การกำาก บด เเลการบร หารท ด

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การกำาก บด เเลการบร หารท ด"

Transcription

1 การกำาก บด เเลการบร หารท ด การกำาก บด แลก จการท ด ม สถานะเป นร ฐว สาหก จภายใต การก าก บของภาคร ฐ (กระทรวงการคล งและหน วยงานก าก บด แลตามกฎหมาย ท เก ยวข อง) ธนาคารได ย ด หล กการและแนวทางการก าก บด แลท ด ในร ฐว สาหก จ ป 2552 ของส าน กงานนโยบาย ร ฐว สาหก จ กระทรวงการคล ง เป นกรอบในการด าเน นการ ด านการก าก บด แลก จการท ด โดยธนาคารได ก าหนดนโยบาย การก าก บด แลก จการท ด ไว เป นลายล กษณ อ กษรต งแต ป 2553 และได สอบทาน อย างน อยป ละหน งคร งให สอดคล องก บสถานการณ ท เปล ยนแปลงไป หล กการกำาก บด แลก จการท ด ธนาคารม การจ ดโครงสร าง และกลไกการบร หารจ ดการภายในองค กรเพ อเช อมโยงความส มพ นธ ระหว างธนาคาร ผ บร หาร พน กงาน โดยม ว ตถ ประสงค ท ส าค ญในการสร างประโยชน ท เหมาะสม โดยค าน งถ งผ ม ส วนได ส วนเส ยโดยรวม ซ งการจ ดโครงสร าง และกลไกการบร หารจ ดการด งกล าวจะต องสะท อนถ งหล กการส าค ญ ด งต อไปน 1. Accountability ความร บผ ดชอบต อผลการปฏ บ ต ตามหน าท 2. Responsibility ความส าน กในหน าท ด วยข ดความสามารถและประส ทธ ภาพท เพ ยงพอ 3. Equitable Treatment การปฏ บ ต ต อผ ม ส วนได ส วนเส ยโดยส จร ต และจะต องพ จารณาให เก ดความเท าเท ยมก น เช น การ จ ดซ อจ ดจ างต องให ท กคนได ร บความย ต ธรรมและเท าเท ยมก น หากม การร องเร ยน ต องม ค าอธ บาย 4. Transparency ความโปร งใส ต องม ความโปร งใสใน 2 ล กษณะ ด งน 4.1 ความโปร งใสในการด าเน นงานท สามารถตรวจสอบได 4.2 ม การเป ดเผยข อม ลอย างโปร งใส (Transparency of Information Disclosure)แก ผ ท เก ยวข องท กฝ าย 5. Value Creation การสร างม ลค าเพ มแก ก จการท งในระยะส นและระยะยาว โดยการเปล ยนแปลงหร อเพ มม ลค า ใดๆ น นจะต องเป นการเพ มความสามารถ ในท กด านเพ อการแข งข น 6. Ethics การส งเสร มพ ฒนาการก าก บด แลและจรรยาบรรณท ด ในการประกอบธ รก จ 7. Participation การม ส วนร วม เป นการส งเสร มให เก ดการกระจายโอกาสแก ประชาชนให ม ส วนร วมในการแสดง ความค ดเห นเก ยวก บการด าเน นการใดๆ ท อาจม ผลกระทบต อส งแวดล อม ส ขภาพอนาม ย ค ณภาพช ว ต และความเป นอย ของช มชนหร อท องถ น นโยบายการกำาก บด แลก จการท ด ธนาคารม ความม งม นท จะส งเสร มให ธนาคารเป นองค กรท ม ประส ทธ ภาพในการด าเน นธ รก จ การก าก บด แล ก จการท ด และการบร หารจ ดการท ด เล ศ โดยม งเน นการสร างประโยชน ให แก ผ ม ส วนได เส ยโดยรวม ม ความส จร ตโปร งใสตรวจสอบ ได ในการด าเน นธ รก จ การด าเน นงานท ม ค ณภาพประส ทธ ภาพและเป ดโอกาสให ผ ม ส วนเก ยวข องม บทบาทในการม ส วนร วมเสนอ ความค ดเห นร วมต ดส นใจ และ/หร อร วมม อก นในการด าเน นการ จ งได ก าหนดเป นนโยบายการก าก บด แลก จการท ด เพ อให ธนาคาร ผ บร หาร และพน กงาน ย ดถ อเป นแนวทางในการปฏ บ ต งาน 1. ธนาคาร ผ บร หาร พน กงาน ท กคนม งม นท จะน าเอาหล กส าค ญในการก าก บด แลก จการท ด ตามมาตรฐานสากล ท ง 7 ประการ ค อ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Value Creation, Ethics และ Participation มาใช ในการด าเน นงาน ม โครงสร างการบร หารท ม ความส มพ นธ ก นระหว างธนาคารและผ บร หาร อย างเป นร ปธรรม 2. ธนาคารจะปฏ บ ต หน าท ด วยความท มเทและร บผ ดชอบ ม ความเป นอ สระ และม การจ ดแบ งบทบาทหน าท ระหว าง ประธานธนาคาร และผ อ านวยการธนาคารออกจากก นอย างช ดเจน 3. ธนาคารม บทบาทส าค ญในการก าหนดว ส ยท ศน กลย ทธ นโยบาย และแผนงาน ท ส าค ญของธนาคาร โดยจะต อง พ จารณาถ งป จจ ยเส ยง และวางแนวทางการบร หารจ ดการท ม ความเหมาะสม รวมท งต องด าเน นการเพ อให ม นใจว าระบบ บ ญช รายงานทางการเง น และการสอบบ ญช ม ความน าเช อถ อ 4. ธนาคารและผ บร หารจะต องเป นผ น าในเร องจร ยธรรม เป นต วอย างในการปฏ บ ต งานตามแนวทางการก าก บด แล ก จการท ด ของธนาคารและสอดส องด แลในเร องการจ ดการแก ไขป ญหาความข ดแย งทางผลประโยชน และรายการท เก ยวโยงก น 72 รายงานประจำาป 2556

2 5. ธนาคารอาจแต งต งเฉพาะเร องข นตามความเหมาะสม เพ อช วยพ จารณากล นกรองงานท ม ความ ส าค ญอย างรอบคอบ 6. ธนาคารต องจ ดให ม การประเม นผลตนเองรายป เพ อใช เป นกรอบในการตรวจสอบการปฏ บ ต หน าท ของ ธนาคาร 7. ธนาคารเป นผ พ จารณาก าหนดจรรยาบรรณของธนาคาร เพ อให ธนาคาร ผ บร หาร และพน กงาน ท กคนใช เป นแนวทางในการประพฤต ปฏ บ ต ควบค ไปก บข อบ งค บและระเบ ยบของธนาคาร 8. ม การเป ดเผยข อม ลสารสนเทศของธนาคาร ท งในเร องทางการเง นและท ไม ใช เร องทางการเง นอย างเพ ยงพอ เช อถ อได และท นเวลา เพ อให ผ ม ส วนได ส วนเส ยของธนาคาร ได ร บสารสนเทศอย างเท าเท ยมก น รวมท งม หน วยงานร บผ ดชอบเผยแพร ข อม ลข าวสารของธนาคาร ให แก ล กค าและประชาชนท วไป 9. ม ระบบการค ดสรรบ คลากรท จะเข ามาร บผ ดชอบในต าแหน งบร หารท ส าค ญท กระด บอย างเหมาะสม และม กระบวนการสรรหา ท โปร งใสเป นธรรม แผนงานการกำาก บด แลก จการท ด ธนาคารได น านโยบายก าก บด แลก จการท ด ส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม โดยม แผนแม บท การก าก บด แลก จการ ท ด และการควบค มภายใน ป เป นกรอบในการด าเน นงาน ซ งได ก าหนดย ทธศาสตร การด าเน นงาน 3 ด าน ได แก 1. ย ทธศาสตร ด านการก าก บด แลก จการท ด 1.1 แผนงานการจ ดท า/ทบทวนหล กเกณฑ การก าก บด แลก จการท ด 1.2 แผนงานการสร างว ฒนธรรมการก าก บด แลก จการท ด 1.3 แผนงานการส งเสร มการม ส วนร วมของผ เก ยวข องท กกล ม 1.4 แผนงานพ ฒนาการก าก บด แลก จการท ด 1.5 แผนงานต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานด านการก าก บด แลก จการท ด 2. ย ทธศาสตร ด านการก าก บการปฏ บ ต งานตามกฎเกณฑ 2.1 แผนงานการก าก บการปฏ บ ต งานตามกฎเกณฑ ท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งานและการด าเน นธ รก จของธนาคาร 2.2 แผนงานการสร างความต นต วและความเช ยวชาญในกระบวนการปฏ บ ต งานให ก บผ บร หาร และพน กงานธนาคาร 2.3 แผนงานการสร างความต นต วและความเช ยวชาญในการก าก บด แลให ก บพน กงานในหน วยงาน 3. ย ทธศาสตร ด านการควบค มภายใน 3.1 แผนงานการจ ดวางระบบการควบค มภายในและการต ดตามประเม นผลการควบค มภายในตามหล กเกณฑ ของ ส าน กงานการตรวจเง นแผ นด น 3.2 แผนงานการสอบทานและการพ ฒนาฐานข อม ลความข ดแย งทางผลประโยชน 3.3 แผนงานสน บสน นการพ ฒนาระบบงานการเช อมโยงการประเม นการควบค มภายในด วยตนเองและการประเม น ความเส ยงด วยตนเอง 3.4 แผนงานการสร างความร ความเข าใจด านการควบค มภายใน การปฏ บ ต ตามหล กการและแนวทางการกำาก บด แลก จการท ด ของ สคร. 1. การดำาเน นการของภาคร ฐในฐานะเจ าของ แนวนโยบายผ ถ อห นภาคร ฐ (Statement of Directions : SOD) เป นความคาดหว งของภาคร ฐท ม ต อธนาคารภายใต กรอบ ย ทธศาสตร ของประเทศ ย ทธศาสตร กระทรวงการคล ง ว ตถ ประสงค การจ ดต งภารก จและบทบาทของธนาคารในป จจ บ นเพ อให ธนาคาร ม ความช ดเจนในท ศทางการด าเน นงาน กระทรวงการคล งได ก าหนดแนวนโยบายผ ถ อห นภาคร ฐส าหร บไว ด งน ม งเน น การสร างม ลค าเพ มให แก ช มชน และเศรษฐก จฐานราก และส งเสร มการออมของประชาชน โดยม การบร หารจ ดการซ งสน บสน นโดยระบบ ข อม ลท ม ประส ทธ ภาพ ธนาคารม หล กการและแนวทางการด าเน นงานตามแนวนโยบายการถ อห นภาคร ฐ ด งน แผนระยะส น 1. เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการและการให บร การประชาชน โดยส งเสร มการพ ฒนาพน กงานและการใช เทคโนโลย สารสนเทศ 2. ผล กด นให การก าก บด แลให อย ในระด บเด ยวก บธนาคารพาณ ชย ท วไป 3. ควรให ความส าค ญก บการบร หารความเส ยงจากป จจ ยต างๆ 4. ร วมจ ดท าระบบข อม ลฐานรากล กค าของสถาบ นการเง นเฉพาะก จ เพ อสน บสน นการก าหนดนโยบายในการช วยเหล อ ประชาชนให เข าถ งแหล งเง นท น 73

