ปฏ ท นปฏ บ ต งานประจ าป การศ กษา 2558

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ปฏ ท นปฏ บ ต งานประจ าป การศ กษา 2558"

Transcription

1 ปฏ ท นปฏ บ ต งานประจ าป การศ กษา 2558 โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร พฤษภาคม เด อนพฤษภาคม 2558 ศ กร ท 1 - ป.1 ป.6 ประกาศผลการเร ยนซ อมเสร มเพ อแก ไขผลการเร ยน อา จ อ พ พฤ ศ ส - ป.6 ประกาศผลการจบระด บประถมศ กษาเพ มเต ม น กเร ยนร บเอกสาร 1 2 มอบต วและเอกสารลงทะเบ ยน ม.1 ม.5 ประกาศผลการเร ยนซ อมเสร ม เพ อแก ไขผลการเร ยน และการแก ร, มผ ม.3 ประกาศผลการจบระด บม ธยมศ กษาตอนต นเพ มเต ม น กเร ยนร บเอกสารมอบต ว และเอกสารลงทะเบ ยน 31 - ประกาศรายช อน กเร ยน ป การศ กษา 2558 จ นทร ท 4 - หย ดตามประกาศคณะร ฐมนตร อ งคารท 5 - หย ดว นฉ ตรมงคล พ ธท 6 - งานพ ฒนาหล กส ตร พฤห สบด ท 7 ศ กร ท 8 - สหกรณ ทดลองฯ จ าหน ายอ ปกรณ การเร ยนและเคร องแบบน กเร ยน จ นทร ท 11 - ศ กร ท 15 - ส มมนาอาจารย และข าราชการ พ ธท 13 - หย ดว นพ ชมงคล อาท ตย ท 17 - ก จกรรม "I Can Do" จ นทร ท 18 - อ งคารท 19 - ป.1 ร บมอบต ว - ปฐมน เทศอาจารย ใหม พ ธท 20 - ศ กร ท 22 - ป.2 ม.6 ร บมอบต ว ศ กร ท 22 - อาท ตย ท 24 - ม.3 ค ายจร ยธรรมสาธ ตเกษตร คร งท 4 เสาร ท 23 - จ นทร ท 25 - ม.2 ค ายจร ยธรรมสาธ ตเกษตร คร งท 4 อ งคารท 26 - ประช มผ ปกครองน กเร ยน ป.1 เวลา น. พ ธท 27 - ประช มรวมอาจารย และเจ าหน าท ท งโรงเร ยน.../ม ถ นายน 2558

2 ม ถ นายน เด อนม ถ นายน 2558 จ นทร ท 1 - หย ดว นว สาขบ ชา อา จ อ พ พฤ ศ ส อ งคารท 2 - ว นเป ดเร ยนภาคต น ป การศ กษา พฤห สบด ท 4 - ม.4 สม คร นศท ม.5 - ม.6 (นศท. ป 2 - ป 3) รายงานต ว เสาร ท 6 - ลงทะเบ ยนโครงการส งเสร มความถน ดฯ ภาคต น อาท ตย ท 7 - ลงทะเบ ยนโครงการส งเสร มความถน ดฯ ภาคต น (เช า) พ ธท 10 - ก จกรรม "ร บน องน อย ป.1" เสาร ท 13 - เร มก จกรรมโครงการส งเสร มความถน ดฯ ภาคต น พฤห สบด ท 18 - พ ธ ไหว คร เสาร ท 20 - ป.1, ป.4, ม.1 และ ม.4 ตรวจส ขภาพน กเร ยน พ ธท 24 - ประชาส มพ นธ ก ฬาส พฤห สบด ท 25 - นศท. ปฐมน เทศและเร มเร ยน ศ กร ท 26 - ว นส ดท ายของการเสนอขออน ม ต โครงการเพ อส วนรวม ภาคต น - มอบเก ยรต บ ตรม ธยมศ กษา (เช า) - มอบเก ยรต บ ตรประถมศ กษา (บ าย) 2 กรกฎาคม เด อนกรกฎาคม 2558 เสาร ท 4 - ทอดผ าป าการศ กษา อา จ อ พ พฤ ศ ส จ นทร ท 20 - ศ กร ท 24 - ป.1 - ม.6 ประเม นผลการเร ยน ภาคต น คร งท พฤห สบด ท 23 - พ ธ ไหว คร น กศ กษาว ชาทหาร (ช วงเช า) จ นทร ท 27 - พ ธท 29 - ม.1 โครงการค ายจร ยธรรมสาธ ตเกษตร คร งท จ นทร ท 27 - พ ธท 29 และ - ป.1 - ม.6 อาจารย ประจ าว ชา บ นท กผลการเร ยน จ นทร ท 3 (ส.ค.) พ ธท 29 - ก จกรรมว นภาษาไทยแห งชาต พฤห สบด ท 30 - หย ดว นอาสาฬหบ ชา พฤห สบด ท 30 - ศ กร ท 31 และ - ส มมนาเจ าหน าท เสาร ท 1 (ส.ค.) ศ กร ท 31 - หย ดว นเข าพรรษา.../กรกฎาคม 2558 (ต อ)

