การว เคราะห โครงการทางเศรษฐก จ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การว เคราะห โครงการทางเศรษฐก จ"

Transcription

1 การว เคราะห โครงการทางเศรษฐก จ เหต ผลและความจาเป น การว เคราะห โครงการทางเศรษฐก จ เป นการว เคราะห ผลของโครงการท ม ต อระบบเศรษฐก จ โดยรวม เน องมาจากโดยท วไป การว เคราะห โครงการเอกชนเป นการว เคราะห ถ งความเป นไปได ทางด าน การเง นของโครงการท ม ผลโดยตรงต อผ เป นเจ าของโครงการ ม งเน นท ผลประโยชน ท ได ร บจากการลงท น หร อผลกาไรท เป นต วเง นจากการดาเน นการ รวมถ งความสามารถในการจ ายค นเง นก ตลอดช วงอาย ของ โครงการในกรณ อาศ ยแหล งเง นท นอ นๆ แต การว เคราะห โครงการทางการเง นด งกล าวย อมไม เพ ยงพอต อ การต ดส นใจในการลงท น เพราะในความเป นจร ง การลงท นในโครงการใดก ตาม นอกจากจะม ผลกระทบ ต อเจ าของโครงการแล ว ย งส งผลกระทบต อกล มบ คคลท อย ภายนอกโครงการ ท งในส วนของการผล ต การ บร โภคส นค า บร การอ นๆ และการดาเน นก จกรรมทางเศรษฐก จในระบบอย างต อเน อง ด งน นการว เคราะห ความเป นไปได ของโครงการจ งจาเป นต องพ จารณาถ งผลของโครงการท ม ต อระบบเศรษฐก จโดยรวม โครงการจ งจาเป นต องม การว เคราะห โครงการทางเศรษฐก จ ความจาเป นในการว เคราะห โครงการทางเศรษฐก จย อมข นก บประเภท ล กษณะ ขนาดของ โครงการ ถ าเป นโครงการเอกชนหร อโครงการขนาดเล ก การดาเน นโครงการย อมม ผลกระทบต อระบบ เศรษฐก จโดยรวมน อยหร อไม ม เลย ด งน นจ งไม ม ความจาเป นในการว เคราะห โครงการทางเศรษฐก จ แต ใน กรณ ท เป นโครงการลงท นขนาดใหญ เช น การคมนาคม โรงไฟฟ า ชลประทาน จาเป นต องว เคราะห โครงการทางเศรษฐก จ เพราะโครงการเหล าน ม ผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมผ านด านต นท นค าใช จ าย และผลประโยชน ของโครงการ การว เคราะห ทางการเง นเพ ยงด านเด ยวไม อาจนาไปส ข องสร ปของการ ลงท นในโครงการได อย างเช อม น จาเป นต องนาผลการว เคราะห ทางเศรษฐก จมาประกอบการต ดส นใจ ความแตกต างระหว างการว เคราะห โครงการทางเศรษฐก จก บการว เคราะห ทางการเง น อย ท การ ม งเน นผลของโครงการระหว างผลต อเศรษฐก จส วนรวมและผลต อผ เป นเจ าของโครงการ กล าวอ กน ยค อ เป นความแตกต างระหว างผลท ม ต อการจ ดสรรทร พยากรของระบบเศรษฐก จ และผลทางการเง นของผ เป น เจ าของโครงการ ด งน นจะเห นได ว า บางโครงการม ความเป นไปได ทางเศรษฐก จแต เป นไปไม ได ทางด าน การเง น เช น โครงการป ยแห งชาต หร อบางโครงการม ความเป นไปได ทางด านการเง น แต เป นไม ได ทาง เศรษฐก จ เช น โครงการแก งเส อเต น เป นต น 1

2 เม อพ จารณาโครงการขนาดใหญ ท ภาคร ฐม หน าท ร บผ ดชอบและต องดาเน นการอย น น จะม อย สอง ล กษณะ ได แก โครงการท อานวยความสะดวกหร อสนองความต องการของประชาชน เช น การก อสร างทาง หลวง ทางรถไฟ สนามบ น ผล ตไฟฟ า ชลประทาน ส วนโครงการอ กล กษณะหน งค อ โครงการท ก อให เก ด ความม นคงและเจร ญร งเร องของชาต เช น โครงการสารวจจ กรวาลนอกโลก สาหร บประเทศไทยซ งเป น ประเทศกาล งพ ฒนาก จะม แต โครงการล กษณะแรกเท าน น ซ งการว เคราะห ทางเศรษฐศาสตร จะช วยให เห น ป ญหาและแก ป ญหาได ช ดเจนย งข น ข นตอนในการว เคราะห ทางเศรษฐก จ ก อนท ร ฐบาลจะต ดส นใจเล อกลงท นในโครงการท เหมาะสมน นควรผ านข นตอนการว เคราะห ด งน 1) แต ละโครงการจะต องจาแนกและระบ รายละเอ ยดอย างช ดเจน ท งต นท นและผลประโยชน ของโครงการ เพราะเป นห วใจสาค ญในการว เคราะห และประเม นค ณค าของโครงการ โดยเฉพาะอย างย งการ ว เคราะห ทางเศรษฐก จจะพ จารณาครอบคล มท งต นท นและผลประโยชน ท ม ต วตนและไม ม ต วตน ซ งจ ดเป น ป ญหามากท ส ดในการว เคราะห 2) พยายามประเม นต นท นและผลประโยชน ท กรายการออกมาเป นต วเง น 3) ใช เคร องม อการว เคราะห ท เหมาะสมเพ อให เก ดการจ ดสรรทร พยากรอย างม ประส ทธ ภาพตาม หล กเศรษฐศาสตร โดยต องคาน งถ งค าของเง นเม อเวลาผ านไป เน องจากการว เคราะห โครงการเป นการ ว เคราะห ถ งส งท เก ดข นในอนาคต 4) คาน งถ งต นท นและผลประโยชน บางประการท เราไม สามารถประเม นค าเป นร ปต วเง น อย างไรก ตาม การว เคราะห โครงการทางเศรษฐศาสตร ย งม ความย งยากในเร องต อไปน 1) ผลประโยชน จากการลงท นท ค ดคานวณเป นค าต วเลข เราไม อาจถ อค าใดเป นมาตรฐาน สาหร บท กโครงการ ด งน น จ งไม สามารถว ดประส ทธ ภาพการลงท นได งานสาธารณประโยชน ของร ฐบาล ส วนมากจะเป นงานบร การท ไม หว งผลกาไร สภาพส งคม 2) ต นท นและผลประโยชน บางประการไม สามารถต ค าเป นต วเง นได เช น ส ขภาพของประชาชน 3) ป จจ ยทางการเม องม อ ทธ พลต อการต ดส นใจดาเน นโครงการ 4) โครงการของร ฐบาลม กฎเกณฑ ท ม ผลต อความคล องต วในการปฏ บ ต งาน เช น การจ ายอ ตรา ค าจ างแรงงาน ความรวดเร วในการบร การ ซ งส งผลให โครงการร ฐบาลม ประส ทธ ภาพการทางานต ากว า โครงการเอกชน 2

