TUR ZM Ç N NG L ZCE-I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "TUR ZM Ç N NG L ZCE-I"

Transcription

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2737 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1698 TUR ZM Ç N NG L ZCE-I Yazar Dr. Can STAUB Editör Prof.Dr. Zülal BALPINAR ANADOLU ÜN VERS TES

2 çindekiler iii çindekiler Önsöz... vi At the Hotel... 2 HOTEL... 3 LET US READ... 3 HOW WOULD THEY SAY IT?... 5 A LOOK AT THE LANGUAGE... 8 TROUBLE SHOOTING A LOOK AT LANGUAGE OF HOTELS USEFUL INFORMATION Types of Hotels Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar Referanslar - Kaynaklar The Front Desk FRONT DESK IN A HOTEL LET US READ HOW WOULD THEY SAY IT? A LOOK AT THE LANGUAGE Conditional Sentences-If Clauses What if Kal b THE CONSIERGE AND THE BELLBOY A LOOK AT LANGUAGE OF HOTELS - Check in/check out USEFUL INFORMATION Types of Hotel Rooms and Bed Sizes in Hotel Rooms Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar Referanslar - Kaynaklar In the Restaurant RESTAURANT LET US READ HOW WOULD THEY SAY IT? A LOOK AT THE LANGUAGE A LOOK AT THE LANGUAGE OF RESTAURANTS TROUBLE SHOOTING USEFUL INFORMATION Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar Reference - Kaynakça ÜN TE 2. ÜN TE 3. ÜN TE

3 iv çindekiler 4. ÜN TE 5. ÜN TE 6. ÜN TE The Cafe and the Bar THE CAFE AND THE BAR LET US READ A LOOK AT THE LANGUAGE HOW WOULD THEY SAY IT? AT THE CAFE AT THE BAR A LOOK AT THE LANGUAGE OF CAFES AND BARS TROUBLE SHOOTING USEFUL INFORMATION Tea Coffee Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar Referanslar - Kaynaklar Amenities and Facilities AMENITIES AND FACILITIES LET US READ HOW WOULD THEY SAY IT? TROUBLE SHOOTING USEFUL INFORMATION- FAYDALI B LG LER Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar Reference - Kaynakça Local Sight Seeing WHERE TO GO HOW WOULD THEY SAY IT? A LOOK AT THE LANGUAGE A LOOK AT THE LANGUAGE OF GIVING AND RECEIVING DIRECTIONS TROUBLE SHOOTING USEFUL INFORMATION Where to go? What is in Eskiflehir? What to buy? Yunus Emre Nasreddin Hodja Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar References - Kaynaklar

4 çindekiler v Emergencies EMERGENCIES LET US READ HOW WOULD THEY SAY IT? Situation 1: Fire Alarm Situation 2: Guest falls and cuts self (head) in the restaurant Situation 3: Down the shaft A LOOK AT LANGUAGE THE OF EMERGENCIES A LOOK AT THE LANGUAGE WHAT WOULD THEY SAY? Situation 1: Finding a doctor Situation 2: Going to the Emergency Room Situation 3: After visiting the doctor TROUBLE SHOOTING IN EMERGENCIES-TO DO LIST In case of Fire In case of a Thunderstorm or Hurricane In case of medical emergencies Things to do and thing to know in case of emergencies when you travel USEFUL INFORMATION Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar References - Kaynaklar ÜN TE

5 vi Önsöz Önsöz Sevgili Ö rencilerimiz, Ülkemize co rafi, tarihi, kültürel aç dan bakt m zda pek az ülkede rastlayaca m z zenginliklerle karfl lafl yoruz. Bu zenginliklerimiz aras nda tertemiz denizlerimizi, tarihi miras m z ve inançlar n bir arada var oldu u hoflgörü ortam n ve dört mevsimi bir arada yaflamay ve zengin mutfak kültürümüzü hemen saymak mümkün. Globalleflen dünyam zda seyahat etmek daha kolay ve h zl hale gelmifltir. Pek çok kifli kendi ülkesinin d fl nda bir yerler görüp e lenmek ve biraz da bilgilenmek için yola koyulmaktad r. Tüm bu verileri göz önüne ald m zda bu denli zenginliklere sahip olan ülkemiz neden bu yeni dünya seyahat düzeni içinde yer almas n, neden bu de erlerini turizm amaçl de erlendirmesin? Türkiye statistik Kurumu nun verdi i say lara göre 2011 y l nda ülkemize 36 milyon 151 bin 328 kifli ziyaret etmifl ve 23 milyon dolar gelir sa lanm flt r. Bu say n n gelecek y llarda daha da artmas beklenmektedir. Tahminlerimizi say sal de- erlerle anlatacak olursak; Birleflmifl Milletler Dünya Turizm Organizasyonu 2011 raporunda, 2011 y l nda 982 milyon kiflinin kendi ülkelerinden farkl ülkelere seyahat etti ini belirtmekte ve bu rakam n 2012 de bir milyar aflaca n, 2020 de 1.4 milyara, 2030 da ise 1.8 milyara ulaflaca n ön görmektedir. Bu öngörü daha fazla turizm geliri, daha fazla istihdam ve sosyoekonomik geliflmeye daha fazla katk anlam na gelmektedir. Turizm sektörünün kendisinden beklenen bu ekonomik ve sosyal at l m yapabilmesi, sürdürülebilir bir gelir kayna haline gelebilmesi için farkl türlerde turizm tesislerine, farkl gereksinimlere yan t verebilecek turizm anlay fl na-yeflil turizm, inanç turizmi gibi-ve en önemlisi farkl gereksinimlere yan t verebilecek iyi yetiflmifl ifl gücüne ihtiyaç vard r. Gerek konaklama, gerek seyahat, gerek yiyecek içecek alanlar nda hizmet sektörünün çok iyi yetiflmesi ve gelen konuklar iyi a rlamas gerekir. Çünkü, turizm, bir ülkenin hem en iyi reklam arac, hem de en kötü reklam arac olabilir. Bu faktörler göz önüne al nd nda, siz turizm emektarlar olarak çok zorlu ve bir o kadar da zevki bir rol üstlenmifl oluyorsunuz. Sizlerin daha iyi donan mlarla konuklar n z karfl layabilmeniz için de bizler en az ndan yabanc dil alan nda yard mc olmak amac ile bu kitab haz rlad k. Kitab m zda yedi ünite bulacaks n z. Her ünitenin kendi içerisinde okuma, okudu unu anlama, dilbilgisi aç klamalar ve ünitenin kapsad konu ile ilgili olan ngilizce kal psal yap lar n bulundu u bölümler bulacaks n z. Bu bölümler sizin ngilizce dil bilginizi gelifltirmek ve katk da bulunmak için haz rlanm flt r. Özellikle, kal p kullan mlar çal flman z ve günlük yaflam n zda da uygulaman z h zl bir dil geliflimi sa layacakt r. Her ünitemizin sonunda Faydal Bilgiler bafll - alt nda bir ek bölüm bulacaks n z. Bu bölümde, ünitenin konusuna göre farkl alanlarda size alan bilgisi sunmaya çal flt k.

6 Önsöz vii Her üniteyi size verilen takvime göre düzenli çal flman z, ünitelerde yer alan sorular yan tlaman z ve elden geldi ince uygulamada kullanman z konulara hakim olman z ve anlam n z için yeterli olacakt r. Kitab m z haz rlarken iki farkl yaklafl m birlefltirmeye çal flt k. Size s rf dil a rl kl bir kitap haz rlayarak mesle inizle ilgili konular d flar da b rakmak istemedik. Ancak, bizler turizm alan uzmanlar da de iliz, size s rf turizm içerikli bir kitap da sunamazd k. Sonunda orta yolu bularak her iki alan da birlefltirmeye çal flan bu kitab m z size sunuyoruz. Hepinize baflar lar dileriz. Prof.Dr. Zülal BALPINAR Dr. Can STAUB

7 1TUR ZM Ç N NG L ZCE-I Amaçlar m z - Our Aim Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir otelde sunulan hizmet ve destek hizmetlerinin neler oldu unu; Müflterilerin sorduklar farkl sorunlar nas l yan tlayacaklar n aç klayabilecek, ngilizce can, must gibi modal fiilerin kullan mlar n saptayabilecek, Müflteriye ayr nt l bilgi vermenin örneklerini görerek bilgi ve becerilerinizi gelifltirebileceksiniz. Anahtar Kavramlar - Key Terms Key terms about hotel industry çindekiler - Unit Contents Turizm çin ngilizce-i At the Hotel HOTEL LET US READ HOW WOULD THEY SAY IT? A LOOK AT THE LANGUAGE TROUBLE SHOOTING- SORUN ÇÖZME A LOOK AT LANGUAGE OF HOTELS USEFUL INFORMATION

8 At the Hotel HOTEL Bu bölümde genel anlamda bir otel tan t larak, konuklarla yap labilecek konuflmalardan örnekler verilmifltir. Do al olarak bir otelde konuklar ile yap labilecek tüm konuflma türlerinden örnekler vermek olanaks zd r. Ancak, verdi imiz örneklerin size yard mc olaca n umuyoruz. lk olarak Marmaris te bizim hayal etti imiz bir otelin tan t m n okuyarak biraz bilgi edinecek, sonrada özellikle ön büro, bir baflka deyiflle, resepsiyon elemanlar n n konuklar ile yapacaklar konuflmalardan örnekler bulacaks n z. Resim 1.1 Marmaris yolu - tatilde.org LET US READ lk okuma örne imiz Marmariste küçük bir oteli tan tan bir metin. Bir aile oteli olan Lighthouse Inn, ailenin k z Yasemin ve o lu Cem taraf ndan tan t l yor. ki kardefl özellikle ön büro hizmetlerini yürüterek ailelerine yard mc oluyorlar.