3 แผนระยะยาว 1. มาตรฐานการจ ดการ การให บร การและประส ทธ ภาพการด าเน นงานให เข าส มาตรฐานสากล 2. ม เทคโนโลย สารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพในการบร หารและบร การประชาชน 2. ส ทธ และความเท าเท ยมก นของเจ าของก จการ/ผ ถ อห น กระทรวงการคล งก าก บด แลก จการธนาคารตามพระราชบ ญญ ต โดยควบค มธนาคารผ านการแต งต ง ให ท าหน าท แทนตนและม ส ทธ ร วมในการต ดส นใจเก ยวก บการเปล ยนแปลงท ส าค ญของธนาคาร ธนาคาร ตระหน กและให ความส าค ญถ งส ทธ ของภาคร ฐ และไม กระท าการใดๆ อ นเป นการละเม ดหร อล ดรอนส ทธ ของภาคร ฐ 3. ความร บผ ดชอบของ 3.1 โครงสร าง และความร บผ ดชอบของธนาคาร คณะร ฐมนตร ได ม มต แต งต งประธานธนาคารและธนาคารอ นในธนาคาร ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 ม องค ประกอบ ด งน ล าด บ รายช อ ต าแหน ง 1 นางช จ รา กองแก ว ประธาน 2 นายส ธรรม ศ ร ท พย สาคร 3 นายว ชรา ต นตร ยานนท 4 นายอ านวย ปร มนวงศ 5 นางสาวจ ฬาร ตน ส ธ ธร 6 นางสาวนงล กษณ พ น ยน ต ศาสตร 7 นายว ฒ พงศ ว บ ลย วงศ 8 ศาสตราจารย พ เศษ ว ศ ษฏ ว ศ ษฏ สรอรรถ 9 นายศรกว ป รณโชต (ถ งว นท 18 ส งหาคม 2556) นายส เมธ ด ารงช ยธรรม (ต งแต ว นท 17 ก นยายน 2556) 10 นายประเสร ฐ หล ยเจร ญ 11 นายขว ญช ย วงศ น ต กร 12 นายประภาศ คงเอ ยด 13 นายช ยธว ช เสาวพนธ 14 นายส รช ย โฆษ ตเสร วงค 15 นายวรว ทย ช ยล มปมนตร และเลขาน การ 74 รายงานประจำาป 2556

4 อำานาจหน าท พระราชบ ญญ ต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม ก าหนดอ านาจหน าท ในการควบค ม ก าก บและจ ดการธนาคาร ไว ด งน ให ร ฐมนตร ว าการกระทรวงการคล งม อ านาจและหน าท ก าก บโดยท วไป ซ งก จการของ ให ม คณะหน งเร ยกว า ประกอบด วยประธานหน งคน และ อ นอ กไม น อยกว าหกคนแต ไม เก นส บสามคน ซ งคณะร ฐมนตร แต งต งและให ผ อ านวยการเป นและเลขาน การ ให ม อ านาจหน าท วางนโยบายและควบค มด แลโดยท วไป ซ งก จการของรวมถ งก าหนขอบเขต ท วไปและเง อนไขธ รก จประเภทต างๆ ให ผ อ านวยการเป นผ จ ดการม อ านาจหน าท บร หารก จการและงานของ ให เป นไปตากฎหมาย กฎข อบ งค บและระเบ ยบ และข อก าหนดของ และตามท มอบหมาย และให ม อ านาจหน าท ในการบรรจ แต งต งหร อเล อนต าแหน งหร อเง นเด อน ลงโทษทางว น ย หร อถอดถอนจากต าแหน งพน กงานตามหล กเกณฑ และเง อนไขท ก าหนด และก าหนดว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บการด าเน นงานของธนาคาร และการปฏ บ ต งานของพน กงาน ท งน โดยไม ข ดหร อแย งก บนโยบาย ระเบ ยบ หร อข อก าหนดของ ค ณสมบ ต ของธนาคาร ธนาคาร ต องม ค ณสมบ ต และไม ม ล กษณะต องห าม ตามพระราชบ ญญ ต ค ณสมบ ต มาตรฐานส าหร บ และพน กงานร ฐว สาหก จ พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม และพระราชบ ญญ ต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม ธนาคารประกอบด วยผ ทรงค ณว ฒ ในสาขาต างๆ เช น เศรษฐศาสตร บร หารธ รก จ น ต ศาสตร ส งคมศาสตร และว ทยาศาสตร ซ งเป นผ ทรงค ณว ฒ ท ม ความร ความสามารถประสบการณ ท หลากหลาย โดยท กคนอ ท ศเวลาในการปฏ บ ต หน าท ธนาคารด วยความร บผ ดชอบ สละเวลาเข าร วมก จกรรมของธนาคาร ตลอดจนม การพ ฒนาตนเองอย เสมอ ความเป นอ สระของธนาคาร อ สระของ เป นไปตามน ยามของส าน กงานนโยบายร ฐว สาหก จ หมายถ ง จากภายนอกท ไม ได ม ต าแหน ง เป นผ บร หารของร ฐว สาหก จ ไม เป นบร หารหร อผ ม อ านาจผ กพ นร ฐว สาหก จ และเป นอ สระจากผ ถ อห นรายใหญ ผ บร หารและผ ท เก ยวข อง โดยสามารถท าหน าท ค มครองผลประโยชน ของร ฐหร อผ ถ อห นท กราย อย างเท าเท ยมก น และสามารถช วยด แลไม ให เก ดรายการท ม ความข ดแย งทางผลประโยชน ระหว างร ฐว สาหก จก บบ คคลท เก ยวข องก บตน วาระการดำารงตำาแหน ง ประธานธนาคารหร อธนาคารท คณะร ฐมนตร แต งต งม วาระการด ารงต าแหน ง คราวละ 3 ป โดยประธาน ธนาคาร หร อธนาคารซ งพ นจากต าแหน ง อาจได ร บการแต งต งอ กได ไม เก น 2 วาระต ดก น 3.2 ช ดย อย ธนาคารได แต งต งช ดย อย จ านวน 9 คณะ โดยค ดเล อกธนาคารและผ ทรงค ณว ฒ จาก ภายนอกท ม ความร เฉพาะทาง เพ อท าหน าท พ จารณากล นกรอง และให ความเห นต อธนาคาร ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 ม ช ดย อย 9 คณะ ซ งม องค ประกอบและหน าท ความร บผ ดชอบ ด งน 1. บร หาร ล าด บ รายช อ ต าแหน ง 1 นายส ธรรม ศ ร ท พย สาคร ประธาน 2 นายอ านวย ปร มนวงศ 3 นายว ชรา ต นตร ยานนท 4 นายประภาศ คงเอ ยด 5 ผ อ านวยการ และเลขาน การ 75

5 เสนอแนะนโยบาย กลย ทธ แผนการด าเน นธ รก จ และแผนการควบค มต ดตามการบร หารงานให ธนาคาร ออมส นพ จารณาเห นชอบ เสนอแนะท ศทาง และหล กเกณฑ การลงท น การให ส นเช อ และการประกอบธ รก จอ นของให พ จารณาเห นชอบ พ จารณาอน ม ต การลงท น การให ส นเช อ และการประกอบธ รก จอ นของตามท มอบหมาย ควบค ม ต ดตามการลงท น การให ส นเช อ และการประกอบธ รก จอ นให เป นไปตามแผน และเป าหมายของ พ จารณากล นกรองหร ออน ม ต การปร บปร งโครงสร างหน ท วไป และหน ท ม ป ญหา การประเม นม ลค าหล กประก น การต ด หน ส ญ และการเปล ยนแปลงหล กเกณฑ เง อนไขการลงท นตามท มอบหมาย พ จารณากล นกรอง และให ความเห นการลงท น การให ส นเช อ และการจ ดซ อจ ดจ างท อย ในอ านาจอน ม ต ของ ให ความส าค ญก บการบ รณาการกระบวนการท างานเก ยวก บการก าก บด แลก จการ (Governance) การบร หารความเส ยง (Risk Management) และการปฏ บ ต ตามข อก าหนดของกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ประกาศ และหล กเกณฑ (Compliance) เพ อให บรรล ถ งผลการด าเน นงานท เก ดจากการม ส วนร วม ของท กหน วยงาน (IntegrityDriven Performance) 2. ตรวจสอบ ล าด บ รายช อ ต าแหน ง 1 ศาสตราจารย พ เศษ ว ศ ษฏ ว ศ ษฏ สรอรรถ (ถ งว นท 31 ม นาคม 2556) ประธาน นายประเสร ฐ หล ยเจร ญ (ต งแต ว นท 23 เมษายน 2556) 2 นายศรกว ป รณโชต (ถ งว นท 18 ส งหาคม 2556) นายส เมธ ด ารงช ยธรรม (ต งแต ว นท 15 ต ลาคม 2556) 3 นายส รช ย โฆษ ตเสร วงศ 4 ผ ช วยผ อ านวยการ สายงานตรวจสอบภายใน เลขาน การ สอบทานรายงานทางการเง นรายไตรมาส และประจ าป เพ อให ม นใจว ารายงานทางการเง นน นได จ ดท าอย างครบถ วน ถ กต อง และเป นไปตามหล กการบ ญช ท ร บรอง ท วไป และม การเป ดเผยข อม ลอย างเพ ยงพอ ครบถ วนและเช อถ อได สอบทานประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของกระบวนการควบค มภายใน กระบวนการก าก บด แลท ด กระบวนการบร หาร ความเส ยง สอบทานการด าเน นงานของให ถ กต องตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ว ธ ปฏ บ ต งานมต คณะร ฐมนตร ประกาศ หร อค าส งท เก ยวข องก บการด าเน นงานของ สอบทานให ม ระบบการตรวจสอบภายในท ด และพ จารณาความเป นอ สระของสายงานตรวจสอบภายใน สอบทานและอน ม ต กฎบ ตรสายงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบเช งกลย ทธ แผนการตรวจสอบประจ าป แผนปฏ บ ต งานและงบประมาณ แผนบร หารและพ ฒนาทร พยากร ข อตกลงประเม นผลการปฏ บ ต งานและค ม อการ ปฏ บ ต งานของสายงานตรวจสอบภายใน จ ดท ากฎบ ตรตรวจสอบให สอดคล องก บขอบเขตความร บผ ดชอบในการด าเน นงานของ โดยต องได ร บความเห นชอบจาก และม การสอบทานความเหมาะสมของกฎบ ตรด งกล าว อย างน อยป ละหน งคร ง ประสานงานก บฝ ายจ ดการ ผ สอบบ ญช และองค กรก าก บด แลอ น เพ อให การด าเน นงานของบรรล ว ตถ ประสงค ตามเป าหมายท ก าหนด อย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล 76 รายงานประจำาป 2556

