การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น"

Transcription

1 Financial Analysis การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น ว ตถ ประสงค เพ อให ทราบถ งข นตอนของการบ ญช เร มต งแต การว เคราะห รายการค า จนถ งการป ดบ ญช เน อหา บ ญช : แบบฟอร มท ใช บ นท ก กล มของบ ญช ระบบบ ญช ค ข นตอนของการบ ญช - การว เคราะห รายการค า - การบ นท กรายการในสม ดข นต น - การผ านรายการไปย งบ ญช แยกประเภทท เก ยวข อง - การจ ดท างบทดลอง - การจ ดท ารายการปร บปร ง - การจ ดท ารายงานทางการเง น - การป ดบ ญช และการจ ดท ายอดยกไป 2-1

2 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น ก จการต าง ๆ จะต องน ารายงานทางการเง นไปบ นท กไว ตามล าด บรายการท เก ดข น ก อนท จะจ ดท ารายงานทางการเง น เพราะการจ ดท ารายงานตามปกต จะจ ดท าป ละคร ง ถ าไม จดไว จะจ ดท ารายงานไม ได ในบทน จะกล าวถ งข นตอนการบ นท ก จนถ ง จ ดท ารายงานทางการเง น รวมท งการป ดบ ญช ด วย บ ญช (The Account) รายการค าจะน าไปบ นท กไว ในบ ญช ซ งม แบบฟอร มท เป นร ปต วท โดยแบ งหน ากระดาษ ออกเป น 2 ส วนเท า ๆ ก น จะเข ยนช อบ ญช ไว ตรงก งกลาง ข างซ ายของบ ญช เร ยกว า เดบ ต (Debit หร อ Dr.) ข างขวาเร ยกกว า เครด ต (Credit หร อ Cr.) เดบ ต ช อบ ญช เครด ต ว นเด อนป รายการ อ างถ ง จ านวนเง น ว นเด อนป รายการ อ างถ ง จ านวนเง น กล มของบ ญช ก จการต าง ๆ จะม บ ญช ท งหมด 5 กล มด วยก น ซ งได แก กล มท 1 กล มส นทร พย ได แก บ ญช เง นสด บ ญช ล กหน บ ญช ส นค า บ ญช ท ด น บ ญช อาคาร บ ญช เคร องใช ส าน กงาน เป นต น กล มท 2 กล มหน ส น ได แก บ ญช เง นก บ ญช เจ าหน บ ญช ต วเง นจ าย บ ญช ห นก เป นต น กล มท 3 กล มท น ได แก บ ญช ท นเร อนห น บ ญช ส วนเก นท น บ ญช ก าไรสะสม เป นต น กล มท 4 กล มรายได ได แก บ ญช รายได ค าบร การ บ ญช ขาย บ ญช ดอกเบ ยร บ เป นต น กล มท 5 กล มค าใช จ าย ได แก บ ญช เง นเด อน บ ญช ค าร บรอง บ ญช ค าเช า บ ญช ค าโฆษณา ป นต น จ านวนบ ญช ของบ ญช แต ละกล มของก จการต าง ๆ จะม ไม เท าก น ท งน ข นอย ก บขนาด ความ ซ บซ อนและชน ดของธ รก จท ท า นอกจากน น ย งข นอย ก บความต องการใช ข อม ลของฝ ายจ ดการของ ก จการด วย 2-2

3 Financial Analysis บ ญช แต ละบ ญช จะใช บ นท กรายการค าประเภทเด ยวเท าน น จะไม ม การจดปะปนก น เช น รายการ เก ยวก บเง นสด ท งร บและจ ายเง นสดจะบ นท กไว ในบ ญช เง นสด รายการเก ยวก บอาคารก จะบ นท กไว ใน บ ญช อาคารเท าน น จะไม น าไปบ นท กไว ในบ ญช เง นสด ท ง ๆ ท เป นบ ญช ในกล มเด ยวก น ด งน น บ ญช แต ละบ ญช จ งถ กเร ยกว า บ ญช แยกประเภทท วไป (General Ledger) ระบบบ ญช ค (Double-Entry System) การบ นท กบ ญช จะใช ระบบบ ญช ค เสมอ หมายความว า รายการค าแต ละรายการจะม ผลกระทบ (บ นท ก)บ ญช อย างน อย 2 บ ญช เสมอ ถ าบ ญช หน งถ กกระทบ(บ ญช ) ทางด านเดบ ตแล ว อ กบ ญช หน งจะ ถ กกระทบ(บ ญช )ทางด านเครด ตเสมอ ด วยจ านวนเง นท เท าก น หล กเกณฑ การบ นท ก รายการค า เม อน าไปบ นท กในบ ญช ต าง ๆ โดยใช ระบบบ ญช ค แล ว ยอดคงเหล อของบ ญช กล ม ส นทร พย จะต องเท าก บยอดคงเหล อของบ ญช กล มหน ส น บวกของบ ญช กล มท น บวกของบ ญช กล ม รายได ห กของบ ญช กล มค าใช จ ายเสมอ เพราะสมการบ ญช สองข างของสมการต องเท าก นเสมอ ส นทร พย = หน ส น + ท น + รายได ค าใช จ าย หร อ ส นทร พย + ค าใช จ าย = หน ส น + ท น + รายได หล กเกณฑ การบ นท กม ด งน บ ญช กล มส นทร พย และกล มค าใช จ าย ถ า เพ มข น จะบ นท กบ ญช ทางด านเดบ ต และถ า ลดลง จะบ นท กบ ญช ทางด านเครด ต บ ญช กล มหน ส น กล มท น และกล มรายได ถ า เพ มข น จะบ นท กบ ญช ทางด านเครด ต และถ า ลดลง จะบ นท กบ ญช ทางด านเดบ ต ส นทร พย หน ส น ท น รายได ค าใช จ าย (เพ มข น) Dr. (ลดลง) Cr. (ลดลง) Dr. (เพ มข น) Cr. (ลดลง) Dr. (เพ มข น) Cr. (ลดลง) Dr. (เพ มข น) Cr. (เพ มข น) Dr (ลดลง) Cr. 2-3

4 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น ข นตอนการบ นท กและการจ ดท ารายงาน 1. การว เคราะห รายการ จะว เคราะห รายการท เก ดข นไว ในใบส าค ญร บและ ใบส าค ญจ ายท จ ดท าข น ซ งใบส าค ญเหล าน อาจจะม เอกสารภายในหร อเอกสารภายนอกอ น ๆ แนบเป น หล กฐาน 2. การบ นท กรายการลงในสม ดรายว น สม ดข นต นท ใช ค อ สม ดรายว นท วไป สม ดรายว นร บเง น สม ดรายว นจ ายเง น สม ดรายว นซ อ สม ดรายว นขาย 3. การผ านรายการไปย งบ ญช แยกประเภทท วไป ผ านรายการไปย งบ ญช แยกประเภทร ปต วท หร อ แบบ 3 ช อง 4. การจ ดท างบทดลองก อนรายการปร บปร ง หายอดคงเหล อบ ญช แยกประเภทแต ละบ ญช มาจ ดท า 5. การท ารายการปร บปร ง จ ดท ารายการปร บปร งโดยใช สม ดรายว นท วไป และผ าน รายการไปย งบ ญช แยกประเภทท เก ยวข อง และจะจ ดท า งบทดลองหล งรายการปร บปร ง 6. การจ ดท ารายงานทางการเง น จ ดท างบก าไรขาดท นและงบด ล รวมท งงบและรายงาน ท ต องการอ น ๆ 7. การป ดบ ญช และการหายอดยกไป การว เคราะห รายการค า รายการค าประจ าว น ใบก าก บส นค า ใบเสร จ ใบส าค ญ การลงสม ดข นต น การผ านรายการ การจ ดท างบทดลอง งบทดลอง ช อบ ญช เดบ ต เครด ต การท ารายการปร บปร ง การจ ดท ารายงานทางการเง น งบทดลอง งบก าไรขาดท น งบด ล งบและรายงาน พ เศษอ น ๆ การป ดบ ญช และการจ ดท ายอดยกไป 2-4

