สารบ ญ หน า

Size: px
Start display at page:

Download "สารบ ญ หน า 1. 1 10. 11."

Transcription

1

2 คำ นำ ธ รก จร านค าปล กถ อว าเป นธ รก จท อย ใกล บ าน ให บร การความสะดวกสบาย ในการซ อหาส นค าท ต องการ โดยไม ต องเด นทางไปหาซ อส นค าย งท ห างไกลออกไป เม อการเปล ยนแปลงเก ดข นอย างรวดเร วในย คป จจ บ น การส อสารท ไร พรมแดน และการศ กษาท ส งข นทำาให ความต องการของผ บร โภคเปล ยนไป ผ บร โภคต องการใช บร การในร านค าท อำานวยความสะดวกสบายมากย งข น ต องการส นค าท อย ในสภาพท ด สะอาดและใหม ต องการท จะต ดส นใจในการเล อกซ อส นค าได เอง และย งต องการ ความสะดวกจากบร การใหม ๆเข ามาเสร มเช น การขายบ ตรโทรศ พท การร บชำาระค า สาธารณ ปโภคต างๆ หร อการม ต สำาหร บกดเง นสดไว บร การก จะสามารถตอบโจทย ของผ บร โภคได อย างตรงใจ ส งเหล าน เป นส งท ท าทายแก ผ บร หารก จการร านค าปล ก เป นอย างมาก ค ม อ การบร หารจ ดการร านค าปล ก จ งเป นแนวทางให ผ ประกอบการร าน ค าปล กได นำาไปประย กต ใช เพ อเพ มศ กยภาพและพ ฒนาก จการร านค าปล กให เป น ร านซ อสะดวก ถ กใจ ใกล บ าน เพ อตอบสนองความต องการท เปล ยนไปในภาวะ ท ร านค าสะดวกซ อเพ มจำานวนข นอย างรวดเร ว จำาเป นต องหาว ธ การให บร การท ม กลย ทธ ในการแข งข น เพ อสร างเสน ห ในการให บร การได แบบย งย น ในสภาวะท ร าน ค าส นค าอ ปโภคบร โภคม การแข งข นอย างส งในป จจ บ น กรมพ ฒนาธ รก จการค า

3 สารบ ญ หน า บทบาทของร านค า ค าขายอย างไรให ซ อสะดวกถ กใจใกล บ าน เทคน คการพ ดเพ อให รวย ท าความเข าใจก บล กค า แนะน าและสร างความประท บใจ การตกแต งร านค าและจ ดเร ยงส นค า การบร หารจ ดการส นค า การบร การล กค า การจ ดการด านหน าร าน การจ ดการด านหล งร าน การวางแผนงานส าหร บอนาคต

4 1 บทบาทของร านค า บทบาทของร านค าปล กในป จจ บ น ต องเป นผ ให ล กค าก อนเสมอ 1. ให ความสะดวกในการเล อกซ อส นค า และบร การ 2. ให ความร เร องส นค าและข อม ลการใช ประโยชน 3. ให บร การท พอใจ ประท บใจ คงไว ซ งความภ กด 4. ให ความร ส กปลอดภ ย เพล ดเพล น อยากมาซ อส นค าอ ก 5. ให เป นท พ งยามจ าเป น ต องการส นค าแล วได ไม ผ ดหว ง 6. ให ความเป นพ นธม ตร เป นเพ อนท ไว ใจของล กค า เม อให ล กค าได มากเท าไร ล กค าก จะให ท านขายได มากเท าน น อยากซ อของร านค าใกล บ านเรา สวยด ม ท กอย างเลย เจ าของร านก น าร ก บร การด เย ยม

5 2 ค าขายอย างไร ให ซ อสะดวก ถ กใจ ใกล บ าน การเร มต นธ รก จค าปล กไม ยากส าหร บคนไทย ท าด วยห วใจบวกด วย หล กว ชาการ ใช จ ตว ทยาและการเร ยนร ปร บปร งกระบวนการบร หารจ ดการอย เสมอ บร หารให ม ก าไรบนความพ งพอใจของล กค า เร มจากเทคน คง าย ๆ ด งน เทคน คการจ ดซ อส นค าเข าร าน การแบ งประเภทส นค าของร านค าปล ก

6 3 แนวทางการเล อกส นค าเพ อขายในร านค าปล ก 1. เล อกส นค าให หลากหลาย 2. เล อก ย ห อ ตรา ท เป นท น ยม 3. เล อกขนาดบรรจ ท ขายด ประมาณ 1 หร อ 2 ขนาด 4. เล อกส กล น หร อรส ท เป นท น ยม 5. เล อกโดยด จากความต องการของล กค าเป นหล ก

7 4 แนวทางการส งซ อส นค า 1. ระยะเวลาในการส งซ อแน นอนสม าเสมอ เช นส ปดาห ละคร ง 2. ตรวจน บส นค าคงเหล อก อนส ง 3. ต ดส นใจส งซ อจากข อม ลในอด ต พยากรณ ยอดขาย 4. หาข อม ลใหม ๆ เพ อช วยต ดส นใจเสมอ เช นความน ยมของล กค า 5. ส งซ อตามจ านวนท พอจะขายในช วงเวลาท ก าหนด 6. ไม ก กต นส นค ามากเก นไป จะท าให ค ณภาพส นค าตก หากเก บ ไม ด และเป นการเอาเง นไปจมไว 7. บร หารสต อคอย าให ส นค าขาด เพ อไม ให เส ยโอกาสการขาย 8. ส งซ อจากแหล งท สามารถส งให ถ งหน าร าน เพ อประหย ดเวลา และลดต นท นการเด นทาง 9. ไม ซ อส นค าจากแหล งไม แน นอน เพราะอาจเป นส นค าไม ได มาตรฐาน หมดอาย หร อส นค าผ ดกฎหมาย อ กท งย งไม ได ร บการ สน บสน น และบร การจากผ ผล ตอ กด วย

8 5 ตรวจเช คส นค าสม าเสมอ ท าให ทราบข อม ลส นค าคงเหล อ เพ อพ จารณาบร หารจ ดการค าส งซ อให เหมาะสมด งน 1. ส งซ อส นค าขายด ไม ให สต อกส นค าขาด จะเส ยโอกาสในการขาย 2. ส นค าขายไม ด ควรส งแต น อย ไม เก บไว นานจนเก าค างร านหร อ หมดอาย 3. น าเสนอส นค าใหม ๆ เพ อเป นทางเล อกและด งด ดใจล กค า 4. จ ดก จกรรมส งเสร มการขายเพ อระบายส นค าเก า เช นสะสมแต ม ของแถม

9 6 ความเช อท ไม ถ กต องของร านค า ร านค าจ านวนมากม ความเช อว าการท วางส นค าจ านวนมากบนช น เป นส งท ด โดยไม สนใจถ งยอดขายของส นค าแต ละต ว หากส งเกตยอดขายแล ว พบว าม ส นค าเพ ยงไม ก ช นท ขายด ฉะน นการวางส นค าโดยไม ค าน งถ งปร มาณ การขาย จะท าให เส ยพ นท การขายไปอย างน าเส ยดาย ÇÒ Êi¹ Òà e i¹ä» ÙæÅäÁÊa Ç ÇÒ ÁÕÃaeºÕº ÙæÅ Ò ʺÒµÒ