3 ร วมม ออย างเต มท 5) โครงการร ฐบาลส วนใหญ ทาเพ อสาธารณชน ไม หว งผลกาไร ด งน น ท มงานจะไม ให ความ ล กษณะการว เคราะห ทางเศรษฐก จ ในการต ดส นใจเล อกลงท นในโครงการใดน น ต องเปร ยบเท ยบผลประโยชน ท ระบบเศรษฐก จ ได ร บจากโครงการและต นท นหร อผลเส ยท เก ดจากการใช ทร พยากรในโครงการแทนท จะนาไปใช ก บ โครงการอ น ซ งก ค อ ค าเส ยโอกาสของการใช ทร พยากร ต นท นและผลประโยชน ทางเศรษฐก จน น ม ความหมายต างจากต นท นและผลประโยชน ทางการ เง น โดยการลงท นในโครงการใดก ตามย อมก อให เก ดต นท นและผลประโยชน ท งท ม และไม ม ต วตน กรณ โครงการเอกชน เจ าของโครงการจะนาผลประโยชน ในร ปต วเง นซ งเก ดจากการขายผลผล ตมาพ จารณา เปร ยบเท ยบก บต นท นภายในก จการว าค มหร อไม โดยต นท นและผลท เจ าของไม ได ร บโดยตรงก จะไม นามา พ จารณาเพ อประกอบการต ดส นใจ ด งน น จ งม ความจาเป นต องกาหนดคาน ยามพร อมจาแนกต นท นและ ผลประโยชน ของโครงการทางเศรษฐก จให ช ดเจนด งน ต นท นทางเศรษฐก จของโครงการ (Economic Cost) หมายถ ง ต นท นค าใช จ ายอ นเก ดจากการใช ทร พยากรอย างแท จร ง แสดงค าเส ยโอกาสของทร พยากรท ส ญเส ยไปในการนาทร พยากรมาใช ในโครงการ ด งน น ราคาท นามาใช คานวณต นท นของทร พยากร จ งเป นราคาท สะท อนถ งม ลค าท แท จร งของการหามาได ยากซ งทร พยากร ไม ใช ราคาในตลาด เพราะราคาตลาดถ กบ ดเบ อนจากค าท แท จร ง นอกจากน น ต นท นทาง เศรษฐก จย งครอบคล มถ งค าใช จ ายหร อผลเส ยโดยอ อมจากโครงการต อบ คคลอ นท ไม ม ส วนเก ยวข องก บ โครงการโดยตรง (third parties) ซ งเจ าของโครงการไม ได แบกร บผลเส ยด งกล าว ผลประโยชน ทางเศรษฐก จของโครงการ (Economic Benefit) หมายถ ง ผลประโยชน หร อผลด โดยตรงในร ปต วเง นอ นเก ดจากการจาหน ายผลผล ตตามราคาเศรษฐก จ (economic price) รวมท ง ผลประโยชน โดยอ อมท บ คคลอ นได ร บจากโครงการโดยไม ม ส วนร เห นก บการม โครงการโดยตรง และไม ต องเส ยค าใช จ ายใดๆ ในการได ร บประโยชน จากโครงการ ในการว เคราะห โครงการทางเศรษฐก จจะประเม นค ารายการต นท นและผลประโยชน ในร ปค าท แท จร ง (real term) โดยใช ราคาคงท (constant price) ทาให โครงการไม ได ร บผลประทบใดๆ จากอ ตราเง น เฟ อ เพราะต นท นและผลประโยชน ได ร บผลกระทบโดยเปร ยบเท ยบเท าก น 3

4 ในการว เคราะห โครงการทางการเง นน น สามารถใช ราคาคงท หร อราคาตลาดก ได ขณะท การ ว เคราะห โครงการทางเศรษฐก จใช ราคาคงท เท าน น ซ งข อด ของการว เคราะห โครงการโดยใช ราคาคงท ม ด งน (real IRR) ได ท นท 1) จากงบกระแสเง นสดของโครงการ เราสามารถหาค าอ ตราผลตอบแทนจากการลงท นท แท จร ง 2) เราสามารถเปล ยนค าทางการเง นในงบกระแสเง นสดเป นค าทางเศรษฐก จได โดยใช ค าแปร ราคาเงา (conversion factor: CF) 3) ช วยให การว เคราะห ความอ อนไหวของโครงการง ายข น โดยเฉพาะการหาค าเปล ยนการ ต ดส นใจ (switching value) ง ายข น หล กการว เคราะห ทางเศรษฐก จ หล กการว เคราะห โครงการทางเศรษฐก จไม ม ความแตกต างก บการว เคราะห โครงการทางการเง น เพราะความเป นไปได ของโครงการทางเศรษฐก จข นก บความค มค าในการลงท น เกณฑ การต ดส นใจเพ อการ ลงท นย งคงใช NPV, IRR, BCR และ ECA เป นสาค ญ การว เคราะห โครงการทางเศรษฐก จเร มต นหล งจากท ได ม การว เคราะห ผลทางการเง นแล วทาการ ปร บประเภทของรายการเป นผลประโยชน และต นท นของโครงการให แสดงถ งค าเส ยโอกาส ซ งจะกระทา ในส วนของต นท นและผลประโยชน โดยตรงและโดยอ อม จากน นนาต นท นและผลประโยชน มารวมก นเพ อ หาผลประโยชน ส ทธ ของโครงการ 1 ประเภทของรายการทางการเง นท ปร บค าทางเศรษฐก จ (economic value) 1) รายการประเภทเง นโอน (Transfer Payment) รายการประเภท เง นโอน ได แก ภาษ อากร เง นอ ดหน น และดอกเบ ย ซ งเป นค าใช จ ายหร อ รายได ทางการเง นท ตกอย ก บเจ าของโครงการโดยตรง ซ งในการว เคราะห ทางเศรษฐก จน นถ อว า รายการ ด งกล าวไม แสดงถ งม ลค าของทร พยากรท ใช ในโครงการ เป นเพ ยงรายการเง นโอนหร อโอนอานาจจากคน กล มหน งไปส อ กกล มหน งในระบบเศรษฐก จเท าน น เช น ภาษ อากรเป นรายการท เจ าของโครงการจ ายไป โดยไม ได ม การใช ทร พยากรเพ มข น แต กล บเป นรายการท เพ มเข ามาในการใช ทร พยากรจานวนเด ม ซ งม ผล ให ม ลค าของทร พยากรท ใช ในโครงการไม แสดงถ งค าเส ยโอกาสของทร พยากร นอกจากน นย งพ จารณา รายการภาษ อากรได อ กทางหน งว า ร ฐบาลเก บภาษ อากรมา แล วจ ายค นให ประชาชนกล บไปในร ปของส นค า สาธารณะ ในทานองเด ยวก น เง นอ ดหน นเป นเง นรายได ท เจ าของโครงการได มาโดยไม ได เก ดจากการ 4

5 จาหน ายผลผล ตของโครงการ เช น ป ยถ กจ ดมาใช ในโครงการ ณ ระด บราคาท ม การควบค ม เง นอ ดหน น จานวนหน งแอบแฝงอย ในราคา ถ าราคาควบค มต ากว าต นท นของป จจ ยการผล ต (full cost) ป จจ ยการผล ตน ควรถ กประเม นม ลค า ณ ระด บ full cost ของการใช ป จจ ยเพ มข น ไม ใช ณ ระด บราคาอ ดหน น ในส วนของ ค าเช า เป นการโอนอานาจซ อจากโครงการไปส ผ เป นเจ าของทร พย ส นท ถ กเช า ในกรณ น ค าเช าไม ควร รวมอย ในต นท น แต ม ข อยกเว นกรณ เป นค าเช าเพ อบร การท ถ กจ ดหาโดยผ เป นเจ าของทร พย ส น เช น การ บาร งร กษา ถ อว าบร การเหล าน ไม ใช ทร พยากร จ งจาเป นต องรวมค าเช าน เป นต นท นของโครงการ จะเห นได ว า รายการโอนด งกล าวประกอบด วยผ โอนและผ ร บโอน ผลทางเศรษฐก จจ งถ ก ห กล างไป ด งน น เม อม รายการประเภทเง นโอนด งกล าวแทรกอย ในค าทางการเง นก จาเป นต องปร บออก เพ อให รายการด งกล าวแสดงค าทางเศรษฐก จท แท จร ง ข อส งเกตเก ยวก บรายการภาษ อากร (1) รายการภาษ ไม ควรนามาค ดรวมเป นค าใช จ ายในการคานวณต นท นทางเศรษฐก จ เพราะ เป นค าใช จ ายทางการเง น เช น ภาษ น าม น ราคาตลาดของน าม นจะรวมภาษ ด วย การท ราคาน าม นเพ มส งข น อ นเน องมาจากรายการภาษ น น ทาให ราคาน าม นไม สะท อนถ งต นท นทางเศรษฐก จท แท จร งว า ม การใช ทร พยากรทางเศรษฐก จเพ อผล ตน าม นมากข นด วย ในทานองเด ยวก น ค าธรรมเน ยม ใบอน ญาต และภาษ ศ ลกากรสาหร บส นค านาเข าก เป นรายการท ต องห กออกจากการคานวณต นท นทางเศรษฐก จของโครงการ ด วยเช นก น โดยการประเม นต นท นทางเศรษฐก จอ นเก ดจากการใช ป จจ ยด งกล าว จะใช ราคาท นของป จจ ย แทนราคาตลาดท รวมภาษ อย ราคาท นของป จจ ยค อต นท นหน วยส ดท ายของการผล ตป จจ ยน น (2) โครงการของร ฐบาลท จ ดหาให ประชาชนในร ปของการบร การ เช น บร การศ นย สาธารณส ข ซ งร ฐบาลไม ค ดค าบร การโดยตรง แต พ จารณาโดยอ อมแล ว ร ฐบาลเก บเง นในร ปของภาษ แทน สาหร บการใช ทร พยากร ย งม โครงการเหล าน มาก ร ฐก จะเก บภาษ เพ ม เช น ภาษ ท ด น ซ งประชาชนต องจ าย ให แก ร ฐบาลสาหร บการจ ดหาสาธารณ ปโภคข นพ นฐาน (infrastructure) และวางแผนผ งภ ม ประเทศ กรณ ด งกล าวจ ดได ว า ค าบร การเหล าน สมควรเป นส วนหน งของต นท นของโครงการ สร ปได ว า ถ าภาษ เป นรายการโอนเง นระหว างบ คคลในส งคม ไม น บเป นส วนหน งของต นท น โครงการ แต ถ าเป นรายการท ร ฐจ ดเก บเพ อเป นท นในการใช จ ายสาหร บบร การแก ประชาชนอ นเป นผลจาก การม โครงการ ก น บเป นต นท นของโครงการ ข อส งเกตเก ยวก บท ด น ท ด นเป นค าใช จ ายทางการเง นจากงบทร พยากรของโครงการ และม กถ กพ จารณาให เป น รายการท ปร บออกจากการว เคราะห ทางเศรษฐก จ เน องมาจาก 5

