โครงสรางหล กส ตรสถานศ กษา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "โครงสรางหล กส ตรสถานศ กษา"

Transcription

1 โครงสรางหล กส ตรสถานศ กษา ๑๘ ระด บช นประถมศ กษา ( ป. ๑ ๓ ) กล มสาระการเร ยนร / ก จกรรม เวลาเร ยน ( ช วโมง / ป ) ประถมศ กษาป ท ๑ ประถมศ กษาป ท ๒ ประถมศ กษาป ท ๓ รห สว ชา ชม./ป รห สว ชา ชม./ป รห สว ชา ชม./ป รายว ชาพ นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ภาษาไทย ท ๑๑๑๐๑ ๒๐๐ ท ๑๒๑๐๑ ๒๐๐ ท ๑๓๑๐๑ ๒๐๐ คณ ตศาสตร ค ๑๑๑๐๑ ๒๐๐ ค ๑๒๑๐๑ ๒๐๐ ค ๑๓๑๐๑ ๒๐๐ ว ทยาศาสตร ว ๑๑๑๐๑ ๘๐ ว ๑๒๑๐๑ ๘๐ ว ๑๓๑๐๑ ๘๐ ส งคมศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม ศาสนา ศ ลธรรม จร ยธรรม หน าท พลเม อง ว ฒนธรรม และการดาเน นช ว ตในส งคม เศรษฐศาสตร ภ ม ศาสตร ประว ต ศาสตร ส ๑๑๑๐๑ ส ๑๑๑๐๒ (๑๒๐) ๘๐ ๔๐ ส ๑๒๑๐๑ ส ๑๒๑๐๒ (๑๒๐) ๘๐ ๔๐ ส ๑๓๑๐๑ ส ๑๓๑๐๒ (๑๒๐) ๘๐ ๔๐ ส ขศ กษาและพลศ กษา พ ๑๑๑๐๑ ๘๐ พ ๑๒๑๐๑ ๘๐ พ ๑๓๑๐๑ ๘๐ ศ ลปะ ศ ๑๑๑๐๑ ๘๐ ศ ๑๒๑๐๑ ๘๐ ศ ๑๓๑๐๑ ๘๐ การงานอาช พและเทคโนโลย ง ๑๑๑๐๑ ๔๐ ง ๑๒๑๐๑ ๔๐ ง ๑๓๑๐๑ ๔๐ ภาษาอ งกฤษ อ ๑๑๑๐๑ ๔๐ อ ๑๒๑๐๑ ๔๐ อ ๑๓๑๐๑ ๔๐ รายว ชาเพ มเต ม ๔๐ ๔๐ ๔๐ คอมพ วเตอร ง ๑๑๒๐๑ ๔๐ ง ๑๒๒๐๑ ๔๐ ง ๑๓๒๐๑ ๔๐ ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ก จกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ก จกรรมน กเร ยน ล กเส อ เนตรนาร ชมรม/ช มน ม ก จกรมเพ อส งคม และ สาธารณประโยชน (๗๐) ๔๐ ๓๐ (๗๐) ๔๐ ๓๐ (๗๐) ๔๐ ๓๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ รวมเวลาเร ยนท งหมด (ชม./ป ) ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ หมายเหต โรงเร ยนบ านนาด จ ดเวลาเร ยนเปนรายป ตามสาระการเร ยนร ในหล กส ตร โดยม เวลาเร ยน ป ละ ๑๐๐๐ ช วโมง ว นละ ๕ ช วโมง และจ ดเวลาทาก จกรรมซ อมเสร มเพ มอ กว นละ ๑ ช วโมง

2 ระด บช นประถมศ กษา ( ป. ๔ ๖ ) ๑๙ กล มสาระการเร ยนร / ก จกรรม เวลาเร ยน ( ช วโมง / ป ) ประถมศ กษาป ท ๔ ประถมศ กษาป ท ๕ ประถมศ กษาป ท ๖ รห สว ชา ชม./ป รห สว ชา ชม./ป รห สว ชา ชม./ป รายว ชาพ นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ภาษาไทย ท ๑๔๑๐๑ ๑๖๐ ท ๑๕๑๐๑ ๑๖๐ ท ๑๖๑๐๑ ๑๖๐ คณ ตศาสตร ค ๑๔๑๐๑ ๑๖๐ ค ๑๕๑๐๑ ๑๖๐ ค ๑๖๑๐๑ ๑๖๐ ว ทยาศาสตร ว ๑๔๑๐๑ ๘๐ ว ๑๕๑๐๑ ๘๐ ว ๑๖๑๐๑ ๘๐ ส งคมศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม ศาสนา ศ ลธรรม จร ยธรรม หน าท พลเม อง ว ฒนธรรม และการดาเน นช ว ตในส งคม เศรษฐศาสตร ภ ม ศาสตร ประว ต ศาสตร ส ๑๔๑๐๑ ส ๑๔๑๐๒ (๑๒๐) ๘๐ ๔๐ ส ๑๕๑๐๑ ส ๑๕๑๐๒ (๑๒๐) ๘๐ ๔๐ ส ๑๖๑๐๑ ส ๑๖๑๐๒ (๑๒๐) ๘๐ ๔๐ ส ขศ กษาและพลศ กษา พ ๑๔๑๐๑ ๘๐ พ ๑๕๑๐๑ ๘๐ พ ๑๖๑๐๑ ๘๐ ศ ลปะ ศ ๑๔๑๐๑ ๘๐ ศ ๑๕๑๐๑ ๘๐ ศ ๑๖๑๐๑ ๘๐ การงานอาช พและเทคโนโลย ง ๑๔๑๐๑ ๘๐ ง ๑๕๑๐๑ ๘๐ ง ๑๖๑๐๑ ๘๐ ภาษาอ งกฤษ อ ๑๔๑๐๑ ๘๐ อ ๑๕๑๐๑ ๘๐ อ ๑๖๑๐๑ ๘๐ รายว ชาเพ มเต ม ๔๐ ๔๐ ๔๐ คอมพ วเตอร ง ๑๔๒๐๑ ๔๐ ง ๑๕๒๐๑ ๔๐ ง ๑๖๒๐๑ ๔๐ ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ก จกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ก จกรรมน กเร ยน ล กเส อ เนตรนาร ชมรม/ช มน ม (๗๐) ๔๐ ๓๐ (๗๐) ๔๐ ๓๐ (๗๐) ๔๐ ๓๐ ก จกรมเพ อส งคม และ ๑๐ ๑๐ ๑๐ สาธารณประโยชน รวมเวลาเร ยนท งหมด (ชม./ป ) ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ หมายเหต โรงเร ยนบ านนาด จ ดเวลาเร ยนเปนรายป ตามสาระการเร ยนร ในหล กส ตร โดยม เวลาเร ยน ป ละ ๑๐๐๐ ช วโมง ว นละ ๕ ช วโมง และจ ดเวลาทาก จกรรมซ อมเสร มเพ มอ ก ๑ ช วโมง

3 คาอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ๒๐ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 1 รห สว ชา ท เวลา 200 ช วโมง/ป ศ กษาการอ านและเข ยนพย ญชนะ สระ และวรรณย กต ต วเลขไทย การสะกดคา การอ านแบบแจกล ก และ การอ านเป นคา การอ านและการเข ยนต วสะกดท ตรงตามมาตราและไม ตรงตามมาตรา การผ นวรรณย กต และ ความหมายของคา ข อความ และประโยค คาท ม ร ปวรรณย กต และไม ม ร ปวรรณย กต เร องส น ว ธ อ าน ร อยแก วและบทอาขยาน มารยาทในการพ ดส อสารในช ว ตประจาว น การฟ งคาแนะนา คาส ง และการปฏ บ ต อย างม มารยาท การพ ดแสดงความค ดเห นตามความเป นจร ง และใช ถ อยคาอย างส ภาพต อส งท ฟ ง อ าน หร อด ศ กษาการค ดว เคราะห จากการอ านหร อฟ งวรรณกรรม ม มารยาทในการอ านและท องจาบทอาขยานตามท กาหนดให เข ยนเร องจากภาพ และบอกข อค ดของวรรณกรรมร อยแก วและร อยกรองส าหร บเด ก โดยใช การฝ กท กษะกระบวนการทางภาษา ท งในด านการฟ ง การพ ด การอ าน และการเข ยน เพ อให เก ดเจตคต ท ด ต อการเร ยนว ชาภาษาไทย ต งใจเร ยนและม ส วนร วมในก จกรรมการเร ยน ค นคว าหา ความร จากแหล งการเร ยนร ต างๆ อย างสม าเสมอ ซ กถามและส บค นเพ อหาข อม ล ม ความรอบคอบในการ ทางาน ใช ภาษาไทยได อย างถ กต อง เหมาะสม ม มารยาทในการพ ด การอ าน การเข ยน และการฟ ง ท 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7, ป.1/8 ท 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 ท 3.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 ท 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 ท 5.1 ป.1/1, ป.1/2 รวม 22

