อง จ งหว ดส ราษฎร ธาน สาน กงานบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ได จ ดต งข นเม อว นท 17 เมษายน พ.ศ ในท ด นจานวน 17 ไร 3 งาน 1.2 ตารางวา ซ งนางล นจ บ ราคม เป นผ บร จาคให เป นท สร างโรงเร ยน โดยม ฯพณฯ ม ขนายก เปโตร คาเร ตโต เป นผ ร บใบอน ญาต นายว เช ยร สมานจ ต เป นผ จ ดการและคร ใหญ คนแรก ม บาทหลวงแอกเตอร ฟร เยร โอ เป นอธ การ โรงเร ยนเทพม ตร ศ กษาเป ดทาการสอนด งน ป การศ กษา 2502 เป ดทาการสอนในระด บม ธยมศ กษาป ท 1 จานวน 2 ห อง จานวน น กเร ยน 135 คน นายว เช ยรสมานจ ต เป นผ จ ดการและคร ใหญ คนแรก ม บาทหลวงแอกเตอร ฟร เยร โอเป นอธ การ ป การศ กษา 2504 เป ดทาการสอนช นประถมศ กษาป ท 5 จานวน 1 ห อง และระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 3 จานวน 1ห อง ป การศ กษา 2508 ได ร บอน ญาตให เป ดสอนช นประถมตอนต น ต งแต ระด บ ประถมป ท 1 ถ ง ประถมป ท 7 และระด บม ธยมศ กษาป ท 1 ถ ง ม ธยมศ กษาป ท 3 จานวน 11 ห อง ป การศ กษา 2538 ได ทาการเป ดสอนในระด บช นอน บาลป ท 1 ถ ง 3 โดยระด บช น อน บาล 1 จานวน 2 ห อง ระด บอน บาล 2 จานวน 1 ห องและระด บอน บาล 3 จานวน 1 ห อง ป การศ กษา 2553 ได เป ดสอนเด กก อนว ยเร ยน จานวน 2 ห อง ป จจ บ นน โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา เป ดทาการสอนต งแต ระด บช นก อนว ยเร ยนถ ง ช น ม ธยมศ กษาป ท 6 ม อาคารเร ยน 6 หล ง พ นท จานวน 19 ไร 1 งาน 21.1 ตารางวา ม คร บ คลากรทางการศ กษาและพน กงาน 257 คน และม น กเร ยน 5,218 คน โดยม บาทหลวงทรงราชย ศร ระหงษ เป นผ อานวยการ

2 ข อม ลท วไป ส ญล กษณ ประจาโรงเร ยน 1. ร ปเทวดา การเอาใจใส ด แลและปกป อง ภายใต ร มป กของเทวดา ด จด งมารดาท ให ความร กและความอบอ นแก บ ตรธ ดา 2. ป กหล งของเทวดา เป นเสม อนกาแพงอ นแข งแกร งท คอยปกป อง น กเร ยนท กคนให พ นจากความเลวร ายท งมวลในส งคม 3. เมฆ เปร ยบเสม อนร มเงาท ร มเย น อบอ นและเป นส ข 4. มหาสม ทร ผ ท ม จ ตใจด งาม ม ความโอบอ อมอาร ม จ ตใจ กว างขวางด จ มหาสม ทรอ นกว างใหญ 5. ลายไทย การปล กฝ งให น กเร ยนม ความร กในขนบธรรมเน ยม ประเพณ ไทย เพลงประจาโรงเร ยน เทพม ตรศ กษา สถาบ นส งส ง เก ยรต ด ารงคงค ชาต เพ อเยาวชนไทย ให ความร ค ค ณธรรม สร างผ นาส งคมร นใหม ความค ดกว าง ว ส ยท ศน ไกลใฝ พ ฒนา ธงส นาเง นแดง ด เข มแข งงามสดใส สาม คค ม แรงใจภายใต เทพอาร กขา คต พจน ประจาใจใฝ ระล กอย เป นน จ พ อแม ให ช ว ต เทพม ตรให การศ กษา ภาคภ ม ใจในศ กด ศร น อมช ว เท ดท นบ ชาเทพ ม ตรศ กษาสถาบ น ว ส ยท ศน ภายในป การศ กษา โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา เป นองค กรแห งการเร ยนร บร หารจ ดการ แบบม ส วนร วม คร ม มาตรฐานว ชาช พ ส งเสร มผ เร ยนเต มศ กยภาพ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ล าเล ศว ชาการร กษ ว ฒนธรรมไทยใส ใจส งแวดล อมน อมน าหล กปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยงส มาตรฐานสากลมาตรฐานสากล

3 พ นธก จ 1.พ ฒนาการบร หารจ ดการแบบม ส วนร วมอย างม ประส ทธ ภาพและสอดคล องก บการปฏ ร ป 2.พ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาเพ อรองร บการประเม นค ณภาพ การศ กษา 3.พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา ให ม ศ กยภาพตามมาตรฐานว ชาช พคร โดย สน บสน นให คร และบ คลากรทางการศ กษาม การพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง 4.ปล กฝ งอ ตล กษณ ท โดดเด นของการเป นโรงเร ยนคาทอล กก บน กเร ยน ให น กเร ยนม ค ณธรรมความด งามตามว ฒ ภาวะ 5.พ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน เพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนของผ เร ยน 6.ม งเน นความเป นเล ศทางว ชาการแก ผ เร ยนอย างเต มตามศ กยภาพ 7.ม งเน นให น กเร ยนท กคนเป นคนด ศร เทพม ตร แสดงออกถ งค ณล กษณะท งดงาม ตาม สถานการณ อย างสมว ย 8.ม งเน นให คร และผ เร ยนใช เทคโนโลย สารสนเทศส อและแหล งเร ยนร ภายในและภายนอก สถานศ กษา เพ อเอ อต อการเร ยนร ของผ เร ยนอย างต อเน อง 9.ม งเน นให ผ เร ยนเห นค ณค า และความส าค ญของศ ลปว ฒนธรรมไทย โดยการปล กฝ งเร อง การใช ภาษาไทย และมารยาทไทยให เป นน ส ย 10.ปล กฝ งให บ คลากรและผ เร ยนม ความร เห นค ณค าของส งแวดล อม ร กษ และใส ใจต อ ส งแวดล อมอย างย งย น 11.ปล กฝ งให ผ เร ยนร จ กใช แนวทางในการดาเน นช ว ตอย างม เหต ผล เพ อสร างภ ม ค มก นแก ตนเอง ช มชน และส งคม ตลอดจนการพ ฒนาร ปแบบการจ ดการเร ยนการสอนท บ รณาการ สาระการเร ยนร ตามหล กส ตร โดยน อมนาหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยนอย างเข มแข ง

4 เป าประสงค 1.คณะผ บร หาร คณะคร ผ ปกครอง น กเร ยนและช มชนม การบร หารจ ดการร วมก นอย างม ประส ทธ ภาพและสอดคล องก บการปฏ ร ป 2.ม ระบบการประก นค ณภาพภายในถานศ กษาท ม ค ณภาพ เพ อรองร บการประเม น ค ณภาพการศ กษา 3.คร และบ คลากรทางการศ กษาได ร บการพ ฒนาศ กยภาพตามมาตรฐานว ชาช พคร 4.น กเร ยนม อ ตล กษณ ท โดดเด น ตามว ตถ ประสงค ของโรงเร ยนคาทอล กและม ค ณธรรม ความด งามตามว ฒ ภาวะ 5.ม การจ ดการเร ยนการสอนท หลากหลาย เพ อพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของผ เร ยน 6.ผ เร ยนม ความเป นเล ศในทางว ชาการท กด าน 7.ผ เร ยนท กคนเป นคนด ศร เทพม ตร ม การแสวงออกถ งค ณล กษณะท งดงาม ตาม สถานการณ เหมาะสมก บว ยและม ส ขภาพสมบ รณ แข งแรง 8.คร และผ เร ยนสามารถใช เทคโนโลย สารสนเทศ ส อและแหล งเร ยนร ภายในและภายนอก สถานศ กษาท เอ อต อการเร ยนร ของผ เร ยนได อย างต อเน อง 9.ผ เร ยนเห นค ณค าและความส าค ญของศ ลป ว ฒนธรรมไทย ม การปล กฝ งการใช ภาษาไทย และมารยาทให เป นน ส ย 10.บ คลากรและผ เร ยนเป นผ ม ความร และเห นค ณค าของส งแวดล อมร กษ และใส ใจ ส งแวดล อมอย างม ย งย น 11.ผ เร ยนเป นผ ร จ กใช แนวทางในการดาเน นช ว ตอย างม เหต ผล เพ อสร างภ ม ค มก นแก ตนเอง ช มชน และส งคม ม การพ ฒนาร ปแบบการจ ดการเร ยนการสอนท บ รณาการสาระ การเร ยนร ตามหล กส ตรน อมนาหล กปร ชญา