6 ถ งม ลค าของท ด นท แท จร ง ต นท นของโครงการ) (1) โครงการอาจเป นเจ าของท ด นอย แล ว จ งถ อว าเป นต นท นท เก ดข นในอด ต (2) การซ อท ด นเพ อเก งกาไร ถ อว า รายจ ายในการซ อท ด นเป นค าใช จ ายทางการเง น ไม แสดง (3) ต นท นของท ด นอาจปรากฏในร ปของค าเช า (แต ถ าค าเช าน เป นค าบร การก ถ อได ว าเป น ต นท นของท ด นถ กกาหนดโดยม ลค าการซ อเม อเร มต นโครงการ ด งน น ต นท นของท ด นจ ง เป นค าใช จ ายทางการเง น ซ งจาเป นต องถ กปร บเพ อขจ ดกาไรส วนเก นท ตกเป นของผ ขายท ด น ว ธ ประเม นค า ท ด นจะพ จารณาจากการใช ท ด นในทางเล อกอ นกรณ ไม ม โครงการ น นค อ ท ด นน ก อให เก ดผลประโยชน ส ทธ ต อป เท าใด ม ลค าป จจ บ นของกระแสผลประโยชน ส ทธ น จากการใช ท ด นไปในทางเล อกอ นม ค าเท าใด อ กน ยหน งค อ ค าใช จ ายทางการเง นของท ด นควรถ กปร บค าเป นต นท นค าเส ยโอกาสของท ด นน นเอง (Traded Goods 2) รายการประเภท กล มส นค าและบร การท ม การซ อขายก นระหว างประเทศหร อในตลาดโลก and Services) รายการของกล มส นค าหร อบร การประเภทน ได แก ส นค าท ม การนาเข าและส งออก ท งท เป น ผลผล ตจากโครงการ หร อป จจ ยการผล ตท ใช ในโครงการ ส นค าท ผล ตในประเทศและสนองความต องการ ของตลาดเพ ยงพอก ไม จาเป นต องนาเข า ซ งถ าผล ตไม เพ ยงพอต อความต องการในประเทศก ต องส งนาเข า หร อส นค าท ผล ตเพ อทดแทนการนาเข าเพ อสนองความต องการภายในประเทศ ถ าผล ตเก นความต องการ ก ต องส งออก รายการเหล าน ต องถ กปร บจากราคาตลาดมาเป นราคาท แท จร งทางเศรษฐศาสตร เพ อให ราคา สะท อนถ งค าเส ยโอกาสท แท จร งของทร พยากรท นามาใช ในโครงการ เพราะราคาตลาดของกล มส นค า ด งกล าวม กถ กบ ดเบ อนจากความเป นจร ง เน องจากความไม สมบ รณ ของตลาด การแทรกแซงของร ฐบาล เป นต น เพ อขจ ดความบ ดเบ อนของราคา เราจ งจาเป นต องกาหนดราคาเพ อหาต นท นและผลประโยชน ท แท จร งของโครงการสาหร บกล มส นค าและบร การท ม การซ อขายในตลาดโลก โดยหาราคาท แท จร งทาง เศรษฐก จ (real economic prices) ซ งก ค อ ราคาส นค าน น ณ ท าเร อของประเทศ (c.i.f. or f.o.b. prices) หร อ ราคาผ านแดน (border price) หร อราคาระหว างประเทศ (international price) ปร บด วยค าขนย าย ภายในประเทศ ซ งประกอบด วยค าขนส ง (transport costs) และค าขนถ าย (handling charges) ท อาจเก ดข น 3) รายการประเภทกล มส นค าและบร การท ไม ม การซ อขายก นระหว างประเทศหร อในตลาดโลก (Non-Traded Goods and Services) รายการกล มส นค าประเภทน เป นส นค าท ไม ม การส งออกหร อนาเข า หร อเป นบร การท ม การซ อ ขายภายในประเทศเท าน น ซ งม สาเหต ด งน 6

7 (1) ล กษณะทางกายภาพของส นค าท ทาให ไม สามารถเคล อนย ายได และต นท นการขนส งอย ในระด บส ง ซ งหมายความว า ก จกรรมบางอย างสามารถดาเน นการได ภายในประเทศเท าน น ส งน ย ง ครอบคล มถ งบร การ เช น การขนส ง การกระจายส นค า ส ขภาพ พล งงาน การประปา เป นต น (2) ค ณภาพท แตกต างก นระหว างส นค าและม ส นค าท เหม อนก นจานวนมากถ กขายใน ตลาดโลก ส นค าบางอย างผล ตเพ อขายในประเทศหร อในตลาดท ม ระด บรายได ต าเท าน น ไม สามารถนาส ง ออก ท งน เพราะส นค าม ค ณภาพต าเม อเท ยบก บตลาดโลก และส นค าเหล าน ไม ได ถ กผล ตข นเพ อทดแทน ส นค านาเข าซ งม ค ณภาพด กว าสาหร บผ บร โภคในประเทศ ( 3) ข อจาก ดของร ฐบาลในการนาเข าหร อส งออก ไม ว าจะเป นโควตานาเข าหร อส งออก หร อ การจ ดเก บภาษ ส นค านาเข าในระด บส ง นโยบายจานวนมากท เก ยวพ นก บอ ตสาหกรรมท ผล ตเพ อทดแทน การนาเข า จะม ผลกระทบต อการว เคราะห โครงการในประเทศซ งลงท นในภาคอ ตสาหกรรมท ผล ตส นค าท ไม ม การซ อขายในตลาดโลก อย างไรก ตาม แนวโน มการควบค มด านการค าในประเทศต างๆ ได ผ อนคลาย ลง และร ฐบาลเป ดโอกาสให ส นค าท อาจซ อขายก นได กลายเป นส นค าท ซ อขายก นได ในตลาดโลก รวมท ง นโยบายเป ดการค าเสร (FTA) ซ งละเว นภาษ นาเข า เม อกล มส นค าด งกล าวไม ม การซ อขายก นในตลาดโลก การต ราคาจ งไม อาศ ยราคา ณ ท าเร อ เพราะไม ม ราคาผ านแดนเป นฐานเร มแรกในการคานวณ ด งน น ก อนท จะคานวณหาผลประโยชน ทาง เศรษฐก จของโครงการจะต องม การปร บราคาตลาดเป นราคาท แท จร งทางเศรษฐก จโดยอาศ ยหล กการของ ทฤษฎ เศรษฐศาสตร การต ค าของกล มส นค าเหล าน เป นการต จากค าเส ยโอกาส ซ งก ค อ prices) 2 ราคาตลาดและราคาเงา (Market Price and Shadow Price) ราคาเงา (shadow ราคาตลาด เป นราคาหร ออ ตราแลกเปล ยนท ถ กกาหนดข นโดยกลไกตลาดอย างเป ดเผย เป นไปตาม อ ปสงค และอ ปทานตลาด ราคาเงา เป นราคาหร ออ ตราแลกเปล ยนของส นค าและบร การ หร อป จจ ยการผล ตท ถ กคานวณข น เพ อให สะท อนถ งค าเส ยโอกาสท แท จร งของส นค าและบร การ หร อป จจ ยการผล ตในโครงการ โดยถ อว า ราคาตลาดของส งด งกล าวถ กบ ดเบ อนจากค าท แท จร ง หร อไม ปรากฏราคาของส งด งกล าวในตลาด ต วอย างการใช ค าแปรราคาเงา ในระบบเศรษฐก จหน งๆ ส นค าท ม การซ อขายก นระหว างประเทศจะม ราคา ณ ท าเร อสาหร บส นค า นาเข า ราคา ณ ท าเร อจะเท าก บจานวนเง นตราต างประเทศท จาเป นต องจ ายไปเพ อให ได มาซ งส นค า ณ 7

