สารบ ญ หน า

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สารบ ญ หน า 1. 1 10. 11."

Transcription

1

2 คำ นำ ธ รก จร านค าปล กถ อว าเป นธ รก จท อย ใกล บ าน ให บร การความสะดวกสบาย ในการซ อหาส นค าท ต องการ โดยไม ต องเด นทางไปหาซ อส นค าย งท ห างไกลออกไป เม อการเปล ยนแปลงเก ดข นอย างรวดเร วในย คป จจ บ น การส อสารท ไร พรมแดน และการศ กษาท ส งข นทำาให ความต องการของผ บร โภคเปล ยนไป ผ บร โภคต องการใช บร การในร านค าท อำานวยความสะดวกสบายมากย งข น ต องการส นค าท อย ในสภาพท ด สะอาดและใหม ต องการท จะต ดส นใจในการเล อกซ อส นค าได เอง และย งต องการ ความสะดวกจากบร การใหม ๆเข ามาเสร มเช น การขายบ ตรโทรศ พท การร บชำาระค า สาธารณ ปโภคต างๆ หร อการม ต สำาหร บกดเง นสดไว บร การก จะสามารถตอบโจทย ของผ บร โภคได อย างตรงใจ ส งเหล าน เป นส งท ท าทายแก ผ บร หารก จการร านค าปล ก เป นอย างมาก ค ม อ การบร หารจ ดการร านค าปล ก จ งเป นแนวทางให ผ ประกอบการร าน ค าปล กได นำาไปประย กต ใช เพ อเพ มศ กยภาพและพ ฒนาก จการร านค าปล กให เป น ร านซ อสะดวก ถ กใจ ใกล บ าน เพ อตอบสนองความต องการท เปล ยนไปในภาวะ ท ร านค าสะดวกซ อเพ มจำานวนข นอย างรวดเร ว จำาเป นต องหาว ธ การให บร การท ม กลย ทธ ในการแข งข น เพ อสร างเสน ห ในการให บร การได แบบย งย น ในสภาวะท ร าน ค าส นค าอ ปโภคบร โภคม การแข งข นอย างส งในป จจ บ น กรมพ ฒนาธ รก จการค า

3 สารบ ญ หน า บทบาทของร านค า ค าขายอย างไรให ซ อสะดวกถ กใจใกล บ าน เทคน คการพ ดเพ อให รวย ท าความเข าใจก บล กค า แนะน าและสร างความประท บใจ การตกแต งร านค าและจ ดเร ยงส นค า การบร หารจ ดการส นค า การบร การล กค า การจ ดการด านหน าร าน การจ ดการด านหล งร าน การวางแผนงานส าหร บอนาคต

4 1 บทบาทของร านค า บทบาทของร านค าปล กในป จจ บ น ต องเป นผ ให ล กค าก อนเสมอ 1. ให ความสะดวกในการเล อกซ อส นค า และบร การ 2. ให ความร เร องส นค าและข อม ลการใช ประโยชน 3. ให บร การท พอใจ ประท บใจ คงไว ซ งความภ กด 4. ให ความร ส กปลอดภ ย เพล ดเพล น อยากมาซ อส นค าอ ก 5. ให เป นท พ งยามจ าเป น ต องการส นค าแล วได ไม ผ ดหว ง 6. ให ความเป นพ นธม ตร เป นเพ อนท ไว ใจของล กค า เม อให ล กค าได มากเท าไร ล กค าก จะให ท านขายได มากเท าน น อยากซ อของร านค าใกล บ านเรา สวยด ม ท กอย างเลย เจ าของร านก น าร ก บร การด เย ยม

5 2 ค าขายอย างไร ให ซ อสะดวก ถ กใจ ใกล บ าน การเร มต นธ รก จค าปล กไม ยากส าหร บคนไทย ท าด วยห วใจบวกด วย หล กว ชาการ ใช จ ตว ทยาและการเร ยนร ปร บปร งกระบวนการบร หารจ ดการอย เสมอ บร หารให ม ก าไรบนความพ งพอใจของล กค า เร มจากเทคน คง าย ๆ ด งน เทคน คการจ ดซ อส นค าเข าร าน การแบ งประเภทส นค าของร านค าปล ก

6 3 แนวทางการเล อกส นค าเพ อขายในร านค าปล ก 1. เล อกส นค าให หลากหลาย 2. เล อก ย ห อ ตรา ท เป นท น ยม 3. เล อกขนาดบรรจ ท ขายด ประมาณ 1 หร อ 2 ขนาด 4. เล อกส กล น หร อรส ท เป นท น ยม 5. เล อกโดยด จากความต องการของล กค าเป นหล ก

7 4 แนวทางการส งซ อส นค า 1. ระยะเวลาในการส งซ อแน นอนสม าเสมอ เช นส ปดาห ละคร ง 2. ตรวจน บส นค าคงเหล อก อนส ง 3. ต ดส นใจส งซ อจากข อม ลในอด ต พยากรณ ยอดขาย 4. หาข อม ลใหม ๆ เพ อช วยต ดส นใจเสมอ เช นความน ยมของล กค า 5. ส งซ อตามจ านวนท พอจะขายในช วงเวลาท ก าหนด 6. ไม ก กต นส นค ามากเก นไป จะท าให ค ณภาพส นค าตก หากเก บ ไม ด และเป นการเอาเง นไปจมไว 7. บร หารสต อคอย าให ส นค าขาด เพ อไม ให เส ยโอกาสการขาย 8. ส งซ อจากแหล งท สามารถส งให ถ งหน าร าน เพ อประหย ดเวลา และลดต นท นการเด นทาง 9. ไม ซ อส นค าจากแหล งไม แน นอน เพราะอาจเป นส นค าไม ได มาตรฐาน หมดอาย หร อส นค าผ ดกฎหมาย อ กท งย งไม ได ร บการ สน บสน น และบร การจากผ ผล ตอ กด วย

8 5 ตรวจเช คส นค าสม าเสมอ ท าให ทราบข อม ลส นค าคงเหล อ เพ อพ จารณาบร หารจ ดการค าส งซ อให เหมาะสมด งน 1. ส งซ อส นค าขายด ไม ให สต อกส นค าขาด จะเส ยโอกาสในการขาย 2. ส นค าขายไม ด ควรส งแต น อย ไม เก บไว นานจนเก าค างร านหร อ หมดอาย 3. น าเสนอส นค าใหม ๆ เพ อเป นทางเล อกและด งด ดใจล กค า 4. จ ดก จกรรมส งเสร มการขายเพ อระบายส นค าเก า เช นสะสมแต ม ของแถม

9 6 ความเช อท ไม ถ กต องของร านค า ร านค าจ านวนมากม ความเช อว าการท วางส นค าจ านวนมากบนช น เป นส งท ด โดยไม สนใจถ งยอดขายของส นค าแต ละต ว หากส งเกตยอดขายแล ว พบว าม ส นค าเพ ยงไม ก ช นท ขายด ฉะน นการวางส นค าโดยไม ค าน งถ งปร มาณ การขาย จะท าให เส ยพ นท การขายไปอย างน าเส ยดาย ÇÒ Êi¹ Òà e i¹ä» ÙæÅäÁÊa Ç ÇÒ ÁÕÃaeºÕº ÙæÅ Ò ʺÒµÒ