3 กรกฎาคม เด อนกรกฎาคม 2558 (ต อ)... - ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร ล เช เดอ ลองเปร อา จ อ พ พฤ ศ ส น กเร ยนฝร งเศสมาไทย ม.1 ม.3 ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร อ บ ยามา (ฮ โกไทย) น กเร ยนญ ป นมาไทย โครงการสานส มพ นธ ทางช างเผ อก คร งท ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร จ สเซนไฮสก ล น กเร ยนญ ป นมาไทย...งด... - พ ธ ไหว คร ดนตร และนาฏศ ลป 3 ส งหาคม เด อนส งหาคม 2558 เสาร ท 1 - นศท. เร ยนชดเชยเน องในว นหย ดอาสาฬหบ ชา (30 กรกฎาคม 2558) อา จ อ พ พฤ ศ ส ศ กร ท 7 - ว นก ฬาส ส มพ นธ 1 - งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายส งแบบรายงานผลการเร ยน ของน กเร ยนให อาจารย ประจ าช น ป.1 - ม เสาร ท 8 - โบว ล งสาธ ตเกษตรส มพ นธ คร งท อาท ตย ท 9 - เสาร ท 15 - ก จกรรมโครงการแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร - โตเก ยวเทค น กเร ยนญ ป นมาไทย อ งคารท 11 - ก จกรรมว นเฉล มพระชนมพรรษา สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต พระบรมราช น นาถ - ดนตร ในสวน คร งท 22 พ ธท 12 - หย ดว นเฉล มพระชนมพรรษา สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต พระบรมราช น นาถ ศ กร ท 14 - ป.1 ม.6 อาจารย ประจ าช นส งสม ดรายงานผลการเร ยนให ผ ปกครอง - โครงการท นตกรรมป องก นและเคล อบฟล ออไรด ป.3 - ป.4 - พ ธ มอบประกาศน ยบ ตรหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน และเก ยรต บ ตรน กเร ยนม ธยมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2557 เสาร ท 15 - การบรรยายพ เศษเพ อล ก ศ ษย ระด บประถมศ กษา (เช า) - การบรรยายพ เศษเพ อล ก ศ ษย ระด บม ธยมศ กษา (บ าย) อ งคารท 18 ศ กร ท 21 - ส ปดาห สนทนาศ ษย ล ก ป.1, ป.3, ป.5.../ส งหาคม 2558 (ต อ)

4 เด อนส งหาคม 2558 (ต อ) พฤห สบด ท 20 - ส ปดาห สนทนาศ ษย ล ก ม.6 อ งคารท 25 พ ธท 26 - ก จกรรมว นว ทยาศาสตร อ งคารท 25 - ศ กร ท 28 - ส ปดาห สนทนาศ ษย - ล ก ป.2, ป.4, ป.6 พฤห สบด ท 27 - ส ปดาห สนทนาศ ษย ล ก ม ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร เซโตดะ (ม ธยมศ กษา) น กเร ยนญ ป นมาไทย 4 ก นยายน เด อนก นยายน 2558 อ งคารท 1 ศ กร ท 4 - ส ปดาห สนทนาศ ษย ล ก ม.1 ม.3 อา จ อ พ พฤ ศ ส พฤห สบด ท 3 - ส ปดาห สนทนาศ ษย ล ก ม ศ กร ท 4 - ม.1 ม.6 อาจารย ผ สอน ส งรายช อน กเร ยนท ไม ม ส ทธ สอบให อาจารย ประจ าช น ว นพ ฒนาและปล กต นไม มก จ นทร ท 7 ศ กร ท 11 - อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการเพ อส วนรวม ภาคต น เสนออาจารย ใหญ เพ อขออน ม ต ผลการประเม น เสาร ท 12 - สาธ ตเกษตรชาร ต คอนเส ร ต คร งท 15 พ ธท 16 - พ ธ กต ญ ตา คารวะ เสาร ท 19 - อาท ตย ท 20 - ว นส ดท ายการเร ยนโครงการส งเสร มความถน ดฯ ภาคต น - ลงทะเบ ยนโครงการส งเสร มความถน ดฯ ภาคปลาย จ นทร ท 21 ศ กร ท 25 - ป.1 - ม.6 ประเม นผลการเร ยน ภาคต น คร งท 2 ศ กร ท 25 - ป.1 ม.6 ว นส ดท ายของการเร ยนภาคต น เสาร ท 26 - งานเกษ ยณอาย ราชการ จ นทร ท 28 พ ธท 30 - ป.1 ม.6 อาจารย ประจ าว ชา บ นท กผลการเร ยน - ป.1 ป.6 สอบแก ไขผลการเร ยน - ม.4 ย นค าร องขอเปล ยนแผนการเร ยนและว ชาเล อกตามแผนการเร ยน จ นทร ท 28 - ศ กร ท 2 (ต.ค.) - โครงการเตร ยมความพร อม และส งน กเร ยนเข าร วมแข งข น โครงการพ ฒนาอ จฉร ยภาพทางว ทยาศาสตร (ประถมศ กษา).../ ต ลาคม 2558

