Cloud Computing ฉบ บ SME

Size: px
Start display at page:

Download "Cloud Computing ฉบ บ SME"

Transcription

1 Cloud Computing ฉบ บ SME ดร.ธนชาต น มนนท ผ อำนวยการสถาบ นไอเอ มซ 17 พฤศจ กายน 2557

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 Internet of Things Cloud Computing Big Data 8

9 Ubiquitous Computing 9

10 ส หน าจอต อหน งผ ใช 10

11 การเปล ยนแปลงของเทคโนโลย คร งสำค ญ 11

12 การเปล ยนแปลงของเทคโนโลย Mainframe Client/Server Web Generation Cloud Computing 12

13 การเปล ยนแปลงของอ ตสาหกรรมส Cloud Source: Pankit Prahanpornthip; True IDC 13

14 ต วอย างของอ ตสาหกรรมเพลง 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 The Internet of Things 24

25 แนวโน มการจำหน ายอ ปกรณ ท วโลก 25

26 The Internet of Things 26

27 27

28 Wearable Technology: The Next Big Things Google Glass Basis Band Nike Fuelband Misft Shine Jawbone UP Sony Smartwatch 28

29 29

30 30

31 31

32 Jawbone Up 32

33 33

34 Google Glass 34

35 Philips Hue: Software Controlled Lighting 35

36 Philips Hue 36

37 แนวโน มของอ ปกรณ เช อมต ออ นเตอร เน ต 37

38 การม อ ปกรณ มากข น ม การเช อมโยงออนไลน มากข น ต องการเคร อง Server มากข น ต องการ Bandwidth มากข น ม ข อม ลมากข น ต องการระบบความปลอดภ ยมากข น ระบบม ความซ บซ อนข น 38

39 ความหมายของ Cloud Computing 39

40 การใช ระบบไอท จากผ ให บร การผ านระบบอ นเตอร เน ต ท ผ ใช ไม ต องคำน งว าระบบอย ท ใด แต เป นการซ อบร การท จ ายตามการใช งาน ท ผ ให บร การเป นเจ าของระบบ แต จะต องร บประก น เร องเสถ ยรภาพของระบบ และม ความย ดหย นปร บเปล ยนการใช งานได 40

41 การใช ไอท แบบเด ม ค าใช จ ายในการจ ดหาระบบค อนข างส ง เส ยค าล ขส ทธ ซอฟต แวร ราคาส ง ระบบ Web Server จะม ค าใช จ ายส งย งข นต องหาท ต ง Server ต องใช งานก บเคร องคอมพ วเตอร เคร องใดเคร องหน ง ข อม ลจะอย ก บคอมพ วเตอร เคร องใดเคร องหน ง เส ยค าบำร งร กษาค อนข างส ง และเจอการเปล ยนแปลงของซอฟต แวร ตลอดเวลา 41

42 การใช ไอท ย ค Cloud Computing การประมวลผลอย บนก อนเมฆ ผ านระบบอ นเตอร เน ต เราไม จำเป นต อง ทราบว าเคร อง Server อย ท ใด ค าใช จ ายตามการใช งาน สามารถเล นก บเคร องใดก ได อ ปกรณ ใดก ได ข อม ลตามเราไปไม ย ดต ดก บเคร องใดเคร องหน ง เราไม จำเป นต องลงท นด านเคร อง Server ระบบม ความเสถ ยร 42

43 คนส วนมากใช Cloud Computing 43

44 ระบบ Cloud ของ iphone ม ระบบ icloud ผ ใช สามารถ sync contact, files, photo Apps จำนวนมากร นบนระบบ Cloud iphone 44

45 ค ณล กษณะของ Cloud Computing Source: IT Preneurs Cloud Essentials 45

46 ร ปแบบของการบร การ 46

47 Source : 47

48 ต วอย างของการให บร การ 48

49 ร ปแบบของการต ดต ง 49

50 เปล ยนอ ตสาหกรรมไอท เหม อนอ ตสาหกรรมไฟฟ า Cloud Computing 50

51 เปร ยบเท ยบ Traditional Marketing solutions ก บ Cloud Marketing.. Traditional Marketing Solution (on Premise) Cloud Marketing (as a Service) 51

