ผล ตภ ณฑ และการบร การท เป นเล ศ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ผล ตภ ณฑ และการบร การท เป นเล ศ"

Transcription

1

2

3 ผล ตภ ณฑ และการบร การท เป นเล ศ ธนาคารเช อว าความสำเร จในการตอบสนองด านผล ตภ ณฑ และบร การเก ดได จากความเข าใจอย างล กซ งใน ความต องการของล กค า จ งม การศ กษาถ งความต องการท เปล ยนแปลงอย างรวดเร ว เพ อสร างนว ตกรรมทางการเง นท ตอบสนองความต องการกด วยผล ตภ ณฑ และบร การทางการเง นท หลากหลาย ท งน ผลกำไรท ได ร บเป นเพ ยงส วนน อยเม อเท ยบ ก บความพ งพอใจ และการได ร บความไว วางใจจากล กค า ธนาคารจ งม งม นสร างความพ งพอใจและอำนวยความสะดวก ให ก บล กค าเป นอ นด บแรกพร อมอย เค ยงข างล กค า เพ อก าวไปส ความสำเร จ นโยบายความร บผ ดชอบต อผล ตภ ณฑ และการปฏ บ ต ต อล กค า ธนาคารม นโยบายตอบสนองความต องการของล กค าและต อส งคม ม งม นจะพ ฒนาอย างต อเน องใน 6 ด าน ค อ ม งเน นการสร างความพ งพอใจส งส ดแก ผ ใช บร การ ม งเน นการสร างภาพล กษณ ของการเป นธนาคารแสนสะดวก ม งเน นการประก นค ณภาพบร การ ม งเน นการเป นผ นำด านการให บร การในตลาดสถาบ นการเง น ม งเน นการสร างความผ กพ นระหว างธนาคารซ งเป นองค กรของร ฐก บประชาชน ม งเน นการให บร การท ม ความร บผ ดชอบต อส งคม ธนาคารได กำหนดให การบร การล กค าด วยความเท ยงธรรม ม อ ธยาศ ยด และไม เล อกปฏ บ ต เป นส วนหน งใน ประมวลจร ยธรรมของธนาคาร พร อมประกาศให พน กงานทราบและถ อปฏ บ ต โดยท วก น ท งย งได กำหนดไว ในจรรยาบรรณ ธ รก จในห วข อการปฏ บ ต ต อล กค ากม งม นให บร การล กค าด วยความเต มใจเต มกำล งความสามารถด วยความเสมอภาคกเป นธรรม และพร อมให คำแนะนำช วยเหล อแก ล กค าด วยก ร ยาวาจาส ภาพอ อนโยน ย นด ร บฟ งป ญหา และหาว ธ แก ไขป ญหาให ล กค า รวมถ งการไม เป ดเผยข อม ลหร อความล บของล กค า เว นแต กฎหมายกำหนดให ต องเป ดเผย หร อได ร บอน ญาตเป นลายล กษณ อ กษรจากล กค า 34 รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจ าป 2552

4 ผล ตภ ณฑ และการบร การเพ อส งคมและส งแวดล อม ธนาคารดำเน นความร บผ ดชอบต อส งคมท อย ในกระบวนการทำงานหล กของธนาคาร (CSR-in-process) ด วย หล กการทำงานท สอดคล องก บหล กบรรษ ทภ บาล และความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม พร อมท งพ ฒนาผล ตภ ณฑ และการบร การเพ อสร างความพ งพอใจส งส ดแก ผ ใช บร การ โดยไม เล อกปฏ บ ต ไม แบ งแยกเช อชาต ส ผ ว ศาสนา เพศ และสถานภาพ ม นโยบายการให ส นเช อแก ล กค าอย างช ดเจน ไม พ จารณาส นเช อท ทำลายสภาพแวดล อมและความม นคงใน ส งคม ส นเช อท ข ดต อกฎหมาย ศ ลธรรม และจาร ตประเพณ อ นด งาม ต ว อ ย า ง ข อ ม ล ส น เ ช อ เ พ อ ส ง ค ม แ ล ะ ส ง แ ว ด ล อ ม ส นเช อบ คคล ส นเช อกร งไทยธนว ฏบำนาญ/ส นเช อกร งไทยธนว ฏส เง นเฟ อ/ส นเช อพล งงานคร วเร อน/ ส นเช อเพ อการศ กษาในประเทศ/ส นเช อเพ อการศ กษาต อต างประเทศ/ส นเช อเพ อพ ฒนา และส งเสร มค ณภาพการศ กษา/ส นเช อเพ อไปทำงานต างประเทศ/ส นเช อสำหร บยานยนต NGV/ส นเช อเพ อการท องเท ยว เป นต น ส นเช อธ รก จในประเทศ เง นก ประจำ/เง นก เพ อการเกษตร เป นต น ส นเช อ SMEs ส นเช อกร งไทยประหย ดพล งงาน (KTB Green Loan)/ส นเช อเพ อการฟ นฟ สภาพเคร องจ กร ระยะท ก2/ส นเช อนว ตกรรมด กไม ม ดอกเบ ย/ส นเช อเพ อค ค าภาคร ฐ/ส นเช อเพ อค ค าภาค เอกชน/ส นเช อก ว กฤต การส งออก/โครงการวาย ภ กษ อน ร กษ พล งงาน/การค ำประก นส นเช อ Portfolio Guarantee Scheme/ส นเช อก อสร างไทยเข มแข ง 2555 เป นต น ส นเช อเพ อช มชน ธนาคารช มชน/ส นเช อในโครงการแปลงส นทร พย เป นท น/ส นเช อเคร อข ายค ค า/ขยายวงเง นก ย มแก กองท นหม บ านและช มชนเม อง/ส นเช อ OTOP/ส นเช อเพ อช มชนเม อง/ส นเช อ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ สำหร บช มชน/ส นเช อองค กรการเง นช มชน เป นต น ส นเช อสำหร บหน วยงาน ส นเช อก อสร างอาคารในมหาว ทยาล ย/ส นเช อพ ฒนาโรงเร ยนเอกชน/ส นเช อองค กรปกครอง ราชการ/ร ฐว สาหก จ ส วนท องถ น เป นต น บมจ. ธนาคารกร งไทย 35