10 7 การจ ดสรรพ นท วางส นค า การจ ดสรรพ นท วางส นค า ค อ การท าให พ นท ท ม อย อย างจ าก ดเก ด ประโยชน ส งส ด โดยพ จารณาจากยอดขาย และความสะดวกของล กค าเป นหล ก หล กการจ ดสรรพ นท วางส นค า 1. การจ ดสรรพ นท ให สอดคล องก บปร มาณการขาย จ ดส นค าให เหมาะก บปร มาณการขาย ควรม ส นค าขายด จ านวนมาก พอท จะไม ขาดเวลาท ล กค าต องการ ในกรณ ม พ นท จ าก ด ไม สามารถจ ดเร ยงพอ ควรพ จารณาเล กจ าหน าย ส นค าบางย ห อ หร อบางขนาดท ไม ก อให เก ดรายได จ ดเร ยงส นค าร นเก า (ส นค าส งเข ามาก อน) ไว ด านหน าให ล กค าหย บ ก อน เพ อป องก นป ญหาส นค าเก าค างสต อก ภาพการ ต นแนวเล มฟ าขนาดย อให เล กลงก ได

11 2. การวางต าแหน งส นค าให เหมาะสม ด แลส นค าให ส นค าท กส ท กย ห อห นหน าออกช ดเจน 8 จ ดวางส นค าให เป นหมวดหม เช นผงซ กฟอกควรจ ดให อย ในหมวด เด ยวก บน ายาปร บผ าน มเป นต น จ ดวางส นค าท ม ขนาดเล กไว ด านบนขนาดใหญ ไว ด านล าง เพ อความ สะดวกในการหย บซ อ จ ดวางส นค าท ขายด ไว ระด บสายตา ลงมาถ งระด บเอว เน องจากเป น ต าแหน งท โดดเด น ส งเกตเห นได ง าย

12 9 3. การน าเสนอส นค า ป ายราคา ควรต ดป ายราคาให สามารถเห นได ช ดเจน เพราะล กค าจะได ร ส กสบายใจในการต ดส นใจซ อ อ ปกรณ เสร มการขาย ณ จ ดขาย ควรด แลให อ ปกรณ ส งเสร มการขาย ต าง ๆ อย ในสภาพด ท นสม ยอย ตลอดเวลา และไม ควรม จ านวนมาก เก นไปจนด รก

13 10 การ กษาความสะอาด หม นด แลความสะอาดของร าน และส นค าให ด ใหม เป นระเบ ยบน าซ ออย เสมอ

14 11 สร ปหล กเกณฑ ในการจ ดเร ยงส นค าโดยท วไปแบบง าย ๆ เห นเด นช ด : เม อล กค าเห นส นค า ส นค าน นย อมได ร บการเล อกซ อ เข าถ งสะดวก : ถ าล กค าไม สามารถแตะ หร อหย บส นค าได สะดวก ส นค าน นย อมไม ได ร บการเล อกซ อ จ ดเร ยงน าสนใจ : การต งโชว ส นค าให ด งด ดความสนใจ ช วยให ยอดขายส นค าน นเพ มข น เข าก อนออกก อน : ร กษาระด บการหม นเว ยนสต อกให เหมาะสม และ ด แลให ส นค าบนช นใหม สดเสมอ สะอาดน าซ อ : ส นค าท สะอาด เม อด แล วท าให ล กค าร ส กว าเป นส นค า ใหม น าซ อ การสร างความได เปร ยบเหน อค แข ง หล งจากท ได ปร บปร งร านค าให สามารถตอบสนองได ตรงตามความ ต องการของผ บร โภคแล ว จ ดแข งของร านค าปล กท ไม ควรมองข าม เพ อสร าง ความได เปร ยบเหน อค แข ง ค อ ใส ใจล กค าให มาก ร านค าปล กม ความได เปร ยบเร องความใกล ช ดก บ ล กค าเปร ยบเสม อนเพ อนบ าน ร านค าจ งควรใส ใจพ ดค ยก บล กค า ท าความเข าใจ ในความต องการ สร างความส มพ นธ ท ด ท าให ล กค าอยากกล บมาใช บร การของ ร านอ ก เป ดร านในช วงเวลาท ค แข งป ดร าน ในขณะท ค แข งป ดร านแต ความ ต องการของผ บร โภคม อย ตลอดเวลา การเป ดร านร บล กค าในช วงเวลา หร อว นท แตกต างย อมส งผลให ยอดขายเพ มข น

15 12 เทคน คการพ ดเพ อให รวย 1. พ ดจาให ร นห คนฟ ง พ ดก บล กค าอย าให เก ดอาการต ดข ด แบบใช ค าพ ดด กคอหร อชอบพ ดแย งให ล กค าเส ยความร ส ก ถ าพ ดไม เป น ย ม และฟ งให มากจะด กว า 2. พ ดจาม หล กการ ม สาระประโยชน หากพ ดแย งโดยไม ม เหต ผลสมควรหร ออาจพ ดจาข ดผลประโยชน ของคนอ น ไม เป นท ถ กใจ การ เจรจาการค าก ม กไม ค อยส าเร จ หร อส าเร จช า 3. พยายามปร บค าพ ดท ด หร อ ม ป ยะวาจา ค อพ ดจาอ อนหวาน พ ดให เก ยรต คนฟ งและไม ด ถ กค สนทนา 4. ควรพ ดบอกช องทางท ช วยสร างรายได ให คนอ น ด วยผลบ ญ น จะท าให เราม ลาภจากการพ ด เช น เก ยวก บขายส นค า ค าพ ดท พยามยามให เขา ค นพบส งด ๆ พยายามให ล กค าม ช องทางรวย ต วเองก จะม ผลพลอยได รวยตาม ไปด วยเช นก น 5. เจตนาของการพ ดแม ว าจะเป นส นค าเด ยวก น แต เจตนาใน การพ ดเสนอส นค าน นต างก น ผลย อมต างก น เช นคนท ร ารวยจากงานท ต องใช ค าพ ด อย างขายตรง หร อ ขายประก น น น เขาพ ดจาเพ อช ช องทางให คนอ น ได ร บส งท ด จากส นค าหร อบร การของเขา ไม ใช พ ดเพ อหว งแต รายได ของเขา เอง 6. กฎแห งกรรมของการพ ด กรรมของการไม ม ความจร งใจใน การพ ด เช น บางคน แรก ๆ เจตนาด เห นล กค าเหม อนญาต สน ท แต ผ านไปส ก ระยะก ออกลาย เห นล กค าไม ซ อมาก ๆ เข าก ช กท อ พ ดจาไม ด ด วย เขาอาจเล ก ซ อไปเลยในท ส ด 7. ผลบ ญของการพ ดด ม เจตนาด ต อล กค าม นคงเสมอต นเสมอ ปลาย หว งด จร งใจก บล กค า ไม ว าล กค าจะซ อส นค าหร อไม ก ตาม เวลาผ านไป กฎแห งกรรมจะตอบสนองความม นคงในจ ตใจของเขา ให พบก บความส าเร จ และเป นไปอย างม นคงยาวนาน การจะพ ดให รวยน น ต องม เจตนาพ ดให คนอ นได ร บส งด ๆ แล วเราจะร ารวยได อย างยาวนานเลย

16 13 ท าความเข าใจล กค า หน าท ส าค ญอ นด บแรกของร านค า ค อการเสนอส นค าให ตรงตาม ความต องการของล กค า จ งจ าเป นต องท าความเข าใจในความต องการของล กค า ให มากท ส ด ต องเข าใจสาเหต ต าง ๆ ท ล กค าเล อกซ อของ เช น ส นค าชน ดใด ย ห อใดขายด เพราะเหต ใด พฤต กรรมการซ อของแต ละกล มล กค าเป นอย างไร ต องสนใจให มาก และน าไปพ ฒนาปร บปร งร านให ด ข น

