บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น"

Transcription

1 บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น เม อได ศ กษารายละเอ ยดต าง ๆ เก ยวก บงบการเง นแล ว ในส วนต อไปจะอธ บายรายละเอ ยด ท เก ยวก บการว เคราะห งบการเง น ด งน ความหมายของการว เคราะห งบการเง น การว เคราะห งบการเง น หมายถ ง การค นหาข อเท จจร งจากงบการเง น โดยการค นหา ข อเท จจร งด งกล าวต องอาศ ยเคร องม อต าง ๆ เช น การว เคราะห แนวต ง การว เคราะห แนวนอน และการว เคราะห อ ตราส วน เป นต น การว เคราะห งบการเง นสามารถว เคราะห ได เป น 2 ล กษณะ ค อ 1. การน างบการเง นงบใดงบหน งมาแปลความหมาย เช น การน างบแสดงฐานะการเง น (งบด ล) หร องบก าไรขาดท นเบ ดเสร จ (งบก าไรขาดท น) มาว เคราะห ตามแนวต งหร อว เคราะห โครงสร าง ซ งจะท าให ทราบรายละเอ ยดของแต ละรายการในงบการเง นน นว าม มากน อยเพ ยงใด และท าให สามารถเปร ยบเท ยบก บก จการอ นได การน างบแสดงฐานะการเง นหร องบก าไรขาดท น เบ ดเสร จมาว เคราะห ตามแนวนอนหร อว เคราะห การเปล ยนแปลง จะท าให ทราบว าแต ละรายการ ในงบการเง นน นเพ มข นหร อลดลง หร อการว เคราะห งบกระแสเง นสด จะท าให ทราบว าในระหว างป ก จการได เง นมาและใช เง นไปในก จกรรมใดบ าง 2. การน างบการเง นมากกว าหน งงบมาว เคราะห ร วมก น เช น การน ารายการในงบแสดง ฐานะการเง นและงบก าไรขาดท นเบ ดเสร จมาหาอ ตราส วน ซ งจะท าให ทราบถ งความสามารถ ในการด าเน นงานและความสามารถในการท าก าไร เป นต น ข นตอนการว เคราะห งบการเง น ข นตอนการว เคราะห งบการเง น จะม ข นตอนตรงก นข ามก บการจ ดท างบการเง น ค อ การจ ดท างบการเง นจะเร มต นจากการว เคราะห รายการค า แล วบ นท กบ ญช เพ อรวบรวมผล ไปจ ดท างบการเง น ส วนการว เคราะห งบการเง นม ว ตถ ประสงค เพ อให ทราบถ งรายการค าท เก ดข น ในก จการ ด งน นจ งต องค นหาข อเท จจร งจากงบการเง น โดยม ข นตอนด งน 1. ก าหนดว ตถ ประสงค ในการว เคราะห งบการเง น ก อนท จะท าการว เคราะห งบการเง น ผ ว เคราะห ต องก าหนดว ตถ ประสงค ของการว เคราะห โดยต องพ จารณาว าจะว เคราะห ในฐานะ ท เป นใคร เพราะแต ละคนจะม ว ตถ ประสงค ท แตกต างก น 2. รวบรวมข อม ลท เก ยวข อง เม อก าหนดว ตถ ประสงค ในการว เคราะห งบการเง นแล ว ต อจากน นเป นข นตอนของการรวบรวมข อม ลท เก ยวข อง ซ งได แก งบการเง นและรายละเอ ยด ท เก ยวข อง ท งท เป นข อม ลเช งปร มาณและข อม ลเช งค ณภาพ

2 การว เคราะห งบการเง น 2 3. แปรสภาพข อม ล เม อรวบรวมข อม ลครบถ วนแล ว ข นตอนต อไปเป นข นตอนการน าข อม ล มาแปรสภาพ เช น การปร บงบการเง นให เหมาะสม การท าให เป นร อยละหร อการหาอ ตราส วน เป นต น 4. แปลความหมาย เม อแปรสภาพข อม ลแล ว ข นตอนต อไปเป นข นตอนการน าค าท แปรสภาพมาแปลความหมาย โดยการอ านค า เปร ยบเท ยบก บอด ต เปร ยบเท ยบก บค แข ง หร อเปร ยบเท ยบก บอ ตสาหกรรม เป นต น 5. จ ดท ารายงานการว เคราะห เม อแปลความหมายของข อม ลท แปรสภาพแล ว ข นตอน ส ดท าย ค อ การสร ปผลการว เคราะห ให อย ในร ปแบบท เข าใจได ง าย เพ อใช เป นสารสนเทศ ในการต ดส นใจ ว ตถ ประสงค ของผ ว เคราะห งบการเง น ผ ว เคราะห งบการเง นแต ละคนจะม ว ตถ ประสงค ท แตกต างก น ผ ว เคราะห งบการเง น ได แก 1. ผ ลงท น หมายถ ง ผ เป นเจ าของเง นท นรวมท งท ต องการว เคราะห งบเพ อให ทราบเก ยวก บความเส ผ ลงท นจ งต องการข อม ลท จะช วยให สามารถประเม นได ว าควรจะซ ต อไป ข นอย ก บประเภทของ ปร กษาการลงท น ผ ลงท น ยงและผลตอบแทนจากการลงท น ด งน น อ ขาย หร อถ อเง นลงท นน น รวมท งประเม นความสามารถของก จการในการจ ายเง นป นผลให ก บผ ลงท น 2. ล กจ าง หมายถ ง พน กงานของก จการ ล กจ างต องการว เคราะห งบการเง นเพ อให ทราบความม นคงและความสามารถในการท าก าไรของก จการ ด งน นล กจ างจ งต องการข อม ล ท จะช วยประเม นความสามารถของก จการในการจ ายค าตอบแทน บ าเหน จ บ านาญและโอกาส ในการจ างงาน 3. ผ ให ก หมายถ ง ธนาคารหร อธ รก จท ก จการสามารถก เง นได ผ ให ก ต องการ ว เคราะห งบการเง นเพ อให ทราบความสามารถในการท าก าไรของก จการ ด งน นผ ให ก จ งต องการ ข อม ลท จะช วยประเม นความสามารถของก จการในการจ ายค นเง นต นและดอกเบ ย 4. ผ ขายส นค าและเจ าหน อ น หมายถ ง ธ รก จท ก จการต ดต อซ อส นค าหร อส นทร พย ผ ขายส นค าและเจ าหน อ น กล มคนเหล าน ต องการว เคราะห งบการเง นเพ อให ทราบความสามารถ ในการท าก าไรและสภาพคล องของก จการ ด งน นจ งต องการข อม ลท จะช วยประเม นความสามารถ ของก จการในการจ ายช าระหน 5. ล กค า หมายถ ง ผ ท ก จการขายส นค าให ล กค าต องการว เคราะห งบการเง นเพ อให ทราบความม นคงของก จการ ด งน นล กค าจ งต องการข อม ลท จะช วยประเม นความสามารถในการ ด าเน นงานต อเน องของก จการ 6. ร ฐบาลและหน วยงานราชการ หมายถ ง กรมสรรพากร และกรมพ ฒนาธ รก จการค า เป นต น ร ฐบาลและหน วยงานราชการต องการว เคราะห งบการเง นเพ อให ทราบเก ยวก บการ ด าเน นงานและการจ ดสรรทร พยากรของก จการ ด งน นร ฐบาลและหน วยงานราชการจ งต องการ ข อม ลท จะช วยประเม นความสามารถในท าก าไรและการปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ ท ก าหนด

