ภาษาไทย. English. SPC Thailand. Global Leader in Sorbent Technology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ภาษาไทย. English. SPC Thailand. Global Leader in Sorbent Technology"

Transcription

1 Global Leader in Sorbent Technology ภาษาไทย English SPC Thailand A DIVISION OF SIAM SYNERGY CO.,LTD 36 Soi Prompong, Sukhumvit 39, Khlongtan Nua, Wattana, Bangkok Thailand Phone: (662) , Fax: (662)

2 สารบ ญ Oil Sorbents (ว สด ด ดซ บน าม นและสารเคม เหลวท ไม ละลายน า) SPC Industrial Rugs and Matting (แบบม วนป พ น) - ENV Oil Sorbents - Oil Plus - SPC Oil Sorbents - SXT - Oil Only SOCs - Oil Only Pillows - Spaghetti - Oil Nets / Drag Nets Maintenance Sorbents (ว สด ด ดซ บน าม นและสารเคม ) - MRO Plus - UXT - Allwik SOCs -Allwik Pillows - Slikwik Wiper Chemical Sorbents (ว สด ด ดซ บสารเคม ร นแรง) - SIR - BSM - TrackMat - BattleMat Emergency Kits (ช ดฉ กเฉ น) - Attack Pac - SPC Spillbag - Economy spill kit - 75 liter Lab pack - Mobile response cart litre Overpak SPC Chemical Application Guide - Universal Plus - Hazwik SOCs - Hazwik Pillows

3 Oil Sorbents ว สด ด ดซ บน าม นและสารเคม เหลวท ไม ละลายน า

4 ENV OIL SORBENTS ENV Oil Sorbents เป นผล ตภ ณฑ ท เป นเกรดท ใช ก บการด ดซ บเฉพาะน าม นเท าน นไม ซ บน า จ งเหมาะอย างย งก บการใช เพ อร กษาสภาพแวดล อม ENV Oil Sorbents ผล ตจาก polypropylene ม ท งแบบแผ น ม วน และท นซ งซ งเป นทางเล อกท ยอดเย ยมส าหร บผ ท ต องการร ส งท ม ค ณภาพส งในขณะท ลงท นต า ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ แผ น (Pad) ENV x 51 cm 200 แผ น/ถ ง 140 ล ตร/ถ ง

5 OIL PLUS TM Oil Plus ม ประส ทธ ภาพยอดเย ยมในการด ดซ บท งน าม น และผล ตภ ณฑ ป โตรเล ยม Oil Plus จะไม ด ดซ บน าจ งเหมาะอย างย งส าหร บอ ตสาหกรรมและการประย กต ใช กบ การด แลส งแวดล อม Oil Plus ถ กท าให ม รอยปะเพ อง ายต อการฉ กและน าไปใช ได ในปร มาณท ต องการ ท าให ลด การส ญเปล าและย งน าไปท าลายได ง ายโดยการเผา ซ งจะให เถ าถ านเพ ยง.02% ชน ด แผ น (Pad) ม วน (Roll) รห สส นค า OP 100 OP 15-DP OP 30-DP ขนาด 41 x 51 cm 38 cm x 46 m 76 cm x 46 m ขนาดบรรจ 100 แผ น/ ถ ง 1 ม วน/ ถ ง 1 ม วน/ ถ ง ปร มาณด ดซ บ 114 ล ตร / ถ ง 94 ล ตร / กล อง 189 ล ตร / กล อง ก อนหน า ถ ดไป สารบ ญ ออก

6 SPC TM OIL SORBENTS SPC Oil Sorbents ด เหม อนจะเหมาะท ส ดเม อต องการท จะท าความสะอาดและก าจ ดคราบน าม นท งบนบกและบนน าซ งให ความสะดวก น าหน กเบา และราคาท ถ ก โดยสามารถด ดซ บได ถ ง 25 เท าของน าหน กต ว ย งไปกว าน น SPC Oil Sorbents ย งม ประส ทธ ภาพเช นเด ยวก นในการด ดซ บต วท าละลาย ส น าม น และสารเคม เหลว ท กชน ดท ไม ท าละลายก บน าเพ ยงปอนด เด ยวของ SPC Oil Sorbents เท ยบเท าก บการใช ด น 25 ปอนด ในการด ดซ บ ท าให การก าจ ดง ายข นและประหย ดเวลา ประหย ดเง น และประหย ดทร พยากร SPC Oil Sorbents จะไม ด ดซ บน าแต จะลอยบนผ วน าและย งสามารถบ บเอาน าม นออกได ปลอดฝ น ไม ได ร บผลกระทบจากอ ณหภ ม ต อต านเปลวไฟ และไม ได ร บผลกระทบจากการเน าเป อยรวมถ งเช อรา และย งก าจ ดได ง ายโดยการเผาซ งเหล อเถ าถ านเพ ยง.02% ม ท งแบบแผ น ท น ม วน แบบกวาด และ หมอน ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ม วน (Roll) SPC cm x 44 m 1 ม วน/ถ ง 273 ล ตร/ถ ง พ บทบ (Folded) SPC cm x 30.5 m 1 พ บ/ถ ง 98 ล ตร/ถ ง ท น (Boom) SPC518 Ø 13 x 45 cm 10 ท น/ถ ง 45 ล ตร/ถ ง SPC818 Ø 20 x 45 cm 10 ท น/ถ ง 106 ล ตร/ถ ง SPC810 Ø 20 cm x 3 m 4 ท น/ถ ง 267 ล ตร/ถ ง

7 SXT TM INDUSTRIAL OIL SORBENT SXT INDUSTRIAL OIL SORBENT ค ออ กหน งทางเล อกเม อค ณต องเผช ญก บป ญหาเร องน าม น หร อของเหลวจากป โตรเล ยม ไม ว าจะเป นการกระเด นการหยดและการร วไหล ซ งในขณะท ต องใช 12.5 ปอนด ของด นเพ อจะด ดซ บน าม นเพ ยง 1 แกลลอน แต SXT ใช เพ ยง ½ ปอนด เพ อด ดซ บ เน องจาก SXT ใช ว สด และเทคโนโลย ช นส งในการผล ต ค ณจ งม นใจได ถ งความทนทานและความสามารถในการด ดซ บ นอกจากน นด วยความแตกต างของผ วหน า 2 ล กษณะ จ งใช ได ท งส าหร บงานท าความสะอาดและเป นผ า ส าหร บเช ดในแผ นเด ยวก น ส วนรอยปะท าให ค ณสามารถฉ กไปใช ได ตามปร มาณท ต องการ ย งไปกว าน น SXT ย งทนทานกว า เพราะท ามาจาก polypropylene และจะไม เปล ยนร ปแม จะช มน าม น ผล ตภ ณฑ ต วน ไม ท าปฏ ก ร ยาเคม ไม ด ดซ บน าและใช ท าความสะอาดในทางระบายน าและอ างน าได ด SXT ต อต านการส กกร อนและรอย ข ดข ดท าให ม นเหมาะก บงานอ ตสาหกรรมและงานซ อมบ าร งอย างย ง ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ม วน (Roll) SXT cm x 38 m 1 ม วน/กล อง 100 ล ตร/กล อง