8 ท าเร อ อ กน ยหน ง ค อ ราคา c.i.f. สาหร บส นค าส งออก ราคา ณ ท าเร อจะเท าก บจานวนเง นตราต างประเทศท ได ร บ ณ ท าเร อ หร อราคา f.o.b. อย างไรก ตาม ณ ท ต งโครงการต องใช ราคาเงา และจาเป นต องคานวณราคา เท ยบเท าก น ณ ท าเร อ ซ งได รวมการปร บปร งรายการเก ยวก บการจ ดการ การขนส งและรายจ ายร ปเง นโอน ระหว างท ต งโครงการและท าเร อ สาหร บส นค าท ไม ม การซ อขายก นในตลาดโลกท นามาใช เป นป จจ ยการผล ตของโครงการ จาเป นต องนามาจาแนกประเภทรายการต นท นการผล ตออกมาเพ อจะได ประย กต ใช หล กค าเส ยโอกาส ทางการค าทางอ อม ท งน เพราะถ งแม ว ารายการต างๆ เหล าน นจะไม ม ราคาตลาดโลกก ตาม รายการป จจ ยการ ผล ตส วนใหญ ก สามารถถ กประเม นได ณ ราคาตลาดโลก หล กค าเส ยโอกาสสามารถนามาประย กต ใช ได โดยตรงก บแรงงานและท ด น แม กระท งอ ตราส วนลดค าต างๆ ท ประเม นได อย างเหมาะสมก สามารถนามา ประย กต ใช ก บโครงการอ นๆได สาหร บป จจ ยการผล ตและผลผล ตแต ละประเภทน น ค าแปรราคาเงา (Conversion factor: CF) สามารถถ กคานวณข นได โดยค า CF เป นอ ตราส วนระหว างราคาเงาและราคาตลาดสาหร บรายการน นๆของ โครงการ CF= ราคาเงา ราคาตลาด ค า CF น สามารถนามาใช ประเม นค าทร พยากรจากราคาตลาดให เป นราคาเงา ด งน น ม ลค าของราคาเงา = CF ม ลค าของราคาตลาด ตารางท 6.1 แสดงการใช CF ปร บค ารายการต างๆ ของโครงการ จากราคาตลาดเป นราคาเงา สาหร บกระแสทร พยากรอย างง าย ส วนแรกของตารางแสดงงบทร พยากร ณ ราคาตลาด ซ งจะถ กปร บค าด วย CF จนได ส วนส ดท ายค องบทร พยากร ณ ราคาเงา แต ละรายการท ปรากฏในงบทร พยากรจะถ กห กลดเป น ม ลค าป จจ บ น กระแสทร พยากร ณ ราคาตลาด ถ กห กลดค าโดยใช อ ตราส วนลด ซ งแสดงค าเส ยโอกาสของ การใช เง นลงท น ณ ราคาตลาด (สาหร บกระแสทร พยากร ณ ราคาเงาน น อ ตราส วนลดควรแสดงถ งค าเส ย โอกาสของการใช เง นลงท น ณ ราคาเงา) ม ลค าป จจ บ นส ทธ ท แตกต างก นท งสองเก ดข นเน องจากการใช CF และอ ตราส วนลดแตกต างก น 8

9 ตารางท 1 แสดงการประย กต ใช ค า CF ป ราคาตลาด ราคาเงา CF ต นท น การลงท นส ง ปล กสร าง 1, เคร องจ กร 1, เง นท น หม นเว ยน ว ตถ ด บ ค าไฟ ค าขนส ง แรงงานม ท กษะ แรงงานไร ท กษะ รายร บ 1, ,350 1,800 1, , ,404.0 กระแส ทร พยากร 2, ,100 1, ส ทธ อ ตราส วนลด ม ลค าป จจ บ น ส ทธ :NPV สร ปได ว า ประเด นท น กเศรษฐศาสตร ให ความสนใจน นอย ท ราคาตลาดเป นราคาท เหมาะสม หร อไม ในการนามาใช ต ค าผลผล ตและป จจ ยการผล ตของโครงการ ซ งถ าระบบตลาดเป นตลาดแข งข น สมบ รณ ราคาตลาดก จะสะท อนถ งอ ปสงค และอ ปทานของส นค าหร อป จจ ยน นอย างแท จร ง อ กน ยค อ สะท อนถ งค ณค าของส งคมท แท จร ง น นค อ ราคาต อหน วยของส นค าหร อป จจ ยการผล ตเท าก บต นท นหน วย ส ดท าย : P = MC แต ในโลกแห งความเป นจร ง ระบบตลาดม ความไม สมบ รณ เช น ม การผ กขาด การ แทรกแซงของร ฐบาลในระด บราคาส นค าหร อป จจ ย ผลกระทบภายนอก เป นต น 9

10 ภาวะผ กขาดในตลาด เม อม การผ กขาดเก ดข นในตลาดส นค าหร อป จจ ยการผล ต ราคาขายต อหน วยของส นค าหร อป จจ ย การผล ตจะเป นราคาท ส งกว าต นท นหน วยส ดท าย (P > MC) ราคาตลาดไม สามารถนามาว ดค าท แท จร งของ ส นค าน น การว เคราะห จะใช ราคาตลาดหร อต นท นหน วยส ดท ายย อมข นก บว า การผล ตส นค าหร อป จจ ยการ ผล ตน นเป นการผล ตในจานวนเท าเด มหร อเพ มข นจากเด ม เพ อสนองอ ปสงค ของโครงการท กาล งพ จารณา ก. กรณ ผล ตเพ มข นเท าก บอ ปสงค ของโครงการ เราจะใช ต นท นเพ มเป นต วประเม นต นท นท แท จร งของส นค าจานวนท ผล ตเพ มข น ข. กรณ ไม ผล ตเพ มข น และโครงการต องแย งซ อป จจ ยการผล ตจานวนด งกล าวจากผ ซ อรายอ น เราจะใช ราคาตลาดประเม นต นท นท แท จร งของป จจ ย ซ งราคาตลาดจะสะท อนถ งม ลค าส งส ดของป จจ ย จานวนด งกล าวท ส ญเส ยไป อ นเน องมาจากการนาป จจ ยการผล ตมาใช ในโครงการ ค. กรณ ปร มาณส นค าท ต องการเก ดจากการเพ มส งข นของปร มาณการผล ตส วนหน ง โดยส วน เหล อได จากปร มาณการผล ตเด ม เราจะใช ค าเฉล ยถ วงน าหน กของราคาตลาดและ ต นท นหน วยส ดท าย ประเม นต นท นท แท จร ง ผลกระทบภายนอก ผลกระทบภายนอก ค อ ผลจากกระบวนการผล ตท ส งผลกระทบต อบ คคลท สามท งผลกระทบ ทางบวก (positive externality) และผลกระทบทางลบ ( negative externality) ในระบบตลาดแข งข นสมบ รณ กระบวนการผล ตท ส งผลกระทบภายนอกเช งลบจะนาไปส การจ ดสรรทร พยากรอย างไร ประส ทธ ภาพ อ น แสดงถ งความล มเหลวในระบบตลาด (market failure) น นค อ ราคาส นค าท ขายต ากว าท ควรจะเป น และ ปร มาณการผล ตอย ในระด บส งกว าท ควรเม อพ จารณาต นท นท งหมดในการผล ต (social cost) ไปด วย อย างไรก ตาม การว เคราะห โครงการจะนาความไม สมบ รณ ของตลาดมาพ จารณาหร อไม ย อม ข นก บว า สภาพด งกล าวปรากฏช ดเจนเพ ยงใด ในประเทศท กาล งพ ฒนาจะม ความไม สมบ รณ ของตลาด ช ดเจน เน องจากร ฐบาลม นโยบายแทรกแซงระบบตลาดทาให กลไกราคาไม สามารถทางานได ทาให ยากต อ การว เคราะห ความบ ดเบ อนของตลาด รวมท งการคานวณหาม ลค าท แท จร งของป จจ ยการผล ตหร อส นค าและ บร การของโครงการ และอ กประเด นท ควรคาน งค อ ค าใช จ ายท ต องเส ยไปในการศ กษาว เคราะห และ คานวณหาม ลค าท แท จร งด งกล าว กรณ ท ผ ว เคราะห ทราบแน ช ดถ งความบ ดเบ อนในระบบตลาด โดยหล กการแล ว ผ ว เคราะห จะต อง ปร บราคาตลาดของป จจ ยหร อส นค าและบร การให สะท อนถ งม ลค าท แท จร งหร อค าเส ยโอกาสให มากท ส ด 10