3 การว เคราะห งบการเง น 3 7. น กศ กษา หมายถ ง ผ ท เร ยนว ชาว เคราะห งบการเง น น กศ กษาต องการว เคราะห งบการเง นเพ อฝ กปฏ บ ต ก อนส าเร จการศ กษา ด งน นน กศ กษาจ งต องการข อม ลท กด านท จะฝ ก ว เคราะห งบการเง นเพ อให ม ประสบการณ ก อนออกไปท างาน 8. สาธารณชน หมายถ ง ประชาชนท วไปท สนใจ สาธารณชนต องการว เคราะห งบการเง นเพ อให ทราบเก ยวก บการด าเน นงานของก จการ ด งน นสาธารณชนจ งต องการข อม ล ท จะช วยประเม นผลกระทบในการด าเน นงานท ม ต อส งคม เช น การจ างงานและการร บซ อส นค า จากผ ผล ตในท องถ น 9. ค แข ง หมายถ ง ธ รก จท ด าเน นงานในล กษณะเด ยวก บก จการและม ขนาดของธ รก จ ไม แตกต างก นมากน ก ค แข งต องการว เคราะห งบการเง นเพ อให ทราบจ ดแข งและจ ดอ อนของ ก จการ ด งน นค แข งจ งต องการข อม ลท กด านท จะช วยในการประเม นจ ดแข งและจ ดอ อน ผ ว เคราะห งบการเง นแต ละคนจะม ความเก ยวพ นก บก จการไปคนละล กษณะ ด งน นจ งม ว ตถ ประสงค ในการว เคราะห งบการเง นและม ความต องการข อม ลท แตกต างก น ท มาของข อม ลท ใช ในการว เคราะห งบการเง น เม อก าหนดว ตถ ประสงค ของการว เคราะห งบการเง นแล ว งานข นต อไปค อการรวบรวม ข อม ล ต อไปน เป นข อม ลต าง ๆ ท จะช วยในการว เคราะห งบการเง น ซ งผ ว เคราะห จะต อง พ จารณาว าข อม ลใดท จะช วยให การว เคราะห บรรล ว ตถ ประสงค 1. รายงานประจ าป บางบร ษ ทจะม การจ ดท ารายงานประจ าป เพ อประชาส มพ นธ ให สาธารณชนได ร จ กบร ษ ทมากข น ข อม ลส วนใหญ ท แสดงในรายงานประจ าป ได แก จ ดเด นทางการเง น (Financial Highlights) ในส วนน จะม ข อม ลท แสดงผล การด าเน นงาน ฐานะการเง น และอ ตราส วนทางการเง นท ส าค ญ เช น รายได ค าใช จ าย ก าไรข นต น ก าไรส ทธ ส นทร พย หน ส นและส วนของเจ าของ อ ตราตอบแทนจากส นทร พย อ ตราผลตอบแทนของผ ถ อห น และอ ตราส วน ท นหม นเว ยน เป นต น ภาพรวมการด าเน นงาน (Business Performance) ในส วนน จะน าต วเลขท เป น จ ดเด นทางการเง นมาบรรยายให ทราบรายละเอ ยดของแต ละรายการ คณะกรรมการ ผ บร หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ (Board of Directors, Executives and Audit Committee) ในส วนน จะแสดงรายช อคณะกรรมการ ผ บร หาร และคณะกรรมการตรวจสอบของบร ษ ท ล กษณะการประกอบธ รก จ (Nature of Business) ในส วนน จะแสดง รายละเอ ยดท เก ยวข องก บการประกอบธ รก จ เช น ประเภทของส นค า เป นต น

4 การว เคราะห งบการเง น 4 ภาวะอ ตสาหกรรมและแนวโน ม (Industry Overview and Trend) ในส วนน จะแสดงรายละเอ ยดท เก ยวข องก บอ ตสาหกรรม เช น ความต องการส นค า การแข งข น สภาพแวดล อมท ม อ ทธ พลต ออ ตสาหกรรม รวมท งแนวโน ม ความต องการส นค า ราคาส นค าและป จจ ยการผล ต เป นต น ป จจ ยเส ยง (Risk Factors) ในส วนน จะแสดงถ งป จจ ยท จะม ผลกระทบต อบร ษ ท เช น ราคาหร อการขาดแคลนว ตถ ด บ อ ตราแลกเปล ยน นโยบายของร ฐบาล เทคโนโลย การผล ต กฎระเบ ยบการค าระหว างประเทศ เป นต น การก าก บด แลก จการ (Corporate Governance) ในส วนน จะม ข อม ลเก ยวก บ นโยบายการก าก บด แลก จการ ส ทธ ของผ ถ อห นและผ ถ อห นส วนน อย ภาวะ ผ น าและว ส ยท ศน ความข ดแย งทางผลประโยชน จร ยธรรมทางธ รก จ ค าตอบแทนกรรมการและผ บร หาร ระบบการควบค มและการตรวจสอบภายใน เป นต น โครงสร างการถ อห นและการจ ดการ (Shareholders and Management Structure) ในส วนน จะแสดงรายช อและส ญชาต ผ ถ อห นใหญ ของบร ษ ท จ านวนห นและส ดส วนท ถ อห นในบร ษ ท รายช อคณะกรรมการและผ บร หาร บร ษ ท ต าแหน งและจ านวนห นท ถ อ เป นต น รายการระหว างก น (Related Party Transaction) ในส วนน จะแสดงรายช อ บร ษ ทย อยหร อบร ษ ทในเคร อท ม รายการค าระหว างก น เช น การซ อขายส นค า การซ อเคร องจ กร และรายละเอ ยดของรายการท เก ดข น รวมท งล กษณะ ความส มพ นธ เป นต น รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee s Report) ในส วนน จะแสดงรายละเอ ยดการท างานและความเห นของคณะกรรมการตรวจสอบต อ ธรรมาภ บาลของก จการ รายงานผ สอบบ ญช (Auditor s Report) ในส วนน จะแสดงผลการตรวจสอบบ ญช ของผ สอบบ ญช ร บอน ญาตตามร ปแบบท ก าหนดไว ในมาตรฐานการสอบบ ญช งบการเง นและหมายเหต ประกอบงบการเง น (Financial Statements and Notes) ในส วนน จะแสดงงบแสดงฐานะการเง น งบก าไรขาดท นเบ ดเสร จ งบแสดงการเปล ยนแปลงส วนของเจ าของ งบกระแสเง นสด ท งส วนท เป นของ บร ษ ทและงบการเง นรวมและหมายเหต ประกอบงบการเง น เง นลงท นในบร ษ ทย อยและบร ษ ทอ น (Investment in Subsidiaries and Other Companies) ในส วนน จะแสดงรายช อธ รก จท บร ษ ทไปลงท น ประเภท ธ รก จและส ดส วนการลงท น เป นต น

