Contractor Safety Management

Size: px
Start display at page:

Download "Contractor Safety Management"

Transcription

1 Contractor Safety Management จ ดความปลอดภ ยผ ร บเหมา 1 1) น าไปใช (Application) (Turnaround) 2 1

2 เกณฑ (Required Criteria) 2) ความร บผ ดชอบผ ประกอบก จโรงงาน (Employer Responsibilities) 2.1 ม ค ดเล อกผ ร บเหมา ผ ประกอบก จโรงงานต องพ จารณาและ ประเม น ท างาน ส ญญา 2.2 ผ อาจท าให ผ ร บเหมาหร อกระบวนผล ต ผ ประกอบก จ โรงงานต องอธ บายให ผ ร บเหมา ด าเน นงาน แผนปฏ บ ต ในภาวะฉ กเฉ น ม จ ดท าและน า ใช ควบค มเข าและออก ผ ร บเหมา ประเม นสมรรถนะ เต ม ความสามารถ และม เก บร กษาใบบ นท กรายเจ บป วยหร อได ร บ ก บงานผ ร บเหมา 3 3) ความร บผ ดชอบผ ร บเหมา (Contract Employer Responsibilities) 3.1 พน กงาน ได ร บอบรมให ปฏ บ ต งานด วยความปลอดภ ย 3.2 ม ก อให เก ดอ นตราย งาน เตร ยมไว 3.3 เก บบ นท กฝ กอบรม ฝ กอบรม และ ว ธ พน กงาน ฝ กอบรม 3.4 ก าก บด แลให พน กงานผ ร บเหมาปฏ บ ต ตามกฎความปลอดภ ยโรงงาน ในส วน (Operating Procedures) 3.5 ผ ร บเหมาต องแจ งให ผ ประกอบก จโรงงานทราบถ งอ นตราย ได จากปฏ บ ต งานผ ร บเหมา อ น 4 2

3 4) ตรวจสอบโปรแกรมผ ว าจ างหร อเจ าก จ 4.1 ตรวจสอบโปรแกรมจ างผ ร บเหมา ครอบคล มก จกรรม ผ ร บเหมา กระบวน และ (Turnaround) ต ด หร อใกล เค ยงก บกระบวนผล ต 4.2 โปรแกรม ผล ต อความปลอดภ ยกระบวน เช น บร งานท าความ สะอาด บร ร ด ส ง มอบ และบร จ ดหา ถอน ความปลอดภ ยกระบวน ถ ก ครอบคล มด วยโปรแกรมความ ตรวจสอบ ความ ปลอดภ ย ประเม นผล ส าหร บเล อกผ ร บเหมา ม จ ดท าหร อไม อย างไร ตรวจสอบเอกสารบ นท ก ม แจ งให ผ ร บเหมาทราบก อน อาจเก ด สารพ ษ อาจเก ดระเบ ดสารเคม หร อไม อย างไร ม เอกสารบ นท ก แจ งผ ร บเหมาทราบ ข อปฏ บ ต ใน สถานณ ฉ กเฉ น และอบรมผ ร บเหมาในข อปฏ บ ต ความปลอดภ ย หร อไม อย างไร 6 3

4 4.3.2 ม ควบค ม ทางเข า พน กงาน ตามส ญญาผ ร บเหมา และควบค มนายจ าง ใน อ นตราย ถ กน ามาใช หร อไม อย างไร ม เป นระยะ ๆ ในปฏ บ ต งานอย างปลอดภ ย หร อไม อย างไร ต องแน ใจว าพน กงานผ ร บเหมาได ร บฝ กฝนใน ปฏ บ ต งาน ความ 7 5) ตรวจสอบโปรแกรมผ ร บเหมา และผ ร บเหมาช วง 5.1 เอกสาร ฝ กอบรม ด าเน นงานพวกเขา 5.2 เอกสารหร อบ นท กแสดงว า พน กงานแต ละคนได ร บทราบ ถ ง อ นตราย หร อ ประกาย ระเบ ด สารเคม หร อไม อย างไร 5.3 ม เอกสารหร อบ นท กแสดงว า พน กงานแต ละคนได ร บฝ กอบรม และ กฎระเบ ยบ 8 4