5 ช องทางการให บร การ ธนาคารม สาขาท วประเทศ รวมท งส น 884 สาขา กร งเทพฯ และ ปร มณฑล ตารางแสดงจำนวนสาขาท วประเทศของ บมจ.ธนาคารกร งไทย ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2552 กลาง ตะว นออก ตะว นออกเฉ ยงเหน อ เหน อ ใต โดยธนาคารได ขยายจ ดบร การ 7 ว นทำการ ครอบคล มท กพ นท มากย งข น รวมท งได พ ฒนาช องทางให บร การ ท สอดคล องก บส งคมย คใหม ในป 2552 ธนาคารได เป ดต วบร การใหม เพ อตอบสนองไลฟ สไตล ของคนร นใหม หลาย บร การ เช น KTB หร อ การใช KTB Online บนโทรศ พท ม อถ อและบร การ KTB e-savings เง นฝาก ออมทร พย ร ปแบบใหม ท ทำธ รกรรมได โดยไม ต องม สม ดบ ญช เง นฝาก ตลอดจนการให บร การเพ อสนองนโยบายร ฐบาล อาท การสน บสน นนโยบายการจ ายเง นเบ ยย งช พให ก บผ ส งอาย ซ งธนาคารได จ ดเจ าหน าท ให บร การเป ดบ ญช และด แลอำนวย ความสะดวกเพ มข นเป นพ เศษ การประก นค ณภาพบร การ ธนาคารได ดำเน น โครงการประก นค ณภาพบร การ (QA) ต งแต ป 2541 ม การจ ดต งคณะกรรมการกลางและ คณะทำงานโครงการประก นค ณภาพบร การ โดยม ฝ ายพ ฒนาองค กรเป นหน วยงานร บผ ดชอบ เพ อให การดำเน นโครงการ ประก นค ณภาพบร การ บรรล ตามว ตถ ประสงค ท กำหนดไว ซ งเร มจากการจ ดก จกรรม 5 ส ในการพ ฒนาด านอาคารสถานท ให เป นมาตรฐานเด ยวก นdม ภาพล กษณ ท ท นสม ยและสะดวกdเพ มจ ดบร การอ เล กทรอน กส ให ครอบคล มพ นท และแหล ง ช มชน ควบค ก บการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ และศ กยภาพพน กงานให ม ความร ความสามารถในการให ข อม ลและ เป นท ปร กษาแก ล กค าท มาใช บร การได อย างถ กต อง ล กค าจ งสามารถเข ามาใช บร การได ง าย สะดวกและรวดเร ว ธนาคารได ประกาศร บประก นค ณภาพบร การ (Service Level Agreement : SLA) ของสาขาท วประเทศ ต งแต ป 2551 ซ งการบร การ ต างๆ ท ได ระบ ไว ใน SLA น น ธนาคารสามารถว ด ควบค ม และพ ฒนาได อาท บร การหน าเคาน เตอร เสร จส นภายใน 3 นาท อน ม ต ส นเช อกร งไทยธนว ฏภายใน 5 ว นทำการ อน ม ต ส นเช อท อย อาศ ยภายใน 7 ว นทำการ 36 รายงานการพ ฒนา เ พ อความย งย น ประจ าป 2552

6 การพ ฒนาผล ตภ ณฑ และการบร การควบค ก บการนำพาส งคม ธนาคารม งม นในการเป น Convenience Bank ควบค ก บการพ ฒนาผล ตภ ณฑ และบร การ รวมท งการสร าง เคร อข ายการบร การdส การเป น Processing Bank ด งจะเห นได ว า ธนาคารเป นผ นำในการออกผล ตภ ณฑ และบร การใหม ๆ ส ตลาดในสภาวการณ ต างๆ อาท ผล ตภ ณฑ KTB เง นฝากส เง นเฟ อ ส นเช อก อสร างไทยเข มแข ง ส นเช อกร งไทยธนว ฏส เง นเฟ อ และการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาการให บร การทางการเง นผ านช องทางอ เล กทรอน กส ต างๆ อาท บร การ KTB Pocket Banking ซ งเป นธนาคารแห งแรกท ให บร การทางการเง นเต มร ปแบบบนโทรศ พท ม อถ อได ครบท กเคร อข าย บร การ KTB Smart Open Account หร อบร การเป ดบ ญช อ ตโนม ต ท ใช เวลาในการเป ดบ ญช ใหม และจ ดทำ บ ตร ATM ไม เก น 3 นาท ด วยบ ตรประจำต วประชาชนเพ ยงอย างเด ยว บร การ KTB Intelligence Queue เพ อเสร มการให บร การของสาขาได รวดเร วย งข น ล กค าสามารถทำ รายการได ท งฝาก ถอน โอนเง น รวมท งการชำระเง นค าบร การส นค าและบร การโดยไม ต องเข ยนสล ป ธนาคารได ขยายช องทางการให บร การเพ มข นอ กเป นจำนวนมาก ทำให ล กค าได ร บประโยชน มากข น ท งทาง ด านผลตอบแทนท เหมาะสมและด านความสะดวกสบาย อาท พ ฒนาระบบการให บร การแก ล กค าผ ส งอาย และผ พ การ (Customer Relationship Management) ด วยการต งจ ดบร การพ เศษให แก ผ พ การ และผ ส งอาย ณ สาขาท วประเทศ รวมท ง การบร การด แลพ เศษแก สตร ม ครรภ และภ กษ สงฆ ให สามารถเข าถ งบร เวณด งกล าวได โดยสะดวก นอกจากน ธนาคารได ม ส วนในการสน บสน นธ รก จของล กค าอย างต อเน อง อาท ร วมม อก บศ นย บร การว ชาการ และฝ กอบรม คณะพาณ ชยศาสตร และการบ ญช จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย จ ดทำ โครงการพ ฒนาธ รก จล กค า SMEs ร วมก บกรมส งเสร มการส งออก จ ดส มมนาเร อง ร วมก นค า ฝ าฟ นว กฤต โลก จ ดส มมนาเร อง เคร องม อและการ ป องก นความเส ยงด านการค าต างประเทศ และ ท ศทางและแนวโน มของอ ตราแลกเปล ยน บมจ. ธนาคารกร งไทย 37

7 สน บสน นการดำเน นงานภาคร ฐ ธนาคารให บร การเพ อตอบสนองความต องการแก ล กค าหน วยงานราชการ ร ฐว สาหก จ และหน วยงานในส งก ด รวมท งอำนวยความสะดวกให ก บหน วยงานภาคร ฐ และประชาชน ในการลดภาระการเด นทางไปชำระเง นท หน วยงาน หร อ ร บเง นค าส นค าและบร การจากหน วยงานภาคร ฐ ต วอย างผล ตภ ณฑ และบร การท ธนาคารม ไว รองร บหน วยงานภาคร ฐ ส นเช อเพ อการพ ฒนาองค กรปกครองส วนท องถ นก(อปท.)กเพ อใช ลงท นในระบบบร การสาธารณะขององค กร ปกครองส วนท องถ น ส นเช อก อสร างอาคารในสถาบ นอ ดมศ กษา เป นการให ส นเช อแก มหาว ทยาล ยเอกชนและมหาว ทยาล ยใน กำก บของร ฐ เพ อใช ก อสร างอาคารหอพ กน กศ กษา ในบร เวณสถาบ นอ ดมศ กษา ส นเช อช วยเหล อสถานประกอบการในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จ 5 จ งหว ดชายแดนภาคใต เป นต น ส นเช อเพ อส งแวดล อม สำหร บ อปท. ร ฐว สาหก จ และน ต บ คคล โดยเป นโครงการร วมก บกระทรวงทร พยากร ธรรมชาต และส งแวดล อม โครงการขยายวงเง นกองท นหม บ านและช มชนเม อง เป นส นเช อเพ อส งเสร มนโยบายของร ฐบาล ท ให ก บกอง ท นหม บ านฯ ท จดทะเบ ยนเป นน ต บ คคลแล ว โดยนำไปให สมาช กก ย มต อในการสร างอาช พ สร างงาน สร างรายได หร อก ย มไปลงท นร วมก น เป นต น การร บชำระภาษ ของหน วยงานภาคร ฐ การบร หารจ ดการข อม ลอย างเป นระบบก(DataกManagement)กและการเป ดเผย ข อม ลโดยคำน งถ งความเป นอย ท ด ของล กค าเป นสำค ญ ธนาคารม การจ ดกระบวนการจ ดการในองค กร เพ อกำก บด แลการบร หารข อม ล (Data Governance) และ การบร หารจ ดการข อม ลท ด อย างเป นระบบ (Data Management) ม การปฏ บ ต ท ร ดก มตลอดท งกระบวนการจ ดการข อม ล โดยเร มต งแต การเก บรวบรวมข อม ล การควบค มความถ กต องและค ณภาพของข อม ล การตรวจสอบข อม ล การกำหนด ความเป นเจ าของข อม ล การปร บปร งข อม ลให เป นป จจ บ น และการควบค มการเข าถ งข อม ล สำหร บการเป ดเผยข อม ลให ก บล กค าธนาคาร ได คำน งถ งความเป นอย ท ด ของล กค าเป นสำค ญ ให ข อม ลท ถ กต อง และเพ ยงพอต อล กค ากอาท กไม โฆษณาเก นจร งกม ข อม ลท ถ กต องกครบถ วนกใช ภาษาเร ยบง ายต อการทำความเข าใจ กำหนดให ม การเป ดเผยข อม ลข าวสารต อตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยdท งข อม ลทางการเง นและข อม ลท วไปของ ธนาคารต อล กค า ผ ถ อห น ผ ลงท น และสาธารณชนท วไป เป นไปอย างถ กต อง ครบถ วน ท วถ ง เท าเท ยม ท นเวลาและ สม ำเสมอ ผ านท กช องทางของธนาคาร 38 รายงานการพ ฒนา เ พ อความย งย น ประจ าป 2552

