ภาษาไทย. English. SPC Thailand. Global Leader in Sorbent Technology

Size: px
Start display at page:

Download "ภาษาไทย. English. SPC Thailand. Global Leader in Sorbent Technology"

Transcription

1 Global Leader in Sorbent Technology ภาษาไทย English SPC Thailand A DIVISION OF SIAM SYNERGY CO.,LTD 36 Soi Prompong, Sukhumvit 39, Khlongtan Nua, Wattana, Bangkok Thailand Phone: (662) , Fax: (662)

2 สารบ ญ Oil Sorbents (ว สด ด ดซ บน าม นและสารเคม เหลวท ไม ละลายน า) SPC Industrial Rugs and Matting (แบบม วนป พ น) - ENV Oil Sorbents - Oil Plus - SPC Oil Sorbents - SXT - Oil Only SOCs - Oil Only Pillows - Spaghetti - Oil Nets / Drag Nets Maintenance Sorbents (ว สด ด ดซ บน าม นและสารเคม ) - MRO Plus - UXT - Allwik SOCs -Allwik Pillows - Slikwik Wiper Chemical Sorbents (ว สด ด ดซ บสารเคม ร นแรง) - SIR - BSM - TrackMat - BattleMat Emergency Kits (ช ดฉ กเฉ น) - Attack Pac - SPC Spillbag - Economy spill kit - 75 liter Lab pack - Mobile response cart litre Overpak SPC Chemical Application Guide - Universal Plus - Hazwik SOCs - Hazwik Pillows

3 Oil Sorbents ว สด ด ดซ บน าม นและสารเคม เหลวท ไม ละลายน า

4 ENV OIL SORBENTS ENV Oil Sorbents เป นผล ตภ ณฑ ท เป นเกรดท ใช ก บการด ดซ บเฉพาะน าม นเท าน นไม ซ บน า จ งเหมาะอย างย งก บการใช เพ อร กษาสภาพแวดล อม ENV Oil Sorbents ผล ตจาก polypropylene ม ท งแบบแผ น ม วน และท นซ งซ งเป นทางเล อกท ยอดเย ยมส าหร บผ ท ต องการร ส งท ม ค ณภาพส งในขณะท ลงท นต า ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ แผ น (Pad) ENV x 51 cm 200 แผ น/ถ ง 140 ล ตร/ถ ง

5 OIL PLUS TM Oil Plus ม ประส ทธ ภาพยอดเย ยมในการด ดซ บท งน าม น และผล ตภ ณฑ ป โตรเล ยม Oil Plus จะไม ด ดซ บน าจ งเหมาะอย างย งส าหร บอ ตสาหกรรมและการประย กต ใช กบ การด แลส งแวดล อม Oil Plus ถ กท าให ม รอยปะเพ อง ายต อการฉ กและน าไปใช ได ในปร มาณท ต องการ ท าให ลด การส ญเปล าและย งน าไปท าลายได ง ายโดยการเผา ซ งจะให เถ าถ านเพ ยง.02% ชน ด แผ น (Pad) ม วน (Roll) รห สส นค า OP 100 OP 15-DP OP 30-DP ขนาด 41 x 51 cm 38 cm x 46 m 76 cm x 46 m ขนาดบรรจ 100 แผ น/ ถ ง 1 ม วน/ ถ ง 1 ม วน/ ถ ง ปร มาณด ดซ บ 114 ล ตร / ถ ง 94 ล ตร / กล อง 189 ล ตร / กล อง ก อนหน า ถ ดไป สารบ ญ ออก

6 SPC TM OIL SORBENTS SPC Oil Sorbents ด เหม อนจะเหมาะท ส ดเม อต องการท จะท าความสะอาดและก าจ ดคราบน าม นท งบนบกและบนน าซ งให ความสะดวก น าหน กเบา และราคาท ถ ก โดยสามารถด ดซ บได ถ ง 25 เท าของน าหน กต ว ย งไปกว าน น SPC Oil Sorbents ย งม ประส ทธ ภาพเช นเด ยวก นในการด ดซ บต วท าละลาย ส น าม น และสารเคม เหลว ท กชน ดท ไม ท าละลายก บน าเพ ยงปอนด เด ยวของ SPC Oil Sorbents เท ยบเท าก บการใช ด น 25 ปอนด ในการด ดซ บ ท าให การก าจ ดง ายข นและประหย ดเวลา ประหย ดเง น และประหย ดทร พยากร SPC Oil Sorbents จะไม ด ดซ บน าแต จะลอยบนผ วน าและย งสามารถบ บเอาน าม นออกได ปลอดฝ น ไม ได ร บผลกระทบจากอ ณหภ ม ต อต านเปลวไฟ และไม ได ร บผลกระทบจากการเน าเป อยรวมถ งเช อรา และย งก าจ ดได ง ายโดยการเผาซ งเหล อเถ าถ านเพ ยง.02% ม ท งแบบแผ น ท น ม วน แบบกวาด และ หมอน ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ม วน (Roll) SPC cm x 44 m 1 ม วน/ถ ง 273 ล ตร/ถ ง พ บทบ (Folded) SPC cm x 30.5 m 1 พ บ/ถ ง 98 ล ตร/ถ ง ท น (Boom) SPC518 Ø 13 x 45 cm 10 ท น/ถ ง 45 ล ตร/ถ ง SPC818 Ø 20 x 45 cm 10 ท น/ถ ง 106 ล ตร/ถ ง SPC810 Ø 20 cm x 3 m 4 ท น/ถ ง 267 ล ตร/ถ ง

7 SXT TM INDUSTRIAL OIL SORBENT SXT INDUSTRIAL OIL SORBENT ค ออ กหน งทางเล อกเม อค ณต องเผช ญก บป ญหาเร องน าม น หร อของเหลวจากป โตรเล ยม ไม ว าจะเป นการกระเด นการหยดและการร วไหล ซ งในขณะท ต องใช 12.5 ปอนด ของด นเพ อจะด ดซ บน าม นเพ ยง 1 แกลลอน แต SXT ใช เพ ยง ½ ปอนด เพ อด ดซ บ เน องจาก SXT ใช ว สด และเทคโนโลย ช นส งในการผล ต ค ณจ งม นใจได ถ งความทนทานและความสามารถในการด ดซ บ นอกจากน นด วยความแตกต างของผ วหน า 2 ล กษณะ จ งใช ได ท งส าหร บงานท าความสะอาดและเป นผ า ส าหร บเช ดในแผ นเด ยวก น ส วนรอยปะท าให ค ณสามารถฉ กไปใช ได ตามปร มาณท ต องการ ย งไปกว าน น SXT ย งทนทานกว า เพราะท ามาจาก polypropylene และจะไม เปล ยนร ปแม จะช มน าม น ผล ตภ ณฑ ต วน ไม ท าปฏ ก ร ยาเคม ไม ด ดซ บน าและใช ท าความสะอาดในทางระบายน าและอ างน าได ด SXT ต อต านการส กกร อนและรอย ข ดข ดท าให ม นเหมาะก บงานอ ตสาหกรรมและงานซ อมบ าร งอย างย ง ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ม วน (Roll) SXT cm x 38 m 1 ม วน/กล อง 100 ล ตร/กล อง

8 SLIKWIK SOCS SPC ม SOCs หลากหลายร ปแบบ ซ งม ล กษณะเป นท อนท ม ความย ดหย น ม นจ งใช เพ อสก ดก นและด ดซ บของเหลว ช วยท าให สถานท ท างานสะอาดข นและม สภาพแวดล อมในการท างานซ งปลอดภ ยมากข น SOCs ถ กท าข นตามความต องการ ในการใช งาน สามารถเข าได ก บม มต างๆและวางบนพ นผ วท ขร ขระได อย างม นคง ช วยด ดซ บการหกและการหยดได ด ผล ตภ ณฑ ต วน ม ให เล อกหลากหลากหลายท งร ปแบบและขนาด เพราะฉะน นค ณจ งสามารถเล อกเพ อใช งานได อย างเหมาะสมก บความ ต องการ SOCs ถ กใช งานในโรงงานอ ตสาหกรรมหลายแห ง รวมไปถ งโรงงานสารเคม อ ตสาหกรรมหน กและเบา การขนส ง ส และการใช งานท วไป Oil Only SOCs ต วน จะไม ด ดซ บน าหร อสารท ท าละลายก บน า แต จะเล อกด ดซ บเฉพาะน าม น สามารถบ บแยกเอาน า- ม นออกได และสามารถน ากล บมาใช ใหม ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ท อน (SOC) OIL412 Ø 7.6 cm x 122 cm 12 ท อน/กล อง 45 ล ตร/กล อง OIL806 Ø 7.6 cm x 244 cm 6 ท อน/กล อง 45 ล ตร/กล อง OIL124 Ø 7.6 cm x 366 cm 4 ท อน/กล อง 45 ล ตร/กล อง