52 ข อด ของ Cloud Computing ไม ต องลงท นไอท ราคาส ง สามารถจ ายเง นตามการใช งานจร ง รองร บระบบขนาดใหญ ได ลดการใช งานซ ำซ อน สามารถใช ระบบไอท ได ท กท ท กเวลา ท กอ ปกรณ ลดค าใช จ ายในการด แล และบำร งร กษาระบบ สามารถใช เทคโนโลย ล าส ดได 52

53 ข อเส ยของ Cloud Computing ระบบไอท ไม ได อย ในการด แลของเรา ค าใช จ ายเปล ยนแปลงตามการใช งาน ข อม ลต างๆจะถ กเก บไว ท ผ ให บร การ ม ความเส ยงเร องความปลอดภ ย 53

54 ต วอย างการใช งาน IaaS การจ ดหาเคร อง Server เพ อใช ทำระบบเว บหร ออ เมล ต นท นเคร องม ราคาส ง และต องหาท ต ดต ง หาคนด แล 54

55 ต วอย างการใช งาน IaaS (ต อ) เปล ยนมาเป นการใช บร การ IaaS Cloud ผ านผ ให บร การ 55

56 ผลกระทบ! 56

57 Cloud เปล ยนแปลงอ ตสาหกรรมไอท ไม ใช แค การเปล ยนแพลตฟอร ม ผ ขายไม สามารถจะขายซอฟต แวร ฮาร ดแวร ได ในแบบ เด ม กำล งเปล ยนแปลงโลกการใช ไอท 57

58 58

59 Change ผ ด แลระบบไอท น กพ ฒนาซอฟต แวร ทำงานเปล ยน จากเด ม ผ ใช ไอท เปล ยนแปลงการใช งานจากเด ม ผ ขายระบบไอท เปล ยนแปลงร ปแบบการขาย และ ส นค าท จะขาย 59

60 Amazon Web Services 60

61 61

62 62

63 63

64 เทคโนโลย ท จะเปล ยนแปลงโลก 64

65 65

66 66

67 แนวโน มของ Cloud Computing แผนกไอท จะเปล ยนแปลงไป ป ญหาเร องความปลอดภ ยของ Cloud Computing จะลด น อยลง จะเก ดบร การต างๆสำหร บ Cloud Computing มากข น การพ ฒนาซอฟต แวร จะม งข นส Cloud Computing จะม นว ตกรรมใหม ๆมากข น 67

68 ผลกระทบของ SaaS ซอฟต แวร ไม ม พรมแดน ธ รก จซอฟต แวร จะเปล ยนจาก licensing model เป น subscription (pay as you go) โอกาสของ SME : ราคาซอฟต แวร จะถ กลง? ซอฟต แวร ทำงาน anywhere, anytime, any device ผ ใช ซอฟต แวร จะซ อหร อใช ซอฟต แวร จากท ไหนก ได โดยไม ได สนใจแหล ง ท มาตราบใดท เราสามารถเข าถ งอ นเตอร เน ตได ความย ดม นของล กค าน อยลง 68

69 ผลกระทบของ IaaS Data centers ในประเทศ จะให บร การ cloud โดยจะต องเปล ยน สถาป ตยกรรมและร ปแบบธ รก จ จะเหล อ cloud data center ในอาเซ ยนไม ก ราย ผ ให บร การต องแข งก บรายใหญ ๆอย าง; Amazon, Microsoft, Google, IBM, etc. 69

70 IaaS 70

71 ผลกระทบของ PaaS การพ ฒนาซอฟต แวร จะปร บข นส cloud. บร ษ ทซอฟต แวร จะพ ฒนาซอฟต แวร โดยใช public IaaS/Paas; Microsoft Azure, Google App Engines, Heroku, Amazon ต องการท กษะใหม ม โอกาสท จะไปขายในต างประเทศ 71