10 7 การจ ดสรรพ นท วางส นค า การจ ดสรรพ นท วางส นค า ค อ การท าให พ นท ท ม อย อย างจ าก ดเก ด ประโยชน ส งส ด โดยพ จารณาจากยอดขาย และความสะดวกของล กค าเป นหล ก หล กการจ ดสรรพ นท วางส นค า 1. การจ ดสรรพ นท ให สอดคล องก บปร มาณการขาย จ ดส นค าให เหมาะก บปร มาณการขาย ควรม ส นค าขายด จ านวนมาก พอท จะไม ขาดเวลาท ล กค าต องการ ในกรณ ม พ นท จ าก ด ไม สามารถจ ดเร ยงพอ ควรพ จารณาเล กจ าหน าย ส นค าบางย ห อ หร อบางขนาดท ไม ก อให เก ดรายได จ ดเร ยงส นค าร นเก า (ส นค าส งเข ามาก อน) ไว ด านหน าให ล กค าหย บ ก อน เพ อป องก นป ญหาส นค าเก าค างสต อก ภาพการ ต นแนวเล มฟ าขนาดย อให เล กลงก ได

11 2. การวางต าแหน งส นค าให เหมาะสม ด แลส นค าให ส นค าท กส ท กย ห อห นหน าออกช ดเจน 8 จ ดวางส นค าให เป นหมวดหม เช นผงซ กฟอกควรจ ดให อย ในหมวด เด ยวก บน ายาปร บผ าน มเป นต น จ ดวางส นค าท ม ขนาดเล กไว ด านบนขนาดใหญ ไว ด านล าง เพ อความ สะดวกในการหย บซ อ จ ดวางส นค าท ขายด ไว ระด บสายตา ลงมาถ งระด บเอว เน องจากเป น ต าแหน งท โดดเด น ส งเกตเห นได ง าย

12 9 3. การน าเสนอส นค า ป ายราคา ควรต ดป ายราคาให สามารถเห นได ช ดเจน เพราะล กค าจะได ร ส กสบายใจในการต ดส นใจซ อ อ ปกรณ เสร มการขาย ณ จ ดขาย ควรด แลให อ ปกรณ ส งเสร มการขาย ต าง ๆ อย ในสภาพด ท นสม ยอย ตลอดเวลา และไม ควรม จ านวนมาก เก นไปจนด รก

13 10 การ กษาความสะอาด หม นด แลความสะอาดของร าน และส นค าให ด ใหม เป นระเบ ยบน าซ ออย เสมอ

14 11 สร ปหล กเกณฑ ในการจ ดเร ยงส นค าโดยท วไปแบบง าย ๆ เห นเด นช ด : เม อล กค าเห นส นค า ส นค าน นย อมได ร บการเล อกซ อ เข าถ งสะดวก : ถ าล กค าไม สามารถแตะ หร อหย บส นค าได สะดวก ส นค าน นย อมไม ได ร บการเล อกซ อ จ ดเร ยงน าสนใจ : การต งโชว ส นค าให ด งด ดความสนใจ ช วยให ยอดขายส นค าน นเพ มข น เข าก อนออกก อน : ร กษาระด บการหม นเว ยนสต อกให เหมาะสม และ ด แลให ส นค าบนช นใหม สดเสมอ สะอาดน าซ อ : ส นค าท สะอาด เม อด แล วท าให ล กค าร ส กว าเป นส นค า ใหม น าซ อ การสร างความได เปร ยบเหน อค แข ง หล งจากท ได ปร บปร งร านค าให สามารถตอบสนองได ตรงตามความ ต องการของผ บร โภคแล ว จ ดแข งของร านค าปล กท ไม ควรมองข าม เพ อสร าง ความได เปร ยบเหน อค แข ง ค อ ใส ใจล กค าให มาก ร านค าปล กม ความได เปร ยบเร องความใกล ช ดก บ ล กค าเปร ยบเสม อนเพ อนบ าน ร านค าจ งควรใส ใจพ ดค ยก บล กค า ท าความเข าใจ ในความต องการ สร างความส มพ นธ ท ด ท าให ล กค าอยากกล บมาใช บร การของ ร านอ ก เป ดร านในช วงเวลาท ค แข งป ดร าน ในขณะท ค แข งป ดร านแต ความ ต องการของผ บร โภคม อย ตลอดเวลา การเป ดร านร บล กค าในช วงเวลา หร อว นท แตกต างย อมส งผลให ยอดขายเพ มข น

15 12 เทคน คการพ ดเพ อให รวย 1. พ ดจาให ร นห คนฟ ง พ ดก บล กค าอย าให เก ดอาการต ดข ด แบบใช ค าพ ดด กคอหร อชอบพ ดแย งให ล กค าเส ยความร ส ก ถ าพ ดไม เป น ย ม และฟ งให มากจะด กว า 2. พ ดจาม หล กการ ม สาระประโยชน หากพ ดแย งโดยไม ม เหต ผลสมควรหร ออาจพ ดจาข ดผลประโยชน ของคนอ น ไม เป นท ถ กใจ การ เจรจาการค าก ม กไม ค อยส าเร จ หร อส าเร จช า 3. พยายามปร บค าพ ดท ด หร อ ม ป ยะวาจา ค อพ ดจาอ อนหวาน พ ดให เก ยรต คนฟ งและไม ด ถ กค สนทนา 4. ควรพ ดบอกช องทางท ช วยสร างรายได ให คนอ น ด วยผลบ ญ น จะท าให เราม ลาภจากการพ ด เช น เก ยวก บขายส นค า ค าพ ดท พยามยามให เขา ค นพบส งด ๆ พยายามให ล กค าม ช องทางรวย ต วเองก จะม ผลพลอยได รวยตาม ไปด วยเช นก น 5. เจตนาของการพ ดแม ว าจะเป นส นค าเด ยวก น แต เจตนาใน การพ ดเสนอส นค าน นต างก น ผลย อมต างก น เช นคนท ร ารวยจากงานท ต องใช ค าพ ด อย างขายตรง หร อ ขายประก น น น เขาพ ดจาเพ อช ช องทางให คนอ น ได ร บส งท ด จากส นค าหร อบร การของเขา ไม ใช พ ดเพ อหว งแต รายได ของเขา เอง 6. กฎแห งกรรมของการพ ด กรรมของการไม ม ความจร งใจใน การพ ด เช น บางคน แรก ๆ เจตนาด เห นล กค าเหม อนญาต สน ท แต ผ านไปส ก ระยะก ออกลาย เห นล กค าไม ซ อมาก ๆ เข าก ช กท อ พ ดจาไม ด ด วย เขาอาจเล ก ซ อไปเลยในท ส ด 7. ผลบ ญของการพ ดด ม เจตนาด ต อล กค าม นคงเสมอต นเสมอ ปลาย หว งด จร งใจก บล กค า ไม ว าล กค าจะซ อส นค าหร อไม ก ตาม เวลาผ านไป กฎแห งกรรมจะตอบสนองความม นคงในจ ตใจของเขา ให พบก บความส าเร จ และเป นไปอย างม นคงยาวนาน การจะพ ดให รวยน น ต องม เจตนาพ ดให คนอ นได ร บส งด ๆ แล วเราจะร ารวยได อย างยาวนานเลย