5 5.4 ม เอกสารหร อบ นท ก แสดงอบรมพน กงาน ม ต วตนพน กงานจร ง ใน ฝ กอบรม 5.5 ม ความ ปลอดภ ย เช น เอกสารบ งค บปฏ บ ต งานให เป นไปตามบทบ ญญ ต ความปลอดภ ยและ ลงโทษ เป นต น 5.6 ม อาจ เก ด ท างานพน กงานผ ร บเหมา 9 ต วอย างระบบจ ดผ ร บเหมา (An example of Contractor Management System) จ ดหา ผ ร บเหมา เตร ยมผ ร บเหมา ให พร อม ต ดตาม Performance ในสนาม Feedback / Recognition สร ปผลงาน ให ESH ม ส วนร วมในกระบวนจ ดหา ต งแต ท า Prequalification ตลอดจน ส วนร วมในพ จารณาผลประม ล ให ESH ม ส วนร วมในเป นเจ า และ maintain Approved Contractor List ม ท มส มภาษณ เพ อ Certify และ Register Site Manager, Foreman, ESH Officer ผ ร บเหมา ไว ใน Database ม Training Program เฉพาะส าหร บผ ร บเหมางานต างๆ ก น ม สารส อความ Expectation บร ษ ทผ ร บเหมาท กระด บ : Executive, Site Manager, Foreman, ESH Officer, Worker ม Skill Assessment/Qualification ส าหร บงานท ก าหนด ม จ ดต ง Contractor Safety Committee ประกอบด วย ESH Officer ผ ร บเหมาและ พน กงาน ประช มและ ออกตรวจ safety audit ในสนามเป นประจ า ม จ ดต ง Contractor Executive Safety Committee ประกอบด วย Executive ผ ร บเหมาและ บร ษ ท ประช ม และออกตรวจ safety audit ในสนามเป นประจ า ม ต งท มผสม Operation/Maintenance/ESH บร ษ ท ประช มและออกตรวจ safety audit ในสนามเป น ประจ า ม กระบวนประเม นผลงานในร ป Scoring ตามผลงานท พบ ม ส อสารประชาส มพ นธ Flash News, EHS Bulletion, Safety Talk, ม พ จารณาให รางว ล/Certificate ผ ร บเหมาประจ าส ปดาห, ประจ า Shutdown เพ อกระต นจ ตส าน ก ม สร ปและจ ดประเม นผลงานและ Scoring ผ ร บเหมา เข าระบบ Database ท งในร ปบร ษ ท และบ คคล ข อม ลผ ร บเหมาท จ ดเก บไว น จะน าไปใช ประกอบในกระบวนจ ดซ อจ ดจ าง ท งในพ จารณาในงานท ประม ล และ ม ผลต อระบบ Approved Contractor List บร ษ ท 10 5

หน วยท 2 การประสานงานอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย

หน วยท 2 การประสานงานอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย หน วยท 2 การประสานงานอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย การประสานงาน ค อ การท บ คคลหร อหน วยงานร วมก นปฏ บ ต งาน โดยสอดคล องก น เพ อให งานส าเร จตามว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว ว ตถ ประสงค ของการประสานงาน ค อ 1. เก ดการท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th 1. หล กและเหต ผล แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล

การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล 1.1 การก าหนดค ณสมบ ต ของตาแหน ง 1.2 ว ธ การร บสม คร 1.3 จ ดทาค ม อกฎระเบ ยบว น ย 1.4 การปฐมน เทศ 1.5 การปฏ บ ต เม อพน กงานทาผ ด 5 = ก าหนดค ณสมบ ต ก าหนดให

More information

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง อาศ ยอ านาจตามความในข อ 2 (7) และข อ 14 แห งประกาศของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 103 ลงว นท 16 ม นาคม พ.ศ. 2515 กระทรวงแรงงานและสว สด การส

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

ค ม อการจ ดเก บและจ ดการขยะภายในมหาว ทยาล ย

ค ม อการจ ดเก บและจ ดการขยะภายในมหาว ทยาล ย ค ม อการจ ดเก บและจ ดการขยะภายในมหาว ทยาล ย จ ดท าโดย ส วนอาคารและสถานท ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร (บางมด) 13 กรกฎาคม 2550 สารบ ญ หน าท บทท 1 บทน า 1 1.1 ว ตถ ประสงค 1 1.2 ขอบเขตของการบร

