โรงพยาบาลพระน งเกล า จ งหว ดนนทบ ร. โครงการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย (Drug Delivery Address)

Size: px
Start display at page:

Download "โรงพยาบาลพระน งเกล า จ งหว ดนนทบ ร. โครงการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย (Drug Delivery Address)"

Transcription

1 โรงพยาบาลพระน งเกล า จ งหว ดนนทบ ร โครงการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย (Drug Delivery Address)

2 โครงการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย (Drug Delivery Address) ท มาของโครงการ - ผ ป วยส ทธ UC ท เป นโรคเร อร งและต องใช ยาอย างต อเน องท ส ง ต อมาจากโรงพยาบาลช มชนในจ งหว ดนนทบ ร ต องมาร บยาท ก เด อนท ห องจ ายยา Refill โดยเฉล ยว นละ คน - จากการสารวจการมาร บยาแต ละคร งของผ ป วยกล มน (ไป - กล บ ไม รวมทาก จธ ระอ น) พบว า

3 ท มาของโครงการ - ค าใช จ ายในการเด นทางโดยเฉล ย = บาท (ต าส ด 30 บาท ส งส ด 700 บาท) - ระยะเวลาท ใช ในการเด นทางโดยเฉล ย = 4.07 ช วโมง (ต าส ด 1 ชม. ส งส ด 7 ชม.) - ระยะเวลารอร บยาเฉล ย 2 ชม.13 นาท (ต าส ด 1 ชม. ส งส ด 5 ชม.) - ผ ป วยส วนใหญ ให ข อม ลว าไม สะดวกท จะมาร บยาท กเด อนเน องจาก บ านอย ไกลเด นทางลาบาก ต องลางานมาร บยา อาย มากไม ม ผ ด แล ต องจ างคนอ นมาร บยาแทน เป นต น

4 ว ตถ ประสงค - เพ อให ผ ร บบร การได ร บบร การท สะดวกข น ประหย ดค าใช จ ายใน การเด นทางมาร บยา ม ความพ งพอใจต อบร การท ได ร บ และช วยลด ความแออ ดในรพ. กล มเป าหมาย - นาร องในผ ป วยส ทธ UC ท ส งต อมาจากโรงพยาบาลช มชนใน จ งหว ดนนทบ ร (รพ.ปากเกร ด รพ.บางบ วทอง รพ.บางใหญ รพ.บางกรวย รพ.ไทรน อย) ท เป นโรคเร อร งและต องใช ยาอย างต อเน อง ซ ง โรงพยาบาลกาหนดให ห องยาจ ายยาได คร งละไม เก น 1 เด อน

5 ข นตอนการดาเน นโครงการ ประช มหาร อในกล มงานเภส ชกรรม ต ดต อขอข อม ลท ไปรษณ ย นนทบ ร และ ท ไปรษณ ย สาขาใหญ (แจ งว ฒนะ) สอบถามความสนใจของกล มเป าหมาย ในการเข าร วมโครงการ

6 ข นตอนการดาเน นโครงการ วางแผน : อ ตรากาล ง เคร องม อ-อ ปกรณ เข ยนโครงการ เสนอผ อานวยการรพ. ทดลองดาเน นงานในกล มเป าหมาย ปร บให เก ดความคล องต วและเหมาะสม ขยายการดาเน นงานให ครอบคล ม ประเม นผลการดาเน นงาน ปร บปร งระบบให ด ย งข น

7 โครงการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย ล กษณะโครงการ เล อกบร การโดยความสม ครใจ ค าจ ดส งยาทางไปรษณ ย 100 บาท/คร ง ท วประเทศไทย ข อจาก ดของประเภทยาท ไม จ ดส งทางไปรษณ ย ได แก ยาแช เย น, ยาน า, ว ตถ ออกฤทธ ต อจ ตและประสาทประเภท 2, ยาเสพต ดให โทษประเภท 2 ยาท จ ดส งเป นยาท รอได ไม ใช ยาท ต องใช ฉ กเฉ น ยาจะถ กจ ดส งถ งบ านผ ป วยไม เก นว นท น ดร บยา

8 โครงการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย ล กษณะโครงการ เน นกระบวนการตรวจสอบ และควบค มท กข นตอนให ม ประส ทธ ภาพ เพ อให ม นใจว าผ ป วยจะได ร บยาถ กต อง และท นเวลา ไปรษณ ย ด วนพ เศษ (EMS) นาส งยาท อย ในสภาพท ด ถ งบ านผ ป วย นาเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาใช ในการทางาน ผ ร บบร การสามารถ ตรวจสอบสถานะการจ ดส งยา ด วยหมายเลขพ สด 13 หล กผ านทาง App Store for ios หร อ Play Store for Android Apps 3. call center 1545