4 คาอธ บายรายว ชาภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 2 รห สว ชา ท เวลา 200 ช วโมง/ป ๒๑ ศ กษาและฝ กปฏ บ ต เก ยวก บการอ านออกเส ยง คา คาคล องจอง ข อความ และบทร อยกรองง ายๆ วรรณคด และวรรณกรรม พร อมอธ บายความหมายของคา และข อความท อ าน อ านข อเข ยนเช งอธ บาย และปฏ บ ต ตามคาส งหร อข อแนะนา อ านหน งส อตามความสนใจอย างสม าเสมอและน าเสนอเร องท อ าน สามารถ บอกและเข ยนพย ญชนะ สระ วรรณย กต และเลขไทย การเข ยนเร องส นๆ เก ยวก บประสบการณ ตามจ นตนาการ ค ดลายม อต วบรรจงเต มบรรท ด และสามารถเล อกใช ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ นได เหมาะสมก บกาลเทศะ ร องบทร องเล นสาหร บเด กในท องถ น ท องจาบทอาขยานตามท กาหนด และบท ร อยกรองท ม ค ณค าตามความสนใจ พ ดส อสารได ช ดเจนตรงตามว ตถ ประสงค พ ดแสดงความค ดเห นและ ความร ส กจากเร องท ฟ งและด ฟ งคาแนะนา คาส งท ซ บซ อน และปฏ บ ต ตาม พร อมบอกสาระสาค ญของเร องท ฟ งและด และฝ กต งคาถามและตอบคาถามเก ยวก บเร องท อ าน ศ กษาและว เคราะห วรรณกรรมและร อยแก ว สาหร บเด กเร อง น ทานสานร ก สาม คค ค อพล ง ร กแท ของแม ส กวาพ ดจาให ร ค ด ของขว ญว นเก ด เพ อระบ ข อค ดท ให จาการอ านทาให ปร บใช ในช ว ตประจาว น โดยใช การฝ กท กษะกระบวนการทางภาษา ท งในด านการฟ ง การพ ด การอ าน และการเข ยนกระบวนการ ค ด กระบวนการปฏ บ ต กระบวนการกล ม เพ อให เก ดเจตคต ท ด ต อการเร ยนว ชาภาษาไทย ต งใจเร ยนและม ส วนร วมในก จกรรมการเร ยน ค นคว าหา ความร จากแหล งการเร ยนร ต างๆ อย างสม าเสมอ ซ กถามและส บค นเพ อหาข อม ล ม ความรอบคอบในการทางาน ใช ภาษาไทยได อย างถ กต อง เหมาะสม ม มารยาทในการพ ด การอ าน การเข ยน และการฟ ง นาความร ท ให จาก การศ กษาไปประย กต ใช ในช ว ตจร ง ท 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8 ท 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 ท 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 ท 4.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 ท 5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 รวม 29

5 คาอธ บายรายว ชาภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 3 รห สว ชา ท เวลา 200 ช วโมง / ป ๒๒ อ านออกเส ยงค า ข อความ เร องส นๆ และบทร อยกรองง ายๆ อธ บายความหมายของค าและข อความท อ าน ค ดลายม อต วบรรจงเต มบรรท ด เข ยนสะกดค าและบอกความหมายของค า ต งค าถามและตอบค าถามเช ง เหต ผลเก ยวก บเร องท อ าน ม มารยาทในการอ าน เข ยนบรรยายเก ยวก บส งใดส งหน งได อย างช ดเจน เข ยนเร อง ตามจ นตนาการ ม มารยาทในการเข ยน พ ดส อสารได ช ดเจนตามว ตถ ประสงค ม มารยาทในการฟ ง การด และการ พ ด เข ยนจดหมายลาคร ระบ ชน ดและหน าท ของค าในประโยค แต งประโยคง ายๆ ร จ กเพลงพ นบ านและเพลง กล อมเด ก อ านหน งส อตามความสนใจอย างสม าเสมอและนาเสนอเร องท อ าน อ านข อเข ยนเช งอธ บายและปฏ บ ต ตามค าส งหร อข อแนะน า แต งค าคล องจองและค าขว ญ แสดงความค ดเห นเก ยวก บวรรณคด ท อ าน ท องจ าบท อาขยานตามท ก าหนดและบทร อยกรองตามความสนใจ ล าด บเหต การณ และคาดคะเนเหต การณ จากเร องท อ าน โดยระบ เหต ผลประกอบ สร ปความร และข อค ดจากเร องท อ าน เล ารายละเอ ยดเก ยวก บเร องท ฟ งและด ท งท เป น ความร และความบ นเท ง บอกสาระสาค ญจากการฟ งและด ต งคาถามและตอบค าถามเก ยวก บเร องท ฟ งและด พ ด แสดงความค ดเห นและความร ส กจากเร องท ฟ งและด เล อกใช ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ นได เหมาะสมก บ กาลเทศะและโอกาส อ านข อเข ยนเช งอธ บายและปฏ บ ต ตามค าส งหร อข อแนะน า เข ยนบ นท กประจ าว น และใช พจนาน กรมค นหาความหมายของคา โดยใช กระบวนการทางภาษา ได แก กระบวนการอ าน กระบวนการเข ยน กระบวนการฟ ง กระบวนการ พ ด และการด การค ด เพ อให เก ดความร ความค ด ความเข าใจ สามารถส อสารส งท เร ยนร และน าความร ไป ประย กต ใช ในช ว ตประจาว น ม จ ตสาน กร กภาษาไทย และม ค าน ยมท ด ต อภาษาไทย ท1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9 ท2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 ท3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 ท4.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 ท5.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 รวม 31

6 คาอธ บายรายว ชาภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 4 รห สว ชา ท เวลา 160 ช วโมง/ป ๒๓ ศ กษาและฝ กท กษะทางภาษาผ านกระบวนการอ าน การเข ยน การฟ ง การด และการพ ด การอ าน ออกเส ยงบทร อยแก ว บทร อยกรอง อธ บายความหมายของคา ประโยค และสานวน อ านเร องส นๆ ตามเวลาท กาหนด ตอบคาถาม แยกข อเท จจร ง ข อค ดเห น คาดคะเนเหต การณ จากเร องท อ านโดยระบ เหต ผลประกอบ สร ป ความร และข อเท จจร ง ค ดลายม อต วบรรจง เข ยนส อสารด วยแผนภาพโครงเร อง แผนภาพความค ด ย อความ เข ยนจดหมายส วนต ว เข ยนบ นท ก เข ยนรายงาน เข ยนเร องตามจ นตนาการ จาแนกข อเท จจร ง ข อค ดเห นจากการฟ งและด พ ดสร ปความ พ ดแสดงความร ความค ดเห นและความร ส ก ต งคาถามตอบเช ง เหต ผล พ ดรายงานเร องหร อประเด นท ศ กษา สะกดคา บอกความหมายของคา ระบ ชน ดและหน าท ของคา ในประโยค การใช พจนาน กรม แต งบทร อยกรอง คาขว ญ และบอกความหมายของส านวน เปร ยบเท ยบ ภาษาไทยก บภาษาถ น พร อมท งระบ ข อค ดจากน ทานพ นบ าน น ทานคต ธรรม อธ บายข อค ดจากการอ าน เพ อ นาไปใช ในช ว ตจร ง ร องเพลงพ นบ าน ท องจาบทอาขยาน และบทร อยกรองท ม ค ณค าตามความสนใจ ม น ส ยร กการอ าน ม มารยาทในการอ าน เข ยน ฟ ง ด และการพ ด โดยใช ท กษะกระบวนการทางภาษา กระบวนการค ด และประเม นค า เพ อให เก ดเจตคต ท ด ต อ การเร ยนว ชาภาษาไทย ต งใจเร ยนและม ส วนร วมในก จกรรมการเร ยน ค นคว า หาความร จากแหล งการเร ยนร ต างๆ อย างสม าเสมอ ซ กถามและศ กษาเพ อหาข อม ล ม ความรอบคอบในการ ทางาน ใช ภาษาไทยได อย างถ กต อง เหมาะสม ม มารยาทในการพ ด การอ าน การเข ยน และการฟ ง เพ อให เก ด ผลส มฤทธ ทางภาษาอ นเป นเอกล กษณ และมรดกของชาต ท 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 ท 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8 ท 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6 ท 4.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7 ท 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 รวม 33

