รายงานการประช มคณะกรรมการพ จารณาความเหมาะสมการนาเทคโนโลย สารสนเทศมาประย กต ใช คร งท 1/2556 ว นพ ธท 20 ก มภาพ นธ ๒๕๕6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการประช มคณะกรรมการพ จารณาความเหมาะสมการนาเทคโนโลย สารสนเทศมาประย กต ใช คร งท 1/2556 ว นพ ธท 20 ก มภาพ นธ ๒๕๕6"

Transcription

1 รายงานการประช มคณะกรรมการพ จารณาความเหมาะสมการนาเทคโนโลย สารสนเทศมาประย กต ใช คร งท /๒๕๕6 ว นพ ธท 20 ก มภาพ นธ ๒๕๕6 ณ ห องประช มโสดสถ ตย ช น 5 ศาลาว าการกร งเทพมหานคร ผ มาประช ม ๑. นางร ชน วรรณ อ ศวธ ตานนท ผ อานวยการสาน กย ทธศาสตร และประเม นผล ประธานกรรมการ ๒. นางก นยาร ตน รอดประเสร ฐ รองผ อานวยการสาน กย ทธศาสตร และประเม นผล รองประธานกรรมการ ผ บร หารเทคโนโลย สารสนเทศระด บส ง (CIO) ๓. นายส เมธ ว ชระช ยส รพล ผ ทรงค ณว ฒ กรรมการ ๔. นางสาวเปรมจ ตต เลาหพ บ ลย ก ล ผ อานวยการกองควบค มระบบคอมพ วเตอร สยป. กรรมการ ๕. นายพ ระพงศ ศ ร เกษม ผ อานวยการกองสารสนเทศภ ม ศาสตร สยป. กรรมการ ๖. นายอณ ศร พ มพวง ผ อานวยการกองบร การระบบคอมพ วเตอร สยป. กรรมการ ๗. นางมาล ภ รมย จ ตต ผ อานวยการกองพ ฒนาระบบงานคอมพ วเตอร สยป. กรรมการและเลขาน การ ๘. นายประสพส ข พ มพโกว ท ห วหน าฝ ายแผนงาน กรรมการและผ ช วยเลขาน การ กองพ ฒนาระบบงานคอมพ วเตอร สยป. ผ ไม มาประช ม (ต ดราชการ) นายพ ระพงษ สายเช อ รองปล ดกร งเทพมหานคร กรรมการท ปร กษา ผ เข าร วมประช ม สาน กปล ดกร งเทพมหานคร. นางสาวกมลพร แย มเย อน น กประชาส มพ นธ ชานาญการ กองประชาส มพ นธ สาน กการแพทย 2. นางสาวก ต ยา พ น ตภ วดล พยาบาลว ชาช พชานาญการพ เศษ ห วหน าฝ ายว ชาการ โรงพยาบาลส ร นธร 3. นางสาวป ญส น โตบ ณฑ ต น กว ชาการคอมพ วเตอร ปฏ บ ต การ ฝ ายว ชาการ โรงพยาบาลส ร นธร 4. นางสาวอภ สน นท โคกกระเท ยม เจ าพน กงานเวชสถ ต ฝ ายว ชาการ โรงพยาบาลส ร นธร สาน กจราจรและขนส ง 5. นางเคร อฟ า บ ญดวง น กว ชาการคอมพ วเตอร ชานาญการ กองนโยบายและแผนงาน 6. นางสาวอ ไรวรรณ เท ยมเม อง น กว ชาการคอมพ วเตอร ชานาญการ กองนโยบายและแผนงาน สาน กงานตรวจสอบภายใน 7. ว าท ร อยตร อรรณพ ส มพ นธวรบ ตร น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการ กล มพ ฒนางานตรวจสอบภายใน สาน กเทศก จ 8. นางศ ร ร ตน ส งข ส วรรณ น กว เคราะห นโยบายและแผนชานาญการพ เศษ ห วหน ากล มงานแผนงานและสารสนเทศ กองนโยบายและแผนงาน 9. นางอ บลวรรณ จ กรช ยเจร ญ เจ าหน าท ระบบงานคอมพ วเตอร ชานาญการ กองนโยบายและแผนงาน เร มประช มเวลา 09.3๐ น. ระเบ ยบวาระท ๑ เร องท ประธานแจ งให ทราบ ไม ม

2 - 2 - ระเบ ยบวาระท ๒ ร บรองรายงานการประช ม ฝ ายเลขาน การม หน งส อท กท 0507/750 ลงว นท 20 ธ นวาคม 2555 จ ดส งรายงาน การประช มคณะกรรมการพ จารณาความเหมาะสมการนาเทคโนโลย สารสนเทศมาประย กต ใช คร งท 9/2555 เม อว นศ กร ท 7 พฤศจ กายน ๒๕๕5 ให คณะกรรมการฯ พ จารณา ปรากฏว าไม ม ผ ขอแก ไขรายงานการประช มด งกล าว มต ท ประช ม ร บรองรายงานการประช ม คร งท 9/2555 เม อว นศ กร ท 7 พฤศจ กายน ๒๕๕5 ระเบ ยบวาระท ๓ เร องเพ อทราบ สร ปสถานภาพการดาเน นการของคณะกรรมการฯ ในป งบประมาณ 2556 กรรมการและผ ช วยเลขาน การแจ งว า ฝ ายเลขาน การได จ ดทาสร ปสถานภาพการดาเน นการ ของคณะกรรมการฯ ในป งบประมาณ 2556 โดยสร ปม เร องท ขอร บความเห นชอบจากคณะกรรมการฯ จานวน 34 เร อง เป นเร องท เป นไปตามแนวทางและหล กเกณฑ การจ ดหา จานวน 6 เร อง เร องท ผ านความเห นชอบ จานวน 5 เร อง ส งค นเร อง จานวน เร อง เป นเร องท ไม ต องเข าร บการพ จารณา (อย นอกเหน อขอบเขตอานาจหน าท ) ฝ ายเลขาฯ ม หน งส อแจ งกล บหน วยงาน จานวน 5 เร อง เป นเร องท อย ระหว างดาเน นการ จานวน 4 เร อง นาเสนอคณะกรรมการฯ พ จารณาคร งน จานวน 5 เร อง รอพ จารณาปร บปร งร างแนวทางและหล กเกณฑ ใหม ตามท ปล ดกร งเทพมหานครส งการ จานวน เร อง ซ งได จ ดประช ม 4 กองด านเทคโนโลย สารสนเทศแล วรอสร ปภาพรวมเพ อนาเสนอคณะกรรมการฯ และรอสร ปเสนอคณะกรรมการฯ พ จารณาในการประช มคร งต อไป จานวน 8 เร อง มต ท ประช ม ร บทราบ ระเบ ยบวาระท 4 เร องพ จารณา 4. ขอความเห นชอบดาเน นการโครงการเผยแพร ข าวสารของกร งเทพมหานครทางเว บไซต กรรมการและผ ช วยเลขาน การแจ งว า กองประชาส มพ นธ สาน กปล ดกร งเทพมหานคร ขอความเห นชอบดาเน นการโครงการเผยแพร ข าวสารของกร งเทพมหานครทางเว บไซต เป นภาษาอ งกฤษ เป นเง น 500,000.- บาท โดยขอใช เง นงบประมาณป 2556 เพ อดาเน นการ โดยม รายละเอ ยดของการดาเน นการ ด งน รายการ ราคา. จ ดทาหน า Web Page ข าวภาคภาษาอ งกฤษข นบนเว บไซต พร อมโครงสร าง 50,000 ของ Web Page ข าวภาคภาษาอ งกฤษ ประกอบด วย - เมน หล กเข าส Web Page ข าวภาคภาษาอ งกฤษ - ระบบ Hot News - ระบบส บค นข าว - ระบบสถ ต ข าวตามจานวนผ อ าน - ระบบเผยแพร เน อหาข าวผ านทางเคร อข ายส งคมออนไลน เช น Facebook และ Twitter เป นต น - ข อม ลอ น ๆ ท เก ยวข อง 2. จ ดทาเน อหาข าวภาษาอ งกฤษ เผยแพร ทางเว บไซต ประกอบด วย 350,000 - ค ดเล อกข าวเด นประจาว นจากข าวประชาส มพ นธ แปลเป นภาษาอ งกฤษ ไม น อยกว า 5 ข าว/ว น เพ อเผยแพร ในเว บไซต พร อมภาพข าวและก จกรรมท เก ยวข อง - ด แลการทางานของ หน าภาคข าวภาษาอ งกฤษ เป นเวลา 8 เด อน รวมเป นเง นท งส น 500,000

3 - 3 - โดยม ว ตถ ประสงค ของการจ ดหา เพ อให ข าวสารของกร งเทพมหานครเข าถ งกล มเป าหมาย ท งชาวไทยและชาวต างชาต เป นการเผยแพร ข อม ลข าวสารตามนโยบายและภารก จของกร งเทพมหานครให ชาวไทย และชาวต างประเทศได ร บทราบ เข าใจบทบาทหน าท และความเคล อนไหวการดาเน นงานของกร งเทพมหานคร ตลอดจนร วมใจก นพ ฒนากร งเทพมหานคร เพ อเสร มสร างภาพล กษณ ท ด ให เก ดข นก บกร งเทพมหานครในสายตา ของชาวต างประเทศ รายละเอ ยดเน อหาเว บไซต ท ม ในป จจ บ น กองประชาส มพ นธ ได เผยแพร ข อม ลข าวสารท เป น ภาษาไทยมาอย างต อเน องทางเว บไซต ภายใต ช อโดเมนเนม ซ งประกอบด วย ข าวสารด านการ บร หาร ข าวสภากร งเทพมหานคร และข าวก จกรรมของหน วยงานท เก ยวข อง โดยเฉล ยประมาณ 5-0 ข าว/ว น เพ อเพ มประส ทธ ภาพการนาเสนอข าวของกร งเทพมหานครจ งได ทาการขยายช องทางการเผยแพร ไปย งกล มเป าหมาย ชาวต างประเทศ โดยจ ดทาข อม ลข าวสารของกร งเทพมหานครเป นภาษาอ งกฤษเผยแพร บนเว บไซต เด มของ กร งเทพมหานครท ดาเน นการอย ในป จจ บ น สาหร บโครงการเผยแพร ข าวสารของกร งเทพมหานครทางเว บไซต เป นภาษาอ งกฤษ ม ขอบเขต การดาเน นการโดยส งเขป ด งน. การจ ดทาหน า Web Page ข าวภาคภาษาอ งกฤษข นบนเว บไซต เด มของกองประชาส มพ นธ พร อมจ ดทาเมน หล กเข าส Web Page ข าวภาคภาษาอ งกฤษ ระบบ Hot News ระบบส บค นข าว ระบบสถ ต ข าวตาม จานวนผ อ าน ระบบเผยแพร เน อหาข าวผ านทางเคร อข ายส งคมออนไลน เช น Facebook และ Twitter และข อม ล ท เก ยวข อง 2. จ ดทาเน อหาข าวภาษาอ งกฤษ โดยค ดเล อกข าวเด นประจาว นจากข าวประชาส มพ นธ แปลเป นภาษาอ งกฤษ ไม น อยกว า 5 ข าว/ว น เพ อเผยแพร ในเว บไซต พร อมภาพข าวและ ก จกรรมท เก ยวข อง 3. ด แลการทางานของ หน าภาคข าวภาษาอ งกฤษเป นเวลา 8 เด อน พร อมจ ดเจ าหน าท ท ม ความเช ยวชาญการแปลข าวภาษาอ งกฤษในการแปลเน อหาข าว โดยตลอดเวลาการ ดาเน นโครงการฯ ผ ร บจ างต องจ ดหาผ ประสานงานพร อมหมายเลขโทรศ พท เพ อประสานงานก บเจ าหน าท ของ กองประชาส มพ นธ อย างต อเน อง ซ งการจ ดทาเว บไซต ภาษาอ งกฤษข นใหม เป นการจ ดหน าเว บเพจเพ มเต มจากหน า เว บไซต ภาษาไทยท ม อย เด ม และกาหนดห วข อในการนาเสนอน อยกว าหน าเว บภาษาไทยตามความจาเป นและ เหมาะสมสอดคล องก บงบประมาณท ได ร บ ฝ ายเลขาน การตรวจสอบแล วพบว า โครงการเผยแพร ข าวสารของกร งเทพมหานคร ทางเว บไซต เป นภาษาอ งกฤษม เป าหมายเพ อให ประชาชนและชาวต างชาต ท ม ความประสงค เข ามาส บค นข อม ลข าวสาร จากกองประชาส มพ นธ กร งเทพมหานคร ได ร บการเผยแพร ข อม ลข าวสารตามนโยบายและภารก จของกร งเทพมหานคร ได อย างถ กต องตรงตามว ตถ ประสงค โดยม ข อม ลเพ อประกอบการพ จารณาของคณะกรรมการฯ ด งน. สถ ต ประชาชนท เข าด เว บไซต ของกองประชาส มพ นธ ย อนหล งระหว างป ป 2554 ป ,606 คน - เด อนก นยายน 255,049 คน (เพ มข นร อยละ 52) - เด อนธ นวาคม 273,690 คน 2. รายละเอ ยดขอบเขตของเน องานในการจ างจ ดทาเว บไซต ภาษาอ งกฤษเปร ยบเท ยบก บ เว บไซต ภาษาไทยท ม อย เด ม ด งน ลาด บ รายละเอ ยด เว บไซต เด ม เว บไซต ใหม ๑ หน าแรก (ก อนเข าหน าหล ก) ไม ม ไม ม ๒ ระบบการน บจานวนผ เย ยมชม เว บไซต ต ดต งไว ท หน าหล กของเว บไซต ต ดต งไว ท หน าหล กภาษาไทย และ หน าภาษาอ งกฤษ

