TUR ZM Ç N NG L ZCE-I

Size: px
Start display at page:

Download "TUR ZM Ç N NG L ZCE-I"

Transcription

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2737 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1698 TUR ZM Ç N NG L ZCE-I Yazar Dr. Can STAUB Editör Prof.Dr. Zülal BALPINAR ANADOLU ÜN VERS TES

2 çindekiler iii çindekiler Önsöz... vi At the Hotel... 2 HOTEL... 3 LET US READ... 3 HOW WOULD THEY SAY IT?... 5 A LOOK AT THE LANGUAGE... 8 TROUBLE SHOOTING A LOOK AT LANGUAGE OF HOTELS USEFUL INFORMATION Types of Hotels Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar Referanslar - Kaynaklar The Front Desk FRONT DESK IN A HOTEL LET US READ HOW WOULD THEY SAY IT? A LOOK AT THE LANGUAGE Conditional Sentences-If Clauses What if Kal b THE CONSIERGE AND THE BELLBOY A LOOK AT LANGUAGE OF HOTELS - Check in/check out USEFUL INFORMATION Types of Hotel Rooms and Bed Sizes in Hotel Rooms Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar Referanslar - Kaynaklar In the Restaurant RESTAURANT LET US READ HOW WOULD THEY SAY IT? A LOOK AT THE LANGUAGE A LOOK AT THE LANGUAGE OF RESTAURANTS TROUBLE SHOOTING USEFUL INFORMATION Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar Reference - Kaynakça ÜN TE 2. ÜN TE 3. ÜN TE

3 iv çindekiler 4. ÜN TE 5. ÜN TE 6. ÜN TE The Cafe and the Bar THE CAFE AND THE BAR LET US READ A LOOK AT THE LANGUAGE HOW WOULD THEY SAY IT? AT THE CAFE AT THE BAR A LOOK AT THE LANGUAGE OF CAFES AND BARS TROUBLE SHOOTING USEFUL INFORMATION Tea Coffee Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar Referanslar - Kaynaklar Amenities and Facilities AMENITIES AND FACILITIES LET US READ HOW WOULD THEY SAY IT? TROUBLE SHOOTING USEFUL INFORMATION- FAYDALI B LG LER Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar Reference - Kaynakça Local Sight Seeing WHERE TO GO HOW WOULD THEY SAY IT? A LOOK AT THE LANGUAGE A LOOK AT THE LANGUAGE OF GIVING AND RECEIVING DIRECTIONS TROUBLE SHOOTING USEFUL INFORMATION Where to go? What is in Eskiflehir? What to buy? Yunus Emre Nasreddin Hodja Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar References - Kaynaklar

4 çindekiler v Emergencies EMERGENCIES LET US READ HOW WOULD THEY SAY IT? Situation 1: Fire Alarm Situation 2: Guest falls and cuts self (head) in the restaurant Situation 3: Down the shaft A LOOK AT LANGUAGE THE OF EMERGENCIES A LOOK AT THE LANGUAGE WHAT WOULD THEY SAY? Situation 1: Finding a doctor Situation 2: Going to the Emergency Room Situation 3: After visiting the doctor TROUBLE SHOOTING IN EMERGENCIES-TO DO LIST In case of Fire In case of a Thunderstorm or Hurricane In case of medical emergencies Things to do and thing to know in case of emergencies when you travel USEFUL INFORMATION Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar References - Kaynaklar ÜN TE

5 vi Önsöz Önsöz Sevgili Ö rencilerimiz, Ülkemize co rafi, tarihi, kültürel aç dan bakt m zda pek az ülkede rastlayaca m z zenginliklerle karfl lafl yoruz. Bu zenginliklerimiz aras nda tertemiz denizlerimizi, tarihi miras m z ve inançlar n bir arada var oldu u hoflgörü ortam n ve dört mevsimi bir arada yaflamay ve zengin mutfak kültürümüzü hemen saymak mümkün. Globalleflen dünyam zda seyahat etmek daha kolay ve h zl hale gelmifltir. Pek çok kifli kendi ülkesinin d fl nda bir yerler görüp e lenmek ve biraz da bilgilenmek için yola koyulmaktad r. Tüm bu verileri göz önüne ald m zda bu denli zenginliklere sahip olan ülkemiz neden bu yeni dünya seyahat düzeni içinde yer almas n, neden bu de erlerini turizm amaçl de erlendirmesin? Türkiye statistik Kurumu nun verdi i say lara göre 2011 y l nda ülkemize 36 milyon 151 bin 328 kifli ziyaret etmifl ve 23 milyon dolar gelir sa lanm flt r. Bu say n n gelecek y llarda daha da artmas beklenmektedir. Tahminlerimizi say sal de- erlerle anlatacak olursak; Birleflmifl Milletler Dünya Turizm Organizasyonu 2011 raporunda, 2011 y l nda 982 milyon kiflinin kendi ülkelerinden farkl ülkelere seyahat etti ini belirtmekte ve bu rakam n 2012 de bir milyar aflaca n, 2020 de 1.4 milyara, 2030 da ise 1.8 milyara ulaflaca n ön görmektedir. Bu öngörü daha fazla turizm geliri, daha fazla istihdam ve sosyoekonomik geliflmeye daha fazla katk anlam na gelmektedir. Turizm sektörünün kendisinden beklenen bu ekonomik ve sosyal at l m yapabilmesi, sürdürülebilir bir gelir kayna haline gelebilmesi için farkl türlerde turizm tesislerine, farkl gereksinimlere yan t verebilecek turizm anlay fl na-yeflil turizm, inanç turizmi gibi-ve en önemlisi farkl gereksinimlere yan t verebilecek iyi yetiflmifl ifl gücüne ihtiyaç vard r. Gerek konaklama, gerek seyahat, gerek yiyecek içecek alanlar nda hizmet sektörünün çok iyi yetiflmesi ve gelen konuklar iyi a rlamas gerekir. Çünkü, turizm, bir ülkenin hem en iyi reklam arac, hem de en kötü reklam arac olabilir. Bu faktörler göz önüne al nd nda, siz turizm emektarlar olarak çok zorlu ve bir o kadar da zevki bir rol üstlenmifl oluyorsunuz. Sizlerin daha iyi donan mlarla konuklar n z karfl layabilmeniz için de bizler en az ndan yabanc dil alan nda yard mc olmak amac ile bu kitab haz rlad k. Kitab m zda yedi ünite bulacaks n z. Her ünitenin kendi içerisinde okuma, okudu unu anlama, dilbilgisi aç klamalar ve ünitenin kapsad konu ile ilgili olan ngilizce kal psal yap lar n bulundu u bölümler bulacaks n z. Bu bölümler sizin ngilizce dil bilginizi gelifltirmek ve katk da bulunmak için haz rlanm flt r. Özellikle, kal p kullan mlar çal flman z ve günlük yaflam n zda da uygulaman z h zl bir dil geliflimi sa layacakt r. Her ünitemizin sonunda Faydal Bilgiler bafll - alt nda bir ek bölüm bulacaks n z. Bu bölümde, ünitenin konusuna göre farkl alanlarda size alan bilgisi sunmaya çal flt k.