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การจ ดซ อจ ดจ าง P - ESQ - 446/455/74 - IMC - 1-1 จ ดท าโดย อน ม ต โดย

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การจ ดซ อจ ดจ าง P - ESQ - 446/455/74 - IMC - 1-1 จ ดท าโดย อน ม ต โดย จ ดท าโดย อน ม ต โดย -------------------------- (นายพาย บ แสงเสม) ผ ช วยผ แทนฝ ายบร หาร ธ รการระบบมาตรฐานสากล กล มโลจ สต กส เซอร ว ส -------------------------- (นายว ชรา บ ญล น) ผ แทนฝ ายบร หาร ธ รการระบบมาตรฐานสากล

More information

แนวทางการตรวจประเม นต วช ว ดเร อง การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA)

แนวทางการตรวจประเม นต วช ว ดเร อง การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร การถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมายของระด บองค กรส ระด บบ คคล-IPA การบร หารความเส ยง-RM หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร การจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ-IT การจ ดการความร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า 3 บทน า นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 ในการจ ดก าหนดนโยบายในการบร หารจ ดการ กองบร การการศ กษาได น าผลการด าเน นงานของกอง บร การการศ กษาจากแผนการด

More information

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง อาศ ยอ านาจตามความในข อ 2 (7) และข อ 14 แห งประกาศของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 103 ลงว นท 16 ม นาคม พ.ศ. 2515 กระทรวงแรงงานและสว สด การส

More information

ผลการดาเน นงาน เจ าหน าท ศ นย ฯเข าร วม โครงการอบรมพ ฒนา ร อยละ ๑๐๐ เม.ย. ม.ย.๕๖ ร อยละ ๑๐๐ ต.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๖

ผลการดาเน นงาน เจ าหน าท ศ นย ฯเข าร วม โครงการอบรมพ ฒนา ร อยละ ๑๐๐ เม.ย. ม.ย.๕๖ ร อยละ ๑๐๐ ต.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๖ แบบ คจ-๓.๒ รายงานตามแผนปฏ บ ต การเสร มสร างและพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และว น ย ประจาป งบประมาณ ๒๕ ของหน วยงาน ศ นย ท ๑๑ นครศรธรรมราช คร งท ๑ (จ ดส งภายในว นท ๒๕ เม.ย. ) คร งท ๒ (จ ดส งภายในว นท ๒๕ ม.ย. )

More information

๑. งานเอกสารการประช ม ๒. งานจ ดการประช ม ๓. งานบ นท กการประช ม

๑. งานเอกสารการประช ม ๒. งานจ ดการประช ม ๓. งานบ นท กการประช ม งานการประช ม หมายถ ง การดาเน นงานเก ยวก บการจ ดงานประช ม สภามหาว ทยาล ยและ งานประช มอ นตามพ นธก จ การต ดต อประสานงานและปฏ บ ต งานเอกสารเก ยวก บการประช มท งหมด เร มต งแต การค ด อ าน ร าง เข ยน แต ง พ มพ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ฝ ายความปลอดภ ยในการท างานและอาช วอนาม ย

ฝ ายความปลอดภ ยในการท างานและอาช วอนาม ย ฝ ายความปลอดภ ยในการท างานและอาช วอนาม ย ค าน า ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างาน พ.ศ. 2549 หมวด 1 บทท วไป ข อ 4 ให นายจ างซ งม ผ ร บเหมาช

More information

จรรยาบรรณพน กงาน บร ษ ท ย น เวอร แซล แอดซอร บเบ นท แอนด เคม ค ลส จาก ด (มหาชน)

จรรยาบรรณพน กงาน บร ษ ท ย น เวอร แซล แอดซอร บเบ นท แอนด เคม ค ลส จาก ด (มหาชน) จรรยาบรรณพน กงาน บร ษ ท ย น เวอร แซล แอดซอร บเบ นท แอนด เคม ค ลส จาก ด (มหาชน) พน กงาน พน กงานม หน าท ต องท าความเข าใจเก ยวก บการปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณ โดยเม อม ข อสงส ยหร อข อซ กถาม ให ปร กษา ก บผ บ งค

