สร ปผลการดำ เน นงานโครงการ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปผลการดำ เน นงานโครงการ"

Transcription

1 สร ปผลการดำ เน นงานโครงการ CSR ป 2554 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT บร ษ ท ไออาร พ ซ จำ ก ด (มหาชน) บร ษ ท ไออาร พ ซ จำ ก ด (มหาชน) 555/2 ศ นย เอนเนอร ย คอมเพล กซ อาคารบ ช น 6 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ โทรศ พท 66(0) , 66(0) โทรสาร 66(0) สร ปผลการดำ เน นงานโครงการ CSR ป 2554 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

2

3 สารจากกรรมการผ จ ดการใหญ หล กการด ำเน นธ รก จท ด ต องม ความสมด ลระหว างการเต บโต ทางเศรษฐก จ ควบค ไปก บการด แลส งคมและส งแวดล อม บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ม พ นธก จในการด ำเน นธ รก จ ให เจร ญเต บโตและเข มแข งบนพ นฐานของหล กธรรมาภ บาล การด แล ร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมอย างย งย น รวมท งค ำน งถ ง ผลประโยชน ของผ ม ส วนได ส วนเส ยท กกล มเป นส ำค ญ ด วยเหต น ไออาร พ ซ จ งบ รณาการความร บผ ดชอบต อส งคม ไว ในการด ำเน นธ รก จอย างช ดเจน สร างสมด ลท งด านเศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อม โดยน ำด ชน สากลด านความร บผ ดชอบ ต อส งคมมาประย กต ใช ค ำน งถ งผ ม ส วนได ส วนเส ยท กฝ าย ภายใต แนวค ด ห วงใย (Care) แบ งป น (Share) และ ใส ใจ (Respect) กอปรก บความร วมม อจากท กภาคส วน ท ประสานให เก ดเป นโครงการและก จกรรมท ม ค ณค ามากมาย ท งด านการพ ฒนาเคร องจ กรและกระบวนการผล ตท ไม เพ ยงเพ ม ความเข มแข งในการเต บโตของธ รก จ แต ย งค ำน งถ งส งคมและ ส งแวดล อมเป นส ำค ญ อาท โครงการผล ตพล งไอน ำและไฟฟ า ร วม (Combined Heat and Power Project: CHP) การยกเล ก หน วยผล ตไอน ำท ใช น ำม นเตาเป นเช อเพล งจ ำนวน 6 ช ด และ การต ดต งระบบหอเผาก าซ (Flare System) ท ท ำให เก ดการ เผาไหม ท สมบ รณ มากข น ส วนด านช มชนและส งคม ไออาร พ ซ ได ร เร มและด ำเน น โครงการและก จกรรมเพ อสาธารณประโยชน ต างๆ ท เก ยวข อง ก บการศ กษา ส ขภาพ และการพ ฒนาช มชนอย างต อเน อง ขณะเด ยวก นก เป ดโอกาสให พน กงานท ม จ ตอาสาได ม ส วนร วม ในการพ ฒนาไปพร อมๆ ก น ส ำหร บโครงการด านส งแวดล อม ในป 2554 ไออาร พ ซ ได ด ำเน นโครงการปล กป าลดโลกร อน ถวายพ อ และโครงการรวมพล งสร างป าธรรมชาต รอบเขต ประกอบการอ ตสาหกรรมไออาร พ ซ บนพ นท กว า 200 ไร รวมระยะทางกว า 8 ก โลเมตร ส งเหล าน สร างความม นใจ ได ว า ไออาร พ ซ และช มชนจะพ ฒนาและเต บโตอย าง ย งย น และอย ร วมก นอย างม ความส ขไปพร อมๆ ก น ในนามของผ บร หารและพน กงานไออาร พ ซ ขอขอบค ณท กภาคส วนท เข าร วมและให การสน บสน น ก จกรรมเพ อส งคมของไออาร พ ซ มาอย างต อเน อง ซ งถ อเป นแรงผล กด นส ำค ญท ท ำให ไออาร พ ซ ม งม นท จะช วยส งเสร มค ณภาพช ว ตของช มชน และลดผลกระทบต อส งคมและส งแวดล อมอย าง จร งจ ง เพราะเราตระหน กและส ำน กอย เสมอว า เม องไทย ค อบ านของเรา...และเช อม นว า ไม ม ใครท ำให บ านหล งน น าอย ได เท า พวกเรา ท อย ในบ านหล งเด ยวก น (นายอธ คม เต บศ ร ) กรรมการผ จ ดการใหญ

4 CONTENTS สารจากกรรมการผ จ ดการใหญ Care Share Respect 4 กลย ทธ การด ำเน นงานด านก จกรรมเพ อส งคม 8 Case Study: ไออาร ซ พ ก บการจ ดการเร องกล น 10 ด านเศรษฐก จ - โครงการผล ตพล งไอน ำและไฟฟ าร วม (Combined Heat and Power Project: CHP) - โครงการผล ตพล งไอน ำและไฟฟ าร วม ส รางว ลอ นทรงเก ยรต Crown Standard Award - โครงการยกเล กหน วยผล ตไอน ำท ใช น ำม นเตาเป นเช อเพล ง - เคร องก ำจ ดกล นจากกระบวนการผล ต ABS - โครงการก อสร างหน วยท ใช ป องก นมลภาวะทางอากาศ (Tail Gas Treating Unit plant: TGTU) - นว ตกรรมเพ อธ รก จย งย น (Green ABS) - ระบบหอเผาก าซ เพ ออากาศบร ส ทธ (Flare System) - ศ นย ประสานงานภาคสนามบ านก นหนอง - โครงการเป ดบ านสานส มพ นธ (Open House) - โครงการส งเสร มเศรษฐก จช มชน - โครงการทานตะว นบานท บ านค าย ป 3 24 ด านส งคม - โครงการคล น กป นน ำใจ - โครงการหน วยแพทย เคล อนท - โครงการท นช างเผ อกหม บ าน - ศ นย เร ยนร เคร อข ายช มชน ไออาร พ ซ - โครงการเป ดบ านฟ งธรรม - โครงการฝ กอบรมคนพ นธ ใหม ห วใจพ ทธะ - โครงการพ ฒนาบ คลากรเพ อเอาชนะยาเสพต ด - ศ นย เคร องจ กรกลหน กเพ อช มชน - โครงการจ ตอาสาปร บปร งค ณภาพประปาช มชน - โครงการจ ตอาสาช วยผ ประสบภ ยน ำท วม - โครงการจ ตอาสาไออาร พ ซ เพ อส งคม 46 ด านส งแวดล อม - โครงการก อสร างหอชมว วและศ นย การเร ยนร ระบบน เวศป าชายเลน พระเจด ย กลางน า - โครงการรวมพล งสร างป าธรรมชาต รอบเขตประกอบการอ ตสาหกรรม ไออาร พ ซ (Protection Strip)