6 ประสานงานเก ยวก บผลการตรวจสอบก บผ สอบบ ญช และอาจเสนอแนะให สอบทานหร อตรวจสอบรายการใดท เห นว า จ าเป น รวมถ งเสนอค าตอบแทน ของผ สอบบ ญช ต อ ก าก บด แลการพ ฒนาบ คลากรสายงานตรวจสอบภายใน รวมท งพ จารณาความเพ ยงพอของจ านวนและท กษะ ของผ ตรวจสอบภายในตามสภาพแวดล อม ท ด าเน นอย ค ณสมบ ต ท ส าค ญ รวมถ งว ฒ การศ กษา และ ท กษะทางว ชาช พ คอมพ วเตอร ธ รก จ และท กษะทางด านอ นๆ ตามความเหมาะสม เสนอข อแนะน าต อในการพ จารณาแต งต ง โยกย าย เล อนข น เล อนต าแหน ง และประเม น ผลงานของผ บร หารระด บส งส ด ของสายงานตรวจสอบภายใน โดยให ผ บร หารส งส ดของเสนอความเห น ประกอบการพ จารณาด วย พ จารณารายการท เก ยวโยงก นหร อรายการท อาจม ความข ดแย งทางผลประโยชน หร อม โอกาสเก ดการท จร ตท อาจม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งานของ ให ความส าค ญก บการบ รณาการกระบวนการท างานเก ยวก บการก าก บด แลก จการ (Governance) การบร หารความเส ยง (Risk Management) และการปฏ บ ต ตามข อก าหนดของกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ประกาศ และหล กเกณฑ (Compliance) เพ อให บรรล ถ งผลการด าเน นงานท เก ดจากการม ส วนร วมของท กหน วยงาน (IntegrityDriven Performance) 3. บร หารความเส ยง ล าด บ รายช อ ต าแหน ง 1 นางสาวนงล กษณ พ น ยน ต ศาสตร ประธาน 2 นางสาวจ ฬาร ตน ส ธ ธร 3 ผ อ านวยการ 4 รองผ อ านวยการอาว โส กล มลงท นและบร หารเง น 5 ผ ช วยผ อ านวยการ สายงานบร หารความเส ยง เลขาน การ ก าหนด ทบทวน และให ความเห นชอบ นโยบายการบร หารความเส ยง แผนแม บทบร หารความเส ยง รวมถ งให ความ เห นชอบกลย ทธ และแผนการบร หารความเส ยงด านต างๆ เพ อให เหมาะสมก บสถานการณ และธ รกรรมของธนาคาร ออมส นท เปล ยนแปลงไป เพ อน าเสนอเพ ออน ม ต ประเม น ต ดตาม และด แลระด บความเส ยงของให อย ในระด บท เหมาะสม อน ม ต ระบบในการว ด ต ดตาม และควบค มความเส ยง ต ดตามให ม การปฏ บ ต ตามนโยบายการบร หารความเส ยง รวมถ งด แลให ระบบการบร หารความเส ยงด าเน นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ด แลความเพ ยงพอของทร พยากรท ใช ในการบร หารความเส ยง เช น บ คลากรของสายงานบร หารความเส ยง ระบบงาน ในการรองร บการบร หารความเส ยง พ จารณาระเบ ยบ/หล กเกณฑ ในการท าธ รกรรมหร อการออกผล ตภ ณฑ ใหม (Product Program) ของธ รกรรมตราสาร อน พ นธ ท ส งผลกระทบต อความเส ยง ก อนท จะน าเสนอเพ อพ จารณาอน ม ต การท าธ รกรรมโดย หร อท ธนาคารมอบหมายต อไป ต ดตาม และรายงานสถานะความเส ยงของ เสนอต อและ ตรวจสอบ (Audit Committee) ให ความส าค ญก บการบ รณาการกระบวนการท างานเก ยวก บการก าก บด แลก จการ (Governance) การบร หารความเส ยง (Risk Management) และการปฏ บ ต ตามข อก าหนดของกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ประกาศ และหล กเกณฑ (Compliance) เพ อให บรรล ถ งผลการด าเน นงานท เก ดจากการม ส วนร วมของท กหน วยงาน (IntegrityDriven Performance) 77

7 4. ย ทธศาสตร และงบประมาณ ล าด บ รายช อ ต าแหน ง 1 นายว ชรา ต นตร ยานนท ประธาน 2 นายประเสร ฐ หล ยเจร ญ (ถ งว นท 22 เมษายน 2556) นายช ยธว ช เสาวพนธ (ต งแต ว นท 23 เมษายน 2556) 3 นางสาวนงล กษณ พ น ยน ต ศาสตร 4 ผ อ านวยการ 5 รองผ อ านวยการ กล มย ทธศาสตร และทร พยากรบ คคล เลขาน การ 6 ผ อ านวยการฝ ายบร หารแผนงานและงบประมาณ ผ ช วยเลขาน การ พ จารณากล นกรองแผนย ทธศาสตร งบประมาณ และข อตกลงการประเม นผลการด าเน นงานประจ าป ของ ต ดตามผลให ความเห นและข อเสนอแนะตามแผนย ทธศาสตร และงบประมาณของ พ จารณากล นกรองหร ออน ม ต การโอนงบประมาณ และ/หร อเปล ยนแปลงรายการงบประมาณ ซ งได ร บการจ ดสรร งบประมาณแล วตามท มอบหมาย ให ความส าค ญก บการบ รณาการกระบวนการท างานเก ยวก บการก าก บด แลก จการ (Governance) การบร หารความเส ยง (Risk Management) และการปฏ บ ต ตามข อก าหนดของกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ประกาศ และหล กเกณฑ (Compliance) เพ อให บรรล ถ งผลการด าเน นงานท เก ดจากการม ส วนร วม ของท กหน วยงาน (IntegrityDriven Performance) 5. กำาก บด แลการบร หารก จการท ด ล าด บ รายช อ ต าแหน ง 1 นายว ฒ พงศ ว บ ลย วงศ ประธาน 2 นางสาวจ ฬาร ตน ส ธ ธร 3 นายประภาศ คงเอ ยด 4 ผ อ านวยการฝ ายก าก บการปฏ บ ต งาน และธรรมาภ บาล เลขาน การ ก าหนดนโยบาย กลย ทธ เป าหมาย และแผนการด าเน นงานด านการก าก บด แลการบร หารก จการท ด อย างเป นร ปธรรม สอดคล องก บกฎหมาย และกฎท ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด ก าหนดแนวทางการปฏ บ ต ท ด ของตามหล กการก าก บด แลการบร หารก จการท ด ใน ร ฐว สาหก จท คณะร ฐมนตร อน ม ต ต อ ส งเสร มและเผยแพร ว ฒนธรรมการก าก บด แลการบร หารก จการท ด และสน บสน นให ผ บร หาร พน กงาน ล กจ าง ช มชน ล กค า และประชาชนท วไปม ส วนร วม ในก จกรรมก าก บด แลการบร หารก จการท ด ให ความเห นชอบแผนการก าก บการปฏ บ ต ตามกฎเกณฑ และแผนการก าก บการควบค มภายในประจ าป ก อนน าเสนอ พ จารณาอน ม ต ควบค ม และต ดตามการด าเน นงานด านการก าก บด แลการบร หารก จการท ด ด านการก าก บการปฏ บ ต ตามกฎเกณฑ และการควบค มภายในอย างสม าเสมอ เพ อรายงานทราบถ งการด าเน นงานท ผ ดปกต หร อ ไม ถ กต องชอบธรรมโดยเร ว ตลอดจนจ ดท ารายงานผลการด าเน นงานเสนอ เพ อทราบ อย างน อยเป นรายไตรมาส รวมถ งจ ดท ารายงานด านการก าก บด แลการบร หารก จการท ด ด านการก าก บการปฏ บ ต ตาม กฎเกณฑ และการควบค มภายในประจ าป ด วย เสนอแนะมาตรการ หร อแนวทางท จ าเป นเพ อส งเสร มการด าเน นงานของ ด านการก าก บด แลการบร หาร ก จการท ด ด านการก าก บการปฏ บ ต ตามกฎเกณฑ และการควบค มภายในอย างม ประส ทธ ภาพต อ 78 รายงานประจำาป 2556

8 ภายในและผ บร หารของ เสนอข อแนะน าต อในการพ จารณาแต งต ง โยกย าย เล อนข น เล อนต าแหน ง และประเม น ผลงานของผ บร หารระด บส งส ด ของฝ ายก าก บการปฏ บ ต งานและธรรมาภ บาล โดยให ผ บร หารส งส ดของ เสนอความเห นประกอบการพ จารณาด วย เพ อประโยชน ต อการปฏ บ ต หน าท ตามท ก าหนดในกฎบ ตรข างต น อาจเช ญต างๆ ท ธนาคาร ออมส นช ดป จจ บ นได แต งต งมาร วม ให ความเห นหร อพ จารณาในประเด นท เก ยวข อง และม อ านาจออกหน งส อสอบถาม หร อเร ยกบ คคลใดๆ ท เก ยวข องก บการด าเน นงานตามท ก าหนดในกฎบ ตรมาให ถ อยค า ส งค าช แจงเป นหน งส อ หร อ ส งบ ญช เอกสาร หร อหล กฐานใดๆ เพ อมาตรวจสอบหร อเพ อประกอบการพ จารณาได ตามท เห นสมควร ให ความส าค ญก บการบ รณาการกระบวนการท างานเก ยวก บการก าก บด แลก จการ (Governance) การบร หารความเส ยง (Risk Management) และการปฏ บ ต ตามข อก าหนดของกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ประกาศ และหล กเกณฑ (Compliance) เพ อให บรรล ถ งผลการด าเน นงานท เก ดจากการม ส วนร วม ของท กหน วยงาน (IntegrityDriven Performance) 6. ก จการส มพ นธ ล าด บ รายช อ ต าแหน ง 1 นายขว ญช ย วงศ น ต กร 2 ผ แทนฝ ายนายจ าง จ านวน 9 คน 3 ผ แทนฝ ายล กจ าง จ านวน 9 คน 4 ผ ช วยผ อ านวยการ สายงานทร พยากรบ คคล 5 รองผ อ านวยการฝ ายบร หารทร พยากรบ คคล ส วนว น ย และก จการส มพ นธ พ จารณาให ความเห นเก ยวก บการปร บปร งประส ทธ ภาพในการด าเน นงานของ ตลอดจนส งเสร มและ พ ฒนาการแรงงานส มพ นธ หาทางปรองดองและระง บข อข ดแย งใน พ จารณาปร บปร งระเบ ยบข อบ งค บในการท างาน อ นจะเป นประโยชน ต อนายจ าง ล กจ างและ ปร กษาหาร อเพ อแก ป ญหาตามค าร องท กข ของล กจ าง หร อสหภาพแรงงานร ฐว สาหก จ รวมถ ง การร องท กข เก ยวก บการลงโทษทางว น ย ปร กษาหาร อเพ อพ จารณาปร บปร งสภาพการจ าง แต งต งคณะท างานกล นกรองงานในก จการส มพ นธ ปฏ บ ต การอ นใดตามท ก าหนดในกฎหมายว าด วยแรงงานร ฐว สาหก จส มพ นธ บ รณาการกระบวนการท างานเก ยวก บการก าก บด แลก จการ (Governance) การบร หารความเส ยง (Risk Management) และการปฏ บ ต ตามข อก าหนด ของกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ประกาศ และหล กเกณฑ (Compliance) เพ อให บรรล ถ งผลการด าเน นงานท เก ดจากการม ส วนร วมของท กหน วยงาน (IntegrityDriven Performance) 7. บร หารด านโครงสร างองค กร บ คลากร ค าตอบแทน และสว สด การพน กงาน ประธาน เลขาน การ ผ ช วยเลขาน การ ล าด บ รายช อ ต าแหน ง 1 นายอ านวย ปร มนวงศ 2 นายขว ญช ย วงศ น ต กร 3 ผ อ านวยการ 4 รองผ อ านวยการ กล มย ทธศาสตร และทร พยากรบ คคล 5 ผ ช วยผ อ านวยการ สายงานทร พยากรบ คคล ประธาน เลขาน การ ผ ช วยเลขาน การ 79