5 การว เคราะห งบการเง น 5 ข อม ลองค กร (Outline of the Company) ในส วนน จะแสดงรายละเอ ยดท วไป ของบร ษ ท เช น สถานท ต ง อ เมล แอดเดรส โฮมเพจ ประเภทธ รก จ ท น จดทะเบ ยน ช อผ สอบบ ญช และนายทะเบ ยนหล กทร พย เป นต น 2. แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป หร อ แบบ 56-1 ส าน กงานคณะกรรมการก าก บ หล กทร พย และตลาดหล กทร พย : ก.ล.ต. (The Office of the Securities and Exchange Commission: SEC) ได ก าหนดให บร ษ ทจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ต องจ ดท าแบบแสดง รายการข อม ลประจ าป ตามห วข อต อไปน ปกหน า ในส วนน จะแสดงช อบร ษ ทและสารบ ญ ข อม ลท วไป ในส วนน จะแสดงรายละเอ ยดของบร ษ ท ได แก ล กษณะการ ประกอบการ ท ต ง ประเภทของส นค า และทะเบ ยนบร ษ ท ป จจ ยความเส ยง ในส วนน จะแสดงถ งป จจ ยท จะม ผลกระทบต อบร ษ ท เช น ราคาหร อการขาดแคลนว ตถ ด บ อ ตราแลกเปล ยน นโยบายของร ฐบาล เทคโนโลย การผล ต กฎระเบ ยบการค าระหว างประเทศ เป นต น ล กษณะการประกอบธ รก จ ในส วนน จะแสดงประว ต การด าเน นงานและ พ ฒนาการของบร ษ ท ภาพรวมการด าเน นธ รก จ และโครงสร างรายได เป นต น การประกอบธ รก จของแต ละสายผล ตภ ณฑ ในส วนน จะแสดงล กษณะ ผล ตภ ณฑ หร อบร การ การตลาดและภาวะการแข งข น ล กค าท ส าค ญในแต ละ สายผล ตภ ณฑ ป จจ ยการผล ต และผลกระทบต อส งแวดล อม เช น ใน กระบวนการผล ตส นค าจะม น าเส ยเก ดข น เป นต น ทร พย ส นท ใช ในการประกอบธ รก จ ในส วนน จะแสดงประเภททร พย ส นท ใช ในการด าเน นธ รก จ ล กษณะกรรมส ทธ เช น เช าหร อซ อ ม ลค าและ ภาระผ กพ น เช น ท ด นต ดจ านอง เป นต น ข อพ พาททางกฎหมาย ในส วนน จะแสดงรายละเอ ยดการถ กฟ องร อง หร อ การม คด ความท ย งไม ส นส ด เช น ขณะน บร ษ ทถ กฟ องร องเร ยกค าเส ยหาย กรณ ปล อยน าเส ยท าให แม น าเน าเส ย เป นต น โครงสร างเง นท น ในส วนน จะแสดงรายละเอ ยดเก ยวก บหล กทร พย ของบร ษ ท ผ ถ อห นหล ก ภาระผ กพ นในการออกห นเพ ม และนโยบายเง นป นผล เป นต น การจ ดการ ในส วนน จะแสดงรายช อคณะกรรมการและผ บร หารบร ษ ท ต าแหน งและจ านวนห นท ถ อ ขอบเขตอ านาจหน าท รายช อคณะกรรมการ ตรวจสอบ ข อม ลเก ยวก บนโยบายการก าก บด แลก จการ ส ทธ ของผ ถ อห น และผ ถ อห นส วนน อย ภาวะผ น าและว ส ยท ศน ความข ดแย งทางผลประโยชน

6 การว เคราะห งบการเง น 6 จร ยธรรมทางธ รก จ ค าตอบแทนกรรมการและผ บร หาร ระบบการควบค ม และการตรวจสอบภายใน ความส มพ นธ ก บผ ลงท น และบ คลากร เป นต น การควบค มภายใน ในส วนน จะแสดงรายละเอ ยดการควบค มภายในด านต าง ๆ ของบร ษ ท รายการระหว างก น ในส วนน จะแสดงรายช อบร ษ ทย อยหร อบร ษ ทในเคร อท ม รายการค าระหว างก น เช น การซ อขายส นค า การซ อเคร องจ กรและรายละเอ ยด ของรายการท เก ดข น ล กหน เจ าหน ระหว างก น การก ย มระหว างก น และ ดอกเบ ยระหว างก น เป นต น ข อม ลเหล าน จ าเป นต องใช ในการจ ดท างบการเง น รวมของบร ษ ท ฐานะการเง นและผลการด าเน นงาน ในส วนน จะแสดงงบแสดงฐานะการเง น งบก าไรขาดท นเบ ดเสร จ งบแสดงการเปล ยนแปลงส วนของเจ าของ งบกระแส เง นสด ท งส วนท เป นของบร ษ ทและงบการเง นรวม ค าอธ บายและการว เคราะห ฐานะการเง นและผลการด าเน นงาน อ ตราส วนทางการเง น ส าหร บหมายเหต ประกอบงบจะไม ได แสดงในส วนน ข อม ลอ นท เก ยวข อง การร บรองความถ กต องของข อม ล ในส วนน จะแสดงรายละเอ ยดท กรรมการ ผ ม อ านาจของบร ษ ทเซ นร บรองข อม ลท แสดงไว ท งหมด รายละเอ ยดเก ยวก บผ บร หารและผ ม อ านาจควบค มของบร ษ ท ในส วนน จะแสดง ช อ อาย ค ณว ฒ การศ กษา ส ดส วนการถ อห น และประสบการณ การท างานในช วง 5 ป ท ผ านมาของผ บร หารและผ ม อ านาจควบค มบร ษ ท รายละเอ ยดเก ยวก บกรรมการของบร ษ ทย อย ในส วนน จะแสดงช อกรรมการ และบร ษ ทท กรรมการแต ละคนม อ านาจในการบร หารงาน 3. งบการเง น เป นข อม ลส าค ญท ใช ในการว เคราะห งบการเง น ซ งสามารถได มาจาก หลายแหล ง ด งน 3.1 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จะม งบการเง นของธ รก จท จดทะเบ ยนในประเทศไทย ท งหมด ไม ว าธ รก จน นจะจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยหร อไม ผ สนใจสามารถ หางบการเง นของบร ษ ทเหล าน ได ท กรมพ ฒนาธ รก จการค า (ช อเด ม ค อ กรมทะเบ ยนการค า) ท อย 44/100 ถนนนนทบ ร 1 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร โทรศ พท โทรสาร สายด วน 1570 ป จจ บ นกรมพ ฒนาธ รก จการค า ได พ ฒนาระบบข อม ล ซ งท าให สามารถค นหางบการเง นได จากอ นเทอร เน ต