5 Care Share Respect ห วงใย แบ งป น ใส ใจ ในโลกท ท กส งม ความเช อมโยงถ งก น การเจร ญเต บโต ของบางส งเป นการเร งให อ กส งม การเปล ยนแปลง ส ำหร บไออาร พ ซ ธ รก จจะเต บโตอย างเข มแข งและย งย นได ต องม ปร ชญาในการด ำเน นธ รก จท ม ความร บผ ดชอบต อส งคม อย างช ดเจน ท งด านเศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อม ฟ นเฟ องท งสามต องเต มเต มซ งก นและก นอย างเก อก ลสมด ล การด ำเน นธ รก จท ม ความร บผ ดชอบต อส งคมหร อ CSR (Corporate Social Responsibility) ในน ยามของไออาร พ ซ ไม ได หมายความว า ร บผ ดชอบต อส งคม เท าน น หากย ง หมายความถ ง Care Share Respect หร อ ห วงใย แบ งป น ใส ใจ ด วย ซ งถ อเป นห วใจของการพ ฒนาและเต บโตอย าง ย งย นโดยแท จร ง จากปร ชญาในการด ำเน นธ รก จน ำไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรมและส มผ สได ผ านก จกรรมสร างสรรค และโครงการต างๆ หลากหลาย และครอบคล มท กด าน ด งน ด านเศรษฐก จ ไออาร พ ซ ให ความส ำค ญก บการ สร างสรรค นว ตกรรมเพ อเพ มศ กยภาพ ทางการแข งข น ขณะเด ยวก นก ให ความส ำค ญก บการพ ฒนากระบวนการ ผล ตท ลดการก อมลภาวะในด านต างๆ ให มากท ส ด และก าวไปส การเป นผ น ำด านอ ตสาหกรรมเช งน เวศ (Eco Industry) เพราะป จจ ยความส ำเร จของธ รก จไม ใช เพ ยงแค แสวงหาม ลค าเพ มทางธ รก จเท าน น หากแต ย งม งม นท จะสร าง ค ณค าให แก ช มชน ส งคม และส งแวดล อมอ กด วย ด านส งคม ในป 2554 ท ผ านมา ไออาร พ ซ ม งเน นการม ส วนร วมของ ท กภาคส วนในการพ ฒนาส งคมและช มชนร วมก น เป ดโอกาส ให ผ ม ส วนได ส วนเส ยเข ามาม ส วนร วมในก จกรรมขององค กร เช น การต งคณะกรรมการไตรภาค และคณะกรรมการพห ภาค จากภาคส วนต างๆ เพ อร วมก นด ำเน นการแก ป ญหาเร องกล น ด านการส งเสร มส ขภาพและค ณภาพช ว ต ไออาร พ ซ ร วมก บ หลายภาคส วนด ำเน นโครงการหน วยแพทย เคล อนท เพ อให เข าถ ง ช มชนได มากข น นอกเหน อจากคล น กป นน ำใจในศ นย เร ยนร ฯ ซ งพร อมให บร การช มชนอย แล ว ด านส งเสร มการศ กษา ไออาร พ ซ ให การสน บสน นก จกรรมท เก ยวก บเยาวชนและ การศ กษาอย างต อเน อง เพ อร วมสร างอนาคตท ด ของประเทศ ชาต และส ำหร บด านการพ ฒนาช มชนและช มชนส มพ นธ ไออาร พ ซ ได ให การสน บสน นโครงการและก จกรรมช มชน รวมท งให พน กงานเข าไปม ส วนร วมในก จกรรมต างๆ ของช มชนซ งม ท งก จกรรมท ใช ท กษะและความร ของพน กงาน เช น โครงการจ ตอาสาปร บปร ง ประปาช มชน รวมท งก จกรรมอ นๆ ซ งในป 2554 ม ก จกรรมจ ตอาสาจ ำนวนมากถ ง 53 คร ง ร วมรวมพล งเพ อสร างสรรค ช มชนและส งคมอย างเห นผลเป น ร ปธรรม ท งย งเป นการกระช บความ ส มพ นธ ระหว างอ ตสาหกรรมก บช มชน ให แน นแฟ นย งข น ด านส งแวดล อม ไออาร พ ซ ร วมเป นส วนหน งในการแก ป ญหาส งแวดล อม โดยก จกรรมหล กในป 2554 ค อโครงการรวมพล งสร างป า ธรรมชาต รอบเขตประกอบการ (Protection Strip) ซ งเป น การพ ฒนาต อเน องจากการปล กแนวสนเป นร วส เข ยวระหว าง โรงงานก บช มชนโดยรอบต งแต 10 ป ก อน แสดงให เห นถ ง ความม งม นของไออาร พ ซ ในการให ความส ำค ญก บส งแวดล อม และช มชนมาโดยตลอด ห วใจของการพ ฒนาอย างย งย นค อ การผสานองค ประกอบ ท ง 3 ส วน ได แก เศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อม ให เก ด ความสมด ลและก าวไปบนเส นทางเด ยวก น เต บโตไปพร อมๆ ก น ในท กย างก าวของการพ ฒนา ไออาร พ ซ จ งพร อมก าวไปก บช มชน ด วยความร ส กห วงใย แบ งป น ใส ใจ

6 กลย ทธ การด ำเน นการ ด านก จกรรมเพ อส งคม ท ามกลางการฟ นต วของเศรษฐก จโลกในป ท ผ านมา ธ รก จต องปร บต วและเตร ยมพร อมในการพ ฒนา ศ กยภาพและการบร หารจ ดการความเส ยงย งข น ไออาร พ ซ เช อม นว า แนวทางแห งการด ำเน นธ รก จให เต บโตอย างย งย น ค อ การบร หารความสมด ลระหว างเศรษฐก จ ส งคม และ ส งแวดล อม โดยย ดหล กความร บผ ดชอบต อส งคมเป นหน ง ในกลย ทธ การข บเคล อนองค กร ม งส การอย ร วมก นอย างม ความส ขและย งย น จากเจตนารมณ ข างต น ไออาร พ ซ บ รณาการเร องความ ร บผ ดชอบต อส งคมไว ในการด ำเน นธ รก จอย างช ดเจน ต งแต ป 2551 โดยประย กต เป นกลย ทธ ด านการพ ฒนาอย างย งย น ผ านย ทธศาสตร การด ำเน นงาน 3 ส วน ได แก แบ งป น (Share) ห วงใยและใส ใจ (Care & Respect) และ การประก นค ณภาพ การด ำเน น งานด านความร บผ ดชอบต อส งคม (Assurance) ซ งน ำไปส การปฏ บ ต อย าง เป นร ปธรรมผ านโครงการและก จกรรม ต างๆ ท หลากหลาย ม งเน นให ส งคมและ ช มชนส มผ สได ถ งความร ส กห วงใยและ การด แลเอาใจใส ช มชนด วยความจร งใจ 4 สร ปผลการดำาเน นงานโครงการ CSR ป 2554