9 4 Turizm çin ngilizce-i The Lighthouse Inn Welcome to the Lighthouse Inn. We are a quaint, comfortable family-owned guesthouse in the peaceful fishing village of Selimiye. Our location is 41 kilometers south-west of Marmaris. Because of the beautiful, winding roads, it takes a little over an hour to reach us from downtown Marmaris. The three-story Lighthouse Inn has eight rooms. All rooms have a sunrise view of the bay, and each room has a balcony where guests can watch the local fishermen bring in their fresh catch for the local restaurants. Guests may choose a room with two double beds, or one queen-size bed. All rooms are en suite, with hot and cold running water, air conditioning in the summer, and heating in the winter. All of our rooms are nonsmoking and have wi-fi access. On the ground floor, our reception area is staffed from 7:00 to 22:00 by one of our friendly family members. Check-in is after 15:00 and check-out is before noon. Also on the ground floor, we have a small seafood restaurant, where mom and dad prepare all of the meals. Guests of the Inn always have a reserved table, and breakfast is included in the price of your stay. Our rooftop café, with a spectacular view of the bay, is a wonderful place to enjoy a morning tea or coffee, or a glass of wine in the evening. We also offer a twice-aday shuttle into Marmaris - once in the morning and once in the late afternoon. Our hotel is also handicapped friendly. There is also ample free parking around the Inn. If you have any inquiries or wish to make a reservation, you can us at: Rates and availability can be found when you visit our website: Yasemin Hepmutlu-Cem Hepmutlu SIRA S ZDE YOUR TURN ALIfiTIRMALAR EXERCISES UYGULAYIN K TAP BOOK NTERNET D KKAT ATTENTION AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES 1 SIRA S ZDE 1. Who owns YOUR the TURN Lighthouse? 2. What is internet ALIfiTIRMALAR availability at the Lighthouse? EXERCISES 3. Who needs UYGULAYIN a reservation to eat in the restaurant? 4. How much does the breakfast cost? K TAP BOOK 5. What kind of food do they serve at the restaurant? NTERNET 6. What can I see from my room? D KKAT ATTENTION 7. When can I find someone at the front desk? 8. What is AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES the largest bed at the hotel? 9. If I don t have a car, how can I travel to Marmaris? 10. What is the attraction of the rooftop café?

10 1. Ünite - At the Hotel 5 HOW WOULD THEY SAY IT? Bu otel personeli ile yüz yüze veya telefonla yap lan konuflmalardan örnekler göreceksiniz. Bir otelde konuklar n otele geldikleri andan itibaren konuflacaklar ve bilgi alabilecekleri personeli bulmas son derece önemlidir. Resim 1.2 Akdenizde bir tatil beldesi photos.net/images/vie w_photog.php?photogi d=371 >Image:Michal Marcol/FreeDigitalPho tos.net Situation 1: Bir konuk telefonda Yasemine otelle ve otele ulafl mla ilgili bilgi soruyor. Yasemin : Good afternoon. Thank you for calling the Lighthouse Inn. How may I help you? Guest : Yes, I like to ask some questions about your Inn. Yasemin : Certainly. Guest : Do you have a shuttle from the Dalaman? Yasemin : I m afraid we don t. If you can get to Marmaris, we can pick you up in the morning or afternoon. You can hire a taxi from the airport to downtown Marmaris. If you give us a call when you arrive at the airport, we can tell you where the taxi should leave you in town, and when you can get a ride on the shuttle. Guest : How late is your restaurant open? Yasemin : We don t have a posted closing time, but, we generally close after the last guest leaves. This is usually around ten o clock. Guest : And do you have live music or a DJ? Yasemin : No. Neither. Guest : And what about the rooftop café that I read about on your website. What time does it close? Yasemin : It has the same hours as the restaurant. We understand that people come to Selimiye for rest and relaxation, and not nightlife, so we try our best to limit entertainment after the sun goes down. Guest : Thanks very much. I m glad to know this. I am a light sleeper, and I m hoping for a peaceful stay.

11 6 Turizm çin ngilizce-i Resim 1.3 Yelkenli gitalphotos.net/i mages/view_phot og.php?photogid= 4036">Image: Victor Habbick / FreeDigitalPhotos.net Resim 1.4 Kahvalt gitalphotos.net/i mages/view_phot og.php?photogid= 151 >Image: Suat Eman / FreeDigitalPhotos.net Situation 2: Bir konuk yelkenli kiralamakla ilgili sorular yöneltiyor. Cem : Good afternoon. How may I help you? Guest : Good afternoon. My wife and I are wondering about sailing in this area. Is it possible to rent or charter a boat nearby? Cem : If you don t mind, I will ask you some questions to help you. What size boat are you requesting? Guest : Perhaps something we can use for day-sailing. Maybe one overnight. So, maybe five to eight meters. Cem : Would you need a captain, or can you sail by yourselves? Guest : We are experienced sailors. But, we would need a GPS and charts for the local waters, however. Cem : Would you need meals provided as well? Guest : No. We can take care of the provisions ourselves. Cem : There are a couple of small sailboats for rent here in Selimiye. If we can t find something here, we may need to look to Marmaris where there are many more options. Are you OK with that? Guest : Yes. You can take us to Marmaris, correct? Cem : Yes we can. I will do some research. If you can stop by the desk after an hour, I should have some options for you. Guest : Perfect. Thanks very much. Situation 3: Bir konuk lokanta ile ilgili sorular soruyor. Cem : Good morning, Mrs. Dawson. I hope you slept well last night. Guest : We did! It was fantastic to wake up with the sun coming through our balcony door and the sounds of the fishermen heading out. Cem : I m glad you re enjoying your stay. How can I help you? Guest : I wanted to ask about the meals. We just had breakfast. The honey was delicious! Cem : Yes. The bees create a great mixture from flowers and pine trees. So, it s not too sweet. Guest : We re definitely taking some home.

12 1. Ünite - At the Hotel 7 Cem : You ll see stands all along the roads around here. Guest : Yes, we noticed them coming in yesterday. Do you serve lunch as well? Cem : I m afraid not. Our parents start work very early for breakfast, and finish late because of dinner. Mid-day is their time for a siesta. Plus, there are many local options that allow our guests to walk around and try different places. Guest : That s fair. What about dinner? What are the hours? Cem : We start serving at six, and the kitchen is usually open until ten, or when the last guest orders. Guest : Do I need to make a reservation? Cem : Our guests get priority seating. But, because our restaurant is small, we do ask that you let us know in advance when you might be coming. Guest : What do you mean by priority seating? Cem : We don t take reservations, except from our guests. So, they always have a chance to guarantee a table. Guest : We arrived after dinner last night, so we haven t seen the dinner menu. What do you usually serve? Cem : Actually, our menu changes daily. It all depends on what the fishermen bring us during the day. And what s fresh at the vegetable market in Marmaris. Our shuttle driver also does our shopping for us when he goes in to Marmaris in the morning. I can t tell you exactly what will be on tonight s menu, but I can guarantee that it will be fresh. Guest : Is there smoking at the restaurant? Cem : Are you non-smokers? Guest : Yes. Cem : Unfortunately, because there is outdoor seating, smoking is allowed. But, in general, few of our guests smoke. Guest : After the breakfast, we definitely want to try the dinner. How about if you put the two of us down for eight o clock? Cem : Absolutely, Mrs. Dawson. Guest : And what time does the morning shuttle leave for Marmaris? Cem : In about fifteen minutes. Guest : Perfect. We want to spend the day in town. What time is the return? Cem : Around five. We ask the guests to make arrangements with the driver before they are dropped off. Guest : That s great. Thanks very much. Cem : Enjoy your day! SIRA S ZDE HOW WOULD YOU SAY IT? YOUR TURN Yukar daki konuflmalar temel alarak afla da sizde otel konuklar n n sorduklar sorulara yan t vermeye çal fl n. ALIfiTIRMALAR EXERCISES Example: Guest : What time is check-in? UYGULAYIN Response: Check-in is after three o clock. K TAP BOOK NTERNET D KKAT ATTENTION 2 SIRA S ZDE YOUR TURN ALIfiTIRMALAR EXERCISES UYGULAYIN K TAP BOOK NTERNET D KKAT ATTENTION