16 13 ท าความเข าใจล กค า หน าท ส าค ญอ นด บแรกของร านค า ค อการเสนอส นค าให ตรงตาม ความต องการของล กค า จ งจ าเป นต องท าความเข าใจในความต องการของล กค า ให มากท ส ด ต องเข าใจสาเหต ต าง ๆ ท ล กค าเล อกซ อของ เช น ส นค าชน ดใด ย ห อใดขายด เพราะเหต ใด พฤต กรรมการซ อของแต ละกล มล กค าเป นอย างไร ต องสนใจให มาก และน าไปพ ฒนาปร บปร งร านให ด ข น

17 14 แนะน าและสร างความประท บใจ ล กค าจ านวนมากท ซ อส นค าตามค าแนะน าจากเจ าของร าน ด งน น ร านค าควรใช ประโยชน จากการบร การท เป นม ตรน ในการแนะน าส นค าท ม ค ณภาพด ให ก บล กค า ล กค าจะกล บมาซ อของท ร านอ ก เม อเขาประท บใจใน บร การท ด และประท บใจในความเป นม ตรและจร งใจ

18 15 การตกแต งร านค าและจ ดเร ยงส นค า ใช เทคน ค 5 ส. 5. สบาย 1. สวย 2. สะอาด 4. สะดวก 3. สว าง สวย จ ดแต งร านให สวยงาม ออกแบบหน าร าน ใช ส ส นในการตกแต งหน าร านท สวยสะด ดตา ไม ต ง โชว ส นค าป ดหน าร านจนล กค ามองไม เห นส นค าภายในร านหร อขวางทางเด น เข า ร านไม สะดวก ของโชว ควรเล อกเฉพาะต วช โรงก พอ

19 16 ออกแบบป ายช อร านให สวยงาม ล กค าจ าได ง าย และช วยเสร มภาพล กษณ ช อของ ร านไม ควรจะยาวเก นไป และควรจะสะท อนถ งล กษณะธ รก จของร าน เช นค าว า ม น มาร ท เป นต น หร อส อถ งได ท นท ว าเราเป ดร านอะไรอย การออกแบบภายในร านให สวยงาม ใช ส ส นภายในร านท ช วยท าให ร าน ด สะอาดข น ส นค าด โดดเด นข น เช น ส โทนเย นอ อนๆ ส ขาวนวลหร อท เร ยกว า ส เทาคว นบ หร เป นต น

20 17 จ ดวางผ งร านค า (Layout)ให สวยงาม ให ล กค าสามารถเด นได รอบร านให มากท ส ด เพ อท ส นค าท กแผนกจะได ม โอกาส ขาย แต ต องให ใช เวลาส นท ส ด เพราะหากล กค าใช เวลาในร านค านานจนเก นเหต ก จะท าให เก ดการต ดข ด ล กค าใหม เข าร านไม ได 1. เส นทางเด น ควรจ ดให ยาวท ส ดเท าท จะท าได ให ล กค าเด นผ านส วนต างๆ ของ ร าน วางผ งเพ อให ล กค าเด นทางไปย งจ ดท เราต องการให เด นเข าไป หร อเพ อให ล กค าเด นได รอบท งร าน ไม ใช จ ดใดเพ ยงจ ดเด ยว เช น บ นไดเล อนข นลงของห างสรรพส นค า ม กจะ วกวนข นทางลงทาง เพ อจะด งให ล กค าเด นด ในส วนอ นๆ ด วย 2. การจ ดวางส นค าท สร างความประท บใจ ส นค าท ถ ดจากประต ทางเข า จะต องให ความประท บใจและกระต นล กค าให อยากเด นเข าไปชมในร าน ผ ท เข าไปในร านด วยความ ไม ต งใจ แต เม อเก ดความประท บใจท ได เห นหร อส มผ สก บส นค าในส วนแรก ต วอย างเช น ช นล างส ดของห างสรรพส นค าม กจะเป นส นค าประเภทเคร องส าอางค หร อน าหอม เพราะม กล นท หอมด งด ดใจ ส วนซ ปเปอร มาร เก ตก ม กจะพบผ กและผลไม ก อน และร านเบเกอร ก จะได กล นหอมของขนมด งด ดใจก อนอย เสมอ 3. ชน ดของการให บร การ ถ าร านค าปล กน นเป นล กษณะการเล อกซ อส นค า แบบ บร การตนเอง หล กส าค ญก ค อส นค าจะต องถ กน ามาจ ดวางบนช นวางส นค าหร อโต ะท ล กค า สามารถหย บด ลองด ได 4. การควบค มด แลภายในร านค า ต าแหน งแคชเช ยร หร อพน กงานเก บเง น ควรอย ในต าแหน งท สามารถมองเห นประต ทางเข าออกได ช ดเจนท ส ด เพราะถ าโต ะแคชเช ยร อย ด านในอาจไม สามารถเห นล กค าท เข า-ออกร าน โอกาสท ส นค าจะส ญหายก จะเป นไปได มาก ควรต งโชว ส นค าวางในแนวขนานของร าน เพราะจะได สามารถส งเกตการเคล อนไหว ของล กค าภายในร านค าด วย 5. อ ปน ส ยในการซ อส นค าของผ ซ อ การจ ดผ งภายในของร านค าย งข นก บอ ปน ส ย ในการซ อส นค าของผ ซ อด วย เช น ของใช บ ร ษมาไว ช นล างหร อใกล ๆ ส วนของสตร และ เด กจ ดไว ช น 2 หร อล กเข าไป เพราะค ณส ภาพบ ร ษม น ส ยไม ใช เวลานานก บการซ อส นค า ส วนค ณส ภาพสตร น ยมการช อปป ง