11 น นค อ คานวณหาราคาเงาของป จจ ยหร อส นค าและบร การน นๆ เท าท จะทาได ซ งถ อว าสาค ญมากสาหร บ การว เคราะห โครงการในประเทศกาล งพ ฒนา เน องจากความไม สมบ รณ ของระบบตลาดเก ดข นแทบท กส วน ในระบบเศรษฐก จ จ งม การนาเสนอแนวค ดในการคานวณหาราคาเงาท เป นระบบสาหร บป จจ ยการผล ต รวมท งส นค าและบร การท กประเภท โดยธนาคารโลกได ให เหต ผลสาค ญประการหน ง ค อ ราคาตลาดของ ป จจ ยและผลผล ตในประเทศกาล งพ ฒนาถ กบ ดเบ อนจากค าท แท จร งอย างมาก สาเหต อาจเก ดจากการส งข น อย างรวดเร วของอ ตราเง นเฟ อ การแทรกแซงของร ฐบาล ม ลค าท ส งเก นจร งของเง นตราภายในประเทศ และ ด วยเง อนไขความไม สมบ รณ ของตลาด ซ งรวมถ งภาวการณ ทางานต ากว าระด บเป นจานวนมาก และการ เคล อนย ายแรงงานในอ ตราต า อ นเป นเหต การณ ปกต สาหร บประเทศกาล งพ ฒนาโดยท วไป 3 ราคาเงาและหน วยมาตรฐาน ค าแปรราคาเงาต งอย บนพ นฐานของการเปร ยบเท ยบค าเส ยโอกาสของรายการท ปรากฏใน โครงการก บราคาตลาดของรายการน น ว ตถ ประสงค ท แฝงอย ในการว เคราะห โครงการเม อรายการต างๆของ โครงการถ กประเม นค า ณ ค าเส ยโอกาสก ค อ เพ อให ผลประโยชน ของทร พยากรส ทธ ม ค าส งส ดสาหร บ ระบบเศรษฐก จหน ง ถ าทร พยากรท ถ นามาใช ในโครงการสามารถก อให เก ดอ ตราผลตอบแทนอย างมากใน ทางเล อกอ นๆอ ตราผลตอบแทนน ก จะสะท อนถ งค าเส ยโอกาสของทร พยากร และโครงการท เรากาล ง ว เคราะห อย น ต องม อ นต องย ต ไป ท งน เพราะการนาทร พยากรไปใช ในทางเล อกอ นจะทาให ผลประโยชน ของทร พยากรส ทธ โดยรวมส งข น หล กการข นแรกในการคานวณราคาเงาก ค อ จาเป นต องม หน วยหร อค ามาตรฐาน เพ อเป นต วเช อม สาหร บการแสดงความส มพ นธ โดยเปร ยบเท ยบระหว างม ลค าท แท จร งก บม ลค าตามราคาตลาดของป จจ ยการ ผล ตหร อส นค าและบร การน นๆ ม ลค าท แท จร งด งกล าวต องอย ในร ปหน วยมาตรฐาน มาตรฐาน หน วยมาตรฐาน สามารถแสดงราคาเงาได สองว ธ ว ธ แรก ราคาเงาแสดงในหน วยเง นตราต างประเทศโดยตรง น นค อ ใช ราคาตลาดโลกเป นหน วย ว ธ ท สอง ราคาเงาแสดงในหน วยของราคาตลาดภายในประเทศ น นค อ ใช ราคาภายในประเทศเป น 11

12 เพ ออธ บายความแตกต างระหว างหน วยมาตรฐาน จะสมมต ว า ม ผลผล ตอย สองชน ด ซ งผลผล ตท ง สองได ร บผลกระทบจากอ ตราแลกเปล ยนเง นตราต างประเทศเช นเด ยวก น ม ลค าผลผล ตส งออกชน ดหน ง เท าก บ 100 ณ ราคาท าเร อ (f.o.b) และม ลค าผลผล ตท ทดแทนการนาเข าช ดหน งเท าก บ 100 ณ ราคาท าเร อ (c.i.f) ท ซ งราคาเงาของส นค าถ กกาหนดโดยราคา ณ ท าเร อของส นค าแต ละชน ด ผลผล ตท งสองชน ดจะม ม ลค าในระบบเศรษฐก จเหม อนก น ถ าอ ตราแลกเปล ยนทางการระหว างปอนด และช ลล ง(เง นตราในประเทศ ค อช ลล ง) ค อ Sh. 15 = 1 ราคาของผลผล ตส งออกหร อผลผล ตทดแทนการนาเข าในร ปของเง นตรา ภายในประเทศก ค อ Sh. 1,500 อย างไรก ตาม สมมต ข อม ลเพ มเต มว า ราคาของผลผล ตทดแทนการนาเข า เพ มข นได จากการเก บภาษ ศ ลกากรนาเข าสาหร บผลผล ตท เข ามาแข งข นเท าก บ 40% กล าวได ว า ผลผล ต ทดแทนการนาเข าขายในตลาดภายในประเทศ ณ ราคา Sh. 1,500 บวกด วย 40% หร อเท าก บ Sh. 2,100 ราคา ตลาดภายในประเทศของผลผล ตทดแทนการนาเข าจะม ราคาส งกว า ถ งแม ว าม ลค าทางเศรษฐก จ ณ ราคา ตลาดโลกจะเท าก บราคาผลผล ตส งออกก ตาม ราคาตลาดภายในประเทศสาหร บผลผล ตท งสองชน ด สามารถถ กปร บเพ อสะท อนข อเท จจร งท ว า ผลผล ตท งสองม ม ลค าเหม อนก นในแง ค ดของส วนรวมได ซ งการปร บสามารถเก ดข นได 2 ทาง 1) ถ าหน วยมาตรฐานของราคาตลาดโลกเป นท ยอมร บ ราคาตลาดภายในประเทศของผลผล ต ทดแทนการนาเข าจาเป นต องถ กปร บค าลดลงเป นราคาตลาดโลกของผลผล ตชน ดน โดยใช อ ตราส วน 1,500/ Sh. 2,100 (หร อ โดยประมาณ) 2) ถ าหน วยมาตรฐานของราคาภายในประเทศเป นท ยอมร บ ราคาผ านแดนของผลผล ตส งออก จาเป นต องถ กปร บให ส งข นด วยแฟกเตอร 1.4 เพ อท จะแปลงราคา ณ ท าเร อ ม ลค า Sh. 1,500 เป นราคา ภายในประเทศท เท ยบเท าก น ณ ม ลค า Sh. 2,100 โดยท วไป เราสามารถขยายความเข าใจให ช ดเจนมากย งข น โดยการพ จารณาป จจ ยการผล ตท นามาใช ผล ต ผลผล ตท งสอง สมมต ว าป จจ ยนาเข าชน ดหน งม ราคา 50 ณ ราคาท าเร อ และป จจ ยท ผล ตข นภายในประเทศ ชน ดหน งไม สามารถหาซ อได ในตลาดโลก ม ราคา Sh. 600 ถ าป จจ ยการผล ตท งสองชน ดข นอย ก บความ แตกต างโดยเฉล ยระหว างราคา ณ ท าเร อและราคาตลาดภายในประเทศ ก จะทาให ป จจ ยนาเข าม ม ลค าเท าก บ 50 Sh. 15 = Sh. 750 ในหน วยมาตรฐานราคาตลาดโลก และ 50 Sh = Sh. 1,050 ในหน วย มาตรฐานของราคาภายในประเทศ ป จจ ยการผล ตภายในประเทศจะม ม ลค าเท าก บ Sh = Sh ในหน วยมาตรฐานของราคาตลาดโลก และ Sh. 600 ในหน วยมาตรฐานของราคาภายในประเทศ ม ลค าเหล าน ปรากฏด งตารางท 6.2 Sh. 12