6 Önsöz vii Her üniteyi size verilen takvime göre düzenli çal flman z, ünitelerde yer alan sorular yan tlaman z ve elden geldi ince uygulamada kullanman z konulara hakim olman z ve anlam n z için yeterli olacakt r. Kitab m z haz rlarken iki farkl yaklafl m birlefltirmeye çal flt k. Size s rf dil a rl kl bir kitap haz rlayarak mesle inizle ilgili konular d flar da b rakmak istemedik. Ancak, bizler turizm alan uzmanlar da de iliz, size s rf turizm içerikli bir kitap da sunamazd k. Sonunda orta yolu bularak her iki alan da birlefltirmeye çal flan bu kitab m z size sunuyoruz. Hepinize baflar lar dileriz. Prof.Dr. Zülal BALPINAR Dr. Can STAUB

7 1TUR ZM Ç N NG L ZCE-I Amaçlar m z - Our Aim Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir otelde sunulan hizmet ve destek hizmetlerinin neler oldu unu; Müflterilerin sorduklar farkl sorunlar nas l yan tlayacaklar n aç klayabilecek, ngilizce can, must gibi modal fiilerin kullan mlar n saptayabilecek, Müflteriye ayr nt l bilgi vermenin örneklerini görerek bilgi ve becerilerinizi gelifltirebileceksiniz. Anahtar Kavramlar - Key Terms Key terms about hotel industry çindekiler - Unit Contents Turizm çin ngilizce-i At the Hotel HOTEL LET US READ HOW WOULD THEY SAY IT? A LOOK AT THE LANGUAGE TROUBLE SHOOTING- SORUN ÇÖZME A LOOK AT LANGUAGE OF HOTELS USEFUL INFORMATION

8 At the Hotel HOTEL Bu bölümde genel anlamda bir otel tan t larak, konuklarla yap labilecek konuflmalardan örnekler verilmifltir. Do al olarak bir otelde konuklar ile yap labilecek tüm konuflma türlerinden örnekler vermek olanaks zd r. Ancak, verdi imiz örneklerin size yard mc olaca n umuyoruz. lk olarak Marmaris te bizim hayal etti imiz bir otelin tan t m n okuyarak biraz bilgi edinecek, sonrada özellikle ön büro, bir baflka deyiflle, resepsiyon elemanlar n n konuklar ile yapacaklar konuflmalardan örnekler bulacaks n z. Resim 1.1 Marmaris yolu - tatilde.org LET US READ lk okuma örne imiz Marmariste küçük bir oteli tan tan bir metin. Bir aile oteli olan Lighthouse Inn, ailenin k z Yasemin ve o lu Cem taraf ndan tan t l yor. ki kardefl özellikle ön büro hizmetlerini yürüterek ailelerine yard mc oluyorlar.

