รายงานผลการด าเน นงาน ตามแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ต.ค. ๒๕๕๔ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการด าเน นงาน ตามแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ต.ค. ๒๕๕๔ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)"

Transcription

1 รายงานผลการด าเน นงาน ตามแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ต.ค. ๒๕๕๔ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

2 ห น า ๒ ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม ราช ปถ มภ ป งบประมาณ ๒๕๕๕ เป นแผนงานท อย ภายใต กรอบย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ ระยะ) และจากผลการประเม นผลการ ด าเน นงานของแผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระ บรมราช ปถ มภ ป ๒๕๕๕ รายงานผลการด าเน นตามแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อเป นข อม ลส าหร บผ บร หารของคณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลย อลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ ได ร บทราบเก ยวก บความก าวหน าของแผนและป ญหาท เก ดส าหร บ การปร บปร งแผนต อไป และเพ อให การพ ฒนาบ คลากรของคณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราช ภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลตามว ตถ ประสงค ต อไป คณะกรรมการพ ฒนาระบบการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

3 ห น า ๓ สารบ ญ ๑. สร ปจ านวนบ คลากร ๑ ๒. สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการพ ฒนาและปร บปร งหล กส ตร ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๘ ๓. สร ปผลการร บน กศ กษาตามแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๙ ๔. สร ปผลโครงการ/ก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๑๐ ๕. ข อเสนอแนะ ๑๗

4 สร ปผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ บ คลากรของหน วยงานม ความส าค ญต อการผล กด นภารก จต างๆ ของหน วยงานให บรรล ส าเร จ การส งเสร ม พ ฒนาบ คลากรของหน วยงานอย างเหมาะสม จนท าให บ คลากรส วนใหญ พ งพอใจ และม ผลต อการปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท ของตนท ม อย ในองค กร เม อบ คลากรม ความร ความสามารถ ก จะท าให การปฏ บ ต งานของบ คลากรแต ละคนม ประส ทธ ภาพส งส ด และจะท าให ผลส มฤทธ โดยรวมของหน วยงานส งส ดด วย คณะว ทยาการจ ดการ ส งเสร มสน บสน นให คณาจารย พ ฒนาผลงานทางว ชาการ และศ กษา ต อในระด บท ส งข นท งภายในและภายนอกประเทศพร อมท งส งเสร มและสน บสน นการไปศ กษาด งาน ฝ กอบรม เข าร วมประช มส มมนา เพ อให คณาจารย และบ คลากรม การพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง รวมถ งการส งเสร มสน บสน นก จกรรมท สร างขว ญและก าล งใจบ คลากรเป นประจ าอย างต อเน อง โดยการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) เพ อใช เป นแนวทางใน การพ ฒนาการบร หารทร พยากรบ คคล ด าเน นการให ครอบคล มถ งเป าหมาย แนวทางการด าเน น ก จกรรม และก จกรรมเพ อพ ฒนาคณะ รวมท งแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว างว นท ๑ ต ลาคม ๒๕๕๔ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ม รายละเอ ยดด งน ๑. สร ปจ านวนบ คลากร คณะว ทยาการจ ดการ ม บ คลากรท งส นจ านวน ๖๙ คน ประกอบด วย บ คลากรสายว ชาการ จ านวน ๕๐ คน จ าแนกเป นข าราชการพลเร อน ๒๗ คน พน กงานมหาว ทยาล ย ๒๒ คน และบ คลากร สายสน บสน น จ านวน ๑๙ คน จ าแนกเป นข าราชการพลเร อน ๑ คน พน กงานราชการ ๑ คน และ พน กงานมหาว ทยาล ย ๘ คน และล กจ างช วคราว ๙ คน (ข อม ลเม อเด อนพฤษภาคม) ตารางท ๑.๑ ตารางแสดงจ านวนบ คลากรสายว ชาการจ าแนกตามต าแหน ง สถานภาพ ระด บ การศ กษา และเพศ สถานภาพ ระด บการศ กษา เพศ ต าแหน ง จ านวน ข าราชการ พน กงาน ตร โท เอก ชาย หญ ง มหาว ทยาล ย รองศาสตราจารย ๒ ๒ - - ๑ ๑-๒ ผ ช วยศาสตราจารย ๑๙ ๑๙-๑ ๙ ๙ ๙ ๑๐ อาจารย ๓๗ ๖ ๓๑-๓๕ ๒ ๑๑ ๒๖ รวม ๕๘ ๒๗ ๓๑ ๑ ๔๕ ๑๒ ๒๐ ๓๘ หมายเหต *** ลาศ กษาต อ ๓ คน (ข าราชการ ๒ คน พน กงานมหาว ทยาล ย ๑ คน)

5 ตารางท ๑.๒ แสดงจ านวนบ คลากรสายสน บสน นจ าแนกตามต าแหน ง สถานภาพและเพศ ห น า ๒ สถานภาพ เพศ ต าแหน ง จ านวน ข าราชการ พน กงาน พน กงาน ล กจ าง ชาย หญ ง ราชการ มหาว ทยาล ย ช วคราว ห วหน าส าน กงานคณบด ๑ ๑ ๑ เจ าหน าท บร หารงานท วไป ๒ - - ๒-๑ ๑ น กว ชาการพ สด ๑ - - ๑ - - ๑ น กว ชาการศ กษา ๔-๑ ๓ - - ๔ น กว ชาการคอมพ วเตอร ๑ - - ๑ - - ๑ น กว ชาการห องปฏ บ ต การ ๑ - - ๑-๑ - พน กงานข บรถยนต ๒ ๒ ๒ - คนสวน ๑ ๑ ๑ - เจ าหน าท ร กษาความสะอาด ๖ ๖ ๑ ๕ รวม ๑๙ ๑ ๑ ๘ ๙ ๖ ๑๓ ตารางท ๑.๓ รายช อข าราชการพลเร อนในสถาบ นอ ดมศ กษาสายว ชาการ แสดงต าแหน งและค ณว ฒ ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ค ณว ฒ ๑ นายกานต ทองทว - ผ ช วยศาสตราจารย - M.BA. General Business - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป - กศ.บ. เทคโนโลย ทางการทาง ๒ ดร.เจษฎา ความค นเคย - ผ ช วยศาสตราจารย - คณบด คณะว ทยาการจ ดการ - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป ๓ ดร.ฉ นธะ จ นทะเสนา - ผ ช วยศาสตราจารย - กรรมการผ แทนคณาจารย สภามหาว ทยาล ย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาเศรษฐศาสตร ๔ ดร.ดวงตา สราญรมย - รองศาสตราจารย - ผ อ านวยการส าน กมาตรฐานและ จ ดการค ณภาพ - ประธานสาขาว ชาเศรษฐศาสตร ๕ ดร.ธ ร ธน กษ ศ ร โวหาร - ผ ช วยศาสตราจารย - คณบด บ ณฑ ตว ทยาล ย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป ๖ ดร.ภ ญญาพ ชญ นาคภ บาล - ผ ช วยศาสตราจารย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการบร หารธ รก จ ๗ นางประกอบเก ยรต อ มศ ร - ผ ช วยศาสตราจารย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาน เทศศาสตร การศ กษา - Ph.D. Management - บธ.ม. บร หารธ รก จ - ศษ.บ. การบร หารธ รก จ - Ph.D. Economic - ศ.ม. เศรษฐศาสตร เช งปร มาณ - ศ.บ. เศรษฐศาสตร การเง นการ ธนาคาร - Ph.D. Management - ศ.ม. เศรษฐศาสตร - ศ.บ. เศรษฐศาสตร การเง นการ ธนาคาร - D.B.A. International Business - M.P.A Public Administration - ศศ.บ. ร ฐศาสตร - Ph.D. Management - บธ.ม. บร หารธ รก จ - กศ.บ. ช วว ทยา - นศ.ม. ส อสารมวลชน - ศศ.ม. ร ฐศาสตร - ศศ,บ. ประว ต ศาสตร

