Кірошка І.С., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Кірошка І.С., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка"

Transcription

1 миотика / Сост., вст. ст. и общ. ред. Ю. С. Степанова. М.: Радуга, Народні казки Кореї.упор.Тае Хугн Ха, Університет Йонсе, С. 259 ( корейською мовою). 5. 김성우. 조선민간설화의연구. 신민. 서울, ㅂ. 6. 황금대들보. 창작과평사, 땅속나라도둑귀신. 창작과비평사, Кірошка І.С., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка КОНЦЕПТ «МІСТО» В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ (на прикладі романів О.Ульяненка «Сталінка», С.Поваляєвої «Ексгумація міста» та А.Дністрового «Місто уповільненої дії») Проаналізовано особливості втілення концепту «Місто» у вимірі української сучасної урбаністичної прози. Дослідження здійснено на матеріалі романів О.Ульяненка «Сталінка», А.Дністрового «Місто уповільненої дії» та С.Поваляєвої «Ексгумація міста». У цих творах концепт «Місто» реалізується на рівні образів-героїв. Місто є героєм, співучасником, носієм нищівного вірусу, що в ївся у свідомість мешканців. Ключові слова: постмодернізм, урбанізм, урбаністичний пейзаж, концепт «Місто», образ-герой. В своей статье автор анализирует особенности воплощения концепта «Город» в измерении украинской современной урбанистической прозы. Исследование проведено на материале романов О.Ульяненко «Сталинка», А.Днестрового «Город замедленного действия» и С. Поваляевой «Эксгумация города». В данных произведениях концепт «Город» реализуется на уровне образов-героев. Город является героем, соучастником, носителем сокрушительного вируса, который въелся в сознание жителей. Ключевые слова: постмодернизм, урбанізм, урбанистический пейзаж, концепт «Город», образ-герой. In this article author analyzes features of incarnation of the concept «City» in the measurement of Ukrainian postmodern urban prose. The study was conducted based on the material of novels O. Ulyanenko «Stalinka», A. Dnystrovuy «City of the slow action» and S. Povalyaevoy «Exhumation of the city». The concept «City» is realized at the level of imageheroes in these novels. City is a hero, partner, carrier of destructive virus. This destructive virus crepted in consciousness of the residents. Key words: postmodernism, urbanism, urbanistic landscape, concept «City», image-hero Місто це не каміння, це люди, місто «плавильний казан», в якому оновлюється людина [Шпиталь 2008, 35]. 197

2 Українська література протягом багатьох віків формувалась як виразниця ідеалів та прагнень селянства. Середина ХХ ст. епоха змiни свiтоглядних, етичних, естетичних орiєнтирiв, пов язана з виникненням новітньої культурної парадигми. Письменники у своїх творах, вiдмовившись вiд традицiйної сільської тематики, переносять акценти на вiдображення урбанiзацiї не тiльки як спосо бу життя, але й мислення персонажiв. Концепцiя урбаністичної лiтератури полягає у вiдтво peннi прогресуючого розвитку мicтa. Як писав М. Бютор, «...село в повному складі йде за порадою в мicто, бере участь у зведенні стін ковчега. Місто визначене як закон, влада, центр, цiннiсть; вiднинi село визнає, що не могло би без нього про жити, що без вузла, баласту, тилу воно б занепало» [Павлишин 1997, 259]. Достеменно визначити вихідний пункт виникнення української урбаністичної прози складно. Деякі літературознавці вважають, що спроби долучити читацький загал до міської тематики зробили І.Нечуй-Левицький та Панас Мир ний. У повiстi «Хмари» І.Нечуй-Левицький зобразив життя iнтелiгенцiї в Києвi, показавши місто не тiльки як тло для перебiгу подiй, але як нове сере довище для своїх героїв, що поволі відриваються від патріархального існування. Панас Мирний у романі «Повiя» розкрив як соцiальноiсторичнi, так і пси хологiчнi аспекти життя не тiльки пореформеного села, а й пореформеного міста. Однак говорити про якусь прискіпливу увагу до психології людини міста на цьому етапі розвитку літератури дуже рано, тому що i герої І.Нечуя-Ле вицького, i персонажі роману Панаса Мирного не вiдiрвалися від рідного се ла, вони не є носіями урбанicтичної свідомості, а швидше виступають як жертви бездуховності нового для них міського середовища. В.Фоменко в праці «Місто і література: урбаністичні візії» [Фоменко 2007, 59] зазначає, що урбаністична література почалася десь із XVI ст. За словами дослідниці, лише у XIX ст. місто стало справжнім художнім образом, а вже у XX ст.. з роману В.Підмогильного «Місто» постало як цілий цивілізаційний феномен. Існує думка, що М.Гоголь приніс у літературу «вічне місто». Про Гоголя як майстра змалювання міста говорив А.Білий. А. Він назвав Гоголя «урбаністом до урбанізму», тісно пов язавши це означення з «петербурзькими повістями». Н.Крутікова зауважує: «Гоголь співець міста починається раніше, а саме із зображень міст України» [Крутікова 2007, 39]. Можна виділити приблизні етапи формування української урбо-прози: І. XVI ст. XIX ст. (Література набуває нечітких рис урбанізму, поодинокі міські мотиви). ІІ. Перша половина XIX ст. перша половина XX ст. (Місто виступає не лише як фон перебігу подій воно впливає на поведінку, характер персонажів. Місто виступає у творі як живий організм). ІІІ. Друга половина XX ст. сучасність (Місто може бути повноцінним героєм твору, головним персонажем). Активним сплеском уваги до зображення міста вирізняється постмодерна українська проза О. Ульяненка, С. Жадана, А. Дністрового, Л.Дереша, С. Ушкалова, С. Поваляєвої. Концепт «Місто» по-різному реалізовується в українських постмодерних прозових текстах. Часто Місто виступає не як тло, а як герой, співучасник подій. 198

3 Метою цієї статті є дослідження концепту місто в сучасній український урбаністичний прозі на прикладі романів О. Ульяненка «Сталінка», А.Дністрового «Місто уповільненої дії» та С. Поваляєвої «Сімург». Концепт ментальне національно специфічне утворення, змістом якого є вся сукупність знань про певний об єкт, а планом вираження його сукупність мовних засобів. Концепти це не будь які поняття, а лише найважливіші з них без яких важко уявити будь яку культуру. В сучасному літературознавстві й лінгвістиці прийнято вживати термін концепт, який означає ментальне національно-специфічне утворення. Вже досліджено чимало міфологічних, культурних, соціальних концептів: свобода, істина, шлях, душа тощо. До концептів безперечно можна віднести концепт місто. Роман «Сталінка», написаний О. Ульяненко 1994 р., пронизаний мотивами, характерними для переломного моменту в житті українського суспільства. Сам прозаїк пропонує таку ауторефлексію на роман «Сталінка»: «Зміст роману пронизаний єдиним символом: чорне сонце поганства сходить, ламаючи кістки, розриваючи м яс, пронизуючи повітря променями трупного смороду, але сходить сонце християнства воно зійде» [Габор 2000, 231]. У романі часто повторюється ім я Сталіна, котрий для деяких персонажів є героєм, уособленням минулих подвигів і досягнень. Люди, які ідеалізують тирана, не здатні побачити те, що прагне показати читачеві автор: знівечене місто, знівечені душі. Замкненість, обмеженість прав і свобод, нав язані тоталітарним режимом, злиденність і матеріального, і духовного світу це причина того, що Київ у романі зображений не як європейська столиця, а часто-густо як притулок для невдах, котрі довгий час боялися розтулити очі і побачити самих себе. Але ні в якому разі не варто розглядати «Сталінку» як матеріалізоване бажання письменника очорнити минуле, покритикувати ту добу, яка вже навіки відходить. Усі події в романі «Сталінка» зумовлені образом Міста, яке то діє, як самостійний персонаж, то відображає психологічний стан героїв твору. Наслідки соціальних стресів, які переживають персонажі роману, тоталітарний пізньорадянський режим, незрілість та чуттєва інфантильність мешканців усе це відбивається і на образі міста, що так само потерпає від кризи моральності, як і персонажі «Сталінки». Топографія мiсцевостi, яку зображує О.Ульяненко, цілком виразно виписана i може легко бути розшифрована будь-ким, хто якийсь час жив у Києвi: це Голосiїв та Демївка, якi отримали від мешканців цих районів моторошну назву Сталiнки, можливо, через велику кiлькiсть будинкiв, найменованих на честь тирана, що дав їм життя. Письменник неоднозначно ставиться до цього ра йону: з одного боку, описує його злиденність та дикi норови мешканцiв, «бо Сталінка що село» [Ульяненко 2000, 55]; для Ульяненка вона «...смердiла прохiдними дворами та за кутами» [Ульяненко 2000, 117]; з iншого боку, вабила своєю холодною архiтектурною своєрiднiстю: «бi лi колони, лiпленi фасади будинкiв з алебастровими янголами», «камінні леви, лiпленi з алебастру жiнки на балконах» [Ульяненко 2000, 123]. Автор «Сталінки» майстерно спiввiдносить сприйняття міста з особливостями психiчного стану своїх персонажiв: малий Горік, який «у шiсть рокiв...вибрав ся на вулицю...» [Ульяненко 2000, 33] бачить Київ очима приголомшеної дитини зi «склепiнням про хiдних дворiв, арками з гiпсовими статуями, приворожений вирлуючим, вурко чучим, 199