7 การว เคราะห งบการเง น ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย งบการเง นท สามารถหาได จะเป น งบการเง นเฉพาะบร ษ ทท จดทะเบ ยนเท าน น ผ สนใจสามารถหางบการเง นของบร ษ ทเหล าน ได ท ห องสม ดของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET) ท อย 62 ถนนร ชดาภ เษก คลองเตย กร งเทพ โทรศ พท แฟกซ ส าน กงานคณะกรรมการก าก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย ท อย ช น 13 อาคารด ทแฮล มทาวเว อร ส บ 93/1 ถนนว ทย แขวงล มพ น เขตปท มว น กร งเทพฯ โทรศ พท ต อ Business Online (BOL) ป จจ บ นบร ษ ท บ ซ เนส ออนไลน จ าก ด (มหาชน) เป นบร ษ ทท ให บร การทางธ รก จครบวงจรต งแต ให ข อม ลบร ษ ท ตรวจสอบความน าเช อถ อ ว เคราะห ธ รก จ จนถ งการจ ดเก บหน ส น บร ษ ทน ก อต งข นในป พ.ศ ได ร บส มปทาน ข อม ลจากกรมพ ฒนาธ รก จการค า เพ อให บร การข อม ลพ นฐานของบร ษ ทจดทะเบ ยนท งหมดใน ประเทศไทย โดยน าข อม ลงบการเง นไปว เคราะห แล วอ พโหลดไว บนเว บไซต ( หากต องการได ข อม ลต องเป นสมาช กหร อเส ยค าใช จ ายตามท บร ษ ทก าหนด แหล งข อม ลจากอ นเทอร เน ต (ให น กศ กษาศ กษาด วยตนเอง) 1. เป นเว บไซต ของกรมพ ฒนาธ รก จการค า เม อเข าถ งได แล วจะ ปรากฏหน าจอด งข างล าง และให ปฏ บ ต ด งน คล กเล อกแถบ e-service แล วเล อกห วข อ ตรวจค นข อม ลงบการเง น

8 การว เคราะห งบการเง น 8 เม อคล กแล วจะปรากฏหน าจอ ด งน ส าหร บท านท ย งไม ได เป นสมาช ก ต องสม ครเพ อให ได Password ก อน ต อจากน น กรมพ ฒนาธ รก จการค าจะให Password เม อได ร บ Password แล วให ใส Username และ Password แล วกดป ม Login (ล อคอ น) จะเข าส การตรวจค นข อม ลงบการเง นของน ต บ คคล โดยปรากฏหน าจอ ด งน

9 การว เคราะห งบการเง น 9 เล อกห วข อ เปร ยบเท ยบงบการเง นของน ต บ คคล 3 ป โดยคล กเล อก น ต บ คคลท ต องการค นหา ซ งประกอบด วย บร ษ ทจ าก ด ห างห นส วนจ าก ด ห างห นส วนสาม ญน ต บ คคล และบร ษ ทมหาชน (กรมพ ฒนาธ รก จการค าพ ง จะเร มด าเน นการน าเข าข อม ลงบการเง น ด งน นข อม ลท พบอาจจะไม สมบ รณ เช น บางก จการย งไม ม ข อม ล เป นต น) สมมต ต องการค นหาข อม ลของบร ษ ท ป นซ เมนต ไทย จ าก ด (มหาชน) ให คล กไปท บร ษ ทมหาชน จะปรากฏหน าจอ ด งน

10 การว เคราะห งบการเง น 10 พ มพ ช อก จการลงไปในช อง ช อบร ษ ทมหาชนจ าก ด จะปรากฏหน าจอด งน และคล กป มค นหา

11 การว เคราะห งบการเง น 11 คล กในช องเลขทะเบ ยน (ใหม ) จะปรากฏหน าจอ ด งน ข อม ลเหล าน เป นข อม ลงบแสดงฐานะการเง นและงบก าไรขาดท นเบ ดเสร จ โดยสร ปเปร ยบเท ยบ 3 ป 2. เป นเว บไซต ของส าน กงานคณะกรรมการก าก บหล กทร พย และ ตลาดหล กทร พย เม อเข าถ งได แล วจะปรากฏหน าจอด งข างล าง และให ปฏ บ ต ด งน คล กเล อกห วข อ งบการเง น

12 การว เคราะห งบการเง น 12 เล อกบร ษ ทท ต องการด ข อม ลงบการเง นและหมายเหต ประกอบงบการเง น โดยคล กล กศรท Drop Down จะปรากฏช อบร ษ ทท จดทะเบ ยนในตลาด หล กทร พย แห งประเทศไทย เร ยงตามต วอ กษร ต อจากน นคล กป ม ค นหา จะปรากฏหน าจอ ด งน หร อ คล กเล อก 56-1 จะปรากฏหน าจอ ด งน คล กป ม ค นหา แล วจะปรากฏหน าจอ ด งน คล กเล อกช วงเวลาท ต องการจะด งบการเง น

13 การว เคราะห งบการเง น 13 หร อ ต องการด แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) คล กเล อกห วข อ แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป เล อกบร ษ ทท ต องการด ข อม ล โดยคล กล กศรท Drop Down จะปรากฏช อ บร ษ ทท จดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เร ยงตามต วอ กษร ต อจากน นคล กป มค นหา

14 การว เคราะห งบการเง น 14 เม อคล กแล วจะปรากฏหน าจอด งร ป ต อจากน นคล กห วข อท สนใจ ประโยชน ของการว เคราะห งบการเง น 1. ท าให ทราบเหต การณ ต าง ๆ ท เก ดข น เพ อใช เป นข อม ลในการวางแผนหร อพยากรณ อนาคต 2. ท าให ทราบความส มพ นธ ของรายการต าง ๆ เพ อจะได เข าใจฐานะการเง นและผลการ ด าเน นงาน รวมท งสภาพคล องของก จการได ด ย งข น 3. ท าให ทราบถ งความสามารถของผ บร หาร 4. ท าให ทราบถ งสถานการณ ในป จจ บ นและเป นเคร องม อในการประเม นก จการในอนาคตได 5. สามารถเปร ยบเท ยบงบการเง นก บอด ต ค แข ง และอ ตสาหกรรมได 6. สามารถใช เป นข อม ลในการต ดส นใจส าหร บผ ท เก ยวข องก บก จการได ข อจ าก ดของการว เคราะห งบการเง น 1. ต วเลขบางต วในงบการเง นท น ามาว เคราะห เก ดจากการประมาณ เช น ค าเส อม ราคา (ต องประมาณอาย การใช งานและม ลค าซากของส นทร พย ) และหน สงส ยจะส ญ (ต องประมาณอ ตราล กหน ท คาดว าจะไม ช าระเง น) เป นต น 2. งบการเง นไม ค าน งถ งค าของเง นตามเวลา เพราะม ต วเลขหลายต วท ใช ค าเง นในอด ต