13 8 Turizm çin ngilizce-i 1. Where can I park my car? 2. What time is lunch served at your restaurant? 3. If I don t have a car, how can I get to Marmaris? 4. What entertainment is there in the evening? 5. How can I go sailing in this area? 6. What will I see from my balcony? 7. Are reservations accepted at your restaurant? 8. What s on the menu for dinner tonight? 9. Isn t smoking banned in restaurants in Turkey? 10. How do I get the shuttle back here from Marmaris? A LOOK AT THE LANGUAGE Turizm sektöründe s kça rastlanan kal p ve cümle türlerinde yard mc fiillere s kl kla rastlan r. Modal verbs ad n verdi imiz bu yard mc fiillerin kullan m alanlar oldukça genifltir. Kullan m yerlerine göre de farkl anlamlar ifade edebilirler. Olas l k, gereklilik veya tahmin yürütmeden, izin isteme veya kibar ricada bulunmaya kadar farkl farkl kullan mlar bulunmaktad r. Afla da size küçük bir okuma parças sunuyoruz. People who work in the tourism industry must learn how to be clear in providing information to guests and customers. At the same time, those who work in the tourism industry should learn to be polite and respectful to their guests and customers. The proper use of modals can help. However, you might hear the modals below used in many different ways. Therefore, you should make an effort to study modals explained below. Afla da sizlere k sa k sa baz yard mc fiillerin kullan mlar ve anlamlar konusunda bilgi vermeye çal fl yoruz. Aç klamalar m z okudu unuz zaman birkaç yard mc fiilin ayn ifllev için kullan labildi ini göreceksiniz. Bu durumda hangi yard mc fiili kullanmak daha do ru olur diye düflünmenize gerek yok. Hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Baz durumlarda bu yard mc fiillerin kullan mlar aras nda ince farkl l klar olabilir. Bu aflamada o kadar ayr nt ya girmemizin gerekli olmad n düflünüyoruz.

14 1. Ünite - At the Hotel 9 I. Can - could a. We use the modal verb Can to express ability in present or past time. He can play football. OR She can sing like and angel. Can yeterlik veya yetenek belirtmek için kullan l r. Could, can yard mc fiilinin geçmifl zaman çekimidir. Can yard mc fiili gibi yeterlik veya yetenek belirtmek için kullan l r. He could play football. OR She could sing like and angel. b. Both can and could are used in polite requests, asking form permission and asking someone to do something or polite offers/suggestions. Could is used in more polite forms. Can you speak slowly, please? (polite request) Can I leave the class early? (asking for permission) Can you bring me another glass of tea? (asking someone to do something) Can I help you with your luggage? (polite offer) OR Could you speak slowly, please? (polite request) Could I leave the class early? (asking for permission) Could you bring me another glass of tea? (asking someone to do something) Could I help you with your luggage? (polite offer) Yukar daki örneklerden de gördü ünüz gibi can ve could kibar rica, izin ve öneri içeren cümlelerde kullan labiliyor. c. Can and Could are also used to talk about possibility or impossibility. The Black Sea can be very rough. (The Black Sea is rough sometimes.) You can get lost in country road easily. (People often lose their way in country roads.) Could is used as past tense form of can in this meaning. The Black Sea could be very rough. (The Black Sea was rough sometimes.) You could get lost in country road easily. (People often lost their way in country roads.) Bu örnekler de bize can ve could yard mc fiilerinin flimdiki veya geçmifl zamanda olas l k belirten yap larda kullan l fl na örnekler gösteriyor. II. Must have to a. Must used to show that there is a strong obligation or necessity. You must clean my room to night. I must learn to speak English. He must play really well tonight. Must gereklilik belirtir. Bu yap çok keskin bir zorunlulu u dile getirir.

15 10 Turizm çin ngilizce-i b. Must is used to talk about possibilities that we are certain about or something that we know is very very true. You have not eaten anything all day. You must be hungry. He has run the marathon. He must be tired. Must yard mc fiili do rulu undan emin oldu umuz olas l klardan söz ederken kullan l r. Bu yap larda konuflmac elindeki göstergelere ve gözlemlerine göre bir sonuca var r ve ne söyledi inden, ç kar mlar ndan emindir. c. Have to is not a modal verb. It is grouped with must because its use is very similar to that of must when must is used to express obligation or necessity. You have to drive on the left side of the road in England. I have to study hard for the exam. Have to yard mc fiiler aras nda yard mc fiil gibi kullan lmakla beraber yard mc fiil olmayan bir yap d r. Have fiili bir ana fiildir. Ancak yukar daki örneklerden de anlad n z gibi gereklilik veya zorunluluk belirten anlam yla bir yard mc fiil gibi hareket eder. III.Should a. Just like must the modal verb should or should not are also used to express obligation, duty or correct behavior. You should check in at 3 o clock. (obligation) We should clean the room early in the morning. (duty) You shouldn t smoke in your hotel room. (correctness) Should ve olumsuz hali should not mecburiyetlerden söz ederken, görev ifade ederken veya do ru veya do ru olmayan davran fllar belirtirken kullan l r. b. Should and should not are used to express what we expect to happen. In other words they can be used to express our expectations. I studied very hard for the exam. I should get a good grade. A sandwich shouldn t cost more than T3. Should ve olumsuz hali should not olas l k ve beklentilerden bahsederken kullan l r. IV. May might a. May is used to express possibility. It may rain tomorrow. I may go to stanbul this week end. May olas l klardan söz edilirken kullan l r. b. May is used to ask for permission or to give permission. May I borrow your book? (asking for permission) May I go to the cinema this week end? (asking for permission)

16 1. Ünite - At the Hotel 11 You may leave the class early. (giving permission) You may come and see me tomorrow. (giving permission) May kibar rica veya izin isterken kullan ld gibi izin verme cümlelerinde de yer al r. c. Might is usually used to express possibility but it can also be used to ask for permission and to make suggestions. You might like this film very much. (possibility) Might I borrow your pen? (asking for permission or making a request) You might visit Topkap Palace when you are in stanbul. (suggestion) Might olas l k anlatan cümlelerde kullan l r. Ayn zamanda izin isteme cümlelerinde öneri belirten cümlelerde de yer al r. SIRA S ZDE Yukar daki aç klamalar da gözönünde bulundurarak afla daki YOUR sorular TURN sormaya ve yan tlamaya çal fl n. Example: Can. Sail a boat. Question: Can you sail a boat? Positive Answer: Yes, I can sail a boat. Negative Answer: No, I can t sail a boat. 1. Can. Clean our room. Question: Positive Answer: Negative Answer: 2. Could. Drive us to airport. Question: Positive Answer: Negative Answer: 3. Should. Take the morning shuttle to Marmaris. Question: Positive Answer: Negative Answer: 4. May. Eat dinner at upstairs café. Question: Positive Answer: Negative Answer: 5. Might. Take a map of the area. Question: Positive Answer: Negative Answer: 6. Must. Make a reservation. Question: Positive Answer: Negative Answer: 7. Have to. Make arrangements with shuttle driver. Question: Positive Answer: Negative Answer: ALIfiTIRMALAR EXERCISES UYGULAYIN K TAP BOOK NTERNET D KKAT ATTENTION AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES 3 SIRA S ZDE YOUR TURN ALIfiTIRMALAR EXERCISES UYGULAYIN K TAP BOOK NTERNET D KKAT ATTENTION AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES

17 12 Turizm çin ngilizce-i SIRA S ZDE YOUR TURN ALIfiTIRMALAR EXERCISES UYGULAYIN K TAP BOOK NTERNET D KKAT ATTENTION 4 Resim 1.5 AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES Taksi italphotos.net/ima ges/view_photog.p hp?photogid=2280 >Image: digitalart / FreeDigitalPhotos. net Hangi formun SIRA daha S ZDE kibar oldu unu seçin. YOUR TURN a. (1) Will you make the reservation? (2) Would ALIfiTIRMALAR you be able to book that for me? b. (1) Tell me EXERCISES what time you serve dinner. (2) What time do you serve dinner? c. (1) Where UYGULAYIN is the toilet? (2) Could you tell me where the toilet is? d. (1) Give me some soap. K TAP (2) Could BOOK I please have some soap? TROUBLE NTERNET SHOOTING- SORUN ÇÖZME Konuklar n flikayetlerini veya sorunlar n gidermek otel yönetiminin görevlerinden birisidir. S k nt l durumlarda neleer söyleyebiliriz, afla daki örnekler size fikir D KKAT verecektir. ATTENTION AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES Situation 1 Bir konuk otele telefon ederek otele ulafl m konusunda bilgi istemekte. What to say in a challenging situation. Guest calling Lighthouse Inn. Guest : Hello. We have a weekend reservation next month, and we will be flying from Istanbul. Can you tell us the easiest way to get from the airport in Dalaman to your hotel? Yasemin : What time are you arriving? Guest : Actually, that s what we are trying to figure out. We haven t booked our flight yet. Yasemin : We have two shuttles between our Inn to Marmaris. One in the morning and one in the afternoon. Guest : I see. Your shuttle doesn t go as far as the airport, does it? Yasemin : I m afraid not. It s an hour from Selimiye to Marmaris. The airport is an extra two hours from Marmaris. You can either hire a taxi from the airport to Marmaris, or there are mini-busses. The mini-bus might be cheaper than the taxi, but the ride is not as comfortable, nor as fast.