9 โครงการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย จ ดให บร การจ ดส งยาทางไปรษณ ย ต ดต อท ห องจ ายยาร ฟ ลล (Refill) ช น 4 อาคารเจษฎาบด นทร ในว นและเวลาราชการ น. โทร ต อ 1433, 1434

10 โครงการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย แผ น ประชาส มพ นธ แจกผ ป วย กล มเป าหมาย

11 ระบบการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย 1. ผ ป วยนาใบส งยามาต ดต อ เจ าหน าท ณ จ ดให บร การ จ ดส งยาทางไปรษณ ย 2. เภส ชกรประเม นว าสามารถ จ ดส งยาทางไปรษณ ย ได พร อมให คาแนะนาการใช ยา

12 ระบบการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย 3. ผ ป วยกรอกแบบฟอร ม แสดงความจานงขอจ ดส งยาทางไปรษณ ย

13 ระบบการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย ส วนท 1 ส วนท 2 แบบฟอร มแสดงความจานง ส วนท 1 สาหร บรพ. เก บไว เป นหล กฐาน ผ ป วยลงนามเข าร วมโครงการ ช อ นามสก ล ท อย ท ให จ ดส งยา เบอร โทรท ต ดต อได เลขพ สด 13 หล ก ส วนท 2 สาหร บผ ป วยเก บไว เป นหล กฐาน เลขพ สด 13 หล ก ว นท ยาจะส งถ ง ช องทางการตรวจสอบสถานะการจ ดส ง เบอร โทรต ดต อไปรษณ ย เบอร โทรต ดต อห องยาของรพ.

14 ระบบการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย ใบเสร จร บเง น 4. ผ ป วยชาระเง น ค ายา ค าบร การทางการแพทย ค าจ ดส งยาทางไปรษณ ย EMS 100 บาท/คร ง (ท วประเทศไทย) ส วนท 2 ส วนท 2 5. ร บใบน ดร บยา รอร บยาท บ าน

15 ระบบการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย 6. พ มพ ฉลากยา จ ดยา 7. ตรวจสอบยา โดยเภส ชกร 2 คน (double check)

16 ระบบการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย 8. เภส ชกรตรวจสอบอ กคร ง ก อนบรรจ ยาใส กล อง กล อง 9. ช งน าหน กยาก อนบรรจ ใส กล อง บ นท กจานวนรายการยา น าหน กยา

17 ระบบการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย 10. บรรจ ยาใส กล องไปรษณ ย ต ดฉลากช อ - นามสก ล ท อย เบอร โทร ท หน ากล อง

18 ระบบการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย 11. เภส ชกรตรวจสอบความเร ยบร อยของกล องยาไปรษณ ย และใบสร ปการนาส งยาทางไปรษณ ย ช อ-นามสก ล ท อย เบอร โทร รห สไปรษณ ย เลขพ สด 13 หล ก จานวนรายการยา น าหน กยา size กล อง

19 ระบบการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย 12. เก บกล องยาไปรษณ ย เข าต เก บ และล อกก ญแจ รอเจ าหน าท ไปรษณ ย มาร บ

20 ระบบการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย 13. ว นร บของ เภส ชกรตรวจเช คกล องยาก บเจ าหน าท ไปรษณ ย ตามใบสร ปการนาส งยาทางไปรษณ ย เซ นช อท ง 2 ฝ าย

21 ระบบการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย 14. ลาเล ยงขนส งกล องยา ส รถขนส งไปรษณ ย

22 ระบบการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย ระหว างท อย ในรถขนส งไปรษณ ย กล องยาจะถ กจ ดเร ยง อย ใน zone ท เป นอ ณหภ ม ห อง และไม ถ กแสงแดด

23 ระบบการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย 15. ต ดตามว าผ ป วยได ร บยาตามน ด ได ยาครบ และถ กต อง โดย ตรวจสอบสถานะการจ ดส งยาได จากหมายเลขพ สด 13 หล ก โดย App Store for ios หร อ Play Store for Android Apps โทรสอบถามผ ป วย/ญาต

24 ระบบการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย 16. ทารายงานขออน ม ต ชาระค าจ ดส งเป นรายเด อน

25 ระบบการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย 16. ทารายงานขออน ม ต ชาระค าจ ดส งเป นรายเด อน