4 ряснiючим, вигнутим хребтиною Хрещатиком...» [Ульяненко 2000, 115]. Звичайна Олесева брутальність не спрацьовує: навпаки, читач відчуває нотку захоплення живим організмом міста i це захоплення пiдкреслюється майстерним звукописом (вирлу ючим, вуркочучим, ряснiючим). Індустрiалiзацiя, яка була гoрдiстю бiльшовикiв, змальована Олесем як елемент, шо несе приховану загрозу: «...приходить на фабрику, труби впинаються у небо грифелями, темно, сиро i незатишно якось, велетенський маховик iз пасами та колесом молотить повiтря...» [Ульяненко 2000, 63], «...тут ревонула сурма метро, мовби скло розлетi лося на друзки...» [Ульяненко 2000, 64], «...затуркано дивився на реклами «Енерготресту», «Метростроя», «Київбуду»...» [Ульяненко 2000, 63]. Загалом місто зображене О.Ульяненком як замкнений простiр, вiдрiзаний вiд космосу: місто як «мушля», як «чорна перевернута балiя» свідчення того, що закутiсть та несвобода не дають авторові спокою. «Мертві лixтарнi стовпи» пiдсилюють враження безвиході, вiдсутностi надій, браку не тiльки ву личного освiтлення, але й свiтла для душi. Загиблi душi героїв Сталiнки потребу ють саме «вгаслих ламп лixтарних стовпiв». Письменник зображує місто як великий живий органiзм, що функцiонує, задихаючись вiд багатьох важких недугiв. «3апустiлi артерії вулиць» погано живлять тiло мегаполiсу, яке страждає вiд тих самих хвороб, що i його мешканцi. Зa допомогою майстерного використання художньої образностi автор тво рить місто, не уникаючи рiзких порiвнянь: «Сніг за розхрестом вiконних рам схо див, облазив старою шкiрою, мов опiки», «...шиби будинкiв, наче вибранi птаха ми очi покiйникiв, свистiли у порожнечу площ». Персонажi «Сталiнки» потай спiлкуються з Києвом, а може, то вони намага ються вiдшукати сенс свого буття на цих вулицях, у цих скверах, на перехрестях людських доль? Якийсь зв язок існує мiж містом, його атмосферою та вчинками людей. «Вулицею його крутило, як муху в окропi» [Ульяненко 2000, 109] так можна сказати про багатьох гepoїв роману, що шукають різноманітних пригод, не усвідомлюючи, чим можуть закiнчитися їхні блукання, навіть якщо вони не виходять за межi вiдомо го з дитинства району. Фiлософiя пошуку i його нескiнченнiсть ось авторське переконання, яке прагне нав язати читачевi О.Ульяненко. А. Дністровий дивиться на місто крізь призму власного сприйняття. Роман «Місто уповільненої дії», написаний А.Дністровим 2002 р., є суворою урбаністичною картиною з життя сучасних підлітків, які стали на шлях злочинів. Цей твір присвячений неусвідомленому злу, невблаганному фатуму і водночас надії у вирі небезпек, які чатують на молоді неприкаяні душі. Людина, котра колись сама нищила місто зсередини, наче паразит, тепер хоче вирватися назовні з тенет свого «хазяїна», але на її шляху стоїть безліч таких же, що заплуталися у вимірі свого існування, її мучать привиди минулих злочинів: «Уявляю своє нове життя серед іншого середовища Скільки ще вузьколобих буде у моєму житті? Згадую всіх отих,, з якими доводилося волочитися, добре й погане народішко, яке повзало на моєму шляху, знайомі будинки, улюблені місця відпочинку з друзями. Але тепер тепер все це несподівано набирає особливого значення» [Дністровий 2003, 95]. Герой хоче вирватися зі свого пекельного існування шляхом зміни обстановки: «Віддаляюся від цих мульок минулого Господи, більше б до нього не повертатися» [Дністровий 2003, 97]. Інше оточення: «розлогі поля, що тягнуться до тремтливих обріїв, ці рівнини, що 200

5 навіюють смуток і ледве помітно пливуть за вагонним вікном, незвичне небо, що лякає своїм безмежжям» [Дністровий 2003, 99] також видається несприятливим. Місто здається живою істотою, що завжди, і навіть на відстані, по-особливому поводиться зі своїми мешканцями: «наче, рідне місто відвернулося від мене, наче я більше його не цікавлю» [Дністровий 2003,115]. Герої твору, самі того не розуміючи, стають заручниками здійсненими ж ними лиха у власному середовищі існування. Місто, «віддячуючи» своїм кривдникам, стає для їх свідомості тягарем, обмежувачем волі, причиною шалених мук і постійного неспокою: «Всередині від збудження все тремтить, калатає, здригається» [Дністровий 2003, 141]. Майже всі сторінки твору А.Дністрового сповнені агресією з боку міста. Лише наприкінці роману відчувається бажання розбудити мешканців, розбурхати їх почуття, закликати вибиратися з моральної прірви згуртовано: «Заплющую очі, хочеться кричати, щоб почули мешканці цих напівсонних будинків, щоб відчинили вікна, і хоча б на мить відклали свої буденні справи, хочеться плакати, дивитися на власні сльози у своїх долонях і просто сміятися» [Дністровий 2003, 275]. Відчувається моральне відродження деяких персонажів, а місто, здається, втрачає свої колишні моторошні ознаки. Місто більше не виступає об єктом-жертвою чи об єктом-катом тепер воно зображується з природно властивою йому красою. Очевидно, що побутові проблеми урбанізованого середовища не зникають: «тремтять електродроти у повітрі, чи гудять мотори самотніх автомобілів, чи скриплять на протязі незмащені двері» [Дністровий 2003, 299], але змінюється ставлення до них самими мешканцями мегаполісу, бо з цієї миті їх «не можуть потривожити холодні руки повітря, які манять усе за собою, де огортають душі теплим сном» [Дністровий 2003, 299]. «Ексгумація міста» (2006) роман С. Поваляєвої, де з першої до останньої сторінки авторка намагається вивчити місто, пізнати його сутність, відшукати витоки, що призводять до поступового занепаду і знайти шляхи знищення вірусу розкладу, який вже давно панує на вулицях мегаполісу. В романі не існує конкретної сюжетної лінії. Він є простором рефлексій авторки, потоку її свідомості. Єдине, де мають змогу діяти звичні герої це уривки пам яті письменниці, що органічно вживаються в загальний текст. Ліка, Майк, Еля і Деніз, Кліф, Аліса, нібито головні герої роману, губляться у вирі епатажних описів місцин Києва, і, таким чином, стають другорядними, а образ Міста центральним. Для деяких особистостей окреме місто має власну історію, настрій, атмосферу, в уяві інших, тих, що звикли заряджатися певним допінгом, усі міста перетворюються на незрозуміле місиво: «Одесса перемішувалася зі Львовом, Москвою, Харковом, Бердянськом, Запоріжжям, Дніпропетровськом, Сімеїзом, Гурзуфом, Пітером, Києвом, Ялтою» [Поваляєва 2006, 115]. С. Поваляєва намагається довести читачу, що герої власноруч будують своє місто, у даному випадку Київ, бачать його через «каламутне скло» своїх очей. У романі досліджуються різні місцини Києва. Хоча С. Поваляєва й оголошує Київ «місцем без жалості», воно гостинно приймає до себе всіх звідусіль: інаркоманів-іноземців, знедолених із периферії. Найстрашнішим катом для мешканців Міста є ніч, що приносить жах, втілений у сновидіннях: «коли вібрації сновидінь Великого Урбаністичного Термітника змішуються, наче в шейкері і кожен в Місті одразу заспокоюється: тепер зрозуміло, чому 201