9 4 Turizm çin ngilizce-i The Lighthouse Inn Welcome to the Lighthouse Inn. We are a quaint, comfortable family-owned guesthouse in the peaceful fishing village of Selimiye. Our location is 41 kilometers south-west of Marmaris. Because of the beautiful, winding roads, it takes a little over an hour to reach us from downtown Marmaris. The three-story Lighthouse Inn has eight rooms. All rooms have a sunrise view of the bay, and each room has a balcony where guests can watch the local fishermen bring in their fresh catch for the local restaurants. Guests may choose a room with two double beds, or one queen-size bed. All rooms are en suite, with hot and cold running water, air conditioning in the summer, and heating in the winter. All of our rooms are nonsmoking and have wi-fi access. On the ground floor, our reception area is staffed from 7:00 to 22:00 by one of our friendly family members. Check-in is after 15:00 and check-out is before noon. Also on the ground floor, we have a small seafood restaurant, where mom and dad prepare all of the meals. Guests of the Inn always have a reserved table, and breakfast is included in the price of your stay. Our rooftop café, with a spectacular view of the bay, is a wonderful place to enjoy a morning tea or coffee, or a glass of wine in the evening. We also offer a twice-aday shuttle into Marmaris - once in the morning and once in the late afternoon. Our hotel is also handicapped friendly. There is also ample free parking around the Inn. If you have any inquiries or wish to make a reservation, you can us at: Rates and availability can be found when you visit our website: Yasemin Hepmutlu-Cem Hepmutlu SIRA S ZDE YOUR TURN ALIfiTIRMALAR EXERCISES UYGULAYIN K TAP BOOK NTERNET D KKAT ATTENTION AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES 1 SIRA S ZDE 1. Who owns YOUR the TURN Lighthouse? 2. What is internet ALIfiTIRMALAR availability at the Lighthouse? EXERCISES 3. Who needs UYGULAYIN a reservation to eat in the restaurant? 4. How much does the breakfast cost? K TAP BOOK 5. What kind of food do they serve at the restaurant? NTERNET 6. What can I see from my room? D KKAT ATTENTION 7. When can I find someone at the front desk? 8. What is AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES the largest bed at the hotel? 9. If I don t have a car, how can I travel to Marmaris? 10. What is the attraction of the rooftop café?

10 1. Ünite - At the Hotel 5 HOW WOULD THEY SAY IT? Bu otel personeli ile yüz yüze veya telefonla yap lan konuflmalardan örnekler göreceksiniz. Bir otelde konuklar n otele geldikleri andan itibaren konuflacaklar ve bilgi alabilecekleri personeli bulmas son derece önemlidir. Resim 1.2 Akdenizde bir tatil beldesi photos.net/images/vie w_photog.php?photogi d=371 >Image:Michal Marcol/FreeDigitalPho tos.net Situation 1: Bir konuk telefonda Yasemine otelle ve otele ulafl mla ilgili bilgi soruyor. Yasemin : Good afternoon. Thank you for calling the Lighthouse Inn. How may I help you? Guest : Yes, I like to ask some questions about your Inn. Yasemin : Certainly. Guest : Do you have a shuttle from the Dalaman? Yasemin : I m afraid we don t. If you can get to Marmaris, we can pick you up in the morning or afternoon. You can hire a taxi from the airport to downtown Marmaris. If you give us a call when you arrive at the airport, we can tell you where the taxi should leave you in town, and when you can get a ride on the shuttle. Guest : How late is your restaurant open? Yasemin : We don t have a posted closing time, but, we generally close after the last guest leaves. This is usually around ten o clock. Guest : And do you have live music or a DJ? Yasemin : No. Neither. Guest : And what about the rooftop café that I read about on your website. What time does it close? Yasemin : It has the same hours as the restaurant. We understand that people come to Selimiye for rest and relaxation, and not nightlife, so we try our best to limit entertainment after the sun goes down. Guest : Thanks very much. I m glad to know this. I am a light sleeper, and I m hoping for a peaceful stay.

11 6 Turizm çin ngilizce-i Resim 1.3 Yelkenli gitalphotos.net/i mages/view_phot og.php?photogid= 4036">Image: Victor Habbick / FreeDigitalPhotos.net Resim 1.4 Kahvalt gitalphotos.net/i mages/view_phot og.php?photogid= 151 >Image: Suat Eman / FreeDigitalPhotos.net Situation 2: Bir konuk yelkenli kiralamakla ilgili sorular yöneltiyor. Cem : Good afternoon. How may I help you? Guest : Good afternoon. My wife and I are wondering about sailing in this area. Is it possible to rent or charter a boat nearby? Cem : If you don t mind, I will ask you some questions to help you. What size boat are you requesting? Guest : Perhaps something we can use for day-sailing. Maybe one overnight. So, maybe five to eight meters. Cem : Would you need a captain, or can you sail by yourselves? Guest : We are experienced sailors. But, we would need a GPS and charts for the local waters, however. Cem : Would you need meals provided as well? Guest : No. We can take care of the provisions ourselves. Cem : There are a couple of small sailboats for rent here in Selimiye. If we can t find something here, we may need to look to Marmaris where there are many more options. Are you OK with that? Guest : Yes. You can take us to Marmaris, correct? Cem : Yes we can. I will do some research. If you can stop by the desk after an hour, I should have some options for you. Guest : Perfect. Thanks very much. Situation 3: Bir konuk lokanta ile ilgili sorular soruyor. Cem : Good morning, Mrs. Dawson. I hope you slept well last night. Guest : We did! It was fantastic to wake up with the sun coming through our balcony door and the sounds of the fishermen heading out. Cem : I m glad you re enjoying your stay. How can I help you? Guest : I wanted to ask about the meals. We just had breakfast. The honey was delicious! Cem : Yes. The bees create a great mixture from flowers and pine trees. So, it s not too sweet. Guest : We re definitely taking some home.