8 การร บเร องร องเร ยนของล กค า ธนาคารได จ ดต งศ นย ร บเร องร องเร ยนและกำหนดการประก นค ณภาพบร การ โดยศ นย ฯ จะต องส งให หน วยงาน ท เก ยวข องภายใน 1 ว น น บต งแต ล กค าร องเร ยน โดยร บเร องร องเร ยนและต ชมบร การท งล กค าท เป นชาวไทยและต างชาต ได ท ง ทางจดหมาย โทรศ พท อ เมล และพบด วยตนเองได ท สาขา/สำน กงานเขต หร อสำน กงานใหญ ฝ ายบร หารล กค าส มพ นธ (งานร บเร องร องเร ยน โทรศ พท ศ นย ล กค าส มพ นธ 1551 ตลอด 24 ช วโมง) หน วยงานท เก ยวข องของธนาคารจะ ดำเน นการแก ไขท นท และธนาคารจะต ดตามผลจนกระท งการแก ไขป ญหาของล กค าได ข อย ต นอกจากน ย งร วมม อก บ ธนาคารแห งประเทศไทย (ธปท.) และสำน กงานคณะกรรมการกำก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย (ก.ล.ต.) แก ไขป ญหา ของล กค าท ร องเร ยนมาย ง ธปท. เพ อให ข อร องเร ยนย ต อย างรวดเร ว การฝ กอบรมพ ฒนาพน กงานด านร บผ ดชอบต อผล ตภ ณฑ ธนาคารได ปร บโครงสร างองค กรและพ ฒนาศ กยภาพของพน กงานให ม ประส ทธ ภาพสอดร บก บสภาพแวดล อม ท เปล ยนแปลง พร อมจ ดหล กส ตรการฝ กอบรมพน กงาน และจ ดก จกรรมท เสร มสร างการทำงาน อย างต อเน อง อาท โครงการ CG&CSR Sharing Ideas 2009 สน บสน นให พน กงานค ดพ ฒนาอย างสร างสรรค ธนาคารสามารถนำไปต อยอดและ ขยายผลเพ อให เก ดการพ ฒนาท ย งย นภายในธนาคารได บมจ. ธนาคารกร งไทย 39

9

10

11 การดำเน นงานด านส งคม และส งแวดล อมท ย งย น ม ต การศ กษา ธนาคารดำเน นธ รก จอย างม จรรยาบรรณ ตามหล กบรรษ ทภ บาลและความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม อย างต อเน อง ด วยความร วมม อของบ คลากรท กระด บ ท ต างให การสน บสน นโครงการและก จกรรมต างๆ มากมาย โดยธนาคาร ได มอบหมายให อย ในความด แลและสน บสน นของคณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและความร บผ ดชอบต อส งคมและคณะ อน กรรมการ 5 ช ด ประกอบด วย ม ต การศ กษา ม ต ศ ลปว ฒนธรรม ม ต ส งคม ม ต ส งแวดล อม และม ต ก ฬา เพ อให เก ดผลในทางปฏ บ ต ท ช ดเจนย งข น ภายใต นโยบาย การเสร มสร างท นทางป ญญา ด งน โครงการกร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน ธนาคารให การสน บสน นโรงเร ยนในระด บอำเภอท กจ งหว ดท วประเทศ จำนวน 93 โรงเร ยน เร มเม อป 2548 จนถ งป จจ บ น โดยร วมก บสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ.) ส งเสร มการเร ยนร ผ านการพ ฒนาการเร ยน การสอนdเพ อให โรงเร ยนเป นแหล งเร ยนร แบบใหม กท ม งเน นการเร ยนการสอนท ให น กเร ยนร จ กค นคว าหาคำตอบด วยต วเอง ร จ กการแก ไขป ญหาโดยผ านกระบวนการค ดว เคราะห อย างเป นระบบdส งเสร มให เก ดการเช อมโยงทางความค ดกท งย ง สน บสน นการจ ดซ ออ ปกรณ ทางการศ กษา ส อการเร ยนการสอน เคร องม อเทคโนโลย สารสนเทศต างๆ รวมถ งการพ ฒนา บ คลากร ด วยงบประมาณรวมท งส น 200 ล านบาท ผลส มฤทธ ค อโรงเร ยนในโครงการฯ ม ค ณภาพด ข น ได มาตรฐาน และได ร บการประเม นเป นต นแบบโรงเร ยนในฝ นตามเป าหมาย ธนาคารร วมม อก บโรงเร ยนมห ดลว ทยาน สรณ จ ดต งโครงการก ความร วมม อพ ฒนาการสร างและการใช กICT ในการจ ดการเร ยนร dจ ดให คร ผ สอนเข าร วมงานแสดงผลงานทางว ชาการท โรงเร ยนมห ดลว ทยาน สรณ กและธนาคารจ ดทำ โครงการพ ฒนาผ อำนวยการโรงเร ยนกเพ อม งส ความเป นเล ศกโดยจ ดให ไปศ กษาด งานการบร หารโรงเร ยนด วยเทคโนโลย สารสนเทศ ณกประเทศส งคโปร ต งแต ป จำนวน 3 ร น 42 รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจ าป 2552