5 ย ทธศาสตร 1. พ ฒนาร ปแบบการบร หารจ ดการแบบม ส วนร วม ประสานความร วมม ออ นด ก บ ช มชน และ ผ ม ส วนเก ยวข อง สร างเคร อข ายเพ อพ ฒนาสถานศ กษาอย างเข มแข ง 2. พ ฒนาระบบสารสนเทศและระบบการประก นค ณภาพภายในส ความเป นสถานศ กษาท ได มาตรฐานสากล 3. พ ฒนาหล กส ตรและกระบวนการเร ยนร เพ อม งส ความเป นเล ศทางว ชาการ 4. พ ฒนาแหล งเร ยนร และเทคโนโลย เน นการใช ประโยชน ท เอ อต อผ เร ยนและ ผ เก ยวข อง สร างส งคมแห งการเร ยนร 5. ส งเสร มความเป นอ ตล กษณ สร างมาตรการส งเสร มและการยกระด บส ความเป นเล ศของ สถานศ กษา ให เป นท ร บร และยอมร บจากผ เก ยวข อง 6. เสร มศ กยภาพบ คลากรให ม จรรยาบรรณและม มาตรฐานว ชาช พ เน นการเป นแบบอย าง ท ด ต อผ เร ยน 7. ปล กฝ งผ เร ยนด านค ณธรรม จร ยธรรม รวมท งการใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ดารงความเป นไทยท เข มแข งและ ม ส นทร ยภาพ กลย ทธ ตามย ทธศาสตร ของโรงเร ยน ย ทธศาสตร ท พ ฒนาระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน รวมท งเน นสร างมาตรการด แลความปลอดภ ยใน สว สด ภาพของผ เร ยน 1.2 ส งเสร มความร วมม อให ช มชนเข ามาม ส วนร วมและสน บสน นการจ ดการความร ของ น กเร ยน 1.3 ระดมความค ดจากผ เก ยวข อง เพ อใช งบประมาณจ ดซ ออ ปกรณ ในการสน บสน นการ เร ยนการสอนให ได มาตรฐานและเก ดความค มค า ตรงความต อต องการของผ เร ยนและ บ คลากร 1.4 จ ดทาค ม อการบร หารงาน ปร บปร งระเบ ยบและแนวทางปฏ บ ต ต าง ๆ ให ช ดเจน เหมาะสม โดยคาน งถ งบร บทของโรงเร ยน 1.5 บร หารโรงเร ยนแบบน ต บ คคลและบร หารงานในร ปแบบคณะกรรมการบร หาร โรงเร ยนและคณะกรรมการจ ดการศ กษาสถานศ กษาตามพระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน พ.ศ เน นการบร หารงานโดยใช หล กการม ส วนร วมจากท กฝ ายในการกาหนดท ศทางพ ฒนา สถานศ กษา 1.7 จ ดก จกรรมเพ อระดมท นจากผ ปกครองช มชนในการสน บสน นก จการของโรงเร ยน

6 1.8 ส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรตระหน กถ งความส มพ นธ ระหว างบ คลากรในโรงเร ยน และสร างจ ตสาน กความเป นผ ม ส วนได ส วนเส ยก บโรงเร ยน ย ทธศาสตร ท พ ฒนาระบบการจ ดเก บและบาร งร กษาพ สด อ ปกรณ ให เป นระบบและเป นป จจ บ น สามารถตรวจสอบได 2.2 พ ฒนาระบบการต ดตามการเก บค าธรรมเน ยมการเร ยนให ม ประส ทธ ภาพเพ อร กษา สมด ลในการบร หารจ ดการ 2.3 พ ฒนาการให บร การด านโภชนาการ ท เน นความสะอาด ถ กหล กอนาม ยและม ค ณค า ทางโภชนาการ 2.4 จ ดระบบน เทศการศ กษาให เป นระบบ เป นร ปธรรม และดาเน นการอย างต อเน อง 2.5 สร างความตระหน กให บ คลากรท กฝ ายเห นความส าค ญของการประก นค ณภาพ การศ กษาและผด งมาตรฐานของสถานศ กษา 2.6 พ ฒนาระบบการประเม นภายในโรงเร ยนให ม ค ณภาพมากย งข น โดยให เป นร ปธรรม ม การกาก บ ต ดตาม ตรวจสอบได จนเป นส วนหน งของการบร หารการศ กษา 2.7 จ ดทาและนาเสนอผลการประเม นโรงเร ยน (SAR) ต อหน วยงานท เก ยวข องและ เผยแพร ต อสาธารณชน ย ทธศาสตร ท พ ฒนาหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนในท กระด บ ความเป นมน ษย ท สมบ รณ และการศ กษาต อในระด บท ส งข น 3.2 พ ฒนาหล กส ตรของโรงเร ยน ปร บปร งสาระการเร ยนร ท องถ น 3.3 พ ฒนาผ เร ยนให ร กการเร ยนร สามารถค ดเป นระบบ ค ดสร างสรรค และค ด แก ป ญหาได ย ทธศาสตร ท พ ฒนาแหล งเร ยนร ภายในสถานศ กษาให หลากหลายเอ อต อการเร ยนร ของผ เร ยน 4.2 นาส อเทคโนโลย มาใช เพ อการบร หารจ ดการและสน บสน นการเร ยนการสอนใน สถานศ กษา 4.3 พ ฒนาระบบบร หารห องสม ดเพ อบร การผ เร ยนและผ เก ยวข องใช ประโยชน ในการ ส บค นอย างม ประส ทธ ภาพ 4.4 ส งเสร มการนาภ ม ป ญญาและทร พยากรท องถ นมาใช ประโยชน ในการเสร ม ประสบการณ ก บผ เร ยน 4.5 จ ดสรรงบประมาณเพ อจ ดหาเทคโนโลย ท ท นสม ยให เพ ยงพอครอบคล มต อการพ ฒนา สถานศ กษา

7 ย ทธศาสตร ท เน นความเป นเล ศทางว ชาการโดยเฉพาะด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ และคอมพ วเตอร 5.2 ปล กฝ งความเป นอ ตล กษณ ของสถานศ กษาในด านการส งเสร มศ กยภาพของผ เร ยน (พห ป ญญา)ให เป นท ประจ กษ ก บผ เก ยวข องอย างเป นร ปธรรม 5.3 จ ดทาโครงการพ เศษเพ อส งเสร มบทบาทของสถานศ กษาในการแก ป ญหาของผ เร ยน ด านการจ ดการขยะ 5.4 จ ดทาโครงการ/ก จกรรมเพ อยกระด บมาตรฐาน ร กษามาตรฐานส ความเป นเล ศของ สถานศ กษา(ส มพ นธ ช มชน ว น ยการเข าแถว ประก นค ณภาพ น เทศ) ย ทธศาสตร ท พ ฒนาร ปแบบการจ ดการเร ยนการสอนท บ รณาการสาระการเร ยนร ตามหล กส ตร เช อมโยงก บหล กเศรษฐก จพอเพ ยง 6.2 สน บสน นผ บร หารและคร ศ กษาต อ/เข าร บการอบรมเพ อเพ มประสบการณ ด านต างๆ อย างต อเน อง 6.3 สน บสน นผ บร หารและคร สร างนว ตกรรม ผลงานทางการศ กษา เพ อการเร ยนร และ การจ ดการเร ยนการสอน 6.4 พ ฒนาท กษะคร ให ม ความร ท กษะพ นฐานการใช เทคโนโลย เช น การใช โปรแกรม Power point ส ออ นเทอร เน ต เพ อพ ฒนาตนเองและการจ ดการเร ยนร ให ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล 6.5 ส งเสร มให คร สอดแทรก ICT เป นเคร องม อการเร ยนร และแสวงหาความร ในท ก กล มสาระฯ 6.6 ส งเสร มบ คลากรท งสายผ สอนและสายสน บสน นการสอน ม ความร ความสามารถ สอดคล องก บการงานท ได ร บมอบหมาย และปฏ บ ต งานได เต มความสามารถ

8 ย ทธศาสตร ท จ ดก จกรรมเสร มหล กส ตรท เน นการปล กฝ งผ เร ยนด านค ณธรรม จร ยธรรม ท หลากหลาย ครอบคล มตลอดป การศ กษา 7.2 ส งเสร มให ผ เร ยนม โอกาสส มผ สช ว ตผ ท ด อยโอกาส เพ อปล กฝ งความเส ยสละและความ ม จ ตสาธารณะ 7.3 พ ฒนาบ คลากรในการเร ยนร การใช การบาร งร กษาอ ปกรณ และสาธารณ ปโภคให เก ด ประโยชน อย างค มค าตามนโยบายของร ฐในการนาปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาใช ใน โรงเร ยน 7.4 จ ดก จกรรมท งในและนอกหล กส ตรท ส งเสร มส นทร ยภาพน กเร ยนด านศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป และน นทนาการ 7.5 จ ดก จกรรมส งเสร มท กษะเก ยวก บการประกอบอาช พ