6 ห น า ๓ ตารางท ๑.๓ รายช อข าราชการพลเร อนในสถาบ นอ ดมศ กษาสายว ชาการ แสดงต าแหน งและค ณว ฒ (ต อ) ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ค ณว ฒ ๘ นายประพ นธ พงษ ช ณพงษ - ผ ช วยศาสตราจารย - รองคณบด ฝ ายบร หาร วางแผนพ ฒนา และประก นค ณภาพ - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการ ท องเท ยว ๙ นายประส ทธ ส ขส ม ตร - ผ ช วยศาสตราจารย - ประธานสาขาว ชาน เทศศาสตร ๑๐ นางมนฤด อาวะโต - กรรมการผ แทนคณาจารย สภามหาว ทยาล ย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการบ ญช ๑๑ นางสาวร ชภร ว ฒนด าเน น - ผ ช วยศาสตราจารย - ห วหน างานศ กษาท วไป - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการบ ญช ๑๒ นางละเอ ยด ขจรภ ย - ผ ช วยศาสตราจารย - รองคณบด ฝ ายว ชาการและว จ ย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาน เทศศาสตร ๑๓ ดร.วรพจน บ ษราค มวด - ผ ช วยศาสตราจารย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป ๑๔ นางสาววร ณ เชาวน ส ข ม - รองศาสตราจารย - ประธานสาขาว ชาบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต - อาจารย ประจ าสาขาว ชาเศรษฐศาสตร ๑๕ นายว กรานต เผ อกมงคล - ผ ช วยศาสตราจารย - ศศ.ม. การจ ดการท องเท ยว - ศศ.บ. อ ตสาหกรรมท องเท ยว (เก ยรต น ยมอ นด บ ๒) - คอ.ม. เทคโนโลย เทคน ค การศ กษา - ค.บ. เทคโนโลย ทางการศ กษา - บธ.ม. การบ ญช การเง น - บธ.บ. การบ ญช - บธ.ม. บร หารธ รก จ - ศศ.บ. การบ ญช - นศ.ม. การประชาส มพ นธ - ค.บ. เทคโนโลย ทางการศ กษา - Ph.D. Management - บธ.ม.การตลาด - บธ.บ.การตลาด - บธ.บ.การจ ดการท วไป - ศ.ม.พ ฒนาการเศรษฐก จ - ศศ.บ.เศรษฐศาสตร - บธ.ม.การเง นการธนาคาร - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - บช.บ.การบ ญช ๑๖ ดร.ว ภาวด ท ป ยะ - ผ ช วยศาสตราจารย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - Ph.D. Management - M.C. Marketing - ศศ.บ.ภาษาอ งกฤษ ๑๗ ดร.ว ร ฬห ร ตน ผลทว โชต - ผ ช วยศาสตราจารย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาน เทศศาสตร - ปร.ด. บร การธ รก จ - นศ.ม. น เทศศาสตร - นศ.บ. น เทศศาสตร ๑๘ นางศร สรรค ศร พยาต - ผ ช วยศาสตราจารย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการบ ญช - ค.บ. บรรณาร กษศาสตร - บธ.บ. การจ ดการท วไป ๑๙ นายศ กด ชาย นาคนก (ลาศ กษาต อปร ญญาเอก) - อาจารย ประจ าสาขาว ชาเศรษฐศาสตร - ศ.ม. เศรษฐศาสตร - บธ.บ. การเง นการธนาคาร ๒๐ นางศ ร พร จ ระช ยประส ทธ - รองคณบด ฝ ายพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา และบร การว ชาการ - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการบ ญช - บช.ม. การบ ญช - บธ.บ. การบ ญช