12 1. Ünite - At the Hotel 7 Cem : You ll see stands all along the roads around here. Guest : Yes, we noticed them coming in yesterday. Do you serve lunch as well? Cem : I m afraid not. Our parents start work very early for breakfast, and finish late because of dinner. Mid-day is their time for a siesta. Plus, there are many local options that allow our guests to walk around and try different places. Guest : That s fair. What about dinner? What are the hours? Cem : We start serving at six, and the kitchen is usually open until ten, or when the last guest orders. Guest : Do I need to make a reservation? Cem : Our guests get priority seating. But, because our restaurant is small, we do ask that you let us know in advance when you might be coming. Guest : What do you mean by priority seating? Cem : We don t take reservations, except from our guests. So, they always have a chance to guarantee a table. Guest : We arrived after dinner last night, so we haven t seen the dinner menu. What do you usually serve? Cem : Actually, our menu changes daily. It all depends on what the fishermen bring us during the day. And what s fresh at the vegetable market in Marmaris. Our shuttle driver also does our shopping for us when he goes in to Marmaris in the morning. I can t tell you exactly what will be on tonight s menu, but I can guarantee that it will be fresh. Guest : Is there smoking at the restaurant? Cem : Are you non-smokers? Guest : Yes. Cem : Unfortunately, because there is outdoor seating, smoking is allowed. But, in general, few of our guests smoke. Guest : After the breakfast, we definitely want to try the dinner. How about if you put the two of us down for eight o clock? Cem : Absolutely, Mrs. Dawson. Guest : And what time does the morning shuttle leave for Marmaris? Cem : In about fifteen minutes. Guest : Perfect. We want to spend the day in town. What time is the return? Cem : Around five. We ask the guests to make arrangements with the driver before they are dropped off. Guest : That s great. Thanks very much. Cem : Enjoy your day! SIRA S ZDE HOW WOULD YOU SAY IT? YOUR TURN Yukar daki konuflmalar temel alarak afla da sizde otel konuklar n n sorduklar sorulara yan t vermeye çal fl n. ALIfiTIRMALAR EXERCISES Example: Guest : What time is check-in? UYGULAYIN Response: Check-in is after three o clock. K TAP BOOK NTERNET D KKAT ATTENTION 2 SIRA S ZDE YOUR TURN ALIfiTIRMALAR EXERCISES UYGULAYIN K TAP BOOK NTERNET D KKAT ATTENTION

13 8 Turizm çin ngilizce-i 1. Where can I park my car? 2. What time is lunch served at your restaurant? 3. If I don t have a car, how can I get to Marmaris? 4. What entertainment is there in the evening? 5. How can I go sailing in this area? 6. What will I see from my balcony? 7. Are reservations accepted at your restaurant? 8. What s on the menu for dinner tonight? 9. Isn t smoking banned in restaurants in Turkey? 10. How do I get the shuttle back here from Marmaris? A LOOK AT THE LANGUAGE Turizm sektöründe s kça rastlanan kal p ve cümle türlerinde yard mc fiillere s kl kla rastlan r. Modal verbs ad n verdi imiz bu yard mc fiillerin kullan m alanlar oldukça genifltir. Kullan m yerlerine göre de farkl anlamlar ifade edebilirler. Olas l k, gereklilik veya tahmin yürütmeden, izin isteme veya kibar ricada bulunmaya kadar farkl farkl kullan mlar bulunmaktad r. Afla da size küçük bir okuma parças sunuyoruz. People who work in the tourism industry must learn how to be clear in providing information to guests and customers. At the same time, those who work in the tourism industry should learn to be polite and respectful to their guests and customers. The proper use of modals can help. However, you might hear the modals below used in many different ways. Therefore, you should make an effort to study modals explained below. Afla da sizlere k sa k sa baz yard mc fiillerin kullan mlar ve anlamlar konusunda bilgi vermeye çal fl yoruz. Aç klamalar m z okudu unuz zaman birkaç yard mc fiilin ayn ifllev için kullan labildi ini göreceksiniz. Bu durumda hangi yard mc fiili kullanmak daha do ru olur diye düflünmenize gerek yok. Hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Baz durumlarda bu yard mc fiillerin kullan mlar aras nda ince farkl l klar olabilir. Bu aflamada o kadar ayr nt ya girmemizin gerekli olmad n düflünüyoruz.

14 1. Ünite - At the Hotel 9 I. Can - could a. We use the modal verb Can to express ability in present or past time. He can play football. OR She can sing like and angel. Can yeterlik veya yetenek belirtmek için kullan l r. Could, can yard mc fiilinin geçmifl zaman çekimidir. Can yard mc fiili gibi yeterlik veya yetenek belirtmek için kullan l r. He could play football. OR She could sing like and angel. b. Both can and could are used in polite requests, asking form permission and asking someone to do something or polite offers/suggestions. Could is used in more polite forms. Can you speak slowly, please? (polite request) Can I leave the class early? (asking for permission) Can you bring me another glass of tea? (asking someone to do something) Can I help you with your luggage? (polite offer) OR Could you speak slowly, please? (polite request) Could I leave the class early? (asking for permission) Could you bring me another glass of tea? (asking someone to do something) Could I help you with your luggage? (polite offer) Yukar daki örneklerden de gördü ünüz gibi can ve could kibar rica, izin ve öneri içeren cümlelerde kullan labiliyor. c. Can and Could are also used to talk about possibility or impossibility. The Black Sea can be very rough. (The Black Sea is rough sometimes.) You can get lost in country road easily. (People often lose their way in country roads.) Could is used as past tense form of can in this meaning. The Black Sea could be very rough. (The Black Sea was rough sometimes.) You could get lost in country road easily. (People often lost their way in country roads.) Bu örnekler de bize can ve could yard mc fiilerinin flimdiki veya geçmifl zamanda olas l k belirten yap larda kullan l fl na örnekler gösteriyor. II. Must have to a. Must used to show that there is a strong obligation or necessity. You must clean my room to night. I must learn to speak English. He must play really well tonight. Must gereklilik belirtir. Bu yap çok keskin bir zorunlulu u dile getirir.