9 เสนอแนะโครงสร างองค กรท เหมาะสมและม ประส ทธ ภาพ รวมถ งเสนอแนะนโยบายและกลย ทธ ด านบ คลากร ค าตอบแทนและสว สด การของพน กงาน และล กจ างต อ เพ อให ธนาคาร ออมส นเห นชอบ ก าก บด แล และให ค าปร กษาแนะน าการด าเน นงานของในเร องเก ยวก บโครงสร างองค กร บ คลากร ค าตอบแทนและสว สด การของพน กงานและล กจ าง รวมท งพ ฒนาองค กรให เป นพลว ตและย งย น เสนอแนะกรอบอ ตราก าล งคนและว ธ การสรรหาบ คลากร ให สอดคล องก บโครงสร างต อ ก าก บด แล และให ค าปร กษาแนะน าในการพ ฒนาทร พยากรบ คคลท กระด บ ให ม ความพร อมในท กด าน เพ อให บ คลากร ม ว ส ยท ศน ม ความรอบร รวมท งม บ คล กภาพและม จ ตส าน กท ด ก าก บด แล และให ค าปร กษาในการจ างสถาบ นการศ กษา บร ษ ทท ปร กษาภายนอกหร อท ปร กษา เพ อพ ฒนาระบบการ บร หารงานบ คคลของให เหมาะสม ต ดตามผลการด าเน นงานตามแผน และรายงานผลต อ ให ความส าค ญก บการบ รณาการกระบวนการท างานเก ยวก บการก าก บด แลก จการ (Governance) การบร หารความเส ยง (Risk Management) และการปฏ บ ต ตามข อก าหนดของกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ประกาศ และหล กเกณฑ (Compliance) เพ อให บรรล ถ งผลการด าเน นงานท เก ดจากการม ส วนร วมของท กหน วยงาน (IntegrityDriven Performance) 8. ประเม นผลการปฏ บ ต งานและพ จารณาค าตอบแทนของผ อำานวยการ ล าด บ รายช อ 1 นายช ยธว ช เสาวพนธ 2 นายอ านวย ปร มนวงศ 3 นายประเสร ฐ หล ยเจร ญ (ถ งว นท 22 เมษายน 2556) ศาสตราจารย พ เศษ ว ศ ษฏ ว ศ ษฏ สรอรรถ (ต งแต ว นท 23 เมษายน 2556) 4 ผ ช วยผ อ านวยการ สายงานทร พยากรบ คคล 5 ผ อ านวยการฝ ายกลย ทธ องค กร ประธาน เลขาน การ เสนอแนะหล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต งานของผ อ านวยการให เป นไปตามส ญญาจ าง ท างานบร หารในต าแหน ง ผ อ านวยการต อเพ อพ จารณาให ความเห นชอบ พ จารณาประเม นผล และรายงานผลการประเม นผลการปฏ บ ต งานของผ อ านวยการต อ ภายใต ข อตกลงท ท าไว ก บ และตามเง อนไขส ญญาจ างท างานบร หาร เสนอแนะอ ตราค าตอบแทนท เหมาะสมของผ อ านวยการต อ เสนอแนะอ ตราค าตอบแทนเพ มให ก บผ อ านวยการเป นรายป ตามระด บผลการประเม นผลการปฏ บ ต งาน ตามหล กเกณฑ และว ธ การประเม นท ให ความเห นชอบ ให ความส าค ญก บการบ รณาการกระบวนการท างานเก ยวก บการก าก บด แลก จการ (Governance) การบร หารความเส ยง (Risk Management) และการปฏ บ ต ตามข อก าหนดของกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ประกาศ และหล กเกณฑ (Compliance) เพ อให บรรล ถ งผลการด าเน นงานท เก ดจากการม ส วนร วมของท กหน วยงาน (IntegrityDriven Performance) 80 รายงานประจำาป 2556

10 9. ความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม ล าด บ รายช อ ต าแหน ง 1 นายส ธรรม ศ ร ท พย สาคร 2 นายช ยธว ช เสาวพนธ 3 นายไพบ ลย ป ล นธน โอวาท 4 ผ อ านวยการ ประธาน และเลขาน การ ก าหนดนโยบาย กลย ทธ เป าหมาย และแผนการด าเน นงานด านความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมน าเสนอ เพ อพ จารณา พ จารณากล นกรองแผนงานและงบประมาณประจ าป ส าหร บการด าเน นงานด านความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม เพ อน าเสนอย ทธศาสตร และงบประมาณและ ให ความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม สามารถปร บเปล ยนแผนงานและงบประมาณด านความ ร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมภายใต กรอบวงเง นงบประมาณเด ม ก าหนดหล กเกณฑ การใช จ ายงบประมาณท เก ยวข องก บการด าเน นงานเพ อส งคมและส งแวดล อม รวมถ งงบประมาณ รายจ ายเพ อสาธารณประโยชน และสาธารณก ศลตามท มอบหมาย ให ข อเสนอแนะในการด าเน นธ รก จของให บรรล ผลส าเร จตามเป าหมายของแผนการด าเน นงานด าน ความร บผ ดชอบต อส งคม และส งแวดล อมของประจ าป ส งเสร มให ผ บร หาร พน กงาน ล กจ าง ช มชน ล กค าและประชาชนท วไปม ส วนร วม ในก จกรรมเพ อส งคมและส งแวดล อมของ ต ดตามการด าเน นงานด านความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมอย างสม าเสมอ และรายงาน เพ อทราบอย างน อยเป นรายไตรมาส ก าก บด แลการจ ดท ารายงานด านความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมประจ าป ให ความส าค ญก บการบ รณาการกระบวนการท างานเก ยวก บการก าก บด แลก จการ (Governance) การบร หารความเส ยง (Risk Management) และการปฏ บ ต ตามข อก าหนดของกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ประกาศ และหล กเกณฑ (Compliance) เพ อให บรรล ถ งผลการด าเน นงานท เก ดจากการม ส วนร วม ของท กหน วยงาน (IntegrityDriven Performance) 3.3 การประช ม และค าตอบแทนของธนาคาร และช ดย อย การประช มธนาคาร ตระหน กถ งความส าค ญของการประช มท ม การวางแผนไว อย างรอบคอบ การได ร บข อม ลท ส าค ญ อย างถ กต อง ท นกาล เพ อใช ประกอบการต ดส นใจในประเด นต าง ๆ ม ผลต อการด าเน นงานท ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล โดยม การ ก าหนดการประช มไว ล วงหน าตลอดป ก าหนดประช มเด อนละหน งคร งและอาจจ ดให ม ประช มวาระพ เศษ ตามความเหมาะสม ในป 2556 ม การประช ม จ านวน 17 คร ง เป นวาระปกต จ านวน 13 คร ง ประช มเช งปฏ บ ต การ และผ บร หารระด บส งเพ อก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ ค าน ยม และก าหนดกรอบท ศทางการด าเน นงานป จ านวน 1 คร ง และประช ม ส ญจร จ านวน 3 คร ง โดยจ ดส งเอกสารการประช มให ล วงหน าก อนการประช ม เป นเวลา 7 ว น ได เข าร วมประช มตามอ ตราการเข าร วมประช ม ได ตามเกณฑ ท ก าหนดและในการประช มท อาจจะ ม ความเก ยวข องหร อม ส วนได เส ยในวาระการประช มใดจะต องงดออกเส ยง งดให ความเห นในวาระการประช มน นหร อออกจากห องประช ม 81

11 สร ปการเข าประช มของ ป 2556 (คร ง) ท ธนาคาร บร หาร ตรวจสอบ บร หารความเส ยง ย ทธศาสตร และงบประมาณ กำก บด เเล การบร หาร ก จการท ด ก จการส มพ นธ บร หารโครงสร าง องค กร บ คลากร ค าตอบแทน และ สว สด การพน กงาน ประเม นผลการ ปฎ บ ต งานและ พ จรณาค าตอบแทน ของผ อำนวยการ ความร บผ ดชอบ ต อส งคมและ ส งแวดล อม จำแนกตำแหน ง บรรจะ แต งต ง ย ายและส บเปล ยน เล อนตำแหน งและ อ ตราเง นเด อน ผ บร หาร (กจส.) 1 นางช จ รา กองแก ว 2 นายอำนวย ปร มนวงศ 3 นายส ธรรม ศ ร ท พย สาคร 4 นายว ชรา ต นตร ยานนท 5 นายประภาศ คงเอ ยด 6 นางสาวจ ฬาร ตน ส ธ ธร 7 นางสาวนงล กษณ พ น ยน ต ศาสตร 8 นายประเสร ฐ หล ยเจร ญ 9 นายว ฒ พงศ ว บ ลย วงศ 10 ศ.พ เศษ ว ศ ษฏ ว ศ ษฏ สรอรรถ 11 นายศรกว ป รณโชต (ถ งว นท 18 ส งหาคม 2556) นายส เมธ ดำรงช ยธรรม (ต งแต ว นท 17 ก นยายน 2556) 12 นายขว ญช ย วงศ น ต กร 13 นายช ยธว ช เสาวพนธ 14 นายส รช ย โฆษ ตเสร วงค 15 นายวรว ทย ช ยล มปมนตร 15/17 15/17 15/17 17/17 17/17 12/17 10/17 15/17 13/17 14/17 *9/11 **3/4 12/17 17/17 17/17 17/17 * เด อนส งหาคม 2556 ลาออกก อนว นประช ม ** เด อนก นยายน 2556 ได ร บการแต งต งหล งว นประช ม 19/24 24/24 24/24 21/24 23/24 7/10 3/10 7/10 3/10 10/10 8/13 12/13 9/13 11/11 7/7 12/12 12/12 8/11 10/11 9/12 4/12 2/7 11/11 4/7 2/2 10/12 10/11 6/12 7/7 9/12 2/2 11/12 8/12 9/11 12/12 2/2 ค าตอบแทนของธนาคาร ค าตอบแทน และผลประโยชน ของ ประกอบด วยสามส วน ได แก ค าตอบแทนรายเด อน ค าเบ ยประช ม และโบน ส 1. ค าตอบแทนรายเด อน (ตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท 2 กรกฎาคม 2556 โดยให ม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 1 ส งหาคม 2556) ประธาน เด อนละ 20,000 บาท เด อนละ 10,000 บาท 2. เบ ยประช ม ประธาน คร งละ 12,500 บาท คร งละ 10,000 บาท ท งน เฉพาะท มาประช ม ไม เก น 1 คร งต อเด อน 2.1 ธนาคารท ได ร บการแต งต งเป นช ดย อย/คณะอน /คณะท างานอ น ท แต งต ง โดยบทบ ญญ ต แห งกฎหมาย มต คณะร ฐมนตร หร อธนาคารแต งต งให ได ร บเบ ยประช มเป นรายคร งในอ ตราเท าก บเบ ย ประช มธนาคาร เฉพาะท มาประช ม ท งน ให ธนาคารได ร บเบ ยประช มช ดย อย /คณะ อน /คณะท างานอ น รวมแล วไม เก น 2 คณะ คณะละไม เก น 1 คร งต อเด อน 3. โบน สจ ายตามผลประกอบการ โดยม ฐานในการค านวณโบน ส ด งน ร อยละ 3 ของก าไรส ทธ ท น ามาค านวณโบน ส แต ไม เก นคนละ 60,000 บาท ถ าม ก าไรส ทธ ส งกว า 10011,000 ล านบาท ให ได ร บโบน สเพ มอ กคนละ 5,000 60,000 บาท ต อป ตามระด บของ ผลก าไรและถ าก าไรส ทธ เพ มข นอ กท กๆ 2,000 ล านบาท ได ร บโบน สเพ มคนละ 10,000 บาท ประธานให ได ร บโบน สเพ มส งกว าอ กร อยละ รายงานประจำาป 2556