4 - 4 - ลาด บ รายละเอ ยด เว บไซต เด ม เว บไซต ใหม ๓ รองร บภาษาไทย - ภาษาอ งกฤษ ม เฉพาะหน าภาษาไทย สามารถเล อกชมเว บไซต เป น ภาษาไทย หร อภาษาอ งกฤษ ๔ ร ปแบบเว บไซต เป นร ปแบบท วไป ม เน อหา ภาพประกอบ และว ด โอ ซ งกองประชาส มพ นธ เป น ผ ออกแบบและจ ดทาเอง และสามารถ ปร บปร งแก ไขเองได ๕ ระบบบร หารจ ดการข อม ล ๑. ระบบจ ดการข าวประชาส มพ นธ ภาพประกอบ และว ด โอคล ป ๒. ระบบผ ด แลระบบ ๓. ระบบค นหาข าว ๔. ระบบการ Link ก บเว บไซต อ น ๕. ระบบการดาวน โหลดข อม ล ๖. ข าวประชาส มพ นธ ป จจ บ นกองประชาส มพ นธ เผยแพร ข าว ภาษาไทยท ผล ตข นเองอย างต อเน อง ประกอบด วย ข าวผ บร หาร ข าวสภา กทม. และข าวก จกรรมของหน วยงาน ท เก ยวข องโดยเฉล ยประมาณ 5-0 ข าว/ว น โดยกองประชาส มพ นธ เป น ผ ดาเน นการปร บปร งเองท งหมด ร ปแบบเน อหา ย งคงเป นร ปแบบเด ม แต ม หน าภาษาอ งกฤษเพ มเต มเข ามา โดยกองประชาส มพ นธ สามารถ ปร บปร งและแก ไขได ๑. ย งคงให ม ระบบบร หารจ ดการ ข อม ลเช นเด มท งหน าภาษาไทย และ ภาษาอ งกฤษ โดยกองประชาส มพ นธ สามารถปร บปร งและแก ไขด วยต วเองได ๒. การจ ดการในส วนหน าภาษาอ งกฤษ ให ผ ร บจ างเป นผ ปร บปร ง ภายใต การ กาก บของกองประชาส มพ นธ ๑. ส วนภาษาไทย กองประชาส มพ นธ เป นผ จ ดการท งหมด ๒. ส วนภาษาอ งกฤษ ผ ร บจ างเป น ผ ดาเน นการจ ดทาข อม ลข าวสารเป น ภาษาอ งกฤษ เผยแพร บนเว บไซต เด ม ของกองประชาส มพ นธ ท ดาเน นการ อย ป จจ บ น ภายใต โครงการเผยแพร ข าวสารของกร งเทพมหานคร ทางเว บไซต เป นภาษาอ งกฤษ โดยม รายละเอ ยดด งน (๑) การจ ดทาหน า Web Page ข าว ภาคภาษาอ งกฤษข นบนเว บไซต เด ม ของกองประชาส มพ นธ พร อมจ ดทา เมน หล กเข าส Web Page ข าวภาค ภาษาอ งกฤษ ระบบ Hot News ระบบส บค นข าว ระบบสถ ต ข าวตาม จานวนผ อ าน ระบบเผยแพร เน อหา ข าวผ านทางเคร อข ายส งคมออนไลน เช น Facebook และ Twitter และ ข อม ลท เก ยวข อง (๒) จ ดทาเน อหาข าวภาษาอ งกฤษ โดยค ดเล อกข าวเด นประจาว นจากข าว ประชาส มพ นธ แปลเป นภาษาอ งกฤษ ไม น อยกว า 5 ข าว/ว น เพ อเผยแพร ในเว บไซต พร อมภาพข าวและก จกรรมท เก ยวข อง

5 - 5 - ลาด บ รายละเอ ยด เว บไซต เด ม เว บไซต ใหม (๓) ด แลการทางานของเว บไซต หน าภาคข าว ภาษาอ งกฤษเป นเวลา 8 เด อน (๔) จ ดเจ าหน าท ท ม ความเช ยวชาญ การแปลข าวภาษาอ งกฤษในการแปล เน อหาข าว ฝ ายเลขาน การพ จารณาแล วเห นว า การจ ดให ม เว บไซต หน าข าวภาษาอ งกฤษ เพ อรองร บการ ประชาส มพ นธ ต ดตามข อม ลข าวสาร และเผยแพร ข อม ลข าวสารในร ปแบบภาษาอ งกฤษอย างต อเน อง ทาให เก ดความ เข าใจและความร วมม อท ด ระหว างประชาชนชาวไทยและชาวต างชาต ก บกร งเทพมหานคร แต ท งน เน องจากคณะกรรมการฯ ได เคยม ข อเสนอแนะในเร องการจ ดทาเว บไซต ของหน วยงานในการประช ม 4 คร ง ด งน. คร งท 7/2554 ว นท 3 ก นยายน 2554 เห นชอบให กองการต างประเทศ จ ดทา เว บไซต ให บร การและเผยแพร ข อม ลข าวสารของกองการต างประเทศ ระยะเวลา ป ภายในวงเง น 926,000.- บาท 2. คร งท 5/2555 ว นท 5 กรกฎาคม 2555 เห นชอบให กองควบค มระบบคอมพ วเตอร ดาเน นการโครงการพ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพระบบบร หารจ ดการเว บไซต หน วยงานของกร งเทพมหานคร 3. คร งท 6/2555 ว นท 23 ส งหาคม 2555 เห นชอบให สาน กการตลาดกร งเทพมหานคร ดาเน นการพ ฒนาและปร บปร งเว บไซต ของสาน กการตลาด กร งเทพมหานคร ภายในวงเง น 300,000.- บาท โดยในการ ดาเน นการให พ ฒนาระบบให รองร บการใช งานผ านโทรศ พท ท เป น Smart Phone ได 4. คร งท 7/2555 ว นท 26 ก นยายน 2555 เห นชอบให กองน นทนาการ ดาเน นการ โครงการปร บปร งเว บไซต เพ อประชาส มพ นธ และต อนร บการเฉล มฉลองกร งเทพมหานครเม องหน งส อโลก 2556 (Bangkok World Book Capital 203) รายละเอ ยดตามรายงานการประช มท แนบ โดยคณะกรรมการพ จารณาความเหมาะสม การนาเทคโนโลย สารสนเทศมาประย กต ใช ม ข อเสนอแนะหลายประเด น สร ปได ด งน. ควรผนวกเร องการฝ กอบรมบ คลากร เพ อรองร บการด แลเว บไซต ท ต อเน องในป ถ ดไปได 2. เน องจากงบประมาณดาเน นการค อนข างส ง ควรจะม การพ จารณาทบทวนและปร บปร ง เว บไซต เด มท เป นภาษาไทยควบค ไปก บการจ ดทาเว บไซต ภาคภาษาอ งกฤษ เพ อให สอดคล องเหมาะสมก บภารก จงาน ด านการประชาส มพ นธ ท ม มากข นในป จจ บ น โดยเน อหาเว บไซต ท งสองภาษา ควรจ ดทาเน อหาให ตรงก นและ ดาเน นการให แล วเสร จไปพร อม ๆ ก น 3. ควรม ผ เช ยวชาญด านภาษาอ งกฤษท เป นมาตรฐานสากลเป นผ ตรวจสอบหล กการใช ภาษาให ม ความถ กต องท งในเร องของเน อหา คาศ พท ข อความ และไวยากรณ ก อนท จะนาเสนอบนเว บไซต 4. กองประชาส มพ นธ ควรจ ดเจ าหน าท ท ม ความร ความเช ยวชาญด านภาษาอ งกฤษเป นการ เฉพาะเข าร บการถ ายทอดการบร หารจ ดการเว บไซต ภาคภาษาอ งกฤษ เพ อให สามารถด แลเว บไซต ได อย างต อเน อง 5. ควรพ จารณาขอบเขตการปร บปร งงานเว บไซต ให เหมาะสม เม อเปร ยบเท ยบก บขอบเขตการ ดาเน นการของหน วยงานอ น ๆ เช น กองการต างประเทศ กองควบค มระบบคอมพ วเตอร กองน นทนาการ และ สาน กงานตลาดกร งเทพมหานคร เป นต น พร อมท งควรพ จารณากรอบวงเง นให เหมาะสม เน องจากม ระยะเวลา ดาเน นการเพ ยง 8 เด อน ในขณะท หน วยงานต าง ๆ ข างต น ม ระยะเวลาดาเน นการถ ง 2 เด อน จ งขอนาเสนอคณะกรรมการฯ เพ อพ จารณา กรรมการ (นายส เมธฯ) ม ความเห นว างานท จะดาเน นการคร งน เป นหน าท โดยตรงของ กองประชาส มพ นธ ในการจ ดทาเว บไซต ภาคภาษาอ งกฤษเพ มข นอ กหน งช องทาง แต ม ข อส งเกตและข อซ กถาม ด งน. ค าใช จ ายในการจ ดทาเว บเพจภาษาอ งกฤษ ม ราคา 350,000.- บาท แต ม การค ดเล อก ข าวเด นประจาว นจากข าวประชาส มพ นธ แปลเป นภาษาอ งกฤษ จานวนเพ ยง 5-0 ข าว/ว น