9 SLIKWIK PILLOWS SLIKWIK PILLOWS สามารถใช ท าความสะอาดได หลากหลายและใช เพ อเพ มความปลอดภ ย ในสถานท ท างานด วยความท ม ล กษณะคล ายหมอนท าให ต วด ดซ บท างานได อย างยอดเย ยมในการ ด ดซ บการหกและร วไหลของๆเหลวในท ๆยากจะเข าถ งหร อบร เวณข อต อและวาล วป ด-เป ดต างๆ Oil Only pillows ส าหร บด ดซ บเฉพาะน าม นเพ ยงอย างเด ยวไม ด ดซ บน า เพ อจะใช ใน รางระบาย น าเส ยบร เวณถ งบรรจ สารท าความเย น (Coolant tanks) สถานท เก บน าม นประเภทต างๆ ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ หมอน (Pillow) OIL x 46 cm 16 ใบ/กล อง 106 ล ตร/กล อง OIL99 23 x 23 cm 32 ใบ/กล อง 79 ล ตร/กล อง

10 SPC MICROFIBERS SPC Microfibers เหมาะอย างย งก บการใช เพ อกรองแยกน าม นออกจากน าและจาก moist air ด วยเส นใยท ม ล กษณะส นและคล ายเส นเช อก จ งง าย ในการใส ลงในภาชนะเล กๆ กรงหร อตาข าย เส นใยท ามาจาก polypropylene และสามารถด ดซ บได ถ ง 15 เท าของน าหน กต ว สามารถใช งานได ในระบบบ าบ ดน าเส ยและย งใช ในงานบรรจ ของได ด วย ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ เส นใย (Fiber) SF-1 fibers 50 กก/กล อง 773 ล ตร/กล อง

11 OIL NETS TM / DRAG NETS TM SPC Oil Nets และ Drag Nets จะลอยบนผ วน าโดยจะด ดซ บน าม นท มาต ดก บตาข ายและม น ย ง สามารถน ากล บมาใช ใหม ได โดยท หล งจากด ดซ บมาแล ว สามารถท าความสะอาดและน ามาใช ใหม ได Drag Nets แต ละช นประกอบด วย Oil Nets 30 เส น และสามารถต อได ยาวถ ง 50 ฟ ต จ งสามารถใช โยงและลากระหว างเร อ เพ อใช กวาดน าม น ตามชายหาด และแหล งน าต างๆ ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ตาข าย (net) ODN08 30 oilnets & drag nets per 15 m 1 ช ด/ถ ง 57 ล ตร/ถ ง ONO30 oilnets 30 ช ด/ถ ง 57 ล ตร/ถ ง

12 Maintenance Sorbents ว สด ด ดซ บน าม นและสารเคม

13 MRO PLUS TM MRO Plus เป นผล ตภ ณฑ ท ม ประส ทธ ภาพส งในการท าความสะอาด ด ดซ บน าม นและ ของเหลวอ นๆ MRO Plus ม ความหนา ความแข งแรงและประส ทธ ภาพในการด ดซ บได ในปร มาณมาก MRO Plus จ งเหมาะอย างย งต อการใช งานในอ ตสาหกรรมอย างแท จร ง MRO Plus ย งช วยให ประหย ดได มาก เพราะผล ตภ ณฑ ได ถ กออกแบบมาให ม รอยประ เพ อช วยให สามารถฉ กใช ในปร มาณท ต องการ ตามแต ละพ นท และ MRO Plus ย งใช ได นานและน ากล บมาใช ใหม ได หลายคร งโดยการบ ดหร อร ด ของเหลวออก ก อนจะน าไปท าลาย ซ งจะเหล อเถ าถ านเพ ยง.02% เท าน น ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ แผ น (Pad) MRO x 51 cm 100 แผ น/ถ ง 114 ล ตร/ถ ง ม วน (Roll) MRO15-DP 38 cm x 46 m 1 ม วน/ถ ง 94 ล ตร/ถ ง MRO30-DP 76 cm x 46 m 1 ม วน/ถ ง 189 ล ตร/ถ ง MRO cm x 46 m 3 ม วน/ถ ง 76 ล ตร/ถ ง

14 UXT TM UNIVERSAL X-TRA Tough SORBENT UXT ค อ ผล ตภ ณฑ ด ดซ บค ณภาพส ง ซ งสามารถใช ได ก บท กว ตถ ประสงค แต ท เป นจ ดเด น ของUXT ค อ สามารถจะรองร บก บ สารท เป นอ นตรายได เช น สารเคม อ นตราย ใช ซ อมแซม และการจ ดการเพ อส งแวดล อม UXT ท าจากว สด ค ณภาพส งท าให ทนต อน าม น กรด ต วท าละลาย ด าง สารเคม น ายาใช ลดอ ณหภ ม และย งต อต านการแข งต วท อ ณหภ ม ต า เน องจาก UXT สามารถด ดซ บได มากกว า เท าเม อเท ยบก บการ ใช ทราย หร อด น เพราะฉะน นท าให ค ณ ลดรายจ ายในการท งขยะได มากกว า และ UXT ย งช วยให ค ณ ลดป ญหาจากความสกปรกของคราบน าม น และ สารเคม และลดฝ นผงท ลอยมาในอากาศ เน องจากการใช ทรายหร อข เล อย ซ งส งผลเส ยต อส ขภาพของ คนงาน และท าอ นตรายต อ เคร องจ กร UXT ย งช วยลดต นท นของค ณได โดย UXT จะม รอยประท ค ณสามารถ จะฉ กในปร มาณ เฉพาะท จะใช ท าให ลดป ญหาการส นเปล องโดยใช เหต และท ส าค ญเศษของเถ าถ าน หล งจากเผาท าลายน อยกว า.02% UXT ประกอบด วยแผ นด ดซ บท เป นส เทาและใยส ด าคล มด านบน ซ งจะช วยปกป ด รอยสกปรก และป องก น การข ดข ด ท าให ใช ได ยาวนานข น UXT ม 2 แบบค อ แบบแผ นและ แบบม วน ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ม วน (Roll) UXT cm x 30.5 m 1 ม วน/กล อง 57 ล ตร/กล อง

15 SLIKWIK SOCS SPC ม SOCs หลากหลายร ปแบบ ซ งม ล กษณะเป นท อนท ม ความย ดหย น ม นจ งใช เพ อสก ดก นและด ดซ บของเหลว ช วยท าให สถานท ท างานสะอาดข นและม สภาพแวดล อมในการท างานซ งปลอดภ ยมากข น SOCs ถ กท าข นตามความต องการ ในการใช งาน สามารถเข าได ก บม มต างๆและวางบนพ นผ วท ขร ขระได อย างม นคง ช วยด ดซ บการหกและการหยดได ด ผล ตภ ณฑ ต วน ม ให เล อกหลากหลากหลายท งร ปแบบและขนาด เพราะฉะน นค ณจ งสามารถเล อกเพ อใช งานได อย างเหมาะสมก บความ ต องการ SOCs ถ กใช งานในโรงงานอ ตสาหกรรมหลายแห ง รวมไปถ งโรงงานสารเคม อ ตสาหกรรมหน กและเบา การขนส ง ส และการใช งานท วไป Allwik ผล ตภ ณฑ ชน ดน สามารถทนต อสารเคม และย งใช ได ท กว ตถ ประสงค จ งเหมาะอย างย งต อท กอ ตสาหกรรม และสามารถ ร ดของเหลวออกและน ากล บมาใช ใหม ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ท อน (SOC) AW412 Ø 7.6 cm x 122 cm 12 ท อน/กล อง 45 ล ตร/กล อง AW806 Ø 7.6 cm x 244 cm 6 ท อน/กล อง 45 ล ตร/กล อง AW124 Ø 7.6 cm x 366 cm 4 ท อน/กล อง 45 ล ตร/กล อง