21 18 จ ดเร ยงและจ ดวางส นค าภายในร านให สวยงาม จ ดเร ยงส นค าในม มมองของผ บร โภค เช น ส นค าด เต มช น จ ดให ส นค า อย ในระนาบเด ยวก น (Front Face) ห นด านหน าของส นค าออกเสมอ วางส นค า ให ช ดก นแต อย าเกยก น จ ดเร ยงให ส นค าเก าอย หน าส นค าใหม อย หล ง จ ดเร ยงส นค าให สมด ลระหว างพ นท ขายและก าไร เช น ส นค าสดต อง จ ดเร ยงส นค าให ล กค าหาซ อได ง าย ส นค าขายด ควรให พ นท จ ดเร ยงมากกว า ส นค าท ขายรองลงมา ส นค าราคาส งหร อส นค าหายได ง ายควรจ ดเร ยงให พน กงานเก บเง นด แลได ท วถ ง จ ดเร ยงส นค าให เป นหมวดหม เช น ส นค าอ ปโภค ส นค าบร โภค ส นค า ส าหร บเด ก ส นค าสด จ ดเร ยงจ ดวางส นค าท ใช ด วยก นไว ใกล ก น เช น กาแฟ น าตาล คร มเท ยม

22 19 จ ดวางส นค าให น าสนใจเพ อด งล กค าให อย ในร านได นานท ส ด เช น จ ดเร ยงส นค าให ม ส ส นสวยงาม ส นค าท จ งใจให ซ อเช น ส นค าลดราคาก ใช ป าย ราคาส งเสร มการขายท โดดเด น หร อส นค าท จ ดรายการส งเสร มการขายก ต งอย ในบร เวณท ล กค ามองเห นได ง าย จ ดหาส นค าให ตรงตามเทศกาลหร อฤด กาล เป นต น ส งท ต องตระหน ก : ร านต องม ช ว ตช วา ด อบอ นแต ท นสม ยเหมาะสมก บกล มล กค า เป าหมาย การจ ดแต งร านหร อจ ดเร ยงส นค าต องม การเปล ยนแปลงตลอดเวลา เพราะธรรมชาต ของคนเราจะเบ อความซ าซากจ าเจ แต ควรเปล ยน แบบค อยเป นค อยไป ร านท จ ดเร ยงส นค าไม เป นระเบ ยบ จะท าให เก ดการล อตาล อใจให หย บฉวย ความส ญเส ยจากยอดของหายจะส ง

23 20 สะอาด ความสะอาดของร านม ผลต อภาพล กษณ และความร ส กของล กค า ด งน น หน าร านและป ายช อร านต องสะอาด กระจกหน าร านต องใส ไม ควรม โปสเตอร ท เก าหมดอาย ต ดอย เพราะ จะท าให ร านด เก าไม ท นสม ย พ นภายในร านต องสะอาด แม แต ใต ช นวางส นค าก ต องหม นตรวจด เช ดถ ให สะอาดไม ให ม ของเหลวต างๆหกลงไปซ งอาจจะส งกล นอ นไม พ งประสงค ได ช นวางส นค าและต วส นค าต องสะอาด ส นค าท สะอาดจะท าให ร ส กว า เป นส นค าใหม ต แช เคร องด มต องสะอาดไม ม กล น ม อจ บต เย นต องไม ม คราบสกปรก ต ไอศคร มต องสะอาดไม ม คราบสกปรกท งจากฝ นและจากไอศคร มท หกเลอะเทอะ ถ งขยะต องเก บท งท กว นและท าความสะอาดไม ให ม กล น สว าง ความสว างท พอด ม ผลต อยอดขายของร านค าเพราะท าให ล กค า ร ส กปลอดภ ย ร ส กว าร านค าสะอาด ร ส กว าต วส นค าสวยงามข น น าซ อมากข น มองเห นส นค าได ง าย สามารถมองเห นรายละเอ ยดของส นค าได

24 21 ถ าไฟดวงไหนด บต องเปล ยนใหม ท นท เพราะถ าม ม มม ดโอกาสขายส นค า ท อย ในบร เวณน นก จะลดลงและอาจจะท าให ม การล กเล กขโมยน อยเก ดข นได สะดวก การให ความสะดวกก บล กค าจะท าให ล กค าอยากกล บมาใช บร การอ ก ทางเด นโล ง ไม ม ส นค าวางก ดขวางทางเด น ให ล กค าสามารถเล อกหย บ ส นค าได อย างสะดวก ม ป ายราคาช ดเจน ล กค าสามารถต ดส นใจเล อกซ อได อย างสบายใจ เม อล กค าต องการก ควรม ตะกร าขนาดพอเหมาะให ล กค าได ใช ใส ส นค า ขณะเล อกซ อส นค า ซ งจะท าให ล กค าซ อส นค าได มากข น ม ถ งใส ส นค าขนาดพอเหมาะเพ อไว ใส ส นค าให ล กค า ม เง นทอนเพ ยงพอเพ อใช ทอนให ก บล กค า

25 22 สบาย เม อล กค าเข ามาในร านแล วร ส กสบายก จะใช เวลาเล อกซ อส นค าได นาน ข นท าให ม โอกาสขายส นค าได มากข น ด งน น อากาศภายในร านต องปลอดโปร งโล งสบายไม อ ดอ ถ าใช พ ดลมต ว ใบพ ดต องไม ม ฝ นเพราะจะท าให เก ดมลภาวะเม อเป ดเคร อง หร อถ าใช เคร องปร บอากาศก ต องท าความสะอาดเคร องปร บอากาศไม ให ส งกล น อ บหร อเป นท แพร เช อโรค ส นค าต องไม ซ อนก นส งหลายช นจนน าจะเป นอ นตรายต อล กค าเม อ เล อกหย บซ อส นค า สร างบรรยากาศภายในร านให ขโมยของได ยาก โดยท ไม ต องเด นตาม ล กค าตลอดเวลา เช น ต ดกล องวงจรป ด หร อต ดกระจกไว คอยส งเกต หร อท าป ายต ดประกาศถ งบทลงโทษท ช ดเจนไม ม การยกเว น ในย คของการส อสารท ไร พรมแดนการต งราคาขายส าหร บร านค าปล ก ในป จจ บ น จ งต องค าน งถ งราคาตลาดเป นอย างมาก การต งราคาท ส ง กว าราคาตลาดท ล กค าส วนใหญ ร บร ย อมส งผลเส ยต อภาพล กษณ ของ ร านค าว าเป นร านท ขายส นค าแพง ด งน นการต งราคาขายของร านซ อ สะดวกจ งควรจะต งราคาให ล กค าสามารถหาซ อส นค าได อย างสบาย พอเหมาะ ไม ส งจนเก นไป จะสามารถสร างภาพล กษณ ของร านค าได ด