8 SLIKWIK SOCS SPC ม SOCs หลากหลายร ปแบบ ซ งม ล กษณะเป นท อนท ม ความย ดหย น ม นจ งใช เพ อสก ดก นและด ดซ บของเหลว ช วยท าให สถานท ท างานสะอาดข นและม สภาพแวดล อมในการท างานซ งปลอดภ ยมากข น SOCs ถ กท าข นตามความต องการ ในการใช งาน สามารถเข าได ก บม มต างๆและวางบนพ นผ วท ขร ขระได อย างม นคง ช วยด ดซ บการหกและการหยดได ด ผล ตภ ณฑ ต วน ม ให เล อกหลากหลากหลายท งร ปแบบและขนาด เพราะฉะน นค ณจ งสามารถเล อกเพ อใช งานได อย างเหมาะสมก บความ ต องการ SOCs ถ กใช งานในโรงงานอ ตสาหกรรมหลายแห ง รวมไปถ งโรงงานสารเคม อ ตสาหกรรมหน กและเบา การขนส ง ส และการใช งานท วไป Oil Only SOCs ต วน จะไม ด ดซ บน าหร อสารท ท าละลายก บน า แต จะเล อกด ดซ บเฉพาะน าม น สามารถบ บแยกเอาน า- ม นออกได และสามารถน ากล บมาใช ใหม ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ท อน (SOC) OIL412 Ø 7.6 cm x 122 cm 12 ท อน/กล อง 45 ล ตร/กล อง OIL806 Ø 7.6 cm x 244 cm 6 ท อน/กล อง 45 ล ตร/กล อง OIL124 Ø 7.6 cm x 366 cm 4 ท อน/กล อง 45 ล ตร/กล อง

9 SLIKWIK PILLOWS SLIKWIK PILLOWS สามารถใช ท าความสะอาดได หลากหลายและใช เพ อเพ มความปลอดภ ย ในสถานท ท างานด วยความท ม ล กษณะคล ายหมอนท าให ต วด ดซ บท างานได อย างยอดเย ยมในการ ด ดซ บการหกและร วไหลของๆเหลวในท ๆยากจะเข าถ งหร อบร เวณข อต อและวาล วป ด-เป ดต างๆ Oil Only pillows ส าหร บด ดซ บเฉพาะน าม นเพ ยงอย างเด ยวไม ด ดซ บน า เพ อจะใช ใน รางระบาย น าเส ยบร เวณถ งบรรจ สารท าความเย น (Coolant tanks) สถานท เก บน าม นประเภทต างๆ ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ หมอน (Pillow) OIL x 46 cm 16 ใบ/กล อง 106 ล ตร/กล อง OIL99 23 x 23 cm 32 ใบ/กล อง 79 ล ตร/กล อง

10 SPC MICROFIBERS SPC Microfibers เหมาะอย างย งก บการใช เพ อกรองแยกน าม นออกจากน าและจาก moist air ด วยเส นใยท ม ล กษณะส นและคล ายเส นเช อก จ งง าย ในการใส ลงในภาชนะเล กๆ กรงหร อตาข าย เส นใยท ามาจาก polypropylene และสามารถด ดซ บได ถ ง 15 เท าของน าหน กต ว สามารถใช งานได ในระบบบ าบ ดน าเส ยและย งใช ในงานบรรจ ของได ด วย ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ เส นใย (Fiber) SF-1 fibers 50 กก/กล อง 773 ล ตร/กล อง

11 OIL NETS TM / DRAG NETS TM SPC Oil Nets และ Drag Nets จะลอยบนผ วน าโดยจะด ดซ บน าม นท มาต ดก บตาข ายและม น ย ง สามารถน ากล บมาใช ใหม ได โดยท หล งจากด ดซ บมาแล ว สามารถท าความสะอาดและน ามาใช ใหม ได Drag Nets แต ละช นประกอบด วย Oil Nets 30 เส น และสามารถต อได ยาวถ ง 50 ฟ ต จ งสามารถใช โยงและลากระหว างเร อ เพ อใช กวาดน าม น ตามชายหาด และแหล งน าต างๆ ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ตาข าย (net) ODN08 30 oilnets & drag nets per 15 m 1 ช ด/ถ ง 57 ล ตร/ถ ง ONO30 oilnets 30 ช ด/ถ ง 57 ล ตร/ถ ง

12 Maintenance Sorbents ว สด ด ดซ บน าม นและสารเคม

13 MRO PLUS TM MRO Plus เป นผล ตภ ณฑ ท ม ประส ทธ ภาพส งในการท าความสะอาด ด ดซ บน าม นและ ของเหลวอ นๆ MRO Plus ม ความหนา ความแข งแรงและประส ทธ ภาพในการด ดซ บได ในปร มาณมาก MRO Plus จ งเหมาะอย างย งต อการใช งานในอ ตสาหกรรมอย างแท จร ง MRO Plus ย งช วยให ประหย ดได มาก เพราะผล ตภ ณฑ ได ถ กออกแบบมาให ม รอยประ เพ อช วยให สามารถฉ กใช ในปร มาณท ต องการ ตามแต ละพ นท และ MRO Plus ย งใช ได นานและน ากล บมาใช ใหม ได หลายคร งโดยการบ ดหร อร ด ของเหลวออก ก อนจะน าไปท าลาย ซ งจะเหล อเถ าถ านเพ ยง.02% เท าน น ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ แผ น (Pad) MRO x 51 cm 100 แผ น/ถ ง 114 ล ตร/ถ ง ม วน (Roll) MRO15-DP 38 cm x 46 m 1 ม วน/ถ ง 94 ล ตร/ถ ง MRO30-DP 76 cm x 46 m 1 ม วน/ถ ง 189 ล ตร/ถ ง MRO cm x 46 m 3 ม วน/ถ ง 76 ล ตร/ถ ง