6 він прокинувся з медузою на обличчі й котячим лайном в роті!» [Поваляєва 2006, 195]. Мегаполіс порівнюється з монстром, який «збирає всі нитки свого павутиння» [Поваляєва 2006, 137], який підкорює власній владі природу: «попри дощ, виють зграї диких собак, а вітер потихеньку підступно ламає гілля ніби крадеться в мокасинах з риб ячої шкіри.» [Поваляєва 2006, 185]. Оболонь-Хрещатик-Узвіз таким маршрутом подорожує героїня Світлани Поваляєвої. Перед її очима пейзажі міста змінюються на наступні: «Ця вулиця немов прадавній фоліант, гортаю похапцем стінки будинків і брам» [Поваляєва 2006, 125]. Отже, індустріалізація, що з шаленим темпом полонить недоторкані місцини Києва, все ж таки не настільки безжалісна: вона не осучаснює історичне, овіяне святою пам яттю. Мешканці заповнюють порожнечу Міста, а воно, в свою чергу, стає частиною них самих, завмирає в їх уяві для того, щоб не бути підвладним урбанізації, перетворенню на неживий шмат землі: «організм, щоби уникнути зараження, муміфікує його. Так сталося і з Містом» [Поваляєва 2006, 215]. Світлана Поваляєва проголошує Місто «Мертвим», порівнюючи його з «електронною платою якогось архаїчного запилюженого своєю величчю пристрою» [Поваляєва 2006, 105]. У неосяжному і бездоганному, чужому і рідному «урбанізаційному монстрі» точиться протистояння вічних історичних здобутків та модернових технологій. Поглянувши на Київ під іншим ракурсом, змінивши свою оцінку, письменниця заперечує попередні враження, порівнюючи Київ із живим організмом: «у Нього кровообіг починався у брудних судинах травневих потоків зливи на Узвозі. Його нерви вросли у брук, і легенями поміж написаних морфіновим розчином й контролями рядків ходили буйні хащі на схилах. Його серце билося в Дзвіниці Хрестовоздвиженської» [Поваляєва 2006, 235]. Виникає питання, чим же є Місто насправді: мушлею, електронною платою чи інтелектуально розвиненим організмом? Найвірогідніше, воно абстрактний образ, що трансформується щосекундно. «Місто уповільненої дії» А.Дністрового, «Сталінка» О.Ульяненка, «Ексгумація міста» С. Поваляєвої яскраві приклади сучасної урбаністичної прози. Різниця в часі написання романів є майже невідчутною. О.Ульяненко, віддавши данину моді на «чорнуху», що була характерною для літератури 90-х років, змальовує перші роки незалежної України, а С.Поваляєва і А.Дністровий пишуть про «Генерацію-2000». В О.Ульяненка і С.Поваляєвої місто виступає самостійним героєм, а в А.Дністрового органічним доповненням до загального середовища існування. О.Ульяненко і С.Поваляєва зображують Місто як окремішнього героя роману. В обох авторів воно набуває індивідуальних людських рис. Здається, що письменники говорять не про простір, обмежений кордонами, а одухотворений предмет. Для А.Дністрового місто це звичайна площина, фон, де розгортається дія роману. У «Сталінці» і «Ексгумації міста» в образі Києва автори втілюють усі людські вади. Місто постає агресивним, безжалісним, жадає помсти, і, навряд, щось чи хтось можуть виправити ці обставини, створені мешканцями протягом століть. У двох вищезгаданих романах урбанізоване місто є витоком сучасних болючих проблем. Щодо роману А.Дністрового «Місто уповільненої дії», то тут усі негаразди перекладені на плечі першоджерела лиха героїв роману, адже автор впевнений, що саме люди є майстрами свого оточення. А.Дністровий більш за все критикує не саме місто, а його мешканців, які підпорядковують увесь мегаполіс своїм лихим задумам, ганьблять його, оглядають цей об єкт, котрим незаконно заволоділи, 202

7 смакуючи підвладність опанованого, розпростертого перед ними простору. Дністровий говорить про місто більш м яко. У «Сталінці», як і у «Місті уповільненої дії» та «Ексгумації міста», письменники зображують соціальне дно. Їх герої, кинуті напризволяще суспільством, живуть і гинуть лише фізично, про духовність багатьом із них взагалі нічого не відомо, вона для них фактично не існує, і, власне, цим вони й викликають до себе співчуття. В О. Ульяненка і С. Поваляєвої смерть бачиться чи не єдиним порятунком, своєрідним визволенням з тілесного полону. В А. Дністрового дійові особи можуть звільнитися від тягаря вчинених злочинів шляхом зміни міста проживання. У «Сталінці» і «Місті уповільненої дії» опис міста помітно відмежовується від рядків опису внутрішнього стану героїв, а в «Ексгумації міста» навпаки створюється плетиво рефлексій героїні і речень, де говориться про настрій Міста. У романі «Сталінка» герої все ж таки намагаються виправити завдане лихо, їхнє нутро не бажає звикати до стану міста, триває протистояння «Місто-мешканець». «Місто уповільненої дії» показує, як городяни протягом десятиліття навчилися адаптовуватися до суцільного бруду, мороку. А.Дністровий розповідає, яким чином людина мусить саме виживати, а не жити. Загалом вона ще не узгодилася з усіма законами урбанізованого міста, але створила для цього міцне підґрунтя. С.Поваляєва в «Ексгумації міста» пише про завершальний етап пристосування особистості до традицій сучасного мегаполісу: мешканець, опинившись у полоні Міста, навіть помираючи, не бореться, а покірливо намагається узгодитися з ритмом чужих машин, гуркотом в каналізаціях, стуком молотків у багатоповерхівках. Роман С.Поваляєвої «Ексгумація Міста», А.Дністрового «Місто уповільненої дії» та О.Ульяненка «Сталінка» новий погляд на образ міста, приклад сучасної української урбаністичної прози, що, порівняно з письменництвом митців-попередників, вирізняється відкритістю, незамкненістю, апеляцією до самостійності читацької думки О. Ульяненко, А. Дністровий і С. Поваляєва показують не окремі негаразди автори наполягають на системності проблем. Міста хворі, стверджують прозаїки. Хто винен точно невідомо, але навряд чи обійшлось без мешканців. Це вони занесли туди нищівний вірус, їм лікувати місто і себе. Зобразивши художнім словом реалії сучасного існування, О. Ульяненко написав «Сталінку», А. Дністровий «Місто уповільненої дії», а С. Поваляєва «Ексгумацію міста» не для того, аби читач жахнувся, а для того, щоби ми всі замислилися: що треба зробити для утвердження духовності, де знайти тепло для зневірених душ, яким залишити цей світ після нас. 1. Агеєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму: монографія / Віра Агеєва. К.: Факт, с., 2. Андрухович Ю. Дезорієнтація на місцевості. Ів.-Ф.: Лілея-НВ, 1999, 3. Анциферов Н.П. Душа Петербурга. Пгр., 1990, 4.Белый А. Мастерство Гоголя. М., 1934, 5. Габор В. Надобранок, міленіум! Сучасна українська проза. К.: Просвіта, 2000, 6. Гундорова Т. Кітч і література. Травестії / Тамара Гундорова. К.: Факт, с., 7. Дністровий А. Місто уповільненої дії. К.: Факт, 2003, 8. Зборовська Н.В. Психоаналіз і літературознавство. К.: Академвидав, 2003, 9. Інвестицій реалу. Книжник review 6. К., 2006, 10. Кононенко П. Село в 203