18 1. Ünite - At the Hotel 13 Guest : What times are the shuttles? Yasemin : The morning shuttle is in Marmaris from approximately eleven to twelve in the morning. In the afternoon, it s about five o clock. Guest : If that s the case, we seem to have two options. We can book a flight that arrives at eight thirty a.m. or a flight that arrives at twelve thirty in the afternoon. The next flight arrives at six p.m., which is too late for the shuttle. If we book the earlier flight, we arrive in Marmaris around eleven in the morning. If we book the flight that arrives at twelve thirty, we arrive in Marmaris around three in the afternoon. Yasemin : If you book the earlier flight, you can catch the morning shuttle back to the Inn. If you book the later flight, you would need to wait in Marmaris for about two hours before the shuttle leaves for the Inn around five. Guest : What time is check-in? Yasemin : Check-in is not until three in the afternoon. Guest : If we arrive at noon, can we leave our bags at the hotel and walk around Selimiye until check-in? Yasemin : Of course. And depending on our room availability, you may be able to check in early. Guest : Thanks. You ve given us some things to think about. Yasemin : Very good. Once you book your flight, please contact us and let us know what time you will be in Marmaris so that the driver will be able to meet you. Guest : We ll do that. Thanks. Yasemin : Have a nice day. Situation 2 Amerikal bir konuk otelde getirmifl oldu u saç kurutma ve trafl makinalar n kullanamad için sorun yafl yor. A customer is having problems with his electrical appliances. The guest is from North America and has brought several pieces of electrical equipment that are not working in his room. He calls for assistance. Yasemin : Front desk Guest : Yes, I seem to be having some problems with the electrical sockets in my room. Yasemin : What seems to be the trouble? Guest : Well, none of my appliances work here! Yasemin : What kind of appliances are you trying to use? Guest : My hair dryer and my electric razor. Yasemin : Well, they should work in the outlets in your room. What voltage are your appliances? Guest : Let me see. Yes, it s written on the back Yasemin : Hmmm. Well, I think I can solve your problem. Our electricity works on 220. I can have an adaptor sent up to your room so that your appliances will work on our electrical system. Guest : I d appreciate that. It didn t occur to me that they wouldn t work here. Yasemin : Well, I am glad that we can solve your problem. I ll send someone up right away. Guest : Thanks so very much.

19 14 Turizm çin ngilizce-i SIRA S ZDE YOUR TURN ALIfiTIRMALAR EXERCISES UYGULAYIN 5 SIRA S ZDE HOW WOULD YOUR YOU TURNSAY IT? Konuklarla yap lan konuflmalar n baflar ya ulaflmas nda en büyük pay do ru bilgiyi onlara aktarmaktan ALIfiTIRMALAR geçer. Konu a mümkün oldu u kadar çok ve sordu u soruya do rudan yan t EXERCISES veren bilgiler vermek çok önemlidir. Bu ünitede okumufl oldu unuz tüm bilgileri gözönünde bulundurarak afla daki sorulara bir konu a yan t veriyormuflças na UYGULAYIN yan t vermeye çal fl n. K TAP BOOK NTERNET D KKAT ATTENTION AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES The key to a successful conversation with a guest or customer is to provide as K TAP much information BOOK as possible. And, if options are available, provide the most reasonable ones. Based on the information in this unit, how would you respond to the following NTERNET questions or comments? 1. What time should I arrive at the Dalaman airport? 2. Which meals D KKAT are available at your restaurant? ATTENTION 3. I want to book a room, but can t climb too many stairs. 4. We would like to do some sailing in the area. 5. AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES We want to make a day trip to Marmaris, but don t want to drive. 6. What happens if we arrive before check-in? 7. What kind of view do the rooms have? 8. I want to make a reservation for a family of four. 9. How can I make my razor work in the room? 10. Why can t I use my hair dryer in my room? A LOOK AT LANGUAGE OF HOTELS Ünitemizin ilk giriflinde sizlere küçük bir oteli tan t p o otelle ilgili bilgiler vermifltik. Bizim size örnek olarak verdi imiz otel bizim hayal ürünümüzdü. Afla da gerçek bir otelin internet sitesinden bir al nt veriyoruz. Bu da farkl bir otelin tan t m. Resim 1.6 arcspace.com WELCOME TO Hotel Omm Hotel Omm is a boutique hotel in Barcelona offering a stylish place to stay in the heart of the city ideally located on the elegant Passeig de Gracia. Omm s Lobby Lounge is so much more than a simple hotel lobby. Guests can nestle in a secluded corner and enjoy a private moment, or gather with a group of friends to enjoy the amazing cocktails. The striking minimalist open plan lobby offers a great expanse of lush sofas and oversized ceiling lamps. A breathtaking, white gas fireplace runs down the middle of the lounge. The towering floor to ceiling windows look out onto the vibrant Barcelona streets.

20 1. Ünite - At the Hotel 15 ACCOMMODATIONS Bathtubs (Superior rooms and suites also have separate shower cubicles) Satellite TV, music system and CD player Complimentary wireless Internet Mini bar Balcony and plant-covered pergola SERVICES & FACILITIES 24-hour room & front desk service Concierge service Solarium overlooking La Pedrera Business center Computer rental Currency exchange Limousine and valet service Laundry facilities On-site shopping Personal shopper available Multilingual staff Tours/ticket assistance RESTAURANTS & BARS Moo Restaurant: Chef s own dishes MooVida Restaurant: Casual food Moodern Bar: Cocktails Ommsession Night Club: DJ and live music CONFERENCES & BANQUETS Stylish meeting room that accommodates up to 20 people Ommsession Night Club available for corporate events, with a capacity of 150 people Audiovisual software For larger events, hotel has access to El Principal, a top-class venue just minutes away RECREATIONAL FACILITIES Spa with water circuit, gravitation, and oxygen-therapy spaces Gym with fitness equipment, plates studio Beauty salon Rooftop indoor/outdoor swimming pool POINTS OF INTEREST La Pedrera (Gaudi s Casa Mila) Plaça Catalunya La Sagrada Familia Cathedral Gothic Quarter Passeig de Gracia Las Ramblas Taken and adapted from

ENGLISH FOR TOURISM INDUSTRY. Hotel Vocabulary. two hotel rooms with a door in the centre. local facilities such as stores and restaurants

ENGLISH FOR TOURISM INDUSTRY. Hotel Vocabulary. two hotel rooms with a door in the centre. local facilities such as stores and restaurants ENGLISH FOR TOURISM INDUSTRY Hotel Vocabulary Word part of speech Meaning Example sentence oining rooms amenities attractions baggage Bed and Breakfast bellboy book verb booked brochures check-in verb

More information

Talking about Hotels and Restaurants

Talking about Hotels and Restaurants Unit 1 Talking about Hotels and Restaurants In this unit, you will: practice talking about hotels, restaurants, and vacation spots describe the features of hotels and vacation spots discuss hotel amenities,

More information

Barceló Pueblo Park Palma beach Q Tourism Quality Certificated.

Barceló Pueblo Park Palma beach Q Tourism Quality Certificated. Location The Barceló Pueblo Park, with a privileged location in the heart of Palma beach on the Balearic Islands of Majorca is a highly recommendable hotel for families, built in traditional Majorcan style.