15 10 Turizm çin ngilizce-i b. Must is used to talk about possibilities that we are certain about or something that we know is very very true. You have not eaten anything all day. You must be hungry. He has run the marathon. He must be tired. Must yard mc fiili do rulu undan emin oldu umuz olas l klardan söz ederken kullan l r. Bu yap larda konuflmac elindeki göstergelere ve gözlemlerine göre bir sonuca var r ve ne söyledi inden, ç kar mlar ndan emindir. c. Have to is not a modal verb. It is grouped with must because its use is very similar to that of must when must is used to express obligation or necessity. You have to drive on the left side of the road in England. I have to study hard for the exam. Have to yard mc fiiler aras nda yard mc fiil gibi kullan lmakla beraber yard mc fiil olmayan bir yap d r. Have fiili bir ana fiildir. Ancak yukar daki örneklerden de anlad n z gibi gereklilik veya zorunluluk belirten anlam yla bir yard mc fiil gibi hareket eder. III.Should a. Just like must the modal verb should or should not are also used to express obligation, duty or correct behavior. You should check in at 3 o clock. (obligation) We should clean the room early in the morning. (duty) You shouldn t smoke in your hotel room. (correctness) Should ve olumsuz hali should not mecburiyetlerden söz ederken, görev ifade ederken veya do ru veya do ru olmayan davran fllar belirtirken kullan l r. b. Should and should not are used to express what we expect to happen. In other words they can be used to express our expectations. I studied very hard for the exam. I should get a good grade. A sandwich shouldn t cost more than T3. Should ve olumsuz hali should not olas l k ve beklentilerden bahsederken kullan l r. IV. May might a. May is used to express possibility. It may rain tomorrow. I may go to stanbul this week end. May olas l klardan söz edilirken kullan l r. b. May is used to ask for permission or to give permission. May I borrow your book? (asking for permission) May I go to the cinema this week end? (asking for permission)

16 1. Ünite - At the Hotel 11 You may leave the class early. (giving permission) You may come and see me tomorrow. (giving permission) May kibar rica veya izin isterken kullan ld gibi izin verme cümlelerinde de yer al r. c. Might is usually used to express possibility but it can also be used to ask for permission and to make suggestions. You might like this film very much. (possibility) Might I borrow your pen? (asking for permission or making a request) You might visit Topkap Palace when you are in stanbul. (suggestion) Might olas l k anlatan cümlelerde kullan l r. Ayn zamanda izin isteme cümlelerinde öneri belirten cümlelerde de yer al r. SIRA S ZDE Yukar daki aç klamalar da gözönünde bulundurarak afla daki YOUR sorular TURN sormaya ve yan tlamaya çal fl n. Example: Can. Sail a boat. Question: Can you sail a boat? Positive Answer: Yes, I can sail a boat. Negative Answer: No, I can t sail a boat. 1. Can. Clean our room. Question: Positive Answer: Negative Answer: 2. Could. Drive us to airport. Question: Positive Answer: Negative Answer: 3. Should. Take the morning shuttle to Marmaris. Question: Positive Answer: Negative Answer: 4. May. Eat dinner at upstairs café. Question: Positive Answer: Negative Answer: 5. Might. Take a map of the area. Question: Positive Answer: Negative Answer: 6. Must. Make a reservation. Question: Positive Answer: Negative Answer: 7. Have to. Make arrangements with shuttle driver. Question: Positive Answer: Negative Answer: ALIfiTIRMALAR EXERCISES UYGULAYIN K TAP BOOK NTERNET D KKAT ATTENTION AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES 3 SIRA S ZDE YOUR TURN ALIfiTIRMALAR EXERCISES UYGULAYIN K TAP BOOK NTERNET D KKAT ATTENTION AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES

17 12 Turizm çin ngilizce-i SIRA S ZDE YOUR TURN ALIfiTIRMALAR EXERCISES UYGULAYIN K TAP BOOK NTERNET D KKAT ATTENTION 4 Resim 1.5 AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES Taksi italphotos.net/ima ges/view_photog.p hp?photogid=2280 >Image: digitalart / FreeDigitalPhotos. net Hangi formun SIRA daha S ZDE kibar oldu unu seçin. YOUR TURN a. (1) Will you make the reservation? (2) Would ALIfiTIRMALAR you be able to book that for me? b. (1) Tell me EXERCISES what time you serve dinner. (2) What time do you serve dinner? c. (1) Where UYGULAYIN is the toilet? (2) Could you tell me where the toilet is? d. (1) Give me some soap. K TAP (2) Could BOOK I please have some soap? TROUBLE NTERNET SHOOTING- SORUN ÇÖZME Konuklar n flikayetlerini veya sorunlar n gidermek otel yönetiminin görevlerinden birisidir. S k nt l durumlarda neleer söyleyebiliriz, afla daki örnekler size fikir D KKAT verecektir. ATTENTION AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES Situation 1 Bir konuk otele telefon ederek otele ulafl m konusunda bilgi istemekte. What to say in a challenging situation. Guest calling Lighthouse Inn. Guest : Hello. We have a weekend reservation next month, and we will be flying from Istanbul. Can you tell us the easiest way to get from the airport in Dalaman to your hotel? Yasemin : What time are you arriving? Guest : Actually, that s what we are trying to figure out. We haven t booked our flight yet. Yasemin : We have two shuttles between our Inn to Marmaris. One in the morning and one in the afternoon. Guest : I see. Your shuttle doesn t go as far as the airport, does it? Yasemin : I m afraid not. It s an hour from Selimiye to Marmaris. The airport is an extra two hours from Marmaris. You can either hire a taxi from the airport to Marmaris, or there are mini-busses. The mini-bus might be cheaper than the taxi, but the ride is not as comfortable, nor as fast.