12 ธนาคารกำหนดให หน วยงานสาขาและสำน กงานเขตของธนาคารท ม อย ท วประเทศ ตรวจเย ยมต ดตามประเม นผล และม ส วนร วมเป นท ปร กษาให ก บโรงเร ยนในโครงการกร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน สน บสน นและกำก บการใช งบประมาณ ตามกรอบท กำหนดเพ อนำไปใช ให เก ดประโยชน ส งส ดต อโรงเร ยน ค ณหญ งกษมา วรวรรณ ณ อย ธยา อด ตเลขาธ การคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ในช วงเวลาท ดำรงตำแหน งเลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ม โอกาส ร วมงานก บธนาคารกร งไทย ซ งได ให ความช วยเหล อก บโรงเร ยนในฝ นเป นจำนวน 93 โรงเร ยน และม ความประท บใจเป นอย างย งในความม ว ส ยท ศน การท มเทเอาใจใส ของธนาคารกร งไทย น บเป นม ต ใหม ของการเข าไปอ ปการะโรงเร ยน ด วยความม งม น ท จะยกระด บโรงเร ยนอย างครบวงจร ด แลในท กม ต ท งย งส งเสร มให ได เร ยนร ใน ส งท บางคร งถ อว ายากลำบากท โรงเร ยนจะจ ดการโดยตรง เช น เร องเศรษฐศาสตร ไม เพ ยงแต ต วน กเร ยนเท าน น แต ย งสอนคร ผ ปกครอง น ก ถ อว าเป นการยกระด บ ความร ในเร องเศรษฐศาสตร ในเร องการเง นให ก บประเทศโดยรวม เพราะฉะน นจ ง ไม น าแปลกใจท ท กโรงเร ยนท ธนาคารได เข าไปม ส วนร วมด วยน น สามารถผ าน มาตรฐานของโรงเร ยนในฝ น ทำให ช มชนเก ดความย งย น และถ อว าจร งๆ แล ว ท ก ท านสามารถร วมก นพ ฒนาโรงเร ยน ให เป นโรงเร ยนเด นด งได ไม จำเป นต องส งล กไป เร ยนไกลๆ ด วยความกร ณาของธนาคาร ทำให โรงเร ยนเก ดพล งใจ เก ดการร วมแรง ร วมใจก น คนรอบข างก ห นมาด แลโรงเร ยน เก ดความภาคภ ม ใจในโรงเร ยน และ เคร อข ายก คงจะสานต อความร วมม อก น ท งย งให ท นแก เด ก ๆ ให สามารถท จะไป เร ยนในมหาว ทยาล ยท ด ด ฉ นจ งขอแสดงความช นชมและขอขอบค ณธนาคารกร งไทย ส งท ท านทำน นไม ได เก ดประโยชน เฉพาะ 93 โรงเร ยนเท าน น แต เป นต วอย าง งดงามให ก บคนในชาต ได เห นว า เม อหน วยงานม ความพร อม แม จะไม ได ร บผ ดชอบ เร องน โดยตรง ก ได เข ามาสน บสน นโรงเร ยนให ท งเด กและค ณคร ได ร บการพ ฒนา ค ณภาพ และเช อว าต อไปในอนาคตเขาก คงกล บมาสานฝ นให คนในช มชนต อไป บมจ. ธนาคารกร งไทย 43

13 ในป 2552 ธนาคารได ขยายผลต อยอดโครงการกร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ านอ กหลายโครงการ ท ทำให เก ดประโยชน ท งต อโรงเร ยน ผ ปกครอง และช มชน ย งข น ด งน โครงการกร งไทยสานฝ นส บ ณฑ ต ให ท นการศ กษาแก น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนปลายของโรงเร ยน ในโครงการกร งไทยสานฝ นกโรงเร ยนด ใกล บ านกท ม คะแนนสะสมระด บม ธยมปลายส งส ดของโรงเร ยนกม ความประพฤต ด ขย นหม นเพ ยรกม ค ณธรรมและจร ยธรรม สามารถสอบเข ามหาว ทยาล ยช นนำของร ฐตามท ธนาคารกำหนด ให สามารถ ศ กษาได จนจบปร ญญาตร โดยเป นท นท ให เปล า ไม ม ภาระผ กพ นใดก บธนาคาร ท งน ป 2552 ม น กเร ยนท ได ร บท นการศ กษา จากธนาคาร จำนวน 57 ท น จาก 57 โรงเร ยน รวมเป นเง น 2.85 ล านบาท ซ งธนาคารได ม แผนต ดตามความก าวหน า ของน กเร ยนท นกล มน อย างต อเน อง และธนาคารได ดำเน นก จกรรมขยายผลในโครงการสร างส มพ นธ น กเร ยนท น เพ อแลก เปล ยนประสบการณ dสร างการม ส วนร วมในการดำเน นก จกรรมด านความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมก บธนาคาร ขอขอบค ณธนาคารกร งไทยท ได ให งบประมาณสน บสน นโรงเร ยน รวมถ ง อ ปกรณ การศ กษา ทำให น กเร ยนเข าใจบทเร ยนมากข นเพราะได ลงม อปฏ บ ต จร ง ระด บผลการเร ยนด ข น และสามารถสอบเข ามหาว ทยาล ยได มากข นด วย นายศ ภเดช เต มร ตน (น องภ ) น กศ กษาคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร สำเร จการศ กษาจากโรงเร ยนเฉล มพระเก ยรต ศร นคร นทร จ งหว ดภ เก ต ผลการเร ยนเฉล ยสะสม 3.97 ได ร บท นจากโครงการกร งไทยสานฝ นส บ ณฑ ต และประธานน กเร ยนท นโครงการ กร งไทยสานฝ นส บ ณฑ ต ร น 1 ด ใจค ะ ท ธนาคารกร งไทยให ความสำค ญและสน บสน นการศ กษาให ก บ โรงเร ยนในต างจ งหว ด ร ส กว าต วเองและเพ อน ๆ โชคด โดยเฉพาะห อง คอมพ วเตอร ม ความสำค ญมาก โรงเร ยนอน ญาตให น กเร ยนได ใช คอมพ วเตอร ในว นหย ดด วย นางสาวว มลส ร แก นคำ (น องป ด) น กศ กษาคณะว ทยาการจ ดการสาขาการบ ญช มหาว ทยาล ยขอนแก น ว ทยาเขตหนองคาย สำเร จการศ กษาจากโรงเร ยนพรานกระต ายพ ทยาคม จ งหว ดกำแพงเพชร ผลการเร ยนเฉล ยสะสม 3.75 โครงการหน งส อด สำหร บเยาวชน ส งเสร มการอ านและการเข ยนของน กเร ยน โดยธนาคารจ ดหาหน งส อด จำนวน 124 เล ม พร อมท งต หน งส อ (ม ลค ารวมช ดละ 25,000 บาท) เพ อประจำห องสม ดของโรงเร ยนในโครงการ กร งไทยสานฝ น 44 รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจ าป 2552