14 UXT TM UNIVERSAL X-TRA Tough SORBENT UXT ค อ ผล ตภ ณฑ ด ดซ บค ณภาพส ง ซ งสามารถใช ได ก บท กว ตถ ประสงค แต ท เป นจ ดเด น ของUXT ค อ สามารถจะรองร บก บ สารท เป นอ นตรายได เช น สารเคม อ นตราย ใช ซ อมแซม และการจ ดการเพ อส งแวดล อม UXT ท าจากว สด ค ณภาพส งท าให ทนต อน าม น กรด ต วท าละลาย ด าง สารเคม น ายาใช ลดอ ณหภ ม และย งต อต านการแข งต วท อ ณหภ ม ต า เน องจาก UXT สามารถด ดซ บได มากกว า เท าเม อเท ยบก บการ ใช ทราย หร อด น เพราะฉะน นท าให ค ณ ลดรายจ ายในการท งขยะได มากกว า และ UXT ย งช วยให ค ณ ลดป ญหาจากความสกปรกของคราบน าม น และ สารเคม และลดฝ นผงท ลอยมาในอากาศ เน องจากการใช ทรายหร อข เล อย ซ งส งผลเส ยต อส ขภาพของ คนงาน และท าอ นตรายต อ เคร องจ กร UXT ย งช วยลดต นท นของค ณได โดย UXT จะม รอยประท ค ณสามารถ จะฉ กในปร มาณ เฉพาะท จะใช ท าให ลดป ญหาการส นเปล องโดยใช เหต และท ส าค ญเศษของเถ าถ าน หล งจากเผาท าลายน อยกว า.02% UXT ประกอบด วยแผ นด ดซ บท เป นส เทาและใยส ด าคล มด านบน ซ งจะช วยปกป ด รอยสกปรก และป องก น การข ดข ด ท าให ใช ได ยาวนานข น UXT ม 2 แบบค อ แบบแผ นและ แบบม วน ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ม วน (Roll) UXT cm x 30.5 m 1 ม วน/กล อง 57 ล ตร/กล อง

15 SLIKWIK SOCS SPC ม SOCs หลากหลายร ปแบบ ซ งม ล กษณะเป นท อนท ม ความย ดหย น ม นจ งใช เพ อสก ดก นและด ดซ บของเหลว ช วยท าให สถานท ท างานสะอาดข นและม สภาพแวดล อมในการท างานซ งปลอดภ ยมากข น SOCs ถ กท าข นตามความต องการ ในการใช งาน สามารถเข าได ก บม มต างๆและวางบนพ นผ วท ขร ขระได อย างม นคง ช วยด ดซ บการหกและการหยดได ด ผล ตภ ณฑ ต วน ม ให เล อกหลากหลากหลายท งร ปแบบและขนาด เพราะฉะน นค ณจ งสามารถเล อกเพ อใช งานได อย างเหมาะสมก บความ ต องการ SOCs ถ กใช งานในโรงงานอ ตสาหกรรมหลายแห ง รวมไปถ งโรงงานสารเคม อ ตสาหกรรมหน กและเบา การขนส ง ส และการใช งานท วไป Allwik ผล ตภ ณฑ ชน ดน สามารถทนต อสารเคม และย งใช ได ท กว ตถ ประสงค จ งเหมาะอย างย งต อท กอ ตสาหกรรม และสามารถ ร ดของเหลวออกและน ากล บมาใช ใหม ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ท อน (SOC) AW412 Ø 7.6 cm x 122 cm 12 ท อน/กล อง 45 ล ตร/กล อง AW806 Ø 7.6 cm x 244 cm 6 ท อน/กล อง 45 ล ตร/กล อง AW124 Ø 7.6 cm x 366 cm 4 ท อน/กล อง 45 ล ตร/กล อง

16 SLIKWIK PILLOWS SLIKWIK PILLOWS สามารถใช ท าความสะอาดได หลากหลายและใช เพ อเพ มความปลอดภ ย ในสถานท ท างานด วยความท ม ล กษณะคล ายหมอนท าให ต วด ดซ บท างานได อย างยอดเย ยมในการ ด ดซ บการหกและร วไหลของๆเหลวในท ๆยากจะเข าถ งหร อบร เวณข อต อและวาล วป ด-เป ดต างๆ Allwik pillows เพ อใช ด ดซ บน าม นน าและสารเคม ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ หมอน (Pillow) AW x 46 cm 16 ใบ/กล อง 106 ล ตร/กล อง AW99 23 x 23 cm 32 ใบ/กล อง 79 ล ตร/กล อง

17 SLIKWIK WIPER NEW ส ดยอดเทคโนโลย ในการเช ด SPCได พ ฒนาผ าเช ดอ ปกรณ ร นใหม ส าหร บใช ในอ ตสาหกรรม ทนทานสารเคม และใช งานได นาน น นหมายความว า SLIKWIK WIPERS เหมาะท จะใช ในงานท สมบ กสมบ น ไม ว าจะใช ในงานท ม น าม น น า สารละลาย หร อ กรด SLIKWIK WIPERS เป นชน ดแรกท ออกแบบให ม ส เทา ซ งซ อนคราบ และรอยสกปรกต างๆเอาไว เหม อนก บ MRO ซ งได ร บความน ยม ตามปกต แล ว ผ าเช ดอ ปกรณ ในอ ตสาหกรรมม กจะเป น ส ฟ า ส ขาว ส เข ยว หร อแม กระท งส แดง ซ งป ญหาท ม กจะเก ดข นก ค อ ม นจะด สกปรกหร อเก า ท งๆท เพ งจะถ กใช งาน ท าให ต องเปล ยนผ นใหม ก อนเวลาอ นควร เป นผลให ส นเปล องผล ตภ ณฑ และค าก าจ ด แต SLIKWIK WIPERS ของเราใช น อยกว า ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ แผ นเช ดม อ SW x 30 cm 475แผ น/กล อง 25 ล ตร/กล อง แผ นเช ดม อ SW cm x 129 m 430แผ น/ม วน 25 ล ตร/กล อง