5 5 ต ลาคม เด อนต ลาคม 2558 พฤห สบด ท 1 - พ ฒนาหล กส ตร อา จ อ พ พฤ ศ ส ศ กร ท 2 - ประช มรวมอาจารย ท งโรงเร ยน เสาร ท 3 - อาท ตย ท 4 - แรลล การก ศล OKUS คร งท จ นทร ท 5 - ม.6 ว นเป ดเร ยนภาคปลาย ป การศ กษา งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายส งแบบประกาศผลการเร ยนให อาจารย ประจ าช น ม.1 ม.6 และงานทะเบ ยนและประมวลผล อ งคารท 6 - ม.1 - ม.6 ประกาศผลสอบภาคต นและแจ งก าหนดการสอบแก ไขผลการเร ยน พ ธท 7 พฤห สบด ท 8 - ม.1 ม.5 สอบแก ไขผลการเร ยนตามตารางสอบและแก เง อนไข ร, มผ ศ กร ท 9 - ป.1 ม.6 อาจารย ประจ าว ชาส งผลการสอบแก ไขผลการเร ยนและ แก เง อนไข ร, มผ ให อาจารย ประจ าช น จ นทร ท 12 - ป.1 - ม.5 ว นเป ดเร ยนภาคปลาย ป การศ กษา 2558 พ ธท 14 - งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายส งแบบรายงานผลการเร ยนให อาจารย ประจ าช น ศ กร ท 16 - ม.6 งานทะเบ ยนและประมวลผลส ง GPA, PR 5 ภาค ให งานบร การ จ ตว ทยาและแนะแนว เสาร ท 17 - เร มก จกรรมโครงการส งเสร มความถน ดฯ ภาคปลาย พฤห สบด ท 22 - ป.1 - ม.6 อาจารย ประจ าช นส งแบบรายงานผลการเร ยนให ผ ปกครอง - ว นส ดท ายของการเสนออน ม ต โครงการเพ อส วนรวม ภาคปลาย ศ กร ท 23 - หย ดว นป ยมหาราช - ม.2 ก จกรรมว นป ยมหาราช จ นทร ท 26 - ศ กร ท 30 - หย ดตามประกาศมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เน องใน ว นงานพ ธ พระราชทานปร ญญาบ ตร (ต ดตามประกาศมหาว ทยาล ยอ กคร ง) พฤห สบด ท 29 - อาท ตย ท 1 - ม.6 สอบความถน ดท วไป (GAT) และความถน ดทางว ชาช พและ (พฤศจ กายน) ว ชาการ (PAT) คร งท 1 - ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร โตเก ยวเทค ไฮสก ล น กเร ยนไทย (ม ธยมศ กษาตอนปลาย) ไปญ ป น - ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร อ บ ยามา น กเร ยนไทย (ม ธยมศ กษาตอนต น) ไปญ ป น.../ ต ลาคม 2558 (ต อ)

6 เด อนต ลาคม 2558 (ต อ)... - ประกาศผลการเปล ยนแผนการเร ยนและว ชาเล อกตามแผนการเร ยน ของน กเร ยน ม ค ดเล อกน กเร ยนโครงการแลกเปล ยนว ฒนธรรมและการศ กษา... - ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร - เซโตดะ น กเร ยนไทยไปญ ป น 6 พฤศจ กายน เด อนพฤศจ กายน 2558 ศ กร ท 6 - ป.5 และ ป.6 โครงการท นตกรรมป องก นและเคล อบฟล ออไรด อา จ อ พ พฤ ศ ส จ นทร ท 9 - ท าบ ญประจ าป พฤห สบด ท 12 - ว นส ดท ายของการเร ยน นศท เสาร ท 14 - งานประจ าป ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 งานบร การจ ตว ทยาและแนะแนว และ งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข าย อบรมว ธ ลงทะเบ ยนว ชาสาระเพ มเต ม ให แก น กเร ยน พฤห สบด ท 19 - นศท.ช นป ท 1-3 (ชาย - หญ ง) สอบภาคปฏ บ ต เสาร ท 28 - นศท. ช นป ท 3 (ชาย - หญ ง) สอบภาคทฤษฎ ท วประเทศ... - ก จกรรมแลกเปล ยนว ฒนธรรมและการศ กษา โรงเร ยนพ น อง ไทย - ส งค โปร สาธ ตเกษตร Tanjong Katong ร นท 8 น กเร ยนส งคโปร มาไทย ธ นวาคม เด อนธ นวาคม 2558 พ ธท 2 - ศ กร ท 4 - ป.5 ค ายพ กแรม อา จ อ พ พฤ ศ ส ศ กร ท 4 - ก จกรรมว นเฉล มพระชนมพรรษา พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เสาร ท 5 - ว นเฉล มพระชนมพรรษา พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จ นทร ท 7 - หย ดชดเชยเน องในว นเฉล มพระชนมพรรษา พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว พฤห สบด ท 10 - หย ดว นร ฐธรรมน ญ จ นทร ท 14 - ศ กร ท 18 - ป.1 - ม.6 ประเม นผลการเร ยนภาคปลาย คร งท จ นทร ท 21 - พฤห สบด ท 24 - ป.1 - ม.6 อาจารย ประจ าว ชา บ นท กผลการเร ยน.../ ธ นวาคม 2558 (ต อ)