12 ท นางช จ รา กองแก ว (ปธ.) นายส ธรรม ศ ร ท พย สาคร นายอำนวย ปร มนวงศ นางสาวนงล กษณ พ น ยน ต ศาสตร นายว ชรา ต นตร ยานนท นายประเสร ฐ หล ยเจร ญ นางสาวจ ฬาร ตน ส ธ ธร นายว ฒ พงศ ว บ ลย วงศ ศาสตราจารย พ เศษ ว ศ ษฏ ว ศ ษฏ สรอรรถ นายศรกว ป รณโชต (ถ งว นท 18 ส.ค. 56) นายส เมธ ดำรงช ยธรรม (ต งแต ว นท 17 ก.ย. 56) นายขว ญช ย วงศ น ต กร นายประภาศ คงเอ ยด นายช ยธว ช เสาวพนธ นายส รช ย โฆษ ตเสร วงค นายวรว ทย ช ยล มปมนตร รวมค าเบ ยประช มแต ละคณะ * โบน สประจำป 2554 (เพ มเต ม) จ ายในป 2556 ธนาคาร 125, , , , , , , , , , , , , , , , ,675, บร หาร 150, , , , , , สร ปค าเบ ยประช มและโบน สของ ประจำป 2556 ตรวจสอบ บร หาร ความเส ยง ย ทธศาสตร และงบประมาณ กำก บด เเล การบร หาร ก จการท ด ก จการส มพ นธ บร หาร โครงสร างองค กร บ คลากร ค าตอบแทน และ สว สด การพน กงาน ประเม นผลการ ปฎ บ ต งานและ พ จรณา ค าตอบแทน ของผ อำนวยการ ความร บผ ดชอบ ต อส งคมและ ส งแวดล อม กจส. 100, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ค าตอบแทน รายเด อน เร มเด อน ส งหาคม 2556 เป นต นไป 100, , , , , , , , , , , , , , , , , รวม 225, , , , , , , , , , , , , , , , ,637, *โบน ส ประจำป 2554 (เพ มเต ม) 35, , , , , โบน ส ประจำป , , , , , , , , , , , , , , , ,190, โบน ส ประจำป 2555 (เพ มเต ม) 97, , , , , , , , , , , , , , , , รวมเบ ยประช ม ค าตอบแทน และโบน ส 453, , , , , , , , , , , , , , , , ,805,

13 การดำรงตำแหน งของและผ บร หารระด บส งของธนาคารในก จการท เก ยวข อง ก จการท เก ยวข อง รายช อธนาคาร บร ท ษท เก ยวข อง (1) บร ท ษท ม หร อผ บร หารระด บส งร วมก น (2) นางช จ รา กองแก ว ประธาน 2 นายส ธรรม ศ ร ท พย สาคร 3 นายว ชรา ต นตร ยานนท 4 นายอำนวย ปร มนวงศ 5 นางสาวจ ฬาร ตน ส ธ ธร 6 นางสาวนงล กษณ พ น ยน ต ศาสตร 7 นายว ฒ พงศ ว บ ลย วงศ 8 ศ.พ เศษ ว ศ ษฏ ว ศ ษฏ สรอรรถ 9 นายส เมธ ดำรงช ยธรรม 10 นายประเสร ฐ หล ยเจร ญ 11 นายขว ญช ย วงศ น ต กร 12 นายประภาศ คงเอ ยด 13 นายช ยธว ช เสาวพนธ 14 นายส รช ย โฆษ ตเสร วงค 15 นายวรว ทย ช ยล มปมนตร 16 นายธ ชพล กาญจนก ล รองผ อำนวยการอาว โส 17 นายบ ญสน เจนช ยมหก ล รองผ อำนวยการ 18 นายนเรนทร ป ญญาปฏ ภาณ รองผ อำนวยการ 19 นางสาวนงเยาว พาช ร ตน รองผ อำนวยการ 20 นายบรรล อ พ นธ พงษ เจร ญ รองผ อำนวยการ 21 นายพ ศ ษฐ เสร ว ว ฒนา รองผ อำนวยการ 22 นางสาวกรประณม วงษ มงคล รองผ อำนวยการ ส ญล กษณ * หมายถ ง ประธาน หมายถ ง น ยาม (1) บร ษ ทท เก ยวข อง ได แก น ต บ คคลท ธนาคารถ อห นเก นร อยละ 10 ข นไป (2) บร ษ ทท ม หร อผ บร หารระด บส งร วมก น ได แก บร ษ ทหร อร ฐว สาหก จท หร อผ บร หารระด บส งของธนาคาร ดำรงตำแหน งในบร ษ ทด งกล าวโดยธนาคารไม ได ถ อห น หร อถ อห นไม เก นร อยละ 10 บร ษ ทท เก ยวข อง 1. บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท นเอ มเอฟซ จำก ด (มหาชน) 2. บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) 3. ธนาคารอ สลามแห งประเทศไทย ** 4. บร ษ ท ทร ส คอร ปอเรช น จำก ด 5. บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น ธนชาต จำก ด 6. บร ษ ท ท พยประก นช ว ต จำก ด (มหาชน) ** ผ ทรงค ณว ฒ จากภายนอกเข าดำรงตำแหน ง ตามความเห นของกระทรวงการคล ง บร ษ ทท ม หร อผ บร หารระด บส งร วมก น 1. การไฟฟ าส วนภ ม ภาค 2. บร ษ ท วายแอลจ บล เล ยนแอนด ฟ วเจอร จำก ด 3. บร ษ ท สถาปน กส ธรรม จำก ด 4. บร ษ ท การบ นไทย จำก ด (มหาชน) 5. การรถไฟแห งประเทศไทย 6. บร ษ ท ธนาร กษ ส นทร พย จำก ด 7. บร ษ ท พ ท ท โกบอล แอสเสท จำก ด (มหาชน) 8. โรงงานยาส บ 9. บร ษ ท พ อ เอเอ นคอม อ นเตอร เนช นแนล จำก ด 10. บร ษ ท ไปรษณ ย ไทย จำก ด 11. บร ษ ท ไทยคม จำก ด (มหาชน) 12. บร ษ ท น ำตาลขอนแก น จำก ด (มหาชน) 13. การประปานครหลวง 14. องค การตลาด 15. การไฟฟ านครหลวง 16. โรงแรมเอราว ณ 17. บร ษ ท กร งไทยกฎหมาย จำก ด 18. บร ษ ท ว นโคสท อ นด สเทร ยล พาร ค จำก ด (มหาชน) 19. บร ษ ท อสมท จำก ด (มหาชน) 20. บร ษ ท บางจากไบโอฟ เอล จำก ด 21. บร ษ ท บางจากกร นเนท จำก ด 22. บร ษ ท บางจากโซลาร เอ นเนอร จำก ด 23. บร ษ ท ไออาร พ ซ จำก ด (มหาชน) 24. บร ษ ท ไทยสมาร ท จำก ด 25. บร ษ ท หล กทร พย เพ อธ รก จหล กทร พย จำก ด (มหาชน) 26. บร ษ ท ข อม ลเครด ตแห งชาต จำก ด 27. บร ษ ท บ กซ ซ เปอร เซ นเตอร จำก ด (มหาชน) 28. บร ษ ท อ สเท รน โพล เมอร กร ป จำก ด (มหาชน) 84 รายงานประจำาป 2556

14 3.4 การพ ฒนาตนเองของธนาคาร ธนาคารม นโยบายส งเสร มให เข าร บการอบรมหล กส ตรต างๆ เพ อเพ มพ นความร ท เก ยวข องก บบทบาทหน าท ของการเป น ซ งช วยให ได เข าใจ ถ งบทบาทหน าท ของตามหล กการก าก บด แลก จการท ด ให ด ย งข น รวมถ ง การเสร มสร างความร และม มมองใหม ๆ ด านการบร หารจ ดการสถาบ นการเง น การบร หารธ รก จ เทคโนโลย และนว ตกรรมเพ อช วย สน บสน นการปฏ บ ต หน าท อย างม ประส ทธ ภาพ และม ประส ทธ ผล ท กท านได ผ านการอบรมหล กส ตรของสมาคมส งเสร มสถาบ นบร ษ ทไทย (IOD) ธนาคาร ได ส งเสร มให เข าร บการอบรมหล กส ตรต างๆ ได แก หล กส ตร Director Certification Program (DCP) ร นท 172/2013, หล กส ตร Financial Statements for Directors (FSD) ร นท 20/2013, หล กส ตร Role of the Nomination and Govermance Committee RNG ร นท 4/2013, หล กส ตร Role of the Compensation Committee RCC ร นท 16/2013, หล กส ตร Financial Institutions Govermance Program FGP ร นท 6/2013, หล กส ตร Role of the Chairman Program RCP ร นท 32/2013, หล กส ตร Audit Committee Program ACP ร นท 44/2013 พร อมท งจ ดให ม การส มมนาเช งปฏ บ ต การในห วข อ ความร ความเข าใจเก ยวก บการให ส นเช อ โดยเช ญว ทยากรจาก Omega Performance Pte.Ltd., การเสวนาห วข อ Govermance : You Key to Success โดย Bank of Malaysia, การส มมนาท ศทาง และนว ตบร หารจ ดการธ รก จธนาคารและการเง น (Current Issues) โดยเลขาธ การ ปปง., การบรรยาย The Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA ส าหร บ ผ บร หารระด บส งของ และหน วยงานท เก ยวข อง โดยผ เช ยวชาญจากบร ษ ท เบเคอร แอนด แม คเค นซ จ าก ด, การบรรยายห วข อ ความท าทาย ในการเข าส ประชาคมอาเซ ยนของร ฐว สาหก จไทย โดยอด ตเลขาธ การอาเซ ยน ในป 2556 คณะร ฐมนตร ได ม มต เม อว นท 17 ก นยายน 2556 แต งต งนายส เมธ ด ารงช ยธรรม เป นอ นใน แทน นายศรกว ป รณโชต ท ขอลาออก โดยม ผลต งแต ว นท 17 ก นยายน 2556 ธนาคารได ก าหนดให เข าร บ การปฐมน เทศใหม ได แก ความเป นมาของ การด าเน นธ รก จของธนาคาร ฐานะการเง นและผลการด าเน น งาน รวมท งบ นท กข อตกลงการประเม นผลการด าเน นงานระหว างก บกระทรวงการคล ง ตลอดจนบทบาทหน าท และ ความร บผ ดชอบของ พร อมท งจ ดส งเอกสารข อม ลส าค ญท เก ยวข องก บ เช น ค ม อ ค ม อ กฎหมาย ค ม อระบบการควบค มภายใน ค ม อจร ยธรรมและจรรยาบรรณของ ผ บร หารและพน กงาน แผนว สาหก จและแผนปฏ บ ต งานประจ าป รายงานประจ าป รายงานการประช มธนาคารและ รายงานทางการเง นป ป จจ บ นแก ท ได ร บการแต งต งใหม เพ อเตร ยมความพร อม ในการปฏ บ ต หน าท เป น พร อมก นน ได ม การจ ดให เย ยมชมการปฏ บ ต งานของฝ ายต างๆ ในส าน กงานใหญ และส าน กพหลโยธ น 3.5 การประเม นตนเองของธนาคาร ได จ ดให ม การประเม นตนเอง เพ อช วยให ได ม โอกาสทบทวนบทบาทหน าท และการปฏ บ ต งาน ท ผ านมา รวมถ งป ญหาอ ปสรรคต าง ๆ ในระหว างป ซ งเป นไปตามหล กการก าก บด แลก จการท ด ในป 2556 ม การประเม น ตนเอง จ านวน 1 คร ง ประกอบด วย การประเม นตนเองของ (Self Assessment) ซ งม ห วข อในการประเม น จ านวน 6 ส วน ได แก การม ส วนร วม ในการประช ม ความเป นอ สระ ความพร อมในการปฏ บ ต ภารก จ ความเอาใจใส ต อหน าท และความร บผ ดชอบ การปฏ บ ต หน าท ใน และความค ดเห นและข อเสนอแนะเร องอ นๆ ซ งเป นค าถามปลายเป ด ผลการประเม นอย ในเกณฑ ประส ทธ ภาพด เย ยม การประเม นตนเองของ (Board Evaluation) ซ งม ห วข อในการประเม น จ านวน 6 ส วน ได แก การประช ม การส อสาร ข นตอนการท างาน ความส มพ นธ ก บฝ ายบร หาร โครงสร าง และค ณสมบ ต ของ และ ความค ดเห น และข อเสนอแนะเร องอ นๆ ซ งเป นค าถามปลายเป ด ผลการประเม นอย ในเกณฑ ประส ทธ ภาพด เย ยม ได พ จารณาการประเม นตนเอง ป 2556 ร วมก น และได ข อค ดเห น ข อเสนอแนะ พร อมท งก าหนดแนวทางการ ปฏ บ ต หน าท ของ เพ อน าไปส การก าก บด แลก จการท ด ให ม การบร หารงานอย างม ประส ทธ ภาพต อไป 3.6 รายช อร ฐว สาหก จและบร ษ ทท ด ารงต าแหน งในฐานะ ข อม ลการถ อครองหล กทร พย ท ส าค ญของท เก ยวข องก บธนาคาร การด ารงต าแหน งของและผ บร หาร ระด บส งของธนาคารในก จการท เก ยวข อง 85