17 14 แนะน าและสร างความประท บใจ ล กค าจ านวนมากท ซ อส นค าตามค าแนะน าจากเจ าของร าน ด งน น ร านค าควรใช ประโยชน จากการบร การท เป นม ตรน ในการแนะน าส นค าท ม ค ณภาพด ให ก บล กค า ล กค าจะกล บมาซ อของท ร านอ ก เม อเขาประท บใจใน บร การท ด และประท บใจในความเป นม ตรและจร งใจ

18 15 การตกแต งร านค าและจ ดเร ยงส นค า ใช เทคน ค 5 ส. 5. สบาย 1. สวย 2. สะอาด 4. สะดวก 3. สว าง สวย จ ดแต งร านให สวยงาม ออกแบบหน าร าน ใช ส ส นในการตกแต งหน าร านท สวยสะด ดตา ไม ต ง โชว ส นค าป ดหน าร านจนล กค ามองไม เห นส นค าภายในร านหร อขวางทางเด น เข า ร านไม สะดวก ของโชว ควรเล อกเฉพาะต วช โรงก พอ

19 16 ออกแบบป ายช อร านให สวยงาม ล กค าจ าได ง าย และช วยเสร มภาพล กษณ ช อของ ร านไม ควรจะยาวเก นไป และควรจะสะท อนถ งล กษณะธ รก จของร าน เช นค าว า ม น มาร ท เป นต น หร อส อถ งได ท นท ว าเราเป ดร านอะไรอย การออกแบบภายในร านให สวยงาม ใช ส ส นภายในร านท ช วยท าให ร าน ด สะอาดข น ส นค าด โดดเด นข น เช น ส โทนเย นอ อนๆ ส ขาวนวลหร อท เร ยกว า ส เทาคว นบ หร เป นต น

20 17 จ ดวางผ งร านค า (Layout)ให สวยงาม ให ล กค าสามารถเด นได รอบร านให มากท ส ด เพ อท ส นค าท กแผนกจะได ม โอกาส ขาย แต ต องให ใช เวลาส นท ส ด เพราะหากล กค าใช เวลาในร านค านานจนเก นเหต ก จะท าให เก ดการต ดข ด ล กค าใหม เข าร านไม ได 1. เส นทางเด น ควรจ ดให ยาวท ส ดเท าท จะท าได ให ล กค าเด นผ านส วนต างๆ ของ ร าน วางผ งเพ อให ล กค าเด นทางไปย งจ ดท เราต องการให เด นเข าไป หร อเพ อให ล กค าเด นได รอบท งร าน ไม ใช จ ดใดเพ ยงจ ดเด ยว เช น บ นไดเล อนข นลงของห างสรรพส นค า ม กจะ วกวนข นทางลงทาง เพ อจะด งให ล กค าเด นด ในส วนอ นๆ ด วย 2. การจ ดวางส นค าท สร างความประท บใจ ส นค าท ถ ดจากประต ทางเข า จะต องให ความประท บใจและกระต นล กค าให อยากเด นเข าไปชมในร าน ผ ท เข าไปในร านด วยความ ไม ต งใจ แต เม อเก ดความประท บใจท ได เห นหร อส มผ สก บส นค าในส วนแรก ต วอย างเช น ช นล างส ดของห างสรรพส นค าม กจะเป นส นค าประเภทเคร องส าอางค หร อน าหอม เพราะม กล นท หอมด งด ดใจ ส วนซ ปเปอร มาร เก ตก ม กจะพบผ กและผลไม ก อน และร านเบเกอร ก จะได กล นหอมของขนมด งด ดใจก อนอย เสมอ 3. ชน ดของการให บร การ ถ าร านค าปล กน นเป นล กษณะการเล อกซ อส นค า แบบ บร การตนเอง หล กส าค ญก ค อส นค าจะต องถ กน ามาจ ดวางบนช นวางส นค าหร อโต ะท ล กค า สามารถหย บด ลองด ได 4. การควบค มด แลภายในร านค า ต าแหน งแคชเช ยร หร อพน กงานเก บเง น ควรอย ในต าแหน งท สามารถมองเห นประต ทางเข าออกได ช ดเจนท ส ด เพราะถ าโต ะแคชเช ยร อย ด านในอาจไม สามารถเห นล กค าท เข า-ออกร าน โอกาสท ส นค าจะส ญหายก จะเป นไปได มาก ควรต งโชว ส นค าวางในแนวขนานของร าน เพราะจะได สามารถส งเกตการเคล อนไหว ของล กค าภายในร านค าด วย 5. อ ปน ส ยในการซ อส นค าของผ ซ อ การจ ดผ งภายในของร านค าย งข นก บอ ปน ส ย ในการซ อส นค าของผ ซ อด วย เช น ของใช บ ร ษมาไว ช นล างหร อใกล ๆ ส วนของสตร และ เด กจ ดไว ช น 2 หร อล กเข าไป เพราะค ณส ภาพบ ร ษม น ส ยไม ใช เวลานานก บการซ อส นค า ส วนค ณส ภาพสตร น ยมการช อปป ง

21 18 จ ดเร ยงและจ ดวางส นค าภายในร านให สวยงาม จ ดเร ยงส นค าในม มมองของผ บร โภค เช น ส นค าด เต มช น จ ดให ส นค า อย ในระนาบเด ยวก น (Front Face) ห นด านหน าของส นค าออกเสมอ วางส นค า ให ช ดก นแต อย าเกยก น จ ดเร ยงให ส นค าเก าอย หน าส นค าใหม อย หล ง จ ดเร ยงส นค าให สมด ลระหว างพ นท ขายและก าไร เช น ส นค าสดต อง จ ดเร ยงส นค าให ล กค าหาซ อได ง าย ส นค าขายด ควรให พ นท จ ดเร ยงมากกว า ส นค าท ขายรองลงมา ส นค าราคาส งหร อส นค าหายได ง ายควรจ ดเร ยงให พน กงานเก บเง นด แลได ท วถ ง จ ดเร ยงส นค าให เป นหมวดหม เช น ส นค าอ ปโภค ส นค าบร โภค ส นค า ส าหร บเด ก ส นค าสด จ ดเร ยงจ ดวางส นค าท ใช ด วยก นไว ใกล ก น เช น กาแฟ น าตาล คร มเท ยม

22 19 จ ดวางส นค าให น าสนใจเพ อด งล กค าให อย ในร านได นานท ส ด เช น จ ดเร ยงส นค าให ม ส ส นสวยงาม ส นค าท จ งใจให ซ อเช น ส นค าลดราคาก ใช ป าย ราคาส งเสร มการขายท โดดเด น หร อส นค าท จ ดรายการส งเสร มการขายก ต งอย ในบร เวณท ล กค ามองเห นได ง าย จ ดหาส นค าให ตรงตามเทศกาลหร อฤด กาล เป นต น ส งท ต องตระหน ก : ร านต องม ช ว ตช วา ด อบอ นแต ท นสม ยเหมาะสมก บกล มล กค า เป าหมาย การจ ดแต งร านหร อจ ดเร ยงส นค าต องม การเปล ยนแปลงตลอดเวลา เพราะธรรมชาต ของคนเราจะเบ อความซ าซากจ าเจ แต ควรเปล ยน แบบค อยเป นค อยไป ร านท จ ดเร ยงส นค าไม เป นระเบ ยบ จะท าให เก ดการล อตาล อใจให หย บฉวย ความส ญเส ยจากยอดของหายจะส ง