14 โรงเร ยนด ใกล บ าน จำนวน 93 โรงเร ยน และโรงเร ยนนอกโครงการ โดยโครงการน ได ร บความอน เคราะห จาก ดร.ช ยว ฒน ว บ ลย สว สด ประธานกรรมการบร หาร ในการค ดเล อกหน งส อท ได ร บรางว ลด านวรรณกรรม หน งส อของน กเข ยนอมตะ น กเข ยนม ช อเส ยง และหน งส อท ส งเสร มความค ดสร างสรรค แก เด ก ซ งได ร บการสน บสน นเป นอย างด จากผ บร หาร พน กงาน ธนาคาร ล กค า และพ นธม ตรของธนาคารท ร วมบร จาคเง นเพ อจ ดหาม มหน งส อ นอกจากน ธนาคารได จ ดก จกรรมส งเสร ม การอ านและการเข ยนภายในโรงเร ยนdเเพ อกระต นให น กเร ยนเห นถ งความสำค ญของการอ านและใช หน งส อในม มหน งส อท ธนาคารจ ดให เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โครงการ KTB เยาวชนคนร กข าว และการอบรมเช งปฏ บ ต การ เยาวชนคนทำหน งส อพ มพ เพ อส ทธ เด ก ธนาคารร วมก บสถาบ นอ ศรา ม ลน ธ พ ฒนาส อมวลชนแห งประเทศไทย และสมาคมน กข าวน กหน งส อพ มพ แห งประเทศไทย จ ด อบรมเช งปฏ บ ต การโครงการ KTB เยาวชนคนร กข าว ให ก บน กเร ยนในโครงการกร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน เพ อ ฝ กท กษะในการเข ยนข าว การนำเสนอข าวอย างม ออาช พ และปล กฝ งให ม จร ยธรรม เพ อนำความร ท ได จากการอบรมไป ใช ในการผล ตส อภายในของโรงเร ยนและช มชน โดยจ ดอบรมต อเน องจำนวน 6 ร น รวม 83 โรงเร ยน ระหว างป และในป 2552 ได ต อยอดขยายผล ด วยการจ ดก จกรรมประกวดเข ยนข าว ถ ายภาพข าว โดยให น กเร ยนส งข าวและภาพข าว ท น าสนใจของโรงเร ยนและช มชนมาร วมประกวดเด อนละ 1 คร ง จำนวน 214 ข าว จาก 47 โรงเร ยน นอกจากน ธนาคาร ได ร วมก บสถาบ นอ ศรา และองค การท นเพ อเด กแห งสหประชาชาต (UNICEF) ประเทศไทย จ ดก จกรรมอบรมเช งปฏ บ ต การ เยาวชนคนทำหน งส อพ มพ เพ อส ทธ เด ก เพ อเพ มท กษะในการผล ตส อหน งส อพ มพ จากน กส อสารมวลชนม ออาช พ และ ปล กฝ งให น กเร ยนตระหน กในเร องส ทธ เด ก โดยจ ดให ก บน กเร ยนโรงเร ยนในโครงการกร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน 10 โรงเร ยน และโรงเร ยนไทยร ฐว ทยา 75 เฉล มพระเก ยรต ผลสำรวจแบบสอบถามจากอาจารย และน กเร ยน พบว าม ความพ งพอใจในการร บการฝ กอบรมอย ในระด บด มากถ ง 80% ทำให น กเร ยนได ร บความร และประสบการณ เพ อประย กต ใน การทำหน งส อพ มพ ท โรงเร ยน ท งเร องการถ ายภาพ การเข ยนบทบรรณาธ การ การทำอาร ตเว ร ก การเข ยนข าว และ ประสงค ให ม การจ ดโครงการเช นน อ ก โครงการดนตร สร างส มพ นธ กร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน เร มต งแต ป 2551 โดยใช ดนตร เป น ส อกลางช วยสร างความส มพ นธ ระหว างอาจารย น กเร ยน ผ บร หารและพน กงานธนาคาร รวมไปถ งล กค าท มาใช บร การ บมจ. ธนาคารกร งไทย 45

15 ธนาคารได เช ญโรงเร ยนในโครงการกร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน มาแสดงความสามารถด านดนตร เด อนละ 1 โรงเร ยน รวมท งออกร านจำหน ายผล ตภ ณฑ ของโรงเร ยนและช มชนในท องถ น เป นรายได ให ก บโรงเร ยน และช มชน นอกจากน ย งร บบร จาคเง นจากผ บร หาร พน กงานธนาคาร และล กค า เพ อเป นท นการศ กษาให ก บโรงเร ยน และภายหล งจากเสร จส น การแสดงดนตร ธนาคารได จ ดก จกรรมนำอาจารย และน กเร ยนศ กษาด งาน Banking ของธนาคารอ กด วย โดยในป 2552 ธนาคารจ ดให ม การแสดงดนตร ของโรงเร ยน รวม 5 คร ง โครงการธนาคารโรงเร ยน เร มต งแต ป 2548 โดยนำระบบธนาคารโรงเร ยน ไปใช ก บโรงเร ยนในโครงการ กร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน เพ อส งเสร มให คร อาจารย และเด กน กเร ยน ม ความร ด านการเง นการธนาคาร และ ปล กฝ งว น ยในการออมเง น โดยในป 2552 ม การจ ดต งธนาคารโรงเร ยน เพ มอ กจำนวน 17 แห ง รวมธนาคารโรงเร ยนท ธนาคารจ ดต งไปแล วท งส น 70 แห ง โครงการสร างว น ยการออม ธนาคารร วมก บตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย จ ดหล กส ตร เง นทองต อง ใส ใจ กให ความร ความเข าใจด านเศรษฐศาสตร และการจ ดการการเง นส วนบ คคลอย างครบวงจรกแก คร ของโรงเร ยนใน โครงการกร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน จำนวน 63 คน จาก 6 โรงเร ยน รวมท งบ คลากรของธนาคารท สม ครเข าร วม การอบรมเพ อเป นว ทยากรอาสา จำนวน 34 คน การจ ดส มมนาผ อำนวยการโรงเร ยนในโครงการกร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน ธนาคารได จ ดข น เป นประจำท กป เพ อเป ดโอกาสให ผ อำนวยการจากโรงเร ยนในโครงการกร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน ได แลกเปล ยน ประสบการณ เร ยนร สร างความส มพ นธ ระหว างก น รวมท งร บทราบนโยบายของธนาคาร และม โอกาสได หาร ออย างใกล ช ด ก บผ บร หารของธนาคาร ม การจ ดต งชมรมผ อำนวยการโรงเร ยนในโครงการกร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน เพ อให ม การต ดต อประสานงาน และพ ฒนาการดำเน นงานของโรงเร ยนในโครงการให ม ประส ทธ ภาพย งข นต อไป โครงการประกวดผลงานการสร างส อการเร ยนการสอนด วยdICTdธนาคารได ร วมก บโรงเร ยน มห ดลว ทยาน สรณ ในการพ ฒนาคร ผ สอนให สามารถผล ตส อการเร ยนการสอนด วยเทคโนโลย สารสนเทศ ท ช วยให ผ เร ยน สามารถเข าใจเน อหาบทเร ยนได ด ข นกเป นการส งเสร มการพ ฒนาการเร ยนการสอนให ด และม ประส ทธ ภาพย งข นdรวม ท งเป นการสร างกำล งใจให แก อาจารย ผ ผล ตผลงานส อการเร ยนการสอนด วยเทคโนโลย สารสนเทศ นายเกต ช ย ป นทอง คร จากโรงเร ยนม วงไข พ ทยาคม จ.แพร โครงการน สามารถช วยเพ มศ กยภาพต วคร ให ไม อย น ง ต องพ ฒนาไปเร อย ๆ โดย ให เทคโนโลย เข ามาม ส วนร วมในการเร ยนการสอนมากข น เป นการจ งใจและโน มน าว ให เด กน กเร ยนอยากเร ยนร การเข าร วมโครงการในคร งน ได แลกเปล ยนเร ยนร ก บ คร จากโรงเร ยนอ น เป นการเป ดโลกท ศน ให กว างข น รวมท งได ร บคำแนะนำท สามารถ นำไปปร บปร งผลงานได ต อไป และจะนำส อต างๆ เหล าน ไปแนะนำต อให ก บคร ท โรงเร ยน ซ งเม อคร ได เห นส อต วอย างก จะนำไปทำเป นต วอย างต อไป แล วเม อเด กน กเร ยนได เห นก จะได นำไปทำต อ เป นการเช อมโยงก นหมด โครงการกร งไทย ย ววาณ ช ธนาคารร วมก บโครงการพ ฒนาน กการตลาดร นใหม คณะพาณ ชยศาสตร และการบ ญช มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จ ดโครงการกร งไทย ย ววาณ ช มาอย างต อเน องเป นระยะเวลา 8 ป ภายใต คำขว ญ กร งไทย ย ววาณ ช ช ว ตท เล อกได ใส ใจต อส งคม ซ งในป 2552 ม ผ สม ครเข าร วมโครงการถ ง 855 ท ม ค ดเป นจำนวนน กเร ยน 8,550 คน และเป นป ท ธนาคารได 46 รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจ าป 2552