15 รายช อร ฐว สาหก จและบร ษ ทท ดำารงตำาแหน งในฐานะ รายช อ ตำแหน ง รายช อ ร ฐว สาหก จและบร ษ ทท ดำรงตำแหน งในฐานะ ตำแหน ง 1.นางช จ รา กองแก ว ประธาน 1. การไฟฟ าส วนภ ม ภาค 2. บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) 3. บร ษ ท วายแอลจ บล เล ยนแอนด ฟ วเจอร จำก ด 4. สำน กงานข าราชการพลเร อน 5. กระทรวงย ต ธรรม 6. กองท นย ต ธรรม 7. อน ญาโตต ลาการ 8. บร ษ ท กสท โทรคมนาคม จำก ด (มหาชน) อ สระและ ตรวจสอบ อน ด านการสร าง ประส ทธ ภาพการพ ฒนา ทร พยากรบ คคล อน ข าราชการ พลเร อน ผ ทรงค ณว ฒ ท ปร กษาประธาน 2. นายส ธรรม ศ ร ท พย สาคร ประธานบร หาร ประธาน CSR 1. บร ษ ท สถาปน กส ธรรม จำก ด 2. บร ษ ท การบ นไทย จำก ด (มหาชน) 3. การรถไฟแห งประเทศไทย ผ จ ดการ 3. นายว ชรา ต นตร ยานนท ประธาน ย ทธศาสตร และงบประมาณ บร หาร 1. บร ษ ท ธนาร กษ พ ฒนาส นทร พย จำก ด 2. บร ษ ท ข อม ลเครด ตแห งชาต จำก ด 3. สำน กงานเศรษฐก จการคล ง 4. ชมรมน กบร หารงานประเม นราคา สมาคมธนาคารไทย 5. บร ษ ท บ กซ ซ เปอร เซ นเตอร จำก ด (มหาชน) 6. บร ษ ท อ สเท รน โพล เมอร กร ป จำก ด (มหาชน) 7. หน งส อ Voyage 8. บร ษ ท เอช แคปป ตอล จำก ด (มหาชน) บร หารความเส ยง ท ปร กษา ท ปร กษา และ ตรวจสอบ ประธาน ประธานคณะท ปร กษา ท ปร กษา 4. นายอำนวย ปร มนวงศ ประธานบร หาร ด านโครงสร างองค กร บ คลากร ค าตอบแทน และสว สด การ พน กงาน บร หาร ประเม นผล การปฏ บ ต งานและพ จารณา ค าตอบแทนของผ อำนวยการ 5. นางสาวจ ฬาร ตน ส ธ ธร บร หารความเส ยง กำก บด แลการบร หาร ก จการท ด 1. บมจ. พ ท ท โกลบอล แอสเสท 2. การท องเท ยวแห งประเทศไทย 1. โรงงานยาส บ กระทรวงการคล ง 2. บร ษ ท พ อ เอ เอ นคอม อ นเตอร เนช นแนล จำก ด กระทรวงมหาดไทย อำนวยการและ ประธานอน งบประมาณ บร หาร และบร หาร ความเส ยง 86 รายงานประจำาป 2556

16 รายช อ ตำแหน ง รายช อ ร ฐว สาหก จและบร ษ ทท ดำรงตำแหน งในฐานะ ตำแหน ง 6. นางสาวนงล กษณ พ น ยน ต ศาสตร ประธาน บร หารความเส ยง ย ทธศาสตร และ งบประมาณ 7. นายว ฒ พงศ ว บ ลย วงศ ประธานกำก บด แล การบร หารก จการท ด ประธานว น จฉ ย ป ญหาเก ยวก บการพ สด (กวพ.ออมส น) 1. บร ษ ท ไปรษณ ย ไทย จำก ด 2. บมจ.ไทยคม 3. บมจ. น ำตาลขอนแก น 1. อ ยการ 2. การประปานครหลวง 3. มาตรฐานแห งชาต 4. สำน กงานก จการกระจายเส ยง ก จการโทรท ศน และก จการโทรคมนาคม แห งชาต (กสทช.) 5. สำน กงานผ แทนการค าไทย ทำเน ยบร ฐบาล ประธาน ประธานเจ าหน าท บร หาร ด านธ รก จการค า และอ สระ ผ ทรงค ณว ฒ อน ด านผ งรายการ และเน อหารายการ ท ปร กษา 8. ศ.พ เศษ ว ศ ษฏ ว ศ ษฏ สรอรรถ ประธานจำแนก ตำแหน ง บรรจ แต งต ง ย ายส บเปล ยน เล อนตำแหน ง และอ ตราเง นเด อนผ บร หาร ระด บส ง (กจส.) ประเม นผลการปฏ บ ต งานและพ จารณาค าตอบแทน ของผ อำนวยการ 1. กฤษฎ กา 2. การไฟฟ าส วนภ ม ภาค 3. บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จำก ด (มหาชน) 4. กองท นประก นว นาศภ ย 5. สถาบ นอน ญาโตต ลาการ 6. ข าราชการอ ยการ 7. ธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส 8. สมาคมกฎหมายอาเซ ยน ประจำประเทศไทย ผ ทรงค ณว ฒ ผ ทรงค ณว ฒ 9. นายประเสร ฐ หล ยเจร ญ ประธานตรวจสอบ 10. นายขว ญช ย วงศ น ต กร ประธานก จการส มพ นธ บร หารด านโครงสร าง องค กร บ คลากร ค าตอบแทน และสว สด การพน กงาน 11. นายประภาศ คงเอ ยด ประธานบร หาร กำก บด แลการบร หาร ก จการท ด 1. องค การตลาด 2. พ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต (กวทช.) 3. การไฟฟ านครหลวง 1. โรงแรมเอราว ณ 2. บร ษ ท กร งไทยกฎหมาย จำก ด ประธาน 12. นายช ยธว ช เสาวพนธ ประธานประเม นผลการ ปฏ บ ต งานและพ จารณาค า ตอบแทนของ อธส. 1. การไฟฟ านครหลวง 2.ส งเสร มว สาหก จขนาดกลาง และขนาดย อม 3.สถาบ นอน ญาโตต ลาการ ผ ทรงค ณว ฒ ผ ทรงค ณว ฒ ความร บผ ดชอบ 4.บร ษ ท ว นโคสท อ นด สเทร ยล พาร ค จำก ด (มหาชน) ต อส งคมและส งแวดล อม ย ทธศาสตร และ งบประมาณ จำแนกตำแหน ง บรรจ แต งต ง ย ายและส บเปล ยน เล อน ตำแหน ง และอ ตราเง นเด อนผ บร หาร ระด บส ง (กจส.) 87