8 українській літературі. К., 1984, 11. Крутікова Н.Є. Урбанистическая проблема в художественной прозе Гоголя: Очерки. К., 2007, 11. Линч К. Образ города. М., 1982, 12. Літературознавчий словник-довідник/за ред. Р. Громяка, Ю.Коваліва, В.Теремка. К.: Академія, с., 13. Москалець К. «Людина на крижині». К.,: Критика, 2003, Павлишин М. «Канон та іконостас». К.,: вид. «Час», 1997, 14. Пастух Т. Роман «Місто» Валер яна Підмогильного. Л., 1999, 15. Поваляєва С. Ексгумація міста. Л.: Кальварія, 2006, Скляренко Г. Мистецтво і Місто. К., 1987, 16. Топоров В. Миф. Ритуал. Символ. Образ. М., 1995, 17. Ульяненеко О. Сталінка. Л.: Кальварія, 2000, 18. Фоменко В. Місто і література: українська візія. Л., 2007, 19. Шпиталь А. Українська урбаністика: минуле, сучасне майбутнє? Слово і час Клейменова Т.В., асп., Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова КОНЦЕПЦІЯ ГЕРОЯ ТА СПЕЦИФІКА МОДЕЛЮВАННЯ ДІЙСНОСТІ У ПОВІСТІ «ВЕСНЯНИЙ ГАМІР» ІВАНА САДОВОГО Проаналізовано повість «Весняний гамір» маловідомого українського письменника І.Садового. Визначено концепцію героя народного вчителя початку ХХ ст. З ясовано особливості відображення дійсності у творі митця. Ключові слова: гумористично-сатирична повість, концепція героя, характер персонажа, образ народного вчителя. В статье проанализирована повесть «Весенний гвалт» малоизвестного украинского писателя Ивана Садового. Раскрыто концепцию героя народного учителя начала ХХ ст. Определены особенности отображения действительности в произведении писателя. Ключевые слова: юмористически-сатирическая повесть, концепция героя, характер персонажа, образ народного учителя. The story «The Spring Ruction» by little known Ukrainian writer Ivan Sadovy is analyzed in the article. The main character s conception is defined the personality of people s teacher of the beginning of the ХХ-th century. The particularities of reflection of reality in the story by this writer are also defined in the article. Key words: humorous and satiric story, conception of hero, character of personage, image of people s teacher. Актуальною потребою українського літературознавства стало повернення в активний науковий обіг художньої спадщини письменників, імена яких за радянської доби з ідеологічних причин були вилучені з літературного процесу та несправедливо забуті. До таких митців українського слова належить Іван Садовий ( ). Це літературний псевдонім Івана Федоровича Федорака, депортованого 1947 р. радянською владою письменника, дра-

Problem A. Nanoassembly

Problem A. Nanoassembly Problem A. Nanoassembly 2.5 seconds One of the problems of creating elements of nanostructures is the colossal time necessary for the construction of nano-parts from separate atoms. Transporting each of

More information

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation 988 Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation High School of Transport "Todor Kableshkov" 1574 Sofia, 158 Geo Milev str. Ivan Velev Abstract

More information

IС A A RT 2013. Proceedings Volume 2. 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Barcelona, Spain 15-18 February, 2013

IС A A RT 2013. Proceedings Volume 2. 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Barcelona, Spain 15-18 February, 2013 «'.''«ИЧИЧГШ ИШ М Ш * /////>. л ъ и г ш я ш и ъ в т ъ т ', : 4 р * т Ъ ъ ^ Х 'Ш У Л *а * 1 ЛЧй==:й?й!^'ййй IС A A RT 2013. *»ф«ч>»д* 'И И в Я в З Г З г И Ж /а 1 * icw-ia & «:*>if E M e i i i i y. x '-

More information

UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15

UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15 SCHOOL OF SLAVONIC AND EAST EUROPEAN STUDIES UNDERGRADUATE STUDY SKILLS GUIDE 2014-15 ECONOMICS AND BUSINESS HISTORY LANGUAGES AND CULTURE POLITICS AND SOCIOLOGY 1 1. AN INTRODUCTION TO STUDY SKILLS 5

More information

Russian Introductory Course

Russian Introductory Course Russian Introductory Course Natasha Bershadski Learn another language the way you learnt your own Succeed with the and learn another language the way you learnt your own Developed over 50 years, the amazing

More information

The European Ombudsman

The European Ombudsman Overview The European Ombudsman Е в р о п е й с к и о м б у д с м а н E l D e f e n s o r d e l P u e b l o E u r o p e o E v r o p s k ý v e ř e j n ý o c h r á n c e p r á v D e n E u r o p æ i s k e

More information

MARI-ENGLISH DICTIONARY

MARI-ENGLISH DICTIONARY MARI-ENGLISH DICTIONARY This project was funded by the Austrian Science Fund (FWF) 1, grant P22786-G20, and carried out at the Department of Finno-Ugric Studies 2 at the University of Vienna 3. Editors:

More information

ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX. The study of dissolution kinetics of drugs with riboxinum (inosine)

ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX. The study of dissolution kinetics of drugs with riboxinum (inosine) Available online at www.derpharmachemica.com ISSN 0975-413X CODEN (USA): PCHHAX Der Pharma Chemica, 2016, 8(1):412-416 (http://derpharmachemica.com/archive.html) The study of dissolution kinetics of drugs

More information

Nataliia ZARUDNA MODERN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING MANAGEMENT FOR PROVISION PROCESS

Nataliia ZARUDNA MODERN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING MANAGEMENT FOR PROVISION PROCESS 444 JOURNAL Vol. 10 ( 4). December 2011 P u b l i c a t i o n o f T e r n o p i l N a t i o n a l E c o n o m i c U n i v e r s i t y Microeconomics Nataliia ZARUDNA MODERN REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING

More information

TERMINOLOGY OF KOGNITIVE LINGUISTICS: CONCEPTUAL SYSTEM AND CONCEPTUAL PICTURE OF THE WORLD

TERMINOLOGY OF KOGNITIVE LINGUISTICS: CONCEPTUAL SYSTEM AND CONCEPTUAL PICTURE OF THE WORLD UDC 811.161.1' 1(082) M. V. PIMENOVA (Kemerovo, Russia) TERMINOLOGY OF KOGNITIVE LINGUISTICS: CONCEPTUAL SYSTEM AND CONCEPTUAL PICTURE OF THE WORLD The article deals with the determination of the terms

More information

EFFICIENCY OF SOLAR ROOF WITH TRANSPARENT COVER FOR HEATING SUPPLY OF BUILDINGS

EFFICIENCY OF SOLAR ROOF WITH TRANSPARENT COVER FOR HEATING SUPPLY OF BUILDINGS Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 2(14) 2014, s. 117-124 Orest VOZNYAK, Stepan SHAPOVAL, Ostap PONA, Maryana KASYNETS Lviv Polytechnic National University, Ukraine EFFICIENCY OF SOLAR

More information

The course of understanding British and American prose and poetry by future managers

The course of understanding British and American prose and poetry by future managers 4. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. М.: Просвещение, 2000. 5. Гальцова Н. П., Мезенцева Т. И., Швадленко И. А. Использование электронных информационно-образовательных

More information

Chronic Fatigue Syndrome

Chronic Fatigue Syndrome 256 Srp Arh Celok Lek. 2011 Mar-Apr;139(3-4):256-261 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE DOI: 10.2298/SARH1104256B Chronic Fatigue Syndrome Snežana Brkić, Slavica Tomić, Maja Ružić, Daniela Marić Hospital

More information

COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES

COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES Margaryta I. Skrypnyk, Mykola M. Matiukha COMPLIANCE OF MANAGEMENT ACCOUNTING WHEN USING INFORMATION TECHNOLOGIES The article studies the correspondence of management accounting structure when using of

More information

FUNCTIONS OF THE MODAL VERBS IN ENGLISH (MODAL VERBS ANALOGIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE) Сompiled by G.V. Kuzmina

FUNCTIONS OF THE MODAL VERBS IN ENGLISH (MODAL VERBS ANALOGIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE) Сompiled by G.V. Kuzmina FUNCTIONS OF THE MODAL VERBS IN ENGLISH (MODAL VERBS ANALOGIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE) Сompiled by G.V. Kuzmina Москва Издательство Российского университета дружбы народов 2002 FUNCTIONS OF THE MODAL

More information

CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY: MODERN ATTITUDES. Karen Gevorgyan 1

CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY: MODERN ATTITUDES. Karen Gevorgyan 1 CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY: MODERN ATTITUDES Karen Gevorgyan 1 For decades, international law and public law aspects of the concept of sovereignty were in the center of attention of the representatives

More information

THE INFLUENCE OF POLITICAL ADVERTISING ON STUDENTS PREFERENCES AND THEIR POLITICAL CHOICE

THE INFLUENCE OF POLITICAL ADVERTISING ON STUDENTS PREFERENCES AND THEIR POLITICAL CHOICE UDK 159.94 Garkavets S.A., Zhadan O.А., Kushnarenko V. I. THE INFLUENCE OF POLITICAL ADVERTISING ON STUDENTS PREFERENCES AND THEIR POLITICAL CHOICE The article considers the features of influence political

More information

BES-III distributed computing status

BES-III distributed computing status КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 2015 Т. 7 3 С. 469 473 СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ УДК: 004.75, 004.052.2, 004.052.32 BES-III distributed computing status S. Belov 1, Z. Deng 2, W. Li 2, T. Lin 2, I.