72 Cloud PaaS 72

73 ผลกระทบของ Private Cloud จะเก ดการรวม Server อย ใน Data Center ท จะม ขนาดใหญ ข น (Server Consolidation) จะต องม ท กษะใหม ๆเช นด าน Virtualization, Monitoring การพ ฒนาโซล ช นจะไม ต องจ ดหา Server ใหม แต แผนกไอท จะต องม การพยากรณ การใช งาน VM ศ นย คอมพ วเตอร หร อแผนกไอท จะเปล ยนบทบาทของการให บร การ 73

74 Cloud Computing ไม ใช แค เทคโนโลย แต ค อโมเดลธ รก จ 74

75 กลย ทธ การพ ฒนา Cloud Computing 75

76 องค กรท เหมาะก บ Cloud Computing องค กรท ม การปร บเปล ยนตลอดเวลา องค กรท ม ป ญหาเร องค าใช จ ายเร มต น องค กรท เทคโนโลย หร อธ รก จย งไม พร อมมากน ก องค กรท ผ บร หารย งไม พร อมท จะลงท นระยะยาว 76

77 องค กรท อาจไม เหมาะก บ Cloud Computing องค กรท Data Center ขนาดใหญ (อาจเหมาะก บ Private Cloud) องค กรท ม IT workload ค อนข างแน นอน องค กรท ม ระบบการตรวจสอบหร อกฎเกณฑ ท ค อนข างส ง องค กรท ม ระบบท ม ความเส ยงส ง 77

78 Application ท เหมาะสม Application Development and Testing Business Continutity Peak Load Application Desktop Productivity Application Community SaaS Application 78

79 Application ท อาจไม เหมาะสม Legacy application Mission Critical Application Marginal Application 79

80 ข อควรพ จารณาในการย ายระบบส Cloud ควาามปลอดภ ยของข อม ล และเร องส ทธ ส วนบ คคล งบประมาณ ชน ดของ Cloud ท ต องการใช งาน การสำรองข อม ล ความสามารถของการขยายระบบ การตรวจสอบจากผ ตรวจสอบ และกฎเกณฑ ต างๆ 80

81 ความเส ยงของระบบ Cloud ต อ SME ความเส ยงจากผ ให บร การท ไม ม ความม นคง ความเส ยงต อการส ญหายของข อม ล ความผ ดพลาดของการใช งาน การถ กขโมยข อม ล การถ กล อกโดยผ ให บร การ ไม สามารถเปล ยนแปลงได 81

82 ป องก นข อม ลป จจ บ นขององค กร 82

83 คำน งถ งเร อง Vendor Lock-in 83

84 ผ ให บร การ Cloud เล กก จการ 84

85 การใช Public Cloud ต องเข าใจเร อง ข อตกลงการให บร การ (SLA) System uptime, ปกต จะระบ เป น % Run-time monitoring capabilities & Event notification Billing Policy สำหร บการใช ทร พยากรด านต างๆเช น CPU, Storage, Bandwidth Technical support operations Data-privacy policy Backup policy and procedures 85

86 Cloud Governance ต องปฎ บ ต ตามกฎระเบ ยบขององค กร หร อข อกำหนดต างๆ ต องคำน งถ งเร องต างๆอาท เช น ใครในองค กรม ส ทธ เข าถ งระบบ ใครในผ ให บร การCloud ม ส ทธ เข าถ งระบบ การบร การม ความปลอดภ ยแค ไหน การบำร งร กษาService การเก บ Log และข อม ลต างๆ การมอน เตอร ระบบ 86