More information

Top 100 Words In The Turkish Language

Top 100 Words In The Turkish Language Top 100 Words In The Turkish Language Hi there, I m so glad that you downloaded the list! If you are a complete beginner, this will be an important first aid in using the Anchor Method to cut to the critical

More information

TYPES OF ACCOMMODATION

TYPES OF ACCOMMODATION TYPES OF ACCOMMODATION a) A hotel www.bellavistalignano.it/img/sl/hotel/hotel-b. A hotel is an establishment providing paid accommodation. Hotels used to offer basic accommodation in the past, but nowadays

More information

Preliminary English Test

Preliminary English Test Preliminary English Test Placement Test Time allowed: 2 hours QUESTION PAPER DO NOT write on this paper Instructions: Please answer all questions DO NOT USE a dictionary Write all answers on the separate

More information

AC HOTEL SOM BY MARRIOTT 4*

AC HOTEL SOM BY MARRIOTT 4* AC HOTEL SOM BY MARRIOTT 4* The AC Hotel Som by Marriott is a very convenient hotel located next to Fira Gran Vía the newest Barcelona Exhibition Centre. The modern guest rooms are well equipped with mini-bar,

More information

TUR ZM Ç N NG L ZCE-II

TUR ZM Ç N NG L ZCE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2995 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1948 TUR ZM Ç N NG L ZCE-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür YILDIRIM (Ünite 1, 3, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Ali MERÇ (Ünite 2, 5, 6, 8) Editör

More information

Le Caméléon Boutique Hotel

Le Caméléon Boutique Hotel Rates 2014-2015 Le Caméléon Boutique Hotel Le Caméléon Boutique Hotel, a member of Small Luxury Hotels of the World (SLH) is located in the Southern Caribbean of Costa Rica, Puerto Viejo, Limon; just 15

More information

Hotels. Vocabulary. Hotel Types and Locations

Hotels. Vocabulary. Hotel Types and Locations Hotels Vocabulary Hotel Types and Locations 1. Some hotel types: *luxury hotel, *tourist hotel, *airport hotel, *middle-range hotel, *motel, *hostel, *commercial hotel (= hotel in the business district,

More information

WELCOME TO RADISSON BLU

WELCOME TO RADISSON BLU MEETING PLANNER WELCOME TO RADISSON BLU HOTEL, EAST MIDLANDS AIRPORT WELCOME Welcome to the new Radisson Blu Hotel East Midlands Airport! This sleek and modern hotel is conveniently located at East Midlands

More information

Meeting & Event Brochure

Meeting & Event Brochure Meeting & Event Brochure Wick Lane, Bishopsgate, Windsor Great Park, Surrey TW20 0XN Phone: +44 844 879 9067 BUS INESS ME ETINGS WITH A BREATH OF FRESH AIR Set amidst the splendour of manicured gardens

More information

Boutique Retreat & Conference Centre. Conference Guide

Boutique Retreat & Conference Centre. Conference Guide Boutique Retreat & Conference Centre Conference Guide Nestled amongst 40 acres of landscaped grounds in the heart of Matakana Wine Country, overlooking vineyards and the Glen Eden River, our 34 seat boutique

More information

Baton Rouge, Louisiana

Baton Rouge, Louisiana Baton Rouge, Louisiana Welcome... Easy and Convenient Located just 10 minutes from the Baton Rouge Metropolitan Airport and one hour from New Orleans International Airport. The Perfect Location Adjacent

More information

WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY

WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY WELCOME TO THE REAL WORLD OF TURKISH HOSPITALITY GENERAL INFORMATION ABOUT THE HOTEL / ULTIMATE ALL INCLUSIVE WINTER CONCEPT Name : CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT & SPA Class : 5 ***** Address : Belek-Üçkum

More information

Washburn University. Fall Semester 2014 Topeka/Kansas/USA. Andrea Egger

Washburn University. Fall Semester 2014 Topeka/Kansas/USA. Andrea Egger Washburn University Fall Semester 2014 Topeka/Kansas/USA Andrea Egger I started my exchange semester on August 8 th 2014, after I got my Visa and after months of preparation. I took my flight from Salzburg

More information

Writers Retreats at Casa Ana www.casa-ana.com

Writers Retreats at Casa Ana www.casa-ana.com Writers Retreats at Casa Ana www.casa-ana.com faqs The Writers Retreats at Casa Ana These retreats are designed for writers published and unpublished - to work, find inspiration and enjoy the company of

More information

CLUB LYDA HOTEL FACT SHEET 2017

CLUB LYDA HOTEL FACT SHEET 2017 CLUB LYDA HOTEL FACT SHEET 2017 CONTENTS 1. Club Lyda Hotel Kato Gouves Crete 2. Accommodation 2.1 Totals 2.2 Room Types - Room Surface (m 2 ) 3. Amenities 3.1. In-Hotel Amenities 3.2. In-Room Amenities

More information

Divani Corfu Palace 20, Nafsikas Str. 49100 Corfu Island Greece Tel: +30 26610 38996 Fax: +3026610 35929 E-mail: info@divanicorfu.gr, www.divanis.

Divani Corfu Palace 20, Nafsikas Str. 49100 Corfu Island Greece Tel: +30 26610 38996 Fax: +3026610 35929 E-mail: info@divanicorfu.gr, www.divanis. The is a modern luxury 4 star hotel situated on the green wooded hillside of Kanoni, overlooking the pristine waters of the lagoon. Only 3 km from Corfu town centre and 1.5 km from the beach of Mon Repos,

More information

FACTSHEET April 2015. An excellent location for a business trip or a holiday...

FACTSHEET April 2015. An excellent location for a business trip or a holiday... FACTSHEET April 2015 An excellent location for a business trip or a holiday... positioning Situated on the beach, along the north west coast of Mauritius, Cocotiers hotel is a human size hotel with a friendly

More information

Accommodation & Travel Services Manual

Accommodation & Travel Services Manual Accommodation & Travel Services Manual 7 th Turkmenistan Gas Congress 2016 19 th -20 th May 2016 Berkarar Hotel, Turkmenbashi, Avaza Travel Department Contact person: Yuliya Shelepova Tel: + [44] (0) 207

More information

Villa Platanias Beach Apartment Hotel

Villa Platanias Beach Apartment Hotel Villa Platanias Beach Apartment Hotel lets you indulge yourself and enjoy good life, right in the center of Platanias resort. Although centrally located, Villa Platanias Beach Apartment Hotel is synonym

More information

Task 3 Reading into Writing: Holidays and Hotels

Task 3 Reading into Writing: Holidays and Hotels At a glance: Level: ISE Foundation Task 3 Reading into Writing: Holidays and Hotels Focus: Task 3 Reading into writing Reading & Writing Aims: To give the students practice in talking about holidays using

More information

Giving Information About the Hotel

Giving Information About the Hotel Giving Information About the Hotel Conversation 1 The Royal Hotel. May I help you? I'm phoning from Hong Kong. I want some information before making a reservation. Yes, Ms. How can I help you? The first

More information

HALONG PLAZA HOTEL HALONG PLAZA HOTEL. Add: No. 8 Halong Road, Bai Chay, Ha Long City, Add: No. 8 Halong Road, Bai Chay, Ha Long City,

HALONG PLAZA HOTEL HALONG PLAZA HOTEL. Add: No. 8 Halong Road, Bai Chay, Ha Long City, Add: No. 8 Halong Road, Bai Chay, Ha Long City, HALONG PLAZA HOTEL HALONG PLAZA HOTEL Add: No. 8 Halong Road, Bai Chay, Ha Long City, Add: No. 8 Halong Road, Bai Chay, Ha Long City, Quang Ninh Province, Vietnam. Quang Ninh Province, Vietnam. Tel: +84.33

More information

Access Statement for Wood View Guest House

Access Statement for Wood View Guest House Access Statement for Wood View Guest House Introduction Wood View is set on the village green in Austwick and offers five en-suite guest rooms. The house is three hundred years old and offers accommodation

More information

Inspire with a conference to remember. mooloolaba beach

Inspire with a conference to remember. mooloolaba beach Inspire with a conference to remember Conferences at Mantra Mooloolaba Beach Mantra Mooloolaba Beach on the Sunshine Coast offers stylish oceanfront accommodation which is ideal for your business event

More information

MONOLOGUE 13 : YOUR FAVOUTE RELATIVE

MONOLOGUE 13 : YOUR FAVOUTE RELATIVE SET 7 CANDIDATE A TASK 1 MONOLOGUE Please introduce yourself to the other candidate. You are going to give a short talk on a topic. Choose two or three ideas to talk about. You can add your own ideas.

More information

This is a typical Easy English Conversations at the Reception Counter. Receptionist : Do you require a single or double room or a suite?