7 ห น า ๔ ตารางท ๑.๓ รายช อข าราชการพลเร อนในสถาบ นอ ดมศ กษาสายว ชาการ แสดงต าแหน งและค ณว ฒ (ต อ) ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ค ณว ฒ ๒๑ ดร.ส จ ราภรณ ฟ กจ นทร - ผ ช วยศาสตราจารย - Ph.D. Management - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - พบ.ม. การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ๒๒ ดร.อาท มา แป นธ ญญานนท - ผ ช วยศาสตราจารย - ประธานสาขาว ชาบร หารธ รก จ ๒๓ นางสาวอาภา ไสยสมบ ต - ผ ช วยศาสตราจารย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาเศรษฐศาสตร ๒๔ นายอ ท ย ยะร - ผ ช วยศาสตราจารย - อาจารย ประจ าสาขาว ชาน เทศศาสตร - บธ.บ. การบร หารธ รก จ - Ph.D. Management - กศ.ม. ธ รก จศ กษา - ค.บ. ธ รก จศ กษา - ศ.ม. เศรษฐศาสตร ธ รก จ - วท.บ. บร หารธ รก จ - รป.บ.ร ฐประศาสนศาสตร - พธ.บ.ร ฐประศาสนศาสตร - นศ.ม. การโฆษณา ๒๕ ดร.อ เทศ ศรแก ว - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป - Ph.D. Management - ศ.ม. เศรษฐศาสตร - บธ.บ. การบร หารงานบ คคล ๒๖ นางสาวไอลดา อร ณศร (ลาศ กษาต อปร ญญาเอก) - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - วท.ม. เทคโนโลย สารสนเทศ - บธ.บ. คอมพ วเตอร ธ รก จ ๒๗ ดร.ร ตนา ส ด - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป - Ph.D. Strategic Management - บธ.ม. บร หารธ รก จ - บธ.บ. การตลาด ตารางท ๑.๔ รายช อพน กงานมหาว ทยาล ยสายว ชาการ แสดงต าแหน งและค ณว ฒ (ต อ) ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ค ณว ฒ ๑ นางศ ร วรรณ ค าด - ประธานสาขาว ชาการจ ดการท วไป - บธ.ม. การจ ดการองค การ - บช.บ. การบ ญช ๒ นางสาววร ร ตน ส มพ ทธ พงษ - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป - บธ.ม. การตลาด - บธ.บ. คอมพ วเตอร ธ รก จ ๓ นางสาวมนส ชา อน ก ล - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป - บธ.ม. บร หารธ รก จ - บธ.บ. บร หารการเง น ๔ นางสาวธ นยธร ต ณภพ - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป - ศศ.บ. การจ ดการท วไป - บธ.ม. การจ ดการท วไป ๕ นายศ ร พงษ ฐานม น - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป - บธ.ม. การจ ดการท วไป - กศ.บ. คณ ตศาสตร ๖ นางสาวพวงเพชร ส ขประเสร ฐ - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการท วไป - บธ.ม. บร หารธ รก จ - วท.บ. ว ทยาการคอมพ วเตอร ๗ นางสาวอ บล ไม พ ม - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - บธ.ม. การเง นการธนาคาร - บธ.บ. การเง นการธนาคาร ๘ นายอภ ชาต การะเวก - ประธานสาขาว ชาการบ ญช - บธ.ม. การบ ญช - บธ.บ. การบ ญช

8 ตารางท ๑.๔ รายช อพน กงานมหาว ทยาล ยสายว ชาการ แสดงต าแหน งและค ณว ฒ (ต อ) ห น า ๕ ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ค ณว ฒ ๙ นางสาวทร สต สงวนนาม - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - บธ.ม. การเง นและการธนาคาร - บธ.บ. การเง นและการธนาคาร ๑๐ นางสาวอ จฉราวรรณ ส ขเก ด - อาจารย ประจ าสาขาว ชาเศรษฐศาสตร - ศ.ม. เศรษฐศาสตร ธ รก จ - ศ.บ. เศรษฐศาสตร พ ฒนาประเทศ ๑๑ นางสาวชวาลา ละวาท น - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - บธ.ม. การบร หารองค การและการ จ ดการ - บธ.บ. บร หารท วไป ๑๒ นายนฤพ นธ อาชาไกรสร - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - บธ.ม. การตลาด - บธ.บ. การตลาด ๑๓ นางสาวณ ตตยา เอ ยมคง - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - วท.ม. เทคโนโลย สารสนเทศ - บธ.บ. ระบบสารสนเทศ ๑๔ นางสาวปวร ศา เล ศว ร ยะประส ทธ - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการ การท องเท ยว - ศศ.ม. การจ ดการโรงแรมและการ ท องเท ยว - ศศ.บ. อ ตสาหกรรมท องเท ยว (เก ยรต น ยมอ นด บ ๒) ๑๕ นายศ ภมล คงท น - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - วท.ม. เทคโนโลย สารสนเทศ - อส.บ. เทคโนโลย อ เล กทรอน กส คอมพ วเตอร ๑๖ นางสาวชล ยา ยางงาม - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - MIT. Web Engineering and Design - วท.บ. ว ทยาการคอมพ วเตอร ๑๗ นายธ ต น นธ ชาญโกศล - อาจารย ประจ าสาขาว ชาบร หารธ รก จ - MIB. International Business - บธ.บ. การบ ญช ๑๘ นางท พย ส คนธ ไตร ต นวงศ - อาจารย ประจ าสาขาว ชา น เทศ ศาสตร ๑๙ นางสาวน ศากร มะล ว ลย - ประธานสาขาว ชาโลจ สต กส และซ บ พลายเชน - นศ.ม. การโฆษณา - นศ.บ. การประชาส มพ นธ - บธ.ม. การจ ดการโลจ สต กส - ศศ.บ. ร ฐศาสตร ๒๐ นางสาวภารด น กชอบ - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการบ ญช - บช.ม. การบ ญช - บช.บ. การบ ญช ๒๑ นางสาวจ ร ร ตน หนองว า - ประธานสาขาว ชาการจ ดการ การท องเท ยว ๒๒ นายปร ญ ว ระพงษ - อาจารย ประจ าสาขาว ชาการจ ดการ โลจ สต กส และซ บพลายเชน - ศศ.ม. การจ ดการโรงแรมและ การท องเท ยว - ศศ.บ. อ ตสาหกรรมท องเท ยว - บธ.ม. การจ ดการโลจ สต กส - ศศ.บ. อ ตสาหกรรมท องเท ยว ๒๓ ร อยตร สมชาย ประก ตเจร ญส ข - อาจารย ประจ าศ นย กทม. - บธ.ม. การจ ดการ - บธ.บ. การจ ดการท วไป, รป.บ.