5 Financial Analysis ข นตอนของการบ ญช ก จการต าง ๆ จะม ข นตอนการบ นท กและการจ ดท ารายงาน 7 ข นตอนด วยก น ข นท 1 การว เคราะห รายการค า เม อรายการค าท เก ดข น น กบ ญช จะท าการว เคราะห ว า ก. รายการด งกล าวกระทบบ ญช ใด และช อบ ญช อะไรท จะถ กบ นท ก ข. บ ญช ท จะถ กบ นท กน น บ ญช ใดจะถ กเดบ ต และบ ญช ใดจะถ กเครด ต ค. ด วยจ านวนเง นเท าใด ต วอย าง ว นท 1 ต ลาคม 25X5 บร ษ ท แสงทอง จ าก ด ออกจ าหน ายห นสาม ญจ านวน 1,000 ห น ราคา ตามม ลค า ห นละ 10 บาท จ าหน ายได ในราคาตามม ลค าร บมาเป นเง นสด การว เคราะห รายการค าน กระทบ กล มของบ ญช ช อบ ญช เพ มข นหร อลดลง Dr. หร อ Cr. จ านวนเง น ส นทร พย เง นสด เพ มข น Dr. 10,000 บาท ท น ท นเร อนห น เพ มข น Cr. 10,000 บาท ข นท 2 การบ นท กรายการในสม ดข นต น เม อว เคราะห รายการแล ว อาจน ารายการท ว เคราะห ไปบ นท กในบ ญช แยกประเภทท วไปเลยก ได ซ งการท าด งกล าว อาจเก ดความผ ดพลาดในการ บ นท กได และถ าผ ดพลาดแล วท าให ตรวจสอบหาท ผ ดพลาดค อนข างยาก ด งน น จ งน ยมท จะน ารายการท ว เคราะห ไปบ นท กไว ในสม ดข นต นก อน สม ด ข นต นม หลายร ปแบบด วยก น ซ งได แก สม ดรายว นท วไป สม ดรายว นร บเง น สม ดรายว นจ ายเง น สม ด รายว นซ อ และสม ดรายว นขาย การจะใช สม ดข นต นแบบใดน น ก ข นก บความจ าเป นและความเหมาะสม ของแต ละก จการ โดยท วไปก จการจะใช สม ดข นต นอย างน อย 1 แบบ ค อ สม ดรายว นท วไป ซ งม ร ปแบบ และการบ นท กรายการด งน 2-5

6 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น ว นเด อนป รายการ อ างถ ง จ านวนเง น (Dr.) จ านวนเง น (Cr.) 25X5 ต ลาคม 1 เง นสด 10,000 ท นเร อนห น 10,000 ออกจ าหน ายห นสาม ญ 1,000 ห น ราคา ตามม ลค าห นละ 10 บาท ได ในราคาตามม ลค า สม ดรายว นท วไป จะใช ในการบ นท กบ ญช ท จะถ กเดบ ตและถ กเครด ตไว ในท เด ยวก น เพ อ ป องก นการบ นท กไปย งบ ญช แยกประเภทผ ดพลาด ถ าพบว า บ ญช แยกประเภทผ ดจะท าให หาและแก ไข ข อผ ดพลาดได ง าย นอกจากน ย งท าให ทราบรายการค าท เก ดข นตามล าด บรายการท เก ด เพราะสม ดรายว น ท วไปจะบ นท กรายการท เก ดข นท กรายการเร ยงตามล าด บรายการท เก ดข น ข นท 3 การผ านรายการไปย งบ ญช แยกประเภท เม อท าการบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไปแล ว ข นต อไปก จะผ านรายการด งกล าวไป ย งบ ญช แยกประเภทท วไป จะม การใช รห สบ ญช ในระบบบ ญช ของก จการด วย บ ญช กล ม รห สบ ญช ม กข นต นด วย ส นทร พย 1 หน ส น 2 ท น 3 รายได 4 ค าใช จ าย 5 2-6

7 Financial Analysis สม ดรายว นท วไป หน า ว นเด อนป รายการ อ างถ ง จ านวนเง น (Dr.) 1 จ านวนเง น (Cr.) 25X5 ต ลาคม 1 เง นสด ,000 ท นเร อนห น ,000 ออกจ าหน ายห นสาม ญ 1,000 ห น ราคาตาม ม ลค าห นละ 10 บาท ได ในราคาตามม ลค า เง นสด 101 ว นเด อนป รายการ อ างถ ง จ านวนเง น ว นเด อนป รายการ อ างถ ง จ านวนเง น 25X5 ต ลาคม 1 ท นเร อนห น* รว. 1 10,000 ท นเร อนห น 301 ว นเด อนป รายการ อ างถ ง จ านวนเง น ว นเด อนป รายการ อ างถ ง จ านวนเง น 25X5 ต ลาคม 1 เง นสด* รว.1 10,000 การผ านรายการไปย งบ ญช แยกประเภทท วไป ในช องรายการน น น ยมท จะเข ยนช อบ ญช อ กบ ญช ท จะไปเครด ตหร อบ ญช ท จะไปเดบ ตไว หร อจะใช ว ธ อธ บายรายการท เก ดข นก ได 2-7

8 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น การว เคราะห และการบ นท กรายการค าของ บร ษ ท แสงทอง จ าก ด ซ งต งข นเพ อให บร การซ อม อ ปกรณ ไฟฟ าท เก ดข นระหว างเด อนต ลาคม 25X5 ซ งเป นเด อนแรกของการด าเน นงาน ม ด งน รายการท 1 ว นท 1 ต ลาคม 25X5 ออกจ าหน ายห นสาม ญจ านวน 1,000 ห นราคาตามม ลค าห นละ 10 บาท จ าหน ายได ในราคาตามม ลค า ร บมาเป นเง นสด การว เคราะห รายการ บ ญช กล มส นทร พย เพ มข น : เดบ ตบ ญช เง นสด 10,000 บาท บ ญช กล มท นเพ มข น : เครด ตบ ญช ท นเร อนห น 10,000 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 1 เง นสด 10,000 ท นเร อนห น 10,000 ออกจ าหน ายห นสาม ญ 1,000 ห น ราคาตามม ลค าห นละ 10 บาท จ าหน าย ได ในราคาตามม ลค า การผ านรายการ เง นสด ท นเร อนห น ต.ค. 1 10,000 ต.ค. 1 10,000 รายการท 2 ว นท 1 ต ลาคม 25X5 ก เง นจากบร ษ ทการเง นแห งหน งเป นเง นก ระยะยาว ร บมาเป นเง นสด จ านวน 5,000 บาท การว เคราะห รายการ บ ญช กล มส นทร พย เพ มข น : เดบ ตบ ญช เง นสด 5,000 บาท บ ญช กล มหน ส นเพ มข น : เครด ตบ ญช เง นก 5,000 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 1 เง นสด 5,000 เง นก 5,000 ก เง นจากบร ษ ทการเง น การผ านรายการ เง นสด เง นก ต.ค. 1 10,000 ต.ค. 1 5, ,

9 Financial Analysis รายการท 3 ว นท 2 ต ลาคม 25X5 ซ ออ ปกรณ ท ต องใช ในการซ อมราคา 6,000 บาท เป นเง นเช อ การว เคราะห รายการ บ ญช กล มส นทร พย เพ มข น : เดบ ตบ ญช อ ปกรณ ซ อม 6,000 บาท บ ญช กล มหน ส นเพ มข น : เครด ตบ ญช เจ าหน อ ปกรณ ซ อม 6,000 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 2 อ ปกรณ ซ อม 6,000 เจ าหน อ ปกรณ ซ อม 6,000 ซ ออ ปกรณ ซ อมเป นเง นเช อ การผ านรายการ อ ปกรณ ซ อม เจ าหน อ ปกรณ ซ อม ต.ค. 2 6,000 ต.ค. 2 6,000 รายการท 4 ว นท 5 ต ลาคม 25X5 ร บเง นสดจากการซ อมอ ปกรณ ไฟฟ าจากล กค าจ านวน 800 บาท การว เคราะห รายการ บ ญช กล มส นทร พย เพ มข น : เดบ ตบ ญช เง นสด 800 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป บ ญช กล มรายได เพ มข น : เครด ตบ ญช รายได ค าบร การ 800 บาท ต.ค. 5 เง นสด 800 รายได ค าบร การ 800 ร บรายได ค าบร การ การผ านรายการ เง นสด ต.ค. 1 10, , รายได ค าบร การ ต.ค