18 Chemical Sorbents ว สด ด ดซ บสารเคม ร นแรง

19 UNIVERSAL PLUS TM SPC Universal Plus ถ กพ ฒนาพ เศษมาเพ อด ดซ บสารเคม และท าความสะอาดของเหลวซ งเป น อ นตราย ด วยผ วหน า polypropylene Universal Plus สามารถท จะใช ได ก บ สารเคม ท กชน ด รวมถ งกรดไฮโดรฟล ออร ค นอกจากน นย งสามารถด ดซ บ ได อย างรวดเร วท าให ลดป ญหาการกระจายของสารเคม และลด ผลกระทบ ของการล กลามของสารเคม Universal Plus ไม ท าปฏ กร ยาต อสารเคม จ งไม ม ผลต อ การเปล ยนแปลงท ท าให เก ดปฏ กร ยาเคม (Reaction) ผล ตภ ณฑ ต วน ได ร บใบร บรองจาก GTS Duratek ส าหร บการเผาท าลาย โดยเหล อเถ าถ านน อยกว า.02 % ม ให เล อกท งแบบแผ น ม วน และท น ผล ตภ ณฑ ต วน เป นส เข ยว ซ งเป นเคร องหมายของความปลอดภ ย หมายถ ง ใช ก บสารท ม อ นตรายได ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ แผ น (Pad) UN x 33 cm 200 แผ น/กล อง 79 ล ตร/กล อง UN x 51 cm 100 แผ น/กล อง 91 ล ตร/กล อง ม วน (Roll) UN cm x 46 m 2 ม วน/ถ ง 151 ล ตร/ถ ง

20 SLIKWIK SOCS SPC ม SOCs หลากหลายร ปแบบ ซ งม ล กษณะเป นท อนท ม ความย ดหย น ม นจ งใช เพ อสก ดก นและด ดซ บของเหลว ช วยท าให สถานท ท างานสะอาดข นและม สภาพแวดล อมในการท างานซ งปลอดภ ยมากข น SOCs ถ กท าข นตามความต องการ ในการใช งาน สามารถเข าได ก บม มต างๆและวางบนพ นผ วท ขร ขระได อย างม นคง ช วยด ดซ บการหกและการหยดได ด ผล ตภ ณฑ ต วน ม ให เล อกหลากหลากหลายท งร ปแบบและขนาด เพราะฉะน นค ณจ งสามารถเล อกเพ อใช งานได อย างเหมาะสมก บความ ต องการ SOCs ถ กใช งานในโรงงานอ ตสาหกรรมหลายแห ง รวมไปถ งโรงงานสารเคม อ ตสาหกรรมหน กและเบา การขนส ง ส และการใช งานท วไป Hazwik เหมาะอย างย งก บงานเคม เพราะHazwik SOCs สามารถใช ก บสารเคม ร นแรงได ท งน ม นย งสามารถบ บเอาของเหลว ออกและเผาท าลายได ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ท อน (SOC) HAZ412 Ø 7.6 cm x 122 cm 12 ท อน/กล อง 45 ล ตร/กล อง N-HAZ806 Ø 7.6 cm x 244 cm 6 ท อน/กล อง 45 ล ตร/กล อง

21 SLIKWIK PILLOWS SLIKWIK PILLOWS สามารถใช ท าความสะอาดได หลากหลายและใช เพ อเพ มความปลอดภ ย ในสถานท ท างานด วยความท ม ล กษณะคล ายหมอนท าให ต วด ดซ บท างานได อย างยอดเย ยมในการ ด ดซ บการหกและร วไหลของๆเหลวในท ๆยากจะเข าถ งหร อบร เวณข อต อและวาล วป ด-เป ดต างๆ Hazwik ใช ส าหร บสารอ นตราย ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ หมอน (Pillow) HAZ x 46 cm 16 ใบ/กล อง 106 ล ตร/กล อง HAZ99 23 x 23 cm 32 ใบ/กล อง 79 ล ตร/กล อง

22 SPC INDUSTRIAL RUGS AND MATTING (For high traffic areas and workstations making the workplace safe!) ว สด ด ดซ บน าม นและสารเคม เหลวแบบม วนป พ น

23 SORBENT INDUSTRIAL RUG (SIR TM ) SIR ท าด วย polypropylene fibers ค ณภาพส ง SIR จ งด ดซ บ ได ถ ง 12 เท าของน าหน กต ว ในการด ดซ บน าม นน าหร อสารเคม ป องก นการล นและก าจ ดสภาพท ไม น าด ของทางเด นระหว างโรง งานและส าน กงาน อ กท งย งทนต อสารเคม ร นแรงได ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ม วนป พ น SIR36 92 cm x 91.5 m 1 ม วน/ถ ง 223 ล ตร/ถ ง

24 BARRIER SPILL MATTING (BSM TM ) BSM ท าจาก polypropylene fibers ถ กออกแบบพ เศษให ม 3 ช นซ งช วย ไม ให ของเหลวซ มผ านลงไปบนพ นช นล าง และม ผ วหน าก นล น BSM จะด ดซ บน าม น น า และสารเคม ท ส าค ญจะไม โค ง และงอต วท าให เด น เหย ยบได อย างปลอดภ ย ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ม วนป พ น BSM cm x m 1 ม วน/ถ ง 142 ล ตร/ถ ง

25 TRACKMAT ต วต นแบบน นถ กพ ฒนามาเพ อใช ก บรางรถไฟ แต ขณะน ถ กใช เพ อว ตถ ประสงค อ นด วย ซ งเป นท ร ก นว า TrackMat เป นต วด ดซ บท ม ค ณภาพส ง โดยใช ก นอย างแพร หลายในบร ษ ท ขนส งต างๆ สาธารณ ปโภค โรงกล น โรงฟอก โรงงานถล งเหล ก และสภาพแวดล อมอ น ท ต องการการด ดซ บปร มาณมาก ผล ตภ ณฑ ต วน จ งเปร ยบเสม อนส งก ดขวาง น าม นช นยอด ใช ได ท งในร มและกลางแจ ง และย งใช ก กเก บของเหลวจากป โตรเล ยมได ด ด วยล กษณะพ เศษ ซ งประกอบด วยก นถ ง 3 ช น TrackMat จ งด ดซ บเฉพาะน าม นไม ซ บน า และคล มผ วด วย New non-slip ท าให ไม ล น ถ งแม จะซ บน าม นไว มากก ตาม และย งม แผ น- ฟ ล มซ งป องการซ มผ านของน าม นลงบนพ น นอกจากน ผ วช นบนย งเคล อบด วยแผ นก น UV ท าให ทนทานต อท กสภาวะ ไม ว าจะใช indoor หร อ outdoor ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ม วนป พ น TM cm x 30.5 m 1 ม วน/ถ ง 363 ล ตร/ถ ง TM19 48 cm x 30.5 m 2 ม วน/ถ ง 238 ล ตร/ถ ง