9 ทาเน ยบผ บร หาร ลาด บ ช อ - สก ล ตาแหน ง พ.ศ.ท ด ารงตาแหน ง 1. นายว เช ยร สมานจ ต คร ใหญ พ.ศ นายปร ดา แสงสว าง คร ใหญ พ.ศ บาทหลวงหล อาง ชวประพ นธ คร ใหญ พ.ศ นายเร อง อาภรร ตน คร ใหญ พ.ศ นายสน น วาทนเสร คร ใหญ พ.ศ นายประส ทธ ทองค า คร ใหญ พ.ศ บาทหลวงสน ท ล ล ตานนท คร ใหญ พ.ศ บาทหลวงอน นต จ ตเสร วงศ คร ใหญ พ.ศ บาทหลวงประธาน ศร ดาร ณศ ล คร ใหญ พ.ศ บาทหลวงศ กด ช ย ตร ว าอ ดม คร ใหญ พ.ศ นายชาญช ย ช นพระแสง คร ใหญ พ.ศ บาทหลวงสมชาย ก จน ช คร ใหญ พ.ศ บาทหลวงสมพงษ ฉ ตรบรรยง คร ใหญ พ.ศ บาทหลวงพ ร ตน ดารงศ กด คร ใหญ พ.ศ บาทหลวงศ กด ช ย ตร ว าอ ดม คร ใหญ พ.ศ บาทหลวงนท ธ ราน วรรตน ผ อานวยการ พ.ศ บาทหลวงทรงราชย ศร ระหงษ ผ อานวยการ พ.ศ.2556-ป จจ บ น คณะผ บร หารป จจ บ น 1. บาทหลวงย ทธการ ยนปล ดยศ ผ จ ดการ 2. บาทหลวงทรงราชย ศร ระหงษ ผ อานวยการโรงเร ยน 3. ซ สเตอร พวงผกา ราชธน ผ ช วยผ อานวยการโรงเร ยน

10 คณะกรรมการบร หารโรงเร ยนเทพม ตรศ กษา ป บาทหลวงนท ธ ราน วรรตน ผ ร บใบอน ญาต ประธานกรรมการ 2. บาทหลวงทรงราชย ศร ระหงษ ผ อานวยการ กรรมการ 3. บาทหลวงย ทธการ ยนปล ดยศ ผ จ ดการ กรรมการ 4. ซ สเตอร พวงผกา ราชธน ผ ทรงค ณว ฒ กรรมการ 5. นายส ขสว สด จ ตต อาภรณ ผ ทรงค ณว ฒ กรรมการ 6. นายว ทยา แซ โง ว ผ ทรงค ณว ฒ กรมการ 7. นายไพฑ รย ทองปาน ต วแทนผ ปกครอง กรรมการ 8. นายบ นยธร ส นทร ต วแทนคร กรรมการและเลขาน การ 9.นางสาวเกษรา เก ดแป น เจ าหน าท สารบ ญ ผ ช วยเลขาน การ

11 แผนผ งของโรงเร ยนเทพม ตรศ กษา. D E C F B B A... แผนผ งแสดงอาณาเขตโรงเร ยนเทพม ตรศ กษา แผนผ งร ปโรงเร ยนเทพม ตรศ กษาจากภาพถ ายดาวเท ยม

12 ตอนท 1 ข อม ลบ คลากร ตารางแสดงจานวนคร และบ คลากรโรงเร ยนเทพม ตรศ กษา ป การศ กษา 2556 ลาด บ รายการ เพศ ชาย หญ ง รวม 1. ผ ร บใบอน ญาต/ผ อานวยการ ผ จ ดการ รองผ อานวยการ คร ผ สอน/คร สน บสน น คร ต างประเทศ น กการ/ภารโรง รวมท งส น ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2556 ตารางแสดงจานวนคร และบ คลากร ป การศ กษา ลาด บ รายการ ป การศ กษา ผ ร บใบอน ญาต/ผ อานวยการ ผ จ ดการ รองผ อานวยการ คร ผ สอน/คร สน บสน น คร ต างประเทศ น กการ/ภารโรง รวมท งส น

13 ตอนท 2 ข อม ลน กเร ยน ตารางแสดงจานวนน กเร ยน จาแนกตามระด บช นและเพศ ป การศ กษา 2556 ช นเร ยน จานวนห องเร ยน จานวนน กเร ยน ชาย หญ ง รวม ดล อ อ อ รวมระด บอน บาล ป ป ป รวมระด บประถม ฯ ต น ป ป ป รวมระด บประถม ฯ ปลาย รวมระด บประถมศ กษา 35 1, , ม ม รวมระด บม ธยม ฯ ต น ,359 ม ม ม รวมระด บม ธยม ฯ ปลาย ,169 รวมระด บม ธยมศ กษา 43 1,275 1,253 2,528 รวมท งส น 108 2,838 2,380 5,218 ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2554

14 ตารางแสดงจานวนน กเร ยน ป การศ กษา ช นเร ยน ป การศ กษา อน บาล รวมระด บอน บาล ป ป ป รวมระด บประถม ฯ ต น ป ป ป รวมระด บประถม ฯ ปลาย ม ม รวมระด บม ธยม ฯ ต น 1,281 1,314 1,359 ม ม ม รวมระด บม ธยม ฯ ปลาย 902 1,022 1,169 รวมท งส น 4,560 4,880 5,218

15 สร ปภาพรวมข อม ลน กเร ยน ป การศ กษา 2556 æ ระด บอน บาล จานวนห องเร ยน 22 ห องเร ยน จานวนน กเร ยน 862 คน จานวนน กเร ยนโดยเฉล ย 39 คน/ห อง æ ระด บประถมศ กษา จานวนห องเร ยน 35 ห องเร ยน จานวนน กเร ยน 1,828 คน จานวนน กเร ยนโดยเฉล ย 52 คน/ห อง æ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น จานวนห องเร ยน 26 ห องเร ยน จานวนน กเร ยน 1,359 คน จานวนน กเร ยนโดยเฉล ย 52 คน/ห อง æ ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย จานวนห องเร ยน 25 ห องเร ยน จานวนน กเร ยน 1,169 คน จานวนน กเร ยนโดยเฉล ย 47 คน/ห อง

16 ตอนท 3 ข อม ลงบประมาณและการเง น ตารางแสดงงบประมาณ ป การศ กษา 2556 จาแนกตามแหล งท มาของงบประมาณ ท แหล งท มา งบประมาณ ร อยละ 1 เง นอ ดหน น 50,802, เง นค าธรรมเน ยมการเร ยน 15,799, รายได อ นๆ 1,434, ระดมทร พยากรจากภายนอก 314, รวม 68,350, ตารางแสดงแหล งท มาของงบประมาณ ป การศ กษา รายการ รายได ของแต ละป เง นอ ดหน น 37,967, ,174, ,802, เง นค าธรรมเน ยมการเร ยน 13,782,085 44,688,260 15,799,585 รายได อ นๆ 2,399,055 2,297,080 1,434,129 ระดมทร พยากรจากภายนอก , รวม 54,148, ,159, ,350,845.02

17 ตารางแสดงงบประมาณป การศ กษา 2556 จาแนกตามโครงสร างการบร หาร ท กล มบร หารงาน งบประมาณ ร อยละ 1 ทร พยากรเพ อการศ กษา 5,715, จ ดการศ กษา 500, ว ชาการ 2,568, ส งเสร มความสามารถพ เศษ 3,185, ก จการน กเร ยน 325, จ ตตาภ บาล 284, บ คคล 1,220, ปฐมว ย 2,537, รวม 16,335, กราฟแสดงงบประมาณป การศ กษา 2556 จาแนกตามโครงสร างการบร หาร

18 ตอนท 4 ข อม ลอาคารสถานท ตาแหน งท ต ง โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา ต งอย เลขท 317 ถนนตลาดใหม อาเภอเม อง จ งหว ดส ราษฎร ธาน รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร ส งก ด สาน กงานพ นท การศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 1 เป ดสอนต งแต ระด บอน บาล 1 ถ ง ม ธยมศ กษาป ท 6 ม เน อท 19 ไร 1 งาน 21.1 ตารางวา อาคารสถานท โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา ม อาคาร จ านวน 6 หล ง 1. อาคารออก สต น 1 หล ง 2. อาคารคาเร ตโต 1 หล ง 3. อาคารโบดวง 1 หล ง 4. อาคารดอนบอสโก 1 หล ง 5. อาคารฟร เยร โอ 1 หล ง 6. อาคารปาซอตต 1 หล ง โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา ม อาคารก อสร างอ นๆ จานวน 6 หล ง 1. ศาลาภ รมย ท ศน 1 หล ง 2. ศาลาพ กผ อน 2 หล ง 3. อาคารโรงงาน 1 หล ง 4. ลานก ฬาเอนกประสงค 2 หล ง