17 รายช อ ตำแหน ง รายช อ ร ฐว สาหก จและบร ษ ทท ดำรงตำแหน งในฐานะ ตำแหน ง 13. นายส รช ย โฆษ ตเสร วงค ตรวจสอบ 14. นายส เมธ ดำรงช ยธรรม ตรวจสอบ 1. สถาบ นอน ญาโตต ลาการ 2. บร ษ ท อสมท จำก ด (มหาชน) 3. บร ษ ท บางจากไบโอฟ เอล จำก ด 4. บร ษ ท บางจากกร นเนท จำก ด 5. บร ษ ท บางจากโซลาร เอ นเนอร ย จำก ด ผ ทรงค ณว ฒ 15. นายวรว ทย ช ยล มปมนตร ผ อำนวยการ และเลขาน การ 1. บร ษ ท ไออาร พ ซ จำก ด (มหาชน) 2. บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จำก ด (มหาชน) 3. คณะกรรมาธ การการเง น การคล ง การธนาคาร และสถาบ นการเง น ว ฒ สภา และ บร หาร ผ ชำนาญการ 3.7 แผนการส บทอดต าแหน ง ธนาคารม ระบบการจ ดท าแผนส บทอดต าแหน ง (Succession Plan) เพ อเตร ยมความพร อมผ บร หารรองร บการทดแทนต าแหน ง งานบร หารท ส าค ญท กระด บอย างเหมาะสม ท นเหต การณ โดยม การค ดเล อกด วยหล กเกณฑ และกระบวนการท เป นระบบ พร อมท ง เตร ยมความพร อมผ ส บทอดต าแหน งผ านกระบวนการพ ฒนาท งด านการเสร มสร างว ส ยท ศน ภาวะผ น า การแก ไขป ญหา การต ดส นใจ และสหสาขาการบร หารจ ดการอย างรอบด าน เพ อสร างความต อเน องในการบร หารงานท ม ความส าค ญต อการด าเน นธ รก จ ของธนาคาร ได อย างม ประส ทธ ภาพ ท งน ธนาคารได ก าหนดแผนการเตร ยมความพร อมผ ส บทอดต าแหน งผ บร หารระด บส งใน 3 ระด บต าแหน ง ได แก 1. ตำาแหน งผ ช วยผ อำานวยการธนาคาร/เท ยบเท า รองร บตำาแหน ง รองผ อำานวยการธนาคาร ม การพ ฒนาประเด นป จจ บ นท ส าค ญ ทางธ รก จ ท ศทาง และนว ตกรรมเพ อการบร หารจ ดการธ รก จธนาคาร พร อมท งส งผ บร หารเข าร วมอบรมหล กส ตรทางการบร หารระด บส ง ก บสถาบ นช นน าภายนอก 2. ตำาแหน งผ อำานวยการฝ าย/ผ อำานวยการภาค/เท ยบเท า รองร บตำาแหน ง ผ ช วยผ อำานวยการธนาคาร ม การพ ฒนาโดยม งเน น ด านการบร หารจ ดการสม ยใหม กลย ทธ ทางธ รก จ การบร หารการเปล ยนแปลง และการก าก บด แลก จการท ด รวมท งการศ กษาด งาน สถาบ นภายนอก 3. ตำาแหน งรองผ อำานวยการฝ าย/ผ อำานวยการเขต/เท ยบเท า รองร บตำาแหน ง ผ อำานวยการฝ าย/ผ อำานวยการภาค ม การพ ฒนา โดยม งเน นด านการบร หารจ ดการสม ยใหม กลย ทธ ทางธ รก จ การบร หารการเปล ยนแปลง และการก าก บด แลก จการท ด รวมท งการศ กษา ด งานสถาบ นภายนอก นอกจากน น ธนาคารได ก าหนดแผนแม บทด านทร พยากรบ คคล ป ท ม กลย ทธ ท ส าค ญ ได แก พ ฒนาผ บร หาร พน กงาน และพน กงานร นใหม แบบค ขนาน วางแผนท นมน ษย เพ อรองร บธ รก จในอนาคตและทดแทนอ ตราก าล งแบบค ขนาน ปร บปร ง โครงสร างและอ ตราก าล งเพ อประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของธ รก จ พ ฒนาระบบงาน กระบวนการท างาน และกระบวนการทางธ รก จ เพ อเพ มข ดความสามารถทางการแข งข น ปร บปร งความสามารถด าน ICT ให สามารถข บเคล อนธ รก จเพ อรองร บการแข งข น พ ฒนาระบบ การเร ยนร อย างต อเน องเพ อก าวส องค กรแห งนว ตกรรม พ ฒนาองค กรให เป นธนาคารท กล มเป าหมายปรารถนามาร วมงาน ตลอดจน สร างความผ กพ นของพน กงาน เพ อให เก ดว ฒนธรรมท ม งหว งและท มเทร วมม อต อองค กร 4. บทบาทของผ ม ส วนได ส วนเส ย ธนาคารตระหน กถ งส ทธ และบทบาทของผ ม ส วนได ส วนเส ยกล มต างๆ ท งภายใน และภายนอกธนาคาร จ งได ก าหนดบทบาท ต อผ ม ส วนได ส วนเส ยในนโยบายการก าก บ ด แลก จการท ด ด งน 88 รายงานประจำาป 2556

18 หล กการ ควรร บร ถ งส ทธ ของผ ม ส วนได ส วนเส ยตามท กฎหมายก าหนดและผ ม ส วนได ส วนเส ยควรได ร บการด แล จากธนาคารตามส ทธ ท ม ตามกฎหมายท เก ยวข อง โดยสน บสน นให ม การร วมม อระหว างธนาคารก บผ ม ส วนได ส วนเส ย ในการสร างความม นคง สร างงาน และสร างก จการให ม ฐานะการเง นท ม นคงอย างย งย น ควรตระหน กและให ความม นใจ ว าส ทธ ของผ ม ส วนได ส วนเส ยได ร บการค มครองและปฏ บ ต ด วยด แนวทางปฏ บ ต ท ด 1. ควรพ จารณาระบ ว าผ ใดค อกล มผ ม ส วนได ส วนเส ยให ครบถ วน และก าหนดล าด บความส าค ญให เป นข อพ จารณา โดยไม ผ ดพลาด หร อท าให การด าเน นก จการต องล มเหลวหร อไม ส าเร จในท ส ด 2. ควรพ ฒนากลไกการม ส วนร วมของผ ม ส วนได ส วนเส ยในการสร างเสร มผลการด าเน นงานของธนาคาร เพ อสร าง ความม นคงอย างย งย นให ก บก จการ และควรเป ดเผยข อม ลส าค ญท เก ยวข องให ผ ม ส วนได ส วนเส ยเหล าน นได ร บทราบ อย างเพ ยงพอ เพ อให สามารถท าหน าท ในการม ส วนร วมด งกล าวได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. ควรก าหนดนโยบายในการด แลส งแวดล อมและส งคมอย างช ดเจน และก าหนดให ม การร บฟ งความค ดเห นของ ประชาชนในกรณ ท ธนาคารม การ ด าเน นโครงการหร อก จกรรมใดท อาจม ผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อม ส ขภาพอนาม ย ค ณภาพช ว ต หร อส วนได ส วนเส ยอ นใดท เก ยวข องก บช มชนหร อท องถ น 5. การเป ดเผยข อม ลสารสนเทศ และความโปร งใส การเป ดเผยข อม ลเป นด ชน ช ว ดความโปร งใสในการด าเน นการต วหน ง ซ งเป นป จจ ยส าค ญในการสร างความเช อม นแก ผ ม ส วนได ส วนเส ยท กฝ ายของธนาคาร ถ งความซ อส ตย ในการด าเน นงาน และเป นกลไกในการตรวจสอบการด าเน นการ ธนาคาร จ งให ความส าค ญก บการเป ดเผยข อม ลท ถ กต องแม นย า เพ อให ผ ม ส วนได ส วนเส ยใช ประกอบการต ดส นใจและพยายามเพ มช องทาง ในการเผยแพร ข อม ลตลอดเวลา ธนาคารจ ดให ม ศ นย บร การข อม ลข าวสารเพ อเป นศ นย กลางในการรวบรวมข อม ลข าวสารจาก ท กหน วยงาน เป ดเผยให แก ผ ม ส วนได ส วนเส ยท งภายใน และภายนอกองค กรอย างเป นทางการ โดยเป ดเผยข อม ลทางการเง น และข อม ลท ม ใช ทางการเง น ส าหร บช องทางท ธนาคารใช ในการเผยแพร สารสนเทศ ม ด งน 1. การเป ดเผยข อม ลภายนอกองค กร เช น เว บไซต ของธนาคาร จดหมายอ เล กทรอน กส Address : หน าจอต ATM ศ นย บร การล กค าส มพ นธ (Call Center 1115) ส อโฆษณาต างๆ อาท โทรท ศน ว ทย หน งส อพ มพ ส งพ มพ และน ตยสารต างๆ รวมถ งจอ LCD ประจ าท กสาขา เป นต น 2. การเป ดเผยข อม ลภายในองค กร เช น ระบบส อสารภายในองค กร (Intranet) บอร ดประชาส มพ นธ ภายในองค กร จ ลสารออมส น (รายป กษ ) ป ายไฟว งและ ระบบเส ยงตามสาย เป นต น ในฐานะท ธนาคารเป นร ฐว สาหก จในส งก ดกระทรวงการคล ง และเป นหน วยงานของร ฐตามพระราชบ ญญ ต ข อม ลข าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540 ได ด าเน นการเก ยวก บข อม ล ข าวสารของธนาคารส สาธารณะ เพ อให เก ดประโยชน แก ประชาชนและผ ม ส วนได ส วนเส ยในการเข าถ งข อม ลข าวสารของธนาคาร ด งน 1. การเป ดเผยข อม ลเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ธนาคารได เผยแพร เก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ างไว บนระบบอ นเทอร เน ท ซ งประกอบด วยประกาศจ ดซ อจ ดจ าง ประกาศร าง TOR ประกาศผลการประกวดราคา ประกาศขาย ประกาศขายทอดตลาด เพ ออ านวยความสะดวกให แก สาธารณชนในการส บค นข อม ลข าวสาร การจ ดซ อจ ดจ างของธนาคาร 2. การเป ดเผยข อม ลของธนาคารและข อม ลของล กค าแก หน วยงานและบ คคลภายนอกท ร องขอ ธนาคารได ให ความร วมม อก บหน วยงานท ม อ านาจตามกฎหมายในการขอตรวจสอบข อม ลหร อเร ยกเอกสารหล กฐาน หร อ ขอให พน กงานธนาคารไปให ปากค าในฐานะพยานบ คคล ได แก ส าน กงานการตรวจเง นแผ นด น ธนาคารแห งประเทศไทย กระทรวงการคล ง ส าน กงานก าก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย ส าน กงาน ป องก น และปราบปรามการท จร ตแห งชาต ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ศาล กรมบ งค บคด กรมสรรพากร กรมสอบสวนคด พ เศษ ส าน กงานค มครอง ผ บร โภค เป นต น โดยธนาคารจะให ข อม ลภายใต ข อบ งค บของกฎหมายและหล กการพ จารณาของธนาคาร การแจ งเร องร องเร ยนและเบาะแสการท จร ต ธนาคารให ความส าค ญก บการป องก นความเส ยงด านการท จร ต โดยล กค าและประชาชนท วไป สามารถแจ งเร องร องเร ยน 89