7 ด วยนโยบายท ม งม น ไออาร พ ซ ด ำเน นงานก จกรรมและโครงการต างๆ ตามกลย ทธ แบ งป น (Share) ห วงใย และใส ใจ (Care & Respect) และ การประก นค ณภาพ (Assurance) โดยเน นการสร างรากฐานความเข าใจ และสร างความม นใจในกระบวนการ ด ำเน นงาน รวมท งให ความส ำค ญก บ กระบวนการม ส วนร วมผ านก จกรรมท ร วมก นค ด ท ำ และหาทางแก ไข เพ อให ช มชนและอ ตสาหกรรมอย ร วมก นอย าง ม ความส ข ภายใต แนวค ดของการแบ งป น (Share) ไออาร พ ซ ถอดรห สเป นการ ด ำเน นงาน 2 ร ปแบบ ค อ ความม งม นใน การเป ดเผยข อม ลและร วมแบ งป นซ งก น และก น ก บความม งม นต อกระบวนการ ม ส วนร วม ผ านก จกรรมและโครงการ ต างๆ ท ม ส วนร วมในการพ ฒนาค ณภาพ ช ว ตท ด ให แก ช มชนและส งคม เช น ศ นย เร ยนร เคร อข ายช มชน พ นท ท ไออาร พ ซ ต งใจจ ดต งข นเพ อเป นแหล ง พบปะของพน กงานและคนในช มชน ม การท ำก จกรรมต างๆ ร วมก นท กส ปดาห คล น กป นน ำใจท ให บร การตรวจร กษา พยาบาลข นพ นฐานให แก ช มชนรอบเขตประกอบการโดยไม ม ค าใช จ าย และก จกรรมเป ดบ านสานส มพ นธ (Open House) เพ อสร างความม นใจในการด ำเน นธ รก จของไออาร พ ซ เป นต น ในส วนความม งม นต อกระบวนการม ส วนร วมของช มชน ไออาร พ ซ สน บสน นให เก ดการม ส วนร วมอย างเป นร ปธรรม โดยร วมเป นหน งในคณะกรรมการพห ภาค ซ งประกอบด วย ภายใต แนวค ดของการแบ งป น (Share) ไออาร พ ซ ถอดรห ส เป นการดำาเน นงาน 2 ร ปแบบ ค อ ความม งม นในการเป ดเผย ข อม ลและร วมแบ งป นซ งก นและก น ก บความม งม น ต อกระบวนการม ส วนร วม ต วแทนจากท กภาคส วน ได แก หน วยงานราชการ ต วแทนจาก ภาคประชาชน ผ น ำช มชน เพ อก ำก บและต ดตามการด ำเน นงาน โครงการผล ตพล งไอน ำและไฟฟ าร วมจากพล งงานสะอาดด วย ก าซธรรมชาต (CHP) ร วมเป นคณะกรรมการโครงการพ ฒนา ผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.) และเป นหน งใน คณะกรรมการไตรภาค ท แต งต งโดยกรมโรงงานอ ตสาหกรรม CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 5

8 พร อมท งหน วยงานราชการ ต วแทนจากภาคประชาชน เพ อก ำก บ ด แล ต ดตามการด ำเน นงานการแก ป ญหาด านกล นท เก ดข น ในเขตประกอบการอ ตสาหกรรมไออาร พ ซ นอกจากน ไออาร พ ซ ย งได ร วมก บหน วยงานต างๆ ด ำเน น โครงการท เก ยวข องก บการส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ตของ ช มชน อาท โครงการจ ดท ำศ นย ส ขภาพช มชนและหน วยแพทย เคล อนท เพ อให บร การด านการแพทย และเฝ าระว งด านส ขภาพ แก ช มชนอย างท วถ ง ร วมม อก บมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร จ ดต งศ นย ว จ ยเกษตรเพ อช มชน เพ อท ำการว จ ยและให บร การ ความร ทางว ชาการด านการเกษตรก บช มชน ร วมม อก บ ผ ทรงค ณว ฒ จากสถาบ นพระปกเกล า ในโครงการประชาเสวนา หาทางออกของการพ ฒนาอ ตสาหกรรมอย างย งย น ซ ง โครงการน ม ไออาร พ ซ เป นกรณ ศ กษา เพ อการม ส วนร วม ในการพ ฒนาด านส งคม ส ขภาพ และ ส งแวดล อม รวมท งร วมก บพน กงานและ ช มชนรวมพล งสร างป าธรรมชาต ระหว าง เขตประกอบการก บช มชนโดยใช ว ธ ปล กป าแบบธรรมชาต ระยะท 1 ม ความยาวรวม 8 ก โลเมตร พ นท รวม กว า 200 ไร เพ อเพ มพ นท ส เข ยว ปร บท ศน ยภาพให ร มร นด วยการเพ ม จ ำนวนต นไม ซ งจะช วยรองร บการด ดซ บ ก าซคาร บอนไดออกไซด ให มากข น ส วนโครงการด านความห วงใยและ ใส ใจ (Care & Respect) ไออาร พ ซ ม ความต งใจในการแก ไขป ญหาเร อง การดำาเน นงาน CSR ตามกลย ทธ Share Care & Respect การเป ดเผยข อม ล และการแบ งป น การม ส วนร วม การประช ม War Room เพ อบร หารจ ดการผลกระทบ ด านส งแวดล อม 1. ศ นย เร ยนร เคร อข ายช มชน ไออาร พ ซ 2. คล น กป นน ำใจ 3. โครงการเป ดบ านสานส มพ นธ (Open House) 1. คณะกรรมการพห ภาค 2. คณะกรรมการไตรภาค 3. ศ นย ว จ ยการเกษตรเพ อช มชน 4. โครงการประชาเสวนา 4.1 โครงการฐานข อม ลส ขภาพช มชน และหน วยแพทย เคล อนท 4.2 รวมพล งสร างป าธรรมชาต รอบเขตประกอบการ (Protection strip) 1. ศ นย ควบค มภาวะฉ กเฉ น และร บเร องร องเร ยน (ECC) 2. ศ นย ประสานงานภาคสนาม 6 สร ปผลการดำาเน นงานโครงการ CSR ป 2554

9 ไออาร พ ซ ดำาเน นธ รก จ โดยบ รณาการความร บผ ดชอบ ต อส งคมไว ในการดำาเน นธ รก จ อย างช ดเจน และม กลย ทธ ด านการพ ฒนาอย างย งย น เพ อก าวส การเป นผ นำาด าน อ ตสาหกรรมเช งน เวศ ต อไปในอนาคต กล นและผลกระทบด านส งแวดล อม โดยนอกจากต ดต งสถาน ตรวจว ดค ณภาพ อากาศตามจ ดต างๆ ในช มชนรอบเขต ประกอบการฯ แล ว ไออาร พ ซ ย งปฏ บ ต การ เช งร กโดยด ำเน นการจ ดต งคณะกรรมการ (War Room) ซ งประกอบด วยผ บร หาร ของหน วยผล ตต างๆ ม หน าท บร หาร และด ำเน นการเพ อลดป ญหาเร องกล น และผลกระทบด านส งแวดล อมท ม ต อ ช มชน โดยบ รณาการว ธ แก ป ญหาให ม ความรวดเร วฉ บไว อาท การต งศ นย ควบค มภาวะฉ กเฉ นและร บเร องร องเร ยน (ECC) ท ช มชนสามารถต ดต อก บบร ษ ท ได โดยตรงตลอด 24 ช วโมง และในป 2554 ได ต งศ นย ประสานงานภาคสนามในพ นท ช มชนข นเพ อให การต ดตาม และตรวจสอบป ญหาเร องกล นเป นไปอย างรวดเร ว และ อ ำนวยความสะดวกต อการร บแจ งป ญหาเร องกล นจากช มชน มากข น นอกจากน ย งม มาตรการด านอ นอ กมากมายท ไออาร พ ซ พร อมม งม นและพ ฒนา โดยน ำแนวค ดน เวศอ ตสาหกรรม (Industrial Ecology) มาประย กต ใช ก บการพ ฒนาอ ตสาหกรรม แบบย งย น ด วยการพ ฒนาออกแบบระบบอ ตสาหกรรมใหม ให คล ายคล งก บระบบน เวศทางธรรมชาต ม งเน นความเป นม ตร ก บส งแวดล อม อย บนหล กการพ งพาอาศ ยซ งก นและก น และให สามารถด ำรงอย ได อย างย งย นเป นส ำค ญ เพ อคง ความอ ดมสมบ รณ ของทร พยากรธรรมชาต และพล งงานให ชนร นหล ง และเพ อก าวส การเป นผ น ำด านอ ตสาหกรรม เช งน เวศต อไปในอนาคต ไออาร พ ซ ด ำเน นธ รก จโดยบ รณาการความร บผ ดชอบต อ ส งคมไว ในการด ำเน นธ รก จอย างช ดเจน และม กลย ทธ ด าน การพ ฒนาอย างย งย น ซ งม งเน นการจ ดการประส ทธ ผล การด ำเน นงาน ท งในด านการทบทวนและส อสาร ด านการ ปร บปร งผลการด ำเน นงาน และด านการประก นประส ทธ ผล การด ำเน นงาน เพ อเสร มสร างการด ำเน นงานท ม อย ในป จจ บ น ให เข มแข งย งข น และให อ ตสาหกรรมอย ร วมก บช มชนและ ส งคมอย างม ความส ขและย งย นตลอดไป CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 7