26 23 การบร หารจ ดการส นค า การบร หารจ ดการส นค าประกอบไปด วย การส งซ อส นค า การบร หารส นค าคงคล ง การส งซ อส นค า การส งซ อส นค าเป นงานท ส าค ญมากของร านค าปล ก ยอดขายของร านค าจะ มากหร อน อยข นอย ก บการซ อส นค าเข ามาขายได ตรงตามความต องการของ ล กค ามากน อยเพ ยงใด ความส าค ญของประเภทส นค าท ต องท าการส งซ อ ส นค าสด จะเป นส นค าท ม อาย ส น เช น ขนมป ง ขนมสด นมสด โยเกร ต การส งซ อส นค าเหล าน ต องม ความแม นย ามากเพราะอาย ของส นค าจะส น ส นค าสดจะขายได ด และเร ว ก าไรก ด แต ต องระว งถ าส นค าม เหล อมาก แล วค นไม ได ก จะท าให ขาดท นได ง าย ส นค าหม นเว ยนเร ว หร อ ส นค าขายด ต องไม ให ขาด เพราะส นค าเหล าน จะท าให ล กค าเข ามาซ อส นค าในร านและสร างก าไรให แก ร านค า ส นค าใหม การส งซ อส นค าใหม เข ามาขายในร านเป นส งท ส าค ญมาก เพราะล กค าจะร ส กไม จ าเจก บส นค าเก าๆและจะท าให ร านม ภาพล กษณ ท ท นสม ยตลอดเวลา แต การส งส นค าใหม เข ามาขายก ม ความเส ยง ด งน นผ ประกอบการจะต องร พฤต กรรมของล กค าของตนค อนข างด

27 24 ส นค าหม นเว ยนช า ซ งอาจจะต องม เพราะม ความส มพ นธ ก บส นค าขายด เช น แปรงข ด ต างๆ เป นต น ซ งส นค าเหล าน จะใช เวลานานกว าจะม การ ส งซ อซ าอ ก เทคน คการเล อกซ อส นค า เล อกส นค าให หลากหลาย เล อกส นค าเฉพาะย ห อ ส กล น หร อ รส ท เป นท น ยมของกล มล กค า เป าหมาย เล อกแค 1 หร อ 2 ขนาดตามก าล งซ อของกล มล กค าเป าหมาย ข อควรปฏ บ ต ในการส งซ อส นค า ควรก าหนดระยะเวลาในการส งซ อ หร อรอบการส งซ อส นค าเพ อการ บร หารจ ดการส นค าได อย างเป นระบบ พยายามส งซ อส นค าจากผ จ ดจ าหน ายท ม บร การส งส นค าเพ อลดต นท น และภาระในการจ ดซ อส นค าแต ท งน ต องเปร ยบเท ยบราคาท เพ มข น และค าใช จ ายของการขนส งส นค าด วย ส งซ อส นค าในจ านวนท พอเหมาะ ควรตรวจน บส นค าคงเหล อก อนส ง เพราะถ าส นค าม น อยเก นไปล กค าก จะร ส กว าไม น าซ อ ถ าส นค าม มาก เก นไปล กค าก อาจจะร ส กว าเป นส นค าของเก าหร อไม เป นท น ยมจ งขาย ไม ออก ส งซ อส นค าให เพ ยงพอก บรอบการส งซ อ เพ อลดความเส ยงในการท ส นค าจะหมดอาย หร อลดความเส ยงของการเปล ยนแปลงร ปแบบของ บรรจ ภ ณฑ เพราะจะท าให ส นค าด เก าท นท อ กท งลดภาระทางด าน ต นท นของส นค าและเป นการใช เง นท นหม นเว ยนอย างม ประส ทธ ภาพ

28 25 อย าส งซ อส นค าแบบเฉล ยส ง เช น ไม ควรส งซ อส นค าในปร มาณเท าก น ท กส ท กขนาด ควรตรวจด ประว ต การขายส นค าและส งตามปร มาณการขาย ไม เช นน นจะท าให ม ส นค าท ขายไม ออกค างอย ในร านหร อใน คล งส นค ามากข นเร อยๆ พ นท ขายภายในร านม จ าก ดด งน นในการน าส นค าใหม เข ามา จ งต องม ส นค าเก าออกไป ท งน เป นโอกาสท จะได ประเม นเพ อถอดส นค าท ขาย ไม ด ออกจากพ นท ขาย การตรวจร บส นค าต องตรวจร บด วยความรอบคอบ ต องด ว าม ส นค าเก า ท จวนหมดอาย หร อ บรรจ ภ ณฑ บ บสลายหร อไม ควรม ข อตกลงก บผ จ ดจ าหน ายในเง อนไขของการค นส นค า การบร หารส นค าคงคล ง ต องหม นตรวจน บส นค าในคล งส นค าหร อในพ นท ขายเพ อด ว า ม ส นค าพอขายหร อไม ม ส นค าท ก าล งจะหมดอาย หร อไม ม ส นค าอะไรมากเก นไปหร อไม ม ส นค าท ออกมานานม โอกาสท ผ ผล ตก าล งจะเปล ยนร ปแบบของ บรรจ ภ ณฑ หร อไม ม ส นค าท ไม ตรงก บความต องการของล กค าหร อไม

29 26 ถ าม ส งเหล าน อย ในคล งส นค าหร อในพ นท ขายต องท าการจ ดการก บป ญหา เหล าน เน องจากเหต เหล าน จะส งผลท าให เส ยโอกาสในการท ายอดขายและก าไร ม โอกาสท จะเส ยล กค าให ค แข ง ต นท นขายส ง ต นท นทางการเง นส ง การบร การล กค า การบร การแบบเอาใจล กค ามาใส ใจเราจะสามารถด งด ดล กค า ให เข ามาซ อส นค าหร อใช บร การได ค ณสมบ ต ของผ ให บร การท ด ม ความรอบร ในเร องของส นค าและบร การ ม จ ตส าน กในการต อนร บและบร การเสมอ ชอบช วยเหล อผ อ น ม ไมตร จ ต ม บ คล กด ส ภาพอ อนโยน อ อนน อมถ อมตน ม ส มมาคารวะ แต งกาย สะอาด ส ภาพ ม ศ ลปะในการพ ด ม ปฏ ภาณไหวพร บด

30 27 เทคน คการให บร การท ด ม ท าท เป นม ตร ย นด ต อนร บล กค า ย มแย ม ม น าใจ เป นก นเอง เม อล กค า เข าร านก ควรท กทายล กค าด วยค าว า สว สด ค ะ หร อ สว สด คร บ หร อ สว สด คร บ ม อะไรให ช วยบอกได นะคร บ ซ งการท กทายน จะให ประโยชน 2 ทางค อ ล กค าจะร ส กว าเป นคนส าค ญได ร บการเอาใจใส และในขณะเด ยวก นก สามารถส งผลให ก บผ ไม หว งด ซ งอาจจะเข ามา เพ อขโมยส นค าก จะร ส กต วว าไม สามารถท าได เพราะม คนใส ใจใน พฤต กรรมของตนอย บร การด วยความกระต อร อร น รวดเร ว ท นต อความต องการของล กค า และ ม การตรวจน บส นค าและเง นทอนอย างรอบคอบถ กต อง ซ งอาจจะช วย ขอให ล กค าตรวจด ด วยค าพ ดว า ถ กต องไหมคะ หร อ ครบถ วน เร ยบร อยนะคร บ เป นต น ไม วางต วเป นทางการเก นไป ไม ท าต วว าก าล งย ง หร อก าล งเบ องาน ย นด ตอบค าถามล กค าอย างละเอ ยดกระช บถ กต องไม ย ดเย อเข าใจยาก ยกย องให เก ยรต ล กค า ต อนร บล กค าด วยความเสมอภาค อย าปล อยให ล กค ารอ ถ าล กค าต องรอต องแจ งให ทราบเช น กร ณารอ ส กคร นะคะ หร อ ขอโทษท ท าให คอยนะคะ เป นต น พยายามจ าล กค าและความต องการของล กค าให ได ค าขอบค ณควรจะเป นค าพ ดท ต ดปากเม อส งเง นทอนให ล กค าเสมอ