6 ผ ใดเป นคนค ดเล อกข าว ว ธ การค ดเล อกทาอย างไร และผ ใดเป นผ ตรวจสอบข าวท เป น ภาคภาษาอ งกฤษ เพราะเป นข าวท เก ยวข องก บกร งเทพมหานคร ผ ท ค ดสรรข าวต องเป นผ ท รอบร ว าจะค ดเล อกข าวใด เพ อนามาแปลเป นข าวภาษาอ งกฤษ และการแปลข าวเป นภาษาอ งกฤษต องม มาตรฐานเน อข าวต องม ค ณภาพเพราะ เป นหน าเป นตาของกร งเทพมหานคร ในการตรวจสอบและว ดผลตามเน อหาต องม มาตรฐานในระด บหน ง 3. เน อหาข าวท แปล เป นข าวส น ๆ หร อข าวเน อหามาก และผ ใดจะเป นผ พ จารณาให นาข าว ลงในเว บไซต ได 4. ขณะน กาล งเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน จ งม ความจาเป นต องใช ภาษาอ งกฤษในการ ปฏ บ ต งานและการจ ดหาคนมาด แลเว บไซต ภาษาอ งกฤษในอนาคต ประธานกรรมการให ความเห นว า ตามโครงการฯ เป นการจ างด แลการทางานของเว บไซต ตาม อาย ส ญญาเท าน น เม อเสร จส นงานบร ษ ทผ ร บจ างก จะต องส งมอบงานด แลเว บไซต ให ก บกองประชาส มพ นธ ทาหน าท ด แล จ ดการต อ แต ม ข อสงส ยว า ผ เช ยวชาญภาษาอ งกฤษจะย งคงดาเน นการร วมก บกองประชาส มพ นธ อย หร อไม ผ ท ค ดข าว เด น 5 ข าว และผ ท แปลภาษาอ งกฤษจะใช บร การของใคร กองประชาส มพ นธ ม ข นตอนการดาเน นการอย างไรให สามารถ นาเสนอข าวบนเว บไซต ได ท นตามกาหนดเวลา เพราะต องเป นผ ค ดสรรข าวเด น 5-0 ข าวต อว น และต องม การแปล เป นภาษาอ งกฤษและต องผ านการตรวจสอบความถ กต องของการใช ภาษา โดยท กข นตอนต องดาเน นการด วยความรวดเร ว ผ แทนหน วยงานช แจงว า เด มม หน าเว บไซต ท เป นภาษาไทยและจะม การพ ฒนาเว บไซต ภาษาอ งกฤษเพ มเต ม ในเบ องต นจะให ผ ร บจ างออกแบบให โดยใช ว ธ อ างอ งจากหน าเว บเด ม เพ อไม ให ม ความแตกต างก น มากเก นไป โดยเน อหาหล กในภาษาไทยจะทาเป นภาษาอ งกฤษด วย และจะปร บเพ มให ม ความเคล อนไหวและม ความ ต อเน อง ส วนข าวท เป นภาษาอ งกฤษน นแม กองประชาส มพ นธ จะม ผ ท สามารถส อสารภาษาอ งกฤษได แต ไม ม ความ เช ยวชาญทางภาษามากเพ ยงพอท จะแปลภาษาอ งกฤษได อย างถ กต องตามมาตรฐานได ในท นท ท นใด จ งจะใช ว ธ การจ าง เช ยวชาญทางภาษาอ งกฤษมาทาการแปล และกองประชาส มพ นธ จะท าหน าท ค ดเล อกข าวและช วยตรวจสอบด วยอ กทาง หน ง โดยในป 2556 น จะใช บร การของบร ษ ทเอกชนผ ร บจ างแปล ดาเน นการในช วง 8 เด อน โดยจะม การจ างบร หาร เว บไซต ด วย ซ งเด มจะเป นการจ างท งป แต ได ม การสอบถามตามผ ร บจ างต าง ๆ พบว าค าแปลข าวจะม ราคาแพงมาก บร ษ ทค ดค าแปลข าวในอ ตราหน าละ,000 บาท ทาให ไม สามารถดาเน นการได ในระยะเวลา ป จ งขอดาเน นการ โครงการเฉพาะในช วงเวลาท เหล ออย 8 เด อน และจะของบประมาณเพ อจะได ม การเตร ยมการสาหร บป ต อ ๆ ไป สาหร บ เว บไซต ภาษาไทย เจ าหน าท ของกองฯ จะบร หารจ ดการและด แลปร บปร งเว บไซต ด วยตนเองอย างต อเน อง โดยปกต แต ละว นจะม ข าวนาเสนอจานวนประมาณ 5-0 ข าวท กว น กรรมการ (นายอณ ศรฯ) สอบถามเพ มเต มถ งล กษณะข าวท นาเสนอว าเป นแบบใด เป นข าวสาร เก ยวก บเม องกร งเทพมหานคร หร อข าวสารเก ยวก บองค กรกร งเทพมหานคร และม ว ธ บร หารจ ดการภายหล งจากการส ง มอบงานจ ดทาเว บไซต แล วอย างไร ผ แทนหน วยงานช แจงว า ข าวท นาเสนอหล ก จะเป นข าวของผ บร หาร สภากร งเทพมหานคร และข าวนโยบายต าง ๆ รองประธานกรรมการสอบถามว า หน วยงานม ว ธ การหร อมาตรการตรวจร บงานอย างไร ผ แทนหน วยงานช แจงว า เป นการตรวจร บงานตามท กาหนดไว ใน TOR โดยจะม เจ าหน าท ของ หน วยงานกาก บควบค มด วย หากม ป ญหาจะให บร ษ ทร บแก ไขท นท กรรมการ (นายพ ระพงษ ฯ) สอบถามว า ประเด นข าวม มากมายหลายเร อง ในส วนของข าวเด น อาจนามาทาเป นข าวภาษาอ งกฤษ ส วนข าวท เหล อจะจ ดสรรอย างไร และม ข อควรระว ง ค อ กรณ เป นข าวของสาน ก สาน กงานเขต หร อหน วยงานภายในกร งเทพมหานคร ต องระว งการนาเสนอข าวเหม อนก น ซ งอาจจะซ าก น หร ออาจจะ เก ดความข ดแย งก นได และให ข อเสนอแนะว า ในการจ ดทาข าวควรได ม การแยกประเภทข าวเพ อจ ดทาเป นฐานข อม ล ไว ด วย เพ อประโยชน ของการกล บไปย อนด ข าวย อนหล งท เก ยวข องในอด ตได ท สาค ญค อ ในการจ ดทา Website ต องให สามารถเช อมโยงแลกเปล ยนข อม ลก บ Website กลางของกร งเทพมหานครได และควรต องม ระบบประเม นผลการเข า เย ยมชมเว บไซต ท จ ดทาไว เพ อพ จารณาความเหมาะสมและใช เป นข อม ลประกอบการดาเน นการในป ต อไป

7 - 7 - ผ แทนหน วยงานช แจงว า จะเล อกข าวเด นมาเผยแพร ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ ส วนข าว ท เหล อจะจ ดทาเป นภาษาไทยแทน และล กษณะของการทาข าวของกองประชาส มพ นธ โดยหล กการข าวท มาจาก หน วยงานกร งเทพมหานครจะใช เน อหาของหน วยงานเป นหล ก ข าวท เข ยนประเด นจะไม ต างก น แต อาจจะม เน อหาเพ มเต ม และจ ดทาเป นภาพรวมมากกว าโดยประเด นหล กข อม ลจะได จากหน วยงานหร อสถานท เก ยวข องท ไปทาข าวล วงหน า ประธานกรรมการสร ปและให ข อค ดเห นว า เน องจากป แรกเป นการจ างบร ษ ทออกแบบ เว บไซต แปลข าว และบาร งร กษาระบบไปพร อมก น ส วนป ท 2 เป นการจ างบร ษ ทแปลข าวเช นเด ม แต การบาร งร กษา เป นหน าท ของเจ าหน าท ของกองประชาส มพ นธ ดาเน นการเอง ส วนในระยะยาวควรม การฝ กอบรมบ คลากรของหน วยงาน ในการแปลข าว การเข ยนข าว และการเป นน กข าว เพ อเป นการลดงบประมาณในการจ างบ คลากรของบร ษ ท และควรม การบร หารจ ดการข าวให ม ความรวดเร ว ท นเหต การณ มากข น รองประธานกรรมการแจ งว า มต ท ประช มคณะกรรมการฯ คร งท 5/2555 เม อว นท มอบหมายให กองควบค มระบบคอมพ วเตอร จ ดทามาตรฐานเก ยวก บเว บไซต ของกร งเทพมหานคร ท งส วนกลางและ ของหน วยงาน เน องจากม บางส วนท ซ าซ อนก น และป จจ บ นกระทรวงไอซ ท ได ออกมาตรฐานในการจ ดการเว บไซต แล ว จ งขอให กองควบค มระบบคอมพ วเตอร กล บไปศ กษาการจ ดการเว บไซต ของกระทรวงไอซ ท เพ อนาเสนอคณะกรรมการ พ จารณา และใช เป นแนวทางในการจ ดทาหร อบร หารจ ดการเว บไซต ต อไป มต ท ประช ม. เห นชอบให กองประชาส มพ นธ สาน กปล ดกร งเทพมหานคร ดาเน นการโครงการเผยแพร ข าวสารของกร งเทพมหานครทางเว บไซต เป นภาษาอ งกฤษตามท เสนอ โดยให นาข อส งเกตและข อเสนอแนะของ คณะกรรมการฯ ไปพ จาณาดาเน นการต อไป 2. มอบหมายให กองควบค มระบบคอมพ วเตอร จ ดทาแนวทางในการจ ดทาและบร หาร เว บไซต ของหน วยงานในส งก ดกร งเทพมหานคร นาเสนอคณะกรรมการฯ พ จารณา โดยศ กษามาตรฐานของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและลการส อสารประกอบการดาเน นการ 4.2 ขอความเห นชอบจ ดหาระบบจ ดเก บเอกสารเวชระเบ ยนอ เล กทรอน กส ผ ป วยใน พร อมอ ปกรณ โรงพยาบาลส ร นธร กรรมการและผ ช วยเลขาน การแจ งว า กองว ชาการ สาน กการแพทย ขอความเห นชอบจ ดหา ระบบจ ดเก บเอกสารเวชระเบ ยนอ เล กทรอน กส ผ ป วยในพร อมอ ปกรณ โรงพยาบาลส ร นธร ภายในวงเง น,987,000.- บาท โดยใช เง นงบประมาณป 2556 เพ อดาเน นการ โดยม ขอบเขตการจ ดหา ด งน ลาด บ รายการ จานวน ราคาต อหน วย ราคารวม รายการ ท พ จารณา โปรแกรมจ ดเก บและส บค นเอกสาร 50 Concurrences User ช ด 600, ,000 2 เคร องคอมพ วเตอร แม ข าย เคร อง 20,000 20,000 3 อ ปกรณ สาหร บจ ดเก บข อม ลแบบภายนอก เคร อง 58,000 58,000 4 เคร องสารองกระแสไฟฟ าสาหร บเคร องแม ข าย เคร อง 5,000 5,000-5 เคร องคอมพ วเตอร สาหร บสาน กงาน พร อมโปรแกรม 3 เคร อง 30,000 90,000 ระบบปฏ บ ต การ ส ทธ การใช งาน 6 เคร องสารองไฟฟ าสาหร บเคร องคอมพ วเตอร สาน กงาน 3 เคร อง 4,000 2,000-7 เคร องสแกนเอกสารอ เล กทรอน กส ความเร วส งขนาดขนาด A3 3 เคร อง 250, ,000 รวมเป นเง น,635,000 ภาษ ม ลค าเพ ม 7 % 4,450 ราคารวม,749,450 รวมจานวนเง นท พ จารณา,73,260

8 - 8 - ว ตถ ประสงค การจ ดหาระบบจ ดเก บเอกสารเวชระเบ ยนอ เล กทรอน กส ผ ป วยในพร อมอ ปกรณ ของโรงพยาบาลส ร นธร เพ อใช ในการส บค นและเร ยกใช งานข อม ลเวชระเบ ยนผ านระบบเคร อข ายของโรงพยาบาล ช วยให การจ ดเก บข อม ลผ ป วย การเข าถ งข อม ลผ ป วย รวมท งการประมวลผลข อม ลและออกรายงานสถ ต ต าง ๆ ม ประส ทธ ภาพ สะดวก รวดเร วมากข น โดยแบ งระบบเป น 2 ส วน ค อ. ระบบจ ดเก บเอกสารเวชระเบ ยนอ เล กทรอน กส ผ ป วยใน ประกอบด วย ) ระบบสแกนจ ดเก บเอกสารเวชระเบ ยนอ เล กทรอน กส ผ ป วยใน 2) ระบบส บค น เอกสารเวชระเบ ยนผ ป วยในสาหร บแพทย ผ ใช งาน 3) ระบบการย มค นแฟ มเพ อเข าถ งภาพเอกสารทางการแพทย 4) ระบบบร หารจ ดการ User Profile ของผ ใช งาน 2. ระบบการเช อมต อการใช งานก บระบบบร หารโรงพยาบาล HIS (Hospital Information System) เข าก บระบบจ ดเก บเอกสารเวชระเบ ยนผ ป วยในอ เล กทรอน กส โดยตามปกต ของแฟ ม เวชระเบ ยนในโรงพยาบาล จานวน แฟ ม จะต องม องค ประกอบของข อม ล ท สาค ญ ได แก ช อ นามสก ล หมายเลข HN. (Hospital Number) หมายเลข AN. (Admission Number) และหมายเลขบ ตรประจาต วประชาชน โดยม ข นตอนการสแกนเอกสารเข าส ระบบ ตามแผนภ ม ท แนบในวาระการประช ม สาหร บผ ป วยนอก ม การจ ดเก บข อม ลท เป นป จจ บ นเข าส ระบบบร หารโรงพยาบาล (HIS : Hospital Information System) ท ม อย แล ว สาหร บสถานภาพจานวนผ ป วยและเอกสารของโรงพยาบาลส ร นธร ม ด งน. จานวนผ ป วยในของโรงพยาบาลส ร นธร เฉล ย 8,477 รายต อป จานวนแฟ มประว ต ผ ป วย ใน ม มากกว า 30,000 แฟ ม โดยเฉล ยจานวนเอกสารและเอกสารไม น อยกว า 6,000,000 หน า 2. สถ ต ผ ป วยท เข าร บการร กษาของโรงพยาบาลส ร นธร ป งบประมาณ ผ ป วยนอก (คร ง) ผ ป วยใน (ราย) ,868 7, ,777 8, ,33 8, ,886 8,555 ขอบเขตการดาเน นการ ประกอบด วย. ระบบต องสามารถรองร บข อม ลเวชระเบ ยนในร ปแบบเอกสารอ เล กทรอน กส แบบไม จาก ดปร มาณของข อม ลท นาเข าระบบเวชระเบ ยน 2. ระบบเวชระเบ ยนอ เล กทรอน กส ท พ ฒนาจะต องใช งานร วมก บระบบบร หารงาน โรงพยาบาลได เพ อความสะดวกของผ ใช งาน 3. ช วยลดกระบวนการส บค นเวชระเบ ยนจากห องบ ตร และการเด นเอกสารจากหน วยงาน ไปย งห องตรวจ ฝ ายเลขาน การได ตรวจสอบและรวบรวมข อม ลท เก ยวข องเพ อประกอบการพ จารณาของ คณะกรรมการฯ ด งน. โครงสร างของระบบเป นไปตามแผนภาพระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ของโรงพยาบาล ท แนบ 2. การจ ดทาระบบจ ดเก บเอกสารเวชระเบ ยนอ เล กทรอน กส ผ ป วยใน เพ อความสะดวก ในการจ ดเก บ เข าถ ง ส บค นและเร ยกใช งานข อม ลเวชระเบ ยนและสามารถประมวลผลข อม ลและออกรายงานสถ ต ต าง ๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ

9 ค ณสมบ ต ของระบบจ ดเก บเอกสารเวชระเบ ยนอ เล กทรอน กส ผ ป วยในท ขอจ ดหา ม ด งน ) การบร หารจ ดการกล มของผ ใช งาน และกาหนดส ทธ การใช งานท ต างก นได ท งผ ด แลระบบ ผ ใช งานท วไป และผ ย มเอกสาร 2) กาหนดหมวดหม และประเภทของเอกสารตามท โรงพยาบาลกาหนดได 3) กาหนดประเภทการพ มพ เอกสารเวชระเบ ยน ได ท งแบบการพ มพ เอกสารปกต ไม ม ลายน า และการพ มพ เอกสารกรณ การขอสาเนา เม อส งพ มพ ข อม ลจากระบบจะต องม ลายน าของโรงพยาบาลด วยท กคร ง 4) ระบบห องเวชระเบ ยนอ เล กทรอน กส ต องสามารถเช อมการทางานร วมก บระบบ สารสนเทศของโรงพยาบาล (HIS) ได 4. ค ณสมบ ต เคร องคอมพ วเตอร แม ข าย ในการรองร บระบบจ ดเก บเอกสารเวชระเบ ยน อ เล กทรอน กส พร อมเคร องสแกนเอกสารท ขอจ ดหา ) ระบบจ ดเก บเอกสารเวชระเบ ยนอ เล กทรอน กส ในการทางานของระบบม การ ออกแบบฐานข อม ลท ต างจากระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล และม ขนาดข อม ลท ใหญ มาก จ งไม สามารถใช เคร อง คอมพ วเตอร แม ข ายร วมก บเคร องของระบบสารสนเทศโรงพยาบาลได ล กษณะข อม ลม ด งน - ระบบโรงพยาบาลเก บข อม ลในล กษณะของ Data Text และเก บข อม ลภาพ ล กษณะของภาพแบบ.jpg,.bmp และ.tiff - ระบบจ ดเก บเอกสารเวชระเบ ยนอ เล กทรอน กส ผ ป วยในของโรงพยาบาล จะต อง จ ดการภาพเวชระเบ ยนได ไม น อยกว า 6,000,000 ภาพ สาหร บการเร มต นเก บภาพเข าระบบ และม การเพ มข นต อป ของภาพได ไม น อยกว า,000,000 ภาพเป นอย างน อย 2) เคร องสแกนเอกสารอ เล กทรอน กส ความเร วส ง จานวน 3 เคร อง ม ความเร ว ในการสแกนเอกสารหน าเด ยวไม น อยกว า 75 แผ นต อนาท และสแกนสองหน าไม น อยกว า 50 แผ นต อนาท และสามารถ สแกนเอกสารได ท งกระดาษ A4 และ A3 ได ม ล กษณะการทางานของแต ละเคร อง ด งน - เคร องสแกนต วท ทาหน าท สแกนผ ป วยใหม ท เข ามาร บการร กษาท งหมดท เก ดข นระหว างว น - เคร องสแกนต วท 2 ทาหน าท สแกนแฟ มเก าของผ ป วยในท งหมด - เคร องสแกนต วท 3 ทาหน าท สน บสน น เคร องสแกนต วท และเคร องสแกน ต วท 2 ในการสแกนแฟ มประว ต ผ ป วยในท งหมดท งแฟ มเก าและแฟ มใหม ฝ ายเลขาน การพ จารณาแล วเห นว า การนาระบบจ ดเก บและส บค นเอกสารอ เล กทรอน กส มาใช ในการจ ดเก บแฟ มเวชระเบ ยน เป นการลดระยะเวลาในการเข าถ งเอกสาร เพ มประส ทธ ภาพในการให บร การ ประชาชน ประกอบก บคณะกรรมการฯ ได เคยพ จารณาให ความเห นชอบในการจ ดหาระบบเวชระเบ ยนอ เล กทรอน กส ของโรงพยาบาลราชพ พ ฒน ในการประช มคร งท 4/2554 เม อว นท 2 ม ถ นายน 2554 จ งเห นควรสน บสน นให กองว ชาการ สาน กการแพทย จ ดหาระบบจ ดเก บเอกสารเวชระเบ ยนอ เล กทรอน กส ผ ป วยในพร อมอ ปกรณ ของ โรงพยาบาลส ร นธรตามท เสนอ โดยโรงพยาบาลส ร นธรต องม การพ จารณากาหนดแผนการนาเข าข อม ลเด มให แล วเสร จ โดยเร วและกาหนดภารก จการนาเข าเอกสารใหม ให อย ในกระบวนการปฏ บ ต งานประจาว น เพ อให ข อม ลม ความสมบ รณ และเป นป จจ บ นโดยเร วท ส ด ท ประช มพ จารณาร วมก นแล ว เห นชอบในหล กการให กองว ชาการ สาน กการแพทย จ ดหา ระบบจ ดเก บเอกสารเวชระเบ ยนอ เล กทรอน กส ผ ป วยในพร อมอ ปกรณ โรงพยาบาลส ร นธร ตามท เสนอ แต จากมต ท ประช ม คณะกรรมการฯ คร งท 4/2554 เม อว นท 2 ม ถ นายน 2554 เห นชอบให กล มงานเวชระเบ ยน โรงพยาบาลราชพ พ ฒน จ ดหาระบบเวชระเบ ยนอ เล กทรอน กส เพ อรองร บงานในล กษณะเด ยวก นก บท ได นาเสนอขอความเห นชอบจ ดหาของ โรงพยาบาลส ร นธรในคร งน แต ท งน เพ อให เก ดความช ดเจนและคณะกรรมการฯ ม ข อม ลประกอบการพ จารณา ได อย างครบถ วนสมบ รณ มากข น เห นควรให ฝ ายเลขาน การประสานงานก บผ แทนกองว ชาการ สาน กการแพทย เข าไปต ดตามผลการทางานของโรงพยาบาลราชพ พ ฒน และสร ปผลเพ อนาเสนอคณะกรรมการฯ พ จารณาใหม อ กคร ง

10 - 0 - มต ท ประช ม เห นชอบในหล กการให กองว ชาการ สาน กการแพทย จ ดหาระบบจ ดเก บเอกสาร เวชระเบ ยนอ เล กทรอน กส ผ ป วยในพร อมอ ปกรณ โรงพยาบาลส ร นธร ตามท เสนอ แต ท งน เพ อให เก ดความช ดเจน และคณะกรรมการฯ ม ข อม ลประกอบการพ จารณาได อย างครบถ วนสมบ รณ มากข น เห นควรมอบฝ ายเลขาน การ และผ แทนกองว ชาการ สาน กการแพทย เข าไปต ดตามผลการดาเน นงานของโรงพยาบาลราชพ พ ฒน เพ อนามาสร ป เสนอคณะกรรมการฯ พ จารณาอ กคร ง 4.3 ขอความเห นชอบดาเน นการโครงการจ ดหาระบบสารสนเทศสาหร บข อม ลอ บ ต เหต บนถนน ในกร งเทพมหานคร กรรมการและผ ช วยเลขาน การแจ งว า กองนโยบายและแผนงาน สาน กการจราจรและขนส ง ขอความเห นชอบจ ดหาจ ดหาระบบสารสนเทศสาหร บข อม ลอ บ ต เหต บนถนนในกร งเทพมหานคร เป นเง น 22,000,000.- บาท โดยใช เง นงบประมาณป 2556 ภายในระยะเวลาดาเน นการ 0 เด อน โดยม รายละเอ ยด ประมาณการราคา ลาด บ ตาแหน งในโครงการ ประสบการณ (ป ) จานวน (คน) ระยะเวลา (เด อน) อ ตราค าจ าง/ คน/เด อน ราคารวม รายการ ท พ จารณา. ค าใช จ ายบ คลากร. ค าจ างบ คลากรหล ก ผ จ ดการโครงการ ,00,5,000-2 รองผ จ ดการโครงการ 5 0 3,000,30,000 - กล มงานออกแบบและว เคราะห ระบบสารสนเทศและพ ฒนาฐานข อม ลจราจร 3 ผ เช ยวชาญด านสถาป ตยกรรมคอมพ วเตอร 5 7 3,000 79,000 4 น กว เคราะห ระบบ (System Analyst) 5 8 3, ,000 5 ผ เช ยวชาญด านคอมพ วเตอร ระบบฐานข อม ล 5 8 3, ,000 6 ผ เช ยวชาญด านระบบ GIS 5 7 3,000 79,000 กล มงานว ศวกรรมจราจรและความปลอดภ ยทางถนน 7 ผ เช ยวชาญด านจราจร 5 6 3, ,000-8 ผ เช ยวชาญด านความปลอดภ ยทางถนน 5 0 3,000,30,000-9 ผ เช ยวชาญด านแบบจาลองการจราจรและขนส ง 5 6 3, ,000-0 ผ เช ยวชาญด านว ศวกรรมงานทางออกแบบ เรขาคณ ต 5 6 3, ,000 - รวมค าใช จ ายบ คลากรหล ก (.) 9,95,000 รวมค าใช จ ายบ คลากรหล ก (.) ท พ จารณา 3,390,000.2 ค าจ างบ คลากรสน บสน น ว ศวกรซอฟต แวร ไม ระบ ,000,200,000 2 ว ศวกรคอมพ วเตอร ,000,200,000 3 ว ศวกรโยธา , ,000-4 ว ศวกรจราจร , ,000-5 ว ศวกรด านความปลอดภ ยทางถนน ,000,200,000-6 ผ ประสานงานโครงการ 0 30, ,000 7 เลขาน การโครงการ 0 5,000 50,000 8 เจ าหน าท บ นท กข อม ลคอมพ วเตอร ไม ระบ 2 0 2, ,000