23 20 สะอาด ความสะอาดของร านม ผลต อภาพล กษณ และความร ส กของล กค า ด งน น หน าร านและป ายช อร านต องสะอาด กระจกหน าร านต องใส ไม ควรม โปสเตอร ท เก าหมดอาย ต ดอย เพราะ จะท าให ร านด เก าไม ท นสม ย พ นภายในร านต องสะอาด แม แต ใต ช นวางส นค าก ต องหม นตรวจด เช ดถ ให สะอาดไม ให ม ของเหลวต างๆหกลงไปซ งอาจจะส งกล นอ นไม พ งประสงค ได ช นวางส นค าและต วส นค าต องสะอาด ส นค าท สะอาดจะท าให ร ส กว า เป นส นค าใหม ต แช เคร องด มต องสะอาดไม ม กล น ม อจ บต เย นต องไม ม คราบสกปรก ต ไอศคร มต องสะอาดไม ม คราบสกปรกท งจากฝ นและจากไอศคร มท หกเลอะเทอะ ถ งขยะต องเก บท งท กว นและท าความสะอาดไม ให ม กล น สว าง ความสว างท พอด ม ผลต อยอดขายของร านค าเพราะท าให ล กค า ร ส กปลอดภ ย ร ส กว าร านค าสะอาด ร ส กว าต วส นค าสวยงามข น น าซ อมากข น มองเห นส นค าได ง าย สามารถมองเห นรายละเอ ยดของส นค าได

24 21 ถ าไฟดวงไหนด บต องเปล ยนใหม ท นท เพราะถ าม ม มม ดโอกาสขายส นค า ท อย ในบร เวณน นก จะลดลงและอาจจะท าให ม การล กเล กขโมยน อยเก ดข นได สะดวก การให ความสะดวกก บล กค าจะท าให ล กค าอยากกล บมาใช บร การอ ก ทางเด นโล ง ไม ม ส นค าวางก ดขวางทางเด น ให ล กค าสามารถเล อกหย บ ส นค าได อย างสะดวก ม ป ายราคาช ดเจน ล กค าสามารถต ดส นใจเล อกซ อได อย างสบายใจ เม อล กค าต องการก ควรม ตะกร าขนาดพอเหมาะให ล กค าได ใช ใส ส นค า ขณะเล อกซ อส นค า ซ งจะท าให ล กค าซ อส นค าได มากข น ม ถ งใส ส นค าขนาดพอเหมาะเพ อไว ใส ส นค าให ล กค า ม เง นทอนเพ ยงพอเพ อใช ทอนให ก บล กค า

25 22 สบาย เม อล กค าเข ามาในร านแล วร ส กสบายก จะใช เวลาเล อกซ อส นค าได นาน ข นท าให ม โอกาสขายส นค าได มากข น ด งน น อากาศภายในร านต องปลอดโปร งโล งสบายไม อ ดอ ถ าใช พ ดลมต ว ใบพ ดต องไม ม ฝ นเพราะจะท าให เก ดมลภาวะเม อเป ดเคร อง หร อถ าใช เคร องปร บอากาศก ต องท าความสะอาดเคร องปร บอากาศไม ให ส งกล น อ บหร อเป นท แพร เช อโรค ส นค าต องไม ซ อนก นส งหลายช นจนน าจะเป นอ นตรายต อล กค าเม อ เล อกหย บซ อส นค า สร างบรรยากาศภายในร านให ขโมยของได ยาก โดยท ไม ต องเด นตาม ล กค าตลอดเวลา เช น ต ดกล องวงจรป ด หร อต ดกระจกไว คอยส งเกต หร อท าป ายต ดประกาศถ งบทลงโทษท ช ดเจนไม ม การยกเว น ในย คของการส อสารท ไร พรมแดนการต งราคาขายส าหร บร านค าปล ก ในป จจ บ น จ งต องค าน งถ งราคาตลาดเป นอย างมาก การต งราคาท ส ง กว าราคาตลาดท ล กค าส วนใหญ ร บร ย อมส งผลเส ยต อภาพล กษณ ของ ร านค าว าเป นร านท ขายส นค าแพง ด งน นการต งราคาขายของร านซ อ สะดวกจ งควรจะต งราคาให ล กค าสามารถหาซ อส นค าได อย างสบาย พอเหมาะ ไม ส งจนเก นไป จะสามารถสร างภาพล กษณ ของร านค าได ด

26 23 การบร หารจ ดการส นค า การบร หารจ ดการส นค าประกอบไปด วย การส งซ อส นค า การบร หารส นค าคงคล ง การส งซ อส นค า การส งซ อส นค าเป นงานท ส าค ญมากของร านค าปล ก ยอดขายของร านค าจะ มากหร อน อยข นอย ก บการซ อส นค าเข ามาขายได ตรงตามความต องการของ ล กค ามากน อยเพ ยงใด ความส าค ญของประเภทส นค าท ต องท าการส งซ อ ส นค าสด จะเป นส นค าท ม อาย ส น เช น ขนมป ง ขนมสด นมสด โยเกร ต การส งซ อส นค าเหล าน ต องม ความแม นย ามากเพราะอาย ของส นค าจะส น ส นค าสดจะขายได ด และเร ว ก าไรก ด แต ต องระว งถ าส นค าม เหล อมาก แล วค นไม ได ก จะท าให ขาดท นได ง าย ส นค าหม นเว ยนเร ว หร อ ส นค าขายด ต องไม ให ขาด เพราะส นค าเหล าน จะท าให ล กค าเข ามาซ อส นค าในร านและสร างก าไรให แก ร านค า ส นค าใหม การส งซ อส นค าใหม เข ามาขายในร านเป นส งท ส าค ญมาก เพราะล กค าจะร ส กไม จ าเจก บส นค าเก าๆและจะท าให ร านม ภาพล กษณ ท ท นสม ยตลอดเวลา แต การส งส นค าใหม เข ามาขายก ม ความเส ยง ด งน นผ ประกอบการจะต องร พฤต กรรมของล กค าของตนค อนข างด

27 24 ส นค าหม นเว ยนช า ซ งอาจจะต องม เพราะม ความส มพ นธ ก บส นค าขายด เช น แปรงข ด ต างๆ เป นต น ซ งส นค าเหล าน จะใช เวลานานกว าจะม การ ส งซ อซ าอ ก เทคน คการเล อกซ อส นค า เล อกส นค าให หลากหลาย เล อกส นค าเฉพาะย ห อ ส กล น หร อ รส ท เป นท น ยมของกล มล กค า เป าหมาย เล อกแค 1 หร อ 2 ขนาดตามก าล งซ อของกล มล กค าเป าหมาย ข อควรปฏ บ ต ในการส งซ อส นค า ควรก าหนดระยะเวลาในการส งซ อ หร อรอบการส งซ อส นค าเพ อการ บร หารจ ดการส นค าได อย างเป นระบบ พยายามส งซ อส นค าจากผ จ ดจ าหน ายท ม บร การส งส นค าเพ อลดต นท น และภาระในการจ ดซ อส นค าแต ท งน ต องเปร ยบเท ยบราคาท เพ มข น และค าใช จ ายของการขนส งส นค าด วย ส งซ อส นค าในจ านวนท พอเหมาะ ควรตรวจน บส นค าคงเหล อก อนส ง เพราะถ าส นค าม น อยเก นไปล กค าก จะร ส กว าไม น าซ อ ถ าส นค าม มาก เก นไปล กค าก อาจจะร ส กว าเป นส นค าของเก าหร อไม เป นท น ยมจ งขาย ไม ออก ส งซ อส นค าให เพ ยงพอก บรอบการส งซ อ เพ อลดความเส ยงในการท ส นค าจะหมดอาย หร อลดความเส ยงของการเปล ยนแปลงร ปแบบของ บรรจ ภ ณฑ เพราะจะท าให ส นค าด เก าท นท อ กท งลดภาระทางด าน ต นท นของส นค าและเป นการใช เง นท นหม นเว ยนอย างม ประส ทธ ภาพ