31 28 การสร างความส มพ นธ ท ด ก บล กค า ส งส าค ญส าหร บร านค าปล กค อล กค า ซ งนอกจากการหาฐานล กค า ใหม แล วการร กษาฐานล กค าเด มไว ได ก จะท าให การบร หารจ ดการร านค าและ ส นค าท าได อย างม ประส ทธ ภาพเน องจากทราบข อม ลและพฤต กรรมของล กค า อย แล ว การคาดคะเนยอดขายของส นค าแต ละชน ดและขนาดจะสามารถท าได แม นย ามากข น ด งน นการสร างความส มพ นธ ท ด ก บล กค าจ งเป นส งท ส าค ญมาก และสามารถท าได หลายว ธ เช น การจดจ าข อม ลล กค าท งช อ ชน ดของส นค าท ล กค าต องการ จะท าให ล กค าร ส กอบอ น ค นเคย หร อคอยถามสารท กข ส กด บ ของล กค าหร อสมาช กในครอบคร วก จะท าให ล กค าร ส กถ งความใส ใจท ทางร าน ม ให เช น สว สด ค ะ ว นน เหน อยไหมคะ หร อแม แต ความใส ใจท ทางร านม ให แก ล กค า เช น ในว นท ฝนตก การท กทายเม อล กค าเข าร านก อาจจะเป นใน ร ปแบบท เปล ยนไปเช น สว สด ค ะ ระว งล นนะคะ หร อเม อล กค าช าระเง นแล ว ก อาจจะกล าวลาด วยค าพ ดแสดงความห วงใยว า ขอบค ณค ะ ร กษาส ขภาพด วย นะคะ เป นต น ถ าม ส นค าบางอย างท เป นส นค าต วอย างซ งผ ผล ต/ผ จ ดจ าหน ายได ให ไว ก อาจจะแถมให ล กค า หร อ อาจจะฝากขนมเล กๆน อยๆไปให เด กๆสมาช กใน ครอบคร วของล กค าก จะท าให ล กค าร ส กด หร อแม แต ในเทศกาลข นป ใหม ถ าม ของขว ญหร อของแถมเล กๆน อยๆมอบให ก บล กค าประจ าก จะท าให ล กค าร ส กด และไม อยากไปซ อส นค าท ร านอ นถ าไม จ าเป นจร งๆ ส งต างๆเหล าน แม แต จะเป นส งเล กน อยแต ก สามารถสร าง ความส มพ นธ ท ด ก บล กค าและจะส งผลท ด ให แก ร านค าในระยะยาวได

32 29 ความร บผ ดชอบต อส งคม การตอบแทนให แก ส งคมหร อช มชนท ร านค าต งอย เช น การให ความ ร วมม อในเทศกาลงานบ ญต างๆ งานโรงเร ยน หร องานอะไรก แล วแต ท ทาง ช มชนจ ดข น โดยอาจจะส งเคร องด มไปช วยงานบ าง น าขนมไปช วยงานบ าง ส งเหล าน จะสร างความยอมร บให แก คนในช มชนในฐานะท เป นสมาช กคนหน ง ของช มชนและอาจจะน ามาซ งยอดขายท เพ มข นเพราะคนในช มชนร จ กร านมากข น หร อแม แต การยอมให ต ดสต กเกอร ของโรงเร ยนหร อหน วยงานการก ศลของ ช มชน ก จะท าให ภาพล กษณ ของร านค าด ข นว าม ความเอ ออาทรต อส งคมและ ช มชนท อาศ ย

33 30 การจ ดการด านหน าร าน ด านหน าร านเป นบร เวณท ล กค ามาใช บร การด งน นการเตร ยมหน าร าน ให พร อมท จะต อนร บไม ให ล กค าผ ดหว งจ งเป นส งท ส าค ญย ง ร านค าจ งต องม ก าหนดเวลา เป ด ป ด ท แน นอน การจ ดการด านหน าร านสามารถแบ งเป น การด าเน นงานประจ าว น การด าเน นงานประจ าเด อน การด าเน นงานประจ าว น ผ ประกอบการหร อพน กงานต องมาถ งร านก อนร านเป ดอย างน อย ประมาณ 1 ช วโมงเพ อเตร ยมร านให พร อมส าหร บการต อนร บล กค าในว นใหม เม อล กค าเร มเบาบางลงก ด าเน นการจ ดร านให ด สวยงามเร ยบร อยเพ อ รอต อนร บล กค าในรอบต อไป ซ งอาจจะเป นช วงเท ยง หร อช วงเย น ซ งการจ ดเร ยงส นค าอ กคร งในระหว างว นจะช วยให ทราบถ งชน ดและ ปร มาณส นค าท ขายด หร อ ส นค าท ม การส ญหายได ในช วงเวลาต างๆ การท าความสะอาดช นวางส นค าตามท ได ก าหนดว าช นไหนท าว นไหน เวลาใดเป นการท างานท ค อยเป นค อยไปซ งจะช วยให ช นวางส นค าและต วส นค า สะอาดและด ใหม สวยอย เสมอ ในเวลาท ป ดร านก ควรตรวจตราความเร ยบร อยของร านเพ อด ว าส นค า ชน ดใดขายด ม อะไรส ญหายและเพ อวางแผนการปฏ บ ต งานในว นร งข น

34 31 ตารางการท างานประจ าว นของพน กงานหน าร าน หน า ½ ว นท..เด อน..พ.ศ.. เวลา งานท ต องท า ท าแล ว ก อนเป ดร าน เก บกวาดเช ดถ และจ ดส นค าบร เวณเคาน เตอร ร บช าระเง น เก บกวาดเช ดถ พ นและทางเด นภายในร าน เป ดไฟ, พ ดลม, เคร องปร บอากาศ (ถ าม ) เต มน าร อนในหม อต มน าไฟฟ า (ถ าม ) เตร ยมถ วย หลอด ช อน ถ ง และ เง นทอนให เร ยบร อย เก บส นค าหมดอาย ลงจากช น เต มและจ ดเร ยงส นค าให อย ในระนาบเด ยวก น ปลดโปสเตอร หร อใบปล วรายการส งเสร มการขายท หมดอาย ลง น าส นค าท จบรายการส งเสร มการขายวางกล บค นท ช น ต ดโปสเตอร หร อใบปล วรายการส งเสร มการขายต วใหม น าส นค าจ ดรายการส งเสร มการขายมาจ ดเร ยง เก บส นค าท จะถอดออกจากพ นท ขาย น าส นค าใหม จ ดเร ยงข นช น พร อมป ายแนะน าส นค าใหม ท าความสะอาดบร เวณหน าร านและกระจก (ถ าม ) เป ดร านร บล กค า ช วงสาย กวาดพ นและทางเด นภายในร าน เต มน าร อนในหม อต มน าไฟฟ า (ถ าม ) เตร ยมถ วย หลอด ช อน ถ ง และ เง นทอนให เร ยบร อย ท าความสะอาดช นวางส นค า เต มส นค าท ช นวางส นค าและจ ดเร ยงส นค าให สวยงาม ตรวจร บส นค าท มาส งว าม อะไร จ านวนเท าใด ม ส นค าช าร ดไหม