13 ตารางท 2 หน วยมาตรฐานท ใช ในการประเม นราคาเงา ราคาตลาด ม ลค าผลผล ตส งออกท ใช หน วย มาตรฐานของราคาตลาดโลก ม ลค าผลผล ตทดแทนการนาเข าท ใช หน วยมาตรฐานของราคา ภายในประเทศ รายร บ Sh. 15 = Sh. 1,500 ป จจ ยนาเข า Sh. 15 = Sh. 750 ป จจ ยภายในประเทศ Sh. 600 Sh = Sh รายร บส ทธ Sh แหล งท มา : Curry and Weiss, op.cit., p. 85. Sh. 1, = Sh. 2,100 Sh = Sh. 1,050 Sh. 600 Sh. 450 จากตารางท 6.2 รายร บส ทธ ในหน วยมาตรฐานของราคาตลาดโลก ค อ Sh และ Sh. 450 ใน หน วยมาตรฐานของราคาภายในประเทศ อย างไรก ตาม เน องจากในการคานวณหาราคาเงาน นต องอาศ ยข อม ลจานวนมาก ประกอบก บการ พยากรณ ข อม ลบางต วกระทาได ยาก ในทางปฏ บ ต ผลล พธ ของการคานวณราคาเงาจ งม ค าไม ถ กต องแน นอน ในแต ละโครงการ ด งน น ตามหล กการทางทฤษฎ แล ว เพ อให เก ดความถ กต องและใกล เค ยงก บข อม ลท แท จร งของป จจ ยการผล ตถ กบ ดเบ อนไปจากค าท แท จร งอย างมากเท าน น โดยเฉพาะอย างย งอ ตราแลกเปล ยน เง นตราต างประเทศ ค าจ างแรงงาน ภาษ และดอกเบ ย อน ง หน วยมาตรฐานท แท จร งในการคานวณราคาเงาจะอย ในเทอมของม ลค าป จจ บ น ซ งการ ประเม นค าท แท จร งค อนข างย งยากซ บซ อน จ งจาเป นต องจ ดกล มส นค าออกเป นสองกล ม ได แก กล มส นค า ท ม การซ อขายระหว างประเทศ และกล มส นค าท ไม ม การซ อขายระหว างประเทศด งกล าว 4 การต ดส นใจก บทางเล อกของหน วยราคา ขณะท ทร พยากรของโครงการหน งถ กนามาใช ท งตามราคาตลาดและราคา ในทางทฤษฎ แล ว ท ง สองกรณ จะม ค าอ ตราส วนลดท แตกต างก น จาทาให ค า IRR ต างก น แสดงให เห นในร ปท 1 ซ งเส น NPV ของราคาตลาดและราคาเงาต ดแกนอ ตราส วนลด ณ จ ดท แตกต างก น และค าอ ตราส วนลดท เหมาะสมแก การ ต ดส นใจ บอกให ทราบถ งม ลค าท แตกต างก นของ NPV ในทางทฤษฎ แล วม ความเป นไปได ถ ง 4 Case ท จะ เก ดข นด งแสดงในตารางท

14 ตารางท 6.3 แสดงส วนผสมของการต ดส นใจ ณ ราคาตลาดและราคาเงา Case NPV ณ ราคาตลาด NPV ณ ราคาเงา การต ดส นใจ 1 บวก บวก ยอมร บ 2 บวก ลบ? 3 ลบ บวก? 4 ลบ ลบ ปฏ เสธ Net Present Value S M r S M ร ปท 1 แสดงการต ดส นใจท ข ดแย งก น; การคานวณราคาตลาดและราคาเงา (Case 3) ข อส งเกต : M M: ม ลค าป จจ บ นส ทธ ณ ราคาตลาด S S : ม ลค าป จจ บ นส ทธ ณ ราคาเงา D M D S : อ ตราส วนลด ณ ราคาตลาด : อ ตราส วนลด ณ ราคาเงา จะเห นได ว า Case ท 1 และ 4 การต ดส นใจเล อกโครงการไม ม ความคล มเคร อ โดยหน วยมาตรฐาน ของราคาท งสองให NPV เป นบวก โครงการจ งเป นท ยอมร บ หร อท งสองให ค า NPV เป นลบ โครงการจ งถ ก ปฏ เสธ 14

15 ส วน Case ท 2 สอดคล องก บโครงการต างๆท ผล ตเพ อทดแทนการนาเข า โครงการเป นท ยอมร บ ได ณ ราคาตลาด ถ าผลผล ตได ร บการค มครองโดยใช นโยบายการค าด านโควตาหร อภาษ หร อได ร บการ อ ดหน นด านการเง น หร อภาระการจ ายภาษ ลดลงอ นเน องจากได ร บส มปทาน และโครงการจะไม เป นท ยอมร บจากท ศนะโดยส วนรวมถ าราคาตลาดโลกของผลผล ตน อยกว าราคาตลาด การคานวณราคาเงาจะ บอกให ทราบว าควรเล กล มโครงการซ งสามารถทากาไรแก ผ เป นเจ าของ ซ งยากท จะทาให ผ บร หารประเทศ ผ ให ก ย ม และน กลงท นเช อว าควรเล กล มโครงการท ทากาไรเช นน Caseท 3 พ จารณาได จากโครงการผล ตพ ชผลส งออก โครงการหน งเป นท ยอมร บได ในขณะท ผล การคานวณ ณ ราคาตลาด ย นย นว าโครงการน ไม สามารถทากาไร ซ งเป นเร องท ไม ง ายในการต องมา ส งเสร มให ดาเน นโครงการหน งซ งไม สามารถทากาไรได แต พอม ทางท จะให เหต ผลว า เราต องการดาเน น โครงการเพราะเหต ใด ยกต วอย างเช น การเปล ยนแปลงต นท นของป จจ ยการผล ตและการเง น หร อการ เพ มข นในรายร บของผ ผล ตโดยตรงอ นเก ดจากการเพ มข นของราคา ณ ไร นา ทาให แน ใจว า ผลประโยชน ท ตกอย ก บชาวนาผ ผล ตน นเพ ยงพอท จะดาเน นโครงการต อไปได ถ งแม ว า เกณฑ การต ดส นใจของโครงการย งม ความคล มเคร ออย ก ตาม ก ต องแน ใจว าผลตอบแทน ท ตกก บผ ผล ตสามารถทาให ระบบเศรษฐก จโดยส วนรวมได ร บประโยชน ท งหมดด วย 5 การว เคราะห ทางเศรษฐก จ: ระบบราคาตลาดโลก ( World Price System or L-M and S-T Approach) เป นการว เคราะห โครงการท เอาว ตถ ประสงค ของร ฐบาลมาเป นหล กในการกาหนดค าเส ยโอกาส ซ งม ว ตถ ประสงค หล ก 3 ประการ 1) การใช ประโยชน ของทร พยากรท ม อย ในระบบเศรษฐก จอย างม ประส ทธ ภาพ 2) การเจร ญเต บโตของทร พยากรเม อเวลาผ านไป 3) ความเท าเท ยมก นในการกระจายการบร โภคระหว างชนช นส งคมท ม ความแตกต างก น และ กล มช นรายได ในทางปฏ บ ต จะเน นว ตถ ประสงค แรก ค าเส ยโอกาสถ กกาหนดในร ปของผลประโยชน ท ส ญเส ยไป จากนาทร พยากรมาใช ในโครงการมากกว าท จะนาไปใช ในทางเล อกอ น 15