15 การว เคราะห งบการเง น ข อม ลส าค ญบางรายการอาจไม เป นต วเง นและไม อย ในงบการเง น ท าให การว เคราะห ได ข อม ลไม ครบถ วน (ส นทร พย และหน ส นนอกงบแสดงฐานะการเง น) 4. การว เคราะห งบการเง นเป นการว เคราะห ข อม ลท เก ดข นในอด ต (น างบการเง นของป ก อน ๆ มาว เคราะห ) 5. การเปร ยบเท ยบอาจไม เหมาะสม เช น เปร ยบเท ยบก บอด ต โดยม สภาพแวดล อมท แตกต างก น การเปร ยบเท ยบก บค แข ง โดยค แข งใช หล กการบ ญช ท แตกต างก น เคร องม อในการว เคราะห งบการเง น เคร องม อในการว เคราะห งบการเง นท น ยมใช ในป จจ บ น ได แก การว เคราะห งบการเง น แนวต ง การว เคราะห งบการเง นแนวนอนและการว เคราะห อ ตราส วน โดยต วอย างงบการเง น ท จะใช เคร องม อต าง ๆ ว เคราะห จะใช งบการเง น ได แก งบแสดงฐานะการเง น และงบก าไร ขาดท น เป นต น 1. การว เคราะห งบการเง นแนวต ง ความส าค ญของการว เคราะห งบการเง นแนวต ง การเปร ยบเท ยบระหว างก จการจะม ป ญหาในเร องขนาดของก จการท แตกต างก น หร อ การใช เง นตราต างสก ล เคร องม อท จะช วยขจ ดป ญหาน ค อการท าต วเลขในงบการเง นให เป น ร อยละของรายการท เก ยวข อง เช น ยอดส นทร พย แต ละรายการค ดเป นร อยละเท าใดของยอด ส นทร พย รวม หร อยอดหน ส นและส วนของผ ถ อห นแต ละรายการค ดเป นร อยละเท าใดของยอดหน ส น และส วนของผ ถ อห น เป นต น ซ งเทคน คท จะน ามาใช เร ยกว า การว เคราะห งบการเง นแนวต ง ความหมายของการว เคราะห งบการเง นแนวต ง การว เคราะห งบการเง นแนวต งหร อแนวด ง (Vertical Analysis) หร อการว เคราะห ขนาดร วม (Common Size Analysis) หมายถ ง การว เคราะห ต วเลขในงบการเง น โดยม การก าหนดให ยอดรวมของหมวดใดหมวดหน งในงบการเง นเป นร อยละ 100 และเท ยบว ายอดรายการอ น ๆ เป นร อยละเท าใดของยอดรวมในหมวดเด ยวก น เพ อให ต วเลขแสดงความหมายท ช ดเจนและ สามารถเปร ยบเท ยบก นได

16 การว เคราะห งบการเง น 16 งบก าไรขาดท น ก าหนดให ยอดรายได รวมเป นร อยละ 100 เม อต องการค านวณว า ยอดรายได และค าใช จ ายแต ละรายการเป นร อยละเท าใด งบแสดงฐานะการเง น ก าหนดให ยอดส นทร พย รวมเป นร อยละ 100 เม อต องการค านวณว ายอดส นทร พย แต ละ รายการเป นร อยละเท าใด ยอดหน ส นและส วนของผ ถ อห นรวมเป นร อยละ 100 ยอดหน ส นและส วนของผ ถ อห นแต ละรายการเป นร อยละเท าใด เม อต องการค านวณว า การค านวณแนวต งในงบก าไรขาดท น ก าหนดให ยอดรายได รวมเป นร อยละ 100 และ น ายอดแต ละรายการในงบก าไรขาดท นมาค านวณว ายอดรายการน นเป นร อยละเท าใดของ ยอดรายได รวม โดยใช ส ตรด งน % = ยอดแต ละรายการในงบก าไรขาดท น ยอดรายได รวม X 100 การค านวณแนวต งในงบแสดงฐานะการเง น ก าหนดให ยอดส นทร พย รวม หร อยอด หน ส นและส วนของเจ าของรวมเป นร อยละ 100 และน ายอดแต ละรายการในงบแสดงฐานะ การเง นมาค านวณว ารายการน น ๆ เป นร อยละเท าใดของยอดรวม โดยใช ส ตรด งน และ ยอดแต ละรายการในหมวดส นทร พย % = X 100 ยอดส นทร พย รวม % = ยอดแต ละรายการในหมวดหน ส นและส วนของผ ถ อห น ยอดหน ส นและส วนของผ ถ อห นรวม X 100

17 การว เคราะห งบการเง น 17 การใช โปรแกรม Microsoft Excel เพ อช วยในการค านวณแนวต ง (ให น กศ กษา ศ กษาด วยตนเอง) ป จจ บ นม โปรแกรมคอมพ วเตอร ท ช วยในการค านวณหลายโปรแกรม โปรแกรม ท ได ร บความน ยมมากโปรแกรมหน ง ได แก โปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ด Microsoft Office การน าโปรแกรมคอมพ วเตอร เข ามาช วยในการค านวณแนวต ง จะท าให ได ผลล พธ ท รวดเร วและลดความผ ดพลาดได ต อไปน เป นต วอย างการค านวณแนวต งโดยใช โปรแกรม Microsoft Excel Version 2003 (ส าหร บ Version 2007) ก สามารถค านวณได โดยใช ว ธ การเด ยวก น) ข นตอนการค านวณแนวต งในงบก าไรขาดท น 1. เป ดโปรแกรม Microsoft Excel โดยคล กท ป ม Start ม มล างซ ายม อ Program ต อจากน นเล อกโปรแกรม Microsoft Excel เพ อท าการเป ดโปรแกรม แล วเล อก

18 การว เคราะห งบการเง น เม อเป ดโปรแกรมแล วให พ มพ หร อค ดลอกงบก าไรขาดท นลงใน Sheet ของโปรแกรม ท เป ดไว โดยต องม การปร บขนาดของ Column ให เหมาะสมก บข อม ล 3. พ มพ ค าว า ร อยละ ลงไปใน Column ท ต องการค านวณ 4. คล กท ช องท ต องการค านวณ ค อ รายการแรกในงบก าไรขาดท น = ช องท ม ยอดท ต องการค านวณ * 100 / ช องท ม ยอดท ก าหนดให เป นร อยละ 100 ยอดท ก าหนดให เป นร อยละ 100 ค อ ยอดรายได รวม แล วใส ส ตรด งน ซ งในท น ด งน นจ งใส ส ตร =C5*100/$C$8 (ในช องท จะ ท าการค านวณต องใส เคร องหมาย = หร อ + ก อนเสมอ เน องจากเป นเง อนไขท โปรแกรม Excel ก าหนดไว ส าหร บต วหารต องใส $ เพ อต องการไม ให ค าน เปล ยนแปลงเม อท าการค ดลอก เพราะ ท กช องต องใช ยอดรายได รวมเป นต วหาร) ต อจากน นกดป ม Enter เพ อร บค า จะปรากฏค าตอบ ในช องด งกล าว 5. หากต องการให ม ทศน ยม ให ใช เมาส คล กท การคล กแต ละคร งจะเพ ม ทศน ยม 1 ต าแหน ง หร อหากต องการลดทศน ยมก คล กป มข าง ๆ