26 BATTLEMAT BATTLEMAT ท าจากว สด ซ งม ความทนทานส ง ทนต อการส กกร อน และรอยข ดข ด เม อ BattleMat ได ร บความช นมากเก นไป ผ วหน าจะด ดความช น และส งต อไปย งส วนล าง ส ของ BattleMat ย งช วย พลางคราบสกปรกจากการหยดและหกได และย ง ท าลายได ง ายโดยการเผา ซ งเหล อเถ าถ านเพ ยง.02% ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ม วนป พ น BM15 38 cm x 46 m 1 ม วน/กล อง 106 ล ตร/กล อง BM30 76 cm x 46 m 1 ม วน/กล อง 216 ล ตร/กล อง

27 Emergency Kits ช ดฉ กเฉ น

28 SPC SPILL KITS อ บ ต เหต เก ดได ท กเวลา การเตร ยมต วไว ร บม อจ งเป นเร องส าค ญ SPC ได ออกแบบช ดฉ กเฉ นไว ใช ยามจ าเป น ไม ว าจะเป นในโรงงาน ห องปฏ บ ต การเคม สถานท ท างาน และสถานท ก อสร าง ช ดมาตรฐานถ กออกแบบมาให รองร บการร วไหลท กชน ด ในช ดประกอบด วย : 15 Pads, 41 x 51 cm ATTACK PAC เป นช ดท ม ประส ทธ ภาพมาก ประหย ดเน อท เพราะแขวนไว ท ไหนก ได หร อเก บไว บนรถขนส ง ต วผล ตภ ณฑ บรรจ ไว ในถ งฟอยล ก นร งส UV สามารถด ดซ บได 7 แกลลอน หร อ 27 ล ตร ม 3 ร นค อ Oil Only ใช ส าหร บงานน าม นและป โตรเล ยม 3 SOCs, Ø 7.6 cm x 122 cm Goggles Nitrile Gloves 1 Disposal Bag Allwik ใช ได ท งน าม น น า และสารเคม Hazwik ส าหร บสารเคม ร นแรงและสารอ นตราย ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ช ดอ ปกรณ SKO-ATK ช ดฉ กเฉ น (Oil Only) 4 ช ด/กล อง 108 ล ตร/กล อง SKA-ATK ช ดฉ กเฉ น (Allwik) 4 ช ด/กล อง 108 ล ตร/กล อง SKH-ATK ช ดฉ กเฉ น (Hazwik) 4 ช ด/กล อง 108 ล ตร/กล อง

29 SPC SPILLBAG SPC Spillbag เป นช ดท สมบ รณ แบบในการรองร บการร วไหลของน าม น และสารเคม ด วยเทคโนโลย anti-reflux ท าให ม นใจว าน าม นและสารเคม เหล าน นจะไม ไหลย อนกล บ ออกมา ท งย งใช ได ง ายเพราะม ว ธ การใช ซ งพ มพ ไว บนต วถ ง อ กท งย งถ กออกแบบ ให ม ร ปแบบท บางท าให สามารถเก บไว หล งเบาะรถขนส ง เก บไว บร เวณหน างาน หร อกระท งรวมไว ก บอ ปกรณ ฉ กเฉ นอ นๆ SPC Spillbag ย งม ความทนทานส งต อสารเคม และทนอ ณหภ ม ได ถ ง 80º Cเพราะท าจาก recyclable Polyethylene จ งช วยลดความเส ยหายต อส งแวดล อม เน องจากการร วไหลของ น าม นและสารเคม เหล าน น ซ งอาจเก ดข นจากอ บ ต เหต ท งระหว างและขณะขนถ ายสาร และม นย งถ กใช ในงานด แลและซ อมบ าร งประจ าว นด วย ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ช ดอ ปกรณ SPILLBAG 50 x 112 cm 10 ช ด/กล อง 150 ล ตร/กล อง Easy storage Removal Collection Anti-reflux Convenient disposal bag

30 70 LITRE LAB PACK NEW 70 LITRE LAB PACK ต วถ งโพล เอท ล น ป องก นน าและทนต อสารเคม ได ได ร บการยอมร บจาก UN ม ฝาเป ดเป นเกล ยวด านบน เหมาะก บการด ดซ บปร มาณน อย ถ งปานกลาง ในช ดประกอบด วย Oil Only ใช ส าหร บงานน าม นและป โตรเล ยม Allwik ใช ได ท งน าม น น า และสารเคม Hazwik ส าหร บสารเคม ร นแรงและสารอ นตราย แผ นด ดซ บ 12 แผ น ท อนด ดซ บ 3 ท อน หมอนด ดซ บ 2 ใบ ถ งม อป องก นสารเคม 1 ค ถ งก าจ ดขยะ 3ใบ แว นตาก นสารเคม 1 อ น ค ม อการร บม อเหต การณ ฉ กเฉ น 1 เล ม ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ช ดอ ปกรณ SKO-20 ช ดฉ กเฉ น (Oil Only) 1 ช ด 60 ล ตร/ช ด SKA-20 ช ดฉ กเฉ น (Allwik) 1 ช ด 60 ล ตร/ช ด SKH-20 ช ดฉ กเฉ น (Hazwik) 1 ช ด 60 ล ตร/ช ด

31 ECONOMY SPILL KIT NEW ECONOMY SPILL KIT เหมาะอย างย งก บงานท ต องการ การตอบสนองท รวดเร วส าหร บ การร วไหลท ม ปร มาณไม มาก และย งม ราคาถ กขนาดกะท ดร ด ในช ดประกอบด วย แผ นด ดซ บ 10 แผ น ท อนด ดซ บ 2 ท อน ถ งม อป องก นสารเคม 1 ค ถ งก าจ ดขยะ 1ใบ ค ม อแนะน าการใช Oil Only ใช ส าหร บงานน าม นและป โตรเล ยม Allwik ใช ได ท งน าม น น า และสารเคม Hazwik ส าหร บสารเคม ร นแรงและสารอ นตราย ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ช ดอ ปกรณ SKO-PP ช ดฉ กเฉ น (Oil Only) 1 ช ด 18 ล ตร/ช ด SKA-PP ช ดฉ กเฉ น (Allwik) 1 ช ด 18 ล ตร/ช ด SKH-PP ช ดฉ กเฉ น (Hazwik) 1 ช ด 18 ล ตร/ช ด