28 25 อย าส งซ อส นค าแบบเฉล ยส ง เช น ไม ควรส งซ อส นค าในปร มาณเท าก น ท กส ท กขนาด ควรตรวจด ประว ต การขายส นค าและส งตามปร มาณการขาย ไม เช นน นจะท าให ม ส นค าท ขายไม ออกค างอย ในร านหร อใน คล งส นค ามากข นเร อยๆ พ นท ขายภายในร านม จ าก ดด งน นในการน าส นค าใหม เข ามา จ งต องม ส นค าเก าออกไป ท งน เป นโอกาสท จะได ประเม นเพ อถอดส นค าท ขาย ไม ด ออกจากพ นท ขาย การตรวจร บส นค าต องตรวจร บด วยความรอบคอบ ต องด ว าม ส นค าเก า ท จวนหมดอาย หร อ บรรจ ภ ณฑ บ บสลายหร อไม ควรม ข อตกลงก บผ จ ดจ าหน ายในเง อนไขของการค นส นค า การบร หารส นค าคงคล ง ต องหม นตรวจน บส นค าในคล งส นค าหร อในพ นท ขายเพ อด ว า ม ส นค าพอขายหร อไม ม ส นค าท ก าล งจะหมดอาย หร อไม ม ส นค าอะไรมากเก นไปหร อไม ม ส นค าท ออกมานานม โอกาสท ผ ผล ตก าล งจะเปล ยนร ปแบบของ บรรจ ภ ณฑ หร อไม ม ส นค าท ไม ตรงก บความต องการของล กค าหร อไม

29 26 ถ าม ส งเหล าน อย ในคล งส นค าหร อในพ นท ขายต องท าการจ ดการก บป ญหา เหล าน เน องจากเหต เหล าน จะส งผลท าให เส ยโอกาสในการท ายอดขายและก าไร ม โอกาสท จะเส ยล กค าให ค แข ง ต นท นขายส ง ต นท นทางการเง นส ง การบร การล กค า การบร การแบบเอาใจล กค ามาใส ใจเราจะสามารถด งด ดล กค า ให เข ามาซ อส นค าหร อใช บร การได ค ณสมบ ต ของผ ให บร การท ด ม ความรอบร ในเร องของส นค าและบร การ ม จ ตส าน กในการต อนร บและบร การเสมอ ชอบช วยเหล อผ อ น ม ไมตร จ ต ม บ คล กด ส ภาพอ อนโยน อ อนน อมถ อมตน ม ส มมาคารวะ แต งกาย สะอาด ส ภาพ ม ศ ลปะในการพ ด ม ปฏ ภาณไหวพร บด

30 27 เทคน คการให บร การท ด ม ท าท เป นม ตร ย นด ต อนร บล กค า ย มแย ม ม น าใจ เป นก นเอง เม อล กค า เข าร านก ควรท กทายล กค าด วยค าว า สว สด ค ะ หร อ สว สด คร บ หร อ สว สด คร บ ม อะไรให ช วยบอกได นะคร บ ซ งการท กทายน จะให ประโยชน 2 ทางค อ ล กค าจะร ส กว าเป นคนส าค ญได ร บการเอาใจใส และในขณะเด ยวก นก สามารถส งผลให ก บผ ไม หว งด ซ งอาจจะเข ามา เพ อขโมยส นค าก จะร ส กต วว าไม สามารถท าได เพราะม คนใส ใจใน พฤต กรรมของตนอย บร การด วยความกระต อร อร น รวดเร ว ท นต อความต องการของล กค า และ ม การตรวจน บส นค าและเง นทอนอย างรอบคอบถ กต อง ซ งอาจจะช วย ขอให ล กค าตรวจด ด วยค าพ ดว า ถ กต องไหมคะ หร อ ครบถ วน เร ยบร อยนะคร บ เป นต น ไม วางต วเป นทางการเก นไป ไม ท าต วว าก าล งย ง หร อก าล งเบ องาน ย นด ตอบค าถามล กค าอย างละเอ ยดกระช บถ กต องไม ย ดเย อเข าใจยาก ยกย องให เก ยรต ล กค า ต อนร บล กค าด วยความเสมอภาค อย าปล อยให ล กค ารอ ถ าล กค าต องรอต องแจ งให ทราบเช น กร ณารอ ส กคร นะคะ หร อ ขอโทษท ท าให คอยนะคะ เป นต น พยายามจ าล กค าและความต องการของล กค าให ได ค าขอบค ณควรจะเป นค าพ ดท ต ดปากเม อส งเง นทอนให ล กค าเสมอ

31 28 การสร างความส มพ นธ ท ด ก บล กค า ส งส าค ญส าหร บร านค าปล กค อล กค า ซ งนอกจากการหาฐานล กค า ใหม แล วการร กษาฐานล กค าเด มไว ได ก จะท าให การบร หารจ ดการร านค าและ ส นค าท าได อย างม ประส ทธ ภาพเน องจากทราบข อม ลและพฤต กรรมของล กค า อย แล ว การคาดคะเนยอดขายของส นค าแต ละชน ดและขนาดจะสามารถท าได แม นย ามากข น ด งน นการสร างความส มพ นธ ท ด ก บล กค าจ งเป นส งท ส าค ญมาก และสามารถท าได หลายว ธ เช น การจดจ าข อม ลล กค าท งช อ ชน ดของส นค าท ล กค าต องการ จะท าให ล กค าร ส กอบอ น ค นเคย หร อคอยถามสารท กข ส กด บ ของล กค าหร อสมาช กในครอบคร วก จะท าให ล กค าร ส กถ งความใส ใจท ทางร าน ม ให เช น สว สด ค ะ ว นน เหน อยไหมคะ หร อแม แต ความใส ใจท ทางร านม ให แก ล กค า เช น ในว นท ฝนตก การท กทายเม อล กค าเข าร านก อาจจะเป นใน ร ปแบบท เปล ยนไปเช น สว สด ค ะ ระว งล นนะคะ หร อเม อล กค าช าระเง นแล ว ก อาจจะกล าวลาด วยค าพ ดแสดงความห วงใยว า ขอบค ณค ะ ร กษาส ขภาพด วย นะคะ เป นต น ถ าม ส นค าบางอย างท เป นส นค าต วอย างซ งผ ผล ต/ผ จ ดจ าหน ายได ให ไว ก อาจจะแถมให ล กค า หร อ อาจจะฝากขนมเล กๆน อยๆไปให เด กๆสมาช กใน ครอบคร วของล กค าก จะท าให ล กค าร ส กด หร อแม แต ในเทศกาลข นป ใหม ถ าม ของขว ญหร อของแถมเล กๆน อยๆมอบให ก บล กค าประจ าก จะท าให ล กค าร ส กด และไม อยากไปซ อส นค าท ร านอ นถ าไม จ าเป นจร งๆ ส งต างๆเหล าน แม แต จะเป นส งเล กน อยแต ก สามารถสร าง ความส มพ นธ ท ด ก บล กค าและจะส งผลท ด ให แก ร านค าในระยะยาวได

32 29 ความร บผ ดชอบต อส งคม การตอบแทนให แก ส งคมหร อช มชนท ร านค าต งอย เช น การให ความ ร วมม อในเทศกาลงานบ ญต างๆ งานโรงเร ยน หร องานอะไรก แล วแต ท ทาง ช มชนจ ดข น โดยอาจจะส งเคร องด มไปช วยงานบ าง น าขนมไปช วยงานบ าง ส งเหล าน จะสร างความยอมร บให แก คนในช มชนในฐานะท เป นสมาช กคนหน ง ของช มชนและอาจจะน ามาซ งยอดขายท เพ มข นเพราะคนในช มชนร จ กร านมากข น หร อแม แต การยอมให ต ดสต กเกอร ของโรงเร ยนหร อหน วยงานการก ศลของ ช มชน ก จะท าให ภาพล กษณ ของร านค าด ข นว าม ความเอ ออาทรต อส งคมและ ช มชนท อาศ ย