19 ห องเร ยน/ ห องประกอบ 1. ห องเร ยนตามอาคารท จ ดส าหร บการเร ยน จานวน 5 หล ง ท งหมด 97 ห อง - อาคารออก สต น จานวน 2 ห องเร ยน - อาคารคาเร ตโต จานวน 17 ห องเร ยน - อาคารโบดวง จานวน 9 ห องเร ยน - อาคารดอนบอสโก จานวน 59 ห องเร ยน - อาคารฟร เยร โอ จานวน 10 ห องเร ยน 2. ห องประกอบ ห องประกอบต าง ๆ สาหร บจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ท งหมด 19 ห อง - ห องปฎ บ ต การว ทยาศาสตร ม ธยมศ กษา จานวน 1 ห อง - ห องปฎ บ ต การว ทยาศาสตร ประถมศ กษา จานวน 1 ห อง - ห องเร ยนส เข ยว จานวน 1 ห อง - ห องภ ม ป ญญาท องถ น จานวน 1 ห อง - ห องคอมพ วเตอร จานวน 7 ห อง - ห องประช มใหญ จานวน 1 ห อง - ห องประช มไมเค ล จานวน 1 ห อง - ห องสม ด จานวน 2 ห อง - ห องปฏ บ ต การดนตร จานวน 1 ห อง - ห องปฏ บ ต การศ ลปะ จานวน 1 ห อง - ห องแนะแนว จานวน 1 ห อง - ห องพยาบาล จานวน 1 ห อง - ห องพลานาม ย จานวน 1 ห อง - ห องส อ จานวน 1 ห อง - ห องธนาคารโรงเร ยน จานวน 1 ห อง - ห องธนาคารขยะร ไซเค ล จานวน 1 ห อง - ห องสต ด โอ จานวน 1 ห อง - ห องพระพ ทธ จานวน 1 ห อง - ห องคร สตศาสตร จานวน 1 ห อง

20 3. อ น ๆ - ห องน า จานวน - ห อง - ห องสหกรณ จานวน 1 ห อง - ห องประกอบอาหาร จานวน 1 ห อง - ห องสว สด การร านค า จานวน 1 ห อง - ห องผล ตน าด ม จานวน 1 ห อง - ห องสาน กงานฝ าย จานวน 13 ห อง - ห องพ กคร จานวน 17 ห อง - ห องเส ยงตามสาย จานวน 1 ห อง - ห องสม ดม ขนาด 152 ตารางวา จ านวนหน งส อในห องสม ด 33,110 เล ม การส บค น หน งส อและการย ม ค น ใช ระบบ MASS SCHOOL จานวนน กเร ยนท ใช ห องสม ดในป การศ กษาท รายงาน เฉล ย 3,462 คน ต อว น ค ดเป นร อยละ ของน กเร ยน ท งหมด - ห องปฏ บ ต การ ห องปฏ บ ต การทางว ทยาศาสตร จานวน 2 ห อง ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร จานวน 7 ห อง ห องปฏ บ ต การทางภาษา จานวน - ห อง ห องอ นๆ (ระบ - ) จานวน - ห อง

21 แสดงจานวนส อตามกล มสาระการเร ยนร ป การศ กษา 2556 ลาด บ กล มสาระ จานวน ค ดเป นร อยละ 1 ว ทยาศาสตร ภาษาต างประเทศ การงานอาช พฯ ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาษาไทย ส ขศ กษา พลศ กษา ศ ลปะ คณ ตศาสตร รวม กราฟแสดงจานวนส อตามกล มสาระ ประจาป การศ กษา 2556

22 ข อม ลสภาพช มชนโดยรวม 1. สภาพช มชนรอบบร เวณโรงเร ยนม ล กษณะ ช มชนเม อง ม ประชากรประมาณ 18,000 คน บร เวณใกล เค ยงโดยรอบโรงเร ยนได แก โรงพยาบาล หน วยงานราชการ อาช พ หล กของช มชน ค อ ค าขายและบร การ ส วนใหญ น บถ อศาสนาพ ทธและศาสนาคร สต ประเพณ /ศ ลปว ฒนธรรมท องถ นท เป นท ร จ กโดยท วไปค อ ช กพระ ทอดผ าป าประจาป 2. ผ ปกครองส วนใหญ จบการศ กษาระด บม ธยมศ กษา อาช พหล ก ค อ เกษตรกร ส วน ใหญ น บถ อศาสนาพ ทธ ฐานะทางเศรษฐก จ/รายได เฉล ยต อครอบคร ว ต อป 150, ,000 บาท จานวนคนเฉล ยต อครอบคร ว 3คน 3. โอกาสและข อจาก ดของโรงเร ยน โอกาสของสถานศ กษาในความร วมม อด านต างๆ ของช มชน ม ประชากรหลากหลาย ม แหล งเร ยนร เช น ห องสม ดประชาชนของเทศนครส ราษฎร ธาน ม ว ดโบสถ สถานท ประกอบพ ธ ทางศาสนาพ ทธ ศาสนาคร สต โดยเฉพาะโรงเร ยนเทพม ตรศ กษา เป น โรงเร ยนม ลน ธ คาทอล กม โบสถ คร สต อย ในบร เวณโรงเร ยน อ นเป นสถานท ประกอบพ ธ และสถานท พ ฒนาค ณภาพช ว ตของน กเร ยนให ส มาตรฐานการศ กษาได เป นอย างด จาก ดของโรงเร ยนก บความร วมม อของช มชนในการแก ป ญหาทางส งคม 1) ม ห างสรรพส นค าต งอย ใกล โรงเร ยน 2) ม หอพ กอ สระท ขาดการควบค มด แล 3) ม ร านเกมเป นแหล งม วส มของน กเร ยน 4) บ านเช าท น กเร ยนต างท องท มาเช าพ กอาศ ย เพ อศ กษาเล าเร ยนในโรงเร ยน ต างๆ ภายในเม องตามลาพ ก 5) ม พ อค านาหาบเร แพงลอยมาวางขาบร มฟ ตบาตรหน าโรงเร ยนตอนเล กเร ยนทาให หน าบร เวณโรงเร ยนม ขยะ และทาให การจราจรขาดความปลอดภ ยและล กษณะน ส ยท ไม พ งประสงค แก น กเร ยน ส งเหล าน ม ส วนช กนาน กเร ยนไปม วส ม เป นป ญหาทางส งคม และม ผลกระทบต อ การศ กษาท งต วน กเร ยนและสถานศ กษา จ งจาเป นต องอาศ ยความร วมม อของท กฝ ายท ง โรงเร ยน พ อ แม ผ ปกครอง องค กรส วนท องถ น/หน วยงานทางส งคม และช มชนต อง ร วมม อก นอย างใกล ช ดเป นร ปธรรมและอย างต อเน อง แต ป จจ บ นความร วมม อด งกล าวม น อยและไม ช ดเจนต อเน อง คงปล อยให สถานศ กษาดาเน นการแต เพ ยงฝ ายเด ยว ผลการ ดาเน นงานจ งประสบความส าเร จได ยาก เป นข อจาก ดของโรงเร ยนอย ในขณะน

23 แหล งเร ยนร ภ ม ป ญญาท องถ น 1. แหล งเร ยนร ภายในโรงเร ยน 1) ห องสม ดม ขนาด ๑๕๒ ตารางวา จ านวนหน งส อในห องสม ด ๓๓,๑๑๐ เล ม การ ส บค น หน งส อและการย ม ค น ใช ระบบ Mas school จานนน กเร ยนท ใช ห องสม ด ในป การศ กษาท รายงาน เฉล ย ๓,๔๖๒ คน ต อ ว นค ดเป นร อยละ ๘๔.๔๔ ของน กเร ยน ท งหมด ๒) ห องปฏ บ ต การ ห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร จ านวน ๒ ห อง ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร จานวน ๗ ห อง ห องปฏ บ ต การทางภาษา จานวน - ห อง ห องอ น ๆ (ระบ - ) จานวน - ห อง ๓) คอมพ วเตอร จ านวน. ๒๔๐ เคร อง ใช เพ อการเร ยนการสอน ๑๙๙ เคร อง ใช เพ อส บค นข อม ลทางอ นเตอร เน ต ๒๔๐ เคร อง จานวนน กเร ยนท ส บค นข อม ลทางอ นเตอร เน ตในป การศ กษาท รายงาน เฉล ย ๑,๙๒๒ คน ต อว น ค ดเป นร อยละ ๔๙.๔๙ ของน กเร ยนท งหมดใช เพ อการบร หารจ ดการ ๔๐ เคร อง ช อแหล งเร ยนร ภายใน สถ ต การใช จานวนคร ง/ป 1.ห องสม ดประถม 2.ห องสม ดม ธยม 3.ห องวงโยธวาท ต 4.ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 5.ห องธนาคารขยะร ไซเค ล 6.ห องธนาคารโรงเร ยน 7.ห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร 8.ห องพยาบาล 9.สหกรณ โรงเร ยน 210/ / / / / / / / /210