26 ระบบการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย ผ ฝากส ง นน.ยา จานวนรายการ ยาและเวชภ ณฑ หล กเล ยงแสงแดด และความช น ระว งการกระแทก ช อ-นามสก ล ท อย เบอร โทร ของผ ป วย เลขพ สด 13 หล ก

27 ระบบการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย ม ระบบการควบค ม stock กล องไปรษณ ย

28 ประเม นผลโครงการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย ด านปร มาณ ข อม ล ส.ค.57 ก.พ.58 รวม 7 เด อน - จานวนผ มาร บบร การจ ดส งยาทางไปรษณ ย = 310 คน ค ดเป น % ของกล มเป าหมาย - จานวนกล องไปรษณ ย ท ใช จ ดส งยา = 812 กล อง (ส ง 812 คร ง) size ก (เล กส ด) = 324 กล อง size ข size ค = 400 กล อง = 78 กล อง size ง (ใหญ ส ด) = 10 กล อง - น าหน กยาต อกล องโดยเฉล ย = กร ม

29 ประเม นผลโครงการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย ด านปร มาณ - ค าจ ดส งท รพ.ได ร บจากผ ใช บร การ = 81,200 บาท - ค าจ ดส ง + ค ากล องท รพ.ต องชาระให ไปรษณ ย = 64,960 - สถานท จ ดส งปลายทางรวม 812 คร ง (กล อง) 1. จ.นนทบ ร = 714 คร ง ค ดเป น % 2. กทม. = 44 คร ง ค ดเป น 5.42 % 3. จ.ปท มธาน = 22 คร ง ค ดเป น 2.71 % 4. อ น ๆ = 32 คร ง ค ดเป น 3.94 %

30 ประเม นผลโครงการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย ด านค ณภาพ ข อม ล ส.ค.57 ก.พ.58 รวม 7 เด อน - ได ร บยาถ กต อง 100 % - กล องบรรจ ยาและยาอย ในสภาพท ด 100 % - ท นเวลา 100 %

31 ประเม นผลโครงการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย ด านค ณภาพ - อ ตราความพ งพอใจของผ ใช บร การจ ดส งยาทางไปรษณ ย เฉล ย % (n = 32) - ข อเสนอแนะของผ ใช บร การ (n = 32) : - การบร การด มาก ประท บใจมาก - ควรม บร การน ตลอดไป เพราะช วยผ ป วยท มาร บยาใน แต ละคร งซ งต องใช เวลาเด นทางมาก นอกจากน นย งลด ความแออ ดในรพ.ได อ กทางหน ง

32 ประเม นผลโครงการจ ดส งยาให ผ ป วยทางไปรษณ ย

33 ป ญหา อ ปสรรค ในการดาเน นงาน - อ ตรากาล งเภส ชกรและเจ าหน าท ไม เพ ยงพอ - สถานท ของห องยาค บแคบ - ค าบร การจ ดส งไปรษณ ย + ค ากล อง ท รพ.ต องชาระให ไปรษณ ย เป นราคาเหมาจ าย = 80 บาท/กล อง ซ งราคาค อนข างส ง ทาให รพ.ต องกาหนดราคาท จะเก บจากผ ใช บร การค อนข างส งเช นก น - บางคร งไม ม คนรอร บยาท บ าน และผ ร บบร การไม สะดวกท ต อง ตามไปร บยาท ไปรษณ ย ทาให ห องยาต องประสานไปรษณ ย ขอให ช วยจ ดส งอ กคร ง

34 การต ดตามการจ ดส งยาทางไปรษณ ย...ท บ านผ ป วย เภส ชกร ไปเย ยมผ ป วยท บ าน เพ อต ดตามยาท ส งทางไปรษณ ย ต ดตามความถ กต องของยาท ส ง รวมถ งการใช ยาของผ ป วย

35 การเผยแพร ประชาส มพ นธ โครงการ - ออกสก ปข าวของทาง Bright TV เม อ 21 Nov 2014 ต ดตามภาพการดาเน นงานได ทาง Youtube https://www.youtube.com/watch?v=vjed OP4qPZg&feature=youtu.be 28 Feb 2015

36 ส งท ได มากกว าผลการดาเน นงาน ก ค อ... ความภ ม ใจ ท ได ม ส วนช วยผ ป วย...

37 ป จจ ยแห งความสาเร จ การบร หารงาน การวางแผน (Planning) การจ ดการคน (Staffing) การอานวยการ (Directing) การควบค ม (Controlling) การประสานงาน (Coordinating) หล กอ ทธ บาท 4 ฉ นทะ (พอใจท จะทาให ด ) ว ร ยะ (ขย นหม นเพ ยร) จ ตตะ (เอาใจใส ร บผ ดชอบ) ว ม งสา (ใช ป ญญา)

38 ขอบค ณค ะ...