10 Case Study: ไออาร พ ซ ก บการจ ดการเร องกล น ไออาร พ ซ ตระหน กด ว า การด ำเน น กระบวนการผล ตในอ ตสาหกรรม ป โตรเคม อาจม ผลกระทบด านกล นก บ ช มชนโดยรอบ อ นเก ดจากสารก ำมะถ น (SOx) ซ งสารน มาจากการใช น ำม นเตา เป นเช อเพล งในกระบวนการผล ตไอน ำ (Boiler) ส ำหร บป อนในหน วยผล ต รวมท งกล นก ำมะถ นท อาจเก ดจาก กระบวนการผล ตของกล มบร ษ ทอ น ท ต งอย ในเขตประกอบการ แนวทาง การจ ดการจ งม ท งแนวทางเช งร กและ แนวทางการต ดตามเฝ าระว ง ในการจ ดการเช งร ก มาตรการส ำค ญ ค อ ลดป ญหาท แหล งก ำเน ด ตลอดจน ม การแก ไขอย างท นท วงท โดยโครงการ ท ไออาร พ ซ ด ำเน นการแล ว เช น ต ดต ง เคร องก ำจ ดกล นจากการผล ตเม ด พลาสต ก ABS (RTO) หน วยท 2 ต ดต ง เคร องแยกไฮโดรคาร บอนเพ อน ำกล บมา ใช ใหม (VRU) ในหน วยงานท ม การจ าย น ำม นลงรถ ต ดต งหน วยลดและก ำจ ด กล นไอระเหยของบ อด กแยกน ำม นใน โรงกล นหน วยท 2 (ADU 2) ต ดต งแนว ป องก นลม (Wind Shield) ท ห วถ งเก บ น ำม นเตา (Tank Farm) เพ อป องก น ไม ให กล นออกจากถ งไปส ช มชน ต ดต ง ต วลดความเร วลม (Wind Break) ท เขต ประกอบการฯ ด านท ศเหน อ (IP) และ ท โรงไฟฟ า (PW) เพ อป องก นกล นไปส ช มชน รวมท งม การพ ฒนาเทคน คและ เทคโนโลย ลดกล นท แหล งก ำเน ด ซ ง ด ำเน นการโดยผ เช ยวชาญเร องกล น (Dr.Glenn) ท ได ลงพ นท หลายคร งแล ว นอกจากน ในป 2554 โครงการผล ต พล งไอน ำและไฟฟ าร วมจากพล งงาน สะอาดด วยก าซธรรมชาต (CHP) ทดแทน โรงงานผล ตไอน ำท ใช น ำม นเตาเป น เช อเพล งเร มเด นเคร องอย างจร งจ ง ซ ง จะช วยลดการใช น ำม นเตาอ นเป นสาเหต หล กของป ญหากล น รวมท งม การจ ดต ง ศ นย ประสานงานภาคสนามเพ อแก ป ญหาเร องกล นในเช งร กข นท สถาน อนาม ยบ านก นหนอง โดยม การจ ด เจ าหน าท ประจ ำศ นย เพ อท ำหน าท ตรวจสอบและว เคราะห ข อม ลการ ตรวจว ดค ณภาพอากาศ พร อมเป น หน วยเคล อนท เร วเม อเก ดเหต และ ประสานงานกล บมาย งภายในบร ษ ทเพ อ ท ำการตรวจสอบแก ไขเหต ท ก ำล งเก ดข น ได ท น ไม ให กล นไปส งผลกระทบก บ ช มชน และย งเป นอ กช องทางในการร บ แจ งเหต และข อแนะน ำต างๆ จากช มชน 8 สร ปผลการดำาเน นงานโครงการ CSR ป 2554

11 นอกจากน ย งม โครงการอ นท ไออาร พ ซ ด ำเน นการ อาท ลดปร มาณก าซซ ลเฟอร - ไดออกไซด จากแหล งก ำเน ด โดยจ ดต ง หน วยท ใช ป องก นอากาศท เป นพ ษจาก ซ ลเฟอร ออกไปส อากาศภายนอก (Tail Gas Treating Unit plant:tgtu) จ ด โครงการปล กป าธรรมชาต รอบเขต ประกอบการฯ เพ อเป นแนวป องก น ผลกระทบท อาจเก ดข นก บช มชนโดยรอบ ต ดต งระบบประมวลผลการกระจายต ว ของแก ส เพ อให ทราบแหล งก ำเน ด ของป ญหาเร องกล นได อย างถ กต อง และร วมม อก บสถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง เพ อปร บปร งและพ ฒนาเคร องม อต างๆ ในการป องก น แก ไข และจ ดการกล น ให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพย งข น แนวทางการจ ดการเช งร กในส วน การบร หารจ ดการ อย ในร ปแบบการ จ ดต งคณะกรรมการ โดยม ต วแทนจาก ท กภาคส วน ค อ หน วยงานราชการ ต วแทนจากภาคประชาชน ผ น ำช มชน และต วแทนจากไออาร พ ซ เข าร วมเป น คณะกรรมการพห ภาค เพ อก ำก บและ ต ดตามการด ำเน นงานในโครงการผล ต พล งไอน ำและไฟฟ าร วมจากพล งงาน สะอาดด วยก าซธรรมชาต (CHP) และ เข าร วมเป นคณะกรรมการไตรภาค เพ อ ก ำก บ ด แล ต ดตามการด ำเน นงานการ แก ป ญหาด านกล น ส วนในไออาร พ ซ เอง ก ม การต งคณะกรรมการแก ไขป ญหา เร องกล น (War Room) ท ประกอบด วย ผ บร หารของหน วยผล ตต างๆ ของ บร ษ ทฯ โดยม กรรมการผ จ ดการใหญ กล มป โตรเคม และการกล นเป นประธาน โดยน ำข อร องเร ยนท เก ดข นมาหามาตรการ ปร บปร งแก ไข แนวทางการเฝ าระว ง ได จ ดให ม การต ดตามและว ดค ณภาพอากาศผ าน จ ดตรวจว ดค ณภาพอากาศ และระบบ ตรวจว ดค ณภาพอากาศแบบต อเน อง 24 ช วโมง พร อมระบบการรายงานผล แบบอ ตโนม ต ไปย งศ นย ร บเร องร องเร ยน และระบบแจ งเหต ผ านทางโทรศ พท ม อถ อ ท จะส งตรงไปย งผ บร หารและผ ม หน าท เก ยวข องท นท ท ค าตรวจว ดเก นกว า ค าท เฝ าระว ง เพ อด ำเน นการแก ไขก อน เก ดผลกระทบต อช มชนหร อเก นกว าค า มาตรฐาน โดยม สถาน ตรวจว ดค ณภาพ อากาศแบบถาวรต งอย ท บร เวณว ด ปลวกเกต โรงเร ยนเทคโนโลย ไออาร พ ซ บ านพ กพน กงานไออาร พ ซ องค การบร หาร ส วนต ำบลบ านแลง และสถาน อนาม ย บ านก นหนอง อ กท งย งม รถตรวจว ด ค ณภาพอากาศเคล อนท พร อมอ ปกรณ ตรวจว ดท ท นสม ย และอ ปกรณ ตรวจว ด ค ณภาพอากาศเคล อนท เร วจ ำนวน 2 ช ด และเพ อให ช มชนเก ดความสบายใจ ทางไออาร พ ซ ได เช ญให ช มชนเข ามาชม มาตรการและอ ปกรณ ต างๆ ท ไออาร พ ซ น ำมาต ดต งเพ อลดผลกระทบในด าน ส งแวดล อมต อช มชนท งในระยะส นและ ระยะยาวมาอย างต อเน อง ผ านโครงการ เป ดบ านสานส มพ นธ (Open House) เพ อสร างความเข าใจและส งผลถ งความ เช อม นของช มชนต อการด ำเน นงานของ ไออาร พ ซ ส บไป ท งหมดน เป นการท มเทอย างต อเน อง ตลอดป ท ผ านมา ท ำให ป ญหาการร องเร ยน เร องกล นอ นเก ดจากกระบวนการผล ต ลดลง แต ไออาร พ ซ ย นย นว าย งคงม งม น พ ฒนาจ ดการเร องกล นต อไปอย างไม หย ดย ง CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 9