11 ลาด บ ตาแหน งในโครงการ - - ประสบการณ (ป ) จานวน (คน) ระยะเวลา (เด อน) อ ตราค าจ าง/ คน/เด อน ราคารวม รายการ ท พ จารณา 9 ห วหน าท มสารวจ 5 5,000 75,000-0 เจ าหน าท สารวจ 4 5 2, ,000 - เจ าหน าท ธ รการ 0 0,000 00,000 รวมค าใช จ ายบ คลากรสน บสน น (.2) 6,205,000 รวมค าใช จ ายบ คลากรสน บสน น (.2) ท พ จารณา 3,90,000 รวมค าใช จ ายบ คลากร () 5,400,000 รวมค าใช จ ายบ คลากร () ท พ จารณา 6,580,000 ลาด บ รายการ จานวน ระยะเวลา (เด อน) ราคาต อหน วย /เด อน ราคารวม รายการ ท พ จารณา 2. ค าใช จ ายในการดาเน นการ 2. ค าอ ปกรณ สาน กงาน ค าว สด ส นเปล อง เฉล ย 0 5,000 50,000-2 ค าใช จ ายสาน กงาน และค าสาธารณ ปโภค เฉล ย 0 25, ,000-3 ค าต ดต อส อสาร เฉล ย 0 5,000 50,000-4 ค าเช าคอมพ วเตอร และอ ปกรณ สน บสน นประจาโครงการ 0 เคร อง 0 3, ,000-5 ค าเช าเคร องพ มพ Multifunction ชน ดเลเซอร 5 เคร อง 0 3,000 50,000 - รวมค าอ ปกรณ สาน กงาน (2.),000,000 - รวมค าอ ปกรณ สาน กงาน (2.) ท พ จารณา - - ลาด บ รายการ จานวน ราคา ต อหน วย ราคารวม รายการ ท พ จารณา 2.2 ค าใช จ ายอ น ๆ รายงานฉบ บเบ องต น (Inception Report) 20 ช ด 500 0,000 2 รายงานความก าวหน า (Progress Report) ฉบ บท 20 ช ด 750 5,000 3 รายงานความก าวหน า (Progress Report) ฉบ บท 2 20 ช ด 750 5,000 4 รายงานความก าวหน า (Progress Report) ฉบ บท 3 20 ช ด 750 5,000 5 ร างรายงานฉบ บสมบ รณ (Draft Final Report) 20 ช ด 2,000 40,000 6 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) 20 ช ด 2,500 50,000 7 รายงานฉบ บย อสาหร บผ บร หาร (Executive Summary Report) 20 ช ด,000 20,000 8 ค ม อการใช งานและด แลบาร งร กษาระบบสารสนเทศ 20 ช ด 2,000 40,000 9 ค าจ ดฝ กอบรมการใช โปรแกรมแก เจ าหน าท ด แลระบบ ไม น อยกว า 5 คน คร ง 3,000 3,000 0 ค าจ ดฝ กอบรมการใช โปรแกรมเจ าหน าท ปฏ บ ต งาน ไม น อยกว า 0 คน คร ง 6,000 6,000 ค าสารวจถนน 50 ก.ม. 0, ,000 - รวมค าใช จ ายอ น ๆ (2.2) 74,000 รวมค าใช จ ายอ น ๆ (2.2) ท พ จารณา 24, ค าบร หารโครงการ 0%,700,900 รวมค าใช จ าย (2) 3,44,900 รวมค าใช จ าย (2) ท พ จารณา ( ),94,900 3 ค าคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร (จ ดหาภายหล งจากตรวจร บโครงการจ างท ปร กษาแล ว) ต สาหร บต ดต งเคร องแม ข ายชน ด Blade (Enclosure/Chassis) 620, ,000 2 เคร องคอมพ วเตอร แม ข าย (Computer Server) 2 320, ,000

12 ลาด บ รายการ จานวน ราคา ต อหน วย ราคารวม รายการ ท พ จารณา 3 เคร องคอมพ วเตอร แผนท ด จ ตอล (รวมราคาค าบาร งร กษาไม น อยกว า 5 ป ) 609,60 609,60 รวมค าคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร (3),869,60 รวมค าคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร (3) ท พ จารณา,869,60 รวมวงเง น 20,579,060 ภาษ ม ลค าเพ ม 7%,440, รวมวงเง นท งโครงการ 22,09594 รวมวงเง นท พ จารณา 0,364,060 ภาษ ม ลค าเพ ม 7% 725,484 รวมวงเง นท พ จารณาท งส น,089,544 โดยม ว ตถ ประสงค ของการดาเน นการ ด งน. เพ อศ กษาและพ ฒนาระบบสารสนเทศสาหร บข อม ลอ บ ต เหต บนถนนในเขตกร งเทพมหานคร ให ม ความท นสม ยรวดเร ว และสามารถบ รณาการข อม ลอ บ ต เหต ก บหน วยงานอ นได อย างเหมาะสม 2. เพ อศ กษาและกาหนดกระบวนการประเม นความปลอดภ ยทางถนน และเกณฑ ท เหมาะสม สาหร บกร งเทพมหานคร 3. เพ อดาเน นการประเม นความปลอดภ ยของโครงข ายถนนในเขตกร งเทพมหานคร 4. เพ อพ ฒนาระบบสารสนเทศอ บ ต เหต ของกร งเทพมหานครให ครอบคล มกระบวนการ ตรวจสอบและประเม นผลความปลอดภ ยทางถนน และหามาตรการการป องก นอ บ ต เหต อย างม ประส ทธ ภาพ พร อมท ง พ ฒนาการนาเสนอข อม ลด านอ บ ต เหต ให ม ความถ กต องตามหล กว ชาการ ขอบเขตการดาเน นการโครงการฯ. ออกแบบและพ ฒนาระบบสารสนเทศสาหร บข อม ลอ บ ต เหต บนถนน ๑) ศ กษา ทบทวน ระบบฐานข อม ลด านอ บ ต เหต ท ม อย ในป จจ บ นท สามารถนามา ประย กต ใช ก บกร งเทพมหานครได อย างเหมาะสม ๒) ศ กษาและกาหนดมาตรฐานของเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ซ งใช ดาเน นงานในการ จ ดทาระบบสารสนเทศสาหร บข อม ลอ บ ต เหต บนถนน ๓) ออกแบบและพ ฒนาแบบฟอร มรายงานอ บ ต เหต เพ อให ม ความเหมาะสม ออกแบบ และพ ฒนาโครงสร างฐานข อม ลและว ธ การจ ดเก บรวบรวมข อม ลอ บ ต เหต บนถนนในเขตกร งเทพมหานคร เพ อให ข อม ลม การจ ดเก บอย างเป นระบบ ๔) ออกแบบและพ ฒนาการเช อมต อของผ ใช งานก บระบบสารสนเทศ ด วยแผนท ทางด าน ภ ม ศาสตร สารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) 2. พ ฒนาระบบการว เคราะห จ ดเส ยงอ นตราย (Blackspot) และการประเม นความปลอดภ ย ของถนน โดยม ขอบเขตงานพอส งเขปด งน ๑) ศ กษาทบทวนว ธ การว เคราะห จ ดเส ยง และการประเม นความปลอดภ ยในป จจ บ น ๒) พ ฒนาระบบการว เคราะห จ ดเส ยงอ นตรายและการประเม นความปลอดภ ยของถนน ภายในกร งเทพมหานคร ท สามารถนามาประย กต ใช ก บข อม ลท เก บรวบรวมได ๓) ดาเน นการว เคราะห จ ดเส ยงเพ อหาจ ดอ นตรายบนเคร อข ายถนนภายในกร งเทพมหานคร จากฐานข อม ลท ได ดาเน นการสร างข น และแสดงผลบนแผนท ทางภ ม ศาสตร ๔) ดาเน นการค ดเล อกโครงข ายถนนสายหล กของกร งเทพมหานครท ม ปร มาณ การจราจรส ง ระยะทางไม น อยกว า 50 ก โลเมตรเพ อตรวจสอบและประเม นความปลอดภ ย

13 - 3-๕) ออกแบบและพ ฒนาระบบการว เคราะห สภาพการจราจรในสภาวะอ บ ต เหต เพ อเป น แนวทางในการประเม นผลการปร บปร งจ ดอ นตราย โดยประย กต ใช โปรแกรมแบบจาลองการจราจร (Visual Traffic Simulation Model) ของสาน กการจราจรและขนส ง หร อโปรแกรมอ นท เหมาะสม ๖) ฝ กอบรมเจ าหน าท ของสาน กการจราจรและขนส งให ม ความร ในการจ ดระบบและ บ นท กข อม ลอ บ ต เหต การใช ข อม ลอ บ ต เหต และข อม ลว ศวกรรมจราจร ในการวางแผนว เคราะห และการกาหนด มาตรการแก ไขป ญหาอ บ ต เหต อย างเป นระบบและม ประส ทธ ภาพ ๗) จ ดทาเอกสารข อเสนอแนะเพ อประกอบการต ดส นใจให ก บสาน กการจราจร และขนส ง ในการพ จารณาดาเน นการโครงการปร บปร งและพ ฒนาระบบสารสนเทศสาหร บข อม ลอ บ ต เหต ต อไป ฝ ายเลขาน การตรวจสอบแล วพบว า. สาน กการจราจรและขนส งม หน งส อท กท 602/777 ลงว นท 8 เมษายน 2555 จ ดส งโครงการฯ เพ อนาเสนอคณะกรรมการฯ พ จารณา ฝ ายเลขาน การได พ จารณา ในเบ องต นแล วพบว าม เน องาน หล กในการจ างท ปร กษาและม การจ ดหาระบบคอมพ วเตอร ควบรวมอย ด วย ซ งม ล กษณะใกล เค ยงก บโครงการจ าง ท ปร กษาออกแบบและจ ดทาระบบฐานข อม ลด านผ งเม อง ในวงเง น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ท เคยผ านการพ จารณา ของคณะกรรมการฯ มาแล ว ในการประช มคณะกรรมการฯ คร งท 2/2555 เม อว นท 23 ก มภาพ นธ 2555 ซ งคณะกรรมการฯ ได ม ข อส งเกตและข อเสนอแนะหลายประเด นเก ยวก บการจ างท ปร กษา ได แก - การให แยกการจ างท ปร กษาและการจ ดหาระบบคอมพ วเตอร ออกจากก น - ควรม ความช ดเจนของเน องานจ างท ปร กษา - อ ตราค าจ างและความเหมาะสมของประสบการณ ของท ปร กษา ควรสอดคล องตาม ระเบ ยบของกระทรวงการคล งท ประกาศให ท กหน วยงานนาไปใช และถ อปฏ บ ต - ระยะเวลาในการจ างบ คลากรควรสอดคล องและเหมาะสมก บขอบเขตงานจ างท ต อง ดาเน นการในแต ละช วงเวลา ไม ควรเท าก นท กตาแหน งท จ าง - ความเหมาะสมด าน Hardware และ Software - ขอบเขตการสารวจและจ ดเก บข อม ลควรพ จารณาตามภารก จ อานาจหน าท ความเหมาะสม ความจาเป น และปร มาณงาน เพ อรองร บการวางแผนงานในอนาคต รายละเอ ยดตามสาเนารายงานการประช มท แนบ ฝ ายเลขาน การจ งได เช ญเจ าหน าท ของ สาน กการจราจรและขนส งเข ามาหาร อทาความเข าใจ เพ อให การดาเน นการเป นไปตามแนวทางและข นตอนการว เคราะห ระบบเทคโนโลย สารสนเทศตามท คณะกรรมการฯ เสนอแนะ และส งค นต นเร องด งกล าวเพ อให หน วยงานพ จารณาทบทวน รายละเอ ยดของโครงการฯ และจ ดเตร ยมรายการข อม ลเพ มเต มให ม ความครบถ วน สมบ รณ เหมาะสมและสอดคล องก บ ความเห นของคณะกรรมการฯ ก อนจ ดส งเร องให ก บฝ ายเลขาน การเพ อสร ปนาเสนอคณะกรรมการฯ พ จารณาอ กคร ง 2. สาน กการจราจรและขนส งได จ ดส งโครงการฯ ท ได ปร บแก ไขรายละเอ ยดใหม เพ อนาเสนอ คณะกรรมการฯ พ จารณาด งน ขอบเขตงานเด ม - ดาเน นการจ ดหาอ ปกรณ ท จาเป นในการ ดาเน นงาน ขอบเขตงานใหม - ศ กษาและกาหนดมาตรฐานของเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ซ งใช ดาเน นงานในการจ ดทาระบบสารสนเทศสาหร บข อม ลอ บ ต เหต บนถนน - ปร บลดการจ ดหาคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร สาหร บสาน กงาน คงเหล อ เฉพาะรายการท จะดาเน นการจ ดหาภายหล งจากตรวจร บงานจ าง พ ฒนาระบบสารสนเทศเสร จแล ว ด งน. ต สาหร บต ดต งเคร องแม ข ายชน ด Blade (Enclosure/Chassis) 2. เคร องคอมพ วเตอร แม ข าย (Computer Server) 3. เคร องคอมพ วเตอร แผนท ด จ ตอล (รวมราคาค าบาร งร กษา ไม น อยกว า 5 ป )