10 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น รายการท 5 ว นท 10 ต ลาคม 25X5 จ ายค าร บรองจ านวน 200 บาท เป นเง นสด การว เคราะห รายการ บ ญช กล มค าใช จ ายเพ มข น : เดบ ตบ ญช ค าร บรอง 200 บาท บ ญช กล มส นทร พย ลดลง: เครด ตบ ญช เง นสด 200 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 10 ค าร บรอง 200 เง นสด 200 จ ายค าร บรอง การผ านรายการ เง นสด ค าร บรอง ต.ค. 1 10,000 ต.ค ต.ค , รายการท 6 ว นท 15 ต ลาคม 25X5 จ ายค าเช าของเด อนต ลาคม พฤศจ กายน และธ นวาคม จ านวนรวม 600 บาท เป นเง นสด การว เคราะห รายการ บ ญช กล มค าใช จ ายเพ มข น : เดบ ตบ ญช ค าเช า 600 บาท บ ญช กล มส นทร พย ลดลง: เครด ตบ ญช เง นสด 600 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 15 ค าเช า 600 เง นสด 600 จ ายค าเช าของ ต.ค. พ.ย. และ ธ.ค. การผ านรายการ ต.ค. 1 10, , เง นสด ต.ค ค าเช า ต.ค

11 Financial Analysis รายการท 7 ว นท 25 ต ลาคม 25X5 ร บเง นสดจากล กค าท น าอ ปกรณ ไฟฟ ามาซ อม จ านวน 1,200 บาท การว เคราะห รายการ บ ญช กล มส นทร พย เพ มข น : เดบ ตบ ญช เง นสด 1,200 บาท บ ญช กล มรายได เพ มข น : เครด ตบ ญช รายได ค าบร การ 1,200 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 25 เง นสด 1,200 รายได ค าบร การ 1,200 ร บรายได ค าบร การเป นเง นสด การผ านรายการ ต.ค. 1 10, , ,200 เง นสด ต.ค รายได ค าบร การ ต.ค ,200 รายการท 8 ว นท 30 ต ลาคม 25X5 ซ อเคร องใช ส าน กงานราคา 8,000 บาท เป นเง นเช อ การว เคราะห รายการ บ ญช กล มส นทร พย เพ มข น : เดบ ตบ ญช เคร องใช ส าน กงาน 8,000 บาท บ ญช กล มหน ส นเพ มข น : เครด ตบ ญช เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน 8,000 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 30 เคร องใช ส าน กงาน 8,000 เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน 8,000 ซ อเคร องใช ส าน กงานเป นเง นเช อ การผ านรายการ เคร องใช ส าน กงาน เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน ต.ค. 30 8,000 ต.ค. 30 8,

12 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น รายการท 9 ว นท 31 ต ลาคม 25X5 จ ายเง นสดช าระหน ให เจ าหน อ ปกรณ ซ อมท ซ อเม อว นท 2 ต ลาคม 25X5 เป นเง นสดจ านวน 6,000 บาท การว เคราะห รายการ บ ญช กล มหน ส นลดลง : เดบ ตบ ญช เจ าหน อ ปกรณ ซ อม 6,000 บาท บ ญช กล มส นทร พย ลดลง : เครด ตบ ญช เง นสด 6,000 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 31 เจ าหน อ ปกรณ ซ อม 6,000 เง นสด 6,000 ช าระหน ให เจ าหน อ ปกรณ ซ อม การผ านรายการ เง นสด เจ าหน อ ปกรณ ซ อม ต.ค. 1 10,000 ต.ค ต.ค. 31 6,000 ต.ค. 2 6, , , ,200 รายการท 10 ว นท 31 ต ลาคม 25X5 จ ายเง นเด อนพน กงาน 675 บาท เป นเง นสด การว เคราะห รายการ บ ญช กล มค าใช จ ายเพ มข น : เดบ ตบ ญช เง นเด อน 675 บาท บ ญช กล มส นทร พย ลดลง : เครด ตบ ญช เง นสด 675 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 31 เง นเด อน 675 เง นสด 675 จ ายเง นเด อนเป นเง นสด การผ านรายการ ต.ค. 1 10, , ,200 เง นสด ต.ค , เง นเด อน ต.ค

13 Financial Analysis สร ปการบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไปและการผ านรายการไปย งบ ญช แยกประเภทท วไป ต.ค. 1 เง นสด 10,000 - ท นเร อนห น 10,000 - ออกจ าหน ายห นสาม ญ 1,000 ห น ราคา ตามม ลค าห นละ 10 บาทได ในราคาตามม ลค า 1 เง นสด 5,000 - เง นก ระยะยาว 5,000 - ก เง นจากบร ษ ทการเง น 2 อ ปกรณ ซ อม 6,000 - เจ าหน อ ปกรณ ซ อม 6,000 - ซ ออ ปกรณ ซ อมเป นเง นเช อ 5 เง นสด รายได ค าบร การ ร บรายได ค าบร การ 10 ค าร บรอง เง นสด จ ายค าร บรอง 15 ค าเช า เง นสด จ ายค าเช าของเด อน ต.ค. พ.ย. และ ธ.ค. 25 เง นสด 1,200 - รายได ค าบร การ 1,200 - ร บรายได ค าบร การ 2-13

14 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น ต.ค. 30 เคร องใช ส าน กงาน 8,000 - เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน 8,000 - ซ อเคร องใช ส าน กงานเป นเง นเช อ 31 เจ าหน อ ปกรณ ซ อม 6,000 - เง นสด 6,000 - ช าระหน ให เจ าหน อ ปกรณ ซ อม 31 เง นเด อน เง นสด จ ายเง นเด อนเป นเง นสด 2-14

15 Financial Analysis ส นทร พย = หน ส น + ท น + รายได - ค าใช จ าย เง นสด เจ าหน อ ปกรณ ซ อม ท นเร อนห น รายได ค าบร การ ค าร บรอง ต.ค. 1 10,000 ต.ค ต.ค. 31 6,000 ต.ค. 2 6,000 ต.ค. 1 10,000 ต.ค ต.ค , , ,000 2, , ,525 17,000 7,375 อ ปกรณ ซ อม เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน ค าเช า ต.ค. 2 6,000 ต.ค. 30 8,000 ต.ค เคร องใช ส าน กงาน เง นก ระยะยาว เง นเด อน ต.ค. 30 8,000 ต.ค. 1 5,000 ต.ค

16 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น ข นท 4 การจ ดท างบทดลอง (Trial Balance) ในระหว างการด าเน นงานของก จการ บ คคลท เก ยวข องก บก จการย อม ต องการทราบผลการด าเน นงานและฐานะทางการเง นของก จการบ าง การบ ญช จ งม การแบ งระยะเวลาการด าเน นงานออกเป นระยะเวลาท เท า ๆ ก น เร ยก รอบ ระยะเวลาบ ญช หร องวดบ ญช (Accounting Period) ซ งตามปกต จะม ระยะเวลา 1 ป ท กๆส นรอบระยะเวลาบ ญช จะม การจ ดท ารายงานทางการเง น เพ อรายงาน ถ งผลการด าเน นงาน (งบก าไรขาดท น) ฐานะทางการเง น (งบด ล) และรายงานท แสดงถ งการได มาและใช ไปของเง นสด (งบกระแสเง นสด)ข น เพ อเสนอต อ บ คคลท สนใจ ในการจ ดท ารายงานทางการเง น จะต องจ ดท างบทดลองข นมาก อน งบทดลองเป นงบท น ายอด คงเหล อของบ ญช แยกประเภทท วไปท กบ ญช มาสร ปไว ว ธ การท างบทดลองจะเร มจาก 1. การรวมจ านวนเง นทางด านเดบ ตและด านเครด ตของบ ญช แยกประเภทท วไปแต ละบ ญช และ น าจ านวนเง นท รวมได มาลบก น ถ าจ านวนเง นทางด านเดบ ตมากกว าจ านวนเง นทางด าน เครด ต ผลต างท ได ค อ ยอดคงเหล อทางด านเดบ ต (Debit Balance) ถ าจ านวนเง นรวมทางด าน เครด ตมากกว าเดบ ต ผลต างท ได ค อ ยอดคงเหล อทางด านเครด ต (Credit Balance) 2. เม อได ยอดคงเหล อแล วก จะน ามาสร ปไว ในงบทดลอง โดยจะเร ยงตามล าด บกล มของบ ญช เร มต งแต กล มส นทร พย หน ส น ท น รายได และค าใช จ าย 3. รวมยอดคงเหล อด านเดบ ต และยอดคงเหล อทางด านเครด ต ซ งจะต องม จ านวนเง นท เท าก น เสมอ ว ตถ ประสงค ของการท างบทดลองก เพ อพ ส จน ว าม การบ นท กบ ญช ท ง 2 ด าน ตามระบบ บ ญช ค แต ก ไม ได หมายความว าการท ยอดคงเหล อทางด านเดบ ตเท าก บยอดคงเหล อทางด าน เครด ต แสดงว าม การบ นท กบ ญช ถ กต อง เพราะบางคร งอาจว เคราะห รายการไม ถ กต อง เช น การจ ายค าร บรอง แทนท จะบ นท กไว ในบ ญช ค าร บรอง อาจบ นท กไว ในบ ญช ค าสว สด การ เป นต น รายการค าบางรายการอาจหลงล มไม ม การบ นท ก หร อไม ได ผ านรายการ หร ออาจ ผ านรายการซ า 2 คร งก ได 2-16