32 MOBILE RESPONSE CART NEW ช ดรถเข นฉ กเฉ น เหมาะส าหร บการร บม อก บเหต การณ การร วไหล หร อใช ในงานซ อมบ าร งท กพ นท ในบร เวณโรงงาน ด วยขนาดท เล ก ท าให สามารถเคล อนย ายไปในหลายพ นท ได อย างง ายดาย ท แตกต างก บช ดรถเข นฉ กเฉ น ย ห ออ นๆ ก ค อ ไม ม ช นส วน ท ท าจาก โลหะ ท จะท าให เก ดการส กกร อนหร อท าปฏ กร ยาก บสารเคม ในช ดประกอบด วย แผ นด ดซ บ 1 ม วน ท อนด ดซ บ 5ท อน หมอนด ดซ บ 8 ใบ ถ งม อป องก นสารเคม 1 ค แว นตาก นสารเคม 1 อ น (เฉพาะSKH-CART) ค ม อการร บม อเหต การณ ฉ กเฉ น 1 เล ม ถ งก าจ ดขยะ 5 ใบ Oil Only ใช ส าหร บงานน าม นและป โตรเล ยม Allwik ใช ได ท งน าม น น า และสารเคม Hazwik ส าหร บสารเคม ร นแรงและสารอ นตราย ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ช ดอ ปกรณ SKO-CART ช ดฉ กเฉ น (Oil Only) 1 ช ด 90 ล ตร/ช ด SKA-CART ช ดฉ กเฉ น (Allwik) 1 ช ด 90 ล ตร/ช ด SKH-CART ช ดฉ กเฉ น (Hazwik) 1 ช ด 90 ล ตร/ช ด

33 360 LITRE OVER PACK NEW 360 LITRE OVER PACK ถ งบรรจ ค ณภาพด ตามมาตรฐาน UN และ DOT ฝาเป ดเกล ยวด านบน เหน ยวปลอดภ ย และส งเกตเห นได ง าย เหมาะส าหร บการร บม อก บการหกร วไหลในปร มาณมาก ในช ดประกอบด วย แผ นด ดซ บ 100 แผ น ท อนด ดซ บ 20 ท อน หมอนด ดซ บ 8 ใบ แผ นเช ดอ ปกรณ ชน ดเหน ยวพ เศษ 10 แผ น ถ งม อป องก นสารเคม 1 ค ถ งก าจ ดขยะ 10 ใบ แว นตาก นสารเคม 1 อ น ค ม อการร บม อเหต การณ ฉ กเฉ น 1 เล ม Oil Only ใช ส าหร บงานน าม นและป โตรเล ยม Allwik ใช ได ท งน าม น น า และสารเคม Hazwik ส าหร บสารเคม ร นแรงและสารอ นตราย ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ช ดอ ปกรณ SKO-95 ช ดฉ กเฉ น (Oil Only) 1 ช ด 310 ล ตร/ช ด SKA-95 ช ดฉ กเฉ น (Allwik) 1 ช ด 310 ล ตร/ช ด SKH-95 ช ดฉ กเฉ น (Hazwik) 1 ช ด 310 ล ตร/ช ด

34 รายช อสารเคม ท ใช ในอ ตสาหกรรมส วนใหญ และชน ดของว สด ด ดซ บ(sorbents)ท ใช Oil Only Polypropylene ม ด งน : SPC Oil Sorbents - Oil Plus - SXT - Oil Only SOCs & Pillows - Trackmat - ENV Oil Sorbents. Universal & Chemical Polypropylene ม ด งน : MRO Plus - UXT - Universal Plus Allwik & Hazwik SOCs & Pillows - SIR - BSM BattleMat. Chemical Oil Only Universal polypropylene polypropylene Acetaldehyde * Acetic Acid * Acetic Anhydride * Acetone * * Acetyl Chloride * Acrolein * * Acrylonitrile * Acrylic Acid * Acrylic Emulsions * Allyl Alcohol * Aminobenzoic Acid * Ammonia (Anhydrous) * * Ammonium Hydroxide * * Amyl Acetate * * Amyl Alcohol * Aniline * Aqua Regia * Aviation Fuel * * Benzene * * Benzoic Acid * Benzonitrile * Benzoyl Chloride * Benzyl Alcohol * Boric Acid * Brake Fluid * * Bromine * Butyl Acetate * * Chemical Oil Only Universal polypropylene polypropylene Butyl Alcohol * * Butyric Acid * * Butylamine * Butyric Acid * * Calcium Hydroxide * Carbolic Acid * Carbon Disulfide * Carbon Tetrachloride * * Castor Oil * * Chlorine Water * Chloroacetic Acid * Chlorobenzene * Chloroform * * Chromic Acid (50%) * Chlorosulfonic Acid * Citric Acid * Clorox (Full Strength Bleach) Corn Oil * * * Cottonseed Oil * * Cresol * * Cyclohexane * * Detergents * Dichlorobenzene * * Diethylamine * * Diethyl Ether * * Disooctyl Phthalate * * Chemical Oil Only Universal polypropylene polypropylene Dinitrobenezene * * Dioxan * Ether * * Ethyl Acetate * * Ethyl Alcohol * * Ethyl Benzene * * Ethyl Chloride * * Ethyl Ether * * Ethyl Propionate * * Ethylene Glycol * Formaldehyde * Formic Acid * Fuel Oil * * Gasoline * * Gearbox Oil * * Glacial Acetic Acid * Glycerol * Heptane * * Hexane * * Hydrazine * Hydrochloric Acid * Hydrofluoric Acid * Hydrogen Cyanide * * Hydrogen Peroxide * Isobutyl Alcohol * * Isobutyric Acid * * Isopropyl Acetate * *