14 - 4 - ขอบเขตงานเด ม ขอบเขตงานใหม - ค าดาเน นการ - เพ มการเช าคอมพ วเตอร และเคร องพ มพ Multifunction ชน ดเลเซอร สน บสน นประจาโครงการของผ ร บจ าง - ระยะเวลาดาเน นการ 0 เด อน น บถ ดจาก - ระยะเวลาดาเน นการ แบ งเป น 2 ระยะ ว นลงนามในส ญญา ไม แบ งระยะ. จ ดทาระบบสารสนเทศสาหร บข อม ลอ บ ต เหต บนถนนใน กทม. ระยะเวลาดาเน นการ 0 เด อน น บถ ดจากว นลงนามในส ญญา 2. จ ดซ อคอมพ วเตอร และอ ปกรณ สาหร บจ ดเก บข อม ลอ บ ต เหต หล งจากว นท กรรมการตรวจร บพ สด ได ตรวจร บรายงานผล การศ กษาการกาหนดมาตรฐานของเคร องคอมพ วเตอร และ อ ปกรณ แล ว - ระยะเวลาการจ างผ เช ยวชาญ 0 เด อน ระยะเวลาการจ างผ เช ยวชาญแต ละตาแหน งม ระยะเวลาแตกต างก นไป เท าก นท กตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ ร บจ าง - ผ เช ยวชาญด านประชาส มพ นธ เผยแพร ข อม ล ปร ญญาตร /โท สาขาน เทศศาสตร ประสบการณ ไม น อยกว า ป จานวน คน ตามความเหมาะสมของเน องาน ค ณสมบ ต ของผ ร บจ าง ปร บตาแหน งท จ างใหม เป น - ผ เช ยวชาญด านแบบจาลองการจราจรและขนส ง ปร ญญาตร /โท สาขา วศ.บ. โยธา ประสบการณ ไม น อยกว า 5 ป จานวน คน - ผ เช ยวชาญด านว ศวกรรมงานออกแบบเรขาคณ ต ปร ญญาตร /โท สาขา วศ.บ. โยธา ประสบการณ ไม น อยกว า 5 ป จานวน คน 3. กาหนดประสบการณ สาหร บผ ร บจ าง ต องเป นผ ท ม ประสบการณ งานด านว ศวกรรม จราจร ด านความปลอดภ ยทางถนน ด านการศ กษาพ ฒนาระบบสารสนเทศ และด านการออกแบบระบบคอมพ วเตอร ฐานข อม ล โดยม บ คลากรหล กท เป นผ เช ยวชาญและม ประสบการณ อย างน อย ด งน ตาแหน ง ค ณว ฒ ประสบการณ (ป ) จานวน ผ จ ดการโครงการ ไม ต ากว าระด บปร ญญาโท สาขาบร หารหร อ ว ศวกรรมศาสตร - งานบร หารจ ดการ หร อด านเทคโนโลย สารสนเทศ หร อด านระบบงานคอมพ วเตอร - ประสบการณ ไม น อยกว า 25 ป รองผ จ ดการโครงการ ไม ต ากว าระด บปร ญญาตร สาขาว ศวกรรมศาสตร หร อว ทยาศาสตร ผ เช ยวชาญด านสถาป ตยกรรม คอมพ วเตอร น กว เคราะห ระบบ (System Analyst) ไม ต ากว าระด บปร ญญาตร สาขาว ศวกรรมคอมพ วเตอร หร อว ทยาศาสตร คอมพ วเตอร ไม ต ากว าระด บปร ญญาตร สาขาว ศวกรรมคอมพ วเตอร หร อว ทยาศาสตร คอมพ วเตอร - งานบร หารจ ดการ หร อด านความปลอดภ ย ทางถนน หร อด านเทคโนโลย สารสนเทศ หร อด าน ระบบงานคอมพ วเตอร - ประสบการณ ไม น อยกว า 5 ป - การว เคราะห และออกแบบสถาป ตยกรรม คอมพ วเตอร ท งด านฮาร ดแวร และซอฟต แวร - การออกแบบและพ ฒนาระบบซอฟต แวร ขนาด ใหญ ให ก บหน วยงานราชการ - สามารถประย กต ใช สถาป ตยกรรมท ออกแบบก บ งานทางด านฐานข อม ลขนาดใหญ ของงานจราจรได - ประสบการณ ไม น อยกว า 5 ป - ว เคราะห และออกแบบระบบทางด าน Web Application และฐานข อม ล - สามารถออกแบบระบบซอฟต แวร โดยใช แผนภาพ โมเดลต าง ๆ เพ ออธ บายการทางาน ของระบบ ซอฟต แวร - ม ผลงานศ กษาหร องานว จ ยไม น อยกว า 5 รายการ - ประสบการณ ทางานในว ชาช พไม น อยกว า 5 ป

15 ผ เช ยวชาญด านคอมพ วเตอร ระบบฐานข อม ล ตาแหน ง ค ณว ฒ ประสบการณ (ป ) จานวน ไม ต ากว าระด บปร ญญาตร สาขาว ศวกรรมคอมพ วเตอร หร อว ทยาศาสตร คอมพ วเตอร ผ เช ยวชาญด านระบบงาน GIS ไม ต ากว าระด บปร ญญาตร สาขาว ศวกรรมศาสตร หร อว ทยาศาสตร ผ เช ยวชาญด านว ศวกรรมจราจร ไม ต ากว าระด บปร ญญาตร สาขาว ศวกรรมโยธา ผ เช ยวชาญด านความปลอดภ ย ทางถนน ผ เช ยวชาญด านแบบจาลอง การจราจรและขนส ง ผ เช ยวชาญด านว ศวกรรม งานทางออกแบบเรขาคณ ต ไม ต ากว าระด บปร ญญาตร สาขาว ศวกรรมโยธา หร อ สาขาท เก ยวข อง ไม ต ากว าระด บปร ญญาตร สาขาว ศวกรรมโยธา ไม ต ากว าระด บปร ญญาตร สาขาว ศวกรรมโยธา - งานการออกแบบระบบฐานข อม ล การต ดต งและ ปร บแต งฐานข อม ลขนาดใหญ สามารถแปลง ฐานข อม ลให อย ในร ปแบบฐานข อม ล Business Intelligence เพ อทาการว เคราะห ข อม ลต อไปได - ประสบการณ ทางานในว ชาช พไม น อยกว า 5 ป - งานการเข ยนและออกแบบโปรแกรมการเช อมต อ แผนท ในระบบเคร อข าย - ประสบการณ ทางานในว ชาช พไม น อยกว า 5 ป - ศ กษาวางแผนการจราจรและขนส ง หร อด านการ ว เคราะห ข อม ลเพ อการแก ไขป ญหาจราจร - ประสบการณ ทางานในว ชาช พไม น อยกว า 5 ป - งานด านความปลอดภ ยทางถนน หร อการศ กษา วางแผนการจราจรและขนส ง - ประสบการณ ทางานในว ชาช พไม น อยกว า 5 ป - งานศ กษาวางแผนการจราจรและขนส ง หร อด าน การว เคราะห ข อม ลเพ อการแก ไขป ญหาจราจรโดย แบบจาลองการจราจรและขนส ง - ประสบการณ ทางานในว ชาช พไม น อยกว า 5 ป - งานศ กษาออกแบบเรขาคณ ตโครงการก อสร าง หร อปร บปร ง ถนน ทางหลวง ทางพ เศษ สะพาน หร ออ โมงค - ประสบการณ ทางานในว ชาช พไม น อยกว า 5 ป จากการตรวจสอบของฝ ายเลขาน การพบว า ม ข อม ลท เก ยวข องเพ อประกอบการพ จารณา ด งน. จากการตรวจสอบอ ตราค าจ างท ปร กษาพบว า สาน กการจราจรฯ ได ม การปร บวงเง น งบประมาณให สอดคล องตามเกณฑ อ ตราค าจ างท ปร กษาไทย และค าตอบแทนอ น ๆ สาหร บบ คลากรหล กและ บ คลากรสน บสน น ท ได กาหนดไว ในหล กเกณฑ การพ จารณางบประมาณ รายการค าจ างท ปร กษา ป งบประมาณ 2555 (รายละเอ ยดตามค ม อหล กเกณฑ แนวทาง และขอบเขตการพ จารณางบประมาณ รายการค าจ างท ปร กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ ของสาน กงบประมาณ กระทรวงการคล ง ท แนบ) ซ งม การปร บข นอ ตราค าจ างท ปร กษาใหม แยกตามระยะเวลาของประสบการณ ได ด งน ประสบการณ (ป ). บ คลากรหล ก 5 0 ป 20 ป 2 30 ป 30 ป ข นไป อ ตราค าจ างท ปร กษาไทย (บาท/เด อน) กล มงานว ชาช พท วไป กล มงานว ชาช พเฉพาะ ไม เก น 70,000 บาท/เด อน ไม เก น 00,000 บาท/เด อน ไม เก น 25,000 บาท/เด อน ไม เก น 40,000 บาท/เด อน 754,000-93,300 97,00-33,500 36,000-70,00 73,900 หมายเหต. บ คลากรหล กต องม ประสบการณ ไม น อยกว า 5 ป เช น ห วหน าโครงการ ผ จ ดการโครงการ ผ เช ยวชาญเฉพาะด าน น กว จ ย เป นต น 2. กล มงานว ชาช พท วไป หมายถ ง กล มงานท ม ล กษณะงานท วไป ไม ซ บซ อน 3. กล มงานว ชาช พเฉพาะ หมายถ ง กล มงานท ม ล กษณะงานท ต องใช เทคน คเฉพาะ ทางด านว ศวกรรมและด านสถาป ตยกรรม

16 - 6 - ท งน สาหร บกล มงานว ชาช พเฉพาะได จาแนกอ ตราค าจ างเป นรายป ตามตารางด งน ประสบการณ (ป ) อ ตราค าจ าง (บาท/เด อน) ประสบการณ (ป ) อ ตราค าจ าง (บาท/เด อน) 5 75, , , , , , , , , , , ,400 97, , , , , , , , , , , ,00 7 2, ป ข นไป 73, ,300 บ คลากรสน บสน น. บ คลากรสน บสน น เช น ผ ช วยน กว จ ย เจ าหน าท ภาคสนาม เป นต น 2. เลขาน การโครงการ 3. พน กงานพ มพ ด ด/เจ าหน าท บ นท กข อม ล อ ตราค าจ าง (บาท/เด อน) ไม เก น 30,000 ไม เก น 5,000 ไม เก น 2, ค าใช จ ายอ น ๆ 2. ค าใช จ ายดาเน นการ หมายถ ง ค าใช จ ายในการดาเน นงานของโครงการจ างท ปร กษา เช น ค าใช จ ายในการจ ดเก บและรวบรวมข อม ล ค าจ ดประช ม/อบรม/ส มมนา ค าจ ดทารายงาน เป นต น 2.2 ค าบร การว ชาการ/บร หารโครงการ ไม เก นร อยละ 0 ของค าใช จ ายท งส นของโครงการ ค าใช จ ายท นอกเหน อจากเกณฑ ข างต นอน โลมให ใช อ ตราค าใช จ ายท กาหนดโดยกระทรวงการคล ง (ถ าม ) ฝ ายเลขาน การได ตรวจสอบขอบเขตเน องานตามโครงการฯ เฉพาะในส วนท คณะกรรมการฯ พ จารณาแล วม ข อส งเกตด งน ) ม การจ างบ คลากรสน บสน นและเน องานบางส วนท ม ความซ าซ อนก น ได แก ม การจ าง ผ จ ดการโครงการ จานวน คน ผ ช วยผ จ ดการโครงการเพ ม จานวน คน ผ ประสานงานโครงการ จานวน คน และ เลขาน การโครงการ จานวน คน รวมวงเง น 3,09,000.- บาท 2) การระบ ประสบการณ สาหร บบ คลากรหล กของผ เช ยวชาญ ป จจ บ นม การกาหนดกรอบ วงเง นจ างตามประสบการณ รายป ซ งม กรอบวงเง นไม แตกต างก นมากน ก สาน กการจราจรสามารถกาหนดระยะเวลา ประสบการณ ท เหมาะสมและสอดคล องก บบ คลากรท ม ความชานาญหร อเช ยวชาญท ใกล เค ยงก บท ม ในท มของท ปร กษาไทยได ง ายมากข น จ งไม จาเป นต องย ดกรอบระยะเวลา 5 ป สาหร บบ คลากรสน บสน น ไม ได ม การกาหนด ประสบการณ ไว จ งไม ได กระทบ ก บกรอบวงเง น 3) ระยะเวลาดาเน นการไม สอดคล องก น โดยระยะเวลาสารวจ 5 เด อน แต จ างผ เช ยวชาญ และผ สน บสน นท งด านว ศวกรรมจราจรและความปลอดภ ยทางถนน รวมท งด านออกแบบและพ ฒนาระบบสารสนเทศ ระยะเวลา 6-0 เด อน ซ งหากจาเป นต องรอข อม ลจาก ผลการสารวจมาจ ดทาระบบ ระยะเวลาจ างไม ควรเก น 5 เด อน