33 30 การจ ดการด านหน าร าน ด านหน าร านเป นบร เวณท ล กค ามาใช บร การด งน นการเตร ยมหน าร าน ให พร อมท จะต อนร บไม ให ล กค าผ ดหว งจ งเป นส งท ส าค ญย ง ร านค าจ งต องม ก าหนดเวลา เป ด ป ด ท แน นอน การจ ดการด านหน าร านสามารถแบ งเป น การด าเน นงานประจ าว น การด าเน นงานประจ าเด อน การด าเน นงานประจ าว น ผ ประกอบการหร อพน กงานต องมาถ งร านก อนร านเป ดอย างน อย ประมาณ 1 ช วโมงเพ อเตร ยมร านให พร อมส าหร บการต อนร บล กค าในว นใหม เม อล กค าเร มเบาบางลงก ด าเน นการจ ดร านให ด สวยงามเร ยบร อยเพ อ รอต อนร บล กค าในรอบต อไป ซ งอาจจะเป นช วงเท ยง หร อช วงเย น ซ งการจ ดเร ยงส นค าอ กคร งในระหว างว นจะช วยให ทราบถ งชน ดและ ปร มาณส นค าท ขายด หร อ ส นค าท ม การส ญหายได ในช วงเวลาต างๆ การท าความสะอาดช นวางส นค าตามท ได ก าหนดว าช นไหนท าว นไหน เวลาใดเป นการท างานท ค อยเป นค อยไปซ งจะช วยให ช นวางส นค าและต วส นค า สะอาดและด ใหม สวยอย เสมอ ในเวลาท ป ดร านก ควรตรวจตราความเร ยบร อยของร านเพ อด ว าส นค า ชน ดใดขายด ม อะไรส ญหายและเพ อวางแผนการปฏ บ ต งานในว นร งข น

34 31 ตารางการท างานประจ าว นของพน กงานหน าร าน หน า ½ ว นท..เด อน..พ.ศ.. เวลา งานท ต องท า ท าแล ว ก อนเป ดร าน เก บกวาดเช ดถ และจ ดส นค าบร เวณเคาน เตอร ร บช าระเง น เก บกวาดเช ดถ พ นและทางเด นภายในร าน เป ดไฟ, พ ดลม, เคร องปร บอากาศ (ถ าม ) เต มน าร อนในหม อต มน าไฟฟ า (ถ าม ) เตร ยมถ วย หลอด ช อน ถ ง และ เง นทอนให เร ยบร อย เก บส นค าหมดอาย ลงจากช น เต มและจ ดเร ยงส นค าให อย ในระนาบเด ยวก น ปลดโปสเตอร หร อใบปล วรายการส งเสร มการขายท หมดอาย ลง น าส นค าท จบรายการส งเสร มการขายวางกล บค นท ช น ต ดโปสเตอร หร อใบปล วรายการส งเสร มการขายต วใหม น าส นค าจ ดรายการส งเสร มการขายมาจ ดเร ยง เก บส นค าท จะถอดออกจากพ นท ขาย น าส นค าใหม จ ดเร ยงข นช น พร อมป ายแนะน าส นค าใหม ท าความสะอาดบร เวณหน าร านและกระจก (ถ าม ) เป ดร านร บล กค า ช วงสาย กวาดพ นและทางเด นภายในร าน เต มน าร อนในหม อต มน าไฟฟ า (ถ าม ) เตร ยมถ วย หลอด ช อน ถ ง และ เง นทอนให เร ยบร อย ท าความสะอาดช นวางส นค า เต มส นค าท ช นวางส นค าและจ ดเร ยงส นค าให สวยงาม ตรวจร บส นค าท มาส งว าม อะไร จ านวนเท าใด ม ส นค าช าร ดไหม

35 32 ตารางการท างานประจ าว นของพน กงานหน าร าน หน า 2/2 ว นท..เด อน..พ.ศ.. เวลา งานท ต องท า ท าแล ว ช วงบ าย กวาดพ นและทางเด นภายในร าน เต มน าร อนในหม อต มน าไฟฟ า (ถ าม ) เตร ยมถ วย หลอด ช อน ถ ง และ เง นทอนให เร ยบร อย ท าความสะอาดช นวางส นค า เต มส นค าท ช นวางส นค าและจ ดเร ยงส นค าให สวยงาม ตรวจร บส นค าท มาส งว าม อะไร จ านวนเท าใด ม ส นค าช าร ดไหม เม อป ดร าน ป ดร านใส กลอน ป ดไฟ ป ดพ ดลมหร อเคร องปร บอากาศ (ถ าม ) ล างท าความสะอาดหม อต มน าไฟฟ า (ถ าม ) ตรวจด ตามช นวางส นค าต างๆว าต องเตร ยมจ ดเร ยงส นค าอะไร ตรวจด ว าม ส นค าอะไรส ญหาย จดบ นท กยอดขายประจ าว น จดบ นท กยอดค าใช จ ายประจ าว น เตร ยมน าเง นเข าฝากบ ญช ธนาคาร เตร ยมเง นส าหร บค าใช จ ายในว นร งข น

36 33 การด าเน นงานประจ าเด อน งานประจ าเด อนเป นงานท ต องการท าให เก ดความเปล ยนแปลงของร าน เพ อด งความสนใจและสร างความแปลกใหม ให ล กค าไม ร ส กจ าเจ ท าให ร านเป น ท น าค นหา ล กค าจะใช เวลาอย ในร านได นานข น โอกาสขายส นค าได มากข น งานหล กค อการปร บเปล ยนการจ ดเร ยงส นค า เช น อาจจะย ายหร อสล บการวาง ย ห อส นค าประเภทเด ยวก นก ได หร อถ าเป นในช วงระยะเวลาประมาณ 6 เด อน ก น าท จะม การปร บการจ ดเร ยงหมวดหม ส นค าใหม ถ าท าได ผลการปร บเปล ยน ถ าไม ด ไม เหมาะสมต องปร บเปล ยนแก ไขท นท ตารางการท างานประจ าเด อนของพน กงานหน าร าน ว นท..เด อน..พ.ศ.. เวลา งานท ต องท า ท าแล ว ช วงสาย เก บกวาดเช ดถ ช นวางส นค าท ต องการปร บเปล ยน จ ดเร ยงและเต มส นค าให ด สวยงาม ตรวจด ตามช นวางส นค าต างๆว าควรจะปร บเปล ยนช นไหนบ าง วางแผนการปร บเปล ยนช นวางส นค าว าช นไหนควรจะ เปล ยนเป นส นค าชน ดใด เพ อคงความสวยงามและเป น หมวดหม ท ถ กต อง ก อนป ดร าน ตรวจด ผลการปร บเปล ยนการจ ดเร ยงส นค าใหม ว า O ด O ควรปร บปร ง Oไม ด หร อควรแก ไขอย างไร