16 ปร บเปล ยนรางว ลต างๆ ต งแต รอบแรกจนถ งรอบส ดท าย ท งในส วนของท นการศ กษาและการไปศ กษาด งาน ณ ประเทศ ญ ป น รวมเป นเง นท งส น 3,900,000 บาท บร ษ ทท ได ร บรางว ลต างๆ อาท บร ษ ท Nara Mom Group โครงการ เส อคล ม ท องพร อมให นม จากว ทยาล ยการอาช พนางรอง จ งหว ดบ ร ร มย บร ษ ทไม ล อมห น โครงการ ผล ตแผ นไม ล อมห นเล ยน แบบลายเปล อกไม จากว ทยาล ยเทคน คจ นทบ ร จ งหว ดจ นทบ ร และบร ษ ท Kon-Jai-Dee โครงการ ผล ตโล และเหร ยญ รางว ลจากแท งกระจก จากว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม จ งหว ดเช ยงใหม นอกจากผลสำเร จในร ปของรางว ลต างๆ ท แต ละ ท มได ร บแล ว อาจารย และน กเร ยนย งได ร บความร เบ องต นเก ยวก บการจ ดทำแผนธ รก จ สามารถนำไปประย กต ใช ในการเร ยน การสอน การดำเน นธ รก จจร งได และย งถ ายทอดความร และข อม ลท ได จากการเข าร บฟ งการส มมนาไปส เพ อนร วมโรงเร ยน ก อให เก ดการร วมศ กษา ค นคว า ทดลอง และการระดมสมองในกล มน กเร ยน คร และผ ปกครอง ย งไปกว าน น เม อประสบ ความสำเร จในการประกวดแล ว ย งม การแบ งป นความร และประสบการณ ไปส โรงเร ยนอ นและช มชนท งในและนอกพ นท ด วย ด ใจมากก บรางว ลท ได ร บ น บเป นความสำเร จท ไม ใช แค ของพวกเรา แต เป นการสร างช อ เส ยงให ก บสถาบ นการศ กษาและช มชน ภ ม ใจท ทำให ผ าฝ ายซ งเป นส นค าพ นเม องท ใช เป นว ตถ ด บสำค ญในการผล ตเส อสำหร บให นมบ ตรเป นท ร จ กมากข น สำหร บเง นรางว ลท ได จะนำไปใช เป นเง นท นสำหร บต อยอดธ รก จ และพ ฒนาฝ ม อแรงงาน และผล ตภ ณฑ เพ อให ธ รก จเต บโต ช วยสร างงานและรายได ให ก บช มชนอย างย งย นค ะ นางสาวอำพร ป นโพธ ห วหน าท ม บร ษ ท Nara Mom Group จากว ทยาล ยการอาช พนางรอง จ งหว ดบ ร ร มย ธ รก จเส อคล มท องพร อมให นม ท มชนะเล ศได ร บโล และเง นรางว ลรวม 310,000 บาท โครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว น บเป นป ท 3 ด วยความร วมม อจากม ลน ธ ประเทศไทยใสสะอาด สำน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา และ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ท ธนาคารดำเน นการมาอย างต อเน องเพ อบ มความร ความเข าใจเก ยวก บแนวค ดในการดำเน น ธ รก จกอย างม จร ยธรรมและเศรษฐก จพอเพ ยงแก กล มน ส ตน กศ กษากโดยธนาคารได จ ดก จกรรม Training for The Trainer ให แก คณาจารย จากมหาว ทยาล ยต างๆ ท วประเทศ เป นจำนวน 245 คน จาก 75 สถาบ น ธนาคารได จ ด บมจ. ธนาคารกร งไทย 47

17 ก จกรรมส ญจร เพ อประชาส มพ นธ และแนะนำโครงการให แก คณาจารย และน ส ตน กศ กษา จำนวน 86 สถาบ น ค ดเป น จำนวน 1,950 คน จากน นเข าส ก จกรรม White Camp ซ งเป นการอบรมให ความร และประกวดการว เคราะห กรณ ศ กษา เร อง การจ ดการท ย งย นและเศรษฐก จพอเพ ยง ค ดเล อกเข าส รอบช งชนะเล ศจำนวน 40 ท ม เพ อลงพ นท ทำโครงการ จร งในช มชนหร อองค กรต างๆ เป นระยะเวลากว า 2 เด อน รวมถ งการแข งข นก จกรรมออกแบบโปสเตอร และนำเสนอผลงาน โดยในป 2552 ม ท มท สม ครเข าร วมโครงการเป นจำนวน 623 ท ม ค ดเป น 3,738 คน จาก 73 สถาบ น ท งภาคร ฐและ เอกชนท วประเทศ ซ งมากกว าป ท ผ านมา และเป นป แรกท สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ทรงพระกร ณา โปรดเกล าฯ พระราชทานถ วยรางว ลชนะเล ศ อ กท งธนาคารย งได เพ มเต มรางว ลต างๆ อ กมากมาย พร อมไปศ กษาด งาน ณ กร งโซล สาธารณร ฐเกาหล รวมเป นเง นท งส น 1,530,000 บาท ซ งน บว าประสบความสำเร จอย างมาก เห นได จากจำนวน คณาจารย และน ส ตน กศ กษาท สนใจสม ครเข าร วมโครงการซ งมากกว าป ท ผ านมา และจากการประเม นผลความพ งพอใจของ คณาจารย และน ส ตน กศ กษาท เข าร วมโครงการฯ ในป น ส วนใหญ เห นว าโครงการน ก อให เก ดประโยชน เป นอย างมาก และ เป นการปล กจ ตสำน กของคนส งคมให ต นต วในเร องนำทร พยากรธรรมชาต ว ฒนธรรม ประเพณ และภ ม ป ญญาชาวบ าน ท ม อย มาใช ให เก ดประโยชน ส งส ด สามารถสร างงาน สร างอาช พในท องถ นของตนได และสามารถดำเน นช ว ตหร อธ รก จ ได อย างพอเพ ยง อ นจะนำไปส ส งคมและช มชนท ม ความเข มแข งและเก ดความย งย นอย างแท จร ง อาจารย องอาจ ชาญประส ทธ ช ย คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (อาจารย ท ปร กษาท มม ด เป นท มท ได ร บรางว ลโครงการด เด นชนะเล ศ จากโครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว ประจำป 2552) จากว นแรกท ต ดส นใจเข าร วมโครงการกร งไทยต นกล าส ขาว ป 2552 ในฐานะ อาจารย ท ปร กษาของท มม ด จนถ งว นน ท เก ดภาพความสำเร จอย างเป นร ปธรรม ม ความประท บใจหลายอย าง เช น การได ม ส วนร วมในก จกรรมท ม งหว งผลประโยชน หล กเพ อบ คคลอ น อ กท งส มผ สได ถ งความส ขท แท จร งในระหว างร วมก นปฏ บ ต ภารก จต างๆ ได ม โอกาสร วมไปศ กษาด งานท ประเทศเกาหล ได เห นนว ตกรรม เทคโนโลย ใหม ๆ ถ อเป นการจ ดประกายความค ดใหม ในการท จะสร างสรรค ผลงาน ท คำน งถ งประโยชน ของคนส วนรวม ต อไปส ดท ายสำหร บความประท บใจส งส ด ก คงเป นการได ร บพระมหากร ณาธ ค ณ ให พวกเราได เข าเฝ าฯ และร บพระราชทาน ถ วยรางว ลจากสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ซ งเป นความ ปลาบปล มอย างหาท ส ดไม ได 48 รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจ าป 2552