17 - 7 - ฝ ายเลขาน การพ จารณาแล วเห นว า ในอนาคตเพ อให สาน กการจราจรม ระบบสารสนเทศ สาหร บข อม ลอ บ ต เหต และสามารถใช เป นข อม ลเพ อบร หารจ ดการงานด านการจราจรท ช วย ในการต ดส นใจและ หาแนวทางลดสถานการณ ด านอ บ ต เหต ในถนนสายต าง ๆ ในเขตกร งเทพมหานครได อย างม ประส ทธ ภาพ จ งเห นควร สน บสน นให ดาเน นการโครงการฯ ท นาเสนอ แต ม ความเห นเพ มเต มเพ อให โครงการฯ ม ความเหมาะสมมากข น ด งน. ควรดาเน นการจ างสารวจข อม ลถนนและอ บ ต เหต ให แล วเสร จก อน จ งนาผลการศ กษา ท ได มาใช เป นแนวทางในการศ กษาออกแบบระบบและจ ดทาระบบฐานข อม ลตามผลการศ กษาท ได จากการสารวจ 2. ควรปร บเพ มและลดวงเง นค าใช จ ายในการจ างท ปร กษาบางรายการให ม ความเหมาะสม ตามช วงเวลาท ต องดาเน นการจร ง เฉพาะรายการท คณะกรรมการต องพ จารณา ด งน ลาด บ ตาแหน งในโครงการ จานวน (คน) ระยะเวลา (เด อน) อ ตราค าจ าง/ คน/เด อน ราคารวมใหม ราคารวม ท ปร บลด รายการ ท ควรปร บ. ค าใช จ ายบ คลากร. ค าจ างบ คลากรหล ก ผ จ ดการโครงการ 0 5,00,5, รองผ จ ดการโครงการ - 3,000 -,30,000 ควรต ดออก กล มงานออกแบบและว เคราะห ระบบสารสนเทศและพ ฒนาฐานข อม ลจราจร 3 ผ เช ยวชาญด านสถาป ตยกรรม คอมพ วเตอร 5 ด.หล ง 3, , ,000 ลดเหล อ 5 เด อน 4 น กว เคราะห ระบบ (System Analyst) 5 ด.หล ง 3, , ,000 ลดเหล อ 5 เด อน 5 ผ เช ยวชาญด านคอมพ วเตอร ระบบฐานข อม ล 5 ด.หล ง 3, , ,000 ลดเหล อ 5 เด อน 6 ผ เช ยวชาญด านระบบ GIS 5 ด.หล ง 3, , ,000 ลดเหล อ 5 เด อน รวมค าใช จ ายบ คลากรหล กเด ม 6 ตาแหน ง 6,03,000 รวมค าใช จ ายบ คลากรหล กท ปร บใหม 3,77,000 รวมค าใช จ ายบ คลากรหล กท ควรปร บลด. 2,260,000.2 ค าจ างบ คลากรสน บสน น ว ศวกรซอฟต แวร 4 5 ด.หล ง 30, ,000 ลดเหล อ 5 เด อน 2 ว ศวกรคอมพ วเตอร 4 5 ด.หล ง 30, ,000 ลดเหล อ 5 เด อน 3 ผ ประสานงานโครงการ 0 30, ,000-4 เลขาน การโครงการ 0 5,000 50,000-5 เจ าหน าท บ นท กข อม ล 2 0 2, ,000 - คอมพ วเตอร 6 เจ าหน าท ธ รการ 0 0,000 00,000 - รวมค าใช จ ายบ คลากรสน บสน น 6 ตาแหน ง 3,90,000 รวมค าใช จ ายบ คลากรสน บสน นท ปร บใหม,990,000 รวมค าใช จ ายบ คลากรสน บสน นท ควรปร บลด.2,200,000 รวมวงเง นท ควรปร บลด ,460,000 คงเหล อวงเง นท เห นควรพ จารณาสน บสน น 7,629,544

18 - 8 - ท งน ได เร ยนเช ญผ แทนของสาน กผ งเม องเข าร วมประช มเพ อช แจงรายละเอ ยดเพ มเต ม กรณ ม ข อซ กถาม จ งขอนาเสนอคณะกรรมการฯ เพ อพ จารณา ประธานสอบถามว า ม ระบบเด มเพ อรองร บงานด านจราจรและอ บ ต เหต อย แล วหร อไม อย างไร ผ แทนหน วยงานช แจงว า ศ นย สารสนเทศทางการจราจร ม หน าท ในการด แลและจ ดทาระบบ คอมพ วเตอร ด านการจราจรและขนส ง ท งเร องของการพ ฒนาระบบและจ ดทาฐานข อม ลด านจราจร แต ระบบท ม อย เด ม ม เฉพาะระบบงานด านการจราจร ซ งจ ดทาระบบมาต งแต ป 2546 โดยข อม ลท จ ดเก บในฐานข อม ล ประกอบด วย ข อม ล สถ ต จราจร งบประมาณ ข อม ลการต เส น การต ดต งป าย ส ญญาณไฟ และ CCTV ซ งป จจ บ นระบบไม ค อยสมบ รณ เท าท ควร ล าสม ย และม การอ พเดทข อม ลน อยมาก อ กท งไม รองร บข อม ลอ บ ต เหต จ งต องใช ว ธ การสารวจเพ อจ ดเก บ ข อม ลใหม แล วนาข อม ลน นมาปร บเข าส กระบวนการว เคราะห ซ งไม สามารถใช ระบบท ม อย เด มได จ งต องจ างท ปร กษา มาออกแบบกระบวนการทางานและจ ดทาระบบข อม ลใหม ไปในคราวเด ยวก น กรรมการ (นายพ ระพงษ ฯ) สอบถามถ งเป าหมายของการดาเน นการและ Output ท คาดว า จะได จากการดาเน นการโครงการน พร อมแนวทางการบร หารจ ดการข อม ล ผ แทนหน วยงานช แจงว า เป าหมายท คาดว าจะได จากการจ างท ปร กษาตามโครงการฯ ค อ การศ กษาและออกแบบร ปแบบทางด านว ศวกรรม ว าร ปแบบใดเหมาะสมท จะนามาว เคราะห ทางด านว ศวกรรม และ พ ฒนาร ปแบบการว เคราะห ว าการเก ดอ บ ต เหต แต ละคร งมาจากสาเหต ใด เช น ล กษณะการชนของรถยนต เป นแบบใด ซ งจะนามาว เคราะห ต อว าล กษณะการชนแบบน จะม แนวทางการแก ป ญหาอย างไรต อไป เพ อนาไปปร บปร งทางกายภาพ ของถนน อ กท งการจ ดเก บข อม ลอ บ ต เหต แต ละคร งจะได ข อม ลจากตารวจ แต จะเป นข อม ลท แสดงว าม จานวนอ บ ต เหต ก คร ง ท พ นท ของสถาน ตารวจแห งใด แต ไม ได ระบ ละเอ ยดล กษณะการเก ดอ บ ต เหต ว าเป นแบบใด ถ าต องการรายละเอ ยด ในส วนน ต องไปขออน ญาตถ ายสาเนาบ นท กประจาว นของตารวจเอง ซ งเป นป ญหาท ทาให ไม สามารถว เคราะห ในเช ง ว ศวกรรมได จากน นจ งทาการออกแบบและพ ฒนาระบบสารสนเทศสาหร บข อม ลจ ดระเบ ยบจราจรต อไป ด านการบร หาร จ ดการข อม ล เด มหล งจากท ได ข อม ลจากจากรถท เป นผ จ ดเก บข อม ลการจราจร อ บ ต เหต ต าง ๆ และจากตารวจ อาจจะขอ ความร วมม อจากตารวจว าต องกรอกข อม ลแบบใด ส วนเร องของประชาชนได ม การรณรงค ว น ยจราจรอย แล วเป นระยะ กรรมการ (นายส เมธฯ) ให ความเห นว า ว ธ การศ กษา การออกแบบ และการพ ฒนาระบบน น ดาเน นการได ไม ยาก แต ต องพ จารณาว าข อม ลท จะใช จะดาเน นการในร ปแบบใด และผ ใดจะเป นผ นาข อม ลเข าส ระบบ ผ แทนหน วยงานช แจงเพ มเต มว า ป จจ บ นจะได ร บข อม ลมาจาก 2 แหล ง ค อ จากบร ษ ทกลาง ของผ ประสบภ ยจากรถ เพราะการเก ดอ บ ต เหต แต ละคร งบร ษ ทกลางฯ จะเป นผ เก บข อม ล และจากตารวจซ งส วนใหญ จะขอข อม ลจาก บก.จร. ซ งจะได ร บข อม ล 2 เด อน/คร ง และถ าต องการรายละเอ ยดเพ มเต มต องไปขอสาเนาบ นท ก ประจาว นท สถาน ตารวจท องท เก ดเหต แต ถ าม การจ ดทาระบบน จะเป นการประสานงานร วมก นก บ บก.จร. ในการ ออกแบบรายละเอ ยดและร ปแบบการจ ดเก บข อม ล รองประธานกรรมการสอบถามว า ในการใช งานข อม ลร วมก นก บ บก.จร. ม การเช อมโยงข อม ล ออนไลน ระหว างก นหร อไม ผ แทนหน วยงานช แจงว า ในระยะแรกจะย งไม ม การออนไลน ข อม ลหร อเช อมโยงข อม ลโดยตรง จากฐานข อม ล เป นเพ ยงการจ ดเก บข อม ลผ านทางเว บไซต กรรมการ (นายอณ ศรฯ) สอบถามว า จะทราบได อย างไรว าอ บ ต เหต เก ดท ไหน จานวนก ราย และจะต องใช ข อม ลจานวนเท าใดจ งจะนามาว เคราะห ข อม ลได และข อม ลจ ดทาเป นร ปแบบใดม ล กษณะเช งสถ ต หร อไม ผ แทนหน วยงานช แจงว า ในการจ ดเก บข อม ล ท ปร กษาต องจ ดทาร ปแบบการจ ดเก บข อม ล ท เป นเช งล กลงในรายละเอ ยดตามท ได ม การพ จารณาร ปแบบร วมก นก บบร ษ ทกลางของผ ประสบภ ยจากรถและตารวจ เม อได ร ปแบบท ช ดเจนถ กต องแล ว จะให ผ ท เก ยวข องใช ในการบ นท กการจ ดเก บข อม ล และนาข อม ลข นเว บไซต เพ อ เช อมโยงข อม ลให ก บบร ษ ทกลางของผ ประสบภ ยจากรถและตารวจใช ข อม ลร วมก นได