18 1. Ünite - At the Hotel 13 Guest : What times are the shuttles? Yasemin : The morning shuttle is in Marmaris from approximately eleven to twelve in the morning. In the afternoon, it s about five o clock. Guest : If that s the case, we seem to have two options. We can book a flight that arrives at eight thirty a.m. or a flight that arrives at twelve thirty in the afternoon. The next flight arrives at six p.m., which is too late for the shuttle. If we book the earlier flight, we arrive in Marmaris around eleven in the morning. If we book the flight that arrives at twelve thirty, we arrive in Marmaris around three in the afternoon. Yasemin : If you book the earlier flight, you can catch the morning shuttle back to the Inn. If you book the later flight, you would need to wait in Marmaris for about two hours before the shuttle leaves for the Inn around five. Guest : What time is check-in? Yasemin : Check-in is not until three in the afternoon. Guest : If we arrive at noon, can we leave our bags at the hotel and walk around Selimiye until check-in? Yasemin : Of course. And depending on our room availability, you may be able to check in early. Guest : Thanks. You ve given us some things to think about. Yasemin : Very good. Once you book your flight, please contact us and let us know what time you will be in Marmaris so that the driver will be able to meet you. Guest : We ll do that. Thanks. Yasemin : Have a nice day. Situation 2 Amerikal bir konuk otelde getirmifl oldu u saç kurutma ve trafl makinalar n kullanamad için sorun yafl yor. A customer is having problems with his electrical appliances. The guest is from North America and has brought several pieces of electrical equipment that are not working in his room. He calls for assistance. Yasemin : Front desk Guest : Yes, I seem to be having some problems with the electrical sockets in my room. Yasemin : What seems to be the trouble? Guest : Well, none of my appliances work here! Yasemin : What kind of appliances are you trying to use? Guest : My hair dryer and my electric razor. Yasemin : Well, they should work in the outlets in your room. What voltage are your appliances? Guest : Let me see. Yes, it s written on the back Yasemin : Hmmm. Well, I think I can solve your problem. Our electricity works on 220. I can have an adaptor sent up to your room so that your appliances will work on our electrical system. Guest : I d appreciate that. It didn t occur to me that they wouldn t work here. Yasemin : Well, I am glad that we can solve your problem. I ll send someone up right away. Guest : Thanks so very much.

19 14 Turizm çin ngilizce-i SIRA S ZDE YOUR TURN ALIfiTIRMALAR EXERCISES UYGULAYIN 5 SIRA S ZDE HOW WOULD YOUR YOU TURNSAY IT? Konuklarla yap lan konuflmalar n baflar ya ulaflmas nda en büyük pay do ru bilgiyi onlara aktarmaktan ALIfiTIRMALAR geçer. Konu a mümkün oldu u kadar çok ve sordu u soruya do rudan yan t EXERCISES veren bilgiler vermek çok önemlidir. Bu ünitede okumufl oldu unuz tüm bilgileri gözönünde bulundurarak afla daki sorulara bir konu a yan t veriyormuflças na UYGULAYIN yan t vermeye çal fl n. K TAP BOOK NTERNET D KKAT ATTENTION AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES The key to a successful conversation with a guest or customer is to provide as K TAP much information BOOK as possible. And, if options are available, provide the most reasonable ones. Based on the information in this unit, how would you respond to the following NTERNET questions or comments? 1. What time should I arrive at the Dalaman airport? 2. Which meals D KKAT are available at your restaurant? ATTENTION 3. I want to book a room, but can t climb too many stairs. 4. We would like to do some sailing in the area. 5. AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES We want to make a day trip to Marmaris, but don t want to drive. 6. What happens if we arrive before check-in? 7. What kind of view do the rooms have? 8. I want to make a reservation for a family of four. 9. How can I make my razor work in the room? 10. Why can t I use my hair dryer in my room? A LOOK AT LANGUAGE OF HOTELS Ünitemizin ilk giriflinde sizlere küçük bir oteli tan t p o otelle ilgili bilgiler vermifltik. Bizim size örnek olarak verdi imiz otel bizim hayal ürünümüzdü. Afla da gerçek bir otelin internet sitesinden bir al nt veriyoruz. Bu da farkl bir otelin tan t m. Resim 1.6 arcspace.com WELCOME TO Hotel Omm Hotel Omm is a boutique hotel in Barcelona offering a stylish place to stay in the heart of the city ideally located on the elegant Passeig de Gracia. Omm s Lobby Lounge is so much more than a simple hotel lobby. Guests can nestle in a secluded corner and enjoy a private moment, or gather with a group of friends to enjoy the amazing cocktails. The striking minimalist open plan lobby offers a great expanse of lush sofas and oversized ceiling lamps. A breathtaking, white gas fireplace runs down the middle of the lounge. The towering floor to ceiling windows look out onto the vibrant Barcelona streets.