87 การเปล ยนแปลงของแผนกไอท ท กษะท จะต องเปล ยนแปลง ต องม การพ ฒนา Private Cloud และม การใช Public Cloud ในบางโซล ช น การเปล ยนแปลงว ธ การงบประมาณ ม การประมาณการและพยากรณ การใช ไอท ท ด ม การตรวจสอบและควบค มการใช งาน ลดภาระงานเร อง Data Center => Consolidation 87

88 การเตร ยมพร อมส Cloud Computing? พ จารณาความเส ยงขององค กร พ จารณาความพร อมของ Data Center ว าเหมาะสมก บ ระบบ Cloud Computing หร อไม เปล ยนแปลงระบบไอท ให เข าส Mobility มากข น พ จารณาว าapplication ใดควรจะพ ฒนาข นระบบ Cloud และกำหนด portfolio ว าระบบใดควรเป นแบบ onpromise, private หร อ public 88

89 การเตร ยมพร อมส Cloud Computing? กำหนดเร องความปลอดภ ยและการตรวจสอบ พ ฒนาและกำหนด SLA ท เหมาะสม พ ฒนาท กษะบ คลากรขององค กร 89

90 ผลการสำรวจการใช Cloud Computing ในประเทศไทย 90

91 การสำรวจความพร อมด าน Cloud Computing ของหน วยงานในประเทศไทย ท มงานว จ ย สถาบ นไอเอ มซ ได จ ดทำโครงการว จ ยเช งสำรวจ Cloud Computing in Thailand Readiness Survey สำรวจจากแบบสอบถามออนไลน และว ธ การส มภาษณ 15 พฤษภาคม ถ ง 18 ก นยายน พ.ศ กล มผ บร หาร ผ อำนวยการ/ผ จ ดการและพน กงานท ง ในสายไอท และสาย งานอ นๆ ในหน วยงานภาคร ฐและภาคเอกชน จำนวน 383 ราย ค ดเล อกกล มต วอย างท สมบ รณ และสามารถสะท อนภาพรวมท แท จร ง จำนวน 177 ราย 91

92 กล มต วอย างจำแนกตามขนาดขององค กร 92

93 กล มต วอย างจำแนกตามกล มธ รก จ/ประเภทอ ตสาหกรรม 93

94 กล มต วอย างจำแนกตามจำนวนพน กงานไอท 94

95 การสำรวจการใช Cloud Computing การสำรวจแผนงานด าน Private Cloud การสำรวจแผนงานและการใช บร การด าน Public Cloud การสำรวจความพ งพอใจในภาพรวม เหต ผลและป ญหาอ ปสรรคในการใช บร การ Cloud Computing 95

96 แผนงานด าน Private Cloud 96

97 ระบบ Private Cloud ท หน วยงานพ จารณาใช งาน 97

98 ภาพรวมแผนงานใช บร การ Public Cloud 98

99 แผนงานใช บร การ Public Cloud ของ SMEs 99

100 แผนงานใช บร การ Public Cloud ของหน วยงานขนาดใหญ 100

101 ผ ให บร การ IaaS Public Cloud ท หน วยงานพ จารณาใช งาน 101

102 ผ ให บร การ SaaS Public Cloud ท หน วยงานพ จารณาใช งาน 102

103 ประเภท Software ท ต องการใช บร การ SaaS Public Cloud 103

104 ระด บความพ งพอใจในการใช บร การ Public Cloud 104

105 เหต ผลของหน วยงานในการเล อกใช บร การ Public Cloud 105

106 ประโยชน ของการใช Cloud Computing 106

107 อ ปสรรคของการใช Cloud Computing 107

108 SME ก บ Cloud Computing 108

109 การใช Cloud Computing สำหร บ SME SME ควรลดค าใช จ ายไอท โดยการลดการจ ดซ อ Server และเน น การใช SaaS มากข น หากม ความจำเป นต องจ ดหา Server ควรเน นการใช บร การ IaaS เน นการทำงานแบบ Mobility โดยข อม ลอย บน Cloud ต องพ จารณาเล อกผ ให บร การท ม เครด ตด ควรคำน งถ งเร องผ ให บร การท ออกใบกำก บภาษ ได ม บร การฟร Cloud อย จำนวนมาก บร การ SaaS ส วนใหญ จะม ระยะเวลาให ทดลองใช 109