7 คาอธ บายรายว ชาภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 5 รห สว ชา ท เวลา 160 ช วโมง/ป ศ กษาและฝ กปฏ บ ต การอ านออกเส ยงบทร อยแก วและบทร อยกรอง งานเข ยนเช งอธ บาย คาส ง ข อแนะนาวรรณคด และวรรณกรรมท อ าน และหน งส อท ม ค ณค าตามความสนใจ พร อมอธ บายความหมายของ คา ประโยค และข อความท อ าน อธ บายความหมายโดยน ย แสดงความค ดเห นจากเร องท อ าน การเข ยนส อสาร เข ยนย อความ เข ยนจดหมาย เข ยนแผนภาพโครงเร องและแผนภาพความค ด และเข ยน เร องราวในร ปแบบต างๆ รวมถ งการกรอกแบบรายการต างๆ สามารถเล อกฟ งและด อย างม ว จารณญาณ และพ ด แสดงความร ความค ด และความร ส กในโอกาสต างๆ อย างสร างสรรค พร อมสามารถเข าใจธรรมชาต ของภาษา และหล กภาษาไทย อาท การระบ ชน ดและหน าท ของคาในประโยค จาแนกส วนประกอบของประโยค การ เปร ยบเท ยบภาษาไทยมาตรฐานก บภาษาถ น สามารถบอกคาภาษาต างประเทศในภาษาไทย การใช คาราชาศ พท และสานวนได ถ กต อง ได อย างม มารยาทในการฟ ง การพ ด การด และการเข ยน ศ กษาวรรณคด และวรรณกรรม เร อง น ทานพ นบ านไทย น อมราล กพระค ณคร เพล นอ านงานพระราชน พนธ กระเช าใบน อยของนางส ดา แม โพสพ ม ตรแท พระส งข พบพระบ ดามารดา บ วน อยค อยคล บาน ให สร ปเร อง ระบ ความร และข อค ดท ได อธ บาย ค ณค าของเร องท อ าน ท องบทอาขยานตามท กาหนด และบทร อยกรองท ม ค ณค าตามความสนใจ โดยใช การฝ กท กษะกระบวนการทางภาษา ท งในด านการฟ ง การพ ด การอ าน และการเข ยน ผ านกระบวนการค ด กระบวนการปฏ บ ต กระบวนการกล ม เพ อให เก ดเจตคต ท ด ต อการเร ยนว ชาภาษาไทย ต งใจเร ยนและม ส วนร วมในก จกรรมการเร ยน ค นคว าหา ความร จากแหล งการเร ยนร ต างๆ อย างสม าเสมอ ซ กถามและส บค นเพ อหาข อม ล ใช ภาษาไทยได อย างถ กต อง เหมาะสม และนามาประย กต ใช ในช ว ตจร ง พร อมร กษาภาษาไทยไว เป นสมบ ต ของชาต ๒๔ ท 1.1 ป. 5/1, ป. 5/2, ป. 5/3, ป. 5/4, ป. 5/5, ป. 5/6, ป. 5/7, ป. 5/8 ท 2.1 ป. 5/1, ป. 5/2, ป. 5/3, ป. 5/4, ป. 5/5, ป. 5/6, ป. 5/7, ป. 5/8, ป. 5/9 ท 3.1 ป. 5/1, ป. 5/2, ป. 5/3, ป. 5/4, ป. 5/5 ท 4.1 ป. 5/1, ป. 5/2, ป. 5/3, ป. 5/4, ป. 5/5, ป. 5/6, ป. 5/7 ท 5.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 รวม 34

8 คาอธ บายรายว ชาภาษาไทย ๒๕ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 6 รห สว ชา ท เวลา 160 ช วโมง / ป อ านเร องส นๆ อย างหลากหลายโดยจ บเวลาแล วถามเก ยวก บเร องท อ าน อ านหน งส อตามความสนใจ และอธ บายค ณค าท ได ร บ ม มารยาทในการอ าน ว เคราะห ชน ดและหน าท ของคาในประโยค อ านออกเส ยงบท ร อยแก วและบทร อยกรองได ถ กต อง อธ บายการนาความร และความค ดจากเร องท อ านไปต ดส นใจแก ป ญหาใน การดาเน นช ว ต ค ดลายม อต วบรรจงเต มบรรท ดและคร งบรรท ด ม มารยาทในการฟ ง การด และการพ ด เข ยนย อ ความจากเร องท อ าน รวบรวมและบอกความหมายของคาภาษาต างประเทศท ใช ในภาษาไทย แสดงความค ดเห น จากวรรณคด หร อวรรณกรรมท อ าน พ ดแสดงความร ความเข าใจจ ดประสงค ของเร องท ฟ งและด ต งคาถามและ ตอบคาถามเช งเหต ผลจากเร องท ฟ ง และด ใช คาได เหมาะสมก บกาลเทศะและบ คคล อธ บายค ณค าวรรณคด หร อ วรรณกรรมท อ าน แยกข อเท จจร งและข อค ดเห นจากเร องท อ าน ว เคราะห ความน าเช อถ อจากการฟ งและด ส อ โฆษณาอย างม เหต ผล อ านหน งส อตามความสนใจและอธ บายค ณค าท ได ร บ ม มารยาทในการอ าน เข ยนส อสาร โดยใช คาถ กต อง ช ดเจน และเหมาะสม ม มารยาทในการเข ยน พ ดรายงานเร องหร อประเด นท ศ กษาค นคว าจาก การฟ ง การด และการสนทนา ระบ ล กษณะของประโยค อธ บายความหมายของคา ประโยค และข อความท เป น โวหาร เข ยนเร ยงความ ว เคราะห และเปร ยบเท ยบสานวนท เป นคาพ งเพยและส ภาษ ต พ ดโน มน าวอย างม เหต ผล และน าเช อถ อ อ านงานเข ยนเช งอธ บาย คาส ง ข อแนะนา และปฏ บ ต ตาม เข ยนแผนภาพโครงเร องและแผนภาพ ความค ด เข ยนจดหมายส วนต ว แต งบทร อยกรอง ท องจาบทอาขยานตามท กาหนดและบทร อยกรองตามความ สนใจ อธ บายความหมายของข อม ลจากการอ านแผนผ ง แผนท แผนภ ม และกราฟ กรอกแบบรายการต างๆ เข ยน เร องตามจ นตนาการและสร างสรรค เล าน ทานพ นบ านท องถ นตนเอง และน ทานพ นบ านของท องถ นอ น โดยใช กระบวนการทางภาษา ได แก กระบวนการอ าน กระบวนการเข ยน กระบวนการฟ ง กระบวนการ พ ด และการด การค ด เพ อให เก ดความร ความค ด ความเข าใจ สามารถส อสารส งท เร ยนร และนาความร ไป ประย กต ใช ในช ว ตประจาว น ม จ ตสาน กร กภาษาไทย และม ค าน ยมท ด ต อภาษาไทย ท 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 ท 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 ท 3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 ท 4.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 ท 5.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 รวม 34