16 SLIKWIK PILLOWS SLIKWIK PILLOWS สามารถใช ท าความสะอาดได หลากหลายและใช เพ อเพ มความปลอดภ ย ในสถานท ท างานด วยความท ม ล กษณะคล ายหมอนท าให ต วด ดซ บท างานได อย างยอดเย ยมในการ ด ดซ บการหกและร วไหลของๆเหลวในท ๆยากจะเข าถ งหร อบร เวณข อต อและวาล วป ด-เป ดต างๆ Allwik pillows เพ อใช ด ดซ บน าม นน าและสารเคม ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ หมอน (Pillow) AW x 46 cm 16 ใบ/กล อง 106 ล ตร/กล อง AW99 23 x 23 cm 32 ใบ/กล อง 79 ล ตร/กล อง

17 SLIKWIK WIPER NEW ส ดยอดเทคโนโลย ในการเช ด SPCได พ ฒนาผ าเช ดอ ปกรณ ร นใหม ส าหร บใช ในอ ตสาหกรรม ทนทานสารเคม และใช งานได นาน น นหมายความว า SLIKWIK WIPERS เหมาะท จะใช ในงานท สมบ กสมบ น ไม ว าจะใช ในงานท ม น าม น น า สารละลาย หร อ กรด SLIKWIK WIPERS เป นชน ดแรกท ออกแบบให ม ส เทา ซ งซ อนคราบ และรอยสกปรกต างๆเอาไว เหม อนก บ MRO ซ งได ร บความน ยม ตามปกต แล ว ผ าเช ดอ ปกรณ ในอ ตสาหกรรมม กจะเป น ส ฟ า ส ขาว ส เข ยว หร อแม กระท งส แดง ซ งป ญหาท ม กจะเก ดข นก ค อ ม นจะด สกปรกหร อเก า ท งๆท เพ งจะถ กใช งาน ท าให ต องเปล ยนผ นใหม ก อนเวลาอ นควร เป นผลให ส นเปล องผล ตภ ณฑ และค าก าจ ด แต SLIKWIK WIPERS ของเราใช น อยกว า ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ แผ นเช ดม อ SW x 30 cm 475แผ น/กล อง 25 ล ตร/กล อง แผ นเช ดม อ SW cm x 129 m 430แผ น/ม วน 25 ล ตร/กล อง

18 Chemical Sorbents ว สด ด ดซ บสารเคม ร นแรง

19 UNIVERSAL PLUS TM SPC Universal Plus ถ กพ ฒนาพ เศษมาเพ อด ดซ บสารเคม และท าความสะอาดของเหลวซ งเป น อ นตราย ด วยผ วหน า polypropylene Universal Plus สามารถท จะใช ได ก บ สารเคม ท กชน ด รวมถ งกรดไฮโดรฟล ออร ค นอกจากน นย งสามารถด ดซ บ ได อย างรวดเร วท าให ลดป ญหาการกระจายของสารเคม และลด ผลกระทบ ของการล กลามของสารเคม Universal Plus ไม ท าปฏ กร ยาต อสารเคม จ งไม ม ผลต อ การเปล ยนแปลงท ท าให เก ดปฏ กร ยาเคม (Reaction) ผล ตภ ณฑ ต วน ได ร บใบร บรองจาก GTS Duratek ส าหร บการเผาท าลาย โดยเหล อเถ าถ านน อยกว า.02 % ม ให เล อกท งแบบแผ น ม วน และท น ผล ตภ ณฑ ต วน เป นส เข ยว ซ งเป นเคร องหมายของความปลอดภ ย หมายถ ง ใช ก บสารท ม อ นตรายได ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ แผ น (Pad) UN x 33 cm 200 แผ น/กล อง 79 ล ตร/กล อง UN x 51 cm 100 แผ น/กล อง 91 ล ตร/กล อง ม วน (Roll) UN cm x 46 m 2 ม วน/ถ ง 151 ล ตร/ถ ง

20 SLIKWIK SOCS SPC ม SOCs หลากหลายร ปแบบ ซ งม ล กษณะเป นท อนท ม ความย ดหย น ม นจ งใช เพ อสก ดก นและด ดซ บของเหลว ช วยท าให สถานท ท างานสะอาดข นและม สภาพแวดล อมในการท างานซ งปลอดภ ยมากข น SOCs ถ กท าข นตามความต องการ ในการใช งาน สามารถเข าได ก บม มต างๆและวางบนพ นผ วท ขร ขระได อย างม นคง ช วยด ดซ บการหกและการหยดได ด ผล ตภ ณฑ ต วน ม ให เล อกหลากหลากหลายท งร ปแบบและขนาด เพราะฉะน นค ณจ งสามารถเล อกเพ อใช งานได อย างเหมาะสมก บความ ต องการ SOCs ถ กใช งานในโรงงานอ ตสาหกรรมหลายแห ง รวมไปถ งโรงงานสารเคม อ ตสาหกรรมหน กและเบา การขนส ง ส และการใช งานท วไป Hazwik เหมาะอย างย งก บงานเคม เพราะHazwik SOCs สามารถใช ก บสารเคม ร นแรงได ท งน ม นย งสามารถบ บเอาของเหลว ออกและเผาท าลายได ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ท อน (SOC) HAZ412 Ø 7.6 cm x 122 cm 12 ท อน/กล อง 45 ล ตร/กล อง N-HAZ806 Ø 7.6 cm x 244 cm 6 ท อน/กล อง 45 ล ตร/กล อง

21 SLIKWIK PILLOWS SLIKWIK PILLOWS สามารถใช ท าความสะอาดได หลากหลายและใช เพ อเพ มความปลอดภ ย ในสถานท ท างานด วยความท ม ล กษณะคล ายหมอนท าให ต วด ดซ บท างานได อย างยอดเย ยมในการ ด ดซ บการหกและร วไหลของๆเหลวในท ๆยากจะเข าถ งหร อบร เวณข อต อและวาล วป ด-เป ดต างๆ Hazwik ใช ส าหร บสารอ นตราย ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ หมอน (Pillow) HAZ x 46 cm 16 ใบ/กล อง 106 ล ตร/กล อง HAZ99 23 x 23 cm 32 ใบ/กล อง 79 ล ตร/กล อง

22 SPC INDUSTRIAL RUGS AND MATTING (For high traffic areas and workstations making the workplace safe!) ว สด ด ดซ บน าม นและสารเคม เหลวแบบม วนป พ น

23 SORBENT INDUSTRIAL RUG (SIR TM ) SIR ท าด วย polypropylene fibers ค ณภาพส ง SIR จ งด ดซ บ ได ถ ง 12 เท าของน าหน กต ว ในการด ดซ บน าม นน าหร อสารเคม ป องก นการล นและก าจ ดสภาพท ไม น าด ของทางเด นระหว างโรง งานและส าน กงาน อ กท งย งทนต อสารเคม ร นแรงได ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ม วนป พ น SIR36 92 cm x 91.5 m 1 ม วน/ถ ง 223 ล ตร/ถ ง

24 BARRIER SPILL MATTING (BSM TM ) BSM ท าจาก polypropylene fibers ถ กออกแบบพ เศษให ม 3 ช นซ งช วย ไม ให ของเหลวซ มผ านลงไปบนพ นช นล าง และม ผ วหน าก นล น BSM จะด ดซ บน าม น น า และสารเคม ท ส าค ญจะไม โค ง และงอต วท าให เด น เหย ยบได อย างปลอดภ ย ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ม วนป พ น BSM cm x m 1 ม วน/ถ ง 142 ล ตร/ถ ง