18 นางสาววรวรรณ ศร ส ร ยช ย ช นป ท 3 คณะการบ ญช และการจ ดการ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (น กศ กษาท มม ด เป นท มท ได ร บรางว ล โครงการด เด นชนะเล ศ จากโครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว ประจำป 2552) โครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว ม ความแตกต างท โดดเด นกว าโครงการแข งข น แผนธ รก จท วไป ค อ ระยะเวลาดำเน นโครงการซ งยาวนานเก อบหกเด อน และ การนำแผนไปประย กต ใช ให เก ดผลจร งก บช มชน ซ งท กๆ ท มต างม ความ คาดหว งท จะนำโครงการและช มชนของตนไปส เป าหมาย ซ งล วนแต ก ให ประโยชน ท งส น... ทางธนาคารจ ดสรรรางว ลอย างเหมาะสม ไม ว าจะเป นเง นรางว ล การพาไปด งานต างประเทศซ งเร องน ถ อว าเป นแนวค ดท ด เป นการเป ดโอกาส ให น ส ต น กศ กษาได ส มผ สก บว ถ ช ว ตท แตกต าง...ประท บใจในโครงการน มาก ท ส ด ค อ การได ร บพระราชทานถ วยรางว ลจากสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ขอบค ณธนาคารกร งไทยท ได ม การดำเน นงานด วยความร บผ ดชอบต อส งคม และส งแวดล อม ได ม การเสร มสร างท นทางป ญญาให แก ส งคม ในด านต างๆ ไม ว าจะเป นการศ กษา ศ ลปว ฒนธรรม ส งคมและส งแวดล อม และก ฬา ล วน แต เป นการส งเสร มสน บสน นการเร ยนร และพ ฒนาอย างต อเน องและย งย นให แก บ คคลและส งคม น ส ต น กศ กษา และอาจารย ท ปร กษา ท มแยกเกษตร (เป นท มท ได ร บรางว ลโครงการด เด น รองชนะเล ศอ นด บ 1 จากโครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว ประจำป 2552) ร ส กประท บใจผ ใหญ ใจด ของธนาคารกร งไทยท กท านท ได ให ความสำค ญและ สน บสน นโครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว และได ให โอกาสพวกเราได แสดงความ สามารถในด านการค ด ว เคราะห ต าง ๆ และสรรค สร างส งด ๆ ให เก ดข นใน ส งคมไทยให ด และพ ฒนาย งข น ท งย งเป ดโอกาสให พวกเราเด นทางมาเป ดโลกท ศน เป ดร บความร ใหม ๆ เก บเก ยวประสบการณ อ นแสนสน ก จ งขอให ท านอย าหย ด สร างก จกรรมด ๆ เช นน ต อไป ธนาคารให การสน บสน นโครงการอาช วะสร างสรรค แปรฝ นส ธ รก จป 2552 ในด าน สถานท การจ ดอบรม และ สถานท สำหร บจ ดการแข งข นรอบช งชนะเล ศ ซ งจะจ ดข นเม อเด อนมกราคม 2553 ณ บมจ.ธนาคารกร งไทย สำน กงานใหญ รวมถ งสน บสน นเง นรางว ลต างๆ และการไปศ กษาด งาน ณ ประเทศส งคโปร รวมม ลค า 435,000 บาท น บได ว าประสบ ความสำเร จเป นอย างมาก เห นได จากม จำนวนน กเร ยน น กศ กษาสนใจสม ครเข าร วมโครงการกว า 10,000 คน และป น ม ท มท ได ร บรางว ลชนะเล ศ 3 รางว ล ในส วนของอาจารย ท ปร กษาอ กกว า 2,000 คน ย งได ร บการเสร มสร างศ กยภาพให ม ความร ในการจ ดการเร ยนการสอนด านธ รก จและการเป นผ ประกอบการท ประส ทธ ภาพกสร างเสร มแนวค ดธ รก จให สามารถนำไปปร บ ใช ในการเร ยนการสอนได กและร วมพ ฒนาโครงการศ นย บ มเพาะอาช วศ กษากเพ อขยายผลการเป นผ ประกอบการร นใหม ให น กเร ยน น กศ กษาในสายอาช วะต อไป บมจ. ธนาคารกร งไทย 49