7 ธ นวาคม เด อนธ นวาคม 2558 (ต อ) อา จ อ พ พฤ ศ ส จ นทร ท 21 - พ ธท 6 (ม.ค.2559) - ฝ กซ อมและเตร ยมท มก ฬาสาธ ตสาม คค คร งท เสาร ท 26 - อาท ตย ท 27 - ม.6 สอบว ชาสาม ญ 9 ว ชา พฤห สบด ท 31 - หย ดว นส นป ม.4 ลงทะเบ ยนว ชาสาระเพ มเต ม ม.5 ลงทะเบ ยนว ชาสาระเพ มเต ม มกราคม เด อนมกราคม 2559 ศ กร ท 1 - หย ดว นข นป ใหม อา จ อ พ พฤ ศ ส พฤห สบด ท 7 - พ ธท 13 - ก ฬาสาธ ตสาม คค คร งท 40 "ก ลปพฤกษ เกมส " 1 2 อ งคารท 12 - ประกาศผลสอบความถน ดท วไป (GAT) และความถน ดทางว ชาช พ และว ชาการ (PAT) คร งท พฤห สบด ท 14 - ศ กร ท 15 - อาจารย ลาพ กผ อน ม.5 น กศ กษาว ชาทหาร (หญ ง) ช นป 2 ฝ กภาคสนาม จ นทร ท 18 - งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายส งแบบรายงานผลการเร ยน 31 ของน กเร ยนให อาจารย ประจ าช น พ ธท 20 - ก จกรรมว นป ใหม... - ม.6 ส งรายช อน กเร ยนท ไม ม ส ทธ สอบปลายภาค ศ กร ท 22 - ป.1 - ม.6 อาจารย ประจ าช น ส งแบบรายงานผลการเร ยนให ผ ปกครอง - ก จกรรมบ รณาการรวมโครงการ/ก จกรรมต างๆ เพ อเท ดพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ (งานสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน งานน เวศส มพ นธ โครงงาน ป.4, ป.5 น ทรรศการการงานพ นฐานอาช พ ตลาดน ดศ ลปะ ฯลฯ) - Thank You Party ม.1 ลงทะเบ ยนว ชาสาระเพ มเต ม เสาร ท 23 - งานค นส เหย าสาธ ตเกษตร เสาร ท 23 - อาท ตย ท 24 - แรลล สาธ ตเกษตรส มพ นธ คร งท 21 พ ธท 27 - พฤห สบด ท 28 - ป.1 ม.6 บ นท กคะแนนการอ าน ค ดว เคราะห และเข ยน... - ม.2 ลงทะเบ ยนว ชาสาระเพ มเต ม.../ มกราคม 2559 (ต อ)

8 เด อนมกราคม 2559(ต อ) ศ กร ท 29 อาท ตย ท 7 (ก.พ.) - งดการเร ยนการสอนเน องในส ปดาห ว นเกษตรแห งชาต (ต ดตามประกาศมหาว ทยาล ยอ กคร ง)... - มหกรรมม น ร กบ และร กบ ย วชนนานาชาต... - ม.6 น กศ กษาว ชาทหาร (ชาย) ช นป 3 ฝ กภาคสนาม 8 ก มภาพ นธ เด อนก มภาพ นธ 2559 จ นทร ท 1 - ศ กร ท 5 - ม.4 ค ายพ กแรม อา จ อ พ พฤ ศ ส อ งคารท 2 - ป.6 วางพวงมาลาว นสถาปนามหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป.6 สอบ O - NET ม.3 สอบ O - NET ม.5 น กศ กษาว ชาทหาร (ชาย) ช นป 2 ฝ กภาคสนาม (งด)... - สาธ ตว ชาการ คร งท เสาร ท 6 - อาท ตย ท 7 - ม.6 สอบ O - NET จ นทร ท 8 - งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายส งแบบรายงานผลการประเม น การอ าน ค ดว เคราะห และเข ยน และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของ น กเร ยน ม.6 ให อาจารย ประจ าช น จ นทร ท 8 พฤห สบด ท 11 - ร บใบสม คร ป.1 จ นทร ท 8 - ศ กร ท 12 - ม.1 ม.5 ส งรายช อน กเร ยนท ไม ม ส ทธ สอบปลายภาค - งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายส งแบบรายงานผลการอ าน ค ดว เคราะห และเข ยน และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของ ป.1 ม.5 ให อาจารย ประจ าช น พ ธท 10 - พ ธ เช ดช เก ยรต น กเร ยน (เช า) พฤห สบด ท 11 - ป.6 ประช มผ ปกครองแนะแนวการศ กษา (เช า) - ม.3 ประช มผ ปกครองแนะแนวการศ กษา (บ าย) ศ กร ท 12 - อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการเพ อส วนรวม ภาคปลาย เสนออาจารย ใหญ เพ อขออน ม ต ผลการประเม น เสาร ท 13 - ป.4 ค ายกลางว น จ นทร ท 15 พฤห สบด ท 18 - ม.3 เล อกแผนการเร ยน - ม.6 ประเม นผลการเร ยน ภาคปลาย คร งท 2.../ก มภาพ นธ 2559 (ต อ)

9 9 ก มภาพ นธ เด อนก มภาพ นธ 2559 (ต อ) ศ กร ท 19 - ม.6 ก จกรรมป จฉ มน เทศและก จกรรมอ าลา อา จ อ พ พฤ ศ ส เสาร ท 20 - ฟ ตบอลสาธ ตเกษตรส มพ นธ คร งท จ นทร ท 22 - หย ดว นมาฆบ ชา อ งคารท 23 - พ ธท 24 - ม.6 อาจารย ประจ าว ชาบ นท กผลการเร ยน พฤห สบด ท 25 - งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายส งแบบประกาศผลการเร ยน ให อาจารย ประจ าช น ม.6 และงานทะเบ ยนและประมวลผล ศ กร ท 26 - ม.6 ประกาศผลการสอบภาคปลายและแจ งก าหนดการสอบแก ไข ผลการเร ยน - ประช มใหญ สาม ญประจ าป การศ กษา 2558 สมาคมผ ปกครองและคร ฯ และเล อกต งคณะกรรมการสมาคมฯ ช ดท 22 เสาร ท 27 - ว นประเม นผลก จกรรมโครงการส งเสร มความถน ดฯ ภาคปลาย - ลงทะเบ ยนโครงการส งเสร มความถน ด ความสนใจ และความสามารถพ เศษ ภาคฤด ร อน จ นทร ท 29 อ งคารท 1 (ม.ค.) - ม.6 สอบแก ไขผลการเร ยน จ นทร ท 29 ศ กร ท 4 (ม.ค.) - ป.1 ม.5 ประเม นผลการเร ยนภาคปลาย คร งท 2 - ม.4 และ ม.5 ย นค าร องขอเปล ยนแผนการเร ยน และเปล ยนว ชาเล อกตาม แผนการเร ยน ม นาคม เด อนม นาคม 2559 พ ธท 2 - งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายส งแบบรายงานผลการเร ยน อา จ อ พ พฤ ศ ส ให อาจารย ประจ าช น ม ม.6 อาจารย ประจ าว ชาส งผลการสอบแก ไขผลการเร ยน และการแก เง อนไข ร, มผ. ให อาจารย ประจ าช น ศ กร ท 4 - ป.1 - ม.5 ว นส ดท ายของการเร ยนภาคปลาย ม.6 ต ดส นผลการเร ยน คร งท เสาร ท 5 - อาท ตย ท 6 - ร บสม คร ป.1 เสาร ท 5 - อ งคารท 8 - ม.6 สอบความถน ดท วไป (GAT) และความถน ดทางว ชาช พ และว ชาการ (PAT) คร งท 2.../ม นาคม 2559 (ต อ)