17 ช อบ ญช บร ษ ท แสงทอง จ าก ด งบทดลอง ว นท 31 ต ลาคม 25X5 เดบ ต Financial Analysis เครด ต เง นสด 9,525 อ ปกรณ ซ อม 6,000 เคร องใช ส าน กงาน 8,000 เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน 8,000 เง นก ระยะยาว 5,000 ท นเร อนห น 10,000 รายได ค าบร การ 2,000 ค าร บรอง 200 ค าเช า 600 เง นเด อน ,000 25,

18 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น ข นท 5 การจ ดท ารายการปร บปร ง ตามหล กการบ ญช ท ร บรองท วไป จะเสนอรายงานทางการเง นโดยใช เกณฑ คงค าง (Accrual Basis) เสมอ รายได ท รายงานในงบก าไรขาดท นจะต องร บร ตามหล กการร บร รายได (Realization Concept) และค าใช จ ายจะน าไปห กรายได ต องถ กต องตามหล กการจ บค ค าใช จ ายก บรายได (Matching Concept) การเสนอรายงานทางการเง นท ใช เกณฑ เง นสด (Cash Basis) จะแตกต างไปจากรายงานทาง การเง นท ใช เกณฑ คงค าง ซ งตามเกณฑ เง นสด รายได จะถ กรายงานเป นรายได ท นท ท ได ร บเง นสด และจะ รายงานเป นค าใช จ ายท นท ท จ ายเง นสดออกไป แต ตามเกณฑ คงค างส าหร บก จการขายบร การ รายได จะ ร บร เม อม การให บร การล กค าเร ยบร อยแล ว และส าหร บก จการขายส นค า รายได จะร บร เม อส งมอบส นค า ให ล กค าแล ว โดยไม สนใจว าล กค าจะช าระเง นค าบร การหร อค าส นค าแล วหร อไม ส าหร บค าใช จ ายซ ง เป นความพยายามท ลงไปเพ อให เก ดรายได ท จะน าไปห กรายได จะต องจ บค ก บรายได ท ร บร โดยไม ค าน ง ว าม การจ ายเง นไปแล วหร อไม เช น เง นเด อนพน กงานของเด อนต ลาคมจะต องเป นค าใช จ ายของเด อน ต ลาคม เพราะเป นส งท ช วยให เด อนต ลาคมม รายได เก ดข น เป นต น ด งน น การท ใช เกณฑ คงค าง จ งท าให ท กส นรอบระยะเวลาบ ญช หล งจากจ ดท างบทดลองแล ว จะต องจ ดท ารายการปร บปร งข น รายการ ปร บปร งม ด งน 1. การปร บปร งบ ญช กล มรายได 1.1 รายได ร บล วงหน า รายได ร บล วงหน าเป นรายได ท ได ร บเง นมาแล ว แต ก จการย งไม ได ให บร การหร อย งไม ได ส งมอบส นค าให ล กค า 1.2 รายได ค างร บ รายได ค างร บเป นรายได ท ย งไม ได ร บเง น แต ก จการได ให บร การหร อได ส ง มอบส นค าให ล กค าเร ยบร อยแล ว 2. การปร บปร งบ ญช กล มค าใช จ าย 2.1 ค าใช จ ายจ ายล วงหน า ค าใช จ ายจ ายล วงหน าเป นค าใช จ ายท ได จ ายเง นไปแล ว แต ก จการ ย งไม ได ร บบร การ 2.2 ค าใช จ ายค างจ าย ค าใช จ ายค างจ ายเป นค าใช จ ายท ย งไม ได จ ายเง น แต ก จการได ร บ บร การเร ยบร อยแล ว 3. การค ดค าเส อมราคาอาคารและอ ปกรณ ตามเกณฑ คงค าง เม อม การจ ายเง นซ ออาคารและ อ ปกรณ จะบ นท กเป นบ ญช ส นทร พย และตลอดเวลาท ใช ส นทร พย ในการด าเน นการหา รายได จะต องต ดม ลค าของอาคารและอ ปกรณ บางส วนไปเป นค าใช จ าย ท เร ยกว า ค าเส อม ราคา ในการค านวณจ านวนเง นท จะต ดเป นค าเส อมราคาน น จะต องม ข อม ลเก ยวก บราคาท น ของส นทร พย อาย การใช งาน และม ลค าซากของส นทร พย ซ งในทางปฏ บ ต ก จการต าง ๆ ม กใช อาย การใช งานอย างต าท ทางกรมสรรพากรก าหนดไว ค อ 5 ป ส าหร บอ ปกรณ และ

19 Financial Analysis ป ส าหร บอาคาร ว ธ การค านวณค าเส อมราคาจะม หลายว ธ ว ธ ท ใช ก นมากค อ ว ธ เส นตรง เป น การต ดค าเส อมราคาในจ านวนเท าก นตลอดอาย การใช งานของส นทร พย ค านวณโดยหาร ราคาท นของส นทร พย หล งจากห กม ลค าซากด วยจ านวนป ท ใช งาน ด งท ได กล าวไปแล ว รายการท 11 ว นท 31 ต ลาคม 25X5 บร ษ ทพบว า รายได ค าบร การท ได ร บเง นและบ นท กไว แล วจ านวน 500 บาท บร ษ ทย งไม ได ให บร การ การว เคราะห รายการ บ ญช กล มรายได ลดลง : เดบ ตบ ญช รายได ค าบร การ 500 บาท บ ญช กล มหน ส นเพ มข น : เครด ตบ ญช รายได ร บล วงหน า 500 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 31 รายได ค าบร การ 500 รายได ร บล วงหน า 500 ปร บปร งรายได ร บล วงหน า การผ านรายการ รายได ค าบร การ ต.ค ต.ค ,200 รายได ร บล วงหน า ต.ค รายการท 12 ว นท 31 ต ลาคม 25X5 บร ษ ทพบว า บร ษ ทได ให บร การล กค ารายหน งเร ยบร อยแล ว แต ย ง ไม ได ร บเง นจ านวน 700 บาท การว เคราะห รายการ บ ญช กล มส นทร พย เพ มข น : เดบ ตบ ญช บ ญช รายได ค างร บ(หร อล กหน การค า) 700 บาท บ ญช กล มรายได เพ มข น : เครด ตบ ญช รายได ค าบร การ 700 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 31 รายได ค างร บ 700 รายได ค าบร การ 700 ปร บปร งรายได ค างร บ 2-19