12 ด านเศรษฐก จ ECO OMY การเต บโตอย างย งย น ส งแวดล อม ส งคม เศรษฐก จ การม ส วนร วม ส งเสร มค ณภาพช ว ต แก ไขป ญหาส งแวดล อม ดำ เน นธ รก จให เจร ญเต บโต บนพ นฐานของหล กธรรมาภ บาล ส งเสร มเศรษฐก จ ด แลร บผ ดชอบต อส งคม และส งแวดล อมอย างย งย น

13 Blue Circle Eco Industry ธ รก จส เข ยวเพ อส งแวดล อม โครงการผล ตพล งไอน าและไฟฟ าร วม (Combined Heat and Power Project: CHP) ก าวใหม เพ ออากาศสะอาดบร ส ทธ ไ ออาร พ ซ ม นโยบายและเจตนารมณ อ นแน วแน ท จะเพ มประส ทธ ภาพ ในการผล ตไฟฟ าและไอน าให ม เสถ ยรภาพ สามารถพ งพาตนเองด านพล งงานได มากย งข น และช วยลดผลกระทบด าน ส งแวดล อมต อช มชน โดยออกแบบ กระบวนการผล ตและเคร องจ กรท ไม ส งผลกระทบต อสภาพแวดล อม โครงการผล ตพล งไอน าและไฟฟ าร วม (Combined Heat and Power Project: CHP) เก ดข นต งแต ป 2550 และ ด าเน นการแล วเสร จท กหน วยการผล ต ในเด อนพฤษภาคม 2554 ท ผ านมา ด วยม ลค าการลงท นกว า 8,000 ล านบาท โดยโครงการน น าเช อเพล งสะอาดค อ ก าซธรรมชาต เป นเช อเพล ง ทดแทนการ เด นเคร องผล ตไฟฟ าเด มท ใช น าม นเตา และถ านห นเป นเช อเพล ง ด วยก าล ง การผล ตไฟฟ า 228 เมกะว ตต และไอน า 408 ต นต อช วโมง เป นการพ ฒนา ข ดความสามารถในการพ งพาตนเอง ด านพล งงาน เพ อแก ไขป ญหาไฟฟ าด บ โครงการผล ตพล งไอน าและไฟฟ าร วม เป นการพ ฒนาข ดความสามารถในการ พ งพาตนเองด านส งเสร มการใช พล งงานสะอาด ในกรณ ผ ดปกต และฉ กเฉ น ท าให โรงงาน ต องหย ดการผล ตและปล อยก าซไป เผาไหม ท หอเผาไหม เพ อความปลอดภ ย รวมท งส งเสร มการใช พล งงานสะอาด ลดปร มาณก าซเร อนกระจก และหมด ป ญหาเร องกล นก ามะถ นท เก ดข นจาก กระบวนการเผาไหม โครงการผล ตพล งไอน าและไฟฟ าร วม ลดการปลดปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด ออกส บรรยากาศได ป ละกว า 419,000 ต น เท ยบเท าก บอากาศ บร ส ทธ จากการปล กป าชายเลนประมาณ 100, ,000 ไร ซ งได การร บรองจาก องค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจก (องค การมหาชน) เป นท เร ยบร อยแล ว นอกจากน โครงการฯ ย งสามารถ ลดการใช น าม นเตาในการผล ตไอน าลง ได ประมาณ 240,000 ต นต อป และลด การปลดปล อยก าซซ ลเฟอร ไดออกไซด ลงได ประมาณ 32 ต นต อว น หร อลดลง ไปจากเด มถ งร อยละ 40 เลยท เด ยว แถมป ญหาเร องกล นท กวนใจย งหมดลง อย างส นเช ง CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 11

14 โครงการ ผล ตพล งไอน าและไฟฟ าร วม ส รางว ลอ นทรงเก ยรต Crown Standard Award ด วยความห วงใยและค าน งถ ง ผลกระทบด านส งแวดล อม อย างจร งจ ง ไออาร พ ซ จ งได ร เร มโครงการ ผล ตพล งไอน าและไฟฟ าร วม (Combined Heat and Power Project: CHP) โดยใช พล งงานสะอาดค อก าซธรรมชาต เป นเช อเพล งในการผล ตกระแสไฟฟ า ต งแต ว นท 19 ม ถ นายน 2550 และ ในป 2554 สามารถเด นเคร องจ ายไฟฟ า เข าระบบ (Power Synchronization) ได ครบท ง 6 หน วยการผล ต ส งผลให ในป จจ บ นโครงการน สามารถลดปร มาณการปล อยก าซ คาร บอนไดออกไซด ได มากท ส ดใน ประเทศไทย แล วย งเป นส วนหน ง ในโครงการกลไกการพ ฒนาท สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) สามารถลดปร มาณการปล อย ก าซคาร บอนไดออกไซด ได มากท ส ด ประมาณ 419,000 ต นต อป (เท ยบเท าก บ การปล กป าชายเลนประมาณ 100, ,000 ไร ) ลดปร มาณการระบาย ก าซซ ลเฟอร ไดออกไซด ลงได มากกว า ร อยละ 40 ภายใต ความม งม นต งใจท จะลด ผลกระทบด านส งแวดล อม และการ ด าเน นงานท ม ศ กยภาพอย างจร งจ ง ต อเน อง ท าให โครงการผล ตพล งไอน า และไฟฟ าร วม (CHP) เป นโครงการแรก ของจ งหว ดระยองท ได ร บรางว ล มาตร- ฐานมงก ฎไทย (Crown Standard) จากนายศ ร ธ ญญ ไพโรจน บร บ รณ ผ อ านวยการองค การบร หารจ ดการก าซ เร อนกระจก (องค การมหาชน) กระทรวง ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม โดยผ านเกณฑ ด ชน ช ว ดการพ ฒนาท ย งย นต างๆ รวมท งผ านการเห นชอบจาก ภาคประชาชนซ งเป นผ ม ส วนได ส วนเส ย ในพ นท โดยตรง การได ร บรางว ลมาตรฐานมงก ฎไทย ในคร งน เป นการย นย นความต งใจ ในแนวทางท ตระหน กถ งช มชน ส งคม และส งแวดล อมของไออาร พ ซ เพ อก าว ไปส การเป นโรงไฟฟ าท ม ความ ร บผ ดชอบต อช มชนโดยรอบ และการด าเน นธ รก จอย าง ย งย น 12 สร ปผลการดำ เน นงานโครงการ CSR ป 2554