37 34 การจ ดการด านหล งร าน การส งซ อส นค า การจ ดเก บส นค าในคล งส นค า รวมถ งการวางแผน ปร บเปล ยนผ งร านหร อการวางแผนการด าเน นงานส งเสร มการขาย การจ ดท า บ ญช เหล าน เป นงานด านหล งร านท ต องท าด วยความรอบคอบเพ อสน บสน น การด าเน นงานด านหน าร านให ด าเน นงานได อย างม ประส ทธ ภาพ ด งน นการด าเน นงานด านหล งร านจ งม ความส าค ญอย างมากต อยอดขาย การร กษากล มล กค าเด มหร อการหาฐานล กค าใหม ให แก ร านค า การด าเน นงานประจ าว น การตรวจน บปร มาณส นค าคงคล งว าเพ ยงพอต อการขายหร อไม เป นส ง ท ส าค ญย ง เพราะถ าส นค าม ไม พอขายจะท าให พลาดโอกาสในการท าก าไร และ อาจจะเส ยล กค าให ค แข งได การส งซ อส นค าต องท าด วยความระม ดระว งเพราะถ าม ความผ ดพลาด เก ดข นก หมายถ งความส ญเส ยท อาจจะต องใช เวลาค อนข างนานในการแก ไข การตรวจสอบตลาดว าส นค าใหม ชน ดใดเป นท ต องการก เป นส งส าค ญ ท จะท าให การจ ดซ อส นค าใหม ม ความแม นย ามากข น ส นค าใหม ๆม เก ดข น ตลอดเวลา ถ าไม ม การน าส นค าใหม เข ามาจ าหน ายเลยหร อม น อยเก นไป กล มล กค า เป าหมายก อาจจะไปอ ดหน นร านอ นท ม ส นค าตรงตามความต องการของเขาท เปล ยนไปได

38 35 การจ ดท าบ ญช ก ม ความส าค ญเพราะสถานะทางการเง นของก จการจะ ก าหนดท ศทางการพ ฒนาร านได เป นอย างด ว าม ความสามารถในการหาซ อ ส นค าใหม เข ามาจ าหน ายหร อปร บปร งพ ฒนาช นวางส นค าหร ออ ปกรณ อ นๆ ตารางการท างานประจ าว นของการด าเน นงานด านหล งร าน ว นท..เด อน..พ.ศ.. เวลา งานท ต องท า ท าแล ว ช วงเช า ตรวจน บส นค าคงคล งว าม ส นค าพอขายหร อไม จดบ นท กส นค าและปร มาณท ต องส ง จ ดเร ยงส นค าในคล งส นค าให เป นระเบ ยบ เตร ยมการช าระเง นให ผ จ ดจ าหน ายในรอบบ ญช น น ผ แทนขาย สอบถามถ งส นค าใหม และการตอบร บในตลาด มาเสนอขาย สอบถามการจ ดรายการส งเสร มการขายของผ ผล ต/ผ จ ดจ าหน าย ถามถ งส นค าค แข งว าม ส นค าใหม และการตอบร บของล กค า สอบถามถ งการส งเสร มการขายของส นค าค แข ง ส งซ อส นค าหร อถ าต องไปซ อส นค าเองต องแน ใจว าม บ คลากร เพ ยงพอต อการให บร การระหว างท ไปท าการซ อส นค า ช าระเง นค าส นค าพร อมท งตรวจใบเสร จร บเง นให ถ กต อง หมายเหต :

39 36 การด าเน นงานประจ าอาท ตย การตรวจตลาดเป นส งท จ าเป นส าหร บผ ประกอบการร านค าปล ก เช นก นเพราะจะท าให ทราบถ งความเป นไปและความเปล ยนแปลงของส นค า และความต องการของกล มล กค าได เพราะบางคร งผ แทนขายก ไม ได บอกความ จร งแก เราท งหมดเพราะต องการขายส นค าของตน การตรวจตลาดน ม ได จ าก ด เฉพาะต วส นค าแต รวมไปถ งการให บร การ ซ งอาจจะได ข อม ลจากการสอบถาม พ ดค ยก บล กค าหร อประชาชนท อย ในละแวกน น หร อพ อค าแม ค าในตลาดก ได หร อแม แต การไปเด นในห างสรรพส นค าต างๆก สามารถตรวจด ความ เปล ยนแปลงและน าไปปร บปร งก จการของตนได การเตร ยมท ส าหร บวางส นค าใหม ม ความจ าเป นมากเพราะส นค าใหม ต องวางให โดดเด น เพ อจะได ทดสอบความต องการของตลาดท แท จร ง อ กท ง ต องถอดส นค าบางชน ดท ยอดขายไม ด ออกจากพ นท ขาย การเตร ยมท ส าหร บ ส นค าใหม จ งต องใช เวลาไตร ตรองให ด ในแต ละอาท ตย จนกว าส นค าใหม จะ มาถ ง ขณะเด ยวก นก ควรงดส งส นค าท คาดว าจะถ กถอดออกจากพ นท ขายมาเพ ม ร านค าควรม ผ งร านและหมายเลขประจ าช นเพ อง ายต อการวางแผน ปร บปร งหร อง ายต อการส อสารในการปร บเปล ยนหร อท าความสะอาด

40 37 ตารางการท างานประจ าอาท ตย ของการด าเน นงานด านหล งร าน ว นท..เด อน..พ.ศ.. ล าด บงาน งานท ต องท า ตรวจตลาด ตรวจด ส นค าใหม ในท องตลาด ท ารายการส นค าท น าสนใจน าเข ามาขาย ว ธ บร การท น าจะน ามาปร บใช ส นค าใหม ท าบ นท กรายการส นค าใหม ท จะเข าอาท ตย หน า เตร ยมป ายเพ อส อสารให ล กค าทราบว าเป นส นค าใหม (ถ าม ) ส นค าออก ท าบ นท กรายการส นค าท ควรถอดออกจากพ นท ขาย ปร บผ งช น เตร ยมช นวางส าหร บส นค าใหม วางแผนการปร บเปล ยนส นค าบนช นวางส นค าเด ม หมายเหต :

41 38 การด าเน นงานประจ าเด อน การจ ดรายการส งเสร มการขายหากท ร านจ ดเองจะต องใช เวลาในการ ด าเน นงานจ งควรม การวางแผนการปฏ บ ต งานเพ อให การจ ดรายการส งเสร มการ ขายม ประส ทธ ภาพมากท ส ด ถ าเป นไปได ควรม แผนล วงหน าประมาณ 1 เด อน ก าหนดการปร บเปล ยนช นวางส นค าให พน กงานหน าร านด าเน นงาน ตามแผนเพ อปร บผ งร านให ด ใหม สดสวยอย เสมอ หร อเพ อร บส นค าใหม หร อ เพ อจ ดรายการส งเสร มการขายส นค า ตารางการจ ดรายการส งเสร มการขายประจ าเด อน ส นค า.. ต งแต ว นท..เด อน..พ.ศ.. เวลา งานท ต องท า ท าแล ว 1 เด อนก อน เจรจาก บผ ผล ต/ผ แทนจ าหน ายขอการสน บสน น เร มรายการ ร ปแบบการจ ดรายการ การส งซ อส นค า โปสเตอร ป ายราคาท โดดเด น ส าหร บส อสารก บล กค า การเตร ยมพ นท ขาย บ นท กยอดขายของส นค าท คาดว าจะได จากการจ ดรายการ บ นท กค าใช จ ายในการจ ดรายการ บ นท กส งท คาดว าจะได ร บจากการจ ดรายการ 3 ว นก อน ตรวจความพร อมของท กส งท จะใช ในการจ ดรายการ เร มรายการ บ นท กส งท ต องต ดตามแก ไข