35 32 ตารางการท างานประจ าว นของพน กงานหน าร าน หน า 2/2 ว นท..เด อน..พ.ศ.. เวลา งานท ต องท า ท าแล ว ช วงบ าย กวาดพ นและทางเด นภายในร าน เต มน าร อนในหม อต มน าไฟฟ า (ถ าม ) เตร ยมถ วย หลอด ช อน ถ ง และ เง นทอนให เร ยบร อย ท าความสะอาดช นวางส นค า เต มส นค าท ช นวางส นค าและจ ดเร ยงส นค าให สวยงาม ตรวจร บส นค าท มาส งว าม อะไร จ านวนเท าใด ม ส นค าช าร ดไหม เม อป ดร าน ป ดร านใส กลอน ป ดไฟ ป ดพ ดลมหร อเคร องปร บอากาศ (ถ าม ) ล างท าความสะอาดหม อต มน าไฟฟ า (ถ าม ) ตรวจด ตามช นวางส นค าต างๆว าต องเตร ยมจ ดเร ยงส นค าอะไร ตรวจด ว าม ส นค าอะไรส ญหาย จดบ นท กยอดขายประจ าว น จดบ นท กยอดค าใช จ ายประจ าว น เตร ยมน าเง นเข าฝากบ ญช ธนาคาร เตร ยมเง นส าหร บค าใช จ ายในว นร งข น

36 33 การด าเน นงานประจ าเด อน งานประจ าเด อนเป นงานท ต องการท าให เก ดความเปล ยนแปลงของร าน เพ อด งความสนใจและสร างความแปลกใหม ให ล กค าไม ร ส กจ าเจ ท าให ร านเป น ท น าค นหา ล กค าจะใช เวลาอย ในร านได นานข น โอกาสขายส นค าได มากข น งานหล กค อการปร บเปล ยนการจ ดเร ยงส นค า เช น อาจจะย ายหร อสล บการวาง ย ห อส นค าประเภทเด ยวก นก ได หร อถ าเป นในช วงระยะเวลาประมาณ 6 เด อน ก น าท จะม การปร บการจ ดเร ยงหมวดหม ส นค าใหม ถ าท าได ผลการปร บเปล ยน ถ าไม ด ไม เหมาะสมต องปร บเปล ยนแก ไขท นท ตารางการท างานประจ าเด อนของพน กงานหน าร าน ว นท..เด อน..พ.ศ.. เวลา งานท ต องท า ท าแล ว ช วงสาย เก บกวาดเช ดถ ช นวางส นค าท ต องการปร บเปล ยน จ ดเร ยงและเต มส นค าให ด สวยงาม ตรวจด ตามช นวางส นค าต างๆว าควรจะปร บเปล ยนช นไหนบ าง วางแผนการปร บเปล ยนช นวางส นค าว าช นไหนควรจะ เปล ยนเป นส นค าชน ดใด เพ อคงความสวยงามและเป น หมวดหม ท ถ กต อง ก อนป ดร าน ตรวจด ผลการปร บเปล ยนการจ ดเร ยงส นค าใหม ว า O ด O ควรปร บปร ง Oไม ด หร อควรแก ไขอย างไร

37 34 การจ ดการด านหล งร าน การส งซ อส นค า การจ ดเก บส นค าในคล งส นค า รวมถ งการวางแผน ปร บเปล ยนผ งร านหร อการวางแผนการด าเน นงานส งเสร มการขาย การจ ดท า บ ญช เหล าน เป นงานด านหล งร านท ต องท าด วยความรอบคอบเพ อสน บสน น การด าเน นงานด านหน าร านให ด าเน นงานได อย างม ประส ทธ ภาพ ด งน นการด าเน นงานด านหล งร านจ งม ความส าค ญอย างมากต อยอดขาย การร กษากล มล กค าเด มหร อการหาฐานล กค าใหม ให แก ร านค า การด าเน นงานประจ าว น การตรวจน บปร มาณส นค าคงคล งว าเพ ยงพอต อการขายหร อไม เป นส ง ท ส าค ญย ง เพราะถ าส นค าม ไม พอขายจะท าให พลาดโอกาสในการท าก าไร และ อาจจะเส ยล กค าให ค แข งได การส งซ อส นค าต องท าด วยความระม ดระว งเพราะถ าม ความผ ดพลาด เก ดข นก หมายถ งความส ญเส ยท อาจจะต องใช เวลาค อนข างนานในการแก ไข การตรวจสอบตลาดว าส นค าใหม ชน ดใดเป นท ต องการก เป นส งส าค ญ ท จะท าให การจ ดซ อส นค าใหม ม ความแม นย ามากข น ส นค าใหม ๆม เก ดข น ตลอดเวลา ถ าไม ม การน าส นค าใหม เข ามาจ าหน ายเลยหร อม น อยเก นไป กล มล กค า เป าหมายก อาจจะไปอ ดหน นร านอ นท ม ส นค าตรงตามความต องการของเขาท เปล ยนไปได

38 35 การจ ดท าบ ญช ก ม ความส าค ญเพราะสถานะทางการเง นของก จการจะ ก าหนดท ศทางการพ ฒนาร านได เป นอย างด ว าม ความสามารถในการหาซ อ ส นค าใหม เข ามาจ าหน ายหร อปร บปร งพ ฒนาช นวางส นค าหร ออ ปกรณ อ นๆ ตารางการท างานประจ าว นของการด าเน นงานด านหล งร าน ว นท..เด อน..พ.ศ.. เวลา งานท ต องท า ท าแล ว ช วงเช า ตรวจน บส นค าคงคล งว าม ส นค าพอขายหร อไม จดบ นท กส นค าและปร มาณท ต องส ง จ ดเร ยงส นค าในคล งส นค าให เป นระเบ ยบ เตร ยมการช าระเง นให ผ จ ดจ าหน ายในรอบบ ญช น น ผ แทนขาย สอบถามถ งส นค าใหม และการตอบร บในตลาด มาเสนอขาย สอบถามการจ ดรายการส งเสร มการขายของผ ผล ต/ผ จ ดจ าหน าย ถามถ งส นค าค แข งว าม ส นค าใหม และการตอบร บของล กค า สอบถามถ งการส งเสร มการขายของส นค าค แข ง ส งซ อส นค าหร อถ าต องไปซ อส นค าเองต องแน ใจว าม บ คลากร เพ ยงพอต อการให บร การระหว างท ไปท าการซ อส นค า ช าระเง นค าส นค าพร อมท งตรวจใบเสร จร บเง นให ถ กต อง หมายเหต :