25 TRACKMAT ต วต นแบบน นถ กพ ฒนามาเพ อใช ก บรางรถไฟ แต ขณะน ถ กใช เพ อว ตถ ประสงค อ นด วย ซ งเป นท ร ก นว า TrackMat เป นต วด ดซ บท ม ค ณภาพส ง โดยใช ก นอย างแพร หลายในบร ษ ท ขนส งต างๆ สาธารณ ปโภค โรงกล น โรงฟอก โรงงานถล งเหล ก และสภาพแวดล อมอ น ท ต องการการด ดซ บปร มาณมาก ผล ตภ ณฑ ต วน จ งเปร ยบเสม อนส งก ดขวาง น าม นช นยอด ใช ได ท งในร มและกลางแจ ง และย งใช ก กเก บของเหลวจากป โตรเล ยมได ด ด วยล กษณะพ เศษ ซ งประกอบด วยก นถ ง 3 ช น TrackMat จ งด ดซ บเฉพาะน าม นไม ซ บน า และคล มผ วด วย New non-slip ท าให ไม ล น ถ งแม จะซ บน าม นไว มากก ตาม และย งม แผ น- ฟ ล มซ งป องการซ มผ านของน าม นลงบนพ น นอกจากน ผ วช นบนย งเคล อบด วยแผ นก น UV ท าให ทนทานต อท กสภาวะ ไม ว าจะใช indoor หร อ outdoor ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ม วนป พ น TM cm x 30.5 m 1 ม วน/ถ ง 363 ล ตร/ถ ง TM19 48 cm x 30.5 m 2 ม วน/ถ ง 238 ล ตร/ถ ง

26 BATTLEMAT BATTLEMAT ท าจากว สด ซ งม ความทนทานส ง ทนต อการส กกร อน และรอยข ดข ด เม อ BattleMat ได ร บความช นมากเก นไป ผ วหน าจะด ดความช น และส งต อไปย งส วนล าง ส ของ BattleMat ย งช วย พลางคราบสกปรกจากการหยดและหกได และย ง ท าลายได ง ายโดยการเผา ซ งเหล อเถ าถ านเพ ยง.02% ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ม วนป พ น BM15 38 cm x 46 m 1 ม วน/กล อง 106 ล ตร/กล อง BM30 76 cm x 46 m 1 ม วน/กล อง 216 ล ตร/กล อง

27 Emergency Kits ช ดฉ กเฉ น

28 SPC SPILL KITS อ บ ต เหต เก ดได ท กเวลา การเตร ยมต วไว ร บม อจ งเป นเร องส าค ญ SPC ได ออกแบบช ดฉ กเฉ นไว ใช ยามจ าเป น ไม ว าจะเป นในโรงงาน ห องปฏ บ ต การเคม สถานท ท างาน และสถานท ก อสร าง ช ดมาตรฐานถ กออกแบบมาให รองร บการร วไหลท กชน ด ในช ดประกอบด วย : 15 Pads, 41 x 51 cm ATTACK PAC เป นช ดท ม ประส ทธ ภาพมาก ประหย ดเน อท เพราะแขวนไว ท ไหนก ได หร อเก บไว บนรถขนส ง ต วผล ตภ ณฑ บรรจ ไว ในถ งฟอยล ก นร งส UV สามารถด ดซ บได 7 แกลลอน หร อ 27 ล ตร ม 3 ร นค อ Oil Only ใช ส าหร บงานน าม นและป โตรเล ยม 3 SOCs, Ø 7.6 cm x 122 cm Goggles Nitrile Gloves 1 Disposal Bag Allwik ใช ได ท งน าม น น า และสารเคม Hazwik ส าหร บสารเคม ร นแรงและสารอ นตราย ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ช ดอ ปกรณ SKO-ATK ช ดฉ กเฉ น (Oil Only) 4 ช ด/กล อง 108 ล ตร/กล อง SKA-ATK ช ดฉ กเฉ น (Allwik) 4 ช ด/กล อง 108 ล ตร/กล อง SKH-ATK ช ดฉ กเฉ น (Hazwik) 4 ช ด/กล อง 108 ล ตร/กล อง

29 SPC SPILLBAG SPC Spillbag เป นช ดท สมบ รณ แบบในการรองร บการร วไหลของน าม น และสารเคม ด วยเทคโนโลย anti-reflux ท าให ม นใจว าน าม นและสารเคม เหล าน นจะไม ไหลย อนกล บ ออกมา ท งย งใช ได ง ายเพราะม ว ธ การใช ซ งพ มพ ไว บนต วถ ง อ กท งย งถ กออกแบบ ให ม ร ปแบบท บางท าให สามารถเก บไว หล งเบาะรถขนส ง เก บไว บร เวณหน างาน หร อกระท งรวมไว ก บอ ปกรณ ฉ กเฉ นอ นๆ SPC Spillbag ย งม ความทนทานส งต อสารเคม และทนอ ณหภ ม ได ถ ง 80º Cเพราะท าจาก recyclable Polyethylene จ งช วยลดความเส ยหายต อส งแวดล อม เน องจากการร วไหลของ น าม นและสารเคม เหล าน น ซ งอาจเก ดข นจากอ บ ต เหต ท งระหว างและขณะขนถ ายสาร และม นย งถ กใช ในงานด แลและซ อมบ าร งประจ าว นด วย ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ช ดอ ปกรณ SPILLBAG 50 x 112 cm 10 ช ด/กล อง 150 ล ตร/กล อง Easy storage Removal Collection Anti-reflux Convenient disposal bag

30 70 LITRE LAB PACK NEW 70 LITRE LAB PACK ต วถ งโพล เอท ล น ป องก นน าและทนต อสารเคม ได ได ร บการยอมร บจาก UN ม ฝาเป ดเป นเกล ยวด านบน เหมาะก บการด ดซ บปร มาณน อย ถ งปานกลาง ในช ดประกอบด วย Oil Only ใช ส าหร บงานน าม นและป โตรเล ยม Allwik ใช ได ท งน าม น น า และสารเคม Hazwik ส าหร บสารเคม ร นแรงและสารอ นตราย แผ นด ดซ บ 12 แผ น ท อนด ดซ บ 3 ท อน หมอนด ดซ บ 2 ใบ ถ งม อป องก นสารเคม 1 ค ถ งก าจ ดขยะ 3ใบ แว นตาก นสารเคม 1 อ น ค ม อการร บม อเหต การณ ฉ กเฉ น 1 เล ม ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ช ดอ ปกรณ SKO-20 ช ดฉ กเฉ น (Oil Only) 1 ช ด 60 ล ตร/ช ด SKA-20 ช ดฉ กเฉ น (Allwik) 1 ช ด 60 ล ตร/ช ด SKH-20 ช ดฉ กเฉ น (Hazwik) 1 ช ด 60 ล ตร/ช ด

31 ECONOMY SPILL KIT NEW ECONOMY SPILL KIT เหมาะอย างย งก บงานท ต องการ การตอบสนองท รวดเร วส าหร บ การร วไหลท ม ปร มาณไม มาก และย งม ราคาถ กขนาดกะท ดร ด ในช ดประกอบด วย แผ นด ดซ บ 10 แผ น ท อนด ดซ บ 2 ท อน ถ งม อป องก นสารเคม 1 ค ถ งก าจ ดขยะ 1ใบ ค ม อแนะน าการใช Oil Only ใช ส าหร บงานน าม นและป โตรเล ยม Allwik ใช ได ท งน าม น น า และสารเคม Hazwik ส าหร บสารเคม ร นแรงและสารอ นตราย ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ช ดอ ปกรณ SKO-PP ช ดฉ กเฉ น (Oil Only) 1 ช ด 18 ล ตร/ช ด SKA-PP ช ดฉ กเฉ น (Allwik) 1 ช ด 18 ล ตร/ช ด SKH-PP ช ดฉ กเฉ น (Hazwik) 1 ช ด 18 ล ตร/ช ด