110 ระบบ Cloud ท SME ควรม เว บไซต ท อย บนระบบ Cloud ระบบอ เมล โปรแกรม Office Suite ระบบบร หารงานล กค า (CRM) ระบบ ERP ท สำค ญ ระบบการเง น Skype.com Evernote 110

111 ระบบ Cloud ท SME ควรม เว บไซต ท อย บนระบบ Cloud ระบบอ เมล โปรแกรม Office Suite Cloud Storage ระบบบร หารงานล กค า (CRM) ระบบ ERP ท สำค ญ ระบบการเง น 111

112 112

113 113

114 114

115 115

116 116

117 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 Thank you 123

การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา

การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา *ส วนหน งจาก หล กส ตร เทคโนโลย และนว ตกรรมเพ อการศ กษาส าหร บคร โดย ส ว ฒน ธรรมส นทร สถานศ กษาส วนใหญ ในป จจ บ นแม ว าจะเร มให ความสนใจต อป ญหาการละเม ดล ขส ทธ ก นอย างจร งจ

More information

Mother Day. Happy. TrueBusiness. Business Technology Workstyle Innovation. August 2015. Dealer Solution โซล ช น เพ อต วแทนจำหน ายยานยนต

Mother Day. Happy. TrueBusiness. Business Technology Workstyle Innovation. August 2015. Dealer Solution โซล ช น เพ อต วแทนจำหน ายยานยนต TrueBusiness Read on MObile device ios Android Win8 Business Technology Workstyle Innovation Happy August 2015 Mother Day Cloud โครงสร างพ นฐาน ทางธ รก จย คด จ ตอล Dealer Solution โซล ช น เพ อต วแทนจำหน

More information

Office Automation. Techno ระบบบร หารจ ดการสำน กงานอ ตโนม ต

Office Automation. Techno ระบบบร หารจ ดการสำน กงานอ ตโนม ต Office Automation ระบบบร หารจ ดการ ค ณบ รณะศ กด มาดหมาย กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม e-mail: buranasak_dip@hotmail.com ส บเน องจากบทความฉบ บท แล ว คงทำให ผ อ านเข าใจถ งประโยชน ของเทคโนโลย สารสนเทศท องค การต

More information

ด วยอาร เอฟไอด Case Study: RFID Solution for Transportation Management

ด วยอาร เอฟไอด Case Study: RFID Solution for Transportation Management กรณ ศ กษา เร อง การพ ฒนาประส ทธ ภาพ ด วยอาร เอฟไอด Case Study: RFID Solution for Transportation Management ว โรจน งามส ขเกษมศร บร ษ ท ไอเดนท ไฟ จาก ด 99/28 อาคารซอฟท แวร ปาร ค ช น 7 ถนนแจ งว ฒนะ ปากเกร

More information

ค ม อการใช โปรแกรม โครงการความร วมม อพ ฒนาต นแบบแผนท และแบบจาลอง การประเม นพ นท เส ยงภ ยจากน าท วม เพ อการพ จารณาร บประก นว นาศภ ย ระยะท 2 โดย

ค ม อการใช โปรแกรม โครงการความร วมม อพ ฒนาต นแบบแผนท และแบบจาลอง การประเม นพ นท เส ยงภ ยจากน าท วม เพ อการพ จารณาร บประก นว นาศภ ย ระยะท 2 โดย ค ม อการใช โปรแกรม โครงการความร วมม อพ ฒนาต นแบบแผนท และแบบจาลอง การประเม นพ นท เส ยงภ ยจากน าท วม เพ อการพ จารณาร บประก นว นาศภ ย ระยะท 2 โดย สมาคมประก นว นาศภ ยไทย สาน กงานพ ฒนาเทคโนโลย อวกาศและภ ม สารสนเทศ