39 36 การด าเน นงานประจ าอาท ตย การตรวจตลาดเป นส งท จ าเป นส าหร บผ ประกอบการร านค าปล ก เช นก นเพราะจะท าให ทราบถ งความเป นไปและความเปล ยนแปลงของส นค า และความต องการของกล มล กค าได เพราะบางคร งผ แทนขายก ไม ได บอกความ จร งแก เราท งหมดเพราะต องการขายส นค าของตน การตรวจตลาดน ม ได จ าก ด เฉพาะต วส นค าแต รวมไปถ งการให บร การ ซ งอาจจะได ข อม ลจากการสอบถาม พ ดค ยก บล กค าหร อประชาชนท อย ในละแวกน น หร อพ อค าแม ค าในตลาดก ได หร อแม แต การไปเด นในห างสรรพส นค าต างๆก สามารถตรวจด ความ เปล ยนแปลงและน าไปปร บปร งก จการของตนได การเตร ยมท ส าหร บวางส นค าใหม ม ความจ าเป นมากเพราะส นค าใหม ต องวางให โดดเด น เพ อจะได ทดสอบความต องการของตลาดท แท จร ง อ กท ง ต องถอดส นค าบางชน ดท ยอดขายไม ด ออกจากพ นท ขาย การเตร ยมท ส าหร บ ส นค าใหม จ งต องใช เวลาไตร ตรองให ด ในแต ละอาท ตย จนกว าส นค าใหม จะ มาถ ง ขณะเด ยวก นก ควรงดส งส นค าท คาดว าจะถ กถอดออกจากพ นท ขายมาเพ ม ร านค าควรม ผ งร านและหมายเลขประจ าช นเพ อง ายต อการวางแผน ปร บปร งหร อง ายต อการส อสารในการปร บเปล ยนหร อท าความสะอาด

40 37 ตารางการท างานประจ าอาท ตย ของการด าเน นงานด านหล งร าน ว นท..เด อน..พ.ศ.. ล าด บงาน งานท ต องท า ตรวจตลาด ตรวจด ส นค าใหม ในท องตลาด ท ารายการส นค าท น าสนใจน าเข ามาขาย ว ธ บร การท น าจะน ามาปร บใช ส นค าใหม ท าบ นท กรายการส นค าใหม ท จะเข าอาท ตย หน า เตร ยมป ายเพ อส อสารให ล กค าทราบว าเป นส นค าใหม (ถ าม ) ส นค าออก ท าบ นท กรายการส นค าท ควรถอดออกจากพ นท ขาย ปร บผ งช น เตร ยมช นวางส าหร บส นค าใหม วางแผนการปร บเปล ยนส นค าบนช นวางส นค าเด ม หมายเหต :

41 38 การด าเน นงานประจ าเด อน การจ ดรายการส งเสร มการขายหากท ร านจ ดเองจะต องใช เวลาในการ ด าเน นงานจ งควรม การวางแผนการปฏ บ ต งานเพ อให การจ ดรายการส งเสร มการ ขายม ประส ทธ ภาพมากท ส ด ถ าเป นไปได ควรม แผนล วงหน าประมาณ 1 เด อน ก าหนดการปร บเปล ยนช นวางส นค าให พน กงานหน าร านด าเน นงาน ตามแผนเพ อปร บผ งร านให ด ใหม สดสวยอย เสมอ หร อเพ อร บส นค าใหม หร อ เพ อจ ดรายการส งเสร มการขายส นค า ตารางการจ ดรายการส งเสร มการขายประจ าเด อน ส นค า.. ต งแต ว นท..เด อน..พ.ศ.. เวลา งานท ต องท า ท าแล ว 1 เด อนก อน เจรจาก บผ ผล ต/ผ แทนจ าหน ายขอการสน บสน น เร มรายการ ร ปแบบการจ ดรายการ การส งซ อส นค า โปสเตอร ป ายราคาท โดดเด น ส าหร บส อสารก บล กค า การเตร ยมพ นท ขาย บ นท กยอดขายของส นค าท คาดว าจะได จากการจ ดรายการ บ นท กค าใช จ ายในการจ ดรายการ บ นท กส งท คาดว าจะได ร บจากการจ ดรายการ 3 ว นก อน ตรวจความพร อมของท กส งท จะใช ในการจ ดรายการ เร มรายการ บ นท กส งท ต องต ดตามแก ไข

42 39 การวางแผนงานส าหร บอนาคต การด าเน นงานของร านค าปล กควรม แผนงานส าหร บอนาคตเพ อจะได ตระเตร ยมส งท จ าเป นในการด าเน นงาน ไม ว าจะเป นด านการเง น ด านบ คลากร ด านพ นท ขายหร อคล งส นค าเป นต น การขยายเวลา เป ด ป ด ของร าน หร อการ ปร บเปล ยนช นวางส นค าให ท นสม ยข นหร อใหม ข นก ตาม ควรต องได ร บการ วางแผนเป นอย างด เพ อไม ให การด าเน นงานด านหน งส งผลกระทบในทางลบ ก บอ กด านหน ง เช น การลงท นขยายร าน จะม ป จจ ยท เก ยวข องมากมาย ต งแต การหาพ นท ร านท ต ดก นจะด วยว ธ การเช าหร อซ อก ตาม การตกแต งร าน การเช อมต อของร านเก าและร านใหม ย อมส งผลถ งเง นท นหม นเว ยนภายในร าน การด าเน นงานของร านและความสะดวกของล กค าท เข ามาใช บร การ ด งน นควรม การวางแผนอย างละเอ ยดในด านต างๆเพ อให ผลกระทบท เก ดข นม น อยท ส ดโดยเฉพาะก บล กค า แต ท งน ส งท ต องคงไว ให ด ท ส ด ค อ ร านซ อสะดวก ถ กใจ ใกล บ าน

43

44 บ นท กช วยจ า

45 บ นท กช วยจ า

46

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2 1 โรงการนาโนกล า เพ อบร หารวามเส งในการผล ต ระะท 2 (ด าเน นงานภาใต โรงการเกษตรทางเล อกเพ อบร หารวามเส งการผล ต) เร อข ากล มผ ใช น าอ างเก บน าห วทรา ต.เข อนผาก อ.พร าว จ.เช งใหม 1. วามเป นมา เร อข ากล

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง หน า 1 จาก 15 การทางานของโปรแกรม โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง 1. ควบค มบ ญช เจ าหน ระบบสามารถรายงานให ทราบว าท านค างช าระเจ าหน รายใดบ าง จ านวนก บ ล และม เจ าหน รายใดท ย ง ไม ครบก าหนดช าระ

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information