20 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น การผ านรายการ รายได ค าบร การ ต.ค ต.ค , รายได ค างร บ ต.ค รายการท 13 ว นท 31 ต ลาคม 25X5 บร ษ ทพบว า ค าเช าท ได จ ายไประหว างเด อนต ลาคมน น เป นค าเช า ของ 3 เด อน (ต ลาคม พฤศจ กายนและธ นวาคม) ด งน ต องท าการปร บปร งค าเช าของเด อน พฤศจ กายน และธ นวาคมเป นค าเช าจ ายล วงหน า การว เคราะห รายการ บ ญช กล มส นทร พย เพ มข น : เดบ ตบ ญช ค าใช จ ายล วงหน า 400 บาท บ ญช กล มค าใช จ ายลดลง : เครด ตบ ญช เช า 400 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 31 ค าเช าจ ายล วงหน า 400 ค าเช า 400 ปร บปร งค าใช จ ายล วงหน า การผ านรายการ ค าเช าจ ายล วงหน า ค าเช า ต.ค ต.ค ต.ค รายการท 14 ว นท 31 ต ลาคม 25X5 บร ษ ทพบว า บร ษ ทต องปร บปร งดอกเบ ยค างจ ายจ านวน 1 เด อนของ เง นก จ านวน 5,000 บาท ท ก มาเม อว นท 1 ต ลาคม ซ งบร ษ ทผ ให ก ค ดดอกเบ ยในอ ตรา 6% ต อป เป นจ านวนเง นรวม 25 บาท (5,000 x 6/100 x 1/12) การว เคราะห รายการ บ ญช กล มค าใช จ ายเพ มข น : เดบ ตบ ญช ดอกเบ ยจ าย 25 บาท บ ญช กล มหน ส นเพ มข น : เครด ตบ ญช ดอกเบ ยค างจ าย 25 บาท การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 31 ดอกเบ ยจ าย 25 ดอกเบ ยค างจ าย 25 ปร บปร งค าใช จ ายค างจ าย 2-20

21 Financial Analysis การผ านรายการ ดอกเบ ยจ าย ดอกเบ ยค างจ าย ต.ค ต.ค รายการท 15 ว นท 31 ต ลาคม 25X5 บร ษ ทพบว า บร ษ ทต องต ดค าเส อมราคาอ ปกรณ ซ อมท ซ อเม อว นท 2 ต ลาคม จ านวน 1 เด อน (ส าหร บเคร องใช ส าน กงานไม ต องต ดค าเส อมราคาเพราะซ อเม อ ว นท 31 ต ลาคม) โดยใช ว ธ เส นตรง อาย การใช งาน 5 ป ไม ม ม ลค าซาก ค าเส อมราคาท จะต ด ม จ านวนรวม 100 บาท (6,000 0 x 1/12) 5 ป การว เคราะห รายการ บ ญช กล มค าใช จ ายเพ มข น : เดบ ตบ ญช ค าเส อมราคา 100 บาท บ ญช กล มส นทร พย ลดลง : บ ญช ท จะเครด ตจะไม ไปเครด ตบ ญช อ ปกรณ ซ อม แต จะเครด ตบ ญช ค าเส อมราคาสะสมอ ปกรณ ซ อม ซ งเป นบ ญช กล มพ เศษ เป นบ ญช ปร บม ลค าท จะ น าไปห ก บ ญช อ ปกรณ ซ อม เพ อให บ ญช ส นทร พย แสดงในราคาท นท ซ อมาตลอดเวลาการใช งาน การบ นท กรายการในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 31 ค าเส อมราคาอ ปกรณ ซ อม 100 ค าเส อมราคาสะสมอ ปกรณ ซ อม 100 ต ดค าเส อมราคาอ ปกรณ ซ อม การผ านรายการ ค าเส อมราคาอ ปกรณ ซ อม ค าเส อมราคาสะสมอ ปกรณ ซ อม ต.ค ต.ค

22 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น สร ปรายการปร บปร งของบร ษ ท แสงทอง จ าก ด ในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 31 รายได ค าบร การ รายได ร บล วงหน า ปร บปร งรายได ร บล วงหน า 31 รายได ค างร บ รายได ค าบร การ ปร บปร งรายได ค างร บ 31 ค าเช าจ ายล วงหน า ค าเช า ปร บปร งค าใช จ ายล วงหน า 31 ดอกเบ ยจ าย 25 - ดอกเบ ยค างจ าย 25 - ปร บปร งค าใช จ ายค างจ าย 31 ค าเส อมราคาอ ปกรณ ซ อม ค าเส อมราคาสะสมอ ปกรณ ซ อม ปร บปร งต ดค าเส อมราคา 2-22

23 Financial Analysis ส นทร พย = หน ส น + ท น + รายได - ค าใช จ าย เง นสด เจ าหน อ ปกรณ ซ อม ท นเร อนห น รายได ค าบร การ ค าร บรอง ต.ค. 1 10,000 ต.ค ต.ค. 31 6,000 ต.ค. 2 6,000 ต.ค. 1 10,000 ต.ค ต.ค ต.ค , , , , ,200 2,700 9,525 17,000 7,375 รายได ค างร บ เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน ค าเช า ต.ค ต.ค. 30 8,000 ต.ค ต.ค ค าเช าจ ายล วงหน า รายได ร บล วงหน า เง นเด อน ต.ค ต.ค ต.ค อ ปกรณ ซ อม ดอกเบ ยค างจ าย ค าเส อมราคาอ ปกรณ ซ อม ต.ค. 2 6,000 ต.ค ต.ค ค าเส อมราคาสะสมอ ปกรณ ซ อม เง นก ระยะยาว ดอกเบ ยจ าย ต.ค ต.ค. 1 5,000 ต.ค เคร องใช ส าน กงาน ต.ค. 30 8,

24 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น เม อได จ ดท ารายการปร บปร งในสม ดรายว นท วไป และผ านรายการไปย งบ ญช แยกประเภทท เก ยวข องแล ว จะม การจ ดท างบทดลองข นมาใหม ซ งจะประกอบด วยยอดคงเหล อของบ ญช แยกประเภทท พร อมน าไปจ ดท ารายงานทางการเง นท ใช เกณฑ คงค าง ช อบ ญช บร ษ ท แสงทอง จ าก ด งบทดลอง (หล งการปร บปร ง) ว นท 31 ต ลาคม 25X5 เดบ ต เครด ต เง นสด 9,525 รายได ค างร บ 700 ค าเช าจ ายล วงหน า 400 อ ปกรณ ซ อม 6,000 ค าเส อมราคาสะสมอ ปกรณ ซ อม 100 เคร องใช ส าน กงาน 8,000 เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน 8,000 รายได ร บล วงหน า 500 ดอกเบ ยค างจ าย 25 เง นก ระยะยาว 5,000 ท นเร อนห น 10,000 รายได ค าบร การ 2,200 ค าร บรอง 200 ค าเช า 200 เง นเด อน 675 ค าเส อมราคาอ ปกรณ ซ อม 100 ดอกเบ ยจ าย 25 25,825 25,

25 Financial Analysis ข นท 6 การจ ดท ารายงานทางการเง น รายงานทางการเง นจะจ ดท าข นจากยอดคงเหล อของบ ญช แยกประเภทท วไป ท ปรากฏในงบ ทดลองหล งรายการปร บปร ง ซ งได แก งบก าไรขาดท น และงบด ล โดยน ายอดคงเหล อของบ ญช กล ม รายได และค าใช จ ายไปจ ดท างบก าไรขาดท น และจะน ายอดคงเหล อของบ ญช กล มส นทร พย หน ส นและ ท นไปจ ดท างบด ล บร ษ ท แสงทอง จ าก ด งบทดลอง (หล งการปร บปร ง) ว นท 31 ต ลาคม 25X5 บร ษ ท แสงทอง จ าก ด งบก าไรขาดท น ส าหร บงวด 1 เด อนส นส ดว นท 31 ต ลาคม 25X5 ช อบ ญช เดบ ต เครด ต เง นสด 9,525 รายได ค าบร การ 2,200 บาท รายได ค างร บ 700 ค าเช าจ ายล วงหน า 400 ค าใช จ าย อ ปกรณ ซ อม 6,000 ค าร บรอง 200 ค าเส อมราคาสะสมอ ปกรณ ซ อม 100 ค าเช า 200 เคร องใช ส าน กงาน 8,000 เง นเด อน 675 เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน 8,000 ค าเส อมราคาอ ปกรณ ซ อม 100 รายได ร บล วงหน า 500 รวมค าใช จ าย 1,175 ดอกเบ ยค างจ าย 25 ก าไรก อนดอกเบ ยจ ายและภาษ เง นได 1,025 เง นก ระยะยาว 5,000 ดอกเบ ยจ าย 25 ท นเร อนห น 10,000 ก าไรส ทธ 1,000 บาท รายได รายได ค าบร การ 2,200 ค าร บรอง 200 ค าเช า 200 ก าไรสะสม เง นเด อน 675 ค าเส อมราคาอ ปกรณ ซ อม 100 ดอกเบ ยจ าย 25 25,825 25,