19 โครงการ KTB Lecture Series ธนาคารได เร มโครงการข นเม อป 2547 และดำเน นการต อเน องมาเป นป ท 7 โดยได ร วมก บหน วยงานต างๆ จ ดการบรรยายพ เศษในห วข อท น าสนใจ และท นต อสถานการณ ในป จจ บ น เพ อเป ดโอกาสให น กเร ยน น กศ กษา น กธ รก จ เจ าของก จการ ผ ถ อห นและล กค าธนาคาร ผ บร หารและพน กงาน รวมถ งประชาชนท วไปท กสาขาอาช พ ได เข าร วมฟ งการ ถ ายทอดความร ประสบการณ และแนวค ดจากว ทยากรผ ทรงค ณว ฒ ท มากด วยประสบการณ หลากหลายด าน ท งด าน เศรษฐก จ ส งคม การเม อง ส ขภาพ ส งแวดล อม ศ ลปะ ว ฒนธรรม วรรรณกรรม และไลฟ สไตล (Lifestyle) อ กท งเพ อ เป นการสร างบรรยากาศแห งม ตรภาพ และประสานส มพ นธ ในแวดวงต างๆ อ นจะนำไปส การผล กด นโครงการท จะเป น ประโยชน ต อส งคมและประเทศชาต ต อไป ในป 2552 ธนาคารได ร วมก บสมาคมน กเข ยนแห งประเทศไทย ดำเน นการจ ดก จกรรมต างๆ มากมาย สำหร บ ล กค า พน กงาน และผ สนใจท วไป ให ได เห นค ณค าและตระหน กถ งความสำค ญของ การอ านและการเข ยน ซ งเป นว ธ ส อสารท สำค ญ สามารถนำมาประย กต ใช ในช ว ตประจำว น และในการทำงานให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด อาท งานอ านบทกว ความร กในสวนโลก เป นการสานต อศ ลปว ฒนธรรม และอน ร กษ งานวรรณกรรมท ม ค ณค า ซ งเป นการอ านบทกว โดย ศ ลป นแห งชาต และกว ร วมสม ย ได แก ค ณอ งคาร ก ลยาณพงศ ค ณเนาวร ตน พงษ ไพบ ลย ค ณจ ระน นท พ ตรปร ชา และ น กเข ยนท ม ช อเส ยงอ กมากมาย ก จกรรมส งเสร มว ฒนธรรมไทย-จ น โดยม การบรรยายพ เศษในห วข อ คนเก าเล าเร องจ น การถ ายทอดบทเพลงดนตร กว จ น-ไทย และการอภ ปรายเร อง จ น-ไทย ในกระจกบานเด ยวก น โดยน กเข ยนช อด งและ ผ ทรงค ณว ฒ จากสมาคมน กเข ยนแห งประเทศไทยนำโดยค ณชม ยภร แสงกระจ าง และการบรรยายพ เศษเร อง กร งไทย เร ยนร ส โลกวรรณรรม เพ อเห นความสำค ญของการเข ยน ร จ กและเข าใจความหมายของงานวรรณกรรม เร องส น นวน ยาย บทกว สารคด และค ณสมบ ต ของน กเข ยนท ด รวมถ งการเผยแพร งานเข ยนส สาธารณะ ซ งนอกจากจะได ร บความร ต างๆ ด งกล าวแล ว ผ เข าร วมฟ งจำนวนกว า 80 คน ย งได สนทนาแลกเปล ยนความร และประสบการณ ด านการเข ยน พร อมร บฟ ง การว จารณ งานเข ยน และตอบข อซ กถาม จากว ทยากรผ ทรงค ณว ฒ และน กเข ยนท ม ช อเส ยงจากสมาคมน กเข ยนแห งประเทศไทย อาท ค ณชม ยภร แสงกระจ าง ค ณขจรฤทธ ร กษา ค ณกนกวล ก นไทยราษฎร ค ณจ ระน นท พ ตรปร ชา ค ณอรสม ส ทธ สาคร ค ณเจน สงสมพ นธ และค ณพ น จ น ลร ตน ฯลฯ นายนภดล อมร ศร ส ข ก จกรรม โครงการอบรมการเข ยน กร งไทยเร ยนร ส โลกวรรณกรรม ก นยายน 2552 กล มสารคด : ค ณอรสม ส ทธ สาคร น กเข ยนรางว ลศ ลปาธร) เป นก จกรรมท ทำให ม ม มมองในด านงานเข ยนเพ มข น ได ร บคำแนะนำจาก น กเข ยนม ออาช พ ท ช วยพ ฒนาท กษะในการถ ายทอดเร องราวท ต องการส อให ผ อ านได ร บอรรถรส ท ด มด ำก บ คำส นๆ เช น สวย ด งาม น าด ใช การพรรณนาโวหาร ทำให ผ อ านร ส กได ด งชมท ศน ยภาพน นผ านสายตาของตนเองต างจากงานเข ยน หน งส อโต ตอบ ต างจากงานเข ยนค ม อปฏ บ ต งานโดยส นเช ง ละเอ ยดอ อนคร บ และในฐานะท ธนาคารเป นธนาคารพาณ ชย ของร ฐท ม บทบาทสำค ญในการข บเคล อนเศรษฐก จของประเทศมา อย างต อเน องและยาวนาน จ งม นโยบายสน บสน นแนวทางย ทธศาสตร ของร ฐบาลภายใต โครงการ แผนปฏ บ ต การไทย เข มแข ง 2555 เพ อกระต นเศรษฐก จไทยให เข มแข งย งข น ในห วข อ อนาคตไทย...ภายใต เศรษฐก จไทยเข มแข ง เม อ ว นท 16 พฤศจ กายน พ.ศ โดยม ล กค า ผ ประกอบการ ผ ถ อห น พน กงาน และประชาชนท วไป จำนวนกว า 1,000 คน ร บฟ งปาฐกถาพ เศษจากนายกร ฐมนตร เป นประธานกล าวเป ดงานและปาฐกถาพ เศษ รวมท งได เช ญประธานของ 50 รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจ าป 2552

20 องค กรภาคเอกชนท ม บทบาทต อการข บเคล อนเศรษฐก จไทยท ง 3 สมาคม ได แก สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย หอการค าไทยและสภาหอการค าแห งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เป นว ทยากรร วมเสวนาในงานด งกล าว การจ ด การบรรยายคร งน นอกจากเป นการแสดงเจตจำนง ในการสน บสน นนโยบายไทยเข มแข งของร ฐบาลแล ว ย งช วยส งเสร ม ภาพล กษณ ของธนาคารในการดำเน นธ รก จอย างร บผ ดชอบต อส งคม ให เห นว าแม ในช วงท เก ดว กฤต การณ ต างๆ มากมาย ในส งคม แต ย งม ธนาคารกร งไทย พร อมย นหย ด เค ยงข างค ณ เสมอ โครงการส งเสร มการอ านและการเข ยน ธนาคารได ขยายโครงการต อเน องจากโครงการหน งส อด สำหร บเยาวชน ท ได ดำเน นการต งแต ป 2551 เพ อให น กเร ยนใช ประโยชน จากม มหน งส อท ธนาคารมอบให อย างเต มท กส งเสร มการอ านและการเข ยนอย างต อเน องเป น ร ปธรรม อาท โครงการเย ยมโรงเร ยนของน กเข ยนและโรงเร ยนในโครงการกร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน ธนาคารร วมก บ สมาคมน กเข ยนแห งประเทศไทย มอบม มหน งส อให ก บโรงเร ยนต างๆ ท วประเทศ พร อมการบรรยายจากน กเข ยนช อด ง ในห วข อ ส ขใจท ได อ าน เบ กบานท ได เข ยน โดยม ผ บร หารธนาคาร และน กเข ยนจากสมาคมน กเข ยนแห งประเทศไทย ท เป นศ ษย เก าของโรงเร ยนน น ๆ เด นทางไปเย ยมโรงเร ยนท งหมด 16 คร ง จำนวน 31 โรงเร ยน ใน 16 จ งหว ด โดยม น กเร ยน คณาจารย ของโรงเร ยน และพน กงานธนาคารกร งไทยในพ นท เข าร วมก จกรรมท งหมดประมาณ 20,000 คน โครงการอบรมเยาวชน คนร กการเข ยน ส งเสร มน กเร ยนท ร กการอ านและสนใจฝ กฝนส การเป นน กเข ยนร วมก บ สมาคมน กเข ยนแห งประเทศไทยกจ ดก จกรรมเข าค ายอบรมน กเข ยนให แก โรงเร ยนในโครงการกร งไทยสานฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน ระด บม ธยมศ กษา จำนวน 87 โรงเร ยน โดยให ทางโรงเร ยนค ดเล อกน กเร ยนท ม ความสนใจในการเข ยน พร อม อาจารย ภาษาไทยหร อบรรณาร กษ เข าอบรมในสาขาท กำหนด อาท บทกว เร องส น นวน ยาย และสารคด dซ งสร างความ ประท บใจและประสบการณ ท ด เป นอย างมาก บมจ. ธนาคารกร งไทย 51

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โครงการจ ดก จกรรมส าหร บน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

โครงการจ ดก จกรรมส าหร บน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ ๑. ช อโครงการ โครงการจ ดก จกรรมส าหร บน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ ภาคปกต ภาคพ เศษ ๒. หน วยงาน องค การน กศ กษา สภาน กศ กษา สโมสรน กศ กษา ชมรม อ นๆ ๓. ประเภทโครงการ 1. ด านส งเสร มศ ลปะและว ฒนธรรม

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1. หล กการและเหต ผล ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด (ชสอ.) เป นช มน มสหกรณ ระด บชาต ม สหกรณ ออมทร พย ท วประเทศกว

More information