9 ตารางท ๑.๔ รายช อพน กงานมหาว ทยาล ยสายว ชาการ แสดงต าแหน งและค ณว ฒ (ต อ) ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ค ณว ฒ ๒๔ นางกาญจนา ด ฐช ยพงศ - อาจารย ประจ าศ นย กทม. - บธ.ม.การตลาด - นศ.บ.น เทศ ๒๕ นางสาวอ ญชล เยาวราช - อาจารย ประจ าศ นย กทม. - บธ.ม.การตลาด - บธ.บ.การจ ดการท วไป ๒๖ นางศร นธร ไชยร ตน - อาจารย ประจ าศ นย กทม. - บธ.ม.บร หารธ รก จ - บธ.บ.การตลาด ๒๗ นางประภา อ นทะเทพ - อาจารย ประจ าศ นย กทม. - บธ.ม.การตลาด - ค.บ.การบร หารโรงเร ยน - ค.บ.คณ ตศาสตร ๒๘ นาวสาวกานต มณ ไวยคร ฑ - อาจารย ประจ าศ นย สระแก ว - บธ.ม.บร หารธ รก จ - ศศ.บ.การจ ดการท วไป ๒๙ นางสาวจ ฑามาศ ทองม ล - อาจารย ประจ าศ นย สระแก ว - บธ.ม.บร หารธ รก จ - ศศ.บ.การจ ดการท วไป ๓๐ นางสาววรภร อ มศ ร - อาจารย ประจ าศ นย สระแก ว - บธ.ม.การบ ญช บร หาร - บธ.บ.การบ ญช ๓๑ นางสาวผมหอม เช ดโภทา - อาจารย ประจ าศ นย สระแก ว - บธ.ม.การบ ญช - บธ.บ.การบ ญช ตารางท ๑.๕ รายช อพน กงานมหาว ทยาล ยสายสน บสน น แสดงต าแหน งและค ณว ฒ ห น า ๖ ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ค ณว ฒ ๑ นางสาวส ชาดา บ วใบ - ข าราชการพลเร อนในสถาบ นอ ดมศ กษา - ห วหน าส าน กงานคณบด - บธ.ม. การเง นและการธนาคาร - บธ.บ. การบ ญช - บธ.บ. การเง นและการธนาคาร ๒. นางพากเพ ยร ธ ปบ ชากร - พน กงานราชการ - ศศ.บ. การจ ดการท วไป - น กว ชาการศ กษา ๓ นางปราณ นายาว - น กว ชาการพ สด - บธ.บ. การบ ญช ๔ นางปาร ชาต เพชรว เศษ - น กว ชาการศ กษา - ศศ.บ. การจ ดการท วไป ๕ นายสมชาย ส วรรณมณ - เจ าหน าท บร หารงานท วไป - ศศ.บ. การจ ดการท วไป ๖ นางสาวศ ร วรรณ ส ขแซว - น กว ชาการคอมพ วเตอร - บธ.บ. ระบบสารสนเทศ ๗ นายส รเสน กรานโต - น กว ชาการห องปฏ บ ต การ - ศศ.บ. น เทศศาสตร ๘ นางสาวส ก ญญา แก นสมบ ต - น กว ชาการศ กษา - บธ.บ. การบ ญช ๙ นางสาวน สรา โภคว ต - เจ าหน าท บร หารงานท วไป - ศศ.บ. การบ ญช ๑๐ นายพ รว ฒน ต นตอ - น กว ชาการศ กษา - บธ.บ. การบ ญช

10 ห น า ๗ ตารางท ๖ รายช อล กจ างช วคราว แสดงต าแหน งและค ณว ฒ ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ค ณว ฒ ๑ นายพงศกร วามนตร พน กงานข บรถยนต - ม ธยมศ กษาป ท ๖ ๒ นายส ร ยา ป ทท ม พน กงานข บรถยนต - ม ธยมศ กษาป ท ๖ ๓ นายอ าไพ ส จร ต คนสวน - ประถมศ กษาป ท ๔ ๔ นายบ ญเต อน จามจ ร เจ าหน าท ร กษาความสะอาด - ประถมศ กษาป ท ๔ ๕ นางสาววรรณ ส ทธ วงศ เจ าหน าท ร กษาความสะอาด - ประถมศ กษาป ท ๔ ๖ นางน ตยา ป นนพแก ว เจ าหน าท ร กษาความสะอาด - ม ธยมศ กษาป ท ๓ ๗ นางสาวส ดาวรรณ สว สด ด ารง เจ าหน าท ร กษาความสะอาด - ม ธยมศ กษาป ท ๖ ๘ นางโล สก ลจร เจ าหน าท ร กษาความสะอาด - ประถมศ กษาป ท ๔ ๙ นางวรรณา ตร ส ขข เจ าหน าท ร กษาความสะอาด - ประถมศ กษาป ท ๖ จากตารางสร ปบ คคลากรคณะว ทยาการจ ดการ ม จ านวนท งส น ๗๗ คน ประกอบด วย บ คลากรสายว ชาการ จ านวน ๕๘ คน จ าแนกเป นข าราชการพลเร อน ๒๗ คน พน กงานมหาว ทยาล ย ๓๑ คน และบ คลากรสายสน บสน น จ านวน ๑๙ คน จ าแนกเป นข าราชการพลเร อน ๑ คน พน กงาน ราชการ ๑ คน และ พน กงานมหาว ทยาล ย ๘ คน และล กจ างช วคราว ๙ คน (พฤษภาคม ๒๕๕๕)

11 ห น า ๘ ๒. สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการพ ฒนาและปร บปร งหล กส ตร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๑. สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการพ ฒนาและปร บปร งหล กส ตร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ ล าด บ ท หล กส ตร แผนการ พ ฒนาและ ปร บปร ง การด าเน นการ ๑ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต กส - - และซ พพลายเชน ๒ น เทศศาสตร บ ณฑ ต สาขาว ชาน เทศศาสตร - - ๓ เศรษฐศาสตร บ ณฑ ต สาขาว ชาเศรษฐศาสตร - - ๔ บ ญช บ ณฑ ต สาขาว ชาการบ ญช ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป ศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท องเท ยว บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารธ รก จ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการธ รก จค าปล ก บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารธ รก จ ปร บปร ง อย ระหว าง ด าเน นการ ปร บปร ง อย ระหว าง ด าเน นการ ปร บปร ง อย ระหว าง ด าเน นการ ปร บปร ง อย ระหว าง ด าเน นการ ปร บปร ง อย ระหว าง ด าเน นการ ปร บปร ง อย ระหว าง ด าเน นการ