9 คาอธ บายรายว ชาคณ ตศาสตร ๒๖ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 1 รห สว ชา ค เวลา 200 ช วโมง... ศ กษา ฝ กท กษะการค ดคานวณ และฝ กการแก ป ญหาในสาระต อไปน จานวนน บ 1 ถ ง 100 และ 0 การใช จานวนบอกปร มาณท ได จากการน บ การเข ยนและการอ านต วเลข ฮ นด อารบ ก และต วเลขไทยแสดงจานวน การน บเพ มท ละ 1 ท ละ 2 และการน บลดท ละ 1 การบอกหล ก ค าของเลขโดดในแต ละหล ก การบวก การลบ และโจทย ป ญหา การเข ยนต วเลขแสดงจ านวนในร ปกระจาย การ เปร ยบเท ยบจานวน การใช เคร องหมาย = > < การเร ยงลาด บจานวนไม เก นห าจานวน ความหมายของการ บวก และการใช เคร องหมาย + การบวกท ไม ม การทด ความหมายของการลบ และการใช เคร องหมาย การบวก จานวนท ม ผลบวกไม เก น 100 การลบจานวนท ม ต วต งไม เก น 100 การลบท ไม ม การกระจาย การบวก ลบ ระคน โจทย ป ญหาการบวก การลบ โจทย ป ญหาการบวก ลบ ระคน และการสร างโจทย ป ญหาการบวก การลบ การเปร ยบเท ยบความยาว การว ดความยาวโดยใช หน วยท ไม ใช หน วยมาตรฐาน การเปร ยบเท ยบน าหน ก การช งโดยใช หน วยท ไม ใช หน วยมาตรฐาน การเปร ยบเท ยบปร มาตรและความจ การตวงโดยใช หน วยท ไม ใช หน วยมาตรฐาน ช วงเวลาในแต ละว น จานวนว นและช อว นในส ปดาห ร ปสามเหล ยม ร ปส เหล ยม ร ปวงกลม และร ปวงร แบบร ปของจานวนท เพ มข นท ละ 1 ท ละ 2 แบบร ปของจานวนท ลดลงท ละ 1 แบบร ปของร ปท ม ร ปร าง ขนาด หร อส ท ส มพ นธ ก นอย างใดอย างหน ง โดยใช ท กษะและกระบวนการทางคณ ตศาสตร ในการแก ป ญหาในสถานการณ ต างๆ ได อย างเหมาะสม ร จ กใช ว ธ การท หลากหลายในการแก ป ญหา เพ อให ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะในการค ดคานวณ การแก ป ญหา การให เหต ผล การส อสาร ส อความหมายทางคณ ตศาสตร และสามารถนาไปใช ในการเร ยนร ส งต างๆ และใช ในช ว ตประจาว นอย าง สร างสรรค ม ระเบ ยบ ม ความร บผ ดชอบ ม ว จารณญาณ และม ความเช อม นในตนเอง สามารถทางานอย างเป น ระบบ รวมท งเห นค ณค าและม เจตคต ท ด ต อคณ ตศาสตร ค 1.1 ป.1/1, ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1, ป.1/2 ค 2.1 ป.1/1, ป.1/2 ค 3.1 ป.1/1 ค 4.1 ป.1/1, ป.1/2 ค 6.1 ป.1-3/1 ป.1-3 /2 ป.1-3/3 ป.1-3/4 ป.1-3/5 ป.1-3/6 รวม 15

10 คาอธ บายรายว ชาคณ ตศาสตร ๒๗ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 2 รห สว ชา ค เวลา 200 ช วโมง... ศ กษา ฝ กท กษะการค ดคานวณ และฝ กการแก ป ญหาโดยใช ท กษะและกระบวนการทางคณ ตศาสตร ใน การแก ป ญหาในสถานการณ ต างๆ ได อย างเหมาะสม ร จ กใช ว ธ การท หลากหลายในการแก ป ญหา เพ อให ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะในการค ดคานวณ การแก ป ญหา การให เหต ผล การส อสาร ส อความหมายทาง คณ ตศาสตร และสามารถนาไปใช ในการเร ยนร ส งต างๆ และใช ในช ว ตประจาว นอย างสร างสรรค ม ระเบ ยบ ม ความร บผ ดชอบ ม ว จารณญาณ และม ความเช อม นในตนเอง สามารถทางานอย างเป นระบบ รวมท งเห นค ณค า และม เจตคต ท ด ต อคณ ตศาสตร ในสาระต อไปน จานวนน บไม เก น 1,000 การอ านและการเข ยนต วเลขฮ นด อารบ ก ต วเลขไทย และต วหน งส อ หล กและ ค าของเลขโดด การใช 0 เพ อย ดตาแหน งของหล ก และการเข ยนต วเลขในร ปกระจาย การเปร ยบเท ยบจานวน สองจานวนท ม จานวนหล กไม เท าก น การเปร ยบเท ยบจานวนสองจานวนท ม จานวนหล กเท าก น การใช เคร องหมาย = > < การเร ยงลาด บจานวน การน บเพ มท ละ 5 ท ละ 10 และท ละ 100 การน บลดท ละ 2 ท ละ 10 และท ละ 100 จานวนค และจานวนค การบวกจานวนท ม ผลบวกไม เก น 1,000 การบวกตามแนวต ง(ไม ม ทด) การบวกตามแนวต ง (ม ทด) การบวกตามแนวนอน (ไม ม ทด) การบวกตามแนวนอน (ม ทด) การสล บท ของการบวก การบวกจานวนสามจานวนท ม ผลบวกไม เก น 1,000 โจทย ป ญหาการบวกจานวนท ม ผลบวกไม เก น 1,000 การสร างโจทย ป ญหาการบวกจากจานวน ประโยคส ญล กษณ และข อความ การลบจานวนท ม ต วต งไม เก น 1,000 การลบตามแนวต ง (ไม ม การกระจาย) การลบตามแนวต ง (ม การกระจาย) โจทย ป ญหาการลบจานวนท ม ต วต งไม เก น 1,000 การสร างโจทย ป ญหาการลบจากจานวน ประโยคส ญล กษณ และข อความ การบวกและการ ค ณ การค ณจานวนท ม หน งหล กก บจานวนท ม สองหล ก การสล บท การค ณ การนาส ตรค ณมาใช การหาผลค ณ ของ 0 ก บจานวนใดๆ การค ณจานวนท ม หน งหล กก บ 10, 20, 30,..., 90 การค ณจานวนท ม หน งหล กก บ จานวนท ม สองหล ก โจทย ป ญหาการค ณ การลบและการหาร การใช เคร องหมายหาร ( ) ความส มพ นธ ของ การค ณและการหาร การหารท ต วหารและผลหารม หน งหล ก การหารลงต ว การหารไม ลงต ว โจทย ป ญหาการ หารและการสร างโจทย ป ญหาการหารจากจานวน ประโยคส ญล กษณ และข อความ การบวก ลบ ค ณ หารระคน โจทย ป ญหาการบวก ลบ ค ณ หารระคน การว ดความยาว เคร องม อว ดท ม หน วยมาตรฐาน การว ดความยาวและความส ง หน วยว ดความยาวเป น เมตร การว ดระยะทาง การเปร ยบเท ยบความยาว ความส ง และระยะทางในหน วยเด ยวก น ความส มพ นธ ระหว าง เมตรก บเซนต เมตร โจทย ป ญหาเก ยวก บการว ดความยาว การช งโดยใช เคร องช งท ม หน วยมาตรฐานเป นก โลกร ม การช งน าหน กเป นก โลกร มและข ด การเปร ยบเท ยบน าหน ก โจทย ป ญหาเก ยวก บการช ง การบอกเวลาบน หน าป ดนาฬ กา (ช วง 5 นาท ) การอ านและการเข ยนช วงเวลากลางว นและกลางค นเป นนาฬ กา การบอกและการ เข ยนช วงเวลากลางว นและกลางค นเป นนาฬ กาก บนาท การอ านและการเข ยนเพ อบอกว น เด อน ป จากปฏ ท น เง นเหร ยญและธนบ ตร การเปร ยบเท ยบค าของเง นเหร ยญและธนบ ตร การแลกเง น การบอกจานวนเง น เง นทอน