10 10 ม นาคม เด อนม นาคม 2559 (ต อ) จ นทร ท 7 - ม.6 ส งแบบรายงานผลการเร ยนให ผ ปกครอง อา จ อ พ พฤ ศ ส - ม.6 ประกาศผลการจบหล กส ตร จ นทร ท 7 อ งคารท 8 - ป.1 - ป.6 สอบแก ไขผลการเร ยน ม.6 ลงทะเบ ยนเพ อสอบแก ไขผลการเร ยน คร งท และแก เง อนไขผลการเร ยน จ นทร ท 7 - พฤห สบด ท 10 - ป.1 - ม.5 อาจารย ประจ าว ชาบ นท กผลการเร ยน อ งคารท 8 - พ ธท 9 - ม.6 สอบแก ไขผลการเร ยน คร งท 1 พฤห สบด ท 10 - ม.6 อาจารย ประจ าว ชา ส งผลการสอบแก ไขผลการเร ยน คร งท 1 ให อาจารย ประจ าช น ศ กร ท 11 - ป.1 - ม.6 ว นส ดท าย งานท กฝ ายเสนอรายนามน กเร ยนท สมควร ได ร บเก ยรต บ ตรประเภทท 4 ให งานศ กษาเด ก - ม.6 ต ดส นผลการเร ยน คร งท 2 และพ จารณาเก ยรต บ ตร (บ าย) จ นทร ท 14 - ประช มรวมอาจารย และเจ าหน าท ท งโรงเร ยน อ งคารท 15 - ค ดเล อกน กเร ยน ป.1 - ม.6 ประกาศผลการจบหล กส ตรเพ มเต ม พ ธท 16 - ม.4, ม.5 ประกาศผลการเปล ยนแผนการเร ยนและว ชาเล อกตาม แผนการเร ยน ศ กร ท 18 - ม.6 งานทะเบ ยนและประมวลผลส ง GPA, PR 6 ภาค ให งานบร การ จ ตว ทยาและแนะแนว - งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายส งแบบประกาศผลการเร ยน ให อาจารย ประจ าช น ม.1 - ม.5 และงานทะเบ ยนและประมวลผล - งานป ดกล องชอล ก จ นทร ท 21 - ม.1 ม.5 ประกาศผลการสอบและแจ งก าหนดการสอบแก ไขผลการเร ยน จ นทร ท 21 อ งคารท 22 - ตรวจส ขภาพอาจารย และเจ าหน าท พ ธท 23 พฤห สบด ท 24 - ม.1 ม.5 สอบแก ไขผลการเร ยนตามตารางสอบและแก เง อนไข ร, มผ.../ม นาคม 2559 (ต อ)

11 ม นาคม เด อนม นาคม 2559 (ต อ) ศ กร ท 25 - งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายส งแบบรายงานผลการเร ยน อา จ อ พ พฤ ศ ส ของน กเร ยนให อาจารย ประจ าช น ป.1 - ม ป.1 ม.5 อาจารย ประจ าว ชาส งผลการสอบแก ไขผลการเร ยนและ แก เง อนไข ร, มผ ให อาจารย ประจ าช นและงานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข าย ม.3 ม.5 จ ดกล มน กเร ยนตามแผนการเร ยน อาท ตย ท 27 - ประกาศผลการค ดเล อกน กเร ยน ป.1 อ งคารท 29 - ป.1 ม.5 ต ดส นผลการเร ยน คร งท 1 - ป.1 ป.6 พ จารณาเก ยรต บ ตรและท นการศ กษาด เด น พ ธท 30 - ป.1 ป.6 พ จารณาการจ ดช นเร ยน - ม.1 ม.5 พ จารณาเก ยรต บ ตรและท นการศ กษาด เด น.. - ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร - จ สเซ นไฮสค ล น กเร ยนไทยไปญ ป น... - โครงการเร ยนภาษาจ นแบบเข มและแลกเปล ยนว ฒนธรรมท Beijing Union University น กเร ยนไทยไปจ น... - ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร ล เช เดอ ลองเปร น กเร ยนไทยไปฝร งเศส 11 เมษายน เด อนเมษายน 2559 ศ กร ท 1 - ป.1 ม.5 ส งแบบรายงานผลการเร ยนให ผ ปกครอง (เช า) อา จ อ พ พฤ ศ ส - ป.6 ประกาศผลการจบระด บประถมศ กษา และให เอกสารมอบต ว ม.1 ม.5 ประกาศผลการสอบปลายภาค การแก เง อนไข ร, มผ ม.1 ม.5 พ จารณาการจ ดช นเร ยน (บ าย) ม.3 ประกาศผลการจบระด บม ธยมศ กษาตอนต น และแผนการเร ยน เข าเร ยนช น ม.4 ป การศ กษา 2559 และร บเอกสารมอบต วท ระด บช น ม จ นทร ท 4 - ม.1 ม.5 น กเร ยนลงทะเบ ยน และเร มโครงการสอนเสร ม เพ อแก ไขผลการเร ยน.../เมษายน 2559 (ต อ)