15 Blue Circle Eco Industry ธ รก จส เข ยวเพ อส งแวดล อม โครงการ ยกเล กหน วยผล ตไอน า ท ใช น าม นเตาเป นเช อเพล ง ย นย นโรงไฟฟ าพล งงานสะอาด ปณ ธานอ นแน วแน ท จะผล ต พล งงานสะอาดประส ทธ ภาพ ส งเป นด งพ นธส ญญาท ไออาร พ ซ ม ให แก ส งคมและส งแวดล อมในช มชน โดย ไออาร พ ซ เด นหน าอย างต อเน องในการ สร างพล งงานสะอาด เร มต นจากการ หย ดใช น าม นเตาในหน วยผล ตไอน า และไฟฟ าร วม เพ อเป นการย นย นการหย ดใช น าม นเตาในหน วยผล ตไอน าและ ไฟฟ าร วม ไออาร พ ซ จ งได จ ดพ ธ ยกเล ก หน วยผล ตไอน าท ใช น าม นเตาเป น เช อเพล งของโรงงานผล ตน าม นหล อล น ข นพ นฐาน (Lube base oil plant) พร อม เด นเคร องผล ตโรงงานพล งงานไฟฟ า และความร อนร วมท ท าให ประส ทธ ภาพ การใช พล งงานของประเทศส งข น งานน ม นายวราว ธ ป นเง น รองผ ว าราชการ จ งหว ดระยอง เป นประธาน พร อมด วย นายพงษ เทพ จาร อ าพรพรรณ รองอธ บด กรมโรงงานอ ตสาหกรรม นายสห สช ย พาณ ชย พงศ รองกรรมการผ จ ดการใหญ กล มธ รก จป โตรเคม และการกล น ห วหน า ส วนราชการ คณะกรรมการไตรภาค พห ภาค พ น องประชาชน พน กงาน ไออาร พ ซ และส อมวลชนร วมเป น ส กข พยานโดยพร อมเพร ยงก น และ น บเป นน ม ตหมายอ นด ท ส งคม ช มชน ส งแวดล อม องค กรภาคร ฐและเอกชน สามารถอย ร วมก นอย างย งย นและม ความส ข การยกเล กหน วยผล ตไอน าท ใช น าม น เตาเป นเช อเพล ง เป นผลด ต อสภาวะ แวดล อมรอบโรงงานและประเทศใน วงกว าง โดยเป นการน าความร อนจาก ไอเส ยมาใช ประโยชน ส งส ด ช วยลด ก าซเร อนกระจก และลดการปล อย ก าซคาร บอนไดออกไซด ไปพร อมๆ ก น สร างโรงไฟฟ าพล งงานสะอาด อากาศ สดใส และใส ใจส งแวดล อมอย างย งย น CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 13

16 เคร องก าจ ดกล น จากกระบวนการผล ต ABS แม เป นผ บ กเบ กอ ตสาหกรรม ป โตรเคม ครบวงจรแห งแรกใน เอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต แต ไออาร พ ซ ไม เพ ยงให ความส าค ญก บการพ ฒนา ศ กยภาพด านการผล ต ย งม งส งเสร ม และพ ฒนาค ณภาพช ว ตช มชนโดยรอบ รวมท งตระหน กถ งการด แลร กษา ส งแวดล อมเป นส าค ญ เพ อการด าเน น ธ รก จอย างย งย นและเจร ญเต บโต เค ยงค ก นไป ไออาร พ ซ จ งย ดม นใน แนวปฏ บ ต ด านการพ ฒนาและปร บปร ง ประส ทธ ภาพกระบวนการผล ตใน อ ตสาหกรรมป โตรเคม เพ อสร าง ประโยชน ต อส งคมและส งแวดล อม อย างย งย น ผลผล ตส าค ญในอ ตสาหกรรม ป โตรเคม ค อ เม ดพลาสต กเอบ เอส (ABS) ซ งจ ดเป นเม ดพลาสต กว ศวกรรมท น าไป ใช งานได อย างกว างขวางในอ ตสาหกรรม ผล ตช นส วนรถยนต และเคร องใช ไฟฟ า ซ งกระบวนการผล ตเม ดพลาสต กเอบ เอส (ABS) น อาจก อให เก ดกล นของสาร 14 สร ปผลการดำ เน นงานโครงการ CSR ป 2554 ประกอบอ นทร ย ระเหยง าย (Volatile Organic Compounds: VOCs) ต อช มชน ท อย โดยรอบตามท ศทางของลมท พ ดพาไป ไออาร พ ซ ตระหน กในอาช วอนาม ย ของช มชนเป นส าค ญ จ งร เร มด าเน น โครงการควบค มและลดการระบาย สารอ นทร ย ระเหยง าย ด วยการต ดต ง ระบบควบค มอากาศและลดการระบาย สารอ นทร ย ระเหยง ายก อนออกส บรรยากาศ โดยเคร องก าจ ดกล นหน วยแรกเร มเด น เคร องต งแต ป 2538 พบว าสามารถ ก าจ ดไอระเหยของสารประกอบอ นทร ย (VOCs) ได ถ ง 93,500 ค วต อช วโมง (55,000 SCFM) อย างไรก ตาม ในกรณ ท เคร องจ กรเก ดข ดข องหร อเก ดไฟฟ าด บ ต องหย ดเด นเคร องกะท นห น โรงงานผล ต เม ดพลาสต กเอบ เอส (ABS) จะต องหย ด ท างานด วย ท งน เพ อป องก นไอระเหยของ สารประกอบอ นทร ย (VOCs) ท ลมพ ดพา ไปส งผลกระทบต อช มชน ด วยเหต น เม อกลางป 2554 ท ผ านมา ไออาร พ ซ จ งพ ฒนาแนวทาง เพ อเพ มเสถ ยรภาพในการท างานของ เคร องก าจ ดกล นและเพ อป องก นการหย ด ฉ กเฉ นของโรงงานผล ต โดยด าเน นการ ต ดต งเคร องก าจ ดกล นหน วยท สองและ เร มเด นเคร อง หล งจากด าเน นงานพบว า สามารถก าจ ดไอระเหยของสารประกอบ อ นทร ย (VOCs) ได ถ ง 120,000 ค ว ต อช วโมง โดยม ประส ทธ ภาพในการ ก าจ ด VOCs ได ถ งร อยละ 99.5 ท าให ค ณภาพอากาศของชาวระยองสะอาด มากข น น เป นเพ ยงอ กหน งความม งม นท ไออาร พ ซ ด าเน นการแล วเสร จ แต ไออาร พ ซ ไม เคยหย ดน งท จะค ดค นพ ฒนา ปร บปร งการด าเน นงานต อไปในอนาคต เพ อกระบวนการผล ตท ด ย งข น และไม ให เก ดผลกระทบต อช มชนและส งแวดล อม