16 ว ธ การประเม นโครงการหน งโดยใช หน วยมาตรฐานของราคาตลาดโลก ซ งเราเร ยกว า ระบบราคา ตลาดโลก โดยจะเน นโครงการท ทาการผล ตส นค าท ม การซ อขายได ในตลาดโลกและผลประโยชน ส วน ใหญ อย ในร ปของเง นตราต างประเทศ การว เคราะห ทางเศรษฐก จจะแสดงว าโครงการน นม โอกาสยอมร บได หร อไม ได โดยใช หล กเกณฑ การประเม นความเหมาะสมในการลงท น และโครงการม ประส ทธ ภาพมากพอหร อไม ท จะได มาซ งเง นตรา ต างประเทศ Goods) 5.1 ส นค าท ม กาซ อขายก นได และไม ม การซ อขายก นในตลาดโลก (Traded and Non-Traded ส นค าท ม การซ อขายก นได ในตลาดโลกเป นส นค าท ถ กผล ตหร อถ กนามาให ในโครงการ จะม ผลกระทบต อด ลการชาระเง นของประเทศ ในทางตรงก นข าม ส นค าท ไม ม การซ อขายในตลาดโลก จะไม ม รายการในการค าระหว างประเทศ ส นค าเหล าน ท โครงการผล ตข นหร อนาเข ามาใช จะส งผลกระทบต อการ หามาได ซ งอ ปทานในระบบเศรษฐก จเท าน น กรณ โครงการเอกชนน นจะพ จารณาตรงไปตรงมาในแง ท ว า ผลผล ตท ถ กส งออกหร อป จจ ยการ ผล ตท นาเข ามาจะได ร บผลกระทบอย างแน นอน อย างไรก ตาม เป าหมายก ค อจะทาการประเม นว า ส นค าจะ ย งคงม การซ อขายก นตลอดอาย ของโครงการหร อไม ด งน น จ งม ความจาเป นท จะต องประเม นเง อนไขทาง การตลาด และนโยบายการค าในอนาคต และย ดถ อประเภทของส นค าท พ จารณาตลอดอาย ของโครงการ บทบาทของนโยบายการค าของภาคร ฐบาลในการกาหนดประเภทของส นค าเป นส งสาค ญอย าง มาก และนาไปส ความแตกต างระหว างส นค าท ซ อขายก นในตลาดโลก (Traded goods) และ ส นค าท อาจซ อ ขายก นได ในตลาดโลก (Tradable goods) โดยส นค าท อาจซ อขายก นได ในตลาดโลกน นหมายถ งส นค า ส งออกและนาเข าท ท ปราศจากข อจาก ดด านการค าของภาคร ฐบาล เป นท แจ งช ดแล วว าการม การค าเป ดกว าง ระหว างประเทศจะทาให ม ส นค าจานวนมากถ กจ ดลาด บช นเป นส นค าท ซ อขายก นในตลาดโลก ประเทศ กาล งพ ฒนาก จะเน นการค าขายส นค าเกษตรกรรมและอ ตสาหกรรม 5.2 การต ราคาส นค าและบร การท ม การซ อขายในตลาดโลก (Valuation of Traded Goods and Services) ราคาน จ งเป นค าเส ยโอกาสของการใช และการผล ตส นค าและบร การท ซ อขายในตลาดโลก สาหร บ ประเทศกาล งพ ฒนา ราคาตลาดโลกในระยะยาวของส นค าส งออกอาจจะลดต าลงได และอาจม การ 16

17 เคล อนไหวข นลงในระยะส น โดยม สาเหต จากเก งกาไรและการท มตลาด ด งน น น กว เคราะห ต องหาร บรรท ดฐานในการปร บราคาท เหมาะสมในการประเม นต นท นการผล ตภายในประเทศของส นค าและบร การ ท ม การซ อขายก นในตลาดโลก สาหร บส นค าท โครงการได ม การส งออกและนาเข ามาจร ง การประเม นค าหร อการกาหนดราคา ผลผล ตและ ป จจ ยจะกระทาโดยต วแทนด านการตลาดและซ พพลายเออร ของต างประเทศ อย างไรก ตาม ถ า ผลผล ตท ผล ตข นเพ อทดแทนการนาเข า และป จจ ยการผล ตเป นส นค าท ส งออกไปขาย การประเม นราคา ตลาดโลกท เหมาะสมจะกระทาได ยาก ด งน น เม อน กว เคราะห ต องประสบป ญหาเก ยวก บราคาตลาดโลกท ถ กกาหนดเป นช วงราคาสาหร บส นค าหน ง ว ธ การหน งท พ งกระทาก ค อกาหนดให ระด บราคานาเข าต าท ส ด และระด บราคาส งออกส งส ด อ กว ธ การหน งท เหมาะสมในเช งปฏ บ ต และง ายกว าก ค อ ใช ค าเฉล ยของราคาท หาได ตามธรรมดาในการว เคราะห ม กจะกาหนดข อสมมต ท ว า อ ปสงค หร ออ ปทานของโครงการป จเจก ชนจะไม ม ผลกระทบต อราคาตลาดโลกท ระบบเศรษฐก จเผช ญอย เว นแต จะเป นโครงการขนาดใหญ ท ส งออกส นค าข นปฐมเป นผ ผล ตรายใหญ ของโลก และโครงการน นเป นโครงการขนาดใหญ ท ช วยเพ มกาล ง การผล ตในระบบเศรษฐก จ ด งน น เม อใดก ตามท ราคาตลาดโลกเปล ยนแปลงไปอ นส บเน องจากการม โครงการ แนวค ดหน วยส ดท าย (Marginal) จะเป นแนวค ดท สมเหต สมผลในการนามาอธ บาย ย งไปกว า น น การปร บราคาตลาดโลกย งคงจาเป นในกรณ ท ราคาป จจ บ นถ กพ จารณาให ใช เพ ยงช วคราว ไม ว าจะด วย สาเหต ของการซ อแบบเก งกาไรหร อการด มพ ราคาก ตาม 5.3 ราคาเสมอภาค ณ ท าเร อ (Border Parity Pricing: BPP) โดยปกต แล ว ราคาตลาดโลกจะถ กต ค าเป นราคา ณ ท าเร อ เพ อสะท อนถ งม ลค าของส นค าท ซ อขาย ก น ณ ชายแดนหร อท าเร อท ผ านเข าประเทศท ม โครงการ แต ม ลค าท ปรากฏในงบการเง นของโครงการจะ เป นราคาท โครงการได จ ายไปเพ อให ได มาซ งป จจ ยการผล ต ด งน น การว เคราะห โครงการจะต องปร บราคา ตลาดให เป นราคาเงา ตามหล กเศรษฐศาสตร การนาการผล ตและซ อขายส นค าท นามาใช ในการว เคราะห โครงการจะม ผลกระทบสองประการ ประการแรก อย ในร ปอ ตราแลกเปล ยนเง นตราต างประเทศโดยตรงท ถ กกาหนดโดย ราคา ณ ท าเร อของส นค า และอ กประการหน ง อย ในเทอมของทร พยากรท ต องนารายการค าขนส งและการ กระจายทร พยากรหร อส นค าไปในระหว างท ต งของโครงการก บท าเร อเข ามาพ จารณา ด งน นการทาการ ประเม นม ลค าทางเศรษฐก จของส นค าท ซ อขายก นตามระบบราคาในตลาดโลก จ งจาเป นต องใช ค าของอ ตรา 17

18 แลกเปล ยนเง นตราต างประเทศ ณ ท าเร อ บวกก บม ลค าตามราคาตลาดโลกของก จกรรมต างๆ ด านการขนส ง และการกระจายส นค าท ไม ถ กซ อขายในตลาดโลกต อ 1 หน วยของผล ต ต วอย างเช น โครงการท ผล ตผลผล ตเพ อการส งออก ราคาเสมอภาค ณ ท าเร อ ก ค อ ราคา f.o.b. ลบ ด วยม ลค าของรายการค าขนส งและการกระจายส นค า ซ งรายการค าใช จ ายท งสองรายการน ต องห กออกไป เพ อหาม ลค าท แท จร งของทร พยากรก อนท ส นค าจะถ กส งออก ในทานองเด ยวก น โครงการท น าเข าป จจ ยการ ผล ต ราคาเสมอภาค ณ ท าเร อ ค อ ราคา c.i.f. บวกด วยรายการค าใช ของค าขนส งและการกระจายส นค า การว เคราะห จะซ บซ อนข นในกรณ ของโครงการท ทาการผล ตส นค าเพ อทดแทนการนาเข าและใช ส นค าท ผล ตในประเทศซ งสามารถนาเข าหร อส งออกได ด งน น เพ อให สมเหต สมผล เราจ งต องหา ค าใช จ าย หร อต นท นส ทธ ของการขนส งและการกระจายส นค า ซ งเป นความแตกต างระหว างค าใช จ ายท เก ดข นจร ง ก บ ค าใช จ ายท เก ดข นถ าส นค าท กาล งพ จารณาได ม การนาเข ามาหร อส งออกไป ยกต วอย างเช น โครงการท ทาการ ผล ตเพ อทดแทนการน าเข า การผล ตภายในประเทศเพ อทดแทนการนาเข าจะถ กกาหนดตามราคา ณ ท าเร อ ถ าค าใช จ ายในการขนส งและการกระจายส นค าต อหน วยจากโครงการไปย งแหล งบร โภค น อยกว าค าใช จ าย ในการขนส งและการกระจายส นค าไปในระหว างท าเร อก บแหล งบร โภค ค าใช จ ายท ประหย ดได ของ ทร พยากรต อหน วยของการผลผล ตด งกล าว ค อ ผลประโยชน ท เพ มข นตามราคา c.f.i. เพ อให ได ราคาเสมอ ภาค ณ ท าเร อ ด งน น ราคาเสมอภาค ณ ท าเร อ เท าก บ c.f.i. ลบด วย ค าใช จ ายท ประหย ดได ของทร พยากรต อ หน วยของการผลผล ต ส วน โครงการท ใช ป จจ ยการผล ตสามารถทาการส งออกได ถ าค าใช จ ายในการขนส งและการ กระจายส นค าจากแหล งผล ตไปย งโครงการมากกว าค าใช จ ายในการขนส งและการกระจายส นค าจากแหล ง ผล ตไปย งท าเร อเพ อส งออก ค าใช จ ายส วนท มากกว าจะต องเข าไปรวมในราคา f.o.b. เพ อให ได ราคาเสมอ ภาค ณ ท าเร อ ด งน น ราคาเสมอภาค ณ ท าเร อ เท าก บ f.o.b. บวกด วย ค าใช จ ายส วนเพ มจากขนส งจากแหล ง ผล ตไปย งโครงการ พ จารณาร ปท