26 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น บร ษ ท แสงทอง จ าก ด งบทดลอง (หล งการปร บปร ง) ว นท 31 ต ลาคม 25X5 บร ษ ท แสงทอง จ าก ด งบด ล ณ ว นท 31 ต ลาคม 25X5 ช อบ ญช เดบ ต เครด ต ส นทร พย หม นเว ยน ส นทร พย เง นสด 9,525 เง นสด 9,525 บาท รายได ค างร บ 700 รายได ค างร บ 700 ค าเช าจ ายล วงหน า 400 ค าใช จ ายล วงหน า 400 อ ปกรณ ซ อม 6,000 รวมส นทร พย หม นเว ยน 10,625 ค าเส อมราคาสะสมอ ปกรณ ซ อม 100 ส นทร พย ไม หม นเว ยน เคร องใช ส าน กงาน 8,000 อ ปกรณ -ราคาท น เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน 8,000 อ ปกรณ ซ อม 6,000 รายได ร บล วงหน า 500 ห ก ค าเส อมราคาสะสมอ ปกรณ ซ อม 100 ดอกเบ ยค างจ าย 25 อ ปกรณ ซ อมส ทธ 5,900 เง นก ระยะยาว 5,000 เคร องใช ส าน กงาน 8,000 ท นเร อนห น 10,000 รวมอ ปกรณ ส ทธ 13,900 รายได ค าบร การ 2,200 รวมส นทร พย 24,525 บาท ค าร บรอง 200 หน ส นและส วนของผ ถ อห น ค าเช า 200 หน ส นหม นเว ยน เง นเด อน 675 เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน 8,000 บาท ค าเส อมราคาอ ปกรณ ซ อม 100 รายได ร บล วงหน า 500 ดอกเบ ยจ าย 25 ดอกเบ ยค างจ าย 25 25,825 25,825 รวมหน ส นหม นเว ยน 8,525 หน ส นไม หม นเว ยน เง นก ระยะยาว 5,000 รวมหน ส น 13,525 ส วนของผ ถ อห น ท นเร อนห น 10,000 ก าไรสะสม 1,000 รวมส วนของผ ถ อห น 11,000 รวมหน ส นและส วนของผ ถ อห น 24,525 บาท 2-26

27 Financial Analysis ข นท 7 การป ดบ ญช และการจ ดท ายอดยกไป ข นท 7 เป นข นส ดท ายของการบ ญช ซ งแบ งเป นสองส วน ส วนท หน งค อการป ดบ ญช และส วนท สองค อการจ ดท ายอดยกไป ส วนท 1 การป ดบ ญช บ ญช ท จะถ กป ดค อบ ญช กล มรายได และบ ญช กล มค าใช จ าย ซ งบ ญช ท ง 2 กล ม เป นบ ญช ช วคราว ท เป ดข นในแต ละรอบระยะเวลาบ ญช เม อส นรอบระยะเวลาบ ญช ก จะป ด โดยจะท าด งน ก. ป ดบ ญช กล มรายได เข า บ ญช ก าไรขาดท น ข. ป ดบ ญช กล มค าใช จ ายเข า บ ญช ก าไรขาดท น ค. ป ด บ ญช ก าไรขาดท น เข า บ ญช ก าไรสะสม การบ นท กรายการป ดบ ญช ในสม ดรายว นท วไป ต.ค. 31 รายได ค าบร การ 2,200 - ก าไรขาดท น 2,200 - ป ดบ ญช กล มรายได 31 ก าไรขาดท น 1,200 - ค าร บรอง ค าเช า เง นเด อน ค าเส อมราคาอ ปกรณ ซ อม ดอกเบ ยจ าย 25 - ป ดบ ญช กล มค าใช จ าย 31 ก าไรขาดท น 1,000 - ก าไรสะสม 1,000 - ป ดบ ญช ก าไรขาดท น 2-27

28 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น การผ านรายการ ท น รายได ค าใช จ าย ท นเร อนห น รายได ค าบร การ ค าร บรอง 10, ,200 2, , , ก าไรสะสม ค าเช า 1, ก าไรขาดท น 1,200 1,000 2,200 2,200 2,200 เง นเด อน ค าเส อมราคาอ ปกรณ ซ อม ดอกเบ ยจ าย

29 Financial Analysis ส วนท 2 การจ ดท ายอดยกไป บ ญช กล มส นทร พย หน ส น และท น เป นบ ญช จร ง จะถ กจ ดท ายอดยกไป ในการจ ดท ายอดยกไป ไม ต องบ นท กในสม ดรายว นท วไป การจ ดท าจะจ ดท าในบ ญช แยกประเภทท วไป ว ตถ ประสงค ในการ จ ดท าเพ อต ดตอนบ ญช ให เป นของแต ละรอบระยะเวลาบ ญช เพ อความสะดวกในการตรวจสอบและการ จ ดเก บ การจ ดท ายอดยกไปแสดงได ด งน ส นทร พย หน ส น ท น เง นสด เจ าหน อ ปกรณ ซ อม ท นเร อนห น 10,000 5, , , ,000 6,000 ย/ป 10,000 10,000 ย/ป 9,525 17,000 17,000 รายได ค างร บ เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน ก าไรสะสม 700 ย/ป 700 ย/ป 8,000 8,000 ย/ป 1,000 1,000 ค าเช าจ ายล วงหน า รายได ร บล วงหน า ก าไรขาดท น 400 ย/ป 400 ย/ป ,200 1,000 2,200 2,200 2,200 อ ปกรณ ซ อม ดอกเบ ยค างจ าย 6,000 ย/ป 6,000 ย/ป ค าเส อมราคาสะสมอ ปกรณ ซ อม เง นก ระยะยาว ย/ป ย/ป 5,000 5,000 เคร องใช ส าน กงาน 8,000 ย/ป 8,

30 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น การจ ดท ายอดยกมา เม อเร มรอบระยะเวลาบ ญช ใหม ก อนท จะบ นท กรายการค าของรอบระยะเวลาบ ญช ใหม จะต องม การจ ดท ายอดยกมาของบ ญช กล มส นทร พย หน ส น และท นก อน โดยบ นท กในสม ดรายว นท วไปและผ าน รายการไปย งบ ญช แยกประเภทด งน 25X5 พ.ย. 1 เง นสด 9,525 - รายได ค างร บ ค าเช าจ ายล วงหน า อ ปกรณ ซ อม 6,000 - เคร องใช ส าน กงาน 8,000 - ค าเส อมราคาสะสมอ ปกรณ ซ อม เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน 8,000 - รายได ร บล วงหน า ดอกเบ ยค างจ าย 25 - เง นก 5,000 - ท นเร อนห น 10,000 - ก าไรสะสม 1,000 - บ นท กรายการเป ดบ ญช 2-30

31 ส นทร พย หน ส น ท น Financial Analysis เง นสด เจ าหน เคร องใช ส าน กงาน ท นเร อนห น พ.ย. 1 ย/ม 9525 พ.ย. 1 ย/ม 8,000 พ.ย. 1 ย/ม 10,000 รายได ค างร บ รายได ร บล วงหน า ก าไรสะสม พ.ย. 1 ย/ม 700 พ.ย. 1 ย/ม 500 พ.ย. 1 ย/ม 1,000 ค าเช าจ ายล วงหน า ดอกเบ ยค างจ าย พ.ย. 1 ย/ม 400 พ.ย. 1 ย/ม 25 อ ปกรณ ซ อม เง นก ระยะยาว พ.ย. 1 ย/ม 6,000 พ.ย. 1 ย/ม 5,000 ค าเส อมราคาสะสมอ ปกรณ ซ อม พ.ย. 1 ย/ม 100 เคร องใช ส าน กงาน พ.ย. 1 ย/ม 8,