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก รายงานการตรวจสอบการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพ ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) เป นองค กรท จ ดต งข นตาม พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545

More information

ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม

ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร หล กเกณฑ การบร หารโครงการบร การว ชาการแก ส งคม กระบวนการในการบร หารโครงการ หล งจากท โครงการได

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย โดย กล มว จ ยและพ ฒนาทางสาธารณส ข ส าน กงานพ ฒนาระบบสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

4.3 โครงการจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม กรมการศ กษานอกโรงเร ยน กระทรวงศ กษาธ การ

4.3 โครงการจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม กรมการศ กษานอกโรงเร ยน กระทรวงศ กษาธ การ 1) ความเป นมา 4.3 โครงการจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม กรมการศ กษานอกโรงเร ยน กระทรวงศ กษาธ การ ในป พ.ศ. 2518 กรมการศ กษานอกโรงเร ยน กระทรวงศ กษาธ การ เร มจ ดการศ กษาทางไกล ว ทย และไปรษณ ย เพ อขยายการศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ของกล มบร หารงานคล งและส นทร พย ส าน กอ านวยการ ส าน กงานปล ดกระทรวง ศ กษาธ การ เร อง กระบวนการบร หารงานคล งและส นทร พย รห ส WM สารบ ญ เร อง หน า หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ

More information

รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559

รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559 รายละเอ ยดข อกาหนดและขอบเขตการจ างออกแบบ โครงการก อสร างส วนแสดง Kid Zone จานวน 1 รายการ สวนส ตว อ บลราชธาน ป งบประมาณ 2559 สวนส ตว อ บลราชธาน เป นสถานท ท องเท ยว ม ส วนแสดงส ตว ท หลากหลาย ข บเคล อนการ

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ รายงานผลการดาเน นงานโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผ นด น) โครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน คณะศ ลปศาสตร 1 รายงานผลการดาเน นโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ช อหน วยงานคณะศ ลปศาสตร สาขาส

More information

เกณฑ พ นฐาน 13 ข อ สถานท ทางานน าอย น าทางาน น าใช บร การ

เกณฑ พ นฐาน 13 ข อ สถานท ทางานน าอย น าทางาน น าใช บร การ เกณฑ พ นฐาน 13 ข อ สถานท ทางานน าอย น าทางาน น าใช บร การ 1. อาคารและบร เวณโดยรอบสะอาด ม การจ ดวางว สด อ ปกรณ อย างเป นระเบ ยบ เร ยบร อย 2. ในกรณ ท ม ร านอาหารจะต องได มาตรฐานตามข อกาหนดพ นฐานด านส ขาภ

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน ค าน า ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา หล กส ตรการแปรร ปผล ตภ ณฑ เห ด กล มอาช พอ ตสาหกรรม

หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา หล กส ตรการแปรร ปผล ตภ ณฑ เห ด กล มอาช พอ ตสาหกรรม หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา หล กส ตรการแปรร ปผล ตภ ณฑ เห ด กล มอาช พอ ตสาหกรรม ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ 2 คาน

More information

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ตศ นย ด ส ตพณ ชยการ ท มา ส บเน องจากสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม นโยบายให สถาบ นอ

More information

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑ แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. ๒๕๕9 ของหน วยงานในส งก ด/กาก บของกร งเทพมหานคร โดย กองย ทธศาสตร บร หารจ ดการ สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล โทรศ พท ๐ ๒๒๒๕ ๗๙๔๗ (ภายใน ๑๕๑๑) --------------------------

More information

ร อยละ ประเด นห วข อไม พ งพอใจส งส ด 3 อ นด บแรก (ร อยละความไม พ งพอใจ) ภาพรวมความพ ง พอใจ 1. กล มงานสารบรรณ และงานอ านวยการ ผ บร หาร

ร อยละ ประเด นห วข อไม พ งพอใจส งส ด 3 อ นด บแรก (ร อยละความไม พ งพอใจ) ภาพรวมความพ ง พอใจ 1. กล มงานสารบรรณ และงานอ านวยการ ผ บร หาร สร ปบทเร ยนการจ ดการความร เร อง แนวทางการปฏ บ ต งานระบบหน งส อเว ยนภายในหน วยงาน และแนวทางการปฏ บ ต งานจ ดซ อ จ ดจ างภาคร ฐด วยระบบอ เล กทรอน กส (Electronic Government Procurement: e-gp) คณะท างาน บ คลากรงานสารบรรณ