This is a typical Easy English Conversations at the Reception Counter. Receptionist : Do you require a single or double room or a suite? This is a typical Easy English Conversations at the Reception Counter. Receptionist : Good morning Sir. May I help you? Guest : Good morning. I need a room. Receptionist : Do you require a single or double

More information

FACT SHEET Property Name : Resort : Country : Address : Telephone : Fax : Web Page : Email : Star Rating : Board Basis : Total Area : Pool Area :

FACT SHEET Property Name : Resort : Country : Address : Telephone : Fax : Web Page : Email :  Star Rating : Board Basis : Total Area : Pool Area : FACT SHEET Property Name : TopSet Hotel Resort : Karaoğlanoğlu Country : North Cyprus Address : Mehmet Aras Street No: 5, P.O Box 623, Karaoğlanoğlu, Girne. Telephone : 90 392 82 22 204 / 82 22 487 / 82

More information

3a Order the words to make questions. b Check your answers. c Practise saying the questions.

3a Order the words to make questions. b Check your answers. c Practise saying the questions. 3 Home sweet home Language focus there is / there are Jane is looking for a new flat. Look at her list of things in the area and complete the sentences with there s, there isn t, there are or there aren

More information

A2 coursebook Unit 5. Worksheet. Jumbled sentences. 1 Make sentences. Don t forget to change the word order for questions!

A2 coursebook Unit 5. Worksheet. Jumbled sentences. 1 Make sentences. Don t forget to change the word order for questions! Worksheet Jumbled sentences 1 Make sentences. Don t forget to change the word order for questions! 1 sort of / have / home / do / you / What /? 2 would be / to live / it / place / a great / think / I 3

More information

Accommodaties South Australia Wine Tour

Accommodaties South Australia Wine Tour Accommodaties South Australia Wine Tour Sundowner William Macintosh Motor Lodge *** - Naracoorte Rest and explore from the Sundowner William MacIntosh Motor Lodge, Naracoorte, just inland from Mount Gambier

More information

Pullman Bangkok King Power

Pullman Bangkok King Power Pullman Bangkok King Power In the centre of Bangkok Nearby Tourist Attractions: King Power Duty Free Complex MBK 1 Km Siam Square 1 Km Siam Paragon 1 Km Erawan Shrine 1.5 Km (Four Faced Buddha) Central

More information

DAYS INN VANCOUVER DOWNTOWN 921 West Pender Street, Vancouver, BC V6C 1M2 Toll Free: 1.877.681.4335- Fax: 604.681.7808 Website:

DAYS INN VANCOUVER DOWNTOWN 921 West Pender Street, Vancouver, BC V6C 1M2 Toll Free: 1.877.681.4335- Fax: 604.681.7808 Website: DAYS INN VANCOUVER DOWNTOWN 921 West Pender Street, Vancouver, BC V6C 1M2 Toll Free: 1.877.681.4335- Fax: 604.681.7808 Website: http://www.daysinnvancouver.com/ WELCOME We invite you to experience the

More information

Feel at home while working away.

Feel at home while working away. Feel at home while working away. 1 About StayAt Rooms for living. StayAt is an alternative to traditional hotels. A place where guests feel at home, with a warm welcome and friendly service. Above all,

More information

MEET EAT SLEEP EXPLORE

MEET EAT SLEEP EXPLORE MEET EAT SLEEP EXPLORE The four-star boutique Atlantic Beach Hotel is located in the tranquil village of Melkbosstrand, the gateway to the West Coast, and is 300 meters from a 7 kilometer stretch of pristine

More information

Getting together. Present simple 1. New Year in Vietnam. Reading: Everybody s birthday. Word focus: Special occasions

Getting together. Present simple 1. New Year in Vietnam. Reading: Everybody s birthday. Word focus: Special occasions 2 A Present simple 1 B Present simple: questions C Communication strategies Showing interest D Interaction Are you a people person? Getting together Present simple 1 Word focus: Special occasions 1 Work

More information

At 7 AM, I get up and just sort of stare ahead and hope I can fully wake up. I feel like I m in a trance. I m moving slowly.

At 7 AM, I get up and just sort of stare ahead and hope I can fully wake up. I feel like I m in a trance. I m moving slowly. September 13, 2013 (Bled, Slovenia) I don t sleep well. It s a combination of the jetlag and the room being too warm. The room has a thermostat that doesn t work in turning on the air conditioning. The

More information

YOU CANNOT BE CLOSER TO NRG STADIUM!

YOU CANNOT BE CLOSER TO NRG STADIUM! YOU CANNOT BE CLOSER TO NRG STADIUM! Crowne Plaza near Reliant Park / Medical Center - Houston 8686 Kriby Drive Houston Texas 77054 United States You cannot be closer to the place to be for the SUPER BOWL

More information

3 rd ESTRO Forum 2015 24 28 April Barcelona, Spain

3 rd ESTRO Forum 2015 24 28 April Barcelona, Spain 3 rd ESTRO Forum 2015 24 28 April Barcelona, Spain 1 5-star Page 1. Majestic 6 2. Pullmann Barcelona Skipper 6 4-star Page 3. AC Barcelona Forum 7 4. Barcelo Atenea Mar 7 5. Barcelona Princess 8 6. Diagonal

More information

Conference and Meeting Facilities at The Cape Milner

Conference and Meeting Facilities at The Cape Milner Conference and Meeting Facilities at The Cape Milner We are pleased to present our Conference and Meeting Facilities at The Cape Milner. We value the importance of any meeting or event, and the necessity

More information

3-3 Having a meal. Invitation to the meal

3-3 Having a meal. Invitation to the meal 3-3 Having a meal Invitation to the meal 1. How about going out for lunch? =Would you like to have a lunch with me? 2. Would you like to discuss it over lunch? = Can we discuss it over lunch? EX) That

More information

1 Time. 5 Answer the questions about yourself. Lesson 1: Time in your life. Listening 1

1 Time. 5 Answer the questions about yourself. Lesson 1: Time in your life. Listening 1 Time Listening Lesson : Time in your life. Listen to the information about Linda and Huseyin. Are the sentences true or false? True False Linda likes the early morning. She usually checks her emails when

More information

College of English Language San Diego Accommodation fact sheets

College of English Language San Diego Accommodation fact sheets College of English Language San Diego Accommodation fact sheets CEL College of English Language San Diego 104 Broadway San Diego CA 92101 USA 1 Overview Accommodation type Room types Meals Distance to

More information

HOTEL ACCOMMODATIONS 2013-2014

HOTEL ACCOMMODATIONS 2013-2014 HOTEL ACCOMMODATIONS 2013-2014 UMass has arranged special rates for Residency/Fellowship applicants. INDICATE THAT YOU ARE A UMASS MEDICAL SCHOOL RESIDENCY/FELLOWSHIP APPLICANT when calling. Rates are

More information

BALANCING THE NEEDS FOR SUPERVISORY INTENSITY AND PROPORTIONALITY

BALANCING THE NEEDS FOR SUPERVISORY INTENSITY AND PROPORTIONALITY Toronto Centre International Program for Insurance and Pensions Supervisors BALANCING THE NEEDS FOR SUPERVISORY INTENSITY AND PROPORTIONALITY JULY 19-24, 2015 Location: Montreal, Canada Travel and Accommodations

More information

JONES HALL. The accommodation includes:

JONES HALL. The accommodation includes: JONES HALL Just like its namesake, Jones Hall Performing Arts Center in Texas, this house exudes classical elegance. A large two storey 1880s Victorian/Edwardian home in the stylish, centrally located

More information

aguna Vista Residence

aguna Vista Residence Laguna Vista Residence Nabq Bay, Sharm El Sheikh, Egypt aguna Vista Residence Laguna Vista Residence Developer Hospitality. Service. Style. Laguna Vista Beach Hotel Overview Welcome to Laguna Vista Residence

More information

COLUMBIA COLLEGE HOMESTAY PROGRAM STUDENT HANDBOOK

COLUMBIA COLLEGE HOMESTAY PROGRAM STUDENT HANDBOOK COLUMBIA COLLEGE HOMESTAY PROGRAM STUDENT HANDBOOK HOMESTAY: LIVING WITH A CANADIAN FAMILY Homestay lets you live with Canadian families that have been carefully screened by Columbia College. Our hosts

More information

2º Bachillerato: Práctica oral. 1st task: At the hotel

2º Bachillerato: Práctica oral. 1st task: At the hotel I d like to book two rooms for my family. Can I book through the Internet? When would you like the reservation for? For two weeks in July. What rooms would you like? I d like a double/single room. I d

More information

www.gibside-hotel.co.uk 0191 488 9292 The Gibside Hotel Front Street, Whickham Newcastle Upon Tyne. NE16 4JG

www.gibside-hotel.co.uk 0191 488 9292 The Gibside Hotel Front Street, Whickham Newcastle Upon Tyne. NE16 4JG www.gibside-hotel.co.uk 0191 488 9292 The Gibside Hotel Front Street, Whickham Newcastle Upon Tyne. NE16 4JG About us The Gibside Hotel is just 5 minutes from the A1M, situated in the centre of Whickham