12 เมษายน เด อนเมษายน 2559 (ต อ) จ นทร ท 4 ศ กร ท 15 - ช วงหย ดพ กผ อนประจ าป และท างานตามท ได ร บมอบหมาย ได แก อา จ อ พ พฤ ศ ส งานสอนซ อมเสร ม เพ อแก ไขผลการเร ยน งานพ ฒนาหล กส ตร 1 2 และแผนการจ ดการเร ยนร โครงการส งเสร มความถน ด ความสนใจ และความสามารถพ เศษ ภาคฤด ร อน พ ธท 6 - หย ดว นจ กร ม.6 ร บ ปพ.1 : 4 ท ห องทะเบ ยนและประมวลผล อ งคารท 12 - ประกาศผลสอบความถน ดท วไป (GAT) และความถน ดทางว ชาช พ และว ชาการ (PAT) คร งท 2 พ ธท 13 - ศ กร ท 15 - หย ดว นสงกรานต จ นทร ท 18 - อาจารย ท กคนกล บมาปฏ บ ต งานเตร ยมการสอน ป การศ กษา ป.1 ม.5 ประเม นผลการเร ยนซ อมเสร มเพ อแก ไขผลการเร ยน จ นทร ท 18 - อ งคารท 19 - ปฐมน เทศอาจารย ใหม อ งคารท 19 - ม.1 ม.5 อาจารย ประจ าว ชาส งผลการแก ไขผลการเร ยน ให อาจารย ประจ าช น พ ธท 20 - ป.1 ม.5 ต ดส นผลการเร ยน คร งท 2 พฤห สบด ท 21 - ศ กร ท 22 - งานพ ฒนาหล กส ตร ศ กร ท 22 - ป.1 ป.6 ประกาศผลการเร ยนซ อมเสร มเพ อแก ไขผลการเร ยน - ป.6 ประกาศผลการจบระด บประถมศ กษาเพ มเต ม น กเร ยนร บเอกสาร มอบต วและเอกสารลงทะเบ ยน - ม.1 ม.5 ประกาศผลการเร ยนซ อมเสร ม เพ อแก ไขผลการเร ยน และการแก ร, มผ. - ม.3 ประกาศผลการจบระด บม ธยมศ กษาตอนต นเพ มเต ม น กเร ยนร บเอกสารมอบต ว และเอกสารลงทะเบ ยน - ประกาศรายช อน กเร ยน ป การศ กษา สหกรณ ทดลองฯ จ าหน ายอ ปกรณ การเร ยนและเคร องแบบน กเร ยน - พ ธ ท าบ ญเน องในว นก อต งโรงเร ยนครบรอบป ท 45 อ งคารท 26 - พ ธท 27 - ป.1 ร บมอบต ว 12.../เมษายน 2559 (ต อ)

13 13 เมษายน เด อนเมษายน 2559 (ต อ)... - โครงการเร ยนภาษาอ งกฤษแบบเข มควบค ก บพ ฒนาก ฬาและ อา จ อ พ พฤ ศ ส แลกเปล ยนว ฒนธรรมท Harrow House International College 1 2 น กเร ยนไทยไปอ งกฤษ ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร - Tanjong Katong น กเร ยนไทย (ม ธยมต น) ไปประเทศส งคโปร โครงการเร ยนภาษาอ งกฤษแบบเข ม ณ Westlake High Schools, เม อง Auckland ประเทศน วซ แลนด ร นท 4 น กเร ยนไทยไปน วซ แลนด พฤห สบด ท 28 - ศ กร ท 29 - ส มมนาอาจารย และข าราชการ... - โครงการเร ยนภาษาอ งกฤษแบบเข ม และแลกเปล ยนว ฒนธรรมท Upper St. Clair High School เม อง Pittsburgh น กเร ยนไทย ไปสหร ฐอเมร กา... - ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร - นอร ธเธ ร น โคโลราโด โครงการเร ยนภาษาอ งกฤษแบบเข มท University Schools ร นท 26 น กเร ยนไทยไปสหร ฐอเมร กา... - โครงการเร ยนภาษาญ ป นแบบเข ม Ishikawa Japanese Study Program ณ Ishikawa, Japan ร นท 2 น กเร ยนไทยไปญ ป น... - โครงการเร ยนภาษาอ งกฤษแบบเข มและแลกเปล ยนว ฒนธรรมท Australian Institute of Professional Education น กเร ยนไทย ไปออสเตรเล ย... - โครงการเร ยนภาษาอ งกฤษแบบเข ม ณ Cambridge Regional College, Cambridge, England ร นท 2 น กเร ยนไทยไปอ งกฤษ.../พฤษภาคม 2559