24 2. แหล งเร ยนร ภายนอกโรงเร ยน แหล งเร ยนร ภายนอก ช อแหล งเร ยนร สถ ต การใช จานวนคร ง/ป 1.การประกอบอาช พ 2.ศ ลปะ/ดนตร 3.ศาสนา/ค ณธรรม จร ยธรรม/ค ณล กษณะท พ งประสงค 4.ความปลอดภ ย/อ บ ต เหต /กฏหมาย/ระเบ ยบว น ย 5.ส ขภาพ/การแพทย /ส ขอนาม ย 6.ส งแวดล อม/ทร พยากร 7.การจ ดการเร ยนการสอน/หล กส ตร/การประเม น 3. ปราชญ ชาวบ าน/ภ ม ป ญญาท องถ น ผ ทรงค ณว ฒ ท สถานศ กษาเช ญมาให ความร แก คร น กเร ยนในป การศ กษาท รายงาน 3.1 โรงเร ยนเทคโนโลย ส ราษฎร ธาน ให ความร เร อง การเข าศ กษาต อในระด บ ปวช.และระด บ ปวส. สถ ต การให ความร ในโรงเร ยนแห งน จานวน ๑ คร ง 3.2 มหาว ทยาล ยกร งเทพ ให ความร เร อง การเข าศ กษาต อในระด บมหาว ทยาล ย สถ ต การให ความร ในโรงเร ยนแห งน จานวน ๑ คร ง 3.3 นายส ร ยา บ ญแชมช และ นายอาท ตย พาศก ล ให ความร เร อง ท บ น มเบอร ว น และ ล กท ง แดนซ เซอร สถ ต การให ความร ในโรงเร ยนแห งน จ านวน ๗ คร ง 3.4 พระพ เชฐ ฐานตตโร ให ความร เร อง การเป นเด กด ความกต ญญ สถ ต การให ความร ในโรงเร ยนแห งน จานวน ๖ คร ง 3.5 เจ าหน าท ตารวจ ส ราษฎร ธาน ให ความร เร อง การใช ถนน และกฎ จราจร สถ ต การให ความร ในโรงเร ยนแห งน จานวน ๑ คร ง 3.6 คณะพยาบาลว ชาช พช านาญการเทศบาลส ราษฎร ธาน ให ความร เร อง ส ขภาพ สถ ต การให ความร ในโรงเร ยนแห งน จานวน ๓ คร ง 3.7 น กศ กษาว ทยาล ยพยาบาล ให ความร เร อง การด แลร กษาความสะอาดของฟ น สถ ต การให ความร ในโรงเร ยนแห งน จานวน ๕ คร ง 3.8 นางสาวจ รา แย มแสง ให ความร เร อง โรค ม อ เท า ปาก สถ ต การให ความร ในโรงเร ยนแห งน จานวน ๒ คร ง 3.9 เทศบาลเม องนครส ราษฎร ธาน และกระทรวงพล งงาน ให ความร เร อง สาธารณส ข ส งแวดล อม การประหย ดพล งงาน พล งค ด สถ ต การให ความร ในโรงเร ยนแห งน จานวน ๖ คร ง

25 ตอนท 5 ข อม ลว สด อ ปกรณ ส อการเร ยนการสอน 1. คอมพ วเตอร ท งหมด 259 เคร อง - การเร ยนการสอน 200 เคร อง - การบร หาร 59 เคร อง *สามารถใช งานอ นเตอร เน ตได 259 เคร อง 2. หน งส อ/ค ม อ ท งหมด 33,201 เล ม - ห องสม ดประถมศ กษา 13,360 เล ม - ห องสม ดม ธยมศ กษา 19,841 เล ม 3. อ น ๆ ท งหมด 53 รายการ - เคร องเล น ว ด โอ/ซ ด 2 เคร อง - โทรท ศน 30 เคร อง - ว ทย /เทป 6 เคร อง - โปรเจคเตอร 8 เคร อง - เคร องฉาย(Visual) 7 เคร อง

26 ข อม ลการจ ดการเร ยนการสอน ตอนท 6 ข อม ลว ชาการ ป การศ กษา 2554 โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา ได จ ดแนวการเร ยนการสอนด งน ระด บช นปฐมว ย จ ดการเร ยนการสอนระด บอน บาล 1 ถ ง อน บาล 3 ท ม งเน น เสร มสร างให น กเร ยนม พ ฒนาการ ท ง 4 ด านค อ ร างกาย อารมณ จ ตใจ ส งคม และสต ป ญญา โดย เน นการจ ดก จกรรมเสร มประสบการณ ให แก น กเร ยนในร ปแบบการบ รณาการหน วยการเร ยนร ระด บช นประถมศ กษา - สาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 3 จ ดการเร ยนการสอน โดยให น กเร ยนเหม อนก น ในท กกล มสาระการเร ยนร พ นฐาน 8 กล มสาระ และก จกรรมพ ฒนาน กเร ยน โดยม การสอนเสร มภาษาจ น - สาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4 6 จ ดการเร ยนการสอน โดยให น กเร ยนม การเร ยนเหม อนก นในท กกล มสาระการเร ยนร 8 กล มสาระ และ 3 ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน การสอนเสร มภาษาจ น และได ม การจ ดกล มเร ยนเป น 2 กล ม ด งน 1. กล มท วไป 2. กล มเน นว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร และอ งกฤษ ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น จ ดการเร ยนการสอน โดยให น กเร ยนม การเร ยน เหม อนก นในท กกล มสาระการเร ยนร พ นฐาน 8 กล มสาระการเร ยนร และ 3 ก จกรรม ม การเสร ม ความร ทางด านเพศศ กษา เทคโนโลย คอมพ วเตอร คร สตศาสตร และภาษาจ น ให แก น กเร ยน เพ มเต ม ม การจ ดกล มเร ยนด งน 1. กล มท วไป ซ งในกล มของน กเร ยนท วไปน แบ งเป น 2 แผนการเร ยน ค อ แผน A เป นน กเร ยนท จ ดให ม การเร ยนการสอนเน นของรายว ชา ว ทย -คณ ตย แผน B เป นน กเร ยนท ม การจ ดการเร ยนการสอนามปกต 2. โครงการส งเสร มความสามารถด านว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร และภาษาอ งกฤษ

27 ระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลาย จ ดการเร ยนการสอน โดยให น กเร ยนม การเร ยน เหม อนก นในท กกล มสาระการเร ยนร แต แตกต างในส วนของกล มรายว ชาเพ มเต ม และ 3 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน การสอนเสร มภาษาจ น ให แก น กเร ยนเพ มเต ม ม การจ ดแผนการเร ยน ด งน 1. แผนการเร ยนว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร 2. แผนการเร ยนคณ ตศาสตร และภาษาอ งกฤษ 3. โครงการส งเสร มความสามารถด านว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร

28 ตารางแสดงคาบสอน/ส ปดาห ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม 1 คร อนงค ก ลน อย ภาษาไทย คร อ ไร ใจปล ม 12 ภาษาไทย ม คร ว โชต คร ฑคาบแก ว ม.2 ภาษาไทย คร อน นต อ นทร จ นทร ม.2 ภาษาไทย คร คณ ตา ศร เทพ ม.2 ม.3 ภาษาไทย ม คร ช ต มา ศร โชต ม.4 6 ภาษาไทย ม ม คร พน ดา ห สโสะ ม.3 1 ภาษาไทย ม ม.5 4 ม คร เลขา พรพลประชา ม.5 14 ภาษาไทย ส ทธ ม คร เบญจวรรณ ส ร มย ม.4 ม.5 ภาษาไทย ม คร ส เทพ ส วรรณอ อน ม.3 ภาษาไทย คร ว ระศ กด สก ลอ อน ส ขศ กษาและพล ศ กษา คร อาพรร ตน หน เสน ม.2 ส ขศ กษาและพล ศ กษา คร สมบ ต ศร เม อง ม.3 ส ขศ กษาและพล ศ กษา

29 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ 14 คร พรรพงศ เพชนพ ร ณ ม.3 ม.4 ม.5 ส ขศ กษาและพล ศ กษา ม.6 1 ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม คร จามร บ ญเปล อง ม.5 ส ขศ กษาและพล 12 ม.6 ศ กษา คร ส ภาร ตน วงศ ปาน 8 ส ขศ กษาและพล ม.2 7 ศ กษา ม คร ประพ ศ บ ญช าง คณ ตศาสตร คร ส เทพ ช ชาต คณ ตศาสตร คร ชนก ณ วาโย ม.2 คณ ตศาสตร คร เจร ญศร ม เดช ม.2 คณ ตศาสตร คร เอกพล วงศ ประจ นต ม.2 คณ ตศาสตร ม คร อด ศ กด ศร ส าอางค ม.3 คณ ตศาสตร คร ร งร ตน วงศ อ นทร ม.4 คณ ตศาสตร คร ขว ญฤด ภ ม ม.4 คณ ตศาสตร คร ณณ ฌญา เจ ยมส ข ม.3 2 คณ ตศาสตร จ ตต ม คร อานวย ช จ นทร ม.6 คณ ตศาสตร คร ธนาว ฒ ศร ว ร กษ ม.6 คณ ตศาสตร คร สาว ตร ย งสว สด ม.4 ม.5 คณ ตศาสตร ม คร เสาวภา จาร ร ตน ว ทยาศาสตร คร น ศากร พ นธ ประท ม ม.2 ว ทยาศาสตร คร ส ก ญญา ราชว เช ยร ม.3 ว ทยาศาสตร