20 1. Ünite - At the Hotel 15 ACCOMMODATIONS Bathtubs (Superior rooms and suites also have separate shower cubicles) Satellite TV, music system and CD player Complimentary wireless Internet Mini bar Balcony and plant-covered pergola SERVICES & FACILITIES 24-hour room & front desk service Concierge service Solarium overlooking La Pedrera Business center Computer rental Currency exchange Limousine and valet service Laundry facilities On-site shopping Personal shopper available Multilingual staff Tours/ticket assistance RESTAURANTS & BARS Moo Restaurant: Chef s own dishes MooVida Restaurant: Casual food Moodern Bar: Cocktails Ommsession Night Club: DJ and live music CONFERENCES & BANQUETS Stylish meeting room that accommodates up to 20 people Ommsession Night Club available for corporate events, with a capacity of 150 people Audiovisual software For larger events, hotel has access to El Principal, a top-class venue just minutes away RECREATIONAL FACILITIES Spa with water circuit, gravitation, and oxygen-therapy spaces Gym with fitness equipment, plates studio Beauty salon Rooftop indoor/outdoor swimming pool POINTS OF INTEREST La Pedrera (Gaudi s Casa Mila) Plaça Catalunya La Sagrada Familia Cathedral Gothic Quarter Passeig de Gracia Las Ramblas Taken and adapted from

Say G Day to Homestay ISBN 0 86403 050 9. IDP Education Pty Ltd (ACN 008 597 831)

Say G Day to Homestay ISBN 0 86403 050 9. IDP Education Pty Ltd (ACN 008 597 831) SAY G DAY TO HOMESTAY Say G Day to Homestay A guide to homestay in Australia for international students Visit www.idp.com 1 Say G Day to Homestay This book is designed to help international students understand

More information

It s My Choice... Minnesota Governor s Council on Developmental Disabilities

It s My Choice... Minnesota Governor s Council on Developmental Disabilities It s My Choice... Minnesota Governor s Council on Developmental Disabilities It s My Choice by William T. Allen, Ph.D. William T. Allen Allen, Shea & Associates 1780 Third Street Napa, CA 94559 707. 258.1326

More information

Business Result Upper-intermediate

Business Result Upper-intermediate Business Result Upper-intermediate Student s Book Answer Key First impressions Starting point Possible answers Answers will vary, but students might say that the business is modern and forwardthinking,

More information

Kansas State University Agricultural Experiment Station and Cooperative Extension Service

Kansas State University Agricultural Experiment Station and Cooperative Extension Service Kansas State University Agricultural Experiment Station and Cooperative Extension Service Table of Contents Evaluation Leader s Guide Time: A Special Resource (Fact sheet) Leader Activity: Time Toss Activity

More information

Longman Communication 3000

Longman Communication 3000 LONGMAN COMMUNICATION 3000 1 Longman Communication 3000 The Longman Communication 3000 is a list of the 3000 most frequent words in both spoken and written English, based on statistical analysis of the

More information

The Newcomer s Guide to Canadian Housing

The Newcomer s Guide to Canadian Housing The Newcomer s Guide to Canadian Housing CMHC Home to Canadians Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) has been Canada s national housing agency for more than 60 years. Together with other housing

More information

All I have to say. Separated children in their own words

All I have to say. Separated children in their own words All I have to say Separated children in their own words The artwork used in this publication is by young people involved in this project. Many thanks to Kitty Rogers and the Hugh Lane Gallery for facilitating

More information

Support for People With Cancer. National Cancer Institute. Taking Time U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES. National Institutes of Health

Support for People With Cancer. National Cancer Institute. Taking Time U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES. National Institutes of Health National Cancer Institute Support for People With Cancer Taking Time U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES National Institutes of Health For more information... This booklet is only one of many

More information

Helping. Your Child. Learn Mathematics

Helping. Your Child. Learn Mathematics Helping Your Child Learn Mathematics U.S. Department of Education Margaret Spellings Secretary First published in December 1994. Revised in 1999, 2004 and 2005. This booklet is in the public domain. Authorization

More information

PROJECT 81 ONE STEP UP. Consumer Director Housing and Care for Disabled People. The experience of three people PROJECT 81 -ONE STEP ON

PROJECT 81 ONE STEP UP. Consumer Director Housing and Care for Disabled People. The experience of three people PROJECT 81 -ONE STEP ON PROJECT 81 ONE STEP UP Consumer Director Housing and Care for Disabled People. The experience of three people Published by: HCIL Papers, 39 Queens Road, Petersfield, Hants. GU32 388 (c) One Step On PROJECT

More information

Guide to a Successful Meetup Group & Meetup Events

Guide to a Successful Meetup Group & Meetup Events Guide to a Successful Meetup Group & Meetup Events By: William Petz Disclaimer Meetup, Inc. has no affiliation with this guide and is not responsible for its content. For official Meetup recommendations/questions/forums/blogs,

More information

Н.В. Юхнель Е.Г. Наумова Н.В. Демченко. Вышэйшая школа. Правообладатель Вышэйшая школа

Н.В. Юхнель Е.Г. Наумова Н.В. Демченко. Вышэйшая школа. Правообладатель Вышэйшая школа Н.В. Юхнель Е.Г. Наумова Н.В. Демченко CONTENTS UNIT 1. ABOUT MYSELF............................. 4 UNIT 2. HOUSES AND HOMES........................ 33 UNIT 3. EDUCATION................................