12 ห น า ๙ ๓. สร ปผลการร บน กศ กษาตามแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๑. แสดงผลสร ปตามแผนการร บน กศ กษาภาคปกต ล าด บ สาขาว ชา จ านวน ตามแผน จ านวนท ร บจร ง ๑ บ ญช บ ณฑ ต สาขาว ชาการบ ญช ๕๐ ๕๙ ๒ ศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาน เทศศาสตร ๖๐ ๗๐ ๓ ศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท องเท ยว ๒๕ ๓๙ ๔ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาเศรษฐศาสตร ธ รก จ ๒๐ ๑๗ ๕ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป ๘๐ ๙๘ ๖ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต กส และซ พพลายเชน ๔๐ ๔๖ ๗ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารธ รก จ ๗.๑ แขนงว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ๖๐ ๙๓ ๗.๒ แขนงว ชาการตลาด ๒๐ ๔๖ ๗.๓ แขนงว ชาการเง นการธนาคาร ๒๐ ๓๖ ๗.๔ แขนงว ชาการบร หารทร พยากรมน ษย ๔๐ ๔๐ ๗.๕ แขนงว ชาธ รก จระหว างประเทศ ๒๐-๗.๖ แขนงว ชาการบร หารงานอ ตสาหกรรม ๒๐ ๓๑ รวมท งส น ๔๕๕ ๕๗๕ ๒. แสดงแผนการร บน กศ กษาภาคพ เศษ ล าด บ สาขาว ชา จ านวน ตามแผน จ านวนท ร บจร ง ๑ บ ญช บ ณฑ ต สาขาว ชาการบ ญช ๔๐ ๔๓ ๒ ศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาน เทศศาสตร ๔๐-๓ ศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท องเท ยว ๒๕-๔ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป ๘๐ ๑๑๖ ๕ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต กส และซ บพลายเชน ๔๐ ๕๑ ๖ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารธ รก จ ๖.๑ แขนงว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ๖๐ ๘๐ ๖.๒ แขนงว ชาการตลาด ๓๐ ๒๘ ๖.๓ แขนงว ชาการเง นการธนาคาร ๒๐-๖.๔ แขนงว ชาการบร หารทร พยากรมน ษย ๓๐-๗ บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ ๔๐ - รวมท งส น ๔๑๕ ๓๑๘

13 ห น า ๑๐ ๔. สร ปผลตามแผนการด าเน นงานโครงการ/ก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ก จกรรม กล มเป าหมาย ๑. โครงการด านการพ ฒนาการเร ยนการสอน โดยเน นเทคน คว ธ การสอนท เน นผ เร ยนเป น ส าค ญ ๒. โครงการฝ กอบรมด านความร เก ยวก บ ระเบ ยบปฏ บ ต ราชการ ๓. โครงการ / ก จกรรมด านการจ ดการความร หร อแลกเปล ยนเร ยนร ๔. จ ดส งอาจารย ประจ าไปฝ กอบรมส มมนา ประช มว ชาการ หร อน าเสนอผลงาน ว ชาการในประเทศ (ท งท หน วยงานภายใน และภายนอกจ ดข น) ๕. จ ดส งบ คลากรสายสน บสน นไปฝ กอบรม ส มมนาหร อด งานในประเทศ (ท งท อาจารย คณะ ว ทยาการ จ ดการ บ คลากรสาย สน บสน น อาจารย และ บ คลากรสาย สน บสน น อาจารย คณะ ว ทยาการ จ ดการ บ คลากรสาย สน บสน น หน วยงานภายในและภายนอกจ ดข น) ๖. โครงการพ ฒนาศ กยภาพผ น า ผ บร หารคณะ ว ทยาการ จ ดการ ๗. โครงการศ กษาด งานภายในประเทศ อาจารย และ บ คลากรสาย สน บสน น ๘. อบรมบ คลากรเพ อเตร ยมความพร อมใน การศ กษาต อระด บปร ญญาเอก อาจารย และ บ คลากรสาย สน บสน น จ านวน ผลส มฤทธ ก จกรรม / ป งบประมาณ บรรล ไม การด าเน นการ พ.ศ.๒๕๕๕ บรรล ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ คร ง ๒ คร ง ๑ คร ง ๑ คร ง ๓๐ ราย ๕๘ ราย ๙ ราย (โดยไม น บซ า) อย ระหว าง ด าเน นโครงการ ๑๒ ราย อย ระหว าง ด าเน นโครงการ ๑ คร ง อย ระหว าง ด าเน นโครงการ ๑ คร ง ๑ คร ง สร ปผลความส าเร จของการด าเน นโครงการ/ก จกรรมตามแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ค ดเป นร อยละ ๗๕

14 ห น า ๑๑ สร ปรายละเอ ยดการด าเน นโครงการตามแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๑. โครงการด านการพ ฒนาการเร ยนการสอนโดยเน นเทคน คว ธ การสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ล าด บท ช อโครงการ ระยะเวลา สถานท ผ ร บผ ดชอบ ๑ แลกเปล ยนเร อง เร ยนร เทคน คการ จ ดท า มคอ.4 และมคอ. 7 ตาม กรอบ TQF ๒๗ ม นาคม ๒๕๕๕ ห องประช ม อาคาร น เทศศาสตร อ.ปวร ศา เล ศว ร ยะประส ทธ ๒. โครงการฝ กอบรมด านความร เก ยวก บระเบ ยบปฏ บ ต ราชการ ล าด บ ท ช อโครงการ ระยะเวลา สถานท ผ ร บผ ดชอบ ๑ โครงการอบรมระเบ ยบปฏ บ ต ราชการส าหร บ บ คลากร ๑.๑ อบรมความร เก ยวก บระเบ ยบปฏ บ ต ราชการ (การใช โปรแกรมระบบงบประมาณ พ สด การเง น และบ ญช กองท น โดยเกณฑ พ ง ร บ-พ งจ าย ล กษณะ ๓ ม ต ) ๑.๒ อบรมความร เก ยวก บระเบ ยบปฏ บ ต ราชการและสร างเสร มจรรยาบรรณส าหร บ บ คลากร ว นท ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ ว นท ๑๔ ม นาคม ๒๕๕๕ ห องปฏ บ ต การ คอมพ วเตอร ๑๒๐๒ ห องประช ม อาคารน เทศ ศาสตร น.ส.ส ชาดา บ วใบ ผศ.ดร.ส จ ราภรณ ฟ กจ นทร ๓. โครงการ / ก จกรรมด านการจ ดการความร หร อแลกเปล ยนเร ยนร ล าด บท ช อโครงการ ระยะเวลา สถานท ผ ร บผ ดชอบ ๑ แลกเปล ยนเร อง เร ยนร เทคน คการ จ ดท า มคอ.4 และมคอ. 7 ตาม กรอบ TQF ๒๗ ม นาคม ๒๕๕๕ ห องประช ม อาคาร น เทศศาสตร อ.ปวร ศา เล ส ว ร ยะประส ทธ