32 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น แบบฝ กห ดการบ ญช บทท 2 การบ นท กและการจ ดท ารายงาน 1. น.ส.อาภรณ ได เป ดร านร บจ างต ดเส อผ า ช อว า อาภรณ แฟช น ม รายการค าเก ดข นในเด อน มกราคม 25X6 ด งต อไปน จงว เคราะห รายการค าโดยระบ ชน ดของรายการท ท าให ส นทร พย หน ส น และส วนของเจ าของม การเปล ยนแปลง ว นท รายการค า ส นทร พย หน ส น เพ มข น ลดลง เพ มข น ลดลง 25X6 น าเง นสดมาลงท น เง นสด ม.ค. 1 40,000 6 ซ อเคร องตกแต งร านด วยเง นสด 4,500 บาท 9 ร บรายได เป นค าบร การต ดเย บ เส อผ า 8,100 บาท 10 น าเง นสดฝากธนาคาร 20,000 บาท 12 ซ ออ ปกรณ ต ดเย บเป นเง นเช อ 20,000 บาท 18 จ ายช าระหน ค าอ ปกรณ ต ดเย บ 10,000 บาท 30 น.ส.อาภรณ ถอนเง นไปใช ส วนต ว 1,000 บาท รวม รวมยอดส ทธ = + ส วนของเจ าของ เพ มข น ลดลง ท น 40,

33 Financial Analysis 2. บร ษ ทแห งหน งได จ ดต งข นเพ อให บร การด านว จ ยตลาด รายการค าของเด อนมกราคม 25X6 ซ งเป นเด อนแรกของการด าเน นงานม ด งน 25X6 มกราคม 1 ออกจ าหน ายห นสาม ญจ านวน 10,000 ห น ราคาตามม ลค าห นละ 10 บาท ออกจ าหน ายได ในราคา 50 บาท ร บมาเป นเง นสด (บ ญช ท นเร อนห นจะบ นท กในราคาตามม ลค าเสมอ จ านวนท จ าหน ายได เก นราคาตามม ลค า จะน าไปบ นท กในบ ญช ส วนเก นม ลค าห น) 1 ซ อเคร องใช ส าน กงานราคา 55,000 บาท โดยจ ายเง นสดเพ ยง 20,000 บาท และท หล อ จะช าระเด อนถ ดไป 3 ซ อว สด ส าน กงานจ านวน 9,000 บาท เป นเง นสด 3 จ ายค าเช าของเด อนมกราคม จ านวน 4,500 บาท เป นเง นสด 4 จ ายค าไปรษณ ย จ านวน 3,000 บาท เป นเง นสด 10 ร บเง นสดจ านวน 32,000 บาท เป นรายได จากการให บร การด านการว จ ยตลาดของ แชมพ ย ห อหน งจ ายเง นเด อนงวดคร งเด อนแรก จ านวน 18,000 บาท เป นเง นสดส งบ ล เร ยกเก บเง นค าว จ ยตลาดน าผลไม ท บร ษ ทได ให บร การแล ว จ านวน 29,000 บาท (ตาม หล กการบ ญช ท ร บรองท วไป จะบ นท กเป นรายได ถ าได ให บร การแล ว โดยบ นท กไว ในบ ญช ล กหน การค า) 18 น าเง นสด 400,000 บาท ไปฝากธนาคารประเภทกระแสรายว น 19 จ ายค าโฆษณาจ านวน 5,600 บาท เป นเช ค 20 ส งบ ลเร ยกเก บค าว จ ยตลาดซอสปร งรสท บร ษ ทได ให บร การแล ว จ านวน 36,000 บาท 26 จ ายเง นเด อนงวดคร งเด อนหล งจ านวน 28,000 บาท เป นเช ค 28 ร บเง นสดจากล กค าท ส งบ ลไปเร ยกเก บเม อว นท 16 จ านวน 29,000 บาทเป นเง นสด 30 จ ายค าร บรองจ านวน 1,200 บาท เป นเง นสด ให ท า 1.1 บ นท กรายการข างต นในสม ดรายว นท วไป 1.2 ผ านรายการไปย งบ ญช แยกประเภทท เก ยวข อง 1.3 จ ดท างบทดลอง ว นท 31 มกราคม 25X6 2-33

34 การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น 3. แต ละกรณ ต อไปน จะต องจ ดท ารายการปร บปร งอย างไร กรณ 1 กรณ 2 กรณ 3 กรณ 4 บร ษ ทแห งหน งไม ได บ นท กการต ดค าเส อมราคา จ านวน 1,600 บาท ณ ว นท 31 ธ นวาคม 25X5 ว นส นส ดรอบระยะเวลาบ ญช ของบร ษ ทแห งหน ง พบว าย งไม ได ปร บปร งค าไฟฟ าของเด อนธ นวาคม จ านวน 1,400 บาท ว นท 1 ธ นวาคม 25X5 บร ษ ทแห งหน งจ ายค าเช าเป นเง นสด จ านวน 2,400 บาท ซ งเป นค าเช าของ ระยะเวลา 4 เด อน บร ษ ทได บ นท กรายการโดยเดบ ตบ ญช ค าเช า และเครด ตบ ญช เง นสด บร ษ ทป ด บ ญช ว นท 31 ธ นวาคม 25X5 ย งไม ได ท ารายการปร บปร งบ ญช ค าเช า ว นท 31 ธ นวาคม 25X5 ซ งเป นว นป ดบ ญช ของบร ษ ทแห งหน ง ซ งพบบร ษ ทได ให บร การล กค า รายหน งไปเร ยบร อยแล ว แต ย งไม ได ส งบ ลไปเร ยกเก บและย งไม ได บ นท กบ ญช จ านวน 2,200 บาท ให ท า จ ดท ารายการปร บปร งของ 4 กรณ ข างต นในสม ดรายว นท วไป 2-34

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ผศ.อน ร กษ ทองส โขวงศ

ผศ.อน ร กษ ทองส โขวงศ ผศ.อน ร กษ ทองส โขวงศ Faculty of Management Science Khon Kean University Tel. 043202401 ต อ 164 Fax. 043202402 Email: anuton@kku.ac.th Website: http://home.kku.ac.th/anuton 1 Advanced Accounting II 2 การบ

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

เอกสารประกอบการบ นท กบ ญช

เอกสารประกอบการบ นท กบ ญช 14 เอกสารประกอบการบ นท กบ ญช รายการเง นต าง ๆ ท เก ดข นในธ รก จของสหกรณ ร านค าจะต องม การจดบ นท ก เหต การณ เพ อจะใช เป นหล กฐานประกอบการบ นท กบ ญช การจดบ นท กรายการเง นต าง ๆ เหล าน น จะกระท าได โดยใช

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง หน า 1 จาก 15 การทางานของโปรแกรม โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง 1. ควบค มบ ญช เจ าหน ระบบสามารถรายงานให ทราบว าท านค างช าระเจ าหน รายใดบ าง จ านวนก บ ล และม เจ าหน รายใดท ย ง ไม ครบก าหนดช าระ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร /ว ธ การปฏ บ ต เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข 1. การสร างข อม ลหล กส นทร พย ถาวร 1. กองคล ง -รายงานส นทร พย รายต ว กรณ การให สร างข อม ลส นทร พย ว

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ซ กซ อมความเข าใจ 1. หน งส อกรมบ ญช กลาง ท กค 0423.3/ว 280 ลงว นท 18 ส งหาคม 2554 เร อง รายงานการเง นขององค กรปกครองส วนท องถ น

ซ กซ อมความเข าใจ 1. หน งส อกรมบ ญช กลาง ท กค 0423.3/ว 280 ลงว นท 18 ส งหาคม 2554 เร อง รายงานการเง นขององค กรปกครองส วนท องถ น ซ กซ อมความเข าใจ 1. หน งส อกรมบ ญช กลาง ท กค 0423.3/ว 280 ลงว นท 18 ส งหาคม 2554 เร อง รายงานการเง นขององค กรปกครองส วนท องถ น 2. หน งส อกรมบ ญช กลาง ท กค 0423.3/ ว 90 ลงว นท 8 ม นาคม 2556 เร อง บ นท

More information

บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย รายงาน และ งบการเง นรวมระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553

บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย รายงาน และ งบการเง นรวมระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553 รายงาน และ ระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553 รายงานการสอบทานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได สอบทานงบด ลรวม ณ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