32 MOBILE RESPONSE CART NEW ช ดรถเข นฉ กเฉ น เหมาะส าหร บการร บม อก บเหต การณ การร วไหล หร อใช ในงานซ อมบ าร งท กพ นท ในบร เวณโรงงาน ด วยขนาดท เล ก ท าให สามารถเคล อนย ายไปในหลายพ นท ได อย างง ายดาย ท แตกต างก บช ดรถเข นฉ กเฉ น ย ห ออ นๆ ก ค อ ไม ม ช นส วน ท ท าจาก โลหะ ท จะท าให เก ดการส กกร อนหร อท าปฏ กร ยาก บสารเคม ในช ดประกอบด วย แผ นด ดซ บ 1 ม วน ท อนด ดซ บ 5ท อน หมอนด ดซ บ 8 ใบ ถ งม อป องก นสารเคม 1 ค แว นตาก นสารเคม 1 อ น (เฉพาะSKH-CART) ค ม อการร บม อเหต การณ ฉ กเฉ น 1 เล ม ถ งก าจ ดขยะ 5 ใบ Oil Only ใช ส าหร บงานน าม นและป โตรเล ยม Allwik ใช ได ท งน าม น น า และสารเคม Hazwik ส าหร บสารเคม ร นแรงและสารอ นตราย ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ช ดอ ปกรณ SKO-CART ช ดฉ กเฉ น (Oil Only) 1 ช ด 90 ล ตร/ช ด SKA-CART ช ดฉ กเฉ น (Allwik) 1 ช ด 90 ล ตร/ช ด SKH-CART ช ดฉ กเฉ น (Hazwik) 1 ช ด 90 ล ตร/ช ด

33 360 LITRE OVER PACK NEW 360 LITRE OVER PACK ถ งบรรจ ค ณภาพด ตามมาตรฐาน UN และ DOT ฝาเป ดเกล ยวด านบน เหน ยวปลอดภ ย และส งเกตเห นได ง าย เหมาะส าหร บการร บม อก บการหกร วไหลในปร มาณมาก ในช ดประกอบด วย แผ นด ดซ บ 100 แผ น ท อนด ดซ บ 20 ท อน หมอนด ดซ บ 8 ใบ แผ นเช ดอ ปกรณ ชน ดเหน ยวพ เศษ 10 แผ น ถ งม อป องก นสารเคม 1 ค ถ งก าจ ดขยะ 10 ใบ แว นตาก นสารเคม 1 อ น ค ม อการร บม อเหต การณ ฉ กเฉ น 1 เล ม Oil Only ใช ส าหร บงานน าม นและป โตรเล ยม Allwik ใช ได ท งน าม น น า และสารเคม Hazwik ส าหร บสารเคม ร นแรงและสารอ นตราย ชน ด รห สส นค า ขนาด ขนาดบรรจ ปร มาณด ดซ บ ช ดอ ปกรณ SKO-95 ช ดฉ กเฉ น (Oil Only) 1 ช ด 310 ล ตร/ช ด SKA-95 ช ดฉ กเฉ น (Allwik) 1 ช ด 310 ล ตร/ช ด SKH-95 ช ดฉ กเฉ น (Hazwik) 1 ช ด 310 ล ตร/ช ด

34 รายช อสารเคม ท ใช ในอ ตสาหกรรมส วนใหญ และชน ดของว สด ด ดซ บ(sorbents)ท ใช Oil Only Polypropylene ม ด งน : SPC Oil Sorbents - Oil Plus - SXT - Oil Only SOCs & Pillows - Trackmat - ENV Oil Sorbents. Universal & Chemical Polypropylene ม ด งน : MRO Plus - UXT - Universal Plus Allwik & Hazwik SOCs & Pillows - SIR - BSM BattleMat. Chemical Oil Only Universal polypropylene polypropylene Acetaldehyde * Acetic Acid * Acetic Anhydride * Acetone * * Acetyl Chloride * Acrolein * * Acrylonitrile * Acrylic Acid * Acrylic Emulsions * Allyl Alcohol * Aminobenzoic Acid * Ammonia (Anhydrous) * * Ammonium Hydroxide * * Amyl Acetate * * Amyl Alcohol * Aniline * Aqua Regia * Aviation Fuel * * Benzene * * Benzoic Acid * Benzonitrile * Benzoyl Chloride * Benzyl Alcohol * Boric Acid * Brake Fluid * * Bromine * Butyl Acetate * * Chemical Oil Only Universal polypropylene polypropylene Butyl Alcohol * * Butyric Acid * * Butylamine * Butyric Acid * * Calcium Hydroxide * Carbolic Acid * Carbon Disulfide * Carbon Tetrachloride * * Castor Oil * * Chlorine Water * Chloroacetic Acid * Chlorobenzene * Chloroform * * Chromic Acid (50%) * Chlorosulfonic Acid * Citric Acid * Clorox (Full Strength Bleach) Corn Oil * * * Cottonseed Oil * * Cresol * * Cyclohexane * * Detergents * Dichlorobenzene * * Diethylamine * * Diethyl Ether * * Disooctyl Phthalate * * Chemical Oil Only Universal polypropylene polypropylene Dinitrobenezene * * Dioxan * Ether * * Ethyl Acetate * * Ethyl Alcohol * * Ethyl Benzene * * Ethyl Chloride * * Ethyl Ether * * Ethyl Propionate * * Ethylene Glycol * Formaldehyde * Formic Acid * Fuel Oil * * Gasoline * * Gearbox Oil * * Glacial Acetic Acid * Glycerol * Heptane * * Hexane * * Hydrazine * Hydrochloric Acid * Hydrofluoric Acid * Hydrogen Cyanide * * Hydrogen Peroxide * Isobutyl Alcohol * * Isobutyric Acid * * Isopropyl Acetate * *

35 รายช อสารเคม ท ใช ในอ ตสาหกรรมส วนใหญ และชน ดของว สด ด ดซ บ(sorbents)ท ใช Oil Only Polypropylene ม ด งน : SPC Oil Sorbents - Oil Plus - SXT - Oil Only SOCs & Pillows - Trackmat - ENV Oil Sorbents. Universal & Chemical Polypropylene ม ด งน : MRO Plus - UXT - Universal Plus Allwik & Hazwik SOCs & Pillows - SIR - BSM BattleMat. Chemical Oil Only Universal polypropylene polypropylene Isopropyl Alcohol * * Kerosene * * Keytones * * Linseed Oil * * Lubricating Oil * * Magnesium Hydroxide * Methyl Alcohol * * Methyl Chloride * * Methyl Ether * * Methyl Ethyl Ketone * * Methyl Propionate * * Mineral Oil * * Motor Oil * * Naphthalene * * Nitric Acid * Nitrobenzene * Nitrobenzoic Acid * Nitrotoluene * * Octane * * Oleic Acid * * Olive Oil * * Paraffin * * Perchloroethylene * * Petroleum Ether * * Phenol * Phosphoric Acid * Plating Solutions * Chemical Oil Only Universal polypropylene polypropylene Potassium Hydroxide * Propanol * Propionic Acid * * Propyl Alcohol * * Propylene Glycol * * Quinoline * Resorcinol * Salt Solutions (metallic) * Silicone Oil * * Silver Nitrate * Soap Solution (concentrated) Sodium Bicarbonate * * * Sodium Chloride * Sodium Hydroxide * Sodium Hypochlorite * Sodium Nitrate * Stannic Chloride * Starch * Styrene * * Sucrose * Sulfuric Acid * Synthetic Motor Oil * * Tannic Acid * Toluene * * Transformer Oil * * Trichloroethylene * * Chemical Oil Only Universal polypropylene polypropylene Triethylene Glycol * * Turpentine * * Urine * Vinyl Acetate * * Vinegar * Xylene * * ก อนหน า สารบ ญ ออก

36 CONTENT Oil Sorbents - ENV Oil Sorbents - Oil Plus - SPC Oil Sorbents - SXT - Oil Only SOCs - Oil Only Pillows - Spaghetti - Oil Nets / Drag Nets Maintenance Sorbents - MRO Plus - UXT - Allwik SOCs - Allwik Pillows - Slikwik Wiper SPC Industrial Rugs and Matting - SIR - BSM - TrackMat - BattleMat Emergency Kits - Attack Pac - SPC Spillbag - Economy spill kit - 75 litre Lab pack - Mobile response cart litre Overpack SPC Chemical Application Guide Chemical Sorbents - Universal Plus - Hazwik SOCs - Hazwik Pillows Previous ก อนหน า ถ ดไป Next Contents สารบ ญ Exit ออก