15 ห น า ๑๒ ๔. จ ดส งอาจารย ประจ าไปฝ กอบรมและส มมนา ประช มว ชาการ หร อน าเสนอผลงานว ชาการในประเทศ (ท งท หน วยงานภายในและภายนอกจ ดข น) ล าด บท ว/ด/ป รายการ ผ ร บการฝ กอบรม ๑ ๑๔ ต.ค. ๕๔ อบรมหล กส ตร Social Media for Travelling Business ผศ.ดร.ฉ นทะ จ นทะเสนา (งบประมาณ ๔,๓๒๐.- บาท) การตลาดออนไลน ย คใหม ส าหร บธ รก จท องเท ย ว กร งเทพมหานคร ๒ ๖-๘ ธ.ค. ๕๔ อบรมหล กส ตร การว เคราะห สมการโครงสร าง (SEM) ด วย โปรแกรม AMOS ร นท ๕ กร งเทพมหานคร อ.ธ ต น นธ ชาญโกศล (งบประมาณ ๖,๓๐๐.- บาท) ๓ ๑๓-๑๔, ๒๒-๒๓ ธ.ค. ๕๔ อบรมหล กส ตร หล กการและข อก าหนดส าค ญท เปล ยนแปลง ของมาตรฐานการสอบบ ญช ใหม กร งเทพมหานคร ๔ ๑๔-๑๖ ธ.ค. ๕๔ ประช มว ชาการนานาชาต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล คร งท ๓ น าเสนอผลงานว จ ยระด บนานาชาต (International Conference (๓ RMUTIC): Presentation) จ.ชลบ ร ๕ ๑๗-๑๙, ๒๔-๒๗ อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๕๓ ม.ค. ๕๕ อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๕๔ (วช.) กร งเทพมหานคร ๖ ๑๘-๑๙ ม.ค. ๕๕ อ บ ร มเ ช ง ป ฏ บ ต ก า ร เ ร อ ง ก า รว จ ย ใ น ช น เ ร ย น ระด บอ ดมศ กษา ร นท ๒ กร งเทพมหานคร ๗ ๒๔ ม.ค. ๕๕ ประช มระดมความค ดเห น โครงการปร บปร งเกณฑ มาตรฐาน ค ณภาพแหล งท องเท ยวทางธรรมชาต และแหล งท องเท ยวเช ง น เวศ กร งเทพมหานคร อ.มณฤด อาวะโต (งบประมาณ ๕,๗๘๐.- บาท) อ.ธ ต น นธ ชาญโกศล (เบ กงบประมาณของกองท นว จ ย) ผศ.ประกอบเก ยรต อ มศ ร และ อ.ธ ต น นธ ชาญโกศล อ.ดร.ร ตนา ส ด (งบประมาณ ๒,๔๐๐.- บาท) อ.จ ร ร ตน หนองหว า

16 ห น า ๑๓ ล าด บท ว/ด/ป รายการ ผ ร บการฝ กอบรม ๘ ๒๖ ม.ค. ๕๕ ส มมนาทางว ชาการ ๒๕๕๓-๒๕๕๕ มหาว ทยาล ยบนเวท โลก (Seminar Series : Thai Universities on the World Stage ) คร งท ๘ เร อง การเร ยน การสอน และการบร หาร เคร อข ายด านการท องเท ยวเช งศ ลปะและว ฒนธรรม : การ แลกเปล ยนประสบการก บสหราชอาณาจ กร กร งเทพมหานคร ๙ ๒๙ ม.ค. ๕๕ ประช มส มมนาว ชาการเร อง การจ ดท ามาตรฐานค ณว ฒ ระด บปร ญญาตร สาขาว ชาเศรษฐศาสตร (มคอ.๑) กร งเทพมหานคร ๑๐ ๓๐ ม.ค. ๕๕ ประช มส มมนาแลกเปล ยนเร ยนร เร อง ประสบการณ ของผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๓ และการด าเน นงานการใช ระบบฐานข อม ลการประก นค ณภาพ การศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ระยะท ๓ ของ สถาบ นอ ดมศ กษา กร งเทพมหานคร ๑๑ ๓๑ ม.ค. ๕๕ ประช มส มมนาเร อง การเตร ยมความพร อมคณะผ ทรงค ณว ฒ ท ท าหน าท ตรวจประเม นการจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง กร งเทพมหานคร ๑๒ ๑๔-๑๗ ก.พ. ๕๕ อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๕๕ (วช.) กร งเทพมหานคร ๑๓ ๑๗, ๒๘ ก.พ. ๕๕ อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๕๕ อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๕๖ (วช.) กร งเทพมหานคร ผศ.ประพ นธ พงษ ช ณพงษ, อ.จ ร ร ตน หนองหว า และ อ.ปวร ศา เล ศว ร ยะประส ทธ (งบประมาณ ๔,๔๙๐.- บาท) รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย ผศ.ดร.เจษฎา ความค นเคย, ผศ.ประพ นธ พงษ ช ณพงษ, รศ.วร ณ เชาวน ส ข ม, ผศ.ดร.ส จ ราภรณ ฟ กจ นทร, อ.ธ นยธร ต ณภพ, อ.วร ร ตน ส มพ ทธ พงศ, (งบประมาณ ๑,๙๘๐ บาท) รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย ผศ.ประกอบเก ยรต อ มศ ร, อ.อ จฉราวรรณ ส ขเก ด และ อ.นฤพ นธ อาชาไกรสร อ.ชวาลา ละวาท น