More information

เ ท ค โ น โ ล ย ส า ร ส น เ ท ศ

เ ท ค โ น โ ล ย ส า ร ส น เ ท ศ อาจารย อน ชล หอมเส ยง เ ท ค โ น โ ล ย ส า ร ส น เ ท ศ ก บ ก า ร ก า ว เ ข า ส ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซ ย น 21-23, 29-30 เ ม ษ า ย น 2557 PART 1: แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศ (IT TRENDS) PART 1: แนวโน มของเทคโนโลย

More information

บทบาทของโครงการ ECIT กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม ก บการส งเสร ม SMEs ใช ไอท เพ อเพ มผล ตภาพ

บทบาทของโครงการ ECIT กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม ก บการส งเสร ม SMEs ใช ไอท เพ อเพ มผล ตภาพ บทบาทของโครงการ ECIT กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม ก บการส งเสร ม SMEs ใช ไอท เพ อเพ มผล ตภาพ นายวาท พ ระวราน พงศ ผอ.ส วนบร การสารสนเทศ ส าน กบร หารย ทธศาสตร กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม vatee@dip.go.th 084 700-3798

More information

ช แจงรายละเอ ยดการร บสม คร รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป พ.ศ. 2558

ช แจงรายละเอ ยดการร บสม คร รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป พ.ศ. 2558 ช แจงรายละเอ ยดการร บสม คร รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป พ.ศ. 2558 อาร ย พ นธ เจร ญส ข ผ อ านวยการกองบร หารการเปล ยนแปลงและนว ตกรรม ส าน กงาน ก.พ.ร. MAKE SIMPLE BE MODERN 25 พฤศจ กายน 2557

More information

สำน กงำนกองท นหม บ ำนและช มชนเม องแห งชำต

สำน กงำนกองท นหม บ ำนและช มชนเม องแห งชำต คำแนะน ำกำรด ำเน นงำน โครงกำรพ ฒนำศ กยภำพของหม บ ำนและช มชน (SML) ตำม ระเบ ยบคณะกรรมกำรกองท นหม บ ำนและช มชนเม องแห งชำต ว ำด วยแนวทำงกำรดำเน นโครงกำรพ ฒนำศ กยภำพของหม บ ำนและช มชม(SML) พ.ศ. ๒๕๕๕ สำน กงำนกองท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน มาตรฐานกระบวนการด านฐานข อม ล และระบบสารสนเทศ

ค ม อการปฏ บ ต งาน มาตรฐานกระบวนการด านฐานข อม ล และระบบสารสนเทศ ค ม อการปฏ บ ต งาน มาตรฐานกระบวนการด านฐานข อม ล และระบบสารสนเทศ สาน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ถ นายน 2555 ก คำนำ ค ม อการปฏ บ ต งาน มำตรฐำนกระบวนกำรด ำนฐำนข อม ลและระบบสำรสนเทศ เล มน จ ดทาข นเพ อให สอดร

More information

ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ

ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ ผ แต ง : ร ชกฤช คล องพยาบาล ท ปร กษา SMEs ด านการเง นและการร วมลงท น เจ าของ : ฝ ายประสานงานและบร การ SMEs พ มพ คร งท 2 : ก นยายน 2553 พ มพ คร งแรก : ส งหาคม 2550 จำนวนพ

More information

หน วยงานท เผยแพร Distributed by ป ท จ ดพ มพ Published

หน วยงานท เผยแพร Distributed by ป ท จ ดพ มพ Published หน วยงานท เผยแพร ส าน กสถ ต พยากรณ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต 8 พรรษาฯ อาคาร B ช น 2 ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กทม.121 โทร 2142 1234 ต อ 17498 โทรสาร 2143 8132 ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส binfopub@nso.go.th