More information

Pipe fittings plant in Kolpino, Leningrad Regions

Pipe fittings plant in Kolpino, Leningrad Regions 1 Pipe fittings plant in Kolpino, Leningrad Regions ROOST Group of companies is a fast growing association with a long history. Synergy of the ROOST Group companies gives an opportunity to keep leading

More information

CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko

CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko CONVERGENCE OF REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE AND THE EU Elena Dotsenko The article deals with regional innovation infrastructure as an innovative component of the EU policy, analyzes its

More information

A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY

A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY R. S. Ginzburg, S. S. Khidekel, G. Y. Knyazeva, A. A. Sankin A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY SECOND EDITION Revised and Enlarged Допущено Министерством высшего и среднего специального образования

More information

бы appleы х нfi йтхыкы, за шы зхт зт тсыхн, Bayerische Julius- Maximilians UniversitДt, WЭrzburg, бзл с. 2

бы appleы х нfi йтхыкы, за шы зхт зт тсыхн, Bayerische Julius- Maximilians UniversitДt, WЭrzburg, бзл с. 2 appleтн ы шы шк шбсрс лб шанобхшх н с л о мк лб шс шлfi тзт тсыхн бз appleб н х абсбхтappleо шыхн : с йтз т appleбзхappleыршб с сшы сы ст з к, 1 сск ко бз к, 2 лappleзт тот лк, 3 хоо ы ок, 4 хнfiо т з

More information

SOCIAL-MEDIA PLATFORMS AND ITS EFFECT ON DIGITAL MARKETING ACTIVITIES

SOCIAL-MEDIA PLATFORMS AND ITS EFFECT ON DIGITAL MARKETING ACTIVITIES УДК 339.138:659.1 Lesidrenska Svetlana, PhD., Associate Professor, Head of the Economics and Management Department at Technical University of Varna, (Bulgaria); Dicke Philipp, Ph.D. Student at University

More information

Joong-Seok Cho 1 THE RELATION BETWEEN ACCOUNTING QUALITY AND SECURITY ANALYSTS' TARGET PRICE FORECAST PERFORMANCE

Joong-Seok Cho 1 THE RELATION BETWEEN ACCOUNTING QUALITY AND SECURITY ANALYSTS' TARGET PRICE FORECAST PERFORMANCE НОВИНИ СВІТОВОЇ НАУКИ 503 Joong-Seok Cho 1 THE RELATION BETWEEN ACCOUNTING QUALITY AND SECURITY ANALYSTS' TARGET PRICE FORECAST PERFORMANCE Using a sample of the US security analysts' target price forecasts

More information

SHORT RUSSIAN PHRASEBOOK FOR ENGLISH-SPEAKING TRAVELERS FREE DOWNLOAD. EDITION 4.0

SHORT RUSSIAN PHRASEBOOK FOR ENGLISH-SPEAKING TRAVELERS FREE DOWNLOAD. EDITION 4.0 SHORT RUSSIAN PHRASEBOOK FOR ENGLISH-SPEAKING TRAVELERS FREE DOWNLOAD. EDITION 4.0 Common Russian phrases. Russian alphabet and sounds Knowing how to pronounce Russian letters will facilitate your conversation.

More information

Football fever: self-affirmation model for goal distributions

Football fever: self-affirmation model for goal distributions Condensed Matter Physics 2009, Vol. 12, No 4, pp. 739 752 Football fever: self-affirmation model for goal distributions W. Janke 1, E. Bittner 1, A. Nußbaumer 1, M. Weigel 2,3 1 Institut für Theoretische

More information

BASICS OF ENGLISH PHONETICS. (course of lectures)

BASICS OF ENGLISH PHONETICS. (course of lectures) BASICS OF ENGLISH PHONETICS (course of lectures) Contents 1. Lecture I. Phonetics as a science 2. Lecture II. The classification of English consonants 3. Lecture III. The English vowel system 4. Lecture

More information

LG-Ericsson TSP (ip-ldk, ipecs) User Guide. Issue 4.1Ac

LG-Ericsson TSP (ip-ldk, ipecs) User Guide. Issue 4.1Ac LG-Ericsson TSP (ip-ldk, ipecs) User Guide Issue 4.1Ac REVISION HISTORY Version Date Description of Change S/W Version Issue 3.7Aa SEP 12, 2007 Initial Release Issue 4.0Aa JUN 27, 2009 Add ipecs-50a/50b/micro/1200

More information

PALAEONTOLOGIA POLQNICA 'Ъ-Ь

PALAEONTOLOGIA POLQNICA 'Ъ-Ь PALAEONTOLOGIA POLQNICA 'Ъ-Ь mm P O L T S H A C A D E M Y O F S C I E N C E S INSTITUTE OF PALEOBIOLOGY PALAEONTOLOGIA POLONICA No. 50, 1990 t h e a l b ia w AMMONITES OF POLAND (A M Q N ITY A L B U POLS

More information

Students will listen, speak, read, write, view and represent in Ukrainian to explore thoughts, ideas, feelings and experiences.

Students will listen, speak, read, write, view and represent in Ukrainian to explore thoughts, ideas, feelings and experiences. General Students will listen, speak, read, write, view and represent in Ukrainian to explore thoughts, ideas, feelings and experiences.. Discover and Explore GRADE Express Ideas.. express personal experiences

More information

ENEOLITHIC CERAMIC TABLETS (ALTARS) FROM BULGARIA

ENEOLITHIC CERAMIC TABLETS (ALTARS) FROM BULGARIA ENEOLITHIC CERAMIC TABLETS (ALTARS) FROM BULGARIA Dimitar CHERNAKOV (Bulgaria) Whenever a research on various prehistoric sites has been carried findings of non utility comprise a considerably large share

More information

The Archaeological Map of Nymphaion (PI. 72)

The Archaeological Map of Nymphaion (PI. 72) Tomasz Schöll The Archaeological Map of Nymphaion (PI. 72) О ne of the main tasks fulfilled within the boundaries of the international project Nymphaion - the History and Structure of a Greek polis", carried

More information

A COMPARATIVE ANALYSIS DEFINITIONS OF ADMINISTRATIVE LAW

A COMPARATIVE ANALYSIS DEFINITIONS OF ADMINISTRATIVE LAW A COMPARATIVE ANALYSIS DEFINITIONS OF ADMINISTRATIVE LAW Prof. Dr. Audrius Bakaveckas Mykolas Romeris University, Faculty of Law, Institute of Constitutional and Administrative Law, Vilnius Abstract It

More information

Functionalized molecules - synthesis, properties and application

Functionalized molecules - synthesis, properties and application Functionalized molecules - synthesis, properties and application Edited by Volodymyr I. ybachenko Functionalized molecules - synthesis, properties and application Edited by Volodymyr I. ybachenko Donetsk

More information

RISK MANAGEMENT OF LEASING COMPANY

RISK MANAGEMENT OF LEASING COMPANY УДК 005:658.91 O. A. Saenko, Ph.D. (economics), Luhansk Taras Shevchenko National University RISK MANAGEMENT OF LEASING COMPANY Problem statement. In economic terms, risk is the likelihood / possibility

More information

E. N. Sokolov's Neural Model of Stimuli as Neuro-cybernetic Approach to Anticipatory Perception

E. N. Sokolov's Neural Model of Stimuli as Neuro-cybernetic Approach to Anticipatory Perception E. N. Sokolov's Neural Model of Stimuli as Neuro-cybernetic Approach to Anticipatory Perception Dobilas Kirvelis, Vygandas Vanagas Vilnius University, Vilnius, Lithuania dobilas@kirvelis.lt,vygandas.vanagas@gmail.com

More information

План урока London sightseeing tour Гуськов Александр Игоревич МАУ СОШ 36

План урока London sightseeing tour Гуськов Александр Игоревич МАУ СОШ 36 План урока London sightseeing tour Гуськов Александр Игоревич МАУ СОШ 36 Основная цель урока: - создать условия для формирования социокультурной компетенции. Образовательный аспект цели: - проверить умение

More information

Jonas Mackevičius, Vladislav Tomaševič* Vilnius University, Lithuania

Jonas Mackevičius, Vladislav Tomaševič* Vilnius University, Lithuania ISSN 1392-1258. ekonomika 2010 Vol. 89(4) Evaluation of Investment Projects in Case of Conflict between the Internal Rate of Return and the Net Present Value Methods Jonas Mackevičius, Vladislav Tomaševič*

More information

VILLAGE TOURISM OF SERBIA

VILLAGE TOURISM OF SERBIA VILLGE TOURISM OF SERBI H U N R Y G SUBOTIC R Senta SOMBOR Č V O SERBI T J N N O Bački Petrovac U M sa V Ti I C R O T D K P B B U KIKIND D V I NOVI SD N ZRENJNIN N Beočin Irig E M iš R m Ta S Kovačica

More information

Futó Z. Károly Róbert College, Fleischmann Rudolf Research Institute

Futó Z. Károly Róbert College, Fleischmann Rudolf Research Institute УДК 631.8:632:633.854:665.3 2014 Futó Z. Károly Róbert College, Fleischmann Rudolf Research Institute THE EFFECT OF NUTRIENT SUPPLY AND PLANT PROTECTION IN YIELD AND OIL CONTENT OF SUNFLOWER (Helianthus

More information

PRODUCTIVITY, ADAPTABILITY AND GRAIN QUALITY OF MODERN UKRAINIAN WINTER TRITICALE CULTIVARS*

PRODUCTIVITY, ADAPTABILITY AND GRAIN QUALITY OF MODERN UKRAINIAN WINTER TRITICALE CULTIVARS* 464 Вавиловский журнал генетики и селекции, 2012, Том 16, 2 УДК 631.524.83:631.524.85:633.112.1«324» PRODUCTIVITY, ADAPTABILITY AND GRAIN QUALITY OF MODERN UKRAINIAN WINTER TRITICALE CULTIVARS* 2012 г.