More information

Corfu Holiday Palace. Fact Sheet

Corfu Holiday Palace. Fact Sheet 2014 Season AQUIS HOTELS & RESORTS HOTEL LOCATION Located in Kanoni, near Corfu town Distances: Corfu town centre 4 Km Airport 4km GUEST SERVICES & FACILITIES Free Wi-Fi internet access in public areas

More information

njt Iow Your personalised ebrochure call Not Just Travel Isle of Wight direct on: created: 1 August 2015

njt Iow Your personalised ebrochure call Not Just Travel Isle of Wight direct on: created: 1 August 2015 njt Iow Your personalised ebrochure created: 1 August 2015 call Not Just Travel Isle of Wight direct on: 01983716727 Holiday Quotation Date: 01/08/2015 Agent: Not Just Travel Isle of Wight Agent Phone:

More information

Mandarava Resort and Spa Fact Sheet

Mandarava Resort and Spa Fact Sheet Mandarava Resort and Spa Fact Sheet Page 1 of 8 The Perfect Getaway at Mandarava Location: A contemporary luxury haven boasting the charm and splendor of a tropical hillside resort, the Mandarava is submerged

More information

ULTRA ALL INCLUSIVE CONCEPT

ULTRA ALL INCLUSIVE CONCEPT ULTRA ALL INCLUSIVE CONCEPT Name LUNA BLANCA RESORT & SPA Category 5 star Address Kumköy Bul. No:89 Side/Antalya Telephone + 90 242 777 0 333 Fax + 90 242 777 0 330 E-mail info@lunablancaresortspa.com

More information

Awards. Tatler Travel Guide Best Foodie Hotel

Awards. Tatler Travel Guide Best Foodie Hotel Since its inauguration in December 2003, hotel Omm has become a meeting point for Barcelona s locals and visitors who want to tune in to what s on in the city. Omm Hotel is a boutique hotel designed by

More information

Accommodation Canada 2016

Accommodation Canada 2016 Accommodation Canada 2016 2 Accommodation in Accommodation in Homestay Canada s major business and cultural centre, is the country s largest and most diverse city. From music and film festivals to professional

More information

FESTIVE SEASON Stay Christmas & New Year Christmas Parties Gift Vouchers

FESTIVE SEASON Stay Christmas & New Year Christmas Parties Gift Vouchers FESTIVE SEASON 2016 Stay Christmas & New Year Christmas Parties Gift Vouchers THE Festive Season 2016 It s never too early to be thinking of this magical time and what better place to spend it than at

More information

Language Studies International 2009 Accommodation in Canada

Language Studies International 2009 Accommodation in Canada Language Studies International 2009 Accommodation in Canada www.lsi.edu 1 Accommodation in Vancouver The city of Vancouver is one of the most spectacular cities in the world. Located between the Pacific

More information

Mystery Shop Feedback and Evaluation Form May 18, 2013

Mystery Shop Feedback and Evaluation Form May 18, 2013 Mystery Shop Feedback and Evaluation Form May 18, 2013 Mystery Shop Results: Property Name: Shopper Name: Met Expectations The Ballantyne, Charlotte Carol Izer Arrival Date: 05/09/2013 Departure Date:

More information

La Bergerie - Domaine de Terre Blanche, Provence Côte d Azur

La Bergerie - Domaine de Terre Blanche, Provence Côte d Azur La Bergerie - Domaine de Terre Blanche, Provence Côte d Azur Completed in May 2012, the villa was built using only the highest quality materials and has been interior designed throughout, with a soothing

More information

Dubrovnik and the Importanne Resort - the Harmony of History and Beauty

Dubrovnik and the Importanne Resort - the Harmony of History and Beauty Dubrovnik and the Importanne Resort - the Harmony of History and Beauty The unique Dubrovnik ambience, the natural beauties of the primeval Mediterranean and an unforgettable view have all merged with

More information

NH Conf. Centre Koningshof Veldhoven

NH Conf. Centre Koningshof Veldhoven URL: http:///nh/en/hotels/the-netherlands/veldhoven/nh-conf.-centre-koningshof.html GENERAL DATA Close to Eindhoven and surrounded by forests with many leisure activities within the vicinity. Koningshof

More information

WELCOME TO THE BARCELÓ RAVAL A design hotel in the heart of Barcelona

WELCOME TO THE BARCELÓ RAVAL A design hotel in the heart of Barcelona WELCOME TO THE BARCELÓ RAVAL A design hotel in the heart of Barcelona Location The Barceló Raval is strategically located at trambla del lraval, the trendiest tspot tin the heart of Barcelona, next to

More information

De Kloof Luxury Estate ***** Boutique Hotel & Villa. De Kloof Luxury Estate ***** Boutique Hotel & Villa

De Kloof Luxury Estate ***** Boutique Hotel & Villa. De Kloof Luxury Estate ***** Boutique Hotel & Villa General hotel information A Historical Oasis of Chic EST 1801- is often described as the hidden Jewel of Swellendam, a landmark and a Grand dame with a generous spirit, restored to the highest perfection.

More information

Port 35 km (30 minutes drive) from Heraklion Port, offering also connections to nearby islands

Port 35 km (30 minutes drive) from Heraklion Port, offering also connections to nearby islands Reference Guide Contact Details 700 07 Malia, Crete, GREECE Tel + 30 28970 27 800 Fax + 30 28970 31774 www.kernosbeach.gr kernos@kernosbeach.gr Athens Office 19, Amerikis Str. 10672 Athens, Greece Tel

More information

Hotel Accommodation Type Cost per person per night Approx. Single, twin and double En-suite Bedrooms available. Single, twin and double En-suite

Hotel Accommodation Type Cost per person per night Approx. Single, twin and double En-suite Bedrooms available. Single, twin and double En-suite Accommodation As Cardiff frequently hosts large international sporting events (such as the 2017 Champions League Final) the city offers a large number of accommodation options in the city centre. These

More information

IN A SMALL PART OF THE CITY WEST OF

IN A SMALL PART OF THE CITY WEST OF p T h e L a s t L e a f IN A SMALL PART OF THE CITY WEST OF Washington Square, the streets have gone wild. They turn in different directions. They are broken into small pieces called places. One street

More information

a new hotel concept adults only

a new hotel concept adults only a new hotel concept adults only Located on the seafront with splendid views overlooking the Bay of Palma de Mallorca, in the peaceful area of Illetas, just 5 minutes away from the City Center of Palma.

More information

THE JW MARRIOTT HOTEL LIMA

THE JW MARRIOTT HOTEL LIMA THE JW MARRIOTT HOTEL LIMA Standing in front the grand cliffs in the Miraflores district, the JW Marriott Lima offers sweeping views of the Pacific Ocean from every room. Its prime location, across the

More information

WAIKIKI BEACH ON KUHIO

WAIKIKI BEACH ON KUHIO WAIKIKI BEACH ON KUHIO Waikiki s hotel for business, Hilton Waikiki Beach on Kuhio is located just minutes from one of the world s most famous beaches. World-class shopping, attractions and restaurants

More information

LARA FAMILY CLUB. May

LARA FAMILY CLUB. May A heavenly love affair. Our location between major touristic attractions of region and historical places, just 5 minutes far away from both city center and airport makes us the best holiday destination.

More information

Tavşanlı Beldesi Topçular Mevkii Altınova Yalova - Türkiye NUMBER OF FLOORS 8 NUMBER OF ELEVATOR 4

Tavşanlı Beldesi Topçular Mevkii Altınova Yalova - Türkiye NUMBER OF FLOORS 8 NUMBER OF ELEVATOR 4 GENERAL OWNER Metropol Turizm İnşaat Ltd Şti CATEGORİ 4* Plus TELEPHONE 0 226 465 66 22 FAKS 0 226 465 66 11 E-MAİL info@eleganceresort.com.tr WEB www.eleganceresort.com.tr CONCEPT BB / HB /FB OPENİNG

More information

Magawish Village & Resort

Magawish Village & Resort Magawish Village & Resort Name of Hotel: Address: General Information Magawish Village & Resort Magawish Village & Resort Safaga road Hurghada,Egypt P.O.Box 527 Telephone (0020) 65 3 46 46 20/29 Fax (0020)

More information

Port 45 km (40 minutes drive) from Heraklion Port, offering also connections to nearby islands 24 km from Aghios Nikolaos Port

Port 45 km (40 minutes drive) from Heraklion Port, offering also connections to nearby islands 24 km from Aghios Nikolaos Port Reference Guide 2016 Contact Details 72400 Sissi, Crete, GREECE Tel + 30 28410 69000 Fax + 30 28410 71598 www.kalimerakriti.gr kalimerakriti@helioshotels.gr Dates of Operation: April end of October Location