14 พฤษภาคม เด อนพฤษภาคม 2559 จ นทร ท 2 - พ ธท 4 - ป.2 ม.6 ร บมอบต ว อา จ อ พ พฤ ศ ส พฤห สบด ท 5 - หย ดว นฉ ตรมงคล พฤห สบด ท 5 - เสาร ท 7 - ก จกรรม I Can Do จ นทร ท 9 - หย ดว นพ ชมงคล อ งคารท 10 - ประช มผ ปกครองน กเร ยน ป.1 เวลา น พฤห สบด ท 12 - ประช มรวมอาจารย และเจ าหน าท ท งโรงเร ยน จ นทร ท 16 - ว นเป ดเร ยนภาคต น ป การศ กษา 2559 ศ กร ท 20 - หย ดว นว สาขบ ชา... - ม.1 ม.3 ค ายจร ยธรรมสาธ ตเกษตร 14 หมายเหต * แผนงานอาจปร บเปล ยนตามความเหมาะสม ซ งจะม การประกาศแจ งให ทราบ

ปฏ ท นปฏ บ ต งานว ชาการ ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557

ปฏ ท นปฏ บ ต งานว ชาการ ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 1 ปฏ ท นปฏ บ ต งานว ชาการ ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 (ปฏ ท นน อาจม การเปล ยนแปลงได ตามความเหมาะสม ตรวจสอบได จากเวบไซต โรงเร ยน www.wt.ac.th) พฤษภาคม 2557 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 12 13 14 15 16 17 2

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

(สาเนา) ประกาศมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง ปฏ ท นการศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 ภาคการศ กษาท 1 ป การศ กษา 2557 ก จกรรม ว น เด อน ป

(สาเนา) ประกาศมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง ปฏ ท นการศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 ภาคการศ กษาท 1 ป การศ กษา 2557 ก จกรรม ว น เด อน ป (สาเนา) ประกาศมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง ปฏ ท นการศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 เพ อให การเร ยนการสอนของว ทยาเขตป ตตาน ประจาป การศ กษา 2557 ดาเน นไปด วยความเร ยบร อย และสอดคล องก บ ระเบ ยบมหาว ทยาล ยสงขลานคร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด ประกาศมหาว ทยาล ยนเรศวร เร อง ก าหนดอ ตราค าบ าร งและค าธรรมเน ยมการศ กษา ระด บปร ญญาโท ส าหร บน ส ตท เข าศ กษา ในป การศ กษา 2554... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน

การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 1 การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน โรงเร ยนสตร ภ เก ต จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 เพ อม งพ ฒนาผ เร ยนให ม พ ฒนาเต มตามศ กยภาพและรอบด าน เพ อความเป นมน ษย ท สมบ รณ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร องค การบร หารส วนตาบลว งหลวง โครงการ / ก จกรรม ๑.โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ บ ญ บ งไฟ หม ท ๑-๑๕ ๒. โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ

More information

ปฏ ท นปฏ บ ต งานกล มอานวยการ-ฝ ายธ รการ

ปฏ ท นปฏ บ ต งานกล มอานวยการ-ฝ ายธ รการ ปฏ ท นปฏ บ ต งานกล มอานวยการ-ฝ ายธ รการ.. งานท ต องปฏ บ ต เป นประจาท กว น ว น /เด อน /ป งาน/ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ ปฏ บ ต เป นประจาท กว น - กรองงานท กงานก อนเสนอผ อานวยการ - ลงทะเบ ยนร บ-ส งหน งส อ - บ นท

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [99] 21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย 21.1 ก จกรรมจ ดงานเฉล มพระชนมพรรษาเน องในโอกาสพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงเจร ญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา หล กการและเหต

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ

รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ ประจ าป งบประมาณ 2554 ข อม ล ณ ว นท 9 ต ลาคม 2555 12:56 กล มก จกรรม 1 การพ ฒนาว ชาช พการเง น 7.1 อบรมเช งการบรรยาย เก

More information

ก จกรรมเสร มหล กส ตร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย : เทคโนโลย สารสนเทศ ประถมศ กษา ช นประถมศ กษาป ท 1 ภาคต น

ก จกรรมเสร มหล กส ตร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย : เทคโนโลย สารสนเทศ ประถมศ กษา ช นประถมศ กษาป ท 1 ภาคต น ช นประถมศ กษาป ท 1 ภาคต น ช อก จกรรม การประกวดสร างสรรค ผลงานจากโปรแกรม pooh print studio ให น กเร ยนเข ยนคาอวยพร หร อคาส ญญาในเร องด ลงในโปสการ ด จากโปรแกรม Pooh Print Studio เพ อมอบให ก บค ณพ อค ณแม

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557 จ นทร 4011309 ฟ ส กส พ นฐาน 3(3-0) อ.ธ ญญาว /ว ทยาการคอม (54) อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 3571201 หล กการม คค เทศก 3(3-2) ภาษาอ งกฤษ (54) อ.กานต ชนก ดาบสมเด จ GEM5101 ภาษาอ งกฤษสาหร บน กศ กษาระด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ตารางเร ยนภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557

ตารางเร ยนภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 ช นประถมศ กษาป ท 1/1 คร ประจ าช น นางสาวฐ ตามร ข น นาฏศ ลป พละ&ว ายน า คร ธาว ณ คร ป ทมาภรณ คร ฐ ตามร คร ประไพพ ศ คร มะร ด ประว ต ศาสตร ท ศนศ ลป ร กการอ าน คร ฐ ตามร คร ป ญส ธา คร กล ม คร ป ทมาภรณ คร จ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

เอกสารสร ปผลโครงการอบรมเพ อเพ มพ นความร และ ท กษะการปฏ บ ต งานให ก บบ คลากร ศ นย พ ฒนาทร พยากรมน ษย