42 39 การวางแผนงานส าหร บอนาคต การด าเน นงานของร านค าปล กควรม แผนงานส าหร บอนาคตเพ อจะได ตระเตร ยมส งท จ าเป นในการด าเน นงาน ไม ว าจะเป นด านการเง น ด านบ คลากร ด านพ นท ขายหร อคล งส นค าเป นต น การขยายเวลา เป ด ป ด ของร าน หร อการ ปร บเปล ยนช นวางส นค าให ท นสม ยข นหร อใหม ข นก ตาม ควรต องได ร บการ วางแผนเป นอย างด เพ อไม ให การด าเน นงานด านหน งส งผลกระทบในทางลบ ก บอ กด านหน ง เช น การลงท นขยายร าน จะม ป จจ ยท เก ยวข องมากมาย ต งแต การหาพ นท ร านท ต ดก นจะด วยว ธ การเช าหร อซ อก ตาม การตกแต งร าน การเช อมต อของร านเก าและร านใหม ย อมส งผลถ งเง นท นหม นเว ยนภายในร าน การด าเน นงานของร านและความสะดวกของล กค าท เข ามาใช บร การ ด งน นควรม การวางแผนอย างละเอ ยดในด านต างๆเพ อให ผลกระทบท เก ดข นม น อยท ส ดโดยเฉพาะก บล กค า แต ท งน ส งท ต องคงไว ให ด ท ส ด ค อ ร านซ อสะดวก ถ กใจ ใกล บ าน

43

44 บ นท กช วยจ า

45 บ นท กช วยจ า

46

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาความพ งพอใจในการใช บร การอาคารสถานท เพ อการก ฬาและน นทนาการของ น ส ตและบ คลากร มหาว ทยาล ยนเรศวร ได แนวค ด ทฤษฎ และผลงานว จ ยท เก ยวข อง เพ อก าหนด เป นแนวทางในการว

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการตลาด

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการตลาด บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการตลาด ในป จจ บ น การตลาดม ความจ าเป นและเก ยวข องในช ว ตประจ าว นของผ บร โภคเป นอย างมาก ว งส าค ญค อ น กการตลาดจะต องสร างความต องการให เก ดก บผ บร โภค และเม อผ บร โภคเก ดความ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 1

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 1 1 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 1 รห สว ชา 2201-2206 ช อว ชา การจ ดแสดงส นค า ช อหน วย ความร ท วไปเก ยวก บการจ ดแสดงส นค า (8 ช วโมง) สาระสาค ญ การสร างความส าเร จให ก บธ รก จค าปล กเป นส งท ยาก ความส าเร

More information

หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต

หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต สารจากค ณฮ วจ แกรนต (Hugh Grant) ประธานบร ษ ทและ CEO ของเรา เร ยนเพ อนร วมงานของมอนซานโต ท กท าน ท มอนซานโต ว ส ยท ศน ของเราท จะเพ มผลผล ต ยกระด บการอน ร กษ และปร บปร

More information

การประช มเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดการม ลฝอยต ดเช อภาคเหน อประจ าป ๒๕๕๗

การประช มเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดการม ลฝอยต ดเช อภาคเหน อประจ าป ๒๕๕๗ การประช มเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดการม ลฝอยต ดเช อภาคเหน อประจ าป ๒๕๕๗ ว นท ๕ ม ถ นายน ๒๕๕๗ ณ ห องคอนเวนช นฮอลล โรงแรมท อปแลนด พ ษณ โลก โดย กระทรวงสาธารณส ข กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงมหาดไทย

More information

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

More information

รายว ชา ท กษะการขยายอาช พ

รายว ชา ท กษะการขยายอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการขยายอาช พ (อช31002) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

ว ชาการขายตรง : Direct sale

ว ชาการขายตรง : Direct sale 1 2 สาระส าค ญ ในการเร ยนร เร องการขายตรงม ได เร ยนร เพ ยงเพ อศ กษาในภาคทฤษฎ เพ ยงอย างเด ยวแต ควรเร ยนร ให เจาะล กถ งความส าเร จในการขายตรงอ นมาจากการได ปฏ บ ต การขายตรงม ได แตกต างก นจากการขาย แบบอ นมากน

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา การงานอาช พพ นฐาน รห สว ชา ง 33101 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เร อง การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง เวลา 14 ช วโมง เร องย อย ความร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานเลขาน การ Secretary Works

ค ม อการปฏ บ ต งานเลขาน การ Secretary Works ค ม อการปฏ บ ต งานเลขาน การ Secretary Works ฝ ายช วยอานวยการ สาน กงานเลขาน การกรม กรมส ขภาพจ ต คานา ผ เป นเลขาน การต องเป นผ รอบคอบเป นผ ท ไว เน อเช อใจได เลขาน การควรเป นผ ท ม ความสามารถในท กษะ ท กๆเร

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน เสนอ ดร.ส พ ฒน ศร สว สด คณะผ จ ดท า (กล มท 3) 1. นายกฤษฎา ร ตนสมบ รณ รห สน กศ กษา 538120052 2. นางสาวจ ฑาร ตน ป ญจระ รห สน กศ กษา 538120056 3. นายณ ฐก ล จามะ รห สน กศ กษา

More information

การเป ดก จการ ก าวแรกของการเป ด ก จการด านอาหาร

การเป ดก จการ ก าวแรกของการเป ด ก จการด านอาหาร การเป ดก จการ ก าวแรกของการเป ด ก จการด านอาหาร การเป ดก จการ ก าวแรกของ การเป ดก จการด านอาหาร หน งส อเล มบาง ๆ เล มน จ ดทำข นเพ อเป นค ม อสำหร บ ผ ท ค ดจะทำธ รก จร านอาหาร ร านกาแฟหร อธ รก จด าน อาหารประเภทอ

More information

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 เอกสารประกอบการฝ กอบรม โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 ส าน กงานค ณะกรร มการอ อยแ ละน าต าลทราย 2-2 คานา มหาว ทยาล ยข อนแ ก น อ อยเป นพ ชอ

More information

แบบสอบถามข อม ลพ นฐาน ในการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น โปรดเก บร กษาแบบสอบถามน ไว ในท ปลอดภ ย เพ อใช จ ดเก บข อม ลในป 2557-2559

แบบสอบถามข อม ลพ นฐาน ในการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น โปรดเก บร กษาแบบสอบถามน ไว ในท ปลอดภ ย เพ อใช จ ดเก บข อม ลในป 2557-2559 1 12/4/56 BE 5:37 PM www.rdic.cdd.go.th COVER_ (Manual Database).pdf ค ม อ การจ ดเก บข อม ลพ นฐาน ป 2557-2559 แบบสอบถามข อม ลพ นฐาน ในการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น C M Y CM MY CY CMY K ป

More information

สารบ ญ บทท วไป ส วนท 1 การกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. ส วนท 2 น ยามและความหมาย ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด

สารบ ญ บทท วไป ส วนท 1 การกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. ส วนท 2 น ยามและความหมาย ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด 2 3 สารบ ญ ส วนท 1 ส วนท 2 ประกาศบร ษ ท ปตท. จำก ด (มหาชน) นโยบายการกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. บทท วไป ว ส ยท ศน ของ ปตท. พ นธก จของ ปตท. ค าน ยมองค กรของ ปตท. หล กปฏ บ ต เก ยวก บค ม อการกำก บด แลก จการท

More information

นายร จน โกมลตร คร โรงเร ยนน บงชน ปถ มภ

นายร จน โกมลตร คร โรงเร ยนน บงชน ปถ มภ ค ม อการใช ช ดการสอน กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา (ส ขศ กษา) รห สว ชา พ 13101 ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 เร อง พ ฒนาการทางร างกายและค ณค าของช ว ต นายร จน โกมลตร คร โรงเร ยนน บงชน ปถ มภ อาเภอเม อง

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ

แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ผ งร ปแบบท น งม ผลต อประส ทธ ภาพในการเร ยนการสอนอย างไร ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ แผนก English Program ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ แผนก ENGLISH

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการร านค าปล กกรณ ศ กษา ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการประกอบการ

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information