More information

Bud Gett Hostels. Hampshire Hotel Plaza Groningen. Bed 36,60

Bud Gett Hostels. Hampshire Hotel Plaza Groningen. Bed 36,60 HOTEL INFORMATION Bud Gett Hostels Bed 36,60 Cheap overnight stops with extensive service. that makes our concept perfect for a city trip in Groningen. With the main square just around the corner, we can

More information

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük Green Park Village BBCG Construction - Akbük Green Park Village Green Park Village excellently located in a picturesque and peaceful area of Akbuk with fantastic pine tree and sea views. The complex situated

More information

Enotel Resort & Spa Porto de Galinhas Brasil

Enotel Resort & Spa Porto de Galinhas Brasil Recife BR 101 Cabo Nsa. Sra. do O PE 060 PE 009 Ipojuca PE 038 Enotel Porto de Galinhas ENOTEL PORTO DE GALINHAS Porto de Galinhas Brazil Enotel & Spa Porto de Galinhas Brasil Enotel & Spa has a privileged

More information

www inglesemilano.it IngleseMilano.it Example ESL English Test - Level A1 Elementary Test 1 - Page 1 A1 MOCK EXAMINATION

www inglesemilano.it IngleseMilano.it Example ESL English Test - Level A1 Elementary Test 1 - Page 1 A1 MOCK EXAMINATION A1 MOCK EXAMINATION Choose the correct alternative to complete the sentences. 1. Tony.. up early on Sunday mornings. a) is get sometimes b) sometimes get c) sometimes gets 2. At the moment he.. a) is sleeping

More information

33/1 South Sathorn Rd. Yannawa, Sathorn Bangkok Thailand Tel Fax

33/1 South Sathorn Rd. Yannawa, Sathorn Bangkok Thailand Tel Fax FACT SHEET Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok is ideally situated in the Sathorn business district as well as being just minutes from the world famous Chao Phraya River.

More information

beach weddings & honeymoons

beach weddings & honeymoons beach weddings & honeymoons A romantic destination Weddings abroad are always special. And no one will deny that a wedding and honeymoon in Cyprus, the island of love, will give your day a genuinely romantic

More information

Airport Departing Time Returning Time Cost Availability. 01 Jun 17 15:30 05 Jun 17 15:30 1090 Good Availability

Airport Departing Time Returning Time Cost Availability. 01 Jun 17 15:30 05 Jun 17 15:30 1090 Good Availability London Departures & Prices Airport Departing Time Returning Time Cost Availability 01 Jun 17 15:30 05 Jun 17 15:30 1090 Good Availability 06 Jul 17 15:30 10 Jul 17 15:30 1090 Good Availability 07 Sep 17

More information

A modern 4-star hotel located in the cultural heart of Athens, open all year and offering a stylish, urban and essential experience of the city.

A modern 4-star hotel located in the cultural heart of Athens, open all year and offering a stylish, urban and essential experience of the city. FACTSHEET A modern 4-star hotel located in the cultural heart of Athens, open all year and offering a stylish, urban and essential experience of the city. ROOM FEATURES & AMENITIES ACCOMMODATION 56 Premium

More information

Tel

Tel THE FAIRWAY HOTEL, SPA & GOLF RESORT. MEMBER OF THE GUVON HOTELS & SPAS PORTFOLIO: ACCREDITED WITH THE AMERICAN EXPRESS PLATINUM FINE DINING RESTAURANT AWARD 2013, 2014 AND 2015 1 Tariffs Half Day Conference

More information

Location. One of the best hotels in its category in Cancun. Barceló Tucancún Beach

Location. One of the best hotels in its category in Cancun. Barceló Tucancún Beach Location One of the best hotels in its category in Cancun Barceló Tucancún Beach Thanks to its fantastic location, guests can enjoy stunning views of the sea and the Nichupté lagoon. They can also enjoy

More information

ACCOMODATION DURING THE CHAMPIONSHIPS

ACCOMODATION DURING THE CHAMPIONSHIPS ACCOMODATION DURING THE CHAMPIONSHIPS IMPORTANT!: Most of the hotels in Lloret de Mar are full during the high season so we recommend that you book as soon as possible. We carefully selected the BEST 4-STAR

More information

Gap Year German & Ski Instructors Exam

Gap Year German & Ski Instructors Exam 2015 Gap Year German & Ski Instructors Exam 1 Deutsch-Institut Tirol www.deutschinstitut.com office@deutschinstitut.com 1 Contents Overview 3 Accommodation 5 Included 6 Not Included 7 Programme Timetable

More information

2014 Chicago Lodging Recommendations

2014 Chicago Lodging Recommendations 2014 Chicago Lodging Recommendations Chicago is a large, vibrant city that attracts millions of tourists every year. There are hundreds of lodging options to choose from for your time in the city: hotels,

More information

SHARM EL SHEIKH.

SHARM EL SHEIKH. SHARM EL SHEIKH Imagine yourself in one of the most beautiful and famous diving paradises in the world. Your dreams of crystal clear water, magnificent corals, exotic under water flora and rare tropical

More information

GREAT COMPANY HOTEL DU VIN WIMBLEDON MEETINGS&EVENTS

GREAT COMPANY HOTEL DU VIN WIMBLEDON MEETINGS&EVENTS GREAT COMPANY HOTEL DU VIN WIMBLEDON MEETINGS&EVENTS WIMBLEDON CANNIZARO HOUSE The individual character of this grand historic home in Wimbledon has been sensitively converted to become Hotel du Vin. As

More information

The View Hotel Resort

The View Hotel Resort A Resort with Magnificent Sea Views! Imagine yourself in the perfect peaceful atmosphere in your apartment, situated at the middle of Nabq Bay, nestled in a garden of variety of trees, pools and lakes,

More information

Enotel Golf - Santo da Serra

Enotel Golf - Santo da Serra OCEANO ATLÂNTICO Porto Moniz Porto Santo Ponta do Pargo São Jorge MADEIRA Arieiro Porto da Cruz Santo da Serra Ponta do Sol Monte Funchal Airport Palheiro Camara de Lobos FUNCHAL GOLF SANTO DA SERRA ENOTEL

More information

HI - Berlin - Youth Hostel International

HI - Berlin - Youth Hostel International 1 of 5 6/2/2008 3:28 PM Find hostels in: Search Hostelz.com - "Reviews of All Hostels Worldwide" Hostels Guide > Western Europe > Germany > Berlin State > Berlin Hostels > HI - Berlin - Youth Hostel International

More information

Dream Granting Guidelines. Trips to New York City

Dream Granting Guidelines. Trips to New York City Dream Granting Guidelines Trips to New York City So the child asked for a trip to New York City, what do you do now??? Obviously you ll have to get a few details from the family: what does the child want

More information

Western Algarve golf course villa

Western Algarve golf course villa Western Algarve golf course villa Luxury 3-bedroom, 2.5-bathroom villa with stunning golf views Located on one of the Western Algarve's most prestigious and beautiful golf resorts, this luxury 3 bedroom,

More information

EF Vancouver. Suite 400, 929 Granville Street Vancouver, B.C. Canada V6Z 1L3. Phone number: Fax Number:

EF Vancouver. Suite 400, 929 Granville Street Vancouver, B.C. Canada V6Z 1L3. Phone number: Fax Number: EF Vancouver Suite 400, 929 Granville Street Vancouver, B.C. Canada V6Z 1L3 Phone number: +1 604 633-0505 Fax Number: +1 604 633-0506 Emergency number: +1 604 897-2394 Emergency Number for Airport Transfers:

More information

2014-2015 SUPPLEMENTARY MATERIAL (New Language Leader Elementary Unit 2) B / C LEVEL TEACHERS COPY

2014-2015 SUPPLEMENTARY MATERIAL (New Language Leader Elementary Unit 2) B / C LEVEL TEACHERS COPY GRAMMAR A. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. 1. My mother LIVES in Paris because she LIKES cities. (live, like) 2. Rudy DOESN T E-MAIL me but he PHONES me every week.

More information

FACT SHEET. The Art of Entertaining Kids as well as Parents. Information of Hotel... Room Types and Descriptions 2-3

FACT SHEET. The Art of Entertaining Kids as well as Parents. Information of Hotel... Room Types and Descriptions 2-3 The Art of Entertaining Kids as well as Parents. FACT SHEET CONTENTS PAGE Information of Hotel... Types and Descriptions 1 2-3 Meeting s/activities/ Services 4 Food& Beverage 5 All Inclusive Package 6

More information

Kailua Beachside, Sleeps 8

Kailua Beachside, Sleeps 8 Kailua Beachside, Sleeps 8 Petritz Realty 808-779-3232 markpetritz@gmail.com www.petritzrealty.com Amazing Ocean View Suite, 2 Houses from the Beach 2 Bedroom 2 Bath Sleeps up to 8 Multiple Living and

More information