17 Blue Circle Eco Industry ธ รก จส เข ยวเพ อส งแวดล อม โครงการก อสร างหน วยท ใช ป องก นมลภาวะทางอากาศ (Tail Gas Treating Unit plant: TGTU) การด าเน นธ รก จของไออาร พ ซ ม อ ดมการณ หล กท ย ดม นค อ อ ตสาหกรรมและช มชนสามารถอย ร วมก น ได อย างเก อก ลและเต บโตเค ยงค ก นไป รวมท งธ รก จต องใส ใจด แลและตระหน ก ต อการอน ร กษ ส งแวดล อมเป นส าค ญ ส าหร บอ ตสาหกรรมป โตรเคม กระบวนการผล ตอาจก อให เก ดผลกระทบ ก บช มชนใกล เค ยงและส งแวดล อมบ าง อาท ก ามะถ นหร อซ ลเฟอร ไดออกไซด (SO 2 ) ซ งจ ดเป นหน งในธาต ท ม ความ ส าค ญในการผล ตว ตถ ด บอ ตสาหกรรม ก ามะถ นเป นก าซไม ม ส ไม ไวไฟ แต อาจ ส งผลกระทบต ออาช วอนาม ยของคน ในช มชนโดยรอบเขตประกอบการ ไออาร พ ซ จ งจ ดการป องก นโดยต ดต ง หน วยแก สข นปลายในแหล งก าเน ดเพ อ ลดก ามะถ น และสร างค ณภาพอากาศ สะอาดแก ชาวระยอง ในโรงกล นน าม นไออาร พ ซ จะม หน วยก ค นก ามะถ น (Sulfur Recovery Units: SRUs) เป นกระบวนการก ค น ก ามะถ นบร ส ทธ จากแก สไฮโดรเจน- ซ ลไฟด (H 2 S) ท เป นอ นตรายจากโรงกล น น าม น ซ งสามารถก ค นก ามะถ นได ประมาณร อยละ อย างไรก ด แก ส ข นปลาย (Tail Gas) ท เหล ออย จะถ ก ส งไปเผาท เตาเผาขยะ (Incinerator) ก อนถ กปล อยออกส ช นบรรยากาศต อไป ไออาร พ ซ ตระหน กถ งความส าค ญ ของค ณภาพอากาศและส งแวดล อม และม งม นในการร กษาส งแวดล อม เม องระยองให น าอย จ งได ลงท นต ดต ง หน วยแก สข นปลาย (Tail Gas Treating Unit: TGTU) เพ อเพ มอ ตราการก ค น ก ามะถ นได ถ งร อยละ 99.9 เป นหน วย ปร บปร งค ณภาพอากาศเพ อปร บลด ปร มาณก าซซ ลเฟอร ไดออกไซด จาก แหล งก าเน ด โดยกระบวนการผล ตน จะท าให ค ณภาพอากาศของชาวระยอง สะอาดข นเป นอย างมาก และสามารถลด ก ามะถ นให ต าลงได มากกว าท กฎหมาย ก าหนด ซ งเป นส งท ท าทายส าหร บ ไออาร พ ซ ในการด าเน นการอย างด ท ส ด เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดต อช มชน ส งคม และส งแวดล อม การต ดต งหน วยแก สข นปลายใช เง นลงท นจ านวนมาก แต เพ อให ช มชน ม ค ณภาพช ว ตและอาช วอนาม ยท ด ข น อากาศม ค ณภาพสะอาดมากข น ไออาร พ ซ ถ อว าเป นการลงท นท ค มค าเป นอย างย ง และย นย นว า ไออาร พ ซ ม ความม งม น พ ฒนาแก ไขกระบวนการผล ตเพ อให อ ตสาหกรรม ช มชน และส งแวดล อม สามารถอย ร วมก นได อย างเก อก ลและ เต บโตเค ยงค ก นไป CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 15

18 นว ตกรรมเพ อธ รก จย งย น (Green ABS) ด วยความม งม นท ไม หย ดย ง ฝ าย ว จ ยและพ ฒนาของไออาร พ ซ จ งค ดค นผล ตภ ณฑ ท แปรจ นตนาการ เป นนว ตกรรมแห งการสร างสรรค ภายใต แนวค ดในการพ ฒนาธ รก จควบค ก บ ความห วงใยช มชนและส งแวดล อม โดยน บเป นผ ผล ตรายแรกในโลกท น า เอายางธรรมชาต มาทดแทนการใช ยาง ส งเคราะห ในการผล ตเม ดพลาสต ก ABS ซ งนว ตกรรมน สามารถช วยเหล อ เกษตรกร ลดการน าเข า และเป นกลไก การพ ฒนาอ ตสาหกรรมท สะอาดด วย ไออาร พ ซ พ ฒนากระบวนการผล ต ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene: ABS) มาอย าง ต อเน อง จากจ ด เร มต นใน ป 2533 ด วย ก าล งเร มต นท 18,000 ต นต อป จนสามารถพ ฒนาและ ขยายกระบวนการผล ตเป น 120,000 ต น ต อป ในป จจ บ น โดยม งพ ฒนากระบวนการ ผล ตเม ดพลาสต ก ABS ให เป นมากกว า เม ดพลาสต กแบบเด ม พ ฒนาองค ความร ด าเน นการว จ ย และพ ฒนาการน ายางพารา ธรรมชาต มาใช เป นว ตถ ด บแทนการใช ยางส งเคราะห ในการผล ตเม ดพลาสต ก ABS ภายใต ช อ Green ABS กระบวนการ ผล ตน เป นนว ตกรรมท สามารถช วยเหล อ เกษตรกรผ ผล ตยางพารา และลดการ น าเข ายางส งเคราะห อ กท งย งเป นไปตาม โครงการกลไกการพ ฒนาท สะอาดด วย การว จ ยและพ ฒนาผล ตภ ณฑ ใหม ๆ ของไออาร พ ซ ต องสร างนว ตกรรมด าน ส งแวดล อม และสามารถตอบสนอง ความต องการของกล มล กค าท หลากหลาย ตามภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลง อย างรวดเร ว ความพยายามและท มเท ทร พยากรเพ อค ดค นและว จ ยนว ตกรรม ด านผล ตภ ณฑ จะพ จารณาต งแต การ ออกแบบผล ตภ ณฑ ร ปแบบการใช งาน จนถ งการก าจ ดของเส ยท เหล อจาก ผล ตภ ณฑ เพ อไม ให เก ดผลกระทบต อ ส งแวดล อม พ ฒนาไม หย ดย ง Green ABS เป นเพ ยงหน งในความม งม น สร างสรรค ผล ตภ ณฑ ท ม ค ณภาพ ได มาตรฐาน สากล และเป นม ตรต อส งแวดล อมอย าง ต อเน องของไออาร พ ซ ล าส ดไออาร พ ซ ได ร วมม อก บส ำน กงาน พ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต (สวทช.) เพ อต อยอดว จ ยและพ ฒนาผล ตภ ณฑ หล กของไออาร พ ซ ซ งนอกจากโครงการ Green ABS แล ว ย งม โครงการด งต อไปน 1. โครงการ EPS for Construction น ำโฟม มาผสมก บคอนกร ตเพ อใช เป นว สด ก อสร าง 2. โครงการ Compound Polymer Composite (WPC) เป นการผล ตเม ดพลาสต ก ผสมข เล อย 3. โครงการ Renewable Chemical ท น ำน าม นพ ชมาทดแทนน าม นด บในการผล ต น าม นหล อล นหร อน าม นเคร อง ด วยการเต ม ไฮโดรเจนลงไป 4. โครงการ Acetylene Black การน ำก าซ อะเซท ล นมาเผาเพ อให ได เขม าด ำส ำหร บ อ ตสาหกรรมถ านไฟฉาย ท งหมดน เพ อให ม นใจได ว า ไออาร พ ซ ย นหย ดในค ำม นส ญญาท ว า การพ ฒนา ศ กยภาพในกระบวนการผล ตต องมาพร อมก บ ส งแวดล อมท ด ของช มชนเสมอ และเพ อให ได ผล ตภ ณฑ ท ม ค ณภาพ และม ประส ทธ ภาพเพ มข น ไออาร พ ซ ย งได ท าการพ ฒนาท งด านผล ตภ ณฑ และกระบวนการผล ต ร วมก บสถาบ น ว จ ยช นน าท งภายในและต างประเทศ มากมาย เพ อให ได ส งท ด ท ส ดก บธ รก จ ส งคม และส งแวดล อม 16 สร ปผลการดำ เน นงานโครงการ CSR ป 2554