More information

The Way They Learn CYNTHIA ULRICH TOBIAS. Tyndale House Publishers, Inc. Wheaton, Illinois

The Way They Learn CYNTHIA ULRICH TOBIAS. Tyndale House Publishers, Inc. Wheaton, Illinois The Way They Learn CYNTHIA ULRICH TOBIAS Tyndale House Publishers, Inc. Wheaton, Illinois THE WAY THEY LEARN Copyright 1994 by Cynthia Ulrich Tobias, M.Ed. All rights reserved. International copyright

More information

WHAT I KNOW ABOUT THE WORLD OF WORK (student edition) Name: Date:

WHAT I KNOW ABOUT THE WORLD OF WORK (student edition) Name: Date: WHAT I KNOW ABOUT THE WORLD OF WORK (student edition) Name: Date: Number Statement Agree Disagree Don t know 1. Only people who make more than $30,000 a year pay income tax. 2. Parents who work can afford

More information

Consumer Perspectives on Quality in Adult Day Care

Consumer Perspectives on Quality in Adult Day Care Consumer Perspectives on Quality in Adult Day Care Amy Leventhal Stern, Ph.D. Francis G. Caro, Ph.D. February 2004 Gerontology Institute McCormack Graduate School of Policy Studies University of Massachusetts

More information

Chapter 8. The move into residential care

Chapter 8. The move into residential care Chapter 8 The move into residential care It is well-known that many elderly people enter residential care at a time of crisis for themselves or for their informal carers in the community. This trend has

More information

The Good Practice Guide

The Good Practice Guide The Good Practice Guide for support workers and personal assistants working with disabled people with communication impairments Written by disabled people using Scope services in Essex, and in partnership

More information

Jobs For Felons Michael Ford www.felon-jobs.org

Jobs For Felons Michael Ford www.felon-jobs.org Jobs For Felons How to find employment if you have a criminal record. Michael Ford www.felon-jobs.org NEITHER THE PUBLISHER NOR AUTHOR MAKE ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES WITH RESPECT TO THE ACCURACY

More information

find your future! the young person's guide to higher education

find your future! the young person's guide to higher education find your future! the young person's guide to higher education 2 9th oldest university in the UK Queen s University Belfast Campus Map To City Centre Ranked in the top 1% of the universities throughout

More information

S E R V I N G C A N A D I A N S

S E R V I N G C A N A D I A N S S E R V I N G C A N A D I A N S What happens next? information for kids about separation and divorce This booklet has been prepared by the Department of Justice, Government of Canada for general purposes

More information

Looking after yourself

Looking after yourself About this resource Many parent carers caring for a child with additional needs are juggling lots of balls and dealing with complex issues. Getting appropriate support and information for your child becomes

More information

Morning Has Been All Night Coming

Morning Has Been All Night Coming Morning Has Been All Night Coming Books by the same author Remembering and Other Poems When You Can Walk on Water, Take the Boat Journey in the Fields of Forever The Power Pause 3-Minutes, 3-Steps to Success

More information

Getting. A Curriculum for People Moving into Employment R E VISED E DITION 1996. by Marian Colette Beverly Woliver Mary Beth Bingman Juliet Merrifield

Getting. A Curriculum for People Moving into Employment R E VISED E DITION 1996. by Marian Colette Beverly Woliver Mary Beth Bingman Juliet Merrifield S E E D S O F I N N O V A T I O N Getting There A Curriculum for People Moving into Employment by Marian Colette Beverly Woliver Mary Beth Bingman Juliet Merrifield R E VISED E DITION 1996 The Center for

More information

Community Event toolkit

Community Event toolkit Community Event toolkit 1 About this toolkit This toolkit will help you to plan and run an event that helps to change the way that people in your community think about, and behave towards, people with

More information

GRAMMAR: PART I Parts of Speech

GRAMMAR: PART I Parts of Speech ACADEMIC STUDIES ENGLISH Support Materials and Exercises for GRAMMAR: PART I Parts of Speech FALL 1998 PARTS OF SPEECH ACADEMIC ENGLISH ACKNOWLEDGEMENTS The following persons have contributed to the development

More information

In Treatment. Financial Guidance for Cancer Survivors and Their Families

In Treatment. Financial Guidance for Cancer Survivors and Their Families In Treatment Financial Guidance for Cancer Survivors and Their Families In Treatment Financial Guidance for Cancer Survivors and Their Families When I think about it now, I realize I ve had two lives.

More information

Alone in Canada: make it better

Alone in Canada: make it better : 21 ways to make it better A self-help guide for single newcomers A Pan American Health Organization / World Health Organization Collaborating Centre : 21 ways to make it better A self-help guide for

More information

Easy Ways for Families To Help Children Learn

Easy Ways for Families To Help Children Learn Easy Ways for Families To Help Children Learn Activities and Suggestions for Families to Enhance Learning for Children Preschool - Grade 6 Deborah Davis NWREL s Comprehensive Center Edited and Revised

More information

The Writing Process Notebook

The Writing Process Notebook The Writing Process Notebook FULL Version For More information Visit ttms.org by Steve Peha The best way to teach is the way that makes sense to you, your kids, and your community. www.ttms.org Notebook

More information

First Nations Financial Fitness

First Nations Financial Fitness First Nations Financial Fitness Your Guide for Getting Healthy, Wealthy, and Wise Aboriginal Financial Officers Association of British Columbia Acknowledgements 2011 Aboriginal Financial Officers Association

More information