More information

illegible http://russiantranslators.blogspot.ru/2012/10/how-to-translate-russian-birth.html

illegible http://russiantranslators.blogspot.ru/2012/10/how-to-translate-russian-birth.html How to Translate Russian Birth Certificate We needed to make a translation of a Russian birth certificate into English. I tried to find a sample of a well translated Russian birth certificate and I did

More information

Value aspects of modern Ukrainian advertising discourses

Value aspects of modern Ukrainian advertising discourses Lviv National Polytechnic University. MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO... MEDIOZNAWSTWO KOMUNIKOLOGIA SEMIOLOGIA SOCJOLOGIA MEDIÓW MEDIA A PEDAGOGIKA Value aspects of modern Ukrainian advertising discourses nr 4/2014

More information

A. I. KUBARKO, T. G. SEVERINA NORMAL PHYSIOLOGY

A. I. KUBARKO, T. G. SEVERINA NORMAL PHYSIOLOGY A. I. KUBARKO, T. G. SEVERINA NORMAL PHYSIOLOGY Minsk BSMU 2015 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ А. И.

More information

Violetta Koseska Toszewa 1 Natalia Kotsyba Warsaw About imperceptivity in Bulgarian, Polish and Ukrainian

Violetta Koseska Toszewa 1 Natalia Kotsyba Warsaw About imperceptivity in Bulgarian, Polish and Ukrainian Violetta Koseska Toszewa 1 Natalia Kotsyba Warsaw About imperceptivity in Bulgarian, Polish and Ukrainian 1. 0. Linguistic literature dedicated to Bulgarian did not address the issue of the semantic structure

More information

оксана Косован ЛНГЛ ИСЬКЛ МОВЛ Робочий зошит для го класу зага ьноосв тн х навчальних заклад в навчання Терноп ль Видавництво П дручники пос бники

оксана Косован ЛНГЛ ИСЬКЛ МОВЛ Робочий зошит для го класу зага ьноосв тн х навчальних заклад в навчання Терноп ль Видавництво П дручники пос бники ксн Ксвн ЛНГЛ ИСЬКЛ МОЛ Рбчий зшит для г клсу зг ьнсв тн х нвчльних зклд в й нвчння рчн с М Несв Терн ль идвництв П дручники с бники з Ну Г гг у Г е С О О О О О О Му Му Му Му Му Му Му у у е у е е у у у

More information

Typography & Language

Typography & Language 2014-16 Ptrut ur Tr Lnu پ H ث C ř ņ ม ۀ ด ж ử G ž ญ Э Z ґ ظ W Ŵ D T ẵ ฉ ฟ t Ậ v L ه ą? å 力 z ỵ ÿ ý U 难 à Ħ ẩ 力 ẁ ū Ộ ơ ą ะ ฒ Y ج Ể Ð ề ề ฦๅ ǿ م T ط 7 2 J Ĝ К 晴 й л Þ ѳ ţ Tn rr 5 ŀ щ Œ 9 я q џ t n Д ŏ Ч

More information

arxiv:1603.02445v1 [cond-mat.soft] 8 Mar 2016

arxiv:1603.02445v1 [cond-mat.soft] 8 Mar 2016 Condensed Matter Physics, 2016, Vol. 19, No 1, 13804: 1 10 DOI: 10.5488/CMP.19.13804 http://www.icmp.lviv.ua/journal Influence of anisotropic ion shape, asymmetric valency, and electrolyte concentration

More information

VENTILATION AIR CONDITIONING HEATING AIR HANDLING UNITS TECHNICAL CATALOGUE

VENTILATION AIR CONDITIONING HEATING AIR HANDLING UNITS TECHNICAL CATALOGUE VENTILATION AIR CONDITIONING HEATING 6 AIR HANDLING UNITS TECHNICAL CATALOGUE AIR HANDLING UNITS CONTENTS 06.01-01 AHU - AIR HANDLING UNITS 3 06.01-02 DESCRIPTION ON TYPES OF SECTIONS 4 06.01-06 HORIZONTAL

More information

BLAST-FURNACE EQUIPMENT

BLAST-FURNACE EQUIPMENT BLAST-FURNACE EQUIPMENT HOT METAL LADLE CAR Standard series: Г-1-50, Г-100,Г-1-140. Hot metal ladle car is designed for transportation of hot metal from furnace to casting machines, mixers and steelmaking

More information

On Supervised and Unsupervised Discretization 1

On Supervised and Unsupervised Discretization 1 БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ. BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES КИБЕРНЕТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Том 2, 2 CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES Volume 2, No 2 София. 2002. Sofia On Supervised and

More information

Scale Models Series EVLplus. EVLplus xx BТ3. EVLplus xx BМ6

Scale Models Series EVLplus. EVLplus xx BТ3. EVLplus xx BМ6 Table of Contents Page Elicom Electronic Ltd. Electronic Scales E V Lplus Models T and M User s Manual 1. Warranty card... 3 2. Brief description... 4 3. Main functions... 4 4. Technical data... 4 5. Scale

More information

Industrial Metrology and Interchangeable Manufacturing under the Viewpoint of Nanotechnology and Nanometrology

Industrial Metrology and Interchangeable Manufacturing under the Viewpoint of Nanotechnology and Nanometrology БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES ПРОБЛЕМИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА КИБЕРНЕТИКА И РОБОТИКАТА, 59 PROBLEMS OF ENGINEERING CYBERNETICS AND ROBOTICS, 59 София 2008 Sofia Industrial Metrology

More information

About the effect of the contents and ratios of soil s available calcium, potassium and magnesium in liming of acid soils

About the effect of the contents and ratios of soil s available calcium, potassium and magnesium in liming of acid soils Agronomy Research 2(1), 71 82, 24 About the effect of the contents and ratios of soil s available calcium, potassium and magnesium in liming of acid soils V. Loide Agricultural Research Centre, Teaduse

More information

STARTING SYSTEM OPERATION IN THE STARTER-GENERATOR

STARTING SYSTEM OPERATION IN THE STARTER-GENERATOR International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE) Published by International Organization on TPE (IOTPE) ISSN 077-358 IJTPE Journal www.iotpe.com ijtpe@iotpe.com March 00

More information

Topical issues of step-down therapy for pediatric bronchial asthma

Topical issues of step-down therapy for pediatric bronchial asthma 42 ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ UDC 616.248-053.2-085.234 Y. N. Ohotnikova P. L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education Topical issues of step-down therapy for pediatric bronchial asthma Key words:

More information

Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ МОН України від 17.07.2013 р. 994) Н55 Несвіт А.М. Англійська мова : підруч. для 3-го

More information

SYNONYMS. ANTONYMS. HOMONYMS

SYNONYMS. ANTONYMS. HOMONYMS SYNONYMS. ANTONYMS. HOMONYMS 1. Synonyms a) the definition of synonyms; b) classifications of synonyms; c) sources of synonymy; d) criteria of synonymy. 2. Antonyms a) the definition of antonyms; b) classifications

More information

Olga Korzachenko, Kyiv National Economic University, Vadim Getman, Kyiv National Economic University

Olga Korzachenko, Kyiv National Economic University, Vadim Getman, Kyiv National Economic University Computer Science. Information Technology and Management Science Improvement of Business-Activities in Telecommunication Enterprises by the etom Business-Process Structural Model Implementation Olga Korzachenko,

More information

THE PROCESS OF DEPLOYMENT OF CLOUD ENVIRONMENT OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION: NETWORK SECURITY

THE PROCESS OF DEPLOYMENT OF CLOUD ENVIRONMENT OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION: NETWORK SECURITY THE PROCESS OF DEPLOYMENT OF CLOUD ENVIRONMENT OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION: NETWORK SECURITY Olena Grybiuk, National Pedagogical Dragomanov University Institute of Information Technologies and Learning