37 Oil Sorbents (Oil Only sorbents) Previous Next Contents Exit

38 ENV OIL SORBENTS These contractor grade, oil-only sorbents are ideal for environmental applications. ENV Oil Sorbents comprise the best available basic meltblown polypropylene, and are available as pads, rolls, and booms in standard sizes and weights. ENV Oil Sorbents, packed in distinctive green bags, are an obvious choice when you need low cost plus high performance. TYPE ITEM NO DESCRIPTION PACKAGING ABSORP. CAP. Pad ENV x 51 cm 200 pads/bale 140 litres/bale Previous Next Contents Exit

39 OIL PLUS TM SPC s Oil Plus is equally effective in absorbing oil and petroleum products. A heavyweight dimpled material notable for its low linting, thickness and strength, Oil Plus does not pick up water. Suitable for industrial and environmental applications, Oil Plus is perforated to permit the use of precisely the right amount of material whatever the job. Easily disposed of, Oil Plus is incinerable and leaves less than.02% ash. Available in two sizes of pads, and in two sizes each of perfed and unperfed rolls. TYPE Pad Roll ITEM NO OP100 OP15-DP OP30-DP DESCRIPTION 41 x 51 cm 38 cm x 46 m 76 cm x 46 m PACKAGING ABSORP. CAP. 100 pads/bale 114 litres/bale 1 roll/bale 94 litres/bale 1 roll/bale 189 litres/bale Previous Next Contents Exit

40 SPC TM OIL SORBENTS When it s time to clean up or remove oil on water, SPC Oil Sorbents are the best alternative. Convenient, lightweight and cost-effective, SPC Oil Sorbents absorb up to 25 times its own weight in petroleum products. A little does a lot! Additionally, SPC Oil Sorbents are equally effective in soaking up petroleum based solvents and paints, vegetable oils, and other non-water soluble chemicals. A single pound of SPC Oil Sorbents are the equivalent of 25 pounds of clay, it makes deployment easy and saves time, money and effort. SPC Oil Sorbents will not absorb water, will float indefinitely, are wring able, dustless, unaffected by temperature, flame resistant and impervious to both rot and mildew. And it s easy to dispose SPC Oil Sorbents because they incinerate to less than.02% ash. SPC Oil Sorbents are available in pads, booms, rolls, sweeps pillows and particulate. TYPE ITEM NO DESCRIPTION PACKAGING ABSORP. CAP. Roll SPC cm x 44 m 1 roll/bale 273 litres/bale Boom SPC518 Ø 13 x 45 cm 10 booms/bale 45 litres/bale SPC818 Ø 20 x 45 cm 10 booms/bale 106 litres/bale SPC810 Ø 20 cm x 3 m 4 booms/bale 267 litres/bale Previous Next Contents Exit

41 SXT TM INDUSTRIAL OIL SORBENT TYPE ITEM NO DESCRIPTION PACKAGING ABSORP. CAP. Roll SXT cm x 38 m 1 roll/bale 100 litres/bale Fifteen times more absorbent than clay, SXT Industrial Oil Sorbent is the product of choice whenever you confront oil or petroleum spills, splashes, drips or leaks. Where 12.5 pounds of clay is needed to soak up one gallon of oil, just half a pound of SXT does the job. Durable SXT features a non-woven structure on one side and a low-linting meltblown surface opposite. The result is maximum strength and absorbency, and two distinctively different cleaning/ wiping surfaces in a single product. Perforated so you can use only what you need, SXT is significantly stronger than ordinary meltblown polypropylene, and remains intact even when saturated. The product is chemically inert and will not absorb water, permitting control or containment of oil in drains and basins. And SXT s low linting and abrasion resistance make it ideal for any industrial application. SXT Industrial Oil Sorbent is also wringable and reusable for further economy, and leaves only.02% ash when incinerated. SXT is available in pads, perforated multi-use rolls & large sized rolls Previous Next Contents Exit

42 SLIKWIK SOCS SPC offers a wide array of SOCs, the dependable, flexible tubes that contain and absorb liquids. Contributing to cleaner and safer work environments, SOCs mold around corners and conform to uneven surfaces to prevent and soak up spills and drips. These products are available in variety of types and sizes, so the one you choose will be just right for your application. SOCs are an everyday working tool for major industries, including chemical plants, heavy and light manufacturing, transportation, printing, and public utilities. Oil Only SOCs that will not absorb water or waterbase solutions. Oil only SOCs are wringable and incinerated TYPE ITEM NO DESCRIPTION PACKAGING ABSORP. CAP. SOC OIL412 Ø 7.6 cm x 122 cm 12 socs/box 45litres/box OIL806 Ø 7.6 cm x 244 cm 6 socs/box 45 litres/box OIL124 Ø 7.6 cm x 366 cm 4 socs/box 45 litres/box Previous Next Contents Exit

43 SLIKWIK PILLOWS Absorbent Slikwik pillows meet a variety of cleanup and safety needs. Frequently combined with drip pans, these pillows are excellent for absorbing spills and leaking fluids in tight spaces. Oil Only pillows, used in waste troughs, coolant tanks, fluid reservoirs and sump wells TYPE ITEM NO DESCRIPTION PACKAGING ABSORP. CAP. Pillow OIL x 46 cm 16 pillows/box 106 litres/box OIL99 23 x 23 cm 32 pillows/box 79 litres/box Previous Next Contents Exit

44 SPC MICROFIBERS The patented SPC Microfibers are a great solution for filtering petroleum based fluids from water based solutions and moist air. The fibers come in short, thin strands which can be put into cartridges, cages or netting before use. The fibers are made from 100% meltblown polypropylene and can absorb up to 15 times their own weight in oils. SPC spaghetti can also be used as packing material but the applications for these fibers are endless. They are packed in boxes with 110 lbs./box TYPE ITEM NO DESCRIPTION PACKAGING ABSORP. CAP. Fiber SF-1 fibers 50 kgs./box 773 litres/box Previous Next Contents Exit

45 OIL NETS TM / DRAG NETS TM Flat, plastic filaments in half-pound units. SPC Oil Nets and Drag Nets float in water and entrap heavy oil that contacts the plastic tentacles. Oil Nets are suitable for reuse after draining or dousing with #1 or #2 weight oils. Extracted oil can be recycled or downgraded as fuel oil. Drag Nets consist of thirty oil nets attached to a 50-foot poly rope for recovery of heavy oil from water. Used as sweep between two boats, or deployed along a shoreline. TYPE ITEM NO DESCRIPTION PACKAGING ABSORP. CAP. Net ODN08 30 oilnets & drag nets per 15 m 1/bale 57 litres/bale ONO30 oilnets 30/bale 57 litres/bale Previous Next Contents Exit

46 Maintenance Sorbents (All-purpose sorbents for oil and chemical) Previous Next Contents Exit

47 MRO PLUS TM MRO Plus is highly effective for cleanup and removal of oil and water-based liquids. A heavyweight, gray dimpled material combining thickness, strength and high absorbency, low-linting MRO Plus is suitable for virtually and industrial application. Like UXT, MRO Plus contributes to economy,too. Perforation permits use of precisely the right amount, and the product s dirt-masking gray color fosters longer use before disposal. Incineration residue of MRO Plus is less then.02% ash. TYPE ITEM NO DESCRIPTION PACKAGING ABSORP. CAP. Pad MRO x 51 cm 100 pads/bale 114 litres/bale Roll MRO15-DP 38 cm x 46 m 1 roll/bale 94 litres/bale MRO30-DP 76 cm x 46 m 1 roll/bale 189 litres/bale MRO cm x 46 m 3 rolls/bale 76 litres/bale Previous Next Contents Exit

KI-A60TA ค ม อการใช งาน เคร องฟอกอากาศพร อมไอน ำ แบบต งพ น. AIR PURIFIER with Humidifying Function OPERATION MANUAL ภาษาไทย

KI-A60TA ค ม อการใช งาน เคร องฟอกอากาศพร อมไอน ำ แบบต งพ น. AIR PURIFIER with Humidifying Function OPERATION MANUAL ภาษาไทย R KI-A60TA อ ปกรณ ของส ญล กษณ น เป นเคร องหมายการค าของ ชาร ป คอร ปอเรช น พลาสม าคล สเตอร (Plasmacluster) เป นเคร องหมายการค าของ ชาร ป คอร ปอเรช น Device of this mark is a trademark of Sharp Corporation.