11 โจทย ป ญหาเก ยวก บเง น การตวง เคร องตวงมาตรฐาน การตวงของเหลว การตวงส งของให ม ปร มาตร 1 ล ตร การเปร ยบเท ยบปร มาตรของส งของ การหาความจ ของภาชนะ การเปร ยบเท ยบความจ โจทย ป ญหาเก ยวก บการ ตวง ร ปเรขาคณ ตสองม ต การเข ยนร ปเรขาคณ ตโดยใช แบบของร ปเรขาคณ ต ร ปเรขาคณ ตสามม ต การ จาแนกร ปเรขาคณ ตสองม ต ก บร ปเรขาคณ ตสามม ต แบบร ปและความส มพ นธ ของจานวนท เพ มข นท ละ 5 ท ละ 10 และท ละ 100 แบบร ปและความ ส มพ นธ ของจานวนท ลดลงท ละ 2 ท ละ 10 และท ละ 100 แบบร ปและความส มพ นธ ของร ป ๒๘ ค 1.1 ป.2/1, ป.2/2 ค 1.2 ป.2/1, ป.2/2 ค 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6 ค 2.2 ป.2/1 ค 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 ค 3.2 ป.2/1 ค 4.1 ป.2/1, ป.2/2 ค 6.1 ป.1-3/1, ป.1-3 /2, ป.1-3/3, ป.1-3/4, ป.1-3/5, ป.1-3/6 รวม 23

12 คาอธ บายรายว ชาคณ ตศาสตร ๒๙ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 3 รห สว ชา ค เวลา 200 ช วโมง... การเข ยนต วเลขฮ นด อารบ ก ต วเลขไทย และต วหน งส อแสดงจานวน การอ านต วเลขฮ นด อารบ กและ ต วเลขไทย การน บเพ มท ละ 3 ท ละ 4 ท ละ 25 และท ละ 50 การน บลดท ละ 3 ท ละ 4 ท ละ 5 ท ละ 25 และท ละ 50 หล กและค าของเลขโดดในแต ละหล ก และการใช 0 เพ อย ดตาแหน งของหล ก การเข ยนต วเลขแสดง จานวนในร ปกระจาย การเปร ยบเท ยบจานวนและการใช เคร องหมาย การเร ยงลาด บจานวนไม เก นห าจานวน การบวก การลบ การค ณจานวนหน งหล กก บจานวนไม เก นส หล ก การค ณจานวนสองหล กก บ จานวนสองหล ก การหารท ต วต งไม เก นส หล กและต วหารม หน งหล ก การบวก ลบ ค ณ หารระคน โจทย ป ญหา การบวก การลบ การค ณ การหาร และการบวก ลบ ค ณ หารระคน การสร างโจทย ป ญหาการบวก การลบ การค ณ การหาร การว ดความยาว การเล อกเคร องม อว ดความยาวท เหมาะสม การเปร ยบเท ยบความยาว การคาดคะเน น าหน ก การตวง การเล อกเคร องตวง การเปร ยบเท ยบปร มาตรของส งของและความจ ของภาชนะ การ คาดคะเนปร มาตรของส งของและความจ ของภาชนะ การเข ยนบอกเวลาโดยใช จ ดและการอ าน ความส มพ นธ ของหน วยความยาว หน วยการช ง และหน วยเวลา การเข ยนจานวนเง นโดยใช จ ดและการอ าน โจทย ป ญหา เก ยวก บการว ดความยาว การช ง ปร มาตรและความจ เง น เวลา การอ านและเข ยนบ นท กรายร บรายจ าย การ อ านและเข ยนบ นท กก จกรรมหร อเหต การณ ท ระบ เวลา การบอกชน ดของร ปเรขาคณ ตสองม ต ท เป นส วนประกอบของส งของท ม ล กษณะเป นร ปเรขาคณ ตสาม ม ต ร ปท ม แกนสมมาตร จ ด เส นตรง ร งส ส วนของเส นตรง จ ดต ด ม ม และส ญล กษณ การเข ยนร ป เรขาคณ ตสองม ต การบอกร ปเรขาคณ ตต างๆ ท อย ในส งแวดล อมรอบต ว แบบร ปของจานวนท เพ มท ละ 3 ท ละ 4 ท ละ 25 ท ละ 50 แบบร ปของจ านวนท ลดลงท ละ 3 ท ละ 4 ท ละ 5 ท ละ 25 และท ละ 50 แบบร ปซ า และแบบร ปของร ปท ม ร ปร าง ขนาด หร อส ท ส มพ นธ ก นสองล กษณะ การเก บรวบรวมข อม ลและการจาแนกข อม ลเก ยวก บตนเองและส งแวดล อมใกล ต วท พบเห นใน ช ว ตประจาว น การอ านแผนภ ม ร ปภาพและแผนภ ม แท ง โดยใช ว ธ การท หลากหลายแก ป ญหา ใช ความร ท กษะและกระบวนการทางคณ ตศาสตร ในการ แก ป ญหาในสถานการณ ต างๆ ให เหต ผลประกอบการต ดส นใจและสร ปผล ใช ภาษาและส ญล กษณ ทาง คณ ตศาสตร ในการส อสาร การส อความหมาย และการนาเสนอ การเช อมโยงความร ต างๆ ในคณ ตศาสตร และเช อมโยงคณ ตศาสตร ก บศาสตร อ นๆ ม ความค ดร เร มสร างสรรค เพ อให เก ดความร ความเข าใจเก ยวก บจานวนน บและศ นย การดาเน นการของจานวน การแก ป ญหา เก ยวก บการบวก การลบ ความยาว ระยะทาง น าหน ก ปร มาตร ความจ เวลา เง น ร ปสามเหล ยม ร ป ส เหล ยม ร ปวงกลม ร ปวงร ทรงส เหล ยมม มฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก จ ด ส วนของเส นตรง ร งส เส นตรง ม ม แบบร ป และสามารถรวบรวมข อม ล จาแนกข อม ล และอภ ปรายประเด นต างๆ จากแผนภ ม ร ปภาพและ แผนภ ม แท ง

13 ค 1.1 ป.3/1, ป.3/2 ค 3.2 ป.3/1, ป.3/2 ค 1.2 ป.3/1, ป.3/2 ค 4.1 ป.3/1, ป.3/2 ค 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 ค 5.1 ป.3/1, ป.3/2 ค 2.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 ค 6.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 ค 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 รวม 28 ๓๐