More information

ตราส ญล กษณ รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ

ตราส ญล กษณ รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ตราส ญล กษณ รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ส ญล กษณ องค ประกอบ ร ปยอดเขาส ง ม ดวงดาวเจ ดจร สอย ด านบน ฉากหล งเป นผ นธงโบกสะบ ด ดวงดาวเปล งประกายส กใส หมายถ ง ความส าเร จ จ ดหมาย จ ดส งส ด ความเป นเล

More information

ค ม อเทคน คการปร บปร งและพ ฒนาองค การ เวอร ช น 1.0 พ มพ คร งท 1 พฤษภาคม 2551 จำนวน 1,000 เล ม

ค ม อเทคน คการปร บปร งและพ ฒนาองค การ เวอร ช น 1.0 พ มพ คร งท 1 พฤษภาคม 2551 จำนวน 1,000 เล ม ค ม อเทคน คการปร บปร งและพ ฒนาองค การ เวอร ช น 1.0 พ มพ คร งท 1 พฤษภาคม 2551 จำนวน 1,000 เล ม จ ดพ มพ โดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท

More information

แนวค ดการบร หารทร พยากรกายภาพ สำหร บโครงการท อย อาศ ยแบบรวม

แนวค ดการบร หารทร พยากรกายภาพ สำหร บโครงการท อย อาศ ยแบบรวม ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เสร ชย โชต พาน ช แนวค ดการบร หารทร พยากรกายภาพ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เสร ชย โชต พาน ช สถ.บ. (จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย) M.Sc. Built Environment (FEM) (University of London) MS. Land Development

More information

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ สารบ ญ ค าน ยมของเชฟรอน...1 สารจากค ณจอห น ว ตส น...2 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ...3 บทบาทและความร บผ ดชอบ...4 อำนาจและหน าท...4 แนวทางปฎ บ ต...4 การปฏ

More information

การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร

การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร ว ทยาล ยการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ธ นวาคม 2556 บทท 1 ข อม ลท วไป ช อ และท ต งหน วยงาน ว ทยาล ยการจ ดการ ต งอย ช น 2 อาคารเฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา มหาวช ราลงกรณ มหาว

More information

การบร หารจ ดการภาคร ฐ : ร ฐบาลอ เล กทรอน กส (e Government)

การบร หารจ ดการภาคร ฐ : ร ฐบาลอ เล กทรอน กส (e Government) Academic Focus เมษายน 2558 สารบ ญ บทน า 1 ความเป นมาของร ฐบาลอ เล กทรอน กส 2 น ยามของร ฐบาลอ เล กทรอน กส 2 หล กการของร ฐบาลอ เล กทรอน กส 3 ประเภทของการให บร การของร ฐบาลอ เล กทรอน กส 4 ระด บการให บร การของร

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน บทสร ปผ บร หาร รายงานฉบ บน เป นการน าเสนอผลการศ กษาข อม ลศ กยภาพของผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศในอาเซ ยนรวมท งน าเสนอแนวทางการเตร ยมความพร อมให ผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยในการสร

More information

สถานภาพการม การใช ซอฟต แวร ท สน บสน นการดำเน นงาน (Back Office) ในหน วยงานของร ฐ

สถานภาพการม การใช ซอฟต แวร ท สน บสน นการดำเน นงาน (Back Office) ในหน วยงานของร ฐ บ ทความท วไป < กองบรรณาธ การ สร ปผลการสำรวจ สถานภาพการม การใช ซอฟต แวร ท สน บสน นการดำเน นงาน (Back Office) ในหน วยงานของร ฐ ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต (เนคเทค) โดยสำน กงานเลขาน

More information

FREE. 3 User โปรแกรมระบบปฏ บ ต การสำหร บ องค กร, บร ษ ท และสำน กงาน ออนไลน ท รวมการใช งานท ครบถ วน ท กความต องการ. www.eoffice7.com.