More information

หมวดท 5 ความปลอดภ ยสภาพแวดล อม ในการท างาน 5-1

หมวดท 5 ความปลอดภ ยสภาพแวดล อม ในการท างาน 5-1 หมวดท 5 ความปลอดภ ยสภาพแวดล อม ในการท างาน 5-1 บทท 1 สภาพแวดล อมทางกายภาพ ส งแวดล อมทางกายภาพ ส งแวดล อมทางกายภาพ ท อย รอบต วคนงานในขณะท างานน น ม หลายชน ด เช น ความร อน ความเย น เส ยงด ง การส นสะเท อน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานท เหมาะสมส ำหร บ ร านซ กแห งเพ อจ ดการของเส ย ท เก ดจากการซ กแห ง

ค ม อการปฏ บ ต งานท เหมาะสมส ำหร บ ร านซ กแห งเพ อจ ดการของเส ย ท เก ดจากการซ กแห ง ค ม อการปฏ บ ต งานท เหมาะสมส ำหร บ ร านซ กแห งเพ อจ ดการของเส ย ท เก ดจากการซ กแห ง การปฏ เสธความร บผ ด ค ม อฉบ บน ได พ ฒนาข นเพ อช วยให ผ ประกอบการธ รก จเข าใจถ ง กฎระเบ ยบท ส ำค ญของร ฐบาลว คตอเร ย ได

More information

การบร หารจ ดการห องปฏ บ ต การสะอาด

การบร หารจ ดการห องปฏ บ ต การสะอาด ค ม อ การบร หารจ ดการห องปฏ บ ต การสะอาด จ ดท าโดย ศ นย การจ ดการด านพล งงานส งแวดล อมความปลอดภ ยและอาช วอนาม ย (EESH) ร วมก บ หน วยบร การกลางเพ อการว เคราะห กระบวนการและส งแวดล อม สถาบ นพ ฒนาและฝ กอบรมโรงงานต

More information

ค ม อ การบร หารและการจ ดการสารเคม อ นตราย ในสถานประกอบการ

ค ม อ การบร หารและการจ ดการสารเคม อ นตราย ในสถานประกอบการ ค ม อ การบร หารและการจ ดการสารเคม อ นตราย ในสถานประกอบการ กองส ขาภ บาลส งแวดล อม สาน กอนาม ย กร งเทพมหานคร โทรศ พท 02-3544226-30 โทรสาร 02-3544226-30 ต อ 104 ค ม อ การบร หารและการจ ดการสารเคม อ นตรายในสถานประกอบการ

More information

จะจ ดการบรรจ ภ ณฑ โลจ สต กส อย างไรให ม ประส ทธ ภาพ

จะจ ดการบรรจ ภ ณฑ โลจ สต กส อย างไรให ม ประส ทธ ภาพ จะจ ดการบรรจ ภ ณฑ โลจ สต กส อย างไรให ม ประส ทธ ภาพ How to Manage an Effective Packaging Logistics? ผ ช วยศาสตราจารย ประจวบ เพ มส วรรณ มหาว ทยาล ยกร งเทพ พ ฒน พ ส ษฐเกษม มหาว ทยาล ยร งส ต บทค ดย อ ป จจ

More information

F 160 การประช มว ชาการป ญญาภ ว ฒน คร งท 5 8 พฤษภาคม 2558 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน

F 160 การประช มว ชาการป ญญาภ ว ฒน คร งท 5 8 พฤษภาคม 2558 สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน การพ ฒนากลอนประต อ เล กทรอน กส โดยใช เส ยงและระบบรายงานผ ใช ผ านอ นเทอร เน ต THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC BOLT CONTROL WITH KNOCK SOUND AND CHECKING ON INTERNET SYSTEM นฤเทพ ส วรรณธาดา Naruetep Suwantada

More information

http://wqm.pcd.go.th/water

http://wqm.pcd.go.th/water ค าน า บ านเร อนท พ กอาศ ย จ ดเป นแหล งระบายน าเส ยท ส าค ญประเภทหน ง น าเส ยท เก ดจากก จกรรมต างๆ ภายในบ านเร อน ได แก น าเส ยจากส วม น าเส ยจากการอาบน า น าเส ยจากการท าคร วประกอบอาหาร และน าเส ย จากการซ

More information

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552 การศ กษาความเป นไปได ของ การทาไซโลข าวไทย ประจาป 2552 ส วนบร หารจ ดการข อม ลและปร กษาแนะนา สาน กบร หารย ทธศาสตร กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม สารบ ญ หน า 1. บทสร ปส าหร บน กลงท น...1 2. ผล ตภ ณฑ...4 3. การตลาด...26

More information

นางสาวส มาล ดอกไม ขาว 1* อาจารย จ ฑาท พย ล ลาธนาพ พ ฒน

นางสาวส มาล ดอกไม ขาว 1* อาจารย จ ฑาท พย ล ลาธนาพ พ ฒน การปร บปร งข นตอนการสร างร าน 7- Eleven กรณ ศ กษาข นตอนการย นแบบขออน ญาตก อสร าง Improving the process of creating 7- Eleven Case study submission process Construction permit การประช มว ชาการป ญญาภ ว ฒน

More information

BEST OF OFFICE DECORATION

BEST OF OFFICE DECORATION VOL.10 JANUARY - MARCH 2010 THE MOST ADMIRED COMPLIMENTARY DESIGN MAGAZINE. THE EIGHT HOURS. PROMOTIONAL MATERIAL. NOT FOR SALE. ASSEMBLAGE DESIGN BEST OF OFFICE DECORATION IN FOCUS ZERO PER ZERO POSSIBILITY

More information

บทเร ยนส าเร จร ป เล ม 1 รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห สว ชา ง21102 หน วยการเร ยนร ท 2 จ ดเร ยงให สวย เร อง การท าความสะอาดบ านบ าน

บทเร ยนส าเร จร ป เล ม 1 รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห สว ชา ง21102 หน วยการเร ยนร ท 2 จ ดเร ยงให สวย เร อง การท าความสะอาดบ านบ าน 1 บทเร ยนส าเร จร ป เล ม 1 รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห สว ชา ง21102 หน วยการเร ยนร ท 2 จ ดเร ยงให สวย เร อง การท าความสะอาดบ านบ าน ความหมายและความส าค ญ การใช อ ปกรณ ในการท าความสะอาดบ าน อ ปกรณ

More information

7 Ways To Green Your ffice

7 Ways To Green Your ffice 7 Ways To Green Your ffice 1 ว ธ แก ว กฤตโลกร อนท ออฟฟ ศ แม เราจะแค ทำงานอย ในออฟฟ ศ ก สามารถช วยก นก ว กฤตโลกร อนได ด วยว ธ ง ายๆ 1. ป ดไฟและเคร องใช ไฟฟ าท ไม ใช งานให ต ดเป นน ส ย 2. ใช คอมพ วเตอร แล

More information

แนวทางการพ ฒนาอ ตสาหกรรมไทย ตามแนวค ดการเพ มผล ตภาพส เข ยว (Green Productivity)

แนวทางการพ ฒนาอ ตสาหกรรมไทย ตามแนวค ดการเพ มผล ตภาพส เข ยว (Green Productivity) ส าน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม แนวทางการพ ฒนาอ ตสาหกรรมไทย ตามแนวค ดการเพ มผล ตภาพส เข ยว (Green Productivity) ค ม อการปฏ บ ต งาน (Procedure Manual) Industrial Development with Green Productivity