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานก อสร าง SD-CT-01

ค ม อการปฏ บ ต งานก อสร าง SD-CT-01 ค ม อการปฏ บ ต งานก อสร าง SD-CT-01 เอกสารเร อง ค ม อการปฏ บ ต งานก อสร าง เอกสารเลขท : SD-CT-01 หน าท : 1 ค ม อการปฏ บ ตงานก อสร าง โครงการ : หมายเลขโครงการ : เจ าของโครงการ : สถานท ก อสร าง : ออกแบบงานว

More information

การสร างกระบวนการม ส วนร วม

การสร างกระบวนการม ส วนร วม เอกสารน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง หมวดว ชางานช มชนและมวลชนส มพ นธ การสร างกระบวนการม ส วนร วม ผศ.ดร.จ นตว ร เกษมศ ข สาขาว ชาการประชาส มพ นธ คณะน เทศศาสตร มหาว ทยาล

More information

การบร หารจ ดการ KPI ตาม BSC 1.0 ว ตถ ประสงค

การบร หารจ ดการ KPI ตาม BSC 1.0 ว ตถ ประสงค การบร หารจ ดการ KPI ตาม BSC 1.0 ว ตถ ประสงค 1. เพ อใช เป นเคร องม อในการแปลงว ส ยท ศน พ นธก จ และกลย ทธ ไปส การปฏ บ ต ในแต ละหน วยงานให สอดคล อง ก บฝ าย/คกก/คอกก และโรงพยาบาล 2. เพ อให ม การว ดผลการด าเน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ต าแหน งเลขท 928

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ต าแหน งเลขท 928 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ต าแหน งเลขท 928 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ประเภท/ระด บ ประเภทท วไป ระด บอาว

More information

ท มาของเร องร องเร ยน/กล าวหา 1.จากบ คคลท ร องเร ยน/กล าวหา

ท มาของเร องร องเร ยน/กล าวหา 1.จากบ คคลท ร องเร ยน/กล าวหา ท มาของเร องร องเร ยน/กล าวหา 1.จากบ คคลท ร องเร ยน/กล าวหา 1.1 บ ตรสนเท ห 1.2 หน งส อร องเร ยน 1.3 ส อสารมวลชน เช น นสพ./ว ทย /โทรท ศน 2. จากหน วยงานอ น เช น 1.1 สตง./ปปช./ปปท./ร ฐสภา/ส าน กงาน ก.พ. 1.2

More information

การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity)

การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity) การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity) โดย ก Tree Zone 4/381 7 กก 12150 : 0 2532 8187-8 : 0 2533 2481 บทสร ปผ บร หาร สภาวะว กฤตการณ ทางด านพล งงานของโลกในป จจ บ น ท าให ราคาของเช อเพล

More information

ข นตอนปฏ บ ต ตามกระบวนการ การบร หารความเส ยงขององค กร

ข นตอนปฏ บ ต ตามกระบวนการ การบร หารความเส ยงขององค กร ข นตอนปฏ บ ต ตามกระบวนการ การบร หารความเส ยงขององค กร ข นตอนกว างๆ ท สามารถใช เป นแนวทางปฏ บ ต ในการบร หารความเส ยงขององค กรม 3 ข นตอน ซ งในการน าไปปฏ บ ต น นแต ละองค กรควรต องม การปร บเปล ยนให เหมาะสมก

More information

กระบวนการงานอาคารสถานท

กระบวนการงานอาคารสถานท ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานอาคารสถานท กรมพ ฒนาท ด น แก ไขคร งท 00 ว นท บ งค บใช ส งหาคม 2553 สารบ ญ 1. ว ตถ ประสงค 1 2. ผ งกระบวนการท างาน 1 3. ขอบเขต 2 4. ความร บผ ดชอบ 2 5. ค าจ าก ดความ 2 6. ข นตอนการปฏ

More information

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13.1 ความเห นของคณะกรรมการบร ษ ท เก ยวก บการควบค มภายใน ได ตระหน กถ งความสาค ญของการจ ดให ม ระบบควบค มภายใน เพ อให เป นไป ตามหล กของการกาก บด แลก จการท ด เพ

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information