30 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ 2 32 คร อานวยว ทย แซ ล ม ม.2 ว ทยาศาสตร 6 ม คร ร จ รา ภ ม ไชยา ม.2 7 ว ทยาศาสตร ม คร เพ ญฤด ทองท พย ม.6 ว ทยาศาสตร 8 ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม คร ส ภาวด ช ยสว สด 36 คร ล ดดาวรรณ ช นาวา 37 คร ว ภาวรรณ จ นทร โอ เอ ยม 38 คร ว ยดา มณ พล 39 คร พรช ย ส ช วพลานนท 40 คร เก ยรต ว ฒน สมณะ 41 คร ฐาปน ก ส ร ยฉาย 42 คร สมจ ตร กล บว เศษ 43 คร ป ยะวรรณ ค ณแสง ม.4 ว ทยาศาสตร 8 ม ม.4 12 ว ทยาศาสตร ม ม.4 16 ว ทยาศาสตร ม ม.4 ว ทยาศาสตร 15 ม ม.4 16 ว ทยาศาสตร ม ม.4 4 ม.5 ว ทยาศาสตร ม.6 2 ม.4 12 ว ทยาศาสตร ม ม.5 4 ว ทยาศาสตร ม ม.3 แนะแนว ม.5 7

31 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม 44 คร เบญจมาศ รอดส ข ม.2 ม.4 แนะแนว ม คร จ ณณ ณ ฐตา พรหมค ร ภาษาต างประเทศ คร ประส ตา คงเทพ ม.2 ภาษาต างประเทศ คร ศวรรยา กระส นธ ม.3 ภาษาต างประเทศ คร น ว ฒน หม ดปาด ม.3 ภาษาต างประเทศ ม คร จ รน นท ช มจ ด ม.2 3 ภาษาต างประเทศ ม คร ภาสกร แซ ต น ม.4 2 ภาษาต างประเทศ ม คร กฤช แสงไกร ภาษาต างประเทศ 8 8 ม คร ส ธาส น เจ ยช ม ม.3 ภาษาต างประเทศ 8-22 ม.4 1 ม คร เปรมย ดา ณ วาโย ม.6 ภาษาต างประเทศ ม Mrs.Lovella Maguad ม.4 ภาษาต างประเทศ 3-24 ม.5 1 ม คร ต างชาต 1 (Adam) ม.2 8 ภาษาต างประเทศ ม ม.4 1

32 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม 56 คร ต างชาต 2 (Thor) ม.4 12 ภาษาต างประเทศ ม คร จ รน นท ตร ตระการ ม.2 8 ภาษาต างประเทศ ม ม.5 1 ม คร ส พรรษา จ นตบ ตร ม.4 5 ภาษาต างประเทศ ม ม คร ศศ เกต ธ ปธนานนท ม.5 ภาษาต างประเทศ คร ณ ฏฐ ร ยา พรหมค ร ม.2 คอมพ วเตอร คร สรรเพชญ ส วรรณ มณ ม.3 คอมพ วเตอร คร ว ฒนศ กด ข นบ ญ ม.3 10 คอมพ วเตอร จ นทร ม คร จ กรกฤช ทองมา คอมพ วเตอร คร พรรณท พา ก อเก ยรต ม.5 14 คอมพ วเตอร สก ล ม คร ส น ษา อ นทร โสม ม.4 19 คอมพ วเตอร ม คร ส ภาวรรณ คร ฑคาบ กานงานอาช พและ แก ว เทคโนโลย คร รพ พ ฒน คงคา ม.2 กานงานอาช พและ เทคโนโลย คร สมพร เส อน ล ม.3 กานงานอาช พและ เทคโนโลย คร นฤมล กาฬแก ว ม.4 กานงานอาช พและ เทคโนโลย

33 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม 70 คร เดชา ไทยมาน ตย ม.5 กานงานอาช พและ เทคโนโลย คร บ นยธร ส นทร ม.3 2 กานงานอาช พและ ม.5 6 เทคโนโลย ม คร จ รพ ร ม สม ม.3 ศ ลปะ คร ว ภาค ศร สมทร พย ม.3 8 ศ ลปะ ม คร อธ พล วงศ ธรรม ม.2 1 ศ ลปะ ม คร อ จฉราวด ส ร ต ก จ 11 ศ ลปะ ม คร เย ยมย ทธ ฉายสง า ม.2 ศ ลปะ คร มาน ตา ทองน ตย 9 ศ ลปะ ม คร กานต พ ชชา อ อนแก ว ส งคมศ กษา คร วรรณา นาคพ น ม.2 ส งคมศ กษา คร พรนภา คงจ ตต ม.3 ส งคมศ กษา คร ส ระ ร กบางแหลม ม.3 ส งคมศ กษา คร ก ตต พรหมสงฆ 8 ส งคมศ กษา ม คร ร ตน ชนก น ลอน นต 9 ส งคมศ กษา ม คร ส ร ก ต ยา ห ร ญธาน ม.2 ส งคมศ กษา ม คร กชกร ว พ ฒน ม.2 ม.4 ส งคมศ กษา ม.5 8

34 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม 85 คร ประส ทธ เสวกว ง ม.4 9 ส งคมศ กษา ม คร น ภาวรรณ เทพ ร ตน ม.4 2 ส งคมศ กษา ม คร พ รน นท ว นชา ม.2 ส งคมศ กษา ม คร ส ญญา บ วขาว ม.6 ส งคมศ กษา คร จรรยพร แซ ล ม ม.5 ส งคมศ กษา ม.6 7 เฉล ยคาบสอนของคร 19 คาบ/ส ปดาห

35 ตารางแสดงคาบสอน/ส ปดาห ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม 1 คร อนงค ก ลน อย ภาษาไทย คร อ ไร ใจปล ม 12 ภาษาไทย ม คร ว โชต คร ฑคาบแก ว ม.2 ภาษาไทย คร อน นต อ นทร จ นทร ม.2 ภาษาไทย คร คณ ตา ศร เทพ ม.2 ม.3 ภาษาไทย ม คร ช ต มา ศร โชต ม.4 6 ภาษาไทย ม ม คร พน ดา ห สโสะ ม.3 1 ภาษาไทย ม ม.5 4 ม คร เลขา พรพลประชา ม.5 14 ภาษาไทย ส ทธ ม คร เบญจวรรณ ส ร มย ม.4 ม.5 ภาษาไทย ม คร ส เทพ ส วรรณอ อน ม.3 ภาษาไทย คร ว ระศ กด สก ลอ อน ส ขศ กษาและพล ศ กษา คร อาพรร ตน หน เสน ม.2 ส ขศ กษาและพล ศ กษา คร สมบ ต ศร เม อง ม.3 ส ขศ กษาและพล ศ กษา

36 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ 14 คร พรรพงศ เพชนพ ร ณ ม.3 ม.4 ม.5 ส ขศ กษาและพล ศ กษา ม.6 1 ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม 1 23 ส ขศ กษาและพล ม คร จามร บ ญเปล อง ศ กษา 1 25 ม คร ส ภาร ตน วงศ ปาน 8 ส ขศ กษาและพล ม.2 7 ศ กษา ม คร ประพ ศ บ ญช าง คณ ตศาสตร คร ส เทพ ช ชาต คณ ตศาสตร คร ชนก ณ วาโย ม.2 คณ ตศาสตร คร เจร ญศร ม เดช ม.2 คณ ตศาสตร คร เอกพล วงศ ประจ นต ม.2 คณ ตศาสตร ม คร อด ศ กด ศร ส าอางค ม.3 คณ ตศาสตร คร ร งร ตน วงศ อ นทร ม.4 คณ ตศาสตร คร ขว ญฤด ภ ม ม.4 คณ ตศาสตร คร ณณ ฌญา เจ ยมส ข ม.3 2 คณ ตศาสตร จ ตต ม คร อานวย ช จ นทร ม.6 คณ ตศาสตร คร ธนาว ฒ ศร ว ร กษ ม.6 คณ ตศาสตร คร สาว ตร ย งสว สด ม.4 ม.5 คณ ตศาสตร ม คร เสาวภา จาร ร ตน ว ทยาศาสตร คร น ศากร พ นธ ประท ม ม.2 ว ทยาศาสตร