More information

THE INFORMATISATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

THE INFORMATISATION OF PUBLIC ADMINISTRATION ISSN 2410-5333 Вісник ХДАК. Випуск 47. 2015 135 UDC 35.078:316.77 В. Ю. Степанов, доктор наук із державного управління, професор, Харківська державна академія культури, м. Харків ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО

More information

Non-exhibition events and conference halls

Non-exhibition events and conference halls Non-exhibition events and conference halls Contents Non-exhibition events Генеральный подрядчик крупномасштабного строительства объектов Дальневосточного Федерального Университета на острове Русский Conference

More information

STATISTICAL FIELD THEORY FOR A MULTICOMPONENT FLUID: THE COLLECTIVE VARIABLES APPROACH

STATISTICAL FIELD THEORY FOR A MULTICOMPONENT FLUID: THE COLLECTIVE VARIABLES APPROACH ЖУРНАЛ ФIЗИЧНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ т., (007) с. 33 4 JOURNAL OF PHYSICAL STUDIES v., No. (007) p. 33 4 STATISTICAL FIELD THEORY FOR A MULTICOMPONENT FLUID: THE COLLECTIVE VARIABLES APPROACH O. Patsahan, I. Mryglod,

More information

MODELLING THE DEVELOPMENT OF THE INTEGRATION PROCESSES DIRECTION IN THE BAKING INDUSTRY

MODELLING THE DEVELOPMENT OF THE INTEGRATION PROCESSES DIRECTION IN THE BAKING INDUSTRY MODELLING THE DEVELOPMENT OF THE INTEGRATION PROCESSES DIRECTION IN THE BAKING INDUSTRY Tetyana Kublikova * Svetlana Stupak Abstract: The paper presents the characteristics of the economic interaction

More information

Создание лексикографической базы данных для электронного словаря

Создание лексикографической базы данных для электронного словаря Создание лексикографической базы данных для электронного словаря Архангельский Т. А. (tarkhangelskiy@hse.ru) Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия Идрисов

More information

Interdisciplinary Studies Journal. Volume 2, Number 2 2012 A unrefereed work-in-progress online edition

Interdisciplinary Studies Journal. Volume 2, Number 2 2012 A unrefereed work-in-progress online edition Interdisciplinary Studies Journal Volume 2, Number 2 2012 A unrefereed work-in-progress online edition Copyright Authors & Laurea University of Applied Sciences Editor-in-Chief Professor Minna Mattila,

More information

Activated carbon from cotton waste as an adsorbent in the purification process of azo-dyes

Activated carbon from cotton waste as an adsorbent in the purification process of azo-dyes Bulgarian Chemical Communications, Volume 46, Number 2 (pp. 277 282) 2014 Activated carbon from cotton waste as an adsorbent in the purification process of azo-dyes N. Djordjevic 1, D. Djordjevic 1*, M.

More information

The relationship between managers' leadership styles in physical education offices universities and sport volunteers' satisfaction

The relationship between managers' leadership styles in physical education offices universities and sport volunteers' satisfaction ПЕДАГОГІКА ПСИХОЛОГІЯ та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту The relationship between managers' leadership styles in physical education offices universities and sport volunteers' satisfaction

More information

Side reactions of onium coupling reagents BOP and HBTU in the synthesis of silica polymer supports

Side reactions of onium coupling reagents BOP and HBTU in the synthesis of silica polymer supports Ukrainica Bioorganica Acta 1 (2005) 13 19 Side reactions of onium coupling reagents BP and HBTU in the synthesis of silica polymer supports L. V. Dubey, I. Ya. Dubey* Institute of Molecular Biology and

More information

DECISION SUPPORT SYSTEMS DEVELOPMENT AND BENEFITS OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS USAGE

DECISION SUPPORT SYSTEMS DEVELOPMENT AND BENEFITS OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS USAGE УДК [005.53:004]:338.22 Management of innovations N. Marinova, PhD, D. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria DECISION SUPPORT SYSTEMS DEVELOPMENT AND BENEFITS OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS

More information

Language Learning Strategies used by Monolingual and Bilingual Students in Transcarpathian Secondary Schools

Language Learning Strategies used by Monolingual and Bilingual Students in Transcarpathian Secondary Schools Acta Beregsasiensis 2009/2. 163 Szilágyi László* Language Learning Strategies used by Monolingual and Bilingual Students in Transcarpathian Secondary Schools Rezümé Napjainkban létfontosságúvá vált a középiskolát

More information

Stochastic processes crossing from ballistic to fractional diffusion with memory: exact results

Stochastic processes crossing from ballistic to fractional diffusion with memory: exact results Condensed Matter Physics, Vol. 3, No, 3: 8 http://www.icmp.lviv.ua/journal Stochastic processes crossing from ballistic to fractional diffusion with memory: exact results V. Ilyin, I. Procaccia, A. Zagorodny

More information

Ball Rail Systems. with Gear Rack R310EN 2217 (2005.01) The Drive & Control Company. The Drive & Control Company

Ball Rail Systems. with Gear Rack R310EN 2217 (2005.01) The Drive & Control Company. The Drive & Control Company Ball Rail Systems with Gear Rack R310EN 2217 (2005.01) The Drive & Control Company The Drive & Control Company 2 Bosch Rexroth AG Linear Motion and Assembly Technologies BRS Gear Rack R310EN 2217 (2005.01)

More information

Vocational Training of Education Administrators under Master s Degree Programs in Ukraine

Vocational Training of Education Administrators under Master s Degree Programs in Ukraine ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2015, T. 14, Nr. 1 / 2015, Vol. 14, No 1, p. 25-39 Vocational Training of Education Administrators

More information

Characterization of Nepali Solid-state Lamps

Characterization of Nepali Solid-state Lamps ELECTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING ISSN 1392 1215 2009. No. 1(89) ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA T 120 SYSTEM ENGINEERING, COMPUTER TECHNOLOGY SISTEMŲ INŽINERIJA, KOMPIUTERINĖS TECHNOLOGIJOS Characterization

More information

бооксхн шытл ытотахн зтсхн hellenic stomatological review TOMO 57 IANOYAPIO - MAPTIO 2013 ISSN 1011-4181

бооксхн шытл ытотахн зтсхн hellenic stomatological review TOMO 57 IANOYAPIO - MAPTIO 2013 ISSN 1011-4181 бооксхн ENTY O K EI TO AP. A. 520/92 ёблхшытно т 38 106 78 A с KЬ IKO 6705 бооксхн шытл ытотахн зтсхн TOMO 57 Я TEYXO 1 IANOYAPIO - MAPTIO 2013 шытл ытотахн зтсхн E I THMONIKO ENTY O ME EёNIKH ANA NЬPI

More information

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА. ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 30 август 2016 г., Вариант 2

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА. ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 30 август 2016 г., Вариант 2 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 30 август 2016 г., Вариант 2 PART ONE: LISTENING COMPREHENSION Directions: You will hear a text about the history of Coca-Cola

More information

Voorbeeld NEN 2018. Cranes. Unofficial translation. Loads and combinations of loads. Preview. Nederlands Normalisatie-instituut

Voorbeeld NEN 2018. Cranes. Unofficial translation. Loads and combinations of loads. Preview. Nederlands Normalisatie-instituut Nederlands Normalisatie-instituut Cranes Loads and combinations of loads Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende

More information

B U I L D I N G S A T H E N S 143

B U I L D I N G S A T H E N S 143 THE BUILDINGS ныхзх нfi бмтappleохшлfi лх applefiок appleтыбоб с лйхш ыкы ытс шытохшлfi ык н х ытс appleот ыт ык. с х с лбсfiлбст бappleтл с т лба о ыбзт зхлfi ы с й ытаз йхрс appleт блappleбзх тсы х шыт

More information

Lifestyle and health status of children and youth

Lifestyle and health status of children and youth Surmach Probl Hig M, Epidemiol Piecewicz-Szczęsna 2011, 92(4): H. 753-759 Lifestyle and health status of children and youth 753 Lifestyle and health status of children and youth Styl życia i stan zdrowia

More information

Software and Hardware Systems for Abdominal Aortic Aneurysm Mechanical Properties Investigation

Software and Hardware Systems for Abdominal Aortic Aneurysm Mechanical Properties Investigation Ivan L. Milanković Nikola V. Mijailović Aleksandar S. Peulić Dalibor Nikolić Research and Development Center for Bioengineering BioIRC Igor Končar Clinical Center Serbia, Belgrade Themis Exarchos University