More information

สภาพป ญหาการจ ดการขยะม ลฝอย องค การบร หารส วนตาบลหนองขาม อาเภอจ กราช จ งหว ดนครราชส มา

สภาพป ญหาการจ ดการขยะม ลฝอย องค การบร หารส วนตาบลหนองขาม อาเภอจ กราช จ งหว ดนครราชส มา สภาพป ญหาการจ ดการขยะม ลฝอย องค การบร หารส วนตาบลหนองขาม อาเภอจ กราช จ งหว ดนครราชส มา นายธงช ย ทองทว โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต การบร หารงานก อสร างและสาธารณ ปโภค

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

โครงการส าน กงานส เข ยว กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ร วมก บ คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล

โครงการส าน กงานส เข ยว กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ร วมก บ คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล โครงการส าน กงานส เข ยว กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ร วมก บ คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล ส งเสร มการปร บเปล ยนพฤต กรรมในส าน กงาน เพ อลดการใช พล งงาน

More information

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดการโลจ สต กส ของอ ตสาหกรรมผล ตเคร องเบญจรงค จ งหว ดสม ทรสงคราม

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดการโลจ สต กส ของอ ตสาหกรรมผล ตเคร องเบญจรงค จ งหว ดสม ทรสงคราม รายงานการว จ ย เร อง การจ ดการโลจ สต กส ของอ ตสาหกรรมผล ตเคร องเบญจรงค จ งหว ดสม ทรสงคราม โดย ฤด น ยมร ตน ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ 2553 รายงานการว จ ย เร อง การจ ดการโลจ

More information

ใบความร ล าด บท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บการถนอมอาหาร เวลา 5 นาท รห ส ง40226 ว ชา งานถนอมอาหาร

ใบความร ล าด บท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บการถนอมอาหาร เวลา 5 นาท รห ส ง40226 ว ชา งานถนอมอาหาร ใบความร ใบความร ล าด บท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บการถนอมอาหาร เวลา 5 นาท รห ส ง40226 ว ชา งานถนอมอาหาร ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจ เร องความร

More information

Training Resources Center for Energy Conservation

Training Resources Center for Energy Conservation เอกสารน แปลและเร ยบเร ยงมาจากหน งส อ Fuel Efficency Booklet เร อง The Economic Use of Refrigeration Plant ภายใต โครงการ UK Government s Energy Efficiency Best Practice Programme ของ Department of The Environment

More information

ค ม อ การลด ค ดแยกขยะม ลฝอย ภายในอาคารส าน กงาน

ค ม อ การลด ค ดแยกขยะม ลฝอย ภายในอาคารส าน กงาน ค ม อ การลด ค ดแยกขยะม ลฝอย ภายในอาคารส าน กงาน สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม 1 2 ค าน า ค ม อ การลด ค ดแยกขยะม ลฝอยภายในอาคารส าน กงาน จ ดท าข น

More information

รายงานการว จ ย เร อง

รายงานการว จ ย เร อง รายงานการว จ ย เร อง การใช ประโยชน และการจ ดการขยะม ลฝอยของคร วเร อนประชาชน ตาบลสวนหลวง อาเภออ มพวา จ งหว ดสม ทรสงคราม The Study of Waste Utility and Household Management at Suanluang Sub-Distriet, Amphawa

More information

Industrial Symbiosis. ส ความก าวหน าบนว ถ Eco Symbiosis From Industrial Symbiosis to Eco Symbiosis. Econovation อ โคส ดๆ

Industrial Symbiosis. ส ความก าวหน าบนว ถ Eco Symbiosis From Industrial Symbiosis to Eco Symbiosis. Econovation อ โคส ดๆ Eco Symbiosis Our Pathway to a Low Carbon Economy Content On the Cover SMART Report SMART Report จาก Industrial Symbiosis รายงานพ เศษ: กนอ. จ ดท พ องค ความร ร จ ก เศรษฐศาสตร แห งการร วมก น ส ความก าวหน

More information

แนวทางการจ ดการส งแวดล อมท าเร อ

แนวทางการจ ดการส งแวดล อมท าเร อ แนวทางการจ ดการส งแวดล อมท าเร อ คาน า ก จกรรมต างๆ ท เก ดข นจากการพ ฒนาท าเร อและการด าเน นก จการท าเร อเม อเป ด ด าเน นการแล วท าให เก ดป ญหาส งแวดล อมและมลพ ษท งทางบก ทางน าและทางอากาศ ตลอดจนขยะม ลฝอยและของเส

More information

ค ม อว ธ ปฏ บ ต มาตรฐานด านความปลอดภ ยในอ เร อ

ค ม อว ธ ปฏ บ ต มาตรฐานด านความปลอดภ ยในอ เร อ Safety Standard Operatiion Procedures for Shiipyard โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ร วมก บ ส าน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม และ สมาคมต อเร อและซ อมเร อไทย ค าน า ค ม อว ธ ปฏ บ ต มาตรฐานด านความปลอดภ

More information

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาเพ อปร บปร งกระบวนการให บร การด านระบบสารสนเทศ เป นการใช หล กการ ตามแนวค ด การศ กษาว ธ การท างาน (Method Study) มาเพ อลดกระบวนการและระยะเวลาในการ ให บร การโดยม

More information

ค ม อการขออน ญาตน าส งปฏ ก ลหร อว สด ท ไม ใช แล วออกนอกบร เวณโรงงาน ตามกฎหมายโรงงาน

ค ม อการขออน ญาตน าส งปฏ ก ลหร อว สด ท ไม ใช แล วออกนอกบร เวณโรงงาน ตามกฎหมายโรงงาน ค ม อการขออน ญาตน าส งปฏ ก ลว สด ท ไม ใช แล วออกนอกบร เวณโรงงาน ตามกฎหมายโรงงาน หน า ส วนท 1 บทน าและแนวค ด 1.1 บทน า 2 1.2 แนวค ด 2 ส วนท 2 กฎหมายท เก ยวข อง ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง การก าจ ดส งปฏ

More information

การประย กต ใช งานร ปแบบทางคณ ตศาสตร เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพการต ดแบ งว สด ในหน งม ต : กรณ ศ กษา บร ษ ท ฮอล มแมชช นเนอร เอเช ย จ าก ด

การประย กต ใช งานร ปแบบทางคณ ตศาสตร เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพการต ดแบ งว สด ในหน งม ต : กรณ ศ กษา บร ษ ท ฮอล มแมชช นเนอร เอเช ย จ าก ด รายงานโครงการหมายเลข IE2013_08 การประย กต ใช งานร ปแบบทางคณ ตศาสตร เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพการต ดแบ งว สด ในหน งม ต : กรณ ศ กษา บร ษ ท ฮอล มแมชช นเนอร เอเช ย จ าก ด นายน ธ พ ทธ ไชยรา เลขประจ าต ว 533040105-1

More information

ดร. กนกวรรณ โกมลว ระเกต ส าน กจ ดการกากของเส ยและสารอ นตราย กรมควบค มมลพ ษ

ดร. กนกวรรณ โกมลว ระเกต ส าน กจ ดการกากของเส ยและสารอ นตราย กรมควบค มมลพ ษ ดร. กนกวรรณ โกมลว ระเกต ส าน กจ ดการกากของเส ยและสารอ นตราย กรมควบค มมลพ ษ การส มมนาเร อง การจ ดการของเส ยเคม จากห องปฏ บ ต การฯ ท เป นม ตรต อส งแวดล อมและสอดคล องก บกฏหมาย ว นท 18 ธ นวาคม 2555 ห วข อบรรยาย

More information

หมวดท 5 : งานระบายน า

หมวดท 5 : งานระบายน า 5.1 รายการท วไป หมวดท 5 : งานระบายน า ผ ร บจ างม ความประสงค ให ผ ร บจ างด าเน นการก อสร างระบบระบายน าในถนนด านหน าท าเท ยบเร อ A และ ก อสร างระบบระบายน าภายในท าเท ยบเร อ A ด วย รางระบายน า คสล. และท

More information