17 ห น า ๑๔ ล าด บท ว/ด/ป รายการ ผ ร บการฝ กอบรม ๑๔ ๑๔-๑๕, ๒๘-๒๙ อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๕๕ อ.ธ ต น นธ ชาญโกศล ก.พ. ๕๕ อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๕๖ (วช.) กร งเทพมหานคร ๑๕ ๒๘ ก.พ. ๕๕, อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๕๖ ผศ.ประกอบเก ยรต อ มศ ร ๒ ม.ค. ๕๕ ๑๖ ๒๙ ก.พ. ๕๕, ๒ ม.ค. ๕๕ (วช.) กร งเทพมหานคร อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๕๖ เร อง การตรวจสอบค ณภาพเคร องม อในการเก บรวบรวมข อม ล และ แหล งข อม ล กล มเป าหมาย ประชากรและกล มต วอย าง การว จ ยเช งปร มาณ (วช.) กร งเทพมหานคร ๑๗ ๒ ม.ค. ๕๕ อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๕๖ เร อง แหล งข อม ล กล มเป าหมาย ประชากรและกล มต วอย างการ ว จ ยเช งปร มาณ และ การเล อกว ธ และสร างเคร องม อในการ รวบรวมข อม ล (วช.) กร งเทพมหานคร ๑๘ ๒ ม.ค. ๕๕ อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๕๖ เร อง แหล งข อม ล กล มเป าหมาย ประชากรและกล มต วอย างการ ว จ ยเช งปร มาณ (วช.) กร งเทพมหานคร ๑๙ ๑๓ ม.ค. ๕๕ อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๕๗ (วช.) กร งเทพมหานคร ๒๐ ๒๗-๓๐ ม.ค. ๕๕ อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๕๘ (วช.) กร งเทพมหานคร อ.ธ นยธร ต ณภพ ผศ.ละเอ ยด ขจรภ ย และ อ.ท พย ส คนธ ไตรต นวงศ อ.อ จฉราวรรณ ส ขเก ด และ อ.นฤพ นธ อาชาไกรสร ผศ.ประกอบเก ยรต อ มศ ร ผศ.ประกอบเก ยรต อ มศ ร

18 ห น า ๑๕ ล าด บท ว/ด/ป รายการ ผ ร บการฝ กอบรม ๒๑ ๒๘ ม.ค. ๕๕ ส มมนาว ชาการประจ าป ๒๕๕๕ นว ตกรรมทางรอดของ อ.ทร สต สงวนนาม ธ รก จไทย ๒๒ ๒๙ ม.ค. ๕๕ ส มมนาเร อง ฉลากเข ยว-พล กว กฤต โลกร อนให เป นโอกาส อ.ทร สต สงวนนาม ทางการค าส าหร บผ ส งออก กร งเทพมหานคร ๒๓ ๓๐ ม.ค. ๕๕ ประช มเคร อข ายน กว ชาการและว ชาช พส อมวลชน ประจ าป ผศ.ประกอบเก ยรต อ มศ ร ๒๕๕๕ ประช มส มมนา ย ทธศาสตร เพ ออนาคตวารสาร ศาสตร คร งท ๑ กร งเทพมหานคร ๒๔ ๒๔-๒๗ เม.ย. ๕๕ อบรมโครงการ Research Zone (๒๐๑๒) : Phase ๖๐ ผศ.ประกอบเก ยรต อ มศ ร (วช.) กร งเทพมหานคร ๒๕ ๒๓-๒๔ และ ๒๗ เม.ย. ๕๕ อบรมผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน หล กส ตร ๓ ว น ส าห ร บ ผ ท ไม ม ป ระสบก ารณ ป ก ารศ กษา ๒๕๕ ๔ อ.ชล ยา ยางงาม, อ.ภารด น กชอบ, อ.ศ ภมล คงทน และ อ.ปร ญ ว ระพงษ (งบประมาณ ๑๖,๐๐๐.- บาท) กร งเทพมหานคร ๒๖ ๒๑-๒๓ พ.ค. ๕๕ อบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การว เคราะห ข อม ลว จ ยข นส ง รศ.วร ณ เชาวน ส ข ม (งบประมาณ ๖,๔๐๐.- บาท) ด วยโปรแกรมส าเร จร ปทางสถ ต AMOS กร งเทพมหานคร ๒๗ ๒๕ เมษายน ๕๕ อบรม พ ฒนาสมรรถนะด านการจ ดการเร ยนการสอน บ คลากรสายว ชาการคณะว ทยาการจ ดการท กคน หมายเหต : อาจารย จ านวน ๕๘ คน

19 ห น า ๑๖ ตารางท ๑๕ จ ดส งบ คลากรสายสน บสน นไปฝ กอบรมส มมนาหร อด งานในประเทศ (ท งท หน วยงานภายในและภายนอกจ ดข น) ล าด บท ว/ด/ป รายการ ผ ร บการฝ กอบรม ๑ ๓๐ ม.ค.๕๕ ส มมนาแลกเปล ยนเร ยนร เร อง ประสบการณ ของผ ประเม น ค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๓ และการ ด าเน นงานการใช ระบบฐานข อม ลการประก นค ณภาพการศ กษา น.ส.ศ ร วรรณ ส ขแซว, น.ส.น สรา โภคว ต และนายพ รว ฒน ต นตอ (งบประมาณ ๑,๙๘๐.- บาท) ระด บอ ดมศ กษา ระยะท ๓ ของสถานบ นอ ดมศ กษา ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร ส ข มว ท กร งเทพฯ ๒ ๑๐-๑๑ ก.พ.๕๕ อบรมหล กส ตร เทคน คการเข ยนหน งส อราชการและรายงานการ ประช ม ณ โรงแรม ท เค พาเลซ กร งเทพฯ นางพากเพ ยร ธ ปบ ชากร และ น.ส.น สรา โภคว ต (งบประมาณ ๘,๗๐๐.- บาท) ๓ ๒๙ ก.พ.- ๑ ม.ค. ๕๕ อบรมหล กส ตร การเข ยนหน งส อราชการและโต ตอบเอกสาร จ.ชลบ ร นางสาวส ก ญญา แก นสมบ ต และนางปราณ นายาว (งบประมาณ ๑๑,๑๒๕.- บาท) ๔ ๑๖ ม.ค. ๕๕ โครงการบรรยายและก จกรรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดการ นางสาวส ชาดา บ วใบ, นางปาร ชาต เพชรว เศษ และนางสาว ความร ส การประก นค ณภาพการศ กษา กร งเทพมหานคร ๕ ๒๔-๒๕ ม.ค. ๕๕ อบรมการใช โซลาร เซลล ก ภ ย : ปล กจ ตส าน กจ ตอาสา แก ป ญหา อย างพอเพ ยง หมายเหต : บ คลากรสายสน บสน น จ านวน ๘ คน ศ ร วรรณ ส ขแซว (งบประมาณ ๑,๘๐๐.- บาท) นายส รเสน กรานโต