19 การว เคราะห งบการเง น การค ดลอกส ตรจากช องต นแบบไปย งช องอ น ๆ ท าได โดยการใช เมาส คล กช องท ม ส ตรต นแบบ แล วคล กเมาส ขวาจะปรากฏเมน ให เล อก ค ดลอก (Copy) 7. ใช เมาส เล อกช องท ต องการจะค านวณเพ อให ปรากฏแถบด า ต อจากน นคล กขวา แล วเล อก วาง (Paste)

20 การว เคราะห งบการเง น หากท าถ กต องจะปรากฏผลล พธ ตามร ป ข นตอนการค านวณแนวต งในงบแสดงฐานะการเง น 1. เป ดโปรแกรม Microsoft Excel 2. เม อเป ดโปรแกรมแล วให พ มพ หร อค ดลอกงบแสดงฐานะการเง นลงใน Sheet ของ โปรแกรมท เป ดไว โดยต องม การปร บขนาดของ Column ให เหมาะสมก บข อม ล 3. พ มพ ค าว า ร อยละ ลงไปใน Column ท ต องการค านวณ

21 การว เคราะห งบการเง น คล กท ช องท ต องการค านวณ ค อ รายการแรกในงบแสดงฐานะการเง น แล วใส ส ตร ด งน = ช องท ม ยอดท ต องการค านวณ * 100 / ช องท ม ยอดท ก าหนดให เป นร อยละ 100 ซ งในท น ยอดท ก าหนดให เป นร อยละ 100 ค อ ส นทร พย รวม ด งน นจ งใส ส ตร =C5*100/$C$14 ส าหร บ ต วหารต องใส $ เพ อต องการไม ให ค าน เปล ยนแปลงเม อท าการค ดลอก เพราะท กช องต องใช ยอด ส นทร พย รวมเป นต วหาร) ต อจากน นกดป ม Enter เพ อร บค าจะปรากฏค าตอบในช องด งกล าว 5. หากต องการลดทศน ยม ให ใช เมาส คล กท ทศน ยม 1 ต าแหน ง หร อหากต องการลดทศน ยมก คล กป มข าง ๆ การคล กแต ละคร งจะลด

22 การว เคราะห งบการเง น การค ดลอกส ตรจากช องต นแบบไปย งช องอ น ๆ ท าได โดยการใช เมาส คล กช องท ม ส ตรต นแบบ แล วคล กเมาส ขวาจะปรากฏเมน ให เล อก ค ดลอก (Copy) 7. ใช เมาส เล อกช องท ต องการจะค านวณเพ อให ปรากฏแถบด า ต อจากน นคล กขวา แล วเล อก วาง (Paste) 8. หากท าถ กต องจะปรากฏผลล พธ ตามร ป

23 การว เคราะห งบการเง น ส าหร บรายการในหน ส นและส วนของผ ถ อห น ยอดท ก าหนดให เป นร อยละ 100 ค อ หน ส นและส วนของผ ถ อห นรวม แต เน องจากยอดน เท าก บส นทร พย รวม จ งใช ส ตรเด ยวก น โดยไม ต องสร างหร อค ดลอกใหม และสามารถน าไปวางในช องหน ส นและส วนของผ ถ อห นแต ละ รายการได เลย 2. การว เคราะห งบการเง นแนวนอน ความส าค ญของการว เคราะห งบการเง นแนวนอน การว เคราะห งบการเง นโดยใช ข อม ลป ใดป หน งอาจท าให ไม ได ข อม ลท ม ความหมายเพ ยงพอ เน องจากผ ว เคราะห ไม สามารถทราบว าข อม ลท เห นม ค ามากหร อน อย เพราะไม ม เกณฑ ในการ เปร ยบเท ยบ การว เคราะห งบการเง นแนวนอนหร อการว เคราะห การเปล ยนแปลงของงบการเง น เป นการเปร ยบเท ยบยอดต าง ๆ ในงบก าไรขาดท นและงบแสดงฐานะการเง นก บป อ น ซ งจะท าให ผ ว เคราะห ทราบถ งการเปล ยนแปลงของรายการต าง ๆ หลาย ๆ ป จะท าให ทราบแนวโน มของรายการน น และหากท าการว เคราะห ความเปล ยนแปลง ความหมายของการว เคราะห งบการเง นแนวนอน การว เคราะห งบการเง นแนวนอน (Horizontal Analysis) หร อการว เคราะห การเปล ยนแปลง หมายถ ง การว เคราะห ต วเลขในงบการเง น โดยม การเปร ยบเท ยบก บป อ น ๆ ซ งต องก าหนดให ต วเลขป ใดป หน งเป นร อยละ 100 และเท ยบว าป อ น ๆ จะเป นร อยละเท าใด ในการก าหนดป ใด ป หน งให เป นร อยละ 100 สามารถท าได 2 ว ธ ค อ การเปร ยบเท ยบก บป ก อน และการเปร ยบเท ยบ ก บป ฐาน ในกรณ ม ต วเลข 2 ป ท ง 2 ว ธ จะค านวณเหม อนก น ว ธ การว เคราะห งบการเง นแนวนอน การว เคราะห เปร ยบเท ยบก บป ก อน เป นการว เคราะห โดยเท ยบป ก อนให เป นร อยละ 100 แล วหาว ายอดป ป จจ บ นเปล ยนแปลงไปจากป ก อนอย างไร โดยใช ส ตรด งน ยอดป ป จจ บ น - ยอดป ก อน % การเปล ยนแปลง = X 100 ยอดป ก อน

24 การว เคราะห งบการเง น 24 การใช โปรแกรม Microsoft Excel เพ อช วยในการค านวณแนวนอน ( ให น กศ กษาศ กษาด วยตนเอง) ต อไปน เป นต วอย างการค านวณแนวต งโดยใช โปรแกรม Microsoft Excel Version 2003 (ส าหร บ Version 2007 ก สามารถค านวณได โดยใช ว ธ การเด ยวก น) ข นตอนการค านวณแนวนอนในงบก าไรขาดท น 1. เป ดโปรแกรม Microsoft Excel 2. เม อเป ดโปรแกรมแล วให พ มพ หร อค ดลอกงบก าไรขาดท นลงใน Sheet ของโปรแกรม ท เป ดไว โดยต องม การปร บขนาดของ Column ให เหมาะสมก บข อม ล 3. พ มพ ค าว า ร อยละ ลงไปใน Column ท ต องการค านวณ 4. คล กท ช องท ต องการค านวณ ค อ รายการแรกในงบก าไรขาดท น แล วใส ส ตรด งน = (ช องท ม ยอดป ป จจ บ น ช องท ม ยอดป ก อน) * 100 / ช องท ม ยอดป ก อน ด งน นจ งใส ส ตร =(B6-C6)*100/C6 ส าหร บค แรก (B6-C6) ต องใส วงเล บเพราะต องการให หาผลต างก อนแล วจ ง น าผลต างไปค ณ 100 แล วหารด วยยอดป ก อน ต อจากน นกดป ม Enter เพ อร บค า จะปรากฏ ค าตอบในช องด งกล าว 5. การค ดลอกส ตรจากช องต นแบบไปย งช องอ น ๆ ท าได โดยการใช เมาส คล กช องท ม ส ตรต นแบบ แล วคล กเมาส ขวาจะปรากฏเมน ให เล อก ค ดลอก (Copy)