19 และเบาะแสการท จร ตหร อแสดงความค ดเห น ต อธนาคารได โดยผ านช องทางต าง ๆ ด งน ส าน กงานใหญ สาขาหร อหน วยให บร การ จดหมาย สายด วน GSB Address : ส าหร บพน กงานและล กจ างธนาคาร สามารถแจ งเร องร องเร ยน และเบาะแสการท จร ตหร อให ข อเสนอแนะต อ ธนาคารและผ บร หารทาง ในระบบอ นทราเน ทของธนาคารและต อป องก นความเส ยงด านการท จร ตของ ธนาคาร ออมส นได โดยตรง ธนาคารบร หารและจ ดการเร องร องเร ยนผ านระบบการจ ดการเร องร องเร ยน (Complain Tracking Application of GSB) และ ม การจ าแนกข อร องเร ยนออกเป น 2 ประเภท ได แก 1. เร องท วไป หมายถ ง ข อร องเร ยนด านข อม ลผล ตภ ณฑ และการให บร การล กค า ก าหนดให แก ไขป ญหาภายใน 15 ว น 2. เร องท ม ความส าค ญ/เร องเร งด วน หมายถ ง เร องท ส งผลกระทบโดยตรงก บล กค าท เก ยวข องก บความเส ยหายด านทร พย ส น ช ว ตและ ภาพล กษณ ธนาคาร ก าหนดให แก ไขป ญหาภายใน 3 ว น 6. จรรยาบรรณ 6.1 ประมวลจร ยธรรม มาตรฐานจร ยธรรมอ นเป นค าน ยมหล ก ผ บร หาร และพน กงาน ม หน าท ปฏ บ ต งานให เป นไปตามกฎหมาย ข อบ งค บ ระเบ ยบ ประกาศ ค าส ง แบบแผน และ ว ธ ปฏ บ ต ของธนาคาร เพ อร กษาประโยชน ส วนรวม เป นกลางทางการเม อง อ านวยความสะดวกและให บร การแก ประชาชนตามหล ก ธรรมาภ บาล โดยจะต องย ดม นในมาตรฐานทางจร ยธรรม อ นเป นค าน ยมหล ก 9 ประการ ด งน 1. การย ดม นในค ณธรรมและจร ยธรรม 2. การม จ ตส าน กท ด ม ความซ อส ตย ส จร ต และร บผ ดชอบ 3. การย ดถ อประโยชน ของประเทศชาต และธนาคารเหน อกว าประโยชน ส วนตน และไม ม ผลประโยชน ท บซ อน หร อเอ อประโยชน ให แก ผ หน งผ ใดโดยไม ชอบด วยกฎหมาย 4. การย นหย ดท าในส งท ถ กต อง เป นธรรม และถ กกฎหมาย 5. การให บร การแก ประชาชนด วยความรวดเร ว ม อ ธยาศ ย และไม เล อกปฏ บ ต 6. การให ข อม ลข าวสารแก ประชาชนอย างครบถ วน ถ กต อง และไม บ ดเบ อนข อเท จจร ง 7. การม งต อผลส มฤทธ ของงาน ร กษามาตรฐาน ม ค ณภาพ โปร งใส และตรวจสอบได 8. การย ดม นในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข 9. การย ดม นในหล กจรรยาว ชาช พของธนาคาร มาตรฐานทางจร ยธรรม ผ บร หาร และพน กงาน ผ บร หาร และพน กงานต องย ดถ อและปฏ บ ต หน าท ให เป นไปตามกฎหมาย ข อบ งค บ ระเบ ยบ ประกาศ ค าส ง แบบแผน และว ธ ปฏ บ ต ของธนาคาร เพ อร กษาประโยชน ส วนรวม รวมท งอ านวยความสะดวกและให บร การแก ประชาชนตามหล ก ธรรมาภ บาล โดยจะต องย ดม นในมาตรฐานทางจร ยธรรม 9 ประการ ด งน 1. ให ความร วมม อ และสน บสน นนโยบายของร ฐบาลเพ อผลประโยชน ของประเทศ 2. ปฏ บ ต หน าท ตามกฎหมาย ข อบ งค บ ระเบ ยบ ประกาศ ค าส ง แบบแผน และว ธ ปฏ บ ต ของธนาคารอย างเคร งคร ด ตลอดจน ร วมม อด แลให พน กงานอ นปฏ บ ต ตามด วย 3. ปฏ บ ต หน าท ด วยความซ อส ตย ส จร ต โปร งใส ตรวจสอบได ม ความร บผ ดชอบต อหน าท และย ดม นในค ณธรรม 4. ปฏ บ ต หน าท อย างเต มก าล งความสามารถ ท มเทสต ป ญญา ความร ความสามารถ ให บรรล ผลส าเร จและม ประส ทธ ภาพ เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดแก ธนาคาร และประเทศชาต 5. ร กษาความล บของล กค า ค ค า และธนาคารอย างเคร งคร ด การเป ดเผยข อม ลท เป นความล บจะกระท าได ต อเม อม อ านาจหน าท และได ร บอน ญาต หร อเป นไปตามท กฎหมายก าหนด 6. ปฏ บ ต หน าท เพ อผลประโยชน ส งส ดของธนาคาร ไม แสวงหาผลประโยชน ส วนต ว ไม อาศ ยหร อยอมให ผ อ นอาศ ยงานในต าแหน งหน าท ของตนเองไม ว าทางตรง หร อทางอ อมหาผลประโยชน จากธนาคารเพ อตนเองหร อผ อ น และไม ยอมให ประโยชน ส วนต วหร อประโยชน ของบ คคลท ม ความส มพ นธ ก บตนเองข ดแย งก บผลประโยชน ของธนาคาร 90 รายงานประจำาป 2556

20 7. ร วมม อช วยเหล อก นเก ยวก บก จการของธนาคาร ร กษาความสาม คค ในบรรดาผ อย ในวงงานของธนาคาร และไม กระท าการใดๆ อ นอาจเป นเหต ก อให เก ดความแตกแยก สาม คค หร อก อให เก ดความกระด างกระเด องในบรรดาผ อย ในวงงานของธนาคาร เคารพ และให เก ยรต ซ งก นและก น ละเว นการกระท าใดๆ อ นเป นเหต ให ผ อ นเด อดร อน ให การสน บสน นเพ อนร วมงานอย างจร งใจ ไม รายงานเท จหร อเสนอความเห นท ไม ส จร ตต อผ บ งค บบ ญชา ส ภาพเร ยบร อย เช อฟ ง และไม แสดงความกระด างกระเด อง ต อผ บ งค บบ ญชา ผ อย ใต บ งค บบ ญชาต องปฏ บ ต ตามค าส งของผ บ งค บบ ญชา ซ งส งในก จการของธนาคารโดยชอบในการปฏ บ ต ก จการของธนาคาร ไม กระท าการข ามผ บ งค บบ ญชาเหน อตน เว นแต ผ บ งค บบ ญชาเหน อข นไป ส งให กระท าหร อได ร บอน ญาต เป นพ เศษเป นคร งคราว 8. ร วมพ ฒนาส งคม ช มชน ส งแวดล อม ตลอดจนม งสร างสรรค และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต 9. ย ดม นและปฏ บ ต ตามหล กการก าก บด แลก จการท ด และจรรยาบรรณของธนาคาร ท งน ผ บร หารและพน กงานต องย ดม นในมาตรฐานทางจร ยธรรมเพ มอ ก 2 ประการ ด งน 1. พ ฒนาตนเองให ม ค ณธรรม จร ยธรรม เพ มพ นความร ความสามารถ และท กษะในการท างาน เพ อให เก ดประโยชน ต อธนาคาร อย เสมอ โดยศ กษาหาความร และประสบการณ 2. ให บร การด วยความส ภาพ เร ยบร อย ม มน ษยส มพ นธ รวดเร ว ให ความสะดวกในการต ดต อ ตลอดจนปร บปร งการให บร การ อย างสม าเสมอ โดยค าน งถ งผลประโยชน และความพ งพอใจของผ ใช บร การ 6.2 จรรยาบรรณ ได ก าหนดจรรยาบรรณต อผ ม ส วนได ส วนเส ยท กกล ม เพ อเป นหล กปฏ บ ต ส าหร บบ คลากรของ โดยแบ งเป น 3 ระด บ ค อ 1. จรรยาบรรณของพน กงาน 2. จรรยาบรรณของผ บร หาร 3. จรรยาบรรณของ จรรยาบรรณของพน กงาน ให ถ อเป นพ นฐานท ผ บร หาร และพน กงานจะต องย ดถ อปฏ บ ต ผ บร หารนอกจากจะต องปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณของผ บร หารแล วย งจะต องปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด ตามจรรยาบรรณของพน กงาน ด วย พน กงานท กคน ม หน าท ต องศ กษาและปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณอย างเคร งคร ด พน กงานท ฝ าฝ นจรรยาบรรณ หร อ ผ บ งค บบ ญชาย นยอมให ผ ใต บ งค บบ ญชาฝ าฝ นจรรยาบรรณถ อว าเป น ผ ฝ าฝ นจรรยาบรรณน นด วย จะถ กพ จารณาลงโทษทางว น ย ซ งอาจรวมถ งการชดใช ความเส ยหายทางแพ งและโทษทางอาญาด วย 1. จรรยาบรรณของพน กงาน 1.1 จรรยาบรรณพน กงานต อธนาคาร 1. ปฏ บ ต หน าท ด วยความซ อส ตย ส จร ต เท ยงธรรม มานะอดทน 2. ม ความร บผ ดชอบต อการปฏ บ ต หน าท อย างเต มก าล งความร ความสามารถของตน โดยค าน งถ งประโยชน ส งส ด ของธนาคาร ไม ใช โอกาสหร อใช ต าแหน งหน าท การงานแสวงหาผลประโยชน ให ตนเองหร อผ อ น ตลอดจนไม กระท าการใดๆ ท จะท าให ธนาคารส ญเส ยประโยชน หร อข ดแย งก บประโยชน ของธนาคาร 3. ม ท ศนคต ท ด และม ความภ กด ต อธนาคาร ร กษาช อเส ยงและภาพล กษณ ของธนาคาร โดยด ารงไว ซ งช อเส ยงอ นด งาม ของธนาคาร ไม ให ร ายหร อให ข อม ลข าวสาร อ นจะก อให เก ดความเส อมเส ยแก ธนาคาร ช แจงและท าความเข าใจก บบ คคล ภายนอก เพ อร กษาไว ซ งภาพล กษณ ท ด ขององค กร 4. ห ามร บทร พย ส นหร อประโยชน อ นใดจากบ คคลอ นซ งม ใช ญาต ในโอกาสตามประเพณ น ยมท ม ราคาหร อม ลค าใน การร บจากแต ละบ คคลแต ละโอกาสเก นสามพ นบาท 5. ร กษาข อม ลหร อข าวสารของธนาคารท ย งไม ควรเป ดเผยไว เป นความล บ และไม ให ข อม ลหร อข าวสารใดๆ ท ผ ม อ านาจ ย งไม อน ญาต 6. ตระหน กถ งความปลอดภ ยของเทคโนโลย สารสนเทศ และการร กษาความปลอดภ ยของระบบข อม ลสารสนเทศของ ธนาคาร 7. ใช และร กษาทร พย ส นของธนาคารให ได ประโยชน อย างเต มท และม ประส ทธ ภาพ และไม น าไปใช เพ อประโยชน ส วนตน รวมท งช วยก นด แลทร พย ส น สถานท ท างานให เป นระเบ ยบและสะอาดอย เสมอ 8. เอาใจใส อย างจร งจ งและเคร งคร ดต อก จกรรมท งปวงท จะเสร มสร างค ณภาพ ประส ทธ ภาพ และการพ ฒนาธนาคารไป ส ความเป นเล ศ 9. ย ดม นในหล กจรรยาบรรณว ชาช พของธนาคาร 91

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

แผนการกาก บด แลก จการท ด (Corporate Governance) บร ษ ท อสมท จ าก ด (มหาชน) ประจ าป 2556-2558

แผนการกาก บด แลก จการท ด (Corporate Governance) บร ษ ท อสมท จ าก ด (มหาชน) ประจ าป 2556-2558 แผนการกาก บท ด (Corporate Governance) บร ษ ท อสมท จ าก ด (มหาชน) ประจ าป 2556-2558 1. หล กการและเหต ผล การกาก บท ด หมายถ ง การจ ดโครงสร าง และกลไกการบร หารจ ดการภายในองค กร เพ อเช อมโยงความส มพ นธ ระหว

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา

พ ธ เป ดการประช มส มมนา 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย โดย นายเพ มศ กด ส จจะเวทะ ท ปร กษาสาน ก นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน ก ว นท 6 ส งหาคม 2558 ณ ห องประช ม ช น 2 อาคาร 52 ป สาน ก 1.การทบทวน ของส วน ราชการ 2 5. การบร

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หน าท 1 ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยม ให หน วยงานภาคร ฐบร หารงาน

More information

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ)

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) (ต วอย าง) สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) ช อข าราชการ... เลขประจ าต วประชาชน... สถานศ กษา/ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา... ส

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information