FREE. 3 User โปรแกรมระบบปฏ บ ต การสำหร บ องค กร, บร ษ ท และสำน กงาน ออนไลน ท รวมการใช งานท ครบถ วน ท กความต องการ. www.eoffice7.com. โปรแกรมระบบปฏ บ ต การสำหร บ องค กร, บร ษ ท และสำน กงาน ออนไลน ท รวมการใช งานท ครบถ วน ท กความต องการ หน วยงานราชการ องค กร 1. CRM เก บข อม ลหน วยงาน บร ษ ท เอกชน SME 1. CRM เก บข อม ลล กค า Register FREE

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ขอบเขต : ส าหร บใช ปฏ บ ต งานภายในกล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ว นท เร

More information

คาถาม คาตอบแนบท ายประกาศ เร อง การใช บร การจากผ ให บร การภายนอกด านงานเทคโนโลย สารสนเทศ (IT Outsourcing) ในการประกอบธ รก จของสถาบ นการเง น ลงว นท 27 พฤศจ กายน 2557 ข อ ประเด นคาถาม แนวคาตอบ ขอบเขตการบ

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

๒.**สาระส าค ญและข นตอนการด าเน นงาน/ป ญหาอ ปสรรค/แนวทางแก ไขหร อข อเสนอแนะ ๒.๑**สาระส าค ญ

๒.**สาระส าค ญและข นตอนการด าเน นงาน/ป ญหาอ ปสรรค/แนวทางแก ไขหร อข อเสนอแนะ ๒.๑**สาระส าค ญ เค าโครงเร องของผลงาน ผลงานหร อผลส าเร จของงานท ผ านมา (เร องท ๑) ของ นายประจ กษ เพ ญเล ยง ต าแหน งน กว ชาการคอมพ วเตอร ปฏ บ ต การ ประกอบการแต งต งให ด ารงต าแหน งน กว ชาการคอมพ วเตอร ช านาญการ กล มงานบร

More information

2 การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA)

2 การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) * การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) เป น แนวทางท จะพ ฒนา องค กรให ม ประส ทธ ภาพ หร อเร ยกว า High Performance

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บทท 2 ความก าวหน าการดำเน นงาน ตามมต คณะร ฐมนตร ท เก ยวข อง

บทท 2 ความก าวหน าการดำเน นงาน ตามมต คณะร ฐมนตร ท เก ยวข อง บทท 2 ความก าวหน าการดำเน นงาน ตามท เก ยวข อง บทท 2 ความก าวหน าการดำเน นงานตามท เก ยวข อง การดำเน นงานในป ท ผ านมา คณะอน กรรมการตรวจสอบและประเม นผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กล มกระทรวงและกล มจ งหว ด และคณะกรรมการตรวจสอบและประเม

More information

ß π « π æ ÿ ßÕ Á Õπ Ï. «ß π π» ËÕ Ë«π ß π πÿ ÿ ßÕ Á Õπ Ï»Ÿπ Ï π Õ Á Õπ Ï Õ æ «µõ Ï ÀËß µ π ß πæ π µ Ï π ÀËß µ «ß µ Ï π ª ª 2547

ß π « π æ ÿ ßÕ Á Õπ Ï. «ß π π» ËÕ Ë«π ß π πÿ ÿ ßÕ Á Õπ Ï»Ÿπ Ï π Õ Á Õπ Ï Õ æ «µõ Ï ÀËß µ π ß πæ π µ Ï π ÀËß µ «ß µ Ï π ª ª 2547 ß π «π æ ÿ ßÕ Á Õπ Ï ª ª 2547 «ß π π» ËÕ Ë«π ß π πÿ ÿ ßÕ Á Õπ Ï»Ÿπ Ï π Õ Á Õπ Ï Õ æ «µõ Ï ÀËß µ π ß πæ π µ Ï π ÀËß µ «ß µ Ï π รายงานการสำรวจสถานภาพ การทำธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ประจำป 2547 กระทรวงเทคโนโลย

More information