35 รายช อสารเคม ท ใช ในอ ตสาหกรรมส วนใหญ และชน ดของว สด ด ดซ บ(sorbents)ท ใช Oil Only Polypropylene ม ด งน : SPC Oil Sorbents - Oil Plus - SXT - Oil Only SOCs & Pillows - Trackmat - ENV Oil Sorbents. Universal & Chemical Polypropylene ม ด งน : MRO Plus - UXT - Universal Plus Allwik & Hazwik SOCs & Pillows - SIR - BSM BattleMat. Chemical Oil Only Universal polypropylene polypropylene Isopropyl Alcohol * * Kerosene * * Keytones * * Linseed Oil * * Lubricating Oil * * Magnesium Hydroxide * Methyl Alcohol * * Methyl Chloride * * Methyl Ether * * Methyl Ethyl Ketone * * Methyl Propionate * * Mineral Oil * * Motor Oil * * Naphthalene * * Nitric Acid * Nitrobenzene * Nitrobenzoic Acid * Nitrotoluene * * Octane * * Oleic Acid * * Olive Oil * * Paraffin * * Perchloroethylene * * Petroleum Ether * * Phenol * Phosphoric Acid * Plating Solutions * Chemical Oil Only Universal polypropylene polypropylene Potassium Hydroxide * Propanol * Propionic Acid * * Propyl Alcohol * * Propylene Glycol * * Quinoline * Resorcinol * Salt Solutions (metallic) * Silicone Oil * * Silver Nitrate * Soap Solution (concentrated) Sodium Bicarbonate * * * Sodium Chloride * Sodium Hydroxide * Sodium Hypochlorite * Sodium Nitrate * Stannic Chloride * Starch * Styrene * * Sucrose * Sulfuric Acid * Synthetic Motor Oil * * Tannic Acid * Toluene * * Transformer Oil * * Trichloroethylene * * Chemical Oil Only Universal polypropylene polypropylene Triethylene Glycol * * Turpentine * * Urine * Vinyl Acetate * * Vinegar * Xylene * * ก อนหน า สารบ ญ ออก

36 CONTENT Oil Sorbents - ENV Oil Sorbents - Oil Plus - SPC Oil Sorbents - SXT - Oil Only SOCs - Oil Only Pillows - Spaghetti - Oil Nets / Drag Nets Maintenance Sorbents - MRO Plus - UXT - Allwik SOCs - Allwik Pillows - Slikwik Wiper SPC Industrial Rugs and Matting - SIR - BSM - TrackMat - BattleMat Emergency Kits - Attack Pac - SPC Spillbag - Economy spill kit - 75 litre Lab pack - Mobile response cart litre Overpack SPC Chemical Application Guide Chemical Sorbents - Universal Plus - Hazwik SOCs - Hazwik Pillows Previous ก อนหน า ถ ดไป Next Contents สารบ ญ Exit ออก

37 Oil Sorbents (Oil Only sorbents) Previous Next Contents Exit

38 ENV OIL SORBENTS These contractor grade, oil-only sorbents are ideal for environmental applications. ENV Oil Sorbents comprise the best available basic meltblown polypropylene, and are available as pads, rolls, and booms in standard sizes and weights. ENV Oil Sorbents, packed in distinctive green bags, are an obvious choice when you need low cost plus high performance. TYPE ITEM NO DESCRIPTION PACKAGING ABSORP. CAP. Pad ENV x 51 cm 200 pads/bale 140 litres/bale Previous Next Contents Exit

39 OIL PLUS TM SPC s Oil Plus is equally effective in absorbing oil and petroleum products. A heavyweight dimpled material notable for its low linting, thickness and strength, Oil Plus does not pick up water. Suitable for industrial and environmental applications, Oil Plus is perforated to permit the use of precisely the right amount of material whatever the job. Easily disposed of, Oil Plus is incinerable and leaves less than.02% ash. Available in two sizes of pads, and in two sizes each of perfed and unperfed rolls. TYPE Pad Roll ITEM NO OP100 OP15-DP OP30-DP DESCRIPTION 41 x 51 cm 38 cm x 46 m 76 cm x 46 m PACKAGING ABSORP. CAP. 100 pads/bale 114 litres/bale 1 roll/bale 94 litres/bale 1 roll/bale 189 litres/bale Previous Next Contents Exit

40 SPC TM OIL SORBENTS When it s time to clean up or remove oil on water, SPC Oil Sorbents are the best alternative. Convenient, lightweight and cost-effective, SPC Oil Sorbents absorb up to 25 times its own weight in petroleum products. A little does a lot! Additionally, SPC Oil Sorbents are equally effective in soaking up petroleum based solvents and paints, vegetable oils, and other non-water soluble chemicals. A single pound of SPC Oil Sorbents are the equivalent of 25 pounds of clay, it makes deployment easy and saves time, money and effort. SPC Oil Sorbents will not absorb water, will float indefinitely, are wring able, dustless, unaffected by temperature, flame resistant and impervious to both rot and mildew. And it s easy to dispose SPC Oil Sorbents because they incinerate to less than.02% ash. SPC Oil Sorbents are available in pads, booms, rolls, sweeps pillows and particulate. TYPE ITEM NO DESCRIPTION PACKAGING ABSORP. CAP. Roll SPC cm x 44 m 1 roll/bale 273 litres/bale Boom SPC518 Ø 13 x 45 cm 10 booms/bale 45 litres/bale SPC818 Ø 20 x 45 cm 10 booms/bale 106 litres/bale SPC810 Ø 20 cm x 3 m 4 booms/bale 267 litres/bale Previous Next Contents Exit

41 SXT TM INDUSTRIAL OIL SORBENT TYPE ITEM NO DESCRIPTION PACKAGING ABSORP. CAP. Roll SXT cm x 38 m 1 roll/bale 100 litres/bale Fifteen times more absorbent than clay, SXT Industrial Oil Sorbent is the product of choice whenever you confront oil or petroleum spills, splashes, drips or leaks. Where 12.5 pounds of clay is needed to soak up one gallon of oil, just half a pound of SXT does the job. Durable SXT features a non-woven structure on one side and a low-linting meltblown surface opposite. The result is maximum strength and absorbency, and two distinctively different cleaning/ wiping surfaces in a single product. Perforated so you can use only what you need, SXT is significantly stronger than ordinary meltblown polypropylene, and remains intact even when saturated. The product is chemically inert and will not absorb water, permitting control or containment of oil in drains and basins. And SXT s low linting and abrasion resistance make it ideal for any industrial application. SXT Industrial Oil Sorbent is also wringable and reusable for further economy, and leaves only.02% ash when incinerated. SXT is available in pads, perforated multi-use rolls & large sized rolls Previous Next Contents Exit