More information

นสพ.ท กฉบ บ ท ว ท กช อง ไทยร ฐ ข าวสด ไทยโพสต ข าวสด มต ชน

นสพ.ท กฉบ บ ท ว ท กช อง ไทยร ฐ ข าวสด ไทยโพสต ข าวสด มต ชน นสพ.ท กฉบ บ ท ว ท กช อง ไทยร ฐ ไทยโพสต มต ชน สร ปข าว สธ.ประจ าว นท 18 ส งหาคม 2558 ฝ ายว เคราะห และประมวลข าวสาร สาน กสารน เทศ โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เหต ระเบ ดแยกราชประสงค -เสนอข าว วานน

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม

ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม ค าน า ค ม อการปฏ บ ต งานของฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม ส าน กงานเขตฉบ บน ได จ ดท าข นตาม กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555ของหน

More information

รายงานการตรวจสอบการด าเน นงาน โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป 2552 และ ป 2553

รายงานการตรวจสอบการด าเน นงาน โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป 2552 และ ป 2553 รายงานการตรวจสอบการด าเน นงาน โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป 2552 และป 2553 โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป พ.ศ. 2552 และป 2553 ม ว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการจ ดเก บและจ ดการขยะภายในมหาว ทยาล ย

ค ม อการจ ดเก บและจ ดการขยะภายในมหาว ทยาล ย ค ม อการจ ดเก บและจ ดการขยะภายในมหาว ทยาล ย จ ดท าโดย ส วนอาคารและสถานท ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร (บางมด) 13 กรกฎาคม 2550 สารบ ญ หน าท บทท 1 บทน า 1 1.1 ว ตถ ประสงค 1 1.2 ขอบเขตของการบร

More information

หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา

หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา 1 หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา หล กส ตร การเล ยงปลาด กอ ยในบ อพลาสต ก กล มอาช พ เกษตรกรรม ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ

More information

สาเนา /3. การร บสม คร..

สาเนา /3. การร บสม คร.. สาเนา ประกาศจ งหว ดพ จ ตร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ในส งก ดสาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ จ ตร -------------------------- ด วย จ งหว ดพ จ ตรประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป นพน

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555 1. การต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานตามแผนพ ฒนา อ ตสาหกรรมของประเทศ ประเด นการตรวจสอบ ม การน าผลการศ กษาไปใช ประโยชน ม การก าหนดแนวทางการ ด าเน นงานในอนาคต ได ร บการสน บสน นจากผ บร หาร รายงานผลการปฏ

More information

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 1 รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 2 สารบ ญ คานา ก โครงสร างและอ ตรากาล ง 1 หน าท และความร บผ ดชอบ 2 กฎบ ตรการตรวจสอบภายใน 5 แผนการตรวจสอบประจาป

More information

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information

ช อโครงงาน การใช ระบบบ ญช รายร บ-รายจ าย ควบค มธ รก จผล ตพรมเช ดเท านางบ ญแทน จ าจ าร ญ. Copyright (C) NTV College

ช อโครงงาน การใช ระบบบ ญช รายร บ-รายจ าย ควบค มธ รก จผล ตพรมเช ดเท านางบ ญแทน จ าจ าร ญ. Copyright (C) NTV College ช อโครงงาน การใช ระบบบ ญช รายร บ-รายจ าย ควบค มธ รก จผล ตพรมเช ดเท านางบ ญแทน จ าจ าร ญ ป ญหาด านเครด ตก าล งจะกลายเป นป ญหาส าค ญอ กป ญหาหน งส าหร บ ส งคมไทย เน องจากในช วงท ผ านมาสถาบ นการเง นท งหลายต

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนกลย ทธ การบร หาร ๑. HR Scorecard ก บการบร หารในภาคร ฐของไทย HR Scorecard เป นเคร องม อสาหร บใช ประเม นความสาเร จด านการบร หารของ องค กรเพ อนาไปส การพ ฒนาและเพ มข ดสมรรถนะขององค กรให ม ความเข มแข งและสอดร

More information

มาตรฐานการบร หารงานฝ ายบร หารท วไป

มาตรฐานการบร หารงานฝ ายบร หารท วไป ๓๗ มาตรฐานการบร หารงานฝ ายบร หารท วไป ๑. งานวางแผนงานฝ ายบร หารท วไป ๑.๑ การรวบรวมข อม ล ระเบ ยบและแนวปฏ บ ต เก ยวก บงานบร หารท วไป ๑ - ม การแต งต งผ ร บผ ดชอบการรวบรวมข อม ล ระเบ ยบและแนวปฏ บ ต เก ยวก

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด QA 1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไป ส ความเป นเล

More information