19 - 9 - กรรมการ (นายพ ระพงษ ฯ) ให ข อเสนอแนะว า. ควรแยกเร องการจ างศ กษาให แล วเสร จก อน แล วจ งค อยดาเน นการจ ดหาคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร และพ ฒนาระบบโปรแกรม 2. การศ กษาด านจราจร ศ กษาข อม ลแบบย อนหล งเพ อด สถ ต ท เก ดข นในกร งเทพมหานคร และควรตรวจสอบว าม จานวนเท าใด ล กษณะสถานท เก ดเหต เม อรวบรวมข อม ลได แล ว ผ เช ยวชาญต องศ กษาว ธ การแก ไข หร อมาตรการ แล วจะเห นผลล พธ ช ดเจนข น หล งจากท ศ กษาจะได ทราบแนวทางการดาเน นงานต อว าในกร งเทพมหานคร ถนนสายใดท อย ในความร บผ ดชอบของหลายหน วยงาน เช น กรมทางหลวง การทางพ เศษ เป นต น ซ งต องม การประสานงาน ก บหน วยงานเหล าน เพ อท จะได ร ว าต องจ ดหาระบบคอมพ วเตอร และระบบโปรแกรมแบบไหนอย างไร เพราะเม อศ กษาเสร จ แล วต องหาผลล พธ ท ช ดเจนก อนจ งจะกาหนดมาตรการได ว าเป นแบบระยะส นหร อระยะยาว และหากต องม การนาข อม ล ต าง ๆ ลงบนแผนท เพ อประกอบการดาเน นการ คณะกรรมการนโยบายระบบเทคโนโลย สารสนเทศของกร งเทพมหานคร ได ม มต ให ใช มาตราส วน : 500 โดยม สาน กผ งเม องเป นผ จ ดทา ด งน นถ าม การจ ดทาระบบ GIS ต องใช มาตรฐานน เพ อจะ ได สอดคล องก บมาตรฐานของกร งเทพมหานคร กรรมการ (นายส เมธฯ) ให ข อเสนอแนะว า ในการจ ดเก บสถ ต ด านว ศวกรรมจราจร คงต องด ข อม ล จากสถ ต ย อนหล งและข อม ลเก า ๆ ด วย เพ อรวบรวมอ บ ต เหต และข อม ลจากบร ษ ทประก นภ ยกลางจากรถ ซ งอาจได ไม ครบถ วน หน วยงานอาจจะย งไม ม ความเข าใจเพ ยงพอจ งควรต องอาศ ยความร วมม อก บหน วยงานต าง ๆ เพ มข น ประธานสอบถามผ แทนหน วยงานว า โครงการน ได ร บอน ม ต งบประมาณรายจ ายประจาป 2556 แล วตามแนวทางและหล กเกณฑ ฯ คณะกรรมการฯ ต องพ จารณาหร อไม อย างไร รองประธานกรรมการช แจงว า ตามแนวทางและหล กเกณฑ ฯ หน วยงานจะต องนาเสนอ โครงการด านเทคโนโลย สารสนเทศท จะจ ดหาหร อดาเน นการให คณะกรรมการฯ พ จารณาเห นชอบก อนขอจ ดสรร งบประมาณ หากรายการท ได ร บงบประมาณแล วหร อได ร บอน ม ต โครงการจากผ บร หารแล ว จะอย นอกขอบเขตการ พ จารณาของคณะกรรมการฯ ยกเว นจะร บพ จารณาเฉพาะกรณ ผ บร หารส งการให นาเสนอคณะกรรมการฯ พ จารณา ก อนการจ ดหาหร อดาเน นการ หร อสาน กงบประมาณกร งเทพมหานครส งเร องให คณะกรรมการฯ พ จารณาก อน จ ดสรรเง นให ดาเน นการจร ง สาหร บโครงการน ได เคยจ ดส งเร องให คณะกรรมการฯ พ จารณาต งแต กลางป 2555 ก อนได ร บการจ ดสรรงบประมาณ แต ฝ ายเลขาน การได ม บ นท กจ ดส งเร องค นเพ อให หน วยงานไปปร บปร งรายการ ท จ ดหาให ครบถ วนถ กต องและจ ดทาข อม ลเพ มเต มเข ามาพ จารณาใหม ในคร งน มต ท ประช ม เป นโครงการท ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ ายประจาป 2556 แล ว จ งอย นอกขอบเขต การพ จารณาของคณะกรรมการฯ แต ท งน เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดก บกร งเทพมหานคร ขอให สาน กการจราจรและขนส ง นาข อส งเกตและข อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพ จาณาดาเน นการต อไป 4.4 ขอความเห นชอบจ ดหาคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร โน ตบ ค พร อมช ดโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ จานวน 9 เคร อง กรรมการและผ ช วยเลขาน การแจ งว า กล มพ ฒนางานตรวจสอบภายใน สาน กงานตรวจสอบ- ภายใน สาน กปล ดกร งเทพมหานคร ขอความเห นชอบจ ดหาเคร องคอมพ วเตอร โน ตบ ค พร อมช ดโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ จานวน 9 เคร อง โดยอย ระหว างขอจ ดสรรงบประมาณ ประกอบด วย. เคร องคอมพ วเตอร โน ตบ คส าหร บงานสาน กงาน แบบท 2 จานวน 9 เคร อง ราคาเคร องละ 9,000.- บาท เป นเง น 36,000.- บาท 2. ช ดโปรแกรมระบบปฏ บ ต การสาหร บเคร องไมโครคอมพ วเตอร พร อม CD-ROM ช ดต ดต ง จานวน 9 ช ด ราคาช ดละ 3,800.- บาท เป นเง น 72,200.- บาท รวมเป นเง น 433,200.- บาท เพ อเตร ยมทดแทนเคร องคอมพ วเตอร แบบต งโต ะ จานวน 9 เคร อง สาหร บท มตรวจสอบท ต องออกปฏ บ ต การตรวจสอบนอกสถานท ม จานวน 8 ท ม และห วหน า กล มตรวจสอบ (น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการพ เศษ) ของกล มพ ฒนางานตรวจสอบภายใน สาน กงาน- ตรวจสอบภายใน ท ได ขอจาหน ายเคร องคอมพ วเตอร แบบต งโต ะ จานวน เคร อง รวมจานวน 9 คน ประกอบด วย

20 ส วนงานราชการ / ผ ร บผ ดชอบ จานวน (คน) จานวน (เคร อง) - ห วหน ากล มตรวจสอบ (น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการพ เศษ) - ส วนตรวจสอบภายใน ส วนตรวจสอบภายใน รวม 9 9 โดยม ว ตถ ประสงค ของการจ ดหา ด งน. ผ ตรวจสอบภายในม ความคล องต วและประหย ดเวลาในการปฏ บ ต งานตรวจสอบนอก สถานท พร อมสามารถปฏ บ ต งานด วยเคร องคอมพ วเตอร โน ตบ คได ท นท แทนการบ นท กลงกระดาษ (Hardcopy) หร อ แบบฟอร ม ซ งจะช วยให ผ ตรวจสอบภายในไม ต องกล บมาพ มพ ข อม ลใหม ท หน วยงาน และข อม ลท งหมดจะอย ในร ปแบบ ของข อม ลอ เล กทรอน กส ซ งง ายต อการค นหาและเก บร กษา 2. ผ ตรวจสอบภายในสามารถใช เคร องคอมพ วเตอร โน ตบ คในการส บค นกระดาษทาการ รายงานผลการตรวจสอบของหน วยร บตรวจท เคยตรวจสอบในป ก อน ระเบ ยบฯ หน งส อส งการ และเอกสารสาค ญ ท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งาน โดยไม จาเป นต องพกพาเอกสารท อย ในร ปของกระดาษ (Hardcopy) ต ดต วขณะ ปฏ บ ต งานตรวจสอบนอกสถานท 3. ผ ตรวจสอบภายในสามารถใช โปรแกรมอรรถประโยชน (Microsoft Excel) ท จะต ดต ง ในเคร องคอมพ วเตอร โน ตบ คมาช วยในการจ ดเก บและว เคราะห ข อม ลท ได จากแบบสอบถาม แบบส มภาษณ หร อแบบ ประเม นผลระบบการควบค มภายในของหน วยร บตรวจ 4. ผ ตรวจสอบภายในสามารถนาข อม ลและหล กฐานท ได ร บจากการปฏ บ ต งานตรวจสอบ มาสร ป และบ นท กข อม ลลงในกระดาษทาการสร ปประเด นท ตรวจพบผ านเคร องคอมพ วเตอร โน ตบ คได ณ สถานท ต ง ของหน วยร บตรวจท นท โดยไม จาเป นต องกล บมาพ มพ ข อม ลลงในเคร องคอมพ วเตอร ท สาน กงานตรวจสอบภายใน จ งช วยให ผ ตรวจสอบภายในสามารถควบค มระยะเวลาการปฏ บ ต งานตรวจสอบให เสร จเป นไปตามแผนปฏ บ ต งาน ตรวจสอบ (Engagement Plan) ท กาหนด 5. ผ ตรวจสอบภายในสามารถเห นภาพหร อข อม ลท เก ดจากสาเนาอ เล กทรอน กส ผ าน เคร องสแกนเนอร แบบพกพาได ท นท จ งทาให สาเนาเอกสารขณะออกปฏ บ ต งานตรวจสอบได เป นจานวนมาก 6. เพ อรองร บก บโครงการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศในอนาคตของสาน กงาน- ตรวจสอบภายในท หน วยงานจะออกแบบและพ ฒนาโปรแกรมสาหร บการจ ดทากระดาษทาการสร ปประเด นท ตรวจสอบ บนระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ตและอ นทราเน ตของกร งเทพมหานคร ซ งเป นโปรแกรมท ช วยให ผ ตรวจสอบภายในสามารถ บ นท กข อม ลลงในกระดาษทาการสร ปประเด น ท ตรวจสอบอ เล กทรอน กส ผ านระบบคอมพ วเตอร ณ ท ต งของหน วยร บ ตรวจ เพ อส งข อม ลมาย งห วหน ากล ม/ห วหน าฝ ายท ปฏ บ ต งานอย ณ สาน กงานตรวจสอบภายในได ฝ ายเลขาน การตรวจสอบแล วพบว า การปฏ บ ต งานตรวจสอบของผ ตรวจสอบภายใน แบ งการ ทางานเป น 8 ท ม ประกอบด วย ผ ตรวจสอบภายในของส วนตรวจสอบภายใน จานวน 9 ท ม และผ ตรวจสอบภายใน ของส วนตรวจสอบภายใน 2 จานวน 9 ท ม โดยร ปแบบการปฏ บ ต งานของผ ตรวจสอบภายใน ค อ การเข าไปประเม น ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของระบบการควบค มภายใน สอบทานการปฏ บ ต งานในท ก ๆ ด านท ม ความเส ยงของ หน วยร บตรวจ เพ อนามาสร ปเป นประเด นข อตรวจพบท ได จากการตรวจสอบ โดยท ก ๆ งาน/โครงการท ผ ตรวจสอบ ภายในเข าไปปฏ บ ต งาน จะต องม การเก บรวบรวมเอกสารหล กฐานท เก ยวข องก บงานตรวจสอบ ตลอดจนสร ปผลการ ตรวจสอบ จ ดทารายงานผลการตรวจสอบภายใน และจ ดเก บลงในแฟ มเอกสารเพ อเก บรวบรวมไว เป นหล กฐานท ได จากการตรวจสอบในแต ละงาน/โครงการ จ งทาให ป จจ บ นสาน กงานตรวจสอบภายในม เอกสารท ได จากการตรวจสอบ จ ดเก บไว ในต เก บเอกสารเป นจานวนมาก

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การเตร ยมความพร อม โครงการพ ฒนาระบบขนส งทางบกระยะเร งด วนของ กรมทางหลวงชนบท (โครงการเง นก 15,000 ล าบาท) ว นท 20 ก มภาพ นธ 2558

การเตร ยมความพร อม โครงการพ ฒนาระบบขนส งทางบกระยะเร งด วนของ กรมทางหลวงชนบท (โครงการเง นก 15,000 ล าบาท) ว นท 20 ก มภาพ นธ 2558 การเตร ยมความพร อม โครงการพ ฒนาระบบขนส งทางบกระยะเร งด วนของ กรมทางหลวงชนบท (โครงการเง นก 15,000 ล าบาท) ว นท 20 ก มภาพ นธ 2558 แผนการบร หารโครงการพ ฒนาระบบขนส งทางบกระยะเร งด วนของ กรมทางหลวงชนบท (โครงการเง

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

คณะกรรมการจ ดหาระบบคอมพ วเตอร กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

คณะกรรมการจ ดหาระบบคอมพ วเตอร กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม คณะกรรมการจ ดหาระบบคอมพ วเตอร กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ข นตอนการปฏ บ ต งาน (Procedure Manual) ช องาน การขออน ม ต โครงการจ ดหาด านเทคโนโลย สารสนเทศและ (ICT-MGNT01) แก ไขคร งท 2 ส าเนาท ว นท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information