14 คาอธ บายรายว ชาคณ ตศาสตร ๓๑ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 4 รห สว ชา ค เวลา 160 ช วโมง... ศ กษา ฝ กท กษะการค ดคานวณ และฝ กการแก ป ญหาในสาระต อไปน การเข ยนและการอ านต วเลขฮ นด อารบ ก ต วเลขไทย และต วหน งส อแสดงจานวนน บ หล ก และค าของ เลขโดดในแต ละหล กของจานวนน บ การใช 0 เพ อย ดตาแหน งของหล ก การบวก ลบ ค ณ หารจานวนท ม หลาย หล กและโจทย ป ญหาการบวก ลบ ค ณ และหาร การเข ยนต วเลขแสดงจานวนในร ปกระจาย ความหมาย การ เข ยน การอ านเศษส วน และทศน ยมหน งตาแหน ง การเปร ยบเท ยบและเร ยงลาด บจานวนน บ เศษส วนท ม ต วส วน เท าก น และทศน ยมหน งตาแหน ง การบวก การลบ การค ณจานวนหน งหล กก บจานวนท มากกว า ส หล ก การค ณจานวนมากกว าหน งหล กก บจานวนมากกว าสองหล ก การหารท ต วหารไม เก นสามหล ก การบวก ลบ ค ณ หารระคน การเฉล ย โจทย ป ญหาการบวก ลบ ค ณ หาร โจทย ป ญหาการบวก ลบ ค ณ หารระคน การ สร างโจทย ป ญหาการบวก ลบ ค ณ หาร การบวกและการลบเศษส วนท ม ต วส วนเท าก น ความส มพ นธ ของหน วยความยาว หน วยการช ง หน วยการตวง หน วยเวลา การหาพ นท เป นตารางหน วย และตารางเซนต เมตร การหาพ นท ของร ปส เหล ยมม มฉาก การบอกเวลาจากหน าป ดนาฬ กาเป นนาฬ กาและนาท การเข ยนบอกเวลาโดยใช จ ดและการอ าน การบอกระยะเวลา การคาดคะเนความยาว น าหน ก และปร มาตรหร อ ความจ โจทย ป ญหาเก ยวก บความยาว การช ง การตวง เง น และเวลา การเข ยนบ นท กรายร บ รายจ าย การอ านและ การเข ยนบ นท กก จกรรมหร อเหต การณ ท ระบ เวลา และการอ านตารางเวลา ส วนประกอบของม ม การเข ยนช อและส ญล กษณ แทนม ม ชน ดของม ม เส นขนานและส ญล กษณ แสดง การขนาน ส วนประกอบของร ปวงกลม ร ปส เหล ยมม มฉาก ร ปส เหล ยมจ ต ร สและร ปส เหล ยมผ นผ า ร ปท ม แกนสมมาตร และการประด ษฐ ลวดลายโดยใช ร ปเรขาคณ ต แบบร ปของจานวนท เพ มข นหร อลดลงท ละเท าๆ ก น แบบร ปของร ปเรขาคณ ตและร ปอ นๆ การเก บรวบรวมข อม ลและการจาแนกข อม ล การอ านแผนภ ม ร ปภาพ แผนภ ม แท ง การอ านตาราง การ เข ยนแผนภ ม ร ปภาพ และแผนภ ม แท ง โดยใช ท กษะและกระบวนการทางคณ ตศาสตร ในการแก ป ญหาในสถานการณ ต างๆ ได อย างเหมาะสม ร จ กใช ว ธ การท หลากหลายในการแก ป ญหา เพ อให ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะในการค ดคานวณ การแก ป ญหา การให เหต ผล การส อสาร ส อความหมายทางคณ ตศาสตร และสามารถนาไปใช ในการเร ยนร ส งต างๆ และใช ในช ว ตประจาว นอย าง สร างสรรค ม ระเบ ยบ ม ความร บผ ดชอบ ม ว จารณญาณและม ความเช อม นในตนเอง สามารถทางานอย างเป น ระบบ รวมท งเห นค ณค าและม เจตคต ท ด ต อคณ ตศาสตร

15 ค 1.1 ป.4/1, ป.4/2 ค 1.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 ค 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 ค 2.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 ค 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 ค 3.2 ป.4/1 ค 4.1 ป.4/1, ป.4/2 ค 5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 ค 6.1 ป.4-6/1, ป.4-6/2, ป.4-6/3, ป.4-6/4, ป.4-6/5, ป.4-6/6 รวม 29 ๓๒

16 คาอธ บายรายว ชาคณ ตศาสตร ๓๓ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 5 รห สว ชา ค เวลา 160 ช วโมง... พ น ศ กษา ฝ กท กษะการค ดคานวณ และฝ กการแก ป ญหาเก ยวก บความร และนาไปประย กต ใช ในสาระต อไปน จานวนน บท มากกว า 100,000 หล กและค าของต วเลขในแต ละหล ก และค าประมาณเป นจานวนเต มส บ เต มร อย เต ม การบวก การลบ การค ณ การหารจานวน โจทย ป ญหาการบวก การลบ การค ณ การหาร การบวก ลบ ค ณ หารระคน ของจานวนน บ โจทย ป ญหาการบวก ลบ ค ณ หารระคน การสร างโจทย ป ญหาการบวก การลบ การค ณ การหาร และการบวก ลบ ค ณ หารระคนของจานวนน บ เศษส วน ความหมายของเศษส วน การอ านและการเข ยนเศษส วนแท เศษเก น จานวนคละ การเปร ยบเท ยบเศษส วนท ม ต วส วนเท าก น การใช เคร องหมายแสดงการเปร ยบเท ยบ การบวก การลบเศษส วนท ม ต วส วนเท าก น เศษส วนท เท าก บจานวนน บ เศษส วนท เท าก น การเข ยนเศษส วนในร ปจานวนคละ การเข ยนจานวนคละในร ปเศษเก น การเปร ยบเท ยบและเร ยงลาด บ เศษส วนท ต วส วนต วหน งเป นพห ค ณของต วส วนอ กต วหน ง การบวก ลบเศษส วนท ต วส วนต วหน งเป นพห ค ณของต วส วนอ กต ว หน ง การค ณเศษส วนก บจานวนน บ การค ณเศษส วนก บเศษส วน การหารเศษส วนด วยจานวนน บ การหารจานวนน บด วย เศษส วน การหารเศษส วนด วยเศษส วน การบวก ลบ ค ณระคนของเศษส วน โจทย ป ญหาการบวก ลบ ค ณ หารเศษส วน โจทย ป ญหาการบวก ลบ ค ณระคนของเศษส วน ทศน ยม ความหมายของทศน ยม การอ าน การเข ยนทศน ยมไม เก นสองตาแหน ง การเปร ยบเท ยบทศน ยมไม เก นสอง ตาแหน ง การบวก การลบทศน ยมไม เก นสองตาแหน ง การค ณทศน ยมไม เก นสองตาแหน งก บจานวนน บ การค ณทศน ยมหน ง ตาแหน งก บทศน ยมหน งตาแหน ง และการบวก ลบ ค ณระคนของทศน ยม ความยาวรอบร ปส เหล ยมม มฉาก และความยาวรอบร ปสามเหล ยม และโจทย ป ญหาเก ยวก บความยาวรอบร ปส เหล ยม ม มฉาก และร ปสามเหล ยม การหาพ นท ของร ปส เหล ยมม มฉาก การหาพ นท ร ปสามเหล ยม การแก ป ญหาโจทย เก ยวก บการหาพ นท ของร ป ส เหล ยมม มฉาก และโจทย ป ญหาเก ยวก บการหาพ นท ของร ปสามเหล ยม ความส มพ นธ ของหน วยการว ดปร มาตรหร อความจ ท ม หน วยเป นล กบาศก เมตร ล กบาศก เซนต เมตร การหาปร มาตรเป น ล กบาศก หน วย ล กบาศก เซนต เมตร และล กบาศก เมตร การหาปร มาตรหร อความจ ของทรงส เหล ยมม มฉากโดยใช ส ตร ร ปเรขาคณ ตสามม ต ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปร ซ ม พ ระม ด การว ดขนาดของม มโดยใช โปรแทรกเตอร การสร างม มโดยใช โปรแทรกเตอร การหาขนาดของม มกล บ เส นทแยงม ม เส นขนาน การสร างเส นขนานให ผ านจ ดท กาหนดให โดยใช ไม ฉาก การบอกล กษณะ ความส มพ นธ และจาแนกร ปส เหล ยมจ ต ร ส ร ปส เหล ยมผ นผ า ร ปส เหล ยม ขนมเป ยกป น ร ปส เหล ยมด านขนาน ร ปส เหล ยมคางหม ร ปส เหล ยมร ปว าว บอกล กษณะ ส วนประกอบ ความส มพ นธ และจาแนกร ปสามเหล ยมแบ งตามล กษณะของด าน แบ งตามล กษณะของม ม ส วนประกอบของร ปสามเหล ยม ม มภายในของร ป สามเหล ยม การสร างร ปส เหล ยมม มฉาก การสร างร ปสามเหล ยม ส วนประกอบของร ปวงกลม และสมบ ต พ นฐานของร ปวงกลม การสร างร ปวงกลม