25 การว เคราะห งบการเง น ใช เมาส เล อกช องท ต องการจะค านวณเพ อให ปรากฏแถบด า ต อจากน นคล กขวา แล วเล อก วาง (Paste) 7. หากท าถ กต องจะปรากฏผลล พธ ตามร ป 8. ในช อง G7 จะปรากฏค า #DIV/0! ในท น หมายถ ง หาค าไม ได เน องจากยอดก าไร จากการขายท ด นป ก อนไม ม เม อเก ดรายการน ข นในป ป จจ บ นจ งไม สามารถหาค าได ด งน น ก อนการว เคราะห จ งต องเปล ยนค าในช องให เป น n/a ข นตอนการค านวณแนวนอนในงบแสดงฐานะการเง น 1. เป ดโปรแกรม Microsoft Excel 2. เม อเป ดโปรแกรมแล วให พ มพ หร อค ดลอกงบแสดงฐานะการเง นลงใน Sheet ของ โปรแกรมท เป ดไว โดยต องม การปร บขนาดของ Column ให เหมาะสมก บข อม ล 3. พ มพ ค าว า ร อยละ ลงไปใน Column ท ต องการค านวณ 4. คล กท ช องท ต องการค านวณ ค อ รายการแรกในงบแสดงฐานะการเง น แล วใส ส ตรด งน

26 การว เคราะห งบการเง น 26 = (ช องท ม ยอดป ป จจ บ น ช องท ม ยอดป ก อน) * 100 / ช องท ม ยอดป ก อน ด งน นจ งใส ส ตร =(C5-D5)*100/D5 ส าหร บค แรก (C5-D5) ต องใส วงเล บเพราะต องการให หาผลต างก อนแล วจ ง น าผลต างไปค ณ 100 แล วหารด วยยอดป ก อน ต อจากน นกดป ม Enter เพ อร บค า จะปรากฏ ค าตอบในช องด งกล าว 5. การค ดลอกส ตรจากช องต นแบบไปย งช องอ น ๆ ท าได โดยการใช เมาส คล กช องท ม ส ตรต นแบบ แล วคล กเมาส ขวาจะปรากฏเมน ให เล อก ค ดลอก (Copy) 6. ใช เมาส เล อกช องท ต องการจะค านวณเพ อให ปรากฏแถบด า ต อจากน นคล กขวา แล วเล อก วาง (Paste) 7. หากท าถ กต องจะปรากฏผลล พธ ตามร ป

27 การว เคราะห งบการเง น การว เคราะห อ ตราส วนทางการเง น ความส าค ญของอ ตราส วนทางการเง น ป ญหาประการหน งของงบแสดงฐานะการเง น งบก าไรขาดท นและงบกระแสเง นสด ค อ จ านวนเง นแต ละรายการในงบการเง นเป นจ านวนเท าใดจ งจะถ อว ามากหร อน อย เช น ธ รก จหน งม ส นทร พย หม นเว ยน 10 ล านบาท ผ ว เคราะห ไม สามารถสร ปได ว ายอดน เป นอย างไร หร อไม สามารถน ายอดเหล าน ไปเปร ยบเท ยบก บธ รก จอ น ด งน นจ งควรว เคราะห รายการต าง ๆ โดย น าไปเปร ยบเท ยบก บรายการท เก ยวข องเพ อให ม ความหมายมากข น เช น ควรน าส นทร พย หม นเว ยนไปเปร ยบเท ยบก บหน ส นหม นเว ยน เน องจากส นทร พย หม นเว ยนม ไว เพ อช าระหน ส น หม นเว ยน เป นต น เคร องม อท ช วยในการว เคราะห ในล กษณะน ค อ อ ตราส วนทางการเง น อ ตราส วนทางการเง น ค อ การน ารายการท ม ความส มพ นธ ก นมาเปร ยบเท ยบเพ อให ม ความหมายมากข น โดยรายการท น ามาเปร ยบเท ยบจะเป นรายการในงบเด ยวก นหร อต างงบก น ก ได ส าหร บการเปร ยบเท ยบรายการในงบเด ยวก น เช น การน าก าไรส ทธ เปร ยบเท ยบก บยอดขาย หร อการน ายอดหน ส นเปร ยบเท ยบก บส นทร พย ส วนการเปร ยบเท ยบรายการต างงบก น เช น การน ายอดขายมาเปร ยบเท ยบก บส นทร พย เป นต น เม อน ารายการต าง ๆ มาเปร ยบเท ยบ ก นแล ว ผลล พธ ท ได จะให ความหมายท ม ประโยชน กว าการว เคราะห แต ละรายการแยกจากก น และในการว เคราะห อ ตราส วนควรม การเปร ยบเท ยบก บอ ตราส วนในอด ต อ ตราส วนของค แข ง หร อของอ ตสาหกรรม ซ งจะท าให ม เกณฑ ในการว เคราะห ได ช ดเจนข น การว เคราะห งบการเง นส าหร บผ บร หาร การว เคราะห งบการเง นเป นเคร องม อส าค ญในการบร หารธ รก จ ด งน นผ บร หารจ งควร ใช ประโยชน จากเคร องม อเหล าน โดยจะต องเข าใจและว เคราะห ในด านต าง ๆ ด งน 1. การว เคราะห ฐานะการเง น ผ บร หารสามารถทราบถ งฐานะการเง นของธ รก จได โดย พ จารณาจากการว เคราะห งบแสดงฐานะการเง น ท งแนวต งและแนวนอนด งน

28 การว เคราะห งบการเง น การว เคราะห งบแสดงฐานะการเง นแนวต ง บร ษ ท พอเพ ยง จ าก ด งบแสดงฐานะการเง น ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2552 ส นทร พย บาท ร อยละ เง นสด 27, ล กหน 76, ส นค าคงเหล อ 22, รวมส นทร พย หม นเว ยน 125, เง นให กรรมการก ย มระยะยาว 300, ท ด น 200, อาคารและอ ปกรณ 290, ค าเส อมราคาสะสม (90,000) (10.90) รวมส นทร พย ไม หม นเว ยน 700, รวมส นทร พย 825, หน ส นและส วนของผ ถ อห น เจ าหน 31, ต วเง นจ าย 25, ภาษ เง นได ค างจ าย 8, รวมหน ส นหม นเว ยน 64, เง นก 390, รวมหน ส น 454, ท นห นสาม ญ (ม ลค าห นละ 10 บาท) 300, ก าไรสะสม 71, รวมส วนของผ ถ อห น 371, รวมหน ส นและส วนของผ ถ อห น 825,