เอกสารสร ปผลโครงการอบรมเพ อเพ มพ นความร และ ท กษะการปฏ บ ต งานให ก บบ คลากร ศ นย พ ฒนาทร พยากรมน ษย เอกสารสร ปผลอบรมเพ อเพ มพ นความร และ ท กษะการปฏ บ ต งานให ก บบ คลากร ศ นย พ ฒนาทร พยากรมน ษย มรส.ศพท.อ2.2.4.4.001 รายงานผลส มมนา /ฝ กอบรม เพ อพ ฒนาบ คลากร ศ นย พ ฒนาทร พยากรมน ษย ป การศ กษา 2557 ปฐมน เทศบ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบรายงานการประเม นผลความสาเร จของการบ รณาการโครงการ

แบบรายงานการประเม นผลความสาเร จของการบ รณาการโครงการ แบบรายงานการประเม นผลความสาเร จของการบ รณาการโครงการ 1. ประเภทโครงการ 1.1 การบร การว ชาการแก ส งคม 1.2 ทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม 2. ช อโครงการ อบรมเช งปฏ บ ต การเร อง การใช งาน Excel สาหร บว ศวกร 3. กล

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

กรอบการดาเน นงาน ประกวดรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาป 2556

กรอบการดาเน นงาน ประกวดรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาป 2556 กรอบการดาเน นงาน ประกวดรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาป 2556 ข นตอน เหน อ ตะว นออก เฉ ยงเหน อ กลาง - ตะว นออก ใต 1 การประกวด จ.เพชรบ รณ จ.นครพนม- จ.เพชรบ ร ระด บภ ม ภาค ม กดาหาร 490 ราย 450 ราย

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาฐานข อม ลด านต างประเทศประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา คณะกรรมการพ ฒนาแนวทางการจ ดท าระบบฐานข อม ลด านต างประเทศ

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาฐานข อม ลด านต างประเทศประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา คณะกรรมการพ ฒนาแนวทางการจ ดท าระบบฐานข อม ลด านต างประเทศ แผนปฏ บ ต การพ ฒนาฐานข อม ลด านต างประเทศประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา คณะกรรมการพ ฒนาแนวทางการจ ดท าระบบฐานข อม ลด านต างประเทศ 2 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาฐานข อม ลด านต างประเทศประจ าป พ.ศ.

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

www.yorosor.com/20201/description.pdf คาอธ บายรายว ชา

www.yorosor.com/20201/description.pdf คาอธ บายรายว ชา www.yorosor.com20201description.pdf คาอธ บายรายว ชา รายว ชาการใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน (ง ๐๐๑) กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท ๑ เวลา ๔๐ ช วโมง จ านวน ๑ หน วยก ต ภาคเร ยนท ศ กษาค ณล

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) ภาษาอ งกฤษ Master of Education Program in Educational

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

๑. ม ความร ในการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เช น MS Word, MS Excel, MS Power Point และโปรแกรมเก ยวก บการประมวลผลทางสถ ต /๑.๒ ม ความร...

๑. ม ความร ในการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เช น MS Word, MS Excel, MS Power Point และโปรแกรมเก ยวก บการประมวลผลทางสถ ต /๑.๒ ม ความร... ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานในสถาบ นอ ดมศ กษาสายสน บสน น คร งท ๙/๒๕๕๓ ----------------- ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคล เพ อสอบค ดเล อกเป น เจ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 2 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ พลโท ดร.ว ระ วงศ สรรค ประธานคณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 3 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร

More information

การเตร ยมความพร อม โครงการพ ฒนาระบบขนส งทางบกระยะเร งด วนของ กรมทางหลวงชนบท (โครงการเง นก 15,000 ล าบาท) ว นท 20 ก มภาพ นธ 2558

การเตร ยมความพร อม โครงการพ ฒนาระบบขนส งทางบกระยะเร งด วนของ กรมทางหลวงชนบท (โครงการเง นก 15,000 ล าบาท) ว นท 20 ก มภาพ นธ 2558 การเตร ยมความพร อม โครงการพ ฒนาระบบขนส งทางบกระยะเร งด วนของ กรมทางหลวงชนบท (โครงการเง นก 15,000 ล าบาท) ว นท 20 ก มภาพ นธ 2558 แผนการบร หารโครงการพ ฒนาระบบขนส งทางบกระยะเร งด วนของ กรมทางหลวงชนบท (โครงการเง

More information

ขอม ลการเขารวมก จกรรมเพ อแสวงหาความร จากภายนอกหนวยงาน ระหวาง พฤษภาคม 2553 เมษายน 2554

ขอม ลการเขารวมก จกรรมเพ อแสวงหาความร จากภายนอกหนวยงาน ระหวาง พฤษภาคม 2553 เมษายน 2554 ช อก จกรรม : อบรมระบบ Finger Print Scan และระบบการลา Online ว นท 12 พฤษภาคม 2553 สถานท : ห

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------

ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------ ด วยมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ม ความประสงค ร บสม คร บ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งานเป นอาจารย ประจ าคณะพยาบาลศาสตร ด งน 1. อาจารย ประจ าสาขาว ชาพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต 1.1

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานป องก นยาเสพต ด

รายงานผลการปฏ บ ต งานป องก นยาเสพต ด รายงานผลการปฏ บ ต งานป องก นยาเสพต ด โครงการห องเร ยนส ขาวต านยาเสพต ด เท ดไท องค ราช น โรงเร ยนบ านเขาพระ ป การศ กษา 2554 ๑. หล กการและเหต ผล น กเร ยนเป นทร พยากรท ม ค ณค าย งของประเทศ ซ งจะเจร ญเต บโตเป

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information