17 แบบร ปอ นๆ แบบร ปของจานวนน บท ม ความส มพ นธ แบบเพ มข นหร อลดลงคร งละเท าๆ ก น แบบร ปของร ปเรขาคณ ตและ ร อยละ ความหมาย การอ าน และการเข ยนร อยละ การเข ยนเศษส วนท ต วส วนเป นต วประกอบของ 10 และ 100 ในร ปทศน ยมและร อยละ การเข ยนร อยละในร ปเศษส วนและทศน ยม การเข ยนทศน ยมไม เก นสองตาแหน งในร ปเศษส วนและ ร อยละ โจทย ป ญหาร อยละในสถานการณ ต าง ๆ รวมถ งโจทย ป ญหาร อยละเก ยวก บการหากาไร ขาดท น การลดราคา และการหา ราคาขาย สถ ต และความน าจะเป นเบ องต น การเก บรวบรวมข อม ล และการจาแนกข อม ล การเข ยนแผนภ ม แท งท ม การย นระยะ ของเส นแสดงจานวน และการอ านแผนภ ม แท งเปร ยบเท ยบ การคาดคะเนเก ยวก บการเก ดข นของเหต การณ ต างๆ โดยใช ท กษะและกระบวนการทางคณ ตศาสตร ในการแก ป ญหาในสถานการณ ต างๆ ได อย างเหมาะสม ร จ กใช ว ธ การท หลากหลายในการแก ป ญหา เพ อให ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะในการค ดคานวณ การแก ป ญหา การให เหต ผล การส อสาร ส อความหมายทางคณ ตศาสตร และสามารถนาไปใช ในการเร ยนร ส งต างๆ และใช ในช ว ตประจาว นอย างสร างสรรค ม ระเบ ยบ ม ความร บผ ดชอบ ม ว จารณญาณ และม ความเช อม นในตนเอง สามารถทางานอย างเป นระบบ รวมท งเห นค ณค าและม เจตคต ท ด ต อคณ ตศาสตร ค 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 ค 1.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 ค 1.3 ป.5/1 ค 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 ค 2.2 ป.5/1 ค 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 ค 3.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 ค 4.1 ป.5/1 ค 5.1 ป.5/1, ป.5/2 ค 5.2 ป.5/1 ค 6.1 ป.4-6/1, ป.4-6 /2, ป.4-6/3, ป.4-6/4, ป.4-6/5, ป.4-6/6 รวม 29 ๓๔

18 คาอธ บายรายว ชาคณ ตศาสตร ๓๕ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 6 รห สว ชา ค เวลา 160 ช วโมง... การบอกค าประมาณใกล เค ยงจานวนเต มหม น เต มแสน และเต มล าน การเปร ยบเท ยบและเร ยงลาด บเศษส วน การบวก การลบ การค ณ การหารเศษส วนและจานวนคละ การบวก ลบ ค ณ หารระคนของเศษส วนและจานวนคละ การแก โจทย ป ญหาการบวก การลบ การค ณ การ หาร และการบวก ลบ ค ณ หารระคนของเศษส วน การบอกความหมาย การอ าน และการเข ยนทศน ยมสามตาแหน ง การบอกหล ก ค าประจาหล ก และ ค าของเลขโดดในแต ละหล กของทศน ยมสามตาแหน ง การเข ยนทศน ยมในร ปกระจาย การเปร ยบเท ยบและ เร ยงลาด บทศน ยมไม เก นสามตาแหน ง การเข ยนทศน ยมไม เก นสามตาแหน งในร ปเศษส วน และการเข ยน เศษส วนท ต วส วนเป นต วประกอบของ 10, 100, 1,000 ในร ปทศน ยม การบวก การลบ การค ณ การหาร และการบวก ลบ ค ณ หารระคนของทศน ยมท ม ผลล พธ เป นทศน ยมไม เก นสามตาแหน ง การแก โจทย ป ญหา การบวก การลบ การค ณ การหาร และการบวก ลบ ค ณ หารระคนของทศน ยม การสร างโจทย ป ญหาการ ค ณ การหาร และการค ณ หารระคนของทศน ยม การบอกค าประมาณใกล เค ยงทศน ยมหน งตาแหน ง และสอง ตาแหน ง การแก โจทย ป ญหาร อยละในสถานการณ ต างๆ รวมถ งโจทย ป ญหาร อยละเก ยวก บการหากาไร ขาดท น การลดราคา การหาราคาขาย การหาราคาท น และดอกเบ ย การบวก การค ณ และการบวก ลบ ค ณ หารระคนโดยใช สมบ ต การสล บท สมบ ต การเปล ยนหม และสมบ ต การแจกแจงในการค ดคานวณ การแก โจทย ป ญหาและการสร างโจทย ป ญหาการบวก การลบ การ ค ณ การหาร และการบวก ลบ ค ณ หารระคนของจานวนน บ การหาต วประกอบ จานวนเฉพาะ และต วประกอบเฉพาะ การหา ห.ร.ม. การหา ค.ร.น. การบอกท ศ การบอกตาแหน งโดยใช ท ศ การใช มาตราส วน การอ านแผนผ ง การเข ยนแผนผ งแสดง ส งต างๆ การเข ยนแผนผ งแสดงเส นทางการเด นทาง การเข ยนแผนผ งโดยส งเขป การหาพ นท ของร ปส เหล ยมโดยใช ความยาวของด าน การหาพ นท ของร ปส เหล ยมโดยใช สมบ ต ของ เส นทแยงม ม การคาดคะเนพ นท ของร ปส เหล ยม การแก โจทย ป ญหาเก ยวก บความยาวรอบร ปและพ นท ของร ป ส เหล ยม การบอกสมบ ต ของเส นทแยงม มของร ปส เหล ยม การสร างร ปส เหล ยมเม อกาหนดความยาวของด าน และขนาดของม ม หร อเม อก าหนดความยาวของเส นทแยงม ม การหาความยาวรอบร ปวงกลม หร อความยาวรอ บวง การหาพ นท ของร ปวงกลม การแก โจทย ป ญหาเก ยวก บความยาวรอบร ป และพ นท ของร ปวงกลม บอกส วนประกอบของร ปเรขาคณ ตสามม ต (ทรงส เหล ยมม มฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปร ซ ม พ ระม ด) การพ จารณาร ปคล ของร ปเรขาคณ ตสามม ต (ทรงส เหล ยมม มฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปร ซ ม พ ระม ด) การประด ษฐ ร ปเรขาคณ ตสามม ต การแก โจทย ป ญหาเก ยวก บปร มาตรหร อความจ ของ ทรงส เหล ยมม มฉาก

19 การพ จารณาเส นขนานโดยอาศ ยม มแย ง การพ จารณาเส นขนานโดยอาศ ยผลบวกของขนาดของม ม ภายในท อย บนข างเด ยวก นของเส นต ดเป น 180 องศา การแก ป ญหาโดยใช ความส มพ นธ ของแบบร ป การหาต วไม ทราบค าหน งต วจากสมการเช งเส น การแก สมการโดยใช สมบ ต ของการเท าก นเก ยวก บการ บวก การลบ การค ณ หร อการหาร การแก โจทย ป ญหาด วยสมการ การอ านแผนภ ม แท งเปร ยบเท ยบ กราฟเส น และแผนภ ม ร ปวงกลม การเข ยนแผนภ ม แท ง เปร ยบเท ยบ และกราฟเส น การคาดคะเนเก ยวก บการเก ดข นของเหต การณ ต างๆ โดยใช คาท ม ความหมายเช นเด ยวก บคาว า เก ดข นอย างแน นอน อาจจะเก ดข นหร อไม ก ได ไม เก ดข นอย างแน นอน โดยใช ว ธ การท หลากหลายแก ป ญหา ใช ความร ท กษะและกระบวนการทางคณ ตศาสตร และ เทคโนโลย ในการแก ป ญหาในสถานการณ ต างๆ ให เหต ผลประกอบการต ดส นใจ และสร ปผล ใช ภาษาและ ส ญล กษณ ทางคณ ตศาสตร ในการส อสาร การส อความหมาย และการน าเสนอ เช อมโยงความร ต างๆ ใน คณ ตศาสตร และเช อมโยงคณ ตศาสตร ก บศาสตร อ นๆ และม ความค ดร เร มสร างสรรค เพ อให เก ดความร ความเข าใจเก ยวก บจ านวนน บและสมบ ต เก ยวก บจ านวน เศษส วน ทศน ยมสาม ตาแหน ง ร อยละ การแก โจทย ป ญหาการบวก การลบ การค ณ การหาร และการบวก ลบ ค ณ หารระคน ต ว ประกอบของจ านวนน บ ท ศและแผนผ ง ร ปส เหล ยม ร ปวงกลม ร ปเรขาคณ ตสามม ต เส นขนาน การ แก ป ญหาเก ยวก บแบบร ป สมการและการแก สมการ การเข ยนและอ านแผนภ ม และกราฟเส น การคาดคะเน เก ยวก บการเก ดข นของเหต การณ ต างๆ ค1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6 /3 ค3.2 ป.6/1, ป.6/2 ค1.2 ป.6/1, ป.6/2 ค4.1 ป.6/1 ค1.3 ป.6/1, ป.6/2 ค4.2 ป.6/1 ค1.4 ป.6/1, ป.6/2 ค5.1 ป.6/1, ป.6/2 ค2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 ค5.2 ป.5/1 ค2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 ค6.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6 ค3.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 รวม 31 ๓๖