37 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม 31 คร ส ก ญญา ราชว เช ยร ม.3 ว ทยาศาสตร คร อานวยว ทย แซ ล ม ม.2 ว ทยาศาสตร ม คร ว ภาวรรณ จ นทร โอ ม.4 15 ว ทยาศาสตร เอ ยม ม คร ว ยดา มณ พล ม.4 15 ว ทยาศาสตร ม คร เก ยรต ว ฒน สมณะ ม.4 ม.5 ว ทยาศาสตร ม คร ฐาปน ก ส ร ยฉาย ม.4 16 ว ทยาศาสตร ม คร ร จ รา ภ ม ไชยา ม.2 7 ว ทยาศาสตร ม คร เพ ญฤด ทองท พย 7 ว ทยาศาสตร ม คร ส ภาวด ช ยสว สด ม.4 8 ว ทยาศาสตร ม คร ล ดดาวรรณ ช นาวา ม.4 12 ว ทยาศาสตร ม คร พรช ย ส ช วพลานนท ม.4 16 ว ทยาศาสตร ม คร สมจ ตร กล บว เศษ ม.5 4 ว ทยาศาสตร ม คร จ ณณ ณ ฐตา พรหมค ร ภาษาต างประเทศ คร ประส ตา คงเทพ ม.2 ภาษาต างประเทศ คร ศวรรยา กระส นธ ม.3 ภาษาต างประเทศ

38 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม 46 คร น ว ฒน หม ดปาด ม.3 ภาษาต างประเทศ ม คร จ รน นท ช มจ ด ม.2 3 ภาษาต างประเทศ ม คร ภาสกร แซ ต น ม.4 2 ภาษาต างประเทศ ม คร กฤช แสงไกร ภาษาต างประเทศ 8 8 ม คร ส ธาส น เจ ยช ม ม.3 ภาษาต างประเทศ 8-22 ม.4 1 ม คร เปรมย ดา ณ วาโย ม.6 ภาษาต างประเทศ ม Mrs.Lovella Maguad ม.4 ภาษาต างประเทศ 3-24 ม.5 1 ม.6 16 ภาษาต างประเทศ 8 53 คร ต างชาต 1 (Adam) ม.2 8 ม ม คร ต างชาต 2 (Thor) ม.4 12 ภาษาต างประเทศ ม คร จ รน นท ตร ตระการ ม.2 8 ภาษาต างประเทศ ม ม.5 1

39 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม ม คร ร ตนา ภ ชย นตร ม.4 5 ภาษาต างประเทศ ม ม คร ศศ เกต ธ ปธนานนท ม.5 ภาษาต างประเทศ คร ณ ฏฐ ร ยา พรหมค ร ม.2 คอมพ วเตอร คร สรรเพชญ ส วรรณ มณ ม.3 คอมพ วเตอร คร ว ฒนศ กด ข นบ ญ ม.3 10 คอมพ วเตอร จ นทร ม คร จ กรกฤช ทองมา คอมพ วเตอร คร พรรณท พา ก อเก ยรต สก ล 63 คร ส น ษา อ นทร โสม 64 คร ส ภาวรรณ คร ฑคาบ แก ว ม.5 14 คอมพ วเตอร ม ม.4 19 คอมพ วเตอร ม กานงานอาช พและ เทคโนโลย คร รพ พ ฒน คงคา ม.2 กานงานอาช พและ เทคโนโลย คร สมพร เส อน ล ม.3 กานงานอาช พและ เทคโนโลย คร นฤมล กาฬแก ว ม.4 กานงานอาช พและ เทคโนโลย คร เดชา ไทยมาน ตย ม.5 กานงานอาช พและ เทคโนโลย คร บ นยธร ส นทร ม.3 2 กานงานอาช พและ ม.5 6 เทคโนโลย ม คร ว ภาค ศร สมทร พย ม.3 ศ ลปะ คร จ รพ ร ม สม ม.3 ศ ลปะ

40 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม 72 คร อธ พล วงศ ธรรม ม.2 1 ศ ลปะ ม คร อ จฉราวด ส ร ต ก จ 11 ศ ลปะ ม คร เย ยมย ทธ ฉายสง า ศ ลปะ คร มาน ตา ทองน ตย ม.2 8 ศ ลปะ ม คร กานต พ ชชา อ อนแก ว ส งคมศ กษา คร วรรณา นาคพ น ม.2 ส งคมศ กษา คร พรนภา คงจ ตต ม.3 ส งคมศ กษา คร ส ระ ร กบางแหลม ม.3 ส งคมศ กษา คร ก ตต พรหมสงฆ 8 ส งคมศ กษา ม คร ร ตน ชนก น ลอน นต 9 ส งคมศ กษา ม คร ส ร ก ต ยา ห ร ญธาน ม.2 ส งคมศ กษา ม คร กชกร ว พ ฒน ม.2 ม.4 ส งคมศ กษา ม คร ประส ทธ เสวกว ง ม.4 9 ส งคมศ กษา ม คร น ภาวรรณ เทพ ร ตน ม.4 2 ส งคมศ กษา ม คร พ รน นท ว นชา ม.2 ส งคมศ กษา ม คร ส ญญา บ วขาว ม.6 ส งคมศ กษา

41 ลาด บ ช อ สก ล ช น กล มสาระ จานวนคาบ 88 คร จรรยพร แซ ล ม ม.5 3 ส งคมศ กษา ม คร ป ยะวรรณ ค ณแสง ม.3 แนะแนว 9 ม.5 7 ม คร เบญจมาศ รอดส ข ม.4 แนะแนว 9 ม.6 8 ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน รวม เฉล ยคาบสอนของคร 19 คาบ/ส ปดาห

42 ตารางแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน ระด บประถมศ กษา ป การศ กษา 2556 ค ดเป นร อยละ ท กล มสาระการเร ยนร ป. 1 ป. 2 ป. 3 ประถมตอนต น ป. 4 ป. 5 ป. 6 ประถมตอนปลาย ป. 1 - ป. 6 1 ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พและเทคโนโลย ภาษาต างประเทศ เฉล ย กราฟแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน (ร อยละ ) ป การศ กษา กล มสาระการเร ยนร ช นประถมศ กป ท 1-6

43 ตารางแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน ระด บม ธยมศ กษา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 กล มสาระการเร ยนร ค ดเป นร อยละ ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษาฯ ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พ ภาษาต างประเทศ เฉล ย กราฟแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน ระด บม ธยมศ กษา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556

44 ตารางแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน ระด บม ธยมศ กษา ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 กล มสาระการเร ยนร ค ดเป นร อยละ ม.2 ม.3 ม.ต น ม.4 ม.5 ม.6 ม.ปลาย ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษาฯ ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พและเทคโนโลย ภาษาต างประเทศ เฉล ย กราฟแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยน ระด บม ธยมศ กษา ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556

45 ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาระด บชาต ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา อาเภอเม อง จ งหว ดส ราษฎร ธาน สาระว ชา ผ ได คะแนน >= ข ดจาก ดล าง / ร อยละ ร อยละของน กเร ยนท ม ป.6 ม.3 ม.6 คะแนนส งกว าข ดจาก ดล าง ภาษาไทย 182 / / / คณ ตศาสตร 137 / / / ว ทยาศาสตร 177 / / / ส งคมศ กษา 185 / / / ส ขศ กษาฯ 244 / / / ศ ลปะ 186 / / / การงานอาช พฯ 215 / / / ภาษาต างประเทศ 148 / / / เฉล ย 184 / / /

46 ตารางแสดงจานวนน กเร ยนช นม ธยมศ กษาตอนต นท จบการศ กษา จาแนกตามการศ กษาต อและประกอบอาช พ ป การศ กษา 2556 ศ กษาต อประกอบอาช พ ป การศ กษา 2556 จานวน ร อยละ 1.จบการศ กษา ศ กษาต อ ม ธยมศ กษาป ท สถาบ นอาช วศ กษา สถาบ นอ นๆ/ไม ศ กษาต อ ประกอบอาช พ ไม ประกอบอาช พ/ไม ศ กษาต อ ต ดตามไม ได ตารางแสดงจานวนน กเร ยนช นม ธยมศ กษาตอนต นท จบการศ กษา จาแนกตามการศ กษาต อและประกอบอาช พ ป การศ กษา ศ กษาต อประกอบอาช พ ป การศ กษา 2554 ป การศ กษา 2555 ป การศ กษา 2556 จานวน ร อยละ จานวน ร อยละ จานวน ร อยละ 1.จบการศ กษา ศ กษาต อ ม ธยมศ กษาป ท สถาบ นอาช วศ กษา สถาบ นอ นๆ/ไม ศ กษาต อ ประกอบอาช พ ไม ประกอบอาช พ/ไม ศ กษาต อ ต ดตามไม ได

47 ตารางแสดงจานวนน กเร ยนช นม ธยมศ กษาตอนปลายท จบการศ กษา จาแนกตามการศ กษาต อและประกอบอาช พ ป การศ กษา 2556 ศ กษาต อประกอบอาช พ ป การศ กษา 2556 จานวน ร อยละ 1.จบการศ กษา ศ กษาต อ มหาว ทยาล ยของร ฐ มหาว ทยาล ยของเอกชน สถาบ นเทคโนโลย สถาบ นอ น / ต างประเทศ ประกอบอาช พ ไม ประกอบอาช พ/ไม ศ กษาต อ ต ดตามไม ได ตารางแสดงจานวนน กเร ยนช นม ธยมศ กษาตอนปลายท จบการศ กษา จาแนกตามการศ กษาต อและประกอบอาช พ ป การศ กษา ศ กษาต อประกอบอาช พ ป การศ กษา 2554 ป การศ กษา 2555 ป การศ กษา 2556 จานวน ร อยละ จานวน ร อยละ จานวน ร อยละ 1.จบการศ กษา ศ กษาต อ มหาว ทยาล ยของร ฐ มหาว ทยาล ยของเอกชน สถาบ นเทคโนโลย สถาบ นอ น / ต างประเทศ ประกอบอาช พ ไม ประกอบอาช พ/ไม ศ กษาต อ ต ดตามไม ได