บทท 6 ระบบบร หารโครงการ

บทท 6 ระบบบร หารโครงการ 6-1 บทท 6 ระบบบร หารโครงการ ระบบบร หารโครงการเป นระบบท ใช ในการบร หารและจ ดการงานท เป นล กษณะโครงการ และ หน วยงานท ม ล กษณะงานบร การว ชาการ หร อ การว จ ย จะต องท าการบ นท กด วยระบบน ซ งเน อหาภายในบทน จะเป

More information

บทท 6 การบ นท กใบส งซ อส งจ าง (PO) ผ าน Web Online

บทท 6 การบ นท กใบส งซ อส งจ าง (PO) ผ าน Web Online บทท 6 การบ นท กใบส งซ อส งจ าง (PO) ผ าน Web Online การบ นท กใบส งซ อส งจ าง ผ าน Web Online สามารถบ นท กใบส งซ อส งจ างประเภทท วไป ท สามารถก าหนดงวดการส งมอบและจ านวนเง นท ช าระแต ละงวดได อย างช ดเจน

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing API User) ข นตอนการแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของส าน กห กบ ญช (Clearing

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

โปรแกรมระบบบร หารและบร การงานสหกรณ ออมทร พย

โปรแกรมระบบบร หารและบร การงานสหกรณ ออมทร พย โปรแกรมระบบบร หารและบร การงานสหกรณ ออมทร พย ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด (ชสอ.) ม ความย นด ท จะให บร การ ต ดต งโปรแกรมระบบบร หารและบร การงานสหกรณ ออมทร พย แก สหกรณ สมาช ก โดยในระยะแรก จะสามารถต

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv 1-3 V.4

ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv 1-3 V.4 ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv - V.4 โดย กรมพลาธ การทหารเร อ จ ดท าโดย ศ นย บร หารข าวสารการพ สด พธ.ทร. พฤศจ กายน 555 ค าน า โปรแกรม Suppbud ส วนขยาย ( เช อมโยง Suppinv - V.4 )

More information

งบกระแสเง นสด ง ายน ดเด ยว

งบกระแสเง นสด ง ายน ดเด ยว งบกระแสเง นสด ง ายน ดเด ยว Statement of Cash Flow ผ ช วยศาสตราจารย อาร ย ท ศาว ภาต มหาว ทยาล ยกร งเทพ บทค ดย อ ในภาวการณ ป จจ บ นไม ม ใครกล าปฏ เสธได ว า การบ ญช เป นส วนสำาค ญอย างย งในท กสายอาช พ ต งแต

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น บทท 1 บทน า การใช ประโยชน จากอาคารต าง ๆ จ าเป นต องม การจ ดการ การด และบ าร งร กษา ในการ บร หารจ ดการอาคารท ม ล กษณะเป นอาคารส ง ม ระบบงานท ต องด แลบร หารจ ดการค อนข างมาก ได แก งานระบบว ศวกรรม งานร กษาความปลอดภ

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดย ได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ข อควรร ในการจ ดท าเอกสารทางด าน การเง นการคล ง โดย นางวล ร ตน กาญจนปกรณ ช ย ผ อ านวยการกองคล ง

ข อควรร ในการจ ดท าเอกสารทางด าน การเง นการคล ง โดย นางวล ร ตน กาญจนปกรณ ช ย ผ อ านวยการกองคล ง ข อควรร ในการจ ดท าเอกสารทางด าน การเง นการคล ง โดย นางวล ร ตน กาญจนปกรณ ช ย ผ อ านวยการกองคล ง เอกสารทางด านการเง นการคล ง ประกอบด วย เอกสารทางด านการเง นด านร บ เอกสารทางด านการเง นด านจ าย ข นตอนการด

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) CHO THAVEE DOLLASIEN PUBLIC COMPANY LIMITED แถลงผลประกอบการ งบการเง น ไตรมาส 2/56 ส นส ด 30 ม ถ นายน 2556 Opportunity Day ว นศ กร ท 23 ส งหาคม 2556 ศ นย การเร ยนร มหาว

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

3 อ ตราดอกเบ ยเง นฝากและเง นก ผลการด าเน นงาน 4 ท นสว สด การแก สมาช ก, ว ธ การโอนเง นเข าบ ญช สหกรณ สหกรณ ออมทร พย ปตท. จ าก ด

3 อ ตราดอกเบ ยเง นฝากและเง นก ผลการด าเน นงาน 4 ท นสว สด การแก สมาช ก, ว ธ การโอนเง นเข าบ ญช สหกรณ สหกรณ ออมทร พย ปตท. จ าก ด สหกรณ ออมทร พย ปตท. จ าก ด ประช มใหญ สาม ญประจ าป 2556 ว นอ งคารท 25 ม นาคม 2557 ณ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย มต ท ประช มอน ม ต เง นป นผล 8.50 % เง นเฉล ยค นเง นก 14.50 % 1 ประช มใหญ

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม

บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม การศ กษาข อม ลเบ องต น บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม จากการศ กษาข อม ลของระบบงานได พบป ญหาต าง ๆ มากมาย ด งต อไปน 1. การเปล ยนส นค าไม ม หล กฐานว าเปล ยนอะไร เลยกาหนดเวลาหร อไม 2. การจ ดการส นค าไม ด

More information

บทท 4 ต วแบบการมอบหมายงาน (Assignment Model)

บทท 4 ต วแบบการมอบหมายงาน (Assignment Model) บทท ต วแบบการมอบหมาย (Assigmet Model) ต วแบบการมอบหมาย เป นต วแบบท ใช ในแก ป ญหาการมอบหมายให ก บ พน ก หร อจ ดเพ อไปท าท เคร องจ กร หร อป ญหาอ น ๆ ท ม ล กษณะเหม อนก น ต วแบบการ มอบหมายน เป นแบบท ม ต องท

More information

บทท 2 การว เคราะห ทางการเง น ( Financial Analysis )

บทท 2 การว เคราะห ทางการเง น ( Financial Analysis ) บทท 2 การว เคราะห ทางการเง น ( Financial Analysis ) ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ร และสามารถอธ บายความส าค ญของการว เคราะห ทางการเง นได 2. เพ อให ร และสามารถอธ บายจ ดม งหมายของการว เคราะห ทางการเง นได 3. เพ อให

More information

การบ ญช การเง น คร ส ฑาร ตน ต งถาวร

การบ ญช การเง น คร ส ฑาร ตน ต งถาวร การบ ญช การเง น คร ส ฑาร ตน ต งถาวร 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบ ญช ความหมายการบ ญช การบ ญช เป นศ ลปะของการรวบรวม บ นท ก จำแนก และทำสร ป ข อม ลอ นเก ยวก บเหต การณ ทางเศรษฐก จในร ปต วเง น ผลงานข น ส ดท ายของการบ

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด

ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด ข นตอนท 1 งานด านการควบค มพ สด เป นข นตอนท ร บช วงต อจากหน วยงานด านการจ ดหา หร อหน วยท ได ร บการบร จาคช วยเหล อมา เม อหน วยงานด งกล าวน ได ด าเน นการตามข นตอนต าง ๆ ตาม กระบวนการของแต

More information

หน วยท 3 เอกสารทางการบ ญช

หน วยท 3 เอกสารทางการบ ญช LOGO หน วยท 3 เอกสารทางการบ ญช คร ล าใย เท ยมมล www.krutechnic.com สาระการเร ยนร 1. ความหมายและความส าค ญของการใช เอกสารทางการบ ญช 2. ประเภทของแบบฟอร มทางการบ ญช 3. การก าหนดล กษณะและชน ดของแบบฟอร ม 4.

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน โรงเร ยน...ต งอย เลขท...ซอย...ถนน... อ าเภอ...จ งหว ด...รห สไปรษณ ย...โทรศ พท... โทรสาร...รายงานต

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ว ธ การปฏ บ ต ด านระบบเอกสารของสถาน ฯ/ศ นย

ว ธ การปฏ บ ต ด านระบบเอกสารของสถาน ฯ/ศ นย ว ธ การปฏ บ ต ด านระบบเอกสารของสถาน ฯ/ศ นย 1. เอกสารระบบซ อ 1.1 เม อซ อผลผล ตจากเกษตรกร ทางศ นย จะท าการออกใบร บผลผล ตของเกษตรกรพร อมท งบ นท กในโปรแกรม CD (สม ดบ ญช เล ม 4) แต ไม ม การออกบ ลซ อจากโปรแกรม

More information