19 Blue Circle Eco Industry ธ รก จส เข ยวเพ อส งแวดล อม ระบบหอเผาก าซ เพ ออากาศบร ส ทธ (Flare System) ไออาร พ ซ ม เจตนารมณ ในการ อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม จ งม งม นพ ฒนาศ กยภาพ ท กด าน พ ฒนาระบบต างๆ และเพ ม ศ กยภาพด านการจ ดการอย างต อเน อง เพ อให ม ประส ทธ ภาพและไม ก อให เก ด มลภาวะต อช มชนและส งแวดล อม หน งในมาตรการส าค ญด าน ส งแวดล อมท ไออาร พ ซ ภาคภ ม ใจค อ การต ดต งระบบหอเผาก าซ (Flare System) เพ อท าลายก าซท ระบาย ออกมาจากระบบการผล ตก อนปล อย ออกไปในอากาศ และท าให เก ดการ เผาไหม ท สมบ รณ ข น ส าหร บอ ตสาหกรรมป โตรเคม หอเผา ถ อเป นอ ปกรณ เพ อความปลอดภ ยท ม ความส าค ญต อกระบวนการผล ต เพราะ ม หน าท เผาก าจ ดก าซท ระบายออกจาก ระบบการผล ต โดยโรงงานต างๆ จะม การเด นท อระบายก าซจากต วโรงงานเพ อ ส งก าซไปท าลายย งหอเผา ซ งไออาร พ ซ ให ความส าค ญก บหอเผาน โดยอาคาร โครงสร างเหล กได ร บการออกแบบ มาเพ อระบบน โดยเฉพาะ ให สามารถ ทนทานต อความร อนส ง และเป นไปตาม มาตรฐานของ American Petroleum Institute (API) ซ งไออาร พ ซ ม หอเผา ด งกล าวจ านวน 5 แห ง สามารถรองร บ การเผาก าซรวม 2,369 ต นต อช วโมง หอเผาเป นระบบท ต องจ ดต ดไฟ ไว ตลอดเวลา เร ยกว า ไฟน าร อง (Pilot Flame) โดยใช ก าซห งต ม (LPG) เพ อ เตร ยมความพร อมในการเผาท าลาย ก าซได ในท นท ในระบบการผล ตปกต เม อเร มเด นเคร องจ กรหร อระหว าง เด นเคร องจ กรจะม การส งก าซท ตกค าง จากการท าปฏ ก ร ยาท ไม สมบ รณ ไป ก าจ ดท ง หร อเก ดจากความด นในระบบ การผล ตส งเก นค าความปลอดภ ย วาล ว ควบค มความด นจะระบายก าซออกไป เผาท าลาย ทว าเม อระบบการผล ตเก ด เหต การณ ในสถานการณ ฉ กเฉ น เช น ไม ม น าหล อเย น ไฟฟ าด บ หร อม เหต ไฟไหม ระบบความปลอดภ ยของโรงงาน จะท างาน โดยระบบระบายก าซหร อ วาล วน รภ ยจะเป ดเม อม ความด นส งเก น เพ อระบายก าซออกไปท หอเผาไหม ท าให ปร มาณของก าซท ระบายออกมา ม ปร มาณมาก จ งท าให เก ดเปลวไฟ ล กไหม ท ม ขนาดใหญ กว าปกต ป ญหาหน งท พบจากระบบหอเผาก าซน ก ค อ คว นด าท เก ดจากการเผาไหม ท ไม สมบ รณ ในช วงแรกของหอเผาไหม ซ งไออาร พ ซ ร บม อด วยการใช ไอน า แรงด นส งเพ อด งอากาศเข าไป ท าให เก ด การเผาไหม สมบ รณ คว นจ งลดลงและ หมดไปในท ส ด แม การใช ไอน าแรงด นส ง ฉ ดเช นน จะท าให เก ดเส ยงด งในท อขณะ ท ม การเผาไหม แต ไออาร พ ซ ม งม นท จะ พ ฒนาระบบและแก ไขต อไป CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 17

20 ศ นย ประสานงานภาคสนามบ านก นหนอง หน วยเคล อนท ไวเร องกล น การเฝ าระว งผลกระทบท อาจ เก ดข นจากการประกอบก จการ ของไออาร พ ซ เก ยวก บด านค ณภาพ อากาศในแหล งช มชน เป นพ นธก จหน ง ท ไออาร พ ซ ให ความส าค ญ นอกจากจ ด สร างสถาน ตรวจว ดค ณภาพอากาศข น ในแหล งช มชนรอบนอกต งแต ป 2549 ไออาร พ ซ พยายามอย างย งยวดในการ เร งด าเน นการตรวจสอบกล นท นท ท ม ผ ร องเร ยน เฝ าระว งด านส งแวดล อมผ านระบบตรวจว ด ค ณภาพอากาศแบบอ ตโนม ต โดยเจ าหน าท ผ เช ยวชาญ และหน วยตรวจว ดค ณภาพอากาศ แบบเคล อนท เพ อให สามารถร กเข าแก ป ญหา ในพ นท ได อย างรวดเร วและเก ดความ คล องต วย งข น ไออาร พ ซ จ งก อต ง คณะท างานค ณภาพในนามของ ศ นย ประสานงานภาคสนามบ านก นหนอง ต งแต ว นท 1 ม นาคม 2554 โดยม หน าท หล กในการเฝ าระว งด านส งแวดล อม ผ านระบบตรวจว ดค ณภาพอากาศแบบ อ ตโนม ต โดยเจ าหน าท ผ เช ยวชาญ และหน วยตรวจว ดค ณภาพอากาศแบบ เคล อนท ในแหล งช มชนรอบนอกอ นๆ ควบค ไปก บการส ารวจพ นท โรงงานท เส ยงต อป ญหาด านกล น 18 สร ปผลการดำ เน นงานโครงการ CSR ป 2554

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information