48 ท นการศ กษาท น กเร ยนได ร บ ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา ได ระดมท นการศ กษาตามนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การ และสาน กงานคณะ กรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เพ อช วยเหล อเป นกาล งใจแก น กเร ยนท ม ฐานะด อยทางเศรษฐก จและช วยเหล อผ ปกครอง ท ม ป ญหาจากภาวะเศรษฐก จตกต า ได ม โอกาสเล าเร ยนจนจบหล กส ตร และให น กเร ยนท ม ความต งใจในการศ กษาเล าเร ยน โรงเร ยน ได ร บความช วยเหล อจากภาคเอกชนท ม จ ตศร ทธา เจ าของท นต างๆ ของโรงเร ยน ในหลาย ร ปแบบ สาหร บ ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนได มอบท นการศ กษาให แก น กเร ยน ด งน ท ประเภทท น จานวนท น ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 รวม 1 ท นเร ยนด ท น Top ten ท น Top twenty ท นไมเค ล ท นคาเร ตโต ท นส นาม ท นบ ตรคนท ท นศ ษย เก าโรงเร ยนเทพม ตรศ กษา ท นก สต าฟ รวม

49 รายงานการเจร ญเต บโตของน กเร ยน อน บาล,ประถมศ กษาและม ธยมศ กษา ประจาป การศ กษา2556 ช น จานวน นร จานวน นรท ช งน าหน ก ส วนส งตามเกณฑ อาย น าหน กตามเกณฑ อาย ท งหมด ว ดส วนส ง (ส วนส งตามเกณฑ ) (น าหน กตามเกณฑ ) ชาย หญ ง รวม ร อยละ ชาย หญ ง รวม ร อยละ ชาย หญ ง รวม ร อยละ อ อ อ รวม ป ป ป ป ป ป รวม ม ม ม ม ม รวม ท งหมด 4,385 2,351 2,034 4, ,944 1,712 3, ,807 1,628 3, หมายเหต การหาค าร อยละของน กเร ยนท ได ร บการประเม นภาวะการเจร ญเต บโต 100 การหาค าร อยละของน กเร ยนท ม ส วนส งตามเกณฑ อาย อย ในเกณฑ ด การหาค าร อยละของน กเร ยนท ม น าหน กตามเกณฑ ส วนส งอย ในเกณฑ ด 78.34

50 รายงานสถ ต การใช ห องพยาบาลของน กเร ยน และบ คลากรทางการศ กษา โรงเร ยนเทพม ตร ศ กษา ประจาป การศ กษา 2556 ผ ใช บร การ ภาคเร ยนท 1/2556 ภาคเร ยนท 2/2556 ค ดเป น เม.ย.56 พ.ค. 56 ม.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.56 ก.พ.56 ม.ค.56 รวม ร อยละ นกเร ยนประถมศ กษา ,385 1,270 1,227 1, , ,151 1,299 11, นกเร ยนม ธยมศ กษา , คร นกการภารโรง ผ ปกครอง รวม 708 1,154 2,257 2,080 2,168 1, , ,804 2,070 17, แผนภ ม วงกลม แสดงสถ ต การใช ห องพยาบาลของน กเร ยน และบ คลากรทางการศ กษา โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา ประจาป การศ กษา 2556

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด

ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 7 อ านเอาเร อง (อ านในใจ)

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แบบท 2 เคร อข ายท 8 บ ญช โรงเร ยนท เข าร วมแข งข นงานศ ลปะห ตกรรมน กเร ยน ป 2555 กล มการศ กษาปฐมว ย

แบบท 2 เคร อข ายท 8 บ ญช โรงเร ยนท เข าร วมแข งข นงานศ ลปะห ตกรรมน กเร ยน ป 2555 กล มการศ กษาปฐมว ย กล มการศ กษาปฐมว ย แบบท 2 1 การเล าน ทานประกอบส อ ปฐมว ย น คมสร างตนเองร ตภ ม 2 การป นด นน าม น ปฐมว ย บ านท ามะปราง 3 การสร างภาพด วยการ ฉ ก ต ด ปะ กระดาษ ปฐมว ย บ านก าแพงเพชร กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย

More information

ว นท 14 ต ลาคม 2557 ระด บปฐมว ย

ว นท 14 ต ลาคม 2557 ระด บปฐมว ย ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาร อยเอ ด เขต 1 ณ โรงเร ยนอน บาลร อยเอ ด --------------------------------------------------

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ก าหนดการ สถานศ กษา ตลอดจนบ คคลส าค ญข นบนเวท

ก าหนดการ สถานศ กษา ตลอดจนบ คคลส าค ญข นบนเวท ก าหนดการ พ ธ เป ดการแข งข นท กษะทางว ชาการ (ระด บกล มภาคกลาง) คร งท 11 ระด บกล มจ งหว ดการศ กษาท องถ นท 1, 2, 4 และ 5 ประจ าป 2558 เม องโอ งว ชาการ 58 ว นท 17 ม ถ นายน 2558 ณ โรงย มเนเซ ยม 4,000ท น งจ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน โรงเร ยน...ต งอย เลขท...ซอย...ถนน... อ าเภอ...จ งหว ด...รห สไปรษณ ย...โทรศ พท... โทรสาร...รายงานต

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557 จ นทร 4011309 ฟ ส กส พ นฐาน 3(3-0) อ.ธ ญญาว /ว ทยาการคอม (54) อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 3571201 หล กการม คค เทศก 3(3-2) ภาษาอ งกฤษ (54) อ.กานต ชนก ดาบสมเด จ GEM5101 ภาษาอ งกฤษสาหร บน กศ กษาระด

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

กรอบการดาเน นงาน ประกวดรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาป 2556

กรอบการดาเน นงาน ประกวดรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาป 2556 กรอบการดาเน นงาน ประกวดรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาป 2556 ข นตอน เหน อ ตะว นออก เฉ ยงเหน อ กลาง - ตะว นออก ใต 1 การประกวด จ.เพชรบ รณ จ.นครพนม- จ.เพชรบ ร ระด บภ ม ภาค ม กดาหาร 490 ราย 450 ราย

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ว นพ ธ ว นท 1 เด อนต ลาคม พ.ศ. 2557

ว นพ ธ ว นท 1 เด อนต ลาคม พ.ศ. 2557 ตารางศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนคร งท 64 ป การศ กษา 2557 (ฉบ บสมบ รณ ) ว นพ ธ ว นท 1 เด อนต ลาคม พ.ศ. 2557 ท กล มสาระการเร ยนร 1 กล มการศ กษาปฐมว ย การเล าน ทาน ปฐมว ย ห อง 1 (อาคาร 5) ประกอบท าทาง 2 กล มการศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ช อเร อง/ช อนว ตกรรม/ช อโครงงาน/ ผลการ ช อ-สก ลน กเร ยน น กศ กษา

ช อเร อง/ช อนว ตกรรม/ช อโครงงาน/ ผลการ ช อ-สก ลน กเร ยน น กศ กษา ล าด ผลการ ว ตถ ประสงค 1. 1. นางสาวฉว วงศ เพ ชรช กหาญ 2. นางสาวณธ ชา นาว กช ว น 3. นางสาวอ จฉรา พวงสว สด 2. 1. นางสาวนฤมล ทองเล ศ 2. นางสาววาสนา น อยลา 3. นางสาวอ สร ย ด วงแพง โครงการผล ตส อการเร ยนการสอนเร

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา การงานและพ นฐานอาช พ 2 รห สว ชา ง 22101 จ านวน 1.0 หน วย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา การงานและพ นฐานอาช พ 2 รห สว ชา ง 22101 จ านวน 1.0 หน วย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา การงานและพ นฐานอาช พ 2 รห สว ชา ง 221 จ านวน 1.0 หน วย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 ผ สอน นางประภาณ เฉยไสย, นางอ นทร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน โรงเร ยนบางล ว ทยา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 9 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ LOGO 1) การบร หารจ ดการระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน โรงเร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ตารางเร ยนน กศ กษาหล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หม เร ยน บร หาร14 จานวน 26 คน อาจารย ท ปร กษา: อาจารย ดร.ธ รว ธ ธาดาต

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ อ ตล กษณ ว ตถ ประสงค ปร ชญา : ส งเสร มการว จ ยเพ อพ ฒนาคน พ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ปณ ธาน : ม งส ความเป

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information