29 การว เคราะห งบการเง น 29 แนวทางการว เคราะห งบแสดงฐานะการเง น การว เคราะห ส นทร พย ส นป 2552 บร ษ ท พอเพ ยง จ าก ด ม ส นทร พย หม นเว ยนร อยละ ซ งถ อว าม สภาพ คล องส งเม อเปร ยบเท ยบก บหน ส นหม นเว ยน ส าหร บส นทร พย หม นเว ยนส วนใหญ เป นล กหน ซ งก จการต องพยายามตามเก บเง นให ได ม การให กรรมการก ย มระยะยาวส งส ดค ดเป นร อยละ ของส นทร พย รวม ซ งถ อว าเป นการลงท นท ไม เหมาะสม เพราะบร ษ ทควรน าเง นไป ลงท นในด านอ น ส าหร บการลงท นในอาคารและอ ปกรณ ม ยอดรองลงมา ซ งก จการลงท นใน อาคารและอ ปกรณ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร างรายได หล กให ก จการ ส าหร บการลงท นใน ท ด นก ม ยอดค อนข างส งถ งแม ในป น จะม การขายท ด นไปแล วบางส วนและท าให ก จการม ก าไรจาก การขายท ด นจ านวน 52,000 บาท ถ อว าการลงท นในท ด นม ความเหมาะสม การว เคราะห หน ส นและส วนของผ ถ อห น ส นป 2552 บร ษ ท พอเพ ยง จ าก ด ม การจ ดหาเง นโดยการก อหน ส งกว าเง นท ได มา จากส วนของผ ถ อห น โดยหน ส นส วนใหญ จะเก ดจากการก ย มระยะยาวส งถ งร อยละ ส งผล ท าให ดอกเบ ยจ ายม จ านวนมาก ในด านส วนของผ ถ อห นบร ษ ทขายห นในราคาตามม ลค า ท าให ไม ม ส วนเก นม ลค าห น ส าหร บก าไรสะสมท บร ษ ทท าได ต งแต เร มด าเน นงานจนถ งป จจ บ นม ร อยละ 8.61 ถ อเป นแหล งเง นท นภายในแต ย งม จ านวนไม มากน ก

30 การว เคราะห งบการเง น การว เคราะห งบแสดงฐานะการเง นแนวนอน บร ษ ท พอเพ ยง จ าก ด งบแสดงฐานะการเง น ณ ว นท 31 ธ นวาคม ส นทร พย ร อยละท เพ ม(ลด) เง นสด 27,000 44,000 (38.64) ล กหน 76,000 54, ส นค าคงเหล อ 22,000 46,000 (52.17) รวมส นทร พย หม นเว ยน 125, ,000 (13.19) เง นให กรรมการก ย มระยะยาว 300, , ท ด น 200, ,000 (19.03) อาคารและอ ปกรณ 290, ,000 0 ห ก ค าเส อมราคาสะสม (90,000) (80,000) รวมส นทร พย ไม หม นเว ยน 700, ,000 (2.37) รวมส นทร พย 825, ,000 (4.18) หน ส นและส วนของผ ถ อห น เจ าหน 31, ,000 (74.17) ต วเง นจ าย 25, ,000 (81.48) ภาษ เง นได ค างจ าย 8,000 10,000 (20.00) รวมหน ส นหม นเว ยน 64, ,000 (75.85) เง นก 390, , รวมหน ส น 454, ,000 (11.84) ท นห นสาม ญ (ม ลค าห นละ 10 บาท) 300, ,000 0 ก าไรสะสม 71,000 46, รวมส วนของผ ถ อห น 371, , รวมหน ส นและส วนของผ ถ อห น 825, ,000 (4.18)

31 การว เคราะห งบการเง น 31 แนวทางการว เคราะห การเปล ยนแปลงในงบแสดงฐานะการเง น การว เคราะห ส นทร พย เง นสดส นป 2552 ลดลงร อยละ แต ถ อว าม การบร หารเง นสดท ด เพราะก จการ ไม จ าเป นต องม เง นสดมากเก นไป ควรน าไปหาผลประโยชน และไม เส ยงต อการท จร ต ล กหน ม แนวโน มเพ มข นเร อยๆ โดยเม อเท ยบก บยอดขายแล วพบว ายอดล กหน เพ มข นสวนทางก บยอดขาย ด งน นควรพ จารณาว าการท ล กหน เพ มข นเป นเพราะล กหน เก าย งไม ช าระหน หร อไม ส นค าคงเหล อ ลดลงกว าคร งในป 2552 ต องระว งส นค าขาดสต อกหร อส นค าม ให เล อกน อย เง นให กรรมการก ย ม ระยะยาวเพ มข น ท ด นลดลงเพราะม การขายออกไปและได ก าไร การว เคราะห หน ส นและส วนของผ ถ อห น เจ าหน ในป 2552 ลดลงอย างมาก โดยบ ญช เจ าหน เก ดจากการซ อส นค าเป นเง นเช อ จ งม กไม เส ยดอกเบ ย และก จการต องระว งว าหากเจ าหน ลดเพราะเจ าหน ไม ยอมให เครด ตถ อว า เส ยช อเส ยงของก จการ ส าหร บต วเง นจ ายลดลงเช นก น แต ถ อว าด เพราะท าให ประหย ดดอกเบ ย ลงได เน องจากต วเง นจ ายม ดอกเบ ย บ ญช เง นก เพ มข นม ผลเส ย ค อ ต องเส ยดอกเบ ยและท าให ก จการม ความเส ยงส ง ในป 2552 ก าไรสะสมเพ มข นเน องจากก จการม ก าไรส ทธ แต โดยภาพรวม แล วก จการย งม ความเส ยงเพราะหน ส นส งกว าส วนของผ ถ อห น

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดย ได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย รายงาน และ งบการเง นรวมระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553

บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย รายงาน และ งบการเง นรวมระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553 รายงาน และ ระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553 รายงานการสอบทานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได สอบทานงบด ลรวม ณ

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น บทท 1 บทน า การใช ประโยชน จากอาคารต าง ๆ จ าเป นต องม การจ ดการ การด และบ าร งร กษา ในการ บร หารจ ดการอาคารท ม ล กษณะเป นอาคารส ง ม ระบบงานท ต องด แลบร หารจ ดการค อนข างมาก ได แก งานระบบว ศวกรรม งานร กษาความปลอดภ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

การจ ดท างบการเง นรวม

การจ ดท างบการเง นรวม เอกสารเผยแพร เลขท อช. 6/2547 การจ ดท างบการเง นรวม เอกสารฉบ บน จ ดท าโดย และ ส าน กงานคณะกรรมการก าก บหล กทร พย สมาคมน กบ ญช และผ สอบบ ญช ร บอน ญาต และตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เผยแพร เม อว นท 15 พฤศจ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://sesa17.tk กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ และประกอบด วยห วข อเมน หล กด งต อไปน งบประมาณ ประกอบด

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 1

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 1 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 1 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต การใช Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา สามารถท าได โดยเร มต นจาก การเป ดโปรแกรม Microsoft Excel และเล อก Menu

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing API User) ข นตอนการแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของส าน กห กบ ญช (Clearing

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network 1 ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network Intranet ท รวมระบบ CRM เป น ส าน กงานอ เล กทรอน กส ท าให ได ระบบการจ ดการงานในส าน กงาน ท ม ประส ทธ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment (ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ ยน) ฝ ายส งเสร มบรรษ ทภ บาล ส าน กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก มภาพ นธ 2551 ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment หน า 1 จาก 8 ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information