20 คาอธ บายรายว ชาว ทยาศาสตร ๓๗ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 1 รห สว ชา ว เวลา 80 ช วโมง... ศ กษา ว เคราะห ความแตกต างระหว างส งม ช ว ตก บส งไม ม ช ว ต ล กษณะหน าท ของโครงสร างภายนอก ของพ ชและส ตว ล กษณะ หน าท และความสาค ญของอว ยวะภายนอกของมน ษย ตลอดจนการด แลร กษาส ขภาพ ล กษณะของส งม ช ว ตในท องถ น และนามาจ ดจาแนกโดยใช ล กษณะภายนอกเป นเกณฑ ล กษณะหร อสมบ ต ของ ว สด ท ใช ทาของเล น ของใช ในช ว ตประจาว น จาแนกว สด ท ใช เป นของเล น ของใช การด ง การผล กว ตถ องค ประกอบและสมบ ต ทางกายภาพของด นในท องถ น ในท องฟ าม ดวงอาท ตย ดวงจ นทร และดวงดาว โดยใช กระบวนการทางว ทยาศาสตร การส บเสาะหาความร การสารวจ ตรวจสอบ การส บค นข อม ล และการอภ ปราย เพ อให เก ดความร ความค ด ความเข าใจ สามารถส อสารส งท เร ยนร ม ความสามารถในการต ดส นใจ เห น ค ณค าของการนาความร ไปใช ประโยชน ในช ว ตประจาว น ม จ ตว ทยาศาสตร จร ยธรรม ค ณธรรม และค าน ยมท เหมาะสม ว 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 ว 1.2 ป.1/1 ว 3.1 ป.1/1, ป.1/2 ว 4.1 ป.1/1 ว 6.1 ป.1/1 ว 7.1 ป.1/1 ว 8.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7 รวมท งส น 16

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 คร ผ สอน ม สกรรณ การ โพธ วงศ ระด บช น ประถมศ กษาป ท 3 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 / 2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต ม ก จกรรมพ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ประถมศ กษาป ท 1

กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ประถมศ กษาป ท 1 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ประถมศ กษาป ท สาระและมาตรฐานการเร ยนร สาระท : ส งม ช ว ตก บกระบวนการดารงช ว ต มาตรฐาน ว. : หน วยพ นฐานของส งม ช ว ต ความส มพ นธ ของโครงสร างและหน าท ของระบบต างๆ ของส งม ช

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ ทาไมต องเร ยนการงานอาช พและ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเป นกล มสาระท ช วยพ ฒนาให ผ เร ยน ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะพ นฐานท จาเป นต อการด ารงช ว ต และร เท าท นการเปล

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท ป การศ กษา 556 ฉบ บท ศาสนาฯ และหน าท พลเม องฯ เวลา 50 นาท (แบบเล อกตอบ 40 ข อ) ความส าค ญของศาสนา ความส มพ นธ ของพระพ ทธศาสนา ก บการด าเน นช ว ต พระพ ทธศาสนาม อ ทธ พล

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท

แผนการจ ดการเร ยนร ท แผนการจ ดการเร ยนร ท ว ชา...รห สว ชา...ช น... หน วยการเร ยนร ท...เร อง...เวลา...ช วโมง หน วยการเร ยนร ย อยท...เร อง...เวลา...ช วโมง บ รณาการในงานด านต าง ๆ ของโรงเร ยน หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง งานสวนพฤกษศาสตร

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ตอนท 2 ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 2 ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคมอาเซ ยน ตอนท 2 ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคม ค ณล กษณะของเด กไทยและต วช ว ดความสาเร จ การพ ฒนาการเร ยนร ของเด กไทยส ประชาคมให ประสบผลส าเร จ จ าเป นต อง กาหนดเป าหมาย ได แก ค ณล กษณะของเด กไทยท จะพ ฒนาส การเป นประชาคมให

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

เน อหาว ชาต างๆท เร ยน ภาคเร ยนท 1/2553 ป.1

เน อหาว ชาต างๆท เร ยน ภาคเร ยนท 1/2553 ป.1 เน อหาว ชาต างๆท เร ยน ภาคเร ยนท 1/2553 ป.1 กล มสาระการเร ยนร ว ชาภาษาไทย กลางภาคเร ยนท 1 ฉบ บท 1 (ความเข าใจทางภาษา) 1. อ านเร อง ข อความแล วตอบค าถาม 2. เล อกค าลงมาเต มลงในช องว าง 3. ค าตรงข าม 4.

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา คอมพ วเตอร ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บงานคอมพ วเตอร แอน เมช น แผนการจ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การบร หารและพ ฒนาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา ส32102 รายว ชา ส งคมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาคเร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา การงานและพ นฐานอาช พ 2 รห สว ชา ง 22101 จ านวน 1.0 หน วย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา การงานและพ นฐานอาช พ 2 รห สว ชา ง 22101 จ านวน 1.0 หน วย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา การงานและพ นฐานอาช พ 2 รห สว ชา ง 221 จ านวน 1.0 หน วย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 ผ สอน นางประภาณ เฉยไสย, นางอ นทร

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค าอธ บายรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3 รห ส ง 23101 สาระพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท

ค าอธ บายรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3 รห ส ง 23101 สาระพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท ค าอธ บายรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3 รห ส ง 23101 สาระพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เวลาเร ยน 40 ช วโมง หน วยการเร ยน 1.0 หน วยก ต ศ

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

ตอนท 4 แนวทางการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 4 แนวทางการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 4 แนวทางการจ ดการเร ยนร ส ประชาคม การจ ดการเร ยนร ส ประชาคม ผ บร หารสถานศ กษา เป นบ คคลสาค ญในการส งเสร ม สน บสน นและช วยเหล อคร โดยเน นให คร เร มจากการว เคราะห หล กส ตรสถานศ กษา จ ดท าหน วย การเร

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 216 แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 รายว ชา ท 30206 การใช ห องสม ด เร อง การทารายงาน ช นม ธยมศ กษาป ท 4 จ ดประสงค การเร ยนร เพ อประเม นผลความก าวหน าการเร ยนร ของน กเร ยนในเร อง การทารายงาน คาแนะนา

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

การจ ดการเร ยนการสอนในระด บช นประถมศ กษา ของโรงเร ยนกร งเทพคร สเต ยนว ทยาล ยได กาหนดหล กส ตร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ โดยม

การจ ดการเร ยนการสอนในระด บช นประถมศ กษา ของโรงเร ยนกร งเทพคร สเต ยนว ทยาล ยได กาหนดหล กส ตร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ โดยม การจ ดการเร ยนการสอนในระด บช นประถมศ กษา ของโรงเร ยนกร งเทพคร สเต ยนว ทยาล ยได กาหนดหล กส ตร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ โดยม สาระการเร ยนร มาตรฐานการเร ยนร และต วช ว ดด งต อไปน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด

ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 7 อ านเอาเร อง (อ านในใจ)

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information