42 SLIKWIK SOCS SPC offers a wide array of SOCs, the dependable, flexible tubes that contain and absorb liquids. Contributing to cleaner and safer work environments, SOCs mold around corners and conform to uneven surfaces to prevent and soak up spills and drips. These products are available in variety of types and sizes, so the one you choose will be just right for your application. SOCs are an everyday working tool for major industries, including chemical plants, heavy and light manufacturing, transportation, printing, and public utilities. Oil Only SOCs that will not absorb water or waterbase solutions. Oil only SOCs are wringable and incinerated TYPE ITEM NO DESCRIPTION PACKAGING ABSORP. CAP. SOC OIL412 Ø 7.6 cm x 122 cm 12 socs/box 45litres/box OIL806 Ø 7.6 cm x 244 cm 6 socs/box 45 litres/box OIL124 Ø 7.6 cm x 366 cm 4 socs/box 45 litres/box Previous Next Contents Exit

43 SLIKWIK PILLOWS Absorbent Slikwik pillows meet a variety of cleanup and safety needs. Frequently combined with drip pans, these pillows are excellent for absorbing spills and leaking fluids in tight spaces. Oil Only pillows, used in waste troughs, coolant tanks, fluid reservoirs and sump wells TYPE ITEM NO DESCRIPTION PACKAGING ABSORP. CAP. Pillow OIL x 46 cm 16 pillows/box 106 litres/box OIL99 23 x 23 cm 32 pillows/box 79 litres/box Previous Next Contents Exit

44 SPC MICROFIBERS The patented SPC Microfibers are a great solution for filtering petroleum based fluids from water based solutions and moist air. The fibers come in short, thin strands which can be put into cartridges, cages or netting before use. The fibers are made from 100% meltblown polypropylene and can absorb up to 15 times their own weight in oils. SPC spaghetti can also be used as packing material but the applications for these fibers are endless. They are packed in boxes with 110 lbs./box TYPE ITEM NO DESCRIPTION PACKAGING ABSORP. CAP. Fiber SF-1 fibers 50 kgs./box 773 litres/box Previous Next Contents Exit

45 OIL NETS TM / DRAG NETS TM Flat, plastic filaments in half-pound units. SPC Oil Nets and Drag Nets float in water and entrap heavy oil that contacts the plastic tentacles. Oil Nets are suitable for reuse after draining or dousing with #1 or #2 weight oils. Extracted oil can be recycled or downgraded as fuel oil. Drag Nets consist of thirty oil nets attached to a 50-foot poly rope for recovery of heavy oil from water. Used as sweep between two boats, or deployed along a shoreline. TYPE ITEM NO DESCRIPTION PACKAGING ABSORP. CAP. Net ODN08 30 oilnets & drag nets per 15 m 1/bale 57 litres/bale ONO30 oilnets 30/bale 57 litres/bale Previous Next Contents Exit

46 Maintenance Sorbents (All-purpose sorbents for oil and chemical) Previous Next Contents Exit

47 MRO PLUS TM MRO Plus is highly effective for cleanup and removal of oil and water-based liquids. A heavyweight, gray dimpled material combining thickness, strength and high absorbency, low-linting MRO Plus is suitable for virtually and industrial application. Like UXT, MRO Plus contributes to economy,too. Perforation permits use of precisely the right amount, and the product s dirt-masking gray color fosters longer use before disposal. Incineration residue of MRO Plus is less then.02% ash. TYPE ITEM NO DESCRIPTION PACKAGING ABSORP. CAP. Pad MRO x 51 cm 100 pads/bale 114 litres/bale Roll MRO15-DP 38 cm x 46 m 1 roll/bale 94 litres/bale MRO30-DP 76 cm x 46 m 1 roll/bale 189 litres/bale MRO cm x 46 m 3 rolls/bale 76 litres/bale Previous Next Contents Exit

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก. Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด

เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก. Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด 1 สารบ ญ โปรแกรมบร หารคล น กท นตกรรม บร ษ ทนายเน ต จ าก ด... 2 ความพ งพอใจของคนไข... 2 1. การค นหาคนไข :...

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย --------------------------

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560

ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560 ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560 โปรแกรมน ม หน าท หล กอย 2 ประการ ค อ - จ ดท ารายงานแสดงค าความร นแรงของป ญหาแต ละด าน ในพ นท ๆ ท าการเล อกศ กษา - จ ดเก บข อม ลต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร /ว ธ การปฏ บ ต เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข 1. การสร างข อม ลหล กส นทร พย ถาวร 1. กองคล ง -รายงานส นทร พย รายต ว กรณ การให สร างข อม ลส นทร พย ว

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

บทท 5 สร ปผลการดาเน นงาน

บทท 5 สร ปผลการดาเน นงาน บทท 5 สร ปผลการดาเน นงาน จากการทดลองท ได จากการศ กษาและสร างโปรแกรมช ดค าส งด วยว ซ วลเบส คส าหร บการ ใช งานในโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ซ เอ กเซ ลร นป 2003 แล วจะสามารถแบ งอธ บายสร ปผล การดาเน นงานได เป น

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การจ ดซ อจ ดจ าง P - ESQ - 446/455/74 - IMC - 1-1 จ ดท าโดย อน ม ต โดย

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การจ ดซ อจ ดจ าง P - ESQ - 446/455/74 - IMC - 1-1 จ ดท าโดย อน ม ต โดย จ ดท าโดย อน ม ต โดย -------------------------- (นายพาย บ แสงเสม) ผ ช วยผ แทนฝ ายบร หาร ธ รการระบบมาตรฐานสากล กล มโลจ สต กส เซอร ว ส -------------------------- (นายว ชรา บ ญล น) ผ แทนฝ ายบร หาร ธ รการระบบมาตรฐานสากล

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet)

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1 ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) การเช อมต อแท บเล ตก บคอมพ วเตอร (Tablet Connect With Computer) การเช อมต อ ระหว างแท บเล ต ก บ คอมพ วเตอร เพ อทาการเคล อนย ายไฟล

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

องค ความร เร องจ ดแฟ มอย างไรให ค นหาง าย และสวยงาม 1. เป าหมายของการจ ดแฟ มเอกสาร 1. เพ อให เก ดการจ ดเก บแฟ มเอกสารม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อย 2.

องค ความร เร องจ ดแฟ มอย างไรให ค นหาง าย และสวยงาม 1. เป าหมายของการจ ดแฟ มเอกสาร 1. เพ อให เก ดการจ ดเก บแฟ มเอกสารม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อย 2. 1 องค ความร เร องจ ดแฟ มอย างไรให ค นหาง าย และสวยงาม 1. เป าหมายของการจ ดแฟ มเอกสาร 1. เพ อให เก ดการจ ดเก บแฟ มเอกสารม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อย 2. เพ อให เก ดความสะดวกรวดเร วในการค นหาเอกสารจากแฟ มเอกสาร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information