19 ร ปท 2 แสดงองค ประกอบของค าขนส งและการกระจายส นค าตามราคาเสมอภาค ณ ท าเร อ โดยท T และ D : ค าขนส งและการกระจายส นค า ตามลาด บ T 1 และ D 1 : ค าขนส งระหว างโครงการก บท าเร อ T 2 และ D 2 : ค าขนส งระหว างโครงการก บแหล งผล ตป จจ ยในประเทศ T 3 และ D 3 T 4 และ D 4 : ค าขนส งระหว างโครงการก บแหล งร บซ อผลผล ตจากโครงการ : ค าขนส งระหว างแหล งร บซ อผลผล ตจากโครงการก บท าเร อ T 5 และ D 5 : ค าขนส งระหว างท าเร อก บแหล งผล ตป จจ ยในประเทศ ส าหร บโครงการท ผล ตเพ อทดแทนการน าเข า ค าใช จ ายท ประหย ดได ของผลผล ต = (T 4 + D 4 ) - (T 3 + D 3 ) ค าใช จ ายท ประหย ดได ของป จจ ยการผล ตท นาเข ามาแต ผล ตได ในประเทศ = (T 1 + D 1 ) - (T 2 + D 2 ) ค าใช จ ายท ประหย ดได ของป จจ ยการผล ตท ส งออกไปแต ผล ตได ในประเทศ = (T 5 + D 5 ) - (T 2 + D 2 ) ค าใช จ ายท เก ดข นของป จจ ยการผล ตท นาเข า = (T 5 + D 5 ) 19

20 ในระบบราคาตลาดโลกตามธรรมดาแล วต องปร บราคาตลาดโลกให เป นราคาภายในประเทศท โครงการต งอย ด วยอ ตราแลกเปล ยนทางการ ด งน นราคาเงาของส นค าท ม การซ อขายในตลาดโลก สามารถคานวณได ด งน SP ( WP OER) ( TCF D CF ) i โดยท CF i i i T i D i SP DP กาหนดให SP i และ โครงการตามลาด บ i DP i : ราคาเงาและราคาตลาดภายในประเทศของส นค าและบร การ i ใน WP i : ราคา c.i.f. หร อ f.o.b ของส นค าและบร การ i ในร ป เง นตราต างประเทศ OER : อ ตราแลกเปล ยนทางการ Ti และ CFT และ ส นค าและบร การ Ti และ D i : ค าขนส งและกระจายส นค าและบร การ i ณ ราคาตลาดภายในประเทศ CF D : ค าแปรราคาเงา (Conversion factor) ของการขนส งและการกระจาย (i) จะ Di อาจม ค าเป นบวกหร อลบก ได ข นก บประเภทของส นค าและบร การท ทาการซ อขายใน โครงการ และจากการท เราคานวณราคาเงาของส นค าท ม การซ อขายในตลาดโลก ด งน นเราต องนาค า CF มา แปลงค าT i และ Di ให เป นค าใช จ าย ณ ราคาตลาดโลก ต วอย างเช นโครงการหน งผล ตส นค าเพ อทดแทนการนาเข าด วยราคา c.i.f. ในหน วยของเง นตราใน ประเทศ 100 ต อหน วย และราคาภายในประเทศ ณ หน าโรงงาน 120 ต อหน วย ค าขนส งและกระจายส นค า จากท าเร อไปย งแหล งท ร บซ อ 15 ต อหน วย ณ ราคาตลาดภายในประเทศและค าขนส งจากโครงการไปแหล ง ร บซ อ 5 ต อหน วย ค าแปรราคาเงาของการขนส งและการกระจายส นค า เท าก บ 0.8 จากโจทย เราสามารถ คานวณได ด งน SP = (15-5) x 0.8 = 108 CF = 108 / 120 = 0.90 โดย 15 5 มาจาก ต นท นท ประหย ดได ในการขนส งและกระจายส นค าโดยส ทธ น นก ค อถ านาเข า ต องเส ยค าส ง 15 แต หากทาการผล ตในประเทศจะเส ยค าส งเพ ยง 5 จ งประหย ดค าขนส งและกระจายส นค า ไปเท าก บ 15 5 หร อเท าก บ 10 น นเอง 20

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น บทท 1 บทน า การใช ประโยชน จากอาคารต าง ๆ จ าเป นต องม การจ ดการ การด และบ าร งร กษา ในการ บร หารจ ดการอาคารท ม ล กษณะเป นอาคารส ง ม ระบบงานท ต องด แลบร หารจ ดการค อนข างมาก ได แก งานระบบว ศวกรรม งานร กษาความปลอดภ

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5.

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. การกาหนดคาบ งค บ 6. ต วอย างคาพ พากษาท น าสนใจ ความหมายของ คด ปกครองทางส

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ไฟฟ าและการใช ประโยชน

ไฟฟ าและการใช ประโยชน ไฟฟ าและการใช ประโยชน ผ ช วยศาสตราจารย ส จ ตต ศร ช ย ว ตถ ประสงค 1. ร จ กประจ ไฟฟ า สมบ ต ของประจ ไฟฟ า 2. ร จ กความส มพ นธ แรงไฟฟ า สนามไฟฟ า ศ กย ไฟฟ า ต วเก บประจ ก บ ประจ ไฟฟ า 3. ไฟฟ ากระแส สมบ ต

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

3. การประมวลผลของการส มมนาพ จารณ กรอบแนวค ดนโยบายและมาตรการในการจ ดท า แผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (พ.ศ.2545-2549) ในภ ม ภาคต างๆ

3. การประมวลผลของการส มมนาพ จารณ กรอบแนวค ดนโยบายและมาตรการในการจ ดท า แผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (พ.ศ.2545-2549) ในภ ม ภาคต างๆ 3. การประมวลผลของการส มมนาพ จารณ กรอบแนวค ดนโยบายและมาตรการในการจ ดท า แผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (พ.ศ.2545-2549) ในภ ม ภาคต างๆ ในการด าเน นการจ ดท าแผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

บทท 4 การจ ดการทร พยากร (Resource)

บทท 4 การจ ดการทร พยากร (Resource) 55 บทท 4 การจ ดการทร พยากร (Resource) ในการดาเน นโครงการให บรรล เป าหมายน น ส วนสาค ญอ กก ค อ ทร พยากร ซ งเป นป จจ ย ท ผล กด นให เก ดความสาเร จ ในการจ ดการทร พยากรในโครงการน นอาจความย งยากในการจ ดการ ทร

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดย ได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://sesa17.tk กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ และประกอบด วยห วข อเมน หล กด งต อไปน งบประมาณ ประกอบด

More information

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล ช อหน วยงาน... ระบ ช อผ ร บผ ดโครงการ... ระบ ช อโครงการ... เล อกการดาเน นโครงการ เป นโครงการใหม เป นโครงการต อเน องหร อขยายผล เล อกประเภทโครงการ โครงการระด บผลผล

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information