More information

Copyright Mondo in Cammino-ProgettoHumus per concessione di Y.Bandazhevsky - USO CONSENTITO CITANDO LA FONTE

Copyright Mondo in Cammino-ProgettoHumus per concessione di Y.Bandazhevsky - USO CONSENTITO CITANDO LA FONTE Ecological situation, population problem and the health of people in Belarus and neighboring countries including EU Member States. International Scientific Research Centre Ecology and Health" Prof. Yury

More information

RESOURCE-EFFICIENT ALLOCATION HEURISTICS FOR MANAGEMENT OF DATA CENTERS FOR CLOUD COMPUTING

RESOURCE-EFFICIENT ALLOCATION HEURISTICS FOR MANAGEMENT OF DATA CENTERS FOR CLOUD COMPUTING V. Litvinov, K. Matsueva. Resource-efficient allocation heuristics for management of data centers for cloud computing 113 UDC 004.7:004942(045) Vitaliy Litvinov 1 Karyna Matsueva 2 RESOURCE-EFFICIENT ALLOCATION

More information

Synthesis of α-tocopherol (vitamin E), vitamin K 1 -chromanol, and their analogs in the presence of aluminosilicate catalysts Tseokar-10 and Pentasil

Synthesis of α-tocopherol (vitamin E), vitamin K 1 -chromanol, and their analogs in the presence of aluminosilicate catalysts Tseokar-10 and Pentasil Issue in Honor of Prof. Boris Trofimov ARKIVC 2003 (xiii) 101-118 Synthesis of α-tocopherol (vitamin E), vitamin K 1 -chromanol, and their analogs in the presence of aluminosilicate catalysts Tseokar-10

More information

CONFERENCE ON PRESENT TENDENCIES OF CONSTITUTIONAL JUSTICE : THE RELATIONS BETWEEN NATIONAL AND INTERNATIONAL LAW

CONFERENCE ON PRESENT TENDENCIES OF CONSTITUTIONAL JUSTICE : THE RELATIONS BETWEEN NATIONAL AND INTERNATIONAL LAW Strasbourg, 16 September 2013 CDL-JU(2013)010 Engl. only EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION) in co-operation with the CONSTITUTIONAL COURT OF LITHUANIA CONFERENCE ON PRESENT

More information

RFID Design Principles

RFID Design Principles RFID Design Principles Second Edition Harvey Lehpamer ARTECH HOUSE BOSTON LONDON artechhouse.com Contents CHAPTER 1 Introduction CHAPTER 2 Short-Range Communications Systems 2.1 Radio-Frequency Spectrum

More information

Communication technology 'discourse of the language problem' in Ukraine as a factor in the political process

Communication technology 'discourse of the language problem' in Ukraine as a factor in the political process Lviv National Polytechnic University. MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO... MEDIOZNAWSTWO KOMUNIKOLOGIA SEMIOLOGIA SOCJOLOGIA MEDIÓW MEDIA A PEDAGOGIKA Communication technology 'discourse of the language problem' in

More information

The Medialogy as an example of interdisciplinary studies in the IT sphere for adaptation experiences into Saratov State Universities learning process

The Medialogy as an example of interdisciplinary studies in the IT sphere for adaptation experiences into Saratov State Universities learning process The Medialogy as an example of interdisciplinary studies in the IT sphere for adaptation experiences into Saratov State Universities learning process Leonid V. Bessonov 1, Lise B. Kofoed 2, Roman V. Amelin

More information

XLPE рower cables. 2 Modern solutions for power cables I Estralin HVC

XLPE рower cables. 2 Modern solutions for power cables I Estralin HVC XLPE рower cables...2 Production technology...3 Estralin HVC a pioneer in Russia s XLPE cable production...4 Main types of products and services...5 Markings...6 XLPE cables 6-35 kv...7 Comparative characteristics

More information

Action of Sodium Hypochlorite on a-amino Acids

Action of Sodium Hypochlorite on a-amino Acids Action of Sodium Hypochlorite on a-amino Acids A. KANTOUCH and S. H. ABDEL-FATTAH Textile Laboratory, National Research Centre, Dokki, Cairo (Ü.A.B.) Received May 16, 1970 The action of sodium hypochlorite

More information

UDC 666.942; 666.943. VISUALIZATION OF CALCULATION OF RAW MIXES FOR PREPARATION OF CEMENT (part 1) Dr. M.A. Miheenkov "Ural s Federal University

UDC 666.942; 666.943. VISUALIZATION OF CALCULATION OF RAW MIXES FOR PREPARATION OF CEMENT (part 1) Dr. M.A. Miheenkov Ural s Federal University UDC 666.942; 666.943. VISUALIZATION OF CALCULATION OF RAW MIXES FOR PREPARATION OF CEMENT (part 1) Dr. M.A. Miheenkov "Ural s Federal University named the first President of Russia Boris Yeltsin" E-mail:

More information

OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING

OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING УДК 339.9:336.564.2 M. V. Kleshcheeva, Student of Donetsk National Ttechnical University, Ukraine OFFSHORE TERRITORIES: BASIC CONCEPTS OF FUNCTIONING Formulation of the problem. At this point in time offshore

More information

Лингвострановедение второго иностранного языка (английский язык) Демонстрационная презентация практического курса дисциплины

Лингвострановедение второго иностранного языка (английский язык) Демонстрационная презентация практического курса дисциплины Лингвострановедение второго иностранного языка (английский язык) Демонстрационная презентация практического курса дисциплины Модуль 1. Раздел 1. Язык и культура Великобритании и других стран изучаемого

More information

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС PART ONE: LISTENING COMPREHENSION Listening A Directions: You

More information

CONSULTING SUPPORT OF THE PROJECT MANAGEMENT DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF SOCIETY INFORMATIZATION

CONSULTING SUPPORT OF THE PROJECT MANAGEMENT DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF SOCIETY INFORMATIZATION Consulting support of the project management development in conditions of society informatization UDC 658.012.23:001.895 N. I. Chukhrai, I. I. Novakivsky CONSULTING SUPPORT OF THE PROJECT MANAGEMENT DEVELOPMENT

More information

RARE ELEMENTS OF THE SEGETAL FLORA PRESERVED IN ABANDONED VILLAGES IN THE KAMPINOS NATIONAL PARK (CENTRAL POLAND)

RARE ELEMENTS OF THE SEGETAL FLORA PRESERVED IN ABANDONED VILLAGES IN THE KAMPINOS NATIONAL PARK (CENTRAL POLAND) Introduction I. KIRPLUK, 2012 I. KIRPLUK University of Warsaw Botanic Garden, Al. Ujazdowskie 4, PL-00-478 Warsaw, Poland ikirpluk@biol.uw.edu.pl RARE ELEMENTS OF THE SEGETAL FLORA PRESERVED IN ABANDONED

More information

UNIVERSITY OF ILUNOхS LIBRARY AT URBANA-CHAMPA1GN AGR1CULT-"'J?'-

UNIVERSITY OF ILUNOхS LIBRARY AT URBANA-CHAMPA1GN AGR1CULT-'J?'- ' UNVRSTY F NхS LBRARY AT URBANA-HAMPA1GN AGR1ULT-"'J?'- igitied by the nternet Arhive 2012 ith fndg frm University f llis Urbn-hmpign http://.rhive.rg/detils/illismmeri1982med s 8 h U p m UU t g 5. -

More information

Natural and Zn exchanged clinoptilolite: in situ high temperature XRD study of structural behavior and cation positions

Natural and Zn exchanged clinoptilolite: in situ high temperature XRD study of structural behavior and cation positions Bulgarian Chemical Communications, Volume 45, Number 4 (pp. 466 473) 2013 Natural and Zn exchanged clinoptilolite: in situ high temperature XRD study of structural behavior and cation positions L. T. Dimowa

More information

make IT work Семинар: Семинар Модерно производство с европейско финансиране 14.06.2016, ВУЗФ

make IT work Семинар: Семинар Модерно производство с европейско финансиране 14.06.2016, ВУЗФ make IT work Семинар: Семинар Модерно производство с европейско финансиране 14.06.2016, ВУЗФ Как успешно да управляваме производствено предприятие в облака Владислав Живков, Мениджър продажби и бизнес

More information

Balloon Valvuloplasty as a Treatment of Congenital Aortic Stenosis in Children and Adolescents

Balloon Valvuloplasty as a Treatment of Congenital Aortic Stenosis in Children and Adolescents Srp Arh Celok Lek. 2014 Jan-Feb;142(1-2):17-22 DOI: 10.2298/SARH1402017P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.132-007.271-089.819.1 17 Balloon Valvuloplasty as a Treatment of Congenital Aortic Stenosis

More information