20 ๕. สร ปผลการด าเน นงานตามแผนอ ตราก าล งคนท ต องการ ป งบประมาณ ๒๕๕๕ ห น า ๑๗ ล าด บท หล กส ตร ป จจ บ น ต องการเพ ม เพ ม(คน) (คน) (คน/ป ) ป ๒๕๕๔ ๑ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการ ๒ ๑ - โลจ สต กส และซ พพลายเชน ๒ น เทศศาสตร บ ณฑ ต สาขาว ชาน เทศศาสตร ๖ - - ๓ ศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท องเท ยว ๒ - - ๔ บ ญช บ ณฑ ต สาขาว ชาการบ ญช ๖ - - ๕ เศรษฐศาสตร บ ณฑ ต สาขาว ชาเศรษฐศาสตร ๔ ๑-๖ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารธ รก จ ๑๒ ๑-๗ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป ๑๐ ๒-๘ บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการค าปล ก ๕ - - ๙ บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ ๕ - - ๖. ข อเสนอแนะ ๑. การบร หารทร พยากรบ คคลหร อการพ ฒนาบ คลากรไม ใช หน าท และความร บผ ดชอบของ บ คลใดบ คลหน งเท าน น ด งน นจ งควรหามาตรการและว ธ การร วมก นเพ อให บ คลากรท กระด บภายใน องค กรม การตระหน กถ งความส าค ญ และร วมก นร บผ ดชอบในการด าเน นการมากข น ๒. การพ ฒนาบ คลากรให บรรล เป าประสงค ตามแผนกลย ทธ จะต องม การเผยแพร ประชาส มพ นธ และช แจงให ผ บร หาร ผ บ งค บบ ญชา และเจ าหน าท ท กระด บร บทราบ และยอมร บ ร วมก นเพ อให ม การข บเคล อนอย างต อเน อง และสม าเสมอ ๓. ควรม การต ดตาม ทบทวนและปร บปร งแผนกลย ทธ เป าหมาย และต วช ว ดเป นประจ าท ก ป เพ อให แผนพ ฒนาบ คลากรม ความท นสม ย สอดคล องก บสถานการณ ท เปล ยนแปลงไป เช น การ ประกาศใช พระราชบ ญญ ต ข าราชการพลเร อนฉบ บใหม ซ งได ม การปร บปร งระบบจ าแนกใหม ท ม งเน น คนท ม ค ณภาพในงานท เหมาะสมก บความร /ท กษะ/สมรรถนะท ต องการและค าตอบแทนท เป น ธรรม รวมถ งค าน งถ งการเปล ยนแปลงของระเบ ยบ กฎหมายต างๆ ท จะม ผลต อภารก จของ หน วยงานในอนาคต ๔. ควรม การก าหนด รางว ล หร อส งจ งใจให ก บผ ท ร บผ ดชอบในการปฏ บ ต งานตามแผน เพ อให เก ดความม งม นและม ส วนร วมสน บสน นการด าเน นการตามแผนให บรรล ผลส าเร จต อไป

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

รายช อบ คลากรท เข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ส าน กว ทยบร การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อ-สก ล เร อง ระยะเวลา สถานท หมายเหต

รายช อบ คลากรท เข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ส าน กว ทยบร การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อ-สก ล เร อง ระยะเวลา สถานท หมายเหต รายช อบ คลากรท เข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ส าน กว ทยบร การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อ-สก ล เร อง ระยะเวลา สถานท หมายเหต 1 นางสาวอ ษา ผ กพ นธ 1.ศ กษาด งานเพ อพ ฒนาศ กยภาพในการบร หาร 7-8

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร น จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ 'อพ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด ประกาศมหาว ทยาล ยนเรศวร เร อง ก าหนดอ ตราค าบ าร งและค าธรรมเน ยมการศ กษา ระด บปร ญญาโท ส าหร บน ส ตท เข าศ กษา ในป การศ กษา 2554... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 แปลงมาจากแผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ท ผ านการพ จารณากล นกรองโครงการและการพ จารณาจ ดสรรงบประมาณจากท มนา ว นท 31 ต ลาคม 2554 และผ านท ประช มกรรมการบร หารคณะ

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1. หล กการและเหต ผล ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด (ชสอ.) เป นช มน มสหกรณ ระด บชาต ม สหกรณ ออมทร พย ท วประเทศกว

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ช อเร อง/ช อนว ตกรรม/ช อโครงงาน/ ผลการ ช อ-สก ลน กเร ยน น กศ กษา

ช อเร อง/ช อนว ตกรรม/ช อโครงงาน/ ผลการ ช อ-สก ลน กเร ยน น กศ กษา ล าด ผลการ ว ตถ ประสงค 1. 1. นางสาวฉว วงศ เพ ชรช กหาญ 2. นางสาวณธ ชา นาว กช ว น 3. นางสาวอ จฉรา พวงสว สด 2. 1. นางสาวนฤมล ทองเล ศ 2. นางสาววาสนา น อยลา 3. นางสาวอ สร ย ด วงแพง โครงการผล ตส อการเร ยนการสอนเร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ

รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ ประจ าป งบประมาณ 2554 ข อม ล ณ ว นท 9 ต ลาคม 2555 12:56 กล มก จกรรม 1 การพ ฒนาว ชาช พการเง น 7.1 อบรมเช งการบรรยาย เก

More information

แบบฟอร มการบร หารโครงการเช งย ทธศาสตร ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร Page 1

แบบฟอร มการบร หารโครงการเช งย ทธศาสตร ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร Page 1 ส วนท 1 การวางแผนโครงการ (Planning Phase) 1. ข อม ลท วไป (ความเช อมโยงเช งย ทธศาสตร ) แบบฟอร มการบร หารโครงการเช งย ทธศาสตร ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 1.1 รห ส/ช อโครงการ: CITU-QA 3.1: โครงการคล

More information

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 2 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ พลโท ดร.ว ระ วงศ สรรค ประธานคณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 3 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

เจ าหน าท บร หารงานท วไป

เจ าหน าท บร หารงานท วไป บร หารท วไป เจ าหน าท บร หารงานท วไป ค าตอบแทน เด อนละ ๙,๕๓๐ บาท ๑. ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ท กสาขา ส งก ดส าน กงานสภามหาว ทยาล ย ส ทธ ประโยชน ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ๓.ม ความสามารถในการใช ภาษาและคอมพ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management)

แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management) แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management) บ ณฑ ต มหาเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ประจ า ค าน า กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส าค ญประการหน งในกระบวนการพ ฒนางาน ซ งบ ณฑ ตได ก าหนดไว ในแผนย

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information